ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.051.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 51

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
25 februarie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/126/UE

 

*

Decizia Consiliului din 21 februarie 2011 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian ( 1 )

2

 

*

Regulamentul (UE) nr. 177/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2010/2011

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 178/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 de modificare pentru a 145-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

10

 

 

Regulamentul (UE) nr. 179/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

12

 

 

Regulamentul (UE) nr. 180/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

14

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/14/UE a Comisiei din 24 februarie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active profoxidim ( 1 )

16

 

 

DECIZII

 

 

2011/127/UE

 

*

Decizia Comisiei din 24 februarie 2011 de modificare a Deciziei 2007/697/CE de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2011) 1032]

19

 

 

2011/128/UE

 

*

Decizia Comisiei din 24 februarie 2011 de modificare a Deciziei 2007/863/CE de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2011) 1033]

21

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 177/2010 al Comisiei din 2 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 52, 3.3.2010)

23

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 21 februarie 2011

privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

(2011/126/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 5 iunie 2003, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țările terțe, în vederea înlocuirii anumitor dispoziții ale acordurilor bilaterale existente cu un acord comunitar.

(2)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, în conformitate cu mecanismele și directivele din anexa la decizia Consiliului de autorizare a Comisiei în vederea deschiderii de negocieri cu țările terțe pentru înlocuirea anumitor dispoziții ale acordurilor bilaterale existente cu un acord comunitar.

(3)

Acordul a fost semnat în numele Comunității la 30 noiembrie 2009, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2010/144/CE a Consiliului (1).

(4)

Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și îi succede acesteia.

(5)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Acordul între Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din acord și face următoarea declarație:

„Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și îi succede acesteia și, începând cu data respectivă exercită toate drepturile Comunității Europene și preia toate obligațiile acesteia. Prin urmare, trimiterile la «Comunitatea Europeană» în textul acordului se interpretează, după caz, ca trimiteri la «Uniunea Europeană»”.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 21 februarie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 56, 6.3.2010, p. 15.


REGULAMENTE

25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/2


REGULAMENTUL (UE) NR. 176/2011 AL COMISIEI

din 24 februarie 2011

privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii) (1), în special articolul 9a alineatul (9),

întrucât:

(1)

Blocurile funcționale de spațiu aerian sunt elemente-cheie care permit intensificarea cooperării între statele membre, în scopul îmbunătățirii performanței și al creării de sinergii. În acest scop și pentru a optimiza interfața blocurilor funcționale de spațiu aerian în cadrul cerului unic european, statele membre în cauză trebuie să coopereze între ele; după caz, ele pot coopera și cu țări terțe.

(2)

Atunci când instituie un bloc funcțional de spațiu aerian, statele membre trebuie să respecte cerințele articolului 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(3)

Statele membre care stabilesc un bloc funcțional de spațiu aerian trebuie să furnizeze informații Comisiei, Agenției Europene de Siguranță a Aviației („European Aviation Safety Agency” – EASA), altor state membre și părți interesate, oferindu-le posibilitatea să își prezinte observațiile cu scopul de a facilita schimbul de opinii. Cu toate acestea, statele membre nu trebuie să furnizeze informații clasificate, secrete de afaceri sau altfel de informații confidențiale.

(4)

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul prezentului regulament trebuie să reflecte respectarea obiectivelor referitoare la blocurile funcționale de spațiu aerian și să sprijine statele membre în asigurarea coerenței cu alte măsuri în cadrul cerului unic european.

(5)

În scopul de a facilita schimbul de informații și prezentarea de observații, informațiile care sunt considerate „adecvate” pentru a fi furnizate statelor membre, Comisiei, Agenției Europene de Siguranță a Aviației („EASA”), precum și altor părți interesate trebuie să fie stabilite cu claritate, la fel și procedurile aferente acestui schimb de informații.

(6)

În special, statele membre în cauză trebuie să furnizeze informațiile în comun și, ulterior, să furnizeze un unic set de informații și probe documentare pentru fiecare bloc funcțional de spațiu aerian în parte.

(7)

Instituirea unui bloc funcțional de spațiu aerian trebuie considerată drept procesul juridic prin intermediul căruia statele membre trebuie să consolideze cooperarea între respectivele lor blocuri de spațiu aerian. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma acestei cerințe până cel târziu la 4 decembrie 2012, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(8)

Pentru a stabili dacă un bloc funcțional de spațiu aerian a fost sau nu modificat trebuie avute în vedere aceleași criterii pentru toate statele membre și trebuie ținut cont doar de acele modificări care au un impact considerabil asupra blocului funcțional de spațiu aerian și/sau asupra blocurilor funcționale de spațiu aerian sau asupra statelor membre învecinate.

(9)

În conformitate cu articolul 13a din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre și Comisia trebuie să își coordoneze acțiunile cu EASA pentru a garanta abordarea în mod corespunzător a tuturor aspectelor legate de siguranță cu ocazia implementării cerului unic european.

(10)

Prezentul regulament nu afectează interesele politicii de securitate sau de apărare a statelor membre și nici cerințele de confidențialitate aferente în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(11)

În conformitate cu articolul 83 din Convenția de la Chicago, statele membre care stabilesc un bloc funcțional de spațiu aerian vor trebui să înregistreze la OACI acordurile sau înțelegerile privind blocurile funcționale de spațiu aerian și orice modificare ulterioară a acestora.

