ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.138.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 138

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
26 mai 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Informare privind data intrării în vigoare a Convenției privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

1

 

 

2011/307/UE

 

*

Decizia Consiliului din 13 mai 2011 de încheiere a unui Acord sub forma unui protocol între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de instituire a unui mecanism de soluționare a litigiilor aplicabil litigiilor legate de dispozițiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte

2

Protocol între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de instituire a unui mecanism de soluționare a litigiilor aplicabil litigiilor legate de dispozițiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 514/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a regimurilor comerciale preferențiale aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 515/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 privind autorizarea vitaminei B6 ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

40

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 516/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 600/2005 în ceea ce privește utilizarea preparatului de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 în furajele care conțin acid formic ( 1 )

43

 

*

Regulamentul (UE) nr. 517/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea unui obiectiv al UE de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la găinile ouătoare din specia Gallus gallus și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 și a Regulamentului (UE) nr. 200/2010 al Comisiei ( 1 )

45

 

*

Regulamentul (UE) nr. 518/2011 al Comisiei din 23 mai 2011 de interzicere a pescuitului de specii de cardine în zonele VIIIc, IX și X și în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele aflate sub pavilionul Portugaliei

52

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 519/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

54

 

 

DECIZII

 

 

2011/308/UE

 

*

Decizia Consiliului din 19 mai 2011 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

56

 

 

2011/309/UE

 

*

Decizia Consiliului din 19 mai 2011 de numire a unui membru olandez în cadrul Comitetului Regiunilor

58

 

 

2011/310/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 24 mai 2011 de instituire a unui program specific de control și inspecție pentru zonele de pescuit pelagic din apele occidentale ale Atlanticului de Nord-Est [notificată cu numărul C(2011) 3415]

59

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 83, 30.3.2011)

66

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/1


Informare privind data intrării în vigoare a Convenției privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

Convenția privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (1), semnată la Lugano la 30 octombrie 2007, a intrat în vigoare între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană la 1 ianuarie 2011, și între Uniunea Europeană și Islanda la 1 mai 2011, în temeiul articolului 69 alineatul (5) din convenție.


(1)  JO L 147, 10.6.2009, p. 5. Raportul explicativ referitor la convenție a fost publicat în JO C 319, 23.12.2009, p. 1.


26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 13 mai 2011

de încheiere a unui Acord sub forma unui protocol între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de instituire a unui mecanism de soluționare a litigiilor aplicabil litigiilor legate de dispozițiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte

(2011/307/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 24 februarie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile cu partenerii din regiunea mediteraneeană pentru a stabili un mecanism de soluționare a litigiilor legate de dispozițiile privind schimburile comerciale.

(2)

Comisia a purtat negocierile, consultându-se în același timp cu comitetul instituit în temeiul articolului 207 din tratat și în conformitate cu directivele de negociere adoptate de către Consiliu.

(3)

Aceste negocieri au fost încheiate și un acord sub forma unui protocol („protocolul”) între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de instituire a unui mecanism de soluționare a litigiilor aplicabil litigiilor legate de dispozițiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte (1) a fost parafat la 27 aprilie 2010.

(4)

Protocolul a fost semnat, în numele Uniunii Europene, la 11 noiembrie 2010.

(5)

Protocolul ar trebui încheiat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se încheie în numele Uniunii Acordul sub forma unui protocol între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de instituire a unui mecanism de soluționare a litigiilor aplicabil litigiilor legate de dispozițiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte (denumit în continuare „protocolul”).

Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 23 din protocol (2).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 304, 30.9.2004, p. 39.

(2)  Data intrării în vigoare a protocolului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


PROTOCOL

între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de instituire a unui mecanism de soluționare a litigiilor aplicabil litigiilor legate de dispozițiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

pe de o parte,

și

REPUBLICA ARABĂ EGIPT, denumită în continuare „Egipt”,

pe de altă parte,

DECID:

CAPITOLUL I

OBIECTIVUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentului protocol este de a evita și de a soluționa orice litigii comerciale între părți pentru a se ajunge, dacă este posibil, la o soluție reciproc agreată.

Articolul 2

Aplicarea protocolului

(1)   Dispozițiile prezentului protocol se aplică în cazul oricărei disensiuni privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor de la titlul II (cu excepția articolelor 22, 23 și 24) din Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul de asociere”) (1), în absența unor dispoziții contrare exprese. Articolul 82 din acordul de asociere se aplică litigiilor legate de aplicarea și interpretarea altor dispoziții din acordul de asociere.

(2)   Procedurile prevăzute în prezentul protocol se aplică în cazul în care, în termen de 60 de zile după sesizarea Consiliului de asociere în temeiul articolului 82 din acordul de asociere, acesta nu a soluționat litigiul respectiv.

(3)   În sensul alineatului (2), un litigiu este considerat ca fiind soluționat atunci când Consiliul de asociere a luat o decizie în conformitate cu articolul 82 alineatul (2) din acordul de asociere sau atunci când a declarat că litigiul nu mai există.

CAPITOLUL II

CONSULTĂRILE ȘI MEDIEREA

Articolul 3

Consultări

(1)   Părțile încearcă soluționarea oricărui litigiu legat de interpretarea și aplicarea dispozițiilor menționate la articolul 2, prin inițierea de consultări în bună-credință, cu scopul de a ajunge la o soluție promptă, echitabilă și reciproc agreată.

(2)   O parte solicită consultări prin intermediul unei cereri scrise adresate celeilalte părți și trimisă în copie subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții”, în care se identifică măsurile puse în discuție și dispozițiile din acordul de asociere pe care le consideră aplicabile.

(3)   Consultările se desfășoară în termen de patruzeci de zile de la data primirii cererii și au loc, în absența unui acord contrar între părți, pe teritoriul părții pârâte. Consultările sunt considerate încheiate după 60 de zile de la data primirii cererii, cu excepția cazului în care părțile convin să le continue. Consultările, în special toate informațiile prezentate și toate pozițiile adoptate de către părți pe parcursul acestei proceduri, sunt confidențiale și nu aduc atingere drepturilor pe care părțile le-ar putea exercita în cadrul procedurilor ulterioare.

(4)   Consultările cu privire la chestiuni urgente, inclusiv cele privind mărfurile perisabile sau de sezon, se desfășoară în termen de 15 zile de la data primirii cererii și sunt considerate încheiate după de 30 de zile de la data primirii cererii.

(5)   În cazul în care partea căreia îi este adresată cererea nu răspunde la cererea de participare la consultări în termen de 15 zile de la data primirii acesteia sau în cazul în care consultările nu au loc în termenele prevăzute la alineatul (3) sau, respectiv, la alineatul (4) sau în cazul în care consultările au fost încheiate fără a se conveni asupra unei soluții reciproc agreate, partea reclamantă poate solicita instituirea unei instanțe de arbitraj, în conformitate cu articolul 5.

Articolul 4

Mediere

(1)   În cazul în care consultările nu au drept rezultat o soluție reciproc agreată, părțile pot conveni, de comun acord, să recurgă la un mediator. Toate cererile de mediere trebuie să fie adresate în scris părții pârâte și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” și să indice măsurile care au făcut obiectul consultărilor, precum și mandatul stabilit de comun acord pentru mediere. Fiecare parte se angajează să examineze cu înțelegere toate cererile de mediere.

(2)   În cazul în care părțile nu cad de acord asupra unui mediator în termen de 15 zile de la data primirii cererii de mediere, președinții subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” sau delegatul acestora selectează, prin tragere la sorți, un mediator dintre persoanele aflate pe lista menționată la articolul 19 și care nu sunt resortisanți ai niciunei părți. Selecția se efectuează în termen de 10 zile de la data primirii cererii. Mediatorul convoacă o reuniune cu părțile, în termen de minimum 20 de zile și de maximum 30 de zile de la data la care a fost selectat. Mediatorul primește observațiile fiecărei părți cel mai târziu cu 15 zile înainte de reuniune și poate solicita părților, unor experți sau consilieri tehnici, informații suplimentare în cazul în care le consideră necesare. Orice informații obținute în acest fel trebuie comunicate fiecăreia dintre părți și supuse observațiilor acestora. Mediatorul comunică un aviz în termen de 45 de zile de la data la care a fost selectat.

(3)   Avizul mediatorului poate include o recomandare privind modul de soluționare a litigiului în conformitate cu dispozițiile menționate la articolul 2. Avizul mediatorului nu are caracter obligatoriu.

(4)   Părțile pot decide de comun acord să modifice termenele menționate la alineatul (2). De asemenea, mediatorul poate decide să modifice termenele respective la solicitarea oricăreia dintre părți, având în vedere dificultățile speciale cu care se confruntă partea în cauză sau complexitatea cazului.

(5.   Procedurile care implică mediere, în special avizul mediatorului, precum și toate informațiile comunicate și pozițiile adoptate de către părți pe parcursul acestei proceduri sunt confidențiale și nu aduc atingere drepturilor pe care părțile le-ar putea exercita în cadrul unor proceduri ulterioare.

(6)   În cazul în care părțile sunt de acord, procedurile de mediere pot continua în paralel cu procedura de arbitraj.

(7)   Înlocuirea unui mediator are loc numai din motivele și în conformitate cu procedurile prezentate detaliat la regulile 18-21 din regulamentul de procedură.

CAPITOLUL III

PROCEDURILE DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

SECȚIUNEA I

Procedura de arbitraj

Articolul 5

Inițierea procedurii de arbitraj

(1)   În cazul în care părțile nu au reușit să soluționeze litigiul prin consultări, în conformitate cu articolul 3, sau prin mediere, în conformitate cu articolul 4, partea reclamantă poate solicita instituirea unei instanțe de arbitraj.

(2)   Cererea de instituire a unei instanțe de arbitraj este adresată în scris părții pârâte și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții”. În cererea sa, partea reclamantă identifică măsura specifică pusă în discuție și explică motivul pentru care această măsură constituie o încălcare a dispozițiilor menționate la articolul 2. Instituirea unei instanțe de arbitraj se solicită în termen de maximum 18 luni de la data primirii cererii de consultări, fără a aduce atingere drepturilor părții reclamante de a solicita noi consultări în aceeași privință în viitor.

Articolul 6

Instituirea instanței de arbitraj

(1)   O instanță de arbitraj este compusă din trei arbitri.

(2)   În termen de 15 zile de la data primirii, de către partea pârâtă, a cererii de instituire a unei instanțe de arbitraj, părțile se consultă pentru a ajunge la un acord privind componența instanței de arbitraj.

(3)   În cazul în care părțile nu reușesc să convină asupra componenței acestuia în termenul prevăzut la alineatul (2), oricare dintre părți poate cere președinților subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” sau delegatului acestora să-i selecteze pe toți cei trei membri prin tragere la sorți din lista stabilită în temeiul articolului 19, un membru din rândul persoanelor propuse de partea reclamantă, un membru din rândul persoanelor propuse de partea pârâtă și un membru din rândul persoanelor selectate de părți pentru a acționa în calitate de președinte. În cazul în care părțile convin asupra unuia sau mai multor membri ai instanței de arbitraj, oricare dintre membrii rămași este selectat prin aceeași procedură.

(4)   Președinții subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” sau delegatul acestora selectează arbitrii în termen de 10 zile de la data primirii cererii menționate la alineatul (3), înaintată de oricare dintre părți.

(5)   Data instituirii instanței de arbitraj este data la care sunt desemnați cei trei arbitri.

(6)   Înlocuirea arbitrilor are loc numai din motivele și în conformitate cu procedurile prezentate detaliat la regulile 18-21 din regulamentul de procedură.

Articolul 7

Raportul intermediar al instanței de arbitraj

Instanța de arbitraj adresează părților un raport intermediar prin care expune constatările de fapt, aplicabilitatea dispozițiilor relevante și temeiurile oricărei constatări și recomandări formulate, ca regulă generală, în termen de 120 de zile de la data instituirii instanței de arbitraj. Oricare dintre părți poate înainta instanței de arbitraj o cerere scrisă în vederea reexaminării anumitor aspecte ale raportului intermediar în termen de 15 zile de la notificarea acestuia. Constatările din hotărârea finală a instanței de arbitraj includ examinarea argumentelor prezentate în faza de reexaminare intermediară.

Articolul 8

Hotărârea instanței de arbitraj

(1)   Ca regulă generală, instanța de arbitraj comunică hotărârea sa părților și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” în termen de 150 de zile de la data instituirii instanței de arbitraj. Atunci când acesta consideră că termenul nu poate fi respectat, președintele instanței de arbitraj trebuie să comunice în scris acest lucru părților și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții”, precizând motivele amânării și data la care instanța intenționează să își finalizeze activitatea. În niciun caz, hotărârea nu se comunică mai târziu de 180 de zile de la data instituirii instanței de arbitraj.

(2)   Instanța de arbitraj își suspendă activitatea la cererea ambelor părți, în orice moment, pentru o perioadă convenită de părți care poate fi de maximum 12 luni și își va relua activitatea la sfârșitul perioadei convenite, la cererea părții reclamante. În cazul în care partea reclamantă nu solicită reluarea activității instanței de arbitraj înainte de expirarea perioadei de suspendare convenite, procedura se încheie. Suspendarea și încetarea activității instanței de arbitraj nu aduc atingere drepturilor pe care părțile le-ar putea exercita în cadrul unei alte proceduri cu același obiect.

(3)   În situații de urgență, inclusiv cele care implică bunuri perisabile sau sezoniere, instanța de arbitraj depune toate eforturile pentru a comunica hotărârea sa în termen de 75 de zile de la data instituirii sale. În niciun caz hotărârea nu se comunică mai târziu de 90 de zile de la data instituirii instanței. În termen de 10 zile de la instituirea sa, instanța de arbitraj pronunță o hotărâre preliminară care atestă dacă respectiva situație este sau nu urgentă.

SECȚIUNEA II

Punerea în aplicare a hotărârii

Articolul 9

Punerea în aplicare a hotărârilor instanței de arbitraj și ale instanței de apel

Fiecare parte ia toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare hotărârea instanței de arbitraj, iar părțile depun toate eforturile pentru a conveni asupra unui termen pentru punerea în aplicare a hotărârii.

Articolul 10

Termenul rezonabil necesar punerii în aplicare a hotărârii

(1)   În cel mult 30 de zile de la primirea de către părți a notificării hotărârii instanței de arbitraj, partea pârâtă comunică părții reclamante și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” termenul de care are nevoie pentru a pune în aplicare hotărârea (termenul rezonabil), în cazul în care acest lucru nu este posibil imediat.

(2)   În cazul unui dezacord între părți cu privire la termenul rezonabil necesar pentru a pune în aplicare hotărârea instanței de arbitraj, partea reclamantă poate solicita în scris instanței de arbitraj, în termen de 20 de zile de la primirea notificării trimise de partea pârâtă în temeiul alineatului (1), să stabilească durata termenului rezonabil. Această cerere este transmisă, în același timp, celeilalte părți și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții”. Instanța de arbitraj comunică hotărârea sa părților și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

(3)   Termenul rezonabil poate fi prelungit cu acordul comun al părților.

Articolul 11

Examinarea măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare a hotărârii instanței de arbitraj

(1)   Partea pârâtă aduce la cunoștință celeilalte părți și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții”, înainte de expirarea termenului rezonabil, orice măsură adoptată în vederea respectării hotărârii instanței de arbitraj.

(2)   În cazul unui dezacord între părți cu privire la existența oricărei măsuri notificate în temeiul alineatului (1) sau la compatibilitatea acestei măsuri cu dispozițiile menționate la articolul 2, partea reclamantă poate cere în scris instanței de arbitraj să ia o hotărâre în această privință. O astfel de cerere trebuie să identifice măsura specifică pusă în discuție și să explice de ce aceasta este incompatibilă cu dispozițiile menționate la articolul 2. Instanța de arbitraj își notifică hotărârea în termen de 90 de zile de la data primirii cererii.

Articolul 12

Soluții temporare în cazul în care hotărârea nu este pusă în aplicare

(1)   În cazul în care partea pârâtă nu notifică nicio măsură adoptată pentru punerea în aplicare a hotărârii instanței de arbitraj înainte de expirarea termenului rezonabil sau în cazul în care instanța de arbitraj hotărăște că măsura notificată în temeiul articolului 11 alineatul (1) este incompatibilă cu obligațiile care îi revin părții respective în temeiul dispozițiilor menționate la articolul 2, partea pârâtă prezintă, în cazul în care partea reclamantă îi solicită acest lucru, o ofertă de compensare temporară.

