ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.079.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 79

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
25 martie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/181/UE

 

*

Decizia Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului din 15 octombrie 2010 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

1

 

 

2011/182/UE

 

*

Decizia Consiliului din 9 martie 2011 privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 291/2011 al Comisiei din 24 martie 2011 privind utilizările esențiale de laborator și analitice autorizate în Uniune ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 292/2011 al Comisiei din 23 martie 2011 de stabilire a coeficientului de atribuire, de respingere a cererilor ulterioare și de încheiere a perioadei de depunere a cererilor pentru cantitățile disponibile de izoglucoză peste cotă pentru comercializare pe piața Uniunii Europene cu taxă pe excedent redusă

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2011 al Comisiei din 23 martie 2011 de stabilire a coeficientului de atribuire, de respingere a cererilor ulterioare și de încheiere a perioadei de depunere a cererilor pentru cantitățile disponibile de zahăr peste cotă pentru comercializare pe piața Uniunii Europene cu taxă pe excedent redusă

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 294/2011 al Comisiei din 24 martie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

9

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 295/2011 al Comisiei din 24 martie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

11

 

 

DECIZII

 

 

2011/183/UE

 

*

Decizia Consiliului din 21 martie 2011 de numire a unui membru în cadrul Curții de Conturi

13

 

 

2011/184/UE

 

*

Decizia Comisiei din 24 martie 2011 privind alocarea cantităților de substanțe reglementate care pot fi importate sau produse pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în anul 2011 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2011) 1819]

14

 

 

2011/185/UE

 

*

Decizia Comisiei din 24 martie 2011 privind alocarea cotelor de import pentru substanțe reglementate și cantitățile care pot fi puse în liberă circulație în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 [notificată cu numărul C(2011) 1820]

18

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/1


DECIZIA CONSILIULUI ȘI A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI

din 15 octombrie 2010

privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

(2011/181/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatele (5) și (7) și cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat în numele Uniunii Europene și al statelor membre un acord euro-mediteraneean privind serviciile aeriene cu Regatul Hașemit al Iordaniei (denumit în continuare „acordul”) în conformitate cu decizia Consiliului de autorizare a Comisiei în vederea deschiderii negocierilor.

(2)

Acordul a fost parafat la 17 martie 2010.

(3)

Acordul ar trebui semnat și aplicat cu titlu provizoriu de Uniunea Europeană și statele membre, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(4)

Este necesar să se stabilească dispoziții procedurale pentru a se decide, dacă este cazul, modul în care se poate întrerupe aplicarea cu titlu provizoriu a acordului. De asemenea, este necesar să se stabilească dispozițiile procedurale adecvate privind participarea Uniunii și a statelor membre la comitetul mixt instituit în temeiul articolului 21 din acord și la procedurile de soluționare a litigiilor prevăzute la articolul 22 din acord, precum și la punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acordului privind siguranța și securitatea,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea

(1)   Prin prezenta se aprobă, în numele Uniunii Europene, semnarea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), sub rezerva unei decizii a Consiliului privind încheierea acordului (1).

(2)   Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 2

Aplicarea cu titlu provizoriu

Până la intrarea sa în vigoare, acordul se va aplica cu titlu provizoriu de către Uniune și de către statele membre, din prima zi a lunii care urmează cel mai devreme: (i) datei ultimei note prin care părțile la acord și-au notificat reciproc încheierea procedurilor necesare pentru aplicarea cu titlu provizoriu a acordului; sau (ii) datei când se încheie 12 luni de la semnarea acordului, sub rezerva procedurilor interne sau/și a legislației naționale, după caz, ale părților la acord.

Articolul 3

Comitetul mixt

(1)   Uniunea Europeană și statele membre sunt reprezentate în comitetul mixt instituit în temeiul articolului 21 din acord de reprezentanți ai Comisiei și ai statelor membre.