(12)

Instituirea unor blocuri funcționale de spațiu aerian care ar duce la modificări ale limitelor regiunii de informare a zborurilor a OACI sau ale facilităților și serviciilor oferite în cadrul acestor limite trebuie să continue să facă obiectul procesului de planificare a navigației aeriene al OACI și al procedurii pentru modificarea planurilor de navigație aeriană (Air Navigation Plans) a OACI.

(13)

Statele membre trebuie să se asigure că îndeplinesc în mod eficient responsabilitățile lor în materie de siguranță atunci când instituie un bloc funcțional de spațiu aerian. Ele trebuie să demonstreze și să ofere asigurările necesare referitoare la faptul că blocul funcțional de spațiu aerian va fi instituit și gestionat în condiții de siguranță și să țină cont de elementele de management al siguranței aplicate de statele membre și de furnizorii de servicii de navigație aeriană și asociate instituirii unui bloc funcțional de spațiu aerian, punând accentul pe rolurile și responsabilitățile lor respective în materie de siguranță.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului cerului unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe referitoare la:

1.

informațiile care trebuie furnizate de către statele membre în cauză Comisiei, Agenției Europene de Siguranță a Aviației („EASA”), altor state membre și părți interesate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian;

2.

procedurile privind furnizarea de informații către părțile menționate la punctul 1 și transmiterea observațiilor acestora, înainte de notificarea către Comisie a blocului funcțional de spațiu aerian.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

De asemenea, se aplică următoarele definiții:

1.

„state membre în cauză” înseamnă statele membre care au decis de comun acord instituirea unui bloc funcțional de spațiu aerian, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004;

2.

„părți interesate” înseamnă țările terțe care se învecinează cu un bloc funcțional de spațiu aerian, utilizatorii sau grupurile de utilizatori relevanți ai spațiului aerian și organismele de reprezentare a personalului, precum și furnizorii de servicii de navigație aeriană din vecinătatea unui bloc funcțional de spațiu aerian.

Articolul 3

Dovada respectării cerințelor

Statele membre în cauză furnizează în comun informațiile prevăzute în anexa la prezentul regulament, pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor de la articolul 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

Articolul 4

Procedura privind schimbul de informații în cazul noilor blocuri funcționale de spațiu aerian

(1)   Statele membre în cauză trebuie să furnizeze Comisiei informațiile prevăzute în anexă cel târziu până la 24 iunie 2012. Comisia va supune aceste informații examinării EASA, celorlalte state membre și părți interesate în termen de maximum o săptămână de la primirea lor.

(2)   Observațiile EASA și ale celorlalte state membre și părți interesate trebuie să fie prezentate Comisiei în termen de maximum două luni de la primirea informațiilor. Comisia va comunica fără întârziere observațiile primite, precum și propriile observații statelor membre în cauză.

(3)   Statele membre în cauză iau în considerare în mod corespunzător observațiile primite înainte de a institui propriul bloc funcțional de spațiu aerian.

Articolul 5

Modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian instituit

(1)   În sensul prezentului regulament, se consideră că un bloc funcțional de spațiu aerian instituit a fost modificat atunci când modificarea propusă conduce la modificări ale dimensiunilor stabilite ale blocului funcțional de spațiu aerian.

(2)   Cu cel puțin șase luni înainte de implementarea unei modificări, statele membre în cauză notifică în comun Comisiei modificările propuse și furnizează informații referitoare la aceste modificări, actualizând, după caz, informațiile furnizate referitor la instituirea blocului funcțional de spațiu aerian. Comisia va supune aceste informații examinării EASA, celorlalte state membre și părți interesate în termen de maximum o săptămână de la primirea lor.

(3)   Observațiile EASA, ale celorlalte state membre și părți interesate trebuie să fie prezentate Comisiei în termen de maximum două luni de la primirea informațiilor. Comisia va comunica fără întârziere observațiile primite, precum și propriile observații statelor membre în cauză.

(4)   Statele membre în cauză iau în considerare în mod corespunzător observațiile primite înainte de a modifica propriul bloc funcțional de spațiu aerian.

Articolul 6

Blocuri funcționale de spațiu aerian deja instituite

Statele membre în cauză, care au instituit deja un bloc funcțional de spațiu aerian înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, se asigură că informațiile necesare prevăzute în anexă și care nu au fost deja transmise ca parte a notificării sunt furnizate Comisiei până cel târziu la 24 iunie 2012.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.


ANEXĂ

INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE

PARTEA I

Informații cu caracter general

1.

Statele membre în cauză specifică:

(a)

punctul de contact pentru blocul funcțional de spațiu aerian;

(b)

dimensiunile stabilite ale blocului funcțional de spațiu aerian;

(c)

furnizorii de servicii de trafic aerian și, dacă este cazul, furnizorii de servicii meteorologice desemnați de comun acord și domeniile lor de responsabilitate;

(d)

furnizorii de servicii de trafic aerian care prestează servicii fără certificare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004, și domeniile lor de responsabilitate.

2.

