ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.077.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 77

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
23 martie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 283/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 633/2007 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii menționate la articolul 7 ( 1 )

23

 

*

Regulamentul (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

25

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 285/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

30

 

 

DECIZII

 

 

2011/177/UE

 

*

Decizia Comisiei din 2 martie 2011 de modificare a Deciziei 2008/458/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii, în ceea ce privește sistemele de gestiune și control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă și financiară și eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanțate de fond [notificată cu numărul C(2011) 1159]

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

23.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 282/2011 AL CONSILIULUI

din 15 martie 2011

de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(reformare)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 397,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentului (CE) nr. 1777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (2) trebuie să i se aducă o serie de modificări substanțiale. Din motive de claritate și de coerență, este oportună reformarea respectivelor dispoziții.

(2)

Directiva 2006/112/CE conține norme privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) care, în unele cazuri, sunt supuse interpretării de către statele membre. Adoptarea unor dispoziții comune de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE ar trebui să asigure o conformitate sporită a aplicării sistemului TVA cu obiectivul pieței interne, în cazurile în care au apărut sau pot apărea divergențe de aplicare incompatibile cu buna funcționare a unei astfel de piețe interne. Aceste măsuri de punere în aplicare sunt obligatorii din punct de vedere juridic numai de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și nu aduc atingere valabilității legislației și interpretării adoptate anterior de statele membre.

(3)

Modificările care rezultă din adoptarea Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor (3) ar trebui să se reflecte în prezentul regulament.

(4)

Prezentul regulament urmărește să asigure aplicarea uniformă a actualului sistem TVA, prin adoptarea unor norme de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE, în special în ceea ce privește persoanele impozabile, livrarea de bunuri și prestarea de servicii și locul operațiunilor impozabile. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv. Întrucât este obligatoriu și se aplică direct în toate statele membre, aplicarea în mod uniform va fi cel mai bine asigurată printr-un regulament.

(5)

Respectivele dispoziții de punere în aplicare conțin reguli specifice care răspund anumitor probleme legate de aplicare și sunt menite să asigure un tratament uniform în întreaga Uniune numai pentru circumstanțele specifice în cauză. Prin urmare, acestea nu pot fi incidente în alte cazuri și, având în vedere formularea lor, trebuie aplicate în mod restrictiv.

(6)

În cazul în care o persoană neimpozabilă își schimbă reședința și transferă un mijloc de transport nou sau în cazul în care un mijloc de transport nou se întoarce în statul membru din care a fost livrat inițial cu scutire de TVA persoanei neimpozabile care îl trimite înapoi, ar trebui să se clarifice că un astfel de caz nu reprezintă o achiziționare intracomunitară a unui mijloc de transport.

(7)

Pentru anumite prestări de servicii, este suficient ca prestatorul să demonstreze că clientul acestor servicii, persoană impozabilă sau neimpozabilă, este stabilit în afara Comunității astfel încât furnizarea acestor servicii să nu fie supusă TVA.

(8)

Ar trebui să se precizeze că atribuirea unui cod de înregistrare în scopuri de TVA unei persoane impozabile care prestează servicii către un alt stat membru sau beneficiază de o prestare de servicii dintr-un alt stat membru, pentru care TVA trebuie plătită numai de către client, nu aduce atingere dreptului respectivei persoane impozabile de a nu i se impozita achizițiile intracomunitare de bunuri. Cu toate acestea, dacă persoana impozabilă comunică prestatorului codul său de înregistrare în scopuri de TVA pentru o achiziție intracomunitară de bunuri, se consideră, oricum, că aceasta a optat pentru supunerea acestor operațiuni la plata TVA.

(9)

Continuarea integrării pieței interne a condus la sporirea nevoii de cooperare transfrontalieră între operatorii economici stabiliți în diferite state membre și la dezvoltarea grupurilor europene de interese economice (GEIE), constituite în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE) (4). Prin urmare, ar trebui să se precizeze că GEIE reprezintă persoane impozabile atunci când livrează bunuri sau prestează servicii cu titlu oneros.

(10)

Este necesar să se definească în mod clar serviciile de restaurant și de catering, diferențele dintre acestea și tratamentul adecvat pentru aceste servicii.

(11)

Pentru mai multă claritate, trebuie enumerate operațiunile considerate drept servicii furnizate pe cale electronică, fără ca aceste liste să fie definitive și exhaustive.

(12)

Este necesar, pe de o parte, să se stabilească faptul că o operațiune care constă exclusiv în asamblarea diferitelor părți componente ale unei mașini furnizate de un client ar trebui să fie considerată ca prestare de servicii și, pe de altă parte, să se stabilească locul prestării în cauză, atunci când aceasta îi este furnizată unei persoane neimpozabile.

(13)

Vânzarea unei opțiuni, ca instrument financiar, trebuie tratată ca o prestare de servicii separată de tranzacțiile suport la care se referă opțiunea.

(14)

Pentru a garanta aplicarea uniformă a regulilor privind stabilirea locului operațiunilor impozabile, ar trebui să fie clarificate noțiuni precum sediul activității economice, sediul fix, domiciliul stabil sau reședința obișnuită. Atunci când se ține seama de jurisprudența Curții de Justiție, utilizarea unor criterii cât mai clare și obiective ar trebui să faciliteze aplicarea în practică a acestor noțiuni.

(15)

Ar trebui să fie stabilite reguli pentru a asigura tratamentul uniform al livrărilor de bunuri, atunci când un furnizor a depășit plafonul vânzărilor la distanță pentru livrările către un alt stat membru.

(16)

Ar trebui să fie clarificat faptul că ceea ce determină partea dintr-o operațiune de transport de călători care a fost efectuată pe teritoriul Comunității este călătoria mijlocului de transport de călători și nu călătoria pasagerilor din interiorul acestuia.

(17)

În cazul achiziției intracomunitare de bunuri, dreptul statului membru de achiziție de a impozita achiziția ar trebui să rămână neafectat de regimul TVA din statul membru de origine aplicat operațiunii.

(18)

Aplicarea corectă a regulilor privind locul prestării de servicii depinde în principal de statutul clientului, de persoană impozabilă sau neimpozabilă, și de calitatea în care acționează clientul. Pentru a determina statutul de persoană impozabilă al clientului trebuie să se stabilească dovezile care trebuie obținute de prestator de la clientul său.

(19)

Ar trebui să se clarifice că în cazul în care serviciile sunt destinate uzului personal al unei persoane impozabile, inclusiv uzului personalului acesteia, respectiva persoană impozabilă nu se poate fi considerată ca acționând în calitatea sa de persoană impozabilă. Pentru a determina dacă clientul acționează sau nu în calitatea sa de persoană impozabilă, este suficient ca acesta să îi comunice prestatorului codul său de înregistrare în scopuri de TVA, cu excepția cazului în care prestatorul dispune de informații contrare. Ar trebui, de asemenea, să se asigure că același serviciu achiziționat atât pentru utilizarea în cadrul activității economice, cât și pentru uz personal este impozitat numai într-un singur loc.

(20)

Pentru a determina cu precizie locul stabilirii clientului, prestatorul de servicii trebuie să verifice informațiile furnizate de clientul respectiv.

(21)

Fără a aduce atingere regulii generale privind locul prestării de servicii în favoarea unei persoane impozabile, în cazul prestării unor servicii către un client care este stabilit în mai mult de un singur loc, ar trebui să existe reguli care să ajute prestatorul să determine sediul fix al clientului, la care se furnizează serviciul, ținând seama de circumstanțe. În cazul în care prestatorul serviciilor nu este capabil să determine sediul respectiv, ar trebui să existe norme care să clarifice obligațiile prestatorului. Normele respective ar trebui să aducă nu aducă atingere și să nu modifice obligațiile care revin clientului.

(22)

Ar trebui, de asemenea, să fie precizat momentul în care prestatorul serviciilor trebuie să determine statutul, calitatea și locul în care este stabilit clientul, fie că este persoană impozabilă, fie neimpozabilă.

(23)

Fără a aduce atingere aplicării generale a principiului referitor la practicile abuzive în cazul dispozițiilor din prezentul regulament, este oportun să se atragă atenția, în mod special, cu privire la aplicarea sa în cazul anumitor dispoziții din prezentul regulament.

(24)

Anumite servicii specifice, precum acordarea drepturilor de televizare pentru meciurile de fotbal, traducerea de texte, serviciile privind solicitarea de rambursare a TVA și serviciile de intermediere prestate unei persoane neimpozabile implică operațiuni transfrontaliere sau chiar participarea unor operatori economici stabiliți în afara Comunității. Locul prestării acestor servicii trebuie să fie în mod clar determinat, pentru a crea o mai mare certitudine juridică.

(25)

Ar trebui să fie precizat faptul că prestațiile unui intermediar care acționează în numele și în contul altei persoane care ia parte la asigurarea cazării în cadrul sectorului hotelier nu se supun regulii specifice privind prestările de servicii legate de un bun imobil.

(26)

În cazul în care diferite servicii prestate în cadrul organizării unei ceremonii funerare fac parte dintr-un singur serviciu, ar trebui să se stabilească regula după care se determină locul prestării serviciului.

(27)

Pentru a asigura tratamentul uniform al prestărilor de servicii culturale, artistice, sportive, științifice, educative și de divertisment, precum și al altor servicii similare, ar trebui să fie definit accesul la astfel de evenimente și serviciile auxiliare legate de accesul respectiv

(28)

Este necesar să se clarifice tratamentul serviciilor de restaurant și de catering prestate la bordul unui mijloc de transport în situația în care transportul de călători se efectuează pe teritoriul mai multor țări.

(29)

Având în vedere că regulile specifice aplicabile închirierii unui mijloc de transport depind de durata posesiei sau a utilizării acestuia, este necesar nu numai să se stabilească vehiculele care ar trebui considerate „mijloace de transport”, ci și să se clarifice regimul aplicabil prestării unui astfel de serviciu în cazul în care se succed mai multe contracte. Este de asemenea necesar să se stabilească locul în care un mijloc de transport este pus efectiv la dispoziția clientului.

(30)

În anumite circumstanțe specifice, perceperea unui comision pentru efectuarea plăților prin intermediul unui card de credit sau de debit, în legătură cu o operațiune, nu trebuie să reducă baza impozabilă pentru respectiva operațiune.

(31)

Este necesar să se clarifice că se poate aplica cota redusă în cazul închirierii de corturi, rulote și case mobile instalate pe terenuri de camping și utilizate în scop de cazare.

(32)

Formarea sau reconversia profesională ar trebui să includă instruirea legată în mod direct de o meserie sau profesie, precum și orice instruire care urmărește însușirea sau actualizarea cunoștințelor în scop profesional, indiferent de durata cursului.

(33)

Monedele de platină ar trebui să fie considerate ca fiind excluse de la scutirile aplicabile valutei, bancnotelor și monedelor.

(34)

Ar trebui să se precizeze că scutirea aplicabilă prestării de servicii legate de importul de bunuri a căror valoare este inclusă în baza impozabilă pentru respectivele bunuri acoperă serviciile de transport efectuate cu ocazia unei schimbări de reședință.

(35)

Bunurile transportate în afara Comunității de către cumpărător și utilizate pentru echiparea sau alimentarea mijloacelor de transport folosite în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică de către alte persoane decât persoanele fizice, precum organisme de drept public și asociații, ar trebui să fie excluse de la scutirile pentru operațiuni de export.

(36)

Pentru a garanta practici administrative uniforme de calcul al valorii minime a (în cazul) scutirilor aplicabile la exporturile de bunuri transportate în bagajele personale ale călătorilor, dispozițiile privind aceste calcule ar trebui să fie armonizate.

(37)

Ar trebui precizat că scutirea referitoare la anumite operațiuni asimilate exporturilor se aplică și serviciilor care fac obiectul regimului special pentru servicii prestate pe cale electronică.

(38)

Un organism înființat în temeiul cadrului juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) ar trebui să fie considerat organism internațional în scopul scutirii de TVA numai în cazul în care îndeplinește anumite condiții. Prin urmare, ar trebui să fie identificate caracteristicile necesare pentru ca acest organism să beneficieze de scutire.

(39)

Livrarea de bunuri și prestarea de servicii efectuate în baza unor acorduri diplomatice și consulare ori destinate unor organisme internaționale recunoscute sau anumitor forțe armate sunt scutite de TVA cu anumite limite și condiții. Pentru ca o persoană impozabilă care efectuează o astfel de livrare sau prestare dintr-un alt stat membru să poată determina că sunt respectate condițiile și limitele respectivei scutiri, ar trebui să se întocmească un certificat de scutire (un certificat pentru aplicarea scutirii).

(40)

Pentru exercitarea dreptului de deducere ar trebui să fie admise și documentele electronice de import, în cazul în care acestea îndeplinesc aceleași cerințe ca documentele pe suport de hârtie.

(41)

În cazul în care un furnizor de bunuri sau un prestator de servicii dispune de un sediu fix pe teritoriul statului membru în care trebuie plătită taxa, trebuie precizate circumstanțele în care acest sediu ar trebui să fie responsabil pentru plata taxei.

(42)

Ar trebui să fie clarificat faptul că persoana impozabilă care și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul statului membru în care trebuie plătită TVA trebuie considerată drept persoană impozabilă stabilită în statul membru respectiv în ceea ce privește răspunderea pentru plata taxei, chiar și atunci când sediul activității economice nu participă la livrarea de bunuri sau la prestarea de servicii.

(43)

Ar trebui să fie clarificat faptul că orice persoană impozabilă trebuie să comunice, pentru anumite operațiuni impozabile, codul său de înregistrare în scopuri de TVA, imediat ce intră în posesia acestuia, în scopul de a permite o percepere cât mai justă a taxei.

(44)

Pentru a asigura un tratament egal al operatorilor economici, ar trebui să fie indicate greutățile pentru aurul de investiții care sunt general acceptate pe piața metalelor prețioase și ar trebui fixată o dată comună pentru stabilirea valorii monedelor de aur.

(45)

Regimul special aplicabil persoanelor impozabile care nu sunt stabilite în Comunitate și care prestează servicii pe cale electronică pentru persoane neimpozabile stabilite sau cu reședința în Comunitate este supus anumitor condiții. În cazul în care condițiile respective nu mai sunt îndeplinite, consecințele ar trebui să fie clarificate în mod special.

