ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.112.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 112

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
30 aprilie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 404/2011 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2011

de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 6 alineatul (5), articolul 7 alineatul (5), articolul 8 alineatul (1), articolul 9 alineatul (5), articolul 14 alineatul (10), articolul 15 alineatul (9), articolul 16 alineatul (2), articolul 21 alineatul (7), articolul 22 alineatul (7), articolul 23 alineatul (5), articolul 24 alineatul (8), articolul 25 alineatul (2), articolul 32, articolul 37 alineatul (4), articolul 40 alineatul (6), articolul 55 alineatul (5), articolul 58 alineatul (9), articolul 60 alineatul (7), articolul 61, articolul 64 alineatul (2), articolul 72 alineatul (5), articolul 73 alineatul (9), articolul 74 alineatul (6), articolul 75 alineatul (2), articolul 76 alineatul (4), articolul 78 alineatul (2), articolul 79 alineatul (7), articolul 92 alineatul (5), articolul 103 alineatul (8), articolul 105 alineatul (6), articolul 106 alineatul (4), articolul 107 alineatul (4), articolul 111 alineatul (3), articolul 116 alineatul (6), articolul 117 alineatul (4) și articolul 118 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 (denumit în continuare „regulamentul privind controlul”) prevede adoptarea unor norme și măsuri detaliate de implementare a dispozițiilor pe care le stabilește.

(2)

În vederea garantării aplicării coerente a acestor norme detaliate, este necesară elaborarea anumitor definiții.

(3)

Articolul 6 alineatul (1) din regulamentul privind controlul prevede că o navă de pescuit a UE poate fi utilizată pentru exploatarea comercială a resurselor acvatice vii doar dacă deține o licență de pescuit valabilă. Articolul 7 alineatul (1) din regulamentul privind controlul prevede că o navă de pescuit a UE este autorizată să desfășoare activități de pescuit specifice doar în măsura în care acestea sunt menționate într-o autorizație de pescuit valabilă. Este necesară stabilirea de norme comune pentru emiterea și administrarea acestor licențe și autorizații de pescuit în vederea garantării unui standard comun al informațiilor cuprinse în acestea.

(4)

Articolul 8 alineatul (1) din regulamentul privind controlul prevede obligația comandantului unei nave de pescuit de a respecta condițiile și restricțiile referitoare la marcarea și identificarea navelor de pescuit și a uneltelor acestora. Dat fiind că aceste condiții și restricții se aplică apelor UE, este necesar ca ele să fie stabilite la nivelul Uniunii Europene.

(5)

Conform articolului 9 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, statele membre trebuie să utilizeze un sistem de monitorizare a navelor prin satelit, pentru a asigura o monitorizare eficientă a activităților de pescuit ale navelor lor de pescuit, indiferent de poziția acestor nave și de activitățile de pescuit din apele respectivelor state membre. Este necesară stabilirea de specificații comune la nivelul Uniunii Europene pentru un astfel de sistem. Aceste specificații trebuie să determine în special caracteristicile dispozitivelor de urmărire prin satelit, detaliile privind transmiterea datelor de localizare și normele de respectat în caz de defecțiune tehnică sau de nefuncționare a dispozitivelor de urmărire prin satelit.

(6)

Articolul 14 alineatul (1) din regulamentul privind controlul prevede obligația comandanților navelor de pescuit ale UE având o lungime totală de cel puțin 10 metri de a ține un jurnal de pescuit privind operațiunile lor. Este necesar să se determine informațiile care trebuie înregistrate în jurnalul de pescuit, precum și formatul acestuia.

(7)

Articolul 14 alineatul (7) din regulamentul privind controlul prevede obligația comandanților navelor de pescuit ale UE de a aplica un factor de conversie stabilit la nivelul UE pentru a transforma greutatea peștelui stocat sau prelucrat în greutate de pește în viu. Prin urmare, este necesară stabilirea factorilor de conversie respectivi.

(8)

Articolul 15 alineatul (1) din regulamentul privind controlul prevede obligația comandanților navelor de pescuit ale UE având o lungime totală de cel puțin 12 metri de a înregistra informațiile din jurnal prin mijloace electronice. Trebuie stabilite cerințele pentru completarea și transmiterea respectivelor informații pe cale electronică și trebuie specificat formatul acestora.

(9)

Articolul 21 alineatul (1) și articolul 23 alineatul (1) din regulamentul privind controlul prevăd obligația comandanților navelor de pescuit ale UE având o lungime totală de cel puțin 10 metri de a completa și transmite declarații de transbordare și de debarcare. Este necesar să se determine informațiile care trebuie să figureze în aceste declarații și să se specifice detaliile legate de transmiterea lor.

(10)

Articolul 22 alineatul (1) si articolul 24 alineatul (1) din regulamentul privind controlul prevăd completarea și transmiterea pe cale electronică a declarațiilor de transbordare și de debarcare. Trebuie stabilite cerințele pentru completarea și transmiterea respectivelor date pe cale electronică și trebuie specificat formatul acestora.

(11)

Articolul 16 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (1) din regulamentul privind controlul prevăd obligația fiecărui stat membru de a monitoriza, prin sondaj, activitățile navelor de pescuit care nu fac obiectul cerințelor privind jurnalul de pescuit și declarațiile de debarcare. În vederea asigurării unor standarde comune pentru această monitorizare prin sondaj, trebuie stabilite norme detaliate la nivelul Uniunii Europene.

(12)

Articolul 37 din regulamentul privind controlul prevede că, în cazul în care Comisia a interzis activitățile de pescuit ca urmare a presupusei epuizări a posibilităților de pescuit de care dispune un stat membru, un grup de state membre sau Uniunea Europeană și se dovedește că un stat membru nu și-a epuizat de fapt posibilitățile de pescuit, Comisia trebuie să ia măsuri corective. Este necesar să se adopte norme adecvate pentru realocarea acestor posibilități de pescuit, care să țină seama de situațiile în care o captură totală admisibilă (TAC) pentru UE este sau nu disponibilă sau de situațiile în care circumstanțele nu permit această realocare, din cauza stabilirii anuale a posibilităților de pescuit.

(13)

Articolele 39-41 din regulamentul privind controlul prevăd norme pentru a se garanta că puterea motorului navelor de pescuit nu este depășită. Este necesar să se stabilească normele tehnice ale certificărilor și verificărilor relevante care trebuie efectuate în acest domeniu.

(14)

Articolul 55 din regulamentul privind controlul prevede obligația statelor membre de a se asigura că pescuitul de agrement se desfășoară într-un mod compatibil cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului. Pentru stocurile care fac obiectul unui plan de refacere, statele membre trebuie să colecteze date privind capturile din pescuitul de agrement. Atunci când acest tip de pescuit are un impact semnificativ asupra resurselor, Consiliul poate decide luarea de măsuri de gestionare specifice. Este necesar să se stabilească norme detaliate pentru întocmirea de planuri de sondaj pentru a permite statelor membre să monitorizeze capturile din stocurile aflate sub incidența planurilor de refacere efectuate prin pescuitul de agrement de către navele lor, în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția lor.

(15)

În scopul instituirii unui regim de control complet, întregul lanț de producție și comercializare trebuie să fie acoperit de un astfel de regim. Articolul 58 din regulamentul privind controlul prevede un sistem de trasabilitate coerent pentru a garanta că toate loturile de produse pescărești și de acvacultură pot fi urmărite în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, de la captură sau recoltare și până la comercializarea cu amănuntul. Este necesar să se stabilească norme comune pentru procedurile de identificare a produsului vizat.

(16)

Articolul 60 din regulamentul privind controlul prevede că toate produsele pescărești trebuie cântărite pe sisteme aprobate de autoritățile competente, cu excepția cazului în care acestea au adoptat un plan de sondaj aprobat de Comisie. Este necesar să se stabilească norme comune în toate statele membre pentru cântărirea produselor pescărești proaspete și congelate, a produselor pescărești transbordate, precum și pentru cântărirea produselor pescărești după transportul de la locul debarcării.

(17)

Articolul 61 din regulamentul privind controlul prevede posibilitatea cântăririi produselor pescărești după transport, cu condiția ca statul membru implicat să fi adoptat un plan de control sau, în cazul în care produsele pescărești sunt transportate către un alt stat membru, cu condiția ca statele membre implicate să fi adoptat un program comun de control care să fie aprobat de Comisie și să se sprijine pe metodologia bazată pe riscuri adoptată de Comisie. Metodologia bazată pe riscuri trebuie definită.

(18)

Pescuitul de hering, macrou și stavrid negru are unele caracteristici specifice. Din acest motiv este necesar să se stabilească norme speciale privind cântărirea și elementele aferente pentru a se ține seama de aceste caracteristici specifice.

(19)

Articolul 64 din regulamentul privind controlul prevede că trebuie adoptate norme detaliate referitoare la conținutul notelor de vânzare. Este oportună includerea acestor norme în prezentul regulament.

(20)

Articolele 71 și 72 din regulamentul privind controlul prevăd obligația statelor membre de a desfășura activități de supraveghere în apele UE și de a lua măsurile necesare în cazul în care o reperare nu corespunde informațiilor de care dispun. Este necesar să se stabilească norme comune privind conținutul unui raport de supraveghere, precum și modul de transmitere a acestuia.

(21)

Articolul 73 din regulamentul privind controlul prevede posibilitatea Consiliului de a stabili sisteme de observatori însărcinați cu controlul și stabilește în linii mari profilul și sarcinile acestor observatori la bordul navelor de pescuit. Prin urmare, trebuie elaborate norme detaliate privind plasarea și sarcinile observatorilor însărcinați cu controlul.

(22)

Conform titlului VII capitolul I din regulamentul privind controlul, trebuie stabilite norme pentru efectuarea de inspecții în vederea sprijinirii unei abordări standardizate a activităților de control realizate de statele membre. Trebuie stabilite norme referitoare la activitatea funcționarilor responsabili cu inspecțiile și la obligațiile statelor membre în ceea ce privește conduita funcționarilor lor autorizați să efectueze aceste inspecții. Trebuie clarificate în același timp sarcinile operatorilor în timpul inspecției. De asemenea, este necesar să se stabilească principii comune în ceea ce privește procedurile de inspecție în larg, în porturi, în timpul transportului, în piețe, precum și în ceea ce privește rapoartele de inspecție și transmiterea lor.

(23)

Articolul 79 din regulamentul privind controlul prevede că inspectorii din Uniunea Europeană pot efectua inspecții în apele UE și pe navele de pescuit ale Uniunii aflate în afara apelor UE. Este necesară elaborarea de norme cu privire la desemnarea inspectorilor UE, la sarcinile și obligațiile acestora, precum și la tipul de acțiuni de întreprins în urma raportului acestora.

(24)

Articolul 92 din regulamentul privind controlul prevede instituirea unui sistem de puncte pentru încălcările grave cu scopul de a garanta respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului și existența unor condiții echitabile în toate apele UE. Pentru a se realiza acest lucru, este necesar să se stabilească norme comune la nivelul Uniunii Europene pentru aplicarea acestui sistem de puncte, inclusiv o listă de puncte care să se atribuie pentru fiecare încălcare gravă.

(25)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (6) și articolul 103 din regulamentul privind controlul, asistența financiară prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul european pentru pescuit (2) și de Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării (3) este condiționată de respectarea de către statele membre a obligațiilor lor în domeniul conservării și controlului activităților de pescuit, Comisia având posibilitatea, în anumite condiții, să suspende și să suprime această asistență financiară. Este necesar să se elaboreze norme detaliate pentru aplicarea acestor măsuri.

(26)

Articolul 107 din regulamentul privind controlul prevede deducerea cotelor de către Comisie în cazul în care statele membre încalcă normele privind stocurile care fac obiectul planurilor multianuale, dacă acest lucru poate duce la o amenințare gravă pentru conservarea acestor stocuri. Prin urmare, trebuie stabilite norme privind dimensiunea deducerii, luându-se în considerare natura încălcării, amploarea impactului, precum și gravitatea amenințării la adresa resurselor.

(27)

Titlul XII capitolul I din regulamentul privind controlul stabilește normele privind utilizarea datelor înregistrate în scopul respectivului regulament, inclusiv obligația statelor membre de a institui o bază de date electronică și un sistem de validare, precum și dispozițiile referitoare la accesarea și schimbul acestor date. Este necesar să se elaboreze norme comune care să stabilească procedurile de prelucrare a acestor date și de garantare a accesului Comisiei la acestea și care să specifice cerințele privind schimbul de date.

(28)

Articolul 110 din regulamentul privind controlul se referă la accesul de la distanță al Comisiei sau al organismului desemnat de aceasta la dosarele informatizate care conțin datele înregistrate de centrele de monitorizare a pescuitului din statele membre. Pentru a garanta acest acces, trebuie stabilite norme clare privind condițiile și procedurile de respectat.

(29)

Articolele 114-116 din regulamentul privind controlul prevăd obligația statelor membre de a crea site-uri web oficiale. În vederea garantării aceleiași accesibilități la acestea din toate statele membre, trebuie stabilite norme la nivelul UE referitoare la aceste site-uri web.

(30)

În conformitate cu articolul 117 din regulamentul privind controlul, trebuie stabilit un sistem de asistență reciprocă pentru garantarea cooperării administrative între statele membre și Comisie. Această cooperare administrativă este esențială pentru a garanta că în UE sunt create condiții de egalitate și că activitățile ilegale sunt anchetate și sancționate în mod adecvat. Așadar, trebuie elaborate norme privind schimbul de informații sistematic, fie la cerere, fie spontan, și privind posibilitatea de a solicita aplicarea unor măsuri de asigurare a respectării normelor și notificarea administrativă de către un alt stat membru.

(31)

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre este reglementată prin Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (4). Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie este reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5), mai ales în legătură cu cerințele privind confidențialitatea și securitatea prelucrării, transferul de date cu caracter personal din sistemele naționale ale statelor membre către Comisie, legalitatea prelucrării, drepturile persoanelor vizate la informare, la acces și la rectificarea propriilor date cu caracter personal.

(32)

Pentru a facilita implementarea sistemului de control al activităților de pescuit, normele detaliate trebuie concentrate într-un singur regulament. Prin urmare, următoarele regulamente ale Comisiei trebuie abrogate:

Regulamentul (CEE) nr. 2807/83 (6) de definire a procedurilor speciale de înregistrare a informațiilor privitoare la capturile de pește de către statele membre;

Regulamentul (CEE) nr. 3561/85 (7) privind informațiile legate de inspectarea activităților de pescuit efectuate de către autoritățile naționale de control;

Regulamentul (CEE) nr. 493/87 (8) de stabilire a normelor pentru repararea prejudiciului cauzat de încetarea anumitor activități de pescuit;

Regulamentul (CEE) nr. 1381/87 (9) privind stabilirea modalităților specifice de marcare și documentare a navelor de pescuit;

Regulamentul (CEE) nr. 1382/87 (10) privind modalitățile de aplicare legate de inspecția navelor de pescuit;

Regulamentul (CE) nr. 2943/95 (11) de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1627/94 al Consiliului privind stabilirea dispozițiilor generale referitoare la permisele de pescuit speciale;

Regulamentul (CE) nr. 1449/98 (12) de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului privind rapoartele de pescuit;

Regulamentul (CE) nr. 356/2005 (13) de stabilire a normelor detaliate pentru marcarea și identificarea uneltelor pentru pescuitul pasiv și a traulelor cu ramă;

Regulamentul (CE) nr. 2244/2003 (14) de stabilire a dispozițiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit;

Regulamentul (CE) nr. 1281/2005 (15) privind gestionarea licențelor de pescuit și informațiile minimale pe care acestea trebuie să le conțină;

Regulamentul (CE) nr. 1042/2006 (16) de stabilire a normelor de aplicare a articolului 28 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului;

Regulamentul (CE) nr. 1542/2007 (17) privind procedurile de debarcare și cântărire pentru hering, macrou și stavrid negru;

Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 (18) de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1566/2007; și

Regulamentul (CE) nr. 409/2009 (19) de stabilire a coeficienților de conversie și a codurilor de prezentare la nivel comunitar utilizate la conversia greutății peștelui procesat în greutate în viu și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2807/83 al Comisiei.

(33)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme detaliate pentru aplicarea sistemului de control al Uniunii Europene instituit prin regulamentul privind controlul.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„navele de pescuit ale UE” înseamnă navele definite la articolul 3 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului (20);

2.

„apele UE” înseamnă apele definite la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

3.

„titularul unei licențe de pescuit” înseamnă o persoană fizică sau juridică pe numele căreia s-a emis o licență de pescuit de tipul celei menționate la articolul 6 din regulamentul privind controlul;

4.

„inspectorii UE” înseamnă inspectorii definiți la articolul 4 alineatul (7) din regulamentul privind controlul;

5.

„dispozitiv de atragere a peștilor” înseamnă orice echipament care plutește la suprafața mării sau care este ancorat cu scopul de a atrage pești;

6.

„unealtă pasivă” înseamnă orice unealtă de pescuit a cărei utilizare în vederea efectuării de capturi nu necesită nicio mișcare a dispozitivului; printre acestea se numără:

(a)

setci, plase de încurcare, setci cu sirec, vintire;

(b)

setci în derivă și setci cu sirec în derivă, oricare dintre acestea putând fi dotată cu echipamente de ancorare, plutire și navigare;

(c)

paragate, vârșe și capcane;

7.

„traul cu ramă” înseamnă orice traul tractat a cărui gură este menținută deschisă cu o ramă sau cu un dispozitiv similar, indiferent dacă acesta este susținut sau nu în momentul în care este tractat pe fundul mării;

8.

„sistemul de monitorizare a navelor” (VMS), menționat la articolul 9 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, este un sistem de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, care le oferă informații autorităților responsabile cu activitățile de pescuit la intervale regulate cu privire la localizarea, ruta și viteza navelor;

9.

„dispozitivul de urmărire prin satelit”, menționat la articolul 4 alineatul (12) din regulamentul privind controlul, înseamnă un dispozitiv instalat la bordul unei nave de pescuit, care transmite automat informații privind poziția navei și alte date conexe centrului de monitorizare a pescuitului, în conformitate cu cerințele legale, și care permite detectarea și identificarea navelor de pescuit în orice moment;

10.

„campanie de pescuit” înseamnă orice expediție a unei nave de pescuit în timpul căreia sunt întreprinse activități de pescuit, care începe în momentul în care nava de pescuit părăsește un port și se încheie când aceasta ajunge într-un port;

11.

„activitate de pescuit” înseamnă toate activitățile legate de localizarea peștelui, lansarea, remorcarea și tractarea uneltelor active, fixarea, scufundarea, îndepărtarea sau refixarea uneltelor pasive, precum și scoaterea capturilor din uneltele de pescuit sau din năvoade sau transferarea acestora din cuștile de transport către cuștile de îngrășare și de creștere;

12.

„jurnalul de pescuit electronic” înseamnă înregistrarea pe cale informatică a detaliilor privind activitățile de pescuit de către comandantul unei navei de pescuit, detalii care sunt transmise autorităților din statul membru vizat;

13.

„prezentarea produsului” înseamnă descrierea stadiului de prelucrare a produsului pescăresc sau a unei părți din acesta, în conformitate cu codurile și descrierile din anexa I;

14.

„Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului” înseamnă agenția definită la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului (21);

15.

„reperare” înseamnă orice observare a unei nave de pescuit de către orice autoritate competentă a unui stat membru;

16.

„informații sensibile din punct de vedere comercial” înseamnă informații a căror divulgare poate aduce prejudicii intereselor comerciale ale unui operator;

17.

„sistem de validare computerizat” înseamnă un sistem capabil de a verifica dacă toate datele înregistrate în bazele de date ale statelor membre sunt corecte, complete și transmise în termenele cerute;

18.

„serviciu web” înseamnă un sistem software conceput pentru a sprijini interacțiunea interoperabilă dintre mașini în cadrul unei rețele.

TITLUL II

CONDIȚII GENERALE PENTRU ACCESUL LA APE ȘI RESURSE

CAPITOLUL I

Licențe de pescuit

Articolul 3

Emiterea și gestionarea licențelor de pescuit

(1)   Licențele de pescuit menționate la articolul 6 din regulamentul privind controlul sunt valabile pentru o singură navă de pescuit a UE.

(2)   Licențele de pescuit menționate la articolul 6 din regulamentul privind controlul trebuie emise, gestionate și retrase de statele membre pentru propriile nave de pescuit în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   Licențele de pescuit menționate la articolul 6 din regulamentul privind controlul trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în anexa II.

(4)   Licențele de pescuit emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1281/2005 sunt considerate drept licențe de pescuit emise în conformitate cu prezentul regulament dacă conțin cel puțin informațiile obligatorii în temeiul alineatului (3) din prezentul articol.

(5)   O licență de pescuit este valabilă doar atâta timp cât condițiile pe baza cărora a fost emisă sunt respectate.

(6)   În cazul în care o licență de pescuit a fost suspendată temporar sau retrasă permanent, autoritățile din statul membru de pavilion informează imediat titularul licenței de pescuit respective cu privire la acest fapt.

(7)   În orice moment, capacitatea totală corespunzătoare licențelor de pescuit emise de un stat membru, în GT sau în kW, nu depășește nivelurile maxime ale capacității pentru statul membru respectiv stabilite în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și din Regulamentul (CE) nr. 1438/2003 al Comisiei (22), Regulamentul (CE) nr. 639/2004 al Consiliului (23) și Regulamentul (CE) nr. 2104/2004 al Comisiei (24).

CAPITOLUL II

Autorizații de pescuit

Articolul 4

Autorizații de pescuit

(1)   Autorizațiile de pescuit menționate la articolul 7 din regulamentul privind controlul sunt valabile pentru o singură navă de pescuit a UE.

(2)   Autorizațiile de pescuit menționate la articolul 7 din regulamentul privind controlul trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în anexa III. Statul membru de pavilion se asigură că informațiile cuprinse în autorizația de pescuit sunt corecte și respectă normele politicii comune în domeniul pescuitului.

(3)   Licențele de pescuit speciale emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1627/94 al Consiliului (25) sunt considerate drept autorizații de pescuit emise în conformitate cu prezentul regulament dacă conțin cel puțin informațiile obligatorii în temeiul alineatului (2) din prezentul articol.

(4)   Autorizația de pescuit menționată la alineatul (2) și licența de pescuit menționată la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament pot apărea în același document.

(5)   Fără a aduce atingere normelor speciale, navele de pescuit ale UE având o lungime totală sub 10 metri, care pescuiesc exclusiv în apele teritoriale ale statului lor membru de pavilion, trebuie scutite de obligația de a avea o autorizație de pescuit.

(6)   Articolul 3 alineatele (2) și (5) din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.

Articolul 5

Lista autorizațiilor de pescuit

(1)   Fără a aduce atingere normelor speciale, atunci când site-urile web menționate la articolul 114 din regulamentul privind controlul sunt operaționale, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012, statele membre publică pe partea securizată a site-ului lor oficial lista cu navele lor de pescuit care au primit autorizațiile de pescuit menționate la articolul 7 din regulamentul privind controlul, înainte ca aceste autorizații să devină valabile. Statele membre actualizează lista în cazul oricăror modificări ale acesteia, înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare.

(2)   Pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011, statele membre trebuie să pună la dispoziția Comisiei, la cerere, o listă cu navele lor de pescuit care au primit autorizații de pescuit pentru 2011. Ele informează Comisia cu privire la orice modificări ale acestei liste înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare.

CAPITOLUL III

Marcarea și identificarea navelor de pescuit ale UE și a uneltelor acestora

Secțiunea 1

Marcarea și identificarea navelor de pescuit

Articolul 6

Marcarea navelor de pescuit

Navele de pescuit ale UE trebuie marcate după cum urmează:

(a)

litera (literele) portului sau circumscripției unde a fost înregistrată nava de pescuit a UE și numărul (numerele) de înmatriculare vor fi înscrise cu vopsea sau afișate pe ambele părți ale prorei, cât mai sus cu putință deasupra apei, astfel încât să fie ușor de văzut de pe mare și din aer, cu o culoare care să contrasteze cu cea a fondului pe care sunt scrise;

(b)

în cazul navelor de pescuit ale UE având o lungime totală mai mare de 10 metri, dar mai mică de 17 metri, înălțimea literelor și a numerelor nu va fi mai mică de 25 de centimetri, cu o grosime a caracterului de cel puțin 4 centimetri. În cazul navelor de pescuit ale UE cu o lungime totală de 17 metri sau mai mult, înălțimea literelor și a numerelor nu va fi mai mică de 45 de centimetri, cu o grosime a caracterului de cel puțin 6 centimetri;

(c)

statul membru de pavilion poate solicita ca indicativul de apel radio internațional (IRCS) sau literele și numerele de identificare externă să fie înscrise cu vopsea pe acoperișul timoneriei astfel încât să fie vizibile din aer, cu o culoare care să contrasteze cu fondul pe care sunt scrise;

(d)

culorile contrastante vor fi albul și negrul;

(e)

literele și numerele de identificare externă înscrise cu vopsea sau afișate pe nava UE nu pot fi îndepărtate, șterse, modificate, ilizibile, acoperite sau ascunse.

Articolul 7

Documente existente la bordul unei nave de pescuit a UE

(1)   Comandantul unei nave de pescuit a UE care are o lungime totală de 10 metri sau mai mult va avea la bord documentele eliberate de autoritatea competentă din statul membru în care este înmatriculată nava, care conțin cel puțin următoarele informații referitoare la navă:

(a)

denumirea, dacă este cazul;

(b)

literele portului sau circumscripției unde a fost înmatriculată nava și numărul (numerele) de înmatriculare;

(c)

indicativul de apel radio internațional, dacă există;

(d)

numele și adresa proprietarului/proprietarilor și, dacă este cazul, ale navlositorului (navlositorilor);

(e)

lungimea totală, puterea de propulsie a motorului, tonajul brut și, pentru navele de pescuit ale UE intrate în funcțiune după data de 1 ianuarie 1987, data intrării în funcțiune.

(2)   În cazul navelor de pescuit având o lungime totală de peste 17 metri, care dispun de cale de depozitare a peștelui, comandantul trebuie să dețină la bord desene precise care să descrie respectivele cale și să indice inclusiv toate punctele de acces și capacitatea de stocare a acestora în metri cubi.

(3)   Comandantul unei nave de pescuit a UE care are rezervoare cu apă de mare răcită sau refrigerată va păstra la bord un document actualizat care arată calibrarea rezervoarelor în metri cubi la un interval de 10 centimetri.

(4)   Documentele menționate la alineatele (2) și (3) trebuie să fie certificate de autoritatea competentă a statului membru de pavilion. Orice modificare a caracteristicilor cuprinse în documentele menționate la alineatele (1)-(3) trebuie certificată de către autoritatea competentă a statului membru de pavilion.

(5)   Documentele menționate la prezentul articol trebuie prezentate pentru control și inspecție la cererea funcționarilor de resort.

Secțiunea 2

Marcarea și identificareea uneltelor și ambarcațiunilor de pescuit

Articolul 8

Marcarea ambarcațiunilor și a dispozitivelor de atragere a peștilor

Orice ambarcațiune transportată la bordul navelor de pescuit ale UE și dispozitivele de atragere a peștilor trebuie marcate cu literele și numerele de identificare externă ale navei de pescuit a UE de care aparțin.

Articolul 9

Norme generale pentru unelte pasive și traule cu ramă

(1)   Dispozițiile articolelor 9-12 din prezentul regulament se aplică navelor de pescuit ale UE care își desfășoară activitatea în apele UE, iar dispozițiile articolelor 13-17 din prezentul regulament se aplică navelor care își desfășoară activitatea în apele UE în afara celor 12 mile marine măsurate de la liniile de bază ale statelor membre de coastă.

(2)   În apele UE definite la alineatul (1) se interzice realizarea de activități de pescuit cu unelte pasive, geamanduri și traule cu ramă care nu sunt marcate și identificabile în conformitate cu dispozițiile articolelor 10-17 din prezentul regulament.

(3)   În apele UE definite la alineatul (1) se interzice deținerea la bordul navei:

(a)

a ramelor traulelor cu ramă care nu au înscrise literele și numerele de identificare externă în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament;

(b)

a uneltelor pasive care nu sunt etichetate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din prezentul regulament;

(c)

a geamandurilor care nu sunt marcate în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 10

Norme privind traulele cu ramă

Comandantul unei nave de pescuit a UE sau reprezentantul acestuia se asigură că fiecare traul cu ramă asamblat care este transportat la bord sau utilizat pentru pescuit indică în mod clar pe ramele fiecărui ansamblu de traule cu rame literele și numerele de identificare externă ale respectivei nave de pescuit.

Articolul 11

Norme privind uneltele pasive

(1)   Comandantul unei nave de pescuit a UE sau reprezentantul acestuia se asigură că fiecare unealtă pasivă transportată la bord sau utilizată pentru pescuit este marcată și identificabilă în mod clar în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

(2)   Fiecare unealtă pasivă utilizată pentru pescuit indică în permanență literele și numerele de identificare externă afișate pe coca navei de pescuit de care aparține:

(a)

pentru năvoade, pe o etichetă atașată pe prima linie superioară;

(b)

pentru undițe și paragate, pe o etichetă dispusă pe punctul de contact cu geamandura de acostare;

(c)

pentru vârșe și capcane, pe o etichetă aplicată pe frânghia de legare;

(d)

pentru un echipament pentru pescuitul pasiv care se întinde pe mai mult de o milă marină, pe etichete atașate, conform literelor (a), (b) și (c), la intervale regulate care să nu depășească o milă marină, astfel încât nici o parte a echipamentului pentru pescuitul pasiv care depășește o milă marină să nu rămână nemarcată.

Articolul 12

Norme privind etichetele

(1)   Fiecare etichetă trebuie:

(a)

să fie realizată din material durabil;

(b)

să se fixeze bine pe echipamentul de pescuit;

(c)

să aibă lățimea de cel puțin 65 de milimetri;

(d)

să aibă lungimea de cel puțin 75 de milimetri.

(2)   Eticheta nu poate fi îndepărtată, ștearsă, modificată, ilizibilă, acoperită sau ascunsă.

Articolul 13

Norme privind geamandurile

(1)   Comandantul unei nave de pescuit a UE sau reprezentantul acestuia se asigură că pe fiecare unealtă pasivă de pescuit sunt fixate două geamanduri de marcare de la extremități și două geamanduri de marcare intermediare, echipate în conformitate cu anexa IV, și că acestea sunt dispuse în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni.

(2)   Fiecare geamandură de marcare de la extremități și fiecare geamandură intermediară poartă literele și numerele de identificare externă indicate pe coca navei de pescuit a UE de care aparține și care dispune de astfel de geamanduri, după cum urmează:

(a)

literele și numerele sunt indicate la o înălțime cât mai mare deasupra apei, astfel încât să fie în mod clar vizibile;

(b)

literele și numerele au o culoare care contrastează cu suprafața pe care sunt afișate.

(3)   Literele și numerele indicate pe geamandura de marcare nu pot fi șterse, modificate sau lăsate să devină ilizibile.

Articolul 14

Norme privind parâmele

(1)   Parâmele care leagă geamandurile de uneltele pasive sunt fabricate din material submersibil sau sunt prevăzute cu un lest.

(2)   Parâmele care leagă geamandurile de marcare de la extremitățile fiecărei unelte se fixează la extremitățile respectivei unelte.

Articolul 15

Norme privind geamandurile de marcare de la extremități

(1)   Geamandurile de marcare de la extremități trebuie dispuse astfel încât să facă posibilă localizarea fiecărei extremități a uneltei de pescuit în orice moment.

(2)   Catargul fiecărei geamanduri de marcare de la extremități trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 1 metru deasupra nivelului mării, măsurată între vârful flotorului și bordura inferioară a fanionului plasat cel mai jos.

(3)   Geamandurile de marcare de la extremități trebuie să fie colorate, dar nu pot fi de culoare roșie sau verde.

(4)   Fiecare geamandură de marcare de la extremități conține:

(a)

unul sau două fanioane dreptunghiulare; în cazul în care sunt necesare două fanioane pentru aceeași geamandură, distanța dintre ele trebuie să fie de cel puțin 20 de centimetri; fanioanele care indică extremitățile aceleiași unelte trebuie să fie de aceeași culoare, însă nu albe, și de aceeași dimensiune;

(b)

unul sau două felinare de culoare galbenă, care se aprind o dată la cinci secunde (F1 Y 5s) și sunt vizibile de la o distanță de cel puțin două mile marine.

(5)   Fiecare geamandură de marcare de la extremități poate include un semnal așezat în partea superioară a geamandurii, dispunând de una sau două benzi luminoase în dungi, care să nu fie nici roșii, nici verzi și să aibă lățimea de cel puțin 6 centimetri.

Articolul 16

Norme privind fixarea geamandurilor de marcare de la extremități

(1)   Geamandurile de marcare de la extremități se fixează pe unealta pasivă în modul următor:

(a)

geamandura din sectorul vestic (care reprezintă semicercul de busolă care se întinde de la sud pe direcția vest până la nord, inclusiv) este echipată cu două fanioane, două benzi luminoase în dungi, două felinare și o etichetă conformă cu articolul 12 din prezentul regulament;

(b)

geamandura din sectorul estic (care reprezintă semicercul de busolă care se întinde de la nord prin est până la sud inclusiv) este echipată cu un fanion, o bandă luminoasă în dungi, un felinar și o etichetă conformă cu articolul 12 din prezentul regulament.

(2)   Eticheta conține informațiile specificate la articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 17

Geamandurile de marcare intermediare

(1)   Geamandurile de marcare intermediare se fixează pe uneltele pasive cu o lungime mai mare de cinci mile marine, după cum urmează:

(a)

geamandurile de marcare intermediare sunt dispuse la distanțe de cel mult cinci mile marine, astfel încât nicio parte a uneltelor care se desfășoară pe cinci mile marine sau mai mult să nu rămână nemarcată;

(b)

geamandurile de marcare intermediare trebuie să fie echipate cu un felinar de culoare galbenă, care să se aprindă o dată la cinci secunde (F1 Y 5s) și să fie vizibil de la o distanță de cel puțin două mile marine. Ele trebuie să aibă aceleași caracteristici ca cele ale geamandurii de marcare de la extremități din sectorul estic, cu excepția faptului că fanionul este alb.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în Marea Baltică geamandurile de marcare intermediare se fixează pe uneltele pasive care se desfășoară pe o milă marină sau mai mult. Geamandurile de marcare intermediare sunt dispuse la distanțe de cel mult o milă marină, astfel încât nicio parte a uneltelor care se extinde pe o milă marină sau mai mult să nu rămână nemarcată.