(2)   Poziția care trebuie adoptată de Uniunea Europeană și de statele membre în cadrul comitetului mixt cu privire la modificări ale anexei III sau ale anexei IV la acord în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din acord și cu privire la aspecte care țin de competența exclusivă a UE și care nu necesită adoptarea unei decizii cu efecte juridice este stabilită de către Comisie și notificată în prealabil Consiliului și statelor membre.

(3)   În ceea ce privește deciziile comitetului mixt cu privire la aspecte care intră sub incidența competenței UE, poziția care trebuie adoptată de către Uniunea Europeană și statele membre este adoptată de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, cu excepția cazului în care procedurile de vot aplicabile stabilite în tratatele UE prevăd altfel.

(4)   În ceea ce privește deciziile comitetului mixt cu privire la aspecte care țin de competența statelor membre, poziția care trebuie adoptată de către Uniunea Europeană și statele membre este adoptată de către Consiliu, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei sau a statelor membre, cu excepția cazului în care un stat membru a informat Secretariatul General al Consiliului în termen de o lună de la adoptarea poziției respective că acceptă decizia care urmează să fie adoptată de către Comitetul mixt numai cu acordul organismelor legislative proprii.

(5)   Poziția Uniunii și a statelor membre în cadrul comitetului mixt este prezentată de către Comisie, cu excepția domeniilor care se țin de competența exclusivă a statelor membre, situație în care poziția respectivă este prezentată de către Președinția Consiliului sau, în cazul în care Consiliul decide astfel, de către Comisie.

Articolul 4

Soluționarea litigiilor

(1)   Comisia reprezintă Uniunea Europeană și statele membre în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor prevăzute la articolul 22 din acord.

(2)   Decizia privind suspendarea aplicării avantajelor prevăzute la articolul 22 alineatul (7) din acord se ia de către Consiliu pe baza propunerii Comisiei. Consiliul decide cu majoritate calificată.

(3)   Orice altă măsură adecvată care urmează a fi luată în temeiul articolului 22 din acord privind aspecte care țin de competența UE este adoptată de Comisie, asistată de un comitet special format din reprezentanți ai statelor membre desemnați de Consiliu.

Articolul 5

Informarea Comisiei

(1)   Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice decizie pe care au intenția de a o adopta, în temeiul articolului 4 din acord, referitoare la refuzarea, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizației unui transportator aerian.

(2)   Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice cerere sau notificare formulată sau primită în temeiul articolului 13 (Siguranța aeriană) al acordului.

(3)   Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice cerere sau notificare formulată sau primită în temeiul articolului 14 (Securitate aeriană) al acordului.

Adoptată la Luxemburg, 15 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SCHOUPPE


(1)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia referitoare la încheierea acestuia.


25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 9 martie 2011

privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina

(2011/182/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2003/96/CE (1), Consiliul a aprobat încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina.

(2)

La articolul 12 litera (b) din acord se prevede că acordul se încheie pentru o perioadă inițială care expiră la data de 31 decembrie 2002, putând fi reînnoit prin acordul părților pentru perioade suplimentare de câte cinci ani.

(3)

Prin decizia sa din 22 septembrie 2003 (2), care a intrat în vigoare la 8 noiembrie 2004, Consiliul a aprobat reînnoirea acordului pentru o perioadă suplimentară de cinci ani.

(4)

La cea de a treia reuniune a Subcomitetului nr. 7 UE-Ucraina, desfășurată la Kiev la 26-27 noiembrie 2008, ambele părți și-au confirmat interesul privind reînnoirea acordului sus-menționat pentru încă cinci ani.

(5)

Conținutul substanțial al acordului reînnoit va fi identic cu conținutul substanțial al acordului care a expirat la 7 noiembrie 2009.

(6)

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia.

(7)

Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina ar trebui aprobat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina se aprobă în numele Uniunii pentru o perioadă suplimentară de cinci ani.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii și în conformitate cu articolul 12 din acord, la notificarea Guvernului Ucrainei privind faptul că Uniunea și-a încheiat procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului reînnoit (3) și comunică următoarea notificare Ucrainei:

„Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia și, începând cu data respectivă, exercită toate drepturile Comunității Europene și preia toate obligațiile acesteia. Prin urmare, referirile la «Comunitatea Europeană» în textul acordului se citesc, după caz, ca referiri la «Uniunea Europeană»”.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

CSÉFALVAY Z.


