ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.326.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 326

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
10 decembrie 2010


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2010/88/UE a Consiliului din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei-standard minime

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1157/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista 2012 a variabilelor-țintă secundare referitoare la condițiile de locuit ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță feroviară ( 1 )

11

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1159/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de stabilire a normelor privind gestionarea și distribuția de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2011, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

25

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1160/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

33

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1161/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

59

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1162/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

61

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1163/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Agneau du Périgord (IGP)]

64

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1164/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)]

66

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1165/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Salzwedeler Baumkuchen (IGP)]

68

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1166/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Agnello di Sardegna (IGP)]

70

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1167/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Prosciutto di Modena (DOP)]

72

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1168/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

74

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/1


DIRECTIVA 2010/88/UE A CONSILIULUI

din 7 decembrie 2010

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei-standard minime

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Articolul 97 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE al Consiliului (1) prevede ca de la 1 ianuarie 2006 până la 31 decembrie 2010 cota standard să nu fie mai mică de 15 %.

(2)

Cota standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în vigoare în diferitele state membre, combinată cu mecanismul sistemului de tranziție, a asigurat funcționarea sistemului la un nivel acceptabil. Cu noile norme privind locul de prestare a serviciilor care favorizează impozitarea la locul de consum, posibilitățile de exploatare a cotelor de TVA diferite prin relocalizare au fost limitate și mai mult, iar posibila denaturare a concurenței redusă.

(3)

Pentru a preîntâmpina ca divergențele crescânde în cotele standard ale TVA aplicate de statele membre să conducă la dezechilibre structurale în Uniunea Europeană și la denaturări ale concurenței în anumite sectoare de activitate, este o practică comună în domeniul taxelor indirecte stabilirea unor cote minime. Acest lucru este necesar și în materie de TVA.

(4)

În așteptarea rezultatelor consultărilor referitoare la o nouă strategie TVA, care ar trebui să conțină viitoarele reglementări și nivelele de armonizare corespunzătoare, ar fi prematură stabilirea unui nivel permanent al cotei standard sau modificarea nivelului cotei minime.

(5)

Prin urmare, este necesară menținerea cotei standard minime actuale a TVA la 15 % pentru o perioadă suplimentară, îndeajuns de lungă să asigure certitudine juridică și să permită continuarea evaluării.

(6)

Aceasta nu exclude o revizie ulterioară a legislației TVA înainte de 31 decembrie 2015 pentru a reflecta rezultatul noii strategii TVA.

(7)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare (2), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Uniunii, propriile tabele, care să ilustreze, în măsura posibilului, concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, și să le facă publice.

(8)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Articolul 97 din Directiva 2006/112/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 97

De la 1 ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2015, cota standard nu poate fi mai mică de 15 %.”

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2011. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 decembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REYNDERS


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 1157/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista 2012 a variabilelor-țintă secundare referitoare la condițiile de locuit

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) (1), în special articolul 15 alineatul (2) litera (f),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 a stabilit cadrul comun pentru producerea sistematică de statistici europene referitoare la venit și la condițiile de viață, care include date transversale și longitudinale comparabile și actuale privind venitul, precum și nivelul și componentele sărăciei și excluderii sociale la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

(2)

În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1177/2003, sunt necesare măsuri de punere în aplicare în ceea ce privește lista domeniilor și variabilelor-țintă secundare care vor fi incluse în fiecare an în componenta transversală a EU-SILC. Este necesar să se stabilească lista pentru anul 2012 a variabilelor-țintă secundare care urmează să fie incluse în modulul privind condițiile de locuit. De asemenea, aceasta ar trebui să includă codurile variabilelor și definițiile.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista variabilelor-țintă secundare, codurile variabilelor și definițiile pentru modulul 2012 privind condițiile de locuit, care trebuie să fie incluse în componenta transversală a statisticilor europene privind venitul și condițiile de viață (EU-SILC) sunt definite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 3.7.2003, p. 1.


ANEXĂ

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții în ceea ce privește unitatea, modul de culegere a datelor, perioada de referință și definițiile:

1.   Unitate

Variabilele țintă privesc două tipuri de unități:

Gospodărie: toate variabilele, cu excepția celor legate de „schimbarea de locuință”.

Individual: variabile legate de „schimbarea de locuință”.

2.   Modul de culegere a datelor

Pentru variabilele cerute la nivelul gospodăriei (secțiunea 1 din lista de mai jos), modul de culegere a datelor este interviul personal cu respondentul gospodăriei.

Pentru variabilele cerute la nivel individual (secțiunea 2 din lista de mai jos), modul de colectare a datelor este interviul personal cu toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de cel puțin 16 ani sau, dacă este cazul, cu respondentul selecționat din gospodăria respectivă.