Geamandurile de marcare intermediare trebuie să aibă aceleași caracteristici ca și geamandurile de marcare de la extremități aflate în sectorul estic, cu următoarele excepții:

(a)

fanioanele trebuie să fie de culoare albă;

(b)

fiecare a cincea geamandură de marcare intermediară trebuie să fie echipată cu un reflector radar al cărui ecou să poată fi detectat de la o distanță de cel puțin două mile marine.

CAPITOLUL IV

Sistemul de monitorizare a navelor

Articolul 18

Cerința privind dispozitivele de urmărire prin satelit aflate la bordul navelor de pescuit ale UE

(1)   Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (3) din prezentul regulament, o navă de pescuit a UE care intră sub incidența sistemului de monitorizare a navelor nu este autorizată să plece dintr-un port fără un dispozitiv de urmărire prin satelit instalat la bord, în stare perfectă de funcționare.

(2)   Atunci când o navă de pescuit a UE se află într-un port, dispozitivul de urmărire prin satelit poate fi închis doar în cazul în care:

(a)

s-a trimis o notificare prealabilă în acest sens centrului de monitorizare a pescuitului (CMP) din statul membru de pavilion, precum și CMP din statul membru de coastă; și

(b)

raportul următor arată că nava de pescuit a UE nu și-a schimbat poziția față de raportul precedent.

Autoritățile competente din statul membru de pavilion pot autoriza înlocuirea notificării prealabile menționate la litera (a) cu un mesaj VMS automat sau cu o alarmă automată generată de sistem, indicând că nava de pescuit a UE se află într-o zonă geografică predefinită a unui port.

(3)   Prezentul capitol nu se aplică navelor de pescuit ale UE utilizate exclusiv pentru acvacultură.

Articolul 19

Caracteristicile dispozitivelor de urmărire prin satelit

(1)   Dispozitivele de urmărire prin satelit instalate la bordul navelor de pescuit ale UE asigură transmiterea automată către CMP din statul membru de pavilion, la intervale regulate, a datelor privind:

(a)

identificarea navei de pescuit;

(b)

poziția geografică cea mai recentă a navei de pescuit, cu o eroare a poziției mai mică de 500 de metri și cu un interval de încredere de 99 %;

(c)

data și ora determinării poziției menționate a navei de pescuit [în timp universal coordonat (UTC)] și

(d)

viteza instantanee și ruta navei de pescuit.

(2)   Statele membre se asigură că dispozitivele de urmărire prin satelit sunt protejate împotriva introducerii sau transmiterii de poziții false și că nu pot fi modificate manual.

Articolul 20

Responsabilitatea comandanților în ceea ce privește dispozitivele de urmărire prin satelit

(1)   Comandanții unei nave de pescuit a UE se asigură că dispozitivele de urmărire prin satelit sunt pe deplin funcționale în orice moment și că datele menționate la articolul 19 alineatul (1) din prezentul regulament sunt efectiv transmise.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament, comandantul unei nave de pescuit a UE trebuie mai ales să se asigure că:

(a)

nu există nicio posibilitate de modificare a datelor;

(b)

antena sau antenele conectate la dispozitivele de urmărire prin satelit nu sunt obstrucționate, deconectate sau blocate în vreun fel;

(c)

nu există niciun fel de întreruperi ale alimentării cu energie a dispozitivelor de urmărire prin satelit; și

(d)

dispozitivul de urmărire prin satelit nu este scos de pe nava de pescuit.

(3)   Se interzice distrugerea, deteriorarea, scoaterea din funcțiune sau orice acțiune care ar aduce atingere funcționării dispozitivului de urmărire prin satelit, cu excepția cazului în care autoritățile competente din statul membru de pavilion au autorizat repararea sau înlocuirea acestuia.

Articolul 21

Măsuri de control pe care trebuie să le adopte statele membre de pavilion

Fiecare stat membru de pavilion asigură monitorizarea și controlul continuu și sistematic al preciziei datelor menționate la articolul 19 din prezentul regulament și acționează prompt ori de câte ori se constată date incorecte sau incomplete.

Articolul 22

Frecvența transmiterii datelor

(1)   Fiecare stat membru se asigură că CMP primește, cel puțin o dată la două ore, prin sistemul VMS, informațiile menționate la articolul 19 din prezentul regulament cu privire la navele sale de pescuit. CMP poate solicita transmiterea informațiilor la intervale mai mici de timp.

(2)   CMP trebuie să aibă capacitatea de a identifica poziția reală a fiecăreia dintre navele sale.

Articolul 23

Monitorizarea intrării în anumite zone și a ieșirii din acestea

Fiecare stat membru se asigură că, prin intermediul informațiilor VMS, propriul CMP monitorizează data și ora la care navele de pescuit ale respectivului stat membru intră sau ies din:

(a)

oricare dintre zonele maritime în care se aplică normele specifice privind accesul la ape și resurse;

(b)

zonele în care pescuitul este restricționat, menționate la articolul 50 din regulamentul privind controlul;

(c)

zonele reglementate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea Europeană sau unele state membre sunt părți;

(d)

apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unei țări terțe.

Articolul 24

Transmiterea datelor către statele membre de coastă

(1)   VMS stabilit de fiecare stat membru garantează transmiterea automată către CMP dintr-un stat membru de coastă a datelor care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament privind navele de pescuit ale statului membru respectiv, atât timp cât acestea se află în apele statului membru de coastă respectiv. Transmiterea datelor menționate se realizează simultan cu transmiterea către CMP din statul membru de pavilion și respectă formatul stabilit în anexa V.

(2)   Statele membre de coastă care asigură monitorizarea comună a unei zone pot să definească o destinație comună pentru transmiterea datelor care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament. Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta.

(3)   Fiecare stat membru transmite celorlalte state membre și Comisiei o listă completă cu coordonatele de latitudine și longitudine care delimitează zona economică exclusivă sau zona de pescuit exclusivă a acestuia, într-un format pe cât posibil electronic, compatibil cu sistemul geodezic mondial din 1984 (WGS 84). De asemenea, statul membru comunică celorlalte state membre și Comisiei toate modificările acestor coordonate. Statele membre pot publica această listă și pe site-urile menționate la articolul 115 din regulamentul privind controlul.

(4)   Statele membre garantează coordonarea efectivă între autoritățile lor competente în ceea ce privește transmiterea datelor VMS în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul privind controlul, inclusiv prin instituirea de proceduri clare și bine documentate în acest scop.

Articolul 25

Defecțiunea tehnică sau nefuncționarea dispozitivului de urmărire prin satelit

(1)   În eventualitatea unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării unui dispozitiv de urmărire prin satelit instalat la bordul unei nave de pescuit a UE, comandantul sau reprezentantul acestuia comunică CMP din statul membru de pavilion, din patru în patru ore, începând din momentul detectării problemei sau din momentul în care a fost informat în conformitate cu alineatul (4) sau cu articolul 26 alineatul (1) din prezentul regulament, poziția geografică actualizată a navei de pescuit prin mijloacele de telecomunicații adecvate. Statele membre decid asupra mijloacelor de telecomunicații care trebuie utilizate și le precizează pe site-ul web menționat la articolul 115 din regulamentul privind controlul.

(2)   CMP din statul membru de pavilion introduce pozițiile geografice menționate la alineatul (1) în baza de date a VMS, de îndată ce le primește. Datele introduse manual în VMS trebuie să se distingă în mod clar de mesajele automate în baza de date. Dacă este cazul, aceste date VMS introduse manual trebuie transmise fără întârziere statelor membre de coastă.

(3)   În urma unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării dispozitivului de urmărire prin satelit, o navă de pescuit a UE nu poate părăsi portul decât atunci când dispozitivul de urmărire prin satelit instalat la bordul său este în stare perfectă de funcționare conform autorităților competente din statul de pavilion. Prin derogare de la această regulă, CMP din statul membru de pavilion poate autoriza plecarea navelor sale de pescuit din port cu un dispozitiv de urmărire prin satelit defect în vederea reparării sau înlocuirii acestuia.

(4)   Autoritățile competente din statul membru de pavilion sau, dacă este cazul, din statul membru de coastă trebuie să încerce să informeze comandantul, persoana responsabilă pentru navă sau reprezentantul acestora atunci când dispozitivul de urmărire prin satelit instalat la bordul navei de pescuit a UE pare să fie defect sau să nu fie în stare perfectă de funcționare.

(5)   Îndepărtarea dispozitivului de urmărire prin satelit în vederea reparării sau înlocuirii acestuia se supune aprobării autorităților competente din statul membru de pavilion.

Articolul 26

Nerecepționarea datelor

(1)   În cazul în care CMP dintr-un stat membru de pavilion nu primește transmisiile de date în conformitate cu articolul 22 sau cu articolul 25 alineatul (1) din prezentul regulament timp de patru ore consecutiv, acesta informează neîntârziat comandantul sau operatorul navei de pescuit a UE sau reprezentantul (reprezentanții) acestora cu privire la acest lucru. În cazul în care, pentru o anumită navă de pescuit a UE, această situație se repetă mai mult de trei ori pe parcursul unui an calendaristic, statul membru de pavilion asigură verificarea minuțioasă a dispozitivului de urmărire prin satelit instalat pe nava respectivă. Statul membru de pavilion procedează la investigarea chestiunii pentru a stabili dacă nu s-au produs modificări în dispozitivul respectiv. Prin derogare de la articolul 20 alineatul (2) litera (d) din prezentul regulament, această investigație ar putea să includă îndepărtarea dispozitivului respectiv pentru examinare.

(2)   În cazul în care CMP dintr-un stat membru de pavilion nu primește timp de douăsprezece ore transmisiile de date în conformitate cu articolul 22 sau cu articolul 25 alineatul (1) din prezentul regulament, iar ultima poziție comunicată a fost din apele unui alt stat membru, acesta informează CMP din respectivul stat membru de coastă cu privire la aceasta, de îndată ce este posibil.

(3)   În cazul în care autoritățile competente ale unui stat membru de coastă constată prezența unei nave de pescuit a UE în apele acestuia și nu au primit datele în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) sau cu articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament, acestea informează comandantul navei de pescuit și CMP din statul membru de pavilion cu privire la aceasta.

Articolul 27

Monitorizarea și înregistrarea activităților de pescuit

(1)   Statele membre utilizează datele primite în conformitate cu articolul 22, articolul 24 alineatul (1) și articolul 25 din prezentul regulament pentru monitorizarea eficientă a activităților navelor de pescuit.

(2)   Statele membre:

(a)

se asigură că datele primite în conformitate cu prezentul capitol sunt înregistrate în format electronic și stocate în siguranță în baze de date computerizate pentru o perioadă de cel puțin trei ani;

(b)

iau măsurile necesare pentru a garanta că datele respective sunt utilizate exclusiv în scopuri oficiale; și

(c)

iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele în cauză împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, deteriorării, distribuirii sau consultării neautorizate.

Articolul 28

Accesul Comisiei la date

Comisia poate solicita statelor membre, în conformitate cu articolul 111 alineatul (1) litera (a) din regulamentul privind controlul, să garanteze transmiterea automată către Comisie sau către organismul desemnat de aceasta a datelor care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament cu privire la un anumit grup de nave de pescuit și pentru o anumită perioadă. Transmiterea datelor menționate se realizează simultan cu primirea lor de către CMP din statul membru de pavilion și respectă formatul stabilit în anexa V.

TITLUL III

CONTROLUL PESCUITULUI

CAPITOLUL I

Jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie

Secțiunea 1

Completarea și transmiterea jurnalului de pescuit, a declarației de debarcare și a declarației de transbordare pe suport de hârtie

Articolul 29

Navele de pescuit ale UE care trebuie să completeze și să transmită un jurnal de pescuit și o declarație de transbordare/debarcare pe suport de hârtie

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din planurile multianuale, comandantul unei nave de pescuit a UE având o lungime totală de 10 metri sau mai mult, care nu este obligat să completeze și să transmită pe cale electronică datele din jurnalul de pescuit, declarațiile de transbordare și declarațiile de debarcare trebuie să completeze și să prezinte datele din jurnalul de pescuit, declarațiile de transbordare și cele de debarcare, menționate la articolele 14, 21 și 23 din regulamentul privind controlul, pe suport de hârtie. Aceste declarații de transbordare și de debarcare se pot completa și transmite de reprezentantul comandantului, în numele acestuia.

(2)   Obligația de a completa și de a transmite datele din jurnalul de pescuit, declarațiile de transbordare și cele de debarcare pe suport de hârtie se aplică, de asemenea, și navelor de pescuit ale UE a căror lungime totală nu depășește 10 metri, atunci când statul membru de pavilion de care aparțin impune obligația de a ține un jurnal de pescuit și de a prezenta declarații de transbordare și/sau de debarcare în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) și cu articolul 25 alineatul (3) din regulamentul privind controlul.

Articolul 30

Modele de jurnale de pescuit, declarații de transbordare și declarații de debarcare pe suport de hârtie

(1)   Pentru toate zonele de pescuit, cu excepția subzonei NAFO 1 și a diviziunilor ICES V(a) și XIV, jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie trebuie completate și transmise de către comandanții navelor de pescuit ale UE în conformitate cu modelul din anexa VI. Cu toate acestea, modelul care figurează în anexa VII poate fi utilizat pentru operațiunile de pescuit realizate exclusiv în Marea Mediterană de către comandanții navelor de pescuit ale UE care nu sunt obligați să transmită pe cale electronică datele din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare și din declarația de debarcare și care întreprind campanii de pescuit de o zi într-o singură zonă de pescuit.

(2)   Pentru subzona NAFO 1 și diviziunile ICES V(a) și XIV se utilizează formatul care figurează în anexa VIII pentru jurnalul de pescuit pe suport de hârtie, iar pentru declarațiile de transbordare și cele de debarcare se utilizează formatul din anexa IX.

(3)   Jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie, după modelul din anexele VI și VII, se completează în conformitate cu alineatul (1) și articolul 31 din prezentul regulament, atunci când aceste nave de pescuit ale UE desfășoară activități de pescuit în apele unei țări terțe, în apele reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului sau în ape din afara UE nereglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului, cu excepția cazului în care respectiva țară terță sau normele respectivei organizații regionale de gestionare a pescuitului impun în mod explicit completarea și transmiterea unui alt tip de jurnal de pescuit, de declarație de transbordare sau de declarație de debarcare. Dacă țara terță nu menționează un anumit tip de jurnal de pescuit, însă impune utilizarea unor informații diferite de cele cerute de Uniunea Europeană, aceste informații trebuie și ele înregistrate.

(4)   Statele membre pot continua să utilizeze jurnalul de pescuit pe suport de hârtie, în conformitate cu regulamentul (CEE) nr. 2807/83, în cazul navelor de pescuit ale UE care nu sunt supuse obligației de a completa și transmite datele din jurnalul de pescuit pe suport electronic, conform articolului 15 din regulamentul privind controlul, până la epuizarea stocurilor de jurnale de pescuit pe suport de hârtie.

Articolul 31

Instrucțiuni de completare și transmitere a jurnalelor de pescuit, a declarațiilor de transbordare și a declarațiilor de debarcare pe suport de hârtie

(1)   Jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie trebuie completate și transmise în conformitate cu instrucțiunile din anexa X.

(2)   În cazul în care instrucțiunile din anexa X prevăd că aplicarea unei reguli este opțională, statul membru de pavilion poate transforma regula respectivă în regulă obligatorie.

(3)   Toate mențiunile din jurnalul de pescuit, declarația de transbordare sau declarația de debarcare trebuie să fie lizibile și indelebile. Nicio mențiune nu poate fi ștearsă sau modificată. În caz de eroare, mențiunea incorectă se șterge cu o singură linie, după care se înscrie noua mențiune însoțită de parafa comandantului. Parafa comandantului trebuie să figureze în dreptul fiecărei linii.

(4)   Comandantul navei de pescuit a UE sau reprezentantul acestuia, în cazul declarațiilor de transbordare și de debarcare, certifică, cu ajutorul inițialelor sau al semnăturii sale, faptul că mențiunile din jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare sunt corecte.

Articolul 32

Termene limită pentru transmiterea jurnalului de pescuit, a declarației de debarcare și a declarației de transbordare pe suport de hârtie

(1)   Atunci când o navă de pescuit a UE a efectuat o debarcare într-un port sau o transbordare într-un port sau într-un loc apropiat de țărmul statului membru de pavilion de care aparține, comandantul său trebuie să transmită autorităților competente din statul membru în cauză originalul (originalele) jurnalului de pescuit, al declarației de transbordare și al declarației de debarcare cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea transbordării sau debarcării. Originalul (originalele) acestor declarații de transbordare și de debarcare se poate (se pot) transmite și de reprezentantul comandantului, în numele acestuia.

(2)   În cazul în care după o campanie de pescuit nu se efectuează nicio debarcare, comandantul transmite originalul (originalele) jurnalului de pescuit și al (ale) declarației de transbordare cât mai repede posibil și cel târziu într-un interval de 48 de ore de la sosirea în port. Originalul (originalele) acestei declarații de transbordare se poate (se pot) transmite și de reprezentantul comandantului, în numele acestuia.

(3)   Atunci când o navă de pescuit a UE a efectuat o transbordare într-un port sau într-un loc apropiat de țărm sau o debarcare într-un port al unui stat membru, altul decât statul membru de pavilion de care aparține, autorităților competente din statul membru în care are loc transbordarea sau debarcarea trebuie să li se transmită prima copie (primele copii) a (ale) jurnalului de pescuit, a declarației de transbordare și a declarației de debarcare cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la transbordare sau debarcare. Originalul (originalele) jurnalului de pescuit, al declarației de transbordare și al declarației de debarcare se transmite cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la transbordare sau debarcare autorităților competente din statul membru de pavilion.

(4)   Atunci când o navă de pescuit a UE a efectuat o debarcare într-un port sau în apele unei țări terțe sau în largul apelor unei țări terțe sau o transbordare într-un port dintr-o țară terță, autorităților competente din statul membru de pavilion trebuie să li se transmită originalul (originalele) jurnalului de pescuit, al declarației de transbordare și al declarației de debarcare cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la transbordare sau debarcare.

(5)   Atunci când o țară terță sau când normele unei organizații regionale de gestionare a pescuitului impun un alt tip de jurnal de pescuit, de declarație de transbordare sau de declarație de debarcare decât modelele care figurează în anexa VI, comandantul navei de pescuit a UE trebuie să transmită o copie a acelui document autorităților competente de care aparține cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la transbordare sau debarcare.

Secțiunea 2

Norme specifice pentru jurnalul de pescuit pe suport de hârtie

Articolul 33

Completarea jurnalului de pescuit pe suport de hârtie

(1)   Jurnalul de pescuit pe suport de hârtie trebuie completat cu toate informațiile obligatorii, chiar în lipsa capturilor:

(a)

în fiecare zi, însă înainte de ora 24.00 și înainte de intrarea în port;

(b)

atunci când se procedează la o inspecție în larg;

(c)

în situațiile stabilite de legislația comunitară sau de către statul membru de pavilion.

(2)   Trebuie completată o nouă linie în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie:

(a)

pentru fiecare zi în larg;

(b)

atunci când se pescuiește într-o nouă diviziune ICES sau într-o nouă zonă de pescuit în aceeași zi;

(c)

atunci când se introduc datele privind efortul de pescuit.

(3)   Trebuie completată o nouă pagină în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie:

(a)

atunci când se folosește o altă unealtă sau o plasă ale cărei ochiuri sunt diferite de cele ale uneltei utilizate anterior;

(b)

pentru orice operațiune de pescuit efectuată după o transbordare sau după o debarcare intermediară;

(c)

dacă numărul de coloane este insuficient;

(d)

la plecarea dintr-un port în care nu a avut loc o debarcare.

(4)   La plecarea dintr-un port sau în urma încheierii unei operațiuni de transbordare, atunci când capturile rămân la bordul navei, cantitățile din fiecare specie trebuie indicate pe o nouă pagină din jurnalul de pescuit.

(5)   Se aplică codurile furnizate în anexa XI pentru a indica, la rubricile adecvate ale jurnalului de pescuit pe suport de hârtie, uneltele de pescuit utilizate.

Secțiunea 3

Norme specifice pentru declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie

Articolul 34

Înmânarea unei declarații de transbordare pe suport de hârtie

(1)   În cazul unei operațiuni de transbordare efectuate între două nave de pescuit ale UE, la încheierea operațiunii de transbordare, comandantul navei de pescuit sau reprezentantul acestuia trebuie să înmâneze o copie a declarației de transbordare pentru nava sa comandantului navei de destinație sau reprezentantului acestuia. Comandantul navei de destinație sau reprezentantul acestuia trebuie de asemenea, la încheierea operațiunii de transbordare, să înmâneze o copie a declarației de transbordare pentru nava sa comandantului navei care efectuează transbordarea sau reprezentantului acestuia.

(2)   Copiile menționate la alineatul (1) trebuie prezentate pentru control și inspecție la cererea unui funcționar de resort.

Articolul 35

Semnarea declarației de debarcare

Fiecare pagină a declarației de debarcare trebuie semnată înainte de transmitere de către comandant sau de reprezentantul acestuia.

CAPITOLUL II

Jurnalul de pescuit, declarația de debarcare și declarația de transbordare pe suport electronic

Secțiunea 1

Completarea și transmiterea datelor din jurnalul de pescuit, din declarația de debarcare și din declarația de transbordare pe suport electronic

Articolul 36

Obligația existenței unui sistem electronic de înregistrare și raportare la bordul navelor de pescuit ale UE

(1)   Fără a aduce atingere articolului 39 alineatul (4) din prezentul regulament, navele de pescuit ale UE supuse obligației de a completa și transmite jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare în conformitate cu articolele 15, 21 și 24 din regulamentul privind controlul nu vor fi autorizate să părăsească portul fără a avea instalat la bord un sistem electronic de înregistrare și raportare în stare perfectă de funcționare.

(2)   Prezentul capitol nu se aplică navelor de pescuit ale UE utilizate exclusiv pentru acvacultură.

Articolul 37

Formatul pentru transmiterea datelor de la navele de pescuit ale UE către autoritatea competentă din propriul stat de pavilion

Statele membre vor decide asupra formatului care va trebui utilizat între navele de pescuit ale UE care arborează pavilionul acestor state și autoritățile lor competente pentru completarea și transmiterea datelor din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare și din declarația de debarcare care sunt menționate la articolele 15, 21 și 24 din regulamentul privind controlul.

Articolul 38

Mesaje de răspuns

(1)   Pentru fiecare transmitere de date din jurnalul de pescuit și de date privind transbordarea, notificarea prealabilă și debarcarea se emit mesaje de răspuns către navele de pescuit ale UE. Mesajul de răspuns conține o confirmare de primire.

(2)   Comandantul unei nave de pescuit a UE păstrează mesajul de răspuns până la sfârșitul campaniei de pescuit.

Articolul 39

Dispoziții în caz de defecțiune tehnică sau de nefuncționare a sistemelor electronice de înregistrare și raportare

(1)   În eventualitatea unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării sistemului electronic de înregistrare și raportare instalat la bordul unei nave de pescuit a UE, începând din momentul detectării problemei sau din momentul în care a fost informat în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din prezentul regulament, comandantul navei de pescuit sau reprezentantul acestuia comunică autorităților competente din statul membru de pavilion, prin mijloacele de telecomunicații adecvate, în fiecare zi și nu mai târziu de ora 24.00, chiar și în lipsa capturilor, datele din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare și din declarația de debarcare. Statele membre decid asupra mijloacelor de telecomunicații care trebuie utilizate și le precizează pe site-ul web menționat la articolul 115 din regulamentul privind controlul.

(2)   În eventualitatea unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării sistemului electronic de înregistrare și raportare, datele din jurnalul de pescuit și din declarația de transbordare se trimit, de asemenea:

(a)

la solicitarea autorității competente a statului de pavilion;

(b)

imediat după încheierea ultimei activități de pescuit sau a transbordării;

(c)

înainte de intrarea în port;

(d)

atunci când se procedează la o inspecție în larg;

(e)

în situațiile stabilite de legislația comunitară sau de către statul de pavilion.

Datele din notificarea prealabilă și din declarația de debarcare trebuie transmise și în cazurile menționate la literele (a) și (e).

(3)   Autoritățile competente din statul membru de pavilion introduc datele menționate la alineatul (1) în baza de date electronică de îndată ce le primesc.

(4)   În urma unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării sistemului electronic de înregistrare și raportare, o navă de pescuit a UE nu poate părăsi portul înainte ca sistemul de înregistrare și raportare instalat la bordul său să fie pe deplin operațional, lucru care trebuie confirmat de către autoritățile competente din statul membru de pavilion, sau înainte de a primi o autorizare de părăsire a portului de la autoritățile competente din statul membru de pavilion. Statul membru de pavilion informează statul membru de coastă imediat ce a autorizat o navă aflată sub pavilionul său să plece dintr-un port aflat în statul membru de coastă cu un sistem electronic de înregistrare și raportare care nu funcționează.

(5)   Îndepărtarea sistemului electronic de înregistrare și raportare în vederea reparării sau înlocuirii acestuia se supune aprobării autorităților competente din statul membru de pavilion.

Articolul 40

Nerecepționarea datelor

(1)   În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru de pavilion nu au primit datele transmise în conformitate cu articolele 15, 22 și 24 din regulamentul privind controlul, acestea notifică acest lucru, cât mai curând posibil, comandantului sau operatorului navei de pescuit a UE ori reprezentantului (reprezentanților) acestora. În cazul în care, pentru o anumită navă de pescuit a UE, această situație se repetă mai mult de trei ori pe parcursul unui an calendaristic, statul membru de pavilion asigură verificarea minuțioasă a sistemului electronic de înregistrare și raportare instalat pe nava respectivă. Statul membru de pavilion procedează la investigarea chestiunii, pentru a stabili motivul pentru care nu s-au primit datele, luând apoi măsurile necesare în această privință.

(2)   În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru de pavilion nu au primit datele transmise în conformitate cu articolele 15, 22 și 24 din regulamentul privind controlul, iar ultimele date privind poziția primite prin sistemul de monitorizare a navelor indicau poziția navei în apele unui stat membru de coastă, acestea informează fără întârziere autoritățile competente din respectivul stat membru de coastă cu privire la acest lucru.

(3)   Comandantul sau operatorul navei de pescuit a UE ori reprezentantul acestora trimite autorităților competente din statul membru de pavilion toate datele care nu au fost încă transmise și pentru care s-a primit o astfel de notificare conform alineatului (1), imediat după primirea notificării.

Articolul 41

Deficiențe privind accesarea datelor

(1)   Atunci când autoritățile competente dintr-un stat membru de coastă remarcă în apele lor teritoriale o navă de pescuit a UE dintr-un alt stat membru și nu pot accesa datele din jurnalul de pescuit sau cele referitoare la transbordare menționate la articolul 44 din prezentul regulament, acestea solicită autorităților competente din statul membru de pavilion să le asigure accesul la datele respective.

(2)   În cazul în care nu i se asigură accesul menționat la alineatul (1) în termen de patru ore de la solicitare, statul membru de coastă informează statul membru de pavilion. La primirea notificării, statul membru de pavilion are obligația de a transmite fără întârziere statului membru de coastă datele solicitate, prin orice mijloace electronice aflate la dispoziție.

(3)   În cazul în care statul membru de coastă nu primește datele menționate la alineatul (2), comandantul sau operatorul navei de pescuit a UE ori reprezentantul acestora transmite datele și o copie a mesajului de răspuns menționat la articolul 38 din prezentul regulament autorităților competente din statul membru de coastă la cererea acestora și prin orice mijloace disponibile, dacă se poate electronice. Statele membre decid asupra mijloacelor care trebuie utilizate și le precizează pe site-ul web menționat la articolul 115 din regulamentul privind controlul.

(4)   În cazul în care comandantul sau operatorul navei de pescuit a UE ori reprezentantul acestora nu poate furniza autorităților competente din statul membru de coastă o copie a mesajului de răspuns menționat la articolul 38 din prezentul regulament, activitățile de pescuit ale navei în cauză în apele statului membru de coastă sunt interzise până în momentul în care comandantul, proprietarul navei de pescuit sau reprezentantul acestuia furnizează autorităților o copie a mesajului de răspuns sau a informațiilor menționate la articolul 14 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

Articolul 42

Date privind funcționarea sistemului electronic de înregistrare și raportare

(1)   Statele membre mențin baze de date privind funcționarea sistemului lor electronic de înregistrare și raportare. Aceste baze de date trebuie să conțină și să fie capabile să genereze automat cel puțin următoarele informații:

(a)

lista propriilor nave de pescuit ale căror sisteme electronice de înregistrare și raportare au suferit defecțiuni tehnice sau au avut întreruperi în funcționare;

(b)

numărul navelor care nu au efectuat zilnic transmisiuni electronice de date din jurnalul de pescuit și numărul mediu de transmisiuni electronice de date din jurnalul de pescuit primite de la fiecare navă în parte, defalcate pe stat membru de pavilion;

(c)

numărul de declarații de transbordare, de declarații de debarcare, de declarații de primire și de note de vânzare primite, defalcate pe stat membru de pavilion.

(2)   Rezumatele informațiilor generate conform alineatului (1) se trimit Comisiei la cererea acesteia. Aceste informații pot fi publicate, de asemenea, pe site-ul web securizat în formatul și la intervalele de timp decise de Comisie după consultarea statelor membre.

Articolul 43

Formatul pentru schimbul de informații între state membre

(1)   Informațiile menționate în prezenta secțiune fac obiectul schimburilor dintre statele membre, utilizându-se formatul stabilit în anexa XII din care trebuie derivat limbajul XML (extensible mark-up language). Standardul XML care trebuie utilizat pentru toate schimburile de date electronice dintre statele membre și dintre statele membre, Comisie și organismul desemnat de aceasta va fi decis de Comisie după consultarea statelor membre.

(2)   Modificările formatului menționat la alineatul (1) se vor identifica în mod clar și se va marca data la care formatul a fost actualizat. Aceste modificări intră în vigoare cel mai devreme după șase luni din momentul în care au fost decise.

(3)   Atunci când un stat membru primește informații pe cale electronică de la un alt stat membru, acesta trebuie să se asigure că se emite un mesaj de răspuns către autoritățile competente din acel stat membru. Mesajul de răspuns conține o confirmare de primire.

(4)   Datele din anexa XII pe care comandanții au obligația să le înregistreze în jurnalul de pescuit conform normelor UE sunt, de asemenea, obligatorii în schimburile dintre statele membre.

Articolul 44

Accesul la date

(1)   Statele membre de pavilion asigură schimbul electronic de informații menționat la articolul 111 alineatul (1) din regulamentul privind controlul în timp real, cu statele membre de coastă cu privire la datele din jurnalele de pescuit, din declarațiile de transbordare, din notificările prealabile și din declarațiile de debarcare ale navelor lor de pescuit, atunci când navele respective efectuează activități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția statelor membre de coastă în cauză sau când intră în porturi ale acestora.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), un stat membru de pavilion poate asigura, la cerere, schimbul electronic de informații în timp real menționat la articolul 111 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, cu privire la datele din jurnalele de pescuit și din declarațiile de transbordare ale navelor sale de pescuit, cu un stat membru care realizează, în conformitate cu articolul 80 din regulamentul privind controlul, inspecții ale navelor de pescuit ale unui alt stat membru în apele UE aflate în afara apelor statului membru solicitant, în ape internaționale sau în ape ale unor țări terțe.

(3)   Datele menționate la alineatele (1) și (2) referitoare la ultimele douăsprezece luni trebuie furnizate de statul membru de pavilion, la cerere.

(4)   Datele menționate la alineatul (1) cuprind cel puțin datele de la ultima plecare din port până în momentul terminării debarcării capturii. Datele menționate la alineatul (2) cuprind cel puțin datele de la ultima plecare din port până în momentul cererii. Datele menționate la alineatele (1) și (2) aferente campaniilor de pescuit din ultimele 12 luni sunt transmise la cerere.

(5)   Comandantul unei nave de pescuit a UE trebuie să dispună în orice moment de un acces securizat la informațiile electronice din jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare proprii care sunt stocate în baza de date a statului membru de pavilion.

(6)   În cadrul unui plan de desfășurare comun sau al altor activități comune de inspecție convenite de comun acord, un stat membru de coastă acordă unei nave de patrulare a altui stat membru, prin intermediul CMP al respectivului stat membru, acces online la propria bază de date conținând informațiile din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare, din notificarea prealabilă și din declarația de debarcare.

Articolul 45

Schimbul de date între statele membre

(1)   Accesul la datele menționate la articolul 44 din prezentul regulament se face fără întrerupere prin intermediul unei conexiuni internet securizate.

(2)   Statele membre fac schimb de informații tehnice relevante pentru a garanta accesul reciproc la datele din jurnalul de pescuit electronic, din declarația de transbordare și din declarația de debarcare, precum și schimbul acestor date.

(3)   Statele membre:

(a)

se asigură că datele primite în conformitate cu prezentul capitol sunt înregistrate în format electronic și stocate în siguranță în bazele de date computerizate pentru o perioadă de cel puțin trei ani;

(b)

iau măsurile necesare pentru a garanta că datele respective sunt utilizate exclusiv în scopuri oficiale; și

(c)

iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele în cauză împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, deteriorării, distribuirii sau consultării neautorizate.

Articolul 46

Autoritatea unică

(1)   În fiecare stat membru, autoritatea unică menționată la articolul 5 alineatul (5) din regulamentul privind controlul este responsabilă de transmiterea, primirea, administrarea și prelucrarea tuturor datelor la care se face referire în prezentul capitol.

(2)   Statele membre își transmit reciproc datele de contact ale autorităților menționate la alineatul (1) și informează în acest sens Comisia și organismul desemnat de aceasta în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3)   Orice modificare a informațiilor menționate la alineatele (1) și (2) se comunică fără întârziere Comisiei, organismului desemnat de aceasta și celorlalte state membre, înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare.

Secțiunea 2

Norme specifice pentru jurnalul de pescuit pe suport electronic

Articolul 47

Frecvența transmiterii datelor

(1)   Când se află în larg, comandantul unei nave de pescuit a UE transmite informațiile din jurnalul de pescuit electronic autorităților competente din statul membru de pavilion cel puțin o dată pe zi, cel târziu la ora 24:00, chiar și în situația în care în ziua respectivă nu au existat capturi. De asemenea, comandantul transmite datele:

(a)

la solicitarea autorității competente a statului membru de pavilion;

(b)

imediat după încheierea ultimei activități de pescuit;

(c)

înainte de intrarea în port;

(d)

atunci când se procedează la o inspecție în larg;

(e)

în situațiile stabilite de legislația UE sau de către statul de pavilion.

