ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.031.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 31

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
5 februarie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 4 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 102/2011 al Comisiei din 4 februarie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale

13

 

 

Regulamentul (UE) nr. 103/2011 al Comisiei din 4 februarie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

35

 

 

Regulamentul (UE) nr. 104/2011 al Comisiei din 4 februarie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

37

 

 

Regulamentul (UE) nr. 105/2011 al Comisiei din 4 februarie 2011 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licențe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 31 ianuarie și 1 februarie 2011 în cadrul contingentului tarifar tunisian și de suspendare a eliberării licențelor de import pentru luna februarie 2011

39

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/79/PESC a Consiliului din 4 februarie 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

40

 

 

2011/80/UE

 

*

Decizia Comisiei din 4 februarie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a unui produs de peptide obținute din pește (Sardinops sagax) ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 522]

48

 

 

2011/81/UE

 

*

Decizia Comisiei din 4 februarie 2011 de modificare a Deciziilor 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE și 2005/343/CE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse [notificată cu numărul C(2011) 523]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

5.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2011 AL CONSILIULUI

din 4 februarie 2011

privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisie,

întrucât:

(1)

Decizia 2011/72/PESC prevede înghețarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de anumite persoane responsabile de deturnarea de fonduri ale statului tunisian și ale persoanelor asociate cu acestea, care privează astfel poporul tunisian de beneficiile unei dezvoltări durabile a economiei și societății sale și subminează dezvoltarea democrației în țară. Aceste persoane fizice sau juridice, entități și organisme sunt incluse pe lista din anexa la decizie.

(2)

Măsurile menționate intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici din toate statele membre.

(3)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate, în special, de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi.

(4)

Competența de modificare a listei cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale pe care o reprezintă situația din Tunisia, precum și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2011/72/PESC.

(5)

Procedura de modificare a listelor cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi acestora posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

(6)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (2) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3).

(7)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nu exclusiv:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună executare sau alte angajamente financiare;

(vi)

scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau de resurse financiare;

(b)

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare a fondurilor, în orice mod, care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(c)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(d)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiune menită să împiedice utilizarea acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu numai, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(e)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Decizia 2011/72/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind responsabile de deturnare de fonduri ale statului tunisian, precum și de persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele asociate cu acestea, astfel cum figurează în anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor incluse pe lista din anexa I, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3)   Este interzisă participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au ca obiect sau ca efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 3

(1)   Anexa I trebuie să cuprindă justificarea includerii pe listă a persoanelor, entităților și organismelor.

(2)   Anexa I trebuie să includă, de asemenea, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților și a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente din statele membre incluse pe lista din anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice sunt:

(a)

necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor incluse pe lista din anexa I și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca, în acest caz, statul membru să fi notificat tuturor celorlalte state membre și Comisiei motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia.

(2)   Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre menționate în anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice în cauză fac obiectul unui privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral, instituit înainte de data includerii pe lista din anexa I a persoanei, entității sau organismului menționat la articolul 2, sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate anterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice în cauză vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-un astfel de privilegiu sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c)

privilegiul sau hotărârea nu este în beneficiul unei persoane, entități sau organism menționat în anexa I; și

(d)

recunoașterea privilegiului sau a hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru respectiv.

(2)   Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor adaosurilor în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus în anexa I,

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflate pe listă, cu condiția ca orice sume suplimentare vărsate în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

Articolul 7

Prin derogare de la articolul 2, în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract, a unui acord încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză sau a unei obligații care a apărut în sarcina acesteia, înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv să fi fost identificat, autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile internet din anexa II, pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă respectivă s-a asigurat că:

(i)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană, entitate sau organism inclus pe lista din anexa I;

(ii)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2);

(b)

statul membru în cauză a notificat celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, decizia și intenția sa de a acorda autorizația.

Articolul 8

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Interdicția prevăzută la articolul 2 alineatul (2) nu angajează, în niciun fel, nicio răspundere a persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca această interdicție.

Articolul 9

(1)   Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează imediat orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 2, autorităților competente din statul membru în care își au reședința ori sediul, menționate pe site-urile internet enumerate în lista din anexa II, și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre; și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă menționată cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 10

Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică reciproc orice informații utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 11

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 12

(1)   Atunci când Consiliul decide să supună o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism măsurilor menționate la articolul 2 alineatul (1), acesta modifică anexa I în consecință.

(2)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat la alineatul (1), fie direct, dacă dispune de adresa acestuia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3)   Atunci când sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4)   Lista din anexa I se revizuiește la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni.

Articolul 13

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre comunică, fără întârziere, aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 14

În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte detalii de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 15

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, aflate în interiorul sau în exteriorul teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 16

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 28, 2.2.2011, p. 62.

(2)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.


ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, ENTITĂȚILOR SAU ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

 

Nume

Date de identificare

Motive

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Fost președinte al Tunisiei, născut la Hamman-Sousse la data de 3 septembrie 1936, fiul lui Selma HASSEN, căsătorit cu Leïla TRABELSI, titular al cărții naționale de identitate (CNI) nr. 00354671.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 24 octombrie 1956, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Zine El Abidine BEN ALI, titulară a CNI nr. 00683530.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 4 martie 1944, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 11 rue de France- Radès Ben Arous, titular al CNI nr. 05000799.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Sabha-Lybie la data de 7 ianuarie 1980, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, căsătorit cu Inès LEJRI, domiciliat la adresa résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, titular al CNI nr. 04524472.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisian, născut la Tunis la data de 2 decembrie 1981, fiul lui Naïma BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI, titular al CNI nr. 04682068.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 16 ianuarie 1987, fiica lui Leïla TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulară a CNI nr. 00299177.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 17 iulie 1992, fiica lui Leïla TRABELSI, cu reședința în Palatul prezidențial, titulară a CNI nr. 09006300.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 5 noiembrie 1962, fiul lui Saida DHERIF, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, titular al CNI nr. 00777029.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 24 iunie 1948, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI, administrator adjunct al unei societăți agricole, domiciliat la adresa 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 00104253.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Radès la data de 19 februarie 1953, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUB, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titulară a CNI nr. 00403106.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 august 1974, fiul lui Najia JERIDI, om de afaceri, domiciliat la adresa 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titular al CNI nr. 05417770.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 aprilie 1950, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, titular al CNI nr. 00178522.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 25 septembrie 1955, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, titular al CNI nr. 05150331.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 27 decembrie 1958, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed Montassar MEHERZI, director comercial, domiciliată la adresa 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulară a CNI nr. 00166569.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisian, născut la Marsa la data de 5 mai 1959, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titular al CNI nr. 00046988.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 1 februarie 1960, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Habib ZAKIR, domiciliată la adresa 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titulară a CNI nr. 00235016.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisian, născut la data de 5 martie 1957, fiul lui Saida BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa rue Ennawras no. 4 -Gammarth supérieur, titular al CNI nr. 00547946.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 iulie 1973, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, titular al CNI nr. 05411511.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisiană, născută la Tunis la data de 25 iunie 1975, fiica lui Mounira TRABELSI (sora lui Leila TRABELSI), administrator al unei societăți, căsătorită cu Mourad MEHDOUI, domiciliată la adresa 41 rue Garibaldi -Tunis, titulară a CNI nr. 05417907.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 mai 1962, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 41 rue Garibaldi - Tunis, titular al CNI nr. 05189459.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 18 septembrie 1976, fiul lui Najia JERIDI, director general al unei societăți, domiciliat la adressa lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titular al CNI nr. 05412560.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 4 decembrie 1971, fiica lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 2 rue El Farrouj - la Marsa, titulară a CNI nr. 05418095.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 20 decembrie 1965, fiul lui Radhia MATHLOUTHI, căsătorit cu Linda CHERNI, funcționar de birou la Tunisair, domiciliat la adresa 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titular al CNI nr. 00300638.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisian, născut la data de 29 ianuarie 1988, fiul lui Kaouther Feriel HAMZA, președinte-director general al societății Stafiem - Peugeot, domiciliat la adresa 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisian, născut la data de 13 ianuarie 1959, fiul lui Leïla CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, titular al CNI nr. 00400688.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Bardo la data de 5 iulie 1965, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Slim CHIBOUB, domiciliată la adresa 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulară a CNI nr. 00589759.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Bardo la data de 21 august 1971, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Marouene MABROUK, consilier al ministrului afacerilor externe, titulară a CNI nr. 05409131.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 11 martie 1972, fiul lui Jaouida El BEJI, căsătorit cu Sirine BEN ALI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 04766495.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Bardo la data de 8 martie 1963, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK, medic, domiciliată la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulară a CNI nr. 00589758.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 13 august 1960, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titular al CNI nr. 00642271.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 22 noiembrie 1949, fiul lui Selma HASSEN, fotograf-jurnalist în Germania, domiciliat la adresa 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02951793.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 13 martie 1947, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa rue El Moez - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02800443.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Hammam-Sousse la data de 16 mai 1952, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT, reprezentant al Tunisair, domiciliată la adresa 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, titulară a CNI nr. 02914657.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Sousse la data de 18 septembrie 1956, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI, director de întreprindere, domiciliată la adresa avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulară a CNI nr. 02804872.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la data de 28 octombrie1938, fiul lui Selma HASSEN, pensionar, soț al decedatei Selma MANSOUR, domiciliat la adresa 255 cité El Bassatine - Monastir, titular al CNI nr. 028106l4.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisian, născut la Tunis la data de 21 octombrie1969, fiul lui Selma MANSOUR, căsătorit cu Monia CHEDLI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa avenue Hédi Nouira - Monastir, titular al CNI nr. 04180053.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 29 aprilie 1974, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, director de întreprindere, domiciliat la adresa 83 Cap Marina - Monastir, titular al CNI nr. 04186963.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 12 octombrie 1972, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, exportator și importator comercial, domiciliat la adresa avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titular al CNI nr. 04192479.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Monastir la data de 8 martie 1980, fiica lui Selma MANSOUR, căsătorită cu Zied JAZIRI, secretară a unei societăți, domiciliată la adresa rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 06810509.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 8 octombrie 1978, fiul lui Hayet BEN ALI, director al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05590835.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 9 august 1977, fiul lui Hayet BEN ALI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05590836.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisiană, născută la Monastir la data de 30 august 1982, fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR, domiciliată la adresa rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 08434380.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 13 ianuarie 1970, fiul lui Naïma BEN ALI, șef de serviciu la Tunisair, domiciliat la adresa résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titular al CNI nr. 05514395.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 22 octombrie 1967, fiul lui Naïma BEN ALI, responsabil de misiune la ministerul transporturilor, domiciliat la adresa 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titular al CNI nr. 05504161.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 3 ianuarie 1973, fiul lui Naïma BEN ALI, căsătorit cu Lamia JEGHAM, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05539378.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Paris la data de 27 octombrie 1966, fiul lui Paulette HAZAT, director al unei societăți, domiciliat la adresa Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05515496 (dublă naționalitate).

