ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.129.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 129

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
17 mai 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 469/2011 al Consiliului din 13 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1292/2007 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2011 al Comisiei din 16 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 828/2009 de stabilire, pentru anii de piață 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului încadrate la poziția tarifară 1701 în cadrul acordurilor preferențiale

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 471/2011 al Comisiei din 16 mai 2011 privind repartizarea între livrări și vânzări directe a cotelor naționale de lapte stabilite pentru perioada 2010-2011 în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

7

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 472/2011 al Comisiei din 16 mai 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

10

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 473/2011 al Comisiei din 16 mai 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

12

 

 

DECIZII

 

 

2011/280/UE

 

*

Decizia Comisiei din 16 mai 2011 de abrogare a Deciziei 2003/796/CE privind înființarea grupului european de reglementare în domeniul energiei electrice și al gazelor

14

 

 

2011/281/UE

 

*

Decizia Comisiei din 16 mai 2011 de modificare a Deciziei 2009/146/CE privind numirea membrilor și consilierilor comitetelor științifice și a corpului de consilieri instituite prin Decizia 2008/721/CE

15

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

17.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 469/2011 AL CONSILIULUI

din 13 mai 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1292/2007 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul antidumping de bază”), în special articolul 9 alineatul (4) și articolul 14 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul antisubvenție de bază”), în special articolul 18 alineatul (1),

având în vedere propunerea prezentată de către Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

1.   PROCEDURA

(1)

La data de 10 decembrie 1999, ca urmare a unei anchete (denumită în continuare „ancheta antisubvenție inițială”), Consiliul a impus, prin Regulamentul (CE) nr. 2597/1999, o taxă compensatorie definitivă asupra importurilor de folii din polietilenă tereftalată (PET) originare din India (3). Ca urmare a unei anchete antidumping (denumită în continuare „ancheta antidumping inițială”) și după impunerea, prin Regulamentul (CE) nr. 367/2001 al Comisiei, a unei taxe antidumping provizorii la data de 24 februarie 2001 (4), a fost impusă, prin Regulamentul (CE) nr. 1676/2001 (5), o taxă antidumping definitivă privind foliile din PET originare din India.

(2)

La data de 8 martie 2006, au fost publicate două regulamente ale Consiliului privind importurile de folii din PET originare din India: Regulamentul (CE) nr. 367/2006 (6), care a urmat unei anchete de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor și care a menținut taxa compensatorie definitivă (denumit în continuare „regulamentul antisubvenție de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor”) și Regulamentul (CE) nr. 366/2006 (7) (denumit în continuare „regulamentul antidumping de modificare”), care a urmat unei anchete parțiale intermediare și care a modificat taxa antidumping definitivă asupra acestor importuri.

(3)

La data de 6 noiembrie 2007, ca urmare a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, a fost impusă prin Regulamentul (CE) nr. 1292/2007 (8) o taxă antidumping definitivă asupra importurilor de folii din PET originare din India.

(4)

La data de 20 mai 2010, a fost publicată o comunicare (9) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În comunicarea respectivă, părțile au fost informate că, având în vedere hotărârea Tribunalului din 17 noiembrie 2009 în cauza T-143/06 (10) (denumită în continuare „hotărârea”), importurile în Uniunea Europeană de folii din PET fabricate de către MTZ Polyfilms Limited (denumite în continuare „MTZ Polyfilms”) nu mai fac obiectul măsurilor antidumping instituite prin regulamentul antidumping de modificare și Regulamentul (CE) nr. 1292/2007 și că taxele antidumping definitive plătite în temeiul acestor regulamente privind importurile MTZ Polyfilms ar trebui rambursate sau remise. De asemenea, comunicarea a redeschis parțial ancheta de reexaminare a măsurilor antidumping privind importurile de folii din PET originare, printre altele, din India în vederea punerii în aplicare a hotărârii sus-menționate a Tribunalului cu privire la MTZ Polyfilms.

