ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.111.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 111

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
30 aprilie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 419/2011 al Consiliului din 29 aprilie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 420/2011 al Comisiei din 29 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare ( 1 )

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 421/2011 al Comisiei din 29 aprilie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 422/2011 al Comisiei din 29 aprilie 2011 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 mai 2011

9

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 423/2011 al Comisiei din 29 aprilie 2011 privind prețurile de vânzare a cerealelor pentru a unsprezecea serie de invitații separate de participare la licitație din cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010

12

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 424/2011 al Comisiei din 29 aprilie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

14

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 425/2011 al Comisiei din 29 aprilie 2011 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

16

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/261/PESC a Consiliului din 29 aprilie 2011 de punere în aplicare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire

17

 

 

2011/262/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 27 aprilie 2011 privind neincluderea propisoclorului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de modificare a Deciziei 2008/941/CE a Comisiei [notificată cu numărul C(2011) 2726]  ( 1 )

19

 

 

2011/263/UE

 

*

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți pentru mașini de spălat vase [notificată cu numărul C(2011) 2806]  ( 1 )

22

 

 

2011/264/UE

 

*

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți de rufe [notificată cu numărul C(2011) 2815]  ( 1 )

34

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole (JO L 223, 21.8.2008)

48

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 419/2011 AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului din 12 aprilie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș (1), în special articolul 11a alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

(2)

Din perspectiva evoluției situației din Côte d’Ivoire, lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 ar trebui modificată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Entitățile menționate în anexa la prezentul regulament sunt eliminate din lista care figurează în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 95, 14.4.2005, p. 1.


ANEXĂ

ENTITĂȚILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

1.

PETROCI (Societatea Națională pentru Operațiuni Petroliere din Côte d’Ivoire)

2.

BNI (Banca Națională de Investiții)

3.

BFA (Banca pentru Finanțarea Agriculturii)

4.

Versus Bank

5.

Casa de Economii a Côte d’Ivoire

6.

Banca de Locuințe a Côte d’Ivoire (BHCI)


30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 420/2011 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (2) stabilește niveluri maxime pentru contaminanții dintr-o serie de produse alimentare.

(2)

Având în vedere diferitele interpretări cu privire la partea din crab care urmează a fi analizată în vederea realizării unei comparații cu nivelul maxim de cadmiu, ar trebui, prin urmare, să se specifice că nivelul maxim de cadmiu în crustacee stabilit în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se aplică pentru mușchiul de pe apendice (membre și clești) și de pe abdomen. În ceea ce privește crabii și crustaceele similare, nivelul maxim se aplică numai pentru apendice. Această definiție exclude alte părți ale crustaceelor, precum cefalotoracele crabilor și părțile necomestibile (carapacea, coada). Cefalotoracele cuprinde organele digestive (hepatopancreasul) despre care se cunoaște că au un nivel mare de cadmiu. Ținând cont de faptul că este posibil ca în anumite state membre să se consume în mod regulat părți ale cefalotoracelui, ar trebui să li se recomande consumatorilor, la nivel național, să limiteze consumul acestor părți în vederea reducerii expunerii la cadmiu. Pe site-ul internet al Direcției Generale Sănătate și Consumatori din cadrul Comisiei Europene a fost publicată o notă informativă cu privire la acest aspect (3).

(3)

Din motive de coerență, partea din crustacee căreia i se aplică nivelurile maxime ar trebui modificată în consecință pentru alți contaminanți (plumb, mercur, dioxine și PCB și hidrocarburi aromatice policiclice).

(4)

Moluștele bivalve precum midiile verzi și stridiile pot acumula cadmiu în mod similar cu algele marine. Având în vedere faptul că pulberea de midii verzi și pulberea de stridii, la fel ca algele uscate, sunt vândute ca suplimente alimentare, nivelul maxim de cadmiu aplicabil moluștelor bivalve uscate ar trebui să fie același cu nivelul aplicabil în prezent algelor uscate și produselor derivate din alge.

(5)

Dispozițiile referitoare la varza pentru frunze ar trebui aliniate cu cele referitoare la alte legume cu frunze. Prin urmare, varza pentru frunze ar trebui exclusă din aplicarea nivelului maxim general pentru cadmiu în „legume și fructe” la punctul 3.2.15 și ar trebui inclusă la punctul 3.2.17.

(6)

Nivelurile maxime generale pentru plumb și cadmiu în fructe și legume nu sunt realiste în cazul algelor marine care pot conține în mod natural niveluri mai mari. Prin urmare, algele marine ar trebui excluse din aplicarea nivelurilor maxime generale pentru plumb și cadmiu în fructe și legume (punctele 3.1.10 și 3.2.15). Ar trebui colectate mai multe date privind prezența substanțelor în cauză pentru a se determina necesitatea fixării unor niveluri maxime mai realiste specifice pentru plumb și cadmiu în algele marine.

(7)

Există anumite incoerențe între denumirile produselor alimentare/grupurilor de produse din Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 și denumirile produselor alimentare/grupurilor de produse cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (4). Având în vedere că Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se referă la grupurile de produse cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 396/2005, denumirile indicate în primul regulament ar trebui aliniate cu cele indicate în al doilea.

(8)

Având în vedere recomandările recente în materie de monitorizare privind carbamatul de etil (5), substanțele perfluoroalchilate (6) și acrilamida (7), este oportună actualizarea dispozițiilor cu privire la monitorizare și raportare. Ținând cont de faptul că Decizia 2006/504/CE a Comisiei (8) a fost abrogată și înlocuită cu Regulamentul (CE) nr. 1152/2009 al Comisiei (9), trimiterea la Decizia 2006/504/CE ar trebui înlocuită cu o trimitere la Regulamentul (CE) nr. 1152/2009. În plus, ar trebui să se precizeze care sunt datele care trebuie comunicate Comisiei și care sunt cele care trebuie comunicate Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Statele membre și părțile interesate comunică anual Comisiei rezultatele anchetelor efectuate și progresele înregistrate în ceea ce privește aplicarea măsurilor de prevenire destinate evitării unei contaminări cu ocratoxina A, deoxinivalenol, zearalenon, fumonisin B1 și B2, toxinele T-2 și HT-2. Comisia pune aceste rezultate la dispoziția statelor membre. Datele conexe referitoare la incidență se comunică Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

(3)   Statele membre raportează Comisiei rezultatele privind aflatoxinele obținute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1152/2009 al Comisiei (10). Statele membre raportează Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) rezultatele privind furanul, carbamatul de etil, substanțele perfluoroalchilate și acrilamida obținute în conformitate cu Recomandările 2007/196/CE (11), 2010/133/UE (12), 2010/161/UE (13) și 2010/307/UE (14) ale Comisiei.

(b)

se adaugă alineatul (4), după cum urmează:

„(4)   Datele privind incidența contaminanților colectate de statele membre ar trebui, dacă este cazul, să fie, de asemenea, comunicate Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).”

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 52, 3.3.2010, p. 53.

(6)  JO L 68, 18.3.2010, p. 22.

(7)  JO L 137, 3.6.2010, p. 4.

(8)  JO L 199, 21.7.2006, p. 21.

(9)  JO L 313, 28.11.2009, p. 40.

(10)  JO L 313, 28.11.2009, p. 40.

(11)  JO L 88, 29.3.2007, p. 56.

(12)  JO L 52, 3.3.2010, p. 53.

(13)  JO L 68, 18.3.2010, p. 22.

(14)  JO L 137, 3.6.2010, p. 4.”;


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La secțiunea 3.1 privind plumbul, punctele 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 și 3.1.11 se înlocuiesc cu următorul text:

Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umedă)

„3.1.6

Crustacee (26): mușchiul de pe apendice și abdomen (44). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) mușchiul de pe apendice

0,50”

„3.1.9

Leguminoase (27), cereale și leguminoase uscate

0,20”

„3.1.10

Legume, exceptând legumele din familia Brassicaceae, legumele cu frunze, plantele aromatice, ciupercile și algele marine (27). Pentru cartofi, nivelul maxim se aplică la cartofii decojiți.

0,10”

„3.1.11

Legume din familia Brassicaceae, legume cu frunze (43) și următoarele ciuperci (27): Agaricus bisporus (ciuperci obișnuite-champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag), Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)

0,30”

2.

La secțiunea 3.2 privind cadmiul, punctele 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 și 3.2.20 se înlocuiesc cu următorul text:

Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umedă)

„3.2.9

Crustacee (26): mușchiul de pe apendice și abdomen (44). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) mușchiul de pe apendice.

0,50”

„3.2.15

Legume și fructe, cu excepția legumelor cu frunze, a plantelor aromatice, a verzei pentru frunze, a ciupercilor, a legumelor cu tulpină, a legumelor rădăcinoase și cu tuberculi și a algelor marine (27)

0,050”

„3.2.16

Legume cu tulpină, legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția țelinei (27). Pentru cartofi nivelul maxim se aplică la cartofii decojiți.

0,10”

„3.2.17

Legume cu frunze, plante aromatice, varză pentru frunze, țelină și următoarele ciuperci (27): Agaricus bisporus (ciuperci obișnuite-champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag), Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)

0,20”

„3.2.20

Suplimente alimentare (39) care sunt constituite în mod exclusiv sau în principal din alge marine uscate, produse derivate din alge marine sau din moluște bivalve uscate

3,0”

3.

La secțiunea 3.3 privind mercurul, punctul 3.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umedă)

„3.3.1

Produse pescărești (26) și mușchi file de pește (24) (25), cu excepția speciilor menționate la punctul 3.3.2. Nivelul maxim pentru crustacee se aplică mușchiului de pe apendice și abdomen (44). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) nivelul maxim se aplică mușchiului de pe apendice.

0,50”

4.

La secțiunea 5 privind dioxinele și PCB, punctul 5.3 se înlocuiește cu următorul text:

Produse alimentare

Niveluri maxime

Suma dioxinelor (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)

Suma dioxinelor și PCB de tipul dioxinei (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

„5.3

Mușchi file de pește și produse pescărești și produse derivate, cu excepția anghilei (25) (34). Nivelul maxim pentru crustacee se aplică mușchiului de pe apendice și abdomen (44). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) nivelul maxim se aplică mușchiului de pe apendice.

4,0 pg/g greutate umedă

8,0 pg/g greutate umedă”

5.

La secțiunea 6 privind hidrocarburile aromatice policiclice, punctele 6.1.3 și 6.1.5 se înlocuiesc cu textul următor:

Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (μg/kg greutate umedă)

„6.1.3

Mușchi file de pește afumat și produse pescărești afumate (25) (36), cu excepția moluștelor bivalve. Nivelul maxim pentru crustaceele afumate se aplică mușchiului de pe apendice și abdomen (44). În cazul crabilor afumați și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) nivelul maxim se aplică mușchiului de pe apendice.

5,0”

„6.1.5

Crustacee, cefalopode, altele decât cele afumate (26). Nivelul maxim pentru crustacee se aplică mușchiului de pe apendice și abdomen (44). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) nivelul maxim se aplică mușchiului de pe apendice.

5,0”

6.

Nota de subsol (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

Produsele alimentare menționate în această categorie astfel cum sunt definite în Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (JO L 339, 6.12.2006, p. 16).”

7.

Nota de subsol (16) se înlocuiește cu următorul text:

„(16)

Sugari și copii de vârstă mică, astfel cum sunt definiți în Directiva 2006/141/CE (JO L 401, 30.12.2006, p. 1) și Directiva 2006/125/CE.”

8.

Se adaugă următoarele note de subsol (43) și (44):

„(43)

Nivelul maxim pentru legumele cu frunze nu se aplică plantelor aromatice (care se încadrează la numărul de cod 0256000 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005).

(44)

Această definiție exclude cefalotoracele crustaceelor.”


