ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.335.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 335

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
18 decembrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/783/UE

 

*

Decizia Consiliului din 29 noiembrie 2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

1

Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1212/2010 al Consiliului din 29 noiembrie 2010 privind alocarea posibilităților de pescuit în conformitate cu Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

19

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1213/2010 al Comisiei din 16 decembrie 2010 de stabilire a normelor comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier ( 1 )

21

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1214/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Carota Novella di Ispica (IGP)]

30

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1215/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Montoro-Adamuz (DOP)]

32

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1216/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Welsh Lamb (IGP)]

34

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1217/2010 al Comisiei din 14 decembrie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare și dezvoltare ( 1 )

36

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1218/2010 al Comisiei din 14 decembrie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de specializare ( 1 )

43

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1219/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

48

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1220/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 privind prețurile de vânzare a cerealelor pentru a treia serie de invitații separate de participare la licitație din cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010

50

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1221/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

52

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1222/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

54

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1223/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

56

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1224/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

58

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2010/784/PESC a Consiliului din 17 decembrie 2010 privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

60

 

 

2010/785/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2010 de recunoaștere, în principiu, a integralității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a substanței piriofenonă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 9076]  ( 1 )

64

 

 

2010/786/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2010 de acordare a unor derogări de la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă în ceea ce privește Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia, Finlanda și Regatul Unit [notificată cu numărul C(2010) 9126]

66

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

18.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 29 noiembrie 2010

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

(2010/783/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 5 octombrie 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1563/2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (1).

(2)

Protocolul anexat acordului menționat expiră la 31 decembrie 2010.

(3)

Uniunea Europeană a negociat cu Uniunea Comorelor (denumită în continuare „Comorele”) un nou protocol, prin care navelor UE li se acordă posibilități de pescuit în apele asupra cărora Comorele dețin suveranitatea sau jurisdicția în domeniul pescuitului. Pentru a asigura continuarea activităților de pescuit ale navelor UE, articolul 13 din noul protocol prevede că acesta va fi aplicat cu titlu provizoriu.

(4)

La încheierea negocierilor, noul protocol a fost parafat la 21 mai 2010, fiind modificat printr-un schimb de scrisori la 16 septembrie 2010.

(5)

Este oportun ca noul protocol să fie semnat și să fie aplicat cu titlu provizoriu sub rezerva finalizării procedurilor necesare pentru încheierea acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor este aprobată în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii protocolului în cauză.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze protocolul în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii sale.

Articolul 3

Protocolul se aplică cu titlu provizoriu în conformitate cu articolul 13 din acesta, în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru încheierea sa.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

K. PEETERS


(1)  JO L 290, 20.10.2006, p. 6.


PROTOCOL

de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

Articolul 1

Perioada de aplicare și posibilitățile de pescuit

(1)   Pentru o perioadă de 3 ani, posibilitățile de pescuit acordate navelor Uniunii Europene în temeiul articolului 5 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului sunt stabilite după cum urmează:

nave de pescuit ton cu plasă-pungă: 45 de nave;

nave de pescuit cu paragate plutitoare: 25 de nave.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 5, 6, 8 și 9 din prezentul protocol.

Articolul 2

Contribuția financiară – Modalități de plată

(1)   Pentru perioada menționată la articolul 1, contribuția financiară menționată la articolul 7 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului este de 1 845 750 EUR.

(2)   Contribuția financiară include:

(a)

o sumă anuală de acces la Zona economică exclusivă a Uniunii Comorelor în valoare de 315 250 EUR, care corespunde unui tonaj de referință de 4 850 de tone pe an; și

(b)

o sumă specifică de 300 000 EUR pe an, pentru sprijinirea și implementarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Uniunii Comorelor.

(3)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 3, 4, 5 și 6 din prezentul protocol și ale articolelor 12 și 13 din acord.

(4)   Uniunea Europeană va vărsa contribuția financiară menționată la alineatul (1) în tranșe de 615 250 EUR pe an pe durata de aplicare a prezentului protocol, corespunzând totalului sumelor anuale menționate la alineatul (2) literele (a) și (b).

(5)   În cazul în care cantitatea totală de capturi ale navelor Uniunii Europene în apele comoriene depășește 4 850 tone pe an, suma totală a contribuției financiare anuale este mărită cu 65 EUR pe tonă suplimentară capturată. Cu toate acestea, suma anuală totală plătită de către Uniunea Europeană nu poate depăși dublul sumei prevăzute la alineatul (2) litera (a) (630 500 EUR). Atunci când cantitățile capturate de navele Uniunii Europene depășesc cantitățile corespunzătoare dublului sumei anuale totale, suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în anul următor.

(6)   Plata se efectuează pentru primul an cel târziu în termen 30 de zile de la intrarea în vigoare a protocolului și pentru anii următori cel târziu la data aniversară a prezentului protocol.

(7)   Destinația contribuției financiare menționate la alineatul (2) litera (a) ține de competența exclusivă a autorităților comoriene.

(8)   Integralitatea contribuției financiare menționate la articolul 2 alineatul (2) din prezentul protocol trebuie vărsată într-un cont al Trezoreriei Publice deschis la Banca centrală a Uniunii Comorelor, Banque Centrale des Comores.

(9)   Din acest cont, suma corespunzătoare contribuției financiare menționate la articolul 2 litera (b) va fi transferată în contul TR 5006, deschis la banca centrală de către ministrul responsabil cu activitățile de pescuit.

Articolul 3

Promovarea unui pescuit responsabil și sustenabil în apele comoriene

(1)   Cel târziu la trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, părțile vor conveni, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, asupra unui program sectorial multianual și a normelor de aplicare ale acestuia care reglementează:

liniile directoare anuale și multianuale pentru utilizarea contribuției financiare prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (b);

obiectivele anuale și multianuale de atins în vederea introducerii, în timp, a pescuitului responsabil și sustenabil, ținând seama de prioritățile exprimate de Uniunea Comorelor în politica națională în domeniul pescuitului și în alte politici care privesc sau influențează introducerea pescuitului responsabil și sustenabil;

criteriile și procedurile de evaluare a rezultatelor obținute în fiecare an.

(2)   Orice modificări propuse la programul sectorial multianual trebuie aprobate de ambele părți în cadrul comisiei mixte.

(3)   În fiecare an Uniunea Comorelor poate adăuga, dacă este necesar, o sumă suplimentară la partea din contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (b) în vederea implementării programului multianual. Această sumă se comunică Uniunii Europene.

(4)   În cazul în care evaluarea anuală a progreselor înregistrate în implementarea programului sectorial multianual justifică acest lucru, Comisia Europeană își rezervă dreptul de a reduce, după consultarea celor două părți în cadrul comisiei mixte, partea din contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din protocol în vederea adaptării sumei alocate implementării programului în funcție de rezultate.

