ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.136.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 136

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
24 mai 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Informații privind data semnării Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 501/2011 al Consiliului din 24 februarie 2011 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul protocolului la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

2

 

 

2011/296/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 februarie 2011 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

4

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 502/2011 al Consiliului din 23 mai 2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 503/2011 al Consiliului din 23 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

26

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 504/2011 al Consiliului din 23 mai 2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

45

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 505/2011 al Consiliului din 23 mai 2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko și anumitor funcționari din Belarus

48

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 506/2011 al Comisiei din 23 mai 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 297/2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima ( 1 )

52

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 507/2011 al Comisiei din 23 mai 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

56

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva de punere în aplicare 2011/60/UE a Comisiei din 23 mai 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii tebufenozidului ca substanță activă și de modificare a Deciziei 2008/934/CE a Comisiei ( 1 )

58

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2011/297/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 de modificare a Acțiunii comune 2001/555/PESC privind înființarea Centrului Satelitar al Uniunii Europene

62

 

*

Decizia 2011/298/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 de modificare a Deciziei 2010/279/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

64

 

*

Decizia 2011/299/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

65

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/300/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

85

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/301/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus

87

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/302/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

91

 

 

2011/303/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 20 mai 2011 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Țările de Jos [notificată cu numărul C(2011) 3427]

95

 

 

2011/304/UE

 

*

Decizia Comisiei din 23 mai 2011 de exceptare a anumitor părți de la extinderea la anumite componente pentru biciclete a taxei antidumping asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menținut și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, precum și de ridicare a suspendării și de revocare a exceptării de la plata taxei antidumping extinse la anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordate anumitor părți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei [notificată cu numărul C(2011) 3543]

99

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 494/2011 al Comisiei din 20 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (Cadmiu) (JO L 134, 21.5.2011)

105

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/1


Informații privind data semnării Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

La 13 mai 2011, la Bruxelles, Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Democratice São Tomé și Principe au semnat Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului.

Prin urmare, în conformitate cu articolul 13 din protocol, acesta se aplică cu titlu provizoriu începând cu data de 13 mai 2011.


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/2


REGULAMENTUL (UE) NR. 501/2011 AL CONSILIULUI

din 24 februarie 2011

privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul protocolului la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 23 iulie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 894/2007 privind încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană (1) (denumit în continuare „acordul”). Acordul este însoțit de un Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acord (2) (denumit în continuare „vechiul protocol”). Vechiul protocol a expirat la 31 mai 2010.

(2)

Un nou Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe (denumit în continuare „protocolul”) a fost parafat la 15 iulie 2010. Acest protocol acordă navelor din UE posibilități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau în jurisdicția Republicii Democratice São Tomé și Principe în ceea ce privește pescuitul.

(3)

La 24 februarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/296/UE (3) privind semnarea și aplicarea provizorie a protocolului.

(4)

Este oportun să se definească metoda de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre pentru întreaga durată a protocolului.

(5)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare (4), în cazul în care se constată că volumul posibilităților de pescuit alocate Uniunii în temeiul protocolului nu este pe deplin utilizat, Comisia informează statele membre în cauză. Absența unui răspuns în termenele stabilite de Consiliu se consideră că echivalează unei confirmări a faptului că navele statului membru în cauză nu vor utiliza pe deplin posibilitățile de pescuit alocate în perioada de timp vizată. Este oportun ca termenele respective să fie stabilite.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Posibilitățile de pescuit stabilite prin protocolul atașat la Decizia 2011/296/UE privind semnarea acestuia și aplicarea provizorie a acestuia se repartizează între statele membre după cum urmează:

(a)

nave de pescuit ton cu plasă-pungă:

Spania

16 nave

Franța

12 nave

(b)

nave de pescuit cu paragate plutitoare:

Spania

9 nave

Portugalia

3 nave

Fără a aduce atingere acordului și protocolului, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1006/2008. În cazul în care cererile de autorizație de pescuit din partea statelor membre menționate în primul paragraf nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia ia în considerare cereri de autorizație de pescuit din partea oricărui alt stat membru, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008. Termenele prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din regulamentul menționat sunt de 10 zile lucrătoare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

PINTÉR S.


(1)  JO L 205, 7.8.2007, p. 35.

(2)  JO L 205, 7.8.2007, p. 40.

(3)  A se vedea pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 286, 29.10.2008, p. 33.


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/4


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 februarie 2011

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

(2011/296/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 23 iulie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 894/2007 privind încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană (1) (denumit în continuare „acordul”). Acordul este însoțit de un Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acord (2) (denumit în continuare „vechiul protocol”). Vechiul protocol a expirat la 31 mai 2010.

(2)

În consecință, Uniunea a negociat cu Republica Democratică São Tomé și Principe un nou protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acordul de parteneriat în sectorul pescuitului (denumit în continuare „protocolul”), prin care se acordă navelor din UE posibilități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau în jurisdicția Republicii Democratice São Tomé și Principe în ceea ce privește pescuitul.

(3)

În urma acestor negocieri, protocolul a fost parafat la 15 iulie 2010.

(4)

Protocolul se aplică cu titlul provizoriu începând de la data semnării sale, în conformitate cu articolul 13 din protocol.

(5)

Pentru a se garanta o reluare rapidă a activităților de pescuit de către navele europene, este esențial ca noul protocol să fie aplicat în cel mai scurt timp având în vedere că vechiul protocol a expirat.

(6)

Este oportună semnarea protocolului și aplicarea protocolului cu titlu provizoriu, în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru încheierea sa,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe (denumit în continuare „protocolul”) se aprobă în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.

Textul protocolului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze protocolul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

Protocolul se aplică cu titlu provizoriu începând de la data semnării sale, în conformitate cu articolul 13 din protocolul menționat, în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru încheierea sa (3).

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

PINTÉR S.


(1)  JO L 205, 7.8.2007, p. 35.

(2)  JO L 205, 7.8.2007, p. 40.

(3)  Data semnării protocolului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


PROTOCOL

de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

Articolul 1

Perioada de aplicare și posibilitățile de pescuit

(1)   Pentru o perioadă de 3 ani, posibilitățile de pescuit acordate navelor din Uniunea Europeană în temeiul articolului 5 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului sunt stabilite după cum urmează:

Specii de pești mari migratori (speciile enumerate în anexa 1 la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 1982)

nave de pescuit ton cu plasă-pungă: 28 de nave;

nave de pescuit cu paragate plutitoare: 12 nave.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 5, 6, 8 și 9 din prezentul protocol.

Articolul 2

Contribuția financiară – Modalități de plată

(1)   Pentru perioada menționată la articolul 1, contribuția financiară prevăzută la articolul 7 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului este de 2 047 500 EUR.

(2)   Contribuția financiară include:

(a)

o sumă anuală pentru accesul la ZEE a Republicii Democratice São Tomé și Principe, în valoare de 455 000 EUR, reprezentând un tonaj de referință de 7 000 de tone pe an; și

(b)

o sumă specifică de 227 500 EUR pe an, pentru sprijinirea și implementarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Republicii Democratice São Tomé și Principe.

(3)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 3, 4, 5, 8 și 9 din prezentul protocol și ale articolelor 12 și 13 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului.

(4)   Contribuția financiară prevăzută la alineatul (1) se plătește de Uniunea Europeană și se ridică la 682 500 EUR pe an pe perioada aplicării prezentului protocol, sumă reprezentând totalul sumelor anuale prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b).

(5)   În cazul în care cantitatea totală a capturilor efectuate de către navele din Uniunea Europeană în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe depășește 7 000 de tone pe an, suma totală a contribuției financiare anuale va fi majorată cu 65 de euro pentru fiecare tonă capturată în plus. Cu toate acestea, suma anuală totală plătită de către Uniunea Europeană nu poate depăși dublul sumei prevăzute la alineatul (2) litera (a). Atunci când cantitățile capturate de navele din Uniunea Europeană depășesc cantitățile corespunzătoare dublului sumei anuale totale, suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în cursul anului următor.

(6)   Plata se efectuează pentru primul an cel târziu la șaizeci (60) de zile de la intrarea în vigoare a protocolului, prevăzută la articolul 14, iar pentru anii următori cel târziu la data aniversară a protocolului.

(7)   Alocarea contribuției financiare prevăzute la alineatul (2) litera (a) ține de competența exclusivă a autorităților din São Tomé și Principe.

(8)   Totalitatea contribuției financiare prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol trebuie plătită în contul Trezoreriei Publice al Băncii Centrale din São Tomé și Principe.

Articolul 3

Promovarea pescuitului sustenabil și responsabil în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe

(1)   În termen de cel mult trei (3) luni de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, părțile convin, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, asupra unui program sectorial multianual și asupra modalităților de aplicare a acestuia, și anume:

(a)

orientările, pe o bază anuală și multianuală, conform cărora va fi utilizată contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (b);

(b)

obiectivele anuale și multianuale de atins în vederea introducerii, în timp, a unor activități de pescuit sustenabile și responsabile, ținând seama de prioritățile formulate de Republica Democratică São Tomé și Principe în politica națională în domeniul pescuitului sau în alte politici care privesc sau influențează introducerea unor activități de pescuit responsabile și sustenabile;

(c)

criteriile și procedurile care trebuie aplicate pentru a permite evaluarea anuală a rezultatelor obținute.

(2)   Orice modificare propusă la programul sectorial multianual trebuie aprobată de ambele părți în cadrul comisiei mixte.

(3)   În fiecare an, autoritățile Republicii Democratice São Tomé și Principe pot decide alocarea unei sume suplimentare pe lângă contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (b), care să servească la implementarea programului multianual. Această alocare trebuie comunicată Uniunii Europene în termen de cel mult două (2) luni înainte de data aniversară a prezentului protocol.

(4)   Cele două părți realizează în fiecare an o evaluare a rezultatelor implementării programului sectorial multianual. În cazul în care o evaluare ar stabili că realizarea obiectivelor finanțate direct prin partea din contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din prezentul protocol nu ar fi satisfăcătoare, Comisia Europeană își rezervă dreptul de a reduce această parte din contribuția financiară în vederea ajustării sumei alocate pentru implementarea programului în funcție de rezultate.

Articolul 4

Cooperarea științifică pentru pescuitul responsabil

(1)   Cele două părți se angajează să promoveze un pescuit responsabil în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe pe baza principiilor de nediscriminare între diferitele flote care acționează în aceste ape.

(2)   În cursul perioadei care intră sub incidența prezentului protocol, Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe se angajează să coopereze pentru a supraveghea situația resurselor halieutice în zona de pescuit a Republicii Democratice São Tomé și Principe.

(3)   Cele două părți respectă recomandările și rezoluțiile Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) în ceea ce privește gestionarea responsabilă a activităților de pescuit.

(4)   Conform articolului 4 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, pe baza recomandărilor și rezoluțiilor adoptate în cadrul ICCAT și având în vedere cele mai bune avize științifice disponibile, părțile se consultă în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vederea adoptării de măsuri referitoare la gestionarea sustenabilă a speciilor halieutice care fac obiectul prezentului protocol și la activitățile navelor din Uniunea Europeană.

Articolul 5

Ajustarea de comun acord a posibilităților de pescuit

(1)   Posibilitățile de pescuit prevăzute la articolul 1 pot fi ajustate de comun acord în măsura în care recomandările și rezoluțiile adoptate de ICCAT confirmă faptul că această ajustare garantează gestionarea sustenabilă a speciilor halieutice care fac obiectul prezentului protocol. În acest caz, contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (a) este ajustată proporțional și pro rata temporis. Suma totală anuală a contribuției financiare plătite de către Uniunea Europeană nu poate însă depăși dublul sumei prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (a).

Articolul 6

Noile posibilități de pescuit

(1)   În cazul în care navele din Uniunea Europeană sunt interesate de activități de pescuit care nu sunt indicate la articolul 1, părțile se consultă înainte de acordarea eventuală a autorizării de către autoritățile Republicii Democratice São Tomé și Principe. În acest caz, părțile convin asupra condițiilor aplicabile acestor noi posibilități de pescuit și, dacă este necesar, aduc amendamente prezentului protocol și anexei sale.

Articolul 7

Condiții care reglementează activitățile de pescuit – Clauza de exclusivitate

(1)   Fără a aduce atingere articolului 6 din acord, navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene pot exercita activități de pescuit în zonele Republicii Democratice São Tomé și Principe doar dacă dețin o autorizație de pescuit eliberată în temeiul prezentului protocol și în conformitate cu procedurile descrise în anexa la prezentul protocol.

Articolul 8

Suspendarea și revizuirea plății contribuției financiare

(1)   Contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) poate fi revizuită sau suspendată în cazul în care se constată cel puțin una dintre situațiile următoare:

(a)

circumstanțe anormale, cum sunt cele definite la articolul 2 litera (h) din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, împiedică derularea activităților de pescuit în ZEE a Republicii Democratice São Tomé și Principe;

(b)

în urma unor schimbări semnificative la nivelul orientărilor politice care au condus la încheierea prezentului protocol, una dintre părți solicită revizuirea dispozițiilor acestuia în vederea unei eventuale modificări;

(c)

Uniunea Europeană informează autoritățile din Republica Democratică São Tomé și Principe cu privire la o încălcare a elementelor esențiale și fundamentale ale drepturilor omului prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou.

(2)   Uniunea Europeană își rezervă dreptul de a suspenda parțial sau total plata contribuției financiare specifice prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din prezentul protocol:

(a)

atunci când, în urma unei evaluări realizate de comisia mixtă, se constată că rezultatele obținute nu sunt conforme cu programarea;

(b)

în cazul în care această contribuție financiară nu este utilizată.

(3)   Plata contribuției financiare se reia după consultările și consensul dintre cele două părți, de îndată ce situația se redresează înainte de evenimentele menționate la alineatul (1) și/sau atunci când rezultatele execuției financiare menționate la alineatul (2) justifică acest lucru.

Articolul 9

Suspendarea aplicării protocolului

(1)   Aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți dacă a fost constatată cel puțin una dintre următoarele situații:

(a)

circumstanțe anormale, cum sunt cele definite la articolul 2 litera (h) din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, împiedică derularea activităților de pescuit în ZEE a Republicii Democratice São Tomé și Principe;

(b)

în urma unor schimbări semnificative la nivelul orientărilor politice care au condus la încheierea prezentului protocol, una dintre părți solicită revizuirea dispozițiilor acestuia în vederea unei eventuale modificări;

(c)

una dintre părți constată o încălcare a elementelor esențiale și fundamentale ale drepturilor omului prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou;

(d)

Uniunea Europeană nu plătește contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din alte motive decât cele prevăzute la articolul 8 din prezentul protocol;

(e)

neîmbarcarea observatorilor din Republica Democratică São Tomé și Principe pe navele care intră sub incidența prezentului protocol, conform dispozițiilor capitolul V din anexă;

(f)

în cazul apariției unui diferend între cele două părți în ceea ce privește interpretarea prezentului protocol;

(g)

una dintre părți nu respectă dispozițiile prezentului protocol, ale anexei sau ale apendicelor la acesta.

(2)   Aplicarea protocolului poate fi suspendată la inițiativa unei părți atunci când diferendul dintre părți nu a putut fi soluționat în cadrul consultărilor purtate în cadrul comisiei mixte.

(3)   Suspendarea aplicării protocolului este condiționată de notificarea de către partea interesată a intenției sale în scris, cu cel puțin trei luni înainte de data intrării în vigoare a suspendării.

(4)   În caz de suspendare, părțile continuă consultările în vederea soluționării diferendului pe cale amiabilă. După soluționarea acestuia, aplicarea protocolului se reia, iar valoarea compensației financiare se reduce proporțional și pro rata temporis, în funcție de durata de suspendare a aplicării protocolului.

Articolul 10

Dispoziții naționale aplicabile

(1)   Activitățile navelor de pescuit din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe sunt reglementate de legislația în vigoare din São Tomé și Principe, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare în prezentul protocol și în anexa sau în apendicele la acesta.

(2)   Autoritățile din Republica Democratică São Tomé și Principe informează Comisia Europeană cu privire la orice modificare sau la orice nou act legislativ relevant pentru sectorul pescuitului.

(3)   Comisia Europeană informează autoritățile din São Tomé și Principe cu privire la orice modificare sau la orice nou act legislativ care se referă la activitățile de pescuit ale flotei îndepărtate a Uniunii Europene.

Articolul 11

Durata

Prezentul protocol și anexa la acesta se aplică pentru o perioadă de 3 ani, începând din momentul aplicării provizorii prevăzute la articolele 13 și 14, cu excepția cazului în care acesta este reziliat în conformitate cu articolul 12.

Articolul 12

Rezilierea

(1)   În caz de reziliere a prezentului protocol, partea interesată notifică în scris celeilalte părți intenția sa de a rezilia protocolul cu cel puțin șase (6) luni înainte de data la care rezilierea produce efecte.

(2)   Consultările dintre părți demarează odată cu trimiterea notificării prevăzute la alineatul precedent.

Articolul 13

Aplicarea provizorie

Prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu începând din data semnării acestuia.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul protocol și anexa la acesta intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

ANEXĂ

CONDIȚII DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT DE CĂTRE NAVELE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN ZONA DE PESCUIT A REPUBLICII DEMOCRATICE SÃO TOMÉ ȘI PRINCIPE

CAPITOLUL I

FORMALITĂȚI AFERENTE CERERII ȘI EMITERII DE AUTORIZAȚII DE PESCUIT

SECȚIUNEA 1

Emiterea autorizațiilor de pescuit

1.   Numai navele eligibile pot obține o autorizație de pescuit (sau o licență de pescuit) în zona de pescuit a São Tomé și Principe.

2.   Pentru ca o navă să fie eligibilă, armatorului, comandantului și navei propriu-zise nu trebuie să li se fi interzis să desfășoare activități de pescuit în São Tomé și Principe. Aceștia trebuie să aibă o situație legală în raport cu administrația din São Tomé și Principe, în sensul că trebuie să fi îndeplinit toate obligațiile anterioare aferente activităților lor de pescuit desfășurate în São Tomé și Principe, stabilite în cadrul acordurilor de pescuit încheiate cu Uniunea Europeană. În plus, aceștia trebuie să respecte dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 (1) privind autorizațiile de pescuit.

3.   Toate navele din Uniunea Europeană care solicită o autorizație de pescuit trebuie să fie reprezentate de un agent rezident în São Tomé și Principe. Numele și adresa acestui reprezentant trebuie menționate în cererea de autorizație de pescuit.

4.   Autoritățile de resort ale Uniunii Europene expediază către ministerul însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe, pe cale electronică, câte o cerere pentru fiecare navă care intenționează să pescuiască în conformitate cu Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, cu cel puțin cincisprezece (15) zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei solicitate de valabilitate. Cu excepția unor dispoziții contrare aprobate de comisia mixtă, în scopul aplicării prezentei anexe, autoritatea de resort a Uniunii Europene este Delegația Uniunii Europene în Gabon.

