ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.102.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 102

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
16 aprilie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 370/2011 al Consiliului din 11 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 215/2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare, în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 371/2011 al Comisiei din 15 aprilie 2011 privind autorizarea preparatului dimetilglicină sare de sodiu ca aditiv furajer destinat puilor pentru îngrășare (titularul autorizației Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 372/2011 al Comisiei din 15 aprilie 2011 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2011/2012

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 373/2011 al Comisiei din 15 aprilie 2011 privind autorizarea preparatului Clostridium butyricum FERM-BP 2789 ca aditiv furajer pentru speciile aviare minore, cu excepția păsărilor ouătoare, pentru purceii înțărcați și pentru speciile porcine minore (înțărcate) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 903/2009 (titularul autorizației: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., reprezentat de Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 374/2011 al Comisiei din 11 aprilie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Farina di castagne della Lunigiana (DOP)]

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 375/2011 al Comisiei din 11 aprilie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Formaggella del Luinese (DOP)]

15

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 376/2011 al Comisiei din 15 aprilie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

17

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 377/2011 al Comisiei din 15 aprilie 2011 privind prețurile de vânzare a cerealelor pentru a zecea serie de invitații separate de participare la licitație din cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010

19

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 378/2011 al Comisiei din 15 aprilie 2011 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 aprilie 2011

21

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva de punere în aplicare 2011/47/UE a Comisiei din 15 aprilie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii sulfatului de aluminiu ca substanță activă și de modificare a Deciziei 2008/941/CE a Comisiei ( 1 )

24

 

*

Directiva de punere în aplicare 2011/48/UE a Comisiei din 15 aprilie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii bromadiolonului ca substanță activă și de modificare a Deciziei 2008/941/CE a Comisiei ( 1 )

28

 

 

DECIZII

 

 

2011/243/UE

 

*

Decizia Consiliului din 11 aprilie 2011 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

32

 

 

2011/244/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 15 aprilie 2011 de excludere de la finanțarea din fondurile Uniunii Europene a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2011) 2517]

33

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 84/2011 al Consiliului din 31 ianuarie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko și anumitor funcționari din Belarus (JO L 28, 2.2.2011)

44

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului (JO L 254, 26.9.2009)

44

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 370/2011 AL CONSILIULUI

din 11 aprilie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 215/2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare, în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), astfel cum a fost modificat ultima dată la Oagadugu, Burkina Faso, la 22 iunie 2010 (2),

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor comunitare în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-CE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din Tratatul CE (3) (denumit în continuare „acordul intern”), în special articolul 10 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Curții de Conturi (4),

după consultarea Băncii Europene de Investiții,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 februarie 2008 (5) stabilește normele pentru instituirea și execuția financiară a resurselor celui de-al 10-lea Fond European de Dezvoltare (prescurtat în continuare „FED”).

(2)

Tratatul de la Lisabona instituie Serviciul European de Acțiune Externă (prescurtat în continuare „SEAE”). Pentru a se ține seama de instituirea SEAE, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6) (denumit în continuare „regulamentul financiar”) a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1081/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Pentru a conferi un cadru legal stabil destinat execuției FED și pentru a se ține seama de instituirea SEAE și de modificările aduse regulamentului financiar, este necesară modificarea Regulamentului (CE) nr. 215/2008.

(3)

În conformitate cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (8), SEAE este un serviciu sui generis și ar trebui considerat o instituție în sensul regulamentului financiar.

(4)

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că delegațiile Comisiei vor face parte integrantă din SEAE ca delegații ale Uniunii. Este necesar să se asigure continuitatea funcționării delegațiilor Uniunii și, în special, continuitatea și eficiența modului de gestionare a resurselor FED de către delegații. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie autorizată să își subdelege competențele de execuție a resurselor FED către șefii delegațiilor Uniunii care aparțin SEAE, în calitate de instituție separată. Ordonatorii de credite delegați ar trebui să fie în continuare responsabili de definirea sistemelor interne de gestiune și control, în timp ce șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să fie responsabili de instituirea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor desfășurate în cadrul delegațiilor lor, și ar trebuie să prezinte, de două ori pe an, un raport în acest sens. Este oportun să se prevadă ca o astfel de delegare să poată fi retrasă în conformitate cu normele aplicabile Comisiei.

(5)

Pentru a respecta principiul bunei gestiuni financiare, șefii delegațiilor Uniunii ar trebui, atunci când acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați, să aplice normele Comisiei și să fie supuși acelorași sarcini, obligații și responsabilități ca orice alt ordonator de credite subdelegat. În acest scop, șefii delegațiilor ar trebui, de asemenea, să considere Comisia ca fiind instituția lor.

(6)

În contextul descărcării de gestiune, dat fiind că SEAE ar trebui tratat ca instituție în sensul regulamentului financiar, SEAE ar trebui să facă pe deplin obiectul procedurilor prevăzute la articolele 142, 143 și 144 din Regulamentul (CE) nr. 215/2008. SEAE ar trebui să coopereze pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și să furnizeze, dacă este cazul, informațiile suplimentare necesare, inclusiv prin intermediul participării la reuniunile organismelor competente. În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 215/2008, Comisia ar trebui să rămână responsabilă de execuția resurselor FED, inclusiv a resurselor FED gestionate de șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați. Pentru a-i permite Comisiei să își îndeplinească responsabilitățile, șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să furnizeze informațiile necesare. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate ar trebui să fie informat concomitent și ar trebui să faciliteze cooperarea între delegațiile Uniunii și departamentele Comisiei. Dată fiind noutatea acestei structuri, este necesar să se aplice dispoziții care cuprind standarde ridicate privind transparența și responsabilitatea financiară.

(7)

Contabilul Comisiei ar trebui să rămână responsabil de întreaga execuție a resurselor FED, inclusiv pentru operațiunile contabile legate de resursele FED subdelegate șefilor delegațiilor Uniunii.

(8)

Pentru a asigura coerența și tratamentul egal între ordonatorii de credite subdelegați care sunt membri ai personalului SEAE și cei care sunt membri ai personalului Comisiei, precum și informarea adecvată a Comisiei, grupul Comisiei specializat în domeniul neregulilor financiare ar trebui să fie responsabil și pentru tratarea neregulilor din cadrul SEAE, în cazurile în care competențele de execuție ale Comisiei sunt subdelegate șefilor delegațiilor Uniunii. Cu toate acestea, pentru a menține legătura dintre responsabilitatea gestiunii financiare și acțiunile disciplinare, Comisia ar trebui să aibă dreptul de a solicita Înaltului Reprezentant să inițieze proceduri în cazul în care grupul constată nereguli privind competențele Comisiei subdelegate șefilor delegațiilor Uniunii. În acest caz, Înaltul Reprezentant ar trebui să ia măsurile adecvate în conformitate cu Statutul personalului.

(9)

Pentru a asigura un sistem de control intern efectiv și eficient, șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să fie supuși competențelor de verificare ale auditorului intern al Comisiei, pentru activitățile de gestiune financiară care le-au fost subdelegate.

(10)

Pentru a asigura controlul democratic asupra execuției resurselor FED, șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să ofere o asigurare, însoțită de un raport care să prezinte informații cu privire la eficiența și eficacitatea sistemelor interne de gestiune și control din delegațiile lor, precum și cu privire la gestionarea operațiunilor care le-au fost subdelegate. Rapoartele șefilor delegațiilor Uniunii ar trebui să fie anexate la raportul anual de activitate al ordonatorilor de credite delegați responsabili și puse la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 215/2008 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 215/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 14 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia furnizează, într-o manieră corespunzătoare, informațiile privind beneficiarii fondurilor provenite din FED pe care le deține, atunci când resursele FED sunt executate în mod centralizat și direct de către departamentele sale sau de către delegațiile Uniunii în conformitate cu articolul 17 al doilea paragraf, precum și informații privind beneficiarii fondurilor, astfel cum au fost transmise de entitățile cărora le-a fost delegată execuția financiară, în temeiul altor moduri de gestionare.”

2.

La articolul 17 se adaugă următoarele paragrafe:

„Cu toate acestea, Comisia poate să delege competențele sale de execuție a resurselor FED șefilor delegațiilor Uniunii. Concomitent, aceasta îl informează pe Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant) cu privire la acest aspect. Atunci când acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați, șefii delegațiilor Uniunii aplică normele utilizate de Comisie pentru execuția resurselor FED și sunt supuși acelorași sarcini, obligații și responsabilități ca orice alt ordonator de credite subdelegat.

Comisia poate retrage delegarea în cauză în conformitate cu propriile norme.