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Paris la data de 16 aprilie 1971, fiul lui Paulette HAZAT, căsătorit cu Amel SAID, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 00297112.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Tunis la data de 28 august 1974, fiul lui Leila DEROUICHE, director comercial, domiciliat la adresa 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, titular al CNI nr. 04622472.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.


ANEXA II

LISTA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE DIN STATELE MEMBRE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1), LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1), LA ARTICOLUL 7 ȘI LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1) LITERA (a), PRECUM ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICAREA COMISIEI EUROPENE

A.   Autoritățile competente în fiecare stat membru:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa pentru notificarea Comisiei Europene sau pentru alt tip de comunicare cu aceasta:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873


5.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/13


REGULAMENTUL (UE) NR. 102/2011 AL COMISIEI

din 4 februarie 2011

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (1), în special articolul 7 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (2) stabilește măsurile tehnice pentru interoperabilitatea seturilor de date spațiale, inclusiv definirea listelor de coduri care să fie utilizate pentru atributele și rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale și ale tipurilor de date.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 impune ca atributele și rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date pentru care există o listă de coduri să ia valori care sunt valide pentru lista de coduri respectivă.

(3)

Valorile permise pentru listele de coduri definite în Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 sunt necesare în vederea punerii în aplicare a cerințelor stabilite de regulamentul respectiv și, prin urmare, trebuie de asemenea prevăzute de regulamentul respectiv.

(4)

Elaborarea valorilor din lista de coduri incluse în prezentul regulament a respectat aceleași principii în ceea ce privește cerințele utilizatorilor, materialul de referință, politicile sau activitățile relevante ale Uniunii, fezabilitatea și proporționalitatea în ceea ce privește costurile și beneficiile probabile, implicarea și consultarea părților interesate și standardele internaționale care au fost aplicate la elaborarea celorlalte măsuri tehnice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 22 din Directiva 2007/2/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Enumerările și listele de coduri utilizate pentru atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date trebuie să fie conforme cu definițiile și să includă valorile stabilite în anexa II. Enumerarea și valorile din lista de coduri reprezintă coduri mnemonice pentru calculatoare, neutre din punct de vedere lingvistic.”

(b)

alineatul (4) se elimină.

2.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

liste de coduri care nu pot fi extinse de către statele membre;”

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date al căror tip este o listă de coduri astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (a) pot lua numai valori din listele indicate pentru lista de coduri respectivă.

Atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date al căror tip este o listă de coduri astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (b) pot lua numai valori care sunt valide în conformitate cu registrul în care este administrată lista de coduri.”

3.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

4.

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

(2)  JO L 323, 8.12.2010, p. 11.


ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Toate ocurențele formulării „Această listă de coduri este administrată într-un registru comun de liste de coduri” se înlocuiesc cu formularea „Această listă de coduri nu poate fi extinsă de către statele membre.”

2.

La punctul 4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „ConditionOfFacilityValue”

Valoare

Definiție

disused

Instalația nu este utilizată.

functional

Instalația este funcțională.

projected

Instalația este în faza de proiectare. Construcția nu a început încă.

underConstruction

Instalația este în construcție și nu este încă funcțională. Aceasta se aplică numai construcției inițiale a instalației, iar nu și lucrărilor de mentenanță.

3.

La punctul 4.2 se adaugă următoarele paragrafe:

„Această listă de coduri nu poate fi extinsă de către statele membre.

Valorile permise pentru această listă de coduri sunt codurile țărilor formate din două litere, enumerate în Ghidul stilistic interinstituțional publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.”

4.

La punctul 5.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „ConnectionTypeValue”

Valoare

Definiție

crossBorderConnected

Conexiune între două elemente de rețea din rețele diferite de același tip, dar din zone adiacente. Elementele de rețea la care se face referire reprezintă fenomene diferite din lumea reală, dar conectate spațial.

crossBorderIdentical

Conexiune între două elemente de rețea din rețele diferite de același tip, dar din zone adiacente. Elementele de rețea la care se face referire reprezintă aceleași fenomene din lumea reală.

intermodal

Conexiune între două elemente de rețea din rețele diferite de transport care utilizează un mijloc diferit de transport. Conexiunea reprezintă o posibilitate pentru elementele transportate (persoane, mărfuri etc.) de a realiza trecerea de la un mijloc de transport la altul.

5.

La punctul 5.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „LinkDirectionValue”

Valoare

Definiție

bothDirections

În ambele direcții.

inDirection

În direcția legăturii.

inOppositeDirection

În direcția opusă legăturii.


ANEXA II

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Toate ocurențele formulării „Această listă de coduri este administrată într-un registru comun de liste de coduri.” se înlocuiesc cu „Această listă de coduri nu poate fi extinsă de către statele membre.”

2.

La punctul 3.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „GrammaticalGenderValue”

Valoare

Definiție

common

Gen gramatical „comun” (îmbinarea dintre „masculin” și „feminin”).

feminine

Gen gramatical feminin.

masculine

Gen gramatical masculin.

neuter

Gen gramatical neutru.

3.

La punctul 3.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „GrammaticalNumberValue”

Valoare

Definiție

dual

Număr gramatical dual.

plural

Număr gramatical plural.

singular

Număr gramatical singular.

4.

La punctul 3.3.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NameStatusValue”

Valoare

Definiție

historical

Denumire istorică neutilizată în prezent.

official

Denumire utilizată în prezent și aprobată oficial sau stabilită prin legislație.

other

Denumire utilizată în prezent, dar neoficială și neaprobată.

standardised

Denumire utilizată în prezent și acceptată sau recomandată de un organism cu funcție consultativă și/sau putere de decizie în materie de toponimie.

5.

La punctul 3.3.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NamedPlaceTypeValue”

Valoare

Definiție

administrativeUnit

Unități de administrare, separate prin granițe administrative și delimitând zonele în care statele membre au și/sau își exercită jurisdicția în ceea ce privește guvernarea la nivel local, regional și național.

building

Poziția geografică a clădirilor.

hydrography

Elementele hidrografice, inclusiv zonele marine și toate celelalte corpuri de apă și elemente legate de acestea, inclusiv bazinele și sub-bazinele hidrografice.

landcover

Acoperirea fizică si biologică a suprafeței pământului, inclusiv a suprafețelor artificiale, a zonelor agricole, a pădurilor, a zonelor (semi)-naturale, a zonelor umede.

landform

Caracteristici geomorfologice ale terenului.

other

Un obiect spațial neinclus în celelalte tipuri din lista de coduri.

populatedPlace

Un loc populat de oameni.

protectedSite

Zonă desemnată sau administrată într-un cadru legislativ internațional, comunitar sau al statelor membre pentru a atinge obiective specifice de conservare.

transportNetwork

Rețele de transport rutiere, feroviare, aeriene, pe apă și pe cablu și infrastructura aferentă. Includ legături între diferite rețele.

6.

La punctul 3.3.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NativenessValue”

Valoare

Definiție

endonym

Denumire pentru o trăsătură geografică într-un limbaj oficial sau consacrat utilizat în zona în care este situată trăsătura respectivă.

exonym

Denumire utilizată într-un limbaj specific pentru o trăsătură geografică situată în exteriorul zonei unde limba respectivă se vorbește la scară largă și a cărei formă diferă de endonimul (endonimele) respectiv(e) din zona în care este situată trăsătura geografică.

7.

La punctul 4.4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AdministrativeHierarchyLevel”

Valoare

Definiție

1stOrder

Cel mai înalt nivel în ierarhia administrativă națională (nivel de țară).

2ndOrder

Al doilea nivel în ierarhia administrativă națională.

3rdOrder

Al treilea nivel în ierarhia administrativă națională.

4thOrder

Al patrulea nivel în ierarhia administrativă națională.

5thOrder

Al cincilea nivel în ierarhia administrativă națională.

6thOrder

Al șaselea nivel în ierarhia administrativă națională.

8.

La punctul 5.4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „GeometryMethodValue”

Valoare

Definiție

byAdministrator

Decisă și înregistrată manual de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date.

byOtherParty

Decisă și înregistrată manual de către altă parte.

fromFeature

Derivată automat dintr-un alt obiect spațial INSPIRE care are legătură cu adresa sau componenta adresei.

9.