(46)

Din Directiva 2008/8/CE decurg anumite modificări. În măsura în care modificările respective vizează, pe de o parte, impozitarea închirierii pe termen lung a mijloacelor de transport începând din 1 ianuarie 2013, iar pe de altă parte, impozitarea serviciilor furnizate pe cale electronică începând din 1 ianuarie 2015, ar trebui precizat că dispozițiile aferente ale prezentului regulament se aplică numai de la datele respective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește măsuri de punere în aplicare a anumitor dispoziții din titlurile I-V și VII-XII din Directiva 2006/112/CE.

CAPITOLUL II

DOMENIU DE APLICARE

(TITLUL I DIN DIRECTIVA 2006/112/CE)

Articolul 2

Următoarele operațiuni nu reprezintă achiziții intracomunitare în înțelesul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE:

(a)

transferul unui mijloc de transport nou de către o persoană neimpozabilă cu ocazia unei schimbări de reședință, dacă scutirea prevăzută la articolul 138 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE nu a putut fi aplicată în momentul livrării;

(b)

înapoierea unui mijloc de transport nou de către o persoană neimpozabilă către statul membru din care acesta i-a fost livrat inițial în temeiul scutirii prevăzute la articolul 138 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 3

Fără a aduce atingere articolului 59a primul paragraf litera (b) din Directiva 2006/112/CE, nu este supusă TVA prestarea următoarelor servicii, în cazul în care prestatorul demonstrează că locul prestării, determinat în conformitate cu capitolul V secțiunea 4 subsecțiunile 3 și 4 din prezentul regulament, se află în afara Comunității:

(a)

de la 1 ianuarie 2013, serviciile menționate la articolul 56 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2006/112/CE;

(b)

de la 1 ianuarie 2015, serviciile enumerate la articolul 58 din Directiva 2006/112/CE;

(c)

serviciile enumerate la articolul 59 din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 4

Orice persoană impozabilă care are dreptul de a nu i se impozita achizițiile intracomunitare de bunuri, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2006/112/CE, continuă să beneficieze de acest drept dacă, în temeiul articolului 214 alineatul (1) litera (d) sau (e) din directiva menționată, respectivei persoane i s-a atribuit un cod de înregistrare în scopuri de TVA pentru serviciile primite pentru care este obligată la plata TVA sau pentru serviciile prestate de aceasta pe teritoriul unui alt stat membru și pentru care TVA trebuie plătită exclusiv de către beneficiar.

Cu toate acestea, în cazul în care persoana impozabilă respectivă comunică codul său de înregistrare în scopuri de TVA unui furnizor cu ocazia unei achiziții intracomunitare de bunuri, se consideră că această persoană și-a exercitat opțiunea prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din directiva respectivă.

CAPITOLUL III

PERSOANE IMPOZABILE

(TITLUL III DIN DIRECTIVA 2006/112/CE)

Articolul 5

Un grup european de interes economic (GEIE), constituit în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, care livrează bunuri sau prestează servicii cu titlu oneros membrilor săi sau terților, reprezintă o persoană impozabilă în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CEE.

CAPITOLUL IV

OPERAȚIUNI IMPOZABILE

(ARTICOLELE 24-29 DIN DIRECTIVA 2006/112/CE)

Articolul 6

(1)   Serviciile de restaurant și de catering reprezintă servicii care constau în furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțită de servicii conexe suficiente care să permită consumul imediat al acestora. Furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură este numai unul dintre elementele unui întreg în care predomină serviciile. Serviciile de restaurant constau în prestarea unor astfel de servicii în spațiile prestatorului, iar serviciile de catering constau în prestarea unor astfel de servicii în afara localurilor prestatorului.

(2)   Furnizarea de produse alimentare și/sau de băuturi, preparate sau nu, fie cu transport, fie fără, dar fără vreun alt serviciu conex nu se consideră a fi servicii de restaurant sau catering în sensul alineatului (1).

Articolul 7

(1)   „Serviciile prestate pe cale electronică” prevăzute în Directiva 2006/112/CE includ serviciile furnizate pe internet sau printr-o rețea electronică a căror natură determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă, și imposibil de realizat în absența tehnologiei informației.

(2)   Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică, în special, în următoarele cazuri:

(a)

furnizarea de produse digitale în general, inclusiv software și modificări sau actualizări de software;

(b)

serviciile care asigură sau sprijină prezența unor societăți sau persoane fizice într-o rețea electronică, precum un site web sau o pagină web;

(c)

serviciile generate automat de un calculator prin intermediul internetului sau al unei rețele electronice, ca răspuns la introducerea anumitor date specifice de către destinatar;

(d)

transferul cu titlu oneros al dreptului de a pune în vânzare bunuri sau servicii pe un site de internet care funcționează ca o piață online, pe care potențialii cumpărători își lansează ofertele printr-o procedură automată și pe care părțile sunt anunțate în privința realizării unei vânzări printr-un mesaj electronic generat automat de un calculator;

(e)

pachetele de servicii de internet (ISP) în care componenta de telecomunicații reprezintă o parte auxiliară și subordonată (adică pachetele care nu se reduc doar la accesul la internet și includ alte elemente, precum pagini de conținut care asigură accesul la știri, informații meteorologice sau turistice; spații de joc; găzduire de site-uri web; acces la dezbateri online etc.);

(f)

serviciile enumerate în anexa I.

(3)   Dispozițiile de la alineatul (1) nu se aplică, în special, în cazul:

(a)

serviciilor de radio și de televiziune;

(b)

serviciilor de telecomunicații;

(c)

bunurilor pentru care comanda și prelucrarea sunt efectuate prin mijloace electronice;

(d)

CD-ROM-urilor, dischetelor și a altor suporturi materiale similare;

(e)

materialelor tipărite, precum cărți, buletine, ziare sau reviste;

(f)

CD-urilor și casetelor audio;

(g)

casetelor video și DVD-urilor;

(h)

jocurilor pe CD-ROM;

(i)

serviciilor unor profesioniști precum avocații și consultanții financiari, care consiliază clienții prin poșta electronică;

(j)

serviciilor de învățământ, atunci când conținutul cursurilor este furnizat de către un profesor pe internet sau printr-o rețea electronică (și anume printr-o conexiune la distanță);

(k)

serviciilor de reparații fizice offline ale echipamentelor informatice;

(l)

serviciilor de stocare de date offline;

(m)

serviciilor de publicitate, în special în ziare, pe afișe sau la televiziune;

(n)

serviciilor de asistență telefonică;

(o)

serviciilor de învățământ care implică exclusiv cursuri prin corespondență, precum cursurile prin poștă;

(p)

serviciilor convenționale de vânzare prin licitații, care se bazează pe intervenția umană directă, indiferent de modul în care se fac ofertele;

(q)

serviciilor de telefonie cu componentă video, cunoscute și sub denumirea de servicii de videofonie;

(r)

accesului la internet și la World Wide Web;

(s)

serviciilor de telefonie furnizate prin internet.

Articolul 8

În cazul în care o persoană impozabilă doar asamblează diverse părți componente ale unei mașini care i-au fost furnizate în totalitate de către client, operațiunea respectivă reprezintă o prestare de servicii în înțelesul articolului 24 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 9

Vânzarea unei opțiuni, în cazul în care această vânzare constituie o operațiune care intră sub incidența articolului 135 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/112/CE, reprezintă o prestare de servicii, în înțelesul articolului 24 alineatul (1) din directiva menționată. Respectiva prestare de servicii este distinctă de operațiunile suport de care sunt legate serviciile.

CAPITOLUL V

LOCUL OPERAȚIUNILOR IMPOZABILE

SECȚIUNEA 1

Noțiuni

Articolul 10

(1)   În aplicarea articolelor 44 și 45 din Directiva 2006/112/CE, locul în care o persoană impozabilă și-a stabilit sediul activității economice este locul în care se desfășoară funcțiile de administrare centrală a societății.

(2)   Pentru determinarea locului menționat la alineatul (1) se iau în considerare locul în care se iau deciziile principale legate de managementul general al societății, locul în care se află sediul social al societății și locul în care se întâlnește conducerea societății.

În cazul în care aceste criterii nu permit determinarea cu certitudine a locului de stabilire a sediului unei activități economice, locul în care se iau deciziile principale legate de managementul general al societății este criteriul care prevalează.

(3)   Simpla existență a unei adrese poștale nu poate fi considerată drept loc de stabilire a sediului activității economice a unei persoane impozabile.

Articolul 11

(1)   În aplicarea articolului 44 din Directiva 2006/112/CE, un „sediu fix” înseamnă orice sediu, altul decât sediul activității economice menționat la articolul 10 din prezentul regulament, care se caracterizează printr-un grad suficient de permanență și o structură adecvată ca resurse umane și tehnice care îi permit să primească și să utilizeze serviciile care sunt furnizate pentru necesitățile proprii ale sediului respectiv.

(2)   În aplicarea articolelor indicate în continuare, un „sediu fix” înseamnă orice sediu, altul decât sediul activității economice menționat la articolul 10 din prezentul regulament, care se caracterizează printr-un grad suficient de permanență și o structură adecvată ca resurse umane și tehnice care îi permit să furnizeze servicii a căror prestare o asigură:

(a)

articolul 45 din Directiva 2006/112/CE;

(b)

de la 1 ianuarie 2013, articolul 56 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE;

(c)

până la 31 decembrie 2014, articolul 58 din Directiva 2006/112/CE;

(d)

articolul 192a din Directiva 2006/112/CE.

(3)   Faptul că dispune de un cod de înregistrare în scopuri de TVA nu este suficient pentru ca un sediu să fie considerat sediu fix.

Articolul 12

În aplicarea Directivei 2006/112/CE, „domiciliul stabil” al unei persoane fizice, impozabile sau nu, înseamnă adresa înregistrată în registrul de evidență a populației ori într-un registru similar sau adresa indicată de persoana respectivă autorităților fiscale competente, cu excepția cazului în care există dovada că această adresă nu reflectă realitatea.

Articolul 13

„Reședința obișnuită” a unei persoane fizice, impozabile sau nu, menționată în Directiva 2006/112/CE reprezintă locul în care persoana fizică respectivă locuiește în mod obișnuit, ca rezultat al unor legături personale și profesionale.

Atunci când există legături profesionale într-o altă țară decât cea în care există legături personale sau când nu există legături profesionale, locul „reședinței obișnuite” se determină pe baza legăturilor personale care indică existența unor legături strânse între persoana respectivă și locul în care locuiește.

SECȚIUNEA 2

Locul livrării de bunuri

(Articolele 31-39 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 14

În cazul în care, în cursul unui an calendaristic, se depășește plafonul aplicat de un stat membru în conformitate cu articolul 34 din Directiva 2006/112/CE, articolul 33 din directiva menționată nu modifică locul livrărilor altor bunuri decât produsele supuse accizelor, efectuate în cursul aceluiași an calendaristic înainte de depășirea plafonului aplicat de statul membru pentru anul calendaristic curent, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

(a)

furnizorul nu a exercitat opțiunea prevăzută la articolul 34 alineatul (4) din directiva menționată;

(b)

valoarea livrărilor sale de bunuri nu a depășit plafonul în cursul anului calendaristic anterior.

Cu toate acestea, articolul 33 din Directiva 2006/112/CE modifică locul următoarelor livrări în statul membru în care se încheie expediția sau transportul:

(a)

livrarea de bunuri prin care plafonul aplicat de statul membru în cauză pentru anul calendaristic curent a fost depășit în cursul aceluiași an calendaristic;

(b)

orice livrare ulterioară de bunuri în interiorul statului membru respectiv în acel an calendaristic;

(c)

livrările de bunuri în interiorul statului membru respectiv în anul calendaristic următor anului calendaristic în care s-a produs evenimentul menționat la litera (a).

Articolul 15

Partea unui transport de călători efectuat în Comunitate, la care se face referire în articolul 37 din Directiva 2006/112/CE, se determină în funcție de călătoria mijlocului de transport și nu de călătoria efectuată de către fiecare dintre călători.

SECȚIUNEA 3

Locul achizițiilor intracomunitare de bunuri

(Articolele 40, 41 și 42 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 16

În cazul în care a avut loc o achiziție intracomunitară de bunuri în înțelesul articolului 20 din Directiva 2006/112/CE, statul membru în care se încheie expediția sau transportul își exercită competența de impozitare, indiferent de regimul TVA aplicat operațiunii în statul membru în care a început expediția sau transportul.

Orice cerere a unui furnizor de bunuri de corectare a TVA facturate de acesta și declarate de acesta statului membru în care a început expediția sau transportul bunurilor este tratată de statul membru respectiv în conformitate cu propria legislație națională.

SECȚIUNEA 4

Locul prestării de servicii

(Articolele 43-59 din Directiva 2006/112/CE)

Subsecțiunea 1

Statutul clientului

Articolul 17

(1)   În cazul în care locul prestării de servicii depinde de statutul de persoană impozabilă sau de persoană neimpozabilă al clientului, acest statut se determină pe baza articolelor 9-13 și a articolului 43 din Directiva 2006/112/CE.

(2)   O persoană juridică neimpozabilă înregistrată sau care trebuie să fie înregistrată în scopuri de TVA în temeiul articolului 214 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE pentru că achizițiile sale intracomunitare de bunuri sunt supuse TVA sau pentru că și-a exercitat opțiunea de a aplica TVA acestor operațiuni este considerată o persoană impozabilă în înțelesul articolului 43 din directiva menționată.

Articolul 18

(1)   Dacă nu dispune de informații contrare, prestatorul poate considera că un client stabilit în Comunitate are statutul de persoană impozabilă:

(a)

atunci când respectivul client i-a comunicat codul său individual de înregistrare în scopuri de TVA și dacă prestatorul obține confirmarea validității codului de înregistrare respectiv, precum și a numelui și adresei aferente acestuia, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoare adăugată (5).

(b)

atunci când clientul nu a primit încă un cod individual de înregistrare în scopuri de TVA, însă îl informează pe prestator că a depus o cerere în acest sens, și dacă prestatorul obține orice altă dovadă care demonstrează că clientul este o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă care trebuie să fie înregistrată în scopuri de TVA precum și dacă efectuează o verificare la un nivel rezonabil a exactității informațiilor furnizate de client, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identității sau a plății.