(1)  JO L 36, 12.2.2003, p. 31.

(2)  JO L 267, 17.10.2003, p. 24.

(3)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


REGULAMENTE

25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/4


REGULAMENTUL (UE) NR. 291/2011 AL COMISIEI

din 24 martie 2011

privind utilizările esențiale de laborator și analitice autorizate în Uniune ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Uniunea a redus deja treptat, pentru majoritatea utilizărilor, producția și consumul de substanțe reglementate. Comisia trebuie să stabilească utilizările de laborator și analitice esențiale pentru substanțele reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile.

(2)

Decizia XXI/6 a părților la Protocolul de la Montreal consolidează deciziile în vigoare și prelungește exceptarea generală de la utilizările de laborator și analitice dincolo de data de 31 decembrie 2010, până la 31 decembrie 2014, pentru toate substanțele reglementate, cu excepția hidroclorofluorocarburilor, autorizând astfel producția și consumul necesare pentru utilizările de laborator și analitice esențiale ale substanțelor reglementate, sub rezerva condițiilor stabilite în cadrul Protocolului de la Montreal.

(3)

Decizia VI/25 a părților la Protocolul de la Montreal precizează că o utilizare poate fi considerată esențială numai dacă nu există alternative sau înlocuitori fezabili din punct de vedere tehnic și economic și acceptabili din perspectiva mediului și a sănătății. În raportul său intermediar din 2010, Comitetul de evaluare tehnică și economică (TEAP – Technical and Economical Assessment Panel) a identificat un număr important de proceduri pentru care sunt disponibile în prezent alternative la utilizarea substanțelor reglementate. Pe baza informațiilor respective și a Deciziei XXI/6, trebuie stabilită o listă a utilizărilor pentru care sunt disponibile alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic, care sunt acceptabile din perspectiva mediului și a sănătății.

(4)

De asemenea, trebuie stabilită o listă pozitivă a utilizărilor esențiale autorizate ale bromurii de metil, astfel cum au fost convenite de către părți în Decizia XVIII/15, precum și a utilizărilor identificate de TEAP ca fiind lipsite de alternative.

(5)

În plus, trebuie clarificat faptul că utilizarea substanțelor reglementate în învățământul primar și secundar nu poate fi considerată esențială și trebuie limitată la învățământul superior sau formarea profesională. De asemenea, utilizarea substanțelor reglementate în kiturile de chimie experimentală disponibile pentru publicul larg nu trebuie considerată esențială.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Producția, importul și utilizarea substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, poate fi autorizată pentru orice utilizare esențială de laborator și analitică menționată în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286, 31.10.2009, p. 1.


ANEXĂ

Utilizările esențiale de laborator și analitice ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile

1.

Următoarele utilizări ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, sunt considerate utilizări esențiale de laborator și analitice:

(a)

utilizarea substanțelor reglementate ca punct de referință sau standard:

pentru a calibra echipamentele care folosesc substanțe reglementate;

pentru a monitoriza nivelurile de emisii de substanțe reglementate;

pentru a determina nivelurile de reziduuri de substanțe reglementate în bunuri, plante și produse de bază;

(b)

utilizarea substanțelor reglementate în studiile toxicologice de laborator;

(c)

utilizările de laborator în care substanța reglementată este transformată printr-o reacție chimică, cum ar fi substanțele reglementate utilizate ca intermediari de sinteză;

(d)

utilizarea bromurii de metil în laborator pentru a compara eficacitatea bromurii de metil și a alternativelor la aceasta;

(e)

utilizarea tetraclorurii de carbon ca solvent pentru reacții de brominare care implică N-Bromosuccinimide;

(f)

utilizarea tetraclorurii de carbon ca agent de transfer de lanț în reacții de polimerizare cu radicali liberi;

(g)

orice altă utilizare de laborator și analitică pentru care nu există alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic.

