ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.113.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 113

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
3 mai 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 426/2011 al Comisiei din 2 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 427/2011 al Comisiei din 2 mai 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Israel din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 428/2011 al Comisiei din 27 aprilie 2011 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

6

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 429/2011 al Comisiei din 2 mai 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 430/2011 al Comisiei din 2 mai 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

10

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la anchetele privind structura exploatațiilor agricole și anchetele privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește coeficienții de unitate de șeptel și definițiile caracteristicilor (JO L 329, 15.12.2009)

12

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

3.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 426/2011 AL COMISIEI

din 2 mai 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 28 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 prevede că sigla Uniunii Europene pentru producția ecologică („sigla ecologică a UE”) face parte dintre indicațiile obligatorii care trebuie utilizate în ceea ce privește produsele alimentare preambalate purtând termenii referitori la metoda de producție ecologică menționați la articolul 23 alineatul (1), pe când utilizarea siglei pentru produsele similare importate din țări terțe este opțională. Consumatorii trebuie să aibă siguranța că produsele ecologice au fost produse în conformitate cu cerințele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și de Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (2). În acest scop, un factor important este reprezentat de trasabilitatea fiecărui produs care poartă sigla ecologică a UE în toate etapele producției, preparării și distribuției.

(2)

Pentru a da consumatorilor posibilitatea de a se informa în privința operatorilor și a produselor lor care fac obiectul sistemului de control pentru agricultura ecologică, statele membre trebuie să pună la dispoziția acestora, într-un mod corespunzător, informațiile pertinente referitoare la operatorii care fac obiectul acestui sistem, respectând, în același timp, cerințele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3).

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La titlul IV capitolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se adaugă următorul articol 92a:

„Articolul 92a

Publicarea informațiilor

Statele membre pun la dispoziția publicului, într-un mod corespunzător, inclusiv prin publicare pe internet, listele actualizate menționate la articolul 28 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, care conțin documentele justificative actualizate pentru fiecare operator prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din respectivul regulament și utilizând modelul stabilit în anexa XII la prezentul regulament. Statele membre respectă în mod corespunzător cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250, 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.”


3.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 427/2011 AL COMISIEI

din 2 mai 2011

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Israel din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special teza introductivă de la articolul 8, articolul 8 punctul 1 primul paragraf și articolul 8 punctul 4,

având în vedere Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (2), în special articolul 23 alineatul (1) și articolul 24 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (3) prevede că produsele vizate de acesta se pot importa și pot tranzita Uniunea numai dacă provin din țări terțe, teritorii, zone sau compartimente enumerate în tabelul din partea 1 a anexei I la acesta.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 798/2008, în cazul în care apare un focar de gripă aviară înalt patogenă (HPAI) într-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment anterior indemn de boala în cauză, țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul în cauză va fi considerat din nou indemn de HPAI dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Aceste condiții se referă la punerea în aplicare a unei politici de depopulare totală pentru a combate boala, inclusiv realizarea curățării și dezinfectării corespunzătoare în toate unitățile infectate anterior. În plus, supravegherea gripei aviare trebuie să se fi realizat în conformitate cu partea II a anexei IV la regulamentul respectiv în timpul unei perioade de trei luni după încheierea politicii de depopulare totală și a operațiunilor de curățare și dezinfectare.

(3)

Israelul figurează în partea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ca țară terță din care produsele din păsări de curte vizate de regulamentul respectiv pot fi importate în Uniune. Ca urmare a apariției unui focar de HPAI la începutul anului 2010, prin regulamentul menționat, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 332/2010 al Comisiei (4), importurile în Uniune de anumite produse din Israel au fost restricționate la unele părți definite din teritoriul său. Zona din care importurile de anumite produse erau interzise este menționată în coloana 3 cu codul IL-2 la rubrica pentru Israel din partea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 și a fost valabilă până la 1 mai 2010. Cu toate acestea, interdicția importurilor de anumite produse din păsări de curte din IL-2 legată de focarul respectiv ar trebui să continue pentru produsele fabricate înainte de data menționată.

(4)

În plus, la data de 8 martie 2011, Israelul a notificat Comisia cu privire la existența unui focar de HPAI de subtip H5N1 pe teritoriul său.

(5)

Datorită existenței unui focar confirmat de HPAI pe teritoriul său, Israelul nu mai poate fi considerat indemn de boala respectivă. Prin urmare, autoritățile sanitar-veterinare din Israel au suspendat eliberarea de certificate sanitar-veterinare pentru transporturile de anumite produse din păsări de curte.

(6)

Israelul a furnizat Comisiei informații cu privire la măsurile de combatere adoptate în legătură cu apariția focarului bolii. Informațiile respective și situația epidemiologică din Israel au fost evaluate de către Comisie.

(7)

Israelul a pus în aplicare o politică de depopulare totală în scopul de a combate boala și de a-i limita răspândirea. Măsurile prompte și hotărâte luate de Israel pentru a limita boala și rezultatul pozitiv al evaluării situației epidemiologice permit reducerea restricțiilor asupra importurilor în Uniune de anumite produse din păsări de curte la zonele afectate de boală, cărora autoritățile veterinare din Israel le-au impus restricții.

(8)

În plus, Israelul desfășoară activități de supraveghere a gripei aviare, care par să îndeplinească cerințele stabilite în partea II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

(9)

Ținând cont de evoluția favorabilă a situației epidemiologice și de activitățile de supraveghere a gripei aviare desfășurate pentru lichidarea focarului în conformitate cu condițiile specificate în Regulamentul (CE) nr. 798/2008, este oportună limitarea perioadei în timpul căreia se suspendă autorizarea importurilor în Uniune la o perioadă de trei luni, până la 14 iunie 2011, ca urmare a curățării și dezinfecției corespunzătoare a exploatațiilor infectate anterior.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, rubrica pentru Israel se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 74.

(3)  JO L 226, 23.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 102, 23.4.2010, p. 10.


ANEXĂ

„IL – Israel

IL-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Teritoriul Israelului, cu excepția IL-2 și IL-3

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

IL-2

Teritoriul Israelului situat în interiorul limitelor următoare:

la vest: drumul numărul 4

la sud: drumul numărul 5812 intersectat cu drumul numărul 5815

la est: zidul de securitate până la drumul numărul 6513

la nord: drumul numărul 6513 până la intersecția cu drumul numărul 65. Din acest punct în linie dreaptă până la intrarea în Givat Nili și de acolo în linie dreaptă până la intersecția drumului numărul 652 cu drumul numărul 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

1.5.2010

 

 

 

IL-3

Teritoriul Israelului situat în interiorul limitelor următoare:

la nord: drumul numărul 386 până la limitele municipale ale Ierusalimului, râul Refaim, fosta graniță israelo-iordaniană («linia verde»)

la est: drumul numărul 356

la sud: drumurile cu numerele 8670, 3517 și 354

la vest: o linie dreaptă mergând spre nord până la drumul numărul 367 urmând drumul numărul 367 spre vest și apoi spre nord până la drumul numărul 375 și la vest de satul Matta o linie nord-nord est până la drumul numărul 386.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

8.3.2011

14.6.2011

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011”

 

 

 


3.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/6


REGULAMENTUL (UE) NR. 428/2011 AL COMISIEI

din 27 aprilie 2011

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Comitetul Codului vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

1.

Un aparat alimentat cu baterii, de formă cilindrică, cu dimensiuni de aproximativ 21 cm în înălțime, 9 cm în diametru și cu greutatea de aproximativ 310 g (denumit „dozator de aerosoli”), conceput pentru a fi utilizat împreună cu o doză de aerosoli care poate fi înlocuită.

Aparatul cuprinde:

un sistem electromecanic de activare a mecanismului de pulverizare al dozei de aerosoli;

un senzor și butoane de activare a sistemului electromecanic; și

o carcasă din plastic cu o deschidere care permite dispersia de aerosoli când este activat sistemul electromecanic.

Atunci când este echipat cu doza de aerosoli, aparatul poate împrospăta aerul într-un spațiu limitat în interiorul unei clădiri prin pulverizarea unor cantități mici de parfum, fie în momentul în care senzorul detectează prezența unei persoane, fie la intervale regulate prestabilite.

8509 80 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 litera (b) de la capitolul 85, precum și pe baza textului codurilor NC 8509 și 8509 80 00.

Dat fiind că aparatul în sine nu proiectează, nu dispersează și nu pulverizează, ci doar activează mecanismul de pulverizare al dozei de aerosoli, clasificarea sa la poziția 8424 este exclusă.

Aparatul este un aparat electromecanic cu motor încorporat, clasificat la poziția 8509, de tipul celor utilizate în mod obișnuit în scopuri casnice.

În consecință, acesta trebuie clasificat la poziția NC 8509 80 00.

2.

Ansamblu ambalat pentru vânzarea cu amănuntul, compus din:

un dispozitiv electromecanic (denumit „dozator de aerosoli”); și

o doză de aerosoli care poate fi înlocuită.