În cazul în care activitatea de pescuit a avut loc cu cel mult o oră înainte de intrarea în port, datele menționate la literele (b) și (c) pot fi transmise într-un singur mesaj.

(2)   Comandantul poate transmite corecturi ale datelor din jurnalul de pescuit electronic și din declarația de transbordare până în momentul ultimei transmisii menționate la alineatul (1) litera (c). Corecturile trebuie să fie ușor identificabile. Toate datele inițiale din jurnalul de pescuit electronic și corecturile aduse acestora se păstrează de către autoritățile competente din statul membru de pavilion.

(3)   Comandantul păstrează o copie a informațiilor menționate la alineatul (1) la bordul navei de pescuit pe întreaga durată a fiecărei absențe din port, până în momentul transmiterii declarației de debarcare.

(4)   În momentul în care o navă de pescuit a UE se află în port, nu transportă pește la bord, iar comandantul navei a transmis declarația de debarcare pentru toate activitățile de pescuit realizate în ultima campanie de pescuit, transmiterea prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol poate fi suspendată cu condiția notificării prealabile a CMP din statul membru de pavilion. Transmiterea este reluată în momentul în care nava de pescuit a UE părăsește portul. Notificarea prealabilă nu este necesară în cazul navelor de pescuit ale UE echipate cu un sistem de monitorizare a navelor și care transmit date prin intermediul acestuia.

CAPITOLUL III

Norme comune privind jurnalele de pescuit, declarațiile de transbordare și declarațiile de debarcare pe suport de hârtie sau electronic

Secțiunea 1

Norme comune pentru determinarea greutății în viu

Articolul 48

Definiții

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

1.

„prezentare” înseamnă forma de prelucrare a peștelui aflat la bordul navei de pescuit, anterior debarcării, după cum se descrie în anexa I;

2.

„prezentare colectivă” înseamnă o prezentare care constă în două sau mai multe părți provenind de la același pește.

Articolul 49

Factori de conversie

(1)   Pentru completarea și transmiterea jurnalelor de pescuit menționate la articolele 14 și 15 din regulamentul privind controlul, pentru a transforma greutatea peștelui stocat sau prelucrat în greutate de pește în viu se aplică factorii de conversie ai UE, stabiliți în anexele XIII, XIV și XV. Acești factori se aplică produselor pescărești care se află la bordul navelor de pescuit ale UE sau care sunt transbordate sau debarcate de acestea.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care s-au stabilit factori de conversie de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea Europeană este parte contractantă sau parte cooperantă necontractantă pentru zona sa de reglementare sau de țări terțe cu care Uniunea Europeană are acorduri de pescuit, pentru apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția lor, se aplică acești factori.

(3)   În cazul în care pentru o anumită specie și prezentare nu există factorii de conversie menționați la alineatele (1) și (2), se aplică factorul de conversie adoptat de statul membru de pavilion.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (2), pentru a monitoriza rata de utilizare a cotelor, autoritățile competente din statele membre trebuie să utilizeze în momentul în care calculează greutatea în viu a peștelui transbordat și debarcat factorii de conversie ai UE menționați la alineatul (1).

Articolul 50

Metoda de calcul

(1)   Greutatea în viu a peștelui se calculează prin aplicarea la greutatea peștelui prelucrat a factorilor de conversie menționați la articolul 49 din prezentul regulament pentru fiecare specie și prezentare.

(2)   În cazul prezentărilor colective, se utilizează un singur factor de conversie, corespunzător unei singure părți din prezentarea colectivă a unui pește.

Secțiunea 2

Norme comune pentru completarea și transmiterea jurnalului de pescuit

Articolul 51

Norme generale privind jurnalele de pescuit

(1)   Pentru estimarea cantităților în kilograme în greutate în viu pentru fiecare dintre speciile deținute la bord, marja de toleranță menționată la articolul 14 alineatul (3) din regulamentul privind controlul trebuie exprimată ca un procent din cifrele care figurează în jurnalul de pescuit.

(2)   În cazul capturilor care urmează a fi debarcate fără a fi fost triate, marja de toleranță poate fi calculată pe baza unuia sau mai multor eșantioane reprezentative pentru cantitățile totale deținute la bord.

(3)   În scopul aplicării articolului 14 din regulamentul privind controlul, speciile capturate pentru momeală vie sunt considerate drept specii capturate și deținute la bord.

(4)   Comandantul unei nave de pescuit a UE care traversează o zonă de efort în care pescuitul este permis înregistrează și raportează informațiile menționate la articolul 14 alineatul (5) din regulamentul privind controlul chiar dacă nu realizează nicio activitate de pescuit în respectiva zonă.

Secțiunea 3

Norme comune pentru completarea și transmiterea declarațiilor de transbordare/debarcare

Articolul 52

Marja de toleranță din declarația de transbordare

Pentru estimarea cantităților în kilograme în greutate în viu pentru fiecare dintre speciile transbordate sau primite, marja de toleranță menționată la articolul 21 alineatul (3) din regulamentul privind controlul trebuie exprimată ca un procent din cifrele care figurează în declarația de transbordare.

Articolul 53

Diferențele la nivelul capturilor transbordate

Atunci când există o diferență între cantitățile de capturi transbordate dinspre nava care efectuează transbordarea și cantitățile luate la bordul navei de destinație, cantitatea care are valoarea mai mare este cea care se consideră a fi transbordată. Statele membre garantează adoptarea de măsuri subsecvente pentru a determina greutatea reală a produselor pescărești transbordate între nava care efectuează transbordarea și nava de destinație.

Articolul 54

Încheierea operațiunii de pescuit

Atunci când, în conformitate cu articolul 61 din regulamentul privind controlul, produsele pescărești sunt transportate din locul de debarcare înainte de a fi fost cântărite, operațiunea de debarcare se consideră încheiată în sensul aplicării articolului 23 alineatul (3) și a articolului 24 alineatul (1) din regulamentul privind controlul în momentul în care produsele pescărești au fost cântărite.

Articolul 55

Operațiuni de pescuit care implică două sau mai multe nave de pescuit ale UE

Fără a aduce atingere normelor speciale, în cazul operațiunilor de pescuit care implică două sau mai multe nave

din state membre diferite; sau

din același stat membru, însă capturile sunt debarcate în alt stat membru decât statul lor de pavilion,

capturile debarcate sunt atribuite navei de pescuit a UE care debarcă produsele pescărești.

CAPITOLUL IV

Planurile de sondaj și colectarea datelor referitoare la navele de pescuit ale UE care nu fac obiectul cerințelor privind jurnalul de pescuit și declarația de debarcare

Articolul 56

Elaborarea planurilor de sondaj

Planurile de sondaj menționate la articolul 16 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, pentru monitorizarea navelor de pescuit ale UE care nu fac obiectul cerințelor privind jurnalul de pescuit și declarația de debarcare se elaborează de statele membre în conformitate cu prezentul capitol pentru a determina debarcările dintr-un stoc sau dintr-un grup de stocuri capturate de aceste nave de pescuit și, dacă este cazul, efortul de pescuit al acestora. Aceste date trebuie utilizate pentru înregistrarea capturilor și, dacă este cazul, a efortului de pescuit menționat la articolul 33 din regulamentul privind controlul.

Articolul 57

Metodologia de sondaj

(1)   Planurile de sondaj menționate la articolul 56 din prezentul regulament trebuie elaborate în conformitate cu anexa XVI.

(2)   Dimensiunea eșantionului care urmează a fi inspectat se determină pe baza gradului de risc, după cum urmează:

(a)

risc „foarte scăzut”: 3% din eșantion;

(b)

risc „scăzut”: 5% din eșantion;

(c)

risc „mediu”: 10% din eșantion;

(d)

risc „ridicat”: 15% din eșantion;

(e)

risc „foarte ridicat”: 20% din eșantion.

(3)   Capturile efectuate în fiecare zi pentru un anumit sector de flotă și pentru un anumit stoc se estimează multiplicând numărul total de nave de pescuit ale UE active ale sectorului de flotă vizat cu media capturilor zilnice pentru un anumit stoc și pentru o anumită navă UE pe baza capturilor eșantionului de nave de pescuit ale UE inspectate.

(4)   Statele membre care colectează sistematic, cel puțin lunar, pentru fiecare dintre navele lor de pescuit care nu fac obiectul cerințelor privind jurnalul de pescuit și declarația de debarcare, date despre:

(a)

toate debarcările de capturi din toate speciile în kilograme, inclusiv debarcările cu zero capturi;

(b)

dreptunghiurile statistice în care au fost efectuate capturi, sunt considerate drept state membre care au îndeplinit cerințele privind planul de sondaj menționat la articolul 56 din prezentul regulament.

CAPITOLUL V

Controlul efortului de pescuit

Articolul 58

Raportul privind efortul de pescuit

(1)   Raportul privind efortul de pescuit menționat la articolul 28 din regulamentul privind controlul trebuie trimis în conformitate cu anexa XVII.

(2)   În cazul în care comandantul unei nave de pescuit a UE transmite un mesaj prin radio autorităților competente în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, statele membre decid cu privire la stațiile radio care trebuie să fie utilizate și precizează care sunt acestea pe site-ul web menționat la articolul 115 din regulamentul privind controlul.

CAPITOLUL VI

Măsuri corective

Articolul 59

Principii generale

Pentru a beneficia de măsurile corective menționate la articolul 37 din regulamentul privind controlul, statele membre informează Comisia cu privire la prejudiciul suferit cât mai repede posibil și în orice caz în termen de o lună de la data publicării în Jurnalul Oficial a încetării unei activități de pescuit în conformitate cu articolul 36 din regulamentul privind controlul.

Articolul 60

Alocarea posibilităților de pescuit disponibile

(1)   Atunci când prejudiciul nu a fost eliminat în totalitate sau în parte prin măsuri luate în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Comisia ia măsurile necesare pentru a remedia prejudiciul cauzat, de îndată ce acest lucru este posibil după primirea informațiilor menționate la articolul 59 din prezentul regulament.

(2)   Măsura menționată la alineatul (1) precizează:

(a)

statele membre care au suferit prejudiciul („statele membre prejudiciate”) și amploarea prejudiciului (după ce a fost redus prin orice schimburi de cote);

(b)

dacă este cazul, statele membre care și-au depășit posibilitățile de pescuit („statele membre care au pescuit în exces”) și cantitatea de capturi în exces față de posibilitățile de pescuit [astfel cum a fost redusă prin schimburi, în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002];

(c)

dacă este cazul, deducerile care trebuie efectuate din posibilitățile de pescuit ale statelor membre care au pescuit în exces, proporțional cu posibilitățile de pescuit depășite;

(d)

dacă este cazul, cantitățile care trebuie adăugate posibilităților de pescuit ale statelor membre care au fost prejudiciate, proporțional cu prejudiciul suferit;

(e)

dacă este cazul, data sau datele la care adăugările și deducerile devin efective;

(f)

dacă este cazul, orice altă măsură necesară în vederea remedierii prejudiciului suferit.

CAPITOLUL VII

Puterea motorului

Articolul 61

Certificarea puterii de propulsie a motorului

(1)   Certificarea puterii continue maxime a motoarelor de propulsie noi, a motoarelor de propulsie de rezervă și a motoarelor de propulsie care au fost modificate tehnic, menționate la articolul 40 alineatele (1) și (2) din regulamentul privind controlul, se realizează în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86 al Consiliului (26).

(2)   Se consideră că un motor de propulsie a fost tehnic modificat, conform exprimării de la alineatul (1), atunci când oricare dintre componentele (părțile) sale principale, inclusiv echipamentul de injecție, supapele, turbocompresorul, pistoanele, cămășile cilindrilor, bielele, chiulasele, fără a se limita la acestea, au fost modificate sau înlocuite cu noi părți având specificații tehnice diferite, ceea ce a avut drept rezultat modificarea puterii respectivului motor, sau atunci când au fost modificate reglajele motorului, cum ar fi reglarea injecției, configurația turbocompresorului sau sincronizarea valvelor. Natura modificării tehnice trebuie clar explicată în certificarea menționată la alineatul (1).

(3)   Titularul unei licențe de pescuit trebuie să informeze autoritățile competente înainte ca un nou motor de propulsie să fie instalat sau înainte ca motorul de propulsie existent să fie înlocuit sau modificat tehnic.

(4)   Prezentul articol se aplică navelor de pescuit care fac obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit începând cu 1 ianuarie 2012. Pentru alte nave de pescuit, acesta se aplică începând cu 1 ianuarie 2013. El se aplică doar navelor de pescuit cărora li s-au instalat noi motoare de propulsie sau ale căror motoare de propulsie existente au fost înlocuite sau modificate tehnic după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 62

Verificarea și planul de sondaj

(1)   Pentru a verifica puterea motorului în conformitate cu articolul 41 din regulamentul privind controlul, statele membre elaborează un plan de sondaj pentru identificarea acelor nave de pescuit sau grupuri de nave de pescuit din cadrul flotei lor pentru care există riscul ca puterea motorului de propulsie să fie declarată drept inferioară decât este în realitate. Planul de sondaj se bazează cel puțin pe următoarele criterii de risc ridicat:

(a)

nave de pescuit care desfășoară activități de pescuit aflate sub incidența regimului efortului de pescuit, în special acele nave de pescuit cărora li s-a atribuit o repartizare individuală a efortului de pescuit în kW*zi;

(b)

nave de pescuit supuse limitărilor puterii navei prevăzute în legislația națională sau în dispozițiile Uniunii Europene;

(c)

nave de pescuit pentru care raportul dintre puterea navei (kW) și tonajul navei (GT) este cu 50% mai scăzut decât raportul mediu pentru același tip de navă de pescuit, tip de unelte și specii vizate. Pentru această analiză, statele membre pot împărți flota în conformitate cu unul sau cu mai multe dintre criteriile următoare:

(i)

unitățile de segmentare sau de gestionare a flotei definite de legislația națională;

(ii)

categoriile de lungime;

(iii)

categoriile de tonaj;

(iv)

uneltele utilizate;

(v)

speciile vizate.

(2)   Statele membre pot avea în vedere criterii de risc suplimentare în urma propriei evaluări.

(3)   Statele membre întocmesc o listă cu navele lor de pescuit care îndeplinesc unul sau mai multe criterii de risc dintre cele menționate la alineatul (1) și, dacă este cazul, criteriile de risc menționate la alineatul (2).

(4)   Statele membre aleg un eșantion aleatoriu de nave de pescuit din fiecare grup de nave de pescuit care îndeplinesc unul dintre criteriile de risc menționate la alineatele (1) și (2). Dimensiunea eșantionului trebuie să fie egală cu rădăcina pătrată, rotunjită spre numărul întreg cel mai apropiat, a numărului de nave de pescuit din grupul vizat.

(5)   Pentru fiecare navă din eșantionul aleatoriu, statele membre trebuie să verifice toate documentele tehnice de care dispun menționate la articolul 41 alineatul (1) din regulamentul privind controlul. În ceea ce privește celelalte documente menționate la articolul 41 alineatul (1) litera (g) din regulamentul privind controlul, statele membre trebuie să acorde o atenție specială specificațiilor din catalogul fabricantului motorului, dacă acestea sunt disponibile.

(6)   Prezentul articol se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012. Verificările fizice menționate la articolul 41 alineatul (2) din regulamentul privind controlul trebuie să abordeze cu prioritate traulerele care își desfășoară activitatea într-o zonă de pescuit care face obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit.

Articolul 63

Verificarea fizică

(1)   Atunci când măsurarea puterii de propulsie este efectuată la bordul navei de pescuit în cadrul unei verificări fizice a puterii motorului de propulsie menționate la articolul 41 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, puterea motorului de propulsie poate fi măsurată în punctul cel mai accesibil dintre elice și motor.

(2)   Dacă puterea motorului de propulsie este măsurată după angrenajul de reducție, măsurătorii i se aplică o corecție adecvată pentru a se calcula puterea motorului de propulsie la flanșa de ieșire a motorului în conformitate cu definiția de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2930/86. Corecția ia în considerare pierderile de putere rezultate din cutia de viteze pe baza datelor tehnice oficiale puse la dispoziție de fabricantul cutiei de viteze.

CAPITOLUL VIII

Controlul pescuitului de agrement

Articolul 64

Elaborarea planurilor de sondaj

(1)   Fără a aduce atingere utilizării datelor menționate la alineatul (5), planurile de sondaj care trebuie întocmite de statele membre în conformitate cu articolul 55 alineatul (3) din regulamentul privind controlul în scopul monitorizării capturilor efectuate în cadrul pescuitului de agrement din stocurile care fac obiectul planurilor de refacere trebuie să prevadă colectarea de date anuale.

(2)   Metodele utilizate în planurile de sondaj trebuie să fie clar stabilite și, pe cât posibil:

(a)

stabile în timp;

(b)

standardizate în cadrul regiunilor;

(c)

conforme cu standardele de calitate stabilite de organismele științifice internaționale relevante și, dacă este cazul, de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea Europeană este parte contractantă sau în care joacă rolul de observator.

(3)   Planul de sondaj trebuie să cuprindă un model de eșantionare pentru estimarea capturilor din stocurile care fac obiectul planurilor de refacere, a uneltelor utilizate și a zonei geografice aferente planului de refacere vizat, în care au fost efectuate capturile respective.

(4)   Statele membre trebuie să estimeze în mod sistematic corectitudinea și precizia datelor colectate.

(5)   În scopul elaborării planurilor de sondaj menționate la alineatul (1), statele membre pot utiliza datele colectate în conformitate cu programul comunitar multianual prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (27), în măsura în care aceste date sunt disponibile.

(6)   Prezenta dispoziție nu se aplică atunci când un stat membru a interzis pescuitul de agrement pentru stocurile care fac obiectul unui plan de refacere.

Articolul 65

Notificarea și evaluarea planurilor de sondaj

(1)   Statele membre informează Comisia cu privire la planurile lor de sondaj în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a unui plan de refacere. Pentru planurile de refacere care sunt deja în vigoare în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, planul de sondaj trebuie notificat în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Modificările planului de sondaj trebuie notificate înainte ca ele să devină efective.

(2)   Pe lângă evaluarea obligatorie în temeiul articolului 55 alineatul (4) din regulamentul privind controlul, Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit evaluează, de asemenea:

(a)

după notificarea menționată la alineatul (1) și la fiecare cinci ani după această notificare, concordanța dintre planurile de sondaj notificate și criteriile și cerințele menționate la articolul 64 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament;

(b)

concordanța dintre orice modificare a planurilor de sondaj menționată la alineatul (1) și criteriile și cerințele menționate la articolul 64 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament.

(3)   Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit elaborează recomandări, dacă este cazul, în vederea îmbunătățirii planului de sondaj.

TITLUL IV

CONTROLUL COMERCIALIZĂRII

CAPITOLUL I

Trasabilitatea

Articolul 66

Definiție

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarea definiție:

„Produse pescărești și de acvacultură” se referă la orice produse care intră sub incidența capitolului 03 și pozițiilor tarifare 1604 și 1605 din Nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (28);

Articolul 67

Informații privind loturile

(1)   Operatorii furnizează informațiile privind produsele pescărești și de acvacultură menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul în momentul în care produsele pescărești și de acvacultură sunt împărțite în loturi și nu mai târziu de prima vânzare.

(2)   Pe lângă cele prevăzute la alineatul (1), operatorii actualizează informațiile relevante menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul, care rezultă în urma fuzionării sau divizării loturilor de produse pescărești și de acvacultură după prima vânzare, în momentul în care aceste informații sunt disponibile.

(3)   În cazul în care, în urma fuzionării sau divizării loturilor după prima vânzare, produsele pescărești și de acvacultură provenind de pe mai multe nave de pescuit sau din mai multe unități de producție sunt amestecate, operatorii trebuie să poată identifica fiecare lot de origine cel puțin cu ajutorul numărului de identificare al acestuia, menționat la articolul 58 alineatul (5) litera (a) din regulamentul privind controlul și să poată asigura trasabilitatea acestuia până la faza de captură sau de recoltare, în conformitate cu articolul 58 alineatul (3) din regulamentul privind controlul.

(4)   Sistemele și procedurile menționate la articolul 58 alineatul (4) din regulamentul privind controlul trebuie să le permită operatorilor să identifice furnizorul (furnizorii) imediat (imediați) și cumpărătorul (cumpărătorii) imediat (imediați) ai produselor pescărești și de acvacultură, cu excepția cazului în care aceștia sunt consumatori finali.

(5)   Informațiile privind produsele pescărești și de acvacultură menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul trebuie să fie disponibile prin intermediul etichetelor sau al ambalajului lotului sau cu ajutorul unui document comercial care însoțește fizic lotul respectiv. Acesta se poate afișa pe lot cu ajutorul unui instrument de identificare, cum ar fi un cod, un cod de bare, un cip electronic sau un dispozitiv sau sistem de marcare similar. Informațiile afișate pe lot trebuie să rămână disponibile în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, astfel încât autoritățile competente din statele membre să aibă acces la ele în orice moment.

(6)   Operatorii trebuie să afișeze informațiile privind produsele pescărești și de acvacultură menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul cu ajutorul unui instrument de identificare, cum ar fi un cod, un cod de bare, un cip electronic sau un dispozitiv sau sistem de marcare similar:

(a)

începând din 1 ianuarie 2013, în cazul capturilor care fac obiectul unui plan multianual;

(b)

începând din 1 ianuarie 2015, în cazul altor produse pescărești și de acvacultură.

(7)   În cazul în care informațiile menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul sunt furnizate prin intermediul unui document comercial care însoțește fizic lotul, cel puțin numărul de identificare trebuie să figureze pe lotul respectiv.

(8)   Statele membre cooperează pentru a se asigura că informațiile afișate pe lot și/sau cele care însoțesc fizic lotul pot fi accesate de autoritățile competente dintr-un alt stat membru decât cel în care produsele pescărești sau de acvacultură au fost puse în lot, în special atunci când informațiile sunt afișate pe lot cu ajutorul unui instrument de identificare cum ar fi un cod, un cod de bare, un cip electronic sau un dispozitiv similar. Operatorii care utilizează astfel de instrumente trebuie să se asigure că ele sunt concepute pe baza standardelor și specificațiilor recunoscute la nivel internațional.

(9)   Informațiile privind data efectuării capturilor, menționate la articolul 58 alineatul (5) litera (d) din regulamentul privind controlul, pot acoperi mai multe zile calendaristice sau o perioadă de timp corespunzând mai multor date în care s-au efectuat capturi.

(10)   Informațiile privind furnizorii, menționate la articolul 58 alineatul (5) litera (f) din regulamentul privind controlul, trebuie să se refere la furnizorul (furnizorii) imediat (imediați) al (ai) operatorului menționat la alineatul (4) din prezentul articol. Aceste informații pot fi furnizate, dacă este cazul, prin intermediul mărcii de identificare prevăzute în anexa II secțiunea I din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (29).

(11)   Informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (5) literele (a)-(f) din regulamentul privind controlul nu se aplică în cazul:

(a)

produselor pescărești și de acvacultură de import, care sunt excluse din domeniul de aplicare al certificatelor de captură în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (30);

(b)

produselor pescărești și de acvacultură de apă dulce; și

(c)

peștilor ornamentali, crustaceelor și moluștelor.

(12)   Informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (5) literele (a)-(h) din regulamentul privind controlul nu se aplică în cazul produselor pescărești și de acvacultură care figurează la pozițiile tarifare 1604 și 1605 din Nomenclatura combinată.

(13)   În sensul articolului 58 din regulamentul privind controlul, informațiile privind zonele geografice relevante se referă la:

(a)

zonele geografice relevante definite la articolul 4 punctul 30 din regulamentul privind controlul, pentru capturile din stocurile sau grupurile de stocuri care fac obiectul unor cote sau al unor cerințe privind dimensiunea minimă în legislația UE sau

(b)

zona de capturare menționată la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2065/2001 al Comisiei (31), pentru celelalte stocuri sau grupuri de stocuri.

(14)   Valoarea cantităților mici de produse pescărești și de acvacultură menționate la articolul 58 alineatul (8) din regulamentul privind controlul se aplică vânzărilor directe efectuate de către o navă de pescuit, pe zi calendaristică și pe consumator final.

Articolul 68

Informarea consumatorilor

(1)   Statele membre se asigură că informațiile menționate la articolul 58 alineatul (6) din regulamentul privind controlul, referitoare la denumirea comercială, denumirea științifică a speciilor, zona de capturare menționată la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2065/2001 și metoda de producție figurează pe etichetă sau pe marca adecvată a produselor pescărești și de acvacultură oferite spre vânzare cu amănuntul, inclusiv în cazul produselor importate.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), denumirea științifică a speciilor poate fi pusă la dispoziția consumatorilor la nivelul vânzării cu amănuntul prin intermediul informațiilor comerciale cum ar fi panourile sau posterele.

(3)   În cazul în care produsele pescărești sau de acvacultură au fost congelate în prealabil, cuvântul „decongelat” trebuie să figureze pe etichetă sau pe marca adecvată menționată la alineatul (1). Dacă acesta lipsește la nivelul vânzării cu amănuntul, se consideră că produsele pescărești și de acvacultură nu au fost congelate în prealabil și decongelate ulterior.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), mențiunea „decongelat” nu trebuie să apară în cazul:

(a)

produselor pescărești și de acvacultură congelate în prealabil în scopuri de siguranță sanitară, în conformitate cu anexa III secțiunea VIII din Regulamentul (CE) nr. 853/2004; și

(b)

produselor pescărești și de acvacultură care au fost decongelate înainte de afumare, sărare, preparare, murare, uscare sau înainte de orice combinație a acestor procese.

(5)   Prezentul articol nu se aplică produselor pescărești și de acvacultură care intră sub incidența pozițiilor tarifare 1604 și 1605 din Nomenclatura combinată.

(6)   Produsele pescărești și de acvacultură și ambalajele etichetate sau marcate anterior datei intrării în vigoare a prezentului articol, care nu sunt conforme cu articolul 58 alineatul (5) litera (g) – în ce privește denumirea științifică – și litera (h) din regulamentul privind controlul și cu alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor respective.

CAPITOLUL II

Cântărirea produselor pescărești

Secțiunea 1

Norme generale privind cântărirea

Articolul 69

Domeniul de aplicare

Fără a aduce atingere articolelor 78-89 din prezentul regulament, dispozițiile prezentului capitol se aplică debarcărilor de pe navele de pescuit ale UE care au loc într-un stat membru și transbordărilor în care sunt implicate nave de pescuit ale UE și care au loc în porturile unui stat membru sau în locuri apropiate de țărmul unui stat membru, precum și cântăririi produselor pescărești aflate la bordul navelor de pescuit ale UE în apele UE.

Articolul 70

Registre de cântărire

(1)   Cumpărătorii înregistrați, piețele de licitație înregistrate sau alte organisme sau persoane care sunt responsabile cu prima comercializare sau cu stocarea dinaintea primei comercializări a produselor pescărești sau, dacă este cazul, comandantul navei de pescuit a UE trebuie să înregistreze cântăririle efectuate în conformitate cu articolele 60 și 61 din regulamentul privind controlul, precizând următoarele informații:

(a)

codurile FAO alpha-3 ale speciilor cântărite;

(b)

rezultatul cântăririi pentru fiecare cantitate din fiecare specie exprimată în kilograme de produs;

(c)

numărul de identificare externă a navei și numele navei de pescuit de pe care provine cantitatea cântărită;

(d)

prezentarea produselor pescărești cântărite;

(e)

data cântăririi (AAAA-LL-ZZ).

(2)   Cumpărătorii înregistrați, piețele de licitație înregistrate sau alte organisme sau persoane care sunt responsabile cu prima comercializare sau cu stocarea dinaintea primei comercializări a produselor pescărești sau, dacă este cazul, comandantul navei de pescuit a UE trebuie să țină registrele menționate la alineatul (1) pentru o perioadă de trei ani.

Articolul 71

Momentul cântăririi

(1)   În cazul în care produsele pescărești sunt transbordate între nave de pescuit ale UE, iar prima debarcare a produselor pescărești transbordate urmează să aibă loc într-un port din afara Uniunii Europene, produsele pescărești trebuie cântărite înainte de a fi transportate din portul sau din locul de transbordare.

(2)   În cazul în care produsele pescărești sunt cântărite la bordul unei nave de pescuit a UE în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din regulamentul privind controlul, după care ele sunt cântărite din nou la țărm după debarcare, cifra care se obține după cântărirea la țărm este cea care trebuie utilizată în sensul articolului 60 alineatul (5) din regulamentul privind controlul.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale pentru navele de pescuit ale UE care nu sunt obligate să completeze și să transmită pe cale electronică datele din jurnalul de pescuit, conform articolului 15 din regulamentul privind controlul, statul membru îi poate cere comandantului navei să înmâneze o copie a paginii relevante din jurnalul de pescuit autorităților competente din statul membru de debarcare înainte de cântărire.

Articolul 72

Sisteme de cântărire

(1)   Toate sistemele de cântărire trebuie calibrate și sigilate în conformitate cu sistemele naționale de către autoritățile competente din statul membru.

(2)   Persoana fizică sau juridică responsabilă cu sistemul de cântărire ține un registru al calibrărilor.

(3)   În cazul în care cântărirea are loc pe un sistem cu bandă transportoare, trebuie prevăzut un contor vizibil care să înregistreze totalul cumulat al masei. Citirea contorului la începutul operațiunii de cântărire, precum și totalul cumulat trebuie înregistrate. Orice utilizare a sistemului trebuie înregistrată în jurnalul de cântărire de către persoana fizică sau juridică responsabilă de cântăriri.

Articolul 73

Cântărirea produselor pescărești congelate

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale și în speță articolelor 70 și 74 din prezentul regulament, atunci când sunt cântărite cantitățile debarcate de produse pescărești congelate, greutatea produselor pescărești congelate debarcate în cutii sau blocuri poate fi determinată pentru fiecare specie în parte sau, dacă este cazul, pentru fiecare prezentare în parte, înmulțindu-se numărul total de cutii sau blocuri cu greutatea medie netă per cutie sau bloc, calculată conform metodologiei stabilite în anexa XVIII.

(2)   Persoanele fizice sau juridice care efectuează cântărirea produselor pescărești vor întocmi un registru pentru fiecare debarcare, în care se vor indica:

(a)

denumirea, precum și literele și numerele de identificare externă ale navei de pe care s-au debarcat produsele pescărești;

(b)

speciile și, dacă este cazul, prezentarea peștelui debarcat;

(c)

dimensiunea lotului și eșantioanele de palete pentru fiecare specie în parte și, dacă este cazul, prezentarea, în conformitate cu dispozițiile punctului 1 din anexa XVIII;

(d)

masa fiecărei palete din lotul de eșantioane și masa medie a paletelor;

(e)

numărul de cutii sau blocuri pe fiecare palet din lotul de eșantioane;

(f)

tara pentru fiecare cutie în parte, dacă este diferită de tara menționată la punctul 4 din anexa XVIII;

(g)

masa medie a unei palete goale în conformitate cu dispozițiile punctului 3 litera (b) din anexa XVIII;

(h)

greutatea medie pentru fiecare cutie sau bloc de produse pescărești per specie și, dacă este cazul, prezentarea.

Articolul 74

Gheața și apa

(1)   Înainte de cântărire, cumpărătorul înregistrat, piața de licitații înregistrată sau alte organisme sau persoane responsabile cu prima comercializare a produselor pescărești se asigură că respectivele produse sunt curățate de gheață în mod adecvat, astfel încât acestea să nu fie deteriorate și să nu piardă din calitate.

(2)   Fără a aduce atingere normelor speciale privind speciile pelagice menționate la articolele 78-89 din prezentul regulament, care sunt debarcate angro, urmând a fi transferate către punctul în care are lor prima comercializare, stocare sau prelucrare, scăderea apei și a gheții din greutatea totală nu poate depăși 2%. În orice caz, procentul în care apa și gheața se scad trebuie înregistrat pe tichetul de cântar odată cu mențiunea aferentă cântăririi. În cazul altor specii decât cele pelagice nu se scade apa sau gheața.

Articolul 75

Accesul autorităților competente

Autoritățile competente vor avea acces deplin în orice moment la sistemele de cântărire, la jurnalele de cântărire, la declarațiile scrise și la toate locațiile unde sunt prelucrate și păstrate produsele pescărești.

Articolul 76

Planuri de sondaj

(1)   Planul de sondaj menționat la articolul 60 alineatul (1) din regulamentul privind controlul și orice modificare substanțială a acestuia se adoptă de către statele membre în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri descrisă în anexa XIX.

(2)   Planul de sondaj menționat la articolul 60 alineatul (3) din regulamentul privind controlul și orice modificare substanțială a acestuia se adoptă de către statele membre în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri descrisă în anexa XX. În cazul în care capturile sunt cântărite la bordul navei, marja de toleranță menționată la articolul 14 alineatul (3) și la articolul 21 alineatul (3) din regulamentul privind controlul nu se aplică atunci când cifra rezultată în urma cântăririi după debarcare este mai mare decât cifra corespunzătoare obținută în urma cântăririi la bordul navei.

(3)   Atunci când statele membre intenționează să adopte planurile de sondaj menționate la articolul 60 alineatele (1) și (3) din regulamentul privind controlul, este preferabil ca acestea să transmită un singur plan de sondaj care să acopere toate procedurile de cântărire pentru o perioadă de trei ani, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Acest plan de sondaj poate avea părți diferite pentru diversele activități de pescuit.

(4)   Orice nou plan de sondaj care urmează a fi adoptat după data menționată la alineatul (3) sau orice modificare a respectivului plan trebuie transmisă pentru aprobare cu trei luni înainte de sfârșitul anului vizat.

Articolul 77

Planurile și programele de control pentru cântărirea produselor pescărești după transportul de la locul debarcării

(1)   Planul de control menționat la articolul 61 alineatul (1) din regulamentul privind controlul și orice modificare substanțială a acestuia se adoptă de către statele membre în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri descrisă în anexa XXI.

(2)   Atunci când statele membre intenționează să adopte planurile de control menționate la articolul 61 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, acestea transmit un singur plan de control per stat membru care să acopere toate transporturile produselor pescărești care urmează a fi cântărite după transport. Acest plan de control trebuie transmis în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Acest plan de control unic poate avea părți diferite pentru diversele activități de pescuit.