În scopul celui de al doilea paragraf, Înaltul Reprezentant ia măsurile necesare pentru a facilita cooperarea dintre delegațiile Uniunii și departamentele Comisiei.

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă («SEAE») pot conveni acorduri detaliate pentru a facilita execuția de către delegațiile Uniunii a resurselor alocate cheltuielilor de asistență aferente FED, în conformitate cu articolul 6 din acordul intern. Respectivele acorduri nu pot să cuprindă derogări de la dispozițiile prezentului regulament.”

3.

La articolul 25 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când Comisia execută resursele FED în mod centralizat, sarcinile de execuție sunt efectuate fie direct de către departamentele sale sau de către delegațiile Uniunii în conformitate cu articolul 17 al doilea paragraf, fie indirect, în conformitate cu alineatele (2)-(4) ale prezentului articol și cu articolele 26-29.”

4.

La articolul 32, se adaugă următorul alineat:

„(5)   Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 17 al doilea paragraf, aceștia se află în subordinea Comisiei ca instituție responsabilă de definirea, executarea, controlul și evaluarea sarcinilor și responsabilităților ce le revin în calitate de ordonatori de credite subdelegați. Comisia îl informează, concomitent, pe Înaltul Reprezentant cu privire la acest aspect.”

5.

La articolul 38 al doilea paragraf, se adaugă teza următoare:

„Rapoartele anuale de activitate ale ordonatorilor de credite delegați sunt puse, de asemenea, la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.”

6.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 38a

(1)   Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați, în conformitate cu articolul 17 al doilea paragraf, aceștia cooperează îndeaproape cu Comisia în vederea execuției adecvate a fondurilor, pentru a asigura, în special, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor financiare, respectarea principiului bunei gestiuni financiare în cadrul gestionării fondurilor și protejarea efectivă a intereselor financiare ale Uniunii.

În acest scop, șefii delegațiilor iau toate măsurile necesare pentru a preveni apariția oricărei situații susceptibile să compromită responsabilitatea Comisiei în ceea ce privește execuția resurselor FED care le-au fost subdelegate, precum și orice conflict de priorități care ar putea avea un impact asupra punerii în aplicare a sarcinilor de gestiune financiară care le-au fost subdelegate.

Atunci când apare o situație sau un conflict de tipul celor menționate la al doilea paragraf, șefii delegațiilor Uniunii informează fără întârziere directorii generali din cadrul Comisiei și al SEAE cu privire la acest aspect. Directorii generali respectivi iau măsurile necesare pentru remedierea situației.

(2)   Atunci când șeful unei delegații a Uniunii se găsește în situația menționată la articolul 37 alineatul (4), acesta face apel la grupul specializat în domeniul neregulilor financiare, instituit în temeiul articolului 54 alineatul (3). În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot dăuna intereselor Uniunii, șeful delegației informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

(3)   Șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 17 al doilea paragraf prezintă un raport ordonatorului lor de credite delegat, astfel încât acesta din urmă să poată integra aceste rapoarte în raportul său anual de activitate menționat la articolul 38. Rapoartele prezentate de șefii delegațiilor Uniunii cuprind informații privind eficiența și eficacitatea sistemelor interne de gestiune și control instituite în cadrul delegației lor, precum și informații privind gestionarea operațiunilor care le-au fost subdelegate, și oferă asigurarea prevăzută la articolul 54 alineatul (2a). Rapoartele în cauză se anexează la raportul anual de activitate al ordonatorului de credite delegat și se pun la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, ținând cont, dacă este cazul, de caracterul lor confidențial.

Șefii delegațiilor Uniunii cooperează pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și furnizează, după caz, orice informații suplimentare necesare. În acest context, li se poate solicita să participe la reuniuni ale organismelor competente și să ofere asistență ordonatorului de credite delegat responsabil.

(4)   Șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 17 al doilea paragraf răspund oricărei solicitări care le este adresată de ordonatorul de credite delegat, din proprie inițiativă sau, în contextul descărcării de gestiune, la cererea Parlamentului European.

(5)   Comisia se asigură că subdelegarea de competențe nu aduce atingere procedurii de descărcare de gestiune, în conformitate cu articolele 142, 143 și 144.”

7.

La articolul 39 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Contabilul Comisiei rămâne responsabil pentru întreaga execuție a resurselor FED, inclusiv pentru operațiunile contabile legate de resursele FED subdelegate șefilor delegațiilor Uniunii.”

8.

Articolul 54 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   În cazul subdelegării către șefii delegațiilor Uniunii, ordonatorul de credite delegat este responsabil de definirea sistemelor interne de gestiune și control existente, precum și de asigurarea eficacității și eficienței acestora. Șefii delegațiilor Uniunii sunt responsabili de crearea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, conform instrucțiunilor ordonatorului de credite delegat, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor pe care le desfășoară în cadrul delegației Uniunii aflate sub responsabilitatea lor. Înainte de a-și prelua funcția, aceștia trebuie să participe la cursuri specifice de formare privind sarcinile și responsabilitățile ce le revin ordonatorilor de credite, precum și privind execuția resurselor FED, în conformitate cu articolul 37 alineatul (3).

Șefii delegațiilor Uniunii prezintă rapoarte cu privire la responsabilitățile care le revin în temeiul primului paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu articolul 38a alineatul (3).

În fiecare an, șefii delegațiilor Uniunii pun la dispoziția ordonatorului de credite delegat asigurarea privind sistemele interne de gestiune și control instituite în delegațiile lor, precum și cu privire la gestionarea operațiunilor care le sunt delegate și rezultatele acestora, pentru a permite ordonatorului de credite să întocmească declarația de asigurare, în conformitate cu articolul 38.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 17 al doilea paragraf, grupul specializat în domeniul neregulilor financiare instituit de Comisie în temeiul alineatului (3) al prezentului articol este competent în ceea ce privește cazurile la care se face referire la alineatul (3) respectiv.

În cazul în care grupul constată probleme sistemice, acesta transmite un raport însoțit de recomandări ordonatorului de credite, Înaltului Reprezentant sau ordonatorului de credite delegat, cu condiția ca acesta din urmă să nu fie persoana implicată, precum și auditorului intern.

Pe baza avizului grupului, Comisia poate solicita Înaltului Reprezentant, în calitatea sa de autoritate de numire, să inițieze proceduri care să antreneze răspunderea disciplinară sau pecuniară a ordonatorilor de credite subdelegați, în cazul în care neregulile vizează competențele care le-au fost subdelegate de către Comisie. În acest caz, Înaltul Reprezentant va lua măsurile adecvate în conformitate cu Statutul funcționarilor pentru a pune în aplicare deciziile privind acțiunea disciplinară și/sau plata de depăgubiri recomandate de Comisie.

Statele membre sprijină pe deplin Uniunea în ceea ce privește antrenarea răspunderii, în temeiul articolului 22 din Statutul agenților temporari cărora li se aplică articolul 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților.”

9.

La articolul 89, se adaugă următorul paragraf:

„În scopul realizării auditului intern al SEAE, șefii delegațiilor Uniunii, acționând în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 17 al doilea paragraf, sunt supuși competențelor de verificare ale auditorului intern al Comisiei, pentru activitățile de gestiune financiară care le-au fost subdelegate.”

10.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 144a

SEAE face pe deplin obiectul procedurilor prevăzute la articolele 142, 143 și 144. SEAE cooperează pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și va furniza, dacă este cazul, informațiile suplimentare necesare, inclusiv prin intermediul participării la reuniuni ale organismelor competente.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 11 aprilie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

PINTÉR S.


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287, 4.11.2010, p. 3.

(3)  JO L 247, 9.9.2006, p. 32.

(4)  JO C 66, 1.3.2011, p. 1.

(5)  JO L 78, 19.3.2008, p. 1.

(6)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1081/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă (JO L 311, 26.11.2010, p. 9).

(8)  JO L 201, 3.8.2010, p. 30.


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 371/2011 AL COMISIEI

din 15 aprilie 2011

privind autorizarea preparatului dimetilglicină sare de sodiu ca aditiv furajer destinat puilor pentru îngrășare (titularul autorizației Taminco N.V.)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinați hranei animalelor și prezintă motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare pentru dimetilglicină sare de sodiu. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea preparatului dimetilglicină sare de sodiu ca aditiv furajer destinat puilor pentru îngrășare, în vederea clasificării în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

În avizul său din 7 decembrie 2010 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul dimetilglicină sare de sodiu nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, a sănătății consumatorilor sau asupra mediului și poate îmbunătăți în mod semnificativ creșterea în greutate și indicele de consum alimentar al puilor pentru îngrășare. Autoritatea nu consideră necesară prevederea unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer, prezentat de laboratorul de referință al Uniunii Europene în materie de aditivi pentru hrana animalelor înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului dimetilglicină sare de sodiu arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „alți aditivi zootehnici”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specii sau categorii de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: alți aditivi zootehnici (îmbunătățirea parametrilor zootehnici)

4d4

Taminco N.V.