(2)   Dacă nu dispune de informații contrare, prestatorul poate considera că un client stabilit în Comunitate are statutul de persoană neimpozabilă atunci când demonstrează că acel client nu i-a comunicat codul său individual de înregistrare în scopuri de TVA.

(3)   Dacă nu dispune de informații contrare, prestatorul poate considera că un client stabilit în afara Comunității are statutul de persoană impozabilă:

(a)

dacă obține din partea clientului un certificat eliberat de autoritățile fiscale competente din țara clientului, prin care se confirmă că respectivul client desfășoară activități economice astfel încât să i se permită acestuia să obțină o rambursare a TVA în temeiul Directivei 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității (6);

(b)

atunci când clientul nu deține certificatul respectiv, dacă prestatorul dispune de codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului sau de un cod similar atribuit clientului de țara de stabilire și utilizat pentru a identifica societățile sau de orice altă dovadă care să ateste faptul că clientul este o persoană impozabilă și dacă prestatorul efectuează o verificare la un nivel rezonabil a exactității informațiilor furnizate de client, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identității sau a plății.

Subsecțiunea 2

Calitatea clientului

Articolul 19

În scopul punerii în aplicare a regulilor privind locul de prestare a serviciilor prevăzute la articolele 44 și 45 din Directiva 2006/112/CE, o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă considerată persoană impozabilă, care primește servicii destinate exclusiv uzului privat, inclusiv celui al personalului său, este considerată drept o persoană neimpozabilă.

Dacă nu dispune de informații contrare, cum ar fi natura serviciilor prestate, prestatorul poate considera că serviciile sunt destinate activității economice a clientului în cazul în care, pentru această operațiune, clientul i-a comunicat codul său individual de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă unul și același serviciu este destinat atât uzului privat, inclusiv celui al personalului clientului cât și uzului activității economice, prestarea acestui serviciu este reglementată exclusiv de articolul 44 din Directiva 2006/112/CE cu condiția să nu existe nicio practică abuzivă.

Subsecțiunea 3

Locul stabilirii clientului

Articolul 20

În cazul în care o prestare de servicii efectuată în beneficiul unei persoane impozabile sau în beneficiul unei persoane juridice neimpozabile considerată a fi o persoană impozabilă intră sub incidența articolului 44 din Directiva 2006/112/CE și în cazul în care persoana impozabilă respectivă este stabilită într-o singură țară sau, în absența unui sediu al activității economice sau a unui sediu fix, are domiciliul stabil și reședința obișnuită într-o singură țară, prestarea de servicii în cauză este impozabilă în țara respectivă.

Prestatorul stabilește respectivul loc pe baza informațiilor furnizate de client și verifică aceste informații pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identității sau a plății.

Aceste informații pot cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de statul membru în care este stabilit clientul.

Articolul 21

În cazul în care o prestare de servicii în beneficiul unei persoane impozabile sau în beneficiul unei persoane juridice neimpozabile considerată a fi persoană impozabilă intră sub incidența articolului 44 din Directiva 2006/112/CE, și persoana impozabilă este stabilită în mai multe țări, prestarea în cauză este impozabilă în țara în care respectiva persoană impozabilă și-a stabilit sediul activității economice.

Cu toate acestea, în cazul în care serviciul este prestat către un sediu fix al persoanei impozabile aflat în alt loc decât cel în care clientul și-a stabilit sediul activității economice, prestarea în cauză este impozabilă în locul în care se află acel sediu fix care primește serviciul respectiv și îl utilizează pentru propriile sale nevoi.

În cazul în care persoana impozabilă nu dispune de un sediu al activității economice sau de un sediu fix, serviciul este impozabil la locul unde este domiciliul stabil sau reședința obișnuită a acesteia.

Articolul 22

(1)   În scopul identificării sediului fix al clientului, căruia îi este prestat serviciul, prestatorul examinează natura și utilizarea serviciului prestat.

Atunci când natura și utilizarea serviciului furnizat nu îi permite să identifice sediul fix căruia îi este furnizat serviciul, prestatorul, pentru a identifica sediul fix respectiv, trebuie să urmărească cu atenție deosebită dacă contractul, formularul de comandă și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de statul membru al clientului și comunicat acestuia de către client identifică sediul fix ca fiind client al serviciului și dacă sediul fix este entitatea care plătește pentru serviciul în cauză.

În cazul în care sediul fix al clientului, căruia îi este furnizat serviciul, nu poate fi stabilit în conformitate cu primul și al doilea paragraf din prezentul alineat sau în cazul în care serviciile care intră sub incidența articolulului 44 din Directiva 2006/112/CE sunt prestate către o persoană impozabilă în temeiul unui contract încheiat pentru unul sau mai multe servicii utilizate, în mod neidentificabil și necuantificabil, prestatorul consideră în mod valabil că serviciile sunt furnizate la locul în care clientul și-a stabilit sediul activității economice.

(2)   Aplicarea prezentului articol se face fără a aduce atingere obligațiilor clientului.

Articolul 23

(1)   De la 1 ianuarie 2013, în cazul în care, în conformitate cu articolul 56 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2006/112/CE, o prestare de servicii este impozabilă la locul în care este stabilit clientul sau, în absența unui sediu, la locul în care acesta are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, prestatorul determină respectivul loc pe baza informațiilor faptice furnizate de client și verifică aceste informații pe baza procedurilor de securitate comerciale normale cum ar fi cele legate de verificarea identității sau a plății.

(2)   În cazul în care, în conformitate cu articolele 58 și 59 din Directiva 2006/112/CE, o prestare de servicii este impozabilă la locul în care este stabilit clientul sau, în absența unui sediu, la locul în care acesta are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, prestatorul determină respectivul loc pe baza informațiilor faptice furnizate de client și verifică aceste informații pe baza procedurilor de securitate comerciale normale cum ar fi cele legate de verificarea identității sau a plății.

Articolul 24

(1)   De la 1 ianuarie 2013, în cazul în care serviciile care intră sub incidența articolului 56 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2006/112/CE sunt prestate unei persoane neimpozabile care este stabilită în mai multe țări sau are domiciliul stabil într-o țară și reședința obișnuită în alta, la determinarea locului prestării acestor servicii se acordă prioritate locului care garantează în cea mai mare măsură impozitarea la locul consumului efectiv.

(2)   În cazul în care serviciile vizate de articolele 58 și 59 din Directiva 2006/112/CE sunt prestate unei persoane neimpozabile care este stabilită în mai multe țări sau are domiciliul stabil într-o țară și reședința obișnuită în alta, la determinarea locului prestării acestor servicii se acordă prioritate locului care garantează în cea mai mare măsură impozitarea la locul consumului efectiv.

Subsecțiunea 4

Dispoziții comune cu privire la determinarea statutului, a calității și a locului în care este stabilit clientul

Articolul 25

În vederea aplicării regulilor referitoare la locul prestării serviciilor se ține seama doar de circumstanțele existente la momentul la care intervine faptul generator. Modificările ulterioare aduse utilizării serviciului primit nu afectează determinarea locului prestării, atât timp cât nu există dovezi cu privire la existența unei practici abuzive.

Subsecțiunea 5

Prestarea de servicii pentru care se aplică regulile generale

Articolul 26

Operațiunea prin care un organism acordă drepturi de televizare pentru meciurile de fotbal unor persoane impozabile intră sub incidența articolului 44 din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 27

Prestarea de servicii care constau în solicitarea sau primirea de rambursări de TVA în temeiul Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (7) intră sub incidența articolului 44 din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 28

Prestarea de servicii efectuată în cadrul organizării unei ceremonii funerare, în măsura în care constituie un serviciu unic, intră sub incidența articolelor 44 și 45 din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 29

Fără a aduce atingere aplicării articolului 41 din prezentul regulament, prestarea de servicii de traducere de texte intră sub incidența articolelor 44 și 45 din Directiva 2006/112/CE.

Subsecțiunea 6

Prestarea de servicii de către intermediari

Articolul 30

Prestarea de servicii de către intermediari, menționată la articolul 46 din Directiva 2006/112/CE, include serviciile prestate de către intermediari care acționează în numele și în contul destinatarului serviciului intermediat precum și serviciile prestate de intermediari care acționează în numele și în contul prestatorului serviciilor intermediate.

Articolul 31

Serviciile prestate de către intermediarii care acționează în numele și în contul altei persoane, constând în intermedierea în prestarea unui serviciu de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare care au o funcție similară intră sub incidența:

(a)

articolului 44 din Directiva 2006/112/CE, dacă sunt furnizate unei persoane impozabile care acționează ca atare sau unei persoane juridice neimpozabile considerată drept persoană impozabilă;

(b)

articolului 46 din directiva menționată, dacă sunt furnizate unei persoane neimpozabile.

Subsecțiunea 7

Prestarea de servicii culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment și de alte servicii similare

Articolul 32

(1)   Serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau evenimentele similare, menționate la articolul 53 din Directiva 2006/112/CE, includ prestarea serviciilor ale căror caracteristici esențiale constau în garantarea dreptului de acces la un eveniment în schimbul unui bilet sau al unei plăți, inclusiv sub forma unui abonament sau a unei cotizații periodice.

(2)   Alineatul (1) se aplică în special:

(a)

dreptului de acces la spectacole, reprezentații teatrale, reprezentații de circ, târguri, parcuri de distracții, concerte, expoziții și alte evenimente culturale similare;

(b)

dreptului de acces la evenimente sportive precum meciuri sau competiții;

(c)

dreptului de acces la evenimente educaționale și științifice, precum conferințe și seminarii.

(3)   Nu intră sub incidența alineatului (1) utilizarea, în schimbul plății unei cotizații, a unor facilități precum cele oferite de sălile de gimnastică și altele asemănătoare.

Articolul 33

Serviciile auxiliare menționate la articolul 53 din Directiva 2006/112/CE includ serviciile legate în mod direct de accesul la evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau la alte evenimente similare furnizate separat unei persoane care participă la un eveniment, în schimbul plății unei sume de bani.

Astfel de servicii auxiliare includ în special utilizarea vestiarelor sau a instalațiilor sanitare, dar nu includ serviciile de intermediere legate de vânzarea biletelor.

Subsecțiunea 8

Prestarea de servicii auxiliare serviciilor de transport și prestarea de servicii de evaluare și lucrări asupra bunurilor mobile

Articolul 34

Cu excepția cazului în care bunurile care trebuie asamblate sunt încorporate într-un bun imobil, locul prestării de servicii către o persoană neimpozabilă, care constau doar în asamblarea de către o persoană impozabilă a diverselor părți componente ale unei mașini care i-au fost furnizate în totalitate de către client, se stabilește în conformitate cu articolul 54 din Directiva 2006/112/CE.

Subsecțiunea 9

Prestarea de servicii de restaurant și de catering, la bordul mijloacelor de transport

Articolul 35

Partea dintr-o operațiune de transport de călători efectuată în Comunitate astfel cum se menționează la articolul 57 din Directiva 2006/112/CE se determină în funcție de călătoria mijlocului de transport și nu de călătoria efectuată de către fiecare dintre călători.

Articolul 36

Prestarea de servicii de restaurant și de catering pe parcursul unei părți a unei operațiuni de transport de călători efectuată în Comunitate intră sub incidența articolului 57 din Directiva 2006/112/CE.

Prestarea de servicii de restaurant și de catering în afara unei astfel de părți, însă pe teritoriul unui stat membru sau al unei țări terțe sau al unui teritoriu terț intră sub incidența articolului 55 din directiva menționată.

Articolul 37

Locul prestării unui serviciu de restaurant sau de catering furnizat în interiorul Comunității parțial în timpul unei părți a unei operațiuni de transport de călători efectuate în Comunitate și parțial în afara unei astfel de părți, însă pe teritoriul unui stat membru, se determină în întregime conform regulilor de stabilire a locului prestării aplicabile la începutul respectivei prestări de servicii de restaurant sau de catering.

Subsecțiunea 10

Închirierea de mijloace de transport

Articolul 38

(1)   Noțiunea de „mijloc de transport” menționată la articolul 56 și la articolul 59 primul paragraf litera (g) din Directiva 2006/112/CE include vehiculele, motorizate sau nu, și alte echipamente și dispozitive destinate transportului de persoane sau obiecte dintr-un loc în altul, care pot fi trase, tractate sau împinse de vehicule, și care sunt în mod normal proiectate să fie utilizate pentru transport și pot realiza efectiv acest lucru.

(2)   În sensul alineatului (1), sunt incluse în categoria mijloacelor de transport în special următoarele vehicule:

(a)

vehiculele terestre, precum automobile, motociclete, biciclete, triciclete și rulote;

(b)

remorcile și semiremorcile;

(c)

vagoanele feroviare;

(d)

navele;

(e)

aeronavele;

(f)

vehiculele proiectate special pentru transportul persoanelor bolnave sau rănite;

(g)

tractoarele agricole și alte vehicule agricole;

(h)

vehiculele pentru invalizi acționate manual sau electronic.

(3)   Nu sunt considerate mijloace de transport în sensul alineatului (1) vehiculele care sunt imobilizate în permanență și containerele.

Articolul 39

(1)   În aplicarea articolului 56 din Directiva 2006/112/CE, durata posesiei sau utilizării continue a unui mijloc de transport care face obiectul închirierii se determină pe baza contractului dintre părțile implicate.

Contractul servește drept prezumție, care poate fi contestată prin orice element de fapt sau de drept în vederea stabilirii duratei reale a posesiei sau utilizării continue.

Depășirea în caz de forță majoră a perioadei contractuale pentru închirierea pe termen scurt în sensul articolului 56 din Directiva 2006/112/CE nu afectează stabilirea duratei sau utilizării continue a mijlocului de transport.

(2)   În cazul în care închirierea aceluiași mijloc de transport face obiectul mai multor contracte succesive încheiate între aceleași părți contractante, durata reprezintă durata posesiei sau utilizării continue a respectivului mijloc de transport în temeiul tuturor contractelor.

În sensul primului paragraf, un contract și prelungirile sale se consideră a fi contracte succesive.

Cu toate acestea, durata contractului sau a contractelor de închiriere pe termen scurt care precedă contractului care este considerat pe termen lung nu este reevaluată, cu condiția să nu existe vreo practică abuzivă.

(3)   Cu excepția cazurilor de practică abuzivă, contractele de închiriere succesive încheiate între aceleași părți contractante, dar care au ca obiect mijloace de transport diferite, nu sunt considerate drept contracte succesive în sensul alineatului (2).