30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 421/2011 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 aprilie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

78,3

MA

40,0

TN

118,7

TR

79,7

ZZ

79,2

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

112,9

ZZ

90,0

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

57,0

IL

81,1

MA

42,7

TN

56,8

TR

77,9

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

49,1

ZZ

49,1

0808 10 80

AR

82,1

BR

73,4

CA

111,8

CL

83,0

CN

82,8

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,4

US

128,6

UY

67,8

ZA

88,1

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

87,0

CL

104,3

CN

74,0

ZA

112,7

ZZ

94,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 422/2011 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2011

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 mai 2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilirea a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la data importării, majorat cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei la import menționate la alineatul (1) din articolul de mai sus, se stabilesc periodic, pentru produsele în cauză, prețuri CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 5 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 1 mai 2011, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 1 mai 2011, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 mai 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 1 mai 2011

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

0,00

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare a mărfurilor se află la Marea Mediterană sau la Marea Neagră,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

15.4.2011-28.4.2011

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

251,20

203,16

Prețul FOB USA

245,25

235,25

215,25

166,16

Primă pentru Golf

15,22

Primă pentru Marile Lacuri

72,40

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

16,72 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

48,90 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].


30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 423/2011 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2011

privind prețurile de vânzare a cerealelor pentru a unsprezecea serie de invitații separate de participare la licitație din cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (f), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1017/2010 al Comisiei (2) a deschis vânzările de cereale prin procedură de licitație în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (3).

(2)

Având în vedere ofertele primite în urma invitațiilor separate de participare la licitație, Comisia trebuie să fixeze pentru fiecare tip de cereale și pentru fiecare stat membru un preț minim de vânzare sau să decidă să nu fixeze un preț minim de vânzare, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 și cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1017/2010.

(3)

Pe baza ofertelor primite pentru a unsprezecea serie de invitații separate de participare la licitație, s-a decis că trebuie fixat un preț minim de vânzare pentru cereale și pentru statele membre.

(4)

Pentru a transmite pieței un semnal rapid și a asigura o gestionare eficientă a măsurii, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a unsprezecea serie de invitații separate de participare la licitație pentru vânzarea de cereale din cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 27 aprilie 2011, deciziile referitoare la prețul de vânzare pentru fiecare tip de cereale și fiecare stat membru sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293, 11.11.2010, p. 41.

(3)  JO L 349, 29.12.2009, p. 1.


ANEXĂ

Decizii privind vânzările

(EUR/tonă)

Stat membru

Prețul minim de vânzare

Grâu comun

Orz

Porumb

Codul NC 1001 90

Codul NC 1003 00

Codul NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

170,66

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

171,00

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

156,00

X

Sverige

X

172,80

X

United Kingdom

X

170,28

X

Nu s-a fixat niciun preț minim de vânzare (toate ofertele au fost respinse).

°

Nu s-au depus oferte.

X

Nu sunt disponibile cereale pentru vânzare.

#

Nu se aplică.


30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 424/2011 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 418/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 aprilie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 110, 29.4.2011, p. 24.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 30 aprilie 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

44,04

0,00

1701 11 90 (1)

44,04

1,69

1701 12 10 (1)

44,04

0,00

1701 12 90 (1)

44,04

1,40

1701 91 00 (2)

41,51

5,02

1701 99 10 (2)

41,51

1,88

1701 99 90 (2)

41,51

1,88

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 425/2011 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2011

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește licențele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate (2), în special articolul 31 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Secțiunea 3 din capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 stabilește procedura de alocare a licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul unui contingent deschis pentru țara respectivă.

(2)

Cererile depuse pentru anul contingentar 2011/2012 au ca obiect cantități mai mici decât cele disponibile. Drept rezultat, este necesar ca, în temeiul articolului 31 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009, să se prevadă alocarea cantităților rămase. Eliberarea licențelor de export pentru aceste cantități rămase trebuie condiționată de comunicarea către autoritatea competentă a cantităților acceptate de agentul economic respectiv, precum și de constituirea unei garanții de către agenții economici interesați,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acceptă cererile de licențe de export depuse între 1 și 10 aprilie 2011 pentru perioada contingentară cuprinsă între 1 iulie 2011 și 30 iunie 2012.

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de export menționate la primul paragraf al prezentului articol pentru produsele menționate la articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 se multiplică cu următorii coeficienții de atribuire:

1,160149 pentru cererile depuse pentru partea de contingent menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009;

1,311859 pentru cererile depuse pentru partea de contingent menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009.

Licențele de export pentru cantitățile care le depășesc pe cele pentru care s-au depus cereri și care sunt alocate în conformitate cu coeficienții stabiliți la al doilea paragraf se eliberează după primirea acordului din partea operatorului în termen de o săptămână de la data publicării prezentului regulament și sub rezerva constituirii garanției aplicabile.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318, 4.12.2009, p. 1.


DECIZII

30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/17


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/261/PESC A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2011

de punere în aplicare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2010/656/PESC a Consiliului din 29 octombrie 2010 de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire (1), în special articolul 6 alineatul (2), coroborat cu articolul 31 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1)

La 29 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/656/PESC.

(2)

Din perspectiva evoluției situației din Côte d'Ivoire, ar trebui modificată lista persoanelor și a entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa II la Decizia 2010/656/PESC,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Entitățile menționate în anexa la prezenta decizie sunt eliminate din lista prevăzută în anexa II la Decizia 2010/656/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 285, 30.10.2010, p. 28.


ANEXĂ

ENTITĂȚILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

1.

PETROCI (Societatea națională pentru operațiuni petroliere din Côte d'Ivoire)

2.

BNI (Banca Națională de Investiții)

3.

BFA (Banca pentru Finanțarea Agriculturii)

4.

Versus Bank

5.

Casa de Economii a Côte d’Ivoire

6.

Banca de Locuințe a Côte d’Ivoire (BHCI)


30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 27 aprilie 2011

privind neincluderea propisoclorului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de modificare a Deciziei 2008/941/CE a Comisiei

[notificată cu numărul C(2011) 2726]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/262/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 1112/2002 (2) și (CE) nr. 2229/2004 (3) ale Comisiei stabilesc normele de punere în aplicare a etapei a patra a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea eventualei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă includea propisoclorul.

(2)

În conformitate cu articolul 24e din Regulamentul (CE) nr. 2229/2004, notificatorul și-a retras sprijinul pentru includerea substanței active respective în anexa I la Directiva 91/414/CEE, în termen de două luni de la primirea proiectului de raport de evaluare. În consecință, Decizia 2008/941/CE a Comisiei din 8 decembrie 2008 privind neincluderea anumitor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe (4) a fost adoptată privind neincluderea propisoclorului.

(3)

În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, notificatorul inițial (denumit în continuare „solicitantul”) a prezentat o nouă cerere solicitând aplicarea procedurii accelerate prevăzute la articolele 14-19 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (5).

(4)

Cererea a fost transmisă Ungariei, care a fost desemnată stat membru raportor prin Regulamentul (CE) nr. 2229/2004. Perioada de timp pentru procedura accelerată a fost respectată. Specificația substanței active și utilizările propuse sunt identice cu cele care au făcut obiectul Deciziei 2008/941/CE. Cererea este conformă, de asemenea, cu celelalte cerințe de fond și de procedură menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008.

(5)

Ungaria a evaluat informațiile suplimentare transmise de solicitant și a elaborat un raport suplimentar. La data de 30 noiembrie 2009, raportul respectiv a fost transmis Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei. Autoritatea a comunicat raportul suplimentar celorlalte state membre și solicitantului pentru observații și a transmis Comisiei observațiile primite. În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 și la cererea Comisiei, la 9 septembrie 2010, autoritatea a prezentat Comisiei concluzia sa privind propisoclorul (6), bazată pe informații transmise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 33/2008. Proiectul de raport de evaluare, raportul suplimentar și concluzia autorității au fost reexaminate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și au fost finalizate la 24 martie 2011, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei privind propisoclorul.

(6)

În cursul evaluării acestei substanțe active, au fost identificate unele aspecte problematice. În special, nu a fost posibil să se realizeze o evaluare fiabilă a riscului pentru consumatori și să se concluzioneze cu privire la o definiție a reziduurilor pentru propisoclor și metaboliții săi, din cauza lipsei informațiilor referitoare la relevanța toxicologică a mai multor metaboliți [M2 (7), M7 (8), M12 (9), M14 (10), M17 (11), M20 (12), M22 (13) și M35 (14)]. În plus, nu pot fi excluse efectele nocive asupra apelor subterane ale mai multor metaboliți [M1 (15), M2, M5 (16), M7 și M9 (17)], a căror relevanță toxicologică și ecotoxicologică este necunoscută și ale căror niveluri au depășit concentrația maximă admisă de 0,1 μg/l, astfel cum se prevede în Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (18), în mai multe scenarii de infiltrare în apele subterane. În final, datele disponibile nu au fost suficiente pentru a formula concluzii cu privire la expunerea solului, a sedimentelor și a apelor subterane în relație cu metabolitul principal prezent în sol, M9, și pentru a finaliza evaluarea riscului pentru organismele acvatice.

(7)

Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile privind rezultatele reexaminării specifice inter pares. În plus, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008, Comisia a invitat solicitantul să prezinte observații privind proiectul de raport de reexaminare. Solicitantul și-a prezentat observațiile, acestea fiind examinate cu atenție.

(8)

Cu toate acestea, în ciuda argumentelor prezentate de solicitant, aspectele problematice identificate nu au putut fi înlăturate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor transmise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 33/2008 și examinate în cursul reuniunilor autorității nu au demonstrat că poate fi de așteptat ca, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin propisoclor să îndeplinească în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(9)

Prin urmare, propisoclorul nu ar trebui inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(10)

Prezenta decizie nu exclude transmiterea unei alte cereri pentru propisoclor, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și al capitolului II din Regulamentul (CE) nr. 33/2008.

(11)

Din motive de claritate, rubrica referitoare la propisoclor din anexa la Decizia 2008/941/CE ar trebui eliminată.

(12)

Prin urmare, Decizia 2008/941/CE ar trebui modificată în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Propisoclorul nu se include ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(a)

autorizațiile pentru produse de protecție a plantelor care conțin propisoclor sunt retrase până la 27 octombrie 2011;

(b)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin propisoclor nu se mai acordă sau nu se mai reînnoiesc începând cu data publicării prezentei decizii.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE este cât mai scurtă posibil și expiră cel târziu la 27 octombrie 2012.

Articolul 4

În anexa la Decizia 2008/941/CE, se elimină rubrica referitoare la „propisoclor”.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 aprilie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168, 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379, 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 335, 13.12.2008, p. 91.

(5)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propisochlor (Concluzia reexaminării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active propisoclor). EFSA Journal 2010; 8(9):1769. [60pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1769. Document disponibil la adresa de internet: www.efsa.europa.eu.

(7)  2-[(2-etil-6-metilfenil) (izopropoximetil)amino]-2-oxoetan acid sulfonic.

(8)  (2-[(2-etil-6-metilfenil) (izopropoximetil)amino]-2-oxoetilsulfinil) acid acetic.

(9)  Compus neidentificat din nutrețul din porumb și din semințele de floarea soarelui.

(10)  3-(2-[(2-etil-6-metilfenil)amino]-2-oxoetilsulfinil)-2- acid hidroxipropanoic.

(11)  N-(2-etil-6-metilfenil)-2-(hexopiranosiloxi)-N-[(propan-2-iloxi)metil]acetamidă.

(12)  metil3-[(2-(2-etil-6-metilfenil)[(propan-2-iloxi)metil]amino-2-oxoetil)sulfinil]-2-hidroxipropanoat.

(13)  Compus neidentificat din grăunțele de porumb, din sfecla de zahăr și din semințele de floarea soarelui.

(14)  Compus neidentificat din semințele de floarea soarelui.

(15)  2-[(2-etil-6-metilfenil) amino]-2-oxoetan acid sulfonic.