5.   Cererile se înaintează ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului pe un formular al cărui model figurează în apendicele 1. Autoritățile Republicii Democratice São Tomé și Principe iau toate măsurile necesare pentru ca datele primite în cadrul cererii de obținere a unei autorizații de pescuit să fie tratate în mod confidențial. Aceste date vor fi utilizate exclusiv în cadrul implementării Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului.

6.   Fiecare cerere de autorizație de pescuit este însoțită de următoarele documente:

dovada plății avansului forfetar pentru perioada de valabilitate a acesteia;

orice alt document sau certificat necesar în temeiul dispozițiilor speciale aplicabile în funcție de tipul navei, în conformitate cu prezentul protocol.

7.   Plata taxelor se efectuează în contul indicat de către autoritățile Republicii Democratice São Tomé și Principe, în temeiul articolului 2 alineatul (8) din protocol.

8.   Printre aceste taxe se numără toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare și a celor pentru prestarea de servicii.

9.   Autorizațiile de pescuit pentru toate navele se eliberează de către ministerul însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe armatorilor sau reprezentanților acestora, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Gabon, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea întregii documentații prevăzute la punctul 6 de mai sus.

10.   Dacă în momentul semnării autorizației de pescuit birourile Delegației Uniunii Europene sunt închise, autorizația este transmisă direct agentului navei, iar o copie a acesteia se transmite Delegației.

11.   Autorizația de pescuit se emite pentru o anumită navă și nu este transferabilă.

12.   Cu toate acestea, la solicitarea Uniunii Europene și în caz de forță majoră dovedită, autorizația de pescuit a unei nave se înlocuiește cu o autorizație de pescuit nouă, eliberată pe numele unei alte nave din aceeași categorie cu prima navă, conform dispozițiilor articolului 1 din protocol, fără a fi necesară plata unei noi taxe. În acest caz, la calcularea nivelului capturilor efectuate, pentru stabilirea unei eventuale plăți suplimentare, se ia în considerare suma capturilor totale ale celor două nave.

13.   Armatorul navei înlocuite sau reprezentantul acestuia returnează autorizația de pescuit anulată ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Gabon.

14.   Data intrării în vigoare a noii autorizații de pescuit este aceea a returnării autorizației de pescuit anulate ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe. Delegația Uniunii Europene în Gabon este informată în legătură cu transferul autorizației de pescuit.

15.   Autorizația de pescuit trebuie păstrată în permanență la bordul navei.

SECȚIUNEA 2

Condiții de autorizare a pescuitului – Taxe și plăți în avans

1.   Autorizațiile de pescuit au o perioadă de valabilitate de un an.

2.   Taxa este stabilită la 35 de euro pe tona de pește capturat în zona de pescuit a São Tomé și Principe pentru navele de pescuit ton cu plasă-pungă și navele de pescuit cu paragate plutitoare.

3.   Autorizațiile de pescuit se emit după plata către autoritățile naționale de resort a următoarelor taxe forfetare:

6 125 EUR per navă de pescuit ton cu plasă-pungă, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 175 de tone pe an;

2 275 EUR per navă de pescuit cu paragate plutitoare, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 65 de tone pe an.

4.   Decontul final al taxelor datorate pentru anul n este stabilit de către Comisia Europeană în termen de cel mult șaizeci (60) de zile de la data aniversară a protocolului în anul n + 1, în baza declarațiilor de captură întocmite de fiecare armator și confirmate de către institutele științifice responsabile cu verificarea datelor referitoare la capturi din statele membre, precum IRD (Institut de recherche pour le développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Gabon.

5.   Acest decont este trimis simultan ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe și armatorilor.

6.   Orice eventuale plăți suplimentare (pentru cantitățile capturate peste pragul de 175 de tone, în cazul navelor de pescuit ton cu plasă-pungă, și de 65 de tone, în cazul navelor de pescuit cu paragate) vor fi efectuate de către armatori în termen de cel mult trei (3) luni de la data aniversară a protocolului în anul n + 1 în contul autorităților de resort din São Tomé și Principe, menționat la punctul 7 din secțiunea 1, ținând seama de suma de referință de 35 EUR pe tonă.

7.   Cu toate acestea, în cazul în care suma din decontul final este mai mică decât valoarea avansului menționat la punctul 3 din prezenta secțiune, diferența nu poate fi recuperată de către armator.

CAPITOLUL II

ZONELE DE PESCUIT

1.   Navele din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în temeiul prezentului protocol în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe își vor putea realiza activitățile de pescuit în ape aflate dincolo de perimetrul de 12 mile marine de la liniile de bază în cazul navelor de pescuit ton cu plasă-pungă și al navelor de pescuit cu paragate plutitoare.

2.   Coordonatele zonei economice exclusive a Republicii Democratice São Tomé și Principe figurează în apendicele 3.

3.   Este interzisă, fără discriminare, orice activitate de pescuit desfășurată în zona destinată exploatării comune a São Tomé și Principe și a Nigeriei, delimitată de coordonatele enumerate în apendicele 3.

CAPITOLUL III

MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE

SECȚIUNEA 1

Regimul de înregistrare a capturilor

1.   Comandanții tuturor navelor care își desfășoară activitatea în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe în temeiul prezentului protocol sunt obligați să comunice capturile efectuate ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe, pentru ca aceste autorități să poată controla cantitățile capturate, care vor fi validate de către institutele științifice competente, conform procedurii menționate la capitolul I secțiunea 2 punctul 5 din prezenta anexă. Modalitățile de comunicare a capturilor sunt următoarele:

1.1.

Navele din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe în temeiul prezentului protocol trebuie să completeze zilnic jurnalul de bord (apendicele 2) pentru fiecare campanie de pescuit efectuată în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe. Jurnalul de bord trebuie completat chiar și în cazul în care nu se efectuează capturi.

1.2.

Comandanții navelor trimit copiile jurnalului de bord ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe, precum și institutelor științifice enumerate la capitolul I secțiunea 2 punctul 4.

2.   Pentru perioadele în cursul cărora nava nu se află în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe, jurnalul de bord se completează cu mențiunea „în afara ZEE a Republicii Democratice São Tomé și Principe”.

3.   Formularele se completează lizibil și se semnează de către comandantul navei sau de către reprezentantul legal al acestuia.

4.   În caz de nerespectare a dispozițiilor prezentului capitol, Guvernul Republicii Democratice São Tomé și Principe va suspenda autorizația de pescuit a navei incriminate până la îndeplinirea formalităților și îi va aplica armatorului navei sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare în São Tomé și Principe. Comisia Europeană și statul membru de pavilion sunt informate imediat cu privire la această situație.

5.   Declarațiile includ capturile efectuate de navă în cursul fiecărei campanii. Acestea sunt transmise prin mijloace electronice ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe, cu o copie către Comisia Europeană, la sfârșitul fiecărei campanii și, în toate cazurile, înainte ca nava să părăsească apele Republicii Democratice São Tomé și Principe. Avizele de primire electronice sunt trimise de îndată navei de către fiecare dintre cei doi destinatari, însoțite de o copie reciprocă.

6.   Originalele pe suport fizic ale declarațiilor referitoare la perioada anuală de valabilitate a autorizațiilor de pescuit în sensul capitolului I secțiunea 2 punctul 1 din prezenta anexă sunt transmise ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe în termen de 45 de zile de la sfârșitul ultimei campanii efectuate în respectiva perioadă. Copii pe suport fizic sunt trimise în același timp Comisiei Europene.

7.   Cele două părți se angajează să depună toate eforturile necesare pentru a introduce și a face operațional un sistem de declarare a capturilor bazat exclusiv pe schimbul electronic de date: cele două părți vor trebui astfel să aibă în vedere posibilitatea înlocuirii rapide a versiunii pe hârtie a declarației capturilor printr-o versiune electronică.

8.   Odată introdus sistemul de declarare pe cale electronică a capturilor și în caz de disfuncționalități tehnice ale acestuia, declarațiile privind capturile se vor efectua conform punctelor 5 și 6 de mai sus până la repunerea în funcțiune a sistemului.

SECȚIUNEA 2

Comunicarea cu privire la capturi: intrări în apele São Tomé și Principe și ieșiri din acestea

1.   Durata campaniei de pescuit a unei nave din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe în temeiul prezentului protocol se definește, în sensul prezentei anexe, după cum urmează:

fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea în zona de pescuit a São Tomé și Principe și ieșirea din aceasta;

fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea în zona de pescuit a São Tomé și Principe și o transbordare în apele São Tomé și Principe;

fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea în apele São Tomé și Principe și debarcarea în São Tomé și Principe.

2.   Navele din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în São Tomé și Principe în temeiul prezentului protocol notifică autorităților de resort din São Tomé și Principe, cel puțin cu trei (3) ore înainte, intenția lor de a intra în apele São Tomé și Principe sau de a ieși din acestea.

3.   Cu ocazia notificării privind intrarea în ZEE a São Tomé și Principe sau ieșirea din aceasta, fără a se aduce atingere dispozițiilor secțiunii 2, navele trebuie să comunice în același timp și poziția lor, precum și capturile deja prezente la bord. Aceste comunicări trebuie efectuate pe cale electronică sau prin fax și transmise la adresele și conform modelului din apendicele 4. Cu toate acestea, autoritățile de resort din São Tomé și Principe pot scuti de această obligație navele de pescuit cu paragate plutitoare care nu dispun de echipamentele tehnice de comunicare menționate mai sus și le pot autoriza să transmită aceste informații prin radio. Aceste comunicări se vor realiza cu prioritate prin e-mail (dpescas1@cstome.net) sau prin fax (+239 2222828) sau, dacă aceste mijloace nu sunt disponibile, prin radio (codul de apel: dimineața de la 8h la 10h – 12.00 Hz, după-amiaza de la 14h la 17h – 8 634 Hz).

4.   O navă care este prinsă în timp ce pescuiește fără a fi avertizat autoritatea de resort din São Tomé și Principe cu privire la acest lucru este considerată drept navă care nu dispune de o autorizație de pescuit și va suporta consecințele prevăzute de legislația națională.

5.   Adresa de e-mail, numerele de fax și de telefon, precum și coordonatele radio se comunică, de asemenea, în momentul eliberării autorizației de pescuit.

SECȚIUNEA 3

Operațiuni de transbordare

1.   Orice navă din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe în temeiul prezentului protocol și care efectuează o transbordare a capturilor în apele São Tomé și Principe trebuie să realizeze această operațiune în rada porturilor din São Tomé și Principe.

1.1.

Armatorii acestor nave trebuie să comunice următoarele informații autorităților de resort din São Tomé și Principe, cu cel puțin 24 de ore înainte:

denumirile navelor de pescuit care trebuie să efectueze transbordarea;

denumirea navei cargo;

tonajul de transbordat, pe specii; cu mențiunea zonei în care s-a efectuat captura;

ziua transbordării;

beneficiarul capturilor transbordate.

2.   Transbordarea nu este autorizată decât în zonele următoare: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.   Transbordarea este considerată ca o ieșire din apele Republicii Democratice São Tomé și Principe. Navele trebuie să transmită declarațiile de captură autorităților de resort din São Tomé și Principe și să declare dacă intenționează să continue să pescuiască sau să părăsească apele São Tomé și Principe.

4.   Orice operațiune de transbordare de capturi nereglementată anterior este interzisă în apele São Tomé și Principe. Orice persoană care încalcă această prevedere se expune sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare din São Tomé și Principe.

SECȚIUNEA 4

Controlul prin satelit

Navele din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în temeiul prezentului protocol trebuie supravegheate, printre altele, printr-un sistem de control prin satelit, în mod nediscriminatoriu, în acord cu următoarele dispoziții:

1.

În scopul monitorizării prin satelit, autoritățile din São Tomé și Principe comunică pozițiile geografice ale limitelor zonei de pescuit a Republicii Democratice São Tomé și Principe reprezentanților sau agenților armatorilor, precum și centrelor de control ale statelor de pavilion.

2.

Pe baza modelului din apendicele 4, părțile vor face un schimb de informații cu privire la adresele https și la specificațiile utilizate la transmiterea de date electronice între centrele de control, în conformitate cu condițiile prevăzute la punctele 4 și 6. Aceste informații includ, pe cât posibil, următoarele elemente: denumirile, numerele de telefon, de telex și de fax și adresele electronice care pot fi folosite în scopuri de comunicare generală între centrele de control.

3.

Poziția navelor va fi stabilită cu o marjă de eroare de mai puțin de 500 de metri și un interval de încredere de 99 %.

4.

Atunci când o navă din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe în temeiului prezentului protocol și care face obiectul monitorizării prin satelit în conformitate cu legislația Uniunii Europene intră în zona de pescuit a São Tomé și Principe, rapoartele de poziție aferente sunt comunicate imediat de către centrul de control al statului de pavilion centrului de supraveghere a pescuitului din São Tomé și Principe, cu o periodicitate maximă de 2 ore. Aceste mesaje sunt identificate ca rapoarte de poziție.

5.

Mesajele menționate la punctul 4 sunt transmise electronic în format https, fără alt protocol. Aceste mesaje se transmit în timp real, în conformitate cu formatul tabelului din apendicele 4.

5.1.

Navelor le este interzis să scoată din funcțiune aparatul de monitorizare prin satelit atunci când desfășoară activități în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe.

6.

Atunci când echipamentul de monitorizare continuă prin satelit instalat la bordul unei nave de pescuit are o defecțiune tehnică sau o pană, comandantul navei transmite în timp util informațiile specificate la punctul 4 centrului de control al statului de pavilion. În aceste împrejurări, va fi necesar să se trimită un raport de poziție o dată la 24 de ore în perioada în care nava se află în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe.

6.1.

Acest raport global de poziție va include pozițiile orare înregistrate de comandantul navei în cursul acestor 24 de ore.

6.2.

Centrul de control al statului de pavilion sau nava propriu-zisă trebuie să transfere neîntârziat aceste mesaje centrului de supraveghere a pescuitului din São Tomé și Principe.

6.3.

În caz de necesitate sau în caz de îndoieli, autoritățile de resort din São Tomé și Principe pot solicita centrului de control al statului de pavilion informații complementare despre o anumită navă.

7.

Echipamentul defect este reparat sau înlocuit imediat ce nava a finalizat campania de pescuit și, în orice caz, în termen de cel mult o lună. După acest interval, nava în cauză nu va mai putea întreprinde alte campanii de pescuit până la repararea sau înlocuirea echipamentului.

8.

Componentele materiale și programul informatic al sistemului de supraveghere prin satelit trebuie să nu poată fi falsificate, adică trebuie să nu permită introducerea sau ștergerea unor false poziții și trebuie să nu poată fi manipulate. Sistemul trebuie să fie complet automat și operațional în orice moment, indiferent de condițiile de mediu. Se interzice distrugerea, deteriorarea, scoaterea din funcțiune sau interferența cu dispozitivul de urmărire prin satelit.

8.1.

Comandantul navei trebuie mai ales să se asigure că:

datele nu sunt în niciun caz modificate;

antena sau antenele conectate la dispozitivul de monitorizare prin satelit nu sunt în niciun caz obstrucționate;

alimentarea electrică a dispozitivului de monitorizare prin satelit nu este în niciun caz întreruptă;

dispozitivul de monitorizare a navei nu este îndepărtat de pe navă sau din locul în care a fost inițial instalat;

orice înlocuire a dispozitivului de monitorizare a navei prin satelit este notificată imediat autorităților de resort din São Tomé și Principe.

8.2.

Orice nerespectare a obligațiilor sus-menționate poate angaja responsabilitatea comandantului și armatorului față de actele cu putere de lege și normele administrative ale Republicii Democratice São Tomé și Principe, cu condiția ca nava să-și desfășoare activitatea în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe.

9.

Centrele de control ale statelor de pavilion vor supraveghea deplasarea navelor lor în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe. În cazul în care navele de pescuit nu sunt monitorizate în conformitate cu condițiile prevăzute, centrul de supraveghere a pescuitului din São Tomé și Principe va fi informat imediat în legătură cu acest lucru și se va aplica procedura stabilită la punctul 6.

10.

Centrele de control ale statelor de pavilion și centrul de supraveghere a pescuitului din São Tomé și Principe trebuie să coopereze pentru a asigura implementarea acestor dispoziții. Dacă centrul de supraveghere a pescuitului din São Tomé și Principe constată faptul că un stat de pavilion nu transmite datele în conformitate cu punctului 4, cealaltă parte trebuie informată imediat. După ce este informată, aceasta din urmă trebuie să răspundă în termen de 24 de ore, informând centrul de supraveghere a pescuitului din São Tomé și Principe cu privire la motivele netransmiterii datelor, indicând un termen rezonabil în care aceste dispoziții vor fi respectate. În caz de nerespectare a termenului prescris, cele două părți vor soluționa diferendul în scris sau conform modalităților prevăzute la punctul 14 de mai jos.

11.

Datele de monitorizare comunicate celeilalte părți, în conformitate cu prezentele dispoziții, vor fi folosite exclusiv în scopul monitorizării și supravegherii de către autoritățile din São Tomé și Principe a flotei Uniunii Europene care desfășoară activități de pescuit în cadrul Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului. Aceste date nu vor putea fi transmise în niciun caz unor părți terțe.

12.

Părțile sunt de acord să schimbe, la cerere, informații privind echipamentul utilizat pentru monitorizarea prin satelit, pentru a se asigura că fiecare echipament este perfect compatibil cu exigențele celeilalte părți în sensul prezentelor dispoziții.

13.

Părțile sunt de acord să revizuiască aceste dispoziții atunci când este cazul, adică în caz de pană sau de anomalie legată de nave. Aceste situații vor trebui notificate statului de pavilion de către autoritatea de resort a Republicii Democratice São Tomé și Principe cu cel puțin 15 zile înainte de reuniunea de revizuire.

14.

Orice litigiu privind interpretarea sau aplicarea prezentelor dispoziții face obiectul unei consultări între părți în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului.

CAPITOLUL IV

ÎMBARCAREA MARINARILOR

1.   Armatorii navelor de pescuit ton cu plasă-pungă și ai navelor de pescuit cu paragate plutitoare angajează resortisanți din țările ACP, în condițiile și în limitele următoare:

pentru flota de nave de pescuit ton cu plasă-pungă, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați în timpul campaniei de pescuit ton în zona de pescuit a țării terțe provin din Republica Democratică São Tomé și Principe sau eventual dintr-o țară ACP;

pentru flota de nave de pescuit cu paragate plutitoare, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați în timpul campaniei de pescuit în zona de pescuit a țării terțe provin din Republica Democratică São Tomé și Principe sau eventual dintr-o țară ACP.

2.   Armatorii fac toate demersurile pentru a lua la bord și alți marinari din São Tomé și Principe.

3.   Armatorii aleg în mod liber marinarii care se vor îmbarca pe navele lor printre cei desemnați pe o listă de marinari având capacitățile și calificările necesare, aflată în posesia agenților din São Tomé și Principe.

4.   Armatorul sau reprezentantul comunică autorității de resort din São Tomé și Principe numele marinarilor luați la bordul navei respective, menționând funcția lor în cadrul echipajului.