Articolul 40

Locul în care mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziția clientului, în conformitate cu articolul 56 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE, îl constituie locul în care clientul sau un terț care acționează în numele acestuia intră în posesia fizică a acestuia.

Subsecțiunea 11

Prestarea de servicii către persoane neimpozabile din afara Comunității

Articolul 41

Prestarea de servicii de traducere de texte furnizate unei persoane neimpozabile stabilite în afara Comunității este reglementată de articolul 59 primul paragraf litera (c) din Directiva 2006/112/CE.

CAPITOLUL VI

BAZA DE IMPOZITARE

(TITLUL VII DIN DIRECTIVA 2006/112/CE)

Articolul 42

În cazul în care un furnizor de bunuri sau un prestator de servicii, ca o condiție de acceptare a plății prin card de credit sau de debit, solicită clientului să plătească o sumă lui însuși sau unei alte societăți, iar prețul total ce trebuie plătit de clientul în cauză rămâne neschimbat indiferent de modul de plată, suma respectivă constituie parte integrantă a bazei impozabile pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, în conformitate cu articolele 73-80 din Directiva 2006/112/CE.

CAPITOLUL VII

COTE

Articolul 43

Furnizarea de „cazare pentru vacanță” menționată la punctul 12 din anexa III la Directiva 2006/112/CE include închirierea de corturi, de rulote sau de case mobile care sunt instalate pe terenuri de camping și utilizate pentru cazare.

CAPITOLUL VIII

SCUTIRI

SECȚIUNEA 1

Scutiri pentru anumite activități de interes public

(Articolele 132, 133 și 134 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 44

Serviciile de formare sau reconversie profesională prestate în condițiile prevăzute la articolul 132 alineatul (1) litera (i) din Directiva 2006/112/CE includ instruirea legată în mod direct de o meserie sau profesie, precum și orice instruire care urmărește însușirea sau actualizarea unor cunoștințe în scop profesional. Durata unui curs de formare sau reconversie profesională nu este relevantă în acest sens.

SECȚIUNEA 2

Scutiri pentru alte activități

(Articolele 135, 136 și 137 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 45

Scutirea prevăzută la articolul 135 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2006/112/CE nu se aplică monedelor de platină.

SECȚIUNEA 3

Scutiri la import

(Articolele 143, 144 și 145 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 46

Scutirea menționată la articolul 144 din Directiva 2006/112/CE se aplică serviciilor de transport legate de importul de bunuri mobile efectuat în cadrul unei schimbări de reședință.

SECȚIUNEA 4

Scutiri la export

(Articolele 146 și 147 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 47

Noțiunea de „mijloace de transport de uz privat” menționată la articolul 146 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE include mijloacele de transport utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică de către alte persoane decât persoanele fizice, precum organisme de drept public în sensul articolului 13 din directiva menționată și asociații.

Articolul 48

Pentru a determina, ca o condiție pentru scutirea acordată în cazul livrării de bunuri transportate în bagajul personal al călătorilor, dacă plafonul stabilit de un stat membru în conformitate cu articolul 147 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Directiva 2006/112/CE a fost depășit, calculul se bazează pe valoarea facturii. Valoarea cumulată a mai multor bunuri poate fi folosită numai în cazul în care toate bunurile în cauză sunt incluse în aceeași factură emisă de aceeași persoană impozabilă care livrează bunuri aceluiași client.

SECȚIUNEA 5

Scutiri legate de anumite operațiuni asimilate exporturilor

(Articolele 151 și 152 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 49

Scutirea prevăzută la articolul 151 din Directiva 2006/112/CE se aplică, de asemenea, serviciilor electronice în cazul în care acestea sunt furnizate de o persoană impozabilă căreia i se aplică regimul special pentru servicii prestate pe cale electronică prevăzut la articolele 357-369 din directiva menționată.

Articolul 50

(1)   Pentru a putea recunoaște un organism înființat în calitate de consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), prevăzut de Regulamentul nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (8), drept organism internațional în sensul articolului 143 alineatul (1) litera (g) și al articolului 151 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Directiva 2006/112/CE, trebuie să fie întrunite toate condițiile următoare:

(a)

să aibă personalitate juridică proprie și capacitate juridică deplină;

(b)

să fie înființat în temeiul legislației Uniunii Europene și să fie reglementat de acesta;

(c)

printre membrii săi să se numere state membre, și, după caz, țări terțe și organizații interguvernamentale, cu excluderea organismelor private;

(d)

să aibă obiective specifice și legitime care sunt urmărite în comun și care în esență nu sunt de natură economică.

(2)   Scutirea prevăzută la articolul 143 alineatul (1) litera (g) și la articolul 151 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Directiva 2006/112/CE se aplică unei ERIC menționate la alineatul (1), în cazul în care aceasta este recunoscută drept organism internațional de către statul membru gazdă.

Limitele și condițiile unei astfel de scutiri se stabilesc într-un acord între membrii ERIC în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009. În cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate în afara statului membru în care are loc livrarea și în cazul serviciilor, scutirea poate fi acordată prin rambursarea TVA în conformitate cu articolul 151 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 51

(1)   În cazul în care persoana care primește livrarea de bunuri sau prestarea de servicii este stabilită în Comunitate, dar nu în statul membru în care are loc respectiva livrare sau prestare, certificatul de scutire de TVA și accize prevăzut în anexa II la prezentul regulament servește drept confirmare a faptului că operațiunea poate beneficia de scutire în temeiul articolului 151 din Directiva 2006/112/CE, sub rezerva notelor explicative care figurează în anexa la certificatul respectiv.

Când utilizează acest certificat, statul membru în care este stabilită persoana care primește livrarea de bunuri sau prestarea de servicii poate decide dacă să utilizeze un certificat comun pentru TVA și accize sau două certificate distincte.

(2)   Certificatul menționat la alineatul (1) trebuie să poarte ștampila autorităților competente ale statului membru gazdă. Totuși, dacă bunurile sau serviciile sunt destinate uzului oficial, statele membre pot dispensa destinatarul, în condițiile stabilite de acestea, de obligația ștampilării certificatului. Această dispensă poate fi retrasă în caz de abuz.

Statele membre informează Comisia cu privire la punctul de contact desemnat să identifice serviciile responsabile de ștampilarea certificatului și la măsura în care acordă scutiri de la obligația ștampilării certificatului. Comisia comunică informațiile primite celorlalte state membre.

(3)   În cazul în care se aplică scutirea directă în statul membru în care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, furnizorul sau prestatorul trebuie să obțină certificatul menționat la alineatul (1) din prezentul articol de la destinatarul bunurilor sau serviciilor și să îl păstreze în evidențele sale. Dacă scutirea se acordă sub forma unei rambursări de TVA, în temeiul articolului 151 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, certificatul se anexează cererii de rambursare depuse în statul membru vizat.

CAPITOLUL IX

DEDUCERI

(TITLUL X DIN DIRECTIVA 2006/112/CE)

Articolul 52

În cazul în care statul membru de import a introdus un sistem electronic pentru îndeplinirea formalităților vamale, noțiunea de „document de import”, menționată la articolul 178 litera (e) din Directiva 2006/112/CE, include versiunile electronice ale acestor documente, cu condiția ca acestea să permită controlul exercitării dreptului de deducere.

CAPITOLUL X

OBLIGAȚIILE PERSOANELOR IMPOZABILE ȘI ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE

(TITLUL XI DIN DIRECTIVA 2006/112/CE)

SECȚIUNEA 1

Persoane obligate la plata TVA

(Articolele 192a-205 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 53

(1)   În vederea punerii în aplicare a articolului 192a din Directiva 2006/112/CE, se ia în considerare un sediu fix pe care îl deține persoana impozabilă, numai în cazul în care acesta se caracterizează printr-un grad suficient de permanență și printr-o structură adecvată ca resurse umane și tehnice care să îi permită efectuarea livrării de bunuri sau a prestării de servicii la care participă.

(2)   În cazul în care o persoană impozabilă deține un sediu fix pe teritoriul unui stat membru în care trebuie plătită TVA, se consideră că sediul respectiv nu participă la o livrare de bunuri sau la o prestare de servicii în sensul articolului 192a litera (b) din Directiva 2006/112/CE, cu excepția cazului în care resursele tehnice și umane ale acelui sediu fix sunt utilizate de respectiva persoană pentru operațiuni inerente realizării livrării impozabile a acelor bunuri sau prestării impozabile a acelor servicii efectuate în respectivul stat membru, înainte sau în timpul livrării sau prestării.

În cazul în care resursele sediului fix sunt utilizate numai pentru sarcini de sprijin administrativ, precum contabilitate, facturare sau recuperare de creanțe, nu se consideră că aceste resurse sunt utilizate în scopul realizării livrării de bunuri sau prestării de servicii.

Cu toate acestea, în cazul în care se emite o factură cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de statul membru în care se află sediul fix, se consideră că respectivul sediu fix a participat la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii efectuată în acel stat membru, cu excepția cazului în care se demonstrează contrariul.

Articolul 54

În cazul în care o persoană impozabilă și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul statului membru în care trebuie plătită TVA, articolul 192a din Directiva 2006/112/CE nu se aplică chiar dacă respectivul sediu al activității economice nu participă la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pe care aceasta o efectuează în acel stat membru.

SECȚIUNEA 2

Dispoziții diverse

(Articolele 272 și 273 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 55

Pentru operațiunile menționate la articolul 262 din Directiva 2006/112/CE, persoanele impozabile cărora trebuie să li se atribuie un cod individual de înregistrare în scopuri de TVA în temeiul articolului 214 din directiva respectiva și persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să își comunice, în cazul în care acționează ca atare, codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizorilor lor de bunuri sau prestatorilor lor de servicii imediat ce dețin astfel de coduri.

Persoanele impozabile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE, care beneficiază de neimpozitarea achizițiilor lor intracomunitare de bunuri în conformitate cu articolul 4 primul paragraf din prezentul regulament, nu trebuie să își comunice codul individual de înregistrare în scopuri de TVA furnizorilor lor de bunuri în cazul în care sunt înregistrate în scopuri de TVA în conformitate cu articolul 214 alineatul (1) litera (d) sau (e) din directiva respectivă.

CAPITOLUL XI

REGIMURI SPECIALE

SECȚIUNEA 1

Regimul special pentru aurul de investiții

(Articolele 344-356 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 56

Noțiunea de „greutate acceptată pe piața lingourilor de aur ” menționată la articolul 344 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2006/112/CE include cel puțin unitățile și greutățile comercializate care figurează în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 57

Pentru a stabili lista monedelor de aur menționată la articolul 345 din Directiva 2006/112/CE, noțiunile de „preț” și „valoarea de piață liberă”, menționatela articolul 344 alineatul (1) punctul 2, înseamnă prețul și valoarea de piață liberă la data de 1 aprilie a fiecărui an. În cazul în care data de 1 aprilie nu coincide cu o zi în care se stabilesc aceste valori, se folosesc valorile zilei următoare în care sunt fixate.

SECȚIUNEA 2

Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii pe cale electronică unor persoane neimpozabile

(Articolele 357-369 din Directiva 2006/112/CE)

Articolul 58

În cazul în care, în cursul unui trimestru calendaristic, o persoană impozabilă nestabilită care aplică regimul special pentru servicii prestate pe cale electronică prevăzut la articolele 357-369 din Directiva 2006/112/CE îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile de excludere prevăzute la articolul 363 din directiva menționată, statul membru de identificare exclude persoana impozabilă nestabilită din regimul special. În aceste cazuri, persoana impozabilă nestabilită poate fi exclusă ulterior din regimul special în orice moment, pe durata trimestrului respectiv.

În ceea ce privește serviciile furnizate pe cale electronică prestate anterior excluderii, dar pe durata trimestrului calendaristic în care se produce excluderea, persoana impozabilă nestabilită depune un decont de TVA pentru întregul trimestru, în conformitate cu articolul 364 din Directiva 2006/112/CE. Obligația de depunere a decontului nu afectează o eventuală obligație de înregistrare în scopuri de TVA într-un stat membru în temeiul regulilor obișnuite.

Articolul 59

Orice perioadă de declarare (trimestru calendaristic) în înțelesul articolului 364 din Directiva 2006/112/CE constituie o perioadă independentă de declarare.

Articolul 60

După ce un decont de TVA a fost depus în conformitate cu dispozițiile de la articolul 364 din Directiva 2006/112/CE, orice modificări ulterioare ale cifrelor conținute în decontul respectiv pot fi efectuate numai prin intermediul unei rectificări a decontului în cauză, și nu printr-o regularizare într-un decont ulterior.

Articolul 61

Sumele din deconturile de TVA depuse în temeiul regimului special pentru servicii prestate pe cale electronică prevăzut la articolele 357-369 din Directiva 2006/112/CE nu se rotunjesc în plus sau în minus la cea mai apropiată unitate monetară. Trebuie raportată și remisă valoarea exactă a TVA.

Articolul 62

Un stat membru de identificare care încasează o sumă mai mare decât cea rezultată din decontul de TVA depus pentru servicii prestate pe cale electronică în conformitate cu articolul 364 din Directiva 2006/112/CE rambursează suma plătită în exces direct persoanei impozabile în cauză.

În cazul în care statul membru de identificare a încasat o sumă în temeiul unui decont de TVA despre care ulterior se constată că este incorect, iar statul membru respectiv a distribuit deja suma în cauză statelor membre de consum, statele membre respective rambursează direct suma plătită în exces persoanei impozabile nestabilite și informează statul membru de identificare în privința rectificării ce trebuie efectuate.

Articolul 63

Cuantumurile TVA plătite în temeiul articolului 367 din Directiva 2006/112/CE trebuie să corespundă decontului de TVA depus în conformitate cu dispozițiile de la articolul 364 din directiva menționată. Orice modificări ulterioare ale sumelor plătite pot fi efectuate numai cu trimitere la decontul în cauză și nu pot fi atribuite altui decont sau regularizate într-un decont ulterior.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 64

Regulamentul (CE) nr. 1777/2005 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență prevăzut în anexa IV.

Articolul 65

Prezentul regulament intră în vigoare în cea de-a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică de la 1 iulie 2011.