(5)

Taxa compensatorie impusă de regulamentul antisubvenție de reexaminare a termenului de expirare a expirat la 9 martie 2011 (11), în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din regulamentul antisubvenție de bază. În conformitate cu principiul că nici un produs nu trebuie supus taxelor antidumping și taxelor compensatorii în același timp, cu scopul de a remedia una și aceeași situație rezultând din dumping sau din acordarea de subvenții la export, nivelul taxelor antidumping impuse prin Regulamentul (CE) nr. 1292/2007 a fost stabilit luând în considerare suma taxelor compensatorii impuse prin regulamentul antisubvenție de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din regulamentul antidumping de bază. Având în vedere expirarea taxelor compensatorii, taxele antidumping trebuie în prezent ajustate.

2.   NIVELURILE TAXELOR ANTIDUMPING DUPĂ EXPIRAREA TAXEI COMPENSATORII ASUPRA ACELORAȘI IMPORTURI

(6)

După cum se menționează în considerentul 5, expirarea taxei compensatorii asupra foliilor din PET originare din India, la data de 9 martie 2011, necesită o ajustare a nivelurilor taxelor antidumping. Într-adevăr, taxa antidumping stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1292/2007 constă din marja antidumping din care se scade marja de subvenție legată de subvențiile la export. Deoarece, în prezent, taxa compensatorie a expirat, nivelul taxelor antidumping trebuie recalculat.

(7)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din regulamentul antidumping de bază, suma taxelor antidumping nu trebuie să depășească marja de dumping stabilită și poate fi inferioară acestei marje, dacă această taxă redusă este suficientă pentru a compensa prejudiciul provocat industriei Uniunii. Prin urmare, nivelul taxei trebuie stabilit la nivelul cel mai de jos al marjei de dumping și la nivelul de eliminare a prejudiciului.

(8)

În această privință, se reamintește că, în ancheta antidumping inițială, nivelul de eliminare a prejudiciului s-a situat în toate situațiile deasupra marjelor de dumping, după cum este prevăzut în considerentul 195 din Regulamentul (CE) nr. 367/2001 și confirmat în considerentul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1676/2001. Din aceste motive, taxa antidumping trebuie stabilită la nivelul marjelor antidumping determinate în raport cu diferiții producători indieni, după cum urmează:

Societatea

Marja de dumping și rata taxei antidumping

Temeiul juridic

Ester Industries Limited

29,3 %

Regulamentul (CE) nr. 366/2006

Garware Polyester Limited

0 %

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 38/2011 (12)

Jindal Poly Films Limited

0 %

Regulamentul (CE) nr. 1676/2001 (15)

Polyplex Corporation Limited

3,7 %

Regulamentul (CE) nr. 366/2006

SRF Limited

15,5 %

Regulamentul (CE) nr. 1424/2006 (13)

Uflex Limited

3,2 %

Regulamentul (CE) nr. 366/2006 (16)

Vacmet India Limited

0 %

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 205/2011 (14)

Toate celelalte societăți (cu excepția MTZ Polyfilms

29,3 %

Regulamentul (CE) nr. 366/2006

(9)

Toți producătorii-exportatori indieni cunoscuți de folii din PET, autoritățile indiene și industria de folii din PET din Uniune au fost informați cu privire la măsura menționată anterior.

(10)

Ca urmare a acestei comunicări, mai multe societăți indiene au susținut că, întrucât nu s-a solicitat nicio reexaminare în perspectiva expirării măsurilor pentru măsurile compensatorii, industria Uniunii pare să fie într-o stare relativ bună și, prin urmare, și măsurile antidumping ar trebui să fie anulate. În plus, un producător-exportator a susținut că marja de dumping medie a eșantionului ar trebui să fie recalculată deoarece, de curând, în urma unei reexaminări intermediare, Garware Polyester Limited, una dintre societățile incluse în eșantion, făcuse obiectul unei marje de dumping individuale reevaluate. Ar trebui remarcat faptul că ambele argumente depășesc sfera de aplicare a prezentului regulament care vizează doar ajustarea nivelului taxei antidumping existente în urma expirării măsurilor compensatorii concurente asupra acelorași importuri. Orice solicitare de modificare a nivelului taxelor antidumping ca urmare a unei presupuse modificări a situației ar trebui să fie prezentată în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază. Prin urmare, aceste argumente au trebuit să fie respinse.