Articolul 4

Cooperarea științifică pentru pescuitul responsabil

(1)   Părțile se angajează să promoveze pescuitul responsabil în apele comoriene în baza principiului nediscriminării între diferitele flote care își desfășoară activitatea în aceste ape.

(2)   Pe parcursul perioadei acoperite de prezentul protocol, Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor depun eforturi de monitorizare a situației resurselor halieutice din zona de pescuit comoriană.

(3)   Cele două părți respectă recomandările și rezoluțiile Comisiei pentru Tonul din Oceanul Indian (IOTC) și se angajează să promoveze cooperarea la nivel subregional în ce privește managementul responsabil al pescuitului.

(4)   În conformitate cu articolul 4 din acord, în baza recomandărilor și rezoluțiilor adoptate în cadrul IOTC și a celor mai bune avize științifice disponibile, părțile se consultă în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord și, atunci când este necesar după o reuniune științifică și prin acord reciproc, iau măsuri în ceea ce privește activitățile navelor Uniunii Europene pentru a asigura gestionarea sustenabilă a resurselor halieutice.

Articolul 5

Ajustarea de comun acord a posibilităților de pescuit

Posibilitățile de pescuit menționate la articolul 1 pot fi ajustate de comun acord dacă recomandările și rezoluțiile adoptate de IOTC confirmă faptul că această ajustare garantează gestionarea sustenabilă a resurselor halieutice ale Uniunii Comorelor. În acest caz, contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (a) este ajustată proporțional și pro rata temporis. Cu toate acestea, suma anuală totală a contribuției financiare plătite de Uniunea Europeană nu poate depăși dublul sumei indicate la articolul 2 alineatul (2) litera (a).

Articolul 6

Noile posibilități de pescuit

(1)   În cazul în care navele Uniunii Europene sunt interesate de activități de pescuit care nu sunt indicate la articolul 1, părțile se consultă înainte ca autoritățile comoriene să acorde o autorizație de orice tip. Dacă este cazul, părțile convin asupra condițiilor aplicabile acestor noi posibilități de pescuit și aduc eventualele modificări necesare prezentului protocol și anexei la acesta.

(2)   Părțile trebuie să încurajeze pescuitul experimental. În acest sens și la cererea uneia dintre cele două părți, acestea se consultă și determină de la caz la caz speciile, condițiile și orice alți parametri relevanți.

(3)   Părțile realizează activități de pescuit experimental în conformitate cu legislația Uniunii Comorelor în vigoare și cu dispozițiile științifice și administrative convenite, dacă este cazul. Autorizațiile pentru pescuitul experimental se acordă pentru o perioadă de maximum șase luni.

(4)   În cazul în care părțile consideră că în urma campaniilor de pescuit experimental s-au obținut rezultate pozitive, autoritățile comoriene pot aloca flotei Uniunii Europene, în cadrul unei reuniuni a comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, posibilități de pescuit pentru noi specii până la expirarea prezentului protocol. Contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din prezentul protocol se mărește în consecință.

Articolul 7

Condițiile de desfășurare a activităților de pescuit – Clauza de exclusivitate

(1)   Fără a aduce atingere articolului 6 din acord, navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene pot desfășura activități de pescuit în apele comoriene doar dacă dețin o autorizație de pescuit emisă în temeiul prezentului protocol în conformitate cu anexa la acesta.

(2)   Pentru categoriile de activități de pescuit care nu intră sub incidența prezentului protocol și pentru pescuitul experimental, autoritățile comoriene pot acorda autorizații de pescuit navelor din Uniunea Europeană. Totuși, acordarea acestor autorizații este reglementată de legislația și normele Uniunii Comorelor cu acordul celor două părți.

Articolul 8

Suspendarea și revizuirea plății contribuției financiare

(1)   Contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) poate fi revizuită sau suspendată după consultările din cadrul comisiei mixte în următoarele situații:

(a)

dacă circumstanțe neobișnuite, altele decât fenomene naturale, împiedică activitățile de pescuit în ZEE a Uniunii Comorelor;

(b)

dacă, în urma unor schimbări semnificative la nivelul orientărilor politice care au condus la încheierea prezentului protocol, una dintre cele două părți solicită revizuirea dispozițiilor acestuia în vederea unei eventuale modificări;

(c)

dacă Uniunea Europeană descoperă existența, în Uniunea Comorelor, a unei încălcări a elementelor fundamentale ale drepturilor omului prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou.

(2)   Uniunea Europeană își rezervă dreptul de a suspenda, parțial sau total, plata contribuției financiare specifice prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din prezentul protocol:

(a)

dacă rezultatele obținute nu sunt în concordanță cu programarea, în urma unei evaluări efectuate de comisia mixtă;

(b)

în caz de neutilizare a acestei contribuții financiare.

(3)   Plata contribuției financiare se reia după consultarea și acordul celor două părți de îndată ce s-a revenit la situația anterioară evenimentelor menționate la alineatul (1) și/sau dacă rezultatele execuției financiare menționate la alineatul (2) permit acest lucru.

Articolul 9

Suspendarea implementării protocolului

(1)   Implementarea prezentului protocol poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre cele două părți după consultarea comisiei mixte în următoarele situații:

(a)

în cazul în care circumstanțe neobișnuite, altele decât fenomenele naturale, împiedică activitățile de pescuit în ZEE a Uniunii Comorelor;

(b)

dacă, în urma unor schimbări semnificative la nivelul orientărilor strategice care au condus la încheierea prezentului protocol, oricare dintre părți solicită revizuirea dispozițiilor, în vederea unei eventuale modificări a acestora;

(c)

dacă Uniunea Europeană descoperă existența, în Uniunea Comorelor, a unei încălcări a elementelor fundamentale ale drepturilor omului menționate la articolul 9 din Acordul de la Cotonou;

(d)

în cazul în care Uniunea Europeană nu efectuează plata contribuției financiare prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din alte motive decât cele enumerate la articolul 8 din prezentul protocol;

(e)

în cazul apariției unui litigiu între cele două părți în ceea ce privește interpretarea prezentului protocol;

(f)

dacă una dintre cele două părți nu respectă dispozițiile prezentului protocol.

(2)   Implementarea protocolului poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți, în cazul în care litigiul dintre cele două părți este considerat grav și în cazul în care consultările desfășurate în cadrul comisiei mixte nu au condus la o soluționare pe cale amiabilă.

(3)   Suspendarea aplicării protocolului se face în urma unei notificări scrise în acest sens, efectuate de către partea interesată, cu cel puțin trei luni înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a respectivei suspendări.

(4)   În caz de suspendare, părțile continuă consultările în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă. Atunci când se ajunge la o asemenea soluționare, aplicarea protocolului este reluată, iar suma contribuției financiare este redusă proporțional și pro rata temporis în funcție de perioada în care a fost suspendată aplicarea protocolului.