(2)   În cazul în care nu se ajunge la un acord în ceea ce privește compensarea respectivă în termen de 30 de zile de la expirarea termenului rezonabil sau după ce instanța de arbitraj a decis, în temeiul articolului 11, că o măsură adoptată pentru a respecta hotărârea respectivă este incompatibilă cu dispozițiile menționate la articolul 2, partea reclamantă are dreptul, în urma unei notificări adresate celeilalte părți și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții”, să suspende obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor menționate la articolul 2 la un nivel echivalent cu nivelul de anulare sau de reducere a beneficiilor cauzată de încălcarea respectivă. Partea reclamantă poate pune în aplicare suspendarea la 15 zile de la data primirii notificării de către partea pârâtă, cu excepția cazului în care partea pârâtă a solicitat arbitrajul în conformitate cu alineatul (3).

(3)   În cazul în care partea pârâtă consideră că nivelul suspendării nu este echivalent cu nivelul de anulare sau de reducere a beneficiilor cauzată de încălcarea respectivă, aceasta poate solicita în scris instanței de arbitraj să ia o hotărâre în această privință. O astfel de cerere trebuie transmisă celeilalte părți și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” înainte de încheierea perioadei de 15 zile menționate la alineatul (2). Instanța de arbitraj, după solicitarea avizului experților, dacă este cazul, comunică părților și organismului instituțional responsabil cu aspectele comerciale hotărârea sa privind nivelul de suspendare a obligațiilor, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. Obligațiile nu se suspendă până cândinstanța de arbitraj nu și-a comunicat hotărârea, pentru orice suspendare existând obligația de a fi conformă cu hotărârea instanței de arbitraj.

(4)   Suspendarea obligațiilor este temporară și se aplică numai până în momentul retragerii sau modificării oricărei măsuri considerate incompatibile cu dispozițiile menționate la articolul 2, astfel încât să se asigure punerea în conformitate a acesteia cu dispozițiile respective, astfel cum se prevede la articolul 13, sau până în momentul în care părțile au căzut de acord cu privire la soluționarea litigiului.

Articolul 13

Examinarea măsurilor adoptate în vederea punerii în aplicare a hotărârii după suspendarea obligațiilor

(1)   Partea pârâtă comunică celeilalte părți și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” orice măsură adoptată pentru a respecta hotărârea instanței de arbitraj, precum și solicitarea sa de a întrerupe suspendarea obligațiilor aplicată de partea reclamantă.

(2)   În cazul în care părțile nu ajung la un acord în ceea ce privește compatibilitatea măsurilor notificate cu dispozițiile menționate la articolul 2 în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, partea reclamantă solicită în scris instanței de arbitraj să adopte o hotărâre în această privință. Această cerere este transmisă, în același timp, celeilalte părți și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții”. Instanța de arbitraj comunică hotărârea sa părților și subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” în termen de 45 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care instanța de arbitraj hotărăște că măsura luată pentru a pune în aplicare hotărârea este conformă cu dispozițiile menționate la articolul 2, suspendarea obligațiilor încetează.

SECȚIUNEA III

Dispoziții comune

Articolul 14

Soluția reciproc agreată

În temeiul prezentului protocol, părțile pot ajunge, în orice moment, la o soluție reciproc agreată într-un litigiu. Acestea comunică orice astfel de soluție subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” și instanței de arbitraj. În urma notificării soluției reciproc agreate, instanța își încetează lucrările și procedura se încheie.

Articolul 15

Regulamentul de procedură

(1)   Procedurile de soluționare a litigiilor prevăzute la capitolul III din prezentul protocol sunt reglementate de regulamentul de procedură anexat la prezentul protocol.

(2)   Orice reuniune a instanței de arbitraj este deschisă publicului în conformitate cu regulamentul de procedură, în absența unui acord contrar între părți.

Articolul 16

Informații și consiliere tehnică

La cererea unei părți sau din proprie inițiativă, instanța de arbitraj poate obține informațiile pe care le consideră necesare în cadrul procedurii sale. În mod special, instanța de arbitraj are, de asemenea, dreptul să solicite opinia pertinentă a unor experți, după caz. Instanța de arbitraj consultă părțile înainte de alegerea experților respectivi. Orice informații obținute în acest fel trebuie comunicate fiecăreia dintre părți și fac obiectul observațiilor acestora. În absența unui acord contrar între părți, persoanele fizice sau juridice interesate, stabilite în cadrul părților, sunt autorizate să transmită instanței de arbitraj comunicări în scris, în conformitate cu regulamentul de procedură. Aceste comunicări se limitează la aspectele de fapt ale litigiului și nu abordează chestiuni de drept.

Articolul 17

Norme de interpretare

Orice instanță de arbitraj interpretează dispozițiile menționate la articolul 2 în conformitate cu normele obișnuite de interpretare a dreptului public internațional și în special în conformitate cu Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor. Hotărârile instanței de arbitraj nu pot spori sau reduce drepturile și obligațiile prevăzute de dispozițiile menționate la articolul 2.

Articolul 18

Deciziile și hotărârea instanței de arbitraj

(1)   Instanța de arbitraj depune toate eforturile pentru a lua orice decizie prin consens. Cu toate acestea, în cazul în care nu se poate ajunge la o decizie prin consens, asupra aspectului în discuție se hotărăște prin vot majoritar. Opiniile separate ale arbitrilor nu se fac publice însă în niciun caz.

(2)   Orice hotărâre a instanței de arbitraj este obligatorie pentru părți și nu creează drepturi sau obligații persoanelor fizice sau juridice. Hotărârea prezintă constatările de fapt, aplicabilitatea dispozițiilor relevante din prezentul acord de asociere și justificarea de bază a oricăreia dintre constatările și concluziile pe care le formulează. Subcomitetul „industrie, comerț, servicii și investiții” face publică în întregime hotărârea instanței de arbitraj, cu excepția cazului în care hotărăște să nu facă acest lucru, pentru a asigura confidențialitatea informațiilor comerciale confidențiale.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 19

Lista arbitrilor

(1)   Subcomitetul „industrie, comerț, servicii și investiții” stabilește, în termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, o listă cu cel puțin 15 persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri. Fiecare parte propune cel puțin cinci persoane pentru a exercita funcția de arbitru. Cele două părți selectează, de asemenea, cel puțin cinci persoane care nu sunt resortisanți ai niciunei părți, dintre care se alege președintele instanței de arbitraj. Subcomitetul „industrie, comerț, servicii și investiții” se asigură că lista este menținută în permanență la acest nivel.

(2)   Arbitrii trebuie să dețină cunoștințe de specialitate sau experiență în drept și în comerț internațional. Ei sunt independenți, își exercită funcția în nume propriu, nu acceptă instrucțiuni din partea niciunei organizații și a niciunui guvern, nu au legătură cu guvernul niciunei părți și respectă codul de conduită anexat la prezentul protocol.

(3)   Subcomitetul „industrie, comerț, servicii și investiții” poate stabili o listă suplimentară de cel puțin 15 persoane care dispun de expertiză sectorială în domeniile specifice care fac obiectul prezentului acord de asociere. În cazul în care se recurge la procedura de selecție prevăzută la articolul 6 alineatul (2), președinții subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” pot utiliza o listă sectorială cu acordul ambelor părți.

(4)   În cazul în care lista menționată la alineatul (1) din prezentul articol nu este stabilită la data la care este efectuată o cerere de mediere sau de instituire a unei instanțe de arbitraj, arbitrii sunt trași la sorți dintre persoanele care au fost propuse în mod oficial de către una dintre părți sau de către ambele părți. Persoanele propuse pentru funcția de președinte al instanței de arbitraj sau de mediator nu pot fi resortisanți ai uneia sau alteia dintre părți.

Articolul 20

Raportul cu obligațiile din cadrul OMC

(1)   În cazul în care o parte solicită soluționarea unui litigiu referitor la o obligație prevăzută de Acordul OMC, aceasta recurge la regulile și procedurile relevante ale Acordului OMC, care se aplică fără a se aduce atingere dispozițiilor prezentului acord.

(2)   În cazul în care o parte solicită soluționarea unui litigiu referitor la o obligație cuprinsă în domeniul de aplicare al prezentului acord, astfel cum este definit la articolul 2, aceasta recurge la regulile și procedurile din prezentul acord.

(3)   În absența unui acord contrar între părți, în cazul în care o parte solicită soluționarea unui litigiu referitor la o obligație cuprinsă în domeniul de aplicare al prezentului acord, astfel cum este definit la articolul 2, care are un conținut substanțial echivalent unei obligații în temeiul OMC, aceasta recurge la normele și procedurile relevante ale Acordului OMC, care se aplică fără a se aduce atingere dispozițiilor prezentului acord.

(4)   După ce au fost inițiate procedurile de soluționare a litigiului, forumul ales în conformitate cu alineatele de mai sus, în cazul în care nu și-a declinat competența, este utilizat cu excluderea celorlalte.

(5)   Nicio dispoziție din prezentul acord nu împiedică o parte să pună în aplicare suspendarea obligațiilor sale, autorizată de organismul OMC de soluționare a litigiilor. Acordul OMC nu poate fi invocat în scopul de a împiedica o parte să-și suspende obligațiile în temeiul prezentului acord.

Articolul 21

Termenele

(1)   Toate termenele prevăzute în prezentul protocol, inclusiv termenele în care instanțele de arbitraj își comunică hotărârile, se calculează în zile calendaristice, începând din ziua următoare actului sau elementului de fapt la care se referă.

(2)   Orice termen menționat în prezentul protocol poate fi prelungit cu acordul reciproc al părților. Părțile se angajează să acorde o atenție adecvată cererilor de prelungire a oricărui termen din cauza dificultăților pe care le întâmpină oricare dintre părți în ceea ce privește respectarea procedurii prevăzute în prezentul protocol. La cererea unei părți, instanța de arbitraj poate prelungi termenele aplicabile procedurilor, ținând seama de nivelurile diferite de dezvoltare ale părților.

Articolul 22

Revizuirea și modificarea prezentului protocol

(1)   La cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol și a anexelor la acesta, Consiliul de asociere reexaminează punerea lor în aplicare, pentru a lua o hotărâre în ceea ce privește menținerea, modificarea sau abrogarea acestora.

(2)   În cadrul acestei reexaminări, Consiliul de asociere poate lua în considerare posibilitatea de a crea o instanță de apel comună mai multor acorduri euro-mediteraneene.

(3)   Consiliul de asociere poate hotărî să modifice prezentul protocol și anexele la acesta.

Articolul 23

Intrarea în vigoare

Prezentul protocol va fi aprobat de părți în conformitate cu procedura proprie fiecăreia. Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data la care părțile își comunică reciproc faptul că procedura menționată la prezentul articol a fost încheiată.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii zece, în două exemplare, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și arabă, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Arabsko republiko Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image


(1)  Dispozițiile prezentului protocol nu aduc atingere articolului 34 din protocol în ceea ce privește definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă.

ANEXE

ANEXA I

:

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ PENTRU ARBITRAJ

ANEXA II

:

CODUL DE CONDUITĂ APLICABIL MEMBRILOR INSTANȚELOR DE ARBITRAJ ȘI MEDIATORILOR

ANEXA I

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ PENTRU ARBITRAJ

Dispoziții generale

1.

În sensul prezentului protocol și al prezentului regulament:

 

„consilier” înseamnă o persoană abilitată de o parte pentru a consilia sau a asista partea respectivă în cadrul procedurii instanței de arbitraj;

 

„partea reclamantă” înseamnă orice parte care solicită instituirea unei instanțe de arbitraj în temeiul articolului 5 din prezentul protocol;

 

„partea pârâtă” înseamnă partea despre care se presupune că încalcă dispozițiile menționate la articolul 2 din prezentul protocol;

 

„instanța de arbitraj” înseamnă o instanță instituită în temeiul articolului 6 din prezentul protocol;

 

„reprezentantul unei părți” înseamnă un angajat sau orice persoană numită de un departament al guvernului sau de o agenție sau de orice altă entitate publică a unei părți;

 

„zi” înseamnă o zi calendaristică.

2.

Uniunea Europeană suportă cheltuielile aferente aspectelor organizaționale cu privire la consultări, mediere și arbitraj, cu excepția remunerațiilor și a cheltuielilor care trebuie plătite mediatorilor și arbitrilor, care vor fi împărțite.

Notificări

3.

Părțile și instanța de arbitraj transmit orice solicitare, comunicare, memoriu sau orice alt document prin e-mail, cu trimiterea, în aceeași zi, a unei copii prin fax, prin scrisoare recomandată, servicii de curierat, scrisoare cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare care permite înregistrarea trimiterii. În absența unor dovezi contrare, în cazul unui mesaj electronic, data primirii se consideră a fi aceeași cu data trimiterii.

4.

O parte transmite celeilalte părți și fiecărui arbitru o copie în format electronic a fiecărui memoriu. Se transmite, de asemenea, o copie imprimată a documentului respectiv.

5.

Toate notificările se adresează Ministerului Comerțului și Industriei din Republica Arabă Egipt și, respectiv, Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene.

6.

Erorile minore de redactare din orice solicitare, comunicare, memoriu sau alt document conex procedurilor instanței de arbitraj pot fi corectate prin trimiterea unui nou document care să indice în mod clar modificările.

7.

În cazul în care ultima zi de trimitere a documentelor coincide cu o sărbătoare oficială sau cu o zi de odihnă, în Egipt sau în Uniune, documentul poate fi trimis în următoarea zi lucrătoare. În prima zi de luni a lunii decembrie, părțile își transmit reciproc o listă cu datele sărbătorilor oficiale și ale zilelor de odihnă din anul următor. Niciun fel de document, comunicare sau solicitare nu se consideră a fi primite într-o zi de sărbătoare oficială sau de odihnă.

8.

În funcție de obiectul dispozițiilor aflate în litigiu, o copie a tuturor solicitărilor și notificărilor adresate subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” în conformitate cu prezentul acord va fi transmisă celorlalte subcomitete relevante instituite în temeiul acordului de asociere.

Inițierea arbitrajului

9.

(a)

În cazul în care, în conformitate cu articolul 6 din protocol sau cu regulile 19, 20 sau 49 din regulamentul de procedură, membrii instanței de arbitraj sunt selectați prin tragere la sorți, reprezentanții ambelor părți vor fi prezenți în momentul tragerii la sorți.

(b)

În absența unui acord contrar între părți, acestea se reunesc cu instanța de arbitraj în termen de 10 zile de la instituirea acestuia, pentru a stabili aspectele pe care părțile sau instanța de arbitraj le consideră oportune, inclusiv remunerarea și cheltuielile care trebuie plătite arbitrilor, în conformitate cu standardele OMC. Membrii instanței de arbitraj și reprezentanții părților pot participa la această reuniune prin telefon sau videoconferință.

10.

(a)

În absența unui acord contrar între părți, în termen de 10 zile de la data selectării arbitrilor, instanța de arbitraj va avea drept mandat:

„să examineze, în lumina dispozițiilor relevante ale acordului de asociere, aspectul menționat în cererea de instituire a instanței de arbitraj, să hotărască asupra compatibilității măsurii în cauză cu dispozițiile menționate la articolul 2 din protocol și să emită o hotărâre în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind soluționarea litigiilor.”

(b)

Părțile trebuie să informeze instanța de arbitraj în legătură cu mandatul convenit, în termen de 5 zile de la acordul lor în această privință.

Memoriile inițiale

11.

Partea reclamantă își transmite memoriul inițial în termen de cel mult 25 de zile de la data instituirii instanței de arbitraj. Partea pârâtă înaintează memoriul în apărare în termen de cel mult 25 de zile de la data comunicării memoriului inițial.

Funcționarea instanțelor de arbitraj

12.

Președintele instanței de arbitraj prezidează toate reuniunile acestuia. O instanță de arbitraj poate delega președintelui autoritatea de a lua decizii administrative și procedurale.

13.

În absența unor dispoziții contrare ale prezentului protocol, instanța își poate desfășura activitățile prin orice mijloace, inclusiv prin telefon, transmisii fax sau mijloace informatice.

14.

Numai arbitrii pot participa la deliberările instanței de arbitraj, dar acesta din urmă își poate autoriza asistenții să fie prezenți la deliberări.

15.

Elaborarea oricărei hotărâri rămâne responsabilitatea exclusivă a instanței de arbitraj și nu poate fi delegată.

16.

În cazul în care survine o chestiune procedurală care nu este reglementată de dispozițiile prezentului protocol și de anexele la acesta, instanța de arbitraj, după consultarea părților, poate adopta o procedură corespunzătoare, compatibilă cu dispozițiile respective.

17.

În cazul în care instanța de arbitraj consideră că este necesar să modifice termenele aplicabile în cadrul procedurii sau să efectueze alte ajustări procedurale sau administrative, acesta informează părțile în scris cu privire la motivele modificării sau ale ajustării și la perioada sau ajustarea necesară. Instanța de arbitraj poate adopta astfel de modificări sau ajustări după consultarea părților.

Înlocuire

18.

În cazul în care un arbitru nu poate participa la procedură, se retrage sau trebuie înlocuit, se selectează un înlocuitor în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

19.