5.   Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor îmbarcați pe navele din Uniunea Europeană. Aceasta se referă în special la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

6.   Contractele de muncă ale marinarilor din São Tomé și Principe și din țările ACP, din care câte o copie se înmânează ministerului muncii, ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului și semnatarilor contractelor, se încheie între reprezentantul (reprezentanții) armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Aceste contracte garantează marinarilor faptul că vor beneficia de sistemul de asigurări sociale care li se aplică în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv asigurarea de viață, de sănătate și în caz de accident.

7.   Salariile marinarilor sunt plătite de armatori. Acestea se stabilesc de comun acord între armatori sau reprezentanții acestora și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile de remunerare a marinarilor nu pot fi inferioare celor aplicabile echipajelor din țările lor respective și în niciun caz inferioare standardelor OIM.

8.   Toți marinarii angajați la bordul navelor din Uniunea Europeană trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data de îmbarcare propusă. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și ora prevăzute pentru îmbarcare, armatorul este exonerat în mod automat de obligația de a-l lua la bord pe marinarul respectiv.

9.   Atunci când nu sunt luați la bord marinari din São Tomé și Principe sau din țările ACP din alte motive decât cele prevăzute la punctul anterior, armatorii navelor în cauză sunt obligați să plătească, pentru fiecare zi de campanie de pescuit în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe, o sumă forfetară de 20 EUR pe zi și pe navă. Plata acestei sume se va face cel târziu în termenele stabilite în capitolul I secțiunea 2 punctul 4 din prezenta anexă.

10.   Această sumă va fi utilizată pentru formarea marinarilor din țările ACP și se va plăti în contul specificat de autoritățile din São Tomé și Principe.

CAPITOLUL V

OBSERVATORII

1.   Navele din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în cadrul prezentului protocol în apele São Tomé și Principe iau la bord observatori desemnați de ministerul însărcinat cu sectorul pescuitului din São Tomé și Principe, în condițiile stabilite mai jos:

1.1.

La cererea autorităților de resort din São Tomé și Principe, navele din Uniunea Europeană iau la bord un observator desemnat de către aceasta pentru verificarea capturilor efectuate în apele São Tomé și Principe.

1.2.

Autoritățile de resort din São Tomé și Principe întocmesc o listă a navelor desemnate pentru a lua la bord un observator, precum și o listă a observatorilor desemnați pentru îmbarcare. Aceste liste trebuie ținute la zi. Ele se înaintează Comisiei Europene imediat după redactare și apoi o dată la trei luni, cu eventuala actualizare.

1.3.

Autoritățile de resort din São Tomé și Principe comunică armatorilor implicați sau reprezentanților acestora numele observatorului desemnat pentru a fi luat la bordul navei în momentul eliberării autorizației de pescuit sau cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru îmbarcarea observatorului.

2.   Observatorul este prezent la bord pe durata unei campanii de pescuit. Cu toate acestea, la cererea expresă a autorităților de resort din São Tomé și Principe, această îmbarcare se poate întinde pe durata mai multor campanii de pescuit, în funcție de durata medie a campaniilor prevăzute pentru o anumită navă. Această cerere este formulată de către autoritatea de resort în momentul comunicării numelui observatorului desemnat pentru a se îmbarca pe nava în cauză.

3.   Condițiile de îmbarcare a observatorului sunt stabilite de comun acord între armator sau reprezentantul acestuia și autoritatea de resort.

4.   Îmbarcarea și debarcarea observatorului se realizează în portul ales de către armator. Îmbarcarea se realizează la începutul primei campanii de pescuit în zona de pescuit a São Tomé și Principe, în urma notificării listei navelor desemnate.

5.   În termen de două săptămâni și cu un preaviz de zece zile, armatorii implicați comunică datele și porturile din subregiune prevăzute pentru îmbarcarea și debarcarea observatorilor.

6.   În cazul în care observatorul este îmbarcat într-o țară din afara São Tomé și Principe, costurile aferente călătoriei acestuia sunt suportate de armator. Dacă o navă care are la bord un observator părăsește zona de pescuit a São Tomé și Principe, se iau toate măsurile pentru a se asigura repatrierea observatorului cât mai repede posibil, pe cheltuiala armatorului.

7.   În cazul în care observatorul nu se prezintă la locul și momentul convenite sau în decurs de douăsprezece ore de la momentul respectiv, armatorul este în mod automat exonerat de obligația de a-l lua la bord pe respectivul observator.

8.   Observatorii trebuie tratați ca ofițeri. Când nava își desfășoară activitatea în apele São Tomé și Principe, observatorul îndeplinește următoarele sarcini:

8.1.

observă activitățile de pescuit ale navelor;

8.2.

verifică poziția navelor angajate în operațiuni de pescuit;

8.3.

consemnează uneltele de pescuit utilizate;

8.4.

verifică datele capturilor efectuate în apele São Tomé și Principe înregistrate în jurnalul de bord;

8.5.

verifică procentajele de capturi secundare și estimează cantitatea capturilor de specii de pește comercializabil aruncate înapoi în mare;

8.6.

comunică autorității de resort, prin orice mijloace adecvate, datele referitoare la pescuit, inclusiv cantitățile de capturi principale și secundare aflate la bordul navei.

9.   Comandantul ia toate măsurile care țin de competența sa pentru a garanta siguranța fizică și morală a observatorului aflat în exercițiul funcțiunii.

10.   Observatorului trebuie să i se pună la dispoziție toate facilitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Comandantul îi acordă acces la mijloacele de comunicare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, la documentele legate direct de activitățile de pescuit ale navei, inclusiv la jurnalul de bord și jurnalul de navigație, precum și la părțile navei necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor acestuia.

11.   Pe durata șederii la bordul navei, observatorul:

11.1.

ia toate măsurile adecvate pentru ca nici condițiile îmbarcării sale și nici prezența sa la bordul navei să nu întrerupă și să nu împiedice operațiunile de pescuit;

11.2.

respectă bunurile și echipamentele care se găsesc la bordul navei, precum și confidențialitatea oricăror documente care aparțin navei respective.

12.   La sfârșitul perioadei de observație și înainte de a părăsi nava, observatorul întocmește un raport de activitate care este transmis autorităților de resort din São Tomé și Principe, o copie a acestuia fiind transmisă Comisiei Europene. Observatorul îl semnează în prezența comandantului care poate adăuga sau poate dispune adăugarea tuturor observațiilor pe care le consideră utile, urmate de semnătura sa. În momentul în care debarcă, observatorul înmânează comandantului navei o copie a raportului.

13.   Armatorul asigură, pe propria cheltuială, cazarea și masa observatorilor în condițiile prevăzute pentru ofițeri, în limitele posibilităților practice ale navei.

14.   Salariul și contribuția la sistemul de asigurări sociale ale observatorului sunt suportate de São Tomé și Principe.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL

Navele de pescuit din Uniunea Europeană trebuie să respecte măsurile și recomandările adoptate de ICCAT cu privire la uneltele de pescuit și la specificațiile tehnice ale acestora și toate celelalte măsuri tehnice aplicabile activităților de pescuit ale acestora.

1.   Lista navelor

1.1.

Uniunea Europeană menține o listă actualizată a navelor cărora li s-a emis o autorizație de pescuit (o licență de pescuit) în conformitate cu prezentul protocol. Această listă este notificată autorităților din São Tomé și Principe responsabile de controlul activităților de pescuit imediat după redactare și ulterior după fiecare actualizare.

2.   Procedurile de control

2.1.

Comandanții navelor din Uniunea Europeană care dispun de o autorizație de pescuit și care desfășoară activități de pescuit în apele São Tomé și Principe permit și înlesnesc oricărui funcționar din São Tomé și Principe responsabil de inspecția și controlul activităților de pescuit urcarea la bord și îndeplinirea sarcinilor sale.

2.2.

Prezența la bord a acestor funcționari nu trebuie să depășească timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

2.3.

În urma tuturor inspecțiilor și controalelor, comandantului navei și Delegației Comisiei Europene în Gabon li se eliberează o copie a raportului de inspecție.

2.4.

Pentru a facilita procedurile securizate de inspecție și fără a se aduce atingere legislației din São Tomé și Principe, controlul trebuie efectuat astfel încât platformele de inspecție și inspectorii să fie identificați drept ofițeri autorizați de către São Tomé și Principe.

2.5.

Comandanții navelor din Uniunea Europeană care desfășoară operațiuni de transbordare în zonele din São Tomé și Principe menționate în capitolul III secțiunea 3 punctul 2 permit și facilitează efectuarea controlului acestor operațiuni de către inspectorii din São Tomé și Principe.

CAPITOLUL VII

ÎNCĂLCAREA LEGII

1.1.

Autoritățile de resort din São Tomé și Principe informează statul de pavilion și Comisia Europeană, în termen de maximum 24 de ore, cu privire la orice inspecție în cursul căreia s-a constatat că o navă din Uniunea Europeană a încălcat legislația.

1.2.

Statul de pavilion și Comisia Europeană primesc în același timp un raport sumar cu privire la împrejurările și motivele care au condus la respectiva constatare.

2.   Procesul-verbal de inspecție

2.1.

Comandantul navei este obligat să semneze procesul-verbal întocmit de către autoritatea de resort din São Tomé și Principe, în care se consemnează respectiva constatare.

2.2.

Această semnătură nu aduce atingere drepturilor și mijloacelor de apărare la care comandantul poate recurge pentru a răspunde respectivei acuzații de infracțiune.

2.3.

Comandantul trebuie să conducă nava în portul indicat de către autoritățile din São Tomé și Principe. În cazul unei infracțiuni minore, autoritățile de resort din São Tomé și Principe pot autoriza nava inspectată să continue activitățile de pescuit.

3.   Reuniunea de consultare în caz de încălcare a legislației

3.1.

Înainte de lua în calcul eventuale măsuri vizavi de comandantul sau de echipajul navei sau orice acțiune îndreptată asupra încărcăturii și echipamentului navei, mai puțin cele destinate asigurării dovezilor privind încălcarea prezumată, are loc o reuniune de consultare, în termen de o zi lucrătoare de la primirea respectivelor informații, între Comisia Europeană și autoritățile de resort din São Tomé și Principe, cu eventuala participare a unui reprezentant al statului membru implicat.

3.2.

În cursul acestei consultări, părțile își pun la dispoziție reciproc toate documentele sau informațiile utile care pot ajuta la clarificarea împrejurărilor în care s-au petrecut faptele constatate. Armatorul sau reprezentantul acestuia este informat în legătură cu rezultatul acestei consultări, precum și cu toate măsurile care pot fi luate în urma inspecției.

4.   Soluționarea inspecției

4.1.

Înainte de inițierea oricărei proceduri judiciare, cu excepția cazurilor prevăzute de dreptul penal, se încearcă soluționarea încălcării prezumate prin procedura concilierii. Această procedură se încheie în cel mult trei zile lucrătoare de la inspecție.

4.2.

În cazul unei proceduri de conciliere, valoarea amenzii aplicate este stabilită în conformitate cu legislația din São Tomé și Principe.

4.3.

În situația în care cazul nu poate fi soluționat prin procedura de conciliere și trebuie adus în fața unei instanțe judiciare competente, armatorul plătește o garanție bancară, stabilită ținând seama de costurile de inspecție a navei, precum și de penalitățile și de compensarea care trebuie plătite de către părțile responsabile pentru respectiva încălcare a legii, într-un cont bancar indicat de către autoritățile de resort din São Tomé și Principe.

4.4.

Garanția bancară este irevocabilă până la finalizarea procedurii judiciare. Aceasta este deblocată în momentul în care procedura se încheie fără condamnare. În mod similar, în cazul unei condamnări care duce la o amendă mai mică decât garanția depusă, soldul rezultat este deblocat de către autoritățile de resort din São Tomé și Principe.

4.5.

Nava este eliberată, iar echipajul acesteia este autorizat să părăsească portul:

fie după îndeplinirea obligațiilor rezultate din procedura de conciliere;

fie după depunerea garanției bancare menționate la punctul 4.3 și acceptarea ei de către autoritățile de resort din São Tomé și Principe, până la finalizarea procedurii judiciare.


(1)  JO L 286, 29.10.2008, p. 33.

Apendice

1.

Formularul de cerere de autorizație de pescuit

2.

Jurnalul de bord

3.

Coordonatele zonei în care pescuitul este interzis

4.

Comunicarea mesajelor VMS către São Tomé și Principe

5.

Limitele ZEE a São Tomé și Principe și coordonatele ZEE

6.

Coordonatele CMP din São Tomé și Principe

7.

Coordonatele CMP din statele membre ale Uniunii Europene vizate de protocolul la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului

Apendicele 1

MINISTERUL ÎNSĂRCINAT CU SECTORUL PESCUITULUI DIN SÃO TOMÉ ȘI PRINCIPE

CERERE DE AUTORIZAȚIE DE PESCUIT PENTRU NAVELE STRĂINE DE PESCUIT INDUSTRIAL

1.

Numele armatorului: …

2.

Adresa armatorului: …

3.

Numele reprezentantului sau al agentului: …

4.

Adresa reprezentantului sau a agentului local al armatorului: …

5.

Numele comandantului: …

6.

Denumirea navei: …

7.

Numărul de înmatriculare: …

8.

Numărul de fax: …

9.

Adresa de e-mail: …

10.

Codul radio: …

11.

Data și locul construcției: …

12.

Naționalitatea pavilionului: …

13.

Portul de înregistrare: …

14.

Portul de echipare: …

15.

Lungimea (h.t.): …

16.

Lățimea: …

17.

Tonajul brut: …

18.

Capacitatea calei: …

19.

Capacitatea de refrigerare și de congelare: …

20.

Tipul și puterea motorului: …

21.

Uneltele de pescuit: …

22.

Numărul de marinari: …

23.

Sistemul de comunicare: …

24.

Indicativul de apel: …

25.

Semnele de recunoaștere: …

26.

Operațiunile de pescuit care urmează a fi efectuate: …

27.

Locul debarcării: …

28.

Zonele de pescuit: …

29.

Speciile de capturat: …

30.

Perioada de valabilitate: …

31.

Condiții speciale: …

Avizul Direcției Generale Afaceri Maritime și Pescuit: …

Observațiile Ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului: …

Apendicele 2

Image

Apendicele 3

Latitudine

Longitudine

Grade

Minute

Secunde

Grade

Minute

Secunde

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Apendicele 4

COMUNICAREA MESAJELOR VMS CĂTRE SÃO TOMÉ ȘI PRINCIPE

Tabelul II –   Formatul datelor VMS

Date

Cod

 

Observații

Începutul înregistrării

SR

 

Detaliu despre sistem – indică începutul înregistrării

Destinatar

AD

 

Detaliu despre mesaj – destinatar. Codul ISO Alpha 3 al țării

Expeditor

FR

 

Detaliu despre mesaj – expeditor. Codul ISO Alpha 3 al țării

Statul de pavilion

FS

 

 

Tipul mesajului

TM

 

Detaliu despre mesaj – tip de mesaj „POS”

Indicativul de apel radio

RC

 

Detaliu despre navă – indicativul de apel radio internațional al navei

Numărul de referință intern al părții contractante

IR

 

Detaliu despre navă – numărul unic al părții contractante (codul ISO-3 al statului de pavilion urmat de un număr)

Numărul de înmatriculare extern

XR

 

Detaliu despre navă – numărul marcat pe partea laterală a navei

Latitudine

LA

 

Detaliu despre poziția navei – poziția în grade și minute N/S DD.mmm (WGS-84)

Longitudine

LO

 

Detaliu despre poziția navei – poziția în grade și minute E/V DDD.mmm (WGS-84)

Curs

CO

 

Ruta navei pe scala de 360°

Viteză

SP

 

Viteza navei în zeci de noduri

Dată

DA

 

Detaliu despre poziția navei – data înregistrării poziției OUC (AAAALLZZ)

Ora

TI

 

Detaliu despre poziția navei – ora înregistrării poziției OUC (HHMM)

Sfârșitul înregistrării

ER

 

Detaliu despre sistem – indică sfârșitul înregistrării

Set de caractere: ISO 8859.1

O transmisie de date este structurată după cum urmează:

o bară oblică dublă (//) și un cod de câmp indică începutul transmisiei;

o bară oblică simplă (/) separă codul de câmp și datele.

Datele facultative se introduc între începutul și sfârșitul înregistrării.

Formatul transmisiilor privind capturile și rapoartele navelor de pescuit

Raportul „Capturi la intrarea în ZEE”

Raportul „Capturi cu ocazia unei transbordări”

Raportul „Capturi la ieșirea din ZEE”

Apendicele 5

LIMITELE ZEE A SÃO TOMÉ ȘI PRINCIPE

COORDONATELE ZEE

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Apendicele 6

COORDONATELE CMP DIN SÃO TOMÉ ȘI PRINCIPE

Denumirea CMP:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X25 =

Declarație de intrări/ieșiri:

Apendicele 7

COORDONATELE CMP DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE INTERESATE DE PROTOCOLUL LA ACORDUL DE PARTENERIAT ÎN SECTORUL PESCUITULUI ÎNCHEIAT ÎNTRE UE ȘI SÃO TOMÉ ȘI PRINCIPE


REGULAMENTE

24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 502/2011 AL CONSILIULUI

din 23 mai 2011

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1), în special articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 2 martie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Libia și în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2011/300/PESC din 23 mai 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (2), ar trebui incluse încă o persoană și o entitate în lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoana și entitatea care figurează pe lista din anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 85 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

PERSOANA ȘI ENTITATEA MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Colonelul Taher Juwadi

Ocupă a patra poziție în cadrul lanțului de comandă al Corpului gardienilor revoluției

Membru de bază al regimului Qadhafi.

23.05.2011


Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Libia

Email: afriqiyah@afriqiyah.aero

Filială libiană a/deținută de Libyan African Investment Portfolio, entitate deținută și controlată de regim și desemnată în regulamentul UE.

23.05.2011


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 503/2011 AL CONSILIULUI

din 23 mai 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 25 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007.

(2)

În conformitate cu Decizia 2011/299/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (2), ar trebui să fie incluse și alte persoane și entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prezentate în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010.

(3)

Rubricile corespunzătoare anumitor persoane și entități incluse pe lista din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 ar trebui modificate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele și entitățile enumerate în anexa I la prezentul regulament se adaugă la lista din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010.

Articolul 2

În anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010, rubricile corespunzătoare următoarelor persoane și entități:

1.

domnul Ali Akbar Salehi;

2.

Iran Centrifuge Technology Company (cunoscută și sub denumirea de TSE sau TESA);

3.

Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL);

4.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (cunoscută și sub denumirea de Nuclear Science & Technology Research Institute),

se înlocuiesc cu rubricile prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 281, 27.10.2010, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 65 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXA I

PERSOANELE ȘI ENTITĂȚILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

I.   Persons and entities involved in nuclear or ballistic missiles activities

A.   Natural persons

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

1.

Mohammad Ahmadian

 

Formerly acting Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), and currently Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Engineer Naser Rastkhah

 

Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Deputy Head of the AEOI for Planning, International and Parliamentary affairs. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

5.