(16)  N-(2-etil-6-metilfenil)-2-hidroxi-N-(izopropoximetil)acetamidă.

(17)  Dimer de N-(2-etil-6-metil fenil)-N-(izopropoximetil)-2-(mercapto) acetamidă.

(18)  JO L 330, 5.12.1998, p. 32.


30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/22


DECIZIA COMISIEI

din 28 aprilie 2011

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți pentru mașini de spălat vase

[notificată cu numărul C(2011) 2806]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/263/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3)

Decizia 1999/427/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru detergenții pentru mașini de spălat vase. În urma revizuirii criteriilor stabilite în decizia respectivă, Decizia 2003/31/CE a Comisiei (3) a stabilit criterii revizuite care sunt valabile până la 30 aprilie 2011.

(4)

Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. Din această revizuire reiese că este necesar să se modifice definiția categoriei de produse, astfel încât să se includă o nouă categorie de subproduse, și să se stabilească noi criterii ecologice. Aceste noi criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, trebuie să fie valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5)

Prin urmare, Decizia 2003/31/CE trebuie înlocuită din motive de claritate.

(6)

Trebuie să se acorde o perioadă de tranziție producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru detergenți pentru mașini de spălat vase pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2003/31/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea respectării criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, producătorii trebuie să poată depune cereri în temeiul criteriilor stabilite în Decizia 2003/31/CE sau în temeiul criteriilor stabilite în prezenta decizie până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse „detergenți pentru mașini de spălat vase” cuprinde toți detergenții pentru mașini de spălat vase și produsele utilizate ca agenți de clătire, sub formă de pudră, lichid sau sub orice altă formă, destinate comercializării și utilizării exclusive în mașini automate de spălat vase de uz casnic și în mașini automate de spălat vase de uz profesional, ale căror dimensiune și mod de utilizare sunt similare cu cele ale mașinilor de spălat vase de uz casnic.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarea definiție:

„Substanță” înseamnă un element chimic și compușii săi, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru a menține stabilitatea produselor și orice impuritate rezultată din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția.

Articolul 3

Pentru a i se acorda eticheta ecologică a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, un detergent pentru mașini de spălat vase trebuie să se încadreze în categoria de produse „detergenți pentru mașini de spălat vase” definită la articolul 1 și trebuie să îndeplinească criteriile ecologice stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse „detergenți pentru mașini de spălat vase”, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „detergenți pentru mașini de spălat vase” este „015”.

Articolul 6

Decizia 2003/31/CE se abrogă.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 6, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în categoria de produse „detergenți pentru mașini de spălat vase” depuse înainte de data adoptării prezentei decizii se evaluează în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2003/31/CE.

(2)   Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în categoria de produse „detergenți pentru mașini de spălat vase”, depuse începând cu data adoptării prezentei decizii, dar până cel târziu la 30 aprilie 2011, se pot fonda fie pe criteriile stabilite în Decizia 2003/31/CE, fie pe criteriile stabilite în prezenta decizie.

Respectivele cereri sunt evaluate în funcție de criteriile pe baza cărora au fost întocmite.

(3)   În cazul în care eticheta ecologică se acordă pe baza unei cereri evaluate în funcție de criteriile stabilite în Decizia 2003/31/CE, respectiva etichetă ecologică poate fi utilizată timp de 12 luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 167, 2.7.1999, p. 38.

(3)  JO L 9, 15.1.2003, p. 11.


ANEXĂ

CADRU

Scopurile criteriilor

Criteriile urmăresc în speță promovarea produselor care au un impact redus asupra ecosistemelor acvatice, care conțin o cantitate limitată de substanțe periculoase și a căror performanță a fost testată.

CRITERIILE

Criteriile vizează următoarele domenii:

1.

Totalul substanțelor chimice

2.

Excluderile sau limitările privind substanțele sau amestecurile

3.

Toxicitatea pentru organismele acvatice: volumul critic de diluție

4.

Biodegradabilitatea substanțelor organice

5.

Performanța la spălare

6.

Cerințele de ambalare

7.

Informațiile pentru consumatori

8.

Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

1.   Evaluare și verificare

(a)   Cerințe

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documente, analize, rapoarte de încercare sau alte dovezi care să ateste respectarea criteriilor, se înțelege că acestea pot proveni de la solicitant și/sau de la furnizorul/furnizorii săi și/sau de la furnizorul/furnizorii acestora etc., după caz.

În măsura posibilului, încercările se efectuează de către laboratoare care respectă cerințele generale ale standardului EN ISO 17025 sau alte cerințe echivalente.

După caz, pot fi folosite și alte metode de încercare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, dacă echivalența lor este acceptată de organul competent care evaluează cererea.

Apendicele I face referire la baza de date a ingredientelor pentru detergenți (lista DID), care conține ingredientele cel mai des folosite în formulele de detergenți. Lista se folosește pentru obținerea datelor pentru calcularea volumului critic de diluție (VCD) și pentru evaluarea biodegradabilității ingredientelor. Pentru substanțele care nu apar pe lista DID, se oferă indicații referitoare la modalitatea de calcul sau de extrapolare a datelor pertinente. Cea mai recentă versiune a listei DID poate fi accesată de pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE sau prin intermediul site-urilor organismelor competente individuale.

Acolo unde este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative și pot efectua verificări independente.

(b)   Praguri de măsurare

Substanțele componente a căror concentrație depășește 0,010 % în greutatea preparatului trebuie să respecte criteriile ecologice.

În cazul conservanților, coloranților și parfumurilor, criteriile trebuie respectate indiferent de concentrația acestora, cu excepția criteriului 2 litera (b) referitor la conținutul de substanțe și amestecuri periculoase.

Substanțele din compoziție sunt definite ca fiind toate substanțele conținute de produs, inclusiv aditivii (de exemplu, conservanții sau stabilizatorii) din ingrediente. Impuritățile rezultate din producția materiilor prime, prezente în concentrații de peste 0,010 % în greutatea formulei finale, trebuie de asemenea să respecte criteriile.

În cazul în care produsul prezintă o folie solubilă în apă care nu trebuie scoasă înainte de spălare, respectiva folie trebuie considerată ca făcând parte din formula produsului sub raportul tuturor cerințelor.

2.   Unitate funcțională

Unitatea funcțională este cantitatea de produs necesară pentru spălarea unui set de vase de 12 persoane, cu un grad standard de murdărie (în conformitate cu definiția din standardele DIN și ISO).

3.   Doză de referință

Doza recomandată consumatorilor de către producător pentru un set de vase de 12 persoane, cu grad normal de murdărie este considerată ca doză de referință în condiții standard, în conformitate cu testul performanței la spălare IKW menționat la criteriul 5.

Cerințe legate de evaluarea și verificarea unității funcționale (2) și a dozei de referință (3): Formula completă, inclusiv denumirea comercială, denumirea chimică, nr. CAS, nr. DID (1), cantitatea (cu și fără apă) și funcția tuturor ingredientelor (indiferent de concentrație) care intră în compoziția produsului trebuie prezentate organismului competent. Respectivului organism competent trebuie să i se prezinte o mostră de etichetă și recomandări de dozare.

Pentru fiecare ingredient, organismului competent trebuie să i se prezinte fișe tehnice de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

Lista DID se poate consulta pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE, la adresa: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

CRITERII PENTRU ETICHETA ECOLOGICĂ A UE

Criteriul 1 –   Total substanțe chimice

Totalul substanțelor chimice (TC) reprezintă doza recomandată, în g/spălare, minus conținutul de apă.

Cantitatea totală de substanțe chimice nu trebuie să depășească valorile următoare:

(a)

detergenți unifuncționali de spălat vase: TCmax = 20,0 g/spălare;

(b)

detergenți multifuncționali de spălat vase: TCmax = 22,0 g/spălare.

La calcularea VCD, aNBO și anNBO se utilizează o doză de agent de clătire de 3 ml.

Evaluare și verificare: Calcularea TC al produsului. În cazul produselor lichide, trebuie să se indice densitatea (g/ml).

Criteriul 2 –   Excluderi sau limitări privind substanțele sau amestecurile

(a)   Ingrediente excluse în mod expres

Următoarele ingrediente nu trebuie incluse în produs nici ca atare, nici ca parte a vreunui amestec inclus în formulă:

fosfați;

DTPA (acid dietilentriaminopentaacetic);

perborați;

compuși reactivi ai clorului;

EDTA (acid etilendiaminotetraacetic);

nitromosc și mosc policiclic.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate completată și semnată.

(b)   Substanțe și amestecuri periculoase

Conform articolului 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologică, nici produsul, nici părțile acestuia nu trebuie să conțină substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasele sau categoriile de pericol prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și specificate în continuare și nici substanțe menționate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Lista frazelor de pericol:

Frază de pericol GHS (3)

Frază de risc UE (4)

H300 Mortal în caz de înghițire

R28

H301 Toxic în caz de înghițire

R25

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

R65

H310 Mortal în contact cu pielea

R27

H311 Toxic în contact cu pielea

R24

H330 Mortal în caz de inhalare

R23/26

H331 Toxic în caz de inhalare

R23

H340 Poate provoca anomalii genetice

R46

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice

R68

H350 Poate provoca apariția cancerului

R45

H350i Poate provoca apariția cancerului prin inhalare

R49

H351 Susceptibil de a provoca apariția cancerului

R40

H360F Poate dăuna fertilității

R60

H360D Poate dăuna fătului

R61

H360FD Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului

R60/61/60-61

H360Fd Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului

R60/63

H360Df Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilității

R61/62

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității

R62

H361d Susceptibil de a dăuna fătului

R63

H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului

R62-63

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân

R64

H370 Provoacă leziuni ale organelor

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

R68/20/21/22

H372 Prin expunerea prelungită sau repetată, provoacă leziuni ale organelor

R48/25/24/23

H373 Prin expunerea prelungită sau repetată, poate provoca leziuni ale organelor

R48/20/21/22

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice

R50

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R50-53

H411 Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R51-53

H412 Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R52-53

H413 Poate avea efecte nocive pe termen lung asupra organismelor acvatice

R53

EUH059 Periculos pentru stratul de ozon

R59

EUH029 În contact cu apa, degajă un gaz toxic

R29

EUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic

R31

EUH032 În contact cu acizi degajă un gaz foarte toxic

R32

EUH070 Toxic în caz de contact cu ochii

R39-41

Substanțe sensibilizante

H334 Prin inhalare poate provoca simptome alergice ori astm sau dificultăți de respirație

R42

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii

R43

Acest criteriu se aplică tuturor ingredientelor prezente în concentrații ≥ 0,010 %, inclusiv conservanților, coloranților și parfumurilor.

Utilizarea de substanțe sau amestecuri ale căror proprietăți se schimbă în urma prelucrării (de exemplu, nu mai sunt biodisponibile sau suferă modificări chimice) într-un mod care face ca pericolul identificat să nu mai fie valabil este exceptată de la cerința exprimată mai sus.

Derogări: următoarele substanțe sau amestecuri beneficiază de o derogare specială de la această cerință:

Agenți tensioactivi

În concentrații < 25 % din produs

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice

R50

Biocide utilizate în scopul conservării (5)

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R50-53

H411 Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R51-53

Parfumuri

H412 Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R52-53

Biocide utilizate în scopul conservării (5)

Enzime (6)

H334 Prin inhalare poate provoca simptome alergice ori astm sau dificultăți de respirație

R42

Enzime (6)

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii

R43

NTA sub formă de impuritate în MGDA și GLDA (7)

H351 Susceptibil de a provoca apariția cancerului

R40

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent formula exactă a produsului. Solicitantul trebuie să prezinte de asemenea o declarație de conformitate cu acest criteriu și documentația aferentă, precum declarațiile de conformitate semnate de furnizorii de materiale și copii ale fișelor tehnice de securitate ale substanțelor sau amestecurilor utilizate.