În cazul în care o parte consideră că un arbitru nu respectă cerințele codului de conduită și că, din acest motiv, ar trebui înlocuit, partea respectivă comunică acest lucru celeilalte părți, în termen de 15 zile de la data aflării circumstanțelor care au dus la încălcarea substanțială a codului de conduită de către arbitru.

În cazul în care o parte consideră că un arbitru, altul decât președintele, nu respectă cerințele codului de conduită, părțile se consultă și, în cazul în care ajung la un acord, înlocuiesc arbitrul respectiv și selectează un înlocuitor în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din protocol.

În cazul în care părțile nu ajung la un acord în ceea ce privește necesitatea de a înlocui un arbitru, oricare dintre părți poate solicita ca respectivul caz să fie supus președintelui instanței de arbitraj, a cărui hotărâre este definitivă.

În cazul în care președintele consideră că un arbitru nu respectă cerințele codului de conduită, acesta selectează un nou arbitru, prin tragere la sorți, din lista de persoane menționată la articolul 19 alineatul (1) din protocol, din care a făcut parte și arbitrul inițial. În cazul în care arbitrul inițial a fost ales de părți în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din protocol, înlocuitorul este selectat prin tragere la sorți din lista de persoane propuse de partea reclamantă și de partea pârâtă în temeiul articolului 19 alineatul (1) din protocol. Alegerea noului arbitru se face în termen de 10 zile de la data primirii cererii de către președintele instanței de arbitraj.

20.

În cazul în care o parte consideră că președintele instanței de arbitraj nu respectă cerințele codului de conduită, părțile se consultă și, în cazul în care ajung la un acord, înlocuiesc președintele și selectează un înlocuitor în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din protocol.

În cazul în care părțile nu ajung la un acord în ceea ce privește necesitatea de a înlocui președintele, oricare dintre părți poate solicita ca respectivul caz să fie supus unuia dintre membrii rămași pe lista persoanelor propuse pentru a îndeplini funcția de președinte, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din protocol. Numele acestuia este tras la sorți de către președinții subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții” sau de către delegatul acestora. Hotărârea acestei persoane privind necesitatea de a înlocui președintele este definitivă.

În cazul în care persoana respectivă hotărăște că președintele inițial nu respectă cerințele codului de conduită, aceasta selectează un nou președinte, prin tragere la sorți, din lista de persoane propuse pentru a îndeplini funcția de președinte, menționată la articolul 19 alineatul (1) din protocol. Noul președinte este ales în termen de 10 zile de la data primirii cererii menționate la prezentul alineat.

21.

Lucrările instanței de arbitraj se suspendă pe durata perioadei de desfășurare a procedurilor prevăzute la regulile 18, 19 și 20.

Audieri

22.

Președintele stabilește data și ora audierii, în consultare cu părțile și cu ceilalți membri ai instanței de arbitraj și adresează părților o confirmare scrisă a hotărârii sale. Aceste informații sunt, de asemenea, puse la dispoziția publicului de către partea responsabilă cu administrarea logistică a procedurii, în cazul în care audierea este deschisă publicului. Cu excepția cazului în care o parte nu este de acord, instanța de arbitraj poate hotărî ca audierea să nu aibă loc.

23.

În absența unui acord contrar între părți, audierea are loc la Bruxelles, în cazul în care partea reclamantă este Republica Arabă Egipt și la Cairo, în cazul în care partea reclamantă este Uniunea.

24.

Instanța de arbitraj poate convoca o audiere suplimentară numai în circumstanțe excepționale. Nu se convoacă nicio audiere suplimentară în cazul procedurilor prevăzute la articolul 10 alineatul (2), la articolul 11 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 13 alineatul (2) din prezentul protocol.

25.

Toți arbitrii trebuie să fie prezenți pe toată durata audierilor.

26.

Următoarele persoane pot participa la audiere, indiferent dacă procedurile sunt sau nu deschise publicului:

(a)

reprezentanții părților;

(b)

consilierii părților;

(c)

membri ai personalului administrativ, interpreți, traducători și stenografi judiciari; precum și

(d)

asistenții arbitrilor.

Numai reprezentanții și consilierii părților se pot adresa instanței de arbitraj.

27.

Cel târziu cu 10 zile înainte de data audierii, fiecare parte trimite instanței de arbitraj o listă cu numele persoanelor care vor pleda sau vor face prezentări în numele părților în cadrul audierii, precum și ale altor reprezentanți sau consilieri care vor lua parte la audiere.

28.

Audierile instanței de arbitraj vor fi deschise publicului, în absența unei hotărâri contrare a părților. În cazul în care părțile decid că audierea este închisă publicului, o parte a audierii poate fi, totuși, publică, în cazul în care instanța de arbitraj hotărăște acest lucru, la cererea părților. Cu toate acestea, instanța de arbitraj se reunește în sesiuni închise publicului atunci când documentele depuse și pledoariile uneia dintre părți conțin informații comerciale confidențiale.

29.

Instanța de arbitraj organizează audierea în felul următor:

 

Pledoarii

(a)

pledoaria părții reclamante;

(b)

pledoaria părții pârâte.

 

Obiecții

(a)

pledoaria părții reclamante;

(b)

pledoaria în replică a părții pârâte.

30.

Instanța de arbitraj poate adresa întrebări oricărei părți, în orice moment al audierii.

31.

Instanța de arbitraj ia măsurile necesare în vederea întocmirii și transmiterii în cel mai scurt timp către părți a procesului-verbal al fiecărei audieri.

32.

În termen de 15 zile de la data audierii, fiecare parte poate înainta un memoriu suplimentar cu privire la orice aspect abordat în cadrul audierii.

Întrebări scrise

33.

Instanța de arbitraj poate, în orice moment al procedurilor, să adreseze întrebări scrise uneia sau ambelor părți. Fiecare parte va primi o copie a tuturor întrebărilor adresate de instanța de arbitraj.

34.

De asemenea, fiecare parte transmite celeilalte părți o copie a răspunsului său scris la întrebările instanței de arbitraj. În termen de 10 zile de la data primirii acestei copii, fiecare parte are posibilitatea de prezenta observații scrise la răspunsul celeilalte părți.

Confidențialitate

35.

Părțile păstrează caracterul confidențial al audierilor organizate de instanța de arbitraj, în cazul în care acestea se desfășoară în sesiuni închise publicului, în conformitate cu alineatul (28). Fiecare parte respectă caracterul confidențial al informațiilor transmise de cealaltă parte instanței de arbitraj, dacă partea respectivă le-a desemnat ca fiind confidențiale. Atunci când o parte transmite o versiune confidențială a memoriilor sale instanței de arbitraj, aceasta va furniza, de asemenea, la cererea celeilalte părți, un rezumat neconfidențial al informațiilor incluse în memoriile care pot fi făcute publice, în termen de maximum 15 zile de la data cererii sau a comunicării acestor memorii, luându-se în considerare data cea mai recentă. Nicio dispoziție din cadrul prezentului regulament de procedură nu împiedică o parte să își facă publice propriile opinii.

Contactele ex parte

36.

Instanța de arbitraj se abține de la orice reuniuni sau contacte cu oricare dintre părți în absența celeilalte părți.

37.

Niciun membru al instanței de arbitraj nu poate discuta aspectele problemei care face obiectul procedurilor cu o parte sau cu ambele părți în absența celorlalți arbitri.

Memorii nesolicitate

38.

În absența unui acord contrar între părți în termen de cinci zile de la data instituirii instanței de arbitraj, acesta poate primi memorii nesolicitate, cu condiția ca acestea să fie elaborate în termen de 10 zile de la data instituirii instanței de arbitraj, să fie concise, să nu depășească, în niciun caz, 15 pagini dactilografiate, inclusiv anexele și să aibă în vedere, în mod direct, chestiunea de fapt aflată în atenția instanței de arbitraj.

39.

Memoriul trebuie să conțină o descriere a persoanei fizice sau juridice care îl înaintează, inclusiv natura activităților sale și sursa de finanțare a acestora, și să specifice natura interesului pe care îl are persoana respectivă în cadrul procedurii de arbitraj. Memoriul în cauză trebuie redactat în limbile alese de părți, în conformitate cu regulile 42 și 43 din cadrul prezentului regulament de procedură.

40.

Instanța de arbitraj enumeră, în hotărârea pronunțată, toate memoriile primite care respectă dispozițiile menționate anterior. Instanța de arbitraj nu este obligată să se refere, în hotărârea sa, la argumentele prezentate în aceste memorii. Orice memoriu primit de instanța de arbitraj în aplicarea prezentei reguli va fi transmis părților pentru ca acestea să poată formula observații.

Situații de urgență

41.

În situațiile de urgență menționate în prezentul acord, instanța de arbitraj, după consultarea părților, ajustează în mod corespunzător termenele menționate în cadrul prezentului regulament de procedură și comunică părților aceste ajustări.

Traducerea și interpretarea

42.

În cadrul consultărilor menționate la articolul 6 alineatul (2) din protocol și cel târziu până la reuniunea menționată la regula 9 litera (b) din prezentul regulament de procedură, părțile depun eforturi pentru a ajunge la un acord în privința unei limbi comune de lucru care să fie utilizată în cadrul procedurilor înaintea instanței de arbitraj.

43.

În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord în privința unei limbi comune de lucru, fiecare parte ia măsurile necesare în vederea traducerii memoriilor în limba aleasă de cealaltă parte și suportă costurile aferente acestor traduceri.

44.

Partea pârâtă ia măsurile necesare în vederea asigurării interpretariatului expunerilor orale în limbile alese de părți.

45.

Instanța de arbitraj comunică hotărârile în limba sau limbile alese de părți.

46.

Oricare dintre părți poate prezenta observații cu privire la orice versiune tradusă a unui document elaborat în conformitate cu prezentul regulament de procedură.

Calcularea termenelor

47.

În cazul în care, datorită aplicării alineatului (7) din prezentul regulament de procedură, una dintre părți primește un document la o dată diferită de data la care îl primește cealaltă parte, orice termen calculat în funcție de data primirii documentului respectiv începe de la ultima dată de primire a documentului în cauză.

Alte proceduri

48.

Prezentul Regulament de procedură se aplică, de asemenea, procedurilor prevăzute la articolul 10 alineatul (2), la articolul 11 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 13 alineatul (2) din prezentul protocol. Cu toate acestea, termenele prevăzute în prezentul regulament de procedură se ajustează pentru a corespunde termenelor speciale prevăzute pentru adoptarea unei hotărâri de către instanța de arbitraj în cadrul acestor proceduri.

49.

În cazul în care instanța inițială sau unii dintre membrii acesteia nu reușesc să se întrunească din nou pentru desfășurarea procedurilor prevăzute la articolul 10 alineatul (2), la articolul 11 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 13 alineatul (2) din protocol, se aplică procedurile prevăzute la articolul 6 din protocol. Termenul pentru notificarea hotărârii se prelungește cu 15 zile.

ANEXA II

CODUL DE CONDUITĂ APLICABIL MEMBRILOR INSTANȚELOR DE ARBITRAJ ȘI MEDIATORILOR

Definiții

1.

În sensul prezentului cod de conduită:

(a)

„membru” sau „arbitru” înseamnă un membru al instanței de arbitraj instituite efectiv în temeiul articolului 6 din prezentul protocol;

(b)

„mediator” înseamnă o persoană care conduce o mediere în conformitate cu articolul 4 din prezentul protocol;

(c)

„candidat” înseamnă o persoană al cărei nume se află pe lista arbitrilor menționată la articolul 19 din prezentul protocol și care este luată în considerare pentru selectarea ca membru al instanței de arbitraj, în temeiul articolului 6 din prezentul protocol;

(d)

„asistent” înseamnă o persoană care, în temeiul mandatului unui membru, desfășoară activități de documentare și îl asistă pe membru în activitatea acestuia;

(e)

„procedură” înseamnă, în absența unor dispoziții contrare, o procedură condusă de o instanță de arbitraj în temeiul prezentului protocol;

(f)

„personal”, în legătură cu un membru, înseamnă persoanele aflate sub coordonarea și controlul membrului respectiv, altele decât asistenții.

Responsabilitățile în cadrul procesului

2.

Fiecare candidat și fiecare membru evită orice încălcare și orice aparență de încălcare a deontologiei, este independent și imparțial, evită orice conflict de interese direct sau indirect și respectă standarde înalte de conduită pentru a asigura integritatea și imparțialitatea mecanismului de soluționare a litigiilor. Foștii membri trebuie să respecte obligațiile prevăzute la punctele (15), (16), (17) și (18) din prezentul cod de conduită.

Obligațiile de comunicare a informațiilor

3.

Înainte de confirmarea alegerii sale în calitate de membru al instanței de arbitraj în temeiul prezentului protocol, un candidat va comunica orice interes, relație sau aspect care ar putea afecta independența sau imparțialitatea acestuia sau care ar putea da naștere, în mod rezonabil, la o aparență de încălcare a deontologiei sau de favorizare a unei părți în cadrul procedurii. În acest scop, candidatul va depune toate eforturile rezonabile pentru a se informa în legătură cu existența unor astfel de interese, relații și aspecte.

4.

Candidatul sau membrul comunică aspecte privind încălcări efective sau potențiale ale prezentului cod de conduită numai subcomitetului „industrie, comerț, servicii și investiții”, în vederea analizării acestora de către părți.

5.

Odată selecționat, membrul continuă să depună toate eforturile rezonabile pentru a se informa în legătură cu orice interese, relații sau aspecte menționate la punctul 3 din prezentul cod de conduită, iar acestea trebuie comunicate. Obligația de comunicare a informațiilor reprezintă o obligație permanentă, care impune membrilor comunicarea oricăror astfel de interese, relații sau aspecte care ar putea interveni în orice stadiu al procedurii. Membrul informează în scris subcomitetul „industrie, comerț, servicii și investiții” cu privire la existența unor astfel de interese, relații sau aspecte, în vederea analizării acestora de către părți.

Atribuțiile membrilor

6.

Odată selectat, membrul își îndeplinește prompt și în totalitate atribuțiile, pe durata întregii proceduri, în mod onest și cu profesionalism.

7.

În cadrul procedurii, membrul analizează doar acele aspecte care sunt necesare în vederea pronunțării unei hotărâri și nu poate delega această funcție niciunei alte persoane.

8.

Membrul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că asistentul și personalul său cunosc și respectă dispozițiile prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5, 16, 17 și 18 din prezentul cod de conduită.

9.

Membrul nu poate avea contacte ex parte în ceea ce privește procedura.

Independența și imparțialitatea membrilor

10.

Membrul trebuie să fie independent și imparțial, să evite crearea unei aparențe de încălcare a deontologiei sau de favorizare a unei părți și să nu fie influențat de interesul personal, de presiuni externe, de considerente de ordin politic, de proteste publice, de loialitatea față de un partid sau de frica de a face obiectul criticilor.

11.

Membrul nu poate, în mod direct sau indirect, să își asume o obligație sau să accepte beneficii care ar afecta sau ar putea să afecteze îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor sale.

12.

Membrul nu poate folosi poziția pe care o deține în cadrul instanței de arbitraj în scopul promovării unor interese personale sau private și evită acțiunile care pot crea impresia că unele persoane se află într-o poziție privilegiată și îl pot influența.

13.

Membrul nu permite ca judecata sau comportamentul său să fie influențate de raporturile sau responsabilitățile financiare, de afaceri, profesionale, familiale sau sociale.

14.

Membrul trebuie să evite inițierea oricărei relații sau dobândirea oricărui interes financiar susceptibil de a-i afecta imparțialitatea sau care ar putea crea, în mod rezonabil, o aparență de favorizare a unei părți sau de încălcare a deontologiei.

Obligațiile foștilor membri

15.

Toți foștii membri trebuie să evite orice acțiuni care ar putea crea aparența de favorizare a uneia dintre părți în îndeplinirea atribuțiilor lor sau de obținere a unor beneficii în urma deciziei sau hotărârii instanței de arbitraj.

Confidențialitate

16.

Niciun membru sau fost membru nu poate, în niciun moment, să comunice sau să utilizeze informații cu caracter confidențial referitoare la o procedură sau de care a luat cunoștință în cadrul procedurii, decât pentru scopurile procedurii respective și nu poate, în nici un caz, să comunice sau să utilizeze asemenea informații pentru a dobândi avantaje personale, pentru a favoriza alte persoane sau pentru a afecta interesele altora.

17.

Membrul nu comunică o hotărâre a instanței de arbitraj sau părți din aceasta înainte de publicarea acesteia în conformitate cu prezentul protocol.

18.

Membrul sau fostul membru nu dezvăluie niciodată deliberările unei instanțe de arbitraj sau opiniile unui membru.

Cheltuieli

19.

Fiecare membru păstrează o evidență a timpului dedicat procedurii și a cheltuielilor efectuate și întocmește un raport final cu privire la aceste aspecte.

Mediatorii

20.