Mohammad Hossein Dajmar

D.O.B: 19 February 1956. Passport: K13644968 (Iran), expires May 2013.

Chairman and Managing Director of IRISL. He is also Chairman of Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), and Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), know IRISL affiliates.

23.05.2011


B.   Legal persons, entities and bodies

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH has played a key role in assisting a number of Iranian banks with alternative options for completing transactions disrupted by EU sanctions targeting Iran. EIH has been noted acting as the advising bank and intermediary bank in transactions with designated Iranian entities.

For example, EIH froze the accounts of EU-designated bank Saderat Iran and Bank Mellat located at EIH Hamburg in early August 2010. Shortly afterwards, EIH resumed Euro-denominated business with Bank Mellat and Bank Saderat Iran using EIH accounts with a non-designated Iranian bank. In August 2010, EIH was setting up a system to enable routine payments to be made to Bank Saderat London and Future Bank Bahrain, in such a way as to avoid EU sanctions. As of October 2010, EIH was continuing to act as a conduit for payments by sanctioned Iranian banks, including Bank Mellat and Bank Saderat.

These sanctioned banks are to direct their payments to EIH via Iran's Bank of Industry and Mine. In 2009, EIH was used by Post Bank in a sanctions evasion scheme which involved handling transactions on behalf of UN-designated Bank Sepah. EU-designated Bank Mellat is one of EIH's parent banks.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (a.k.a. Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus

Belarus-based bank owned by Bank Refah Kargaran, Bank Saderat and the Export Development Bank of Iran

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Involved in procurement of materials for EU-sanctioned Iran Centrifuge Technology Company

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

A subsidiary company of the UN-sanctioned TAMAS, responsible for the discovery and extraction of uranium.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Industrial automation company that has worked for the UN-sanctioned Kalaye Electric Company (KEC) at the uranium fuel enrichment plant at Natanz.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Involved in procurement of specialist equipment and materials that have direct application in Iranian nuclear programme.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Involved in procurement of materials that are controlled and have direct application in the manufacture of centrifuges for Iran's uranium enrichment programme.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (a.k.a. Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

A company that is a subsidiary of the UN-sanctioned Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Involved in the procurement of equipment for the nuclear programme.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran

A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme.

23.05.2011

10.

Raad Iran (a.k.a Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme. RaadIran was established to produce and design controlling systems and provides the sale and installation of inverters and programmable Logic Controllers.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

A company subordinate to the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) consisting of the Uranium Conversion Facility, the Fuel Manufacturing Plant and the Zirconium Production Plant.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

A company that procures sensitive goods for the Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East uses intermediaries based outside of Iran to source goods SUREH requires. Sun Middle East provides these intermediaries with false end user details for when the goods are sent to Iran, thereby seeking to circumvent the relevant country's Customs regime.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

A manufacturer of electrical equipment (switchgear)involved in the construction of the Fordow (Qom) facility, built without being declared to the IAEA.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

A manufacturer of electrical equipment (switchgear) involved in the ongoing construction of the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

A company that has procured goods and equipment destined for Iran's Nuclear and Ballistic Missile programmes for the UN-sanctioned Kalaye Electric Company (KEC).

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Transformer manufacturer involved in the ongoing construction of the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (a.k.a. Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Procurement firm that has acted for Mesbah Energy which was designated under UNSCR 1737

23.05.2011

18.

Paya Parto (a.k.a. Paya Partov)

 

Subsidiary of Novin Energy, which was sanctioned under UNSCR 1747, involved in laser welding.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Communications firm that supplied equipment for the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Engineering firm that procures equipment for Iran's IR-40 heavy water research reactor

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. is a wholly-owned subsidiary of First East Export Bank (FEEB), which was designated by the UN under Security Council Resolution 1929 in June 2010. Pearl Energy Company was formed by FEEB in order to provide economic research on an array of global industries.

The Head of Bank Mellat, Ali Divandari, serves as the Chairman of Pearl Energy Company's Board of Directors.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland;

Business Registration Document #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. is a wholly-owned subsidiary of Pearl Energy Company Ltd, located in Switzerland; its mission is to provide financing and expertise to entities seeking to enter in to Iran's petroleum sector.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; Telephone: 0049 40 2270170; Business Registration Document # HRB45757 (Germany)

Owned or controlled by Machine Sazi Arak

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malaysia

Involved in procurement of components for Iranian fighter planes

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Affiliated to AEOI

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Conducts research into military applications of Iranian nuclear programme

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Affiliated to MTFZC network

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Involved in procurement efforts for Iranian missile programm

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Subsidiary of Iran Electronics Industries

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Subsidiary of Iran Electronics Industries

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Owned or controlled by Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Owned or controlled by Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) Carries out scientific research on nuclear weapons

23.05.2011

36.

Bonyad Taavon Sepah (a.k.a. IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta’avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, also known as the IRGC Cooperative Foundation, was formed by the Commanders of the IRGC to structure the IRGC's investments. It is controlled by the IRGC. Bonyad Taavon Sepah's Board of Trustees is composed of nine members, of whom eight are IRGC members. These officers include the IRGC's Commander in Chief, who is the Chairman of the Board of Trustees, the Supreme Leader's representative to the IRGC, the Basij commander, the IRGC Ground Forces commander, the IRGC Air Force commander, the IRGC Navy commander, the head of the IRGC Information Security Organization, a senior IRGC officer from the Armed Forces General Staff, and a senior IRGC officer from MODAFL.

23.05.2011

37.

Ansar Bank (a.k.a. Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund).

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

Bonyad Taavon Sepah created Ansar Bank to provide financial and credit services to IRGC personnel. Initially, Ansar Bank operated as a credit union and transitioned in to a fully fledged bank in mid 2009, upon receiving a licence from Iran's Central bank. Ansar Bank, formerly known as Ansar al Mojahedin, has been linked to the IRGC for over 20 years. IRGC members received their salaries through Ansar bank.

In addition, Ansar bank provided special benefits to IRGC personnel, including reduced rates for home furnishings and free, or reduced-cost, health care.

23.05.2011

38.

Mehr Bank (a.k.a Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

Mehr Bank is controlled by Bonyas Taavon Sepah and the IRGC. Mehr Bank provides financial services to the IRGC. According to an open source interview with the head of Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (b. 1961), Bonyad Taavon Sepah created Mehr Bank to serve the Basij (paramilitary arm of the IRGC).

23.05.2011

39.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 Jul 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany;

Business Registration No. HRB96253, issued Jan 30, 2006

Darya Capital Administration is a wholly owned subsidiary of IRISL Europe GmbH. Its Managing Director is Mohammad Talai.

23.05.2011

40.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102485 (Germany) issued 19 Aug 2005; Telephone: 004940278740

Owned by Ocean Capital Administration and IRISL Europe. Ahmad Sarkandi is also the director of Ocean Capital Administration GmbH and Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

41.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB92501 (Germany) issued 4 Jan 2005; Telephone: 004940278740

A German-based IRISL holding company that, together with IRISL Europe, owns Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration and Nari Shipping and Chartering also share the same address in Germany as IRISL Europe GmbH

23.05.2011

42.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 Jul 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

42.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102601 (Germany) issued 19 Sep 2005

Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

43.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94312 (Germany) issued 21 Jul 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

43.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102502 (Germany) issued 24 Aug 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

44.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94313 (Germany) issued 21 Jul 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

44.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102520 (Germany) issued 29 Aug 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

45.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94314 (Germany) issued 21 Jul 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

45.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102600 (Germany) issued 19 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

46.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94315 (Germany) issued 21 Jul 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

46.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102599 (Germany) issued 19 Sep 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

47.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94316 (Germany) issued 21 Jul 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

47.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Business Registration Document # HRA102501 (Germany) issued 24 Aug 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

48.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94829 (Germany) issued 19 Sep 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

48.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102655 (Germany) issued 26 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

49.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94633 (Germany) issued 24 Aug 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

49.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102533 (Germany) issued 1 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

50.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94698 (Germany) issued 9 Sep 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

50.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102565 (Germany) issued 15 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

51.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

51.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102679 (Germany) issued 27 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

52.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94632 (Germany) issued 24 Aug 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

52.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102544 (Germany) issued 9 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 004940302930; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

53.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94573 (Germany) issued 18 Aug 2005

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

53.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102506 (Germany) issued 25 Aug 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

54.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

54.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104149 (Germany) issued 10 Jul 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

55.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

55.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104174 (Germany) issued 12 Jul 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

56.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

56.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311 , Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104175 (Germany) issued 12 Jul 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

57.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

57.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Owned or controlled by IRISL

23.05.2011

58.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Isle of Man-administered company that controls ship-owning companies in Hong Kong. The ships are operated by EU-sanctioned Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL.

The Hong Kong companies are: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd and New Desire Ltd.

Technical management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

58.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Insight World Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

58.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Kingdom New Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

58.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Logistic Smart Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

58.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Neuman Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

58.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Desire LTD is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

59.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Isle of Man-administered company that controls ship-owning companies in Hong Kong. The ships are operated by EU-sanctioned Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL.

One shareholder is Gholamhossein Golpavar, managing director of SAPID shipping IRISL's commercial director.

The Hong Kong Companies are: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd and Great Method Ltd.

Technical management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

59.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Advance Novel is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

59.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Alpha Effort Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

59.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Best Precise Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

59.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Concept Giant Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

59.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Great Method Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

60.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Isle of Man-administered company that controls ship-owning companies in Hong Kong. The ships are operated by EU-sanctioned Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL.

One shareholder is Mohammed Mehdi Rasekh, an IRISL board member.

The Hong Kong companies are Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Technical management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

60.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Smart Day Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

60.b.

System Wise Ltd (a.k.a Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

60.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Trade Treasure is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL

23.05.2011

60.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

True Honour Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL

23.05.2011

61.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Isle of Man-administered company that controls ship-owning companies in Hong Kong. The ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) which took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL. One shareholder is Mohammed Hossein Dajmar, the managing director of IRISL.

The Hong Kong companies are: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group and Sino Access Holdings.

Technical Management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

61.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Synergy Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

61.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Partner Century Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

61.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sackville Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

61.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

61.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sino Access Holdings is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL.

23.05.2011

62.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Incorporated in Malta in 2005

Kerman Shipping Company Ltd is a wholly-owned subsidiary of IRISL.

Located at the same address in Malta as Woking Shipping Investments Ltd and the companies it owns.

23.05.2011

63.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 issued 2006

Woking Shipping Investments Ltd is an IRISL subsidiary that owns Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company which are all located at the same address in Malta.

23.05.2011

63.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.

23.05.2011

63.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.

23.05.2011

63.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company Limited is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.

23.05.2011

63.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL.

23.05.2011

64.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’

Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus.

Business Registration #C133993 (Cyprus), issued 2002

Lancelin Shipping Company Ltd is wholly-owned by IRISL.

Ahmad Sarkandi is the manager of Lancelin Shipping.

23.05.2011

65.

Ashtead Shipping Company Ltd

Business registration #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Ashtead Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Ahmad Sarkandi is a director of the company.

23.05.2011

66.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - Business Registration #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Byfleet Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Ahmad Sarkandi is a director of the company.

23.05.2011

67.

Cobham Shipping Company Ltd

Business Registration #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cobham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Ahmad Sarkandi is a director of the company.

23.05.2011

68.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Business Registration #108119C

Dorking Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Ahmad Sarkandi is a director of the company.

23.05.2011

69.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Business Registration #108120C

Effingham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Ahmad Sarkandi is a director of the company.

23.05.2011

70.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Business Registration #108146C

Farnham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Ahmad Sarkandi is a director of the company.

23.05.2011

71.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Business Registration #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Ahmad Sarkandi is a director of the company.

23.05.2011

72.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Horsham Shipping Company Ltd - Business Registration #111999C

Horsham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate.

Ahmad Sarkandi is a director of the company.

23.05.2011


ANEXA II

PERSOANELE ȘI ENTITĂȚILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

A.   Persons

 

Name

Identifying Information

Reasons

Date of listing

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Minister for Foreign Affairs. Former Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Entities

 

Name

Identifying Information

Reasons

Date of listing

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology a.k.a. Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

Subordinate to the AEOI and continuing the work of its former Research Division. Its managing director is AEOI Vice President Mohammad Ghannadi (designated in UNSCR 1737).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (a.k.a. Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; a.k.a. MODAFL; a.k.a. MODSAF)

Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

Responsible for Iran's defence research, development and manufacturing programmes, including support to missile and nuclear programmes.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (a.k.a. TSA or TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran.

Iran Centrifuge Technology Company has taken over the activities of Farayand Technique (designated under UNSCR 1737). It manufactures uranium enrichment centrifuge parts, and is directly supporting proliferation sensitive activity that Iran is required to suspend by UNSCRs. Carries out work for Kalaye Electric Company (designated under UNSCR 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/45


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 504/2011 AL CONSILIULUI

din 23 mai 2011

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 442/2011 al Consiliului din 9 mai 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 442/2011.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Siria și în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2011/302/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (2), ar trebui incluse și alte persoane în lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 442/2011.

(3)

Informațiile referitoare la anumite persoane incluse pe lista din anexa II la respectivul regulament ar trebui actualizate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 442/2011 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 91 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

„ANEXA II

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, ENTITĂȚILOR SAU ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4

Persoane

 

Nume

Date de identificare

Motivele desemnării

Data desemnării

1.

Bashar Al-Assad

Născut la 11 septembrie 1965 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. D1903

Președintele republicii; A ordonat și a executat represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

2.

Mahir (cunoscut și sub și sub denumirea Maher) Al-Assad

Născut la 8 decembrie 1967;

pașaport diplomatic nr. 4138

Șeful diviziei a 4-a blindate a armatei, membru al comandamentului central al Baath, șeful Gărzii republicane; frate al președintelui Bashar Al-Assad; principal artizan al represiunii împotriva manifestanților.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (cunoscut și sub denumirea Mamlouk)

Născut la 19 februarie 1946 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. 983

Șeful direcției generale siriene de informații (GID); implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (cunoscut și sub denumirea Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministrul Internelor; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

5.

Atej (cunoscut și sub denumirea Atef, Atif) Najib

 

Fost șef al direcției securității politice la Deraa; văr al președintelui Bashar Al-Assad; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (cunoscut și sub denumirea Hafez Makhlouf )

Născut la 2 aprilie 1971 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. 2246

Colonel care conduce o unitate în cadrul direcției generale de informații, secția Damasc; văr al președintelui Bashar Al-Assad; apropiat al lui Mahir Al-Assad; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (cunoscut și sub denumirea Mohammed Dib Zeitoun)

Născut la 20 mai 1951 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. D 000 00 13 00

Șef al direcției securității politice; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Șef al securității politice la Banyas, implicare în represiunea împotriva manifestanților la Baida.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Născut la 10 iulie 1969 la Damasc,

pașaport nr. 454224

Om de afaceri sirian. Persoană asociată lui Mahir Al-Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad; furnizează finanțare regimului permițând represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Născut în 1953 la Hama;

pașaport diplomatic nr. D0005788

Șef al serviciului militar de informații din Siria (SMI); implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Șef al serviciului de informații al forțelor aeriene siriene; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Născut la 3 mai 1953 la Deraa;

pașaport diplomatic nr. D000000887

Șef al serviciului militar de informații, secția guvernoratul Damasc; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Născut la 18 iunie 1962 la Kerdala;

pașaport nr. 88238

Implicare în represiunea împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Născut la 1 martie 1961 la Lattaquié;

pașaport nr. 86449 și no 842781

Implicare în represiunea împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Născut la 15 ianuarie 1950 la Al-Madehleh, Tartus

Adjunct al șefului de stat major pentru securitate și cercetare aeriană; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Născut în 1941

Șeful Biroului Sirian de Securitate Națională; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

Născut la 10 decembrie 1938

Vicepreședinte al Siriei; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Născut la 10 aprilie 1937 (dată alternativă 20 mai 1937) la Hama,

pașaport diplomatic nr. 0002250

Adjunct al vicepreședintelui Siriei pentru afaceri de securitate națională; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Născut la 20 mai 1966;

pașaport nr. 002954347

Cumnat al lui Mahir Al-Assad; om de afaceri și agent local al mai multor societăți comerciale străine; finanțează regimul permițând represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

20.

Iyad (cunoscut și sub denumirea Eyad) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc;

pașaport nr. N001820740

Frate al lui Rami Makhlouf și ofițer GID implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Șef al Statului Major al forțelor armate răspunzător pentru implicarea militară în represiunea împotriva manifestanților pașnici.

23.05.2011

23.

Ihab (cunoscut și sub denumirea Ehab, Iehab) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc;

pașaport nr. N002848852

Vicepreședinte al SyriaTel și administrator al societății comerciale din SUA a lui Rami Makhlouf; furnizează finanțare regimului permițând violența împotriva demonstranților.

23.05.2011”


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/48


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 505/2011 AL CONSILIULUI

din 23 mai 2011

privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko și anumitor funcționari din Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko și anumitor funcționari din Belarus (1), în special articolul 8a alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko și anumitor funcționari din Belarus.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Belarus și în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2011/301/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus (2), ar trebui să fie incluse noi persoane în listele persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prezentate în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 765/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa la prezentul regulament se adaugă la lista prevăzută în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 87 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

PERSOANELE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

 

Nume

Transcriere din ortografia belarusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume (ortografia belarusă)

Nume (ortografia rusă)

Locul și data nașterii

Funcția

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Judecător în cadrul Tribunalului districtual Zheleznodorozhny din Vitebsk. A condamnat mai mulți protestatari în timpul procesului de recurs, în ciuda faptului că aceștia nu au fost găsiți vinovați în primă instanță.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Data nașterii:

13.11.1964

Directoare a liceului din orașul Talkov, districtul Pukhovichi. La 27 ianuarie 2011, a concediat-o pe Natalia Ilinich, profesoară foarte stimată din cadrul liceului, pentru opiniile sale politice și pentru participarea la evenimentele din 19 decembrie 2010.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Data nașterii:

27.8.1948 sau 1949

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Pukhovichi. A respins în mod ilegal cererea Nataliei Ilinich de a fi repusă în funcția de profesoară în cadrul liceului din orașul Talkov.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Partizanski care a instrumentat cazul Likhovid. L-a condamnat pe domnul Likhovid, activist în cadrul „Mișcării pentru Liberate”, la 3 ani și jumătate în regim strict de detenție.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei

(Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей / Мазовко Сергей

 

Procuror în dosarul Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich și Eduard Lobov, activiști în cadrul Frontului Tinerilor, au fost condamnați la mai mulți ani de închisoare pentru „huliganism”. Adevăratul motiv al încarcerării acestora a fost că ambii au participat în mod activ la campania electorală din decembrie 2010, susținându-l pe unul dintre candidații opoziției.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Judecător în cadrul Curții Economice Supreme. A susținut interzicerea postului independent „Autoradio”. (Acesta a fost interzis pentru că „a transmis apeluri la mișcări de masă în timpul campaniei prezidențiale din decembrie 2010”. În conformitate cu un contract în vigoare, postul de radio transmitea programul electoral al dlui Sannikov, unul dintre candidații opoziției, care spunea „viitorul nu va fi hotărât în bucătării, ci în piață!”).