(3)   Programul comun de control menționat la articolul 61 alineatul (2) din regulamentul privind controlul și orice modificare substanțială a acestuia se adoptă de către statele membre în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri descrisă în anexa XXII.

(4)   Atunci când statele membre intenționează să adopte programele comune de control menționate la articolul 61 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, acestea trebuie să le transmită în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(5)   Orice nou plan de control precum cele menționate la alineatul (2) sau orice noi programe comune de control precum cele menționate la alineatul (4), care urmează să fie adoptate după data menționată la alineatele (2) și (4) sau orice modificare a acestor planuri sau programe trebuie transmise cu trei luni înainte de sfârșitul anului care precede data intrării în vigoare a respectivului plan sau program.

Secțiunea 2

Norme speciale pentru cântărirea anumitor specii pelagice

Articolul 78

Domeniul de aplicare al procedurilor de cântărire pentru capturile de hering, macrou și stavrid negru

Normele stabilite în prezenta secțiune se aplică procedurilor de cântărire a capturilor de hering (Clupea harengus), macrou (Scomber scombrus) și stavrid negru (Trachurus spp.) sau a unei combinații între aceste specii, debarcate în Uniunea Europeană sau în țări terțe de către nave de pescuit ale UE, efectuate în următoarele zone:

(a)

pentru hering, în zonele ICES: I, II, IIIa, IV, Vb, VI și VII;

(b)

pentru macrou, în zonele ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV și în apele UE din zona CECAF;

(c)

pentru stavridul negru: în zonele ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV și în apele UE din zona CECAF,

atunci când cantitatea per debarcare depășește 10 tone.

Articolul 79

Porturile de cântărire a capturilor de hering, macrou și stavrid negru

(1)   Capturile din speciile menționate la articolul 78 din prezentul regulament trebuie cântărite imediat la debarcare. Totuși, capturile din aceste specii pot fi cântărite după transport în cazul în care:

pentru o destinație din interiorul unui stat membru, statul membru în cauză a adoptat planul de control menționat la articolul 61 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri, descrisă în anexa XXI;

pentru o destinație dintr-un alt stat membru, statele membre interesate au adoptat programul comun de control menționat la articolul 61 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri, descrisă în anexa XXII,

și în cazul în care acest plan de control sau program comun de control a fost aprobat de Comisie

(2)   Fiecare stat membru implicat stabilește în care dintre porturile sale trebuie efectuată cântărirea speciilor menționate la articolul 78 din prezentul regulament și garantează că toate debarcările acestor specii se realizează în respectivele porturi. Aceste porturi dispun de:

(a)

orare de debarcare și de transbordare bine definite;

(b)

locuri de debarcare și de transbordare bine definite;

(c)

proceduri de inspecție și de supraveghere clar stabilite.

(3)   Statele membre implicate trebuie de asemenea să comunice Comisiei lista acestor porturi și procedurile de inspecție și supraveghere aplicabile în aceste porturi, inclusiv termenii și condițiile de înregistrare și transmitere a cantităților din oricare dintre aceste specii, la fiecare debarcare în parte.

(4)   Orice modificare a listelor cu porturile și a procedurilor de inspecție și supraveghere menționate la alineatul (3) se transmite Comisiei cel târziu în termen de 15 zile înainte de intrarea sa în vigoare.

(5)   Statele membre se asigură că toate debarcările speciilor menționate la articolul 78 din prezentul regulament, capturate de navele lor în afara Uniunii Europene, se realizează în porturile special selecționate în scopul cântăririi de către țările terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea Europeană cu privire la aceste specii.

(6)   Comisia va transmite tuturor statelor membre implicate informațiile menționate la alineatele (3) și (4), precum și lista cu porturile selecționate de țările terțe.

(7)   Comisia și statele membre implicate vor publica lista porturilor și modificările aduse acesteia pe site-urile lor oficiale.

Articolul 80

Intrarea într-un port al unui stat membru

(1)   În scopul cântăririi, cu cel puțin patru ore înainte de intrarea în port a transportului vizat, comandantul navei de pescuit sau reprezentantul său va comunica autorităților competente din statul membru în care va fi efectuată debarcarea următoarele informații:

(a)

portul în care intenționează să intre, denumirea navei și literele și numerele de identificare externă a acesteia;

(b)

ora estimată de sosire în portul respectiv;

(c)

cantitățile în kilograme de greutate în viu de hering, macrou și stavrid negru aflat la bord;

(d)

zona geografică relevantă (zonele geografice relevante) în care s-au efectuat capturile; zona va face referire la subregiunea și diviziunea sau subdiviziunea în care se aplică limitări ale capturilor, în conformitate cu legislația UE.

(2)   Comandantul unei nave de pescuit a UE care este supusă obligației de a înregistra pe suport electronic datele din jurnalul de pescuit trebuie să trimită informațiile menționate la alineatul (1) pe cale electronică către statul său membru de pavilion. Statele membre trebuie să transmită neîntârziat aceste informații statului membru în care urmează să aibă loc debarcarea. Datele electronice din jurnalul de pescuit menționate la articolul 15 din regulamentul privind controlul și informațiile menționate la alineatul (1) pot fi trimise printr-o singură transmisie electronică.

(3)   Statele membre pot prevedea o perioadă de notificare mai scurtă decât cea stabilită la alineatul (1). În astfel de cazuri, statele membre implicate informează Comisia cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare a perioadei mai scurte de notificare. Comisia și statele membre respective trebuie să publice aceste informații pe site-urile lor.

Articolul 81

Descărcarea

Autoritățile competente din statul membru implicat trebuie să impună obligația ca descărcarea oricăreia dintre capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament să nu înceapă până când nu este autorizată anume în acest sens. În cazul în care descărcarea este întreruptă, va trebui solicitată permisiunea pentru reînceperea descărcării.

Articolul 82

Jurnalul de pescuit

(1)   La sosirea în port și înainte de începerea descărcării, comandantul unei nave de pescuit care nu are obligația de a înregistra pe cale electronică datele din jurnalul de pescuit trebuie să prezinte pagina sau paginile relevante completate din jurnalul de pescuit în vederea inspectării în portul de debarcare de către autoritatea competentă din statul membru implicat.

(2)   Cantitățile de hering, macrou și stavrid negru aflate la bord, anunțate înainte de debarcare conform articolului 80 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, vor fi egale cu cantitățile înregistrate în jurnalul de pescuit după completarea acestuia.

Articolul 83

Instalații publice de cântărire a heringului, macroului și stavridului negru proaspăt

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 72 din prezentul regulament, în cazul în care sunt utilizate instalații publice de cântărire, persoanele fizice sau juridice care cântăresc capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament trebuie să-i emită cumpărătorului un tichet de cântar care să indice data și ora cântăririi, precum și numărul de identitate al camionului-cisternă. O copie a tichetului de cântar va fi anexată la nota de vânzare sau la declarația de primire.

Articolul 84

Instalații private de cântărire a peștelui proaspăt

(1)   Pe lângă dispozițiile articolului 72 din prezentul regulament, utilizarea instalațiilor private de cântărire trebuie să respecte și cerințele prezentului articol.

(2)   Persoanele fizice sau juridice care cântăresc oricare dintre capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament trebuie să țină, pentru fiecare sistem de cântărire, un registru legat și paginat. Acesta trebuie completat imediat după încheierea procesului de cântărire în cazul unei debarcări și nu mai târziu de ora 23.59, ora locală, în ziua încheierii procesului de cântărire. Registrul indică:

(a)

denumirea, precum și literele și numerele de identificare externă ale navei de pe care au fost debarcate oricare dintre capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament;

(b)

numărul unic de identitate al camionului-cisternă și al încărcăturii acestuia în cazurile în care oricare dintre capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament au fost transportate din portul de debarcare înainte de cântărire conform articolului 79 din prezentul regulament. Încărcătura din fiecare cisternă trebuie cântărită și înregistrată separat. Masa totală a tuturor încărcăturilor cisternelor provenind de pe aceeași navă poate fi însă înregistrată ca un întreg în cazul în care aceste încărcături ale cisternelor sunt cântărite consecutiv și fără întrerupere;

(c)

speciile de pește;

(d)

masa fiecărui transport debarcat;

(e)

data și ora începutului și sfârșitului cântăririi.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 72 alineatul (3) din prezentul regulament, în cazul în care cântărirea se efectuează pe un sistem cu bandă transportoare, orice utilizare a sistemului trebuie înregistrată în registrul de cântărire legat și paginat.

Articolul 85

Cântărirea peștelui congelat

În cazul în care sunt cântărite cantitățile de hering, macrou și stavrid negru congelat, greutatea de pește congelat debarcat în cutii se va determina pentru fiecare specie, în conformitate cu articolul 73 din prezentul regulament.

Articolul 86

Ținerea registrelor de cântărire

Toate registrele de cântărire prevăzute la articolul 84 alineatul (3) și la articolul 85 din prezentul regulament, precum și copiile tuturor documentelor de transport care fac parte din planul de control sau din programul comun de control menționat la articolul 79 alineatul (1) din prezentul regulament trebuie păstrate timp de șase ani.

Articolul 87

Notele de vânzare și declarația de primire

Persoanele fizice sau juridice responsabile de transmiterea notelor de vânzare și a declarațiilor de primire trebuie să transmită, la cerere, aceste declarații privind speciile menționate la articolul 78 din prezentul regulament autorităților competente din statul membru interesat.

Articolul 88

Controalele încrucișate

Până la înființarea unei baze de date computerizate în conformitate cu articolul 109 din regulamentul privind controlul, autoritățile competente efectuează controale administrative încrucișate cu privire la toate capturile debarcate, comparând următoarele elemente:

(a)

cantitățile per specie de hering, macrou și stavrid negru indicate în notificarea anterioară debarcării, conform articolului 80 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, și cantitățile înregistrate în jurnalul de pescuit;

(b)

cantitățile per specie de hering, macrou și stavrid negru înregistrate în jurnalul de pescuit și cantitățile înregistrate în declarația de debarcare;

(c)

cantitățile per specie de hering, macrou și stavrid negru înregistrate în declarația de debarcare și cantitățile înregistrate în declarația de primire sau în nota de vânzare;

(d)

zona unde a avut loc captura înregistrată în jurnalul de pescuit al navei, precum și datele VMS (sistemul de monitorizare a navelor) privind nava în cauză.

Articolul 89

Monitorizarea cântăririi

(1)   Cântărirea capturilor de hering, macrou și stavrid negru aflate pe navă trebuie monitorizată pentru fiecare specie în parte. În cazul navelor care pompează captura pe țărm va fi monitorizată cântărirea întregii cantități descărcate. În cazul debarcării de hering, macrou și stavrid negru congelat, toate cutiile vor fi numărate, iar metodologia de calculare a masei nete medii a cutiilor, stabilită în anexa XVIII, va fi monitorizată.

(2)   Următoarele date vor fi verificate încrucișat, în plus față de cele menționate la articolul 88 din prezentul regulament:

(a)

cantitățile per specie de hering, macrou și stavrid negru înscrise în registrele de cântărire la instalațiile publice sau private și cantitățile per specie înregistrate în declarația de primire sau în nota de vânzare;

(b)

cantitățile per specie de hering, macrou și stavrid negru înregistrate în orice document de transport care face parte din planul de control sau din programul comun de control menționat la articolul 79 alineatul (1) din prezentul regulament;

(c)

numerele unice de identitate ale camioanelor-cisternă înscrise în registru în conformitate cu articolul 84 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament.

(3)   La încheierea descărcării se va verifica dacă pe navă se mai află pește.

(4)   Toate activitățile de monitorizare prevăzute de prezentul articol și de articolul 107 din prezentul regulament trebuie să fie sprijinite de documente. Aceste documente vor fi păstrate timp de șase ani.

CAPITOLUL III

Notele de vânzare

Articolul 90

Norme generale

(1)   În notele de vânzare trebuie precizat numărul indivizilor, menționat la articolul 64 alineatul (1) litera (f) din regulamentul privind controlul, în cazul în care cota relevantă este gestionată pe baza indivizilor.

(2)   Tipul prezentării menționate la articolul 64 alineatul (1) litera (g) din regulamentul privind controlul include starea prezentării menționată în anexa I.

(3)   Prețul menționat la articolul 64 alineatul (1) litera (l) din regulamentul privind controlul trebuie indicat în moneda utilizată în statul membru în care are loc vânzarea.

Articolul 91

Formatul notelor de vânzare

(1)   Statele membre stabilesc formatul care trebuie utilizat pentru completarea și transmiterea electronică a notelor de vânzare în conformitate cu articolul 63 din regulamentul privind controlul.

(2)   Informațiile menționate în prezentul capitol fac obiectul schimburilor dintre statele membre, utilizându-se formatul stabilit în anexa XII din care trebuie derivat limbajul XML (extensible mark-up language). Standardul XML care trebuie utilizat pentru toate schimburile de date electronice dintre statele membre și dintre statele membre, Comisia și organismul desemnat de aceasta va fi decis de Comisie după consultarea statelor membre.

(3)   Modificările formatului menționat la alineatul (1) se vor identifica în mod clar și se va marca data la care formatul a fost actualizat. Aceste modificări intră în vigoare cel mai devreme după șase luni din momentul în care au fost decise.

(4)   Atunci când un stat membru primește informații pe cale electronică de la un alt stat membru, acesta trebuie să se asigure că se emite un mesaj de răspuns către autoritățile competente din acel stat membru. Mesajul de răspuns conține o confirmare de primire.

(5)   Datele din anexa XII care sunt obligatorii pentru cumpărătorii înregistrați, piețele de licitație înregistrate sau alte organisme sau persoane care sunt autorizate de statele membre să-și înregistreze notele de vânzare conform normelor UE trebuie să fie obligatorii și în schimburile dintre statele membre.

(6)   Statele membre:

(a)

se asigură că datele primite în conformitate cu prezentul capitol sunt înregistrate în format electronic și stocate în siguranță în bazele de date computerizate pentru o perioadă de cel puțin trei ani;

(b)

iau măsurile necesare pentru a garanta că datele respective sunt utilizate exclusiv în scopuri oficiale; și

(c)

iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele în cauză împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, deteriorării, distribuirii sau consultării neautorizate.

(7)   În fiecare stat membru, autoritatea unică menționată la articolul 5 alineatul (5) din regulamentul privind controlul este responsabilă de transmiterea, primirea, administrarea și prelucrarea tuturor datelor la care se face referire în prezentul capitol.

(8)   Statele membre își transmit reciproc datele de contact ale autorităților menționate la alineatul (7) și informează în acest sens Comisia și organismul desemnat de aceasta în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(9)   Orice modificare a informațiilor menționate la alineatele (7) și (8) se comunică fără întârziere Comisiei, organismului desemnat de aceasta și celorlalte state membre, înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare.

(10)   Formatul notelor de vânzare care nu fac obiectul completării și transmiterii electronice trebuie să fie decis de statele membre. Respectivele note de vânzare trebuie să conțină cel puțin informațiile stabilite la articolul 64 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

TITLUL V

SUPRAVEGHEREA

CAPITOLUL I

Rapoarte de supraveghere

Articolul 92

Informații care trebuie înregistrate în raportul de supraveghere

(1)   Rapoartele de supraveghere menționate la articolul 71 alineatele (3) și (4) din regulamentul privind controlul trebuie întocmite în conformitate cu anexa XXIII la prezentul regulament.

(2)   Statele membre încarcă datele din rapoartele lor de supraveghere în baza de date electronică menționată la articolul 78 din regulamentul privind controlul și creează funcționalitățile menționate în anexa XXIV punctul 2 din prezentul regulament. Informațiile minime care trebuie înregistrate în această bază de date sunt cele precizate în anexa XXIII. Pe lângă aceasta, rapoartele de supraveghere pe suport de hârtie pot fi, de asemenea, scanate și adăugate în baza de date.

(3)   Datele din rapoarte trebuie păstrate în baza de date pentru a putea fi accesate timp de cel puțin trei ani.

(4)   La primirea raportului de supraveghere menționat la alineatul (1), statul membru de pavilion trebuie să inițieze imediat o anchetă cu privire la activitățile navelor sale de pescuit care fac obiectul raportului de supraveghere.

(5)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea Europeană este parte contractantă.

CAPITOLUL II

Observatorii însărcinați cu controlul

Articolul 93

Norme generale privind observatorii însărcinați cu controlul

(1)   Fără a aduce atingere normelor speciale elaborate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sau convenite de comun acord cu o țară terță, navele de pescuit ale UE care au fost desemnate pentru aplicarea unui program de observare cu rol de control trebuie să ia la bord cel puțin un observator însărcinat cu controlul pe durata stabilită de program.

(2)   Statele membre desemnează observatorii însărcinați cu controlul și se asigură că aceștia sunt în măsură să își ducă la îndeplinire sarcinile. Statele membre garantează mai ales plasarea observatorilor însărcinați cu controlul la bordul navei de pescuit a UE vizate și întoarcerea lor de pe aceasta.

(3)   Observatorii însărcinați cu controlul nu îndeplinesc alte sarcini decât cele stabilite la articolul 73 din regulamentul privind controlul și la articolul 95 din prezentul regulament, cu excepția cazului în care trebuie realizate alte sarcini stabilite în temeiul programului UE de observare cu rol de control sau ca parte a unui program de observare din cadrul unei organizații regionale de gestionare a pescuitului sau stabilite în cadrul unui acord bilateral cu o țară terță.

(4)   Autoritățile competente se asigură că, pentru a-și putea realiza misiunea, observatorii însărcinați cu controlul dispun de mijloace de comunicare independente de sistemul de comunicare de pe nava de pescuit.

(5)   Aceste norme nu afectează drepturile comandantului navei de pescuit care este singurul responsabil de operațiunile efectuate de navă.

Articolul 94

Independența observatorilor însărcinați cu controlul

Pentru a fi independenți față de proprietarul, de operatorul, de comandantul navei de pescuit a UE sau de orice membru al echipajului, după cum se prevede la articolul 73 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, observatorii însărcinați cu controlul nu pot fi:

rude sau angajați ai comandantului navei de pescuit a UE sau ai oricărui alt membru al echipajului, ai reprezentantului comandantului, ai proprietarului sau ai operatorului navei de pescuit a UE la bordul căreia au fost desemnați;

angajați ai unei companii controlate de comandantului navei, de un membru al echipajului, de reprezentantul comandantului, de proprietarul sau operatorul navei de pescuit a UE la bordul căreia au fost desemnați.

Articolul 95

Sarcinile observatorilor însărcinați cu controlul

(1)   Observatorii însărcinați cu controlul verifică documentele relevante și înregistrează activitățile de pescuit ale navei de pescuit a UE la bordul căreia se află, care sunt enumerate în anexa XXV.

(2)   Observatorii însărcinați cu controlul aflați la bordul unei nave de pescuit a UE trebuie să informeze, dacă este cazul, funcționarii care se pregătesc să înceapă o inspecție a navei de pescuit în cauză, odată cu sosirea la bord a respectivilor funcționari. Dacă instalațiile aflate la bordul unei nave de pescuit a UE permit acest lucru și dacă este cazul, sesiunea de informare trebuie să ia forma unei ședințe închise.

(3)   Observatorii însărcinați cu controlul întocmesc raportul menționat la articolul 73 alineatul (5) din regulamentul privind controlul, utilizând formatul stabilit în anexa XXVI. Aceștia transmit autorităților de care aparțin, precum și autorităților competente din statul membru de pavilion respectivul raport fără întârziere și în orice caz în termen de maximum 30 de zile de la încheierea unei misiuni. Autoritățile de care aparțin observatorii pun respectivul raport la dispoziția statului membru de coastă, Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, la cererea acestora. Copiile rapoartelor care sunt puse la dispoziția altor state membre pot să nu cuprindă informațiile privind zonele în care au fost efectuate capturile în ceea ce privește pozițiile de început și de sfârșit ale fiecărei operațiuni de pescuit, însă pot cuprinde informațiile privind capturile totale zilnice în echivalent kilograme în greutate în viu per specie și per diviziune ICES sau altă zonă, dacă este cazul.

Articolul 96

Proiecte pilot

Uniunea Europeană poate oferi asistență financiară pentru realizarea de proiecte pilot care implică trimiterea observatorilor însărcinați cu controlul în conformitate cu articolul 8 litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006.

TITLUL VI

INSPECȚIA

CAPITOLUL I

Efectuarea inspecțiilor

Secțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 97

Funcționari autorizați să efectueze inspecții pe mare sau pe țărm

(1)   Funcționarii responsabili cu desfășurarea inspecțiilor, menționați la articolul 74 din regulamentul privind controlul, trebuie să fie autorizați de autoritățile competente din statele membre. În acest scop, statele membre trebuie să le elibereze funcționarilor lor o legitimație de serviciu în care să se precizeze identitatea lor și capacitatea în care își desfășoară activitatea. Fiecare funcționar aflat în misiune trebuie să aibă asupra sa legitimația de serviciu și să o prezinte în timpul inspecției de îndată ce are ocazia.

(2)   Statele membre conferă funcționarilor lor puterile adecvate care sunt necesare pentru îndeplinirea activităților de control, inspecție și asigurare a respectării normelor în conformitate cu prezentul regulament și pentru a garanta respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Articolul 98

Principii generale

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor planurilor multianuale, autoritățile competente din statele membre adoptă o abordare bazată pe riscuri în procesul de selecționare a țintelor pentru inspecție, utilizând toate informațiile disponibile. În concordanță cu această abordare, funcționarii realizează inspecții în conformitate cu normele stabilite în prezentul capitol.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor planurilor multianuale, statele membre își coordonează activitățile de control, inspecție și asigurare a respectării normelor. În acest scop, ele adoptă și execută programele naționale de acțiuni de control menționate la articolul 46 din regulamentul privind controlul și programele comune de control menționate la articolul 94 din regulamentul privind controlul, care acoperă atât activitățile pe mare, cât și cele de la țărm, necesare pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

(3)   Printr-o strategie de control și de asigurare a respectării normelor bazată pe riscuri, fiecare stat membru realizează activitățile de inspecție necesare în mod obiectiv pentru a preveni reținerea la bord, transbordarea, debarcarea, transferul către cuști și exploatări, prelucrarea, transportul, depozitarea, comercializarea și stocarea produselor pescărești provenind din activități care nu respectă normele politicii comune în domeniul pescuitului.

(4)   Inspecțiile trebuie efectuate în așa fel încât să se împiedice, pe cât posibil, orice impact negativ asupra igienei și calității produselor pescărești inspectate.

(5)   Statele membre se asigură că sistemele de informare aferente activităților naționale de pescuit permit schimbul electronic direct de informații cu privire la inspecțiile din statul de port între ele, cu alte state membre, cu Comisia și cu organismul desemnat de aceasta, după caz, în conformitate cu articolul 111 din regulamentul privind controlul.

Articolul 99

Sarcinile funcționarilor în etapele anterioare inspecției

În etapele anterioare inspecției, funcționarii colectează, dacă acest lucru este posibil, toată documentația disponibilă, care cuprinde:

(a)

licențele de pescuit și autorizațiile de pescuit;

(b)

informațiile VMS referitoare la campania de pescuit în derulare;

(c)

supravegherea aeriană și alte activități de reperare;

(d)

registrele inspecțiilor anterioare și informațiile disponibile aflate pe partea securizată a site-ului web al statului membru de pavilion cu privire la nava de pescuit a UE vizată.

Articolul 100

Sarcinile funcționarilor autorizați să efectueze inspecțiile

(1)   Funcționarii autorizați să efectueze inspecțiile verifică și notează elementele pertinente definite în modulul de inspecție relevant al raportului de inspecție din anexa XXVII. În acest scop ei pot face fotografii, înregistrări video și audio în conformitate cu legislația națională și, dacă este cazul, pot preleva probe.

(2)   Funcționarii respectă dreptul oricărui operator de a comunica cu autoritățile competente din statul de pavilion pe durata operațiunilor de inspecție.

(3)   Funcționarii iau în considerare toate informațiile furnizate în conformitate cu articolul 95 alineatul (2) din prezentul regulament de către un observator însărcinat cu controlul aflat la bordul navei de pescuit care urmează a fi inspectată.

(4)   La încheierea unei inspecții, funcționarii îi informează pe operatori, după caz, cu privire la reglementările în domeniul pescuitului relevante pentru circumstanțele respective.

(5)   Funcționarii părăsesc nava de pescuit sau locul inspectat de îndată ce inspecția s-a încheiat, dacă nu se descoperă nicio dovadă a vreunei încălcări evidente a dispozițiilor în vigoare.

Articolul 101

Obligațiile statelor membre, ale Comisiei și ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului

(1)   Autoritățile competente din statele membre și, dacă este cazul, Comisia și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului se asigură că funcționarii lor realizează inspecțiile în mod profesionist și răspunzând unor standarde înalte, rămânând în același timp amabili și atenți.

(2)   Autoritățile competente din fiecare stat membru elaborează procedurile prin care se garantează că orice plângere efectuată de operatori cu privire la desfășurarea inspecțiilor realizate de funcționarii lor este cercetată în mod echitabil și în amănunt, în conformitate cu legislația națională.

(3)   În temeiul unor acorduri corespunzătoare cu statul membru de pavilion al unei nave de pescuit, statele membre de coastă pot invita funcționarii autorităților competente din respectivul stat membru să participe la inspecțiile navelor de pescuit ale respectivului stat membru, atâta timp cât navele în cauză își desfășoară activitatea în apele statului membru de coastă sau dacă debarcă în porturile acestuia.

Secțiunea 2

Inspecții pe mare

Articolul 102

Dispoziții generale privind inspecțiile pe mare

(1)   Orice navă utilizată în scopuri de control, inclusiv de supraveghere, trebuie să afișeze fanionul sau simbolul care figurează în anexa XXVIII, în așa fel încât acesta să fie clar vizibil.

(2)   O barcă de acostare utilizată pentru a facilita transferul funcționarilor care realizează inspecțiile trebuie să arboreze un pavilion sau un fanion asemănător, cu o dimensiune corespunzătoare pavilionului sau fanionului bărcii de acostare, pentru a arăta că îndeplinește sarcini de inspecție în domeniul pescuitului.

(3)   Persoanele responsabile cu navele de inspecție trebuie să țină seama în mod corespunzător de normele de navigare și să manevreze nava la o distanță sigură față de nava de pescuit, în conformitate cu normele internaționale de prevenire a coliziunilor pe mare.

Articolul 103

Îmbarcarea pe navele de pescuit aflate în larg

(1)   Funcționarii responsabili cu realizarea inspecției trebuie să se asigure că nu se întreprinde nicio acțiune care ar putea compromite siguranța navei de pescuit și a echipajului acesteia.

(2)   Funcționarii nu solicită comandantului navei de pescuit pe care se îmbarcă sau pe care o părăsesc să oprească sau să efectueze manevre în cursul unei operațiuni de pescuit sau să oprească aruncarea sau ridicarea uneltelor de pescuit. Funcționarii pot, cu toate acestea, să solicite întreruperea sau amânarea aruncării uneltelor de pescuit până când urcă la bordul navei sau o părăsesc, pentru a permite efectuarea acestor acțiuni în condiții de siguranță. În cazul unei îmbarcări, această întârziere nu poate depăși un interval de 30 de minute de la îmbarcarea funcționarilor, cu excepția cazului în care s-a constatat o încălcare a legislației. Această dispoziție nu afectează posibilitatea ca funcționarii să solicite ridicarea uneltelor pentru inspecție.

Articolul 104

Activitățile de la bord

(1)   În momentul realizării inspecției, funcționarii verifică și notează toate elementele relevante prevăzute în modulul adecvat al raportului de inspecție stabilit în anexa XXVII din prezentul regulament.

(2)   Funcționarii îi pot cere comandantului să ridice o unealtă de pescuit în vederea inspecției.

(3)   Echipele de inspecție sunt în mod normal formate din doi funcționari. Atunci când este necesar, mai mulți funcționari pot completa echipele de inspecție.

(4)   Durata unei inspecții este de maximum patru ore sau se calculează până în momentul în care plasa este ridicată și inspectată împreună cu captura, luându-se în calcul durata cea mai lungă dintre acestea două. Această durată nu se aplică în cazul în care se descoperă o încălcare evidentă a dispozițiilor în vigoare sau dacă funcționarii au nevoie de mai multe informații.

(5)   În cazul descoperirii unei încălcări evidente, semnele și sigiliile de identificare pot fi fixate în siguranță pe orice parte a uneltei de pescuit sau a navei de pescuit, inclusiv pe recipientele cu produse pescărești și pe compartimentul (compartimentele) în care sunt dispuse respectivele produse, iar funcționarul (funcționarii) pot rămâne la bord atâta timp cât este necesar pentru luarea măsurilor adecvate în vederea garantării siguranței și permanenței tuturor dovezilor încălcării evidente.

Secțiunea 3

Inspecții în port

Articolul 105

Pregătirea inspecțiilor

(1)   Fără a aduce atingere parametrilor de referință definiți în programele specifice de control și inspecție, precum și la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (32), inspectarea unei nave de pescuit trebuie să aibă loc în port sau la debarcare, în următoarele situații:

(a)

ca regulă, în cadrul unei metodologii de sondaj fondate pe managementul bazat pe riscuri; sau

(b)

în cazul în care se suspectează că nava respectivă nu respectă normele politicii comune în domeniul pescuitului.

(2)   În cazurile menționate la alineatul (1) litera (b) și fără a aduce atingere articolului 106 alineatul (2) ultima teză din prezentul regulament, autoritățile competente din statele membre se asigură că nava de pescuit care urmează să fie inspectată în port este așteptată de funcționarii lor de resort la sosirea acesteia.

(3)   Alineatul (1) nu exclude posibilitatea ca statele membre să întreprindă inspecții aleatorii.

Articolul 106

Inspecții în port

(1)   În momentul realizării inspecției, funcționarii verifică și notează toate elementele relevante enumerate în modulul raportului de inspecție corespunzător stabilit în anexa XXVII din prezentul regulament. Funcționarii trebuie să țină seama în mod corespunzător de toate cerințele specifice care se aplică navei de pescuit inspectate, în special de dispozițiile relevante din planurile multianuale.

(2)   În momentul efectuării inspecției unei debarcări, funcționarii monitorizează întregul proces de debarcare de la începutul până la sfârșitul respectivei operațiuni. O verificare încrucișată trebuie realizată pentru a compara cantitățile per specie înregistrate în notificarea anterioară sosirii la țărm a produselor pescărești, cantitățile per specie înregistrate în jurnalul de pescuit și cantitățile per specie debarcate sau transbordate, în funcție de care dintre aceste două operațiuni se aplică. Această dispoziție nu exclude posibilitatea ca o inspecție să aibă loc după începerea debarcării.

(3)   Statele membre garantează inspecția și controlul eficient al localurilor utilizate în legătură cu activitățile de pescuit și cu prelucrarea ulterioară a produselor pescărești.

Articolul 107

Inspecția debarcărilor anumitor specii pelagice

Pentru debarcarea de hering, macrou și stavrid negru, conform titlului IV capitolul II secțiunea 2 din prezentul regulament, autoritățile competente dintr-un stat membru se asigură că cel puțin 15% din cantitățile debarcate din acești pești și cel puțin 10% din aceste debarcări vor face obiectul inspecției.

Secțiunea 4

Inspectarea transportului

Articolul 108

Principii generale

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor planurilor multianuale, inspectarea transportului se poate efectua în orice loc și în orice moment începând din momentul debarcării și până la sosirea produselor pescărești la locul de vânzare sau de prelucrare. În momentul efectuării inspecțiilor se vor lua măsurile necesare pentru a se garanta menținerea neîntreruptă la rece a produselor pescărești inspectate.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor planurilor multianuale și programelor naționale de control sau programelor specifice de control și de inspecție, inspectarea transportului include, ori de câte ori acest lucru este posibil, o examinare fizică a produselor transportate.

(3)   Examinarea fizică a produselor pescărești transportate implică prelevarea unui eșantion reprezentativ din diferitele secțiuni ale lotului sau ale loturilor transportate.

(4)   În momentul inspectării unui transport, funcționarii verifică și notează toate elementele menționate la articolul 68 alineatul (5) din regulamentul privind controlul și toate elementele adecvate în modulul raportului stabilit în anexa XXVII la prezentul regulament. Aceștia verifică astfel dacă toate cantitățile de produse pescărești transportate corespund detaliilor înscrise pe documentul de transport.

Articolul 109

Vehicule de transport sigilate

(1)   Atunci când un vehicul sau un container a fost sigilat pentru a se evita manipularea încărcăturii, autoritățile competente din statele membre se asigură că numerele de ordine ale sigiliilor sunt notate în documentul de transport. Funcționarii verifică dacă sigiliile sunt intacte și dacă numerele de ordine corespund detaliilor din documentul de transport.

(2)   Atunci când sigiliile sunt înlăturate pentru a facilita inspecția încărcăturii înainte ca încărcătura să ajungă la locul final de destinație, funcționarii înlocuiesc sigiliul de origine cu unul nou, înregistrând detaliile privind sigiliul în documentul de transport, precum și motivele înlăturării sigiliului de origine.

Secțiunea 5

Inspectarea piețelor

Articolul 110

Principii generale

Funcționarii verifică și notează toate elementele relevante enumerate în modulul de inspecție adecvat din anexa XXVII la prezentul regulament în momentul inspectării depozitelor frigorifice, piețelor angro și cu amănuntul, restaurantelor sau altor localuri în care peștele este depozitat și/sau vândut după debarcare.

Articolul 111

Metodologii și tehnologii suplimentare

Pe lângă elementele enumerate în anexa XXVII, statele membre pot utiliza metodologiile și tehnologiile disponibile în vederea identificării și validării produselor pescărești, a provenienței sau originii acestora, precum și a furnizorilor și a navelor de pescuit sau a unităților de producție.

Articolul 112

Controlul produselor pescărești retrase de pe piață

Funcționarii trebuie să verifice dacă produsele pescărești retrase din vânzare în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (33) sunt eliminate conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 2493/2001 al Comisiei (34).