La punctul 5.4.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „GeometrySpecificationValue”

Valoare

Definiție

addressArea

Poziție derivată din zona de adrese corespunzătoare.

adminUnit1stOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de prim ordin corespunzătoare.

adminUnit2ndOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al doilea corespunzătoare.

adminUnit3rdOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al treilea corespunzătoare.

adminUnit4thOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al patrulea corespunzătoare.

adminUnit5thOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al cincilea corespunzătoare.

adminUnit6thOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al șaselea corespunzătoare.

building

Poziția vizează identificarea clădirii corespunzătoare.

entrance

Poziția vizează identificarea ușii sau a porții de intrare.

parcel

Poziția vizează identificarea parcelei de teren corespunzătoare.

postalDelivery

Poziția vizează identificarea punctului de livrare poștală.

postalDescriptor

Poziție derivată din zona codului poștal corespunzătoare.

segment

Poziție derivată dintr-un segment corespunzător al unei artere.

thoroughfareAccess

Poziția vizează identificarea punctului de acces din arteră.

utilityService

Poziția vizează identificarea unui punct de serviciu de utilitate publică.

10.

La punctul 5.4.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „LocatorDesignatorTypeValue”

Valoare

Definiție

addressIdentifierGeneral

Identificator de adresă compus din numere și/sau litere.

addressNumber

Identificator de adresă compus numai din numere.

addressNumber2ndExtension

A doua extensie la numărul adresei.

addressNumberExtension

Extensie la numărul adresei.

buildingIdentifier

Identificator de clădire compus din numere și/sau litere.

buildingIdentifierPrefix

Prefix la numărul clădirii.

cornerAddress1stIdentifier

Identificator de adresă legat de numele arterei principale în cadrul unei adrese situate pe colț.

cornerAddress2ndIdentifier

Identificator de adresă legat de numele arterei secundare în cadrul unei adrese situate pe colț.

entranceDoorIdentifier

Identificator pentru o ușă de intrare, o poartă de intrare sau o intrare acoperită.

floorIdentifier

Identificator al unui etaj sau nivel în interiorul unei clădiri.

kilometrePoint

O bornă pe un drum, al cărei număr identifică distanța existentă între punctul de origine al drumului și borna respectivă, măsurată de-a lungul drumului.

postalDeliveryIdentifier

Identificator al unui punct de livrare poștală.

staircaseIdentifier

Identificator pentru casa scării, de obicei în interiorul unei clădiri.

unitIdentifier

Identificator al unei uși, locuințe, apartament sau camere din interiorul clădirii.

11.

La punctul 5.4.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „LocatorLevelValue”

Valoare

Definiție

accessLevel

Localizatorul identifică un punct specific de acces spre o parcelă de teren, clădire sau ceva asemănător, prin utilizarea unui număr de intrare sau al unui identificator similar.

postalDeliveryPoint

Localizatorul identifică un punct de livrare poștală.

siteLevel

Localizatorul identifică o parcelă de teren, o clădire sau o proprietate similară specifică, prin utilizarea unui număr de adresă, a unui număr de clădire, a unei denumiri de clădire sau de proprietate.

unitLevel

Localizatorul identifică o parte specifică a unei clădiri.

12.

La punctul 5.4.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „LocatorNameTypeValue”

Valoare

Definiție

buildingName

Denumirea clădirii sau a unei părți a clădirii.

descriptiveLocator

Descriere narativă, textuală a locației sau a obiectului adresabil.

roomName

Identificator al unei locuințe, al unui apartament sau al unei camere în interiorul unei clădiri.

siteName

Denumirea imobilului, a complexului de clădiri sau a sitului.

13.

La punctul 5.4.6 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „PartTypeValue”

Valoare

Definiție

name

Partea din denumire reprezintă nucleul sau rădăcina denumirii arterei.

namePrefix

Partea din denumire se utilizează pentru a separa cuvinte de legătură nonpertinente pentru triere de nucleul denumirii arterei.

qualifier

Partea din denumire califică denumirea arterei.

type

Partea din denumire indică tipul sau categoria de arteră.

14.

La punctul 5.4.7 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „StatusValue”

Valoare

Definiție

alternative

O adresă sau o componentă din adresă utilizată în mod curent, dar diferită de adresa sau componenta din adresă principală după cum este stabilită de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date.

current

Adresă sau componentă din adresă în uz în prezent și valabilă conform organismului oficial responsabil cu alocarea adresei sau considerată de către administratorul setului de date a fi cea mai corespunzătoare adresă utilizată în mod curent.

proposed

O adresă sau o componentă din adresă în curs de aprobare de către administratorul setului de date sau de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei.

reserved

O adresă sau o componentă din adresă aprobată de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date, dar care este încă neaplicată.

retired

O adresă sau o componentă din adresă care nu mai este utilizată în mod curent sau care este anulată de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date.

15.

La punctul 6.2.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „CadastralZoningLevelValue”

Valoare

Definiție

1stOrder

Nivelul cel mai înalt (zonele cele mai mari) în ierarhia zonărilor cadastrale, egal sau echivalent cu municipalitățile.

2ndOrder

Al doilea nivel în ierarhia zonărilor cadastrale.

3rdOrder

Al treilea nivel în ierarhia zonărilor cadastrale.

16.

La punctul 7.1 se adaugă următoarele paragrafe:

„—

«Area Navigation (RNAV)» înseamnă o metodă de navigație care permite operarea aeronavei pe orice traiect aflat în aria de acoperire a mijloacelor de radionavigație sau până la limitele de capabilitate ale mijloacelor de navigație autonome sau o combinație a acestora,

«Navigația TACAN» înseamnă o metodă de navigație care permite operarea aeronavei pe orice traiect aflat în aria de acoperire a radiofarurilor tactice pentru navigație aeriană (Tactical Air Navigation Beacon - TACAN).”

17.

La punctul 7.3.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AccessRestrictionValue”

Valoare

Definiție

forbiddenLegally

Accesul la elementul de transport este interzis prin lege.

physicallyImpossible

Accesul la elementul de transport este fizic imposibil din cauza prezenței barierelor sau a altor obstacole fizice.

private

Accesul la elementul de transport este restricționat deoarece se află în proprietate privată.

publicAccess

Elementul de transport este deschis accesului public.

seasonal

Accesul la elementul de transport depinde de anotimp.

toll

Accesul la elementul de transport face obiectul unei taxe.

18.

La punctul 7.3.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RestrictionTypeValue”

Valoare

Definiție

maximumDoubleAxleWeight

Greutatea maximă pe osie dublă pentru un vehicul permisă pe un element de transport.

maximumDraught

Tracțiunea maximă a unui vehicul permisă pe un element de transport.

maximumFlightLevel

Nivelul maxim de zbor permis pentru un vehicul pe un element de transport.

maximumHeight

Înălțimea maximă a unui vehicul care poate trece pe sub un alt obiect.

maximumLength

Lungimea maximă a unui vehicul permisă pe un element de transport.

maximumSingleAxleWeight

Greutatea maximă pe osie simplă pentru un vehicul permisă pe un element de transport.

maximumTotalWeight

Greutatea maximă totală a unui vehicul permisă pe un element de transport.

maximumTripleAxleWeight

Greutatea maximă pe osie triplă pentru un vehicul permisă pe un element de transport.

maximumWidth

Lățimea maximă a unui vehicul permisă pe un element de transport.

minimumFlightLevel

Nivelul minim de zbor permis pentru un vehicul pe un element de transport.

19.

La punctul 7.4.2.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AerodromeCategoryValue”

Valoare

Definiție

domesticNational

Aerodrom care asigură servicii de transport aerian național.

domesticRegional

Aerodrom care asigură servicii de transport aerian regional.

international

Aerodrom care asigură servicii de transport aerian internațional.

20.

La punctul 7.4.2.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AerodromeTypeValue”

Valoare

Definiție

aerodromeHeliport

Aerodrom cu zonă de aterizare pentru elicoptere.

aerodromeOnly

Numai aerodrom.

heliportOnly

Numai heliport.

landingSite

Zonă pentru aterizare.

21.

La punctul 7.4.2.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AirRouteLinkClassValue”

Valoare

Definiție

conventional

Rută de navigație aeriană convențională: o rută aeriană care nu utilizează nici navigația Area Navigation, nici navigația TACAN pentru serviciile de trafic aerian.

RNAV

Rută de navigație aeriană: o rută aeriană care utilizează Area Navigation (RNAV) pentru serviciile de trafic aerian.

TACAN

Rută TACAN: o rută aeriană care utilizează navigația TACAN pentru serviciile de trafic aerian.

22.

La punctul 7.4.2.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AirRouteTypeValue”

Valoare

Definiție

ATS

Ruta ATS astfel cum este descrisă în ICAO anexa 11.

NAT

Ruta Nord-Atlantică (parte a Sistemului de Rute Organizate - Organized Track System).

23.

La punctul 7.4.2.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AirUseRestrictionValue”

Valoare

Definiție

reservedForMilitary

Obiectul din rețeaua aeriană este destinat în exclusivitate uzului militar.

temporalRestrictions

Restricțiile temporale se aplică utilizării obiectului din rețeaua aeriană.

24.

La punctul 7.4.2.6 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AirspaceAreaTypeValue”

Valoare

Definiție

ATZ

Zonă de trafic aeroportuar (Airport Traffic Zone). Spațiu aerian de dimensiuni definite stabilit în jurul unui aeroport pentru protecția traficului aeroportuar.

CTA

Zonă de control (Control area). Un spațiu aerian controlat care se extinde în înălțime de la o limită specificată deasupra pământului.

CTR

Zonă de control (Control zone). Un spațiu aerian controlat care se extinde în înălțime de la suprafața pământului până la o limită superioară specificată.