Articolul 10

Dispoziții naționale aplicabile

(1)   Activitățile navelor Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în apele comoriene sunt reglementate de legislația aplicabilă în Uniunea Comorelor, în cazul în care Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, prezentul protocol și anexa și apendicele la acesta nu conțin dispoziții contrare în acest sens.

(2)   Autoritățile din Uniunea Comorelor informează Comisia Europeană cu privire la orice modificări sau noi reglementări referitoare la sectorul pescuitului.

Articolul 11

Durata

Prezentul protocol și anexa la acesta se aplică pentru o perioadă de 3 ani, începând de la data aplicării provizorii, în conformitate cu articolul 13, cu excepția cazului în care se notifică denunțarea protocolului în conformitate cu articolul 12.

Articolul 12

Denunțarea

(1)   În caz de denunțare a prezentului protocol, partea interesată notifică în scris celeilalte părți intenția de a denunța protocolul, cu cel puțin șase luni înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a respectivei denunțări.

(2)   Trimiterea notificării menționate la alineatul anterior antrenează inițierea de consultări între părți.

Articolul 13

Aplicare cu titlu provizoriu

Prezentul protocol și anexa la acesta se aplică cu titlu provizoriu începând din data semnării lor.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul protocol și anexa la acesta intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc încheierea procedurilor necesare în acest scop.

ANEXĂ

Condiții pentru desfășurarea actvităților de pescuit de către navele Uniunii Europene în apele comoriene

CAPITOLUL I

FORMALITĂȚILE AFERENTE CERERII ȘI EMITERII DE AUTORIZAȚII DE PESCUIT

SECȚIUNEA 1

Emiterea autorizațiior de pescuit

1.

Numai navele din Uniunea Europeană care sunt eligibile pot obține o autorizație pentru a pescui în apele comoriene.

2.

Pentru ca o navă să fie eligibilă, nici armatorului, nici comandantului și nici navei propriu-zise nu trebuie să li se fi interzis să pescuiască în Comore. Aceștia trebuie să aibă o situație regularizată față de autoritățile comoriene în ceea ce privește îndeplinirea tuturor obligațiilor anterioare care decurg din activitățile lor de pescuit din Comore în conformitate cu acordurile de pescuit încheiate cu Uniunea Europeană și să respecte, în plus, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 privind autorizațiile de pescuit.

3.

Orice navă din Uniunea Europeană care solicită o autorizație de pescuit trebuie să fie reprezentată de un agent rezident în Comore. Numele și adresa acestui agent trebuie menționate în cererea de obținere a autorizației de pescuit.

4.

Autoritățile relevante din Uniunea Europeană transmit autorităților comoriene competente o cerere pentru fiecare navă ce dorește să pescuiască în temeiul acordului cu cel puțin 20 de zile înainte de data de începere a perioadei de valabilitate cerute.

5.

Cererile trebuie transmise autorităților comoriene competente printr-un formular redactat în conformitate cu modelul din apendicele 1.

6.

Fiecare cerere de autorizație de pescuit trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

dovada plății taxei pentru perioada de valabilitate a autorizației;

orice alt document sau certificat necesar în conformitate cu dispozițiile speciale aplicabile în funcție de tipul de navă, în temeiul prezentului protocol.

7.

Taxa se plătește în contul specificat de autoritățile comoriene.

8.

Taxele includ toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare și a celor pentru prestarea de servicii.

9.

Autorizațiile de pescuit pentru toate navele trebuie emise armatorilor sau agenților lor prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Mauritius în termen de 15 zile de la primirea tuturor documentelor prevăzute la punctul 6 de mai sus de către autoritățile comoriene competente.

10.

În cazul în care o autorizație este semnată într-o perioadă în care birourile Delegației Uniunii Europene sunt închise, aceasta se transmite direct agentului navei, iar o copie se trimite delegației.

11.

Autorizația de pescuit se emite pentru o anumită navă și nu este transferabilă.

12.

Cu toate acestea, la cererea Uniunii Europene și în caz de forță majoră dovedită, autorizația de pescuit a unei nave se înlocuiește cu o nouă autorizație, eliberată pe numele unei alte nave având caracteristici similare primei nave, fără a fi necesară plata unei noi taxe.

13.

Armatorul primei nave sau agentul înapoiază autorizația de pescuit anulată autorităților comoriene competente prin intermediul Delegației Uniunii Europene.

14.

Noua autorizație de pescuit intră în vigoare la data la care armatorul navei înapoiază autorizația de pescuit anulată autorităților competente din Comore. Delegația Uniunii Europene în Mauritius trebuie informată în legătură cu transferul autorizației de pescuit.

15.

Autorizația de pescuit trebuie păstrată permanent la bord, fără a aduce atingere capitolului VI punctul 1 din prezenta anexă.

SECȚIUNEA 2

Condițiile autorizațiilor de pescuit – Taxe și plăți în avans

1.

Autorizațiile de pescuit au o perioadă de valabilitate de un an. Ele pot fi reînnoite.

2.

Taxa este stabilită la 35 EUR pe tonă capturată în apele comoriene.

3.

Autorizațiile de pescuit se emit după plata către autoritățile naționale de resort a următoarelor sume forfetare:

3 700 EUR pe an pe navă de pescuit ton cu plasă-pungă, corespunzând taxelor datorate pentru 106 tone de ton capturat pe an;

2 200 EUR pe an pe navă cu paragate plutitoare, corespunzând taxelor datorate pentru 63 de tone de ton capturat pe an.

4.

Decontul final al taxelor datorate pentru anul de pescuit este întocmit de Comisia Europeană până la data de 31 iulie a anului următor pe baza declarațiilor de captură întocmite de fiecare armator și confirmate de institutele științifice responsabile de verificarea datelor privind capturile din statele membre, precum IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía) și IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

5.

Situația se notifică în același timp autorităților comoriene competente și armatorilor.

6.

Orice plăți suplimentare trebuie efectuate de armatori autorităților comoriene competente până la data de 30 august a anului următor, în contul menționat la secțiunea 1 punctul 7 din prezentul capitol.

7.

Cu toate acestea, în cazul în care suma din decontul final este mai mică decât valoarea avansului menționat la punctul 3 din prezenta secțiune, diferența nu se rambursează armatorului.

SECȚIUNEA 3

Nave auxiliare

1.

Navele auxiliare pot fi autorizate în acord cu dispozițiile și condițiile prevăzute de legislația Uniunii Comorelor.

2.

Nu trebuie să se perceapă o taxă pentru autorizațiile emise pentru navele auxiliare. Acestea din urmă trebuie să arboreze pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene sau să aparțină unei companii europene.

3.

Autoritățile comoriene competente transmit Comisiei cu regularitate lista acestor autorizații prin Delegația UE în Mauritius.