CAPITOLUL II

Sarcinile operatorilor

Articolul 113

Obligații generale ale operatorilor

(1)   Toți operatorii care își desfășoară activitatea sub jurisdicția unui stat membru pot face obiectul unei inspecții cu privire la obligațiile care le revin în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

(2)   Toți operatorii care fac obiectul unei inspecții:

(a)

facilitează munca funcționarilor punându-le acestora la dispoziție, la cerere, informațiile și documentele necesare privind activitățile de pescuit, care trebuie completate și păstrate pe suport electronic sau de hârtie conform normelor politicii comune în domeniul pescuitului, precum și copii ale acestora, dacă acest lucru este posibil, și oferindu-le accesul la bazele de date relevante;

(b)

facilitează accesul la toate părțile navei, la localuri și la toate mijloacele de transport, inclusiv la aeronavele și ambarcațiunile pe pernă de aer utilizate în legătură cu activitățile de pescuit și prelucrare sau asociate acestora;

(c)

garantează în orice moment siguranța funcționarilor, oferindu-le asistență activă și cooperând cu ei în vederea realizării sarcinilor de control;

(d)

nu obstrucționează munca de inspecție a funcționarilor, nu îi intimidează sau influențează pe aceștia, nu determină nicio altă persoană să facă acest lucru și chiar împiedică pe oricine de la a face acest lucru;

(e)

oferă, atunci când acest lucru este posibil, o sală de ședință izolată pentru informarea funcționarilor de către observatorul însărcinat cu controlul, după cum se menționează la articolul 95 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 114

Obligațiile comandantului în timpul inspecțiilor

(1)   Comandantul unei nave de pescuit care este inspectată sau reprezentantul acestuia:

(a)

facilitează îmbarcarea eficientă și în siguranță a funcționarilor conform normelor de navigare, în momentul în care se dă semnalul corespunzător din Codul internațional de semnale sau atunci când intenția unui funcționar de a urca la bordul navei este comunicată prin radio de către o navă sau un elicopter care transportă un funcționar;

(b)

pregătește o scară de acostare care să respecte cerințele anexei XXIX pentru a facilita accesul sigur și comod la orice navă care necesită o ascensiune de 1,5 metri sau mai mult;

(c)

facilitează sarcinile de inspecție ale funcționarilor, oferind într-o măsură rezonabilă asistența care este solicitată;

(d)

permite funcționarului (funcționarilor) să comunice cu autoritățile statului de pavilion, ale statului de coastă și ale statului care efectuează inspecția;

(e)

alertează funcționarii cu privire la anumite riscuri la adresa siguranței care pot exista la bordul navelor de pescuit;

(f)

acordă funcționarilor accesul la toate părțile navei, la toate capturile prelucrate sau neprelucrate, la toate uneltele de pescuit și la toate informațiile și documentele relevante;

(g)

facilitează debarcarea în siguranță a funcționarilor la încheierea inspecției.

(2)   Comandanților nu li se poate cere să divulge informații sensibile din punct de vedere comercial prin canale radio deschise.

CAPITOLUL III

Raportul de inspecție

Articolul 115

Norme comune privind rapoartele de inspecție

(1)   Fără a aduce atingere normelor speciale din cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, rapoartele de inspecție menționate la articolul 76 din regulamentul privind controlul trebuie să cuprindă informațiile pertinente din modulul relevant stabilit în anexa XXVII. Raportul trebuie completat de funcționari în timpul inspecției sau de îndată ce acest lucru este posibil după încheierea inspecției.

(2)   În cazul detectării în timpul inspecției a unei încălcări evidente a legislației, elementele legale și materiale, precum și toate informațiile relevante referitoare la încălcare trebuie incluse în raportul de inspecție. Atunci când se detectează mai multe încălcări în timpul inspecției, elementele relevante referitoare la fiecare încălcare trebuie notate în raportul de inspecție.

(3)   Funcționarii comunică concluziile inspecției persoanei fizice care are responsabilitatea navei de pescuit, a vehiculului, aeronavei, ambarcațiunii pe pernă de aer sau a localurilor care fac obiectul inspecției (operatorul) la încheierea inspecției. Operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a aduce observații cu privire la inspecție și la rezultatele acesteia. Observațiile operatorului trebuie notate în raportul de inspecție. În cazul în care funcționarii nu vorbesc aceeași limbă ca operatorul care face obiectul inspecției, aceștia iau măsurile necesare pentru ca operatorul să poată înțelege rezultatele inspecției.

(4)   La nevoie, operatorul trebuie să aibă dreptul de a intra în contact cu reprezentantul său sau cu autoritățile competente din statul său de pavilion, în cazul în care apar dificultăți serioase în ce privește înțelegerea rezultatelor inspecției și a raportului subsecvent.

(5)   Formatul pentru transmisia electronică menționată la articolul 76 alineatul (1) din regulamentul privind controlul se decide după consultarea dintre statele membre și Comisie.

Articolul 116

Completarea rapoartelor de inspecție

(1)   Atunci când raportul de inspecție se redactează manual pe suport de hârtie, acesta trebuie să fie lizibil, indelebil și înregistrat în mod clar. Nicio mențiune din raport nu poate fi ștearsă sau modificată. În cazul în care se face o greșeală în raportul redactat manual, mențiunea incorectă trebuie barată fără ștersături și parafată de funcționarul implicat.

(2)   Funcționarul responsabil cu inspecția semnează raportul. Operatorul trebuie invitat să semneze raportul. Fără a aduce atingere legislației naționale, semnătura operatorului constituie luarea la cunoștință a conținutului raportului și nu trebuie considerată drept acceptarea conținutului acestuia.

(3)   Funcționarii pot redacta rapoartele de inspecție menționate la articolul 115 din prezentul regulament prin mijloace electronice.

Articolul 117

Copia raportului de inspecție

O copie a raportului de inspecție menționat la articolul 116 din prezentul regulament trebuie transmisă operatorului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea inspecției și în conformitate cu legislația națională a statului membru care are suveranitatea sau jurisdicția locului de inspecție. În cazul în care se descoperă o încălcare, divulgarea raportului se supune legislației privind divulgarea informațiilor în vigoare în statul membru implicat.

CAPITOLUL IV

Baza de date electronică

Articolul 118

Baza de date electronică

(1)   Statele membre includ în programele naționale de control procedurile privind înregistrarea de către funcționarii lor a rapoartelor de inspecției pe suport de hârtie sau electronic. Aceste rapoarte trebuie introduse în baza de date electronică menționată la articolul 78 din regulamentul privind controlul și trebuie create funcționalitățile menționate în anexa XXIV punctul 2 din prezentul regulament. Informațiile minime care trebuie să figureze în baza de date electronică sunt cele înregistrate în conformitate cu articolul 115 alineatul (1) din prezentul regulament și indicate drept obligatorii în anexa XXVII. Rapoartele de inspecție pe suport de hârtie trebuie, de asemenea, scanate și adăugate în baza de date.

(2)   Baza de date trebuie să fie accesibilă Comisiei și organismului desemnat de aceasta, în conformitate cu procedurile descrise la articolele 114, 115 și 116 din regulamentul privind controlul. Datele relevante din baza de date trebuie de asemenea să fie accesibile altor state membre în contextul unui plan comun de aplicare.

(3)   Datele din rapoartele de inspecție trebuie păstrate în baza de date pentru a putea fi accesate timp de cel puțin trei ani.

CAPITOLUL V

Inspectorii Uniunii Europene

Articolul 119

Notificarea inspectorilor Uniunii Europene

(1)   Statele membre și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului informează Comisia pe cale electronică în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament cu privire la numele funcționarilor lor care trebuie incluși pe lista inspectorilor Uniunii menționată la articolul 79 din regulamentul privind controlul.

(2)   Funcționarii care urmează a figura pe respectiva listă:

(a)

au o experiență solidă în domeniul controlului și inspecției activităților de pescuit;

(b)

cunosc în profunzime legislația Uniunii Europene în domeniul pescuitului;

(c)

cunosc foarte bine una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și satisfăcător o a doua limbă;

(d)

sunt apți din punct de vedere fizic pentru îndeplinirea îndatoririlor lor;

(e)

au beneficiat, după caz, de formarea necesară cu privire la siguranța pe mare.

Articolul 120

Lista inspectorilor Uniunii Europene

(1)   Pe baza notificărilor statelor membre și Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Comisia adoptă o listă cu inspectorii Uniunii în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(2)   După întocmirea listei inițiale, statele membre și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului adresează Comisiei, până în luna octombrie a fiecărui an, o notificare privind orice modificare a listei pe care doresc să o introducă pentru următorul an calendaristic. Comisia modifică lista în consecință până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(3)   Lista și modificările acesteia se publică pe site-ul oficial al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului.

Articolul 121

Comunicările inspectorilor Uniunii adresate organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului

Organismul desemnat de Comisie comunică secretariatului organizației regionale de gestionare a pescuitului lista cu inspectorii Uniunii care urmează să efectueze inspecții în cadrul respectivei organizații.

Articolul 122

Drepturile și îndatoririle inspectorilor Uniunii

(1)   În îndeplinirea sarcinilor lor, inspectorii Uniunii respectă legislația Uniunii Europene și, în măsura în care aceasta se aplică, legislația națională a statului membru în care are loc inspecția sau, în cazul în care inspecția se realizează în afara apelor UE, legislația statului membru de pavilion al navei de pescuit, precum și normele internaționale relevante.

(2)   Inspectorii Uniunii trebuie să prezinte o legitimație de serviciu pe care să figureze identitatea și capacitatea în care intervin. În acest scop li se va furniza un document de identificare, emis de către Comisie sau de către Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, care le atestă identitatea și calitatea oficială.

(3)   Statele membre facilitează realizarea sarcinilor inspectorilor Uniunii și le acordă asistența necesară pentru îndeplinirea acestor sarcini.

(4)   Autoritățile competente din statele membre pot permite inspectorilor Uniunii să sprijine inspectorii naționali în realizarea sarcinilor acestora.

(5)   Articolele 113 și 114 din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.

Articolul 123

Rapoarte

(1)   Inspectorii Uniunii trebuie să transmită un raport zilnic despre activitățile lor de inspecție, în care să figureze denumirea și numărul de identificare ale fiecărei nave de pescuit sau ambarcațiuni inspectate, precum și tipul de inspecție efectuată, autorităților competente din statele membre în ale căror ape a avut loc inspecția sau, în cazul în care inspecția a avut loc în afara apelor UE, statului membru de pavilion al navei de pescuit inspectate, precum și Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului.

(2)   În cazul în care inspectorii Uniunii descoperă o încălcare a legislației în timpul inspecției, aceștia transmit imediat un raport de inspecție redactat în linii generale autorităților competente din statul membru de coastă sau, în cazul în care inspecția a avut loc în afara apelor UE, autorităților competente din statul membru de pavilion al navei de pescuit inspectate, precum și Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului. Sinteza raportului de inspecție precizează cel puțin data și locul inspecției, identitatea platformei de inspecție, identitatea țintei inspectate și natura încălcării descoperite.

(3)   Inspectorii Uniunii trebuie să transmită o copie a raportului de inspecție complet autorităților competente din statul membru de pavilion al navei de pescuit sau ambarcațiunii inspectate și din statul membru în ale cărui ape a avut loc inspecția, în termen de șapte zile de la data inspecției, notând elementele relevante în modulul de inspecție adecvat al raportului de inspecție din anexa XXVII. Dacă inspectorii Uniunii au descoperit o încălcare a legislație, o copie a raportului complet de inspecție trebuie trimisă, de asemenea, Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului.

(4)   Rapoartele zilnice și rapoartele de inspecție menționate în prezentul articol trebuie transmise Comisiei, la cererea acesteia.

Articolul 124

Acțiuni ulterioare transmiterii rapoartelor

(1)   Statele membre acționează în urma rapoartelor prezentate de către inspectorii Uniunii în conformitate cu articolul 123 din prezentul regulament în același mod în care acționează în urma rapoartelor prezentate de către propriii lor funcționari.

(2)   Statul membru care a numit inspectorul Uniunii sau, dacă este cazul, Comisia sau Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului cooperează cu statul membru care acționează pe baza unui raport transmis de inspectorul Uniunii pentru a facilita procedurile juridice și administrative.

(3)   La cerere, un inspector al Uniunii oferă asistență și furnizează probe în procedurile privind încălcarea legislației întreprinse de către orice stat membru.

TITLUL VII

ASIGURAREA APLICĂRII LEGISLAȚIEI

SISTEMUL DE PUNCTE PENTRU ÎNCĂLCĂRILE GRAVE

Articolul 125

Instituirea și utilizarea unui sistem de puncte pentru încălcările grave

Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente la nivel național care vor fi responsabile de:

(a)

instituirea sistemului de atribuire a punctelor pentru încălcări grave, menționat la articolul 92 alineatul (1) din regulamentul privind controlul;

(b)

atribuirea numărului adecvat de puncte titularului unei licențe de pescuit;

(c)

transferarea punctelor atribuite oricărui viitor titular al licenței de pescuit pentru nava de pescuit vizată în cazul în care aceasta este vândută, transferată sau al cărei proprietar se schimbă; și

(d)

păstrarea registrelor cu punctele atribuite sau transferate titularului fiecărei licențe de pescuit.

Articolul 126

Atribuirea punctelor

(1)   Numărul de puncte pentru încălcările grave se atribuie în conformitate cu anexa XXX titularului unei licențe de pescuit, pentru nava de pescuit vizată, de către autoritatea competentă a statului membru de pavilion.

(2)   Atunci când se descoperă, în cursul unei inspecții, două sau mai multe încălcări grave comise de aceeași persoană fizică sau juridică ce deține licența de pescuit, punctele se atribuie pentru fiecare încălcare gravă în parte titularului licenței de pescuit, în conformitate cu alineatul (1), numărul maxim de puncte atribuite fiind 12.

(3)   Titularul licenței de pescuit trebuie informat cu privire la punctele care i-au fost atribuite.

(4)   Punctele sunt atribuite titularului licenței la data stabilită în decizia de atribuire a punctelor respective. Statele membre se asigură că aplicarea normelor naționale privind efectele suspensive ale procedurilor de apel nu transformă sistemul de puncte într-unul ineficient.

(5)   În cazul în care încălcarea gravă este descoperită într-un alt stat membru decât statul membru de pavilion, punctele trebuie atribuite de către autoritățile competente din statul membru de pavilion menționate la articolul 125 din prezentul regulament în urma notificării în temeiul articolului 89 alineatul (4) din regulamentul privind controlul.

Articolul 127

Notificarea deciziilor

Dacă autoritatea desemnată în conformitate cu articolul 125 din prezentul regulament nu este aceeași ca autoritatea unică menționată la articolul 5 alineatul (5) din regulamentul privind controlul, aceasta din urmă trebuie informată cu privire la orice decizie luată în temeiul prezentului titlu.

Articolul 128

Transferul de proprietate

Atunci când nava de pescuit este pusă în vânzare sau când urmează să facă obiectul altui tip de transfer de proprietate, titularul licenței de pescuit informează orice posibil viitor titular al licenței cu privire la numărul de puncte care îi sunt încă atribuite, prin intermediul unei copii certificate obținute de la autoritățile competente.

Articolul 129

Suspendarea și retragerea permanentă a unei licențe de pescuit

(1)   Acumularea unui număr de 18, 36, 54 și 72 de puncte de către titularul unei licențe de pescuit antrenează automat prima, a doua, a treia și, respectiv, a patra suspendare a licenței de pescuit pentru perioadele relevante menționate la articolul 92 alineatul (3) din regulamentul privind controlul.

(2)   Acumularea a 90 de puncte de către titularul unei licențe de pescuit antrenează automat retragerea permanentă a licenței de pescuit.

Articolul 130

Acțiuni ulterioare suspendării și retragerii permanente a unei licențe de pescuit

(1)   Dacă o licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent în conformitate cu articolul 129 din prezentul regulament, autoritatea competentă din statul membru de pavilion informează imediat titularul licenței de pescuit cu privire la suspendarea sau retragerea permanentă a licenței sale.

(2)   În momentul primirii informațiilor menționate la alineatul (1), titularul licenței de pescuit se asigură că activitățile de pescuit ale navei vizate încetează imediat. Acesta se asigură că respectiva navă se îndreaptă imediat către portul său de origine sau către un port indicat de autoritățile competente din statul membru de pavilion. În timpul călătoriei, uneltele de pescuit trebuie strânse și arimate în conformitate cu articolul 47 din regulamentul privind controlul. Titularul unei licențe de pescuit se asigură că toate capturile aflate la bordul navei de pescuit sunt manipulate în conformitate cu instrucțiunile autorităților competente ale statului membru de pavilion.

Articolul 131

Excluderea licențelor de pescuit din listele relevante

(1)   Dacă licența de pescuit este suspendată sau retrasă permanent în conformitate cu articolul 129 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament, nava de pescuit a cărei licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent este identificată drept navă fără licență de pescuit în registrul național menționat la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Respectiva navă de pescuit se va identifica în același mod și în registrul flotei de pescuit al UE menționat la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(2)   Retragerea permanentă a unei licențe de pescuit în conformitate cu articolul 129 alineatul (2) din prezentul regulament nu afectează nivelurile de referință ale statului membru care a emis licența, conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(3)   Autoritățile competente din statele membre actualizează fără întârziere lista menționată la articolul 116 alineatul (1) litera (d) din regulamentul privind controlul indicând toate punctele atribuite și suspendările și retragerile permanente subsecvente ale licențelor de pescuit, inclusiv data la care acestea devin aplicabile și durata aplicării lor.

Articolul 132

Pescuitul ilegal în timpul perioadei de suspendare sau după retragerea permanentă a unei licențe de pescuit

(1)   În cazul în care o navă de pescuit a cărei licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent în conformitate cu articolul 129 din prezentul regulament realizează activități de pescuit în timpul perioadei de suspendare sau după retragerea permanentă a licenței de pescuit, autoritățile competente iau măsuri imediate pentru respectarea legislației, în conformitate cu articolul 91 din regulamentul privind controlul.

(2)   Nava de pescuit menționată la alineatul (1) poate, dacă este cazul, să fie inclusă pe lista UE cu navele care au realizat activități de pescuit INN, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

Articolul 133

Anularea punctelor

(1)   Dacă o licență de pescuit a fost suspendată în conformitate cu articolul 129 din prezentul regulament, punctele pe baza cărora licența de pescuit a fost suspendată nu se anulează. Toate punctele noi atribuite titularului licenței de pescuit se adaugă punctelor existente, în sensul articolului 129 din prezentul regulament.

(2)   Pentru aplicarea articolului 92 alineatul (3) din regulamentul privind controlul, dacă, în conformitate cu articolul 92 alineatul (4) din regulamentul privind controlul, au fost anulate puncte, se consideră că licența de pescuit a titularului licenței nu a fost suspendată în conformitate cu articolul 129 din prezentul regulament.

(3)   Se anulează două puncte, cu condiția ca totalul punctelor atribuite titularului licenței de pescuit pentru nava de pescuit vizată să depășească două puncte, în cazul în care:

(a)

nava de pescuit care a fost utilizată pentru comiterea încălcării pentru care s-au atribuit punctele utilizează ulterior sistemul VMS sau înregistrează și transmite ulterior, pe cale electronică, date din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare și din declarația de debarcare fără a avea obligația legală de a utiliza aceste tehnologii; sau

(b)

în cazul în care titularul licenței de pescuit participă în mod voluntar, după atribuirea punctelor, la o campanie științifică pentru îmbunătățirea procesului de selecție a uneltelor de pescuit; sau

(c)

în cazul în care titularul licenței de pescuit este membru al unei organizații de producători și acceptă un plan de pescuit adoptat de organizația de producători în anul următor atribuirii punctelor, plan care presupune o reducere cu 10% a posibilităților de pescuit ale titularului licenței de pescuit; sau

(d)

dacă titularul licenței de pescuit decide să participe la o activitate de pescuit care face parte dintr-o schemă de etichetare ecologică menită să certifice și să promoveze etichete pentru produse provenind din activitățile de pescuit maritim bine gestionate și care se concentrează asupra chestiunilor legate de utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole.

Pentru fiecare perioadă de trei ani începând de la data ultimei încălcări grave, titularul unei licențe de pescuit nu poate invoca decât o dată una dintre opțiunile (a), (b), (c) sau (d) pentru a reduce numărul de puncte atribuit, cu condiția ca această reducere să nu ducă la anularea tuturor punctelor atribuite pentru respectiva licență de pescuit.

(4)   Dacă punctele au fost anulate în conformitate cu alineatul (3), titularul licenței de pescuit trebuie informat cu privire la această anulare. Titularul licenței de pescuit trebuie de asemenea informat cu privire la numărul de puncte rămase.

Articolul 134

Sistemul de puncte pentru comandanții navelor de pescuit

Statele membre trebuie să informeze Comisia după șase luni de la data aplicării prezentului titlu cu privire la sistemele naționale de puncte pentru comandanți, menționate la articolul 92 alineatul (6) din regulamentul privind controlul.

TITLUL VIII

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA RESPECTĂRII DE CĂTRE STATELE MEMBRE A OBIECTIVELOR POLITICII COMUNE ÎN DOMENIUL PESCUITULUI

CAPITOLUL I

Suspendarea și anularea asistenței financiare a Uniunii Europene

Articolul 135

Definiție

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

1.

„plată” înseamnă orice contribuție financiară care urmează a fi plătită de Comisie în urma unei cereri de plată depuse de un stat membru în timpul sau la sfârșitul aplicării unui program operațional în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 sau a unui proiect care intră sub incidența articolului 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006;

2.

„întrerupere” înseamnă suspendarea temporară a termenului de plată;

3.

„suspendare” înseamnă suspendarea plăților corespunzătoare unor cereri speciale de plăți menționate la articolul 103 alineatul (1) din regulamentul privind controlul;

4.

„anulare” înseamnă suprimarea unei părți sau a totalității contribuției suspendate a Uniunii Europene la un program operațional în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 sau la un program specific care intră sub incidența articolului 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006.

Articolul 136

Întreruperea termenului de plată

(1)   Termenul de plată poate fi întrerupt de către ordonatorul de credite prin delegare în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (35) pe o perioadă maximă de șase luni în cazul în care:

(a)

unele concluzii sugerează nerespectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului; sau

(b)

ordonatorul de credite prin delegare trebuie să realizeze unele verificări suplimentare în urma concluziilor privind existența unor deficiențe în sistemul de control al unui stat membru și/sau a nerespectării normelor PCP în ceea ce privește anumite activități de pescuit și activități aferente acestora.

(2)   Statul membru implicat trebuie informat în scris conform articolului 103 alineatul (3) din regulamentul privind controlul cu privire la motivele întreruperii termenului de plată. Acesta va trebui să transmită Comisiei în termen de o lună de la primirea scrisorii respective informații cu privire la acțiunile de remediere întreprinse și/sau cu privire la asistența financiară acordată activităților aferente pescuitului care fac obiectul nerespectării normelor, conform anexei XXXI la prezentul regulament.

(3)   În cazul în care statul membru implicat nu răspunde solicitării Comisiei în termenul menționat la alineatul (2) sau dacă oferă un răspuns nesatisfăcător, Comisia poate trimite o scrisoare de atenționare acordând un termen suplimentar de maximum 15 zile.

(4)   Întreruperea încetează în cazul în care statul membru demonstrează în răspunsul său că a luat măsuri de remediere pentru a garanta respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului sau că concluziile conform cărora sistemul său de control prezintă deficiențe și/sau nu respectă normele PCP pentru activitățile de pescuit și activitățile conexe nu erau fundamentate.

Articolul 137

Suspendarea plăților

(1)   În cazul în care statul membru implicat nu răspunde solicitării Comisiei în termenul menționat la articolul 136 din prezentul regulament sau dacă oferă un răspuns nesatisfăcător, Comisia poate adopta, pe baza informațiilor disponibile în momentul respectiv, decizia de a suspenda total sau parțial plățile asistenței financiare a Uniunii Europene către statul membru respectiv (decizie denumită în continuare „decizia de suspendare”) conform articolului 103 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

(2)   Decizia de suspendare rezumă chestiunile relevante de fapt și de drept, include evaluarea Comisiei în ceea ce privește condițiile menționate la articolul 103 alineatele (1) și (6) din regulamentul privind controlul și stabilește care parte a plății se suspendă. Decizia de suspendare invită statele membre implicate să întreprindă acțiuni de remediere într-un anumit termen, care nu va depăși șase luni.

(3)   Cuantumul plăților care urmează a fi suspendate trebuie decis prin aplicarea unei rate care trebuie determinate luându-se în considerare criteriile stabilite la articolul 103 alineatul (5) din regulamentul privind controlul.

Articolul 138

Anularea asistenței financiare

(1)   În cazul în care în timpul perioadei de suspendare statul membru nu reușește să demonstreze că a remediat situația care a dus la decizia de suspendare, conform articolului 103 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, Comisia poate informa respectivul stat membru cu privire la hotărârea sa de a adopta o decizie de anulare a asistenței. Articolele 136 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.

(2)   În cazul în care statul membru implicat nu răspunde la solicitarea Comisiei menționată la alineatul (1) sau dacă oferă un răspuns nesatisfăcător, Comisia poate adopta, pe baza informațiilor disponibile în acel moment, o decizie de a anula total sau parțial plățile către statul membru, care au fost suspendate.

(3)   Decizia de anulare menționată la alineatul (2) poate include recuperarea unei părți sau a totalității avansului eventual acordat din contribuția financiară, care a fost deja plătit pentru proiectele care intră sub incidența articolului 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006 pentru care plățile au fost suspendate.

(4)   Cuantumul plăților suspendate care urmează a fi retrase trebuie decis prin aplicarea unei rate care trebuie determinate luându-se în considerare criteriile stabilite la articolul 103 alineatul (5) din regulamentul privind controlul.

(5)   Cuantumul avansului la contribuția financiară care urmează a fi recuperat, aferent proiectelor pentru care plățile au fost suspendate trebuie rambursat Comisiei printr-o procedură de rambursare, după cum se precizează la articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006 și la articolul 72 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

CAPITOLUL II

Deducerea posibilităților de pescuit

Articolul 139

Norme generale pentru deducerea posibilităților de pescuit în cazul utilizării în exces

(1)   Amploarea depășirii utilizării posibilităților de pescuit în ceea ce privește cotele disponibile și efortul de pescuit stabilit pentru o anumită perioadă, menționate la articolul 105 alineatul (1) și la articolul 106 alineatul (1) din regulamentul privind controlul se determină pe baza cifrelor disponibile în a cincisprezecea zi a celei de a doua luni după expirarea perioadei stabilite.

(2)   Amploarea depășirii utilizării posibilităților de pescuit se determină în funcție de posibilitățile de pescuit disponibile la sfârșitul fiecărei perioade alocate statului membru vizat, având în vedere schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, transferurile de cote în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului (36), realocarea posibilităților de pescuit disponibile în conformitate cu articolul 37 din regulamentul privind controlul și reducerea posibilităților de pescuit în conformitate cu articolele 105, 106 și 107 din regulamentul privind controlul.

(3)   Schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 pentru o anumită perioadă nu sunt permise după ultima zi a primei luni care urmează expirării respectivei perioade.

Articolul 140

Consultarea privind deducerea posibilităților de pescuit

Pentru deduceri ale posibilităților de pescuit în temeiul articolului 105 alineatele (4) și (5) și al articolului 106 alineatul (3) din regulamentul privind controlul, Comisia trebuie să consulte statul membru implicat cu privire la măsurile sugerate. Statul membru respectiv trebuie să dea curs acestei consultări a Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare.

CAPITOLUL III

Deducerea cotelor ca urmare a nerespectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

Articolul 141

Norme privind deducerile de cote ca urmare a nerespectării obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului

(1)   Termenul limită până la care statul membru trebuie să demonstreze că resursele piscicole pot fi exploatate în siguranță, menționat la articolul 107 alineatul (2) din regulamentul privind controlul se aplică începând de la data scrisorii Comisiei adresate statului membru.

(2)   Statele membre includ în răspunsul lor în temeiul articolului 107 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, dovezi materiale care pot demonstra Comisiei că resursele piscicole pot fi exploatate în siguranță.

Articolul 142

Determinarea cantităților care trebuie deduse

(1)   Orice deducere a cotelor în conformitate cu articolul 107 din regulamentul privind controlul trebuie să fie proporțională cu amploarea și natura încălcării normelor privind stocurile care fac obiectul planurilor multianuale, precum și cu gravitatea amenințării la adresa conservării respectivelor stocuri. Aceasta ține seama de pagubele cauzate acestor stocuri prin încălcarea normelor privind stocurile care fac obiectul planurilor multianuale.

(2)   Dacă o deducere conformă cu alineatul (1) nu poate fi aplicată cotei, alocației sau părții dintr-un stoc sau grup de stocuri la care se referă încălcarea, deoarece cota, alocația sau partea respectivă dintr-un stoc sau grup de stocuri nu există sau nu este disponibilă în mod suficient pentru statul membru vizat, Comisia, după consultarea statului membru respectiv, poate deduce în anul următor sau în anii următori cotele pentru alte stocuri sau grupuri de stocuri disponibile pentru statul membru respectiv în aceeași zonă geografică sau care au aceeași valoare comercială, în conformitate cu alineatul (1).

TITLUL IX

DATE ȘI INFORMAȚII

CAPITOLUL I

Analiza și auditul datelor

Articolul 143

Obiect

Sistemul informatizat de validare menționat la articolul 109 alineatul (1) din regulamentul privind controlul cuprinde în special:

(a)

una sau mai multe baze de date care stochează toate datele care trebuie validate prin acest sistem, menționate la articolul 144 din prezentul regulament;

(b)

proceduri de validare printre care se numără verificări ale calității datelor, analize și verificări încrucișate ale tuturor acestor date, menționate la articolul 145 din prezentul regulament;

(c)

proceduri de accesare a tuturor acestor date de către Comisie sau de către un organism desemnat de aceasta, menționate la articolul 146 din prezentul regulament.

Articolul 144

Date care trebuie validate

(1)   În scopul funcționării sistemului informatizat de validare, statele membre se asigură că toate datele menționate la articolul 109 alineatul (2) din regulamentul privind controlul sunt stocate în una sau mai multe baze de date informatizate. Elementele care trebuie cu necesitate incluse sunt elementele enumerate în anexa XXIII, cele indicate drept obligatorii în anexa XXVII, elementele din anexa XII, precum și elementele din anexa XXXII. Sistemul de validare poate ține seama și de alte date considerate a fi necesare pentru procedurile de validare.

(2)   Datele cuprinse în bazele de date menționate la alineatul (1) trebuie să fie accesibile pentru sistemul de validare în permanență și în timp real. Sistemul de validare trebuie să aibă acces direct la toate aceste baze de date fără a fi necesară intervenția umană. În acest scop, toate bazele de date sau sistemele dintr-un stat membru care conțin datele menționate la alineatul (1) trebuie să fie interconectate.

(3)   În cazul în care datele menționate la alineatul (1) nu sunt stocate automat într-o bază de date, statele membre trebuie să prevadă introducerea manuală sau digitizarea informațiilor în bazele de date, în cel mai scurt timp și respectând termenele stabilite în legislația relevantă. Data primirii datelor și a introducerii acestora trebuie înregistrată în mod corect în toate bazele de date.

Articolul 145

Proceduri de validare

(1)   Sistemul informatizat de validare va valida fiecare set de date menționat la articolul 144 alineatul (1) din prezentul regulament pe baza unor proceduri și algoritmi automați informatizați în mod continuu, sistematic și în amănunt. Validarea va cuprinde proceduri de control al calității datelor de bază, de verificare a formatului datelor și a cerințelor minime privind datele, precum și proceduri de verificare mai avansată prin analizarea mai multor înregistrări ale unui set de date în detaliu, cu ajutorul metodelor statistice sau al verificării încrucișate a datelor provenind din surse diferite.

(2)   Pentru fiecare procedură de validare va exista o normă de conduită sau un set de norme de conduită care determină care dintre validări sunt executate prin respectiva procedură, precum și locul unde se stochează rezultatele acestor validări. Dacă este cazul, se va preciza trimiterea relevantă la legislația a cărei aplicare face obiectul verificării. Comisia poate defini, după consultarea statelor membre, un set standard de norme de conduită care trebuie utilizate.

(3)   Toate rezultatele sistemului informatizat de validare, atât pozitive cât și negative, se stochează într-o bază de date. Va fi posibilă identificarea imediată a oricăror probleme de inconsecvență sau de încălcare detectate de procedurile de validare, precum și luarea de măsuri în consecință. De asemenea, va fi posibilă identificarea navelor de pescuit, a comandanților navelor sau a operatorilor care au făcut în mod repetat în ultimii trei ani obiectul unor probleme de inconsecvență și de încălcare posibilă a normelor.

(4)   Măsurile luate în urma inconsecvențelor detectate de sistemul de validare trebuie legate de rezultatele validării, indicându-se data validării și măsura luată.

Dacă se identifică o inconsecvență ca urmare a introducerii greșite a unor date, respectivele date trebuie corectate în baza de date, indicându-se în mod clar datele corectate și precizându-se valoarea sau mențiunea inițială și motivul corectării respectivelor date.

În cazul în care inconsecvența detectată antrenează măsuri subsecvente, rezultatul validării trebuie să conțină o trimitere la raportul de inspecție, dacă este cazul, și la acțiunile ulterioare.

Articolul 146

Accesul Comisiei

(1)   Statele membre garantează accesul Comisiei sau al organismului desemnat de aceasta, în timp real, la:

(a)

toate datele menționate la articolul 144 alineatul (1) din prezentul regulament;

(b)

toate normele de conduită definite pentru sistemul de validare, inclusiv descrierea, legislația relevantă și locul unde sunt stocate toate rezultatele validării;

(c)

toate rezultatele validării și măsurile subsecvente, cu o precizare în cazul în care o anumită informație a fost corectată și cu o trimitere la procedurile inițiate în caz de încălcare a normelor, dacă există.

(2)   Statele membre se asigură că datele menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) pot fi accesate prin schimbul automat de date prin intermediul serviciilor web securizate, menționate la articolul 147 din prezentul regulament.

(3)   Datele trebuie să fie disponibile pentru a putea fi descărcate în format XML în conformitate cu formatul pentru schimbul de date și cu toate informațiile din anexa XII. Alte informații care trebuie să fie accesibile și care nu sunt definite în anexa XII trebuie să fie disponibile în formatul stabilit în anexa XXXII.

(4)   Comisia sau organismul desemnat de aceasta trebuie să aibă posibilitatea de a descărca datele menționate la alineatul (1) pentru orice perioadă și orice zonă geografică, pentru orice navă de pescuit sau grup de nave de pescuit.

(5)   La cererea motivată a Comisiei, statele membre implicate corectează fără întârziere datele în cazul cărora Comisia a detectat inconsecvențe. Statul membru implicat informează neîntârziat celelalte state membre relevante cu privire la această corectare.