Statele membre în cauză furnizează următoarele informații privind acordurile încheiate în legătură cu instituirea sau modificarea blocului funcțional de spațiu aerian, inclusiv:

(a)

copii ale documentelor care atestă acordul comun încheiat între statele membre în cauză privind instituirea unui bloc funcțional de spațiu aerian;

(b)

informații privind acordurile dintre autoritățile naționale de supraveghere din cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(c)

informații privind aranjamentele dintre furnizorii de servicii de trafic aerian în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(d)

informații privind acordurile dintre autoritățile competente civile și militare în ceea ce privește implicarea lor în cadrul structurilor de guvernanță ale blocului funcțional de spațiu aerian.

3.

Statele membre în cauză pot face referire la informațiile furnizate deja Comisiei, ca parte a implementării cerului unic european.

PARTEA II

Cerințe ale articolului 9a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004

Statele membre în cauză furnizează informații, inclusiv documente justificative, referitoare la cerințele articolului 9a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

1.   Dosarul de siguranță al blocului funcțional de spațiu aerian

În ceea ce privește dosarul de siguranță al blocului funcțional de spațiu aerian, trebuie furnizate următoarele informații:

(a)

politica comună în materie de siguranță sau planurile de instituire ale unei astfel de politici;

(b)

descrierea aranjamentelor referitoare la accidente și investigarea accidentelor și planurile privind modalități de abordare a colectării, analizării și schimbului de date în materie de siguranță;

(c)

descrierea modalităților de management al siguranței, în vederea evitării degradării performanței în materie de siguranță în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(d)

descrierea aranjamentelor, cu identificarea și atribuirea clară a responsabilităților și a interfețelor în legătură cu stabilirea obiectivelor de siguranță, supravegherea siguranței și măsurile corespunzătoare de aplicare în ceea ce privește furnizarea serviciilor de navigație aeriană în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(e)

documentația și/sau declarațiile care să ateste că evaluarea siguranței – inclusiv identificarea pericolelor, evaluarea și diminuarea riscurilor – a fost efectuată înainte de a implementa modificări operaționale care rezultă din instituirea sau modificarea blocului funcțional de spațiu aerian.

2.   Utilizarea optimă a spațiului aerian, ținând cont de fluxurile de trafic aerian

Statele membre în cauză furnizează următoarele informații:

(a)

descrierea relațiilor cu funcțiile de rețea relevante pentru managementul spațiului aerian și managementul fluxului de trafic aerian menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), inclusiv coordonarea, aranjamentele și procedurile vizând optimizarea utilizării spațiului aerian;

(b)

în ceea ce privește managementul spațiului aerian în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian neacoperit de funcțiile de rețea menționate la articolul 6 Regulamentul (CE) nr. 551/2004, informații cu privire la:

aranjamentele vizând managementul integrat de spațiu aerian;

prevederile vizând partajarea datelor referitoare la managementul spațiului aerian;

aranjamentele în favoarea unui proces decizional cooperant eficace;

(c)

în ceea ce privește coordonarea în timp real în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian:

descrierea modului în care sunt gestionate activitățile transfrontaliere în cazul în care sunt create domenii noi, ca rezultat al instituirii sau modificării blocului funcțional de spațiu aerian.

3.   Coerența cu rețeaua de rute europene

Statele membre în cauză furnizează informații pentru a demonstra că proiectarea și implementarea rutelor în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian sunt realizate în conformitate cu procesul instaurat vizând coordonarea generală, dezvoltarea și implementarea rețelei de rute europene menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004.

Statele membre în cauză pot face referire la informațiile furnizate deja Comisiei, ca parte a implementării cerului unic european.

4.   Valoare adăugată globală în baza analizelor costuri-beneficii

Statele membre furnizează declarații prin care atestă că:

(a)

analiza costuri-beneficii a fost efectuată conform practicilor curente în sector, în special metoda analizei fluxurilor de numerar actualizate;

(b)

analiza costuri-beneficii furnizează un tablou consolidat al impactului instituirii sau modificării blocului funcțional de spațiu aerian asupra utilizatorilor civili și militari ai spațiului aerian;

(c)

analiza costuri beneficii demonstrează că instituirea sau modificarea blocului funcțional de spațiu aerian are un rezultat financiar global pozitiv (valoarea actuală netă și/sau rata internă a rentabilității);

(d)

blocul funcțional de spațiu aerian contribuie la reducerea impactului de mediu al aviației;

(e)

valoarea costurilor și a beneficiilor, proveniența lor și estimările făcute pentru efectuarea analizei costuri-beneficii sunt susținute prin documente;

(f)

părțile interesate au fost consultate și au oferit feedback referitor la estimările costurilor și beneficiilor care vizează propriile activități.

5.   Asigurarea unui transfer fluid și flexibil al responsabilității controlului traficului aerian între unitățile serviciilor de trafic aerian

Statele membre în cauză furnizează informații pentru a demonstra că transferul de responsabilitate în ceea ce privește controlul traficului aerian este fluid și flexibil în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian. Printre acestea, statele membre trebuie să furnizeze următoarele informații privind schimbările introduse prin instituirea sau modificarea blocului funcțional de spațiu aerian:

(a)

o descriere a aranjamentelor referitoare la furnizarea transfrontalieră de servicii de trafic aerian;

(b)

aranjamentele încheiate în vederea îmbunătățirii procedurilor de coordonare dintre furnizorii de servicii de trafic aerian în cauză în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian și alte inițiative destinate îmbunătățirii ulterioare a coordonării;

(c)

o descriere a aranjamentelor încheiate în vederea îmbunătățirii procedurilor de coordonare dintre furnizorii civili și militari de servicii de trafic aerian în cauză și alte inițiative destinate îmbunătățirii ulterioare a coordonării, conform conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian;

(d)

o descriere a aranjamentelor încheiate în vederea îmbunătățirii procedurilor de coordonare dintre furnizorii adiacenți de servicii de trafic aerian în cauză și alte inițiative destinate îmbunătățirii ulterioare a coordonării.