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Șeful Centrului analitic al administrației prezidențiale, responsabil pentru telecomunicații, inclusiv monitorizarea, filtrarea, ascultarea, controlarea și interceptarea a diferite canale de comunicare, de exemplu internetul.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Partizanski din Minsk. A instrumentat cazul fostului candidat prezidențial Andrei Sannikov, al activistului societății civile Ilia Vasilevich, al lui Fedor Mirzoianov, al lui Oleg Gnedchik și al lui Vladimir Yeriomenok. Modul în care a organizat procesul a încălcat în mod clar Codul de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și mărturii nerelevante pentru pârâți împotriva acestora.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Oktiabrski (Kastrichnitski) din Minsk. A instrumentat cazul lui Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia, Vladimir Homichenko. Modul în care a organizat procesul a încălcat în mod clar Codul de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și mărturii nerelevante pentru pârâți împotriva acestora.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Procuror în cadul Tribunalului districtual Oktiabrski (Kastrichnitski) din Minsk. A instrumentat cazul lui Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Vladimir Homichenko. Acuzarea prezentată de el are o motivare politică clară și evidentă și încălcă în mod clar Codul de procedură penală. Aceasta se bazează pe clasificarea greșită a evenimentelor din 19 decembrie 2010, nesusținută de probe, dovezi și mărturiile martorilor.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Procuror în cadrul Tribunalului districtual Pervomaiski din Minsk. A instrumentat cazul lui Dmitri Bondarenko. Acuzarea prezentată de el are o motivare politică clară și evidentă și încălcă în mod clar Codul de procedură penală. Aceasta se bazează pe clasificarea greșită a evenimentelor din 19 decembrie 2010, nesusținută de probe, dovezi și mărturiile martorilor.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna

(Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна / Брисина Жанна

 

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Zavodskoi din Minsk care a instrumentat cazul lui Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, reprezentanți de seamă ai societății civile. Modul în care a organizat procesul a încălcat în mod clar Codul de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și mărturii nerelevante pentru pârâți împotriva acestora.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Procuror în cadrul Tribunalului districtual Zavodskoi din Minsk care a instrumentat cazul lui Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, reprezentanți de seamă ai societății civile. Acuzarea prezentată de el are o motivare politică clară și evidentă și încălcă în mod clar Codul de procedură penală. Aceasta se bazează pe clasificarea greșită a evenimentelor din 19 decembrie 2010, nesusținută de probe, dovezi și mărturiile martorilor.


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/52


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 506/2011 AL COMISIEI

din 23 mai 2011

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 297/2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede posibilitatea adoptării de măsuri de urgență adecvate la nivelul Uniunii pentru alimentele și hrana pentru animale importate dintr-o țară terță, în scopul de a proteja sănătatea publică, sănătatea animală sau mediul, în cazul în care riscul nu poate fi limitat în mod satisfăcător prin măsurile luate individual de către statele membre.

(2)

În urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima produs la 11 martie 2011, Comisia a fost informată că nivelurile de radionuclizi din anumite produse alimentare originare din Japonia, precum laptele și spanacul, depășesc nivelurile de acțiune pentru alimente aplicabile în Japonia. O astfel de contaminare poate constitui o amenințare la adresa sănătății publice și animale din interiorul Uniunii și, în consecință, la 25 martie 2011 a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 al Comisiei de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (2).

(3)

La 12 mai 2011, Comisia a fost informată cu privire la existența unui nivel mare de cesiu radioactiv în frunzele de ceai verde originare din prefectura Kanagawa. Această constatare a fost confirmată la 13 mai 2011 prin trei alte constatări ale existenței unor niveluri mari de cesiu radioactiv în frunzele de ceai verde provenite din prefectura în cauză. Această prefectură nu este printre cele 12 prefecturi situate în zona afectată, unde este obligatorie testarea tuturor alimentelor și a hranei pentru animale originare din aceste prefecturi înainte de a fi exportate în UE. Date fiind aceste constatări recente, este adecvată adăugarea la zona afectată a celei de-a 13-a prefecturi, Kanagawa.

(4)

Este adecvat să fie clarificate cerințele pentru produsele expediate din zona afectată, dar originare într-o regiune din afara zonei afectate.

(5)

Prin urmare, este adecvat ca Regulamentul (UE) nr. 297/2011 să fie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 297/2011 se modifică după cum urmează:

(1)

Articolul 2 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Fiecare transport de produse la care se face referire la articolul 1, care iese din Japonia de la data intrării în vigoare a prezentului regulament este însoțit de o declarație care atestă că:

produsul a fost recoltat și/sau prelucrat înainte de 11 martie 2011 sau

produsul este originar din sau a fost expediat dintr-o altă prefectură decât Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba și Kanagawa sau

produsul este expediat din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba și Kanagawa, dar nu este originar dintr-una dintre aceste prefecturi și nu a fost expus radioactivității în cursul tranzitării sau

în cazul în care produsul este originar din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba și Kanagawa, produsul nu conține radionuclizii iod-131, cesiu-134 și cesiu-137 la niveluri mai mari decât nivelurile maxime prevăzute în anexa II la prezentul regulament. Această dispoziție se aplică și produselor originare din apele de coastă ale acestor prefecturi, indiferent de locul în care aceste produse se aduc la țărm.”

(2)

Articolul 5 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Autoritățile competente de la PCF sau PID verifică documentele și identitatea tuturor transporturilor de produse la care se face referire la articolul 1 în sensul prezentului regulament și efectuează verificări fizice, incluzând analize de laborator, pentru a determina prezența iodului-131, cesiului-134 și cesiului-137 în cel puțin 10 % din astfel de transporturi de produse la care se face referire la articolul 2 alineatul (3) a 4-a liniuță și în cel puțin 20 % din astfel de transporturi de produse la care se face referire la articolul 2 alineatul (3) a 2-a și a 3-a liniuță.”

(3)

La articolul 9 paragraful al doilea, data de 30 iunie 2011 se înlocuiește cu data de 30 septembrie 2011.

(4)

Anexa I se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80, 26.3.2011, p. 5.


ANEXĂ

„ANEXA I

Image Image


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/56


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 507/2011 AL COMISIEI

din 23 mai 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 mai 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

50,2

MA

35,3

TN

91,1

TR

112,0

ZZ

72,2

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

116,8

ZZ

79,5

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

52,8

IL

62,4

MA

45,5

TR

74,4

ZZ

58,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

91,2

ZA

176,3

ZZ

113,2

0808 10 80

AR

91,3

BR

86,2

CA

108,5

CL

78,5

CN

102,4

CR

69,1

NZ

116,9

US

102,7

UY

60,0

ZA

85,7

ZZ

90,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DIRECTIVE

24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/58


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/60/UE A COMISIEI

din 23 mai 2011

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii tebufenozidului ca substanță activă și de modificare a Deciziei 2008/934/CE a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 1490/2002 (3) ale Comisiei stabilesc normele de punere în aplicare a etapei a treia a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea eventualei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă includea tebufenozidul.

(2)

În conformitate cu articolul 11e din Regulamentul (CE) nr. 1490/2002, notificatorul și-a retras sprijinul pentru includerea substanței active respective în anexa I la Directiva 91/414/CEE, în termen de două luni de la primirea proiectului de raport de evaluare. În consecință, Decizia 2008/934/CE a Comisiei din 5 decembrie 2008 privind neincluderea anumitor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului, precum și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe (4) a fost adoptată privind neincluderea tebufenozidului.

(3)

În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, notificatorul inițial (denumit în continuare „solicitantul”) a prezentat o nouă cerere solicitând aplicarea procedurii accelerate prevăzute la articolele 14-19 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (5).

(4)

Cererea a fost transmisă Germaniei, desemnat stat membru raportor prin Regulamentul (CE) nr. 1490/2002. Termenul pentru procedura accelerată a fost respectat. Specificația substanței active și utilizările propuse sunt identice cu cele care au făcut obiectul Deciziei 2008/934/CE. Cererea este conformă, de asemenea, cu celelalte cerințe de fond și de procedură menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008.

(5)

Germania a evaluat informațiile suplimentare transmise de solicitant și a elaborat un raport suplimentar. Raportul a fost comunicat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei, la 23 noiembrie 2009. Autoritatea a comunicat raportul suplimentar celorlalte state membre și solicitantului pentru observații și a transmis Comisiei observațiile primite. În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 și la cererea Comisiei, la 19 octombrie 2010, autoritatea a prezentat Comisiei concluzia sa privind tebufenozidul (6). Proiectul de raport de evaluare, raportul suplimentar și concluzia autorității au fost reexaminate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și au fost finalizate la 11 martie 2011, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei privind tebufenozidul.

(6)

Diferitele examinări efectuate au arătat că produsele de protecție a plantelor care conțin tebufenozid pot îndeplini, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările examinate și prezentate în raportul de reexaminare al Comisiei. Prin urmare, este necesară includerea tebufenozidului în anexa I, pentru a garanta că, în toate statele membre, autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță activă pot fi acordate în conformitate cu dispozițiile directivei menționate anterior.

(7)

Fără a aduce atingere acestei concluzii, este necesar să se obțină informații suplimentare privind anumite aspecte specifice. În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE, includerea unei substanțe în anexa I poate face obiectul unor condiții. Prin urmare, este necesar să se ceară solicitantului să transmită informații concludente cu privire la relevanța metaboliților RH-6595 (7), RH-2651 (8), M2 (9), la degradarea tebufenozidului în soluri cu pH alcalin, precum și cu privire la insectele Lepidoptera nevizate.

(8)

Înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, ar trebui acordat un termen rezonabil pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care decurg din această includere.

(9)

Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în Directiva 91/414/CEE ca urmare a includerii unei substanțe active în anexa I, statele membre ar trebui să dispună de un termen de șase luni de la includere pentru a reexamina autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin tebufenozid, în scopul de a asigura respectarea cerințelor prevăzute în Directiva 91/414/CEE, în special la articolul 13, precum și a condițiilor relevante prezentate în anexa I. După caz, statele membre ar trebui să modifice, să înlocuiască sau să retragă autorizațiile existente, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE. Prin derogare de la termenul menționat anterior, ar trebui să fie acordat un termen mai lung pentru prezentarea și evaluarea dosarului complet prevăzut în anexa III, corespunzător fiecărui produs de protecție a plantelor pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme prezentate în Directiva 91/414/CEE.

(10)

Experiența dobândită din includerile precedente în anexa I la Directiva 91/414/CEE ale substanțelor active evaluate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (10) a arătat că pot interveni dificultăți în interpretarea obligațiilor titularilor de autorizații existente în ceea ce privește accesul la informații. Prin urmare, pentru a se evita noi dificultăți, este necesar să se precizeze obligațiile statelor membre, în special obligația de a verifica dacă titularul unei autorizații demonstrează că are acces la un dosar care respectă cerințele din anexa II la directiva menționată anterior. Această precizare nu impune însă obligații noi statelor membre sau titularilor autorizațiilor, în raport cu directivele de modificare a anexei I adoptate până în prezent.

(11)

Prin urmare, Directiva 91/414/CEE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Decizia 2008/934/CE prevede neincluderea tebufenozidului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță până la 31 decembrie 2011. Este necesar să se elimine rândul referitor la tebufenozid din anexa la decizia menționată anterior.

(13)

Prin urmare, Decizia 2008/934/CE ar trebui modificată în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Rândul referitor la tebufenozid din anexa la Decizia 2008/934/CE se elimină.

Articolul 3

Statele membre adoptă și publică, până la 30 noiembrie 2011 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi este comunicat de îndată de statele membre textul acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 decembrie 2011.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

(1)   Atunci când este necesar, statele membre modifică sau retrag, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin tebufenozid ca substanță activă, până la 30 noiembrie 2011.

Până la această dată, statele membre verifică, în special, dacă se respectă condițiile referitoare la tebufenozid din anexa I la directiva menționată anterior, cu excepția celor din partea B a rubricii corespunzătoare acestei substanțe active, precum și dacă titularul autorizației deține un dosar sau are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la directiva respectivă, conform condițiilor prevăzute la articolul 13 din directivă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru fiecare produs de protecție a plantelor autorizat care conține tebufenozid fie ca substanță activă unică, fie ca una dintre substanțele active enumerate în anexa I la Directiva 91/414/CEE până la 31 mai 2011 cel târziu, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la directiva menționată anterior și care ia în considerare partea B a rubricii referitoare la tebufenozid din anexa I la directivă. Pe baza evaluării respective, statele membre stabilesc dacă produsul îndeplinește condițiile prezentate la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE.

În urma stabilirii acestui fapt, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține tebufenozid ca substanță activă unică, modifică sau retrag autorizația, atunci când este necesar, până la 31 mai 2015 cel târziu; sau

(b)

în cazul unui produs care conține tebufenozid ca una dintr-o serie de substanțe active, modifică sau retrag autorizația, atunci când este necesar, până la 31 mai 2015 sau până la data stabilită pentru o astfel de modificare sau de retragere în directiva sau directivele respectivă (respective) care a (au) adăugat substanța sau substanțele relevantă (relevante) în anexa I la Directiva 91/414/CEE, oricare dintre aceste date este mai recentă.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 iunie 2011.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333, 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenozide (Concluzia reexaminării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active tebufenozid). Rezumat: EFSA Journal 2010; 8(12):1871. [120 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1871. Document disponibil la adresa de internet: www.efsa.europa.eu

(7)  N’-[(4-acetilfenil)carbonil]-N-terț-butil-3,5-dimetilbenzohidrazidă.

(8)  4-({2-terț-butil-2-[(3,5-dimetilfenil)carbonil]hidrazinil}carbonil)acid benzoic.

(9)  Denumire chimică neidentificată încă.

(10)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.


ANEXĂ

Se adaugă următoarea rubrică la sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE:

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data de expirare a includerii

Dispoziții specifice

„355

Tebufenozid

Nr. CAS: 112410-23-8

Nr. CIPAC: 724

N-terț-butil-N’-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazidă

≥ 970 g/kg

Impuritate relevantă

t-butil hidrazină < 0,001 g/kg

1 iunie 2011

31 mai 2021

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute în anexa VI, se ține seama de concluziile raportului de reexaminare privind tebufenozidul, în special apendicele I și II la aceasta, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 martie 2011.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre:

1.

acordă o atenție deosebită siguranței operatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește expunerea lor după aplicarea substanței și se asigură că în condițiile pentru autorizare se prescrie utilizarea unor echipamente adecvate de protecție;

2.

acordă o atenție deosebită protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

3.

acordă o atenție deosebită protejării organismelor acvatice și se asigură că în condițiile de utilizare se prescriu măsuri adecvate de reducere a riscului;

4.

acordă o atenție deosebită riscului pentru insectele Lepidoptera nevizate.

Condițiile de autorizare includ, după caz, măsuri de reducere a riscului.

Statele membre în cauză solicită transmiterea de informații concludente privind:

1.

relevanța metaboliților RH-6595, RH-2651, M2;

2.

degradarea tebufenozidului în soluri anaerobe și în soluri cu pH alcalin.

Statele membre în cauză se asigură că solicitantul transmite Comisiei informațiile menționate la punctele 1 și 2 până la 31 mai 2013.”


(1)  Informații suplimentare privind identitatea și specificația substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.


DECIZII

24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/62


DECIZIA 2011/297/PESC A CONSILIULUI

din 23 mai 2011

de modificare a Acțiunii comune 2001/555/PESC privind înființarea Centrului Satelitar al Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28,

întrucât:

(1)

Ca urmare a încetării Tratatului de la Bruxelles modificat din 1954 de instituire a Uniunii Europei Occidentale (UEO), este necesar să se asigure continuarea anumitor sarcini administrative restante ale UEO după dizolvarea acesteia la 30 iunie 2011, în special administrarea pensiilor personalului UEO și a planului social al UEO, precum și soluționarea eventualelor litigii dintre UEO și foști membri ai personalului acesteia.

(2)

În acest scop, sarcinile administrative necesare ar trebui asumate de Centrul Satelitar al Uniunii Europene, înființat prin Acțiunea comună 2001/555/PESC a Consiliului (1).

(3)

Toate cheltuielile aferente sarcinilor sus-menționate ar trebui acoperite prin contribuții din partea celor zece state membre care s-au constituit părți la Tratatul de la Bruxelles modificat de instituire a UEO.

(4)

Acțiunea comună 2001/555/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acțiunea comună 2001/555/PESC a Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 se adaugă următorul alineat:

„(5)   Începând cu 1 iulie 2011, ca urmare a dizolvării Uniunii Europei Occidentale («UEO»), centrul îndeplinește sarcinile administrative prevăzute la articolul 23a.”;

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 23a

Sarcini administrative ca urmare a dizolvării UEO

(1)   Începând cu 1 iulie 2011, centrul îndeplinește, în numele Belgiei, Franței, Germaniei, Greciei, Italiei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Portugaliei, Spaniei și Regatului Unit («cele zece state membre»), următoarele sarcini administrative ca urmare a dizolvării UEO:

(a)

administrarea pensiilor foștilor membri ai personalului UEO;

(b)

gestionarea planului social al UEO;

(c)

gestionarea eventualelor litigii dintre UEO și oricare foști membri ai personalului acesteia, precum și executarea hotărârilor organismelor competente de soluționare a litigiilor;

(d)

acordarea de asistență celor zece state membre în ceea ce privește lichidarea activelor UEO.

(2)   Administrarea pensiilor foștilor membri ai personalului UEO:

(a)

se desfășoară în conformitate cu normele în materie de pensii ale UEO, astfel cum sunt în vigoare la 30 iunie 2011. Dacă este necesar, normele respective pot fi modificate de consiliul menționat la alineatul (6) în cadrul normelor privind pensiile ale organizațiilor coordonate;

(b)

sunt gestionate de Secțiunea comună de administrare a pensiilor din cadrul organizațiilor coordonate («JPAS/SCAP»). În acest scop, centrul încheie până la 30 iunie 2011 un memorandum de înțelegere în numele celor zece state membre. UEO poate de asemenea să se constituie parte la respectivul memorandum de înțelegere. Respectivul memorandum de înțelegere este aprobat de consiliul menționat la alineatul (6) și este semnat de președintele acestuia.

Eventualele litigii referitoare la pensii care implică foști membri ai personalului UEO se soluționează în conformitate cu alineatul (3).

(3)   Eventualele dispute dintre UEO și foști membri ai personalului acesteia fac obiectul sistemului de soluționare a litigiilor al UEO în vigoare la 30 iunie 2011.

Sistemul de soluționare a disputelor se actualizează de către consiliul menționat la alineatul (6) în vederea aplicării sale, de la 1 iulie 2011, în cadrul centrului.

Statutul foștilor membri ai personalului UEO este reglementat de statutul personalului UEO, astfel cum este în vigoare la 30 iunie 2011, precum și orice contracte aplicabile și orice altă decizie aplicabilă a UEO și planul social al UEO.