CAPITOLUL II

Site-urile web ale statelor membre

Articolul 147

Utilizarea site-urilor și a serviciilor web

(1)   Pentru utilizarea site-urilor oficiale menționate la articolele 115 și 116 din regulamentul privind controlul, statele membre vor crea servicii web. Aceste servicii web vor genera un conținut dinamic și în timp real pentru site-urile oficiale și vor oferi acces automat la date. La nevoie, statele membre își vor adapta bazele de date existente sau vor crea noi baze de date pentru a oferi conținutul necesar al serviciilor web.

(2)   Aceste servicii web vor permite Comisiei și organismului desemnat de aceasta să extragă în orice moment toate informațiile disponibile menționate la articolele 148 și 149 din prezentul regulament. Mecanismul de extragere automată se va baza pe protocolul privind schimbul de informații electronice și formatul menționat la anexa XII. Serviciile web vor fi create în conformitate cu standardele internaționale.

(3)   Fiecare subpagină a site-ului oficial menționat la alineatul (1) trebuie să conțină un meniu pe partea stângă, în care să figureze hiperlegături către toate celelalte pagini. De asemenea, în josul fiecărei subpagini trebuie să figureze definiția serviciului web aferent.

(4)   Serviciile web și site-urile web vor fi dispuse în mod centralizat, asigurând un punct de acces unic per stat membru.

(5)   Comisia poate elabora standarde, specificații tehnice și proceduri comune pentru interfața site-ului, sisteme informatizate și servicii web compatibile din punct de vedere tehnic atât pentru uzul statelor membre, cât și al Comisiei și al organismului desemnat de aceasta. Comisia coordonează procesul de elaborare a acestor specificații și proceduri după consultarea statelor membre.

Articolul 148

Utilizarea publică a site-urilor și a serviciilor web

(1)   Partea site-ului web accesibilă publicului trebuie să cuprindă o pagină de ansamblu și diverse subpagini. Pagina publică de ansamblu trebuie să enumere hiperlegăturile cu trimiterile la articolul 115 literele (a)-(g) din regulamentul privind controlul și la subpaginile care oferă informațiile menționate la respectivul articol.

(2)   Fiecare subpagină publică trebuie să conțină cel puțin una dintre informațiile enumerate la articolul 115 literele (a)-(g) din regulamentul privind controlul. Subpaginile, precum și serviciile web aferente acestora trebuie să conțină cel puțin informațiile enumerate în anexa XXXIII.

Articolul 149

Utilizarea securizată a site-urilor și a serviciilor web

(1)   Partea securizată a site-ului web trebuie să cuprindă o pagină de ansamblu și diverse subpagini. Pagina de ansamblu securizată trebuie să enumere hiperlegăturile cu trimiterile la articolul 116 alineatul (1) literele (a)-(h) din regulamentul privind controlul și la subpaginile care oferă informațiile menționate la respectivul articol.

(2)   Fiecare subpagină securizată trebuie să conțină cel puțin una dintre informațiile enumerate la articolul 116 alineatul (1) literele (a)-(h) din regulamentul privind controlul. Subpaginile, precum și serviciile web aferente acestora, trebuie să conțină cel puțin informațiile enumerate în anexa XXIV.

(3)   Atât site-urile securizate, cât și serviciile web securizate trebuie să utilizeze certificatele electronice menționate la articolul 116 alineatul (3) din regulamentul privind controlul.

TITLUL X

PUNERE ÎN APLICARE

CAPITOLUL I

Asistența reciprocă

Secțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 150

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul capitol stabilește condițiile în care statele membre cooperează din punct de vedere administrativ între ele, cu țările terțe, cu Comisia și cu organismul desemnat de aceasta pentru a asigura aplicarea eficientă a regulamentului privind controlul și a prezentului regulament. El nu împiedică statele membre să instituie alte forme de cooperare administrativă.

(2)   Prezentul capitol nu impune statelor membre obligația de a-și acorda reciproc asistență în cazul în care acest lucru ar putea contraveni sistemelor lor juridice naționale, politicilor publice, securității sau altor interese fundamentale. Înainte de a respinge o solicitare de asistență, statul membru solicitat consultă statul membru solicitant pentru a stabili dacă poate fi acordată o asistență parțială, supusă unor anumiți termeni și condiții. În cazul respingerii unei solicitări de asistență, statul membru solicitant și Comisia sau organismul desemnat de aceasta sunt informate imediat în această privință și se prezintă motivele respingerii.

(3)   Prezentul capitol nu aduce atingere aplicării în statele membre a normelor privind procedura penală și asistența judiciară reciprocă în materie penală, inclusiv a celor privind secretul cercetărilor judiciare.

Articolul 151

Costurile

Statele membre suportă propriile costuri aferente executării unei solicitări de asistență și renunță la orice pretenție privind rambursarea cheltuielilor efectuate în scopul aplicării prezentului titlu.

Articolul 152

Autoritatea unică

Autoritatea unică menționată la articolul 5 alineatul (5) din regulamentul privind controlul trebuie să reprezinte unicul birou de legătură responsabil cu aplicarea prezentului capitol.

Articolul 153

Măsuri subsecvente

(1)   În cazul în care, ca răspuns la o solicitare de asistență în temeiul prezentului capitol sau în urma unui schimb spontan de informații, autoritățile naționale decid să ia măsuri care pot fi puse în aplicare doar cu autorizarea sau la cererea unei autorități judiciare, acestea comunică statului membru implicat si Comisiei sau organismului desemnat de aceasta toate informațiile referitoare la acele măsuri care au legătură cu încălcările normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

(2)   Toate aceste comunicări sunt autorizate în prealabil de autoritatea judiciară dacă legislația națională impune acest lucru.

Secțiunea 2

Informații fără solicitare prealabilă

Articolul 154

Informații fără solicitare prealabilă

(1)   Atunci când un stat membru află despre existența unei posibile încălcări a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, fiind vorba în speță despre o încălcare gravă dintre cele menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul sau are motive întemeiate să creadă că o astfel de încălcare poate apărea, el trebuie să notifice neîntârziat acest lucru celuilalt stat membru implicat, precum și Comisiei sau organismului desemnat de aceasta. Respectiva notificare conține toate informațiile necesare și este transmisă prin intermediul autorității unice menționate la articolul 152 din prezentul regulament.

(2)   Atunci când un stat membru adoptă măsuri de asigurare a respectării legislației în legătură cu un caz de nerespectare a legislației sau cu un caz de încălcare, cum sunt cele menționate la alineatul (1), acesta informează celelalte state membre vizate și Comisia sau organismul desemnat de aceasta prin intermediul autorității unice menționate la articolul 152 din prezentul regulament.

(3)   Toate notificările în conformitate cu prezentul articol sunt transmise în scris.

Secțiunea 3

Solicitări de asistență

Articolul 155

Definiție

În sensul prezentei secțiuni, „cerere de asistență” înseamnă o solicitare adresată de către un stat membru unui alt stat membru sau de către Comisie sau de organismul desemnat de aceasta unui stat membru pentru a obține:

(a)

informații, în speță informațiile menționate la articolul 93 alineatele (2) și (3) din regulamentul privind controlul;

(b)

măsuri de asigurare a respectării legislației; sau

(c)

notificări administrative.

Articolul 156

Cerințe generale

(1)   Statul membru solicitant se asigură că orice solicitare de asistență conține suficiente informații pentru a permite statului membru solicitat să îndeplinească solicitarea, inclusiv orice dovadă necesară, care poate fi obținută doar pe teritoriul statului membru solicitant.

(2)   Solicitările de asistență sunt limitate la cazuri justificate, în care există motive întemeiate pentru a crede că au avut loc încălcări ale normelor comune în domeniul pescuitului, în special încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul și în care statul membru solicitant nu poate obține informațiile solicitate sau nu poate lua măsurile solicitate prin mijloace proprii.

Articolul 157

Transmiterea solicitărilor și răspunsurilor

(1)   Solicitările sunt transmise doar de către autoritatea unică a statului membru solicitant, de către Comisie sau de către organismul desemnat de aceasta autorității unice a statului membru solicitat. Toate răspunsurile la solicitări sunt comunicate în același mod.

(2)   Solicitările de asistență reciprocă și răspunsurile la acestea sunt transmise în scris.

(3)   Autoritățile unice implicate convin înainte de prezentarea solicitărilor în privința limbilor care trebuie utilizate în solicitări și în răspunsuri. În cazul în care nu se ajunge la un acord, solicitările se comunică în limba sau limbile oficiale ale statului membru solicitant, iar răspunsurile se comunică în limba sau limbile oficiale ale statului membru solicitat.

Articolul 158

Solicitările de informații

(1)   La cererea unui stat membru solicitant, a Comisiei sau a organismului desemnat de aceasta, un stat membru furnizează orice informații relevante necesare pentru a stabili dacă au avut loc încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, în speță încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, sau dacă există motive întemeiate pentru a crede că ar putea avea loc astfel de încălcări. Informațiile respective sunt furnizate prin intermediul autorității unice prevăzute la articolul 152 din prezentul regulament.

(2)   La cererea statului membru solicitant, a Comisiei sau a organismului desemnat de aceasta, statul membru solicitat trebuie să realizeze anchetele administrative adecvate privind operațiunile care constituie sau par a constitui, după părerea solicitantului, încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, fiind vorba în speță de încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul. Statul membru solicitat comunică rezultatele acestor anchete administrative statului membru solicitant și Comisiei sau organismului desemnat de aceasta.

(3)   La cererea statului membru solicitant, a Comisiei sau a organismului desemnat de aceasta, statul membru solicitat poate permite unui funcționar de resort din statul membru solicitant să însoțească funcționarii statului membru solicitat, ai Comisiei sau ai organismului desemnat de aceasta, pe parcursul anchetelor administrative menționate la alineatul (2). În măsura în care dispozițiile naționale în materie de procedură penală prevăd că anumite acțiuni sunt numai de competența anumitor funcționari, desemnați în mod special de legislația națională, funcționarii statului membru solicitant nu iau parte la aceste acțiuni. Aceștia nu participă în niciun caz la percheziții sau la interogarea formală a persoanelor conform codului penal. Funcționarii din statul membru solicitant aflați în statul membru solicitat trebuie să poată prezenta în orice moment un mandat scris în care le sunt indicate identitatea și calitatea oficială.

(4)   La cererea statului membru solicitant, statul membru solicitat furnizează orice document pe care îl deține, sau copie certificată a acestuia, referitor la încălcarea normelor comune în domeniul pescuitului sau la încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

(5)   Formularul standard pentru schimbul de informații la cerere este prezentat în anexa XXXIV.

Articolul 159

Solicitările privind măsurile de asigurare a respectării legislației

(1)   Pe baza dovezilor menționate la articolul 156 din prezentul regulament, la cererea unui stat membru solicitant, a Comisiei sau a organismului desemnat de aceasta, statul membru solicitat adoptă toate măsurile de asigurare a respectării legislației care sunt necesare pentru a pune capăt în cel mai scurt timp oricărei încălcări a normelor comune în domeniul pescuitului sau oricărei încălcări grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, care are loc pe teritoriul său sau în apele maritime aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa.

(2)   Statul membru solicitat poate să consulte statul membru solicitant, Comisia sau organismul desemnat de aceasta în cursul procesului de adoptare a măsurilor de asigurare a respectării legislației menționate la alineatul (1).

(3)   Prin intermediul autorității unice menționate la articolul 152 din prezentul regulament, statul membru solicitat raportează statului membru solicitant, celorlalte state membre vizate și Comisiei sau organismului desemnat de aceasta măsurile luate și efectul acestora.

Articolul 160

Termenul limită pentru răspunsuri la solicitările de informații și de măsuri de asigurare a respectării legislației

(1)   Statul membru solicitat furnizează informațiile menționate la articolul 158 alineatul (1) și la articolul 159 alineatul (3) din prezentul regulament în cel mai scurt timp posibil, dar în termen de cel mult 4 săptămâni de la data primirii solicitării. Statul membru solicitat și statul membru solicitant sau Comisia sau organismul desemnat de aceasta pot conveni asupra unor termene limită diferite.

(2)   În cazul în care nu poate răspunde unei solicitări până la expirarea termenului, statul membru solicitat informează în scris statul membru solicitant, Comisia sau organismul desemnat de aceasta cu privire la motivul nerespectării termenului și precizează data la care consideră că va fi în măsură să ofere un răspuns.

Articolul 161

Solicitările privind notificarea administrativă

(1)   La cererea unui stat membru solicitant și în conformitate cu normele naționale care reglementează notificarea unor instrumente și decizii similare, statul membru solicitat informează destinatarul cu privire la toate instrumentele și deciziile adoptate în domeniul reglementat de politica comună în domeniul pescuitului, în speță în ce privește chestiunile care fac obiectul regulamentului privind controlul sau prezentului regulament, care sunt emise de autoritățile administrative ale statului membru solicitant și care urmează a fi aplicate pe teritoriul statului membru solicitat.

(2)   Pentru solicitările de notificare se utilizează formularul standard care figurează în anexa XXXV la prezentul regulament.

(3)   Statul membru solicitat transmite răspunsul său statului membru solicitant imediat după notificare, prin intermediul autorității unice menționate la articolul 152 din prezentul regulament. Pentru răspuns se utilizează formularul standard care figurează în anexa XXXVI.

Secțiunea 4

Relațiile cu Comisia și cu organismul desemnat de aceasta

Articolul 162

Comunicarea dintre statele membre și Comisia Europeană sau organismul desemnat de aceasta

(1)   Fiecare stat membru trebuie să comunice Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, de îndată ce acestea sunt disponibile, toate informațiile pe care le consideră relevante în ceea ce privește metodele, practicile sau tendințele identificate care sunt utilizate sau se suspectează că ar fi fost utilizate în cazurile de încălcare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, în speță în cazul încălcărilor grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

(2)   Comisia sau organismul desemnat de aceasta comunică statelor membre, de îndată ce ajunge în posesia ei, orice informație care le-ar ajuta să asigure aplicarea regulamentului privind controlul sau a prezentului regulament.

Articolul 163

Coordonarea de către Comisie sau de organismul desemnat de aceasta

(1)   În cazul în care un stat membru află despre existența unor operațiuni care constituie sau par a constitui încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, fiind vorba în speță de încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul și care sunt deosebit de relevante la nivelul Uniunii, respectivul stat membru comunică în cel mai scurt timp posibil Comisiei sau organismului desemnat de aceasta orice informație relevantă necesară pentru stabilirea faptelor. Comisia sau organismul desemnat de aceasta transmite aceste informații celorlalte state membre vizate.

(2)   În sensul alineatului (1), operațiunile care constituie încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, în speță încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul se consideră a fi deosebit de relevante la nivelul Uniunii Europene în special în cazul în care:

(a)

au sau ar putea avea legături cu unul sau mai multe state membre; sau

(b)

statul membru consideră că este probabil ca operațiuni similare să se fi desfășurat și în alte state membre.

(3)   În cazul în care consideră că operațiunile care constituie încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, fiind vorba în speță de încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, au avut loc în unul sau mai multe state membre, Comisia sau organismul desemnat de aceasta informează în acest sens statele membre în cauză, care desfășoară cercetări în cel mai scurt timp posibil. Statele membre în cauză comunică în cel mai scurt timp posibil Comisiei sau organismului desemnat de aceasta concluziile stabilite în urma cercetărilor respective.

Secțiunea 5

Relația cu țările terțe

Articolul 164

Schimbul de informații cu țările terțe

(1)   Atunci când un stat membru primește informații din partea unei țări terțe sau a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului care sunt relevante pentru aplicarea eficientă a regulamentului privind controlul și a prezentului regulament, respectivul stat membru comunică acele informații prin intermediul autorității unice celorlalte state membre implicate, Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, în măsura în care acest lucru este permis în temeiul acordurilor bilaterale cu respectiva țară terță sau în temeiul normelor respectivei organizații regionale de gestionare a pescuitului.

(2)   Informațiile primite în temeiul prezentului capitol pot fi comunicate unei țări terțe sau unei organizații regionale de gestionare a pescuitului de către un stat membru prin intermediul autorității unice în cadrul unui acord bilateral cu acea țară terță sau în conformitate cu normele respectivei organizații regionale de gestionare a pescuitului. Comunicarea are loc după consultarea statului membru care a comunicat inițial informația și în conformitate cu legislația UE și cu legislația națională privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3)   În contextul acordurilor în domeniul pescuitului încheiate între Uniunea Europeană și țările terțe sau în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului sau în contextul unor acorduri similare la care Uniunea este parte contractantă sau parte necontractantă cooperantă, Comisia sau organismul desemnat de aceasta poate comunica altor părți la acordurile, organizațiile și înțelegerile respective, cu acordul statului membru care a furnizat informația, informații privind încălcările normelor comune în domeniul pescuitului sau încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

CAPITOLUL II

Obligațiile de raportare

Articolul 165

Formatul rapoartelor și termenele limită pentru raportare

(1)   Pentru raportul care trebuie transmis o dată la cinci ani, conform articolului 118 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, statele membre utilizează datele prevăzute în anexa XXXVII.

(2)   Raportul care descrie normele care au fost utilizate pentru întocmirea rapoartelor privind datele de bază, menționat la alineatul 118 alineatul (4) din regulamentul privind controlul trebuie trimis în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Statele membre trimit un nou raport atunci când aceste norme sunt modificate.

TITLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 166

Abrogări

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 2807/83, Regulamentul (CEE) nr. 3561/85, Regulamentul (CEE) nr. 493/87, Regulamentul (CEE) nr. 1381/87, Regulamentul (CEE) nr. 1382/87, Regulamentul (CEE) nr. 2943/95, Regulamentul (CE) nr. 1449/98, Regulamentul (CE) nr. 2244/2003, Regulamentul (CE) nr. 1281/2005, Regulamentul (CE) nr. 1042/2006, Regulamentul (CE) nr. 1542/2007, Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 și Regulamentul (CE) nr. 409/2009 se abrogă.

(2)   Regulamentul (CE) nr. 356/2005 se abrogă începând cu 1 ianuarie 2012.

(3)   Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 167

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția titlului VII, care intră în vigoare la 1 iulie 2011.

Titlul II capitolul III și titlul IV capitolul I se aplică însă începând din data de 1 ianuarie 2012. În conformitate cu articolul 124 litera (c) din regulamentul privind controlul și cu alineatul anterior, titlul VII se aplică începând din data de 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 223, 15.8.2006, p. 1.

(3)  JO L 160, 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 276, 10.10.1983, p. 1.

(7)  JO L 339, 18.12.1985, p. 29.

(8)  JO L 50, 19.2.1987, p. 13.

(9)  JO L 132, 21.5.1987, p. 9.

(10)  JO L 132, 21.5.1987, p. 11.

(11)  JO L 308, 21.12.1995, p. 15.

(12)  JO L 192, 8.7.1998, p. 4.

(13)  JO L 56, 2.3.2005, p. 8.

(14)  JO L 333, 20.12.2003, p. 17.

(15)  JO L 203, 4.8.2005, p. 3.

(16)  JO L 187, 8.7.2006, p. 14.

(17)  JO L 337, 21.12.2007, p. 56.

(18)  JO L 295, 4.11.2008, p. 3.

(19)  JO L 123, 19.5.2009, p. 78.

(20)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(21)  JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(22)  JO L 204, 13.8.2003, p. 21.

(23)  JO L 102, 7.4.2004, p. 9.

(24)  JO L 365, 10.12.2004, p. 19.

(25)  JO L 171, 6.7.1994, p. 7.

(26)  JO L 274, 25.9.1986, p.1.

(27)  JO L 60, 5.3.2008, p. 1.

(28)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(29)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(30)  JO L 285, 29.10.2008, p. 1.

(31)  JO L 278, 23.10.2001, p. 6.

(32)  JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(33)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(34)  JO L 337, 20.12.2001, p. 20.

(35)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(36)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.


ANEXA I

Tabelul 1

Coduri alpha-3 de prezentare a produsului

Cod alpha-3 de prezentare a produsului

Prezentare

Descrierea

CBF

File dublu de cod

HEA cu piele, coloană vertebrală și coadă

CLA

Clești

Doar clești

DWT

Cod ICCAT

Fără branhii, eviscerat, parțial decapitat, fără înotătoare

FIL

Filetat

HEA + GUT + TLD, fără oase, din fiecare pește se obțin două fileuri separate

FIS

Filetat și cu fileuri depelate

FIL + SKI, din fiecare pește se obțin două fileuri separate

FSB

Fileuri cu piele și oase

Fileuri cu piele și oase

FSP

Fileuri, fără piele, cu osul central

Fileuri, fără piele și cu osul central

GHT

Eviscerat, fără cap și coadă

GUH + TLD

GUG

Eviscerat, fără branhii

Fără viscere și branhii

GUH

Eviscerat, fără cap

Fără viscere și cap

GUL

Eviscerat, cu ficat

GUT fără a se elimina părțile ficatului

GUS

Eviscerat, fără cap și depelat

GUH + SKI

GUT

Eviscerat

Fără viscere

HEA

Fără cap

Decapitat

JAP

Tăiere de tip japonez

Tăiere transversală cu îndepărtarea tuturor părților de la cap la viscere

JAT

Fără coadă, tăiere de tip japonez

Tăiere de tip japonez, cu înlăturarea cozii

LAP

Tip „lappen”

File dublu, HEA, cu piele, coadă și înotătoare

LVR

Ficat

Numai ficatul; în caz de prezentare colectivă, se va utiliza codul LVR-C

OTH

Altele

Orice altă formă de prezentare (1)

ROE

Icre

Numai icrele; în caz de prezentare colectivă, se va utiliza codul ROE-C

SAD

Sărat uscat

Decapitat, cu piele, coloană vertebrală și coadă și sărat direct

SAL

Ușor sărat în saramură

CBF + sărat

SGH

Sărat, eviscerat și decapitat

GUH + sărat

SGT

Sărat și eviscerat

GUT + sărat

SKI

Depelat

Fără piele

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Coadă

Numai cozi

TLD

Fără coadă

Fără coadă

TNG

Limbă

Numai limbă. În caz de prezentare colectivă, se va utiliza codul TNG-C

GFB

Doar tubul

Doar tubul (calmari)

WHL

Pește întreg

Neprelucrat

WNG

Aripioare

Numai aripioare


Tabelul 2

Starea de procesare

COD

STARE

ALI

Viu

BOI

Fiert

DRI

Uscat

FRE

Proaspăt

FRO

Congelat

SAL

Sărat


(1)  Atunci când comandanții navelor de pescuit utilizează codul de prezentare OTH (altele) în declarația de debarcare sau de transbordare, aceștia trebuie să descrie exact la ce se referă această prezentare OTH.


ANEXA II

INFORMAȚII MINIME PENTRU LICENȚELE DE PESCUIT

1.   DETALII PRIVIND NAVA DE PESCUIT (1)

Numărul de înregistrare în flota UE (2)

Denumirea navei de pescuit (3)

Statul de pavilion/Țara de înregistrare (3)

Portul de înregistrare (denumirea și codul național (3))

Marcarea exterioară (3)

Indicativul de apel radio internațional (IRCS (4))

2.   TITULARUL LICENȚEI/PROPRIETARUL NAVEI DE PESCUIT (2) /AGENTUL NAVEI DE PESCUIT (2)

Numele și adresa persoanei fizice sau juridice

3.   CARACTERISTICILE CAPACITĂȚII DE PESCUIT

Puterea motorului (kW) (5)

Tonajul (GT) (6)

Lungimea totală (6)

Unealta de pescuit principală (7)

Uneltele de pescuit secundare (7)

ALTE MĂSURI NAȚIONALE, DACĂ ESTE CAZUL


(1)  Aceste informații se indică în licența de pescuit numai în momentul în care nava se înregistrează în registrul flotei de pescuit a Uniunii Europene în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 26/2004 al Comisiei (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).

(2)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 26/2004.

(3)  Pentru navele care au nume.

(4)  În conformitate cu Ragulamentul (CE) nr. 26/2004, pentru navele care sunt obligate să aibă un IRCS.

(5)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2930/86.

(6)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2930/86. Aceste informații se indică în licența de pescuit numai în momentul în care nava se înregistrează în registrul flotei de pescuit a Uniunii Europene în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 26/2004.

(7)  Conform clasificării statistice internaționale standard a uneltelor de pescuit (ISSCFCG).


ANEXA III

INFORMAȚII MINIME PENTRU AUTORIZAȚIILE DE PESCUIT

A.   IDENTIFICAREA

1.

Numărul de înregistrare în flota UE (1)

2.

Denumirea navei de pescuit (2)

3.

Literele și numerele de înregistrare externă (1)

B.   CONDIȚIILE DE PESCUIT

1.

Data emisiunii:

2.

Perioada de valabilitate:

3.

Condițiile de acordare a autorizației, inclusiv informații, dacă este cazul, despre speciile pescuite, zona și uneltele de pescuit:

 

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

Zona

 

 

 

 

 

 

Specii

 

 

 

 

 

 

Unelte de pescuit

 

 

 

 

 

 

Condiții suplimentare

 

 

 

 

 

 

Orice alte cerințe care rezultă în urma cererii unei autorizații de pescuit.


(1)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 26/2004.

(2)  Pentru navele care au nume.


ANEXA IV

CARACTERISTICILE GEAMANDURILOR DE MARCARE

Image

GEAMANDURILE DE MARCARE DE LA EXTREMITĂȚILE VESTICE

Image

GEAMANDURILE DE MARCARE DE LA EXTREMITĂȚILE ESTICE

Image

GEAMANDURILE DE MARCARE INTERMEDIARE

Image


ANEXA V

FORMATUL TRANSMISIEI ELECTRONICE A DATELOR VMS DINSPRE STATUL DE PAVILION ÎNSPRE STATUL MEMBRU DE COASTĂ

A.   Conținutul raportului de poziție și definirea secvențelor de date

Categorie

Secvența de date

Codul rubricii

Tip

Conținut

Obligatoriu (O)/

Facultativ (F)

Definiții

Detalii privind sistemul

Începutul înregistrării

SR

 

 

O

Precizează începutul înregistrării

 

Sfârșitul înregistrării

ER

 

 

O

Precizează sfârșitul înregistrării

Detalii privind mesajul

Adresa de destinație

AD

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

O

Adresa statului membru de coastă care primește mesajul Codul de țară ISO alpha-3

 

Din partea

FR

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

O

Codul de țară ISO alpha-3 al statului membru de pavilion care transmite mesajul

 

Tipul de mesaj

TM

Сhаr (3)3

Codul

O

Primele trei litere ale tipului de mesaj (POS – de la position report, raport de poziție)

 

Data

DA

Num (3)8

AAAALLZZ

O

Anul, luna și ziua transmisiei

 

Ora

TI

Num (3)4

HHMM

O

Ora transmisiei (în UTC)

Detalii privind înregistrarea navei de pescuit

Numărul de înregistrare în registrul flotei UE

IR

Char (3)12

ISO 3166-1 alpha-3 +Char (3)9

O (1)

Numărul de înregistrare în registrul flotei UE, compus din codul statului membru (codul de țară ISO alpha-3) și dintr-un cod unic al navei de pescuit

 

Statul de pavilion

FS

Char (3)3

ISO 3166-1 alpha-3

O

Codul de țară ISO alpha-3 al statului de pavilion al navei

 

Indicativul de apel radio

RC

Char (3)7

Codul IRCS

O

Indicativul de apel radio internațional al navei de pescuit

 

Denumirea navei de pescuit

NA

Char (3)30

ISO 8859-1

F

Denumirea navei de pescuit

 

Înregistrare externă

XR

Char (3)14

ISO 8859-1

F

Numărul care figurează pe flancul navei de pescuit

Detalii despre activitate

Latitudine (zecimale)

LT

Char (3)7

+/–DD.ddd

O

Latitudinea navei de pescuit în momentul transmisiei în grade zecimale prin sistemul de coordonate geografice WGS84 (2)

 

Longitudine (zecimale)

LG

Char (3)8

+/–DDD.ddd

O

Longitudinea în momentul transmisiei în grade zecimale prin sistemul de coordonate geografice WGS84. Cu trei zecimale. Pozițiile din emisfera vestică vor avea valori negative (2)

 

Viteza

SP

Num (3)3

Noduri (3) 10

O

Viteza navei de pescuit în zecimi de noduri, de exemplu //SP/105 = 10,5 noduri

 

Ruta

CO

Num (3)3

Scară de 360°

O

Ruta navei de pescuit la scară de 360°, de exemplu //CO/270 = 270°

 

Numărul campaniei de pescuit

TN

Num (3)3

001-999

F

Numărul de ordine al campaniei de pescuit în anul curent

B.   Structura raportului de poziție

Fiecare transmisie de date este structurată după cum urmează:

o bară oblică dublă (//) și caracterele „SR” marchează începutul mesajului;

o bară oblică dublă (//) și un cod marchează începutul unei secvențe de date;

o singură bară oblică (/) marchează separarea între cod și date;

perechile de date sunt separate printr-un spațiu;

caracterele „ER” și o bară oblică dublă (//) indică sfârșitul înregistrării.


(1)  Obligatoriu pentru navele de pescuit ale Uniunii Europene.

(2)  Semnul (+) nu trebuie transmis, iar cifrele 0 de la început pot fi omise.

(3)  Codurile ISO alpha-3 pentru organizațiile internaționale sunt următoarele:

XEU

Comisia Europeană

XFA

ACCP

XNW

NAFO

XNE

NEAFC

XIC

ICCAT

XCA

CCAMLR.


ANEXA VI

MODELUL UNIUNII EUROPENE CARE COMBINĂ JURNALUL DE PESCUIT, DECLARAȚIA DE DEBARCARE ȘI DECLARAȚIA DE TRANSBORDARE

Image


ANEXA VII

MODELUL JURNALULUI DE PESCUIT ȘI AL DECLARAȚIEI DE DEBARCARE/TRANSBORDARE A UNIUNII EUROPENE

(MAREA MEDITERANĂ)

Image


ANEXA VIII

JURNALUL DE PESCUIT AL UNIUNII EUROPENE PENTRU SUBREGIUNEA 1 A NAFO ȘI DIVIZIUNILE ICES V(a) ȘI XIV

Denumirea navei de pescuit/identificare externă/IRCS

 

Data

Diviziunea NAFO/ICES

 

 

Ziua

Luna

Anul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Momentul începerii tractării

(GMT)

Momentul sfârșitului tractării

(GMT)

Ore în care s-a pescuit

Poziția la începutul tractării

Tipul de unelte

Numărul plaselor sau al paragatelor utilizate

Dimensiunea ochiurilor plaselor

Capturi per specie (kilograme – greutate în viu)

Latitudine

Longitudine

Diviziunea NAFO ICES

 

Cod

(101)

Sebaste

(103)

Halibut negru

(118)

Halibut

(120)

Specii de anarhicatide

(340)

Capelin

(340)

Creveți

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reținute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reținute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reținute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reținute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reținute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reținute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reținute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal pe zi

Reținute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pe campanie de pescuit

Reținute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifra rotunjită a greutății (kilograme – greutate în viu) prelucrate azi pentru consumul uman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifra rotunjită a greutății (kilograme – greutate în viu) prelucrate azi pentru reducere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Observații

 

Semnătura comandantului


ANEXA IX

DECLARAȚIA DE DEBARCARE/TRANSBORDARE  (1) A UNIUNII EUROPENE PENTRU SUBREGIUNEA 1 A NAFO ȘI DIVIZIUNILE ICES V(a) ȘI XIV

Denumirea navei de pescuit / Numărul de identificare externă (1)

IRCS (2)

(3) În caz de transbordare

Denumirea și/sau indicativul de apel, extern

Identificarea și naționalitatea navei de pescuit receptoare:


 

Ziua

Luna

Ora

Anul

2.0 …

Numele agentului:

Numele comandantului:

Plecare (4)

 

 

 

din

 

 

 

Întoarcere (5)

 

 

la

 

 

 

Debarcare (6)

 

 

 

 

 

Semnătura:

Semnătura:


Se indică greutatea în kilograme sau unitățile utilizate (de exemplu, cutie, coș) și greutatea debarcată exprimată în kilograme aferentă acestei unități:

 

kilograme (18) (19)


Specii

ICES/NAFO (1)

Zonă de pescuit țări terțe

Prezentare

(17)

Prezentare

(17)

Prezentare

(17)

Prezentare

(17)

Prezentare

(17)

Prezentare

(17)

Prezentare

(17)

Prezentare

(17)

Prezentare

(17)

Prezentare

(17)

Pește întreg

Eviscerat

Fără cap

Filetat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  A se tăia mențiunile care nu se aplică.


ANEXA X

INSTRUCȚIUNI CĂTRE COMANDANȚII NAVELOR DE PESCUIT ALE UNIUNII EUROPENE CARE TREBUIE SĂ COMPLETEZE ȘI SĂ TRANSMITĂ UN JURNAL DE PESCUIT ȘI SĂ COMPLETEZE ȘI SĂ TRANSMITĂ O DECLARAȚIE DE DEBARCARE ȘI/SAU DE TRANSBORDARE PE SUPORT DE HÂRTIE

1.   Informații din jurnalul de pescuit pentru nava de pescuit care utilizează modelele din anexele VI, VII și VIII

1.1   Următoarele informații generale privind nava sau navele, după caz, trebuie înregistrate (în conformitate cu numerotarea corespunzătoare) în jurnalul de pescuit:

Informații privind nava (navele) de pescuit și datele campaniilor de pescuit

Numărul de referință

al jurnalului

Denumirea secvenței de date

(O = Obligatoriu)

(F = Facultativ)

Descrierea și/sau etapele de înregistrat

(1)

Denumirea navei (navelor) de pescuit și indicativul de apel radio

(F)

Se înscriu pe primul rând. În cazul pescuitului în tandem, trebuie menționate, de asemenea, denumirea celei de-a doua nave de pescuit și numele comandantului acesteia, naționalitatea, precum și numărul de identificare externă, sub denumirea navei pentru care se completează jurnalul de pescuit.

(2)

Identificarea externă

(F)

Literele și numerele de identificare externă sunt afișate pe coca navei.

(3)

Numele și adresa comandantului

(F)

Se indică numele, prenumele și adresa comandantului (numele străzii, numărul, orașul, statul membru).

Comandantul (comandanții) celeilalte (celorlalte) nave de pescuit trebuie să țină, de asemenea, un jurnal de pescuit, precizând cantitățile capturate și reținute la bord în așa fel încât capturile să nu fie contabilizate decât o singură dată.