(11)

Un producător-exportator indian a susținut că, întrucât taxele compensatorii au expirat, Comisia ar trebui să acorde acum o ajustare de preț exportatorilor indieni utilizând Sistemul de credite pentru taxe de import (denumit în continuare „DEPB”), pe care îl refuzase în cursul anchetei inițiale și al anchetei de reexaminare intermediară. Fără a aduce atingere faptului că acest argument ar putea fi examinat sau nu în contextul prezentului regulament de modificare, ar trebui remarcat faptul că, așa cum s-a prezentat pe scurt în considerentul 50 din Regulamentul (CE) nr. 367/2001 și considerentul 47 din regulamentul antidumping de modificare, argumentul ajustării de preț pentru DEPB nu fusese acceptat întrucât producătorii în cauză nu au demonstrat faptul că avantajele sistemului de credite pentru taxe de import au afectat comparabilitatea între prețurile de vânzare interne și prețurile de vânzare din UE. Situația nu s-a schimbat o dată cu expirarea taxei compensatorii și prin urmare, acest argument a trebuit să fie respins.

(12)

Nu au fost primite observații de fond ulterioare. Prin urmare, nivelurile taxelor ar trebui reajustate la nivelurile marjelor de dumping, după cum se precizează în tabelul de la considerentul 8 de mai sus,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1292/2007 se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Rata taxei antidumping definitive aplicabilă prețului net, franco frontiera Uniunii, înainte de plata taxelor, al produselor fabricate de societățile enumerate mai jos este următoarea:

Societatea

Taxa definitivă

(%)

Cod TARIC adițional

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar,

Behind South Extension Part-1,

New Delhi – 110 003,

India

29,3

A026

Garware Polyester Limited

Garware House,

50-A, Swami Nityanand Marg,

Vile Parle (East),

Mumbai 400 057,

India

0

A028

Jindal Poly Films Limited

56 Hanuman Road,

New Delhi 110 001,

India

0

A030

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1,

Noida 201 301,

Dist. Gautam Budh Nagar,

Uttar Pradesh,

India

3,7

A032

SRF Limited

Block C, Sector 45,

Greenwood City,

Gurgaon 122 003, Haryana,

India

15,5

A753

Uflex Limited

A-1, Sector 60,

Noida 201 301, (U.P.),

India

3,2

A027

Vacmet India Limited

Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A,

Civil Lines, Church Road,

Agra 282 002, Uttar Pradesh,

India

0

A992

Toate celelalte societăți (cu excepția MTZ Polyfilms Limited cod TARIC adițional A031 (17))

29,3

A999

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 188, 18.7.2009, p. 93.

(3)  JO L 316, 10.12.1999, p. 1.

(4)  JO L 55, 24.2.2001, p. 16.

(5)  JO L 227, 23.8.2001, p. 1.

(6)  JO L 68, 8.3.2006, p. 15.

(7)  JO L 68, 8.3.2006, p. 6.

(8)  JO L 288, 6.11.2007, p. 1.

(9)  JO L 131, 20.5.2010, p. 3.

(10)  Culegere de jurisprudență a Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță, 2009, p. II-04133.

(11)  Aviz de expirare, JO C 68, 3.3.2011, p. 6.

(12)  JO L 15, 20.1.2011, p. 1.

(13)  JO L 270, 29.9.2006, p. 1.

(14)  JO L 58, 3.3.2011, p. 14.

(15)  Jindal Poly Films Limited era în acel moment cunoscută sub numele de Jindal Polyester Limited.

(16)  Uflex Limited era în acel moment cunoscută sub numele de Flex Industries Limited.

(17)  În privința societății MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, India), se face trimitere la avizul publicat în JO C 131, 20.5.2010, p. 3.”


17.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 470/2011 AL COMISIEI

din 16 mai 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 828/2009 de stabilire, pentru anii de piață 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului încadrate la poziția tarifară 1701 în cadrul acordurilor preferențiale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (1), în special articolul 9 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (2), în special articolul 11 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 828/2009 al Comisiei (3), orice țară enumerată în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 sau enumerată între țările cel mai puțin dezvoltate din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 este eligibilă pentru includerea în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 828/2009.