Dimetilglicină sare de sodiu

 

Compoziția aditivului

Dimetilglicină sare de sodiu cu o puritate de cel puțin 97 %

 

Substanța activă

Sodiu N,N-dimetilglicină

C4H8NO2Na, obținut prin sinteză chimică.

 

Metode de analiză  (1)

Pentru determinarea substanței active în aditiv și preamestecuri: cromatografie lichidă (HPLC) cu detecție cu grup de diode (DAD), detecție la 193 nm.

Pentru determinarea substanței active în hrana pentru animale: cromatografie în fază gazoasă (GC) cu derivatizare pre-coloană și detecție cu ionizare în flacără (FID).

Pui pentru îngrășare

 

1 000

1.

Pentru siguranță: în timpul manipulării se folosesc ochelari și mănuși.

2.

Doza minimă recomandată: 1 000 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

6 mai 2021


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință al Uniunii Europene în materie de aditivi pentru hrana animalelor: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 372/2011 AL COMISIEI

din 15 aprilie 2011

de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2011/2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 61 primul paragraf litera (d), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, zahărul sau izoglucoza produse în surplus față de cotele menționate la articolul 56 din regulamentul menționat pot fi exportate numai în limita cantitativă care urmează să fie fixată.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare pentru exporturile peste cotă, în special în ceea privește eliberarea licențelor de export. Totuși, limita cantitativă trebuie să fie fixată pentru fiecare an de comercializare, ținând seama de eventualele oportunități de pe piețele de export.

(3)

Exporturile din Uniune reprezintă o parte importantă din activitatea economică a anumitor producători de zahăr și izoglucoză din Uniune, care și-au creat piețe tradiționale în afara Uniunii. Exporturile de zahăr și izoglucoză spre piețele respective ar putea fi viabile din punct de vedere economic și fără acordarea de restituiri la export. În acest scop, este necesară fixarea unei limite cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă, astfel încât producătorii din UE în cauză să poată continua să își aprovizioneze piețele tradiționale.

(4)

Pentru anul de comercializare 2011/2012, se estimează că fixarea inițială a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă la 650 000 de tone echivalent zahăr alb, respectiv 50 000 de tone de substanță uscată pentru izoglucoză peste cotă, ar corespunde cererii de pe piață.

(5)

Prețurile zahărului pe piața mondială s-au menținut în mod constant la un nivel ridicat din octombrie 2010, iar previziunile privind prețurile pe piața mondială bazate pe piețele la termen de la Londra și New York indică menținerea unui preț ridicat pe piața mondială pe parcursul anului 2011 și ulterior. În consecință este dificil să se obțină estimări fiabile cu privire la cantitățile care vor fi eventual importate în Uniune. Experiența dobândită în anul de comercializare 2010/2011 arată că au trebuit eliberate anumite cantități de zahăr peste cotă pe piața internă pentru a se asigura aprovizionarea corespunzătoare a pieței din Uniune. În consecință, este necesar ca exporturile peste cotă să se poată face începând de la 1 ianuarie 2012, dată la care vor fi disponibile informații mai precise cu privire la situația reală a aprovizionării în Uniune.

(6)

Exporturile de zahăr din Uniune către anumite destinații apropiate și către țările terțe care aplică produselor din Uniune un tratament preferențial la import se află, în prezent, într-o poziție concurențială deosebit de favorabilă. Având în vedere inexistența unor instrumente adecvate de sprijin reciproc în lupta împotriva neregulilor, este necesar să se excludă anumite destinații apropiate din rândul destinațiilor eligibile, pentru a reduce la minimum riscul de fraudă și pentru a preveni orice abuz legat de reimportarea sau reintroducerea în Uniune a zahărului peste cotă.

(7)

Având în vedere riscurile mai scăzute estimate pentru eventualele fraude referitoare la izoglucoză, dată fiind natura produsului, nu este necesară restricționarea destinațiilor eligibile pentru exportul de izoglucoză peste cotă.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fixarea limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă

(1)   Pentru anul de comercializare 2011/2012, care durează de la 1 octombrie 2011 până la 30 septembrie 2012, limita cantitativă menționată la articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este de 650 000 de tone pentru exporturile fără restituire de zahăr alb peste cotă încadrat la codul NC 1701 99.

(2)   Exporturile efectuate în limita cantitativă fixată la alineatul (1) sunt autorizate pentru toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andora, Liechtenstein, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), San Marino, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (3), Muntenegru, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

(b)

teritorii ale statelor membre care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Heligoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru, dar care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii: Gibraltar.

Articolul 2

Fixarea limitei cantitative pentru exporturile de izoglucoză peste cotă

(1)   Pentru anul de comercializare 2011/2012, care durează de la 1 octombrie 2011 până la 30 septembrie 2012, limita cantitativă menționată la articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este de 50 000 de tone de substanță uscată pentru exporturile fără restituire de izoglucoză peste cotă încadrată la codurile NC 1702 40 10, 1702 60 10 și 1702 90 30.

(2)   Exporturile produselor menționate la alineatul (1) sunt autorizate numai în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Expiră la 30 septembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  Inclusiv Kosovo, în conformitate cu Rezoluția nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 373/2011 AL COMISIEI

din 15 aprilie 2011

privind autorizarea preparatului Clostridium butyricum FERM-BP 2789 ca aditiv furajer pentru speciile aviare minore, cu excepția păsărilor ouătoare, pentru purceii înțărcați și pentru speciile porcine minore (înțărcate) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 903/2009 (titularul autorizației: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., reprezentat de Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinați hranei animalelor, motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații, precum și posibilitatea de modificare a autorizației unui aditiv furajer în urma unei cereri adresate de către titularul autorizației și a unui aviz din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”)

(2)

Prin Regulamentul (CE) nr. 903/2009 al Comisiei (2), preparatul Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) a fost autorizat pentru o perioadă de zece ani ca aditiv furajer destinat puilor pentru îngrășare.

(3)

Solicitantul a cerut înlocuirea denumirii tulpinii Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) cu Clostridium butyricum FERM-BP 2789, a numelui reprezentantului titularului autorizației Mitsui & Co. Deutschland GmbH cu Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U., precum și, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, o nouă utilizare a acestui aditiv pentru speciile aviare minore (cu excepția găinilor ouătoare), pentru purceii înțărcați și pentru speciile porcine minore înțărcate, solicitând ca aditivul să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în sensul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, precum și de datele relevante în sprijinul cererii.

(5)

În avizul său din 8 decembrie 2010 (3), autoritatea a concluzionat că preparatul Clostridium butyricum FERM-BP 2789 menționat în anexă, în condițiile de utilizare propuse, nu are efecte adverse asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului și că acest aditiv poate determina îmbunătățirea ratei de creștere și a eficienței conversiei alimentare pentru speciile vizate. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că denumirea anterioară a tulpinii nu permitea identificarea fără ambiguitate a tulpinii de producție și, în consecință, este de acord cu dorința solicitantului de a înlocui denumirea respectivă cu Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Autoritatea a concluzionat că a fost demonstrată compatibilitatea pentru încă două coccidiostatice. Aceasta nu consideră necesară prevederea unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer, prezentat de laboratorul de referință al Uniunii Europene în materie de aditivi pentru hrana animalelor înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Modificarea propusă a termenilor autorizației în ceea ce privește numele reprezentantului titularului autorizației este de natură pur administrativă și nu presupune o nouă evaluare a aditivilor în cauză. Autoritatea a fost informată cu privire la această cerere.

(7)

Evaluarea preparatului arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 903/2009 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Întrucât modificările privind condițiile de autorizare nu sunt legate de motive de siguranță, ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție pentru epuizarea stocurilor existente de preamestecuri și furaje combinate.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intestinale”, se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile menționate în anexa respectivă.

Articolul 2

În Regulamentul (CE) nr. 903/2009, termenii „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)” și „Mitsui & Co. Deutschland GmbH” se înlocuiesc cu termenii „Clostridium butyricum FERM-BP 2789” și, respectiv, „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.”

La punctul 2 din coloana „Alte dispoziții” din anexa la Regulamentul (CE) nr. 903/2009, se adaugă termenii „monensin sodiu sau lasalocid”.