Cu toate acestea:

articolul 3 litera (a), articolul 11 alineatul (2) litera (b), articolul 23 alineatul (1) și articolul 24 alineatul (1) se aplică de la 1 ianuarie 2013.

articolul 3 litera (b) se aplică de la 1 ianuarie 2015.

articolul 11 alineatul (2) litera (c) se aplică până la 31 decembrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 288, 29.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 44, 20.2.2008, p. 11.

(4)  JO L 199, 31.7.1985, p. 1.

(5)  JO L 268, 12.10.2010, p. 1.

(6)  JO L 326, 21.11.1986, p. 40.

(7)  JO L 44, 20.2.2008, p. 23.

(8)  JO L 206, 8.8.2009, p. 1.


ANEXA I

Articolul 7 din prezentul regulament

1.

Punctul 1 din anexa II la Directiva 2006/112/CE:

(a)

găzduirea de site-uri și pagini web;

(b)

întreținerea automată a programelor, online și la distanță;

(c)

administrarea de sisteme la distanță;

(d)

stocarea de date online, atunci când anumite date sunt stocate și extrase prin mijloace electronice;

(e)

furnizarea online de spațiu pe disc, la cerere.

2.

Punctul 2 din anexa II la Directiva 2006/112/CE:

(a)

accesarea sau descărcarea de software-uri (inclusiv programe de achiziții/contabilitate și software antivirus) și actualizarea acestora;

(b)

software-uri de blocare a bannerelor publicitare, cunoscute și sub denumirea de bannerblockers;

(c)

drivere pentru descărcare, precum software-uri care creează interfețe între calculator și echipamentele periferice (precum imprimantele);

(d)

instalarea automată online de filtre pe site-uri web;

(e)

instalarea automată online de firewalls.

3.

Punctul 3 din anexa II la Directiva 2006/112/CE:

(a)

accesarea sau descărcarea de teme pentru spațiul de lucru (desktop);

(b)

accesarea sau descărcarea de imagini fotografice sau pictoriale sau de economizoare de ecran (screensavers);

(c)

conținutul digitalizat al cărților și al altor publicații electronice;

(d)

abonamente la ziare și reviste online;

(e)

jurnale pe internet (weblogs) și statistici de frecventare a site-urilor web;

(f)

știri, informații rutiere și buletine meteorologice online;

(g)

informații online generate automat de un software din date specifice introduse de către client, precum date juridice și financiare (în special date precum cotațiile burselor de valori actualizate continuu, în timp real);

(h)

furnizarea de spațiu publicitar, inclusiv bannere publicitare pe un site/o pagină web;

(i)

folosirea motoarelor de căutare și a directoarelor de internet.

4.

Punctul 4 din anexa II la Directiva 2006/112/CE:

(a)

accesarea sau descărcarea de muzică pe calculator și pe telefonul mobil;

(b)

accesarea sau descărcarea de teme muzicale, extrase, tonuri de apel sau alte sunete;

(c)

accesarea sau descărcarea de filme;

(d)

descărcarea de jocuri pe calculator și pe telefonul mobil;

(e)

accesarea de jocuri automate online care depind de internet sau de alte rețele electronice similare, în care jucătorii se află la o distanță geografică.

5.

Punctul 5 din anexa II la Directiva 2006/112/CE:

(a)

învățământ automat la distanță a cărui funcționare depinde de internet sau de o rețea electronică similară și a cărui furnizare necesită o intervenție umană limitată sau nulă, inclusiv clase virtuale, cu excepția cazurilor în care internetul sau o rețea electronică similară este folosită numai ca instrument de comunicare între profesor și student;

(b)

caiete de exerciții completate de elevi online și notate automat, fără intervenție umană.


ANEXA II

Articolul 51 din prezentul regulament

Image

Image

Note explicative

1.

Acest certificat servește furnizorului/prestatorului și/sau antrepozitarului autorizat drept document justificativ pentru scutirea de la plata taxei a livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii sau a expedierilor de bunuri destinate organismelor/persoanelor eligibile menționate la articolul 151 din Directiva 2006/112/CE și la articolul 13 din Directiva 2008/118/CE. În consecință, se întocmește un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/antrepozitar. În plus, furnizorul/prestatorul/antrepozitarul are obligația de a păstra prezentul certificat în evidențele sale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în statul său membru.

2.

(a)

Specificațiile generale cu privire la hârtia care trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene C 164, 1.7.1989, p. 3.

Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele și să aibă dimensiunea de 210 mm pe 297 mm, cu o toleranță maximă de 5 mm în minus sau de 8 mm în plus în ceea ce privește lungimea.

În cazul unei scutiri de accize certificatul de scutire se întocmește în două exemplare:

un exemplar se păstrează de către expeditor;

un exemplar se atașează circulației produsului supus accizei.

(b)

Orice spațiu neutilizat din rubrica 5.B se barează astfel încât să nu fie posibile adăugiri.

(c)

Documentul trebuie completat lizibil și într-o manieră care să nu permită ștergerea datelor. Nu sunt permise ștersături sau corecturi. Documentul se completează într-o limbă recunoscută de statul membru gazdă.

(d)

Dacă descrierea bunurilor și/sau a serviciilor (rubrica 5.B din certificat) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru gazdă, organismul/persoana eligibilă trebuie să atașeze o traducere.

(e)

Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit într-o altă limbă decât limba recunoscută de statul membru al furnizorului/prestatorului/antrepozitarului, organismul/persoana eligibilă trebuie să atașeze o traducere a informațiilor cu privire la bunurile și serviciile din rubrica 5.B.

(f)

Limbă recunoscută înseamnă una dintre limbile utilizate oficial în statul membru sau orice altă limbă oficială din Uniune pe care statul membru o declară ca fiind utilizabilă în acest scop.

3.

Prin declarația din rubrica 3 din certificat, organismul/persoana eligibilă furnizează informațiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în statul membru gazdă.

4.

Prin declarația din rubrica 4 din certificat, organismul confirmă detaliile din rubricile 1 și 3(a) din document și certifică faptul că persoana eligibilă face parte din personalul instituției.

5.

(a)

Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B din certificat) trebuie să conțină cel puțin data și numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conțină toate elementele care figurează în rubrica 5 din certificat. Dacă certificatul trebuie ștampilat de autoritatea competentă a statului membru gazdă, se ștampilează și formularul de comandă.

(b)

Indicarea codului de accize definit la articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor este opțională; indicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală este obligatorie.

(c)

Moneda se indică folosind un cod din trei litere, în conformitate cu standardul internațional ISO 4217 stabilit de Organizația Internațională de Standardizare (1).

6.

Declarația de mai sus a organismului/persoanei eligibile se autentifică la rubrica 6 prin ștampila autorității competente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivă poate condiționa aprobarea de acordul unei alte autorități din statul său membru. Obținerea acestui acord este obligația autorității fiscale competente.

7.

Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa organismul eligibil de obligația de a solicita ștampila în cazul scutirii pentru uz oficial. Organismul eligibil menționează această dispensă la rubrica 7 din certificat.


(1)  Exemple, cu titlu informativ, de coduri de monede utilizate în prezent: EUR (euro), BGN (leva bulgară), CZK (coroană cehă), DKK (coroană daneză), GBP (liră sterlină), HUF (forint maghiar), LTL (litas lituanian), PLN (zlot polonez), RON (leu românesc), SEK (coroană suedeză), USD (dolar american).


ANEXA III

Articolul 56 din prezentul regulament

Unitate

Greutăți comercializate

Kg

12,5/1

Gram

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Uncie (1 oz = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

Tael (1 tael = 1,193 oz.) (1)

10/5/1

Tola (10 tola = 3,75 oz.) (2)

10


(1)  Tael = unitate de greutate tradițională chinezească. Titlul nominal al unei bare tael din Hong Kong este 990, iar în Taiwan barele de 5 și 10 taeli pot avea un titlu de 999,9.

(2)  Tola = unitate de greutate tradițională indiană pentru aur. Bara cu cea mai folosită dimensiune este cea de 10 tola, cu titlu de 999.


ANEXA IV

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1777/2005

Prezentul regulament

Capitolul I

Capitolul I

Articolul 1

Articolul 1

Capitolul II

Capitolele III și IV

Capitolul II secțiunea 1

Capitolul III

Articolul 2

Articolul 5

Capitolul II secțiunea 2

Capitolul IV

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 9

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 8

Capitolul III

Capitolul V

Capitolul III secțiunea 1

Capitolul V secțiunea 4

Articolul 4

Articolul 28

Capitolul III secțiunea 2

Capitolul V secțiunea 4

Articolul 5

Articolul 34

Articolul 6

Articolele 29 și 41

Articolul 7

Articolul 26

Articolul 8

Articolul 27

Articolul 9

Articolul 30

Articolul 10

Articolul 38 alineatul (2) literele (b) și (c)

Articolul 11 alineatele (1)-(2)

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

Articolul 12

Articolul 7 alineatul (3)

Capitolul IV

Capitolul VI

Articolul 13

Articolul 42

Capitolul V

Capitolul VIII

Capitolul V secțiunea 1

Capitolul VIII secțiunea 1

Articolul 14

Articolul 44

Articolul 15

Articolul 45

Capitolul V secțiunea 2

Capitolul VIII secțiunea 4

Articolul 16

Articolul 47

Articolul 17

Articolul 48

Capitolul VI

Capitolul IX

Articolul 18

Articolul 52

Capitolul VII

Capitolul XI

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 56

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 57

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 58

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 62

Articolul 20 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 59

Articolul 20 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 60

Articolul 20 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 63

Articolul 20 alineatul (4)

Articolul 61

Capitolul VIII

Capitolul V secțiunea 3

Articolul 21

Articolul 16

Articolul 22

Articolul 14

Capitolul IX

Capitolul XII

Articolul 23

Articolul 65

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III


23.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 283/2011 AL COMISIEI

din 22 martie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 633/2007 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii menționate la articolul 7

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (2), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Scopul implementării unui protocol de transfer al mesajelor de zbor este utilizarea sa pentru schimbul datelor de zbor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian (3).

(2)

Pentru a respecta cerințele de la punctul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 633/2007 al Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian (4), unele state membre sau furnizori de servicii de navigație aeriană trebuie să își actualizeze nu numai rețeaua IP (protocol de Internet), ci și o parte însemnată a sistemelor lor de date de zbor și a infrastructurii de rețea. Actualizarea acestora înainte de 20 aprilie 2011 ar putea avea un impact financiar important pentru statele membre ori furnizorii de servicii de navigație aeriană vizați și, din acest motiv, sunt necesare dispoziții tranzitorii adecvate care să contribuie la reducerea la minimum a costurilor.

(3)

Pe durata valabilității dispozițiilor tranzitorii, statele membre ori furnizorii de servicii de navigație aeriană vizați trebuie să aplice măsurile necesare pentru asigurarea interoperabilității în cadrul rețelei europene de management al traficului aerian (denumită în continuare EATMN).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 633/2007 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 633/2007, se numerotează primele două paragrafe și se adaugă alineatele (3), (4) și (5) după cum urmează:

„(3)   Atunci când un stat membru sau un furnizor de servicii de navigație aeriană dezvoltă un protocol de transfer al mesajelor de zbor între sistemele sale, pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1032/2006, sistemele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) trebuie să devină conforme cu cerințele din anexa I până la 31 decembrie 2012.

(4)   Atunci când un stat membru sau un furnizor de servicii de navigație aeriană face o comandă sau semnează un contract în acest scop sau dezvoltă un protocol de transfer al mesajelor de zbor pentru sistemele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, conformitatea cu cerințele de la punctul 6 din anexa I neputând fi garantată, furnizorul de servicii de navigație aeriană sau unitatea militară de control poate utiliza alte versiuni ale protocolului de Internet pentru comunicații peer-to-peer intersistem până la 31 decembrie 2014.

Statele membre și furnizorii de servicii de navigație aeriană respectivi trebuie să se asigure că toate comunicațiile peer-to-peer dinspre sistemele lor către cele ale altor state membre sau furnizori de servicii de navigație aeriană respectă cerințele prevăzute în anexa I, dacă până la 20 aprilie 2011 nu se încheie un acord bilateral care să permită utilizarea altor versiuni ale protocolului de Internet pentru o perioadă de tranziție care să se încheie cel târziu la 31 decembrie 2014.

(5)   Statele membre menționate la alineatele (3) și (4) trebuie să comunice Comisiei, înainte de 20 aprilie 2011, informații detaliate cu privire la măsurile aplicate de furnizorul de servicii de navigație aeriană sau de unitățile militare de control pentru asigurarea interoperabilității sistemelor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) din cadrul EATMN.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 186, 7.7.2006, p. 27.

(4)  JO L 146, 8.6.2007, p. 7.


23.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 284/2011 AL COMISIEI

din 22 martie 2011

de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 48 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/72/CE a Comisiei (2) prevede dispoziții specifice referitoare la materialele și articolele din material plastic destinate să vină în contact cu alimentele, inclusiv cerințe în materie de compoziție, precum și restricții și specificații privind substanțele care pot fi utilizate în acestea.

(2)

În temeiul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3), au fost primite de Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje mai multe notificări și alerte în ceea ce privește materiale destinate să vină în contact cu alimentele importate în Uniune din Republica Populară Chineză (denumită în continuare China) și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze (denumită în continuare Hong Kong), care eliberează în alimente sau în simulanții alimentari cantități de produse chimice neconforme cu legislația Uniunii.

(3)

Aceste notificări și alerte se referă, mai ales, la articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină care nu respectă cerințele privind eliberarea de amine aromatice primare și de formaldehidă în alimente, astfel cum au fost stabilite în partea A din anexa V și, respectiv, în secțiunea A din anexa II la Directiva 2002/72/CE.

(4)

Aminele aromatice primare (denumite în continuare AAP) constituie o familie de compuși, unii dintre aceștia fiind cancerigeni, alții fiind suspectați de a fi cancerigeni. AAP se pot dezvolta în materiale destinate să vină în contact cu alimentele ca urmare a prezenței impurităților sau a produselor de degradare.

(5)

A fost semnalat faptul că articolele de bucătărie originare sau expediate din China și Hong Kong eliberează un nivel ridicat de AAP în alimente.

(6)

Directiva 2002/72/CE autorizează utilizarea formaldehidei în fabricarea de materiale plastice, cu condiția ca aceasta să nu elibereze în alimente peste 15 mg/kg de formaldehidă [limita de migrare specifică (LMS) exprimată ca fiind totalul de formaldehidă și hexametilentetramină].