2.

Următoarele utilizări ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, nu sunt considerate utilizări esențiale de laborator și analitice:

(a)

instalațiile de refrigerare și de aer condiționat utilizate în laboratoare, inclusiv echipamentele frigorifice de laborator cum ar fi ultracentrifugele;

(b)

curățarea, refacerea, repararea sau reconstituirea componentelor sau a ansamblurilor electronice;

(c)

conservarea publicațiilor și arhivelor;

(d)

sterilizarea materialelor în laborator;

(e)

orice utilizare în învățământul primar și secundar;

(f)

componente ale kiturilor de chimie experimentală disponibile publicului larg și care nu sunt destinate utilizării în învățământul superior;

(g)

utilizarea în scopuri de curățare sau de uscare, inclusiv pentru îndepărtarea grăsimii de pe recipientele din sticlă și de pe alte echipamente;

(h)

determinarea hidrocarburilor, a uleiurilor sau a grăsimilor din apă, sol, aer sau deșeuri;

(i)

testarea gudronului din materialele de pavaj;

(j)

amprentarea medico-legală;

(k)

testarea materiilor organice din cărbune;

(l)

utilizarea ca solvent pentru determinarea cianocobalaminei (vitamina B12) și a indicelui de brom;

(m)

în metode care utilizează solubilitatea selectivă în substanța reglementată, inclusiv determinarea cascarosidelor și a extractelor de tiroidă, precum și formarea picraților;

(n)

preconcentrarea analiților în metode cromatografice [de exemplu, cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC), gaz-cromatografia (GC), cromatografia de adsorbție], spectroscopie de absorbție atomică (AAS), spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv (ICP), analiză prin fluorescență de raze X;

(o)

determinarea indicelui de iod din grăsimi și uleiuri;

(p)

orice altă utilizare de laborator sau analitică pentru care există alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic.


25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 292/2011 AL COMISIEI

din 23 martie 2011

de stabilire a coeficientului de atribuire, de respingere a cererilor ulterioare și de încheiere a perioadei de depunere a cererilor pentru cantitățile disponibile de izoglucoză peste cotă pentru comercializare pe piața Uniunii Europene cu taxă pe excedent redusă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 222/2011 al Comisiei din 3 martie 2011 de stabilire a unor măsuri excepționale privind plasarea pe piața Uniunii în anul de comercializare 2010/2011 a zahărului și a izoglucozei peste cotă cu taxă pe excedent redusă (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licență pentru izoglucoză peste cotă depuse în perioada 14 martie 2011-18 martie 2011 și notificate Comisiei au depășit limita prevăzută la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 222/2011.

(2)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 222/2011, este necesar să se stabilească un coeficient de atribuire pe care statele membre să îl aplice cantităților la care se referă fiecare cerere de licență notificată, să se respingă cererile care nu au fost încă notificate și să se încheie perioada de depunere a cererilor.

(3)

Pentru a se acționa înainte de emiterea licențelor solicitate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantităților care fac obiectul cererilor de licență pentru izoglucoză peste cotă depuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 222/2011 în perioada 14 martie 2011-18 martie 2011 și notificate Comisiei li se aplică un coeficient de atribuire de 51,126352 %. Cererile de licențe depuse în perioada 21 martie 2011-25 martie 2011 se resping, iar perioada de depunere a cererilor de licențe se încheie începând cu 28 martie 2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 60, 5.3.2011, p. 6.


25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 293/2011 AL COMISIEI

din 23 martie 2011

de stabilire a coeficientului de atribuire, de respingere a cererilor ulterioare și de încheiere a perioadei de depunere a cererilor pentru cantitățile disponibile de zahăr peste cotă pentru comercializare pe piața Uniunii Europene cu taxă pe excedent redusă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 222/2011 al Comisiei din 3 martie 2011 de stabilire a unor măsuri excepționale privind plasarea pe piața Uniunii în anul de comercializare 2010/2011 a zahărului și a izoglucozei peste cotă cu taxă pe excedent redusă (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licență pentru zahăr peste cotă depuse între 14 martie 2011 și 18 martie 2011 și notificate Comisiei au depășit limita prevăzută la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 222/2011.