(c)   Substanțe listate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Nu este permisă acordarea niciunei derogări de la excluderea prevăzută la articolul 6 alineatul (6) în ceea ce privește substanțele identificate drept substanțe ce prezintă motive de îngrijorare deosebită și incluse în lista prevăzută la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, prezente în amestecuri în concentrații de peste 0,010 %.

Evaluare și verificare: Lista substanțelor identificate drept substanțe ce prezintă motive de îngrijorare deosebită și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 poate fi găsită la adresa: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

La data depunerii cererii, se va face trimitere la lista menționată. Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent formula exactă a produsului. Solicitantul trebuie să prezinte de asemenea o declarație de conformitate cu acest criteriu și documentația aferentă, precum declarațiile de conformitate semnate de furnizorii de materiale și copii ale fișelor tehnice de securitate ale substanțelor sau amestecurilor utilizate.

(d)   Ingrediente limitate în mod expres – parfumuri

Orice ingredient adăugat produsului ca parfum trebuie să fie produs și manipulat în conformitate cu codul de practică al Asociației internaționale pentru materii prime de parfumerie (IFRA). Acest cod poate fi consultat pe site-ul IFRA: http://www.ifraorg.org.

Producătorul trebuie să respecte recomandările formulate în standardele IFRA în ceea ce privește interdicțiile, restricțiile de utilizare și criteriile de puritate prevăzute pentru materiale.

Substanțele de parfumare care fac obiectul obligației de declarare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind detergenții (anexa VII) și care nu sunt deja excluse în temeiul criteriului 2 litera (b), precum și substanțele de parfumare (altele decât cele menționate) clasificate în categoria H317/R43 („Poate provoca o reacție alergică a pielii”) și/sau H334/R42 („Prin inhalare poate provoca simptome alergice ori astm sau dificultăți de respirație”) trebuie să nu fie prezente în cantități ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) per substanță.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate semnată care să indice cantitatea de parfumuri din produs. Solicitantul trebuie să prezinte de asemenea o declarație a producătorului parfumurilor, care să precizeze cantitățile conținute de parfumuri din substanțele enumerate în anexa III partea I din Directiva 76/768/CEE a Consiliului, precum și conținutul de (alte) substanțe cărora li s-au atribuit frazele de risc H317/R43 și/sau H334/R42.

(e)   Biocide

(i)

Produsul poate conține biocide numai în scopul conservării produsului și doar în doza corespunzătoare acestui scop. Această prevedere nu se referă la agenții tensioactivi care pot avea și proprietăți biocide.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte copii ale fișelor tehnice de securitate pentru orice conservant adăugat, precum și informații cu privire la concentrația exactă a acestuia în produs. Producătorul sau furnizorul conservanților trebuie să prezinte informații cu privire la doza necesară conservării produsului (de exemplu, rezultatele unui test de provocare sau informații echivalente).

(ii)

Este interzis să se afirme sau să se sugereze pe ambalaj sau prin orice alt mijloc de comunicare că produsul are o acțiune antimicrobiană.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent textele și machetele utilizate pentru fiecare tip de ambalaj și/sau o mostră din fiecare tip de ambalaj.

Criteriul 3 –   Toxicitatea pentru organismele acvatice: volumul critic de diluție (VCD)

Volumul critic de diluție (VCDcronic) al produsului nu trebuie să depășească următoarele limite ale VCDcronic:

Tipul de produs

VCDcronic limită

Detergenți unifuncționali pentru mașini de spălat vase

25 000 l/spălare

Detergenți multifuncționali pentru mașini de spălat vase

30 000 l/spălare

Agent de clătire

10 000 l/spălare

Volumul critic de diluție-toxicitate (VCDcronic) se calculează pentru fiecare ingredient (i) al produsului după următoarea ecuație:

Formula

unde:

greutate(i)

=

greutatea ingredientului pe doza recomandată

FD

=

factorul de degradare

FT

=

factorul de toxicitate cronică al substanței indicat în lista DID.

Conservanții, coloranții și parfumurile prezente în produs trebuie să fie de asemenea incluse în calculul VCD, chiar dacă concentrația este mai mică de 0,010 % (100 ppm).

Evaluare și verificare: Calcularea VCDcronic al produsului. Pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE este disponibilă o foaie de calcul pentru calculul valorii VCD-ului.

Valorile parametrilor FD și FT sunt cele din lista bazei de date a ingredientelor pentru detergenți DID (lista DID). În cazul în care substanța nu se regăsește în lista DID, acești parametri se calculează conform indicațiilor din partea B a listei DID, anexându-se documentația corespunzătoare.

Criteriul 4 –   Biodegradabilitatea substanțelor organice

Conținutul de substanțe organice din produs care sunt nebiodegradabile (care nu sunt rapid biodegradabile) în mediu aerob (aNBO) și/sau nebiodegradabile în mediu anaerob (anNBO) nu poate depăși următoarele limite:

Tipul de produs

aNBO

anNBO

Detergenți pentru mașini de spălat vase

1,0 g/spălare

5,50 g/spălare

Agent de clătire

0,15 g/spălare

0,50 g/spălare

Evaluare și verificare: Calcularea valorilor aNBO și anNBO ale produsului. Pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE este disponibilă o foaie de calcul pentru calculul valorilor aNBO și anNBO.

A se raporta la lista DID. Pentru ingredientele care nu sunt incluse în lista DID, trebuie să se furnizeze informațiile relevante din literatura de specialitate sau din alte surse sau rezultatele unor încercări adecvate care să indice faptul că acestea sunt biodegradabile în mediu aerob și anaerob. A se vedea apendicele I.

A se ține seama că TAED trebuie considerat ca fiind biodegradabil în mediu anaerob.

Criteriul 5 –   Performanța la spălare (adecvarea pentru utilizare)

Produsul trebuie să aibă o performanță la spălare satisfăcătoare la doza recomandată în conformitate cu încercarea standard a IKW sau cu standardul EN 50242 modificat după cum urmează.

Încercările trebuie să se desfășoare la 55 °C sau la o temperatură mai mică dacă, conform afirmațiilor producătorului, produsul este mai eficient la această temperatură.

Atunci când cererea are ca obiect agenți de clătire combinați cu detergenți de spălat vase, încercarea trebuie să se realizeze cu respectivul agent de clătire, nu cu agentul de clătire de referință.

În cazul produselor multifuncționale, solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze efectele funcțiilor declarate de producător.

Evaluare și verificare: Rezultatele încercării sunt prezentate organismului competent. Se poate recurge la o altă încercare decât încercarea 1KW sau versiunea modificată a standardului EN 50242, în cazul în care organismul competent care evaluează cererea acceptă echivalența acestei încercări cu cele menționate anterior.

În cazul în care se recurge la standardul EN 50242:2008, se aplică următoarele modificări:

încercările se realizează la 55 °C ± 2 °C (sau la o temperatură mai mică dacă, conform afirmațiilor producătorului, detergentul este mai eficient la o temperatură mai mică de 55 °C) cu prespălare cu apă rece, fără detergent;

mașina de spălat folosită în cadrul încercării se racordează la o sursă de apă rece și trebuie să conțină un set de vase de 12 persoane cu un indice de spălare între 3,35 și 3,75;

se utilizează programul de uscare al mașinii, dar se evaluează numai gradul de curățare a vaselor;

se utilizează un agent de clătire slab acid în conformitate cu standardul (formula III);

agentul de clătire se reglează între 2 și 3;

doza de detergent de spălat vase este cea recomandată de către producător;

se realizează trei încercări la o duritate a apei conformă cu standardul;

o încercare constă în cinci spălări, iar rezultatul se înregistrează după cea de-a cincea spălare, fără ca vasele să fie curățate între spălări;

rezultatul trebuie să fie mai bun sau identic cu cel al detergentului de referință după cea de a cincea spălare;

pentru rețeta detergentului de referință (detergentul B IEC 436) și a agentului de clătire (formula III), a se vedea apendicele B din standardul EN 50242:2008 (agenții tensioactivi trebuie păstrați într-un loc răcoros, în containere etanșe cu o capacitate de cel mult 1 kg, și trebuie folosiți în termen de trei luni).

În cazul în care funcțiile pe care le au agentul de clătire și sarea sunt integrate într-un produs multifuncțional, efectul trebuie demonstrat în cadrul unei încercări.

Solicitantul trebuie să poată prezenta documente care să demonstreze efectul altor funcții ale detergenților multifuncționali.

Criteriul 6 –   Cerințele de ambalare

(a)   Ambalajul primar per unitate funcțională

Ambalajul primar nu trebuie să depășească 2,0 grame pe spălare.

(b)   Ambalajul din carton

Ambalajul primar din carton trebuie să fie compus în proporție ≥ 80 % din materiale reciclate.

(c)   Etichetarea ambalajului din plastic

Pentru a permite identificarea diferitelor părți ale ambalajului în vederea reciclării, elementele din plastic ale ambalajului primar trebuie marcate conform normei DIN 6120 partea 2 sau unei norme echivalente. Această cerință nu se aplică capacelor și pompelor.

(d)   Ambalajul din plastic

În ambalajul din plastic se pot utiliza numai ftalații care, la momentul depunerii cererii, au făcut obiectul unei evaluări a riscurilor și nu au fost clasificați în temeiul criteriului 2 litera (b).

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent calculul cantității de ambalaj primar și o declarație cu privire la procentul de material reciclat conținut de ambalajul din carton. Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu criteriul 6 litera (d), completată și semnată.

Criteriul 7 –   Informații pentru consumatori

(a)   Informații care trebuie să figureze pe ambalaj

Pe produs sau în interiorul ambalajului trebuie să figureze următorul text (sau un text echivalent):

„Acest detergent cu etichetă ecologică oferă rezultate bune la temperaturi scăzute (8). Selectați ciclurile de spălare la temperaturi scăzute ale mașinii de spălat vase, spălați cu încărcare completă și nu depășiți doza recomandată. Astfel veți reduce la minimum atât consumul de energie și apă, cât și poluarea apei.

(b)   Instrucțiuni de dozare

Instrucțiunile de dozare trebuie să figureze pe ambalajele produselor. Trebuie să se specifice dozele recomandate pentru gradele de duritate a apei corespunzătoare locului în care se comercializează produsul. Instrucțiunile trebuie să precizeze modul optim de folosire a produsului în funcție de gradul de murdărie.

Solicitantul trebuie să adopte măsurile corespunzătoare pentru a ajuta consumatorul să respecte doza recomandată, de exemplu prin oferirea unui dispozitiv de dozare (pentru produsele sub formă de pudră sau lichid) și/sau prin indicarea dozei recomandate cel puțin în ml (pentru produsele sub formă de pudră sau lichid).

(c)   Informații cu privire la ingrediente și includerea acestora pe etichete

Pe ambalaj trebuie indicate tipurile de enzime.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze o mostră de etichetă a produsului, alături de o declarație de conformitate cu fiecare parte, (a), (b) și (c), a acestui criteriu.

Criteriul 8 –   Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

Eticheta facultativă prevăzută cu un spațiu pentru text trebuie să conțină următorul text:

„—

Impact redus asupra ecosistemelor acvatice

Utilizare limitată a substanțelor periculoase

Performanță dovedită”

Orientările privind utilizarea etichetei facultative prevăzute cu spațiu pentru text pot fi găsite la rubrica „Guidelines for use of the Ecolabel logo” de la adresa: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o mostră de etichetă.


(1)  Nr. DID este numărul ingredientului din lista DID (lista bazei de date a ingredientelor pentru detergenți – „Detergent Ingredient Database”) și este folosit pentru a se stabili dacă se respectă criteriile 3 și 4. A se vedea apendicele I.

(2)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(4)  Directiva 67/548/CEE a Consiliului adaptată la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în conformitate cu Directiva 2006/121/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului modificată.