6.   Garantarea compatibilității diferitelor configurații ale spațiului aerian, optimizând printre altele regiunile actuale de informare a zborurilor

Statele membre în cauză furnizează informații privind planurile existente de armonizare a organizării și clasificării diferitelor configurații ale spațiului aerian în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian. Aceste planuri includ:

(a)

principiile care stau la baza organizării și clasificării spațiului aerian în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(b)

schimbările configurației spațiului aerian rezultate în urma armonizării în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian.

7.   Acorduri regionale încheiate cu OACI

Statele membre în cauză furnizează lista acordurilor regionale existente încheiate în conformitate cu cadrul stabilit prin anexa 11 la Convenția privind aviația civilă internațională și care sunt pertinente în ceea ce privește instituirea și exploatarea blocului funcțional de spațiu aerian.

8.   Acorduri regionale existente

Statele membre în cauză furnizează lista acordurilor regionale existente încheiate de unul sau mai multe state membre în cauză, inclusiv acordurile încheiate cu țări terțe, care sunt pertinente în ceea ce privește instituirea și exploatarea blocului funcțional de spațiu aerian.

9.   Obiective de performanță la nivelul Uniunii Europene

9.1.

Statele membre în cauză furnizează informații referitoare la aranjamentele încheiate în vederea facilitării compatibilității cu obiectivele de performanță la nivelul UE prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

9.2.

Statele membre în cauză pot face referire la informațiile furnizate deja Comisiei în virtutea dispozițiilor articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei (2).


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 201, 3.8.2010, p. 1.


25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 177/2011 AL COMISIEI

din 24 februarie 2011

privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2010/2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 187, coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

De la începutul anului de comercializare 2010/2011, prețurile cerealelor la nivel mondial au crescut extrem de rapid, mai mult decât în timpul majorării anterioare a prețurilor în anul 2007/2008. Astfel, prețurile mondiale ale grâului comun au crescut cu 65 % din iulie 2010. De atunci, evoluția prețurilor cerealelor pe piața Uniunii a urmat aceeași tendință. Prețul grâului comun pe piața UE a crescut cu peste 90 %, stabilizându-se la aproximativ 280 de euro/t. Prețul celorlalte cereale pe piața Uniunii a urmat aceeași tendință, orzul „livrat la Rouen” și porumbul „livrat la Bordeaux” situându-se la peste 215 euro/t. Evoluția prețurilor pe piața mondială a cerealelor se datorează în mare măsură capacității tot mai reduse a producției de a acoperi cererea.

(2)

Perspectivele de evoluție a pieței mondiale a cerealelor pentru sfârșitul anului de comercializare 2010/2011 dau de înțeles că aceste prețuri ridicate vor persista, stocurile mondiale fiind estimate la 342 de milioane de tone la sfârșitul anului 2010/2011, ceea ce reprezintă o scădere cu 62 de milioane de tone față de sfârșitul anului de comercializare 2009/2010.

(3)

Contingentul de import cu taxă redusă pentru grâul comun de calitate inferioară și medie deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei (2) și contingentul de import cu taxă redusă pentru orzul furajer deschis prin Regulamentul (CE) nr. 2305/2003 al Comisiei (3) au fost foarte puțin utilizate în 2010, și anume în procent de 13 %, respectiv 5 %. Această subutilizare va continua, conform estimărilor, și în 2011, cu atât mai mult cu cât furnizorii tradiționali ai Uniunii, Rusia și Ucraina, au instituit măsuri de restricționare a exporturilor.

(4)

Persistența unor prețuri mondiale ridicate până la sfârșitul anului de comercializare 2010/2011 și subutilizarea așteptată a contingentelor de import cu taxă redusă în 2011 riscă să perturbe aprovizionarea pieței Uniunii în ultimele luni ale anului 2010/2011. În acest context, pentru a facilita menținerea unor fluxuri ale importurilor care să sprijine echilibrul pieței Uniunii, este așadar oportun să se procedeze la suspendarea temporară a taxelor vamale pentru contingentele tarifare de import pentru grâul comun de calitate inferioară și medie și pentru orzul furajer deschise prin Regulamentele (CE) nr. 1067/2008, respectiv (CE) nr. 2305/2003, până la data de 30 iunie 2011, care marchează sfârșitul anului de comercializare 2010/2011.