(2)

Uganda este una dintre țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 și a solicitat Comisiei includerea în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 828/2009. Uganda produce zahăr și, prin urmare, este un potențial exportator spre Uniunea Europeană.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 828/2009 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 828/2009 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 240, 11.9.2009, p. 14.


ANEXĂ

Partea I:   Țări cel mai puțin dezvoltate

Indicativ grup

Țară terță

Număr de referință

NON-ACP-LDC (țări cel mai puțin dezvoltate din afara grupului ACP)

Bangladesh

Cambodgia

Laos

Nepal

09.4221

ACP-LDC (țări cel mai puțin dezvoltate din grupul ACP)

Benin

Burkina Faso

Republica Democratică Congo

Etiopia

Madagascar

Malawi

Mozambic

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

09.4231”


17.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 471/2011 AL COMISIEI

din 16 mai 2011

privind repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cotelor naționale de lapte stabilite pentru perioada 2010-2011 în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 69 alineatul (1) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că producătorii pot dispune de una sau de două cote individuale, una pentru livrări și cealaltă pentru vânzările directe, iar conversia cantităților între cote poate fi efectuată numai de către autoritatea competentă a statului membru la cererea justificată în mod corespunzător a producătorului.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 445/2010 al Comisiei din 21 mai 2010 privind repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cotelor naționale de lapte stabilite pentru perioada 2009-2010 în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (2) stabilește repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2009 și 31 martie 2010, pentru toate statele membre.

(3)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate (3), statele membre notificat cantitățile care au fost convertite definitiv la cererea producătorilor între cotele individuale pentru livrări și cele pentru vânzări directe.

(4)

Cotele naționale totale ale tuturor statelor membre, stabilite la punctul 1 din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 72/2009 al Consiliului (4), au fost majorate cu 1 %, de la 1 aprilie 2010, cu excepția Italiei, în cazul căreia cota a fost deja majorată cu 5 %, de la 1 aprilie 2009. Statele membre, cu excepția Italiei și a Maltei, a cărei cotă națională nu include o parte corespunzătoare vânzărilor directe, au notificat Comisiei repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cotei suplimentare.

(5)

Prin urmare, este necesar să se stabilească repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cotelor naționale aplicabile pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2010 și 31 martie 2011, stabilite în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(6)

Ca urmare a faptului că repartizarea între vânzări directe și livrări este utilizată ca bază de referință pentru controalele efectuate în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul (CE) nr. 595/2004, precum și pentru întocmirea chestionarului anual din anexa I la regulamentul respectiv, este necesar ca data la care expiră prezentul regulament să fie ulterioară ultimei date posibile pentru executarea acestor controale.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cotelor naționale stabilite în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, valabilă pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2010 și 31 martie 2011, este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Expiră la 30 septembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126, 22.5.2010, p. 14.

(3)  JO L 94, 31.3.2004, p. 22.

(4)  JO L 30, 31.1.2009, p. 1.


ANEXĂ

State membre

Livrări

(tone)

Vânzări directe

(tone)

Belgia

3 454 910,898

41 266,346

Bulgaria

942 195,260

76 456,198

Republica Cehă

2 833 254,842

15 567,839

Danemarca

4 705 285,916

47,256

Germania

29 335 337,102

91 916,439

Estonia

664 758,821

7 788,376

Irlanda

5 612 152,970

2 150,264

Grecia

852 538,418

1 207,000

Spania

6 298 788,511

65 910,198

Franța

25 241 237,156

354 420,110

Italia

10 973 963,234

314 579,632

Cipru

150 243,694

837,196

Letonia

738 964,267

19 195,434

Lituania

1 696 613,534

77 274,855

Luxemburg

283 644,448

500,000

Ungaria

1 937 342,553

133 318,857

Malta

50 670,366

 

Țările de Jos

11 624 729,324

71 360,125

Austria

2 816 825,721

87 887,065

Polonia

9 602 696,317

157 361,235

Portugalia (1)

2 019 643,728

7 826,444

România

1 495 324,220

1 685 490,394

Slovenia

579 468,569

20 524,423

Slovacia

1 046 628,953

36 313,043

Finlanda (2)

2 537 362,535

5 440,665

Suedia

3 484 129,778

4 200,000

Regatul Unit

15 289 460,053

139 724,783


(1)  Cu excepția Madeirei.