(2)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 222/2011, este necesar să se stabilească un coeficient de atribuire pe care statele membre să îl aplice cantităților la care se referă fiecare cerere de licență notificată, să se respingă cererile care nu au fost încă notificate și să se încheie perioada de depunere a cererilor.

(3)

Pentru a se acționa înainte de emiterea licențelor solicitate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantităților care fac obiectul cererilor de licență pentru zahăr peste cotă depuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 222/2011 între 14 martie 2011 și 18 martie 2011 și notificate Comisiei li se aplică un coeficient de atribuire de 67,106224 %. Cererile de licențe depuse între 21 martie 2011 și 25 martie 2011 se resping, iar perioada de depunere a cererilor de licențe se încheie începând cu 28 martie 2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 60, 5.3.2011, p. 6.


25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 294/2011 AL COMISIEI

din 24 martie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 martie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,9

TN

115,9

TR

76,5

ZZ

79,0

0707 00 05

EG

170,1

TR

146,1

ZZ

158,1

0709 90 70

MA

34,1

TR

119,3

ZA

49,8

ZZ

67,7

0805 10 20

EG

54,1

IL

72,6

MA

52,2

TN

48,6

TR

73,9

ZZ

60,3

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

50,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

85,5

BR

87,7

CA

88,7

CL

88,3

CN

107,6

MK

50,2

US

141,6

UY

66,1

ZA

94,2

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

90,1

CL

71,6

CN

56,3

US

142,1

ZA

96,7

ZZ

91,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 295/2011 AL COMISIEI

din 24 martie 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 276/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 martie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 76, 22.3.2011, p. 42.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 25 martie 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,63

2,88

1701 99 10 (2)

48,63

0,00

1701 99 90 (2)

48,63

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/13


DECIZIA CONSILIULUI

din 21 martie 2011

de numire a unui membru în cadrul Curții de Conturi

(2011/183/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 286 alineatul (5),

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Domnul Hubert WEBER, membru al Curții de Conturi, a demisionat, demisia producând efecte cu începere de la 1 ianuarie 2011.

(2)

Prin urmare, domnul Hubert WEBER ar trebui înlocuit pentru durata rămasă a mandatului său,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Harald WÖGERBAUER se numește membru în cadrul Curții de Conturi pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2011 și 31 decembrie 2013.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  Avizul din 8 martie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/14


DECIZIA COMISIEI

din 24 martie 2011

privind alocarea cantităților de substanțe reglementate care pot fi importate sau produse pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în anul 2011 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

[notificată cu numărul C(2011) 1819]

(Numai textele în limbile engleză, franceză, germană, italiană, olandeză, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2011/184/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Uniunea a eliminat deja treptat, pentru majoritatea utilizărilor, producția și consumul de substanțe reglementate. Comisia trebuie să determine cantitățile de substanțe reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, care pot fi folosite pentru utilizări esențiale de laborator și analitice, precum și societățile care le pot utiliza.

(2)

Comisia a publicat un aviz adresat întreprinderilor care intenționează să importe sau să exporte din sau către Uniunea Europeană, în 2011, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și întreprinderilor care intenționează să solicite, pentru 2011, o cotă pentru aceste substanțe pentru utilizări de laborator sau analitice (2) și a primit declarații privind utilizările de laborator și analitice planificate pentru 2011 ale substanțelor reglementate.

(3)

Determinarea cotei alocate trebuie să garanteze respectarea limitelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (6). Întrucât respectivele limite cantitative includ cantități de hidroclorofluorocarburi autorizate pentru utilizări de laborator și analitice, producția și importul de hidroclorofluorocarburi pentru utilizările respective trebuie, de asemenea, să facă obiectul prezentei decizii.