CAPITOLUL II

ZONE DE PESCUIT

Pentru a se evita efectele negative asupra pescăriilor mici din apele comoriene, navele Uniunii Europene nu pot pescui în limita a 10 mile marine față de oricare dintre insule și nici într-o rază de 3 mile marine față de dispozitivele de atragere a peștilor plasate de ministerul comorian responsabil cu pescuitul, ale căror poziții au fost comunicate reprezentantului Uniunii Europene în Mauritius.

Prezentele dispoziții pot fi revizuite de comisia mixtă prevăzută la articolul 9 din acord.

CAPITOLUL III

MONITORIZAREA ȘI SUPRAVEGHEREA

SECȚIUNEA I

Sistemul de înregistrare a capturilor

1.

Toate navele autorizate să pescuiască în apele comoriene în temeiul acordului sunt obligate să-și comunice capturile ministerului comorian responsabil cu pescuitul în următorul mod:

1.1.

Navele europene autorizate să pescuiască în apele comoriene trebuie să completeze zilnic un jurnal de bord al IOTC pentru pescuitul de ton (apendicele 2 și 3) pentru fiecare ieșire în largul apelor comoriene. Jurnalul de bord trebuie completat chiar și în lipsa capturilor.

1.2.

Copii ale jurnalului IOTC pentru pescuitul de ton trebuie trimise și institutelor științifice indicate la capitolul I secțiunea 2 punctul 4.

2.

Sintagma „în afara ZEE comoriene” se introduce în jurnalul de bord sus-menționat pentru perioadele în cursul cărora nava nu este în apele comoriene.

3.

Formularele se completează lizibil și se semnează de către comandantul navei.

4.

În caz de nerespectare a dispozițiilor din prezentul capitol, guvernul Uniunii Comorelor își rezervă dreptul de a suspenda autorizația de pescuit a navei contraveniente până la finalizarea formalităților necesare și de a-i aplica armatorului navei sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare în Comore. Comisia Europeană trebuie informată în legătură cu această situație.

5.

Declarațiile cuprind capturile efectuate de respectiva navă în cursul fiecărei ieșiri în larg. Acestea sunt transmise prin mijloace electronice ministerului comorian responsabil cu pescuitul, cu o copie către Comisia Europeană, la sfârșitul fiecărei ieșiri și, în orice caz, înainte ca nava să părăsească apele comoriene. Confirmările electronice de primire sunt trimise de îndată navei de către fiecare destinatar, cu o copie către celălalt.

6.

Originalele declarațiilor trimise electronic în cursul perioadei anuale de valabilitate a autorizației în sensul punctului 1 din secțiunea 2 a capitolului I din prezenta anexă sunt transmise pe suport fizic ministerului comorian responsabil cu pescuitul în termen de 45 de zile de la sfârșitul ultimei ieșiri efectuate în respectiva perioadă. Copii pe suport fizic sunt trimise în același timp Comisiei Europene.

7.

Cele două părți trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a institui un sistem de raportare a capturilor bazat exclusiv pe schimbul electronic al datelor: astfel, cele două părți trebuie să programeze înlocuirea rapidă a versiunii pe hârtie a raportării capturilor printr-o versiune electronică.

8.

Odată ce sistemul de raportare pe cale electronică a capturilor a fost instituit și în eventualitatea unei defecțiuni tehnice a sistemului, rapoartele privind capturile trebuie efectuate în conformitate cu punctele 5 și 6 de mai sus până când sistemul funcționează din nou.

SECȚIUNEA 2

Raportarea capturilor: intrarea în apele comoriene și ieșirea din acestea

1.

În sensul prezentei anexe, durata ieșirii în larg a unei nave a Uniunii Europene este definită după cum urmează:

fie perioada scursă între intrarea și ieșirea din apele comoriene;

fie perioada scursă între intrarea în apele comoriene și o transbordare;

fie perioada scursă între intrarea în apele comoriene și o debarcare în Comore.

2.

Navele europene informează autoritățile comoriene responsabile de inspectarea activităților de pescuit cu cel puțin 3 ore în avans cu privire la intenția lor de a intra în apele comoriene sau de a ieși din acestea.

3.

Atunci când notifică intrarea/ieșirea, navele comunică, de asemenea, poziția, precum și volumul și speciile de capturi deținute la bord. Aceste informații trebuie comunicate de preferință prin mijloace electronice în conformitate cu modelul de la apendicele 4 sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin fax cu confirmare de primire transmisă navei. În eventualitatea unei defecțiuni tehnice, aceste informații vor fi comunicate prin radio.

4.

Navele care sunt depistate în timp ce pescuiesc fără a fi informat autoritățile competente din Comore sunt considerate a fi nave fără autorizație de pescuit.

5.

În momentul emiterii autorizației de pescuit, navele trebuie informate de asemenea cu privire la adresa e-mail, la numerele de fax și de telefon, precum și la coordonatele radio.

SECȚIUNEA 3

Transbordarea și debarcarea

1.

Toate navele europene care doresc să transbordeze sau să debarce capturi în apele comoriene fac acest lucru în cadrul porturilor comoriene.

1.1.

Armatorii acestor nave trebuie să notifice autorităților comoriene competente, cu cel puțin 24 de ore în avans, următoarele informații:

numele navelor de pescuit care efectuează transbordarea sau debarcarea;

numele navelor cargo;

tonajul de transbordat sau de debarcat, per specie;

ziua transbordării sau a debarcării;

beneficiarul capturilor debarcate.

2.

Transbordarea și debarcarea sunt considerate ca o ieșire din apele comoriene. Prin urmare, navele trebuie să transmită declarațiile de captură autorităților comoriene competente și să declare dacă intenționează să continue să pescuiască sau să părăsească apele comoriene.

3.

Orice transbordare sau debarcare de capturi care nu intră sub incidența dispozițiilor de mai sus este interzisă în apele comoriene. Orice persoană care încalcă această dispoziție se expune la sancțiunile prevăzute în legislația comoriană.

SECȚIUNEA 4

Monitorizarea prin satelit

Navele europene trebuie monitorizate, printre altele, prin sistemul de monitorizare prin satelit, fără discriminare, în conformitate cu dispozițiile de mai jos.

1.

În scopul monitorizării prin satelit, pozițiile geografice ale limitelor zonei de pescuit comoriene au fost comunicate reprezentanților sau agenților armatorilor, precum și centrelor de control ale statelor de pavilion.

2.

Părțile realizează un schimb de informații privind adresele https și specificațiile pentru transmiterea de date electronice între centrele lor de control, în conformitate cu punctele 4 și 6. Aceste informații includ, în măsura în care este posibil, următoarele: nume, numere de telefon, telex și fax, precum și adresele e-mail care pot fi folosite în scopuri de comunicare generală între centrele de control.

3.

Poziția navelor este determinată cu o marjă de eroare mai mică de 500 m și cu un interval de încredere de 99 %.