(5)

Totodată, nu trebuie ca operatorii să fie penalizați în cazul în care expedierea cerealelor în vederea importării acestora în Uniune este deja în derulare. Prin urmare, este necesar să se țină seama de termenele de transport și să se permită operatorilor să efectueze punerea în liberă circulație a cerealelor în temeiul regimului de suspendare a taxelor vamale prevăzut de prezentul regulament pentru toate produsele al căror transport cu destinație directă în Uniune a început cel mai târziu la 30 iunie 2011. De asemenea, este necesar să se stabilească dovada care trebuie prezentată pentru a demonstra transportul cu destinație directă în Uniune și data la care a început transportul respectiv.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Aplicarea taxelor vamale de import pentru produsele de la codul NC 1001 90 99, de altă calitate decât cea superioară, așa cum este definită în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei (4), și NC 1003 00 se suspendă pentru anul de comercializare 2010/2011 pentru toate importurile efectuate în cadrul contingentelor tarifare cu taxă redusă deschise prin Regulamentele (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 2305/2003.

(2)   În cazul în care transportul cerealelor menționate la alineatul (1) al prezentului articol se efectuează cu destinație directă în Uniune și a început cel mai târziu la data de 30 iunie 2011, suspendarea taxelor vamale în temeiul prezentului regulament continuă să se aplice pentru punerea în liberă circulație a produselor în cauză.

Dovada transportului cu destinație directă în Uniune și a datei începerii acestuia se prezintă, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, pe baza documentului de transport original.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică până la 30 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 290, 31.10.2008, p. 3.

(3)  JO L 342, 30.12.2003, p. 7.

(4)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 178/2011 AL COMISIEI

din 24 februarie 2011

de modificare pentru a 145-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 8 februarie 2011, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să adauge două persoane fizice la lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre imediat în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Director – Șef al Serviciului Instrumente de Politică


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Următoarele mențiuni se adaugă la rubrica „Persoane fizice”:

(a)

„Khalil Ahmed Haqqani [alias (a) Khalil Al-Rahman Haqqani, (b) Khalil ur Rahman Haqqani, (c) Khaleel Haqqani]. Titlu: Haji. Adresa: (a) Peshawar, Pakistan; (b) în proximitatea Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, în proximitatea Miram Shah, agenția pentru zona nordică a regiunii Waziristan (NWA), zonele tribale administrate la nivel federal (FATA), Pakistan, (c) Kayla Village, în proximitatea Miram Shah, agenția pentru zona nordică a regiunii Waziristan (NWA), zonele tribale administrate la nivel federal (FATA), Pakistan; (d) Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan. Data nașterii: (a) 1.1.1966, (b) între 1958 și 1964. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru important al Rețelei Haqqani, care funcționează în Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal; (b) până în prezent, a călătorit și a colectat fonduri în Dubai, Emiratele Arabe Unite; (c) este fratele lui Jalaluddin Haqqani și unchiul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.2.2011.”

(b)

„Said Jan ‘Abd Al-Salam [alias (a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, (b) Dilawar Khan Zain Khan, (c) Qazi ‘Abdallah, (d) Qazi Abdullah, (e) Ibrahim Walid, (f) Qasi Sa’id Jan, (g) Said Jhan, (h) Farhan Khan, (i) Aziz Cairo, (j) Nangiali]. Data nașterii: (a) 5.2.1981, (b) 1.1.1972. Cetățenia: afgană. Pașaport nr: (a) OR801168 (pașaport afgan sub numele Said Jan ‘Abd al-Salam, eliberat la 28.2.2006, valabil până la 27.2.2011), (b) 4117921 (pașaport pakistanez sub numele Dilawar Khan Zain Khan, eliberat la 9.9.2008, valabil până la 9.9.2013). Număr de identificare națională: 281020505755 (Număr de identificare națională kuweitian sub numele Said Jan ‘Abd al-Salam). Alte informații: În jurul anului 2005, a condus o tabără de «antrenament de bază» pentru Al-Qaida în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.2.2011.”


25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 179/2011 AL COMISIEI

din 24 februarie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 februarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

122,2

MA

66,9

TN

115,9

TR

111,8

ZZ

104,2

0707 00 05

MK

140,7

TR

180,1

ZZ

160,4

0709 90 70

MA

42,6

TR

120,1

ZZ

81,4

0805 10 20

EG

57,8

IL

78,3

MA

55,5

TN

45,5

TR

62,1

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

152,4

MA

100,8

US

107,8

ZZ

120,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

130,4

JM

74,2

MA

107,1

PK

34,8

TR

68,3

ZZ

76,6

0805 50 10

EG

68,7

MA

57,3

TR

51,0

ZZ

59,0

0808 10 80

CA

91,7

CN

84,1

MK

50,2

US

140,1

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

120,7

CL

125,8

CN

49,6

US

115,8

ZA

107,7

ZZ

103,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 180/2011 AL COMISIEI

din 24 februarie 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 164/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 februarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 47, 22.2.2011, p. 16.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 25 februarie 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

54,96

0,00

1701 11 90 (1)

54,96

0,00

1701 12 10 (1)

54,96

0,00

1701 12 90 (1)

54,96

0,00

1701 91 00 (2)

51,19

2,11

1701 99 10 (2)

51,19

0,00

1701 99 90 (2)

51,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DIRECTIVE

25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/16


DIRECTIVA 2011/14/UE A COMISIEI

din 24 februarie 2011

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active profoxidim

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, la 2 aprilie 1998, Spania a primit din partea BASF SE o cerere de înscriere a substanței active profoxidim în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 1999/43/CE a Comisiei (2) a confirmat faptul că dosarul este „complet”, în sensul că se poate considera că acesta îndeplinește, în principiu, cerințele privind datele și informațiile prevăzute în anexa II și anexa III la Directiva 91/414/CEE.