(5)  Menționate la criteriul 2 litera (e). Această scutire se aplică cu condiția ca potențialele de bioacumulare ale biocidelor să fie caracterizate de valori log Pow (coeficient de partiție octanol/apă) < 3,0 sau de un factor de bioconcentrare determinat experimental (BCF) ≤ 100.

(6)  Inclusiv stabilizatori și alte substanțe auxiliare din preparate.

(7)  În concentrații mai mici de 1,0 % în materia primă, atât timp cât concentrația totală în produsul final este mai mică de 0,10 %.

(8)  Solicitantul trebuie să indice aici temperatura sau intervalul de temperatură recomandat, care nu trebuie să depășească 55 °C.”

Apendicele I

Lista bazei de date a ingredientelor pentru detergenți („Detergents Ingredients Database” – DID)

Lista DID (partea A) este o listă care conține informații cu privire la toxicitatea și biodegradabilitatea în mediul acvatic a ingredientelor folosite în mod obișnuit în formulele de detergenți. Lista cuprinde informații cu privire la toxicitatea și biodegradabilitatea unei serii de substanțe utilizate în produsele de spălare și curățare. Lista DID nu este exhaustivă, însă, în partea B a acesteia, se oferă indicații cu privire la determinarea parametrilor de calcul pertinenți pentru substanțele neincluse în listă [de exemplu, factorul de toxicitate (FT) și factorul de degradare (FD), utilizați pentru calculul volumului critic de diluție]. Lista DID este o sursă generică de informații, iar substanțele incluse în această listă nu sunt aprobate automat pentru a fi utilizate în produsele etichetate cu eticheta ecologică a UE. Lista DID (părțile A și B) se poate consulta pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE.

Pentru a evalua valorile FT și FD ale substanțelor despre a căror toxicitate și biodegradabilitate în mediul acvatic nu sunt disponibile informații, se pot utiliza analogii structurale cu substanțe similare. Aceste analogii structurale trebuie aprobate de organismul competent care acordă licența de utilizare a etichetei ecologice a UE. În mod alternativ, se aplică o abordare bazată pe ipoteza cea mai pesimistă, cu ajutorul următorilor parametri:

Abordare bazată pe ipoteza cea mai pesimistă:

 

Toxicitate acută

Toxicitate cronică

Degradare

Ingredient

LC50/EC50

FS(acut)

FT(acut)

NOEC (1)

FS(cronic)  (1)

FT(cronic)

FD

Aerob

Anaerob

„Nume”

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Demonstrarea biodegradabilității rapide

Pentru biodegradabilitatea rapidă se folosesc următoarele metode de încercare:

1.

Până la 1 decembrie 2010 și pe parcursul perioadei de tranziție cuprinsă între 1 decembrie 2010 și 1 decembrie 2015:

 

Metodele de încercare a biodegradabilității rapide prevăzute de Directiva 67/548/CEE, în special metodele detaliate în anexa V partea C4 din această directivă, sau metodele de încercare OCDE 301 A-F echivalente sau încercările ISO echivalente.

 

În cazul agenților tensioactivi nu se aplică principiul ferestrei de 10 zile. Limita de admisibilitate se situează la 70 % pentru încercările menționate în anexa V părțile C4-A și C4-B din Directiva 67/548/CEE (și pentru încercările echivalente OCDE 301 A și E și încercările ISO echivalente) și la 60 % pentru încercările C4-C, D, E și F (și pentru încercările OCDE 301 B, C, D și F echivalente și încercările ISO echivalente).

2.

După 1 decembrie 2015 și pe parcursul perioadei de tranziție cuprinsă între 1 decembrie 2010 și 1 decembrie 2015:

Metodele de încercare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Demonstrarea biodegradabilității în mediu anaerob

Încercarea de referință pentru degradabilitatea în mediu anaerob este EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (iunie 1988), OCDE 311 sau o altă metodă echivalentă, cu condiția ca nivelul final de degradabilitate să se situeze la 60 % în condiții anaerobe. Se pot utiliza, de asemenea, metode de încercare care simulează condițiile dintr-un mediu anaerob relevant pentru a demonstra că s-a atins o degradabilitate finală de 60 % în condiții anaerobe.

Extrapolare pentru substanțele care nu sunt incluse în lista DID

În cazul ingredientelor care nu sunt incluse în lista DID, se poate utiliza metoda descrisă în continuare pentru a prezenta documentația necesară cu privire la biodegradabilitatea acestora în mediu anaerob.

1.

Se aplică o extrapolare rezonabilă. Se folosesc rezultatele încercărilor obținute cu o materie primă pentru a extrapola degradabilitatea finală în mediu anaerob a agenților tensioactivi înrudiți din punct de vedere structural. În cazul în care biodegradabilitatea a fost confirmată pentru un agent tensioactiv (sau pentru un grup de produse omoloage) în conformitate cu lista DID, se poate presupune că un tip similar de agent tensioactiv este, de asemenea, biodegradabil în mediu anaerob [de exemplu, gruparea etoxi sulfat C12-15 A 1-3 (nr. 8 în lista DID) este biodegradabilă în mediu anaerob, astfel încât se poate presupune o biodegradabilitate în mediu anaerob analoagă în cazul grupării etoxi sulfat C12-15 A 6]. În cazurile în care biodegradabilitatea în mediu anaerob a fost confirmată pentru un agent tensioactiv printr-o metodă de încercare corespunzătoare, se poate presupune că un tip similar de agent tensioactiv este, de asemenea, biodegradabil în mediu anaerob (de exemplu, datele din literatura de specialitate care confirmă biodegradabilitatea în mediu anaerob a agenților tensioactivi din grupa sărurilor de amoniu alchilesterice pot fi folosite pentru a demonstra biodegradabilitatea în mediu anaerob analoagă a altor săruri de amoniu cuaternare care conțin legături esteri în lanțul sau lanțurile de alchili).

2.

Se efectuează teste de screening pentru degradabilitatea în mediu anaerob. Dacă sunt necesare noi încercări, se efectuează un test de screening utilizând metoda EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (iunie 1988), OCDE 311 sau o metodă echivalentă.

3.

Se efectuează încercări de degradabilitate cu doze mici. Dacă sunt necesare noi încercări și în cazul în care apar probleme experimentale în cadrul testului de screening (de exemplu, inhibiție provocată de toxicitatea substanței testate), se repetă testul utilizând o doză mică de agent tensioactiv și se monitorizează degradarea prin măsurători cu 14C sau analize chimice. Încercările cu doze mici se pot efectua cu ajutorul metodei OCDE 308 (august 2000) sau al unei metode echivalente.


(1)  În cazul în care nu s-au găsit date acceptabile privind toxicitatea cronică, aceste coloane rămân goale. În acel caz, FT(cronic) se definește ca fiind egal cu FT(acut).


30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/34


DECIZIA COMISIEI

din 28 aprilie 2011

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți de rufe

[notificată cu numărul C(2011) 2815]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/264/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3)

Decizia 1999/476/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru detergenții de rufe. În urma revizuirii criteriilor stabilite în decizia respectivă, Decizia 2003/200/CE a Comisiei (3) a stabilit criterii revizuite care sunt valabile până la 30 aprilie 2011.

(4)

Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. Din această revizuire reiese că este necesar să se modifice definiția categoriei de produse, astfel încât să se includă o nouă categorie de subproduse, și să se stabilească noi criterii ecologice. Aceste noi criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, trebuie să fie valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5)

Decizia 2003/200/CE trebuie înlocuită din motive de claritate.

(6)

Trebuie să se acorde o perioadă de tranziție producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru detergenți de rufe pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2003/200/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea respectării criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, producătorii trebuie să poată depune cereri în temeiul criteriilor stabilite în Decizia 2003/200/CE sau în temeiul criteriilor stabilite în prezenta decizie până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse „detergenți de rufe” cuprinde: detergenții de rufe și produsele de îndepărtare a petelor înainte de spălare, sub formă de pulbere, lichid sau sub orice altă formă, care sunt comercializate și utilizate pentru spălarea articolelor textile în principal în mașini de spălat rufe de uz casnic, fără a exclude folosirea în spălătorii automate sau spălătorii comune.

Produsele de îndepărtare a petelor înainte de spălare cuprind produsele de îndepărtare a petelor aplicate direct pe petele de pe articolele textile (înainte de spălarea la mașină), dar nu cuprind produsele de îndepărtare a petelor utilizate în mașina de spălat rufe și nici pe cele destinate altor utilizări decât tratarea înainte de spălare.

Această categorie de produse nu cuprinde produsele dozate cu ajutorul unor suporturi textile sau din alte materiale și nici preparatele auxiliare pentru spălat a căror utilizare nu este urmată de spălare, precum produsele de îndepărtare a petelor pentru covoare și tapiserii.

Articolul 2

(1)   În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„detergenți cu putere mare” înseamnă detergenții utilizați pentru spălarea obișnuită a articolelor textile albe la orice temperatură;

2.

„detergenți pentru rufe colorate” înseamnă detergenții utilizați pentru spălarea obișnuită a articolelor textile colorate la orice temperatură;

3.

„detergenți cu putere redusă” înseamnă detergenții destinați țesăturilor fine;

4.

„substanță” înseamnă un element chimic și compușii săi, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru a menține stabilitatea produselor și orice impuritate rezultată din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția.

(2)   În sensul alineatului (1) punctele 1 și 2, se consideră că un detergent este fie cu putere mare, fie pentru rufe colorate, cu excepția cazurilor în care detergentul este destinat în principal țesăturilor fine și comercializat ca atare.

În sensul alineatului (1) punctul 3, detergenții lichizi pentru spălarea obișnuită a articolelor textile albe și colorate nu se consideră ca fiind detergenți cu putere redusă.

Articolul 3

Pentru a i se acorda eticheta ecologică a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, un detergent de rufe sau un produs de îndepărtare a petelor înainte de spălare trebuie să se încadreze în categoria de produse „detergenți de rufe” definită la articolul 1 din prezenta decizie și trebuie să îndeplinească criteriile și cerințele aferente de evaluare și verificare stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse „detergenți de rufe”, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „detergenți de rufe” este „6”.

Articolul 6

Decizia 2003/200/CE se abrogă.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 6, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în categoria de produse „detergenți de rufe” depuse înainte de data adoptării prezentei decizii se evaluează în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2003/200/CE.

(2)   Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în categoria de produse „detergenți de rufe”, depuse începând cu data adoptării prezentei decizii, dar până cel târziu la 30 aprilie 2011, se pot fonda fie pe criteriile stabilite în Decizia 2003/200/CE, fie pe criteriile stabilite în prezenta decizie.

Respectivele cereri sunt evaluate în funcție de criteriile pe baza cărora au fost întocmite.

(3)   În cazul în care eticheta ecologică se acordă pe baza unei cereri evaluate în funcție de criteriile stabilite în Decizia 2003/200/CE, respectiva etichetă ecologică poate fi utilizată timp de 12 luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 187, 20.7.1999, p. 52.

(3)  JO L 76, 22.3.2003, p. 25.


ANEXĂ

CADRU

Scopurile criteriilor

Criteriile urmăresc în speță promovarea produselor care au un impact redus asupra ecosistemelor acvatice, care conțin o cantitate limitată de substanțe periculoase și a căror performanță a fost testată. În plus, aceste criterii urmăresc să reducă consumul de energie aferent spălării prin promovarea unor produse eficiente la temperaturi scăzute.

CRITERIILE

Sunt stabilite criterii pentru fiecare dintre aspectele următoare:

1.

Cerințele privind dozarea

2.

Toxicitatea pentru organismele acvatice: volumul critic de diluție (VCD)

3.

Biodegradabilitatea substanțelor organice

4.

Excluderile sau limitările privind substanțele și amestecurile

5.

Cerințele de ambalare

6.

Performanța la spălare (adecvarea pentru utilizare)

7.

Puncte

8.