Articolul 3

Furajele care conțin Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) etichetate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 903/2009 pot fi introduse în continuare pe piață și pot fi utilizate până la epuizarea stocurilor.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 256, 29.9.2009, p. 26.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(1):1951.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specii sau categorii de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. reprezentat de Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Compoziția aditivului

Preparat de Clostridium butyricum FERM BP-2789 cu un conținut minim de aditiv în formă solidă 5 × 108 UFC/g.

 

Caracterizarea substanței active

Clostridium butyricum FERM BP-2789

 

Metodă de analiză  (1)

 

Cuantificare: metoda turnării pe placă, bazată pe standardul ISO 15213.

 

Identificare: metoda electroforezei în gel în câmp pulsatil (PFGE).

Specii aviare minore (cu excepția găinilor ouătoare).

5 × 108 UFC

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Este permisă utilizarea în furaje care conțin coccidiostaticele autorizate: monensin sodiu, diclazuril, maduramicin amoniu, robenidină, narazin, narazin/nicarbazin, semduramicin, decochinat, salinomicin sodiu sau lasalocid de sodiu.

3.

Pentru siguranță: trebuie utilizată o mască de protecție respiratorie în timpul manipulării.

6 mai 2021

Purcei (înțărcați) și specii porcine minore (înțărcate).

2,5 × 108 UFC


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință al Uniunii Europene în materie de aditivi pentru hrana animalelor: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 374/2011 AL COMISIEI

din 11 aprilie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Farina di castagne della Lunigiana (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Farina di castagne della Lunigiana”, depusă de Italia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 220, 14.8.2010, p. 14.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

ITALIA

Farina di castagne della Lunigiana (DOP)


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 375/2011 AL COMISIEI

din 11 aprilie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Formaggella del Luinese (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Formaggella del Luinese” depusă de Italia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 220, 14.8.2010, p. 18.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.3.   Brânzeturi

ITALIA

Formaggella del Luinese (DOP)


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 376/2011 AL COMISIEI

din 15 aprilie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 aprilie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 377/2011 AL COMISIEI

din 15 aprilie 2011

privind prețurile de vânzare a cerealelor pentru a zecea serie de invitații separate de participare la licitație din cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (f), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1017/2010 al Comisiei (2) a deschis vânzările de cereale prin procedură de licitație în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (3).

(2)

Având în vedere ofertele primite în urma invitațiilor separate de participare la licitație, Comisia trebuie să fixeze pentru fiecare tip de cereale și pentru fiecare stat membru un preț minim de vânzare sau să decidă să nu fixeze un preț minim de vânzare, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 și cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1017/2010.

(3)

Pe baza ofertelor primite pentru a zecea serie de invitații separate de participare la licitație, s-a decis că trebuie fixat un preț minim de vânzare pentru anumite cereale și pentru anumite state membre și că nu trebuie fixat un preț minim de vânzare pentru alte cereale și alte state membre.

(4)

Pentru a transmite pieței un semnal rapid și a asigura o gestionare eficientă a măsurii, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a zecea serie de invitații separate de participare la licitație pentru vânzarea de cereale din cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 13 aprilie 2011, deciziile referitoare la prețul de vânzare pentru fiecare tip de cereale și fiecare stat membru sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293, 11.11.2010, p. 41.

(3)  JO L 349, 29.12.2009, p. 1.


ANEXĂ

Decizii privind vânzările

(EUR/tonă)

Stat membru

Prețul minim de vânzare

Grâu comun

Orz

Porumb

Codul NC 1001 90

Codul NC 1003 00

Codul NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

Nu s-a fixat niciun preț minim de vânzare (toate ofertele au fost respinse).

°

Nu s-au depus oferte.

X

Nu sunt disponibile cereale pentru vânzare.

#

Nu se aplică.


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 378/2011 AL COMISIEI

din 15 aprilie 2011

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 aprilie 2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilirea a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la data importării, majorat cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei la import menționate la alineatul (1) din articolul de mai sus, se stabilesc periodic, pentru produsele în cauză, prețuri CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 5 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 16 aprilie 2011, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 16 aprilie 2011, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 aprilie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 aprilie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 16 aprilie 2011

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

0,00

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare a mărfurilor se află la Marea Mediterană sau la Marea Neagră,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

1.4.2011-14.4.2011

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

253,38

208,52

Prețul FOB USA

238,83

228,83

208,83

162,14

Primă pentru Golf

14,64

Primă pentru Marile Lacuri

74,16

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

17,88 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

49,29 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].


DIRECTIVE

16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/24


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/47/UE A COMISIEI

din 15 aprilie 2011

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii sulfatului de aluminiu ca substanță activă și de modificare a Deciziei 2008/941/CE a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1) , în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 1112/2002 (2) și (CE) nr. 2229/2004 (3) ale Comisiei stabilesc normele de punere în aplicare a etapei a patra a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea eventualei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă includea sulfatul de aluminiu.

(2)

În conformitate cu articolul 24e din Regulamentul (CE) nr. 2229/2004, notificatorul și-a retras sprijinul pentru includerea substanței active respective în anexa I la Directiva 91/414/CEE, în termen de două luni de la primirea proiectului de raport de evaluare. În consecință, Decizia 2008/941/CE a Comisiei din 8 decembrie 2008 privind neincluderea anumitor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe (4) a fost adoptată privind neincluderea sulfatului de aluminiu.

(3)

În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, notificatorul inițial (denumit în continuare „solicitantul”) a prezentat o nouă cerere solicitând aplicarea procedurii accelerate prevăzute la articolele 14-19 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (5).

(4)

Cererea a fost transmisă Țărilor de Jos, care au fost desemnate stat membru raportor prin Regulamentul (CE) nr. 2229/2004. Perioada pentru procedura accelerată a fost respectată. Specificația substanței active și utilizările propuse sunt identice cu cele care au făcut obiectul Deciziei 2008/941/CE. Cererea este conformă, de asemenea, cu celelalte cerințe de fond și de procedură menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008.

(5)

Țările de Jos au evaluat informațiile suplimentare transmise de solicitant și au elaborat un raport suplimentar. Raportul a fost comunicat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei, la 9 martie 2010. Autoritatea a comunicat raportul suplimentar celorlalte state membre și solicitantului pentru observații și a transmis Comisiei observațiile primite. În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 și la cererea Comisiei, la 28 octombrie 2010, autoritatea a prezentat Comisiei concluzia sa privind sulfatul de aluminiu (6). Proiectul de raport de evaluare, raportul suplimentar și concluzia autorității au fost reexaminate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și au fost finalizate la 11 martie 2011, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei privind sulfatul de aluminiu.

(6)

Diferitele examinări efectuate au arătat că produsele de protecție a plantelor care conțin sulfat de aluminiu pot îndeplini, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările examinate și prezentate în raportul de reexaminare al Comisiei. Prin urmare, este necesară includerea sulfatului de aluminiu în anexa I, pentru a garanta că, în toate statele membre, autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță activă pot fi acordate în conformitate cu dispozițiile directivei menționate anterior.

(7)

Fără a aduce atingere acestei concluzii, este necesar să se obțină informații suplimentare privind anumite aspecte specifice. În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE, includerea unei substanțe în anexa I poate face obiectul unor condiții. Prin urmare, este necesar să se ceară solicitantului să prezinte informații concludente privind specificația materialului tehnic, produs în scopuri comerciale, prin date analitice corespunzătoare.

(8)

Înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, ar trebui acordat un termen rezonabil pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care decurg din această includere.

(9)

Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în Directiva 91/414/CEE ca urmare a includerii unei substanțe active în anexa I, statele membre ar trebui să dispună de un termen de șase luni de la includere pentru a reexamina autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin sulfat de aluminiu, în scopul de a asigura respectarea cerințelor prevăzute în Directiva 91/414/CEE, în special la articolul 13, precum și a condițiilor relevante prezentate în anexa I. După caz, statele membre ar trebui să modifice, să înlocuiască sau să retragă autorizațiile existente, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE. Prin derogare de la termenul menționat anterior, ar trebui să fie acordat un termen mai lung pentru prezentarea și evaluarea dosarului complet prevăzut în anexa III, corespunzător fiecărui produs de protecție a plantelor pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme prezentate în Directiva 91/414/CEE.

(10)

Experiența dobândită din includerile precedente în anexa I la Directiva 91/414/CEE ale substanțelor active evaluate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (7) a arătat că pot interveni dificultăți în interpretarea obligațiilor titularilor de autorizații existente în ceea ce privește accesul la informații. Prin urmare, pentru a se evita noi dificultăți, este necesar să se precizeze obligațiile statelor membre, în special obligația de a verifica dacă titularul unei autorizații demonstrează că are acces la un dosar care respectă cerințele din anexa II la directiva menționată anterior. Această precizare nu impune însă obligații noi statelor membre sau titularilor autorizațiilor, în raport cu directivele de modificare a anexei I adoptate până în prezent.