(2)

Efectele acestei substanțe active asupra sănătății umane și animale și a mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE, pentru utilizările propuse de solicitant. La 28 martie 2001, statul membru raportor desemnat a prezentat un proiect de raport de evaluare.

(3)

Statele membre și Comisia au examinat proiectul de raport de evaluare referitor la profoxidim în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală. Această revizuire a fost încheiată la 23 noiembrie 2010 sub forma unui raport de examinare referitor la profoxidim, realizat de Comisie.

(4)

Conform diferitelor examinări efectuate, se poate considera că produsele de protecție a plantelor care conțin profoxidim îndeplinesc, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) și la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările examinate și precizate în raportul de examinare al Comisiei. Prin urmare, profoxidimul ar trebui înscris în anexa I la directiva respectivă, pentru a garanta faptul că autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță activă vor putea fi acordate în toate statele membre, în conformitate cu dispozițiile directivei.

(5)

Fără a aduce atingere obligațiilor definite prin Directiva 91/414/CEE ca urmare a înscrierii unei substanțe active în anexa I, statele membre ar trebui să dispună de un termen de șase luni de la înscriere pentru a revizui autorizațiile provizorii existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin profoxidim, în scopul de a garanta respectarea cerințelor stabilite prin Directiva 91/414/CEE, în special articolul 13, precum și a condițiilor relevante prevăzute în anexa I. Statele membre ar trebui să transforme autorizațiile provizorii existente în autorizații complete, să le modifice sau să le retragă, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE. Prin derogare de la termenul menționat anterior, ar trebui să se prevadă un termen mai lung pentru prezentarea și evaluarea dosarului complet, prevăzut în anexa III, al fiecărui produs de protecție a plantelor pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme enunțate în Directiva 91/414/CEE.

(6)

Prin urmare, Directiva 91/414/CEE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică conform anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică, până la 31 ianuarie 2012 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică actele respective de la 1 februarie 2012.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

(1)   Statele membre modifică sau retrag, după caz, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin ca substanță activă profoxidim, până la 31 ianuarie 2012. Până la această dată, acestea verifică, în special, dacă sunt îndeplinite condițiile din anexa I la directiva menționată cu privire la profoxidim, cu excepția celor identificate în partea B a rubricii referitoare la respectiva substanță activă, precum și dacă titularul autorizației are un dosar sau are acces la un dosar care respectă cerințele din anexa II la directiva respectivă, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din directivă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru fiecare produs de protecție a plantelor autorizat care conține profoxidim fie ca substanță activă unică, fie ca una dintre substanțele active cuprinse în anexa I la Directiva 91/414/CEE până la 31 iulie 2011 cel târziu, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la respectiva directivă și luând în considerare partea B a rubricii din anexa I la respectiva directivă cu privire la profoxidim. Pe baza evaluării respective, statele membre determină dacă produsul îndeplinește condițiile menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE.

În urma acelei determinări, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține profoxidim ca substanță activă unică, modifică sau retrag autorizația, după caz, până la 31 ianuarie 2013 cel târziu; sau

(b)

modifică sau retrag autorizația în cazul unui produs care conține profoxidim ca una dintre mai multe substanțe active, după caz, până la 31 ianuarie 2013 sau până la data stabilită pentru modificare sau retragere în directiva sau directivele respective care au adăugat substanța sau substanțele relevante în anexa I la Directiva 91/414/CEE, oricare dintre acestea este mai recentă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 august 2011.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 14, 19.1.1999, p. 30.


ANEXĂ

La sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE se adaugă următoarea substanță:

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Intrare în vigoare

Expirarea includerii

Dispoziții specifice

„330

Profoxidim

Nr. CAS 139001-49-3

Nr. CIPAC 621

2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – clorfenoxi) propoximino] butil] – 3 – hidroxi – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tetrahidro – 2 H – tiopiran – 3 – il] ciclohex – 2 - enonă

> 940 g/kg

1 august 2011

31 iulie 2021

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările în calitate de erbicid pentru orez.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme din anexa VI, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare referitor la profoxidim, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 28 ianuarie 2011.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

riscului pe termen lung pentru organismele nevizate.

Condițiile de autorizare includ, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.”


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanțelor active se găsesc în raportul de examinare.


DECIZII

25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/19


DECIZIA COMISIEI

din 24 februarie 2011

de modificare a Deciziei 2007/697/CE de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

[notificată cu numărul C(2011) 1032]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2011/127/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (1), în special anexa III punctul 2 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În cazul în care cantitatea de gunoi de grajd pe care un stat membru intenționează să o aplice anual la hectar este diferită de cele prevăzute la punctul 2 al doilea paragraf prima teză din anexa III la Directiva 91/676/CEE și la litera (a) de la același paragraf, această cantitate trebuie stabilită astfel încât să nu aducă atingere îndeplinirii obiectivelor specificate la articolul 1 din directiva menționată și trebuie justificată pe baza unor criterii obiective, precum perioadele lungi de vegetație și culturile cu o puternică absorbție de azot.

(2)

La 22 octombrie 2007, Comisia a adoptat Decizia 2007/697/CE de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (2), autorizând Irlanda să aplice anual la hectar în exploatațiile agricole, al căror teren este format în proporție de cel puțin 80 % din pășuni, o cantitate de 250 kg de azot provenit din gunoiul de grajd.