(4)

Cantitatea rezultată din scăderea cantităților alocate întreprinderilor care au produs sau au importat sub licență în perioada 2007-2009 din cantitatea maximă de 110 tone ODP trebuie alocată întreprinderilor cărora nu li s-au acordat licențe de producție sau de import în perioada de referință 2007-2009. Mecanismul de alocare trebuie să garanteze că toate întreprinderile care solicită o nouă cotă primesc un procent corespunzător din cantitățile care urmează să fie alocate.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cotele pentru importul și producția de substanțe reglementate destinate utilizărilor de laborator și analitice în anul 2011 se alocă întreprinderilor enumerate în anexa I.

Cantitățile maxime de substanțe destinate utilizărilor de laborator și analitice care pot fi produse sau importate în 2011, alocate întreprinderilor respective, sunt stabilite în anexa II.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2011 și expiră la 31 decembrie 2011.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează următoarelor întreprinderi:

 

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Germania

 

Acros Organics BVBA

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

Belgia

 

Airbus Operations SAS

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Franța

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Franța

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

Germania

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Franța

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Regatul Unit

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Țările de Jos

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Germania

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Germania

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Țările de Jos

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Germania

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

Regatul Unit

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10.000

1780 CA Den Helder

Țările de Jos

 

Panreac Quimica SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Spania

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

Italia

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Franța

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Regatul Unit

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Germania

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Germania

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Germania

 

Stockholm University

Department of Applied Environmental Science (ITM)

10691 Stockholm

Suedia

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa n. 600/a

Volpiano (TO)

Italia

 

VWR International SAS

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-Bois

Franța

Adoptată la Bruxelles, 24 martie 2011.

Pentru Comisie

Connie HEDEGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 286, 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO C 107, 27.4.2010, p. 20.


ANEXA I

Întreprinderi autorizate să producă sau să importe substanțe destinate utilizărilor de laborator și analitice

Cotele de substanțe reglementate care pot fi folosite pentru utilizări analitice și de laborator se alocă următoarelor întreprinderi:

Societatea

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]

 

Acros Organics bvba [BE]

 

Airbus Operations SAS [FR]

 

Arkema France S.A. [FR]

 

Bayer CropScience AG [DE]

 

Eras Labo [FR]

 

Harp International Ltd [UK]

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]

 

LGC Standards GmbH [DE]

 

Mallinckrod Baker BV [NLD]

 

Mebrom NV [BE]

 

Merck KGaA [DE]

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]

 

Ministry of Defence [NL]

 

Panreac Quimica SAU [ES]

 

Sicor Spa [IT]

 

Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]

 

Sigma Aldrich Company Ltd [UK]

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]

 

Solvay Fluor GmbH [DE]

 

Stockholm University [SE]

 

Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]

 

VWR Intern. SAS [FR]


ANEXA II

Prezenta anexă nu este publicată deoarece conține informații comerciale sensibile.


25.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/18


DECIZIA COMISIEI

din 24 martie 2011

privind alocarea cotelor de import pentru substanțe reglementate și cantitățile care pot fi puse în liberă circulație în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011

[notificată cu numărul C(2011) 1820]

(Numai textele în limbile cehă, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, polonă, portugheză și spaniolă sunt autentice)

(2011/185/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Punerea în liberă circulație în Uniune a substanțelor reglementate importate face obiectul limitelor cantitative prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009.

(2)

Comisia a publicat un aviz adresat întreprinderilor care intenționează să importe sau să exporte din sau către Uniunea Europeană, în 2011, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și întreprinderilor care intenționează să solicite, pentru 2011, o cotă pentru aceste substanțe pentru utilizări de laborator sau analitice (2), primind în urma acestuia declarații privind importurile planificate pentru anul 2011.

(3)

Trebuie determinate limitele cantitative și cotele pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Cantitatea de substanțe reglementate din grupa I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 și 115) și din grupa II (alte clorofluorocarburi complet halogenate) aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 care poate fi pusă în liberă circulație în Uniune în anul 2011 din surse externe Uniunii este de 11 025 000,00 kilograme ODP (potențial de diminuare a ozonului).