„Dozatorul de aerosoli” este un aparat alimentat cu baterii, de formă cilindrică, cu dimensiuni de aproximativ 21 cm în înălțime, 9 cm în diametru și cu greutatea de aproximativ 310 g, care cuprinde:

un sistem electromecanic de activare a mecanismului de pulverizare al dozei de aerosoli;

un senzor și butoane de activare a sistemului electromecanic; și

o carcasă din plastic cu o deschidere care permite dispersia de aerosoli când este activat sistemul electromecanic.

Doza de aerosoli conține un preparat parfumat, pentru odorizarea încăperilor, clasificat la poziția NC 3307 49 00.

Atunci când este echipat cu doza de aerosoli, dozatorul de aerosoli poate împrospăta aerul într-un spațiu limitat în interiorul unei clădiri prin pulverizarea unor cantități mici de parfum, fie în momentul în care senzorul detectează prezența unei persoane, fie la intervale regulate prestabilite.

Doza de aerosoli este un produs consumabil care, după golire, poate fi înlocuită cu o altă doză de aerosoli cu aceleași dimensiuni.

8509 80 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 litera (b) de la capitolul 85, precum și pe baza textului codurilor NC 8509 și 8509 80 00.

Componenta care conferă ansamblului caracterul său esențial este dozatorul de aerosoli, deoarece acesta este utilizat permanent, în timp ce doza de aerosoli trebuie înlocuită după golire.

Dat fiind că aparatul în sine nu proiectează, nu dispersează și nu pulverizează, ci doar activează mecanismul de pulverizare al dozei de aerosoli, clasificarea sa la poziția 8424 este exclusă.

Aparatul este un aparat electromecanic cu motor încorporat, clasificat la poziția 8509, de tipul celor utilizate în mod obișnuit în scopuri casnice.

În consecință, ansamblul trebuie clasificat la poziția NC 8509 80 00.


3.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 429/2011 AL COMISIEI

din 2 mai 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 mai 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

78,3

MA

36,7

TN

112,2

TR

87,3

ZZ

78,6

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

113,8

ZZ

124,5

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

129,8

ZZ

95,6

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

58,1

IL

81,6

MA

53,3

TN

51,7

TR

68,8

ZZ

62,7

0805 50 10

TR

46,0

ZZ

46,0

0808 10 80

AR

78,0

BR

82,1

CA

111,8

CL

89,9

CN

89,1

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,0

US

128,6

UY

62,5

ZA

85,8

ZZ

88,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


3.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 430/2011 AL COMISIEI

din 2 mai 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 424/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 mai 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 111, 30.4.2011, p. 14.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 3 mai 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

42,38

0,00

1701 11 90 (1)

42,38

2,19

1701 12 10 (1)

42,38

0,00

1701 12 90 (1)

42,38

1,89

1701 91 00 (2)

41,51

5,02

1701 99 10 (2)

41,51

1,88

1701 99 90 (2)

41,51

1,88

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


Rectificări

3.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/12


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la anchetele privind structura exploatațiilor agricole și anchetele privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește coeficienții de unitate de șeptel și definițiile caracteristicilor

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 329 din 15 decembrie 2009 )

Pe copertă, în cuprins, precum și la pagina 1, în titlu:

în loc de:

„… de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la anchetele privind structura exploatațiilor agricole și anchetele privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește coeficienții de unitate de șeptel și definițiile caracteristicilor”,

se va citi:

„… de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește coeficienții de unitate vită mare și definițiile caracteristicilor”.

La pagina 1, în preambul, a doua referire:

în loc de:

„având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 referitor la anchetele privind structura exploatațiilor agricole și anchetele privind metodele de producție agricolă, și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului, în special articolul 2 litera (b), articolul 7 alineatul (4) și articolul 11 alineatul (7),”,

se va citi:

„având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului, în special articolul 2 litera (b), articolul 7 alineatul (4) și articolul 11 alineatul (7),”.

La pagina 1, la considerentul 2:

în loc de:

„de șeptel”,

se va citi:

„vită mare”.

La pagina 1, la considerentul 3:

în loc de:

„de șeptel”,

se va citi:

„vită mare”.

La pagina 1, la considerentul 4:

în loc de:

„de șeptel”,

se va citi:

„vită mare”.

La pagina 2, la articolul 1:

în loc de:

„de șeptel”,

se va citi:

„vită mare”.

La pagina 3, anexa I, în titlu:

în loc de:

„de șeptel”,

se va citi:

„vită mare”.

La pagina 3, anexa I, în tabel:

în loc de:

„Cu vârsta de un an, dar mai mică de doi ani”,

se va citi:

„Între 1 an și 2 ani”.

La pagina 3, anexa I, în tabel:

în loc de:

„Mascul, doi ani și peste”,

se va citi:

„Masculi de doi ani și peste”.

La pagina 4, anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

Definiția caracteristicilor care să fie utilizate în anchetele privind structura exploatațiilor agricole comunitare  (1)

I.   CARACTERISTICI GENERALE

1.01

Amplasarea exploatației

Amplasarea exploatației agricole este definită la articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Consiliului.

1.01.01

 

Latitudine (într-un arc de 5 minute sau mai puțin)

1.01.02

 

Longitudine (într-un arc de 5 minute sau mai puțin)

1.02

Statutul juridic al exploatației

Statutul juridic al exploatației depinde de statutul capului exploatației agricole individuale.

1.02.01

 

Responsabilitatea juridică și economică a exploatației este asumată de:

1.02.01.01

 

 

o persoană fizică care este capul exploatației agricole individuale, în cazul în care exploatația este independentă?

O persoană fizică cap al exploatației agricole individuale care nu este legată de alte exploatații ale altora nici printr-o gestionare comună, nici prin dispoziții similare.

1.02.01.01.01

 

 

 

În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este «da», persoana (capul exploatației agricole individuale) este, de asemenea, și șeful exploatației?

1.02.01.01.01.a

 

 

 

 

În cazul în care persoana respectivă nu este șeful exploatației, șeful exploatației este un membru al familiei capului exploatației agricole individuale?

1.02.01.01.01.b

 

 

 

 

În cazul în care șeful exploatației este un membru al familiei capului exploatației agricole individuale, șeful exploatației este soțul/soția capului exploatației agricole individuale? (2)

1.02.01.02

 

 

una sau mai multe persoane fizice care este/sunt partener(i), în cazul în care exploatația este un grup de exploatații?

Partenerul (partenerii) într-un grup de exploatații sunt persoane fizice care dețin, dau în arendă sau gestionează împreună o exploatație agricolă sau își gestionează împreună exploatația individuală ca și cum ar fi vorba de o singură și aceeași exploatație. O asemenea cooperare trebuie să se realizeze fie conform legislației, fie pe baza unui acord scris.

1.02.01.03

 

 

o persoană juridică?

Un subiect de drept diferit de persoana fizică, dar având drepturile și obligațiile normale ale unui particular, de exemplu posibilitatea de a se constitui parte în justiție sau de a fi chemat în justiție (capacitate juridică generală proprie).

1.03

Tipul de deținere (raportat la capul exploatației agricole individuale) și sistemul de exploatare

1.03.01

 

Suprafața agricolă utilizată:

Suprafața agricolă utilizată reprezintă suprafața totală de teren arabil, pășune permanentă, suprafețe destinate culturilor permanente și grădinilor familiale utilizate de către capul exploatației agricole individuale, indiferent de tipul de deținere sau de faptul că este utilizat ca parte a unui teren comun.

Terenul comun reprezintă suprafața agricolă utilizată de exploatația agricolă, dar care nu îi aparține direct acesteia, și anume asupra căreia se aplică drepturi comune. Alegerea metodei de punere în aplicare pentru acest teren comun este de competența statelor membre.

1.03.01.01

 

 

În regim de exploatare directă

Suprafața agricolă utilizată de exploatație care se află în proprietatea capului exploatației agricole individuale sau este exploatată de acesta în calitate de uzufructuar sau ca deținător de arendă pe termen lung ce se poate moșteni sau în baza altui tip echivalent de deținere.

1.03.01.02

 

 

În arendă

Suprafața închiriată și utilizată de exploatație în schimbul unei chirii agreate dinainte (în lichidități, în natură sau altfel) și pentru care există un contract de închiriere (scris sau verbal). O suprafață agricolă utilizată este atribuită numai unei singure exploatații. Dacă o suprafață agricolă utilizată este închiriată mai multor exploatații pe durata anului de referință, ea este în mod normal alocată exploatației cu care este asociată la data de referință a anchetei sau celei care s-a folosit de ea pe perioada cea mai lungă în cursul anului de referință.

1.03.01.03

 

 

În parte sau alte moduri

Suprafața agricolă în parte reprezintă suprafața agricolă utilizată (eventual o întreagă exploatație) în parteneriat de către proprietar cu arendașul pe baza unui contract de producție în parte (scris sau verbal). Produsul (fie economic, fie fizic) al suprafeței utilizate în parteneriat se împarte între cele două părți pe baza unui acord.

Suprafața agricolă utilizată prin alte moduri de deținere reprezintă suprafața agricolă utilizată care nu se regăsește la niciuna dintre rubricile anterioare.