(3)

Derogarea acordată prin Decizia 2007/697/CE se aplică unui număr de aproximativ 5 000 de exploatații agricole din Irlanda, reprezentând aproximativ 2,7 % din numărul total de exploatații care dețin bovine sau ovine, 10 % din efectivul total de animale ierbivore și 4,2 % din suprafața agricolă netă totală. Decizia 2007/697/CE expiră la 17 iulie 2010.

(4)

La 12 mai 2010, Irlanda a prezentat Comisiei o cerere de prelungire a derogării. Cererea includea o justificare pe baza criteriilor obiective specificate la punctul 2 al treilea paragraf din anexa III la Directiva 91/676/CEE.

(5)

Irlanda a adoptat un nou program de acțiune pentru perioada iulie 2010-decembrie 2013, care menține, în principal, măsurile programului de acțiune pentru perioada încheiată la 30 iunie 2010 și se aplică pe întregul teritoriu al Irlandei.

(6)

Al patrulea raport privind implementarea Directivei 91/676/CEE în Irlanda pentru perioada 2004-2007 arată că, în general, calitatea apei s-a menținut stabilă sau s-a îmbunătățit. În ceea ce privește apele subterane, 2 % din punctele de monitorizare au indicat valori medii ale nitraților peste 50 mg/l, iar 74 % din punctele de monitorizare au indicat valori sub 25 mg/l. În ceea ce privește apele râurilor de suprafață, 97 % din punctele de monitorizare au arătat valori medii ale nitraților sub 25 mg/l și niciun punct nu a arătat valori medii peste 50mg/l. 93 % din lacuri au fost clasificate ca oligotrofice sau mezotrofice, iar 7 % din lacuri au fost clasificate ca eutrofice sau hipertrofice.

(7)

Efectivele de animale au scăzut în continuare în cursul perioadei 2004-2007 cu aproximativ 4 % la bovine, 19 % la ovine, 4 % la porcine și 7 % la păsări (3). Utilizarea anuală a azotului organic provenit din gunoiul de grajd și a azotului mineral au scăzut cu 5 % și, respectiv, cu 17 %. Suprafața agricolă utilizată totală a scăzut cu 3 %, ajungând la 4,28 milioane de hectare, iar pășunile reprezintă în continuare 90 % din suprafața agricolă.

(8)

Având în vedere informațiile științifice menționate în cererea de prelungire a derogării și măsurile pe care Irlanda s-a angajat să le aplice în cadrul programului de acțiune pentru perioada iulie 2010-decembrie 2013, se poate concluziona că sunt îndeplinite în continuare condițiile specificate de Directiva 91/676/CEE pentru obținerea derogării, precum perioadele lungi de vegetație și culturile cu o puternică absorbție de azot, și că derogarea nu aduce atingere îndeplinirii obiectivelor directivei respective.

(9)

Pentru a asigura exploatațiilor în cauză, deținătoare de pășuni, posibilitatea de a beneficia în continuare de o derogare, este necesar să se prelungească perioada de aplicare a Deciziei 2007/697/CE până la 31 decembrie 2013.

(10)

Termenele stabilite de Decizia 2007/697/CE pentru transmiterea informațiilor către Comisie trebuie însă adaptate pentru a simplifica sarcina administrativă, oferind Irlandei posibilitatea de a stabili un singur termen pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nitrați instituit în temeiul articolului 9 din Directiva 91/676/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/697/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Se acordă derogarea solicitată de Irlanda prin scrisoarea din 18 octombrie 2006, precum și prelungirea solicitată prin scrisoarea din 12 mai 2010, cu scopul de a autoriza aplicarea unei cantități de gunoi de grajd mai mari decât cele prevăzute la punctul 2 al doilea paragraf prima teză din anexa III la Directiva 91/676/CEE și la litera (a) de la același paragraf, în condițiile prevăzute de prezenta decizie.”

2.

La articolul 8 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste hărți sunt prezentate Comisiei în fiecare an, până în luna iunie.”

3.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Aplicare

Prezenta decizie se aplică în contextul programului de acțiune din Irlanda, implementat prin European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010).

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2013.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Irlandei.

Adoptată la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 284, 30.10.2007, p. 27.

(3)  Perioada de referință pentru păsări: 2003-2005.


25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/21


DECIZIA COMISIEI

din 24 februarie 2011

de modificare a Deciziei 2007/863/CE de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

[notificată cu numărul C(2011) 1033]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2011/128/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (1), în special anexa III punctul 2 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În cazul în care cantitatea de efluenți pe care un stat membru intenționează să o împrăștie anual pe hectar este diferită de cea prevăzută la punctul 2 al doilea paragraf prima teză din anexa III la Directiva 91/676/CEE și la litera (a) a aceluiași paragraf, cantitatea respectivă trebuie stabilită astfel încât să nu împiedice îndeplinirea obiectivelor specificate la articolul 1 din directiva menționată și trebuie justificată pe baza unor criterii obiective, precum perioadele lungi de vegetație și culturile cu o puternică absorbție de azot.