(4)   Gestionarea planului social al UEO se desfășoară în conformitate cu planul social adoptat de UEO la 22 octombrie 2010. Aceasta se desfășoară de asemenea în conformitate cu orice hotărâre ulterioară, cu caracter obligatoriu, a unui organism competent de soluționare a litigiilor și cu orice decizie luată de UEO sau de consiliul menționat la alineatul (6) în vederea punerii în aplicare a unei astfel de decizii.

(5)   Asistența în procesul de lichidare a activelor UEO include gestionarea oricărei chestiuni juridice sau financiare care decurge din lichidarea UEO, desfășurată sub conducerea consiliului menționat la alineatul (6).

(6)   Orice decizie care privește sarcinile menționate la prezentul articol, inclusiv deciziile consiliului menționat în prezentul articol, se adoptă în unanimitate de către consiliul compus din reprezentanți ai celor zece sate membre. În această configurație, consiliul decide cu privire la modalitatea prin care președinția sa este asigurată de unul dintre membrii săi. Directorul centrului sau reprezentantul acestuia poate participa la reuniunile consiliului în această configurație. Consiliul este convocat de către președinte cel puțin o dată pe an și la cererea a cel puțin trei dintre membrii săi. Consiliul poate decide înființarea unor grupuri de lucru ad hoc la nivel de experți, grupuri care să abordeze subiecte sau aspecte specifice. Deciziile consiliului pot fi luate prin procedură scrisă.

(7)   Centrul recrutează personalul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la alineatul (1). În cazul în care unul dintre cele zece state membre se oferă să detașeze o persoană în acest scop, persoana respectivă este recrutată. În caz contrar, sau în cazul în care detașarea nu permite ocuparea tuturor posturilor necesare centrului, se contractează personal (suplimentar). Sub rezerva dispozițiilor prezentului articol, se aplică normele privind personalul centrului

(8)   Toate cheltuielile și veniturile generate de aplicarea prezentului articol fac parte dintr-un buget separat al centrului. Bugetul respectiv se elaborează pentru fiecare exercițiu financiar, care corespunde anului calendaristic, și se adoptă de către consiliul menționat la alineatul (6), la propunerea președintelui acestuia, până la data de 1 septembrie a fiecărui an. Veniturile și cheltuielile din acest buget trebuie să fie echilibrate. Bugetul cuprinde o listă a personalului recrutat în scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la alineatul (7). Veniturile constau în contribuții din partea celor zece state membre, stabilite în conformitate cu normele aplicabile contribuțiilor lor la UEO în vigoare la 30 iunie 2011 , și din alte venituri. Contribuțiile inițiale, reprezentând până la 20% din valoarea totală a unui fond de lansare de 5,3 milioane EUR, se plătesc până la 30 iunie 2011. Consiliul menționat la alineatul (6) adoptă normele financiare necesare, bazându-se într-o măsură cât mai mare pe regulamentul financiar al centrului, precum și norme referitoare la controlul bugetar și descărcarea de gestiune. Până la adoptarea respectivelor norme, se aplică normele UEO.

(9)   Centrul va încheia, până la 30 iunie 2011, un acord sau o înțelegere administrativă cu UEO cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol, acestea se aprobă de către consiliul menționat la alineatul (6) și se semnează de către președintele său.”

Articolul 2

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 200, 25.7.2001, p. 5.


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/64


DECIZIA 2011/298/PESC A CONSILIULUI

din 23 mai 2011

de modificare a Deciziei 2010/279/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 și articolul 43 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 30 mai 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/369/PESC (1) privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN).

(2)

La 18 mai 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/279/PESC (2) prin care s-a extins mandatul EUPOL AFGANISTAN până la 31 mai 2013.

(3)

Suma de referință financiară prevăzută prin Decizia 2010/279/PESC și destinată să acopere cheltuielile aferente EUPOL AFGANISTAN până la 31 mai 2011 ar trebui să acopere perioada de până la 31 iulie 2011.

(4)

Decizia 2010/279/PESC ar trebui să se modifice în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 13 din Decizia 2010/279/PESC, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Suma de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUPOL AFGANISTAN până la 31 iulie 2011 este de 54 600 000 EUR.”

Articolul 2

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 139, 31.5.2007, p. 33.

(2)  JO L 123, 19.5.2010, p. 4.


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/65


DECIZIA 2011/299/PESC A CONSILIULUI

din 23 mai 2011

de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (1).

(2)

Ar trebui incluse și alte persoane și entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prezentate în anexa II la Decizia 2010/413/PESC.

(3)

Rubricile corespunzătoare anumitor persoane și entități incluse pe lista din anexa II la Decizia 2010/413/PESC ar trebui modificate.

(4)

Aplicarea restricțiilor de călătorie ar trebui suspendate în măsura în care îl vizează pe domnul Ali Akbar Salehi.

(5)

Decizia 2010/413/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 26 din Decizia 2010/413/PESC se adaugă următorul alineat:

„(4)   Se suspendă măsurile menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (b), în măsura în care se aplică domnului Ali Akbar Salehi.”

Articolul 2

Persoanele și entitățile care figurează în anexa I la prezenta decizie se adaugă la lista prevăzută în anexa II la Decizia 2010/413/PESC.

Articolul 3

În anexa II la Decizia 2010/413/PESC, rubricile corespunzătoare următoarelor persoane și entități:

1.

domnul Ali Akbar Salehi;

2.

Iran Centrifuge Technology Company (cunoscută și sub denumirea de TSE sau TESA);

3.

Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL);

4.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (cunoscută și sub denumirea de Nuclear Science & Technology Research Institute),

se înlocuiesc cu rubricile prevăzute în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.


ANEXA I

PERSOANE ȘI ENTITĂȚI IMPLICATE ÎN ACTIVITĂȚI NUCLEARE SAU PRIVIND RACHETE BALISTICE

I.   Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Mohammad Ahmadian

 

Fost președinte în exercițiu al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI), actualmente președinte adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Inginer Naser Rastkhah

 

Președinte adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Președinte adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Președinte adjunct al AEOI pentru planificare, afaceri internaționale și parlamentare. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Entăți

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Sediu central: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teheran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH a jucat un rol-cheie în sprijinirea anumitor bănci iraniene prin oferirea unor opțiuni alternative pentru efectuarea tranzacțiilor blocate de sancțiunile UE împotriva Iranului. S-a constatat că EIH acționează ca bancă de consiliere și ca bancă de intermediere în tranzacțiile cu entitățile iraniene desemnate.

De exemplu, EIH a înghețat conturile băncilor desemnate de UE Saderat Iran și Bank Mellat deschise la EIH Hamburg la începutul lunii august 2010. La puțin timp după aceea, EIH a reluat afacerile în euro cu Bank Mellat și Bank Saderat Iran utilizând conturi EIH cu o bancă iraniană nedesemnată. În august 2010, EIH crea un sistem care să permită plățile curente către Bank Saderat London și Future Bank Bahrain, în așa fel încât să evite sancțiunile UE.

Din octombrie 2010, EIH continuă să acționeze ca un canal de plăți efectuate de bănci iraniene sancționate, inclusiv Bank Mellat și Bank Saderat. Aceste bănci sancționate își dirijează plățile către EIH via Bank of Industry and Mine a Iranului. În 2009, EIH a fost utilizată de Post Bank intr-un sistem de eludare a sancțiunilor care a implicat realizarea unor tranzacții în numele Bank Sepah desemnată de ONU. Bank Mellat desemnată de UE este una dintre băncile-mamă ale EIH.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (cunoscută și sub denumirea Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus

Bancă cu sediul în Belarus deținută de Bank Refah Kargaran, Bank Saderat și Export Development Bank din Iran

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, Nr. 35 Kooshesh Street, Teheran

Implicare în achiziționarea de materiale pentru Iran Centrifuge Technology Company, sancționată de UE

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Filială a TAMAS, sancționată de ONU, responsabilă cu prospecțiunea și extracția uraniului.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Societate de automatizare industrială care a lucrat pentru Kalaye Electric Company (KEC), sancționată de ONU, la instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, Nr. 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Implicare în achiziționarea de echipamente și materiale specializate cu aplicare directă în programul nuclear iranian.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

Nr. 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Implicare în achiziționarea de echipamente care sunt controlate și au aplicare directă în producerea de centrifuge pentru programul iranian de îmbogățire a uraniului.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (cunoscută și sub denumirea Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Filială a Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI) sancționată de ONU. Implicată în achiziționarea de echipamente pentru programul nuclear.

23.05.2011

9.

Pouya Control

Nr. 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran

Societate implicată în achiziționarea de invertoare pentru programul interzis de îmbogățire al Iranului.

23.05.2011

10.

Raad Iran (cunoscută și sub denumirea Raad Automation Company)

Unit 1, Nr. 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Societate implicată în achiziționarea de invertoare pentru programul interzis de îmbogățire al Iranului. RaadIran a fost înființată pentru a produce și proiecta sisteme de control și se ocupă cu vânzarea și instalarea invertoarelor și a controlerelor logice programabile.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Sediu central: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Societate subordonată Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI), compusă din uzina de conversie a uraniului, uzina producătoare de combustibil și uzina producătoare de zirconiu.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Societate care achiziționează mărfuri sensibile pentru Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East utilizează intermediari cu sediul în afara Iranului pentru a găsi mărfurile cerute de SUREH. Sun Middle East furnizează acestor intermediari informații false privind utilizatorul final pentru momentul în care mărfurile sunt trimise Iranului, încercând astfel să eludeze regimul vamal al țării în cauză.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - Nr. 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Producător de echipament electric (distribuție) implicat în construcția instalației Fordow (Qom), construită fără să fie declarată AIEA.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Producător de echipament electric (distribuție) implicat în construcția în curs a instalației Fordow (Qom), construită fără să fie declarată AIEA.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Societate care a achiziționat bunuri și echipamente destinate programului nuclear și programului de rachete balistice ale Iranului pentru Kalaye Electric Company (KEC), sancționată de ONU.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Producător de transformatoare implicat în construcția în curs a instalației Fordow (Qom) construită fără să fi fost declarată AIEA.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (cunoscută și sub denunumirea Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Societate de achiziții care a acționat pentru Mesbah Energy, care a fost desemnată în temeiul RCSONU 1737

23.05.2011

18.

Paya Parto (cunoscută și sub denumirea Paya Partov)

 

Filială a Novin Energy, care a fost sancționată în temeiul RCSONU 1747, implicată în sudură pe bază de laser.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Societate de comunicații care a furnizat echipamente pentru instalația Fordow (Qom), construită fără să fie declarată AIEA.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Societate de inginerie care achiziționează echipamente pentru reactorul de cercetare în domeniul apei grele IR-40 din Iran.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. este o filială deținută integral de First East Export Bank (FEEB), care a fost desemnată prin Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1929 din iunie 2010. Pearl Energy Company a fost creată de FEEB pentru a oferi cercetare economică privind o serie de industrii globale.

Președintele Bank Mellat, Ali Divandari, este președintele Consiliului de administrație al Pearl Energy Company.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Elveția; Număr de înregistrare la Registrul comerțului #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. este o filială deținută integral de Pearl Energy Company Ltd, situată în Elvenția; misiunea sa este de a oferi finanțare și expertiză entităților care vor să intre în sectorul petrolier iranian.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germania; Telefon: 0049 40 2270170; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB45757 (Germania)

Deținută sau controlată de Machine Sazi Arak

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malaysia

Implicată în achiziționarea de componente pentru avioanele de luptă iraniene

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Emiratele Arabe Unite

Implicată în achiziționarea de componente pentru programul nuclear iranian

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Implicată în achiziționarea de componente pentru programul nuclear iranian

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Afiliată AEOI

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, Nr. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Implicată în achiziționarea de componente pentru programul nuclear iranian

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Desfășoară cercetări privind aplicațiile militare ale programului nuclear iranian

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Afiliată rețelei MTFZC

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (cunoscută și sub denumirea Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Implicată în eforturile de achiziționare pentru programul iranian de rachete

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Filială a Iran Electronics Industries

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Filială a Iran Electronics Industries

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Deținută sau controlată de Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Deținută sau controlată de Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL)

Desfășoară cercetare științifică privind armele nucleare

23.05.2011

II.   Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)

Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Bonyad Taavon Sepah (cunoscută și sub denumirea IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, cunosctuă și sub denumirea IRGC Cooperative Foundation, a fost înființată de comandanții IRGC pentru a structura investițiile IRGC. Este controlată de IRGC. Consiliul de administrației al Bonyad Taavon Sepah este compus din nouă membri, dintre care opt sunt membri ai IRGC. Printre acești ofițeri se numără comandantul șef al IRGC, care este președintele Consiliului de administrație, reprezentantul comandantului suprem pe lângă IRGC, comandantul Basij, comandantul forțelor terestre al IRGC, comandantul forțelor aeriene al IRGC, comandantul forțelor navale al IRGC, șeful organizației pentru securitatea informațiilor al IRGC, un ofițer superior al IRGC din partea statului major general al forțelor armate, un ofițer superior al IRGC de la MODAFL.

23.05.2011

2.

Ansar Bank (cunoscută și sub denumirea Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

Nr. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah a creat Ansar Bank pentru a furniza servicii financiare și de credit personalului IRGC. La început, Ansar Bank a funcționat ca o uniune de credit și s-a transformat într-o bancă propriu zisă în 2009, după ce a primit licența din partea Băncii centrale a Iranului. Ansar Bank, a cărei denumire anterioară este Ansar al Mojahedin, este asociată IRGC de peste 20 de ani. Membrii IRGC și-au primit salariile prin Ansar Bank.

În plus, Ansar Bank a oferit avantaje speciale personalului IRGC, inclusiv dobânzi reduse pentru amenajări interioare și îngrijiri medicale gratuite sau la preț redus.

23.05.2011

3.

Mehr Bank (cunoscută și sub denumirea Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teheran, Iran

Mehr Bank este controlată de Bonyas Taavon Sepah și IRGC. Mehr Bank oferă servicii financiare IRGC. Potrivit unui interviu cu sursă deschisă cu directorul Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (n. 1961), Bonyad Taavon Sepah a creat Mehr Bank pentru a servi Basij (brațul paramilitar al IRGC).

23.05.2011

III.   Islamic Republic of Iran shipping Lines (IRISL)

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Data nașterii: 19 februarie 1956. Pașaport: K13644968 (Iran), valabil până în 2013.

Președinte și director general al IRISL. Este de asemenea președintele Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), și Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), cunoscute filiale ale IRISL.

23.05.2011


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94311 (Germania) eliberat la 21 iul 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului HRB96253, eliberat la 30 ian 2006

Darya Capital Administration este o filială deținută integral de IRISL Europe GmbH. Directorul general este Mohammad Talai.

23.05.2011

2.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102485 (Germania) eliberat la 19 aug 2005; Telefon: 004940278740

Deținută de Ocean Capital Administration și IRISL Europe. Ahmad Sarkandi este și directorul Ocean Capital Administration GmbH și al Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

3.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB92501 (Germania) eliberat la 4 ian 2005; Telefon: 004940278740

Holding al IRISL cu sediul în Germania care, împreună cu IRISL Europe, deține Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration și Nari Shipping and Chartering au, de asemenea, aceeași adresă în Germania ca și IRISL Europe GmbH

23.05.2011

4.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94311 (Germania) eliberat la 21 iul 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

4.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran;

Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102601 (Germania) eliberat la 19 sep 2005

Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

5.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94312 (Germania) eliberat la 21 iul 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

5.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102502 (Germania) eliberat la 24 aug 2005; Email info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

6.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94313 (Germania) eliberat la 21 iul 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

6.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102520 (Germania) eliberat la 29 aug 2005;

Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

7.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94314 (Germania) eliberat la 21 iul 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

7.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102600 (Germania) eliberat la 19 sep 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00494070383392; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

8.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94315 (Germania) eliberat la 21 iul 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

8.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102599 (Germany) eliberat la 19 sep 2005; Email info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telefon: 00494070383392; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

9.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94316 (Germania) eliberat la 21 iul 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

9.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102501 (Germania) eliberat la 24 aug 2005; Email info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Teledon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

10.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94829 (Germania) eliberat la 19 sep 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

10.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102655 (Germania) eliberat la 26 sep 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

11.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94633 (Germania) eliberat la 24 aug 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

11.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102533 (Germania) eliberat la 1 sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

12.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94698 (Germania) eliberat la 9 sep 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

12.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102565 (Germania) eliberat la 15 sep 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

13.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

13.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102679 (Germania) eliberat la 27 sep 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

14.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94632 (Germania) eliberat la 24 aug 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

14.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102544 (Germania) eliberat la 9 sep 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 004940302930; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

15.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94573 (Germania) eliberat la 18 aug 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

15.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102506 (Germania) eliberat la 25 aug 2005; Email info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

16.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

16.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA104149 (Germania) eliberat la 10 iul 2006; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

17.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

17.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA104174 (Germania) eliberat la 12 iul 2006; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

18.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

18.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311 , Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA104175 (Germania) eliberat la 12 iul 2006; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

19.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

19.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Deținută sau controlată de IRISL

23.05.2011

20.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Insula Man, IM1 3DA

Societate administrată în Insula Man care controlează societăți de armatori din Hong Kong. Navele sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), supusă sancțiunilor UE, care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute anterior de IRISL.

Societățile din Hong Kong sunt: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd și New Desire Ltd.

Administrarea tehnică a navelor este realizată de Soroush Saramin Asatir (SSA), supusă sancțiunilor UE.

23.05.2011

20.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Insight World Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

20.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Kingdom New Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

20.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Logistic Smart Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

20.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Neuman Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

20.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Desire LTD este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

21.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Societate administrată în Insula Man care controlează societăți de armatori din Hong Kong. Navele sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), supusă sancțiunilor UE, care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute anterior de IRISL.

Unul dintre acționari este Gholamhossein Golpavar, director general al SAPID shipping, directorul comercial al IRISL.

Societățile din Hong Kong sunt: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd și Great Method Ltd.

Administrarea tehnică a navelor este realizată de Soroush Saramin Asatir (SSA), supusă sancțiunilor UE.

23.05.2011

21.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Advance Novel este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

21.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Alpha Effort Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

21.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Best Precise Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

21.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Concept Giant Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

21.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Great Method este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

22.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Insula Man. IM1 3DA

Societate administrată în Insula Man care controlează societăți de armatori din Hong Kong. Navele sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), supusă sancțiunilor UE, care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute anterior de IRISL.

Unul dintre acționari este Mohammed Mehdi Rasekh, membru al consiliului de administrație al IRISL.

Societățile din Hong Kong sunt Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (cunoscută și sub denumirea Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Administrarea tehnică a navelor este realizată de Soroush Saramin Asatir (SSA), supusă sancțiunilor UE.

23.05.2011

22.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Smart Day Holdings Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Shallon Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

22.b.

System Wise Ltd (cunoscută și sub denumirea Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Shallon Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

22.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Trade Treasure este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Shallon Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL

23.05.2011

22.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

True Honour Holdings este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Shallon Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

23.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Insula Man, IM1 3DA

Societate administrată în Insula Man care controlează societăți de armatori din Hong Kong. Navele sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute anterior de IRISL. Unul dintre acționari este Mohammed Hossein Dajmar, directorul general al IRISL.