D

Zonă periculoasă (Danger area). Spațiu aerian de dimensiuni definite în cadrul căruia se pot desfășura activități periculoase pentru zborul aeronavelor în intervale specificate.

FIR

Regiunea de informare a zborurilor (Flight information region). Spațiu aerian de dimensiuni definite în interiorul căruia sunt asigurate serviciul de informare a zborurilor și serviciul de alarmare. De exemplu, poate fi utilizat dacă serviciul este asigurat de mai mult de o unitate.

P

Zonă interzisă (Prohibited area). Spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului sau a apelor teritoriale ale unui stat, în cadrul căruia este interzis zborul unei aeronave.

R

Zonă restricționată (Restricted area). Spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului sau a apelor teritoriale ale unui stat, în cadrul căruia este restricționat zborul unei aeronave în conformitate cu anumite condiții specificate.

TMA

Regiune terminală de control (Terminal control area). Regiune de control stabilită în mod obișnuit la confluența rutelor ATS, în vecinătatea unuia sau a mai multor aerodromuri importante. Concept utilizat în principal în Europa în cadrul conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian.

UIR

Regiune superioară de informare a zborurilor (Upper flight information region - UIR). Spațiu aerian superior de dimensiuni definite în cadrul căruia se asigură serviciul de informare a zborurilor și serviciul de alarmare. Fiecare stat stabilește propria definiție a spațiului aerian superior.

25.

La punctul 7.4.2.7 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NavaidTypeValue”

Valoare

Definiție

DME

Echipament pentru măsurarea distanței (Distance Measuring Equipment).

ILS

Sistem de aterizare instrumental (Instrument Landing System).

ILS-DME

DME asociat sistemului ILS.

LOC

Localizator (Localizer).

LOC-DME

DME asociat LOC.

MKR

Baliză de marcare (Marker Beacon).

MLS

Sistem de aterizare cu microunde (Microwave Landing System).

MLS-DME

DME asociat sistemului MLS.

NDB

Radiofar nedirecțional (Non-Directional Radio Beacon).

NDB-DME

DME asociat NDB.

NDB-MKR

Baliză de marcare asociată NDB (Non-Directional Radio Beacon and Marker Beacon).

TACAN

Radiofar de navigație aeriană tactică (Tactical Air Navigation Beacon).

TLS

Sistem de aterizare cu transponder (Transponder Landing System).

VOR

Radiofar omnidirecțional VHF-frecvență foarte înaltă (VHF Omnidirectional Radio Range).

VOR-DME

DME asociat VOR.

VORTAC

VOR asociat TACAN.

26.

La punctul 7.4.2.8 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „PointRoleValue”

Valoare

Definiție

end

Capăt fizic al unei direcții de pistă.

mid

Punctul de mijloc al pistei.

start

Începutul fizic al unei direcții de pistă.

threshold

Începutul acelei porțiuni a pistei care poate fi utilizată pentru aterizare (pragul pistei).

27.

La punctul 7.4.2.9 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RunwayTypeValue”

Valoare

Definiție

FATO

Zonă de apropiere finală și de decolare (Final Approach and Take Off Area) pentru elicoptere.

runway

Pistă pentru avioane.

28.

La punctul 7.4.2.10 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „SurfaceCompositionValue”

Valoare

Definiție

asphalt

Suprafață constituită dintr-un strat de asfalt.

concrete

Suprafață constituită dintr-un strat de beton.

grass

Suprafață care constă într-un strat de iarbă.

29.

La punctul 7.5.2.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „CablewayTypeValue”

Valoare

Definiție

cabinCableCar

O instalație de transport pe cablu ale cărei vehicule constau într-o cabină suspendată pentru transportul grupurilor de persoane și/sau al bunurilor în interiorul acesteia de la o locație spre alta.

chairLift

O instalație de transport pe cablu ale cărei vehicule constau în scaune suspendate pentru transportul persoanelor sau al grupurilor de persoane de la o locație spre alta pe un cablu de oțel sau pe o funie, care parcurge o buclă între două puncte.

skiTow

Un mijloc de transport pe cablu pentru transportul în amonte al schiorilor și al celor care practică snow-boardul.

30.

La punctul 7.6.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FormOfRailwayNodeValue”

Valoare

Definiție

junction

Un nod de cale ferată în care rețeaua feroviară are un mecanism care constă într-o linie ferată cu două șine mobile și conexiunile necesare care permit vehiculelor să treacă de pe o linie pe alta.

levelCrossing

Un nod de cale ferată în care rețeaua de cale ferată este intersectată de o șosea la același nivel.

pseudoNode

Un nod de cale ferată care reprezintă un punct unde unul sau mai multe atribute ale legăturilor feroviare conectate la acesta își schimbă valoarea sau un punct necesar pentru a descrie geometria rețelei.

railwayEnd

Numai o legătură de cale ferată este racordată la nodul de cale ferată. Corespunde capătului unei linii de cale ferată.

railwayStop

Un loc de pe rețeaua de cale ferată unde trenurile se opresc pentru a încărca/descărca sau pentru a le permite pasagerilor să urce și să coboare din tren.

31.

La punctul 7.6.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RailwayTypeValue”

Valoare

Definiție

cogRailway

Un mijloc de transport feroviar care permite vehiculelor să circule pe pante abrupte, constând într-o linie ferată cu cremalieră (de obicei între șinele de rulare) și în cadrul căruia vehiculele au una sau mai multe roți dințate sau pinioane care se angrenează pe linia cu cremalieră.

funicular

Un mijloc de transport feroviar care constă într-un cablu atașat la un vehicul pe șine care urcă și coboară pe o pantă foarte abruptă. Atunci când este posibil, vehiculele care urcă și coboară se contrabalansează.

magneticLevitation

Un mijloc de transport feroviar bazat pe o singură șină care servește drept ghidaj al unui vehicul și îl susține prin intermediul unui mecanism de levitație magnetică.

metro

Un sistem de transport feroviar urban utilizat în zone urbane mari, care circulă pe o linie separată de alte sisteme de transport; este de obicei propulsat electric și în unele cazuri circulă subteran.

monorail

Un mijloc de transport feroviar bazat pe o singură șină care servește atât ca suport unic, cât și ca ghidaj.

suspendedRail

Un mijloc de transport feroviar bazat pe o singură șină, care servește atât ca suport, cât și ca ghidaj, de care este suspendat un vehicul care se mișcă de-a lungul șinei.

train

Un mijloc de transport feroviar care constă de obicei în două șine paralele pe care un vehicul propulsat sau o locomotivă trage o serie de vehicule conectate pentru a le deplasa de-a lungul căii ferate cu scopul de transporta mărfuri sau pasageri de la o destinație spre alta.

tramway

Un sistem de transport feroviar utilizat în zonele urbane, care circulă adesea la nivelul străzii, împărțind spațiul rutier cu autovehiculele și pietonii. Tramvaiele sunt de obicei propulsate electric.

32.

La punctul 7.6.3.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RailwayUseValue”

Valoare

Definiție

cargo

Calea ferată este utilizată exclusiv pentru transportul de mărfuri.

carShuttle

Calea ferată este utilizată exclusiv pentru transportul de automobile.

mixed

Calea ferată face obiectul unei utilizări mixte, pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor.

passengers

Calea ferată este utilizată exclusiv pentru transportul pasagerilor.

33.

La punctul 7.7.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „AreaConditionValue”

Valoare

Definiție

inNationalPark

Restricție de viteză în interiorul parcului național.

insideCities

Restricție de viteză în orașe.

nearRailroadCrossing

Restricție de viteză în apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată.

nearSchool

Restricție de viteză în apropierea școlilor.

outsideCities

Restricție de viteză în afara orașelor.

trafficCalmingArea

Restricție de viteză în zonele cu trafic redus.

34.

La punctul 7.7.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FormOfRoadNodeValue”

Valoare

Definiție

enclosedTrafficArea

Nodul rutier este situat în interiorul unei zone de circulație închise și/sau reprezintă o astfel de zonă. O zonă de circulație este o zonă fără nicio structură internă de sensuri de mers definite legal. Cel puțin două drumuri sunt conectate la zona respectivă.

junction

Nod rutier în care se întâlnesc trei sau mai multe legături rutiere.

levelCrossing

Un nod rutier unde rețeaua rutieră se intersectează cu calea ferată la același nivel.

pseudoNode

Exact două legături rutiere sunt conectate cu nodul rutier.

roadEnd

Numai o legătură rutieră este conectată la nodul rutier. Aceasta corespunde capătului unui drum.

roadServiceArea

Zonă alăturată unui drum și destinată furnizării de servicii speciale pentru drumul respectiv.

roundabout

Nodul rutier reprezintă sau face parte dintr-un sens giratoriu. Un sens giratoriu este un drum circular pe care este permisă numai circulația într-un singur sens.

trafficSquare

Nodul rutier este situat în interiorul și/sau reprezintă un scuar. Un scuar este o zonă (parțial) închisă de drumuri care este utilizată în scopuri ce nu țin de circulație și care nu este un sens giratoriu.

35.