4.

Atunci când o navă care pescuiește în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor și se supune monitorizării prin satelit în temeiul legislației Uniunii Europene intră într-o zonă de pescuit a Uniunii Comorelor, rapoartele ulterioare de poziție sunt transmise imediat de centrul de control al statului de pavilion către centrul comorian de monitorizare a pescuitului (CCMP) la intervale de cel mult 2 ore. Respectivele mesaje trebuie identificate ca rapoarte de poziție.

4.1.

Intervalele de transmitere pot fi modificate în intervale de cel mult 30 de minute, în caz că există dovezi clare că nava încalcă reglementările.

4.2.

Aceste dovezi trebuie transmise de către CCMP centrului de control al statului de pavilion, precum și Comisiei Europene. Dovezile sunt însoțite de cererea de modificare a intervalelor de transmitere. Centrul de control al statului de pavilion trebuie apoi să trimită datele centrului comorian de monitorizare a pescuitului, în timp real, imediat după ce a primit cererea.

4.3.

CCMP din Comore informează imediat centrul de control al statului de pavilion și Comisia Europeană cu privire la încheierea procedurii de inspecție.

4.4.

Centrul de control al statului de pavilion și Comisia Europeană trebuie să fie informate cu privire la etapele ulterioare ale oricărei proceduri de inspecție pe baza acestei cerințe speciale.

5.

Mesajele specificate la punctul 4 sunt transmise electronic în format https, fără alt protocol. Aceste mesaje se transmit în timp real, în conformitate cu formatul tabelului de la apendicele 4.

5.1.

Navele nu au dreptul de a dezactiva echipamentele de monitorizare prin satelit atunci când operează în apele comoriene.

6.

Atunci când echipamentul de monitorizare continuă prin satelit instalat la bordul unei nave de pescuit are o defecțiune tehnică sau o pană, comandantul navei transmite în timp util informațiile specificate la punctul 4 centrului de control al statului de pavilion. În aceste împrejurări, va fi necesar să se trimită un raport de poziție o dată la 4 ore în perioada în care nava se află în apele comoriene.

6.1.

Acest raport global de poziție va include pozițiile orare înregistrate de comandantul navei respective în cursul acestor 4 ore.

6.2.

Centrul de control al statului de pavilion sau nava propriu-zisă trebuie să transmită neîntârziat aceste mesaje centrului comorian de monitorizare a pescuitului.

6.3.

La nevoie sau în caz de îndoieli, autoritățile competente din Comore pot solicita informații suplimentare din partea centrului de control al statului de pavilion cu privire la o anumită navă.

7.

Echipamentul defect este reparat sau înlocuit imediat ce nava finalizează campania de pescuit și, în orice caz, în termen de cel mult o lună. După acest interval, nava în cauză nu mai poate întreprinde alte campanii de pescuit până la repararea sau înlocuirea echipamentului.

8.

Componentele de software și de hardware ale sistemului de monitorizare prin satelit trebuie să fie protejate împotriva manipulărilor, adică să nu permită introducerea sau transmiterea de poziții false și să nu poată fi modificate manual. Sistemul trebuie să fie complet automat și operațional în orice moment, indiferent de condițiile de mediu. Este interzisă distrugerea, deteriorarea, scoaterea din funcțiune sau modificarea manuală a sistemului de monitorizare prin satelit.

8.1.

Comandantul navei trebuie să se asigure mai ales că:

datele nu sunt modificate în niciun fel;

antena sau antenele conectate la echipamentul de monitorizare prin satelit nu sunt în nici un fel obstrucționate;

alimentarea cu energie a echipamentului de monitorizare prin satelit nu este întreruptă în niciun fel;

dispozitivul de urmărire prin satelit nu este luat de pe navă sau din locul în care a fost instalat inițial;

orice înlocuire a dispozitivului de urmărire prin satelit este notificată imediat autorității competente din Comore.

8.2.

Orice încălcare a obligațiilor sus-menționate poate angaja responsabilitatea comandantului în conformitate cu legile și reglementările din Comore, cu condiția ca nava să opereze în apele comoriene.

9.

Centrele de control ale statelor de pavilion monitorizează deplasarea navelor lor în apele comoriene. În cazul în care navele nu sunt monitorizate în conformitate cu condițiile stabilite, CCMP este informat imediat și este aplicabilă procedura stabilită la punctul 6.

10.

Centrele de control din statele de pavilion și CCMP din Comore trebuie să coopereze pentru a garanta implementarea acestor dispoziții. În cazul în care CCMP constată că un stat de pavilion nu transmite informațiile în conformitate cu punctul 4, cealaltă parte este informată imediat. La primirea notificării, aceasta din urmă trebuie să răspundă în termen de 24 de ore, informând CCMP cu privire la cauzele netransmiterii și precizând un termen limită rezonabil pentru respectarea acestor dispoziții. În eventualitatea în care aceste dispoziții nu sunt respectate în termenul stabilit, cele două părți vor soluționa litigiul în scris sau conform dispozițiilor punctului 14 de mai jos.

11.

Datele de monitorizare comunicate celeilalte părți în conformitate cu aceste dispoziții sunt utilizate doar în scopurile stabilite de către autoritățile din Comore referitoare la controlul și monitorizarea flotei Uniunii Europene care desfășoară activități de pescuit în conformitate cu dispozițiile Acordului dintre UE și Uniunea Comorelor. Astfel de date nu pot fi sub nicio formă comunicate unor terțe părți.

12.

Părțile sunt de acord să schimbe, la cerere, informații privind echipamentul utilizat pentru monitorizarea prin satelit, pentru a garanta că fiecare componentă a echipamentului este perfect compatibilă cu cerințele formulate de cealaltă parte în sensul prezentelor dispoziții.

13.

Părțile sunt de acord să reexamineze aceste dispoziții dacă este cazul, în special în cazul unei disfuncții sau anomalii legate de nave. Toate aceste cazuri ar trebui notificate de către autoritatea competentă din Comore statului de pavilion cu cel puțin 15 zile înainte de reuniunea de reexaminare.

14.

Orice litigiu privind interpretarea sau punerea în practică a acestor dispoziții face obiectul unei consultări între părți, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din Acordul dintre Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor.

CAPITOLUL IV

PERSONALUL ÎMBARCAT

1.

Fiecare navă a Uniunii Europene ia la bord, pe propria cheltuială, cel puțin un marinar calificat din Comore în cursul unei campanii în apele comoriene.

2.

Armatorii vor face toate eforturile pentru a lua la bord mai mulți marinari din țările ACP.

3.

Armatorii sunt liberi să-i selecteze pe marinarii pe care-i iau la bordul navelor lor dintre cei aflați pe o listă transmisă de autoritățile comoriene competente.

4.

Armatorul sau agentul informează autoritățile comoriene competente cu privire la numele marinarilor locali luați la bordul navei respective, menționând funcția lor în cadrul echipajului.