(11)

Prin urmare, Directiva 91/414/CEE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Decizia 2008/941/CE prevede neincluderea sulfatului de aluminiu și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță până la 31 decembrie 2011. Este necesar să se elimine rândul referitor la sulfatul de aluminiu din anexa la decizia menționată anterior.

(13)

Prin urmare, Decizia 2008/941/CE ar trebui modificată în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Rândul referitor la sulfatul de aluminiu din anexa la Decizia 2008/941/CE se elimină.

Articolul 3

Statele membre adoptă și publică, până la 30 noiembrie 2011 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi este comunicat de îndată de statele membre textul acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 decembrie 2011.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

(1)   Atunci când este necesar, statele membre modifică sau retrag, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin sulfat de aluminiu ca substanță activă, până la 30 noiembrie 2011.

Până la această dată, statele membre verifică, în special, dacă se respectă condițiile referitoare la sulfat de aluminiu din anexa I la directiva menționată anterior, cu excepția celor din partea B a rubricii corespunzătoare acestei substanțe active, precum și dacă titularul autorizației deține un dosar sau are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la directiva respectivă, conform condițiilor prevăzute la articolul 13 din directivă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru fiecare produs de protecție a plantelor autorizat care conține sulfat de aluminiu fie ca substanță activă unică, fie ca una dintre substanțele active enumerate în anexa I la Directiva 91/414/CEE până la 31 mai 2011 cel târziu, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la directiva menționată anterior și care ia în considerare partea B a rubricii referitoare la sulfatul de aluminiu din anexa I la directivă. Pe baza evaluării respective, statele membre stabilesc dacă produsul îndeplinește condițiile prezentate la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE.

În urma stabilirii acestui fapt, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține sulfat de aluminiu ca substanță activă unică, modifică sau retrag autorizația, atunci când este necesar, până la 31 mai 2015 cel târziu; sau

(b)

în cazul unui produs care conține sulfat de aluminiu ca una dintr-o serie de substanțe active, modifică sau retrag autorizația, atunci când este necesar, până la 31 mai 2015 sau până la data stabilită pentru o astfel de modificare sau retragere în directiva sau directivele respectivă (respective) care a (au) adăugat substanța sau substanțele relevantă (relevante) în anexa I la Directiva 91/414/CEE, oricare dintre aceste date este mai recentă.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 iunie 2011.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168, 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379, 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 335, 13.12.2008, p. 91.

(5)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aluminium sulfate (Concluzia reexaminării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active sulfat de aluminiu). EFSA Journal 2010; 8(11):1889. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Document disponibil la adresa de internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.


ANEXĂ

Se adaugă următoarea rubrică la sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE:

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data de expirare a includerii

Dispoziții specifice

„351

sulfat de aluminiu

Nr. CAS: 10043-01-3

CIPAC – nedisponibil

Sulfat de aluminiu

970 g/kg

1 iunie 2011

31 mai 2021

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările în spații închise ca bactericid aplicat după recoltă pentru plante ornamentale.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute în anexa VI, se ține seama de concluziile raportului de reexaminare privind sulfatul de aluminiu, în special apendicele I și II la aceasta, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 martie 2011.

Statele membre în cauză solicită transmiterea de informații concludente privind specificația materialului tehnic, produs în scopuri comerciale, prin date analitice corespunzătoare.

Statele membre în cauză se asigură că solicitantul transmite acest informații Comisiei până la 1 decembrie 2011.”


(1)  Informații suplimentare privind identitatea și specificația substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/28


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/48/UE A COMISIEI

din 15 aprilie 2011

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii bromadiolonului ca substanță activă și de modificare a Deciziei 2008/941/CE a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 1112/2002 (2) și (CE) nr. 2229/2004 (3) ale Comisiei stabilesc normele de punere în aplicare a etapei a patra a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea eventualei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă includea bromadiolonul.

(2)

În conformitate cu articolul 24e din Regulamentul (CE) nr. 2229/2004, notificatorul și-a retras sprijinul pentru includerea substanței active respective în anexa I la Directiva 91/414/CEE, în termen de două luni de la primirea proiectului de raport de evaluare. În consecință, Decizia 2008/941/CE a Comisiei din 8 decembrie 2008 privind neincluderea anumitor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe (4) a fost adoptată privind neincluderea bromadiolonului.

(3)

În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, notificatorul inițial (denumit în continuare „solicitantul”) a prezentat o nouă cerere solicitând aplicarea procedurii accelerate prevăzute la articolele 14-19 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (5).

(4)

Cererea a fost transmisă Suediei, care a fost desemnată stat membru raportor prin Regulamentul (CE) nr. 2229/2004. Perioada pentru procedura accelerată a fost respectată. Specificația substanței active și utilizările propuse sunt identice cu cele care au făcut obiectul Deciziei 2008/941/CE. Cererea este conformă, de asemenea, cu celelalte cerințe de fond și de procedură menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008.

(5)

Suedia a evaluat informațiile suplimentare transmise de solicitant și a elaborat un raport suplimentar. Raportul a fost comunicat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei, la 4 decembrie 2009. Autoritatea a comunicat raportul suplimentar celorlalte state membre și solicitantului pentru observații și a transmis Comisiei observațiile primite. În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 și la cererea Comisiei, la 15 septembrie 2010, autoritatea a prezentat Comisiei concluzia sa privind bromadiolonul (6). Proiectul de raport de evaluare, raportul suplimentar și concluzia autorității au fost reexaminate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și au fost finalizate la 11 martie 2011, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei privind bromadiolonul.

(6)

Diferitele examinări efectuate au arătat că produsele de protecție a plantelor care conțin bromadiolon pot îndeplini, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările examinate și prezentate în raportul de reexaminare al Comisiei. Prin urmare, este necesară includerea bromadiolonului în anexa I, pentru a garanta că, în toate statele membre, autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță activă pot fi acordate în conformitate cu dispozițiile directivei menționate anterior.

(7)

Fără a aduce atingere acestei concluzii, este necesar să se obțină informații suplimentare privind anumite aspecte specifice. În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE, includerea unei substanțe în anexa I poate face obiectul unor condiții. În plus, este necesar să se ceară solicitantului să prezinte informații concludente cu privire la: specificația materialului tehnic, produs în scopuri comerciale, prin date analitice corespunzătoare, relevanța impurităților, identificarea substanței bromadiolon în apă, eficiența măsurilor propuse de reducere a riscului pentru păsări și mamifere nevizate și evaluarea expunerii apelor subterane la metaboliți.

(8)

Înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, ar trebui acordat un termen rezonabil pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care decurg din această includere.

(9)

Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în Directiva 91/414/CEE ca urmare a includerii unei substanțe active în anexa I, statele membre ar trebui să dispună de un termen de șase luni de la includere pentru a reexamina autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin bromadiolon, în scopul de a asigura respectarea cerințelor prevăzute în Directiva 91/414/CEE, în special la articolul 13, precum și a condițiilor relevante prezentate în anexa I. După caz, statele membre ar trebui să modifice, să înlocuiască sau să retragă autorizațiile existente, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE. Prin derogare de la termenul menționat anterior, ar trebui să fie acordat un termen mai lung pentru prezentarea și evaluarea dosarului complet prevăzut în anexa III, corespunzător fiecărui produs de protecție a plantelor pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme prezentate în Directiva 91/414/CEE.

(10)

Experiența dobândită din includerile precedente în anexa I la Directiva 91/414/CEE ale substanțelor active evaluate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (7) a arătat că pot interveni dificultăți în interpretarea obligațiilor titularilor de autorizații existente în ceea ce privește accesul la informații. Prin urmare, pentru a se evita noi dificultăți, este necesar să se precizeze obligațiile statelor membre, în special obligația de a verifica dacă titularul unei autorizații demonstrează că are acces la un dosar care respectă cerințele din anexa II la directiva menționată anterior. Această precizare nu impune însă obligații noi statelor membre sau titularilor autorizațiilor, în raport cu directivele de modificare a anexei I adoptate până în prezent.

(11)

Prin urmare, Directiva 91/414/CEE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Decizia 2008/941/CE prevede neincluderea bromadiolonului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță până la 31 decembrie 2011. Este necesar să se elimine rândul referitor la bromadiolon din anexa la decizia menționată anterior.

(13)

Prin urmare, Decizia 2008/941/CE ar trebui modificată în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Rândul referitor la bromadiolon din anexa la Decizia 2008/941/CE se elimină.