La punctul 7.7.3.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FormOfWayValue”

Valoare

Definiție

bicycleRoad

Drum pe care bicicletele sunt singurele vehicule permise.

dualCarriageway

Drum cu carosabil separat fizic, indiferent de numărul de benzi, care nu este o autostradă sau un drum de tip autostradă.

enclosedTrafficArea

Zonă care nu deține nicio structură internă de sensuri de mers definite legal. Cel puțin două drumuri sunt conectate la zona respectivă.

entranceOrExitCarPark

Drum conceput special pentru a intra sau pentru a ieși dintr-o zonă de parcare.

entranceOrExitService

Drum utilizat numai pentru a intra sau pentru a ieși dintr-un spațiu de servicii.

freeway

Drum care nu se intersectează la același nivel cu alte drumuri.

motorway

Drum în cazul căruia, în mod normal, se aplică reglementări în ceea ce privește intrarea și utilizarea. Are două sau mai multe părți carosabile, de obicei separate fizic, și nu are nicio intersecție la același nivel cu alte drumuri.

pedestrianZone

Zonă cu o rețea rutieră proiectată special pentru a fi utilizată de pietoni.

roundabout

Drum circular pe care circulația este permisă într-un singur sens.

serviceRoad

Drum paralel cu, și conceput astfel încât să conecteze un drum cu funcție de conexiune relativ mare cu drumuri cu o funcție de conexiune mai scăzută.

singleCarriageway

Drum pe care circulația nu este separată de vreun obiect fizic.

slipRoad

Drum construit special pentru a ieși de pe un alt drum sau pentru a intra pe acesta.

tractorRoad

Drum amenajat doar pentru a fi utilizat de tractoare (vehicule agricole sau mașini forestiere) sau de vehicule de teren (un vehicul cu o gardă mai mare la sol, cu roți mari și cu patru roți motoare).

trafficSquare

O zonă (parțial) închisă de drumuri care este utilizată în scopuri care nu țin de circulație și care nu este un sens giratoriu.

walkway

Drum rezervat pentru pietoni și închis printr-o barieră fizică pentru a nu fi utilizat în mod curent de vehicule.

36.

La punctul 7.7.3.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RoadPartValue”

Valoare

Definiție

carriageway

Parte a drumului care este rezervată circulației (carosabil).

pavedSurface

Parte a drumului care este pavată.

37.

La punctul 7.7.3.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RoadServiceTypeValue”

Valoare

Definiție

busStation

Serviciul rutier este o stație de autobuz.

parking

Spațiul de servicii rutiere este o zonă de parcare.

restArea

Serviciul rutier este o zonă de odihnă.

toll

Zonă care asigură servicii de plată a taxei rutiere, precum automate de tichete sau servicii de plată a taxei rutiere.

38.

La punctul 7.7.3.6 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RoadSurfaceCategoryValue”

Valoare

Definiție

paved

Drum pavat cu un strat de materiale dure.

unpaved

Drum nepavat.

39.

La punctul 7.7.3.7 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „ServiceFacilityValue”

Valoare

Definiție

drinks

Sunt disponibile băuturi.

food

Sunt disponibile alimente.

fuel

Este disponibil combustibil.

picnicArea

Există o zonă pentru picnic.

playground

Există un teren de joacă.

shop

Există un magazin.

toilets

Există toalete.

40.

La punctul 7.7.3.8 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „SpeedLimitSourceValue”

Valoare

Definiție

fixedTrafficSign

Sursa este un semn de circulație fix (ordin administrativ propriu locului respectiv, limitare de viteză explicită).

regulation

Sursa este un regulament [regulament, normă sau „limitare de viteză implicită” național(ă)].

variableTrafficSign

Sursa este un semn de circulație variabil.

41.

La punctul 7.7.3.9 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „VehicleTypeValue”

Valoare

Definiție

allVehicle

Orice vehicul, cu excepția pietonilor.

bicycle

Vehicul pe două roți, cu pedale.

carWithTrailer

Un automobil de pasageri cu o remorcă atașată.

deliveryTruck

Un camion de dimensiuni relativ mici a cărui utilizare principală este livrarea de marfă și materiale.

emergencyVehicle

Un vehicul utilizat pentru intervențiile de urgență, inclusiv, dar nelimitându-se la vehiculele de poliție, ambulanțe sau vehiculele de stins incendii.

employeeVehicle

Un vehicul condus de un angajat al unei organizații, utilizat în conformitate cu procedurile organizației respective.

facilityVehicle

Un vehicul destinat utilizării în interiorul unei zone delimitate, aflate pe o proprietate privată sau cu acces limitat.

farmVehicle

Vehicul asociat de obicei cu activități agricole.

highOccupancyVehicle

Vehicul al cărui număr de ocupanți este egal cu (sau depășește) numărul minim de pasageri specificat.

lightRail

Vehicul de transport asemănător unui tren care circulă pe o rețea de cale ferată într-o zonă limitată.

mailVehicle

Un vehicul care colectează, transportă sau distribuie corespondența.

militaryVehicle

Vehicul autorizat de o autoritate militară.

moped

Vehicul pe două sau trei roți dotat cu motor cu combustie internă, cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 cc și cu o viteză maximă care nu depășește 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Vehicul pe două sau trei roți dotat cu motor cu combustie internă, cu o capacitate cilindrică de peste 50 cc și cu o viteză maximă de peste 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Un vehicul de dimensiuni reduse destinat transportului privat de persoane.

pedestrian

O persoană care circulă pe jos.

privateBus

Un vehicul destinat transportului de grupuri mari de persoane, aflat în proprietate privată sau închiriat.

publicBus

Un vehicul destinat transportului de grupuri mari de persoane, caracterizat în general prin rute și orare publicate.

residentialVehicle

Un vehicul al cărui proprietar este rezident (sau petrece un sejur) pe o anumită stradă sau într-o anumită zonă din oraș.

schoolBus

Vehicul utilizat de o școală pentru a transporta elevi.

snowChainEquippedVehicle

Orice vehicul dotat cu lanțuri antiderapante pentru zăpadă.

tanker

Un camion cu două sau mai multe osii utilizat pentru transportul încărcăturilor de lichide sau gaz în vrac.

taxi

Un vehicul autorizat pentru închiriere, dotat de obicei cu un aparat de taxat.

transportTruck

Un camion pentru transportul de marfă pe distanțe mari.

trolleyBus

Un vehicul pentru transportul în comun asemănător cu un autobuz a cărui alimentare cu energie se face prin conectarea la o rețea electrică.

vehicleForDisabledPerson

Un vehicul dotat cu un element de identificare care îl desemnează ca vehicul pentru persoanele cu handicap.

vehicleWithExplosiveLoad

Vehicul care transportă încărcătură explozivă.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vehicul care transportă alt tip de încărcătură periculoasă decât încărcăturile explozive sau cele poluante pentru apă.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vehicul care transportă încărcătură poluantă pentru apă.

42.

La punctual 7.7.3.10 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „WeatherConditionValue”

Valoare

Definiție

fog

Viteza se aplică atunci când este prezentă ceața.

ice

Viteza se aplică atunci când este prezentă gheața.

rain

Viteza se aplică atunci când este prezentă ploaia.

smog

Viteza se aplică atunci când este prezent smogul.

snow

Viteza se aplică atunci când este prezentă zăpada.

43.

La punctul 7.8.3.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FerryUseValue”

Valoare

Definiție

cars

Feribotul transportă automobile.

other

Feribotul transportă alte mijloace de transport decât automobile, camioane sau trenuri și nu transportă pasageri.

passengers

Feribotul transportă pasageri.

train

Feribotul transportă trenuri.

trucks

Feribotul transportă camioane.

44.

La punctul 7.8.3.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „FormOfWaterwayNodeValue”

Valoare

Definiție

junctionFork

Elemente de infrastructură la nivelul cărora un flux de nave se intersectează cu un altul sau puncte în care fluxurile de nave se despart sau se unesc.

lockComplex

Ecluze sau grup de ecluze destinate să înalțe sau să coboare ambarcațiunile între porțiuni de apă aflate la niveluri diferite pe cursuri de apă și canale.

movableBridge

Pod care poate fi ridicat sau deplasat prin rotație pentru a permite trecerea navelor.

shipLift

O mașină pentru transportul ambarcațiunilor între mase de apă aflate la niveluri diferite, utilizată ca alternativă la ecluzele de canal.

waterTerminal

Loc în care marfa este transbordată.

turningBasin

Un loc în care un canal sau o cale navigabilă îngustă sunt lărgite pentru a permite ambarcațiunilor să întoarcă.

45.

La punctul 8.4.2.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „HydroNodeCategoryValue”

Valoare

Definiție

boundary

Nod utilizat pentru a face legătura între rețele diferite.

flowConstriction

Un nod de rețea care nu are legătură cu topologia propriu-zisă a rețelei, dar care este asociat cu un punct de interes sau cu un echipament hidrografic ori cu un obiect artificial, care influențează funcționarea rețelei.

flowRegulation

Un nod de rețea care nu are legătură cu topologia propriu-zisă a rețelei, dar care este asociat cu un punct de interes sau cu un echipament hidrografic ori cu un obiect artificial, care reglementează funcționarea rețelei.

junction

Nod în care se întâlnesc trei sau mai multe legături.

outlet

Nod de sfârșit al unei serii de legături interconectate.

source

Nod de început al unei serii de legături interconectate.

46.

La punctul 8.5.4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „CrossingTypeValue”

Valoare

Definiție

aqueduct

O conductă sau un canal artificial construit pentru a transporta apă de la o sursă îndepărtată, de obicei prin forța gravitațională, pentru aprovizionarea cu apă dulce sau pentru utilizarea în agricultură și/sau în industrie.

bridge

O structură care face legătura între două locații și permite trecerea unei căi de comunicație pe deasupra unui obstacol existent pe teren.

culvert

Un canal închis pentru transportul apei pe sub un drum.

siphon

O conductă pentru transportul lichidelor de la un nivel spre un nivel inferior utilizând presiunea diferențială pentru a înălța o coloană de lichid la un nivel mai ridicat înainte ca lichidul să cadă liber spre evacuare.

47.