(2)  Cota națională a Finlandei, menționată în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, și valoarea totală a cotei naționale a Finlandei, indicată în anexa la prezentul regulament, sunt diferite din cauza unei majorări de 784 683 de tone a cotei pentru a compensa producătorii „SLOM” finlandezi în trecut, în conformitate cu articolul 67 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.


17.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 472/2011 AL COMISIEI

din 16 mai 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 mai 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

60,9

TN

97,6

TR

101,0

ZZ

86,5

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

86,8

TR

123,2

ZZ

105,0

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

59,2

IL

55,6

MA

46,7

TN

54,9

TR

71,6

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

62,0

ZZ

62,0

0808 10 80

AR

85,4

BR

84,6

CA

114,6

CL

85,2

CN

101,2

NZ

124,4

US

180,3

UY

68,4

ZA

83,3

ZZ

103,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


17.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 473/2011 AL COMISIEI

din 16 mai 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 463/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 mai 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 124, 13.5.2011, p. 45.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 17 mai 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

41,07

0,00

1701 11 90 (1)

41,07

2,58

1701 12 10 (1)

41,07

0,00

1701 12 90 (1)

41,07

2,29

1701 91 00 (2)

42,59

4,69

1701 99 10 (2)

42,59

1,56

1701 99 90 (2)

42,59

1,56

1702 90 95 (3)

0,43

0,26


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

17.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/14


DECIZIA COMISIEI

din 16 mai 2011

de abrogare a Deciziei 2003/796/CE privind înființarea grupului european de reglementare în domeniul energiei electrice și al gazelor

(2011/280/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2003/796/CE a Comisiei (1) s-a înființat grupul european de reglementare în domeniul energiei electrice și al gazelor pentru a facilita consultarea, coordonarea și cooperarea între organismele de reglementare ale statelor membre, precum și între aceste organisme și Comisie, în vederea consolidării pieței interne și a garantării aplicării uniforme, în toate statele membre, a Directivei 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică (2), a Directivei 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (3), precum și a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (4).

(2)

Pentru a spori cooperarea dintre organismele de reglementare ale statelor membre și pentru a contribui mai mult la funcționarea eficace a piețelor interne în domeniul energiei electrice și al gazelor, prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5), s-a înființat o Agenție pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei.

(3)

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei oferă un cadru în care autoritățile naționale de reglementare pot coopera și pot îndeplini sarcini asemănătoare celor îndeplinite în prezent de grupul european de reglementare în domeniul energiei electrice și al gazelor. Dat fiind că Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei va prelua activitatea desfășurată de grupul european de reglementare în domeniul energiei electrice și al gazelor în contextul unei guvernanțe mai eficiente, este, prin urmare, oportun să se abroge Directiva 2003/796/CE.

(4)

Pentru a se garanta că grupul european de reglementare în domeniul energiei electrice și al gazelor își va putea finaliza mai multe proiecte aflate în desfășurare, grupul european de reglementare în domeniul energiei electrice și al gazelor trebuie desființat numai de la 1 iulie 2011, asigurându-se astfel trecerea fără probleme la Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2003/796/CE se abrogă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2011.

Adoptată la Bruxelles, 16 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 296, 14.11.2003, p. 34.

(2)  JO L 176, 15.7.2003, p. 37.

(3)  JO L 176, 15.7.2003, p. 57.

(4)  JO L 176, 15.7.2003, p. 1.

(5)  JO L 211, 14.8.2009, p. 1.