Societățile din Hong Kong sunt New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group și Sino Access Holdings.

Administrarea tehnică a navelor este realizată de Soroush Saramin Asatir (SSA), supusă sancțiunilor UE.

23.05.2011

23.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Synergy Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Springthorpe Limited, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

23.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Partner Century Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Springthorpe Limited, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

23.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sackville Holdings Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Springthorpe Limited, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

23.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Springthorpe Limited, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

23.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sino Access Holdings este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Springthorpe Limited, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.05.2011

24.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, înregistrată în Malta în 2005

Kerman Shipping Company Ltd este o filială deținută integral de IRISL.

Situată la aceeași adresă din Malta ca și Woking Shipping Investments Ltd și societățile pe care le deține.

23.05.2011

25.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 eliberat în 2006

Woking Shipping Investments Ltd este o filială a IRISL care deține Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company situate toate la aceeași adresă din Malta.

23.05.2011

25.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited este o filială deținută integral de Woking Shipping Investments Ltd, deținută de IRISL.

23.05.2011

25.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd este o filială deținută integral de Woking Shipping Investments Ltd, deținută de IRISL.

23.05.2011

25.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company este o filială deținută integral de Woking Shipping Investments Ltd, deținută de IRISL.

23.05.2011

25.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company este o filială deținută integral de Woking Shipping Investments Ltd, deținută de IRISL.

23.05.2011

26.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipru.

Număr de înregistrare la Registrul comerțului #C133993 (Cipru), eliberat în 2002

Lancelin Shipping Company Ltd este deținută integral de IRISL.

Ahmad Sarkandi este directorul Lancelin Shipping.

23.05.2011

27.

Ashtead Shipping Company Ltd

Număr de înregistrare la Registrul comerțului #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Insula Man

Ashtead Shipping Company Ltd este o firmă-paravan a IRISL situată în Insula Man. Este deținută integral de IRISL și este deținătorul înregistrat al unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

Ahmad Sarkandi este directorul societății.

23.05.2011

28.

Byfleet Shipping Company Ltd

Număr de înregistrare la Registrul comerțului #118117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Insula Man

Byfleet Shipping Company Ltd este o firmă-paravan a IRISL situată în Insula Man. Este deținută integral de IRISL și este deținătorul înregistrat al unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

Ahmad Sarkandi este directorul societății.

23.05.2011

29.

Cobham Shipping Company Ltd

Număr de înregistrare la Registrul comerțului #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Insula Man

Cobham Shipping Company Ltd este o firmă-paravan a IRISL situată în Insula Man. Este deținută integral de IRISL și este deținătorul înregistrat al unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

Ahmad Sarkandi este directorul societății.

23.05.2011

30.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Insula Man Număr de înregistrare la Registrul comerțului #108119C

Dorking Shipping Company Ltd este o firmă-paravan a IRISL situată în Insula Man. Este deținută integral de IRISL și este deținătorul înregistrat al unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

Ahmad Sarkandi este directorul societății.

23.05.2011

31.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Insula Man Număr de înregistrare la Registrul comerțului #108120C

Effingham Shipping Company Ltd este o firmă-paravan a IRISL situată în Insula Man. Este deținută integral de IRISL și este deținătorul înregistrat al unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

Ahmad Sarkandi este directorul societății.

23.05.2011

32.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Insula Man Număr de înregistrare la Registrul comerțului #108146C

Farnham Shipping Company Ltd este o firmă-paravan a IRISL situată în Insula Man. Este deținută integral de IRISL și este deținătorul înregistrat al unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

Ahmad Sarkandi este directorul societății.

23.05.2011

33.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Insula Man Număr de înregistrare la Registrul comerțului #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd este o firmă-paravan a IRISL situată în Insula Man. Este deținută integral de IRISL și este deținătorul înregistrat al unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

Ahmad Sarkandi este directorul societății.

23.05.2011

34.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Insula Man Horsham Shipping Company Ltd - Număr de înregistrare la Registrul comerțului #111999C

Horsham Shipping Company Ltd este o firmă-paravan a IRISL situată în Insula Man. Este deținută integral de IRISL și este deținătorul înregistrat al unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

Ahmad Sarkandi este directorul societății.

23.05.2011


ANEXA II

PERSOANELE ȘI ENTITĂȚILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministrul Afacerilor Externe. Fostul președinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (cunoscut și sub denumirea de Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Subordonat AEOI, continuă acțiunile fostei divizii de cercetare a acesteia. Directorul care se ocupă de administrarea acestuia este vicepreședintele AEOI Mohammad Ghannadi (desemnat în RCSONU 1737).

23.05.2011

2.

Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (cunoscut și sub denumirea de Ministerul Apărării petru Logistica Forțelor Armate; cunoscut și sub denumirea MODAFL; cunoscut și sub denumirea MODSAF)

Situat în partea vestică a Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran

Responsabil cu cercetarea în domeniul apărării, cu programele de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv susținerea programului de rachete și a celui nuclear.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (cunoscută și sub denumirea de TSA sau de TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

Iran Centrifuge Technology Company a preluat activitățile Farayand Technique (desemnată în RCSONU 1737). Aceasta produce componente de centrifugă pentru îmbogățirea uraniului și sprijină în mod direct activitățile sensibile cu risc de proliferare pe care Iranul trebuie să le suspende conform RCSONU. Desfășoară activități pentru Kalaye Electric Company (desemnată în RCSONU 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/85


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/300/PESC A CONSILIULUI

din 23 mai 2011

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 28 februarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Libia, ar trebui incluse încă o persoană și o entitate în listele persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzute în anexele II și IV la Decizia 2011/137/PESC,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Persoana care figurează pe lista din anexa I la prezenta decizie se adaugă pe listele prevăzute în anexele II și IV la Decizia 2011/137/PESC.

(2)   Entitatea care figurează pe lista din anexa II la prezenta decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa IV la Decizia 2011/137/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 53.


ANEXA I

PERSOANA MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1)

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Colonelul Taher Juwadi

Ocupă a patra poziție în cadrul lanțului de comandă al Corpului gardienilor revoluției

Membru de bază al regimului Qadhafi.

23.05.2011


ANEXA II

ENTITATEA MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2)

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Libia

Email: afriqiyah@afriqiyah.aero

Filială libiană a/deținută de Libyan African Investment Portfolio, entitate deținută și controlată de regim și desemnată în regulamentul UE.

23.05.2011


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/87


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/301/PESC A CONSILIULUI

din 23 mai 2011

privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/639/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 25 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/639/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Belarus, ar trebui să fie incluse noi persoane în lista persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prezentate în anexa IIIA la Decizia 2010/639/PESC,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa la prezenta decizie se adaugă la lista prevăzută în anexa IIIA la Decizia 2010/639/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 280, 26.10.2010, p. 18.


ANEXĂ

PERSOANELE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

 

Nume

Transcriere din ortografia belarusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume (ortografia belarusă)

Nume (ortografia rusă)

Locul și data nașterii

Funcția

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Judecător în cadrul Tribunalului districtual Zheleznodorozhny din Vitebsk. A condamnat mai mulți protestatari în timpul procesului de recurs, în ciuda faptului că aceștia nu au fost găsiți vinovați în primă instanță.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Data nașterii:

13.11.1964

Directoare a liceului din orașul Talkov, districtul Pukhovichi. La 27 ianuarie 2011, a concediat-o pe Natalia Ilinich, profesoară foarte stimată din cadrul liceului, pentru opiniile sale politice și pentru participarea la evenimentele din 19 decembrie 2010.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Data nașterii:

27.8.1948 sau 1949

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Pukhovichi. A respins în mod ilegal cererea Nataliei Ilinich de a fi repusă în funcția de profesoară în cadrul liceului din orașul Talkov.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкiна Наталля

 

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Partizanski care a instrumentat cazul Likhovid. L-a condamnat pe domnul Likhovid, activist în cadrul „Mișcării pentru Liberate”, la 3 ani și jumătate în regim strict de detenție.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Procuror în dosarul Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich și Eduard Lobov, activiști în cadrul Frontului Tinerilor, au fost condamnați la mai mulți ani de închisoare pentru „huliganism”. Adevăratul motiv al încarcerării acestora a fost că ambii au participat în mod activ la campania electorală din decembrie 2010, susținându-l pe unul dintre candidații opoziției.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Judecător în cadrul Curții Economice Supreme. A susținut interzicerea postului independent „Autoradio”. (Acesta a fost interzis pentru că „a transmis apeluri la mișcări de masă în timpul campaniei prezidențiale din decembrie 2010”. În conformitate cu un contract în vigoare, postul de radio transmitea programul electoral al dlui Sannikov, unul dintre candidații opoziției, care spunea „viitorul nu va fi hotărât în bucătării, ci în piață!”).

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Șeful Centrului analitic al administrației prezidențiale, responsabil pentru telecomunicații, inclusiv monitorizarea, filtrarea, ascultarea, controlarea și interceptarea a diferite canale de comunicare, de exemplu internetul.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Partizanski din Minsk. A instrumentat cazul fostului candidat prezidențial Andrei Sannikov, al activistului societății civile Ilia Vasilevich, al lui Fedor Mirzoianov, al lui Oleg Gnedchik și al lui Vladimir Yeriomenok. Modul în care a organizat procesul a încălcat în mod clar Codul de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și mărturii nerelevante pentru pârâți împotriva acestora.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Oktiabrski (Kastrichnitski) din Minsk. A instrumentat cazul lui Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia, Vladimir Homichenko. Modul în care a organizat procesul a încălcat în mod clar Codul de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și mărturii nerelevante pentru pârâți împotriva acestora.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Procuror în cadrul Tribunalului districtual Oktiabrski (Kastrichnitski) din Minsk. A instrumentat cazul lui Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Vladimir Homichenko. Acuzarea prezentată de acesta are o motivare politică clară și evidentă și încălcă în mod clar Codul de procedură penală. Aceasta se bazează pe clasificarea greșită a evenimentelor din 19 decembrie 2010, nesusținută de probe, dovezi și mărturiile martorilor.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Procuror în cadrul Tribunalului districtual Pervomaiski din Minsk. A instrumentat cazul lui Dmitri Bondarenko. Acuzarea prezentată de acesta are o motivare politică clară și evidentă și încălcă în mod clar Codul de procedură penală. Aceasta se bazează pe clasificarea greșită a evenimentelor din 19 decembrie 2010, nesusținută de probe, dovezi și mărturiile martorilor.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Judecătoare în cadrul Tribunalului districtual Zavodskoi din Minsk care a instrumentat cazul lui Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, reprezentanți de seamă ai societății civile. Modul în care a organizat procesul a încălcat în mod clar Codul de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și mărturii nerelevante pentru pârâți împotriva acestora.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Procuror în cadrul Tribunalului districtual Zavodskoi din Minsk care a instrumentat cazul lui Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, reprezentanți de seamă ai societății civile. Acuzarea prezentată de acesta are o motivare politică clară și evidentă și încălcă în mod clar Codul de procedură penală. Aceasta se bazează pe clasificarea greșită a evenimentelor din 19 decembrie 2010, nesusținută de probe, dovezi și mărturiile martorilor.


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/91


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/302/PESC A CONSILIULUI

din 23 mai 2011

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/273/PESC a Consiliului din 9 mai 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/273/PESC.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Siria, ar trebui incluse și alte persoane în lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa la Decizia 2011/273/PESC.

(3)

Informațiile referitoare la anumite persoane care figurează pe lista din anexa la respectiva decizie ar trebui actualizate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/273/PESC se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 11.


ANEXĂ

„ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR ȘI A ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLELE 3 ȘI 4

Persoane

 

Nume

Date de identificare

Motivele desemnării

Data desemnării

1.

Bashar Al-Assad

Născut la 11 septembrie 1965 la Damasc; pașaport diplomatic nr. D1903

Președintele republicii; A ordonat și a executat represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

2.

Mahir (cunoscut și sub și sub denumirea Maher) Al-Assad

Născut la 8 decembrie 1967; pașaport diplomatic nr. 4138

Șeful diviziei a 4-a blindate a armatei, membru al comandamentului central al Baath, șeful Gărzii republicane; frate al președintelui Bashar Al-Assad; principal artizan al represiunii împotriva manifestanților.

23.5.2011

3.

Ali Mamluk (cunoscut și sub denumirea Mamlouk)

Născut la 19 februarie 1946 la Damasc; pașaport diplomatic nr. 983

Șeful direcției generale siriene de informații (GID); implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (cunoscut și sub denumirea Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministrul Internelor; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

5.

Atej (cunoscut și sub denumirea Atef, Atif) Najib

 

Fost șef al direcției securității politice la Deraa; văr al președintelui Bashar Al-Assad; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (cunoscut și sub denumirea Hafez Makhlouf )

Născut la 2 aprilie 1971 la Damasc; pașaport diplomatic nr. 2246

Colonel care conduce o unitate în cadrul direcției generale de informații, secția Damasc; văr al președintelui Bashar Al-Assad; apropiat al lui Mahir Al-Assad; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (cunoscut și sub denumirea Mohammed Dib Zeitoun)

Născut la 20 mai 1951 la Damasc; pașaport diplomatic nr. D 000 00 13 00

Șef al direcției securității politice; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Șef al securității politice la Banyas, implicare în represiunea împotriva manifestanților la Baida.

23.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Născut la 10 iulie 1969 la Damasc, pașaport nr. 454224

Om de afaceri sirian. Persoană asociată lui Mahir Al-Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad; furnizează finanțare regimului permițând represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Născut în 1953 la Hama; pașaport diplomatic nr. D0005788

Șef al serviciului militar de informații din Siria (SMI); implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Șef al serviciului de informații al forțelor aeriene siriene; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Născut la 3 mai 1953 la Deraa; pașaport diplomatic nr. D 000 000 887

Șef al serviciului militar de informații, secția guvernoratul Damasc; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Născut la 18 iunie 1962 la Kerdala; pașaport nr. 88238

Implicare în represiunea împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

23.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Născut la 1 martie 1961 la Lattaquié; pașaport nr. 86449 și no 842781

Implicare în represiunea împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

23.5.2011

15.

Asif Shawkat

Născut la 15 ianuarie 1950 la Al-Madehleh, Tartus

Adjunct al șefului de stat major pentru securitate și cercetare aeriană; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Născut în 1941

Șeful Biroului Sirian de Securitate Națională; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

Născut la 10 decembrie 1938

Vicepreședinte al Siriei; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Născut la 10 aprilie 1937 (dată alternativă 20 mai 1937) la Hama, pașaport diplomatic nr. 0002250

Adjunct al vicepreședintelui Siriei pentru afaceri de securitate națională; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Născut la 20 mai 1966; pașaport nr. 002954347

Cumnat al lui Mahir Al-Assad; om de afaceri și agent local al mai multor societăți comerciale străine; finanțează regimul permițând represiunea împotriva manifestanților.

23.05.2011

20.

Iyad (cunoscut și sub denumirea Eyad) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc; pașaport nr. N001820740

Frate al lui Rami Makhlouf și ofițer GID implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Șef al Statului Major al forțelor armate răspunzător pentru implicarea militară în represiunea împotriva manifestanților pașnici.

23.05.2011

23.

Ihab (cunoscut și sub denumirea Ehab, Iehab) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc; pașaport nr. N002848852

Vicepreședinte al SyriaTel și administrator al societății comerciale din SUA a lui Rami Makhlouf; furnizează finanțare regimului permițând violența împotriva demonstranților.

23.05.2011”


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/95


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 20 mai 2011

privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Țările de Jos

[notificată cu numărul C(2011) 3427]

(Numai textul în limba olandeză este autentic)

(2011/303/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (m) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Secțiunea B.IV punctul 1 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru clasificarea carcaselor de porc, conținutul de carne macră trebuie să fie estimat cu ajutorul unor metode de clasificare autorizate de Comisie, care pot fi numai metode de estimare confirmate statistic bazate pe măsurarea fizică a uneia sau a mai multor părți anatomice ale carcasei de porc. Autorizarea metodelor de clasificare este condiționată de încadrarea într-o toleranță maximă pentru eroarea statistică de estimare. Această toleranță este definită la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora (2).

(2)

Prin Decizia 2005/627/CE (3), Comisia a autorizat utilizarea a două metode de clasificare a carcaselor de porc în Țările de Jos.

(3)

Din cauza unor adaptări tehnice și a faptului că se prevede o schimbare în efectivele de porcine din Țările de Jos, deoarece se preconizează că în viitorul apropiat nu vor exista masculi castrați, Țările de Jos au solicitat Comisiei autorizarea a trei metode de clasificare a carcaselor de porc pe teritoriul lor și au prezentat o descriere detaliată a testului de disecție, indicând principiile care stau la baza metodelor respective, rezultatele testului de disecție și ecuațiile folosite la estimarea procentajului de carne macră, prin protocolul prevăzut la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008.

(4)

Din examinarea acestei solicitări reiese că sunt îndeplinite condițiile de autorizare a metodelor de clasificare respective. Prin urmare, aceste metode de clasificare trebuie să fie autorizate în Țările de Jos.

(5)

Orice modificare a aparatelor sau a metodelor de clasificare este permisă numai dacă este autorizată în mod explicit printr-o decizie a Comisiei.

(6)

Din motive de claritate și securitate juridică, Decizia 2005/627/CE trebuie abrogată.

(7)

Având în vedere circumstanțele tehnice ale introducerii unor noi dispozitive și a unor noi ecuații, metodele de clasificare a carcaselor de porc autorizate prin prezenta decizie trebuie să se aplice de la 3 octombrie 2011.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În conformitate cu secțiunea B.IV punctul 1 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în Țările de Jos este autorizată utilizarea următoarelor metode de clasificare a carcaselor de porc:

aparatul „Hennessy Grading Probe (HGP 7)” și metodele de estimare aferente, detaliile referitoare la acestea fiind prezentate în partea 1 a anexei;

aparatul „Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)” și metodele de estimare aferente, detaliile referitoare la acestea fiind prezentate în partea 2 a anexei;

aparatul „CSB Image-Meater (CSB)” și metodele de estimare aferente, detaliile referitoare la acestea fiind prezentate în partea 3 a anexei.

Articolul 2

Orice modificare a aparatelor sau a metodelor de estimare autorizate este permisă numai dacă modificarea respectivă este autorizată în mod explicit printr-o decizie a Comisiei.

Articolul 3

Decizia 2005/627/CE se abrogă.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 3 octombrie 2011.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 20 mai 2011.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 337, 16.12.2008, p. 3.

(3)  JO L 224, 30.8.2005, p. 17.


ANEXĂ

METODE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORC ÎN ȚĂRILE DE JOS

PARTEA 1

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1.

Normele prevăzute în această parte a anexei se aplică la clasificarea carcaselor de porc cu ajutorul aparatului cunoscut sub denumirea „Hennessy grading probe (HGP 7)”.

2.