La punctul 8.5.4.2 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „HydrologicalPersistenceValue”

Valoare

Definiție

dry

Care se umple și/sau curge temporar, în general numai în timpul precipitațiilor abundente și/sau imediat după acestea.

ephemeral

Care se umple și/sau curge numai în timpul precipitațiilor și imediat după acestea.

intermittent

Care se umple și/sau curge o parte din an.

perennial

Care se umple și/sau curge încontinuu în timpul anului.

48.

La punctul 8.5.4.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „InundationValue”

Valoare

Definiție

controlled

O suprafață inundată periodic din cauza reglării nivelului de apă reținută de un baraj.

natural

O suprafață acoperită periodic cu apă în urma viiturii, excluzând apele supuse acțiunii mareelor.

49.

La punctul 8.5.4.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „ShoreTypeValue”

Valoare

Definiție

boulders

Pietre de dimensiuni mari erodate de apă sau de intemperii.

clay

Un pământ tare, aderent, cu granulație fină, care constă în principal în aluminosilicați hidratați, care devine mai plastic când se adaugă apă și care poate fi modelat și uscat.

gravel

Pietre de dimensiuni mici erodate de apă sau fărâmițate.

mud

Sol, nisip, praf, și/sau alte materii terestre moi și umede.

rock

Pietre de orice mărime.

sand

Material granular care constă în fragmente mici de roci erodate (în principal silicioase), mai fin decât pietrișul și mai mare decât un fir de nămol macrogranular.

shingle

Pietricele mici, rotunde, erodate de apă, mobile, în special cum se acumulează pe malul mării.

stone

Bucăți de rocă sau de substanță minerală (alta decât metalul), cu formă și mărime definite, de obicei modelate artificial și utilizate în anumite scopuri.

50.

La punctul 8.5.4.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „WaterLevelValue”

Valoare

Definiție

equinoctialSpringLowWater

Nivelul mareelor joase la sizigii, care apar în apropierea perioadei echinocțiului.

higherHighWater

Nivelul maxim al mareelor înalte (sau o singură maree înaltă) din orice zi lunară, provocat de efectele declinației A1 a Lunii și Soarelui.

higherHighWaterLargeTide

Media celor mai ridicate niveluri anuale ale mareelor înalte în 19 ani de observații.

highestAstronomicalTide

Cel mai înalt nivel al mareei previzibil a fi înregistrat în condiții meteorologice medii și în orice combinație de condiții astronomice.

highestHighWater

Cel mai înalt nivel al apei observat într-un loc.

highWater

Cel mai înalt nivel atins de apă într-un loc în timpul unui ciclu mareic.

highWaterSprings

Un nivel arbitrar aproximativ egal cu nivelul înălțimii medii a mareelor înalte la sizigii.

indianSpringHighWater

O cotă de referință aproximativ egală cu nivelul înălțimii medii a nivelurilor maxime ale mareelor înalte la sizigii.

indianSpringLowWater

O cotă de referință aproximativ egală cu nivelul înălțimii medii a nivelurilor minime ale mareelor joase la sizigii.

localDatum

O cotă de referință arbitrară definită de o autoritate a unui port local pe baza căreia nivelurile și înălțimile mareelor sunt măsurate de autoritatea respectivă.

lowerLowWater

Nivelul minim al mareelor joase (sau o singură maree joasă ) din orice zi lunară provocat de efectele declinației A1 a Lunii și Soarelui.

lowerLowWaterLargeTide

Media celor mai scăzute niveluri anuale ale mareelor joase în 19 ani de observații.

lowestAstronomicalTide

Cel mai jos nivel al mareei previzibil a fi înregistrat în condiții meteorologice medii și în orice combinație de condiții astronomice.

lowestLowWater

Un nivel arbitrar corespunzător celei mai joase maree observate într-un anumit loc sau ușor mai scăzut.

lowestLowWaterSprings

Un nivel arbitrar corespunzător celui mai scăzut nivel al apei observat într-un anumit loc în timpul mareelor la sizigii pe o perioadă mai scurtă de 19 ani.

lowWater

O aproximare a mediei mareelor joase adoptată ca nivel de referință pentru o regiune limitată, indiferent de determinările mai bune efectuate mai târziu.

lowWaterDatum

O aproximare a mediei mareelor joase care a fost adoptată ca referință standard pentru o zonă limitată.

lowWaterSprings

Un nivel aproximativ egal cu cel al înălțimii medii a mareelor joase la sizigii.

meanHigherHighWater

Înălțimea medie a nivelurilor maxime ale mareelor înalte într-un anumit loc pe o perioadă de 19 ani.

meanHigherHighWaterSprings

Înălțimea medie a nivelurilor maxime ale mareelor înalte la sizigii într-un anumit loc.

meanHigherLowWater

Media înălțimii nivelurilor maxime ale mareelor joase din fiecare zi lunară observată într-o perioadă NTDE (National Tidal Datum Epoch).

meanHighWater

Înălțimea medie a tuturor mareelor înalte într-un anumit loc pe o perioadă de 19 ani.

meanHighWaterNeaps

Înălțimea medie a mareelor înalte la cvadratură.

meanHighWaterSprings

Înălțimea medie a mareelor înalte la sizigii.

meanLowerHighWater

Media înălțimii nivelurilor minime ale mareelor înalte din fiecare zi lunară observată într-o perioadă NTDE (National Tidal Datum Epoch).

meanLowerLowWater

Înălțimea medie a nivelurilor minime ale mareelor joase într-un anumit loc pe o perioadă de 19 ani.

meanLowerLowWaterSprings

Înălțimea medie a nivelurilor minime ale mareelor joase la sizigii într-un anumit loc.

meanLowWater

Înălțimea medie a tuturor mareelor joase într-un anumit loc pe o perioadă de 19 ani.

meanLowWaterNeaps

Înălțimea medie a mareelor joase la cvadratură.

meanLowWaterSprings

Înălțimea medie a mareelor joase la sizigii.

meanSeaLevel

Înălțimea medie a mării la o stație de măsurare a mareelor, măsurată începând de la un nivel de referință predeterminat fix.

meanTideLevel

Media aritmetică dintre mareea înaltă medie și mareea joasă medie.

meanWaterLevel

Media tuturor nivelurilor de apă înregistrate la fiecare oră de-a lungul perioadei de înregistrare disponibile.

nearlyHighestHighWater

Un nivel arbitrar aproximativ egal cu cel mai înalt nivel al mării observat într-un anumit loc, de obicei echivalent cu mareele înalte la sizigii.

nearlyLowestLowWater

Un nivel aproximativ egal cu cel mai scăzut nivel al mării observat într-un anumit loc, de obicei echivalent cu mareele joase la sizigii.

tropicHigherHighWater

Nivelul maxim al mareelor înalte (sau o singură maree înaltă) din cadrul mareelor bilunare atunci când efectul declinației maxime a Lunii este cel mai intens.

tropicLowerLowWater

Nivelul minim al mareelor joase (sau o singură maree joasă) din cadrul mareelor bilunare atunci când efectul declinației maxime a Lunii este cel mai intens

51.

La punctul 9.4.1 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „DesignationSchemeValue”

Valoare

Definiție

emeraldNetwork

Situl protejat a fost desemnat în conformitate cu Rețeaua Smarald (Emerald Network).

IUCN

Situl protejat a fost clasificat în cadrul sistemului de clasificare al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (International Union for Conservation of Nature).

nationalMonumentsRecord

Situl protejat a fost clasificat în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record (Registrul monumentelor de importanță națională).

natura2000

Situl protejat a fost desemnat în temeiul Directivei Habitate (92/43/CEE) sau al Directivei Păsări (79/409/CEE).

ramsar

Situl protejat a fost desemnat în conformitate cu Convenția de la Ramsar.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Situl protejat a fost desemnat în conformitate cu Programul UNESCO „Omul și Biosfera” (Man and Biosphere programme).

UNESCOWorldHeritage

Situl protejat a fost desemnat în conformitate cu Convenția Patrimoniului Mondial UNESCO (World Heritage Convention).

52.

La punctul 9.4.3 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „IUCNDesignationValue”

Valoare

Definiție

habitatSpeciesManagementArea

Situl protejat este clasificat ca zonă de gestionare a habitatelor sau a speciilor (habitat species management area) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.

managedResourceProtectedArea

Situl protejat este clasificat ca zonă protejată cu utilizare durabilă a resurselor naturale (managed resource protected area) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.

nationalPark

Situl protejat este clasificat ca parc național (national park ) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.

naturalMonument

Situl protejat este clasificat ca monument natural (natural monument) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Situl protejat este clasificat ca peisaj terestru sau marin protejat (protected landscape or seascape) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.

strictNatureReserve

Situl protejat este clasificat ca rezervație naturală cu protecție integrală (strict nature reserve) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.

wildernessArea

Situl protejat este clasificat ca zonă sălbatică (wilderness area) în cadrul sistemului de clasificare IUCN.

53.