(2)   Cantitatea de substanțe reglementate din grupa III (haloni) aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 care poate fi pusă în liberă circulație în Uniune în anul 2011 din surse externe Uniunii este de 30 733 655,00 kilograme ODP.

(3)   Cantitatea de substanțe reglementate din grupa IV (tetraclorură de carbon) aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 care poate fi pusă în liberă circulație în Uniune în anul 2011 din surse externe Uniunii este de 2 752 200,00 kilograme ODP.

(4)   Cantitatea de substanțe reglementate din grupa V (1,1,1-tricloretan) aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 care poate fi pusă în liberă circulație în Uniune în anul 2011 din surse externe Uniunii este de 400 030,00 kilograme ODP.

(5)   Cantitatea de substanțe reglementate din grupa VI (bromură de metil) aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 care poate fi pusă în liberă circulație în Uniune în 2011 din surse externe Uniunii este de 810 120,00 kilograme ODP.

(6)   Cantitatea de substanțe reglementate din grupa VII (hidrobromofluorocarburi) aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 care poate fi pusă în liberă circulație în Uniune în 2011 din surse externe Uniunii este de 1 058,50 kilograme ODP.

(7)   Cantitatea de substanțe reglementate din grupa VIII (hidroclorofluorocarburi) aflate sub incidența Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 care poate fi pusă în liberă circulație în Uniune în anul 2011 din surse externe Uniunii este de 4 970 602,212 kilograme ODP.

(8)   Cantitatea de substanțe reglementate din grupa IX (bromoclorometan) aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 care poate fi pusă în liberă circulație în Uniune în anul 2011 din surse externe Uniunii este de 246 012,00 kilograme ODP.

Articolul 2

(1)   Alocarea cotelor de import pentru clorofluorocarburile 11, 12, 113, 114 și 115 și pentru alte clorofluorocarburi complet halogenate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 se face în scopurile prevăzute și pentru întreprinderile menționate în anexa I.

(2)   Alocarea cotelor de import pentru haloni pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 se face în scopurile prevăzute și pentru întreprinderile menționate în anexa II.

(3)   Alocarea cotelor de import pentru tetraclorura de carbon pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 se face în scopurile prevăzute și pentru întreprinderile menționate în anexa III.

(4)   Alocarea cotelor de import pentru 1,1,1-tricloretan pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 se face în scopurile prevăzute și pentru întreprinderile menționate în anexa IV.

(5)   Alocarea cotelor de import pentru bromura de metil pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 se face în scopurile prevăzute și pentru întreprinderile menționate în anexa V.

(6)   Alocarea cotelor de import pentru hidrobromofluorocarburi pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 se face în scopurile prevăzute și pentru întreprinderile menționate în anexa VI.

(7)   Alocarea cotelor de import pentru hidroclorofluorocarburi pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 se face în scopurile prevăzute și pentru întreprinderile menționate în anexa VII.

(8)   Alocarea cotelor de import pentru bromoclorometan pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 se face în scopurile prevăzute și pentru întreprinderile menționate în anexa VIII.

(9)   Cotele individuale de import pentru întreprinderi sunt cele stabilite în anexa IX.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2011 și expiră la 31 decembrie 2011.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează următoarelor întreprinderi:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Germania

 

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Queenborough

Kent ME11 5EL

Regatul Unit

 

AGC Chemicals Europe Ltd

York House

Hillhouse International

Thornton Cleveleys

Lancashire FY5 4QD

Regatul Unit

 

Arkema France S.A.

420 rue d’Estienne d’Orves

92705 Colombes Cedex

Franța

 

Arkema Química S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Spania

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Franța

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Germania

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Germania

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Țările de Jos

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieparkstraße 1

84508 Burgkirchen

Germania

 

Eras Labo

222 RN 90

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Franța

 

Esto Cheb s.r.o.