1.03.02

 

Agricultură ecologică

Practici agricole care respectă un set de standarde și norme specificate (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (3) sau, dacă este cazul, în legislația cea mai recentă și (ii) în normele naționale corespunzătoare privind producția ecologică.

1.03.02.01

 

 

Suprafața agricolă utilizată totală a exploatației pe care sunt aplicate și certificate în conformitate cu normele naționale sau comunitare metode de producție ale agriculturii ecologice

Partea din suprafața agricolă utilizată a exploatației pe care producția respectă pe deplin principiile producției ecologice la nivel de exploatație, astfel cum au fost stabilite (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului sau, dacă este cazul, în legislația cea mai recentă și (ii) în normele naționale corespunzătoare privind certificarea producției ecologice.

1.03.02.02

 

 

Suprafața agricolă utilizată totală a exploatației aflate în conversie pentru a respecta metodele de producție ale agriculturii ecologice care urmează a fi certificate în conformitate cu normele naționale sau comunitare

Partea din suprafața agricolă utilizată a exploatației pe care se aplică metode de producție ale agriculturii ecologice, dar la care perioada de tranziție necesară pentru a se considera că se respectă pe deplin principiile producției ecologice la nivel de exploatație, astfel cum au fost stabilite (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului sau, dacă este cazul, în legislația cea mai recentă și (ii) în normele naționale corespunzătoare privind producția ecologică, nu s-a finalizat încă.

1.03.02.03

 

 

Suprafața agricolă utilizată a exploatației pe care metodele de producție ale agriculturii ecologice sunt fie aplicate și certificate în conformitate cu normele naționale sau comunitare, fie în conversie pentru a fi certificate

Suprafața agricolă utilizată a exploatației pe care metodele de producție ale agriculturii ecologice sunt fie aplicate și certificate, fie în conversie în vederea certificării conform anumitor standarde stabilite și norme specificate (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului sau, dacă este cazul, în legislația cea mai recentă și (ii) în normele naționale corespunzătoare privind producția ecologică care urmează să fie defalcate pe categorii de culturi.

Culturile sunt definite la secțiunea II «Teren».

1.03.02.03.01

 

 

 

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

1.03.02.03.02

 

 

 

Culturi de leguminoase uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și leguminoase)

1.03.02.03.03

 

 

 

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și cartofi de sămânță)

1.03.02.03.04

 

 

 

Sfecla de zahăr (exclusiv semințe)

1.03.02.03.05

 

 

 

Culturi de plante oleaginoase

1.03.02.03.06

 

 

 

Legume proaspete, pepeni și căpșuni

1.03.02.03.07

 

 

 

Pășuni și fânețe, exclusiv cele de pe terenuri accidentate

1.03.02.03.08

 

 

 

Plantații de pomi și arbuști fructiferi

1.03.02.03.09

 

 

 

Plantații de citrice

1.03.02.03.10

 

 

 

Plantații de măslini

1.03.02.03.11

 

 

 

Plantații viticole

1.03.02.03.99

 

 

 

Alte culturi (plante pentru fibre etc.)

1.03.02.04

 

 

Metodele de producție ale agriculturii ecologice aplicate producției animale și certificate în conformitate cu normele naționale sau comunitare

Numărul de animale care sunt crescute în exploatația unde toată sau o parte a producției de animale respectă pe deplin principiile producției ecologice la nivel de exploatație, astfel cum au fost stabilite (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului sau, dacă este cazul, în legislația cea mai recentă și (ii) în normele naționale corespunzătoare privind certificarea producției ecologice care să fie defalcată pe categorii de animale.

Efectivele de animale sunt definite la secțiunea III «Efective de animale».

1.03.02.04.01

 

 

 

Bovine

1.03.02.04.02

 

 

 

Porcine

1.03.02.04.03

 

 

 

Ovine și caprine

1.03.02.04.04

 

 

 

Păsări de curte

1.03.02.04.99

 

 

 

Alte animale

1.03.03

 

Destinația producției exploatației:

1.03.03.01

 

 

Gospodăria consumă mai mult de 50 % din valoarea producției finale a exploatației

Gospodăria reprezintă unitatea familială de care aparține exploatația și în care membrii gospodăriei împart aceleași condiții de cazare, o parte sau tot din venitul și averea lor și consumă anumite tipuri de bunuri și servicii în mod colectiv, în principal cazare și hrană.

Producția finală la care se face referire la această caracteristică respectă definiția dată pentru producția utilizabilă din conturile economice pentru agricultură (4)

1.03.03.02

 

 

Vânzarea directă către consumatorii finali reprezintă mai mult de 50 % din vânzările totale ale exploatației  (5)

Vânzarea directă către consumatorii finali reprezintă vânzarea de către exploatație a produselor agricole produse de aceasta, prelucrate sau nu, direct către consumatori, în vederea consumului propriu.

II.   TEREN

Suprafața totală a exploatației constă în suprafața agricolă utilizată (teren arabil, pășune permanentă, culturi permanente și grădini familiale) și alte terenuri (suprafața agricolă neutilizată, suprafața împădurită și alte terenuri).

2.01

Teren arabil

Teren lucrat (arat sau cultivat) cu regularitate și care face în general parte dintr-un sistem de rotație a culturilor.

Rotația culturilor reprezintă practica alternării culturilor anuale de pe o anumită parcelă conform unei scheme sau secvențe planificate în ani succesivi de cultură, astfel încât aceleași soiuri să nu fie cultivate fără întrerupere pe aceeași parcelă. În mod normal, culturile se succedă anual, dar se pot succeda și pe perioade de mai mulți ani. Pentru a se distinge între terenurile arabile și culturile permanente sau pășune permanentă, se utilizează un prag de cinci ani. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care o parcelă este utilizată pentru aceeași cultură timp de cinci ani sau mai mult fără a fi distrusă în același timp cultura precedentă prin implantarea uneia noi, aceasta nu este considerată ca fiind un teren arabil.

2.01.01

 

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

Se înregistrează toate suprafețele cultivate cu cereale recoltate în stare uscată pentru boabe (inclusiv cerealele utilizate în producerea de energie regenerabilă).

2.01.01.01

 

 

Grâu comun și grâu spelt

Triticum aestivum L. emend. Fiori și Paol., Triticum spelta L. și Triticum monococcum L.

2.01.01.02

 

 

Grâu dur

Triticum durum Desf.

2.01.01.03

 

 

Secară

Secale Cereale L., inclusiv amestecurile de secară și alte cereale semănate toamna (borceag).

2.01.01.04

 

 

Orz

Hordeum vulgare L.

2.01.01.05

 

 

Ovăz

Avena sativă L., inclusiv amestecurile de ovăz și alte cereale semănate primăvara.

2.01.01.06

 

 

Porumb boabe

Porumb (Zea mays L.) recoltat pentru boabe.

2.01.01.07

 

 

Orez

Oryza sativa L.

2.01.01.99

 

 

Alte cereale pentru producția de boabe

Cereale semănate în cultură pură, recoltate în stare uscată pentru boabe, neînregistrate la rubricile anterioare.

2.01.02

 

Culturi de leguminoase uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și leguminoase)

Culturi semănate și recoltate în principal pentru conținutul în proteine.

Se înregistrează toate suprafețele cultivate cu leguminoase uscate și de culturi proteice recoltate în stare uscată pentru boabe, indiferent de utilizare (inclusiv culturile utilizate în producerea de energie regenerabilă).

2.01.02.01

 

 

dintre care mazăre, fasole boabe și lupin dulce

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., semănate în cultură pură și recoltate în stare uscată pentru boabe.

2.01.03

 

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și cartofi pentru sămânță)

Solanum tuberosum L.

2.01.04

 

Sfecla de zahăr (exclusiv semințe)

Beta vulgaris L. destinate industriei zahărului și producerii de alcool (inclusiv pentru producerea de energie).

2.01.05

 

Rădăcinoase furajere și vărzoase (fără semințe)

Sfecla furajeră (Beta vulgaris L.) și plante din familia brasicaceae recoltate în principal pentru hrana animalelor, indiferent dacă sunt rădăcină sau tulpină, și alte plante cultivate în principal pentru rădăcinile lor furajere, care nu au fost menționate în altă parte.

2.01.06

 

Culturi industriale:

Culturi care de obicei nu sunt vândute direct pentru consum, deoarece necesită o prelucrare industrială înainte de utilizarea finală.

Se înregistrează toate suprafețele de pe care se recoltează plante industriale, indiferent de utilizare (inclusiv recoltele utilizate pentru producția de energie regenerabilă).

2.01.06.01

 

 

Tutun

Nicotiana tabacum L.

2.01.06.02

 

 

Hamei

Humulus lupulus L.

2.01.06.03

 

 

Bumbac

Gossypium spp., recoltat pentru fibră, precum și pentru semințe oleaginoase.

2.01.06.04

 

 

Rapiță și rapiță navetă

Brassica napus L. (partim) și Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Rapiță, cultivată pentru producția de ulei, recoltată sub formă de boabe uscate.

2.01.06.05

 

 

Floarea soarelui

Helianthus annuus L., recoltată sub formă de boabe uscate.

2.01.06.06

 

 

Soia

Glycine max L. Merril, recoltată sub formă de boabe uscate.