5.

Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor îmbarcați pe navele de pescuit din UE. Aceasta se referă în special la libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negocieri colective, precum și la eliminarea discriminării în ceea ce privește încadrarea în muncă și profesia.

6.

Contractele de angajare ale marinarilor, din care un exemplar se dă semnatarilor, se încheie între agentul sau agenții armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora în consultare cu autoritățile comoriene competente. Aceste contracte garantează marinarilor faptul că vor beneficia de sistemul de asigurări sociale care li se aplică, inclusiv asigurarea de viață, de sănătate și în caz de accident.

7.

Salariile marinarilor din țările ACP sunt plătite de armatori. Acestea se stabilesc de comun acord între armatori sau reprezentanții lor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile de remunerare a marinarilor din ACP nu pot fi inferioare celor aplicabile echipajelor din țările lor și în niciun caz inferioare standardelor OIM.

8.

Orice marinar angajat la bordul navelor Uniunii Europene trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data de îmbarcare propusă. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și ora convenite pentru îmbarcare, armatorul este în mod automat absolvit de obligația de a-l lua pe respectivul marinar la bordul navei.

9.

Atunci când nu sunt luați la bord marinari locali din alte motive decât cele prevăzute la punctul anterior, armatorii navelor respective sunt obligați să plătească, pentru fiecare zi din campania de pescuit în apele comoriene, o sumă forfetară de 20 EUR pe zi și pe navă. Plata acestei sume se face în limitele stipulate la capitolul I secțiunea 2 punctul 6 din prezenta anexă.

10.

Această sumă este utilizată pentru formarea marinarilor locali și se plătește în contul specificat de autoritățile comoriene.

CAPITOLUL V

OBSERVATORII

1.

Navele autorizate să pescuiască în apele comoriene, în conformitate cu prevederile acordului, iau la bord observatori numiți de către autoritățile comoriene responsabile cu pescuitul, după cum urmează:

1.1.

La cererea ministerului comorian responsabil cu pescuitul, navele de pescuit ton iau la bord un observator desemnat de respectivul minister pentru verificarea capturilor efectuate în apele comoriene.

1.2.

Autoritățile comoriene competente întocmesc o listă de nave desemnate să ia un observator la bord și o listă de observatori desemnați. Aceste liste trebuie ținute la zi. Ele sunt transmise Comisiei Europene de îndată ce au fost redactate și la fiecare trei luni după aceea, atunci când sunt actualizate.

1.3.

Autoritățile comoriene competente informează armatorii sau agenții acestora cu privire la numele observatorului desemnat să fie luat la bordul navei lor în momentul emiterii autorizației sau cel târziu cu 15 zile înainte de data planificată de îmbarcare a observatorului.

2.

Observatorul este prezent la bord pe durata unei campanii de pescuit. Cu toate acestea, la cererea expresă a autorităților comoriene competente, această îmbarcare se poate întinde pe durata mai multor campanii, în funcție de durata medie a campaniilor pentru o anumită navă. Această cerere este făcută de autoritățile comoriene competente atunci când este notificat numele observatorului numit la bordul navei în cauză.

3.

Condițiile în care observatorii sunt luați la bord sunt convenite între armatori sau agenții lor și autoritățile comoriene.

4.

Observatorii sunt luați la bord într-un port ales de către armator la începutul primei campanii în apele comoriene după notificarea listei cu navele desemnate.

5.

În termen de două săptămâni și cu un preaviz de zece zile, armatorii implicați fac cunoscute porturile comoriene și datele la care intenționează să ia observatori la bord.

6.

În cazul în care observatorul este luat la bord într-o țară străină, costurile de călătorie ale acestuia vor fi suportate de către armator. În cazul în care o navă cu un observator comorian la bord părăsește apele comoriene, trebuie luate toate măsurile pentru a se asigura întoarcerea observatorului în Comore imediat ce acest lucru este posibil, pe cheltuiala armatorului.

7.

În cazul în care observatorul nu se prezintă la locul și momentul convenit sau în termen de douăsprezece ore de la momentul respectiv, armatorul este în mod automat exonerat de obligația de a lua observatorul la bord.

8.

Observatorii trebuie tratați ca ofițeri. Ei îndeplinesc următoarele sarcini:

8.1.

observă activitățile de pescuit ale navelor;

8.2.

verifică poziția navelor angajate în operațiuni de pescuit;

8.3.

consemnează uneltele de pescuit utilizate;

8.4.

verifică datele de captură pentru apele comoriene înregistrate în jurnalul de bord;

8.5.

verifică procentajele de capturi secundare și estimează cantitatea de deșeuri din speciile de pește, crustacee și cefalopode comercializabile;

8.6.

raportează prin radio datele privind pescuitul, inclusiv cantitatea de capturi și capturi secundare aflată la bord.

9.

Comandanții iau toate măsurile pentru a asigura siguranța fizică și bunăstarea observatorilor în cursul îndeplinirii sarcinilor lor.

10.

Observatorilor trebuie să li se pună la dispoziție toate facilitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor. Comandantul le acordă acces la mijloacele de comunicare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor, la documentele legate direct de activitățile de pescuit ale navei, inclusiv la jurnalul de bord și jurnalul de navigație, precum și la părțile navei necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor acestora.

11.

Pe durata șederii la bordul navei, observatorii:

11.1.

iau toate măsurile adecvate pentru ca prezența lor la bordul navei și condițiile de desfășurare a inspecției să nu întrerupă și să nu împiedice operațiunile de pescuit;

11.2.

respectă bunurile și echipamentele care se găsesc la bordul navei, precum și confidențialitatea tuturor documentelor care aparțin navei respective.

12.

La sfârșitul perioadei de observație și înainte de părăsirea navei, observatorii redactează un raport de activitate ce urmează a fi transmis autorităților comoriene competente, cu o copie pentru Comisia Europeană. Aceștia îl semnează în prezența comandantului, care poate adăuga sau determina adăugarea oricăror observații considerate relevante, urmate de semnătura comandantului. O copie a raportului este înmânată comandantului atunci când observatorul ajunge pe țărm.

13.

Armatorul asigură, pe propria cheltuială, cazarea și masa observatorilor în aceleași condiții ca cele de care beneficiază ofițerii de pe navă, ținând seama de structura navei.

14.

Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de autoritățile comoriene competente.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL

Navele de pescuit europene respectă măsurile și recomandările adoptate de Comisia pentru tonul din Oceanul Indian (IOTC) cu privire la uneltele de pescuit și la specificațiile tehnice ale acestora și toate celelalte măsuri tehnice aplicabile activităților lor de pescuit.

1.   Lista navelor

1.1.