Paleckého 2087/8a

35002 Cheb

Republica Cehă

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italia

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italia

 

Excelsyn Molecular Development Ltd (UK)

Mostyn Road

Holywell

Flintshire CH8 9DN

Regatul Unit

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgia

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Regatul Unit

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Regatul Unit

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Țările de Jos

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalia

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Țările de Jos

 

Intergeo Ltd

Thermi Industrial Area

57001 Thessaloniki

Grecia

 

Laboratorios Miret SA

Géminis 4

08228 Terrassa, Barcelona

Spania

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Spania

 

Lufthansa CityLine GmbH

Waldstr. 247

51147 Köln

Germania

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Meridian Technical Services Ltd

14 Hailey Road

DA18 4AP Erith, Kent

Regatul Unit

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Regatul Unit

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Polonia

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italia

 

Sabena Technics DNR

Bois de Ponthual

BP 90154

35800 Saint-Lunaire

Franța

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italia

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Polonia

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Regatul Unit

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Germania

 

SJB Energy Trading BV (NL)

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Țările de Jos

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Germania

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Franța

 

Solvay Solexis SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

Franța

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italia

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italia

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Regatul Unit

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italia

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18

97076 Würzburg

Germania

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Regatul Unit

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13

68526 Ladenburg

Germania

Adoptată la Bruxelles, 24 martie 2011.

Pentru Comisie

Connie HEDEGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 286, 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO C 107, 27.4.2010, p. 20.


ANEXA I

GRUPELE I ȘI II

Cotele de import pentru clorofluorocarburile 11, 12, 113, 114 și 115 și pentru alte clorofluorocarburi complet halogenate alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, pentru a fi utilizate ca intermediari de sinteză și agenți de proces, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.

Societatea

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ANEXA II

GRUPA III

Cotele de import pentru haloni alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, pentru a fi utilizați ca intermediari de sinteză și pentru a servi unor utilizări critice, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.

Societatea

 

BASF Agri Product (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

ESTO Cheb (CZ)

 

Eusebi Impianti (IT)

 

Eusebi Service (IT)

 

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

 

Halon & Refrigerant Services (UK)

 

Intergeo (EL)

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

 

Lufthansa CityLine (DE)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Sabena Technics (FR)

 

Safety Hi-Tech (IT)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)


ANEXA III

GRUPA IV

Cotele de import pentru tetraclorură de carbon alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, pentru a fi utilizată ca intermediar de sinteză, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.

Societatea

 

Dow Deutschland (DE)

 

Mexichem UK (UK)


ANEXA IV

GRUPA V

Cotele de import pentru 1,1,1-tricloretan alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, pentru a fi utilizat ca intermediar de sinteză, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.

Societatea

 

Arkema (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ANEXA V

GRUPA VI

Cotele de import pentru bromura de metil alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, pentru utilizarea ca intermediar de sinteză, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.

Societatea

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Mebrom (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ANEXA VI

GRUPA VII

Cotele de import pentru hidrobromofluorocarburi alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, pentru utilizarea ca intermediar de sinteză, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.

Societatea

 

ABCR Dr. Braunagel (DE)

 

Excelsyn Molecular Development (UK)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

R.P. Chem (IT)

 

Sterling (IT)


ANEXA VII

GRUPA VIII

Cotele de import pentru hidroclorofluorocarburi alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, pentru utilizarea ca intermediar de sinteză și agenți de proces, precum și pentru utilizări de laborator și analitice, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.

Societatea

 

Aesica Queenborough (UK)

 

AGC Chemicals Europe (UK)

 

Arkema France (FR)

 

Arkema Química (ES)

 

Bayer CropScience (DE)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Dyneon (DE)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

SJB Energy Trading (NL)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Fluores France (FR)

 

Solvay Solexis (FR)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Tazzetti Fluids (IT)


ANEXA VIII

GRUPA IX

Cotele de import pentru bromoclorometan alocate importatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, pentru utilizarea ca intermediar de sinteză, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.

Societatea

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Laboratorios Miret (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Thomas Swan & Co (UK)


ANEXA IX

Prezenta anexă nu se publică, deoarece conține informații comerciale sensibile.