2.01.06.07

 

 

Semințe de in (in pentru ulei)

Linum usitatissimum L., varietăți cultivate în special pentru producția de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate.

2.01.06.08

 

 

Alte plante oleaginoase

Alte plante cultivate în principal pentru conținutul în ulei, recoltate sub formă de boabe uscate, care nu sunt menționate în altă parte.

2.01.06.09

 

 

In

Linum usitatissimum L., varietăți cultivate în principal pentru producția de fibre.

2.01.06.10

 

 

Cânepă

Cannabis sativa L.

2.01.06.11

 

 

Alte plante pentru fibre

Alte plante cultivate în principal pentru conținutul în fibră, care nu sunt menționate în altă parte.

2.01.06.12

 

 

Plante aromatice, medicinale și culinare

Plante sau părți din plante utilizate în scopuri farmaceutice, aromatizare sau pentru consumul uman.

Plantele culinare se disting de legume prin faptul că sunt utilizate în cantități mici și că asigură mai degrabă aroma decât substanța nutritivă.

2.01.06.99

 

 

Alte culturi industriale care nu sunt menționate în altă parte

Alte culturi de plante tehnice care nu sunt menționate în altă parte.

Sunt incluse și suprafețele de culturi utilizate pentru producția de energie regenerabilă.

2.01.07

 

Legume proaspete, pepeni și căpșuni, din care:

2.01.07.01

 

 

În aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil)

Legume proaspete, pepeni și căpșuni, în aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil)

2.01.07.01.01

 

 

 

În câmp deschis

Legume proaspete, pepeni și căpșuni cultivate pe teren arabil în rotație cu alte culturi agricole.

2.01.07.01.02

 

 

 

În grădini pentru comercializare

Legume proaspete, pepeni și căpșuni cultivate pe teren arabil în rotație cu alte culturi horticole.

2.01.07.02

 

 

În seră sau sub alt tip de acoperiș protector (accesibil)

Culturi practicate în sere sau sub acoperișuri înalte, fixe sau mobile (sticlă sau plastic rigid sau flexibil) pe tot parcursul sau pe o mare parte a ciclului vegetativ al acestora.

2.01.08

 

Flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele)

2.01.08.01

 

 

În aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil)

Flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele) cultivate în aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil)

2.01.08.02

 

 

În seră sau sub alt tip de acoperiș protector (accesibil)

Flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele) cultivate în sere sau sub acoperișuri înalte, fixe sau mobile (sticlă sau plastic rigid sau flexibil) pe tot parcursul sau pe o mare parte a ciclului vegetativ al acestora.

2.01.09

 

Plante recoltate verzi

Totalitatea culturilor «verzi» pe terenuri arabile destinate în principal hranei animalelor, în rotație cu alte culturi și care ocupă aceeași suprafață timp de mai puțin de cinci ani (culturi furajere anuale și multianuale).

Sunt incluse și culturile utilizate pentru producția de energie regenerabilă.

Sunt incluse și culturile neutilizate în exploatație, dar vândute, fie pentru a fi utilizate direct de către alte exploatații, fie pentru industrie.

2.01.09.01

 

 

Pășuni temporare

Plante erbacee pentru pășunat, fân sau însilozare incluse ca parte a unei rotații normale a culturilor, care ocupă solul timp de cel puțin o campanie agricolă și mai puțin de cinci ani, semănăturile fiind realizate cu graminee simple sau în amestec. Suprafețele se desțelenesc prin arătură sau prin alte lucrări sau plantele se distrug prin alte metode, ca de exemplu erbicidare, înainte să fie însămânțate din nou.

Sunt incluse amestecurile în care predomină gramineele și alte culturi furajere (în general, leguminoase), pășunate, recoltate sub formă de plante verzi sau fân.

2.01.09.02

 

 

Alte plante recoltate verzi

Alte culturi furajere anuale sau multianuale (mai puțin de 5 ani).

2.01.09.02.01

 

 

 

Porumb verde

Toate formele de porumb (Zea mays L.) cultivat în principal pentru însilozare, care nu este recoltat pentru boabe (știuletele întreg, părți sau planta întreagă).

Aceasta include porumbul verde consumat direct de către animale (fără însilozare) și știuleții de porumb (boabe, cocean, pănuși) recoltat ca furaj pentru animale sau în vederea însilozării, precum și pentru producția de energie regenerabilă.

2.01.09.02.02

 

 

 

Plante leguminoase

Plante leguminoase cultivate și recoltate în stare verde ca plantă întreagă, în principal pentru furaj.

Sunt incluse amestecurile în care predomină (în mod normal > 80 %) leguminoasele furajere și gramineele, recoltate verzi sau ca fân.

2.01.09.02.99

 

 

 

Alte plante recoltate verzi care nu sunt menționate în altă parte

Alte culturi pe terenuri arabile destinate în principal hranei animalelor, recoltate verzi, care nu sunt menționate în altă parte.

2.01.10

 

Semințe și răsaduri pe teren arabil

Suprafețe pentru producția de semințe sau de răsaduri, destinate vânzării, altele decât cele de cereale, orez, legume uscate, cartofi și plante oleaginoase.

2.01.11

 

Alte culturi pe teren arabil

Culturi pe teren arabil care nu sunt incluse în altă parte.

2.01.12

 

Teren scos temporar din circuitul agricol

Orice teren arabil inclus în sistemul de rotație a culturilor, lucrat sau nu, dar fără intenția de a se produce o recoltă pe durata unui an agricol.

Caracteristica esențială a terenului necultivat este că acesta se lasă în repaus pentru a se reface, în mod normal pe toată durata unui an agricol.

Terenul necultivat poate fi:

1.

teren gol, fără nicio cultură;

2.

teren cu vegetație naturală spontană, care poate fi utilizată ca hrană pentru animale sau se poate introduce în arătură;

3.

teren însămânțat exclusiv pentru producția de îngrășăminte verzi (teren necultivat verde).

Sunt incluse toate suprafețele de teren arabil păstrat în bune condiții agricole și de mediu, astfel cum sunt definite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului sau, unde este cazul, în legislația cea mai recentă (6), indiferent dacă sunt parte sau nu a unei rotații a culturilor.

2.01.12.01

 

 

Teren scos temporar din circuitul agricol fără subvenții

Teren necultivat pentru care nu se plătește niciun ajutor financiar sau subvenție.

2.01.12.02

 

 

Teren scos temporar din circuitul agricol, aflat în regim de ajutor fără utilizare economică.

Teren necultivat pentru care capul exploatației agricole individuale poate solicita ajutor financiar.

2.02

Grădini familiale

Suprafețe alocate cultivării de produse agricole destinate consumului propriu al capului exploatației agricole individuale și al familiei sale, în mod normal separate de restul terenului agricol, și recunoscute sub denumirea de grădini familiale.

Sunt vândute de exploatație numai produsele excedentare ocazionale care provin de pe această suprafață. Toate suprafețele ale căror produse sunt vândute cu regularitate pe piață sunt incluse la alte rubrici, chiar dacă o parte din acestea este consumată de către capul exploatației agricole individuale și familia sa.

2.03

Pajiști permanente

Teren consacrat în mod permanent (pentru o perioadă de cinci ani și mai mult) culturii de plante furajere erbacee, fie că acestea sunt cultivate (semănate) sau naturale (autoînsămânțate) care nu intră în sistemul de rotație a culturilor al exploatației.

Terenul poate fi utilizat pentru pășunat sau poate fi cosit pentru însilozare, fân sau pentru producerea de energie regenerabilă.

2.03.01

 

Pășuni și fânețe, exclusiv cele de pe terenuri accidentate

Pășune permanentă aflată pe soluri de calitate bună sau medie. Aceste suprafețe pot fi utilizate în mod normal pentru pășunatul intensiv.

2.03.02

 

Pășuni și fânețe pe terenuri accidentate

Pajiștile permanente cu randament slab, cu soluri în general sărace, de exemplu cele situate frecvent pe coline și la altitudine mare, de obicei neameliorate cu îngrășăminte, prin cultură, cu însămânțări sau drenaj.

Aceste suprafețe pot fi în mod normal utilizate pentru pășunatul extensiv și nu sunt în mod normal cosite sau se practică cositul extensiv; ele nu pot face față unei densități mari de animale.

2.03.03

 

Pajiști permanente care nu mai sunt folosite pentru producție și care pot beneficia de subvenții

Suprafețele pajiștilor permanente și ale fânețelor care nu mai sunt folosite pentru producție și care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau, după caz, cu legislația cea mai recentă, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu și pot beneficia de sprijin financiar.

2.04

Culturi permanente

Culturi care nu sunt cultivate în rotație, altele decât pajiștile permanente, care ocupă solul o perioadă lungă de timp și dau recolte timp de mai mulți ani.

2.04.01

 

Plantații de pomi și arbuști fructiferi

Suprafețe cu pomi fructiferi, arbuști sau plante vivace cu fructe tip bacă altele decât căpșunii, destinate producției de fructe. Livezile pot fi de tip continuu cu spațiere minimă între arbori sau de tip discontinuu cu spațiere mare.