Uniunea Europeană ține la zi o listă a navelor cărora li s-a emis o autorizație de pescuit în conformitate cu prezentul protocol. Această listă este notificată autorităților comoriene responsabile cu inspectarea activităților de pescuit de îndată ce este redactată și la fiecare actualizare.

1.2.

Navele Uniunii Europene pot fi incluse pe lista menționată la punctul precedent de îndată ce este primită notificarea plății în avans menționată la capitolul I secțiunea 2 punctul 3 din prezenta anexă. În acest caz, armatorul poate obține o copie certificată a acestei liste, pe care o păstrează la bordul navei în locul autorizației de pescuit, până la emiterea acesteia.

2.   Procedurile de control

2.1.

Armatorii navelor de pescuit ale Uniunii Europene angajate în activități de pescuit în apele comoriene permit și facilitează îmbarcarea și îndeplinirea sarcinilor oricărui funcționar comorian responsabil de inspecția și controlul activităților de pescuit.

2.2.

Prezența la bord a acestor funcționari nu trebuie să depășească timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

2.3.

După finalizarea inspecției și controlului, comandantul navei primește o copie a raportului de inspecție.

2.4.

Pentru a facilita procedurile mai sigure de inspecție și fără a aduce atingere prevederilor legislației comoriene, îmbarcarea trebuie realizată în așa fel încât platforma de inspecție și inspectorii să fie identificați drept ofițeri autorizați ai Uniunii Comorelor.

2.5.

Comandanții navelor de pescuit europene angajate în operațiuni de debarcare sau transbordare într-un port comorian permit și facilitează inspectarea acestor operațiuni de către inspectorii comorieni.

CAPITOLUL VII

INSPECȚIA NAVELOR

1.   Inspecția navelor

1.1.

Autoritățile comoriene competente informează Comisia Europeană și statul de pavilion, în cel mult 24 de ore lucrătoare, cu privire la toate inspecțiile și sancțiunile impuse navelor europene în apele comoriene.

1.2.

Comisia Europeană primește în același timp un raport succint privind împrejurările și motivele care au dus la inspecție.

2.   Procesul-verbal de inspecție

2.1.

După ce autoritățile comoriene competente au redactat o declarație, comandantul navei o semnează.

2.2.

Această semnătură nu prejudiciază drepturile și mijloacele de apărare la care comandantul poate recurge pentru a răspunde respectivei acuzații de infracțiune.

2.3.

Comandantul duce nava în portul indicat de autoritățile comoriene. În cazul unor încălcări minore, autoritățile comoriene competente pot autoriza ca nava arestată să-și continue activitățile de pescuit.

3.   Reuniunea de consultare în caz de inspecție

3.1.

Înainte de a lua în considerare vreo măsură cu privire la comandantul sau echipajul navei sau orice acțiune împotriva încărcăturii și echipamentelor navei, în afara măsurilor de conservare a probelor referitoare la presupusa încălcare, se desfășoară o reuniune de consultare, în termen de o zi lucrătoare de la primirea informațiilor sus-menționate, între Comisia Europeană și autoritățile comoriene competente, la care poate lua parte un reprezentant al statului membru implicat.

3.2.

La reuniune, părțile își pun la dispoziție reciproc orice documente sau informații relevante care ajută la clarificarea împrejurărilor faptelor stabilite. Armatorul sau reprezentantul acestuia este informat în legătură cu rezultatul acestei consultări, precum și cu toate măsurile luate în urma inspecției.

4.   Soluționarea inspecției

4.1.

Înaintea oricărei proceduri judiciare, se încearcă soluționarea presupusei infracțiuni prin procedură amiabilă. Această procedură se încheie în cel mult trei zile lucrătoare de la inspecție.

4.2.

În cazul unei soluționări amiabile, suma amenzii este determinată în conformitate cu legislația comoriană. Valoarea acestei sume se înregistrează, se semnează și se trimite Comisiei Europene, precum și statului de pavilion.

4.3.

În eventualitatea în care cazul nu a putut fi soluționat pe cale amiabilă și a fost trimis în fața unei instanțe judiciare competente, armatorul depune la o bancă desemnată de autoritățile competente comoriene o garanție bancară, stabilită în funcție de costurile ocazionate de inspecție și de valoarea amenzilor și a despăgubirilor de care sunt pasibili cei incriminați.

4.4.

Garanția bancară este irevocabilă până la finalizarea procedurii judiciare. Aceasta este deblocată în momentul în care procedura judiciară se încheie fără condamnare. În mod asemănător, în cazul unei condamnări ce conduce la o amendă mai mică decât garanția depusă, diferența este eliberată de autoritățile comoriene competente.

4.5.

Nava este eliberată, iar echipajul acesteia este autorizat să părăsească portul:

fie după îndeplinirea obligațiilor rezultate din procedura amiabilă, fie

atunci când garanția bancară prevăzută la punctul 4.3 a fost depusă și acceptată de autoritățile comoriene competente, în așteptarea finalizării procedurilor legale.

Apendice

1.   

Formular de cerere a unei autorizații de pescuit

2.   

Jurnal de bord pentru navele de pescuit ton cu plasă-pungă

3.   

Jurnal de bord pentru navele cu paragate

4.   

Formularul pentru intrarea în zonă și ieșirea din aceasta

5.   

Comunicarea mesajelor VMS către Comore – Raport de poziție

Apendicele 1

FORMULAR DE CERERE A UNEI AUTORIZAțII DE PESCUIT PENTRU O NAVĂ DE PESCUIT STRĂINĂ

Numele solicitantului: …

Adresa solicitantului: …

Numele și adresa navlositorului navei, dacă sunt diferite de cele menționate anterior: …

Numele și adresa reprezentantului (agentului) în Comore: …

Denumirea navei: …

Tipul navei: …

Țara de înmatriculare: …

Portul și numărul de înmatriculare: …

Identificarea externă a navei de pescuit: …

Indicativul de apel radio și frecvența: …

Lungimea navei: …

Lățimea navei: …

Tip de motor și cai putere: …

Tona registru brut a navei: …

Tona registru net a navei: …

Echipaj minim: …

Tip de pescuit: …

Specii de captură propuse: …

Perioadă de valabilitate cerută: …

Subsemnatul certific corectitudinea datelor de mai sus.