Informațiile pentru consumatori

9.

Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

1.   Evaluare și verificare:

(a)   Cerințe

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate în cadrul fiecărui criteriu.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documente, analize, rapoarte de încercare sau alte dovezi care să ateste respectarea criteriilor, se înțelege că acestea pot proveni de la solicitant și/sau de la furnizorul/furnizorii săi și/sau de la furnizorul/furnizorii acestora etc., după caz.

În măsura posibilului, încercările se efectuează de către laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului EN ISO 17025 sau alte cerințe echivalente.

După caz, pot fi folosite și alte metode de încercare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, dacă echivalența lor este acceptată de organul competent care evaluează cererea.

Apendicele I face referire la baza de date a ingredientelor pentru detergenți (lista DID), care conține ingredientele cel mai des folosite în formulele de detergenți. Lista se folosește pentru obținerea datelor pentru calcularea volumului critic de diluție (VCD) și pentru evaluarea biodegradabilității ingredientelor. Pentru substanțele care nu apar pe lista DID, se oferă indicații referitoare la modalitatea de calcul sau de extrapolare a datelor pertinente. Cea mai recentă versiune a listei DID poate fi accesată de pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE sau prin intermediul site-urilor organismelor competente individuale.

Acolo unde este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative și pot efectua verificări independente.

(b)   Praguri de măsurare

Substanțele componente a căror concentrație depășește 0,010 % în greutatea preparatului trebuie să respecte criteriile ecologice.

În cazul conservanților, coloranților și parfumurilor, criteriile trebuie respectate indiferent de concentrația acestora, cu excepția criteriului 4(b) referitor la excluderile sau limitările privind substanțele și amestecurile.

Substanțele din compoziție sunt definite ca fiind toate substanțele conținute de produs, inclusiv aditivii (de exemplu conservanții sau stabilizatorii) din ingrediente. Impuritățile rezultate din producția materiilor prime, prezente în concentrații de peste 0,010 % în greutatea formulei finale trebuie de asemenea să respecte criteriile.

În cazul în care instrucțiunile de dozare de pe ambalaje includ precizări atât pentru prespălare, cât și pentru spălarea ulterioară (în plus față de o singură spălare obișnuită), doza totală (prespălare + spălare) trebuie de asemenea să respecte criteriile ecologice.

În cazul în care produsul prezintă o folie solubilă în apă care nu trebuie scoasă înainte de spălare, respectiva folie trebuie considerată ca făcând parte din formula produsului sub raportul tuturor cerințelor.

2.   Unitate funcțională

Unitatea funcțională pentru această categorie de produse se exprimă în g/kg de rufe (grame pe kilogram de rufe).

3.   Doză de referință

În cazul „detergenților cu putere mare și al celor pentru rufe colorate”, doza de referință pentru calculul criteriilor ecologice și pentru testarea performanței la spălare este doza recomandată consumatorilor de către producător pentru o duritate a apei de 2,5 mmol CaCO3/l și articole textile „cu un grad normal de murdărie”. Pentru acești detergenți, aceasta se calculează pe baza unei încărcături de 4,5 kg (articole textile uscate) în mașina de spălat.

În cazul „detergenților cu putere mică”, doza de referință pentru calculul criteriilor ecologice și pentru testarea performanței la spălare este doza recomandată consumatorilor de către producător pentru o duritate a apei de 2,5 mmol CaCO3/l și articole textile „cu un grad scăzut de murdărie”. Pentru acești detergenți, aceasta se calculează pe baza unei încărcături de 2,5 kg (articole textile uscate) în mașina de spălat.

În cazul în care doza recomandată este indicată pentru alte valori ale încărcăturii decât cele menționate anterior, doza de referință pentru calculul criteriilor ecologice trebuie totuși să corespundă unei valori medii a încărcăturii. În cazul în care duritatea apei de 2,5 mmol CaCO3/l nu poate fi folosită ca valoare de referință în statele membre în care se comercializează detergentul, solicitantul trebuie să specifice doza folosită ca referință.

Cerințe legate de evaluarea și verificarea unității funcționale (2) și a dozei de referință (3): Formula completă, care indică denumirea comercială, denumirea chimică, nr. CAS, nr. DID (1), cantitatea (cu și fără apă) și funcția tuturor ingredientelor (indiferent de concentrație) care intră în compoziția produsului trebuie prezentate organismului competent. Respectivului organism competent trebuie să i se prezinte o mostră de etichetă și recomandări de dozare.

Pentru fiecare ingredient, organismului competent trebuie să i se prezinte fișe tehnice de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

Lista DID se poate consulta pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE, la adresa: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

CRITERII PENTRU ETICHETA ECOLOGICĂ A UE

Criteriul 1 –   Cerințele de dozare

Doza corespunde dozei recomandate în g/kg de rufe (pulbere/pastile) sau în ml/kg de rufe (lichide). Se folosește doza recomandată pentru o duritate a apei de 2,5 mmol CaCO3/l pentru articole textile cu un grad normal de murdărie (detergenți cu putere mare, detergenți pentru rufe colorate) și, respectiv, pentru articole textile cu un grad scăzut de murdărie (detergenți cu putere mică).

Doza nu trebuie să depășească valorile următoare:

Tipul de produs

Doză, pulbere/pastilă

Doză, lichid/gel

Detergent cu putere mare, detergent pentru rufe colorate

17,0 g/kg/rufe

17,0 ml/kg/rufe

Detergent cu putere mică

17,0 g/kg/rufe

17,0 ml/kg/rufe

Produs de îndepărtare a petelor

2,7 g/kg/rufe

2,7 ml/kg/rufe (3)

În cazul în care recomandările se aplică atât pentru prespălare, cât și pentru spălarea ulterioară, doza totală recomandată (prespălare + spălare) trebuie să respecte nivelul maxim de dozare.

Evaluare și verificare: Formula completă a produsului, eticheta sau ilustrația pe care figurează instrucțiunile de dozare. Densitatea (g/ml) trebuie indicată pentru toate produsele (fie pe ambalaj, fie într-o fișă tehnică de securitate).

Criteriul 2 –   Toxicitatea pentru organismele acvatice: volumul critic de diluție (VCD)

Volumul critic de diluție (VCDcronic) al produsului nu trebuie să depășească următoarele limite:

Tipul de produs

VCDcronic

Detergent cu putere mare, detergent pentru rufe colorate (sub toate formele)

35 000 l/kg/rufe

Detergent cu putere mică (sub toate formele)

20 000 l/kg/rufe

Produ de îndepărtare a petelor (numai înainte de spălare)

3 500 l/kg/rufe (4)

Volumul critic de diluție-toxicitate (VCDcronic) se calculează pentru fiecare ingredient (i) al produsului după următoarea ecuație:

Formula

unde:

greutate (i)= greutatea ingredientului pe doza recomandată

FD= factorul de degradare

FT= factorul de toxicitate cronică al substanței indicat în lista DID.

Conservanții, coloranții și parfumurile prezente în produs trebuie să fie de asemenea incluse în calculul VCD, chiar dacă concentrația este mai mică de 0,010 % (100 ppm).

Evaluare și verificare: Calcularea VCDcronic al produsului. Pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE este disponibilă o foaie de calcul pentru calculul valorii VCD-ului.

Valorile parametrilor FD și FT sunt cele din lista bazei de date a ingredientelor pentru detergenți DID (lista DID). În cazul în care substanța nu se regăsește în lista DID, acești parametri se calculează conform indicațiilor din partea B a listei DID, anexându-se documentația corespunzătoare.

Criteriul 3 –   Biodegradabilitatea substanțelor organice

Conținutul de substanțe organice din produs care sunt nebiodegradabile (care nu sunt rapid biodegradabile) în mediu aerob (aNBO) și/sau nebiodegradabile în mediu anaerob (anNBO) nu poate depăși următoarele limite:

aNBO

Tipul de produs

aNBO, pulbere

aNBO, lichid/gel

Detergent cu putere mare,

detergent pentru rufe colorate

1,0 g/kg/rufe

0,55 g/kg/rufe

Detergent cu putere mică

0,55 g/kg/rufe

0,30 g/kg/rufe

Produ de îndepărtare a petelor (numai înainte de spălare) (5)

0,10 g/kg/rufe

0,10 g/kg/rufe


anNBO

Tipul de produs

anNBO, pulbere

anNBO, lichid/gel

Detergent cu putere mare,

detergent pentru rufe colorate

1,3 g/kg/rufe

0,70 g/kg/rufe

Detergent cu putere mică

0,55 g/kg/rufe

0,30 g/kg/rufe

Produs de îndepărtare a petelor (numai înainte de spălare) (6)

0,10 g/kg/rufe

0,10 g/kg/rufe

Evaluare și verificare: Calcularea valorilor aNBO și anNBO ale produsului. Pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE este disponibilă o foaie de calcul pentru calculul valorilor aNBO și anNBO.

A se raporta la lista DID. Pentru ingredientele care nu sunt incluse în lista DID, trebuie să se furnizeze informațiile relevante din literatura de specialitate sau din alte surse sau rezultatele unor încercări adecvate care să indice faptul că acestea sunt biodegradabile în mediu aerob și anaerob. A se vedea apendicele I.

A se ține seama că TAED trebuie considerat ca fiind biodegradabil în mediu anaerob.

Criteriul 4 –   Excluderi sau limitări privind substanțele și amestecurile

(a)   Ingrediente excluse în mod expres

Următoarele ingrediente nu trebuie incluse în produs nici ca atare, nici ca parte a vreunui preparat inclus în formulă:

Fosfați

EDTA (acid etilendiaminotetraacetic)

Nitromosc și mosc policiclic

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate completată și semnată.

(b)   Substanțe și amestecuri periculoase

Conform articolului 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologică, nici produsul, nici părțile acestuia nu trebuie să conțină substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasele sau categoriile de pericol prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și specificate în continuare și nici substanțe menționate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Lista frazelor de pericol:

Frază de pericol GHS (7)

Frază de risc UE (8)

H300 Mortal în caz de înghițire

R28

H301 Toxic în caz de înghițire

R25

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

R65

H310 Mortal în contact cu pielea

R27

H311 Toxic în contact cu pielea

R24

H330 Mortal în caz de inhalare

R23/26

H331 Toxic în caz de inhalare

R23

H340 Poate provoca anomalii genetice

R46

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice

R68

H350 Poate provoca apariția cancerului

R45

H350i Poate provoca apariția cancerului prin inhalare

R49

H351 Susceptibil de a provoca cancer

R40

H360F Poate dăuna fertilității

R60

H360D Poate dăuna fătului

R61

H360FD Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului

R60/61/60-61

H360Fd Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului

R60/63

H360Df Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilității

R61/62

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității

R62

H361d Susceptibil de a dăuna fătului

R63

H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

R62-63

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân

R64

H370 Provoacă leziuni ale organelor

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

R68/20/21/22

H372 Prin expunerea prelungită sau repetată, provoacă leziuni ale organelor

R48/25/24/23

H373 Prin expunerea prelungită sau repetată, poate provoca leziuni ale organelor

R48/20/21/22

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice

R50

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R50-53

H411 Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R51-53

H412 Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R52-53

H413 Poate avea efecte nocive pe termen lung asupra organismelor acvatice

R53

EUH059 Periculos pentru stratul de ozon

R59

EUH029 În contact cu apa, degajă un gaz toxic

R29

EUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic

R31

EUH032 În contact cu acizi degajă un gaz foarte toxic

R32

EUH070 Toxic în caz de contact cu ochii

R39-41

Substanțe sensibilizante

H334: Prin inhalare poate provoca simptome alergice ori astm sau dificultăți de respirație

R42

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii

R43

Acest criteriu se aplică tuturor ingredientelor prezente în concentrații ≥ 0,010 %, inclusiv conservanților, coloranților și parfumurilor.