(7)

A fost semnalat faptul că articolele de bucătărie pe bază de melamină originare sau expediate din China și Hong Kong eliberează în alimente niveluri de formaldehidă mai ridicate decât cele autorizate.

(8)

În ultimii ani, pentru o mai bună cunoaștere a cerințelor stabilite în legislația Uniunii cu privire la materialele care vin în contact cu alimentele importate în Uniune, Comisia a luat o serie de inițiative, precum organizarea de sesiuni de formare pentru autoritățile chineze de control și pentru industria interesată.

(9)

În pofida acestor inițiative, misiunile efectuate în China și Hong Kong de Oficiul Alimentar și Veterinar în 2009 au identificat deficiențe grave în cadrul sistemului de control oficial cu privire la materialele plastice care vin în contact cu alimentele destinate importului în Uniune, iar cantități mari de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină controlate originare sau expediate din China și Hong Kong nu îndeplinesc nici în prezent cerințele prevăzute în legislația Uniunii.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4) prevede dispoziții specifice referitoare la materialele și articolele destinate să vină în contact direct sau indirect cu alimentele, inclusiv anumite cerințe generale și specifice pe care materialele și articolele respective ar trebui să le îndeplinească. În temeiul articolului 24 din regulamentul menționat, statele membre desfășoară controale oficiale pentru a asigura respectarea regulamentului respectiv în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale dreptului comunitar privind controalele oficiale ale produselor alimentare și ale furajelor. Dispozițiile respective sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(11)

Mai precis, articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede că în cazul în care legislația Uniunii nu prevede condițiile și procedurile detaliate care trebuie respectate la importul de bunuri din țări terțe, acestea pot fi stabilite, dacă este necesar, de către Comisie.

(12)

Articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede posibilitatea impunerii unor condiții speciale de import pentru anumite produse originare din anumite țări terțe, luându-se în considerare riscurile asociate produselor respective.

(13)

În vederea minimizării riscurilor pentru sănătate care ar putea fi determinate de articolele de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong, fiecare lot de astfel de produse ar trebui însoțit de documentele corespunzătoare, inclusiv de rezultatele analizelor care indică faptul că lotul respectiv îndeplinește cerințele referitoare la eliberarea de AAP și, respectiv, de formaldehidă, astfel cum au fost stabilite în Directiva 2002/72/CE.

(14)

Pentru a se asigura o organizare mai eficientă a controalelor referitoare la articolele de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong, importatorii sau reprezentanții acestora ar trebui să transmită în prealabil o notificare cu privire la sosirea și natura loturilor. În mod similar, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a desemna prime puncte de intrare specifice prin care loturile conținând aceste articole pot intra în Uniune. Această informație ar trebui să fie accesibilă publicului.

(15)

Pentru a asigura un anumit grad de uniformitate la nivelul Uniunii în ceea ce privește controalele referitoare la articolele de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong, procedura în materie de controale oficiale, astfel cum a fost definită la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, ar trebui definită în prezentul regulament. Aceste controale ar trebui să includă controale ale documentelor, controale ale identității și controale fizice.

(16)

În cazul în care, în timpul controalelor fizice, este identificat un caz de neconformitate, statele membre ar trebui să informeze imediat Comisia prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și furaje.

(17)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea, în cazuri specifice, de a autoriza continuarea transportării loturilor de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong de la primul punct de intrare, cu condiția ca, împreună cu autoritatea competentă, să fie luate măsuri la punctul de destinație pentru a se asigura trasabilitatea loturilor în așteptarea rezultatelor controalelor fizice, pentru a permite autorității competente să gestioneze procesul de importare a acestor loturi în mod eficace și eficient.

(18)

Punerea în liberă circulație a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong ar trebui să aibă loc numai după ce s-au încheiat toate controalele și rezultatele sunt cunoscute. În acest scop, rezultatul controalelor ar trebui să fie pus la dispoziția autorităților vamale înainte ca bunurile să poată fi puse în liberă circulație.

(19)

Ar trebui stabilită o procedură de înregistrare a informațiilor obținute în urma acestor controale. Informațiile respective ar trebui transmise periodic Comisiei.

(20)

Dispozițiile prezentului regulament ar trebui revizuite periodic, luându-se în considerare informațiile primite din partea statelor membre.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile specifice și procedurile detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză (denumită în continuare China) și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze (denumită în continuare Hong Kong).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„articole de bucătărie din material plastic” înseamnă materiale plastice astfel cum au fost descrise la articolul 1 alineatele (1) și (2) din Directiva 2002/72/CE și care se încadrează la codul NC ex 3924 10 00;

(b)

„lot” înseamnă o cantitate de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină, care intră sub incidența aceluiași document (acelorași documente), expediată cu același mijloc de transport și originară din aceeași țară terță;

(c)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre desemnate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(d)

„primul punct de intrare” înseamnă punctul de intrare a unui lot în Uniune;

(e)

„controlul documentelor” înseamnă verificarea documentelor menționate la articolul 3 din prezentul regulament;

(f)

„controlul identității” înseamnă o inspecție vizuală pentru garantarea faptului că documentele care însoțesc lotul coincid cu conținutul lotului;

(g)

„control fizic” înseamnă eșantionare în vederea efectuării de analize și teste în laborator, precum și orice alt control necesar pentru verificarea conformității cu cerințele privind eliberarea de AAP și de formaldehidă stabilite în Directiva 2002/72/CE.

Articolul 3

Condiții de import

(1)   Articolele de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China și Hong Kong sunt importate în statele membre numai dacă importatorul prezintă autorității competente pentru fiecare lot o declarație, completată în mod corespunzător, prin care să confirme faptul că lotul respectiv îndeplinește cerințele privind eliberarea de amine aromatice primare și de formaldehidă stabilite în partea A a anexei V și, respectiv, în secțiunea A din anexa II la Directiva 2002/72/CE.

(2)   Un model al declarației menționate la alineatul (1) este prezentat în anexa la prezentul regulament. Declarația se întocmește în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este importat lotul.

(3)   Declarația menționată la alineatul (1) este însoțită de un raport al laboratorului în care sunt specificate:

(a)

în ceea ce privește articolele de bucătărie pe bază de poliamidă, rezultatele analizelor care demonstrează că acestea nu eliberează în alimente sau în simulanții alimentari amine aromatice primare într-o cantitate detectabilă. Limita de detectare se aplică sumei aminelor aromatice primare. În scopul analizei, limita de detectare pentru aminele aromatice primare este stabilită la 0,01 mg/kg din alimente sau simulanți alimentari;

(b)

în ceea ce privește articolele de bucătărie pe bază de melamină, rezultatele analizelor care demonstrează că acestea nu eliberează în alimente sau în simulanții alimentari formaldehidă într-o cantitate care depășește 15 mg/kg din alimente.

(4)   Autoritatea competentă specifică în declarația prevăzută în anexa la prezentul regulament dacă bunurile sunt acceptabile sau nu pentru a fi puse în liberă circulație, în funcție de îndeplinirea termenilor și a condițiilor prevăzute în Directiva 2002/72/CE, astfel cum se prevede la alineatul (1).

Articolul 4

Notificarea în prealabil a loturilor

Importatorii sau reprezentanții acestora notifică autorității competente la primul punct de intrare și cu cel puțin două zile lucrătoare în prealabil data și ora estimată a sosirii loturilor originare sau expediate din China și Hong Kong.

Articolul 5

Notificarea primului punct de intrare

Atunci când hotărăsc să desemneze prime puncte de intrare specifice pentru loturi originare sau expediate din China și Hong Kong, statele membre publică pe internet o listă actualizată a punctelor respective și comunică adresa de internet a acesteia Comisiei.

Comisia publică pe site-ul său internet, în scop informativ, linkurile către listele naționale care conțin primele puncte de intrare specifice.

Articolul 6

Controale la primul punct de intrare

(1)   Autoritatea competentă de la primul punct de intrare efectuează:

(a)

controale ale documentelor asociate tuturor loturilor în termen de două zile lucrătoare de la sosirea acestora;

(b)

controale ale identității și controale fizice, inclusiv o analiză de laborator pentru 10 % dintre loturi, astfel încât să nu fie posibil ca importatorii sau reprezentanții acestora să poată determina dacă un anumit lot va fi supus unor astfel de controale; rezultatele controalelor fizice trebuie să devină disponibile de îndată ce acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

(2)   Dacă analiza de laborator menționată la alineatul (1) litera (b) identifică un caz de neconformitate, autoritățile competente informează imediat Comisia cu privire la rezultate prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și furaje instituit la articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Articolul 7

Continuarea transportului

Autoritatea competentă de la primul punct de intrare poate autoriza continuarea transportării loturilor originare sau expediate din China și Hong Kong, în așteptarea rezultatelor controalelor menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b).

Dacă autoritatea competentă acordă autorizația prevăzută în primul paragraf, aceasta trimite o notificare autorității competente de la punctul de destinație și furnizează o copie a declarației prevăzute în anexă și completate în mod corespunzător, astfel cum se prevede la articolul 3, precum și rezultatele controalelor menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) de îndată ce acestea sunt disponibile.

În așteptarea rezultatelor controalelor menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b), statele membre se asigură că sunt luate măsurile adecvate pentru a garanta faptul că loturile rămân sub controlul permanent al autorităților competente și nu pot fi modificate în niciun fel.

Articolul 8

Punerea în liberă circulație

Punerea în liberă circulație a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China și Hong Kong este condiționată de prezentarea către autoritățile vamale a declarației prevăzute în anexă și completate în mod corespunzător astfel cum se prevede la articolul 3.

Articolul 9

Raportarea către Comisie

(1)   După ce controalele menționate la articolul 6 alineatul (1) au fost efectuate, autoritățile competente țin evidența următoarelor informații:

(a)

detalii despre fiecare lot controlat, inclusiv:

(i)

dimensiunea, și anume numărul de articole;

(ii)

țara de origine;

(b)

numărul de loturi supuse eșantionării și analizelor;

(c)

rezultatele controalelor menționate la articolul 6.

(2)   Statele membre transmit Comisiei un raport trimestrial privind informațiile menționate la alineatul (1) până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 220, 15.8.2002, p. 18.

(3)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 338, 13.11.2004, p. 4.


ANEXĂ

Declarație care trebuie furnizată pentru fiecare lot de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

Image


23.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 285/2011 AL COMISIEI

din 22 martie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 martie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,4

TN

115,9

TR

90,5

ZZ

81,3

0707 00 05

EG

170,1

JO

110,6

TR

149,2

ZZ

143,3

0709 90 70

MA

38,2

TR

114,2

ZZ

76,2

0805 10 20

EG

54,3

IL

76,5

MA

51,2

TN

56,9

TR

73,7

ZZ

62,5

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

49,2

ZZ

53,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

92,1

CA

88,7

CL

98,0

CN

99,3

MK

50,2

US

137,9

UY

66,1

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

91,9

CL

80,1

CN

58,3

US

79,9

ZA

97,1

ZZ

81,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

23.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/32


DECIZIA COMISIEI

din 2 martie 2011

de modificare a Deciziei 2008/458/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general „Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii”, în ceea ce privește sistemele de gestiune și control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă și financiară și eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanțate de fond

[notificată cu numărul C(2011) 1159]

(Numai textele în limbile bulgară, cehă, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2011/177/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 575/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor de migrație” (1), în special articolul 23 și articolul 35 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Având în vedere experiența acumulată de la lansarea Fondului european de returnare, este necesar să se clarifice obligațiile prevăzute de Decizia 2008/458/CE a Comisiei (2) în ceea ce privește transparența, tratamentul egal și nediscriminarea în momentul punerii în aplicare a proiectelor.

(2)

Statele membre au obligația de a prezenta rapoarte privind punerea în aplicare a programelor lor naționale. Prin urmare, este oportun să se clarifice ce informații trebuie furnizate de statele membre.

(3)

Pentru a reduce sarcina administrativă suportată de statele membre și a oferi un grad mai ridicat de securitate juridică, ar trebui simplificate și clarificate normele privind eligibilitatea cheltuielilor pentru acțiunile cofinanțate de Fondul european de returnare.

(4)

Majoritatea modificărilor introduse de prezenta decizie ar trebui să se aplice imediat. Cu toate acestea, având în vedere că programele anuale pentru 2009 și 2010 sunt în curs de desfășurare, normele revizuite privind eligibilitatea cheltuielilor pentru acțiunile cofinanțate de Fondul european de returnare ar trebui să se aplice începând cu programul anual pentru 2011. Cu toate acestea, statelor membre trebuie să li se ofere posibilitatea de a aplica aceste norme mai devreme, în anumite condiții.

(5)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, actul de bază și, prin urmare, prezenta decizie prevăd obligații pentru Regatul Unit.

(6)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, actul de bază și, prin urmare, prezenta decizie prevăd obligații pentru Irlanda.

(7)

În conformitate cu articolul 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, prezenta decizie nu prevede obligații pentru Danemarca și nu i se aplică acesteia.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului comun pentru „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor de migrație” instituit prin Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru Frontierele Externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii” (3).

(9)

Prin urmare, Decizia 2008/458/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2008/458/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9 alineatul (1), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Orice modificare importantă a conținutului cererilor de propuneri se publică, la rândul său, în aceleași condiții.”

2.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Contracte de punere în aplicare

Atunci când atribuie contracte pentru punerea în aplicare a proiectelor, statul, autoritățile regionale sau locale, organismele de drept public, asociațiile constituite din una sau mai multe asemenea autorități sau organisme de drept public respectă legislația și principiile Uniunii, precum și dispozițiile interne aplicabile în materie de achiziții publice.

Alte entități, în afara celor menționate la primul paragraf, vor atribui contractele pentru punerea în aplicare a proiectelor în urma unei publicități corespunzătoare, pentru a se asigura respectarea principiului transparenței, al nediscriminării și al tratamentului egal. Contractele a căror valoare este mai mică de 100 000 EUR pot fi atribuite, cu condiția ca entitatea în cauză să solicite cel puțin trei oferte. Fără a aduce atingere dispozițiilor naționale, contractele a căror valoare este mai mică de 5 000 EUR nu fac obiectul niciunor obligații procedurale.”

3.