17.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/15


DECIZIA COMISIEI

din 16 mai 2011

de modificare a Deciziei 2009/146/CE privind numirea membrilor și consilierilor comitetelor științifice și a corpului de consilieri instituite prin Decizia 2008/721/CE

(2011/281/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete științifice și experți în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului și de abrogare a Deciziei 2004/210/CE (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2008/721/CE, Comisia a instituit trei comitete științifice, respectiv Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC), Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului (CSRSM) și Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN), precum și un corp de consilieri științifici pentru evaluarea riscurilor (denumit în continuare „corpul de consilieri”) în domeniul siguranței consumatorilor, sănătății publice și mediului.

(2)

Prin Decizia 2009/146/CE (2), Comisia a numit membrii CSSC, CSRSM și CSRSEN, precum și consilierii științifici ai corpului de consilieri.

(3)

În conformitate cu articolul 12 din Decizia 2008/721/CE, comitetele științifice au adoptat norme procedurale comune care stabilesc, printre altele, criteriile de participare pentru membrii comitetelor științifici și condițiile pe baza cărora expiră calitatea de membru al comitetului, astfel cum este precizat la punctul 4 litera (a) din anexa II la decizie.

(4)

La articolul 5 alineatul (2) din Decizia 2008/721/CE se precizează că, în cazul în care un membru al unui comitet științific nu îndeplinește criteriile de participare stabilite prin normele procedurale sau dorește să demisioneze, Comisia poate încheia mandatul acestuia și poate numi un alt membru din cadrul corpului de consilieri.

(5)

Doi membri ai CSRSM, un membru al CSSC și un membru al CRSSEN au demisionat, în timp ce doi membri ai CSSC nu îndeplinesc criteriile de participare și calitatea lor de membru ar trebui să ia sfârșit. Este necesară numirea de noi membri pentru a asigura disponibilitatea tipurilor de expertiză necesare în comitetele respective.

(6)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2008/721/CE, experții din corpul de consilieri care urmează să îi înlocuiască pe acei membri ai comitetelor științifice care au demisionat sau a căror calitate de membru a luat sfârșit au fost selecționați în funcție de domeniul lor de expertiză și, cu respectarea acestui criteriu, în conformitate cu o distribuție geografică care să reflecte diversitatea problemelor și a abordărilor științifice, în special din Europa.

(7)

Membrii care au demisionat sau a căror calitate de membru a luat sfârșit ar trebui numiți consilieri în evaluarea riscurilor pe lângă corpul de consilieri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Calitatea de membru a experților enumerați la punctul 1 din anexa la prezenta decizie a luat sfârșit.

Experții în cauză sunt numiți consilieri științifici în evaluarea riscurilor pe lângă corpul de consilieri.

Experții enumerați la punctul 2 din anexa la prezenta decizie sunt numiți membri ai comitetelor științifice înființate prin Decizia 2008/721/CE, astfel cum este specificat în anexa menționată mai sus.

Articolul 2

Anexele I și II la Decizia 2009/146/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 241, 10.9.2008, p. 21.

(2)  JO L 49, 20.2.2009, p. 33.


ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2009/146/CE se modifică după cum urmează:

1.

Numele următorilor experți sunt eliminate din anexa I și introduse în anexa II:

Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor

Nume

Prenume

Institut sau organism de care aparține

GALLI

Corrado

University of Milan, Milano, Italy

SAVOLAINEN

Kai

Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

EISENBRAND

Gerhard

University of Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany

Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului

Nume

Prenume

Institut sau organism de care aparține

CALOW

Peter

Roskilde University, Roskilde, Denmark

DAVISON

John

French National Institute for Agricultural Research (INRA), Paris, France

Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi

Nume

Prenume

Institut sau organism de care aparține

STAHL

Dorothea

Paracelsus Private Medical University, Salzburg, Austria

2.

Numele următorilor experți sunt introduse în anexa I și eliminate din anexa II:

Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor

Nume

Prenume

Institut sau organism de care aparține

NIELSEN

Elsa

Technical University of Denmark, Søborg, Denmark

VAN BENTHEM

Jan

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands

Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului

Nume

Prenume

Institut sau organism de care aparține

ALTENBURGER

Rolf

Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany

KRÄTKE

Renate

Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany

Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi

Nume

Prenume

Institut sau organism de care aparține

HENSTEN

Arne

University of Tromsö, Tromsö, Norway