(4)

Ziua, luna, ora (locală) și portul de plecare

(F)

Se înscriu înainte ca nava de pescuit să părăsească portul.

(5)

Ziua, luna, ora (locală) și portul de întoarcere

(F)

Se înscriu înainte de intrarea în port.

(6)

Data și locul debarcării, în cazul în care diferă față de punctul 5

(F)

Se înscriu înainte de intrarea în portul de debarcare.

(7)

Data, denumirea, indicativul de apel radio, naționalitatea și numărul de identificare externă (numărul de înregistrare) al navei de pescuit receptoare

(F)

Se completează în cazul realizării unei transbordări

Informații referitoare la unelte

(8)

Unelte de pescuit

(F)

Tipul de unealtă folosită trebuie indicat în conformitate cu codul din anexa XI coloana 1

(9)

Dimensiunea ochiurilor plaselor

(F)

Se specifică în milimetri

(10)

Dimensiuni

(F)

Mărimea uneltei și dimensiunile trebuie precizate în conformitate cu specificațiile din anexa XI coloana 2

Informații referitoare la operațiunile de pescuit

(11)

Data

(F)

Data se înregistrează, pentru fiecare zi pe mare, pe un nou rând și trebuie să corespundă fiecărei zile pe mare

(12)

Numărul operațiunilor de pescuit

(F)

Numărul operațiunilor de pescuit se precizează în conformitate cu specificațiile din anexa XI coloana 3 (O)

(13)

Durata pescuitului

(F)

Se indică perioada totală petrecută pentru a sonda (de pildă, cu ajutorul unui sonar) sau pentru a pescui, și anume numărul de ore petrecute pe mare minus timpul petrecut pe drum spre, între sau dinspre locurile de pescuit și timpul în care nava efectuează manevre de evitare, perioadele de inactivitate și timpul petrecut în așteptarea reparațiilor

(14)

Poziția

(F)

Zona geografică relevantă se reprezintă prin dreptunghiul statistic în care au fost efectuate majoritatea capturilor, urmat de o trimitere la diviziunea sau subdiviziunea ICES relevantă, la CECAF, CGPM sau la subzona NAFO (O)

Exemple:

 

Diviziunea ICES, CECAF, CGPM sau subzona NAFO și diviziunea NEAFC: se referă la hărțile de pe fața internă a coperții jurnalul de pescuit și precizează codul fiecărei diviziuni pentru dreptunghiul statistic relevant utilizat, de pildă IVa, VIb, VIId

 

„Dreptunghiul statistic”: se va face referire la dreptunghiul statistic al ICES care este indicat pe hărțile de pe fața internă a coperții jurnalului de pescuit. Este vorba de zone delimitate prin latitudini și longitudini care corespund unor cifre întregi de grade sau unor cifre întregi de grade plus 30′ pentru latitudini și unor cifre întregi de grade pentru longitudini. Se va indica, pe baza unei combinații dintre mai multe cifre și o singură literă, dreptunghiul statistic în care s-a realizat grosul capturii (de exemplu, zona cuprinsă între 56° și 56°30′ latitudine nordică și între 6° și 7° longitudine estică corespunde codului ICES 41/F6)

(O)

Cu toate acestea, se pot face consemnări facultative pentru toate dreptunghiurile statistice în care nava de pescuit și-a desfășurat activitatea în timpul zilei

(F)

„Zona de pescuit a unei țări terțe”: precizează zona (zonele) de pescuit a țărilor terțe sau apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției oricărui stat cu ajutorul codurilor de țară ISO 3166 alpha-3

de exemplu: NOR= Norvegia

FRO= Insulele Feroe

CAN= Canada

ISL= Islanda

INT= în largul mării

(O)

(15)

Cantitățile capturate și reținute la bord

(O)

De îndată ce cantitățile din fiecare specie aflată la bordul navei depășesc echivalentul a în greutate în viu, acestea trebuie înregistrate în jurnalul de pescuit. Aceste cantități includ cantitățile destinate consumului echipajului navei. Trebuie utilizate codurile alpha-3 ale FAO privind speciile

Capturile din fiecare specie trebuie înregistrate în echivalentul greutății în viu, în kilograme

(F) În cazul în care aceste capturi sunt păstrate în coșuri, cutii, lăzi, cutii de carton, saci, pungi, blocuri sau alte recipiente, greutatea netă a unității trebuie înregistrată în kilograme de greutate în viu, iar numărul precis al acestor unități utilizate trebuie înregistrat. Capturile păstrate la bordul navei în aceste unități pot fi înregistrate și în kilograme de greutate în viu

(16)

Estimarea cantităților aruncate înapoi în mare

(O)

Se înregistrează cantitățile din orice specie aruncate înapoi în mare, atunci când acestea depășesc 50 kg în echivalentul greutății în viu. Se înregistrează, de asemenea, cantitățile aruncate înapoi în mare din speciile care au fost capturate pentru a servi de momeală vie și care sunt înregistrate în jurnalul de pescuit la secțiunea 15

2.   Instrucțiuni referitoare la declarația de debarcare/transbordare

2.1.   Modelele care figurează în anexele VI și IX (pentru debarcările sau transbordările în zonele NAFO 1 și ICES V(a)

2.2.   Informații care trebuie furnizate

În cazul produselor pescărești care au fost debarcate sau transbordate, dacă ele au fost cântărite pe sisteme de cântărire aprobate de autoritățile competente ale statelor membre, fie pe nava de pescuit donatoare, fie pe cea receptoare, greutatea reală a cantităților debarcate sau transbordate trebuie indicată în kilograme de produs în declarația de debarcare sau de transbordare, pentru fiecare specie în parte, precizându-se:

(a)

forma de prezentare a peștelui [nr. de referință din jurnal – (17)];

(b)

unitatea de măsură pentru cantitățile debarcate [nr. de referință din jurnalul de pescuit (18)]; a se indica greutatea unității exprimată în kilograme de produs. Această unitate poate să fie diferită de cea înscrisă în jurnalul de pescuit;

(c)

greutatea totală a capturilor debarcate sau transbordate, per specie [nr. de referință din jurnalul de pescuit (19)]; a se indica greutatea cantităților reale debarcate sau transbordate pentru fiecare specie;

(d)

greutatea trebuie să corespundă greutății peștelui debarcat, adică greutatea obținută după orice prelucrare a acestuia la bord. Coeficienții de conversie se aplică ulterior de către autoritățile competente în statele membre în vederea calculării echivalentului greutății în viu;

(e)

semnătura comandantului (20);

(f)

semnătura, numele și adresa agentului, dacă este cazul (21);

(g)

Diviziunea ICES/NAFO/CECAF/CGPM/subzona Marea Neagră/zona Guyanei Franceze (zona FAO 31) sau zona de gestionare și zona de pescuit a țării terțe [nr. de referință din jurnalul de pescuit: (22)]. Se aplică în același mod ca pentru referința (14) de mai sus.

3.   Instrucțiuni suplimentare pentru comandanții acelor nave de pescuit ale Uniunii Europene care au o lungime totală de cel puțin 10 metri, care nu fac obiectul dispozițiilor articolului 9 din regulamentul privind controlul sau sistemului de monitorizare al navelor, care nu au obligația completării și transmiterii pe cale electronică a datelor din jurnalul de pescuit, în conformitate cu articolul 15 din regulamentul privind controlul, și care sunt obligate să înregistreze efortul de pescuit într-un jurnal de pescuit

Aceste instrucțiuni se aplică comandanților navelor de pescuit ale Uniunii Europene care sunt obligați în temeiul normelor Uniunii Europene să înregistreze timpul petrecut în activități de pescuit care intră sub incidența regimurilor privind efortul de pescuit:

(a)

Toate informațiile obligatorii în temeiul prezentei secțiuni trebuie înregistrate în jurnalul de pescuit între numerele de referință (15) și (16) ale jurnalului de pescuit.

(b)

Ora se înregistrează utilizându-se timpul universal coordonat (UTC).

(c)

Speciile se înregistrează cu ajutorul codurilor 3-alpha stabilite de FAO pentru speciile de pești.

3.1.   Informații privind efortul de pescuit

(a)   Traversarea unei zone de efort

Atunci când o navă de pescuit autorizată traversează o zonă de efort fără a efectua activități de pescuit în această zonă, se va completa un rând nou în jurnalul de pescuit. Pe acest rând vor fi trecute următoarele informații:

data;

zona de efort;

data și ora fiecărei intrări/ieșiri;

poziția fiecărei intrări și ieșiri, în latitudine și longitudine;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul intrării;

mențiunea „traversare”.

(b)   Intrarea într-o zonă de efort

Atunci când nava intră într-o zonă de efort în care poate efectua activități de pescuit, se va completa un rând suplimentar în jurnalul de pescuit. Pe acest rând vor fi trecute următoarele informații:

data;

mențiunea „intrare”;

zona de efort;

poziția în latitudine și longitudine;

ora intrării;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul intrării; și

speciile-țintă.

(c)   Ieșirea dintr-o zonă de efort

Atunci când nava iese dintr-o zonă de efort în care a realizat activități de pescuit și atunci când intră într-o altă zonă de efort în care intenționează să exercite activități de pescuit, se va completa un rând suplimentar în jurnalul de pescuit. Pe acest rând vor fi trecute următoarele informații:

data;

mențiunea „intrare”;

poziția în latitudine și longitudine;

noua zonă de efort;

ora ieșirii/intrării;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul ieșirii/intrării; și

speciile-țintă.

Atunci când nava de pescuit părăsește o zonă de efort în care a exercitat activități de pescuit și în care nu va mai exercita alte activități de pescuit, se va completa un rând suplimentar. Pe acest rând vor fi trecute următoarele informații:

data;

mențiunea „ieșire”;

poziția în latitudine și longitudine;

zona de efort;

ora plecării;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul ieșirii; și

speciile-țintă.

Cazurile de pescuit transzonal în care nava realizează activități de pescuit transzonale (1).

Atunci când nava de pescuit exercită activități de pescuit transzonale, se va completa un rând suplimentar. Pe acest rând vor fi trecute următoarele informații:

data;

mențiunea „transzonal”;

ora primei ieșiri și zona de efort;

poziția primei intrări în latitudine și longitudine;

ora ultimei ieșiri și zona de efort;

poziția ultimei ieșiri în latitudine și longitudine;

capturile reținute la bord, pe specie, în momentul ieșirii/intrării; și

speciile-țintă.

(d)   În plus, pentru navele de pescuit care utilizează unelte pasive:

Atunci când nava de pescuit instalează sau reinstalează unelte de pescuit pasive, pe respectivul rând se trec următoarele informații:

data;

zona de efort;

poziția în latitudine și longitudine;

mențiunile „instalare” sau „reinstalare”;

ora.

Atunci când nava de pescuit încheie operațiunile de pescuit cu unelte statice:

data;

zona de efort;

poziția în latitudine și longitudine;

mențiunea „încheiere”;

ora.

3.2.   Informații privind comunicarea mișcărilor navei

Atunci când o navă de pescuit care realizează activități de pescuit are obligația de a comunica raportul privind efortul de pescuit autorităților competente în conformitate cu articolul 28 din regulamentul privind controlul, următoarele informații trebuie înregistrate, pe lângă cele menționate la punctul 3.1:

(a)

data și ora comunicării;

(b)

poziția geografică a navei de pescuit în latitudine și longitudine;

(c)

mijlocul de comunicare utilizat și, dacă este cazul, stația radio utilizată, precum și

(d)

destinația sau destinațiile comunicării.


(1)  Navele care rămân în interiorul unei zone de efort într-un perimetru ce nu depășește 5 mile marine de fiecare parte a liniei care separă două zone de efort trebuie să înregistreze prima intrare și ultima ieșire într-un interval de 24 de ore.


ANEXA XI

CODURILE UNELTELOR ȘI ALE OPERAȚIUNILOR DE PESCUIT

Tipul de unelte

Coloana 1

Codul

Coloana 2

Dimensiunea/numărul (metri)

(opțional)

Coloana 3

Numărul de lansări pe zi

(obligatoriu)

Traul de fund cu panouri

OTB

Modelul traulului (a se preciza modelul sau perimetrul deschiderii)

Numărul de lansări ale uneltelor

Traule pentru pescuit langustine

TBN

Traule pentru pescuit creveți

TBS

Traule de fund (nespecificate)

TB

Traul lateral

TBB

Lungimea ramelor x numărul de rame

Numărul de lansări ale uneltelor

Traule îngemănate cu panouri

OTT

Modelul traulului (a se preciza modelul sau perimetrul deschiderii) x numărul de rame

Numărul de lansări ale uneltelor

Traul de fund cu tractare dublă

PTB

Modelul traulului (a se preciza modelul sau perimetrul deschiderii)

Traul de adâncime medie cu panouri

OTM

Modelul traulului

Traul de adâncime medie cu tractare dublă

PTM

Modelul traulului

NĂVOADE

Năvod danez cu ancoră

SDN

Lungimea totală a plasei

Numărul de lansări ale uneltelor

Năvod scoțian (volant)

SSC

Năvod scoțian cu tractare dublă (volant)

SPR

Unelte filtrante înconjurătoare (nespecificat)

SX

Unelte filtrante înconjurătoare de navă

SV

SETCI ÎNCONJURĂTOARE

Plasă-pungă

PS

Lungime, înălțime

Numărul de lansări ale uneltelor

Plasă-pungă manevrată de pe o navă

PS1

Lungime, înălțime

Plasă-pungă manevrată de pe două nave

PS2

 

Fără plase-pungă (lampara)

LA

 

DRAGE

Dragă

DRB

Lățime x număr de drage

Numărul de lansări ale uneltelor

SETCI ȘI PLASE DE ÎNCURCARE

Setci (nespecificat)

GN

Lungime, înălțime

Numărul de lansări ale năvoadelor pe zi

Setci ancorate (fixate)

GNS

Setci (în derivă)

GND

Setci (de încercuire)

GNC

Setci simple și setci cu sirec combinate

GTN

Setcă cu sirec

GTR

CAPCANE

Vârșe

FPO

Numărul de vârșe lansate în fiecare zi

 

Capcane (nespecificat)

FIX

Nespecificat

 

CÂRLIGE ȘI UNDIȚE

Undițe și lansete (manevrate manual)

LHP

Numărul total de cârlige/paragate lansate în timpul zilei

Undițe și lansete (mecanizate)

LHM

Paragate de fund

LLS

Numărul de cârlige și undițe lansate în fiecare zi

Paragate flotante

LLD

Paragate (nespecificate)

LL

Undițe tractate

LTL

 

 

Cârlige și undițe (nespecificate)

LX

 

 

MAȘINI DE RECOLTAT

Drage mecanizate

HMD

 

 

 

 

 

 

Unelte diverse

MIS

 

 

Unelte de pescuit de agrement

RG

 

 

Unelte necunoscute sau nespecificate

NK

 

 


ANEXA XII

ÎNREGISTRAREA INFORMAȚIILOR ELECTRONICE ȘI FORMATUL SCHIMBULUI DE INFORMAȚII (VERSIUNEA 3.0)

1.

Definițiile seturilor de caractere utilizate pentru ERS vor fi: Western character set (UTF-8).

2.

Toate codurile de trei caractere sunt elemente XML (coduri de trei caractere) și toate codurile de două caractere sunt atribute XML.

3.

Fișierele tip XML, precum și cea mai recentă definiție de referință XSD și cel mai recent tabel al anexei de mai sus vor fi publicate pe site-ul internet al Comisiei dedicat pescuitului.

4.

Toate greutățile care figurează în tabel sunt exprimate în kilograme, iar dacă este cazul, cu o precizie de două zecimale.

Tabel cu operațiunile

Nr.

Denumirea elementului sau a atributului

Codul

Descrierea și conținutul

Obligatoriu (O)/ Obligatoriu dacă (CIF) (2)

Facultativ (F) (3)

1

Element operațiuni

OPS

Element operațiuni: acesta include toate operațiunile trimise serviciului internet. Elementul OPS trebuie să conțină unul din subelementele DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

 

2

Țara de destinație

AD

Destinația mesajului (cod de țară ISO alpha-3)

O

3

Țara expeditoare

FR

Țara care trimite datele (cod de țară ISO alpha-3)

O

4

Nr. operațiune

ON

Număr de identificare unic (AAAAAAALLZZ999999) generat de expeditor

O

5

Data operațiunii

OD

Data transmiterii mesajului (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

6

Ora operațiunii

OT

Ora transmiterii mesajului (HH:MM în UTC)

O

7

Mesaj test

TS

Text liber

F

8

Transmitere de date

DAT

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor DAT)

CIF

9

Mesaj de confirmare de primire

RET

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor RET)

CIF

10

Operațiune de ștergere

DEL

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor DEL)

CIF

11

Operațiune de corectare

COR

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor COR)

CIF

12

Operațiune de cerere

QUE

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor QUE)

CIF

13

Operațiune de răspuns

RSP

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Transmitere de date

DAT

Transmiterea datelor din jurnalul de bord sau a informațiilor referitoare la nota de vânzare către un alt stat membru

 

16

Mesaj ERS

ERS

Include toate datele ERS relevante, altfel spus întregul mesaj

O

17

Tipul mesajului

TM

Tipul mesajului [curent (CU) sau întârziat (DE)]

O

18

 

 

 

 

19

Operațiune de ștergere

DEL

Operațiune de ștergere pentru a cere unui alt stat membru să șteargă informațiile trimise anterior

 

20

Numărul înregistrării

RN

Numărul înregistrării care trebuie ștearsă (AAAAAAALLZZ999999)

O

21

Motivul respingerii

RE

Textul liber sau lista codurilor conținând motivul respingerii

F

22

 

 

 

 

23

Operațiune de corectare

COR

Operațiune de ștergere pentru a cere unui alt SM să corecteze informațiile trimise anterior

 

24

Numărul mesajului original

RN

Numărul de înregistrare al mesajului care este corectat (format AAAAAAALLZZ999999)

O

25

Motivul corectării

RE

Textul liber sau lista codurilor (4)

F

26

Noile date corectate

ERS

Include toate datele ERS relevante, altfel spus întregul mesaj

O

27

 

 

 

 

28

Operațiune de confirmare de primire

RET

Operațiune de confirmare de primire pentru a răspunde unei operațiuni DAT, DEL sau COR

 

29

Numărul mesajului trimis

ON

Numărul operațiunii (AAAAAAALLZZ999999) pentru care se trimite confirmarea de primire

O

30

Statut

RS

Indică statutul mesajului/raportului primit (4)

O

31

Motivul respingerii

RE

Textul liber sau lista codurilor (4) conținând motivul respingerii

O

32

 

 

 

 

33

Operațiune de cerere

QUE

Operațiune de cerere de informații din jurnalul de pescuit de la un alt stat membru

 

34

Acțiuni de executat

CD

A se include datele din LOG (declarația din jurnalul de pescuit) (o perioadă completă de 12 luni, cu excepția cazului în care există prevederi contrare în SD și ED de mai jos, pentru o perioadă de până la 12 luni). Datele curente și cele mai recente date disponibile trebuie întotdeauna incluse

O

35

Tipul identificatorului navei

ID

Cel puțin unul dintre următoarele: RC/IR/XR/NA

O

36

Valoarea identificatorului navei

IV

Dacă se furnizează aceste informații, ele trebuie să respecte formatul menționat în tipul identificatorului navei

O

37

Data de început

SD

Data de început a perioadei cerute (cea mai veche dată din cerere), dacă se efectuează o cerere (AAAA-LL-ZZ)

F

38

Data de sfârșit

ED

Data de sfârșit a perioadei cerute (cea mai recentă dată din cerere), dacă se efectuează o cerere (AAAA-LL-ZZ)

F

39

 

 

 

 

40

Operațiune de răspuns

RSP

Operațiune de răspuns la o operațiune QUE

 

41

Mesaj ERS

ERS

Include toate datele ERS relevante, în funcție de tipul identificatorului navei utilizat în cerere, adică întregul mesaj

F

42

Statut

RS

Indică statutul mesajului/raportului primit (4)

O

43

Nr. operațiune

ON

Numărul operațiunii (AAAAAAALLZZ999999) din cerere la care se referă răspunsul

O

44

Motivul respingerii

RE

În caz de răspuns negativ, motivul pentru care nu se comunică date. Textul liber sau lista codurilor (4) conținând motivul respingerii

F

45

Părțile răspunsului

RP

Răspunsuri cu definiții diferite ale schemelor

O

46

 

 

 

 


Tabel referitor la jurnalul de pescuit, la nota de vânzare și la documentul de transport

Nr.

Denumirea elementului sau a atributului

Codul

Descrierea și conținutul

Obligatoriu (O)/ Obligatoriu dacă (CIF) (2)

Facultativ (F) (3)

47

Mesaj ERS

ERS

Marcaj de indicare a mesajului ERS. Mesajul ERS conține o declarație LOG, SAL sau TRN

 

48

Numărul (de înregistrare al) mesajului

RN

Numărul de ordine al mesajului (format AAAAAAALLZZ999999)

O

49

Data (înregistrării) mesajului

RD

Data transmiterii mesajului (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

50

Ora (înregistrării) mesajului

RT

Ora retransmiterii mesajului (HH:MM în UTC)

O

51

 

 

 

 

52

Declarația din jurnalul de pescuit

LOG

Declarația din jurnalul de pescuit conține una sau mai multe dintre următoarele declarații DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT

 

53

Numărul din registrul flotei Uniunii Europene (numărul CFR)

IR

În format AAAXXXXXXXXX, unde A este o majusculă care reprezintă țara primei înmatriculări în UE, iar X este o literă sau o cifră

O

54

IRCS

RC

Indicativul de apel radio internațional

O

55

Identificarea externă a navei

XR

Numărul de înmatriculare și literele de pe flancul (coca) navei

CIF FAR, PNO

56

Denumirea navei

NA

Denumirea navei

CIF FAR, PNO și în cadrul normelor privind tonul roșu

57

Numele comandantului

MA

Numele comandantului (orice modificare în cursul campaniei trebuie raportată în următoarea transmisiune LOG)

O

58

Adresa comandantului

MD

Adresa comandantului (orice modificare în cursul campaniei trebuie indicată în următoarea transmisiune LOG)

O

59

Țara de înmatriculare

FS

Statul de pavilion în care este înmatriculată nava. Cod de țară ISO alpha-3

O

60

Numărul ICCAT al navei

IN

Numărul navei din registrul ICCAT

CIF în cadrul normelor privind tonul roșu

61

Numărul OMI al navei

IM

Numărul OMI, în cadrul normelor privind tonul roșu

CIF în cadrul normelor privind tonul roșu și dacă este disponibil

62

 

 

 

 

63

Declarația de plecare

DEP

Declarația la plecarea din port. Solicitat la fiecare plecare din port, trebuie transmis în următorul mesaj

 

64

Data

DA

Data plecării (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

65

Ora

TI

Ora plecării (HH:MM în UTC). În regimurile privind efortul de pescuit este necesară ora exactă. Dacă se cere doar ora, minutele pot fi rotunjite la 30

O

66

Denumirea portului

PO

Codul portului (codul de țară ISO alpha-2 + codul de 3 litere al portului) Lista codurilor porturilor (CCPPP) (4)

O

67

Activitate preconizată

AA

Lista codurilor (4)

F

68

Unelte de pescuit aflate la bord

GEA

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor GEA)

O

69

Subdeclarația cu privire la captura de la bord (lista subdeclarațiilor SPE cu privire la specii)

SPE

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor SPE)

CIF există capturi la bordul navei

70

 

 

 

 

71

Declarația privind raportul despre activitatea de pescuit

FAR

Cerută până la ora 24.00 a fiecărei zile în larg sau ca răspuns la solicitarea statului de pavilion

 

72

Indicatorul ultimului raport

LR

Indicator care arată că acest raport FAR este ultimul care va fi trimis (LR = 1). Pentru fiecare zi în larg, nava trebuie să trimită un FAR. Nu se mai poate trimite niciun FAR după un FAR cu LR = 1, înainte de intrarea în port

CIF s-a transmis ultimul mesaj

73

Indicator de inspecție

IS

Indicator care arată că acest raport de activitate de pescuit a fost primit chiar înaintea unei inspecții efectuate la bordul navei. (IS = 1). Are loc atunci când inspectorul îi cere pescarului să actualizeze jurnalul de pescuit înaintea verificării

CIF are loc o inspecție

74

Data

DA

Data pentru care se raportează activitățile de pescuit pe perioada în care nava se află în larg (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

75

Ora

TI

Ora începerii activității de pescuit (HH:MM în UTC)

F

76

Nava (navele) parteneră (partenere) pentru pescuitul în tandem

PFP

Precizată (precizate) dacă există o altă navă (alte nave) într-o operațiune de pescuit în tandem. Necesară pentru a monitoriza eficient pescuitul în tandem. Poate fi vorba de mai multe nave partenere. Fiecare partener care participă la operațiune transmite o declarație FAR în care menționează toți ceilalți parteneri. Dacă o operațiune de pescuit în tandem are loc fără transfer, nava care păstrează toate capturile va fi cea care declară elementele SPE, iar cealaltă navă va completa doar RAS. Dacă are loc un transfer, se prezintă și declarațiile RLC. (A se vedea detaliile subelementelor și atributelor PFP)

CIF există o navă parteneră (mai multe nave partenere) la pescuitul în tandem și normele privind tonul roșu nu se aplică

77

Subdeclarație cu privire la zona vizată

RAS

Specificată dacă nu s-au efectuat capturi (în scopul efortului de pescuit) (4)

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor RAS)

CIF nu există SPE de înregistrat (și în cadrul regimurilor privind efortul de pescuit)

78

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția la prânz în cazul în care nu s-au efectuat capturi.

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

CIF în cadrul normelor privind tonul roșu

79

Subdeclarația cu privire la uneltele de pescuit

GEA

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor GEA)

Cel mult o subdeclarație GEA per FAR

CIF se utilizează unelte

80

Subdeclarația cu privire la pierderea uneltelor de pescuit

GLS

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor GLS)

CIF se prevede prin norme (3)

81

Subdeclarația cu privire la captură (lista subdeclarațiilor SPE cu privire la specii)

SPE

Captura pentru prezenta activitate de pescuit aflată la bordul navei.

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE).

În cazul unei operațiuni comune de pescuit desfășurată în cadrul normelor privind tonul roșu, a se completa în schimb SPE totală și alocată în cadrul CVT, CVO și JCI

CIF s-a capturat pește și neobligatoriu dacă operațiunea comună de pescuit s-a desfășurat în cadrul normelor privind tonul roșu.

82

Subdeclarația privind transferul peștelui de către nava care a efectuat captura

CVT

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor CVT). În cazul unei operațiuni comune de pescuit efectuate în cadrul normelor privind tonul roșu, informațiile privind „nava care a capturat peștele și îl transferă” trebuie raportate de fiecare navă care participă la operațiunea comună de pescuit (joint fishing operation, JFO)

CIF JFO în cadrul normelor privind tonul roșu

83

Subdeclarația (subdeclarațiile) privind alte nave care au efectuat capturi

CVO

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor CVO). În cazul unei operațiuni comune de pescuit efectuate în cadrul normelor privind tonul roșu, informațiile privind „alte nave care au participat la operațiunea comună de pescuit și au efectuat capturi” trebuie raportate de fiecare navă care participă la operațiunea comună de pescuit

CIF JFO în cadrul normelor privind tonul roșu

84

Subdeclarația cu privire la captură

JCI

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor JCI). În cazul unei operațiuni comune de pescuit efectuate în cadrul normelor privind tonul roșu, informațiile privind capturile totale din cadrul JFO trebuie raportate de fiecare navă care participă la operațiunea comună de pescuit

CIF JFO în cadrul normelor privind tonul roșu

85

Numărul JFO al ICCAT

JF

Numărul JFO al ICCAT, facultativ în cadrul normelor privind tonul roșu

F

86

 

 

 

 

87

Declarația de transfer

RLC

Utilizată în cazul în care captura (integrală sau părți ale acesteia) este transferată sau mutată din uneltele de pescuit comune pe o navă sau din cala unei nave sau uneltele de pescuit ale acesteia într-o plasă, un recipient sau o cușcă (în afara navei), unde captura vie este păstrată până în momentul debarcării

 

88

Data

DA

Data transferului capturii în timp ce nava se află în larg (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

89

Ora

TI

Ora transferului (HH:MM în UTC)

CIF în cadrul normelor privind tonul roșu

90

Nava receptoare

REC

Identificarea navei receptoare

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor REC)

Pentru transferul în cadrul normelor privind tonul roșu, a se completa în schimb BTI

CIF a existat un transfer și nu în cadrul normelor privind tonul roșu

91

Nava (navele) donatoare

DON

Identificarea navei (navelor) donatoare

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor DON).

Pentru transferul în cadrul normelor privind tonul roșu, a se completa în schimb BTI

CIF a existat un transfer și nu în cadrul normelor privind tonul roșu

91

Transferat la

RT

Cod din 3 litere pentru destinația transferului (4)

CIF acesta se solicită, în special în cadrul normelor privind tonul roșu

92

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția transferului

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

O

93

Subdeclarația cu privire la captură (lista subdeclarațiilor SPE cu privire la specii)

SPE

Cantitatea de pește transferat

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

Pentru transferul în cadrul normelor privind tonul roșu, a se completa în schimb BTI.

CIF a existat un transfer și nu în cadrul normelor privind tonul roșu

94

Subdeclarația de transfer privind tonul roșu

BTI

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor BTI)

În cadrul normelor privind tonul roșu, a se completa BTI în locul DON, REC și SPE

CIF în cadrul normelor privind tonul roșu

95

 

 

 

 

96

Declarația de transbordare

TRA

Pentru fiecare transbordare de captură sunt necesare declarații atât din partea navei donatoare, cât și a navei receptoare

 

97

Data

DA

Începutul TRA (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

98

Ora

TI

Începutul TRA (HH:MM în UTC)

F

99

Subdeclarație cu privire la zona vizată

RAS

Zona geografică în care a avut loc transbordarea (4)

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor RAS)

CIF operațiunea a avut loc în larg

100

Denumirea portului

PO

Codul portului (codul de țară ISO alpha-2 + codul de 3 litere al portului) Lista codurilor porturilor (CCPPP) (4)

CIF operațiunea a avut loc în port

101

Numărul CFR al navei receptoare

IR

În format AAAXXXXXXXXX, unde A este o majusculă care reprezintă țara de înmatriculare în UE, iar X este o literă sau o cifră

CIF este vorba de o navă de pescuit a UE

102

Transbordare: nava receptoare

TT

Indicativul de apel radio internațional al navei receptoare CIF:

O

103

Transbordare: statul de pavilion al navei receptoare

TC

Statul de pavilion al navei care primește transbordarea (cod de țară ISO format din 3 litere)

O

104

Numărul CFR al navei donatoare

RF

În format AAAXXXXXXXXX, unde A este o majusculă care reprezintă țara primei înmatriculări în UE, iar X este o literă sau o cifră CIF:

CIF este vorba de o navă de pescuit a UE

105

Transbordare: nava (donatoare)

TF

Indicativul de apel radio internațional al navei donoare

O

106

Transbordare: statul de pavilion al navei donatoare

FC

Statul de pavilion al navei donoare (cod de țară ISO format din 3 litere)

O

107

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

CIF este necesară (3)

(apele NEAFC, NAFO sau în cadrul normelor privind tonul roșu)

108

Captura transbordată (lista subdeclarațiilor SPE cu privire la specii)

SPE

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

O

109

 

 

 

 

110

COE: declarația de intrare în zona de efort

COE

Declarația privind intrarea în zona de efort. Dacă pescuitul se efectuează într-o zonă care face obiectul unui regim privind efortul de pescuit

CIF declarația este necesară

111

Data

DA

Data intrării (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

112

Ora

TI

Ora intrării (HH:MM în UTC)

O

113

Specia (speciile) țintă

TS

Specii care trebuie vizate pe durata în care nava se află în zonă (4)

CIF nava realizează activități de pescuit în cadrul unui regim privind efortul de pescuit și nu traversează zone.

114

Subdeclarație cu privire la zona vizată

RAS

Poziția geografică a navei (4)

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor RAS)

CIF nava realizează activități de pescuit în cadrul unui regim privind efortul de pescuit și nu traversează zone.

115

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția în momentul intrării (a se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

O

116

Subdeclarația cu privire la captura de la bord (lista subdeclarațiilor SPE cu privire la specii)

SPE

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

F

117

 

 

 

 

118

Declarația de ieșire din zona de efort

COX

Declarația privind ieșirea din zona de efort. Dacă pescuitul se efectuează într-o zonă care face obiectul unui regim privind efortul de pescuit

CIF declarația este necesară

119

Data

DA

Data ieșirii (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

120

Ora

TI

Ora ieșirii (HH:MM în UTC)

O

121

Specia (speciile) țintă

TS

Specii care trebuie vizate pe durata în care nava se află în zonă (4)

CIF nava realizează activități de pescuit în cadrul unui regim privind efortul de pescuit și nu traversează zone.

122

Subdeclarație cu privire la zona vizată

RAS

Poziția geografică a navei (4)

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor RAS)

CIF nava realizează activități de pescuit în cadrul unui regim privind efortul de pescuit și nu traversează zone.