La articolul 21, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritatea responsabilă notifică prin scrisoare oficială Comisiei orice modificare importantă în sistemul de gestiune și control și transmite Comisiei o descriere revizuită a sistemului de gestiune și control cât mai curând posibil și cel târziu până la data la care modificarea produce efecte.”

4.

La articolul 24, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Tabelele financiare aferente rapoartelor intermediare și finale prezintă o defalcare a sumelor atât pe priorități, cât și pe priorități specifice, conform orientărilor strategice.”

5.

Articolul 25 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următoarele teze:

„Orice modificări aduse strategiei de audit prezentate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) litera (c) din actul de bază și acceptate de Comisie sunt transmise fără întârziere Comisiei. Strategia de audit revizuită este stabilită în conformitate cu modelul din anexa VI, marcând modificările introduse.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cu excepția cazului în care fiecare dintre ultimele două programe anuale adoptate de Comisie corespunde unei contribuții comunitare anuale sub 1 milion de EUR, autoritatea de audit prezintă un plan anual de audit înainte de data de 15 februarie a fiecărui an, începând din 2010. Planul de audit este elaborat în conformitate cu modelul din anexa VI. Statele membre nu trebuie să prezinte încă o dată strategia de audit atunci când transmit planurile anuale de audit. În cazul unei strategii de audit combinate, prevăzute la articolul 30 alineatul (2) din actul de bază, poate fi prezentat un plan de audit anual combinat.”

6.

Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 26

Documente elaborate de autoritatea de certificare

(1)   Certificarea privind cererea de plată a celei de a doua prefinanțări menționate la articolul 39 alineatul (4) din actul de bază este întocmită de autoritatea de certificare și transmisă de către autoritatea responsabilă Comisiei în formatul din anexa VIII.

(2)   Certificarea privind cererea de plată finală a celei de a doua prefinanțări menționate la articolul 40 alineatul (1) litera (a) din actul de bază este întocmită de autoritatea de certificare și transmisă de către autoritatea responsabilă Comisiei în formatul din anexa IX.”

7.

Articolul 37 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 37

Schimbul electronic de documente

În plus față de versiunile tipărite, semnate în mod corespunzător, ale documentelor menționate la capitolul 3, informațiile sunt transmise, de asemenea, prin mijloace electronice.”

8.

Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Articolul 1 punctele 1-7 și punctele 1-5 din anexă se aplică de la data adoptării prezentei decizii.

(2)   Punctul 6 din anexă se aplică cel târziu din momentul punerii în aplicare a programelor anuale pentru 2011.

(3)   Statele membre pot decide să aplice punctul 6 din anexă proiectelor în curs sau viitoare începând cu programele anuale pentru 2009 și 2010, cu respectarea deplină a principiului tratamentului egal, al transparenței și al nediscriminării. În acest caz, statele membre aplică proiectului în cauză noile norme în ansamblul lor și, după caz, modifică acordul de finanțare. Exclusiv în privința cheltuielilor cu asistența tehnică, statele membre pot decide să aplice punctul 6 din anexă începând cu programul anual pentru 2008.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 2 martie 2011.

Pentru Comisie

Cecilia MALMSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 144, 6.6.2007, p. 45.

(2)  JO L 167, 27.6.2008, p. 135.

(3)  JO L 144, 6.6.2007, p. 22.


ANEXĂ

Anexele la Decizia 2008/458/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa III se modifică după cum urmează:

1.1.

punctul 2 se elimină;

1.2.

punctul 4.2 se elimină.

2.

Anexa IV se modifică după cum urmează:

2.1.

în partea A, punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.

Descrierea procesului de selecție a proiectelor (la nivelul autorității responsabile/autorității delegate sau al organismelor asociate) și rezultatele acestora”;

2.2.

în partea A punctul 2 tabelul 1 ultima coloană, cuvântul „eligibile” se elimină.

3.

În anexa V, partea A se modifică după cum urmează:

3.1.

punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.

Actualizarea situației prezentate în raportul intermediar privind descrierea organizării procesului de selecție a proiectelor (la nivelul autorității responsabile/autorității delegate sau al organismelor asociate) și rezultatele acestora, dacă este cazul”;

3.2.

se adaugă următorul punct 1.8:

„1.8.

Confirmarea că nu s-au efectuat modificări importante în cadrul sistemului de gestiune și control de la ultima revizuire notificată Comisiei la data de …”;

3.3.

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.   EXECUȚIE FINANCIARĂ

Raport final privind punerea în aplicare a programului anual

Tabelul 1

Raport financiar detaliat

 

Stat membru: […]

 

Program anual vizat: […]

 

Situația la data de: [ziua/luna/anul]


(toate cifrele în EUR)

Sumă programată de SM (ca în programul anual aprobat de Comisie)

Sumă angajată la nivelul statelor membre

Cifrele reale acceptate de autoritatea responsabilă

(costuri suportate de beneficiari și contribuția finală a CE)

Acțiuni

Proiecte

Ref. prioritate

Ref. prioritate (1)

Costuri totale programate

Contribuția CE

Contribuția CE în %

Total costuri eligibile

Contribuția CE

Contribuția CE în %

Total costuri eligibile

Contribuția CE

Contribuția CE în %

Contribuții din partea terților

Încasări generate de proiect

Plăți/Recuperări care trebuie efectuate de AR

(a)

(b)

(c = b/a)

(d)

(e)

(f = e/d)

(g)

(h)

(i = h/g)

(j)

(k)

(l)

Acțiunea 1: […]

proiect 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proiect nr.: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total acțiunea 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiunea…: […]

proiect 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proiect nr.: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total acțiunea…: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiunea nr.: […]

proiect 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proiect nr.: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total acțiune nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistență tehnică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte operațiuni (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4.

Punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.   ANEXE

Cheltuieli eligibile ale proiectului și conformitatea veniturilor cu regula nonprofitului, precum și descrierea pe scurt a proiectului.

Raport final privind punerea în aplicare a programului anual

Tabelul 6 A

Costuri eligibile ale proiectului și surse de venit. Conformitatea cu regula nonprofitului prevăzută la punctul I.3.3 din anexa XI

Situația la data de: zi/lună/an


 

Costuri eligibile

Surse de venit

 

Costuri directe

Costuri indirecte

Total costuri eligibile

Contribuția UE

Contribuția terților

Încasări generate de proiect

Venit total

(după cum se prevede la punctul I.3.3 din anexa XI)

 

(a)

(b)

(c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h) = (e) + (f) + (g)

Referința proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Referința proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Referința proiectului

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACȚIUNEA 1

 

 

 

 

 

 

 

Referința proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Referința proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Referința proiectului

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACȚIUNEA 2

 

 

 

 

 

 

 

Referința proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Referința proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Referința proiectului

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACȚIUNEA N

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PROGRAM ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

Anexa VIII se modifică după cum urmează:

4.1.

titlul se înlocuiește cu următorul text:

4.2.

la nota de subsol 1, se elimină cuvântul „eligibile”;

4.3.

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

cheltuielile declarate au fost efectuate în cadrul acțiunilor selectate pentru finanțare în conformitate cu criteriile care se aplică programului anual;”.

5.

În anexa IX, titlul se înlocuiește cu următorul text:

6.

Anexa XI se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA XI

NORME PRIVIND ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR FONDUL EUROPEAN DE RETURNARE

I.   Principii generale

I.1.   Principii de bază

1.

În conformitate cu actul de bază, pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie:

(a)

să se încadreze în domeniul de aplicare al fondului și în obiectivele acestuia, astfel cum se precizează la articolele 1, 2 și 3 din actul de bază;

(b)

să se numere printre acțiunile și măsurile eligibile enumerate la articolele 4 și 5 din actul de bază;

(c)

să fie necesare pentru desfășurarea activităților incluse în proiect, făcând parte din programele anuale și multianuale aprobate de Comisie;

(d)

să fie rezonabile și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special raportul calitate/preț și rentabilitatea;

(e)

să fie efectuate de către beneficiarul final și/sau de către partenerii la proiect, care au sediul și sunt înregistrați într-un stat membru, cu excepția organizațiilor internaționale din sectorul public constituite prin acorduri interguvernamentale și a agențiilor specializate înființate de astfel de organizații, a Comitetului Internațional al Crucii Roșii și a Federației Internaționale a Societăților Naționale ale Crucii Roșii și Semilunii Roșii. În ceea ce privește articolul 39 alineatul (2) din prezenta decizie, normele aplicabile beneficiarului final se aplică, mutatis mutandis, partenerilor din cadrul proiectului;

(f)

să fie legate de grupurile țintă definite la articolul 7 din actul de bază;

(g)

să fie efectuate în conformitate cu prevederile specifice din acordul de finanțare.

2.

În cazul acțiunilor multianuale care se încadrează în prevederile de la articolul 15 alineatul (6) din actul de bază, doar acea parte a acțiunii cofinanțată printr-un program anual este considerată proiect pentru aplicarea acestor norme de eligibilitate.

3.

Proiectele susținute de fond nu sunt finanțate din alte surse incluse în bugetul Comunității. Proiectele susținute de fond sunt cofinanțate din surse publice sau private.

I.2.   Bugetul unui proiect

Bugetul unui proiect este prezentat sub următoarea formă:

Cheltuieli

Venit

+

Costuri directe (CD)

+

Costuri indirecte (procentaj fix din CD, stabilit în acordul de finanțare)

+

Contribuția CE (definită ca fiind cea mai mică dintre cele trei sume menționate la articolul 12 din prezenta decizie)

+

Contribuția beneficiarului final și a partenerilor din cadrul proiectului

+

Contribuția terților

+

Încasări generate de proiect

=

Cost eligibil total (CET)

=

Venit total (VT)

Bugetul este echilibrat: costul eligibil total este egal cu venitul total.

I.3.   Venituri și principiul nonprofit

1.

Proiectele susținute de fond trebuie să nu aibă scop lucrativ. În cazul în care, la sfârșitul proiectului, sursele de venit, inclusiv încasările, depășesc cheltuielile, contribuția fondului la proiect este redusă în mod corespunzător. Toate sursele de venit aferente proiectului trebuie să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului final sau în documentele fiscale ale acestuia și trebuie să fie ușor de identificat și de verificat.

2.

Veniturile proiectului provin din toate contribuțiile financiare acordate proiectului de către fond, din surse publice sau private, inclusiv propria contribuție a beneficiarului final, și din orice încasări generate de proiect. În contextul acestei reglementări, «încasările» reprezintă veniturile realizate de un proiect în timpul perioadei de eligibilitate, astfel cum este descrisă la punctul I.4, din vânzări, închirieri, servicii, taxe de înscriere sau alte venituri echivalente.

3.

Contribuția comunitară rezultând din aplicarea principiului nonprofit, astfel cum se menționează la articolul 12 litera (c) din prezenta decizie, va fi reprezentată de «costul eligibil total» minus «contribuția terților» și «încasările generate de proiect».

I.4.   Perioada de eligibilitate

1.

Costurile aferente unui proiect trebuie să fie suportate, iar plățile respective (cu excepția amortizării) trebuie să se facă după data de 1 ianuarie a anului menționat în decizia de finanțare care aprobă programele anuale ale statelor membre. Perioada de eligibilitate se întinde până la data de 30 iunie a anului N (2) + 2; de aceea costurile aferente proiectului trebuie să fie generate înainte de această dată.

2.

Este exceptată de la perioada de eligibilitate menționată la punctul 1 asistența tehnică pentru statele membre (a se vedea punctul IV.3).

I.5.   Înregistrarea cheltuielilor

1.

Cheltuielile corespund plăților efectuate de către beneficiarul final. Acestea trebuie să aibă forma unor tranzacții financiare (în numerar), cu excepția amortizării.

2.

În general, cheltuielile sunt justificate prin facturi oficiale. Dacă acest lucru nu este posibil, cheltuielile sunt justificate prin documente contabile sau prin documente justificative cu o valoare probatorie echivalentă.

3.

Cheltuielile trebuie să poată fi identificate și verificate. În special, acestea:

(a)

trebuie să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului final;

(b)

trebuie să fie stabilite în conformitate cu normele contabile aplicabile ale țării în care își are sediul beneficiarul final și cu practicile obișnuite de contabilitate a costurilor folosite de către beneficiarul final; precum și

(c)

trebuie să fie declarate în conformitate cu dispozițiile legislației fiscale și sociale aplicabile.

4.

Dacă este necesar, beneficiarii finali au obligația de a păstra copii autentificate ale documentelor contabile care justifică veniturile și cheltuielile efectuate de parteneri în legătură cu proiectul în cauză.

5.

Păstrarea și prelucrarea documentelor prevăzute la punctele 2 și 4 trebuie să respecte legislația internă privind protecția datelor.

I.6.   Domeniul teritorial de aplicare

1.

Cheltuielile pentru acțiunile și măsurile descrise la articolele 4 și 5 din actul de bază trebuie să fie:

(a)

efectuate de către beneficiarii finali definiți la punctul I.1.1 litera (e); precum și

(b)

suportate pe teritoriul statului membru sau al țărilor terțe.

2.

Partenerii la proiect care sunt înregistrați și au sediul în țări terțe pot participa la proiecte doar fără să antreneze costuri, cu excepția organizațiilor internaționale din sectorul public constituite prin acorduri interguvernamentale și a agențiilor specializate înființate de astfel de organizații, a Comitetului Internațional al Crucii Roșii și a Federației Internaționale a Societăților Naționale ale Crucii Roșii și Semilunii Roșii.

II.   Categorii de costuri eligibile (la nivel de proiect)

II.1.   Costuri eligibile directe

Costurile eligibile directe ale proiectului sunt acele costuri care, pe baza condițiilor generale de eligibilitate stabilite în partea I, pot fi identificate ca fiind costuri specifice legate în mod direct de punerea în aplicare a proiectului. Costurile directe sunt incluse în bugetul total estimativ al proiectului.

Următoarele costuri directe sunt eligibile:

II.1.1.   Costurile de personal

1.

Costurile pentru personalul alocat proiectului, care cuprind salariile, contribuțiile la asigurările sociale și alte costuri statutare, sunt eligibile, cu condiția ca acestea să corespundă politicii practicate în mod obișnuit de beneficiar.

2.

Pentru organizațiile internaționale, costurile de personal eligibile pot cuprinde provizioane pentru a acoperi drepturile și obligațiile statutare legate de remunerare.

3.