Utilizarea de substanțe sau amestecuri ale căror proprietăți se schimbă în urma prelucrării (de exemplu nu mai sunt biodisponibile sau suferă modificări chimice) într-un mod care face ca pericolul identificat să nu mai fie valabil este exceptată de la cerința exprimată mai sus.

Derogări: substanțele sau amestecurile prezentate în continuare beneficiază de o derogare specială de la această cerință.

Agenți tensioactivi

În concentrații < 25 % din produs

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice

R 50

Biocide utilizate în scopul conservării (9)

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

H411 Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R50-53

R51-53

Parfumuri

H412 Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung

R52-53

Biocide utilizate în scopul conservării (9)

Enzime (10)

H334: Prin inhalare poate provoca simptome alergice ori astm sau dificultăți de respirație

R42

Catalizatori de înălbire (10)

Enzime (10)

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii

R43

Catalizatori de înălbire (10)

NTA sub formă de impuritate în MGDA și GLDA (11)

H351: Susceptibil de a provoca apariția cancerului

R40

Înălbitori optici (numai pentru detergenții cu putere mare)

H413 Poate avea efecte nocive pe termen lung asupra organismelor acvatice

R53

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent formula exactă a produsului. Solicitantul trebuie să prezinte de asemenea o declarație de conformitate cu acest criteriu și documentația aferentă, precum declarațiile de conformitate semnate de furnizorii de materiale și copii ale fișelor tehnice de securitate ale substanțelor sau amestecurilor utilizate.

(c)   Substanțe listate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Nu este permisă acordarea niciunei derogări de la excluderea prevăzută la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 în ceea ce privește substanțele identificate drept substanțe ce prezintă motive de îngrijorare deosebită și incluse în lista prevăzută la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, prezente în amestecuri în concentrații de peste 0,010 %.

Evaluare și verificare: Lista substanțelor identificate drept substanțe ce prezintă motive de îngrijorare deosebită și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 poate fi găsită la adresa: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

La data depunerii cererii, se va face trimitere la lista menționată. Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent formula exactă a produsului. Solicitantul trebuie să prezinte de asemenea o declarație de conformitate cu acest criteriu și documentația aferentă, precum declarațiile de conformitate semnate de furnizorii de materiale și copii ale fișelor tehnice de securitate ale substanțelor sau amestecurilor utilizate.

(d)   Ingrediente limitate în mod expres – parfumuri

Orice ingredient adăugat produsului ca parfum trebuie să fie produs și manipulat în conformitate cu codul de practică al Asociației internaționale pentru materii prime de parfumerie (IFRA). Acest cod poate fi consultat pe site-ul IFRA: http://www.ifraorg.org.

Producătorul trebuie să respecte recomandările formulate în standardele IFRA în ceea ce privește interdicțiile, restricțiile de utilizare și criteriile de puritate prevăzute pentru materiale.

Substanțele de parfumare care fac obiectul obligației de declarare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind detergenții (anexa VII) și care nu sunt deja excluse în temeiul criteriului 4(b), precum și substanțele de parfumare (altele decât cele menționate) clasificate în categoria H317/R43 („Poate provoca o reacție alergică a pielii”) și/sau H334/R42 („Prin inhalare poate provoca simptome alergice ori astm sau dificultăți de respirație”) trebuie să nu fie prezente în cantități ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) per substanță.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate semnată care să indice cantitatea de parfumuri din produs. Solicitantul trebuie să prezinte de asemenea o declarație a producătorului parfumurilor, care să precizeze cantitățile conținute de parfumuri din substanțele enumerate în anexa III partea I la Directiva 76/768/CEE a Consiliului, precum și conținutul de (alte) substanțe cărora li s-au atribuit frazele de risc H317/R43 și/sau H334/R42.

(e)   Biocide

(i)

Produsul poate conține biocide numai în scopul conservării produsului și doar în doza corespunzătoare acestui scop. Această prevedere nu se referă la agenții tensioactivi care pot avea și proprietăți biocide.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte copii ale fișelor tehnice de securitate pentru orice conservant adăugat, precum și informații cu privire la concentrația exactă a acestuia în produs. Producătorul sau furnizorul conservanților trebuie să prezinte informații cu privire la doza necesară conservării produsului (de exemplu rezultatele unui test de provocare sau informații echivalente).

(ii)

Este interzis să se afirme sau să se sugereze pe ambalaj sau prin orice alt mijloc de comunicare că produsul are o acțiune antimicrobiană.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent textele și machetele utilizate pentru fiecare tip de ambalaj și/sau o mostră din fiecare tip de ambalaj.

Criteriul 5 –   Cerințe de ambalare

(a)   Raport greutate/utilitate (WUR)

Raportul greutate/utilitate (WUR) al produsului nu trebuie să depășească valorilor următoare:

Tipul de produs

WUR

Pulbere

1,2 g/kg/rufe

Altele (de exemplu lichide, geluri, pastile, capsule)

1,5 g/kg/rufe

WUR se calculează numai pentru ambalajul primar (inclusiv capace, dopuri și pompe manuale/pulverizatoare) cu ajutorul formulei următoare:

Formula

unde:

Wi

=

greutatea (g) elementului de ambalaj (i) cu tot cu etichetă, dacă este cazul.

Ui

=

greutatea (g) materialului (virgin) nereciclat din elementul de ambalaj (i). Dacă proporția de material reciclat din elementul de ambalaj este 0 %, atunci Ui = Wi.

Di

=

numărul de unități funcționale conținute de elementul de ambalaj (i). Unitatea funcțională = doza în g/kg de rufe

ri

=

valoarea de reciclare, respectiv de câte ori elementul de ambalaj (i) este utilizat în același scop, în cadrul unui sistem de retur sau de reutilizare. Valoarea implicită a lui r este stabilită la 1 (= ambalajul nu este reutilizat). În acest calcul se poate utiliza o valoare mai mare a lui r numai în cazul în care solicitantul poate prezenta documente care demonstrează că elementul de ambalaj este reutilizat în același scop.

Excepții:

Ambalajele din plastic/hârtie/carton care conțin material reciclat în proporție de peste 80 % sunt scutite de la respectarea acestei cerințe.

Ambalajul este considerat reciclat dacă materia primă folosită pentru fabricarea acestuia a fost colectată de la producătorii de ambalaje în faza de distribuție sau în faza de consum. În cazurile în care materia primă este reprezentată de deșeuri industriale rezultate din procesul de producție propriu al producătorului materialului, acesta nu se consideră ca fiind reciclat.

Evaluare și verificare: Calcularea WUR al produsului. Pentru acest calcul este pusă la dispoziție o foaie de calcul pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE. Dovada conținutului de material reciclat al ambalajului. Pentru aprobarea ambalajelor pentru rezerve, solicitantul și/sau distribuitorul trebuie să demonstreze că respectivele rezerve vor fi/sunt disponibile pe piață în vederea achiziționării.

(b)   Ambalajul din plastic

În ambalajul din plastic se pot utiliza numai ftalații care, la momentul depunerii cererii, au făcut obiectul unei evaluări a riscurilor și nu au fost clasificați în temeiul criteriului 4(b) (sau combinații ale acestora).

(c)   Etichetarea ambalajului din plastic

Pentru a permite identificarea diferitelor părți ale ambalajului în vederea reciclării, elementele din plastic ale ambalajului primar trebuie marcate conform normei DIN 6120, partea 2 sau unei norme echivalente. Această cerință nu se aplică capacelor și pompelor.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate completată și semnată.

Criteriul 6 –   Performanța la spălare (adecvarea pentru utilizare)

Produsul trebuie să respecte cerințele de performanță stabilite pentru categoria de produse în cauză conform celei mai recente versiuni a testului de performanță a detergenților de rufe care poartă eticheta ecologică a UE, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte rezultatele unui test, care să indice că produsul respectă cerințele minime definite în respectivul test.

Criteriul 7 –   Puncte

(a)   Detergenți cu putere mare, detergenți pentru rufe colorate

Trebuie să se obțină minimum 3 puncte conform grilei prezentate în continuare. Numărul maxim de puncte care pot fi obținute este 8 pentru produsele destinate spălării cu apă rece, 7 pentru produsele destinate spălării la temperaturi scăzute și 6 pentru celelalte produse.

Profil climatic

Produs destinat spălării cu apă rece (performanță la spălare demonstrată la o temperatură ≤ 20 °C)

2P

Produs destinat spălării la temperaturi scăzute (performanță la spălare demonstrată la o temperatură > 20 °C până la < 30 °C)

1P

Doză maximă

Doză max. ≤ 14 g/kg de rufe (pulbere, pastile) sau ≤ 14 ml/kg de rufe (lichid, gel)

2P

Doză max. ≤ 16 g/kg de rufe (pulbere, pastile) sau ≤ 16 ml/kg de rufe (lichid, gel)

1P

VCD

VCDcronic < 25 000 l/kg de rufe

2P

VCDcronic între 25 000 și 30 000 l/kg de rufe

1P

aNBO

aNBO ≤ 75 % din valoarea limită

1P

anNBO

anNBO ≤ 75 % din valoarea limită

1P

Punctaj minim care trebuie obținut pentru a primi eticheta ecologică a UE

3P

(b)   Detergenți cu putere mică

Trebuie să se obțină minimum 3 puncte conform grilei prezentate în continuare. Numărul maxim de puncte care pot fi obținute este 8 pentru produsele destinate spălării cu apă rece, 7 pentru produsele destinate spălării la temperaturi scăzute și 6 pentru celelalte produse.

Profil climatic

Produs destinat spălării cu apă rece (performanță la spălare demonstrată la o temperatură ≤ 20 °C)

2P

Produs destinat spălării la temperaturi scăzute (performanță la spălare demonstrată la o temperatură > 20 °C până la < 30 °C)

1P

Doză maximă

Doză max. ≤ 14 g/kg de rufe (pulbere, pastile) sau ≤ 14 ml/kg de rufe (lichid, gel)

2P

Doză max. ≤ 16 g/kg de rufe (pulbere, pastile) sau ≤ 16 ml/kg de rufe (lichid, gel)

1P

VCD

CDVchronic < 15 000 l/kg de rufe

2P

VCDcronic între 15 000 și 18 000 l/kg de rufe

1P

aNBO

aNBO ≤ 75 % din valoarea limită

1P

anNBO

anNBO ≤ 75 % din valoarea limită

1P

Punctaj minim care trebuie obținut pentru a primi eticheta ecologică a UE

3P

Evaluare și verificare: Calculul sumei punctelor obținute pentru produs. Pentru acest calcul este pusă la dispoziție o foaie de calcul pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE.

Criteriul 8 –   Informații pentru consumatori

(a)   Instrucțiuni de dozare

Se precizează dozele recomandate pentru articolele textile cu un grad „normal” sau „ridicat” de murdărie, pentru diferitele niveluri de duritate a apei din țările în cauză și considerate a fi adecvate greutății articolelor textile. (Nu se aplică în cazul produselor de îndepărtare a petelor).

Recomandările de dozare nu diferă cu un factor mai mare de 2 între nivelul minim de duritate a apei (moale) pentru articolele textile cu un grad normal de murdărie și nivelul maxim de duritate a apei (dură) pentru articolele textile cu un grad ridicat de murdărie. (Nu se aplică în cazul produselor de îndepărtare a petelor).

Dozele de referință folosite pentru testul performanței la spălare și pentru evaluarea respectării criteriilor ecologice în ceea ce privește ingredientele sunt identice cu dozele recomandate pe ambalaj pentru rufe „cu un grad normal de murdărie” și pentru o duritate a apei corespunzătoare valorii de 2,5 mmol CaCO3/l.

În cazul în care recomandările se referă numai la o duritate a apei mai mică de 2,5 mmol CaCO3/l, doza maximă recomandată pentru rufe „cu un grad normal de murdărie” este mai mică decât doza de referință utilizată pentru testul performanței la spălare (o duritate a apei de 2.5 mmol CaCO3/l).