(2)

La 14 decembrie 2007, Comisia a adoptat Decizia 2007/863/CE de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (2), autorizând Irlanda de Nord să împrăștie anual, în exploatațiile agricole al căror teren este format în proporție de cel puțin 80 % din pășuni, o cantitate de 250 kg de azot la hectar provenit din efluenți de la complexele zootehnice.

(3)

Derogarea acordată prin Decizia 2007/863/CE a vizat în 2009 aproximativ 150 de exploatații agricole din Irlanda de Nord, reprezentând aproximativ 0,6 % din numărul total de exploatații și 1 % din suprafața agricolă netă totală. Decizia 2007/863/CE expiră la 31 decembrie 2010.

(4)

La 23 septembrie 2010, Regatul Unit a prezentat Comisiei o cerere de prelungire a derogării privind regiunea Irlanda de Nord. Cererea includea o justificare pe baza criteriilor obiective specificate la punctul 2 al treilea paragraf din anexa III la Directiva 91/676/CEE.

(5)

Regatul Unit a adoptat un nou program de acțiune privind regiunea Irlanda de Nord pentru perioada ianuarie 2011-decembrie 2014, care menține, în principal, măsurile programului de acțiune pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2010 și se aplică pe întregul teritoriu al Irlandei de Nord.

(6)

Concentrațiile de azot din apele dulci de suprafață din Irlanda de Nord rămân relativ scăzute, valorile medii ale acestora situându-se sub 25 mg NO3/l în 2008 la 99,7 % dintre stațiile de monitorizare. În perioada 2005-2008, punctele de monitorizare a apelor dulci de suprafață au înregistrat, în general, concentrații medii de azot stabile sau în scădere, inclusiv în zonele de captare cu cea mai mare proporție de exploatații care beneficiază de derogare. În cazul apelor subterane, concentrațiile medii de azot s-au situat sub 25 mg NO3/l în 2008 la 91,9 % dintre stațiile de monitorizare și prezintă tendințe stabile sau de scădere similare cu cele ale apelor de suprafață.

(7)

În perioada 2006-2010, efectivele de animale din Irlanda de Nord au scăzut cu aproximativ 12,5 % în cazul ovinelor, 11,5 % în cazul păsărilor de curte și 4,7 % în cazul bovinelor, în timp ce numărul porcinelor a crescut cu 9,8 %. În Irlanda de Nord, sistemul de creștere a animalelor continuă să se bazeze în principal pe pășunat.

(8)

Cantitatea de azot produsă pe bază de efluenți provenind de la complexele zootehnice din Irlanda de Nord în perioada 2006-2010 a scăzut cu 6,4 %, în timp ce rata de împrăștiere pe hectar de teren a efluenților de la complexele zootehnice a scăzut cu 4,7 %. Suprafața agricolă disponibilă pentru împrăștierea efluenților a scăzut cu 1,7 %. În Irlanda de Nord, bovinele reprezintă principala sursă de azot provenit din efluenți, fiind urmate de ovine, păsări de curte și porcine. Diminuarea cantității globale de azot provenit din efluenți se datorează în mare parte declinului înregistrat în sectorul bovinelor, iar în cadrul acestui sector, principala cauză a schimbării o constituie reducerea numărului bovinelor pentru carne și al descendenților acestora.

(9)

Având în vedere informațiile științifice menționate în cererea de prelungire a derogării și măsurile pe care Regatul Unit s-a angajat să le aplice în cadrul programului de acțiune privind regiunea Irlanda de Nord pentru perioada ianuarie 2011-decembrie 2014, se poate concluziona că sunt îndeplinite în continuare condițiile de obținere a derogării, specificate în Directiva 91/676/CEE, precum perioadele lungi de vegetație și culturile cu o puternică absorbție de azot, și că derogarea nu aduce atingere îndeplinirii obiectivelor directivei respective.

(10)

Pentru a se garanta că exploatațiile cu pășuni în cauză pot beneficia în continuare de o derogare, este necesar să se prelungească perioada de aplicare a Deciziei 2007/863/CE până la 31 decembrie 2014.

(11)

Termenele pentru transmiterea informațiilor către Comisie prevăzute în Decizia 2007/863/CE trebuie însă adaptate pentru a simplifica sarcina administrativă, oferind Regatului Unit posibilitatea de a stabili, pentru regiunea Irlanda de Nord, un singur termen pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare.

(12)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nitrați instituit în temeiul articolului 9 din Directiva 91/676/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/863/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Se acordă derogarea solicitată de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord prin scrisoarea din 10 august 2007, precum și prelungirea solicitată prin scrisoarea din 23 septembrie 2010, cu scopul de a permite folosirea unei cantități mai mari de efluenți provenind de la complexele zootehnice decât cea prevăzută la punctul 2 al doilea paragraf prima teză din anexa III la Directiva 91/676/CEE și la litera (a) a aceluiași paragraf, în condițiile prevăzute de prezenta decizie.”

2.

La articolul 8 alineatul (1), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste hărți se prezintă Comisiei anual, până în luna iunie.”

3.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Aplicare

Prezenta decizie se aplică în contextul Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2010.

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2014.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 337, 21.12.2007, p. 122.


Rectificări

25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/23


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 177/2010 al Comisiei din 2 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 52 din 3 martie 2010 )

La pagina 31, în partea de text privind „Numărul de colete (caseta 31)”:

în loc de:

„Tip/lungime: an ..5”,

se va citi:

„Tip/lungime: n ..5”.