2.04.01.01

 

 

Specii de fructe, dintre care:

2.04.01.01.01

 

 

 

Fructe din zone cu climă temperată

Plantații de pomi fructiferi care sunt cultivate în mod tradițional în zonele cu climă temperată în vederea producerii de fructe.

2.04.01.01.02

 

 

 

Fructe din zone cu climă subtropicală

Plantații de pomi fructiferi care nu sunt cultivate în mod tradițional în zonele cu climă subtropicală în vederea producerii de fructe.

2.04.01.02

 

 

Specii de bace (fruct cu semințe)

Arbuști fructiferi care se plantează în mod tradițional atât în zonele cu climă temperată, cât și în cele cu climă subtropicală în vederea producerii de fructe tip bacă.

2.04.01.03

 

 

Fructe cu coaja lemnoasă (nucifere)

Plantații de pomi cu fructe cu coajă lemnoasă care sunt cultivate în mod tradițional în zone cu climă temperată și în zone cu climă subtropicală.

2.04.02

 

Plantații de citrice

Plantații de Citrus spp.

2.04.03

 

Plantații de măslini

Plantații de Olea europea L.

2.04.03.01

 

 

Care produc în mod curent măsline de masă

Plantații de varietăți cultivate în mod curent în vederea producerii de măsline de masă.

2.04.03.02

 

 

Care produc în mod curent măsline pentru producția de ulei de măsline

Plantații de varietăți cultivate în mod curent pentru producerea de ulei de măsline.

2.04.04

 

Plantații viticole, din care cele care produc în mod curent:

Plantații de Vitis vinifera L.

2.04.04.01

 

 

Vin de calitate

Varietăți de struguri cultivate în mod curent pentru producția de vinuri cu denumire de origine protejată (DOP) care respectă cerințele (i) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului (7) sau, unde este cazul, din legislația cea mai recentă și (ii) din normele naționale corespunzătoare.

Varietăți de struguri cultivate în mod curent pentru producția de vinuri cu indicație geografică protejată (IGP) care respectă cerințele (i) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului sau, unde este cazul, din legislația cea mai recentă și (ii) din normele naționale corespunzătoare.

2.04.04.02

 

 

Alte vinuri

Varietăți de struguri cultivate în mod curent pentru producția de vinuri, altele decât vinurile DOP și IGP

2.04.04.03

 

 

Struguri de masă

Varietăți de struguri cultivate în mod curent pentru producția de struguri proaspeți.

2.04.04.04

 

 

Stafide

Varietăți de struguri cultivate în mod curent pentru producția de stafide.

2.04.05

 

Pepiniere

Suprafețe de plante tinere lemnoase cultivate în aer liber destinate replantării:

(a)

pepiniere viticole și vii-mamă pentru portaltoi;

(b)

pepiniere de pomi și arbuști fructiferi;

(c)

pepiniere de plante ornamentale;

(d)

pepiniere de arbori de pădure (cu excepția arborilor pentru nevoile proprii ale exploatației, crescuți în zona împădurită);

(e)

arbori și arbuști pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe ramblee (de exemplu, plante pentru garduri vii, trandafiri ornamentali și alți arbuști ornamentali, conifere ornamentale), precum și portaltoii acestora și materialul săditor.

2.04.06

 

Alte culturi permanente

Culturi permanente în aer liber, altele decât cele menționate la rubricile precedente și în special cele utilizate pentru împletituri și țesături, recoltate în general anual.

2.04.06.01

 

 

dintre care pomi de Crăciun  (8)

Arbori plantați în scopuri comerciale ca pomi de Crăciun pe suprafața agricolă utilizată.

2.04.07

 

Culturi permanente în seră

2.05

Alt tip de terenuri

Acest «alt tip de teren» cuprinde suprafața agricolă neutilizată (suprafață agricolă care nu mai este exploatată din motive economice, sociale sau din alte motive și care nu se mai folosește în sistemul de rotație a culturilor), suprafața împădurită și alt teren ocupat de clădiri, curtea exploatației, drumuri, iazuri, cariere, teren arid, teren stâncos etc.

2.05.01

 

Suprafață agricolă neutilizată

Suprafață utilizată anterior ca suprafață agricolă, dar care, în cursul anului de referință pentru anchetă, nu mai este lucrată din motive economice, sociale sau din alte motive și care nu participă la sistemul de rotație a culturilor, și anume teren care nu este destinat niciunei utilizări agricole.

Acest teren ar putea fi redat culturii cu ajutorul mijloacelor disponibile în mod normal într-o exploatație.

2.05.02

 

Suprafețe împădurite

Suprafețe acoperite de copaci sau arbuști de pădure, inclusiv plantații de plopi în interiorul sau în afara pădurii și pepinierele de copaci de pădure cultivate pe teren împădurit pentru nevoile proprii ale exploatației, precum și facilități forestiere (drumuri forestiere, depozite pentru cherestea etc.).

2.05.02.01

 

 

dintre care crânguri cu rotație rapidă

Suprafețele împădurite pentru creșterea plantelor de pădure, în cazul în care perioada de rotație este de 20 ani sau mai puțin.

Perioada de rotație este timpul dintre prima semănare/plantare a copacilor și recoltarea produsului final, în cazul în care recoltarea nu include acțiuni curente de gospodărire cum ar fi rărirea.

2.05.03

 

Alt tip de teren (teren ocupat de clădiri, curtea exploatației, drumuri, iazuri, cariere, teren arid, teren stâncos etc.)

Toate acele părți din suprafața totală care aparțin exploatației agricole care nu constituie nici suprafață agricolă utilizată, nici suprafață agricolă neutilizată, nici teren împădurit.

2.06

Ciuperci, suprafață irigată, culturi energetice și culturi modificate genetic

2.06.01

 

Ciuperci

Ciuperci de cultură crescute în clădiri care au fost construite special sau adaptate pentru creșterea ciupercilor, precum și spații subterane, peșteri și pivnițe.

2.06.02

 

Suprafață irigată

2.06.02.01

 

 

Suprafață totală irigabilă

Suprafața agricolă utilizată totală maximă care, în cursul anului de referință, ar putea fi irigată cu instalațiile și cantitatea de apă disponibile în mod curent pe exploatație.

2.06.02.02

 

 

Suprafață totală cultivată irigată cel puțin o dată în ultimele 12 luni

Suprafața culturilor care au fost irigate efectiv cel puțin o dată în cursul celor 12 luni anterioare datei anchetei.

2.06.03

 

Culturi energetice (pentru producerea de biocombustibili sau de alte tipuri de energie regenerabilă)

Suprafața de producție a culturilor energetice care beneficiază de următoarele schemele de sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului:

ajutor specific pentru culturi energetice (articolul 88);

plățile legate de retragerile din circuitul agricol atunci când producția are loc pe o suprafață retrasă din circuitul agricol (articolul 55 sau 56).

Nu sunt incluse alte suprafețe utilizate pentru producția de culturi energetice (cu precădere cele care beneficiază de plăți legate de drepturi «normale» în cadrul schemei de plată unică sau schemei simplificate de plată pe suprafață).

2.06.03.01

 

 

din care pe suprafață retrasă din circuitul agricol

Suprafața de producție a culturilor energetice care beneficiază de plăți legate de drepturile de retragere din circuitul agricol când producția se obține de pe o suprafață retrasă din circuitul agricol [Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, articolul 55 sau 56]

2.06.04

 

Culturi modificate genetic

«culturi modificate genetic (CMG)» înseamnă orice organism, astfel cum este definit la articolul 2 din Directiva 2001/18/CE a Consiliului (9) sau, unde este cazul, în legislația cea mai recentă.

III.   EFECTIVE DE ANIMALE

Efective de animale de producție care se află în posesia sau gestiunea directă a exploatației la data de referință a anchetei.

Animalele nu aparțin în mod necesar deținătorului exploatației. Aceste animale se pot afla în exploatație (pe suprafețele agricole utilizate sau în adăposturi folosite de exploatație) sau în afara acesteia (pe pășunile comunale sau în curs de migrare etc.).

3.01

Ecvidee

Animale domestice care aparțin familiei Equidae, genus Equus (cai, măgari etc.).

3.02

Bovine

Animale domestice din specia Bos taurus și Bubalus bubalis, inclusiv hibrizi cum ar fi Beefalo.

3.02.01

 

Bovine, sub un an, masculi și femele

3.02.02

 

Bovine, între unu și doi ani, masculi

3.02.03

 

Bovine, între unu și doi ani, femele

3.02.04

 

Bovine, masculi, de doi ani și peste

3.02.05

 

Juninci de doi ani și peste

Bovine femele în vârstă de doi ani și mai mult care nu au fătat.

3.02.06

 

Vaci pentru lapte

Bovine femele care au fătat (inclusiv cele sub doi ani) și care datorită rasei sau unor calități speciale sunt crescute exclusiv sau în mod principal pentru producția laptelui pentru consum uman sau pentru prelucrare în vederea obținerii de produse lactate.