(b)   Informații care trebuie să figureze pe ambalaj

Următoarele recomandări de spălare (sau recomandări echivalente) trebuie să apară pe ambalajele produselor etichetate cu eticheta ecologică a UE care fac parte din categoria de produse vizată, cu excepția produselor de îndepărtare a petelor înainte de spălare. Recomandările de spălare pot fi sub formă de text sau de simboluri:

„—

Spălați la cea mai scăzută temperatură posibilă

Spălați întotdeauna cu încărcare completă

Dozați în funcție de gradul de murdărie și de duritatea apei, respectând instrucțiunile de dozare

În caz de alergie la praf, spălați întotdeauna așternuturile la 60 C. Măriți temperatura de spălare la 60 C în caz de boli infecțioase.

Folosind acest produs cu etichetă ecologică și respectând instrucțiunile de dozare, contribuiți la reducerea poluării apei, a producției de deșeuri și a consumului de energie.”

(c)   Afirmații care figurează pe ambalaj

În general, afirmațiile care figurează pe ambalaj trebuie să fie demonstrate fie prin teste de performanță, fie prin alte documente pertinente (de exemplu, afirmațiile referitoare la eficiența la temperaturi scăzute, cele referitoare la îndepărtarea anumitor tipuri de pete, cele privind avantajele pentru anumite tipuri de culori ale articolelor textile sau alte afirmații cu privire la proprietățile/avantajele specifice ale produsului):

de exemplu, dacă se afirmă că un produs este eficient la 20 °C, trebuie efectuat un test de eficiență la ≤ 20 °C (și, în mod similar, pentru alte afirmații referitoare la temperaturi sub 30 °C);

de exemplu, dacă se afirmă că un produs este eficient pentru anumite tipuri de pete, această afirmație trebuie demonstrată printr-un test de eficiență.

(d)   Informații care figurează pe ambalaj – cerințe suplimentare pentru produsele de îndepărtare a petelor

Pe produs nu trebuie să apară afirmații cu privire la îndepărtarea petelor pentru care nu s-a realizat un test de performanță.

Evaluare și verificare (a-d): Solicitantul trebuie să prezinte o mostră de etichetă a produsului, alături de o declarație de conformitate cu acest criteriu. Afirmațiile de pe produs trebuie demonstrate cu ajutorul rezultatelor unor teste adecvate sau al altor documente pertinente.

Criteriul 9 –   Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

Eticheta facultativă prevăzută cu un spațiu pentru text trebuie să conțină următorul text:

„—

Impact redus asupra ecosistemelor acvatice

Utilizare limitată a substanțelor periculoase

Performanță dovedită.”

Orientările privind utilizarea etichetei facultative prevăzute cu spațiu pentru text pot fi găsite la rubrica „Guidelines for use of the Ecolabel logo” de la adresa: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o mostră de etichetă.


(1)  Nr. DID este numărul ingredientului din lista DID (lista bazei de date a ingredientelor pentru detergenți - „Detergent Ingredient Database”) și este folosit pentru a se stabili dacă se respectă criteriile 2 și 3. A se vedea apendicele I.

(2)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(3)  Doza medie estimată care trebuie utilizată la calculul VCD. Doza reală depinde de numărul de pete existente într-o încărcătură de rufe. Doza estimată se bazează pe o doză de 2 ml pe aplicare și 6 aplicări pe o încărcătură de rufe de 4,5 kg (produs de îndepărtare a petelor lichid).

(4)  Limita VCD se bazează pe o doză estimată de 2 ml pe aplicare și 6 aplicări pe o încărcătură de rufe de 4,5 kg, pentru un produs de îndepărtare a petelor lichid. Produsele dozate sub formă de pulbere sau de pastă de exemplu trebuie să respecte aceeași limită a VCD.

(5)  Limita aNBO se bazează pe o doză estimată de 2 ml pe aplicare și 6 aplicări pe o încărcătură de rufe de 4,5 kg, pentru un produs de îndepărtare a petelor lichid.

(6)  Limita anNBO se bazează pe o doză estimată de 2 ml pe aplicare și 6 aplicări pe o încărcătură de rufe de 4,5 kg, pentru un produs de îndepărtare a petelor lichid.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(8)  Directiva 67/548/CEE a Consiliului, adaptată la REACH în conformitate cu Directiva 2006/121/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului modificată.

(9)  Menționate la criteriul 4(e). Această scutire se aplică cu condiția ca potențialele de bioacumulare ale biocidelor să fie caracterizate de valori log Pow (coeficient de partiție octanol/apă) < 3,0 sau de un factor de bioconcentrare determinat experimental (BCF) ≤ 100.

(10)  Inclusiv stabilizatori și alte substanțe auxiliare din preparate.

(11)  În concentrații mai mici de 1,0 % în materia primă, atât timp cât concentrația totală în produsul final este mai mică de 0,10 %.

Apendicele I

Lista bazei de date a ingredientelor pentru detergenți („Detergents Ingredients Database” – DID)

Lista DID (partea A) este o listă care conține informații cu privire la toxicitatea și biodegradabilitatea în mediul acvatic a ingredientelor folosite în mod obișnuit în formulele de detergenți. Lista cuprinde informații cu privire la toxicitatea și biodegradabilitatea unei serii de substanțe utilizate în produsele de spălare și curățare. Lista DID nu este exhaustivă, însă, în partea B a acesteia, se oferă indicații cu privire la determinarea parametrilor de calcul pertinenți pentru substanțele neincluse în listă [de exemplu factorul de toxicitate (FT) și factorul de degradare (FD), utilizați pentru calculul volumului critic de diluție]. Lista DID este o sursă generică de informații, iar substanțele incluse în această listă nu sunt aprobate automat pentru a fi utilizate în produsele etichetate cu eticheta ecologică a UE. Lista DID (părțile A și B) se poate consulta pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE.

Pentru a evalua valorile FT și FD ale substanțelor despre a căror toxicitate și biodegradabilitate în mediul acvatic nu sunt disponibile informații, se pot utiliza analogii structurale cu substanțe similare. Aceste analogii structurale trebuie aprobate de organismul competent care acordă licența de utilizare a etichetei ecologice a UE. În mod alternativ, se aplică o abordare bazată pe ipoteza cea mai pesimistă, cu ajutorul următorilor parametri:

Abordare bazată pe ipoteza cea mai pesimistă:

 

Toxicitate acută

Toxicitate cronică

Degradare

Ingredient

LC50/EC50

FS(acut)

FT(acut)

NOEC (1)

FS(cronic)  (1)

FT(cronic)

FD

Aerob

Anaerob

„Nume”

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Demonstrarea biodegradabilității rapide

Pentru biodegradabilitatea rapidă se folosesc următoarele metode de încercare:

1.

Până la 1 decembrie 2010 și pe parcursul perioadei de tranziție cuprinsă între 1 decembrie 2010 și 1 decembrie 2015:

 

Metodele de încercare a biodegradabilității rapide prevăzute de Directiva 67/548/CEE, în special metodele detaliate în anexa V.C4 la această directivă, sau metodele de încercare OCDE 301 A-F echivalente sau încercările ISO echivalente.

 

În cazul agenților tensioactivi nu se aplică principiul ferestrei de 10 zile. Limita de admisibilitate se situează la 70 % pentru încercările menționate în anexa V.C4-A și C4-B la Directiva 67/548/CEE (și pentru încercările echivalente OCDE 301 A și E și încercările ISO echivalente) și la 60 % pentru încercările C4-C, D, E și F (și pentru încercările OCDE 301 B, C, D și F echivalente și încercările ISO echivalente).

2.

După 1 decembrie 2015 și pe parcursul perioadei de tranziție cuprinsă între 1 decembrie 2010 și 1 decembrie 2015:

Metodele de încercare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Demonstrarea biodegradabilității în mediu anaerob

Încercarea de referință pentru degradabilitatea în mediu anaerob este EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (iunie 1988) OCDE 311 sau o altă metodă echivalentă, cu condiția ca nivelul final de degradabilitate să se situeze la 60 % în condiții anaerobe. Se pot utiliza, de asemenea, metode de încercare care simulează condițiile dintr-un mediu anaerob relevant pentru a demonstra că s-a atins o degradabilitate finală de 60 % în condiții anaerobe.

Extrapolare pentru substanțele care nu sunt incluse în lista DID

În cazul ingredientelor care nu sunt incluse în lista DID, se poate utiliza metoda descrisă în continuare pentru a prezenta documentația necesară cu privire la biodegradabilitatea acestora în mediu anaerob.

1.

Se aplică o extrapolare rezonabilă. Se folosesc rezultatele încercărilor obținute cu o materie primă pentru a extrapola degradabilitatea finală în mediu anaerob a agenților tensioactivi înrudiți din punct de vedere structural. În cazul în care biodegradabilitatea a fost confirmată pentru un agent tensioactiv (sau pentru un grup de produse omoloage) în conformitate cu lista DID, se poate presupune că un tip similar de agent tensioactiv este, de asemenea, biodegradabil în mediu anaerob [de exemplu, gruparea etoxi sulfat C12-15 A 1-3 (nr. 8 în lista DID) este biodegradabilă în mediu anaerob, astfel încât se poate presupune o biodegradabilitate în mediu anaerob analoagă în cazul grupării etoxi sulfat C12-15 A 6]. În cazurile în care biodegradabilitatea în mediu anaerob a fost confirmată pentru un agent tensioactiv printr-o metodă de încercare corespunzătoare, se poate presupune că un tip similar de agent tensioactiv este, de asemenea, biodegradabil în mediu anaerob (de exemplu, datele din literatura de specialitate care confirmă biodegradabilitatea în mediu anaerob a agenților tensioactivi din grupa sărurilor de amoniu alchilesterice pot fi folosite pentru a demonstra biodegradabilitatea în mediu anaerob analoagă a altor săruri de amoniu cuaternare care conțin legături esteri în lanțul sau lanțurile de alchili).

2.

Se efectuează teste de screening pentru degradabilitatea în mediu anaerob. Dacă sunt necesare noi încercări, se efectuează un test de screening utilizând metoda ISO 11734, ECETOC nr. 28 (iunie 1988), OCDE 311 sau o metodă echivalentă.

3.

Se efectuează încercări de degradabilitate cu doze mici. Dacă sunt necesare noi încercări și în cazul în care apar probleme experimentale în cadrul testului de screening (de exemplu, inhibiție provocată de toxicitatea substanței testate), se repetă testul utilizând o doză mică de agent tensioactiv și se monitorizează degradarea prin măsurători cu 14C sau analize chimice. Încercările cu doze mici se pot efectua cu ajutorul metodei OCDE 308 (august 2000) sau al unei metode echivalente.


(1)  În cazul în care nu s-au găsit date acceptabile privind toxicitatea cronică, aceste coloane rămân goale. În acel caz, FT(cronic) se definește ca fiind egal cu FT(acut).


Rectificări

30.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/48


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 223 din 21 august 2008 )

La pagina 11, articolul 23 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Pentru produsele care nu sunt încă depozitate, deciziile privind cererile sunt notificate fiecărui solicitant de autoritatea competentă, în termen de cinci zile lucrătoare de la data înaintării cererii, cu condiția ca, în acest interval, Comisia să nu adopte măsuri speciale în conformitate cu alineatul (3); contractul este considerat ca fiind încheiat în ziua expedierii notificării deciziei menționate la prezentul alineat.”,

se va citi:

„(2)   Pentru produsele care nu sunt încă depozitate, deciziile privind cererile sunt notificate fiecărui solicitant de autoritatea competentă în a cincea zi lucrătoare de la data înaintării cererii, cu condiția ca, între timp, Comisia să nu adopte măsuri speciale în conformitate cu alineatul (3); contractul este considerat ca fiind încheiat în ziua expedierii notificării deciziei menționate la prezentul alineat.”