Articolul 3

Statele membre adoptă și publică, până la 30 noiembrie 2011 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi este comunicat de îndată de statele membre textul acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 decembrie 2011.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

(1)   Atunci când este necesar, statele membre modifică sau retrag, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin bromadiolon ca substanță activă, până la 30 noiembrie 2011.

Până la această dată, statele membre verifică, în special, dacă se respectă condițiile referitoare la bromadiolon din anexa I la directiva menționată anterior, cu excepția celor din partea B a rubricii corespunzătoare acestei substanțe active, precum și dacă titularul autorizației deține un dosar sau are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la directiva respectivă, conform condițiilor prevăzute la articolul 13 din directivă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru fiecare produs de protecție a plantelor autorizat care conține bromadiolon fie ca substanță activă unică, fie ca una dintre substanțele active enumerate în anexa I la Directiva 91/414/CEE până la 31 mai 2011 cel târziu, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la directiva menționată anterior și care ia în considerare partea B a rubricii referitoare la bromadiolon din anexa I la directivă. Pe baza evaluării respective, statele membre stabilesc dacă produsul îndeplinește condițiile prezentate la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE.

În urma stabilirii acestui fapt, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține bromadiolon ca substanță activă unică, modifică sau retrag autorizația, atunci când este necesar, până la 31 mai 2015 cel târziu; sau

(b)

în cazul unui produs care conține bromadiolon ca una dintr-o serie de substanțe active, modifică sau retrag autorizația, atunci când este necesar, până la 31 mai 2015 sau până la data stabilită pentru o astfel de modificare sau retragere în directiva sau directivele respectivă (respective) care a (au) adăugat substanța sau substanțele relevantă (relevante) în anexa I la Directiva 91/414/CEE, oricare dintre aceste date este mai recentă.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 iunie 2011.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168, 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379, 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 335, 13.12.2008, p. 91.

(5)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromadiolone (Concluzia reexaminării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active bromadiolon). EFSA Journal 2010, 8(10):1783. [44 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. Document disponibil la adresa de internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.


ANEXĂ

Se adaugă următoarea rubrică la sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE:

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data intrării în vigoare

Data de expirare a includerii

Dispoziții specifice

„352

bromadiolon

Nr. CAS: 28772-56-7

Nr. CIPAC: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxicumarin

≥ 970g/kg

1 iunie 2011

31 mai 2021

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca rodenticid sub formă de momeli gata preparate care sunt plasate în galeriile rozătoarelor.

Concentrația nominală a substanței active în produse de protecție a plantelor nu trebuie să depășească 50 mg/kg.

Autorizațiile se acordă pentru utilizări exclusiv de către utilizatori profesioniști.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute în anexa VI, se ține seama de concluziile raportului de reexaminare privind bromadiolonul, în special apendicele I și II la aceasta, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 martie 2011.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre:

acordă o atenție deosebită riscului pentru operatorii profesioniști și se asigură că modul de folosire prescrie, dacă este cazul, utilizarea unor echipamente adecvate de protecție individuală;

acordă o atenție deosebită riscului de otrăvire primară sau secundară pentru păsări și mamifere nevizate.

Condițiile de autorizare includ, după caz, măsuri de reducere a riscului.

Statele membre în cauză solicită transmiterea de informații concludente privind:

(a)

specificația materialului tehnic, produs în scopuri comerciale, prin date analitice corespunzătoare;

(b)

relevanța impurităților;

(c)

identificarea substanței bromadiolon în apă într-o limită de cuantificare de 0,01 μg/l;

(d)

eficiența măsurilor propuse de reducere a riscului pentru păsări și mamifere nevizate;

(e)

evaluarea expunerii apelor subterane la metaboliți.

Statele membre în cauză se asigură că solicitantul transmite Comisiei informațiile menționate la literele (a), (b) și (c) până la 30 noiembrie 2011, iar informațiile menționate la literele (d) și (e) până la 31 mai 2013.”


(1)  Informații suplimentare privind identitatea și specificația substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.


DECIZII

16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/32


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 aprilie 2011

de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

(2011/243/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Riccardo VENTRE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Regiunilor, pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

Domnul Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (schimbare de mandat).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 11 aprilie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

PINTÉR S.


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/33


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 15 aprilie 2011

de excludere de la finanțarea din fondurile Uniunii Europene a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

[notificată cu numărul C(2011) 2517]

(Numai textele în limbile bulgară, daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, română și spaniolă sunt autentice)

(2011/244/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 7 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2), în special articolul 31,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia efectuează verificările necesare, comunică statelor membre rezultatele acestor verificări, ia notă de observațiile statelor membre, inițiază discuții bilaterale în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză și le comunică acestora concluziile sale în mod oficial.

(2)

Statele membre au avut posibilitatea de a solicita inițierea unei proceduri de conciliere. În unele cazuri, această posibilitate a fost utilizată, iar rapoartele emise în urma acestei proceduri au fost examinate de Comisie.

(3)

În conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1258/1999 și (CE) nr. 1290/2005, se pot finanța numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea normelor Uniunii Europene.

(4)

Verificările efectuate, rezultatele discuțiilor bilaterale și procedurile de conciliere au demonstrat că o parte din cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinește această condiție și, prin urmare, nu poate fi finanțată în cadrul secțiunii Garantare a FEOGA, în cadrul FEGA și în cadrul FEADR.

(5)

Este necesar să se indice sumele care nu sunt recunoscute ca fiind imputabile FEOGA secțiunea Garantare, FEGA și FEADR. Aceste sume nu privesc cheltuieli efectuate cu mai mult de douăzeci și patru de luni înainte de notificarea scrisă a Comisiei către statele membre privind rezultatele verificărilor.

(6)

În ceea ce privește cazurile reglementate de prezenta decizie, evaluarea sumelor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu normele Uniunii Europene a fost comunicată de către Comisie statelor membre într-un raport de sinteză pe această temă.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere concluziilor de ordin financiar pe care Comisia ar putea să le tragă în urma hotărârilor Curții de Justiție în cauzele aflate pe rol la 31 decembrie 2010, care privesc conținutul prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cheltuielile indicate în anexa la prezenta decizie, efectuate de agențiile de plăți acreditate ale statelor membre și declarate în cadrul secțiunii Garantare a FEOGA, în cadrul FEGA sau în cadrul FEADR, se exclud de la finanțarea din fondurile Uniunii Europene deoarece nu sunt conforme cu normele Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Portugheze, României și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 15 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.


ANEXĂ

SM

Măsura

Exercițiul financiar

Motive

Tip

%

Moneda

Suma

Deduceri

Impact financiar

POZIȚIE BUGETARĂ 6701

BG

Ajutoare directe decuplate

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS

FORFETARĂ

10,00

EUR

-20 848 236,79

0,00

-20 848 236,79

 

 

 

 

 

TOTAL (BG)

EUR

-20 848 236,79

0,00

-20 848 236,79

DK

Fructe și legume – programe operaționale

2007

Efectuarea deficitară a controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00

DKK

-36 186,06

0,00

-36 186,06

DK

Fructe și legume – programe operaționale

2008

Efectuarea deficitară a controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00

EUR

-58 609,25

0,00

-58 609,25

DK

Furaje uscate

2005

Nerespectarea procentului minim de controale suplimentare la operatorii cărora li s-au livrat furaje uscate; nerespectarea termenului de transmitere a statisticilor anuale

FORFETARĂ

2,00

DKK

-81 519,23

0,00

-81 519,23

DK

Furaje uscate

2006

Nerespectarea procentului minim de controale suplimentare la operatorii cărora li s-au livrat furaje uscate; nerespectarea termenului de transmitere a statisticilor anuale

FORFETARĂ

2,00

DKK

- 384 358,59

0,00

- 384 358,59

DK

Furaje uscate (2007+)

2007

Nerespectarea procentului minim de controale suplimentare la operatorii cărora li s-au livrat furaje uscate; nerespectarea termenului de transmitere a statisticilor anuale

FORFETARĂ

2,00

DKK

- 376 720,62

0,00

- 376 720,62

DK

Furaje uscate (2007+)

2008

Nerespectarea procentului minim de controale suplimentare la operatorii cărora li s-au livrat furaje uscate; nerespectarea termenului de transmitere a statisticilor anuale

FORFETARĂ

2,00

DKK

-54 280,43

0,00

-54 280,43

 

 

 

 

 

TOTAL (DK)

EUR

-58 609,25

0,00

-58 609,25

 

 

 

 

 

TOTAL (DK)

DKK

- 933 064,93

0,00

- 933 064,93

ES

Prime pentru carne – ovine și caprine

2004

Începerea tardivă a controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00