Data: … Semnătura …

Apendicele 2

MODEL DE FORMULAR DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT TON CU PLASĂ-PUNGĂ

Image 1

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

HOJA/SHEET No

DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICIÓN (cada lance o mediodia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACIÓN

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVACIONES

COMMENTS

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Une calée par ligne/Un lance cada línea/One set by line

SEMNĂTURA

DATA

Apendicele 3

MODEL DE FORMULAR DE PESCUIT PENTRU NAVELE CU PARAGATE

Image 2

Flag country/Pavilion

Name of boat/nom du navire

Date reported/Date de déclaration †

Name of captain/Nom du capitaine

Vessel size/Taille du navire

GT (tons)/TB (tonnes)

LOA (m)/LHT (m)

Reporting person/Personne déclarante

Name/Nom

Phone/Téléphone

License number/Numéro de licence

Departure date/Date de départ †

Departure port/Port de départ

Call sign/Indicatif radio

Arrival date/Date d’arrivée †

Arrival port/Port d’arrivée

Number of crew/Effectif équipage

† use YYYY/MM/DD for dates/utilisez AAAA/MM/JJ pour les dates

Gear configuration/configuration de l'engin

Branch line length/Longueur des avancons (m)

Float line length/longueur des ralingues de flotteurs (m)

Type of weight/type de poids

Length between branch lines/longueur entre les avancons

whole/entier

processed/transformé

Pentru fiecare lansare, capturile trebuie indicate în număr și greutate (kg), în liniile superioare și, respectiv, inferioare

Image 3

Date

Position

Tunas/thons

Billfishes / Aiguilles de mer

Sharks/requins

Latitude

Longitude

southern bluefin/thon rouge

albacore/german

bigeye/patudo

yellowfin/albacore

skipjack/listao

Swordfish/espadon

Stripped marlin/marlin ray

blue marlin/marlin bleu

black marlin/marlin noir

Sailfish/voilier

Shortbill spearfish/marlin rostre court

Blue shark/Peau bleue

Porbeagle/requin taupe

Mako/petite taupe

Other/autres

Degree/Degrs ą

N S

Degree/Degrs ą

E W

N S

E W

N S

E W

N S

E W

N S

E W

for dates, use the YYYY/MM/DD format/pour les dates, utiliser le format AAAA/MM/JJ

ą for positions, use the format/pour les positions, utiliser le formatŹ: XXXX'

** for SST, use a value with one decimal point/pour la SST, utiliser une valeur une dcimale

Apendicele 4

TABLOU STANDARD PENTRU MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII NAVELOR DE PESCUIT DIN UE ÎN APELE COMORIENE

Stat de pavilion

Denumirea navei

Indicativul navei

Anul

Categoria

(navă de pescuit ton cu plasă-pungă, navă cu paragate)

Autorizație

Intrarea în zonă

Ieșirea din zonă

Zile de pescuit

(VMS)

Capturi

Observații VMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apendicele 5

COMUNICAREA MESAJELOR VMS CĂTRE UNIUNEA COMORELOR

Raport de poziție

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Detaliu despre sistem – indică începutul înregistrării

Beneficiari

AD

O

Detaliu despre mesaj – destinatar. Cod de țară ISO Alpha 3

Expeditor

FS

O

Detaliu despre mesaj – emitent. Cod de țară ISO Alpha 3

Tipul de mesaj

TM

O

Detaliu despre mesaj – tip de mesaj „POS”

Indicativul de apel radio

RC

O

Detaliu despre navă – indicativul de apel radio internațional al navei

Numărul de referință intern al părții contractante

IR

F

Detaliu despre navă – numărul unic al părții contractante (cod ISO-3 al statului de pavilion urmat de un număr)

Numărul extern de înmatriculare

XR

F

Detaliu despre navă – numărul marcat pe partea laterală a navei

Statul de pavilion

FS

F

Detaliu despre statul de pavilion

Latitudine

LA

O

Detaliu poziție navă – poziția în grade și minute N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Detaliu poziție navă – poziția în grade și minute E/V GGMM (WGS-84)

Data

DA

O

Detaliu poziție navă – data înregistrării poziției UTC (AAAALLZZ)

Ora

TI

O

Detaliu despre poziția navei – ora înregistrării poziției UTC (HHMM)

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Detaliu despre sistem – indică sfârșitul înregistrării

Set de caractere: ISO 8859.1

Fiecare transmisie de date este structurată după cum urmează:

o bară oblică dublă (//) și codul „SR” indică începutul mesajului;

o bară oblică dublă (//) și un cod marchează începutul secvenței de date;

o bară oblică (/) marchează separarea între cod și date;

perechile de date sunt separate printr-un spațiu;

caracterele „ER” și o bară oblică dublă (//) la sfârșit indică sfârșitul înregistrării;

datele facultative se introduc între începutul și sfârșitul înregistrării.


REGULAMENTE

18.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/19


REGULAMENTUL (UE) NR. 1212/2010 AL CONSILIULUI

din 29 noiembrie 2010

privind alocarea posibilităților de pescuit în conformitate cu Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 21 mai 2010 un nou protocol (denumit în continuare „protocolul”) la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost parafat, fiind modificat printr-un schimb de scrisori la 16 septembrie 2010. Acest nou protocol acordă navelor UE posibilități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Uniunii Comorelor în ceea ce privește pescuitul.

(2)

La 29 noiembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/783/UE (2) privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului.

(3)

Este necesar să se definească metoda de alocare a posibilităților de pescuit între statele membre pentru durata protocolului.

(4)

Potrivit articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare (3), în cazul în care se constată că posibilitățile de pescuit alocate Uniunii Europene în baza protocolului nu sunt pe deplin utilizate, Comisia informează în această privință statele membre în cauză. Absența unui răspuns într-un termen care urmează să fie stabilit de Consiliu ar trebui să fie considerată ca o confirmare a faptului că navele statului membru în cauză nu utilizează pe deplin posibilitățile de pescuit alocate pe perioada respectivă. Ar trebui stabilit acest termen.

(5)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în prima zi următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Posibilitățile de pescuit stabilite prin protocolul la acord sunt alocate între statele membre după cum urmează:

(a)

nave de pescuit ton cu plasă-pungă

Spania

22 de nave

Franța

22 de nave

Italia

1 navă

(b)

nave de pescuit cu paragate plutitoare

Spania

12 nave

Franța

8 nave

Portugalia

5 nave

(2)   Fără a aduce atingere acordului și protocolului, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1006/2008.

(3)   În cazul în care cererile de autorizații de pescuit din partea statelor membre menționate la alineatul (1) nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia ia în considerare cereri de autorizații de pescuit din partea oricărui alt stat membru în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008.

Termenul menționat la articolul 10 alineatul (1) din regulamentul respectiv este stabilit la zece zile lucrătoare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

K. PEETERS


(1)  JO L 290, 20.10.2006, p. 7.

(2)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 286, 29.10.2008, p. 33.


18.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 1213/2010 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2010

de stabilire a normelor comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (1), în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Pentru facilitarea interconectării registrelor electronice naționale, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, Comisia trebuie să adopte norme comune pentru realizarea interconectării în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

(2)

Dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal, stabilite în special de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2), se aplică prelucrării oricăror date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009. În special, statele membre trebuie să implementeze măsuri corespunzătoare de securitate pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal.

(3)

Dacă este cazul, dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3), se aplică prelucrării oricăror date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Normele comune pentru interconectarea registrelor electronice naționale sunt cele stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 31 decembrie 2012.