Regulile aplicabile membrilor și foștilor membri, descrise în prezentul cod de conduită, se aplică, mutatis mutandis, mediatorilor.


REGULAMENTE

26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 514/2011 AL COMISIEI

din 25 mai 2011

de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a regimurilor comerciale preferențiale aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (1), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1460/96 al Comisiei (2) stabilește normele detaliate de punere în aplicare a regimurilor comerciale preferențiale aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1216/2009. Ținând seama de evoluțiile intervenite în regimurile comerciale preferențiale aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, este necesar să se înlocuiască regulamentul în cauză.

(2)

Anumite acorduri preferențiale încheiate de Uniune cu țări terțe prevăd aplicarea de elemente agricole sau de taxe suplimentare care sunt mai mici decât elementele agricole sau taxele suplimentare stabilite prin Tariful vamal comun. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme detaliate de punere în aplicare a reducerilor acordate.

(3)

Este necesar să se întocmească o listă cu produse de bază pentru care pot fi stabilite elemente agricole reduse, în cadrul acordurilor preferențiale încheiate cu țări terțe.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009, reducerile acordate ar trebui să fie stabilite fir prin reducerea sumelor de bază utilizate pentru calculul elementelor agricole, fie prin reducerea elementelor agricole aplicabile anumitor mărfuri specifice.

(5)

În conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1216/2009, atunci când este necesar pentru determinarea elementelor agricole reduse aplicabile schimburilor comerciale preferențiale, ar trebui să se specifice caracteristicile produselor de bază și cantitățile de produse de bază considerate a fi fost utilizate.

(6)

Este indicat să se fixeze reguli pentru calcularea reducerilor taxelor suplimentare aplicabile cu privire la conținutul în cereale și în zahăr al anumitor mărfuri în cazul în care reducerea taxelor suplimentare este prevăzută în cadrul acordurilor preferențiale.

(7)

Eligibilitatea pentru a beneficia de taxe reduse este acordată, în general, în limitele cotelor tarifare prevăzute de acordul preferențial relevant. Pentru a asigura o gestionare eficace a respectivelor cote tarifare, acestea ar trebui să fie gestionate în conformitate cu regulile referitoare la gestionarea cotelor tarifare stabilite prin Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (3).

(8)

Din considerente de claritate și de transparență, lista mărfurilor acoperite de elemente agricole reduse sau de taxe suplimentare reduse, cuprinsă sau nu în cadrul unei cote tarifare, ar trebui să fie prevăzută în acordul preferențial relevant.

(9)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009, ar trebui să fie autorizată înlocuirea părții de taxe ad valorem corespunzătoare elementului agricol printr-o sumă specifică, atunci când acest lucru este prevăzut în cadrul unui acord preferențial. Totuși, această sumă nu trebuie să depășească taxa aplicabilă în cadrul schimburilor comerciale nepreferențiale.

(10)

Întrucât eligibilitatea pentru a beneficia de taxe reduse este condiționată de faptul că mărfurile sunt originare din țări cu care a fost încheiat un acord preferențial, este necesar să se precizeze regulile de origine care trebuie să fie aplicate.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a problemelor orizontale privind schimburile de produse agricole transformate care nu sunt menționate în anexa I la tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele de determinare a componentelor agricole reduse prevăzute în articolul 7 alineatul (2) și taxele suplimentare aferente menționate în articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 și de gestionare a contingentelor deschise în conformitate cu acordurile preferențiale aplicabile mărfurilor și produselor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1216/2009.

Articolul 2

În vederea stabilirii componentelor agricole reduse în sensul Regulamentului (CE) nr. 1216/2009, se vor lua în considerare următoarele produse de bază:

cod NC ex 1001 90 99 grâu comun;

cod NC 1001 10 00 grâu dur;

cod NC 1002 00 00 secară;

cod NC 1003 00 90 orz;

cod NC 1005 90 00 porumb sticlos, altul decât cel pentru sămânță;

codurile NC 1006 20 96 și 1006 20 98 orez decorticat cu bobul lung, denumit în continuare „orez”;

cod NC 1701 99 10 zahăr alb;

codurile NC 1703 10 00 și 1703 90 00 melasă;

cod NC ex 0402 10 19 lapte praf cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net mai mare de 2,5 kg, denumit în continuare „PG 2”;

cod NC ex 0402 21 19 lapte praf cu un conținut de grăsimi provenind din lapte egal cu 26 %, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net mai mare de 2,5 kg, denumit în continuare „PG 3”;

cod NC ex 0405 10 unt, cu un conținut de grăsimi de 82 %, denumit în continuare „PG 6”.

Articolul 3

(1)   Componentele agricole reduse aplicabile în cadrul acordului de schimburi comerciale preferențiale se calculează pe baza cantităților de produse de bază considerate a fi fost utilizate la fabricarea mărfurilor prevăzute de prezentul regulament.

(2)   Cantitățile de produse de bază menționate la alineatul (1) sunt cele prezentate în anexa I pentru mărfurile indicate la respectiva anexă prin codurile Nomenclaturii combinate (NC).

(3)   Pentru mărfurile indicate prin coduri NC pentru care anexa I face trimitere la anexa II, cantitățile menționate la alineatul (1) vor fi conforme celor indicate la anexa II.

(4)   Pentru mărfurile indicate la alineatul (3) se aplică coduri suplimentare, în funcție de compoziția mărfurilor, conform specificațiilor din anexa III.

(5)   În cazul în care se prevede astfel în acordul preferențial, cu derogare de la alineatele (1)-(4), componentele agricole reduse și, după caz, taxele suplimentare reduse aplicabile fiecărei mărfi eligibile pentru a beneficia de o reducere a taxei vor fi obținute prin aplicarea unui coeficient de reducere stabilit prin Tariful vamal comun la componentele agricole și la taxele suplimentare aferente.

Articolul 4

(1)   Pentru mărfurile prevăzute în anexa II, cantitățile de zahăr și cereale care se iau în considerare la calculul taxelor suplimentare reduse la zahăr (AD S/Z) și făină (AD F/M) sunt cele stipulate la punctele B și C din anexa II, pentru conținuturile respective de zaharoză, zahăr invertit și/sau izoglucoză și, respectiv, amidon și/sau glucoză.

(2)   Pentru mărfurile care nu sunt prevăzute în anexa II, taxele suplimentare menționate la alineatul (1) se obțin prin luarea în considerare doar a cantităților de produse de bază aparținând fie sectorului cerealelor, fie sectorului zahărului, conform prevederilor din partea I și, respectiv, partea III a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (4).

Articolul 5

(1)   În conformitate cu articolul 3 alineatul (1), componentele agricole reduse și, dacă este cazul, taxele suplimentare reduse aplicabile fiecărei mărfi care beneficiază de o asemenea reducere a taxei se obțin prin înmulțirea cantităților de produse de bază relevante utilizate cu valoarea de bază prevăzută la alineatul (2) și prin adunarea acestor valori pentru toate produsele de bază relevante folosite pentru producerea acestei mărfi.

(2)   Valoarea de bază care trebuie luată în considerare la calcularea componentelor agricole reduse și, dacă este cazul, a taxelor suplimentare reduse reprezintă suma fixă în euro prevăzută de acordul preferențial relevant sau determinată în conformitate cu acordul în cauză.

(3)   Atunci când un acord preferențial prevede reducerea componentelor agricole per marfă în loc de reducerea sumelor de bază, componentele agricole reduse se calculează prin aplicarea reducerii prevăzute în acord la componentele agricole stabilite prin Tariful vamal comun.

(4)   În cazul în care componenta agricolă redusă și, dacă este cazul, taxele suplimentare reduse stabilite în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) sunt mai mici decât 2,4 EUR/100 kg, această componentă sau taxă se fixează la zero.

Articolul 6

(1)   Valorile componentelor agricole reduse și, după caz, taxele suplimentare reduse, stabilite în conformitate cu articolul 5, sunt publicate de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   În absența unor dispoziții contrarii prevăzute în acordul cu țara terță relevantă, valorile publicate în conformitate cu alineatul (1) se aplică de la data de 1 iulie la data de 30 iunie din anul ulterior publicării.

Totuși, atunci când atât componentele agricole reduse, cât și taxele suplimentare reduse aplicabile produselor de bază rămân neschimbate, componentele agricole și taxele suplimentare prevăzute la articolul 5 continuă să se aplice până la publicarea componentelor agricole și a taxelor suplimentare modificate.

Articolul 7

Acordul preferențial stabilește sau permite determinarea următoarelor aspecte:

(a)

mărfurile eligibile pentru a beneficia de o componentă agricolă redusă;

(b)

mărfurile eligibile pentru a beneficia de o taxă suplimentară redusă;

(c)

reducerea sau reducerile acordate;

(d)

contingentul tarifar aplicabil în cazul în care reducerile sunt acordate în cadrul unui astfel de contingent.

Articolul 8

Atunci când, în cazul produselor agricole transformate menționate în tabelul 2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1216/2009, un acord preferențial prevede aplicarea unei componente agricole sub forma unei anumite sume, susceptibilă sau nu de a fi redusă în cadrul unui contingent tarifar și în cazul în care Tariful vamal comun prevede aplicarea unei taxe ad valorem pentru importurile nepreferențiale de asemenea mărfuri, suma de plătit nu depășește rata acesteia din urmă.

Articolul 9

În scopul prezentului regulament, prin „mărfuri originare” se înțelege mărfuri care îndeplinesc condițiile pentru a obține statutul de mărfuri originare stabilit în cadrul acordului preferențial în cauză.

Articolul 10

(1)   Componentele agricole ale Tarifului vamal comun se aplică în următoarele cazuri:

(a)

componentele agricole se referă la mărfurile cuprinse în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 care nu sunt acoperite de regimurile preferențiale de comerț cu astfel de mărfuri cu țara în cauză;

(b)

componentele agricole se aplică mărfurilor care depășesc contingentul tarifar.

(2)   În cazul în care contingentul tarifar vizează o reducere a taxelor ad valorem corespunzătoare componentelor agricole aferente sub forma menționată la articolul 8, taxele aplicabile pentru cantitățile care depășesc contingentele tarifare sunt cele ale Tarifului vamal comun sau alte taxe prevăzute în acord.

Articolul 11

Contingentele tarifare acoperite de prezentul regulament se gestionează în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 12

Regulamentul (CE) nr. 1460/1996 se abrogă.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328, 15.12.2010, p. 10.

(2)  JO L 187, 26.7.1996, p. 18.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.


ANEXA I

[menționată la articolul 3 alineatul (2)]

Cantitățile de produs de bază considerate a fi utilizate

(per 100 kg de mărfuri)

Codul NC

Descriere

Grâu comun

Grâu dur

Secară

Orz

Porumb dulce

Orez

Zahăr alb

Melasă

Lapte praf degresat (PG 2)

Lapte praf integral (PG 3)

Unt (PG 6)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

– Iaurt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi provenind din lapte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – – Care să nu depășească 1,5 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 10 53

– – – – Mai mare de 1,5 %, dar mai mic de 27 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 10 59

– – – – Peste 27 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – Altele, cu un conținut de grăsimi provenind din lapte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – – Care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 10 93

– – – – Mai mare de 3 %, dar mai mic de 6 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 10 99

– – – – Peste 6 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0403 90

– Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi provenind din lapte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – – Care să nu depășească 1,5 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 90 73

– – – – Mai mare de 1,5 %, dar mai mic de 27 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 90 79

– – – – Peste 27 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – Altele, cu un conținut de grăsimi provenind din lapte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – – Care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 90 93

– – – – Mai mare de 3 %, dar mai mic de 6 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 90 99

– – – – Peste 6 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0405

Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20

– Pastă din lapte pentru tartine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – Cu un conținut de grăsimi egal sau mai mare de 39 % dar mai mic de 60 % din greutate

A se vedea anexa II

0405 20 30

– – Cu un conținut de grăsimi egal sau mai mare de 60 %, dar de maximum 75 % din greutate

A se vedea anexa II

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Porumb dulce

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

– Alte legume; amestec de legume:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Legume:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Porumb dulce

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarină, cu excepția margarinei lichide:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – Cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1517 90

– Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – Cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

– Gumă de mestecat (chewing gum), chiar glasată cu zahăr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 10

– – Cu un conținut de zaharoză mai mic de 60 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză)

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 90

– – Cu un conținut de zaharoză egal sau mai mare de 60 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză)

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90

– Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Ciocolată albă

 

 

 

 

 

 

45

 

 

20

 

1704 90 51 până la

1704 90 99

– – Altele:

A se vedea anexa II

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

– Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10 20

– – Cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată, de asemenea, în zaharoză, de minimum 5 %, dar sub 65 % din greutate

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

1806 10 30

– – Cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată, de asemenea, în zaharoză, de minimum 65 %, dar sub 80 % din greutate

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

1806 10 90

– – Cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată, de asemenea, în zaharoză de minimum 80 %

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 20

– Alte preparate prezentate fie sub formă de blocuri sau bare, în greutate de peste 2 kg, fie sub formă de lichid, de pastă, de pudră, de granule sau forme similare, ambalate în recipiente sau ambalaje directe, cu un conținut peste 2 kg

A se vedea anexa II

– Altele, prezentate sub formă de tablete, bare sau batoane:

1806 31

– – Umplute

A se vedea anexa II

1806 32

– – Neumplute

A se vedea anexa II

1806 90

– Altele

A se vedea anexa II

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Preparate pentru alimentația copiilor, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

A se vedea anexa II

1901 20 00

– Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiților de la poziția 1905

A se vedea anexa II

1901 90

– Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Extracte de malț:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – – Cu un conținut de extract uscat de minimum 90 % din greutate

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 19

– – – Altele

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

– – Altele:

 

1901 90 99

– – – Altele

A se vedea anexa II

1902

Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Paste alimentare nefierte, neumplute și nici altfel preparate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – Care conțin ouă

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – – Care nu conțin făină sau griș din grâu comun

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 90

– – – Altele

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20

– Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – – Fierte

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 99

– – – Altele

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30

– Alte paste alimentare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

– – Uscate

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 90

– – Altele

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– Cușcuș:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – Nepreparat

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – Altele

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– – Pe bază de porumb

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 10 30

– – Pe bază de orez

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 10 90

– – Altele

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 20

Preparate alimentare obținute din fulgi de cereale neprăjiți sau din amestecuri de fulgi de cereale neprăjiți și din fulgi de cereale prăjiți sau de cereale expandate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

– – Preparate de tip Musli, pe bază de fulgi de cereale neprăjiți

A se vedea anexa II

– – Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – – Pe bază de porumb

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 20 95

– – – Pe bază de orez

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 20 99

– – – Altele

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90

– Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

– – Pe bază de orez

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 90 80

– – Altele

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Pâine crocantă denumită Knäckebrot

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20

– Turtă dulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– – Cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sub 30 % din greutate

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

1905 20 30

– – Cu conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) de minimum 30 %, dar sub 50 % din greutate

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

1905 20 90

– – Cu conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) de minimum 50 % din greutate

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

– Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori; vafe și alveole:

 

1905 31

– – Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori

A se vedea anexa II

1905 32

– – Vafe și alveole

A se vedea anexa II

1905 40

– Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite

A se vedea anexa II

1905 90

– Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Azimă (mazoth)

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 20

– – Ostii, cașete goale pentru uz farmaceutic, vafe cu capac, pastă uscată din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

1905 90 30 până la

1905 90 90

– – Altele

A se vedea anexa II

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

– Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – Porumb dulce (Zea mays var.saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2001 90 40

– – Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau de fecule de minimum 5 % din greutate

 

 

 

 

40(a)

 

 

 

 

 

 

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

– Cartofi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – Sub formă de făină, griș sau fulgi

A se vedea anexa II

2004 90

– Alte legume și amestecuri de legume:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – Porumb dulce (Zea mays var.saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

– Cartofi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – Sub formă de făină, griș sau fulgi

A se vedea anexa II

2005 80 00

– Porumb dulce (Zea mays var.saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Altele, inclusiv amestecuri, altele decât cele de la subpoziția 2008 19:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99

– – Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Fără adaos de alcool:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Fără adaos de zahăr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – Porumb, altul decât porumbul dulce (Zea mays var.saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Ignami, batate și părți similare comestibile de plante, cu un conținut de amidon sau de feculă egal sau mai mare de 5 % din greutate

 

 

 

 

40(a)

 

 

 

 

 

 

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Extracte, esențe și concentrate de cafea și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12

– – Preparate pe bază de extracte, de esențe sau de concentrate sau pe bază de cafea:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – Altele

A se vedea anexa II

2101 20

– Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de mate și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de mate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Preparate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – Altele

A se vedea anexa II

2101 30

– Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – Altele

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

– – Extracte, esențe și concentrate de cicoare prăjită și de alți înlocuitori prăjiți de cafea:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – Altele

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

– Drojdii active:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Drojdii pentru panificație:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – – Uscate