3.02.99

 

Alte vaci

Bovine femele care au fătat (inclusiv cele sub doi ani) și care datorită rasei sau unor calități speciale sunt crescute exclusiv sau în mod principal pentru reproducție și al căror lapte nu este destinat consumului uman sau prelucrării în vederea obținerii de produse lactate.

3.03

Ovine și caprine

3.03.1

 

Ovine (toate vârstele)

Animale domestice din specia Ovis aries.

3.03.01.01

 

 

Femele de reproducție

Oi și mioare montate.

3.03.01.99

 

 

Alte ovine

Toate ovinele, altele decât femele de reproducție.

3.03.02

 

Caprine (toate vârstele)

Animale domestice din subspecia Capra aegagrus hircus.

3.03.02.01

 

 

Femele de reproducție

Capre care au fătat deja o dată și capre care au fost împerecheate.

3.03.02.99

 

 

Alte caprine

Toate caprinele care nu sunt femele pentru reproducție.

3.04

Porcine

Animale domestice din specia Sus scrofa domesticus.

3.04.01

 

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 kilograme

Purcei care au în general greutatea animalului viu de mai puțin de 20 kilograme.

3.04.02

 

Scroafe de reproducție de 50 de kilograme și peste

Porcine femele pentru reproducție, de 50 de kilograme și peste păstrate pentru rasă, indiferent dacă au fătat sau nu.

3.04.99

 

Alte porcine

Porcine care nu au fost menționate în altă parte.

3.05

Păsări de curte

3.05.01

 

Pui de carne

Animale domestice din specia Gallus gallus crescute pentru producția de carne.

3.05.02

 

Găini ouătoare

Animale domestice din specia Gallus gallus crescute pentru producția de ouă.

3.05.03

 

Alte păsări de curte

Păsări de curte care nu au fost menționate la rubrica Păsări de curte sau la rubrica Găini ouătoare.

3.05.03.01

 

 

Curcani  (10)

Animale domestice din specia Meleagris.

3.05.03.02

 

 

Rațe  (10)

Animale domestice din speciile Anas și Cairina moschata.

3.05.03.03

 

 

Gâște  (10)

Animale domestice din specia Anser anser dom.

3.05.03.04

 

 

Struți  (10)

Struți (Struthio camelus).

3.05.03.99

 

 

Alte păsări de curte care nu sunt menționate în altă parte  (10)

3.06

Iepuri, femele de reproducție

Iepuri femele (din specia Oryctolagus) pentru reproducția de iepuri pentru carne, care au fătat deja.

3.07

Albine

Numărul de stupi ocupați cu albine (Apis mellifera) pentru producerea de miere.

3.99

Animale domestice care nu sunt menționate în altă parte

Orice animale domestice de producție care nu sunt menționate în această secțiune.

IV.   MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE

4.01

IV. (i)

MAȘINI  (11)

Vehicule cu motor și mașini utilizate de exploatația agricolă în cursul ultimelor douăsprezece luni precedente datei de referință a anchetei.

4.01.01

 

Care aparțin exclusiv exploatației

Vehicule cu motor, mașini și utilaje care sunt în proprietatea unică a exploatației agricole la data de referință a anchetei.

4.01.01.a

 

 

Tractoare cu patru roți, tractoare cu șenile, transportatoare de unelte

Toate tractoarele care au cel puțin două osii și orice alte vehicule cu motor utilizate ca tractoare agricole.

4.01.01.b

 

 

Cultivatoare, prășitoare, prășitoare rotative și secerători

Vehicule cu motor cu o singură osie sau fără osie, utilizate în agricultură, horticultură și viticultură.

4.01.01.c

 

 

Combine de recoltat

Mașini pentru recoltat și treierat cereale, plante oleaginoase și proteaginoase, semințe de legume și graminee etc., indiferent dacă sunt cu autopropulsie, tractate de sau montate pe tractor.

4.01.01.d

 

 

Alte mașini de recoltat complet mecanizate

Mașini, altele decât combinele de recoltat, pentru recoltarea în flux continuu a sfeclei de zahăr, cartofilor sau furajelor, indiferent dacă sunt autopropulsate, tractate de sau montate pe tractor.

4.01.02

 

Mașini utilizate de mai multe exploatații

Vehicule cu motor și mașini utilizate de exploatația agricolă în ultimele douăsprezece luni care precedă ziua de referință a anchetei, dar care sunt în proprietatea:

unui alte exploatații agricole (de exemplu, utilizate pe bază de întrajutorare reciprocă sau închiriate de la un sindicat de împrumut de mașini); sau

o cooperativă; sau

două sau mai multe exploatații agricole în coproprietate; sau

o grupare în vederea utilizării de mașini; sau

o agenție de furnizare de servicii agricole.

4.01.02.a

 

 

Tractoare cu patru roți, tractoare cu șenile, transportatoare de unelte

4.01.02.b

 

 

Cultivatoare, prășitoare, prășitoare rotative și secerători

4.01.02.c

 

 

Combine de recoltat

4.01.02.d

 

 

Alte mașini de recoltat complet mecanizate

4.02

IV. (ii)

ECHIPAMENT

4.02.01

 

Echipament folosit pentru producerea de energie regenerabilă în funcție de tipul de sursă de energie:

Echipament utilizat de către exploatația agricolă pentru producerea de energie regenerabilă pe durata a 12 luni care se încheie în ziua de referință a anchetei pentru comercializare (conectată la rețea) sau pentru propria producție agricolă (neconectată la rețea).

Echipamentul situat pe teren care aparține exploatației este exclus dacă fermierul nu este implicat în producerea de energie, fie prin investiții, fie participare activă (i.e. doar primește chirie pentru teren).

4.02.01.01

 

 

Energie eoliană

Echipament utilizat de către exploatația agricolă pentru producerea de energie regenerabilă din energie eoliană.

Energia eoliană este energia cinetică a vântului exploatată pentru a produce energie electrică cu ajutorul turbinelor eoliene.

Energia mecanică obținută direct din energia eoliană este, de asemenea, inclusă.

4.02.01.02

 

 

Biomasă

Echipament utilizat de către exploatația agricolă pentru producerea de energie regenerabilă din biomasă.

Biomasa este material organic, nonfosil solid, lichid sau gazos de origine biologică utilizat pentru producerea de căldură, electricitate sau combustibil pentru transport.

4.02.01.02.01

 

 

 

din care biometan

Echipament utilizat de către exploatația agricolă pentru producerea de energie regenerabilă din biomasă.

Biogazul este un gaz compus în principal din metan și dioxid de carbon produs prin digestia anaerobă a biomasei.

4.02.01.03

 

 

Energie solară

Echipament utilizat de către exploatația agricolă pentru producerea de energie regenerabilă din radiația solară.

Radiația solară reprezintă radiațiile solare exploatate pentru producerea de apă caldă și de energie electrică.

4.02.01.04

 

 

Energie hidraulică

Echipament utilizat de către exploatația agricolă pentru producerea de energie regenerabilă din energie hidraulică.

Energia hidraulică reprezintă energie potențială și cinetică a apei transformată în energie electrică în hidrocentrale.

Energia mecanică obținută direct din energia apei este, de asemenea, inclusă.

4.02.01.99

 

 

Alte tipuri de surse de energie regenerabilă

Orice alt echipament utilizat de exploatația agricolă pentru producerea de energie regenerabilă care nu a fost menționat în altă parte la această secțiune.

V.   FORȚA DE MUNCĂ

5.01

V. (i)

LUCRĂRI AGRICOLE PE EXPLOATAȚIE

 

 

Forța de muncă agricolă

Forța de muncă agricolă a exploatației include toate persoanele care au absolvit învățământul obligatoriu (dacă au împlinit vârsta de absolvire a școlii) care au lucrat pe exploatația care a făcut obiectul anchetei în cursul celor 12 luni de dinaintea zilei de referință a anchetei.

În cazul în care legislația națională nu precizează vârsta minimă pentru învățământul obligatoriu la zi sau seral, se consideră ca vârstă convențională de absolvire a școlii vârsta de 15 ani.

Capii exploatației agricole individuale care nu prestează activitate agricolă pe exploatație sunt înregistrați în anchetă , dar nu sunt trecuți la «Forța de muncă agricolă totală».

Toate persoanele care au vârsta de pensionare și continuă să lucreze pe exploatație se includ în forța de muncă a exploatației.

Nu este cuprinsă forța de muncă care lucrează în cadrul exploatației, dar este utilizată de un terț sau în cadrul unor acorduri de întrajutorare (de exemplu, personalul din întreprinderi agricole sau din cooperative).

 

 

Munca agricolă

Este considerată muncă agricolă orice tip de muncă pe exploatație care contribuie fie la (i) activitățile definite în anexa I din Regulamentul (CE) nr. 1166/ 2008; fie la (ii) întreținerea mijloacelor de producție; fie la (iii) activități ce decurg în mod direct din aceste activități productive.

 

 

Timpul utilizat pentru muncă agricolă pe exploatație

Timpul utilizat pentru muncă agricolă pe exploatație reprezintă timpul de lucru alocat efectiv muncii agricole pentru exploatație, exclusiv munca în gospodăriile capului exploatației agricole individuale sau șefului.