Aparatul trebuie să fie echipat cu o sondă cu un diametru de 5,95 mm (și 6,3 mm de lamă de fiecare parte a vârfului sondei) conținând o fotodiodă (Siemens LED de tip LYU 260-EO și un fotodetector de tip 58 MR) și având o distanță de operare între 0 și 120 mm. Rezultatele măsurătorilor trebuie convertite în conținut estimat de carne macră de către aparatul HGP 7 însuși și de către un computer conectat la acesta.

3.

Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

PCM = 65,92 – 0,6337 * Grăsime + 0,0446 * Mușchi

unde:

PCM

=

procentajul estimat de carne macră în carcasă;

Grăsime

=

grosimea stratului de grăsime (inclusiv șoriciul), în milimetri, măsurată de HGP 7 între a treia și a patra coastă inferioară, la 6 centimetri de la linia mediană dorsală;

Mușchi

=

grosimea mușchiului (inclusiv șoriciul), în milimetri, măsurată de HGP 7 în același timp și în același loc ca Grăsimea.

Această formulă este valabilă pentru carcasele cu o greutate cuprinsă între 73,5 și 107,5 kilograme.

PARTEA 2

Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)

1.

Normele prevăzute în această parte a anexei se aplică la clasificarea carcaselor de porc cu ajutorul aparatului cunoscut sub denumirea „Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)”.

2.

Aparatul trebuie să fie echipat cu o sondă Sydel de înaltă definiție cu un diametru de 8 mm, o diodă cu lumină infraroșie (Honeywell) și doi senzori de lumină (Honeywell). Distanța de operare este cuprinsă între 0 și 95 mm.

Rezultatele măsurătorilor trebuie convertite de CGM însuși în conținut estimat de carne macră.

3.

Conținutul de carne macră al carcaselor se calculează după următoarea formulă:

PCM = 66,86 – 0,6549 * Grăsime + 0,0207 * Mușchi

unde:

PCM

=

procentajul estimat de carne macră în carcasă;

Grăsime

=

grosimea stratului de grăsime (inclusiv șoriciul), în milimetri, măsurată de CGM între a treia și a patra coastă inferioară, la 6 centimetri de la linia mediană dorsală;

Mușchi

=

grosimea mușchiului (inclusiv șoriciul), în milimetri, măsurată de CGM în același timp și în același loc ca Grăsimea.

Această formulă este valabilă pentru carcasele cu o greutate cuprinsă între 73,5 și 107,5 kilograme.

PARTEA 3

CSB Image-Meater (CSB)

1.

Normele prevăzute în această parte a anexei se aplică la clasificarea carcaselor de porc cu ajutorul aparatului cunoscut sub denumirea „CSB-Image-Meater (CSB)”.

2.

Aparatul CSB Image-Meater este compus în principal dintr-o cameră video, un PC dotat cu un card de analiză a imaginilor, un ecran, o imprimantă, un mecanism de comandă, un mecanism de măsurare și interfețe. Toate variabilele măsurate cu aparatul Image-Meater (16) se măsoară la linia mediană din zona jambonului (în jurul mușchiului gluteus medius).

Rezultatele măsurătorilor trebuie transformate în estimări ale procentajului de carne macră cu ajutorul unui computer.

3.

Conținutul de carne macră al carcaselor se calculează după următoarea formulă:

LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

unde cele 16 măsurători obiective realizate de CSB la linia mediană sunt:

PCM

=

procentajul estimat de carne macră în carcasă;

S

=

grosimea minimă a stratului de grăsime deasupra mușchiului gluteus medius (mm).

F

=

grosimea minimă a mușchiului între partea anterioară a mușchiului gluteus medius și partea dorsală a canalului rahidian (mm);

ML

=

lungimea mușchiului gluteus medius (mm);

MS

=

lățimea medie a slăninii sub mușchiul gluteus medius (mm);

MF

=

lățimea medie a cărnii macre sub mușchiul gluteus medius (mm);

WL

=

lungimea medie a vertebrelor, inclusiv discurile intervertebrale (mm);

Wa,b,c,dS

=

lățimea medie a slăninii sub prima vertebră măsurată (a) și sub alte trei vertebre (b, c, d) (mm);

Wa,b,c,dF

=

lățimea medie a cărnii macre sub prima vertebră măsurată (a) și sub alte trei vertebre (b, c, d) (mm);

ES

=

lățimea medie a slăninii externe deasupra celor patru vertebre măsurate (mm);

IS

=

lățimea medie a slăninii interne deasupra celor patru vertebre măsurate (mm).

4.

Punctele de măsurare sunt descrise în partea II a protocolului prezentat Comisiei de Țările de Jos în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008.

Această formulă este valabilă pentru carcasele cu o greutate cuprinsă între 73,5 și 107,5 kilograme.


24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/99


DECIZIA COMISIEI

din 23 mai 2011

de exceptare a anumitor părți de la extinderea la anumite componente pentru biciclete a taxei antidumping asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menținut și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, precum și de ridicare a suspendării și de revocare a exceptării de la plata taxei antidumping extinse la anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordate anumitor părți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

[notificată cu numărul C(2011) 3543]

(2011/304/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului (2) (denumit în continuare „regulamentul de extindere”) de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 (3) asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite părți componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză și de percepere a taxei extinse aplicate importurilor respective înregistrate de Regulamentul (CE) nr. 703/96,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei din 20 ianuarie 1997 privind autorizarea exceptării importurilor anumitor părți componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză de la extinderea, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului, a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului (4) (denumit în continuare „regulamentul de exceptare”), în special articolul 7,

după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

(1)

După intrarea în vigoare a regulamentului de exceptare, un anumit număr de asamblori de biciclete au introdus cereri în temeiul articolului 3 din regulamentul menționat, solicitând scutirea de taxa antidumping extinsă la importurile anumitor părți componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 (denumită în continuare „taxa antidumping extinsă”). Comisia a publicat în Jurnalul Oficial liste succesive de asamblori de biciclete (5) pentru care plata taxei antidumping extinse în ceea ce privește importurile lor de părți componente esențiale pentru biciclete declarate de liberă circulație a fost suspendată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din regulamentul de exceptare.

(2)

În urma ultimei publicări a listei părților examinate (6), s-a fixat o perioadă principală de examinare. Această perioadă a fost definită ca fiind cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 august 2010. S-au solicitat, de asemenea, informații suplimentare din anii 2008 și 2009. S-a trimis un chestionar tuturor părților care urmau să fie evaluate, solicitând informații cu privire la operațiile de asamblare efectuate în timpul perioadei de examinare corespunzătoare.

(3)

De asemenea, Comisia a fost informată în legătură cu lichidarea a două societăți care fuseseră exceptate de la plata taxei antidumping extinse asupra părților componente pentru biciclete. De asemenea, o altă societate nu a îndeplinit condițiile din Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei. Pentru societățile menționate anterior, exceptarea se va revoca.

A.   CERERI DE EXCEPTARE CARE AU BENEFICIAT DE SUSPENDĂRI ANTERIOARE

A.1.   Cereri de exceptare admisibile

(4)

Părțile enumerate în tabelul 1 de mai jos au transmis Comisiei toate informațiile necesare pentru stabilirea admisibilității cererilor lor. Aceste părți beneficiaseră deja de suspendare începând cu data primirii, la sediul Comisiei, a unui prim dosar de cerere complet. Noile informații cerute și primite au fost examinate și, după caz, verificate la sediile părților în cauză. Pe baza acestor informații, Comisia a considerat că cererile prezentate de către părțile enumerate în tabelul 1 sunt admisibile, în temeiul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de exceptare.

Tabelul 1

Denumirea

Adresa

Țara

Codul adițional TARIC

Sektor SRL.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Italia

A956

Sintema Sport SRL.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (codul poștal urmează să devină 20847)

Italia

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Italia

A963

(5)

Faptele constatate în final de către Comisie arată că, pentru operațiunile de asamblare a bicicletelor efectuate de toți acești solicitanți, valoarea părților componente originare din Republica Populară Chineză folosite în cadrul operațiunilor lor de asamblare era mai mică de 60 % din valoarea totală a părților componente utilizate pentru aceste operațiuni. În consecință, aceștia din urmă nu intră sub incidența articolului 13 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(6)

Din acest motiv și în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul de exceptare, părțile enumerate în tabelul de mai sus ar trebui să fie scutite de taxa antidumping extinsă.

(7)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din regulamentul de exceptare, părțile enumerate în tabelul 1 ar trebui să fie scutite de taxa antidumping extinsă de la data primirii cererilor lor. În plus, datoria lor vamală care decurge din taxa antidumping extinsă trebuie considerată drept nulă de la data primirii cererii de exceptare.

(8)

Societatea Sintema Sport SRL a informat Comisia că, din aprilie 2011, codul poștal al societății se va schimba din 20042 în 20847, ca urmare a faptului că localitatea Albiate va trece de la districtul Milano la districtul Monza.

A.2.   Cereri de exceptare inadmisibile

(9)

Părțile enumerate în tabelul 2 de mai jos au depus, de asemenea, o cerere de exceptare de la taxa antidumping extinsă.

Tabelul 2

Denumirea

Adresa

Țara

Codul adițional TARIC

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Spania

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgia

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Germania

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Germania

A965

S.C. Rich Euro Bike SRL.

Șoseaua București-Urziceni nr. 54A, 077010 Afumați, Județul Ilfov

România

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Republica Cehă

A962

(10)

Două dintre părți nu au utilizat componente pentru biciclete care fac obiectul taxei antidumping în cadrul operațiunilor lor de asamblare în perioada de examinare. O parte a informat Comisia că nu are nevoie de exceptare pe viitor. Două părți nu au transmis răspunsuri la chestionar și au afirmat că nu utilizaseră în cadrul operațiunilor lor de asamblare componente pentru biciclete care făceau obiectul unei taxe antidumping. O parte se află în lichidare.

(11)

În măsura în care părțile enumerate în tabelul 2 nu au îndeplinit criteriile de acordare a exceptării, Comisia respinge cererile lor de exceptare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul de exceptare. Prin urmare, suspendarea plății taxei antidumping extinse menționate la articolul 5 din regulamentul de exceptare trebuie ridicată și respectiva taxă trebuie percepută de la data primirii cererii prezentate de partea în cauză.

A.3   Revocări

(12)

Pentru părțile enumerate în tabelul 3 de mai jos, exceptările se revocă.

Tabelul 3

Denumirea

Adresa

Țara

Codul adițional TARIC

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Germania

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Regatul Unit

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Germania

A852

(13)

Părțile menționate au fost scutite de taxa antidumping extinsă asupra componentelor pentru biciclete. Comisia a fost ulterior informată că una dintre aceste părți a fost deja lichidată, iar alta este în lichidare. Elementele de care dispune Comisia indică faptul că altă societate și-a încetat operațiunile de asamblare și a revândut componentele importate unei părți care nu beneficia de exceptare. Deși importurile respective nu intră în domeniul de aplicare al sistemului de exceptare, societatea a continuat să declare importurile respective în cadrul sistemului. Ca urmare a faptului că societatea nu efectuează nicio operațiune de asamblare, ea nu îndeplinește obligația în temeiul articolului 8 din regulamentul de exceptare, și anume nu garantează că operațiunea sa de asamblare rămâne în afara domeniului de aplicare al articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 și nu se pot furniza documente concludente care să demonstreze utilizarea bunurilor primite. Prin urmare, exceptarea se revocă în conformitate cu articolul 10 din regulamentul de exceptare.

B.   CERERI DE EXCEPTARE CARE NU AU BENEFICIAT DE SUSPENDĂRI ANTERIOARE

(14)

Părțile interesate sunt informate de primirea unor cereri suplimentare de exceptare, în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de exceptare, din partea părților enumerate în tabelul 3. Suspendarea plății taxei extinse, ca urmare a acestor cereri, ar trebui să fie aplicată de la data prevăzută în coloana intitulată „Data aplicării”:

Tabelul 4

Denumirea

Adresa

Țara

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Germania

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Spania

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (inițial ul. Krolewska nr. 16, 00-103 Warszawa)

Polonia

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (inițial JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Franța

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

30.3.2010

A978 (inițial A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Suedia

11.1.2010

A967

(15)

Societatea Code X Sp. z o.o. beneficiază de suspendare de la 22 ianuarie 2010. Între timp, societatea și-a schimbat sediul social de la ul. Krolewska nr. 16, 00-103 Warszawa la Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie. Această schimbare a sediului social nu afectează cererea de suspendare inițială. Societatea JET’LEAN beneficiază de suspendare de la 18 februarie 2010. Între timp, denumirea legală a societății s-a schimbat din JET’LEAN în JETLANE. Această schimbare a denumirii nu afectează cererea de suspendare inițială. Societatea Müller GmbH beneficiază de suspendare de la 30 martie 2010. Codul adițional TARIC A977 atribuit inițial societății Müller GmbH a fost atribuit eronat de două ori, apoi a fost retras. De la 3 iunie 2010, societatea Müller GmbH a primit codul adițional TARIC A978. Această schimbare de cod nu afectează cererea de suspendare inițială.

(16)

Toate societățile enumerate în tabelele 1 – 4 de mai sus au fost informate și au avut ocazia de a prezenta observații. Contrar informațiilor de care dispunea inițial Comisia, s-a constatat că societatea IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda nu era în lichidare. Prin urmare, exceptarea pentru societatea respectivă nu va fi revocată, iar numele societății a fost scos din tabelul 3. Nicio altă observație primită nu a modificat concluziile expuse în prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Părțile enumerate în tabelul 1 de mai jos sunt exceptate de la extinderea la importurile de anumite componente de biciclete din Republica Populară Chineză, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 71/97, a taxei antidumping definitive instituite asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză de Regulamentul (CEE) nr. 2474/93, modificat ultima dată și menținut de Regulamentul (CE) nr. 1095/2005.

Exceptarea se aplică, pentru fiecare parte, începând cu data relevantă din coloana intitulată „Data aplicării”.

Tabelul 1

Lista părților care vor fi exceptate

Denumirea

Adresa

Țara

Exceptare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Sektor SRL.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Italia

Articolul 7

27.5.2009

A956

Sintema Sport SRL.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (codul poștal urmează să devină 20847)

Italia

Articolul 7

22.2.2010

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Italia

Articolul 7

3.11.2009

A963

Articolul 2

Cererile de scutire de taxa antidumping extinsă înaintate, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 88/97, de părțile enumerate în tabelul 2 se resping.

Suspendarea plății taxei antidumping extinse în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 88/97 este ridicată pentru părțile în cauză începând cu data relevantă din coloana intitulată „Data aplicării”.

Tabelul 2

Lista părților pentru care se ridică suspendarea

Denumirea

Adresa

Țara

Suspendare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Spania

Articolul 5

5.7.2010

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgia

Articolul 5

30.4.2009

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Germania

Articolul 5

15.10.2007

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Germania

Articolul 5

3.12.2009

A965

S.C. Rich Euro Bike SRL.

Șoseaua București-Urziceni nr. 54A, 077010 Afumați, Județul Ilfov

România

Articolul 5

10.7.2008

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Republica Cehă

Articolul 5

20.10.2009

A962

Articolul 3

Exceptările de la plata taxei antidumping extinse în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 88/97 pentru părțile enumerate în tabelul 3 de mai jos se revocă în temeiul articolului 10 din regulamentul de exceptare.

Exceptarea de la plata taxei antidumping extinse pentru părțile în cauză se ridică începând cu data relevantă din coloana intitulată „Data aplicării”.

Tabelul 3

Lista părților pentru care exceptarea se revocă

Denumirea

Adresa

Țara

Exceptare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Germania

Articolul 7

1 zi de la data publicării prezentei decizii

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Regatul Unit

Articolul 7

1 zi de la data publicării prezentei decizii

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Germania

Articolul 7

1 zi de la data publicării prezentei decizii

A852

Articolul 4

Părțile enumerate în tabelul 4 de mai jos constituie lista actualizată a părților supuse examinării, conform articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 88/97. Suspendarea taxei antidumping extinse, ca urmare a acestor cereri, a fost aplicată de la data prevăzută în coloana intitulată „Data aplicării” din tabelul 4.

Tabelul 4

Lista părților supuse examinării

Denumirea

Adresa

Țara

Suspendare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Germania

Articolul 5

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Spania

Articolul 5

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (inițial ul. Krolewska nr. 16, 00-103 Warszawa)

Polonia

Articolul 5

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (inițial JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Franța

Articolul 5

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

Articolul 5

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

Articolul 5

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

Articolul 5

30.3.2010

A978 (inițial A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Suedia

Articolul 5

11.1.2010

A967

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre și părților enumerate la articolele 1, 2, 3 și 4. De asemenea, prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2011.

Pentru Comisie

Karel DE GUCHT

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 16, 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 228, 9.9.1993, p. 1. Regulament menținut prin Regulamentul (CE) nr. 1524/2000 (JO L 175, 14.7.2000, p. 39) și modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 (JO L 183, 14.7.2005, p. 1).

(4)  JO L 17, 21.1.1997, p. 17.

(5)  JO C 45, 13.2.1997, p. 3, JO C 112, 10.4.1997, p. 9, JO C 220, 19.7.1997, p. 6, JO C 378, 13.12.1997, p. 2, JO C 217, 11.7.1998, p. 9, JO C 37, 11.2.1999, p. 3, JO C 186, 2.7.1999, p. 6, JO C 216, 28.7.2000, p. 8, JO C 170, 14.6.2001, p. 5, JO C 103, 30.4.2002, p. 2, JO C 35, 14.2.2003, p. 3, JO C 43, 22.2.2003, p. 5, JO C 54, 2.3.2004, p. 2, JO C 299, 4.12.2004, p. 4, JO L 17, 21.1.2006, p. 16, JO L 313, 14.11.2006, p. 5, JO L 81, 20.3.2008, p. 73, JO C 310, 5.12.2008, p. 19, JO L 19, 23.1.2009, p. 62, JO L 314, 1.12.2009, p. 106.

(6)  JO L 314, 1.12.2009, p. 106.


Rectificări

24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/105


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 494/2011 al Comisiei din 20 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (Cadmiu)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134 din 21 mai 2011 )

La pagina 3, la articolul 2 paragraful al doilea:

în loc de:

„Se aplică de la 10 ianuarie 2012.”,

se va citi:

„Se aplică de la 10 decembrie 2011.”

La pagina 4, la punctul 1 din anexă, la punctul 1 paragraful al treilea din tabelul modificat:

în loc de:

„Prin derogare, al doilea paragraf nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 ianuarie 2012.”,

se va citi:

„Prin derogare, al doilea paragraf nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 decembrie 2011.”

La pagina 5, la punctul 2 din anexă, la punctul 11 din tabelul modificat:

în loc de:

„Prin derogare, punctul 10 nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 ianuarie 2012 și al bijuteriilor care la 10 ianuarie 2012 au o vechime mai mare de 50 de ani.”,

se va citi:

„Prin derogare, punctul 10 nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 decembrie 2011 și al bijuteriilor care la 10 decembrie 2011 au o vechime mai mare de 50 de ani.”