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

2102 10 39

– – – Altele

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 10

– Care nu conțin grăsimi din lapte sau conțin sub 3 % din greutate grăsimi din lapte

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

– Cu un conținut de grăsimi din lapte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 91

– – De minimum 3 %, dar sub 7 %

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

2105 00 99

– – De minimum 7 %

 

 

 

 

 

 

23

 

 

35

 

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

– Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10 80

– – Altele

A se vedea anexa II

2106 90

– Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 98

– – – Altele

A se vedea anexa II

2202

Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90

– Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Altele, cu un conținut de grăsimi provenite din produse de la pozițiile 0401-0404:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

– – – Sub 0,2 % din greutate

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

2202 90 95

– – – De minimum 0,2 %, dar sub 2 %

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

2202 90 99

– – – De minimum 2 %

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

2905

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Alți polialcooli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Manitol

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – În soluție apoasă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – Care conține D-manitol într-o proporție de maximum 2 % în greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

2905 44 19

– – – – Altele

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – – Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – – Care conține D-manitol într-o proporție de maximum 2 % în greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

2905 44 99

– – – – Altele

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3302

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10

– De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – De tipul celor utilizate în industria băuturilor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Preparate care conțin toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – Altele

A se vedea anexa II

3505

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

– Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– – Dextrine

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

– – Alte amidonuri și fecule modificate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – – Altele

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20

– Cleiuri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

– – Cu un conținut de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate, sub 25 % din greutate

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

3505 20 30

– – Cu un conținut de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate, de minimum 25 % din greutate, dar sub 55 %

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3505 20 50

– – Cu un conținut de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate, de minimum 55 % din greutate, dar sub 80 %

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

3505 20 90

– – Cu un conținut de amidon sau de fecule, de dextrină sau de alte amidonuri sau fecule modificate de minimum 80 % din greutate

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

– Pe bază de substanțe amilacee:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

– – Cu un conținut de astfel de substanțe sub 55 % în greutate

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3809 10 30

– – Cu un conținut de astfel de substanțe de minimum 55 %, dar sub 70 % în greutate

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

3809 10 50

– – Cu un conținut de astfel de substanțe de minimum 70 %, dar sub 83 % în greutate

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

3809 10 90

– – Cu un conținut de astfel de substanțe de minimum 83 % în greutate

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele care constau în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 2905 44:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – În soluție apoasă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – Care conține D-manitol maximum 2 % în greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

3824 60 19

– – – Altele

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – Altele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – – Care conține D-manitol maximum 2 % în greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

3824 60 99

– – – Altele

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 


ANEXA II

[menționată la articolul 3 alineatul (3)]

Cantități de produse de bază considerate a fi utilizate în cazul în care anexa I face trimitere la prezenta anexă

(per 100 kg de mărfuri)

Grăsimi din lapte, proteine din lapte, zaharoză, zahăr invertit și izoglucoză; cu conținut de amidon și glucoză

Lapte praf degresat (PG 2)

Lapte praf integral (PG 3)

Unt (PG 6)

Zahăr alb

Grâu comun

Porumb dulce

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A.

Fără conținut de grăsimi din lapte sau care conține sub 1,5 % de astfel de grăsimi din greutate și care conține proteine din lapte:

 

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 2,5 %, dar sub 6 % din greutate

14

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 6 %, dar sub 18 % din greutate

42

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 18 %, dar sub 30 % din greutate

75

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 30 %, dar sub 60 % din greutate

146

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 60 % din greutate.

208

 

 

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte egal sau mai mare de 1,5 %, dar sub 3 % din greutate:

 

 

 

 

 

 

Care nu conțin proteine din lapte sau cu un conținut de astfel de proteine sub 2,5 % din greutate:

 

 

3

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte:

 

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 2,5 %, dar sub 6 % din greutate

14

 

3

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 6 %, dar sub 18 % din greutate

42

 

3

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 18 %, dar sub 30 % din greutate

75

 

3

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 30 %, dar sub 60 % din greutate

146

 

3

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 60 % din greutate.

208

 

3

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte egal sau mai mare de 3 %, dar sub 6 % din greutate:

 

 

 

 

 

 

Care nu conțin proteine din lapte sau cu un conținut de astfel de proteine sub 2,5 % din greutate:

 

 

6

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte:

 

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 2,5 %, dar sub 12 % din greutate

12

20

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 12 % din greutate.

71

 

6

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte egal sau mai mare de 6 %, dar sub 9 % din greutate:

 

 

 

 

 

 

Care nu conțin proteine din lapte sau cu un conținut de astfel de proteine sub 4 % din greutate:

 

 

10

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte:

 

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 4 %, dar sub 15 % din greutate

10

32

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 15 % din greutate.

71

 

10

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte egal sau mai mare de 9 %, dar sub 12 % din greutate:

 

 

 

 

 

 

Care nu conțin proteine din lapte sau cu un conținut de astfel de proteine sub 6 % din greutate:

 

 

14

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte:

 

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 6 %, dar sub 18 % din greutate

9

43

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 18 % din greutate.

70

 

14

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte egal sau mai mare de 12 %, dar sub 18 % din greutate:

 

 

 

 

 

 

Care nu conțin proteine din lapte sau cu un conținut de astfel de proteine sub 6 % din greutate:

 

 

20

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte:

 

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 6 %, dar sub 18 % din greutate

 

56

2

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 18 % din greutate.

65

 

20

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte egal sau mai mare de 18 %, dar sub 26 % din greutate:

 

 

 

 

 

 

Care nu conțin proteine din lapte sau cu un conținut de astfel de proteine sub 6 % din greutate:

 

 

20

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi provenite din lapte de minimum 6 % din greutate

50

 

29

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte egal sau mai mare de 26 %, dar sub 40 % din greutate:

 

 

 

 

 

 

Care nu conțin proteine din lapte sau cu un conținut de astfel de proteine sub 6 % din greutate:

 

 

45

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi provenite din lapte de minimum 6 % din greutate

38

 

45

 

 

 

Cu un conținut de grăsimi din lapte:

 

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 40 %, dar sub 55 % din greutate

 

 

63

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 55 %, dar sub 70 % din greutate

 

 

81

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 70 %, dar sub 85 % din greutate

 

 

99

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 85 % din greutate.

 

 

117

 

 

 

B.

Cu un conținut de zaharoză, zahăr invertit și/sau izoglucoză:

 

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 5 %, dar sub 30 % din greutate

 

 

 

24

 

 

în proporție egală sau mai mare de 30 %, dar sub 50 % din greutate

 

 

 

45

 

 

în proporție egală sau mai mare de 50 %, dar sub 70 % din greutate

 

 

 

65

 

 

în proporție egală sau mai mare de 70 % din greutate.

 

 

 

93

 

 

C.

Cu un conținut de amidon și/sau glucoză:

 

 

 

 

 

 

în proporție egală sau mai mare de 5 %, dar sub 25 % din greutate

 

 

 

 

22

22

în proporție egală sau mai mare de 25 %, dar sub 50 % din greutate

 

 

 

 

47

47

în proporție egală sau mai mare de 50 %, dar sub 75 % din greutate

 

 

 

 

74

74

în proporție egală sau mai mare de 75 % din greutate.

 

 

 

 

101

101


ANEXA III

[menționată la articolul 3 alineatul (4)]

Coduri suplimentare bazate pe compoziția mărfurilor

Grăsimi din lapte

(% din greutate)

Proteine din lapte

(% din greutate) (3)

Amidon/glucoză (% din greutate) (1)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză (% din greutate) (2)

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

≥ 0

< 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7 000

7 001

7 002

7 003

7 004

7 005

7 006

7 007

7 008

7 009

7 010

7 011

7 012

7 013

7 015

7 016

7 017

7 758

7 759

≥ 2,5 < 6

7 020

7 021

7 022

7 023

7 024

7 025

7 026

7 027

7 028

7 029

7 030

7 031

7 032

7 033

7 035

7 036

7 037

7 768

7 769

≥ 6 < 18

7 040

7 041

7 042

7 043

7 044

7 045

7 046

7 047

7 048

7 049

7 050

7 051

7 052

7 053

7 055

7 056

7 057

7 778

7 779

≥ 18 < 30

7 060

7 061

7 062

7 063

7 064

7 065

7 066

7 067

7 068

7 069

7 070

7 071

7 072

7 073

7 075

7 076

7 077

7 788

7 789

≥ 30 < 60

7 080

7 081

7 082

7 083

7 084

7 085

7 086

7 087

7 088

X

7 090

7 091

7 092

X

7 095

7 096

X

X

X

≥ 60

7 800

7 801

7 802

X

X

7 805

7 806

7 807

X

X

7 810

7 811

X

X

X

X

X

X

X

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7 100

7 101

7 102

7 103

7 104

7 105

7 106

7 107

7 108

7 109

7 110

7 111

7 112

7 113

7 115

7 116

7 117

7 798

7 799

≥ 2,5 < 6

7 120

7 121

7 122

7 123

7 124

7 125

7 126

7 127

7 128

7 129

7 130

7 131

7 132

7 133

7 135

7 136

7 137

7 808

7 809

≥ 6 < 18

7 140

7 141

7 142

7 143

7 144

7 145

7 146

7 147

7 148

7 149

7 150

7 151

7 152

7 153

7 155

7 156

7 157

7 818

7 819

≥ 18 < 30

7 160

7 161

7 162

7 163

7 164

7 165

7 166

7 167

7 168

7 169

7 170

7 171

7 172

7 173

7 175

7 176

7 177

7 828

7 829

≥ 30 < 60

7 180

7 181

7 182

7 183

X

7 185

7 186

7 187

7 188

X

7 190

7 191

7 192

X

7 195

7 196

X

X

X

≥ 60

7 820

7 821

7 822

X

X

7 825

7 826

7 827

X

X

7 830

7 831

X

X

X

X

X

X

X

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7 840

7 841

7 842

7 843

7 844

7 845

7 846

7 847

7 848

7 849

7 850

7 851

7 852

7 853

7 855

7 856

7 857

7 858

7 859

≥ 2,5 < 12

7 200

7 201

7 202

7 203

7 204

7 205

7 206

7 207

7 208

7 209

7 210

7 211

7 212

7 213

7 215

7 216

7 217

7 220

7 221

≥ 12

7 260

7 261

7 262

7 263

7 264

7 265

7 266

7 267

7 268

7 269

7 270

7 271

7 272

7 273

7 275

7 276

X

7 838

X

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7 860

7 861

7 862

7 863

7 864

7 865

7 866

7 867

7 868

7 869

7 870

7 871

7 872

7 873

7 875

7 876

7 877

7 878

7 879

≥ 4 < 15

7 300

7 301

7 302

7 303

7 304

7 305

7 306

7 307

7 308

7 309

7 310

7 311

7 312

7 313

7 315

7 316

7 317

7 320

7 321

≥ 15

7 360

7 361

7 362

7 363

7 364

7 365

7 366

7 367

7 368

7 369

7 370

7 371

7 372

7 373

7 375

7 376

X

7 378

X

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7 900

7 901

7 902

7 903

7 904

7 905

7 906

7 907

7 908

7 909

7 910

7 911

7 912

7 913

7 915

7 916

7 917

7 918

7 919

≥ 6 < 18

7 400

7 401

7 402

7 403

7 404

7 405

7 406

7 407

7 408

7 409

7 410

7 411

7 412

7 413

7 415

7 416

7 417

7 420

7 421

≥ 18

7 460

7 461

7 462

7 463

7 464

7 465

7 466

7 467

7 468

X

7 470

7 471

7 472

X

7 475

7 476

X

X

X

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7 940

7 941

7 942

7 943

7 944

7 945

7 946

7 947

7 948

7 949

7 950

7 951

7 952

7 953

7 955

7 956

7 957

7 958

7 959

≥ 6 < 18

7 500

7 501

7 502

7 503

7 504

7 505

7 506

7 507

7 508

7 509

7 510

7 511

7 512

7 513

7 515

7 516

7 517

7 520

7 521

≥ 18

7 560

7 561

7 562

7 563

7 564

7 565

7 566

7 567

7 568

X

7 570

7 571

7 572

X

7 575

7 576

X

X

X

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7 960

7 961

7 962

7 963

7 964

795

7 966

7 967

7 968

7 969

7 970

7 971

7 972

7 973

7 975

7 976

7 977

7 978

7 979

≥ 6

7 600

7 601

7 602

7 603

7 604

7 605

7 606

7 607

7 608

7 609

7 610

7 611

7 612

7 613

7 615

7 616

X

7 620

X

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7 980

7 981

7 982

7 983

7 984

7 985

7 986

7 987

7 988

X

7 990

7 991

7 992

X

7 995

7 996

X

X

X

≥ 6

7 700

7 701

7 702

7 703

X

7 705

7 706

7 707

7 708

X

7 710

7 711

7 712

X

7 715

7 716

X

X

X

≥ 40 < 55

 

7 720

7 721

7 722

7 723

X

7 725

7 726

7 727

7 728

X

7 730

7 731

7 732

X

7 735

7 736

X

X

X

≥ 55 < 70

7 740

7 741

7 742

X

X

7 745

7 746

7 747

X

X

7 750

7 751

X

X

X

X

X

X

X

≥ 70 < 85

7 760

7 761

7 762

X

X

7 765

7 766

X

X

X

7 770

7 771

X

X

X

X

X

X

X

≥ 85

7 780

7 781

X

X

X

7 785

7 786

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


(1)  

Amidon-fecule/glucoză

Conținutul de amidon sau fecule în produs (în aceeași stare), produsele acestora de degradare, și anume toți polimerii de glucoză și glucoza, determinate ca glucoză și exprimate ca amidon (substanță uscată, puritate 100 %; factor de conversie a glucozei în amidon: 0,9).

Cu toate acestea, în condițiile în care un amestec de glucoză și de fructoză este declarat (sub orice formă) și/sau se află prezent în mărfurile respective, glucoza este luată în calculul de mai sus doar în cazul în care procentul acesteia depășește cantitatea de fructoză din mărfuri.

(2)  

Zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză

Conținutul de zaharoză din produse (în aceeași stare), care se adaugă la zaharoza ce rezultă din calculul oricărui amestec de glucoză și de fructoză (suma aritmetică a cantităților celor două tipuri de zahăr înmulțită cu 0,95), care va fi declarat (sub orice formă) și/sau care se găsește în produsele respective.

Cu toate acestea, în cazul în care fructoza este în cantitate mai mică decât cantitatea de glucoză, conținutul în greutate de glucoză inclus în calculul de mai sus este egal cu conținutul în greutate de fructoză,

Notă: În toate cazurile și atunci când prezența unui hidrolizat de lactoză este declarată și/sau o cantitate de galactoză este stabilită în tipurile de zahăr, cantitatea de glucoză echivalentă cu galactoza se deduce din cantitatea totală de glucoză înaintea efectuării oricărui alt calcul.

(3)  

Proteine din lapte

Cazeinele și/sau cazeinatele care intră în compoziția produselor nu sunt considerate proteine din lapte decât în cazul în care produsele nu conțin niciun component de origine lactică.

Grăsimea din lapte conținută în produse în proporție mai mică de 1 % și lactoza în proporție mai mică de 1 % din greutate nu sunt considerate ca fiind alte componente de origine lactică.

În momentul îndeplinirii formalităților vamale, persoana interesată este obligată să indice în declarația prevăzută în acest scop: „singurul ingredient lactic: cazeină/cazeinat”, dacă este cazul.


26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/40


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 515/2011 AL COMISIEI

din 25 mai 2011

privind autorizarea vitaminei B6 ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinați hranei animalelor și prezintă motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

Vitamina B6 a fost autorizată fără limită de timp ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale prin Directiva 70/524/CEE ca parte a grupului „Vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar”. Aditivul a fost ulterior înscris în registrul aditivilor furajeri ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 coroborat cu articolul 7 din regulamentul menționat anterior, s-a depus o cerere pentru reevaluarea vitaminei B6 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale, solicitându-se ca aditivul respectiv să fie clasificat în categoria „aditivi nutritivi”. Cererea a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) concluzionează în avizul său din 9 noiembrie 2010 că, în condițiile de utilizare propuse, vitamina B6 nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății consumatorilor sau asupra mediului (3). Aceasta a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer, prezentat de laboratorul de referință în materie de aditivi pentru hrana animalelor înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea vitaminei B6 arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea aditivului ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(6)

Întrucât modificările privind condițiile de autorizare nu sunt legate de motive de securitate, trebuie prevăzută o perioadă de tranziție pentru epuizarea stocurilor existente de preamestecuri și furaje combinate care conțin acest aditiv.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei de aditivi „aditivi nutritivi”, este autorizat ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în respectiva anexă.