 

 

Unitate anuală de muncă (UAM)

Timpul de ocupare echivalent normă întreagă, și anume numărul total de ore de muncă împărțit la media anuală a orelor de muncă pentru locurile de muncă normă întreagă din țară.

Prin normă întreagă se înțelege numărul minim de ore necesar potrivit dispozițiilor naționale care reglementează contractele de angajare. În cazul în care în aceste contracte nu este indicat numărul anual de ore, se ia în considerare un minim de 1 800 de ore pe an (225 de zile lucrătoare de opt ore).

5.01.01

 

Capul exploatației agricole individuale

Capul exploatației agricole individuale este persoana fizică, grupul de persoane fizice sau persoana juridică în numele și pe seama căreia este exploatată exploatația și care răspunde din punct de vedere juridic și economic de exploatație, adică persoana care își asumă riscurile economice pentru aceasta.

Capul exploatației agricole individuale poate fi proprietar, fermier, emfiteot, uzufructuar sau mandatar.

5.01.01.01

 

 

Sex

5.01.01.02

 

 

Vârstă

5.01.01.03

 

 

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților din gospodărie)

5.01.02

 

Șeful exploatației

Persoana fizică care se ocupă de gestionarea curentă financiară și a producției care țin de funcționarea exploatației respective.

5.01.02.01

 

 

Sex

5.01.02.02

 

 

Vârstă

5.01.02.03

 

 

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților din gospodărie)

5.01.02.04

 

 

Nivelul de instruire al șefului exploatației

5.01.02.04.a

 

 

 

Pregătirea agricolă a șefului exploatației

Numai experiența practică în domeniul agriculturii

Experiența acumulată prin muncă efectivă într-o exploatație agricolă.

Formare elementară în domeniul agriculturii

Orice ciclu de formare încheiat într-un colegiu agricol general și/sau într-o instituție specializată în anumite discipline (horticultură, viticultură, silvicultură, piscicultură, științe veterinare, tehnologie agricolă și discipline conexe). Ucenicia agricolă încheiată se consideră de asemenea pregătire de bază.

Pregătire completă în domeniul agriculturii I

Orice curs de pregătire cu o durată de cel puțin doi ani compleți de pregătire după încheierea învățământului obligatoriu și încheiat la un colegiu agricol, universitate sau alt institut de învățământ superior în specialitatea agricultură, viticultură, silvicultură, piscicultură, științe veterinare, tehnologie agricolă sau o disciplină conexă.

5.01.02.04.b

 

 

 

Formarea profesională a șefului în ultimele 12 luni  (12)

Formarea profesională reprezintă o măsură sau o activitate de formare furnizată de un formator sau o instituție de formare care are ca prim obiectiv dobândirea de noi competențe legate de activitățile agricole sau de activități legate direct de exploatație, sau dezvoltarea și perfecționarea celor existente.

5.01.03

 

Membri ai familiei capului exploatației agricole individuale care desfășoară activități agricole pentru exploatație:

Membrii de familie ai capului exploatației agricole individuale, inclusiv soțul/soția, care desfășoară activități agricole pe exploatație, dar care nu locuiesc în mod necesar pe exploatație.

În general, membrii familiei capului exploatației agricole individuale sunt soțul/soția, rudele în linie ascendentă sau descendentă (inclusiv cele prin căsătorie sau prin adopție) și frații și surorile capului exploatației agricole individuale sau soțul/soția său/sa.

Două persoane care locuiesc împreună ca parteneri conjugali, fără a fi căsătoriți, sunt considerate, de asemenea, ca fiind soț și soție.

5.01.03.01

 

 

Membri ai familiei capului exploatației agricole individuale care desfășoară activități agricole pentru exploatație: bărbați

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților de gospodărie)

5.01.03.02

 

 

Membri ai familiei capului exploatației agricole individuale care desfășoară activități agricole pentru exploatație: femei

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților de gospodărie)

5.01.04

 

Angajați permanenți nemembri ai familiei

Toate persoanele care efectuează activități agricole și care primesc pentru acesta orice tip de remunerație (salariu, simbrie, profit sau alte plăți, inclusiv plata în natură) de pe exploatația agricolă, altele decât capul exploatației agricole individuale și membrii familiei sale.

Forța de muncă angajată permanent sunt persoanele care au efectuat activități agricole pe exploatație în cursul celor 12 luni care precedă ziua de referință a anchetei, indiferent de durata săptămânii de lucru.

De asemenea, sunt incluse și persoanele care au muncit cu regularitate o parte din această perioadă, dar care nu au putut munci întreaga perioadă, din următoarele motive:

1.

condițiile speciale de producție în cadrul exploatației (de exemplu, la exploatațiile specializate în cultivarea măslinilor sau strugurilor sau a fructelor și legumelor în aer liber, sau în îngrășarea vitelor prin hrănirea cu iarbă, în cazul cărora forța de muncă este necesară un număr limitat de luni);

2.

neprezentare la lucru ca urmare a concediilor, a satisfacerii serviciului militar, a unor boli, accidente sau a decesului;

3.

începerea sau încetarea angajării pe exploatație (acoperă, de asemenea, și lucrătorii care încetează lucrul pentru o exploatație agricolă pentru a începe să lucreze pentru o alta, în cursul celor 12 luni care precedă ziua de referință a anchetei);

4.

încetarea totală a activității în cadrul exploatației din cauze de forță majoră (inundații, incendii etc.).

5.01.04.01

 

 

Angajați permanenți nemembri ai familiei: bărbați

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților de gospodărie)

5.01.04.02

 

 

Angajați permanenți nemembri ai familiei: femei

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților de gospodărie)

5.01.05

 

Angajați temporari nemembri ai familiei: bărbați și femei

Persoanele angajate nepermanent sunt lucrătorii «fără contract permanent» care, din alte motive decât cele enumerate la rubrica «Angajați permanenți nemembri ai familiei», nu au muncit în fiecare săptămână pe exploatația agricolă în cursul celor 12 luni care precedă ziua de referință a anchetei.

Numărul de zile de lucru efectuate de forța de muncă nepermanentă, nemembră a familiei este orice zi cu o durată care să îl îndreptățească pe lucrător la plata salariului sau a oricărui alt tip de remunerare (profit sau alte plăți inclusiv plata în natură) pentru o zi completă de muncă în cursul căreia este prestată o muncă de tipul celei efectuate de un lucrător agricol angajat cu normă întreagă. Zilele de concediu și de concediu medical nu se socotesc zile de muncă.

O zi de muncă completă este ziua normală de muncă a lucrătorilor angajați permanenți cu normă întreagă.

5.01.06

 

Numărul total de zile lucrătoare cu normă întreagă de muncă agricolă în cursul celor 12 luni care precedă ziua anchetei, neincluse în categoriile anterioare, efectuate în exploatație de persoane neangajate direct în cadrul exploatației (de exemplu persoane angajate de contractori)

Toate tipurile de muncă agricolă desfășurată pe exploatație pentru exploatație de către persoane care nu sunt angajate direct de către exploatație, ci sunt liber întreprinzători sau angajate de terți, de exemplu, contractori sau cooperative.

Numărul de ore de muncă prestate trebuie să fie transformat în numărul echivalent de zile sau săptămâni de muncă cu normă întreagă.

5.02

V. (ii)

ALTE ACTIVITĂȚI ADUCĂTOARE DE VENITURI (alte activități decât cele agricole, în cadrul exploatației, și activități în afara exploatației)

Altă activitate lucrativă este orice activitate, alta decât cea privind munca agricolă definită la secțiunea V punctul (i), desfășurată în schimbul unei remunerații (salariu, simbrie, profit sau alt tip de plată, inclusiv plata în natură, pentru serviciul prestat).

Se include și munca agricolă efectuată de către forța de muncă a unei exploatații agricole pentru o altă exploatație.

Informațiile sunt colectate numai pe exploatația unde capul exploatației agricole individuale este o persoană fizică (acolo unde capul exploatației agricole individuale este și șeful exploatației). Persoanele juridice sunt excluse.

Sunt excluse activitățile aducătoare de venituri ca activitate secundară, neagricole, inseparabile, desfășurate în cadrul exploatației deoarece acestea sunt incluse la activitate agricolă.

 

Activitate principală

Activități care ocupă un timp mai mare decât activitatea agricolă efectuată pentru exploatație.

 

Activitate secundară

Activități care ocupă un timp mai mic decât activitatea agricolă efectuată pentru exploatație.

5.02.01

 

Alte activități aducătoare de venituri ale capului exploatației agricole individuale care este, de asemenea, și șeful exploatației:

5.02.01.01

 

 

Ca activitate a lui/a ei principală

5.02.01.02

 

 

Ca activitate a lui/a ei secundară

 

 

 

Dacă se desfășoară alte activități aducătoare de venituri.

5.02.01.03

 

 

 

Activități direct legate de exploatație

5.02.01.04

 

 

 

Activități care nu sunt direct legate de exploatație

5.02.02

 

Alte activități aducătoare de venituri ale soțului/soției capului exploatației agricole individuale:

5.02.02.01

 

 

Ca activitate a lui/a ei principală

5.02.02.02

 

 

Ca activitate a lui/a ei secundară

 

 

 

Dacă se desfășoară alte activități aducătoare de venituri.