EUR

-1 559 059,12

0,00

-1 559 059,12

ES

Prime pentru carne – bovine

2004

Deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-13 753,33

0,00

-13 753,33

ES

Prime pentru carne – bovine

2004

Deficiențe ale controalelor la fața locului – control insuficient sau de calitate inadecvată – control inadecvat

FORFETARĂ

5,00

EUR

-1 401 451,46

0,00

-1 401 451,46

ES

Prime pentru carne – ovine și caprine

2005

Începerea tardivă a controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00

EUR

-1 652 652,30

0,00

-1 652 652,30

ES

Prime pentru carne – bovine

2005

Deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-14 080,18

0,00

-14 080,18

ES

Prime pentru carne – bovine

2005

Deficiențe ale controalelor la fața locului – control insuficient sau de calitate inadecvată – control inadecvat

FORFETARĂ

5,00

EUR

-1 421 329,38

0,00

-1 421 329,38

ES

Prime pentru carne – bovine

2006

Deficiențe ale controalelor la fața locului – control insuficient sau de calitate inadecvată – control inadecvat

FORFETARĂ

5,00

EUR

-1 379 600,32

-4 082,25

-1 375 518,07

ES

Fructe și legume – programe operaționale

2006

Deficiențe în gestionarea ecologică a ambalajelor

UNICĂ

 

EUR

-2 672 816,95

0,00

-2 672 816,95

ES

Fructe și legume – programe operaționale

2007

Deficiențe în gestionarea ecologică a ambalajelor

UNICĂ

 

EUR

-16 985 313,14

0,00

-16 985 313,14

ES

Fructe și legume – programe operaționale

2008

Deficiențe în gestionarea ecologică a ambalajelor

UNICĂ

 

EUR

-17 594 421,01

0,00

-17 594 421,01

ES

Prime pentru carne – bovine

2006

Deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00

EUR

- 187 589,74

0,00

- 187 589,74

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2003

Deficiențe în controlul randamentelor

FORFETARĂ

2,00

EUR

-21 570,64

0,00

-21 570,64

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2003

Toleranțe tehnice incorecte care au dus la nerespectarea cerințelor GIS pentru culturile de măslini în primul an de aplicare

FORFETARĂ

5,00

EUR

-4 462,77

0,00

-4 462,77

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2004

Corectarea efectului corecției forfetare asupra corecției unice

UNICĂ

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2004

Deficiențe în controlul randamentelor

FORFETARĂ

2,00

EUR

-16 844 579,61

0,00

-16 844 579,61

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2004

Calcularea incorectă a sancțiunilor

UNICĂ

 

EUR

-5 230 671,00

0,00

-5 230 671,00

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2004

Toleranțe tehnice incorecte care au dus la nerespectarea cerințelor GIS pentru culturile de măslini în primul an de aplicare

FORFETARĂ

5,00

EUR

-5 678 034,36

0,00

-5 678 034,36

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2005

Corectarea efectului corecției forfetare asupra corecției unice

UNICĂ

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2005

Deficiențe în controlul randamentelor

FORFETARĂ

2,00

EUR

-19 830 448,92

0,00

-19 830 448,92

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2005

Calcularea incorectă a sancțiunilor

UNICĂ

 

EUR

-3 923 380,00

0,00

-3 923 380,00

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2005

Toleranțe tehnice incorecte care au dus la nerespectarea cerințelor GIS pentru culturile de măslini în primul an de aplicare

FORFETARĂ

5,00

EUR

-89 880,78

0,00

-89 880,78

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2006

Corectarea efectului corecției forfetare asupra corecției unice

UNICĂ

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2006

Deficiențe în controlul randamentelor

FORFETARĂ

2,00

EUR

-19 030 403,00

0,00

-19 030 403,00

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2006

Calcularea incorectă a sancțiunilor

UNICĂ

 

EUR

- 553 003,00

0,00

- 553 003,00

ES

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2006

Toleranțe tehnice incorecte care au dus la nerespectarea cerințelor GIS pentru culturile de măslini în primul an de aplicare

FORFETARĂ

5,00

EUR

-10 623,55

0,00

-10 623,55

 

 

 

 

 

TOTAL (ES)

EUR

- 115 843 350,82

-4 082,25

- 115 839 268,57

FR

Plăți directe

2007

Deficiențe ale procedurilor administrative

UNICĂ

 

EUR

- 724 823,68

0,00

- 724 823,68

FR

Ajutoare directe decuplate (schema de plată unică – SPU)

2008

Deficiențe ale procedurilor administrative

UNICĂ

 

EUR

- 872 782,68

0,00

- 872 782,68

FR

Ajutoare directe decuplate

2009

Deficiențe ale procedurilor administrative

UNICĂ

 

EUR

- 727 988,33

0,00

- 727 988,33

 

 

 

 

 

TOTAL (FR)

EUR

-2 325 594,69

0,00

-2 325 594,69

GB

Restituiri la export – altele

2006

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 339,41

0,00

- 339,41

GB

Restituiri la export – produse neincluse în anexa I

2006

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

-1 551,62

0,00

-1 551,62

GB

Restituiri la export – zahăr și izoglucoză

2006

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

-2 957,78

0,00

-2 957,78

GB

Restituiri la export – altele

2007

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 224,14

0,00

- 224,14

GB

Restituiri la export – produse neincluse în anexa I

2007

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

-1 024,64

0,00

-1 024,64

GB

Restituiri la export – zahăr și izoglucoză

2007

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

-1 953,22

0,00

-1 953,22

GB

Restituiri la export – zahăr și izoglucoză

2008

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 153,04

0,00

- 153,04

GB

Restituiri la export – altele

2008

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

-17,57

0,00

-17,57

GB

Restituiri la export – produse neincluse în anexa I

2008

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

-80,28

0,00

-80,28

GB

Restituiri la export – zahăr și izoglucoză

2009

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

-7,57

0,00

-7,57

GB

Restituiri la export – altele

2009

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

-0,87

0,00

-0,87

GB

Restituiri la export – produse neincluse în anexa I

2009

Deficiențe ale procedurii de certificare a ieșirii

FORFETARĂ

5,00

EUR

-3,97

0,00

-3,97

GB

Fructe și legume – programe operaționale

2006

Deficiențe ale controalelor principale privind recunoașterea și programele operaționale

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 508 223,82

0,00

- 508 223,82

GB

Fructe și legume – programe operaționale

2006

Deficiențe ale controalelor principale privind recunoașterea și programele operaționale

UNICĂ

 

EUR

-6 171 594,78

0,00

-6 171 594,78

GB

Fructe și legume – programe operaționale

2007

Deficiențe ale controalelor principale privind recunoașterea și programele operaționale

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 999 359,83

0,00

- 999 359,83

GB

Fructe și legume – programe operaționale

2007

Deficiențe ale controalelor principale privind recunoașterea și programele operaționale

UNICĂ

 

EUR

-12 135 684,18

0,00

-12 135 684,18

GB

Fructe și legume – programe operaționale

2008

Deficiențe ale controalelor principale privind recunoașterea și programele operaționale

UNICĂ

 

EUR

-6 589 732,17

0,00

-6 589 732,17

GB

Fructe și legume – programe operaționale

2008

Deficiențe ale controalelor principale privind recunoașterea și programele operaționale

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 542 656,97

0,00

- 542 656,97

GB

Măsuri excepționale de sprijin

2009

Costuri de ecarisaj și transport imputate în mod incorect bugetului UE, animale moarte luate în considerare pentru finanțare UE

UNICĂ

 

EUR

- 284 317,36

0,00

- 284 317,36

 

 

 

 

 

TOTAL (GB)

EUR

-27 239 883,22

0,00

-27 239 883,22

GR

Cuantumuri suplimentare ale ajutoarelor

2008

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-3 685 863,71

0,00

-3 685 863,71

GR

Alte ajutoare directe – zahăr – altele decât restituirile la export

2008

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 130 504,79

0,00

- 130 504,79

GR

Alte ajutoare directe – plăți directe

2008

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-1 497 576,86

0,00

-1 497 576,86

GR

Alte ajutoare directe – bumbac

2008

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-9 155 093,09

0,00

-9 155 093,09

GR

Alte ajutoare directe – Articolul 69 din Reg. 1782/2003 – cu excepția ovinelor și bovinelor

2008

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-3 310 395,31

0,00

-3 310 395,31

GR

Ajutoarele directe decuplate (schema de plată unică – SPU)

2008

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-91 632 386,41

0,00

-91 632 386,41

GR

Alte ajutoare directe

2009

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Alte ajutoare directe – Articolul 69 din Reg. 1782/2003 – cu excepția ovinelor și bovinelor