Articolul 2

Furajele care conțin vitamina B6 etichetate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE sau cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 pot continua să fie introduse pe piață și să fie utilizate până la epuizarea stocurilor.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2010;8(12):1917.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Aditiv

Formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specii sau categorii de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Aditivi nutritivi: Vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar

3a831

Vitamina B6/clorhidrat de piridoxină

 

Substanță activă

clorhidrat de piridoxină C8H11NO3.HCl

Criterii de puritate: cel puțin 98,5 %

 

Metode analitice  (1)

1.

Pentru determinarea vitaminei B6 în aditivii furajeri: monografie din Farmacopeea europeană (0245 – ediția a 7-a)

2.

Pentru determinarea vitaminei B6 în preamestecuri: cromatografie lichidă de înaltă performanță cu fază inversată utilizând un detector de UV (RP-HPLC-UV) (2)

Toate speciile animale

1.

În modul de întrebuințare a aditivului și a preamestecului, se indică temperatura de depozitare, durata conservării și stabilitatea la granulare și în apă.

2.

Vitamina B6/clorhidratul de piridoxină se poate utiliza, de asemenea, prin intermediul apei potabile.

3.

Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul manipulării, utilizatorii poartă mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

15 iunie 2021


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  VDLUFA, Bd III, 13.9.1.


26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/43


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 516/2011 AL COMISIEI

din 25 mai 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 600/2005 în ceea ce privește utilizarea preparatului de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 în furajele care conțin acid formic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede posibilitatea de modificare a autorizației unui aditiv ca urmare a unei cereri din partea titularului autorizației și a unui aviz al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”).

(2)

Preparatul de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750, aparținând grupului „microorganisme”, a fost autorizat pe durată nelimitată și în conformitate cu Directiva 70/524/CEE a Consiliului (2) ca aditiv furajer utilizat pentru hrana scroafelor prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei (3), pentru hrana curcanilor pentru îngrășare și a vițeilor cu o vârstă maximă de trei luni prin Regulamentul (CE) nr. 600/2005 al Comisiei (4), precum și pentru hrana porcilor pentru îngrășare și a purceilor prin Regulamentul (CE) nr. 2148/2004 al Comisiei (5).

(3)

Comisia a primit o cerere privind modificarea condițiilor de autorizare a preparatului de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 pentru a permite utilizarea acestuia în hrana curcanilor pentru îngrășare care conține acid formic. Cererea respectivă a fost însoțită de date pertinente care o susțin. Comisia a transmis cererea respectivă Autorității.

(4)

În avizul său din 7 decembrie 2010, Autoritatea a concluzionat că a fost stabilită compatibilitatea preparatului de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 cu acidul formic utilizat pentru curcanii pentru îngrășare, astfel cum se specifică în anexă (6).

(5)

Condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sunt îndeplinite.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 600/2005 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 600/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 269, 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 99, 19.4.2005, p. 5.

(5)  JO L 370, 17.12.2004, p. 24.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(1):1953.


ANEXĂ

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 600/2005, rubrica purtând numărul E 1700 privind aditivul Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 se înlocuiește cu următorul text:

Nr. CE

Aditiv

Formulă chimică, descriere

Specii sau categorii de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet

Microorganisme

„E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(în proporție de 1/1)

Amestec de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 conținând un minimum de 3,2 × 109 UFC/g de aditiv (1,6 × 109 din fiecare bacterie)

Curcani pentru îngrășare

1,28 × 109

1,28 × 109

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Poate fi utilizat în furaje combinate conținând unul dintre următoarele coccidiostatice: diclazuril, halofuginonă, monensin sodic, robenidină, maduramicin, amoniu lasalocid sodic și conservantul acid formic.

Fără limită de timp

Viței

3 luni

1,28 × 109

1,28 × 109

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Fără limită de timp”


26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/45


REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2011 AL COMISIEI

din 25 mai 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea unui obiectiv al UE de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la găinile ouătoare din specia Gallus gallus și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 și a Regulamentului (UE) nr. 200/2010 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (1), în special articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf și articolul 13 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Obiectivul Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 constă în adoptarea de măsuri pentru depistarea și controlul Salmonella și al altor agenți zoonotici în toate stadiile relevante ale producției, prelucrării și distribuției, în special la nivelul producției primare, astfel încât să se reducă prevalența acestora și riscul pe care îl reprezintă pentru sănătatea publică.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 prevede stabilirea unor obiective ale UE în vederea diminuării prevalenței zoonozelor și agenților zoonotici enumerați în anexa I la acesta la populațiile animale enumerate în respectiva anexă. De asemenea, acesta prevede anumite cerințe care trebuie respectate în vederea realizării acestor obiective. O astfel de reducere este importantă având în vedere măsurile stricte care trebuie aplicate efectivelor de animale infectate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2160/2003. În special, ouăle care provin de la efectivele de animale al căror statut privind Salmonella este necunoscut și care sunt suspecte de a fi infectate pot fi destinate consumului uman numai în cazul în care acestea sunt tratate astfel încât să se garanteze distrugerea serotipurilor de Salmonella care prezintă interes din punct de vedere al sănătății publice, în conformitate cu legislația Uniunii privind igiena alimentară.

(3)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 se referă la toate serotipurile de Salmonella, relevante din punctul de vedere al sănătății publice, la efectivele de găini ouătoare din specia Gallus gallus. Aceste efective de găini ouătoare pot transmite consumatorilor o infecție cu Salmonella prin intermediul ouălor lor. Prin urmare, o reducere a prevalenței Salmonella la efectivele de găini ouătoare contribuie la controlul agentului zoonotic respectiv în ouă, agent care prezintă un risc important pentru sănătatea publică.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1168/2006 al Comisiei din 31 iulie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea unui obiectiv comunitar de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la găinile ouătoare din specia Gallus gallus și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1003/2005 (2) stabilește un obiectiv al UE pentru reducerea prevalenței Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium la găinile ouătoare adulte din specia Gallus gallus. Obiectivul UE pentru fiecare stat membru îl reprezintă un procent anual minim de reducere a efectivelor pozitive de găini ouătoare adulte cu între 10 % și 40 %, în funcție de prevalența din anul precedent. În mod alternativ, o reducere a procentului maxim la cel mult 2 %.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 prevede că experiența dobândită în cadrul măsurilor de control naționale și informațiile înaintate Comisiei sau Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în temeiul cerințelor actuale ale UE, în special în cadrul informațiilor prevăzute în Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului (3), în special articolul 5, trebuie luate în considerare la momentul stabilirii obiectivului UE.

(6)

The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in the European Union in 2008 (Rezumatul raportului comunitar privind tendințele și sursele de zoonoze, de agenți zoonotici și de focare de toxiinfecție alimentară în UE în 2008) (4) a indicat că Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium reprezintă serotipurile cel mai frecvent asociate unor boli care afectează omul. În 2008, numărul cazurilor umane datorate S. enteritidis s-a redus simțitor, în timp ce numărul de cazuri datorate S. typhimurium a crescut. În conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 2160/2003, EFSA a fost consultată privind stabilirea obiectivului permanent al UE cu privire la efectivele de găini ouătoare din specia Gallus gallus.

(7)

La 10 martie 2010, Grupul științific EFSA privind riscurile biologice a adoptat, la cererea Comisiei, un aviz științific privind o estimare cantitativă a impactului asupra sănătății publice a stabilirii unui nou obiectiv privind reducerea Salmonella la găinile ouătoare (5). Acesta conchide că Salmonella enteritidis este serotipul de Salmonella cel mai susceptibil de a se transmite vertical la păsările de curte. De asemenea, acesta conchide că măsurile de control ale Uniunii privind găinile ouătoare au contribuit cu succes la controlul infecțiilor cu Salmonella la efectivele pentru producție și la reducerea riscurilor pe care le reprezintă păsările de curte pentru sănătatea umană.

(8)

Tulpinile monofazice de Salmonella typhimurium au devenit rapid unele dintre cele mai întâlnite serotipuri de Salmonella la câteva specii de animale și izolate clinice umane. În conformitate cu the Scientific Opinion on monitoring and assessment of the public health risk of „Salmonella typhimurium-like strains” (Avizul științific privind monitorizarea și evaluarea riscului asupra sănătății publice reprezentat de tulpinile asemănătoare de Salmonella typhimurium) (6), adoptat de Grupul științific EFSA privind riscurile biologice la 22 septembrie 2010, tulpinile monofazice de Salmonella typhimurium a căror formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:- sunt considerate ca variante ale Salmonella typhimurium și prezintă un risc pentru sănătatea publică comparabil cu cel al tulpinilor de Salmonella typhimurium.

(9)

În consecință, în scopul clarității legislației Uniunii, este adecvat să se modifice Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 și Regulamentul (UE) nr. 200/2010 al Comisiei din 10 martie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul UE de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducătoare adulte din specia Gallus gallus  (7) pentru a specifica că Salmonella typhimurium include tulpinile monofazice a căror formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:-.

(10)

Având în vedere avizul științific din 22 septembrie 2010 și faptul că evaluarea evoluției Salmonella la efective după introducerea unor programe naționale de control necesită mai mult timp, este adecvată stabilirea unui obiectiv al UE pentru reducerea Salmonella la efectivele de găini ouătoare adulte din specia Gallus gallus asemănător celui stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1168/2006.

(11)

Pentru a verifica progresele în ceea ce privește realizarea obiectivului UE, este necesar să se efectueze o prelevare de probe repetată a efectivelor de găini ouătoare din specia Gallus gallus.

(12)

Modificările tehnice introduse în anexa la prezentul regulament sunt armonizate și se aplică direct în statele membre, prin urmare adaptările potențiale ale programelor naționale de control, în conformitate cu prezentul regulament, nu necesită o aprobare nouă din partea Comisiei.

(13)

Programele naționale de control pentru îndeplinirea obiectivului UE aplicabil în 2011 efectivelor de găini ouătoare adulte din specia Gallus gallus au fost depuse în vederea cofinanțării de către UE în conformitate cu Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (8). Programele respective se bazau pe Regulamentul (CE) nr. 1168/2006 și au fost aprobate în conformitate cu Decizia 2010/712/UE a Comisiei din 23 noiembrie 2010 de aprobare a programelor anuale și multianuale și a contribuțiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea și monitorizarea anumitor boli ale animalelor și a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2011 și anii următori (9).

(14)

Regulamentul (CE) nr. 1168/2006 ar trebui abrogat și înlocuit cu prezentul regulament. Dispozițiile tehnice din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1168/2006 produc aceleași rezultate ca și cele din anexa la prezentul regulament. Prin urmare, statele membre ar putea să o aplice pe aceasta din urmă imediat fără a fi necesară o perioadă de tranziție.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv

(1)   Obiectivul UE menționat la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 care vizează reducerea prevalenței Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium la găinile ouătoare adulte din specia Gallus gallus (denumit în continuare „obiectivul UE”) este următorul:

(a)

un procent anual minim de reducere a efectivelor pozitive de găini ouătoare adulte egal cu cel puțin:

(i)

10 %, în cazul în care prevalența este mai mică de 10 % în anul anterior;

(ii)

20 %, în cazul în care, în anul anterior, prevalența a fost mai mare de sau egală cu 10 %, dar mai mică de 20 %;

(iii)

30 %, în cazul în care, în anul anterior, prevalența a fost mai mare de sau egală cu 20 %, dar mai mică de 40 %;

(iv)

40 %, în cazul în care, în anul anterior, prevalența a fost mai mare de sau egală cu 40 %;

sau

(b)

o reducere a procentului maxim la cel mult 2 % al efectivelor pozitive de găini ouătoare adulte. Cu toate acestea, în statele membre cu mai puțin de cincizeci de efective de găini ouătoare adulte, numai un singur efectiv de animale adulte, cel mult, poate să rămână pozitiv.

Obiectivul UE trebuie să fie îndeplinit în fiecare an pe baza rezultatelor monitorizării anului precedent. În ceea ce privește obiectivul care trebuie să fie îndeplinit în 2011, se utilizează ca referință rezultatele anului 2010, pe baza monitorizării desfășurate în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1168/2006.

În ceea ce privește Salmonella typhimurium monofazică, serotipurile a căror formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:- vor fi incluse în obiectivul UE.

(2)   Programul de teste necesare pentru verificarea realizării obiectivului UE este prevăzut în anexă (denumit în continuare „programul de teste”).

Articolul 2

Revizuirea obiectivului UE

Comisia revizuiește obiectivul UE ținând cont de informațiile colectate în conformitate cu programul de teste și cu criteriile stabilite la articolul 4 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

Articolul 3

Modificare la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, în partea C, se introduce următorul punct:

„6.

Toate referințele la «Salmonella typhimurium» din această secțiune vor include, de asemenea, Salmonella typhimurium monofazică a cărei formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:-.”

Articolul 4

Modificare la Regulamentul (UE) nr. 200/2010

La articolul 1 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Începând cu 1 ianuarie 2010, obiectivul UE, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, privind reducerea prevalenței Salmonella spp. la efectivele reproducătoare din specia Gallus gallus (denumit în continuare «obiectivul UE»), este următorul: procentajul maxim de efective reproducătoare adulte din specia Gallus gallus care rămân pozitive în ceea ce privește Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium, inclusiv Salmonella typhimurium monofazică a cărei formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:-, și Salmonella virchow (denumite în continuare «serotipurile relevante de Salmonella») trebuie să fie de cel mult 1 %.”

Articolul 5

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1168/2006

Regulamentul (CE) nr. 1168/2006 se abrogă.

Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1168/2006 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 6

Intrare în vigoare și aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 211, 1.8.2006, p. 4.

(3)  JO L 325, 12.12.2003, p. 31.

(4)  The EFSA Journal 2010, 8(1):1496.

(5)  The EFSA Journal 2010, 8(4):1546.

(6)  The EFSA Journal 2010, 8(10):1826.

(7)  JO L 61, 11.3.2010, p. 1.

(8)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(9)  JO L 309, 25.11.2010, p. 18.


ANEXĂ

Program de teste necesar pentru verificarea realizării obiectivului UE de reducere a Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium la găinile ouătoare adulte din specia Gallus gallus, menționat la articolul 1 alineatul (2)

1.   CADRUL DE PRELEVARE DE PROBE

Cadrul de prelevare de probe cuprinde toate efectivele de găini ouătoare adulte din specia Gallus gallus (denumite în continuare „efective de găini ouătoare”) din cadrul programelor naționale de control menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

2.   MONITORIZAREA EFECTIVELOR DE GĂINI OUĂTOARE

2.1.   Frecvența și statutul prelevării de probe

Efectivele de găini ouătoare fac obiectul unei prelevări de probe la inițiativa operatorului din sectorul alimentar și a autorității competente.

Prelevarea de probe la inițiativa operatorului din sectorul alimentar are loc cel puțin la fiecare cincisprezece săptămâni. Prima prelevare de probe se efectuează atunci când efectivele ating vârsta de 24 +/– 2 săptămâni.

Autoritatea competentă prelevă probe cel puțin:

(a)

într-un efectiv de animale anual din fiecare exploatație care conține cel puțin 1 000 de păsări;

(b)

atunci când animalele au atins vârsta de 24 +/– 2 săptămâni, în efectivele de găini ouătoare păstrate în clădiri în care efectivul de animale precedent a fost infectat cu Salmonella în cauză;

(c)

în orice caz în care se suspectează o infecție cu Salmonella, atunci când se investighează focare de boli cu transmitere prin alimente, în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2003/99/CE sau în orice cazuri în care autoritatea competentă consideră adecvat, utilizând protocolul privind prelevarea de probe prevăzut în anexa II partea D punctul 4 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003;

(d)

în toate celelalte efective de găini ouătoare din exploatație, în cazul în care se depistează prezența de Salmonella enteritidis sau Salmonella typhimurium în unul dintre efectivele de găini ouătoare din exploatație;

(e)

în cazurile în care autoritatea competentă consideră necesar acest lucru.

Prelevarea de probe efectuată de autoritatea competentă poate înlocui o prelevare de probe la inițiativa operatorului din sectorul alimentar.

2.2.   Protocol de prelevare a probelor

Pentru a maximiza sensibilitatea prelevării de probe și pentru a asigura aplicarea corectă a protocolului de prelevare a probelor, autoritatea competentă sau operatorul din sectorul alimentar se asigură că probele sunt prelevate de persoane calificate.

2.2.1.   Prelevarea de probe efectuată de operatorul din sectorul alimentar

(a)

Pentru efectivele păstrate în baterii, este necesar să se preleveze 2 × 150 g de materii fecale amestecate în mod natural de pe toate benzile cu dejecții sau racletele prezente în coteț, după utilizarea sistemului de îndepărtare a găinațului. Cu toate acestea, pentru cotețele în care bateriile sunt dispuse în trepte și nu sunt prevăzute cu raclete sau benzi cu dejecții, se colectează 2 × 150 g de materii fecale proaspete amestecate din 60 de amplasamente diferite din partea de jos a bateriilor, din fosele pentru dejecții.

(b)

În hambare sau în clădirile aflate în aer liber, se utilizează două perechi de huse pentru cizme sau de șosete.