5.02.02.03

 

 

 

Activități direct legate de exploatație

5.02.02.04

 

 

 

Activități care nu sunt direct legate de exploatație

5.02.03

 

Alte activități aducătoare de venituri ale celorlalți membri ai familiei capului exploatației agricole individuale:

5.02.03.01

 

 

Ca activitate a lui/a ei principală

5.02.03.02

 

 

Ca activitate a lui/a ei secundară

 

 

 

Dacă se desfășoară alte activități aducătoare de venituri.

5.02.03.03

 

 

 

Activități direct legate de exploatație

5.02.03.04

 

 

 

Activități care nu sunt direct legate de exploatație

5.02.04

 

Forță de muncă, persoane nemembre ale familiei, angajate direct în mod permanent și implicate în alte activități aducătoare de venituri direct legate de exploatație

5.02.04.01

 

 

Ca activitate a lui/a ei principală

5.02.04.02

 

 

Ca activitate a lui/a ei secundară

VI.   ALTE ACTIVITĂȚI ADUCĂTOARE DE VENITURI ALE EXPLOATAȚIEI (direct legate de exploatație)

6.01

VI. (i)

Lista celorlalte activități aducătoare de venituri

Alte activități aducătoare de venituri ale exploatației cuprind toate activitățile, altele decât muncă agricolă, direct legate de exploatație și cu impact economic asupra exploatației.

«Activitățile direct legate de exploatație» sunt activitățile care utilizează fie resursele (suprafața, clădirile, echipamentul etc.), fie produsele exploatației. Dacă se folosește numai forța de muncă (din familie sau din afară) și nu se apelează la alte resurse ale exploatației, atunci se consideră că lucrătorii desfășoară activități sub două regimuri diferite și aceste activități sunt, prin urmare, considerate ca nefiind legate direct de exploatație.

Se include atât munca agricolă, cât și munca neagricolă pentru o altă exploatație.

În acest context, activități aducătoare de venituri înseamnă munca efectivă; investițiile financiare pure fiind excluse. Se exclude, de asemenea, și închirierea terenului pentru activități diverse fără implicarea în continuare în aceste activități.

6.01.01

 

Turism, cazare și alte activități de agrement

Toate activitățile de turism, serviciile de cazare, vizitarea exploatației de către turiști sau alte grupuri, activitățile sportive și recreative etc. care utilizează suprafața, clădirile sau alte resurse ale exploatației.

6.01.02

 

Artizanat

Obiecte artizanale fabricate în cadrul exploatației de către capul exploatației agricole individuale sau de către membrii familiei acestuia sau de către forța de muncă din afara familiei, cu condiția ca aceasta din urmă să efectueze și muncă agricolă, indiferent de modul de vânzare a produselor.

6.01.03

 

Prelucrarea produselor agricole

Orice prelucrare, în cadrul exploatației, a unui produs agricol primar într-un produs secundar prelucrat, indiferent dacă materia primă este produsă în cadrul exploatației sau cumpărată din afară. Aceasta include prelucrarea cărnii, fabricarea brânzei etc.

Toate prelucrările produselor agricole din cadrul acestei rubrici, cu condiția ca prelucrarea să fie considerată ca fiind parte a activității agricole. Fabricarea vinului și producția de ulei de măsline sunt, prin urmare, excluse, cu condiția ca procentul de vin și ulei cumpărat să nu fie semnificativ.

6.01.04

 

Producția de energie regenerabilă

Producerea de energie regenerabilă destinată vânzării include biogazul, biocombustibilii sau electricitatea obținute prin turbine eoliene, alte instalații sau din materie primă provenită din agricultură.

Energia regenerabilă produsă numai pentru nevoile proprii ale exploatației nu se include aici.

6.01.05

 

Prelucrarea lemnului (de exemplu, tăierea)

Prelucrarea lemnului brut destinat vânzării în cadrul exploatației (tăierea de cherestea etc.)

6.01.06

 

Acvacultură

Producția de pește, raci etc. în cadrul exploatației. Se exclud activitățile care țin numai de pescuit.

6.01.07

 

Lucrări contractuale (folosind mijloacele de producție ale exploatației)

Lucrări contractuale, realizate cu ajutorul echipamentului exploatației în interiorul sau în afara sectorului agricol, de exemplu deszăpezire, remorcare, întreținerea peisajului, servicii agricole sau legate de mediu etc.

6.01.07.01

 

 

Agricole (pentru alte exploatații)

6.01.07.02

 

 

Neagricole

6.01.08

 

Silvicultură

Lucrări de silvicultură care utilizează atât forța de muncă, cât și mașinile și echipamentele exploatației, în general în scopuri agricole.

6.01.99

 

Altele

Alte activități aducătoare de venituri direct legate de exploatație care nu au fost menționate în altă parte.

6.02

VI. (ii)

Importanța celorlalte activități aducătoare de venituri, direct legate de exploatație

6.02.01

 

Procentajul producției finale a exploatației

Partea de cifră de afaceri a altor activități aducătoare de venituri direct legate de exploatație raportată la cifra de afaceri totală a exploatației (inclusiv plățile directe).

Formula

VII.   SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ

7.01

Exploatația a beneficiat de una dintre următoarele măsuri de dezvoltare rurală în cursul ultimilor 3 ani

Informațiile trebuie colectate și dacă exploatația a beneficiat, și dacă nu a beneficiat de una dintre următoarele măsuri de dezvoltare rurală în cursul ultimilor 3 ani conform unui anumit set de standarde și norme precizate în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (13) sau, unde este cazul, în legislația cea mai recentă.

7.01.01

 

Utilizarea serviciilor de consiliere

Articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Utilizarea serviciilor de consiliere

7.01.02

 

Modernizarea exploatațiilor agricole

Articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Modernizarea exploatațiilor agricole

7.01.03

 

Creșterea valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere

Articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Creșterea valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere.

7.01.04

 

Respectarea standardelor bazate pe legislația comunitară

Articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Respectarea standardelor bazate pe legislația comunitară

7.01.05

 

Participarea producătorilor agricoli în programele privind calitatea alimentelor

Articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Participarea agricultorilor la sisteme de calitate alimentară.

7.01.06

 

Plățile Natura 2000 pentru suprafețele agricole

Articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului: Plăți Natura 2000.

7.01.07

 

Plăți aferente directivei-cadru privind apa

Articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului: Plăți aferente Directivei 2000/60/CE (14).

7.01.08

 

Plăți pentru agromediu

Articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Plăți pentru agromediu

7.01.08.01

 

 

din care în cadrul agriculturii ecologice

Articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Plăți pentru agromediu și pentru cazurile în care în cadrul exploatației se practică agricultură conform unui anumit set de standarde și norme precizate în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.

7.01.09

 

Plăți pentru bunăstarea efectivelor de animale

Articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Plăți în favoarea bunăstării animalelor.

7.01.10

 

Diversificarea spre activități neagricole

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Diversificarea spre activități neagricole.

7.01.11

 

Promovarea activităților turistice

Articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005: Promovarea activităților turistice.

La pagina 23, în anexa III partea II punctul 2.01 subpunctul 2.01.04:

în loc de:

Sol necultivat”,

se va citi:

Sol sterp”.

La pagina 23, în anexa III partea II punctul 2.02 subpunctul 2.02.01:

în loc de:

Cota de suprafață arabilă în afara rotației de culturi planificată”,

se va citi:

Cota de suprafață arabilă din afara asolamentului planificat”.

La pagina 24, în anexa III partea III punctul 3.01 subpunctul 3.01.a:

în loc de:

Garduri vii”,

se va citi:

Împrejmuiri”.

La pagina 24, în anexa III partea III punctul 3.02 subpunctul 3.02.a:

în loc de:

Garduri vii”,

se va citi:

Împrejmuiri”.

La pagina 24, în anexa III partea V punctul 5.01 subpunctul 5.01.02:

în loc de:

Staule susținute de stâlpi – cu bazin cu dejecții”,

se va citi:

Staule susținute de stâlpi – cu tulbureală”.

La pagina 27, în anexa III partea VIII punctul 8.01 subpunctul 8.01.02.07:

în loc de:

„Rapiță și rapiță sălbatică”,

se va citi:

„Rapiță și rapiță navetă”.

La pagina 28, în anexa III partea VIII punctul 8.04:

în loc de:

„sursă”,

se va citi:

„sursa apei”.


(1)  Definiția de bază pentru exploatațiile agricole și pentru unitatea vită mare sunt stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Consiliului.

(2)  În 2010, nu se include.

(3)  Regulamentul nr. 843/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind conturile economice pentru agricultură în cadrul Comunității (JO L 33, 5.2.2004, p. 1).

(5)  În 2010, nu se include.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (JO L 270, 21.10.2003, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/1986 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 (JO L 148, 6.6.2008, p. 1).

(8)  În 2010, nu se include.

(9)  Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

(10)  În 2010, nu se include.

(11)  În 2010, nu se include.

(12)  În 2013, nu se include.

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

(14)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).”