2009

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Cuantumuri suplimentare ale ajutoarelor

2009

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Ajutoare directe decuplate

2009

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 810 049,67

0,00

- 810 049,67

GR

Ulei de măsline – ajutor pentru producție

2004

Deficiențe privind controlul preselor și deficiențe ale GIS pentru culturile de măslini

FORFETARĂ

10,00

EUR

- 193 490,20

0,00

- 193 490,20

GR

Ulei de măsline – ajutor pentru producție (2007+)

2005

Deficiențe privind controlul preselor și deficiențe ale GIS pentru culturile de măslini

FORFETARĂ

15,00

EUR

- 283 443,46

0,00

- 283 443,46

GR

Ulei de măsline – ajutor pentru producție (2007+)

2005

Deficiențe privind controlul preselor și deficiențe ale GIS pentru culturile de măslini

FORFETARĂ

10,00

EUR

-43 471 909,07

0,00

-43 471 909,07

GR

Ulei de măsline – ajutor pentru producție (2007+)

2006

Deficiențe privind controlul preselor și deficiențe ale GIS pentru culturile de măslini

FORFETARĂ

10,00

EUR

- 447 353,51

0,00

- 447 353,51

GR

Ulei de măsline – ajutor pentru producție (2007+)

2006

Deficiențe privind controlul preselor și deficiențe ale GIS pentru culturile de măslini

FORFETARĂ

15,00

EUR

-89 134 155,41

- 215 120,80

-88 919 034,62

GR

Ulei de măsline – finanțare GIS

2004

Cheltuieli neeligibile privind unele activități realizate după 31 octombrie 2003

UNICĂ

 

EUR

-3 437 468,51

0,00

-3 437 468,51

GR

Ulei de măsline – finanțare GIS

2006

Cheltuieli neeligibile privind unele activități realizate după 31 octombrie 2004

UNICĂ

 

EUR

- 263 620,00

0,00

- 263 620,00

 

 

 

 

 

TOTAL (GR)

EUR

- 247 443 305,60

- 215 120,80

- 247 228 184,80

IT

Depozitare publică – zahăr

2005

Contabilizarea incorectă a intrărilor de zahăr fără mișcare fizică în 2005

UNICĂ

 

EUR

- 797 560,00

0,00

- 797 560,00

IT

Depozitare publică – zahăr

2006

Creșterea cu 35 % a costurilor de depozitare

FORFETARĂ

10,00

EUR

- 171 418,00

0,00

- 171 418,00

IT

Depozitare publică – zahăr

2006

Controale de inventar efectuate cu întârziere

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 781 044,00

0,00

- 781 044,00

IT

Depozitare publică – zahăr

2007

Creșterea cu 35 % a costurilor de depozitare

FORFETARĂ

10,00

EUR

- 182 006,00

0,00

- 182 006,00

IT

Depozitare publică – zahăr

2008

Creșterea cu 35 % a costurilor de depozitare

FORFETARĂ

10,00

EUR

- 111 062,00

0,00

- 111 062,00

IT

Depozitare publică – zahăr

2009

Creșterea cu 35 % a costurilor de depozitare

FORFETARĂ

10,00

EUR

-34 547,00

0,00

-34 547,00

 

 

 

 

 

TOTAL (IT)

EUR

-2 077 637,00

0,00

-2 077 637,00

NL

Fructe și legume – programe operaționale

2006

Costuri neeligibile de imprimare pe ambalaje și cheltuieli ale unei organizații de producători cu structură descentralizată de comercializare

UNICĂ

 

EUR

-5 166 882,80

0,00

-5 166 882,80

NL

Fructe și legume – programe operaționale

2007

Costuri neeligibile de imprimare pe ambalaje și cheltuieli ale unei organizații de producători cu structură descentralizată de comercializare

UNICĂ

 

EUR

-10 543 404,52

0,00

-10 543 404,52

NL

Fructe și legume – programe operaționale

2008

Costuri neeligibile de imprimare pe ambalaje și cheltuieli ale unei organizații de producători cu structură descentralizată de comercializare

UNICĂ

 

EUR

-6 981 120,47

0,00

-6 981 120,47

 

 

 

 

 

TOTAL (NL)

EUR

-22 691 407,79

0,00

-22 691 407,79

PT

Alte ajutoare directe – bovine

2007

Deficiențe constatate în funcționarea sistemului informatic

UNICĂ

 

EUR

- 415 669,10

0,00

- 415 669,10

PT

Alte ajutoare directe – bovine

2008

Deficiențe constatate în funcționarea sistemului informatic

UNICĂ

 

EUR

- 304 813,73

0,00

- 304 813,73

 

 

 

 

 

TOTAL (PT)

EUR

- 720 482,83

0,00

- 720 482,83

RO

Alte ajutoare directe – culturi energetice

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

FORFETARĂ

10,00

EUR

-6 694,99

0,00

-6 694,99

RO

Alte ajutoare directe – culturi energetice

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

UNICĂ

 

EUR

- 108 740,61

0,00

- 108 740,61

RO

Alte ajutoare directe

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

UNICĂ

 

EUR

-52 831,05

0,00

-52 831,05

RO

Ajutoare directe decuplate

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

FORFETARĂ

10,00

EUR

- 489 527,30

0,00

- 489 527,30

RO

Ajutoare directe decuplate

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

UNICĂ

 

EUR

-38 620 445,36

0,00

-38 620 445,36

 

 

 

 

 

TOTAL (RO)

EUR

-39 278 239,32

0,00

-39 278 239,32

 

 

 

 

 

TOTAL (6701)

EUR

- 478 526 747,31

- 219 203,05

- 478 307 544,26

 

 

 

 

 

TOTAL (6701)

DKK

- 933 064,93

0,00

- 933 064,93

POZIȚIE BUGETARĂ 6711

BG

Dezvoltare rurală FEADR Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2009

deficiențe în funcționarea LPIS-GIS

FORFETARĂ

10,00

EUR

-1 204 509,85

0,00

-1 204 509,85

BG

Dezvoltare rurală FEADR Supliment la plățile directe (2007-2013)

2009

deficiențe în funcționarea LPIS-GIS și în efectuarea controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-2 490 360,23

0,00

-2 490 360,23

 

 

 

 

 

TOTAL (BG)

EUR

-3 694 870,08

0,00

-3 694 870,08

GR

Dezvoltare rurală FEADR Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2007

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-3 154 596,63

0,00

-3 154 596,63

GR

Dezvoltare rurală FEADR Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2008

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

-8 414 084,26

0,00

-8 414 084,26

GR

Dezvoltare rurală FEADR Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2009

Informații incorecte în LPIS/GIS și deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00

EUR

- 597 155,10

0,00

- 597 155,10

 

 

 

 

 

TOTAL (GR)

EUR

-12 165 835,99

0,00

-12 165 835,99

RO

Dezvoltare rurală FEADR Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

FORFETARĂ

10,00

EUR

-7 246 383,51

0,00

-7 246 383,51

RO

Dezvoltare rurală FEADR Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

UNICĂ

 

EUR

-10 512 529,35

0,00

-10 512 529,35

RO

Dezvoltare rurală FEADR Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

UNICĂ

 

EUR

- 877 717,21

0,00

- 877 717,21

RO

Dezvoltare rurală FEADR Supliment la plățile directe (2007-2013)

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

FORFETARĂ

10,00

EUR

-10 975 412,09

0,00

-10 975 412,09

RO

Dezvoltare rurală FEADR Supliment la plățile directe (2007-2013)

2009

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS, în efectuarea vizitelor la fața locului/pe teren în urma unor controale administrative încrucișate

UNICĂ

 

EUR

-6 008 420,75

0,00

-6 008 420,75

 

 

 

 

 

TOTAL (RO)

EUR

-35 620 462,91

0,00

-35 620 462,91

 

 

 

 

 

TOTAL (6711)

EUR

-51 481 168,98

0,00

-51 481 168,98

POZIȚIE BUGETARĂ 05070107

DE

Nereguli

2009

Rambursări privind cazurile în care s-au înregistrat nereguli

UNICĂ

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

TOTAL (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

TOTAL (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Rectificări

16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/44


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 84/2011 al Consiliului din 31 ianuarie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko și anumitor funcționari din Belarus

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 28 din 2 februarie 2011 )

Pe copertă, în cuprins, precum și la pagina 17, în titlu:

în loc de:

se va citi:


16.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/44


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 254 din 26 septembrie 2009 )

La pagina 92, anexa III partea C:

în loc de:

„—

:

în limba germană

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”,

se va citi:

„—

:

în limba germană

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”.