Husele pentru cizme utilizate trebuie să fie suficient de absorbante pentru a absorbi umiditatea. Suprafața husei pentru cizme este umectată cu ajutorul unui diluant corespunzător.

Probele trebuie să fie prelevate în timp ce se merge prin adăpost utilizând un traseu care produce probe reprezentative pentru toate părțile adăpostului sau ale sectorului respectiv. Această metodă include zonele acoperite cu litieră și zonele cu grilaj de șipci, în cazul în care nu este periculos să se meargă pe șipci. Prelevarea de probe trebuie să acopere toate planșetele din fiecare coteț. După terminarea prelevării de probe în sectorul ales, husele se scot cu grijă de pe cizme, astfel încât materialul aderent să nu se desprindă.

2.2.2.   Prelevarea de probe efectuată de autoritatea competentă

Pe lângă probele menționate la punctul 2.2.1, cel puțin o probă trebuie să fie prelevată utilizând protocolul de prelevare. Este oportun să se preleveze alte probe pentru a se asigura reprezentativitatea prelevării de probe, în cazul în care este solicitată de repartiția sau dimensiunea efectivului.

În ceea ce privește prelevarea de probe menționată la punctul 2.1 literele (b), (c), (d) și (e), autoritatea competentă se asigură, prin efectuarea de teste suplimentare, și anume teste în laborator și/sau controale documentare, după caz, că rezultatele analizelor pentru depistarea Salmonella la păsări nu sunt afectate prin utilizarea de antimicrobiene în efectivele de animale.

Atunci când nu se depistează prezența Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium, ci prezența de antimicrobiene sau a unor efecte bacteriostatice, efectivul de găini ouătoare este considerat un efectiv infectat în sensul obiectivului UE.

Autoritatea competentă poate decide să permită înlocuirea unei probe de fecale sau a unei perechi de huse pentru cizme printr-o probă de praf de 100 g prelevată din mai multe locuri din tot adăpostul de pe suprafețe pe care praful este așezat în mod vizibil. Ca alternativă, trebuie folosite unul sau mai multe tampoane umede de material textil, formând, în total, o suprafață de cel puțin 900 cm2 pentru a colecta praful de pe mai multe suprafețe din tot adăpostul, asigurându-se că fiecare tampon este bine acoperit cu praf pe ambele părți.

Autoritatea competentă poate decide să crească numărul minim de probe pentru a asigura reprezentativitatea prelevării de probe într-o evaluarea de la caz la caz a parametrilor epidemiologici, și anume condițiile de biosecuritate, distribuția și dimensiunea efectivului sau alte condiții relevante.

3.   EXAMINAREA PROBELOR

3.1.   Transportul și pregătirea probelor

Probele se expediază, de preferință, prin poșta rapidă sau curierat la laboratoarele menționate la articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, în termen de 24 de ore de la prelevare. Dacă nu sunt trimise în 24 de ore, acestea trebuie refrigerate. Probele pot fi transportate la temperatura ambiantă, cu condiția ca temperatura să nu fie excesivă (peste 25 °C) și să nu fie expuse la lumina solară. În laboratoare, probele se păstrează refrigerate până în momentul examinării, care trebuie începută în termen de 48 de ore de la primire și în termen de patru zile de la prelevare.

Atunci când prelevarea este efectuată de autoritatea competentă, trebuie făcute preparate separate pentru husele pentru cizme și praful sau tamponul de material textil pentru praf, dar, atunci când este efectuată de operatorii din sectorul alimentar, diferitele tipuri de probe pot face obiectul unui test unic.

3.1.1.   Probe de huse pentru cizme și de tampoane din material textil

(a)

Cele două perechi de huse pentru cizme (sau șosete) sau tampoane pentru praf se despachetează cu grijă, astfel încât să nu se desprindă materiile fecale aderente, acestea sunt adunate și puse în 225 ml de apă peptonată tamponată (APT), încălzită în prealabil la temperatura mediului ambiant, sau cei 225 ml de diluant trebuie să se adauge direct celor două perechi de huse pentru cizme în recipientul lor, astfel cum a fost primit de laborator. Husele pentru cizme/șosete sau tamponul din material textil sunt scufundate complet în APT pentru a adăuga suficient lichid liber în jurul probei pentru migrarea Salmonella din probă și, prin urmare, poate fi adăugată mai multă APT dacă este necesar.

(b)

Proba se învârtește pentru saturarea completă și se continuă cultura prin utilizarea metodei de depistare prevăzută la punctul 3.2.

3.1.2.   Alte probe de materii fecale și de praf

(a)

Probele de materii fecale sunt adunate și amestecate cu grijă, iar un subeșantion de 25 g se prelevează în vederea culturii.

(b)

Subeșantionul de 25 g (sau 50 ml de suspensie care conține 25 de grame de probă inițială) este imersat în 225 ml de apă peptonată tamponată încălzită în prealabil la temperatura mediului ambiant.

(c)

Se continuă cultura probei prin utilizarea metodei de depistare prevăzute la punctul 3.2.

În cazul în care standardele ISO pentru prepararea probelor relevante în vederea detectării Salmonella sunt aprobate, acestea se aplică și le înlocuiesc pe cele prevăzute la punctele 3.1.1 și 3.1.2.

3.2.   Metoda de depistare

Detectarea Salmonella spp. se efectuează în conformitate cu amendamentul 1 al standardului EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007. „Microbiologia alimentelor și a hranei pentru animale – Metoda orizontală de detectare a Salmonella spp. – Amendamentul 1: Anexa D: Depistarea Salmonella spp. în fecale de animale și în probele de mediu din etapa de producție primară” al Organizației Internaționale de Standardizare.

După incubare, probele în APT nu trebuie scuturate, învârtite sau agitate în alt fel.

3.3.   Serotipizarea

Cel puțin un izolat din fiecare probă pozitivă prelevată de autoritățile competente trebuie serotipizat, în conformitate cu clasificarea Kaufmann-White-LeMinor. În cazul izolaților prelevați de operatorii din sectorul alimentar, trebuie efectuată cel puțin serotipizarea pentru Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium.

3.4.   Metode alternative

În ceea ce privește probele prelevate la inițiativa operatorului din industria alimentară, metodele alternative pot înlocui metodele de pregătire a probelor, metodele de depistare și serotipizarea prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta anexă, în cazul în care acestea sunt validate în conformitate cu versiunea cea mai recentă a standardului EN/ISO 16140.

3.5.   Teste de rezistență antimicrobiană

Izolații fac obiectul unor teste de rezistență antimicrobiană în conformitate cu articolul 2 din Decizia 2007/407/CE a Comisiei (1).

3.6.   Depozitarea tulpinilor

Autoritatea competentă se asigură că cel puțin o tulpină izolată de serotipuri de Salmonella relevante pe adăpost și pe an, rezultată din prelevarea de probe în cadrul controalelor oficiale, este depozitată pentru o posibilă lizotipie sau antibiogramă ulterioară utilizând metodele uzuale de recoltare a culturilor, care trebuie să garanteze integritatea tulpinilor timp de cel puțin doi ani.

În cazul în care autoritatea competentă decide astfel, izolatele rezultate din prelevarea de probe realizată de operatorii din sectorul alimentar sunt, de asemenea, depozitate în acest scop.

4.   REZULTATE ȘI RAPORTARE

4.1.   Un efectiv de găini ouătoare este considerat pozitiv în sensul verificării realizării obiectivului UE:

(a)

în cazul în care se depistează prezența serotipurilor de Salmonella relevante (cu excepția tulpinilor vaccinale) în una sau mai multe probe prelevate de la efectiv, chiar dacă serotipul de Salmonella relevant este depistat doar în proba de praf sau tamponul pentru praf; sau

(b)

în cazul în care agenți antimicrobieni sau bacteriostatice au fost depistați în efectiv.

Această normă nu se aplică în cazurile excepționale descrise la punctul 4 din anexa II D la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, atunci când rezultatul pozitiv inițial pentru Salmonella nu a fost confirmat de protocolul de prelevare a probelor respectiv.

4.2.   Un efectiv de găini ouătoare pozitiv se numără doar o dată, indiferent:

(a)

de câte ori serotipul de Salmonella relevant a fost depistat în acest efectiv în timpul perioadei de producție;

sau

(b)

dacă prelevarea de probe a fost efectuată la inițiativa operatorului din sectorul alimentar sau a autorității competente.

Cu toate acestea, în cazul în care prelevarea de probe în timpul perioadei de producție se desfășoară de-a lungul a doi ani calendaristici, rezultatul fiecărui an trebuie raportat separat.

4.3.   Raportarea include:

(a)

numărul total de efective de găini ouătoare adulte care au fost testate cel puțin o dată în timpul anului de raportare;

(b)

rezultatele testelor, inclusiv:

(i)

numărul total de efective de găini ouătoare declarate pozitive cu orice serotip de Salmonella în statul membru;

(ii)

numărul total de efective de găini ouătoare declarate pozitive cel puțin o dată cu Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium;

(iii)

numărul de efective de găini ouătoare declarate pozitive pentru fiecare serotip de Salmonella sau pentru un serotip nespecificat de Salmonella (izolate care nu pot fi tipizate sau care nu sunt serotipizate);

(c)

explicații privind rezultatele, în special cazurile excepționale sau orice schimbări substanțiale în ceea ce privește numărul de efective testate și/sau declarate pozitive.

Rezultatele și orice informație suplimentară relevantă se comunică în cadrul raportului privind tendințele și cauzele menționat la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2003/99/CE.


(1)  JO L 153, 14.6.2007, p. 26.


26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/52


REGULAMENTUL (UE) NR. 518/2011 AL COMISIEI

din 23 mai 2011

de interzicere a pescuitului de specii de cardine în zonele VIIIc, IX și X și în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele aflate sub pavilionul Portugaliei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave aflate sub pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în aceeași anexă, se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuat de nave aflate sub pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, se interzice începând de la data stabilită în anexă. Se interzic, în special, păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de navele în cauză după această dată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

11/T&Q

Stat membru

Portugalia

Stoc

LEZ/8C3411

Specie

Specii de cardină (Lepidorhombus spp.)

Zonă

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

Dată

9 mai 2011


26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/54


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 519/2011 AL COMISIEI

din 25 mai 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 26 mai 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

35,3

TR

71,5

ZZ

53,4

0707 00 05

AL

31,8

TR

108,2

ZZ

70,0

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

121,5

ZZ

81,1

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

58,0

IL

63,3

MA

45,9

TR

74,4

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

72,2

TR

77,7

ZA

91,9

ZZ

80,6

0808 10 80

AR

99,8

BR

82,8

CA

129,0

CL

80,3

CN

88,5

CR

69,1

NZ

109,3

US

90,7

UY

53,3

ZA

87,4

ZZ

89,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/56


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 mai 2011

privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

(2011/308/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 148 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă,

întrucât:

(1)

Articolul 145 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că statele membre și Uniunea se angajează să elaboreze o strategie coordonată de ocupare a forței de muncă și, în special, să promoveze o forță de muncă formată, calificată și adaptabilă, precum și piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(2)

Strategia Europa 2020 propusă de Comisie permite Uniunii să-și direcționeze economia către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, însoțită de un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială. La 13 iulie 2010, Consiliul a adoptat Recomandarea privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii (3). În plus, la 21 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (4) (denumită în continuare „orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă”). Acest set de orientări formează împreună orientările integrate pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. Cinci obiective principale, enumerate la orientările integrate relevante, reprezintă obiective comune ce orientează acțiunea statelor membre, ținând seama de pozițiile lor inițiale și de circumstanțele naționale, și orientează, de asemenea, acțiunea Uniunii. Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă joacă un rol principal în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor privind ocuparea forței de muncă și piața muncii ale strategiei Europa 2020.

(3)

Orientările integrate sunt în concordanță cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010. Aceste orientări integrate oferă statelor membre îndrumări precise cu privire la definirea programelor lor naționale de reformă și la punerea în aplicare a reformelor, reflectând interdependența și respectând Pactul de stabilitate și de creștere. Orientările privind ocuparea forței de muncă ar trebui să reprezinte baza oricăror recomandări specifice unei țări pe care Consiliul le poate adresa statelor membre în temeiul articolului 148 alineatul (4) din TFUE, în paralel cu recomandările specifice unei țări adresate statelor membre în temeiul articolului 121 alineatul (4) din tratatul respectiv. Orientările privind ocuparea forței de muncă ar trebui, de asemenea, să constituie baza pentru redactarea raportului comun privind ocuparea forței de muncă, trimis anual de Consiliu și de Comisie Consiliului European.

(4)

Examinarea proiectelor de programe naționale de reformă ale statelor membre, cuprinsă în raportul comun privind ocuparea forței de muncă adoptat de Consiliu la 7 martie 2011, arată că statele membre ar trebui să continue să depună toate eforturile necesare pentru abordarea următoarelor priorități: creșterea participării la piața muncii și reducerea șomajului structural; dezvoltarea unei forțe a muncii calificate care să răspundă nevoilor pieței muncii și promovarea calității locurilor de muncă și a învățării pe tot parcursul vieții; îmbunătățirea performanțelor sistemelor de educație și de formare profesională la toate nivelurile și creșterea participării în învățământul terțiar, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei.

(5)

Orientările privind ocuparea forței de muncă adoptate în 2010 ar trebui să rămână constante până în 2014, astfel încât să se pună accentul asupra punerii în aplicare a acestora. În perioada intermediară, până la sfârșitul anului 2014, actualizarea acestora ar trebui să fie în continuare strict limitată.

(6)

La momentul punerii în aplicare a orientărilor privind ocuparea forței de muncă, statele membre ar trebui să ia în considerare utilizarea Fondului social european,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, astfel cum sunt cuprinse în anexa la Decizia 2010/707/UE, sunt menținute în anul 2011 și se iau în considerare de către statele membre în politicile lor de ocupare a forței de muncă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

BALOG Z.


(1)  Avizul din 17 februarie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 16 februarie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 191, 23.7.2010, p. 28.

(4)  JO L 308, 24.11.2010, p. 46.


26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/58


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 mai 2011

de numire a unui membru olandez în cadrul Comitetului Regiunilor

(2011/309/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului olandez,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Hans KOK,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

Domnul J.F.M. (Hans) JANSSEN, burgemeester (primar) al localității Oisterwijk.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

BALOG Z.


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/59


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 24 mai 2011

de instituire a unui program specific de control și inspecție pentru zonele de pescuit pelagic din apele occidentale ale Atlanticului de Nord-Est

[notificată cu numărul C(2011) 3415]

(Numai textele în limbile daneză, engleză, estonă, franceză, germană, letonă, lituaniană, olandeză, polonă, portugheză și spaniolă sunt autentice)

(2011/310/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 95,

întrucât:

(1)

Zonele piscicole în care se exploatează rezerve de hering, macrou, stavrid negru, hamsii și putasu (în continuare „pescuit pelagic”) în apele UE din zonele ICES V-IX (denumite în continuare „apele occidentale”) fac obiectul unor măsuri de conservare și control prevăzute, între altele, de:

Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (2);

Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri (3);

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (4).

(2)

Operațiunile de debarcare a capturilor de peste 10 tone de hering, macrou și stavrid negru din zonele ICES I-X, XII și XIV și din apele UE ale CECAF fac obiectul unor proceduri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1542/2007 al Comisiei (5).

(3)

Ca regulă generală, activitățile de pescuit pelagic din apele occidentale, inclusiv debarcările și transbordările de specii pelagice, fac obiectul unor măsuri de control prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(4)

În vederea asigurării unei aplicări uniforme și eficiente la nivelul Uniunii a acestor măsuri de conservare și control, este necesar să se instituie un program specific de control și inspecție aplicabil în Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spania, Franța, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Regatul Unit.

(5)

Acest program specific de control și inspecție trebuie instituit de la data de intrare în vigoare a prezentei decizii până la 31 decembrie 2012.

(6)

Programul specific de control și inspecție trebuie să includă norme comune pentru activitățile de control și inspecție care se vor efectua de către autoritățile competente din statul membru vizat. Normele respective trebuie să stabilească criteriile de referință pentru intensitatea activităților de control și inspecție, precum și priorități și proceduri de control și inspecție. Statele membre vizate trebuie să adopte măsurile necesare în conformitate cu normele comune respective.

(7)

În cazul în care o mare parte din capturile de specii pelagice se exportă în țări terțe, este necesar să se extindă activitățile de control și inspecție la nivelul întregului lanț, inclusiv la nivelul activităților de comercializare.

(8)

Trebuie întreprinse activități comune de inspecție și supraveghere între statele membre, dacă este cazul, în conformitate cu planul de desfășurare comun instituit de Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului [Community Fisheries Control Agency (CFCA)] în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului (6).