La punctul 9.4.4 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „NationalMonumentsRecordDesignationValue”

Valoare

Definiție

agricultureAndSubsistence

Situl protejat este clasificat ca monument agricol sau monument legat de subzistență (agricultural or subsistence monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

civil

Situl protejat este clasificat ca monument civil (civil monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

commemorative

Situl protejat este clasificat ca monument comemorativ (commemorative monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

commercial

Situl protejat este clasificat ca monument comercial (commercial monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

communications

Situl protejat este clasificat ca monument legat de comunicații (communications monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

defence

Situl protejat este clasificat ca monument de apărare (defence monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

domestic

Situl protejat este clasificat ca monument domestic (domestic monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

education

Situl protejat este clasificat ca monument al educației (education monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

gardensParksAndUrbanSpaces

Situl protejat este clasificat ca grădină, parc sau spațiu urban (garden, park or urban space monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

healthAndWelfare

Situl protejat este clasificat ca monument legat de sănătate și bunăstare (health and welfare monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

industrial

Situl protejat este clasificat ca monument industrial (industrial monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

maritime

Situl protejat este clasificat ca monument maritim (maritime monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

monument

Situl protejat este clasificat ca monument de tip neclasificat (monument with some unclassified form) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

recreational

Situl protejat este clasificat ca monument recreativ (recreational monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

religiousRitualAndFunerary

Situl protejat este clasificat ca monument religios, de ritual sau funerar (religious, ritual or funerary monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

settlement

Situl protejat este clasificat ca așezare (settlement) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

transport

Situl protejat este clasificat ca monument al transportului (transport monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

waterSupplyAndDrainage

Situl protejat este clasificat ca un monument al aprovizionării cu apă și al drenajului (water supply and drainage monument) în cadrul sistemului de clasificare al National Monuments Record.

54.

La punctul 9.4.5 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „Natura2000DesignationValue”

Valoare

Definiție

proposedSiteOfCommunityImportance

Situl protejat este propus ca sit de importanță comunitară (SCI) [proposed as a Site of Community Importance (SCI)] în conformitate cu Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Situl protejat este propus ca arie de protecție specială (SPA) [Special Protection Area (SPA)] în conformitate cu Natura2000.

siteOfCommunityImportance

Situl protejat este desemnat sit de importanță comunitară (SCI) [Site of Community Importance (SCI)] în conformitate cu Natura2000.

specialAreaOfConservation

Situl protejat este desemnat zonă de conservare specială (SAC) [Special Area of Conservation (SAC)] în conformitate cu Natura2000.

specialProtectionArea

Situl protejat este desemnat arie de protecție specială (SPA) [Special Protection Area (SPA)] în conformitate cu Natura2000.

55.

La punctul 9.4.6 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „RamsarDesignationValue”

Valoare

Definiție

ramsar

Situl protejat este desemnat în conformitate cu Convenția de la Ramsar.

56.

La punctul 9.4.7 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue”

Valoare

Definiție

biosphereReserve

Situl protejat este desemnat rezervație a biosferei (Biosphere Reserve) în conformitate cu Programul „Omul și Biosfera”.

57.

La punctul 9.4.8 se adaugă următorul tabel:

Valori permise pentru lista de coduri „UNESCOWorldHeritageDesignationValue”

Valoare

Definiție

cultural

Situl protejat este desemnat sit cultural al patrimoniului mondial.

mixed

Situl protejat este desemnat sit mixt al patrimoniului mondial.

natural

Situl protejat este desemnat sit natural al patrimoniului mondial.


5.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/35


REGULAMENTUL (UE) NR. 103/2011 AL COMISIEI

din 4 februarie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 februarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


5.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/37


REGULAMENTUL (UE) NR. 104/2011 AL COMISIEI

din 4 februarie 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 70/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 februarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 26, 29.1.2011, p. 7.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 5 februarie 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


5.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/39


REGULAMENTUL (UE) NR. 105/2011 AL COMISIEI

din 4 februarie 2011

de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licențe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 31 ianuarie și 1 februarie 2011 în cadrul contingentului tarifar tunisian și de suspendare a eliberării licențelor de import pentru luna februarie 2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 1 (3) la Acordul euro-mediteranean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte (4), deschide un contingent tarifar, cu taxe vamale zero, pentru importul de ulei de măsline netratat care se încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 1509 10 90, obținut în întregime în Tunisia și transportat din această țară direct în Uniunea Europeană, într-o limită prevăzută pentru fiecare an.

(2)

Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru uleiul de măsline originar din Tunisia (5) prevede anumite limite cantitative lunare pentru eliberarea licențelor de import.

(3)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, autoritățile competente au primit cereri de acordare a licențelor de import pentru o cantitate totală care depășește limita prevăzută pentru luna februarie la articolul 2 alineatul (2) din regulamentul menționat.

(4)

În aceste condiții, Comisia trebuie să stabilească un coeficient de atribuire care să permită eliberarea licențelor proporțional cu cantitatea disponibilă.

(5)

Limita corespunzătoare lunii februarie fiind deja atinsă, nu se mai poate elibera nicio licență de import pentru luna în cauză,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licențe de import depuse în perioada cuprinsă între 31 ianuarie și 1 februarie 2011, în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, fac obiectul unui coeficient de atribuire de 95,463571 %.

Eliberarea licențelor de import pentru cantitățile solicitate începând cu 7 februarie 2011 se suspendă pentru februarie 2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 februarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97, 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97, 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365, 21.12.2006, p. 84.


DECIZII

5.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/40


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/79/PESC A CONSILIULUI

din 4 februarie 2011

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (1), în special articolul 2 alineatul (1), coroborat cu articolul 31 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1)

La 31 ianuarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia.

(2)

Lista persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa la decizia menționată ar trebui modificată, iar informațiile referitoare la anumite persoane de pe listă ar trebui actualizate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/72/PESC se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 28, 2.2.2011, p. 62.


ANEXĂ

„ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR ȘI A ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

 

Nume

Date de identificare

Motive

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Fost președinte al Tunisiei, născut la Hamman-Sousse la data de 3 septembrie 1936, fiul lui Selma HASSEN, căsătorit cu Leïla TRABELSI, titular al cărții naționale de identitate (CNI) nr. 00354671.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 24 octombrie 1956, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Zine El Abidine BEN ALI, titulară a CNI nr. 00683530.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 4 martie 1944, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 11 rue de France- Radès Ben Arous, titular al CNI nr. 05000799.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Sabha-Lybie la data de 7 ianuarie 1980, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, căsătorit cu Inès LEJRI, domiciliat la adresa résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, titular al CNI nr. 04524472.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisian, născut la Tunis la data de 2 decembrie 1981, fiul lui Naïma BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI, titular al CNI nr. 04682068.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 16 ianuarie 1987, fiica lui Leïla TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulară a CNI nr. 00299177.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 17 iulie 1992, fiica lui Leïla TRABELSI, cu reședința în Palatul prezidențial, titulară a CNI nr. 09006300.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 5 noiembrie 1962, fiul lui Saida DHERIF, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, titular al CNI nr. 00777029.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 24 iunie 1948, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI, administrator adjunct al unei societăți agricole, domiciliat la adresa 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 00104253.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Radès la data de 19 februarie 1953, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUB, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titulară a CNI nr. 00403106.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 august 1974, fiul lui Najia JERIDI, om de afaceri, domiciliat la adresa 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titular al CNI nr. 05417770.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 aprilie 1950, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, titular al CNI nr. 00178522.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 25 septembrie 1955, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, titular al CNI nr. 05150331.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 27 decembrie 1958, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed Montassar MEHERZI, director comercial, domiciliată la adresa 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulară a CNI nr. 00166569.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisian, născut la Marsa la data de 5 mai 1959, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titular al CNI nr. 00046988.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 1 februarie 1960, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Habib ZAKIR, domiciliată la adresa 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titulară a CNI nr. 00235016.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisian, născut la data de 5 martie 1957, fiul lui Saida BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa rue Ennawras no. 4 -Gammarth supérieur, titular al CNI nr. 00547946.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 iulie 1973, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, titular al CNI nr. 05411511.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisiană, născută la Tunis la data de 25 iunie 1975, fiica lui Mounira TRABELSI (sora lui Leila TRABELSI), administrator al unei societăți, căsătorită cu Mourad MEHDOUI, domiciliată la adresa 41 rue Garibaldi -Tunis, titulară a CNI nr. 05417907.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 mai 1962, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 41 rue Garibaldi - Tunis, titular al CNI nr. 05189459.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 18 septembrie 1976, fiul lui Najia JERIDI, director general al unei societăți, domiciliat la adressa lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titular al CNI nr. 05412560.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 4 decembrie 1971, fiica lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 2 rue El Farrouj - la Marsa, titulară a CNI nr. 05418095.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 20 decembrie 1965, fiul lui Radhia MATHLOUTHI, căsătorit cu Linda CHERNI, funcționar de birou la Tunisair, domiciliat la adresa 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titular al CNI nr. 00300638.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisian, născut la data de 29 ianuarie 1988, fiul lui Kaouther Feriel HAMZA, președinte-director general al societății Stafiem - Peugeot, domiciliat la adresa 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisian, născut la data de 13 ianuarie 1959, fiul lui Leïla CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, titular al CNI nr. 00400688.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Bardo la data de 5 iulie 1965, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Slim CHIBOUB, domiciliată la adresa 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulară a CNI nr. 00589759.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Bardo la data de 21 august 1971, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Marouene MABROUK, consilier la ministerul afacerilor externe, titulară a CNI nr. 05409131.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 11 martie 1972, fiul lui Jaouida El BEJI, căsătorit cu Sirine BEN ALI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 04766495.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Bardo la data de 8 martie 1963, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK, medic, domiciliată la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulară a CNI nr. 00589758.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 13 august 1960, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titular al CNI nr. 00642271.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 22 noiembrie 1949, fiul lui Selma HASSEN, fotograf-jurnalist în Germania, domiciliat la adresa 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02951793.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 13 martie 1947, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa rue El Moez - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02800443.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Hammam-Sousse la data de 16 mai 1952, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT, reprezentant al Tunisair, domiciliată la adresa 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, titulară a CNI nr. 02914657.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Sousse la data de 18 septembrie 1956, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI, director de întreprindere, domiciliată la adresa avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulară a CNI nr. 02804872.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la data de 28 octombrie1938, fiul lui Selma HASSEN, pensionar, soț al decedatei Selma MANSOUR, domiciliat la adresa 255 cité El Bassatine - Monastir, titular al CNI nr. 028106l4.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisian, născut la Tunis la data de 21 octombrie1969, fiul lui Selma MANSOUR, căsătorit cu Monia CHEDLI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa avenue Hédi Nouira - Monastir, titular al CNI nr. 04180053.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 29 aprilie 1974, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, director de întreprindere, domiciliat la adresa 83 Cap Marina - Monastir, titular al CNI nr. 04186963.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 12 octombrie 1972, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, exportator și importator comercial, domiciliat la adresa avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titular al CNI nr. 04192479.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Monastir la data de 8 martie 1980, fiica lui Selma MANSOUR, căsătorită cu Zied JAZIRI, secretară a unei societăți, domiciliată la adresa rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 06810509.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 8 octombrie 1978, fiul lui Hayet BEN ALI, director al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05590835.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 9 august 1977, fiul lui Hayet BEN ALI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05590836.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisiană, născută la Monastir la data de 30 august 1982, fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR, domiciliată la adresa rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 08434380.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 13 ianuarie 1970, fiul lui Naïma BEN ALI, șef de serviciu la Tunisair, domiciliat la adresa résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titular al CNI nr. 05514395.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 22 octombrie1967, fiul lui Naïma BEN ALI, responsabil de misiune la ministerul transporturilor, domiciliat la adresa 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titular al CNI nr. 05504161.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 3 ianuarie 1973, fiul lui Naïma BEN ALI, căsătorit cu Lamia JEGHAM, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05539378.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Paris la data de 27 octombrie 1966, fiul lui Paulette HAZAT, director al unei societăți, domiciliat la adresa Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05515496 (dublă naționalitate).