Costurile salariale corespunzătoare pentru personalul organismelor publice sunt eligibile în măsura în care acestea sunt legate de costul unor activități pe care organismul public respectiv nu le-ar efectua în cazul în care proiectul în cauză nu s-ar desfășura. Acest personal este detașat sau repartizat în vederea punerii în aplicare a proiectului printr-o decizie scrisă a beneficiarului final.

4.

Costurile de personal sunt detaliate în bugetul previzional, indicând funcțiile și numărul membrilor personalului.

II.1.2.   Costuri de deplasare și de ședere

1.

Costurile de deplasare și de ședere sunt eligibile ca fiind costuri directe pentru personalul sau alte persoane care participă la activitățile proiectului și a căror deplasare este necesară pentru punerea în aplicare a proiectului.

2.

Costurile de deplasare sunt eligibile pe baza costurilor reale suportate. Ratele de rambursare se bazează pe cea mai ieftină formă de transport public și zborurile sunt acceptate, în general, doar pentru călătorii de peste 800 km (dus-întors) sau în cazul în care destinația geografică necesită călătoria cu avionul. În cazul în care se folosește un autoturism proprietate personală, rambursarea se face în mod normal fie pe baza costului transportului public, fie pe baza kilometrajului, în conformitate cu reglementările oficiale publicate în statele membre în cauză sau folosite de către beneficiarul final.

3.

Costurile de ședere sunt eligibile pe baza costurilor reale sau a unei diurne. În cazul în care o organizație și-a stabilit propriile diurne (indemnizații de ședere), acestea se vor aplica în limitele stabilite de către statul membru în conformitate cu legislația și practica națională. Indemnizațiile de ședere sunt menite, în mod normal, să acopere transportul local (inclusiv taxiurile), cazarea, masa, apelurile telefonice locale și cheltuieli diverse.

II.1.3.   Aparatură

II.1.3.1.   Norme generale

1.

Costurile legate de achiziționarea de echipamente sunt eligibile doar dacă sunt esențiale pentru punerea în aplicare a proiectului. Echipamentul are caracteristicile tehnice necesare pentru proiect și respectă normele și standardele aplicabile.

2.

Alegerea între leasing, închiriere și cumpărare trebuie să se facă întotdeauna pe baza opțiunii celei mai ieftine. Cu toate acestea, dacă leasingul sau închirierea nu sunt posibile din cauza duratei scurte a proiectului sau a deprecierii rapide a valorii sale, se acceptă cumpărarea.

II.1.3.2.   Închiriere și leasing

Cheltuielile legate de operațiunile de închiriere și leasing sunt eligibile pentru cofinanțare în funcție de normele în vigoare în statul membru, de legislația și practicile naționale, precum și de durata de închiriere sau leasing în scopul derulării proiectului.

II.1.3.3.   Cumpărarea

1.

În cazul echipamentului cumpărat pe durata proiectului, în buget trebuie să se menționeze dacă sunt incluse costurile integrale sau doar partea de depreciere a echipamentului corespunzătoare duratei de folosință în scopul proiectului și rata de folosire reală în scopul proiectului. Acestea din urmă se calculează în conformitate cu normele naționale aplicabile.

2.

Echipamentul cumpărat înainte de perioada de desfășurare a proiectului, dar care este folosit pentru desfășurarea proiectului, este eligibil pe baza amortizării. Totuși, aceste costuri nu sunt eligibile în cazul în care echipamentul a fost cumpărat inițial din fonduri comunitare.

3.

Pentru articolele individuale care costă mai puțin de 20 000 EUR, este eligibil costul integral de cumpărare, cu condiția ca echipamentul să fie cumpărat în primele trei luni de desfășurare a proiectului. Articolele individuale care costă 20 000 EUR sau mai mult sunt eligibile doar în baza amortizării.

II.1.4.   Bunuri imobile

II.1.4.1.   Norme generale

În cazul cumpărării, al construcției, al renovării sau al închirierii de bunuri imobile, acestea trebuie să aibă calitățile tehnice necesare pentru proiect și să respecte normele și standardele aplicabile.

II.1.4.2.   Cumpărare, construcție sau renovare

1.

În cazul în care achiziționarea de bunuri imobile este esențială pentru punerea în aplicare a proiectului și are o legătură clară cu îndeplinirea obiectivelor acestuia, cumpărarea de bunuri imobile, respectiv clădiri deja construite, sau construirea de bunuri imobile sunt eligibile pentru cofinanțare în condițiile menționate în cele ce urmează, fără a aduce atingere aplicării unor reglementări de drept intern mai stricte:

(a)

obținerea unui certificat din partea unui evaluator calificat independent sau a unui organism oficial autorizat în mod corespunzător, care să confirme că prețul nu depășește valoarea de piață și care să ateste că bunul imobil este în conformitate cu reglementările de drept intern sau să specifice aspectele care nu sunt conforme legislației, pe care beneficiarul final plănuiește să le rectifice în cadrul proiectului;

(b)

bunul imobil nu a fost cumpărat prin finanțare comunitară la o dată anterioară punerii în aplicare a proiectului:

(c)

bunul imobil este folosit numai în scopul menționat în proiect pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data încheierii proiectului;

(d)

sunt eligibile doar partea de amortizare a acestor active corespunzătoare duratei de folosință în scopul proiectului și doar rata de folosire efectivă în scopul proiectului; amortizarea se calculează conform normelor contabile de drept intern.

2.

Sub rezerva condiției de la punctul 1 litera (c), costul integral al lucrărilor de reamenajare, modernizare sau renovare a clădirilor este eligibil la o valoare maximă de 100 000 EUR. Dacă depășesc această limită, sunt aplicabile condițiile de la punctul 1 literele (c) și (d).

II.1.4.3.   Închiriere

Închirierea de bunuri imobile este eligibilă pentru cofinanțare, în cazul în care există o legătură clară între închiriere și obiectivele proiectului în cauză, în condițiile menționate în cele ce urmează și fără a aduce atingere aplicării unor reglementări de drept intern mai stricte:

(a)

bunul imobil nu a fost cumpărat prin finanțare comunitară;

(b)

bunul imobil este folosit numai pentru punerea în aplicare a proiectului. În caz contrar, este eligibilă doar partea costurilor care corespunde folosirii bunului pentru proiect.

II.1.5.   Consumabile, furnituri și servicii generale

Costurile consumabilelor, ale furniturilor și ale serviciilor generale sunt eligibile, cu condiția ca acestea să poată fi identificate și să fie necesare în mod direct pentru punerea în aplicare a proiectului.

II.1.6.   Subcontractare

1.

Ca regulă generală, beneficiarii finali trebuie să aibă capacitatea de a gestiona ei înșiși proiectele. Suma corespunzătoare activităților care pot fi subcontractate în cadrul proiectului va trebui să fie specificată în mod clar în acordul de finanțare.

2.

Cheltuielile legate de următoarele subcontracte nu sunt eligibile pentru cofinanțarea de către fond:

(a)

subcontractarea sarcinilor legate de gestionarea generală a proiectului;

(b)

subcontractarea care mărește costul proiectului, fără a-i aduce și o valoare adăugată proporțională;

(c)

subcontractarea cu intermediari sau consultanți a căror plată este stabilită ca procent din costul total al proiectului, cu excepția cazului în care o astfel de plată este justificată de către beneficiarul final prin raportarea la valoarea reală a muncii depuse sau a serviciilor furnizate.

3.

Pentru toate subcontractele, subcontractanții se obligă să furnizeze tuturor organismelor de audit și control toate informațiile necesare referitoare la activitățile subcontractate.

II.1.7.   Costuri care derivă în mod direct din cerințele legate de cofinanțarea Uniunii

Costurile necesare pentru a îndeplini cerințele legate de cofinanțarea UE, cum ar fi publicitatea, transparența, evaluarea proiectului, auditul extern, garanțiile bancare, costurile de traducere etc., sunt eligibile drept costuri directe.

II.1.8.   Onorariile experților

Cheltuielile pentru consultanța juridică, cheltuielile notariale și cele pentru plata experților tehnici și financiari sunt eligibile.

II.1.9.   Cheltuieli specifice legate de grupurile-țintă

1.

Cheltuielile specifice pentru grupurile-țintă în conformitate cu măsurile enumerate la articolul 5 din actul de bază vor consta în sprijin total sau parțial sub formă de:

(a)

costuri suportate de beneficiar pentru grupurile-țintă;

(b)

costuri suportate de persoanele returnate care sunt rambursate de către beneficiarul final; sau

(c)

sume forfetare nerambursabile [de exemplu în cazul sprijinului limitat pentru inițierea unor activități economice și al stimulentelor financiare pentru persoanele returnate, astfel cum sunt descrise la articolul 5 alineatele (8) și (9) din actul de bază].

2.

Aceste costuri sunt eligibile în următoarele condiții:

(a)

beneficiarul final păstrează informațiile și documentele justificative necesare care dovedesc că persoanele corespund grupurilor țintă specifice și situațiilor definite la articolul 5 din actul de bază, ceea ce le face eligibile pentru o astfel de asistență;

(b)

beneficiarul final păstrează informațiile necesare privind persoanele returnate care beneficiază de asistența respectivă pentru a permite identificarea lor corespunzătoare, data returnării acestor persoane în țara de origine și documente justificative care dovedesc că acestea au beneficiat de asistența respectivă;

(c)

beneficiarul final păstrează documentele justificative privind sprijinul acordat (de exemplu, facturi și chitanțe), iar în cazul unor sume forfetare trebuie păstrate documente justificative pentru a dovedi că persoanele în cauză au beneficiat de acest sprijin.

Păstrarea și prelucrarea informațiilor menționate anterior trebuie să respecte legislația internă privind protecția datelor.

3.

Măsurile de asistență care urmează returnării în țara terță, precum formarea și asistența în vederea angajării, măsurile pe termen scurt necesare în procesul de reintegrare și asistența postreturnare, astfel cum sunt descrise la articolul 5 alineatele (5), (8) și (9) din actul de bază, nu depășesc termenul de 12 luni de la data returnării resortisantului țării terțe.

II.2.   Costuri eligibile indirecte

1.

Costurile eligibile indirecte ale unei acțiuni sunt acele costuri care, în temeiul condițiilor de eligibilitate descrise la punctul I.1.1, nu sunt identificabile ca fiind costuri specifice legate în mod direct de punerea în aplicare a proiectului.

2.

Prin derogare de la punctul I.1.1 litera (e) și punctul 1.5, costurile indirecte suportate pentru realizarea acțiunii pot fi eligibile pentru finanțare forfetară, fixată la cel mult de 7 % din costurile directe totale eligibile.

3.

Organizațiile care beneficiază de o subvenție de funcționare de la bugetul Uniunii nu pot include costuri indirecte în bugetul lor previzional.

III.   Cheltuieli neeligibile

Următoarele costuri nu sunt eligibile:

(a)

taxa pe valoarea adăugată (TVA), cu excepția cazului în care beneficiarul final face dovada că nu o poate recupera;

(b)

rentabilitatea capitalului, costuri aferente datoriei și serviciului datoriei, dobânzi debitoare, comisioane de schimb valutar și pierderi din schimbul valutar, provizioane pentru pierderi sau potențiale obligații viitoare, dobânzi datorate, creanțe îndoielnice, amenzi, penalități financiare, costuri de judecată și cheltuieli excesive sau nechibzuite;

(c)

costurile de reprezentare exclusiv pentru personalul proiectului; sunt permise costuri de protocol rezonabile pentru evenimente sociale justificate de proiect, cum ar fi un eveniment organizat la încheierea proiectului sau reuniunile echipei de coordonare a proiectului;

(d)

costurile declarate de către beneficiarul final și acoperite de către un alt proiect sau program de lucru care primește finanțare din partea Comunității;

(e)

cumpărarea de terenuri;

(f)

contribuțiile în natură.

IV.   Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

1.

Toate costurile necesare pentru punerea în aplicare a fondului de către autoritatea responsabilă, autoritatea delegată, autoritatea de audit, autoritatea de certificare și alte organisme care contribuie la îndeplinirea sarcinilor enumerate la punctul 2 sunt eligibile în cadrul asistenței tehnice, în limitele menționate la articolul 17 din actul de bază.

2.

Aceasta include următoarele elemente:

(a)

cheltuieli legate de pregătirea, selecția, evaluarea, gestionarea și monitorizarea acțiunilor;

(b)

cheltuieli legate de audituri și de verificările la fața locului ale acțiunilor sau proiectelor;

(c)

cheltuieli legate de evaluările acțiunilor sau proiectelor;

(d)

cheltuieli legate de informare, diseminare și transparență în ceea ce privește acțiunile;

(e)

cheltuieli pentru achiziționarea, instalarea și întreținerea sistemelor computerizate în scopul gestionării, monitorizării și evaluării fondurilor;

(f)

cheltuieli pentru ședințele comitetelor de monitorizare și ale subcomitetelor în legătură cu punerea în aplicare a acțiunilor. Aceste cheltuieli pot include, de asemenea, costurile pentru plata experților și a altor membri ai acestor comitete, inclusiv participanți din țările terțe, în cazul în care prezența acestora este esențială pentru punerea în aplicare eficace a acțiunilor;

(g)

cheltuieli pentru consolidarea capacității administrative în sensul punerii în aplicare a fondului.

3.

Activitățile legate de asistența tehnică trebuie realizate și plățile corespunzătoare trebuie efectuate după data de 1 ianuarie a anului menționat în decizia de finanțare care aprobă programele anuale ale statelor membre. Perioada de eligibilitate se întinde până la termenul-limită pentru înaintarea raportului final privind punerea în aplicare a programului anual.

4.

Orice achiziție trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele de drept intern privind achizițiile stabilite de către statul membru.

5.

Statele membre pot pune în aplicare măsuri de asistență tehnică pentru acest fond odată cu măsuri de asistență tehnică pentru câteva sau toate cele patru fonduri. Cu toate acestea, în acest caz, doar partea costurilor folosită pentru a pune în aplicare măsura comună corespunzătoare acestui fond este eligibilă pentru finanțarea prin acest fond, iar statele membre se asigură că:

(a)

partea costurilor destinată măsurilor comune este dedusă din fondul corespunzător în mod rezonabil și verificabil; precum și că

(b)

nu există o dublă finanțare a costurilor.”


(1)  Dacă este cazul.”

(2)  Unde «N» reprezintă anul menționat în decizia de finanțare care aprobă programele anuale ale statelor membre.