(9)

Rezultatele obținute în urma aplicării programului specific de control și inspecție trebuie evaluate periodic de către statele membre vizate, dacă este posibil de către CFCA.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie au fost stabilite de comun acord cu statele membre în cauză.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie instituie un program specific de control și inspecție în vederea asigurării aplicării uniforme și eficiente a măsurilor de conservare și control aplicabile în cazul activităților de pescuit pelagic din apele occidentale.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Programul specific de control și inspecție acoperă:

(a)

toate activitățile de pescuit, inclusiv debarcările și transbordările, efectuate de navele de pescuit pelagic în apele occidentale;

(b)

toate activitățile ulterioare debarcării, inclusiv cântărirea, comercializarea, congelarea, prelucrarea, stocarea, preluarea, transportul, importul și exportul de specii pelagice capturate în apele occidentale.

(2)   Programul specific de control și inspecție se aplică de la intrarea sa în vigoare până la 31 decembrie 2012.

(3)   Programul specific de control și inspecție se implementează de către Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spania, Franța, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, și Regatul Unit.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„specii pelagice” înseamnă hering, macrou, stavrid negru, hamsii și putasu;

(b)

„pescuit pelagic” înseamnă activitățile de pescuit care exploatează resursele de hering, macrou, stavrid negru, hamsii și putasu;

(c)

„apele occidentale” înseamnă apele UE din zonele ICES V-IX;

(d)

„import” înseamnă importul definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (7);

(e)

„export” înseamnă exportul definit la articolul 2 punctul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

Articolul 4

Norme comune și măsuri naționale

(1)   În anexa I sunt prevăzute normele comune pentru programul specific de control și inspecție, în special obiectivele, prioritățile și procedurile, precum și indicatorii de referință pentru inspecție.

(2)   Măsurile de punere în aplicare a programului specific de control și inspecție adoptate de statele membre în temeiul articolului 95 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1224/2009 reglementează aspectele enumerate în anexa II.

Articolul 5

Cooperarea dintre statele membre și cu țări terțe

(1)   Toate statele membre menționate la articolul 2 alineatul (3) cooperează în vederea punerii în aplicare a programului specific de control și inspecție.

(2)   Toate statele membre cooperează cu statele membre menționate la articolul 2 alineatul (3) și cu autoritățile competente din țări terțe în vederea punerii în aplicare a programului specific de control și inspecție.

(3)   Atunci când statele membre cooperează în temeiul capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 768/2005, programul specific de control și inspecție poate fi pus în aplicare parțial sau integral prin intermediul unui plan de desfășurare comun adoptat de Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (CFCA).

Articolul 6

Activitățile comune de inspecție și supraveghere

(1)   Statele membre menționate la articolul 2 alineatul (3) întreprind activități comune de inspecție și supraveghere și, dacă este cazul, în cadrul prevăzut la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 768/2005.

(2)   În scopul efectuării de activități comune de inspecție și supraveghere, statele membre în cauză:

(a)

se asigură că inspectorii celorlalte state membre în cauză sunt invitați să participe la activitățile comune de inspecție și supraveghere;

(b)

instituie proceduri operaționale comune aplicabile ambarcațiunilor lor de supraveghere.

(3)   La activitățile comune de inspecție și supraveghere pot participa funcționari ai Comisiei și inspectori din Comunitate.

Articolul 7

Informarea

(1)   Statele membre menționate la articolul 2 alineatul (3) comunică prin mijloace electronice Comisiei și CFCA, până în cea de a zecea zi a fiecărui trimestru, următoarele informații cu privire la trimestrul precedent:

(a)

activitățile de control și inspecție desfășurate;

(b)

toate încălcările constatate, precizând pentru fiecare încălcare:

(i)

nava de pescuit (denumirea, pavilionul și codul extern de identificare) sau întreprinderea al cărei obiect de activitate îl constituie prelucrarea și/sau comercializarea speciilor pelagice în cauză;

(ii)

data, ora și coordonatele geografice ale inspecției; precum și

(iii)

natura încălcării;

(c)

situația actuală privind măsurile luate ca urmare a încălcărilor constatate.

(2)   O încălcare continuă să figureze în fiecare raport ulterior până la încheierea urmăririi în conformitate cu legislația statului membru în cauză. Fiecare raport ulterior:

(a)

indică statutul curent al cauzei (de exemplu cauze pendinte, cauze în recurs, în curs de anchetă); și

(b)

descrie în termeni specifici sancțiunile impuse (de exemplu, cuantumul amenzilor, valoarea peștelui și/sau a uneltei confiscate, avertisment scris).

(3)   Rapoartele includ o explicație în cazul în care nu s-a întreprins nicio acțiune în urma constatării unei încălcări.

Articolul 8

Evaluarea

Statele membre menționate la articolul 2 alineatul (3) transmit Comisiei și CFCA, până la 31 martie 2013, un raport de evaluare privind activitățile de control și inspecție desfășurate în cadrul acestui program specific de control și inspecție.

Articolul 9

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Polone, Republicii Portugheze și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 24 mai 2011.

Pentru Comisie

Maria DAMANAKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 348, 31.12.2010, p. 17.

(3)  JO L 344, 20.12.2008, p. 6.

(4)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.

(5)  JO L 337, 21.12.2007, p. 56.

(6)  JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(7)  JO L 286, 29.10.2008, p. 1.


ANEXA I

NORME COMUNE PENTRU PROGRAMUL SPECIFIC DE CONTROL ȘI INSPECȚIE

1.   OBIECTIV

Obiectivul general al programului specific de control și inspecție este verificarea conformității cu legislația aplicabilă privind:

(a)

restricțiile cantitative privind capturile și orice condiții specifice asociate, inclusiv monitorizarea exploatării cotelor;

(b)

toate documentele cerute de legislația aplicabilă pescuitului pelagic, în special cele de verificare a fiabilității informațiilor înregistrate și raportate;

(c)

procedurile de debarcare și de cântărire;

(d)

operațiunile de transbordare;

(e)

interzicerea pescuitului speciilor de calitate superioară prevăzută la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2009 de stabilire a unor măsuri tehnice tranzitorii pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2011 (1) și orice situație în care speciile pelagice capturate în timpul unei operațiuni de pescuit nu au fost debarcate, așa cum se menționează la articolul 90 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 1224/2009.

2.   STRATEGIE

Statele membre întreprind activități de control și de inspecție a pescuitului și a tuturor activităților conexe realizate de navele de pescuit și de alți operatori economici de-a lungul întregului lanț pe baza gestionării riscurilor definită la articolul 4 punctul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Inspecțiile efectuate după debarcare sau transbordare se utilizează, în speță, ca mecanism complementar de control încrucișat pentru verificarea fiabilității informațiilor înregistrate și raportate cu privire la capturi și debarcări.

3.   PRIORITĂȚI

Se stabilesc niveluri diferite de prioritate pentru diferitele categorii de unelte, în conformitate cu planul anual de pescuit. Din acest motiv, fiecare stat membru trebuie să își stabilească priorități specifice pe baza gestionării riscurilor.

4.   SARCINI DE MONITORIZARE

Toate campaniile de pescuit ale navelor de pescuit autorizate echipate cu VMS trebuie monitorizate în timp real și verificate încrucișat cu documentele de debarcare și transbordare, cu declarațiile de vânzare și de preluare, precum și cu orice rapoarte de inspecție și supraveghere întocmite.

Toate debarcările, vânzările, importurile și exporturile trebuie monitorizate.

5.   INDICATORI DE REFERINȚĂ PENTRU INSPECȚII

În termen de cel mult o lună de la intrarea în vigoare a prezentei decizii pentru anul 2011 și înainte de 1 ianuarie 2012 pentru anul 2012, statele membre trebuie să își definească, dacă este cazul, indicatorii suplimentari de referință pentru inspecții și să întocmească o planificare a inspecțiilor pe baza gestionării riscurilor, așa cum este definită la articolul 4 punctul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009:

Locul de efectuare a inspecției

Indicator de referință

Inspecție pe mare

Indicator de referință de stabilit în urma unei analize detaliate a activității de pescuit din fiecare zonă. Indicatorii de referință pe mare se referă la numărul de zile de patrulare pe mare în apele occidentale, cu posibilitatea stabilirii unui indicator separat pentru zilele de patrulare în zone specifice.

Pe baza gestionării riscurilor, trebuie programate inspecții specifice privind:

interzicerea pescuitului speciilor de calitate superioară;

slipping (aruncarea peștelui);

dispozițiile aplicabile navelor țărilor terțe care intenționează să pescuiască putasu sau macrou în apele UE, prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 201/2010 al Comisiei din 10 martie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare (2).

Debarcări

Cel puțin 10 % din numărul debarcărilor de peste 10 tone de hering, macrou și stavrid negru în porturi desemnate trebuie să facă obiectul unor inspecții integrale.

Cel puțin 15 % din cantitățile de hering, macrou și stavrid negru debarcate în porturi desemnate trebuie să facă obiectul unor inspecții integrale.

Alegerea debarcărilor care urmează a fi inspectate se face pe baza analizei de risc.

Pe baza gestionării riscurilor, trebuie programate inspecții specifice pentru:

porturi și locuri de debarcare nedesemnate;

debarcarea unor cantități de hering, macrou și stavrid negru care nu depășesc 10 tone;

eventuale debarcări de macrou sub alte denumiri, precum Scomber japonicus (MAS).

Indicatori de referință cu privire la debarcările de hamsii și putasu de stabilit în urma unei analize detaliate a activității de pescuit din fiecare zonă.

Transbordări

Pe baza gestionării riscurilor, cel puțin 5 % din numărul de transbordări trebuie să facă obiectul unor inspecții.

Prima vânzare

Cel puțin 10 % din primele vânzări de hering, macrou și stavrid negru în porturi desemnate trebuie să facă obiectul unor inspecții integrale; indicatorul de referință trebuie să fie bazat pe analiza riscurilor.

Cel puțin 15 % din cantitățile vândute de hering, macrou și stavrid negru în porturi desemnate trebuie să facă obiectul unor inspecții integrale; indicatorul de referință trebuie să fie bazat pe analiza riscurilor.

Import/Export

Pe baza gestionării riscurilor, în cazul în care statele membre dispun de informații referitoare la fluxurile de import/export, cel puțin 5 % din cantitățile importate/exportate trebuie să facă obiectul unor inspecții.

Supravegherea aeriană

Indicatori de referință de stabilit în urma unei analize detaliate a activității de pescuit din fiecare zonă și luând în considerare resursele de care dispune statul membru respectiv.

6.   PROCEDURI

6.1.   Sarcini generale aferente inspecției

Inspectorii verifică și consemnează în raport următoarele informații:

(a)

detalii privind identitatea persoanelor responsabile implicate în activitățile inspectate;

(b)

licențele și autorizațiile de pescuit;

(c)

toate documentele relevante;

(d)

verificarea detaliată a speciilor și a cantităților capturate în conformitate cu legislația UE aplicabilă.

Toate constatările relevante în urma inspecțiilor efectuate pe mare, în porturi sau la orice alt operator economic vizat se consemnează în rapoartele de inspecție.

Constatările respective se verifică încrucișat cu informațiile puse la dispoziția inspectorilor de alte autorități competente, inclusiv cu informațiile obținute prin Sistemul de monitorizare a navelor (VMS), cu informațiile din sistemul de înregistrare și comunicare electronică (ERS) și cu listele de nave autorizate.

6.2.   Sarcini aferente inspecției în cazul supravegherii aeriene

Inspectorii întocmesc rapoarte cu privire la datele obținute prin supraveghere în scopul controlului încrucișat și, în special, verifică reperarea navelor de pescuit cu datele VMS și ERS și cu listele autorizate.

6.3.   Sarcini aferente inspecției pe mare

Atunci când la bordul navei de pescuit sau la bordul unei nave de prelucrare sau de transport se află una sau mai multe pecii pelagice, inspectorii verifică întotdeauna speciile și cantitățile de pește deținute la bord și le compară cu cantitățile înregistrate în documentele relevante prezente la bord.

Inspectorii verifică în mod sistematic:

dacă navele de pescuit dețin autorizații de operare în zona de pescuit pelagic relevantă;

dacă navele de pescuit sunt echipate cu un sistem operațional de monitorizare a navelor (VMS);

dacă informațiile relevante sunt consemnate corespunzător în jurnalul de bord;

conformitatea uneltelor de pescuit de la bord cu cerințele relevante;

planurile navei și, în special, posibilitatea de a arunca pește sub linia de plutire;

prezența echipamentelor care permit clasificarea automată;

cantitățile fizice de specii pelagice aflate la bord și prezentarea acestora.

6.4.   Sarcini aferente inspecției la debarcare

Inspectorii verifică în mod sistematic:

dacă navele de pescuit dețin autorizații de operare în zona de pescuit pelagic relevantă;

dacă notificarea prealabilă de sosire în vederea debarcării a fost trimisă și conține informațiile corecte privind captura aflată la bord;

dacă debarcarea capturilor de specii pelagice a fost autorizată de autoritățile competente, acolo unde este cazul;

dacă navele de pescuit sunt echipate cu un sistem operațional VMS și ERS;

dacă informațiile relevante sunt consemnate corespunzător în jurnalul de bord și dacă foile din jurnalul de bord sunt transmise în timp util;

pentru navele de pescuit care participă la transportul și prelucrarea speciilor pelagice, dacă documentele relevante există la bord și dacă sunt completate corespunzător;

speciile și cantitățile fizice de specii pelagice aflate la bord;

dacă se aplică obligațiile de cântărire, acolo unde este cazul;

dacă uneltele de pescuit de la bord corespund cu autorizația de pescuit și dacă sunt conforme măsurilor tehnice aplicabile.

6.5.   Sarcini aferente inspecției în timpul transbordării

Inspectorii verifică în mod sistematic:

dacă nava de pescuit deține autorizație de operare în zona de pescuit pelagic relevantă;

în cazul transbordărilor în port, dacă notificarea prealabilă de sosire în port a fost trimisă și conține informațiile corecte privind transbordarea;

dacă navele care doresc să transbordeze capturile au primit autorizație prealabilă;

dacă sunt verificate speciile și cantitățile notificate în prealabil pentru transbordare;

dacă există la bord documentele relevante și dacă sunt completate corespunzător, inclusiv declarația de transbordare.

6.6.   Sarcini aferente inspecției în ceea ce privește transporturile, comercializarea și preluarea

Inspectorii verifică sistematic speciile, cantitatea și nava care a capturat peștele, realizează un control încrucișat al acestor informații cu cele din declarația de debarcare și din jurnalul de bord și verifică:

în ceea ce privește transportul, în special dacă sunt prezente documentele relevante și dacă acestea sunt completate corespunzător;

în ceea ce privește comercializarea, dacă sunt prezente documentele relevante și dacă acestea sunt completate corespunzător;

în ceea ce privește preluarea, dacă sunt prezente documentele relevante și dacă acestea sunt completate corespunzător.


(1)  JO L 347, 24.12.2009, p. 6.

(2)  JO L 61, 11.3.2010, p. 10.


ANEXA II

CONȚINUTUL MINIM AL MĂSURILOR ADOPTATE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

Măsurile naționale trebuie să specifice, printre altele, următoarele aspecte:

1.   MIJLOACELE DE CONTROL:

Mijloacele umane

Numărul inspectorilor de pe uscat și al celor de pe mare, precum și perioadele și zonele în care pot interveni aceștia.

Mijloacele tehnice

Numărul navelor și al aeronavelor de patrulare, precum și perioadele și zonele în care pot interveni acestea.

Mijloacele financiare

Alocarea bugetară pentru desemnarea resurselor umane, a navelor și a aeronavelor de patrulare.

2.   DESEMNAREA PORTURILOR:

Lista porturilor desemnate cerută în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1542/2007.

3.   PROCEDURILE DE CÂNTĂRIRE:

Sistemele aplicate în vederea asigurării conformității cu normele instituite, în special prin Regulamentul (CE) nr. 1542/2007 privind procedurile și instalațiile de cântărire.

4.   PLANURILE DE PESCUIT:

Detaliile oricărui sistem existent pentru alocarea cotelor, precum și pentru monitorizarea și controlul exploatării cotelor.

5.   MONITORIZAREA:

Detaliile sistemului de monitorizare a activităților de pescuit, debarcărilor, transbordărilor, comercializării și importului/exportului de specii pelagice.

6.   PROTOCOALELE DE INSPECȚIE:

Protocoale detaliate pentru toate activitățile de inspecție.

7.   ORIENTĂRILE:

Orientări explicative pentru inspectori, organizații de producători și pescari.

8.   PROTOCOALELE DE COMUNICARE:

Protocoale pentru comunicarea cu autoritățile competente desemnate de alte state membre ca fiind responsabile de programul specific de control și inspecție.


Rectificări

26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/66


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 83 din 30 martie 2011 )

În anexa VI, la punctul 2 litera (c), numărul 602-084-00-X, a șaptea coloană:

în loc de:

„GHS07 Wng—”,

se va citi:

„GHS07

Wng”.