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Paris la data de 16 aprilie 1971, fiul lui Paulette HAZAT, căsătorit cu Amel SAID, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 00297112.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Tunis la data de 28 august 1974, fiul lui Leila DEROUICHE, director comercial, domiciliat la adresa 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, titular al CNI nr. 04622472.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.”


5.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/48


DECIZIA COMISIEI

din 4 februarie 2011

de autorizare a introducerii pe piață a unui produs de peptide obținute din pește (Sardinops sagax) ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2011) 522]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2011/80/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

La data de 28 aprilie 2008, societatea Senmi Ekisu Co. Ltd. a înaintat autorităților competente din Finlanda o cerere de introducere pe piață a unui produs de peptide obținute din pește (Sardinops sagax) ca ingredient alimentar nou.

(2)

La data de 12 ianuarie 2009 organismul competent de evaluare a produselor alimentare din Finlanda a emis un raport de evaluare inițială. Concluzia respectivului raport a fost că produsul de peptide obținute din pește poate fi introdus pe piață.

(3)

Comisia Europeană a transmis raportul de evaluare inițială tuturor statelor membre la data de 10 martie 2009.

(4)

În cursul intervalului de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 258/97, s-au formulat obiecții motivate față de comercializarea acestui produs, în conformitate cu dispoziția menționată anterior.

(5)

Prin urmare, la 14 august 2009 a fost consultată Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

(6)

La data de 9 iulie 2010, EFSA (Grupul științific pentru produse dietetice, nutriție și alergii), în „Avizul științific privind siguranța substanței «Produs de peptide obținute din sardină» ca ingredient alimentar nou” (2) a ajuns la concluzia că produsul de peptide obținute din pește este sigur în condițiile de utilizare și nivelurile de ingerare propuse.

(7)

În baza evaluării științifice, se consideră că produsul de peptide obținute din pește respectă criteriile stabilite la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Produsul de peptide obținute din pește (Sardinops sagax), în conformitate cu specificațiile din anexa I, poate fi introdus pe piața Uniunii ca ingredient alimentar nou pentru utilizările enumerate în anexa II.

Articolul 2

Denumirea produsului de peptide obținute din pește (Sardinops sagax), autorizat prin prezenta decizie, pe eticheta produsului alimentar care îl conține este „peptide obținute din pește (Sardinops sagax)”.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Senmi Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japonia.

Adoptată la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


ANEXA I

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI DE PEPTIDE OBȚINUTE DIN PEȘTE (SARDINOPS SAGAX)

Descriere:

Ingredientul alimentar nou este un amestec peptidic care este obținut prin hidroliza alcalină catalizată prin protează a mușchilor de pește (Sardinops sagax), izolare ulterioară a fracției peptidice prin cromatografie pe coloană, concentrare în vid și uscare prin pulverizare. Aceasta este o pulbere de culoare alb-gălbuie.

Specificațiile produsului de peptide obținute din pește (Sardinops sagax)

Peptide (1)

(peptide cu catenă scurtă, dipeptide și tripeptide cu o masă moleculară mai mică de 2kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptide)

de la 0,1 la 0,16 g/100 g

Cenușă

≤ 10 g/100 g

Umiditate

≤ 8 g/100 g


(1)  Metoda Kjeldahl


ANEXA II

UTILIZAREA PRODUSULUI DE PEPTIDE OBȚINUTE DIN PEȘTE

Grup de utilizări

Nivel maxim de produs de peptide obținute din pește

Alimente pe bază de iaurt, băuturi cu iaurt, produse din lapte fermentat și lapte praf

0,48 g/100 g (gata de mâncat/băut)

Apă aromatizată și băuturi pe bază de legume

0,3 g/100 g (gata de băut)

Cereale pentru micul dejun

2 g/100 g

Supe, tocane și prafuri pentru supe

0,3 g/100 g (gata de mâncat)


5.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/50


DECIZIA COMISIEI

din 4 februarie 2011

de modificare a Deciziilor 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE și 2005/343/CE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse

[notificată cu numărul C(2011) 523]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/81/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (3) litera (c),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2002/741/CE a Comisiei din 4 septembrie 2002 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru hârtia de copiat și hârtia grafică și de modificare a Deciziei 1999/554/CE (2) expiră la 31 decembrie 2010.

(2)

Decizia 2002/747/CE a Comisiei din 9 septembrie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru becuri electrice și de modificare a Deciziei 1999/568/CE (3) expiră la 31 decembrie 2010.

(3)

Decizia 2003/31/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru detergenți pentru mașini de spălat vase și de modificare a Deciziei 1999/427/CE (4) expiră la 31 decembrie 2010.

(4)

Decizia 2003/200/CE a Comisiei din 14 februarie 2003 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru detergenți de rufe și de modificare a Deciziei 1999/476/CE (5) expiră la 31 decembrie 2010.

(5)

Decizia 2005/341/CE a Comisiei din 11 aprilie 2005 de stabilire a criteriilor ecologice, precum și a cerințelor de evaluare și verificare pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru calculatoare personale (6) expiră la 31 decembrie 2010.

(6)

Decizia 2005/343/CE a Comisiei din 11 aprilie 2005 de stabilire a criteriilor ecologice și a cerințelor asociate de evaluare și verificare pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru calculatoare portabile (7) expiră la 31 decembrie 2010.

(7)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 66/2010, a fost realizată o revizuire în timp util a criteriilor ecologice, precum și a cerințelor asociate de evaluare și verificare, stabilite prin aceste decizii.

(8)

Ca urmare a diferitelor stadii în care se găsește procesul de revizuire a deciziilor respective, este necesară prelungirea perioadelor de valabilitate a criteriilor ecologice și a cerințelor asociate de evaluare și verificare stabilite prin aceste decizii. Perioada de valabilitate pentru Deciziile 2003/31/CE și 2003/200/CE ar trebui prelungită până la 30 aprilie 2011. Perioada de valabilitate pentru Deciziile 2002/741/CE, 2005/341/CE și 2005/343/CE ar trebui prelungită până la 30 iunie 2011. Perioada de valabilitate pentru Decizia 2002/747/CE ar trebui prelungită până la 31 august 2011.

(9)

Prin urmare, Deciziile 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE și 2005/343/CE ar trebui modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 5 din Decizia 2002/741/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Criteriile ecologice pentru grupa de produse «hârtie de copiat și hârtie grafică», precum și cerințele asociate de evaluare și verificare sunt valabile până la 30 iunie 2011.”

Articolul 2

Articolul 5 din Decizia 2002/747/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Criteriile ecologice pentru grupa de produse «becuri electrice», precum și cerințele asociate de evaluare și verificare sunt valabile până la 31 august 2011.”

Articolul 3

Articolul 5 din Decizia 2003/31/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Criteriile ecologice pentru grupa de produse «detergenți pentru mașini de spălat vase», precum și cerințele asociate de evaluare și verificare sunt valabile până la 30 aprilie 2011.”

Articolul 4

Articolul 5 din Decizia 2003/200/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Criteriile ecologice pentru grupa de produse «detergenți de rufe», precum și cerințele asociate de evaluare și verificare sunt valabile până la 30 aprilie 2011.”

Articolul 5

Articolul 3 din Decizia 2005/341/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Criteriile ecologice pentru grupa de produse «calculatoare personale», precum și cerințele asociate de evaluare și verificare sunt valabile până la 30 iunie 2011.”

Articolul 6

Articolul 3 din Decizia 2005/343/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Criteriile ecologice pentru grupa de produse «calculatoare portabile», precum și cerințele asociate de evaluare și verificare sunt valabile până la 30 iunie 2011.”

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 237, 5.9.2002, p. 6.

(3)  JO L 242, 10.9.2002, p. 44.

(4)  JO L 9, 15.1.2003, p. 11.

(5)  JO L 76, 22.3.2003, p. 25.

(6)  JO L 115, 4.5.2005, p. 1.

(7)  JO L 115, 4.5.2005, p. 35.