123

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția în momentul ieșirii (a se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

O

124

Subdeclarația cu privire la captură

SPE

Captura efectuată în timpul șederii în zonă (a se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

F

125

 

 

 

 

126

Declarația de traversare a zonei de efort

CRO

Declarația în momentul traversării zonei de efort (fără activități de pescuit). Dacă se traversează o zonă care face obiectul unui regim privind efortul de pescuit

CIF declarația este necesară

127

Declarația de intrare în zonă

COE

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor COE)

Doar DA, TI și POS trebuie specificate

CIF

128

Declarația de ieșire din zonă

COX

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor COX)

Doar DA, TI și POS trebuie specificate

CIF

129

 

 

 

 

130

Declarație privind efortul de pescuit transzonal

TRZ

Marcaj indicând pescuitul transzonal atunci când activitatea de pescuit face obiectul unui regim privind efortul de pescuit

CIF declarația este necesară

131

Declarație de intrare

COE

Prima intrare (a se vedea detaliile subelementelor și atributelor COE)

O

132

Declarație de ieșire

COX

Ultima ieșire (a se vedea detaliile subelementelor și atributelor COX)

O

133

 

 

 

 

134

INS: declarație de inspecție

INS

Marcaj indicând începutul unei subdeclarații de inspecție. Se furnizează de către autorități, dar nu de către comandant

F

135

Țara unde se efectuează inspecția

IC

Codul de țară ISO alpha-3 al statului de coastă în care are loc inspecția

O

136

Inspectorul numit

IA

Câmp conținând numele inspectorului sau, dacă este cazul, un număr de 4 cifre care identifică inspectorul

F

137

Țara inspectorului

SC

Codul de țară ISO alpha-3 al inspectorului

F

138

Data

DA

Data inspecției (AAAA-LL-ZZ)

O

139

Ora

TI

Ora inspecției (HH:MM în UTC)

O

140

Denumirea portului

PO

Codul portului (codul de țară ISO alpha-2 + codul de 3 litere al portului) Lista codurilor porturilor (CCPPP) (4)

CIF nu există nicio declarație de poziție

141

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția în timpul inspecției

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor POS)

CIF nu există codul portului

142

 

 

 

 

143

Declarație privind capturile aruncate înapoi în mare

DIS

Marcaj conținând detalii privind peștele aruncat înapoi în mare

CIF declarația este necesară (3)

144

Data

DA

Data aruncării capturii înapoi în mare (AAAA-LL-ZZ)

O

145

Ora

TI

Ora aruncării capturii înapoi în mare (HH:MM în UTC)

O

146

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția navei în momentul aruncării capturii înapoi în mare

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor POS)

CIF necesară

147

Subdeclarația cu privire la peștele aruncat înapoi în mare

SPE

Peștele aruncat înapoi în mare

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor SPE)

O

148

 

 

 

 

149

Declarația de notificare prealabilă a revenirii în port

PNO

Marcaj indicând declarația de notificare prealabilă. De transmis înaintea revenirii în port sau dacă legislația comunitară o prevede

CIF declarația este necesară (1)  (2)

150

Data preconizată a sosirii în port

PD

Data preconizată a sosirii/traversării (AAAA-LL-ZZ)

O

151

Ora preconizată a sosirii în port

PT

Ora preconizată a sosirii/traversării (HH:MM în UTC)

O

152

Denumirea portului

PO

Codul portului (codul de țară ISO alpha-2 + codul de 3 litere al portului) Lista codurilor porturilor (CCPPP) (4)

O

153

Subdeclarație cu privire la zona vizată

RAS

Zona de pescuit care trebuie utilizată pentru codul notificării prealabile. Lista codurilor zonelor de pescuit și de efort/conservare (4)

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor RAS)

CIF în Marea Baltică

154

Data estimată a debarcării

DA

Data prevăzută pentru debarcare (AAAA-LL-ZZ) în Marea Baltică pentru zona de ieșire

F

155

Ora estimată a debarcării

TI

Ora preconizată pentru debarcare (HH:MM în UTC) în Marea Baltică pentru zona de ieșire

F

156

Subdeclarații cu privire la captura de la bord (lista subdeclarațiilor SPE cu privire la specii)

SPE

Captura de la bord (în cazul speciilor pelagice, este necesară zona ICES)

(A se vedea detaliile subdeclarației SPE)

CIF capturile sunt deținute la bord

157

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția în momentul intrării în sector/zonă sau al ieșirii din sector/zonă.

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

CIF

158

Scopul escalei

PC

LAN pentru debarcare, TRA pentru transbordare, ACS pentru acces la depanare, OTH pentru altele

O

159

Data de început a campaniei de pescuit

DS

Data la care a început campania (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

160

 

 

 

 

161

Declarația de notificare prealabilă a transferului

PNT

Marcaj indicând declarația de notificare prealabilă a transferului. A se utiliza în cadrul normelor privind tonul roșu

CIF în cadrul normelor privind tonul roșu

162

Data estimată

DA

Data estimată a transferului către cuști (AAAA-LL-ZZ)

O

163

Ora estimată

TI

Ora estimată a transferului către cuști (HH:MM în UTC)

O

164

Subdeclarația privind cantitatea estimată

SPE

Cantitatea estimată de ton roșu care trebuie transferată, precizându-se atât cantitățile de captură vie, cât și cantitățile luate la bord

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

O

165

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția în care va avea loc transferul.

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

O

166

Denumirea remorcherului

NA

Denumirea remorcherului sau a navei care efectuează remorcarea

O

167

Numărul ICCAT al remorcherului

IN

Numărul remorcherului din registrul ICCAT al navelor

O

168

Numărul de cuști tractate

CT

Numărul de cuști tractate de remorcher

O

169

 

 

 

 

170

Declarație de încheiere a activității de pescuit

EOF

Marcaj indicând încheierea operațiunilor de pescuit înainte de întoarcerea în port. A se transmite după ultima operațiune de pescuit și înainte de întoarcerea în port

 

171

Data

DA

Data încheierii pescuitului (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

172

Ora

TI

Ora încheierii pescuitului (HH:MM în UTC)

O

173

 

 

 

 

174

Declarația de întoarcere în port

RTP

Marcaj indicând întoarcerea în port. A se transmite la intrarea în port, după orice declarație PNO.

 

175

Data

DA

Data întoarcerii (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

176

Ora

TI

Ora întoarcerii (HH:MM în UTC)

O

177

Denumirea portului

PO

Codul portului (codul de țară ISO alpha-2 + codul de 3 litere al portului) Lista codurilor porturilor (CCPPP) (4)

O

178

Motivul întoarcerii

RE

Motivul întoarcerii în port (4)

CIF

179

Unelte de pescuit aflate la bord

GEA

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor GEA)

F

180

 

 

 

 

181

Declarația de debarcare

LAN

Marcaj conținând detaliile debarcării. De transmis după debarcarea capturii. LAN poate fi utilizată în locul declarației de transport.

 

182

Data

DA

(AAAA-LL-ZZ în UTC) – data la care se încheie debarcarea

O

183

Ora

TI

Ora debarcării. Format HH:MM în UTC.

F

184

Tipul expeditorului

TS

Cod de 3 litere (MAS: comandant, REP: reprezentantul acestuia, AGE: agent)

O

185

Denumirea portului

PO

Codul portului (codul de țară ISO alpha-2 + codul de 3 litere al portului) Lista codurilor porturilor (CCPPP) (4)

O

186

Subdeclarația cu privire la captura debarcată (lista SPE cu subdeclarații PRO)

SPE

Specii, zone de pescuit, cantități debarcate, unelte de pescuit aferente și prezentări

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor SPE)

O

187

Declarația de transport

TRN

LAN poate fi utilizată în locul declarației de transport. Prin includerea unei TRN, transportatorul poate fi scutit de completarea unei alte TRN. În acest caz, SPE a TRN nu e nevoie să fie completată, dat fiind că acest lucru ar fi redundant față de subdeclarația privind capturile debarcate

F

188

 

 

 

 

189

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Subdeclarație care conține coordonatele poziției geografice

 

190

Latitudine (zecimale)

LT

Latitudinea exprimată conform formatului WGS84 utilizat pentru VMS

O

191

Longitudine (zecimale)

LG

Longitudine exprimată conform formatului WGS84 utilizat pentru VMS

O

192

 

 

 

 

193

GEA: subdeclarația cu privire la utilizarea uneltelor de pescuit

GEA

Subdeclarația conținând informații despre utilizarea uneltelor de pescuit

 

194

Tipul uneltelor de pescuit

GE

Codul uneltelor de pescuit pe baza standardelor internaționale FAO Clasificarea statistică a uneltei de pescuit (4)

O

195

Dimensiunea ochiurilor plaselor

ME

Dimensiunea ochiurilor plaselor (în milimetri) CIF:

Uneltele de pescuit au ochiuri supuse unor cerințe privind dimensiunile

196

Dimensiunea uneltelor

GC

Dimensiunile uneltelor conform anexei XI („coloana 2”) Informații textuale

F

197

Activitățile de pescuit

FO

Numărul operațiunilor de pescuit

O

198

Durata pescuitului

DU

Durata activității de pescuit în minute – definită ca numărul de ore de prezență pe mare minus timpul petrecut pe drum spre locurile de pescuit, între locurile de pescuit sau la întoarcere de la acestea și timpul în care nava efectuează manevre de evitare, perioadele de inactivitate și timpul petrecut în așteptarea reparațiilor

O

(Fuzionat cu rubrica 74: elementul FAR/DU)

199

Subdeclarația cu privire la lansarea uneltelor de pescuit

GES

Subdeclarația cu privire la lansarea uneltelor de pescuit

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor GES)

CIF necesară (3) (nava utilizează unelte de pescuit statice sau fixe)

200

Subdeclarația cu privire la recuperarea uneltelor de pescuit

GER

Subdeclarația cu privire la recuperarea uneltelor de pescuit

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor GER)

CIF necesară (3) (nava utilizează unelte de pescuit statice sau fixe)

201

Subdeclarația cu privire la utilizarea setcilor

GIL

Subdeclarația cu privire la utilizarea setcilor

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor GIL)

CIF: nava are permise pentru zonele ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k și XII

202

Adâncimea de pescuit

FD

Distanța de la suprafața apei până la cea mai joasă parte a uneltelor de pescuit (în metri). Se aplică pentru navele care utilizează unelte de pescuit tractate, paragate și plase fixe

CIF pescuit de adâncime și în apele norvegiene

203

Numărul mediu de cârlige utilizate la paragate

NH

Numărul mediu de cârlige utilizate la paragate CIF

CIF pescuit de adâncime și în apele norvegiene

204

Lungimea medie a plaselor

GL

Lungimea medie a plaselor în cazul utilizării plaselor fixe (în metri)

CIF pescuit de adâncime și în apele norvegiene

205

Înălțimea medie a plaselor

GD

Înălțimea medie a plaselor în cazul utilizării plaselor fixe (în metri)

CIF pescuit de adâncime și în apele norvegiene

206

Cantitatea uneltelor

QG

Cantitatea totală a plaselor aflate la bord – notificate la plecare în cazul transportului de setci

CIF sunt transportate setci

207

Lungimea totală a uneltelor

TL

Lungimea totală a uneltelor aflate la bord – notificate la plecare în cazul transportului de setci

CIF sunt transportate setci

208

 

 

 

 

209

GES: subdeclarația cu privire la lansarea uneltelor de pescuit

GES

Subdeclarație care conține informații cu privire la lansarea uneltelor de pescuit

CIF se prevede prin norme (3)

210

Data

DA

Data lansării uneltelor de pescuit (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

211

Ora

TI

Ora lansării uneltelor de pescuit (HH:MM în UTC)

O

212

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția în momentul lansării uneltelor de pescuit

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor POS)

O

213

Identificatorul lansării uneltelor

GS

Data la care operațiunea de lansare a uneltelor s-a încheiat și numărul secvențial al zilei (LLZZXX) (numărul secvențial zilnic începe cu 01 pentru primul set de unelte lansate. De exemplu, al doilea set de unelte lansate la 20 decembrie ar fi 122002)

F

214

 

 

 

 

215

Subdeclarația cu privire la recuperarea uneltelor de pescuit

GER

Subdeclarație care conține informații cu privire la recuperarea uneltelor de pescuit

CIF se prevede prin norme (3)

216

Data

DA

Data recuperării uneltelor de pescuit (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

217

Ora

TI

Ora recuperării uneltelor de pescuit (HH:MM în UTC)

O

218

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția în momentul recuperării uneltelor de pescuit

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor POS)

O

219

Identificatorul lansării uneltelor

GS

Data la care operațiunea de lansare a uneltelor s-a încheiat și numărul secvențial al zilei (LLZZXX)

F

220

 

 

 

 

221

Subdeclarația cu privire la utilizarea setcilor

GIL

Subdeclarația cu privire la utilizarea setcilor

CIF: nava are permise pentru zonele ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k și XII

222

Lungimea nominală a unei plase

NL

Informație care trebuie înregistrată în cursul fiecărei campanii de pescuit (în metri)

O

223

Numărul de plase

NN

Numărul de plase dintr-o flotă

O

224

Numărul de flote

FL

Numărul de flote desfășurate

O

225

Subdeclarația referitoare la poziție

POS

Poziția fiecărei flote desfășurate

(a se vedea detalii ale subelementelor și atributelor POS)

O

226

Adâncimea fiecărei flote desfășurate

FD

Adâncimea pentru fiecare flotă desfășurată (distanța de la suprafața apei până la cea mai joasă parte a uneltelor de pescuit)

O

227

Timpul de imersie a fiecărei flote desfășurate

ST

Timpul de imersie pentru fiecare flotă desfășurată (în ore)

O

228

Identificatorul lansării uneltelor

GS

Data la care operațiunea de lansare a uneltelor s-a încheiat și numărul secvențial al zilei (LLZZXX)

F

229

 

 

 

 

230

Subdeclarația cu privire la pierderea uneltelor de pescuit

GLS

Subdeclarație cu privire la pierderea uneltelor de pescuit fixe

CIF se prevede prin norme (3)

231

Data pierderii uneltelor de pescuit

DA

Data pierderii uneltelor de pescuit (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

232

Ora pierderii uneltelor de pescuit

TI

Ora la care s-au pierdut uneltele de pescuit (HH:MM în UTC)

O

233

Numărul de unități

NN

Numărul de unelte de pescuit pierdute

O

234

Subdeclarația POS

POS

Ultima poziție cunoscută a uneltelor

(A se vedea detalii ale subelementelor și atributelor POS)

O

235

Măsuri de recuperare a uneltelor

MG

Text liber

O

236

 

 

 

 

237

RAS: Subdeclarație cu privire la zona vizată

RAS

Zona vizată în funcție de cerințele de raportare aplicabile – cel puțin un câmp trebuie completat. Lista codurilor va fi publicată pe site-ul internet al CE, la o adresă care va fi indicată ulterior.

CIF

238

Zonă FAO

FA

Zonă FAO (de exemplu, 27)

CIF zona geografică de tip FAO

239

Subzonă FAO

SA

Subzonă FAO (de exemplu, 3)

CIF zona geografică de tip FAO

240

Diviziune FAO

ID

Diviziune FAO (de exemplu, d)

CIF zona geografică de tip FAO

241

Subdiviziune FAO

SD

Subdiviziune FAO (de exemplu, 28) (împreună cu codurile de mai sus, 27.3.d.28)

CIF zona geografică de tip FAO

242

Unitate FAO

UI

Unitate FAO (de exemplu, 1) (împreună cu codurile de mai sus, 27.3.d.28.1)

CIF zona geografică de tip FAO

243

Zona economică

EZ

Zona economică

CIF în afara apelor UE

244

Dreptunghi statistic

SR

Dreptunghi statistic (de exemplu, 49E6)

CIF zona relevantă din dreptunghiul statistic tip

245

Zonă de efort de pescuit

FE

Lista codurilor pentru efortul de pescuit (4).

CIF zona relevantă din zona de efort tip

246

 

 

 

 

247

Subdeclarația cu privire la specii

SPE

Subdeclarația conținând detalii cu privire la peștele prins, pe specie

 

248

Denumirea speciei

SN

Denumirea speciei (cod format din 3 litere al FAO)

O

249

Greutatea peștelui

WT

În funcție de context, acest element trebuie să fie unul dintre următoarele:

1.

Greutatea totală a peștelui (în kilograme) în perioada de capturare

2.

Greutatea totală (agregată) a peștelui (în kilograme) de la bord sau

3.

Greutatea totală a peștelui (în kilograme) debarcat

4.

Greutatea totală a peștelui aruncat înapoi în mare sau utilizat ca momeală vie

CIF nu se numără pe specii; în cadrul normelor privind tonul roșu

250

Numărul de exemplare

NF

Numărul de exemplare (în cazul în care captura trebuie înregistrată în numere de exemplare, cum este cazul somonului sau al tonului) CIF:

CIF somon; norme privind tonul roșu

251

Greutatea peștelui care trebuie debarcat

WL

Greutatea totală a peștelui (în kilograme) care trebuie debarcat sau transbordat

CIF (dacă este cerut de PNO)

252

Numărul de exemplare care trebuie debarcate

FL

Numărul total de exemplare care trebuie debarcate sau transbordate

CIF (dacă este cerut de PNO)

253

Cantitatea deținută în plase

NQ

Cantitatea estimativă de exemplare deținute în plase, nu în cală

CIF capturi de ton roșu

254

Numărul de exemplare deținute în plase

NB

Estimarea numărului de exemplare vii deținute în plase, nu în cală

CIF capturi de ton roșu viu

255

Subdeclarația privind distribuția în funcție de dimensiune

SIZ

Compoziția în funcție de dimensiune în cazul în care s-a capturat pește sub dimensiunea minimă normală

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SIZ)

CIF pești mici în cadrul normelor privind tonul roșu

256

Subdeclarație cu privire la zona vizată

RAS

Zona geografică în care a fost capturată cea mai mare parte a peștelui (4)

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor RAS)

O

257

Tipul uneltelor de pescuit

GE

Codul alfabetic bazat pe „Clasificarea statistică a standardelor internaționale privind uneltele de pescuit” a FAO (4)

CIF declarația de debarcare se face doar pentru anumite specii și zone de captură

258

Subdeclarația cu privire la procesare

PRO

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor PRO)

CIF: declarație de debarcare (transbordare)

259

Metode de măsurare a greutății

MM

Metode de măsurare a greutății: estimare (EST), cântărire la bord (WGH)

CIF în cadrul normelor privind tonul roșu

260

 

 

 

 

261

Subdeclarația cu privire la procesare

PRO

Detalii de procesare/prezentare pentru fiecare specie debarcată

 

262

Clasa de prospețime a peștelui

FF

Clasa de prospețime a peștelui (4)

CIF este cerută de nota de vânzare

263

Starea de conservare

PS

Codul alfabetic pentru starea peștelui (4)

CIF nota de vânzare

264

Forma de prezentare a peștelui

PR

Cod alfabetic pentru prezentarea produsului (reflectă modul de procesare) (4)

O

265

Tipul de ambalaj al produselor procesate

TY

Cod de 3 litere (4)

CIF (LAN sau TRA: iar peștele nu a fost cântărit în prealabil)

266

Numărul de unități de ambalaj

NN

Numărul de unități de ambalaj: cutii de carton, cutii, pungi, recipiente, blocuri etc.

CIF (pentru LAN sau TRA, iar peștele nu a fost cântărit în prealabil)

267

Greutatea medie pe unitate de ambalaj

AW

Greutate produs (kg) CIF

CIF (pentru LAN sau TRA, iar peștele nu a fost cântărit în prealabil)

268

Coeficient de conversie

CF

Coeficientul numeric aplicat pentru conversia greutății peștelui procesat în greutate de pește viu

CIF nu există niciun coeficient de conversie la nivel regional sau la nivelul UE pentru această SPE și combinație de prezentări.

269

 

 

 

 

270

Subdeclarația CVT

CVT

Subdeclarația care conține detalii privind nava de pescuit ton roșu care „transferă” în cuști peștele prins printr-o operațiune comună de pescuit

 

271

Denumirea navei de pescuit

NA

Denumirea navei de pescuit

O

272

Numărul ICCAT al navei

IN

Numărul navei din registrul ICCAT al navelor

O

273

Număr OMI

IM

Numărul OMI

CIF numărul este disponibil

274

Numărul navei din registrul comunitar al flotei (CFR)

IR

În format AAAXXXXXXXXX, unde A este o majusculă care reprezintă țara primei înmatriculări în UE, iar X este o literă sau o cifră (doar dacă este vorba de o navă a UE)

CIF navă a UE

275

Indicativul de apel radio internațional al navei

RC

Indicativul de apel radio internațional al navei de pescuit

O

276

Subdeclarația cu privire la capturile efectuate în raport cu cota alocată

SPE

Cantitatea de capturi obținute printr-o operațiune comună de pescuit față de cota individuală a navei respective, luându-se în considerare cheile de alocare pentru acest tip de operațiune

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

CIF informațiile sunt utilizate în declarația FAR

277

 

 

 

 

278

Subdeclarația CVO

CVO

Subdeclarație conținând detaliile privind celelalte nave de pescuit participante la o operațiune comună de pescuit, însă nu și la transferul peștelui. O subdeclarație CVO pentru fiecare dintre celelalte nave de pescuit participante la o operațiune comună de pescuit. Prin completarea subdeclarației CVO, nava certifică faptul că nu a luat capturi la bord și nici nu le-a transferat în cuști

 

279

Denumirea navei de pescuit

NA

Denumirea navei de pescuit

O

280

Numărul ICCAT al navei

IN

Numărul navei din registrul ICCAT al navelor

O

281

Număr OMI

IM

Numărul OMI

CIF numărul este disponibil

282

Numărul navei din registrul comunitar al flotei (CFR)

IR

În format AAAXXXXXXXXX, unde A este o majusculă care reprezintă țara primei înmatriculări în UE, iar X este o literă sau o cifră (doar dacă este vorba de o navă a UE)

CIF navă a UE

283

Indicativul de apel radio internațional al navei

RC

Indicativul de apel radio internațional al navei de pescuit

O

284

Subdeclarația cu privire la capturile efectuate în raport cu cota alocată

SPE

Cantitatea de capturi obținute printr-o operațiune comună de pescuit față de cota individuală a navei respective, luându-se în considerare cheile de alocare pentru acest tip de operațiune

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

O

285

 

 

 

 

286

Subdeclarația JCI

JCI

Subdeclarația cu privire la capturile efectuate printr-o operațiune comună de pescuit. Conține informații cu privire la captură și la cantitatea totală capturată într-o operațiune comună de pescuit (conform normelor privind tonul roșu)

 

287

Data capturii

DA

Data capturii

O

288

Ora capturii

TI

Ora capturii

O

289

Subdeclarația cu privire la locul capturii

POS

Locul capturii

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

O

290

Subdeclarația cu privire la capturile totale efectuate printr-o operațiune comună de pescuit

SPE

Cantitatea totală de ton roșu prins, precizându-se atât cantitățile din cuști, cât și cele preluate la bord

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

CIF există capturi

291

 

 

 

 

292

Subdeclarația BTI

BTI

Subdeclarația cu privire la informațiile privind transferul capturilor de ton roșu. Informații privind transferul și nava de transfer în ceea ce privește o operațiune de transfer de ton roșu

 

293

Subdeclarația privind transferul peștelui de către nava care a efectuat captura

CVT

Identificarea navei care a efectuat capturile și care transferă peștele (în cadrul CVT, nu este necesară completarea SPE)

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor CVT)

O

294

Subdeclarația cu privire la poziția transferului

POS

Poziția transferului

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

O

295

Subdeclarația cu privire la capturile transferate

SPE

Cantitatea totală de ton roșu transferată în cușcă

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

CIF există capturi

296

Denumirea remorcherului

NA

Denumirea remorcherului sau a navei care efectuează remorcarea

O

297

Numărul ICCAT al remorcherului

IN

Numărul remorcherului din registrul ICCAT al navelor

O

298

Denumirea fermei piscicole de destinație

FN

Denumirea fermei

O

299

Numărul ICCAT al fermei

FI

Numărul de înregistrare ICCAT al fermei

O

300

 

 

 

 

301

Subdeclarația privind distribuția în funcție de dimensiune

SIZ

Compoziția în funcție de dimensiune în cazul în care s-a capturat pește sub dimensiunea minimă

 

302

Cantități peste 6,4 kg

S6

Cantități de ton roșu între 6,4 kg sau 70cm și 8 kg sau 75 cm

CIF

303

Cantități peste 8kg

S8

Cantități de ton roșu între 8 kg sau 75cm și 30 kg sau 115 cm

CIF

304

 

 

 

 

305

Subdeclarația navei receptoare

REC

Element conținând o declarație privind nava parteneră la pescuitul în tandem.

 

306

Nava parteneră

PFP

Identificarea navei partenere pentru pescuitul în tandem

O

307

 

 

 

 

308

Subdeclarația navei donatoare

DON

Element conținând una sau mai multe declarații privind nava parteneră la pescuitul în tandem. Poate fi vorba de mai multe PFP pentru a indica faptul că mai multe nave transferă capturi în mod colectiv în cadrul unei singure operațiuni de transfer

 

309

Nava parteneră (navele partenere)

PFP

Una sau mai multe identificări ale navelor partenere la pescuitul în tandem

O

310

 

 

 

 

311

Subdeclarația PFP

PFP

Subdeclarații ale navelor partenere la pescuitul în tandem care trebuie transmise pentru nava (navele) implicată (implicate) în activități de pescuit în tandem care presupun sau nu transferuri de capturi

 

312

Numerele CFR ale navei partenere

IR

În format AAAXXXXXXXXX, unde A este o majusculă care reprezintă țara primei înmatriculări în UE, iar X este o literă sau o cifră

F

313

Indicativul de apel radio internațional al navei partenere

RC

Indicativul de apel radio internațional al navei partenere

O

314

Identificarea externă a navei partenere

XR

Numărul de înmatriculare de pe flancul (coca) navei

O

315

Statul de pavilion al navei partenere

FS

Statul de pavilion al navei partenere (cod de țară ISO alpha-3)

O

316

Denumirea navei partenere

NA

Denumirea navei de pescuit

O

317

Numele comandantului navei partenere

MA

Numele comandantului (orice modificare în cursul campaniei trebuie raportată în următoarea transmisiune LOG)

O

318

 

 

 

 

319

Declarație cu privire la nota de vânzare

SAL

Înregistrarea notei de vânzare.

 

320

Numărul din registrul flotei Uniunii Europene (numărul CFR)

IR

În format AAAXXXXXXXXX, unde A este o majusculă care reprezintă țara primei înmatriculări în UE, iar X este o literă sau o cifră

O

321

IRCS

RC

Indicativul de apel radio internațional

CIF CFR neactualizat

322

Identificarea externă a navei

XR

Numărul de înmatriculare de pe flancul (coca) navei care a debarcat peștele

O

323

Țara de înmatriculare

FS

Codul de țară ISO alpha-3 al navei

O

324

Denumirea navei

NA

Denumirea navei care a debarcat peștele

O

325

Declarația SLI

SLI

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SLI)

CIF vânzare

326

Declarația TLI

TLI

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor TLI)

CIF preluare

327

Numărul de referință al facturii

NR

Un număr de referință al facturii stabilit de statul membru

CIF dacă este posibil

328

Data facturii

ND

Data facturii (AAA-LL-ZZ)

CIF dacă este posibil

329

Numărul de referință al contractului de preluare

CN

Numărul de referință al contractului de preluare

CIF preluarea a avut loc

330

Numărul de referință al documentului de transport

TR

Numărul de referință al documentului de transport, identificând documentul de transport, a se vedea TRN

CIF (dacă este cazul)

331

 

 

 

 

332

Declarația referitoare la vânzări

SLI

Declarație care conține detalii ale vânzării unui lot

 

333

Data

DA

Data vânzării (AAAA-LL-ZZ)

O

334

Țara de vânzare

SC

Țara în care are loc vânzarea (cod de țară ISO alpha-3)

O

335

Locul vânzării

SL

Lista codurilor porturilor (CCPPP) (4)

O

336

Numele vânzătorului

NS

Denumirea centrului de vânzare prin licitație, al altui organism sau persoană care vinde peștele

O

337

Numele cumpărătorului

NB

Denumirea organismului sau al persoanei care cumpără peștele

O

338

Numărul de identificare al cumpărătorului

VN

Numărul TVA al cumpărătorului (codul de țară ISO alpha-2 urmat de maximum 12 litere sau cifre) sau numărul de identificare fiscală sau un alt identificator unic

O

339

Numărul de referință al contractului de vânzare

CN

Numărul de referință al contractului de vânzare

CIF (după caz)

340

Subdeclarația cu privire la documentul-sursă

SRC

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SRC)

O

341

Subdeclarația cu privire la lotul vândut

CSS

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor CSS)

O

342

Numărul BCD al navei

BC

Trimiterea la numărul BCD (BCD, documentul privind capturile de ton roșu – Bluefin tuna Catch Document)

F în cadrul normelor BFT

343

 

 

 

 

344

Subdeclarația cu privire la documentul-sursă

SRC

Subdeclarație care conține detalii ale documentului-sursă pentru lotul vândut. Autoritățile statului de pavilion identifică documentul-sursă pe baza jurnalului de pescuit al navei și a datelor privind debarcările

 

345

Data debarcării

DL

Data debarcării (AAAA-LL-ZZ)

O

346

Țara și denumirea portului

PO

Țara și denumirea portului unde are loc debarcarea. Lista codurilor porturilor (CCPPP) poate fi utilizată pentru schimbul de date (4)

O

347

 

 

 

 

348

Subdeclarația cu privire la lotul vândut

CSS

Subdeclarația care conține detalii ale lotului vândut

 

349

Prețul peștelui

FP

Prețul per kg

O

350

Prețul total

TP

Prețul total pentru lotul din subdeclarația CSS care a fost vândut. A se preciza dacă prețul total nu poate fi calculat pe baza prețului per kg. Regulamentul privind controlul, articolul 64 alineatul (1) litera (l)

CIF

351

Moneda vânzării

CR

Codul monedei în care este exprimat prețul de vânzare (4)

O

352

Categoria de dimensiune a peștelui

SF

Dimensiunea peștelui (1-8; o dimensiune sau kg, g, cm, mm sau număr de exemplare per kg, după caz) (4)

CIF

353

Destinația produsului (scop)

PP

Codurile destinației produsului (4)

CIF

354

Retras

WD

Captură retrasă prin intermediul unei organizații de producători (Y = da, N = nu, T = temporar)

O

355

Codul utilizării OP

OP

Lista codurilor organizațiilor de producători (4)

F

356

Specii prezente în lot

SPE

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

O

357

 

 

 

 

358

Declarația de primire

TLI

Declarație cu detalii ale operațiunii de preluare

 

359

Data

DA

Data preluării (AAAA-LL-ZZ)

O

360

Țara de primire

SC

Țara unde are loc preluarea (cod de țară ISO alpha-3)

O

361

Locul de primire

SL

Codul locației ONU (UN LOCCODE) (în cazul în care nu e vorba de un port) în care a avut loc preluarea. Dacă preluarea a avut loc într-un port se utilizează lista codurilor porturilor CE (4)

O

362

Denumirea organizației care efectuează preluarea

NT

Denumirea organizației care a preluat peștele

O

363

Denumirea instalației de stocare

NF

Denumirea instalațiilor în care sunt stocate produsele

O

364

Adresa instalației de stocare

AF

Adresa instalațiilor în care sunt stocate produsele

O

365

Numărul de referință al documentului de transport

TR

Numărul de referință al documentului de transport, identificând documentul de transport, a se vedea TRN

CIF (dacă este cazul)

366

Subdeclarația cu privire la documentul-sursă

SRC

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SRC)

O

367

Subdeclarația cu privire la lotul preluat

CST

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor CST)

O

368

 

 

 

 

369

Subdeclarația cu privire la lotul preluat

CST

Subdeclarația care conține detalii pentru fiecare specie preluată

 

370

Categoria de dimensiune a peștelui

SF

Dimensiunea peștelui (1-8; dimensiune unică sau kg, g, cm, mm sau numărul de exemplare per kg, după caz). Conform anexei II din Regulamentul (CE) nr. 2406/96

F

371

Specii prezente în lot

SPE

(A se vedea detaliile subelementelor și atributelor SPE)

O

372

 

 

 

 

373

Subdeclarația cu privire la transport

TRN

Documentul de transport poate fi transmis pe cale electronică înainte de începerea operațiunii de transport al peștelui

 

374

Locul de destinație al lotului

DC

Codul locației ONU (UN LOCCODE) (în cazul în care nu e vorba de un port) în care este transportat peștele. Dacă preluarea a avut loc într-un port se utilizează lista codurilor porturilor CE (4)

O

375

Numărul de înmatriculare al vehiculului

LP

Codul numeric sau alfanumeric care identifică în mod unic vehiculul în baza de date a țării care a eliberat numărul respectiv și care apare pe placa de înmatriculare a vehiculului

O

376

Numărul de identificare externă a navei de pescuit

XR

Numărul de identificare externă a navei de pescuit

O

377

Denumirea navei de pescuit

NA

Denumirea navei de pescuit

O

378

Lista speciilor

SPE

Lista speciilor prezente în lot și capturate de nava de pescuit sus-menționată (conține, de asemenea, informații RAS și PRO) Dat fiind că declarația de transport poate fi înlocuită de declarația de debarcare, nodul părinte al acestui subelement TRN poate fi o declarație LAN, în locul elementului ERS

CIF acest TRN nu face parte dintr-o LAN

379

Locul de încărcare

PL

Codul locației ONU (UN LOCCODE) (în cazul în care nu e vorba de un port) în care este încărcat peștele. Dacă încărcarea a avut loc într-un port se utilizează lista codurilor porturilor CE (4)

O

380

Data încărcării

DL

Data încărcării transportului (AAAA-LL-ZZ în UTC)

O

381

Numele destinatarului (destinatarilor)

NC

Denumirea companiei care a expediat peștele după transport

O

382

Adresa destinatarului (destinatarilor)

AC

Adresa companiei care a expediat peștele după transport

O

383

Numărul de referință al documentului de transport

TR

Numărul de referință al documentului de transport, grație căruia se poate face trimitere la acest document de transport. Atunci când este furnizat, el trebuie să identifice exclusiv documentul de transport. Statul membru care trimite TRN trebuie să aloce acest număr

CIF se utilizează un document de transport pe suport electronic

384

 

 

 

 


(1)  Prezenta anexă înlocuiește în integralitate anexa la Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1566/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 599/2010 (JO L 295, 4.11.2008, p. 3).

(2)  Obligatoriu dacă se prevede prin normele Uniunii Europene, acorduri internaționale sau bilaterale.

(3)  În cazul în care CIF nu se aplică, atributul respectiv este facultativ.

(4)  Toate codurile (sau referințele adecvate) sunt disponibile pe site-ul web dedicat pescuitului al Comisiei:

1.

Definițiile seturilor de caractere utilizate pentru ERS vor fi: Western character set (UTF-8).

2.

Toate codurile de trei caractere sunt elemente XML (coduri de trei caractere) și toate codurile de două caractere sunt atribute XML.

3.

Fișierele tip XML, precum și cea mai recentă definiție de referință XSD și cel mai recent tabel al anexei de mai sus vor fi publicate pe site-ul internet al Comisiei dedicat pescuitului.

4.

Toate greutățile care figurează în tabel sunt exprimate în kilograme, iar dacă este cazul, cu o precizie de două zecimale.


ANEXA XIII

COEFICIENȚII DE CONVERSIE AI UNIUNII EUROPENE PENTRU PEȘTELE PROPASPĂT

Specie: Ton alb

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Specii de baryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Specie: Hamsie

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Specie: Pește-undițar

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00


Specie: Macrou arctic

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Specie: Argentina silus

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Specie: Ton obez

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Specie: Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie: Calcan-neted

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00