Având în vedere caracteristicile informațiilor care trebuie să fie culese, sunt permise numai interviurile personale (și, ca o excepție, interviurile cu un alt membru al gospodăriei pentru persoanele absente temporar sau în incapacitatea de a răspunde) sau informațiile extrase din registre.

3.   Perioada de referință

Variabilele-țintă privesc patru tipuri de perioade de referință:

 

Perioada obișnuită: o iarnă/vară obișnuită, în zona în care este amplasată locuința (pentru variabilele „locuință încălzită în mod confortabil în timpul iernii” și „locuință confortabil de răcoroasă în timpul verii”).

 

Ultimii cinci ani (pentru variabilele legate de „schimbarea de locuință”). Este vorba de cei cinci ani precedenți datei interviului.

 

Următoarele șase luni (pentru variabilele legate de „riscul schimbării de locuință”). Este vorba de cele șase luni ulterioare datei interviului.

 

Perioada curentă (pentru toate celelalte variabile).

4.   Definiții

(1)   Instalații și facilități ale locuinței

(a)   Instalații electrice: fire, întrerupătoare, prize și alte instalații electrice permanente din locuință.

(b)   Instalații de apă/canalizare: conducte, robinete, sistem de scurgere și de evacuare a apei.

(c)   Încălzire centrală sau similar: se consideră că o locuință este echipată cu „încălzire centrală” în cazul în care încălzirea este furnizată fie de o centrală de încălzire comună, fie de o instalație montată în clădire sau în locuință, destinată încălzirii, oricare ar fi sursa energiei utilizate. Se includ radiatoarele electrice fixe, aparatele de încălzire cu gaz fixe și orice dispozitiv similar. Încălzirea produsă astfel trebuie să fie disponibilă în majoritatea camerelor.

(d)   Alte sisteme de încălzire fixe: se consideră că o locuință este încălzită cu un „alt sistem de încălzire fix” atunci când încălzirea nu este considerată „încălzire centrală/sau similar”. Se includ sobe, încălzitoare, șemineuri și dispozitive similare (inclusiv dispozitive de aer condiționat „fixe” utilizate ca aparate de încălzire).

(e)   Alte sisteme de încălzire fixe: niciun sistem sau dispozitiv de încălzire fix. Locuința ar putea fi, totuși, echipată cu aparate de încălzire mobile, inclusiv sisteme de aer condiționat mobile utilizate ca aparate de încălzire.

(f)   Adecvate: suficiente pentru satisfacerea cerințelor/necesităților generale ale gospodăriei. O instalație care este în permanență defectă este considerată inexistentă. Instalațiile neadecvate pot fi: instalațiile în stare nesatisfăcătoare, instalațiile periculoase, instalațiile care se defectează periodic, atunci când curentul electric/debitul apei este insuficient pentru utilizare, apa este nepotabilă sau în cantitate limitată. Problemele temporare minore precum blocarea evacuării apei nu înseamnă că instalația este neadecvată.

(2)   Accesibilitatea serviciilor de bază

(a)

Accesibilitate: se referă la serviciile utilizate de către gospodării, luând în considerare aspectele financiare, fizice, tehnice și sanitare.

(b)

Accesibilitatea serviciilor trebuie să fie evaluată din punct de vedere al accesului fizic și prin mijloace tehnice și al programului de lucru, dar nu și din punct de vedere al calității, al prețului și al unor aspecte similare. În consecință, accesul ar trebui să se refere la o realitate obiectivă și fizică. Acesta nu ar trebui să se bazeze pe opinii subiective.

(c)

Accesul ar trebui să fie determinat în raport cu serviciile utilizate efectiv de gospodăria respectivă. Dacă gospodăria nu se folosește de serviciu, trebuie să se utilizeze marcajul -2 „Fără aplicație”.

(d)

Accesul fizic trebuie evaluat în funcție de distanță, dar și în funcție de infrastructură și de echipamente, de exemplu, pentru respondenții cu handicap fizic.

(e)

Accesibilitatea în ceea ce privește operațiunile bancare prin telefon și online ar trebui, de asemenea, luată în considerare la evaluare, dacă aceste mijloace sunt utilizate efectiv în cadrul gospodăriei.

(f)

Ar trebui luate în considerare și serviciile furnizate la domiciliu, dacă gospodăria le utilează în mod efectiv. Astfel, accesibilitatea trebuie evaluată fără a se ține cont de modul (modurile) de acces ale gospodăriei la serviciu.

(g)

Accesibilitatea trebuie să fie luată în considerare la nivelul gospodăriei, iar dificultatea accesului trebuie să fie evaluată pentru ansamblul gospodăriei. Dacă respondentul nu utilizează un serviciu, în timp ce un alt membru sau alți membri ai gospodăriei îl utilizează, respondentul ar trebui să evalueze accesibilitatea din punctul de vedere al membrului/membrilor respectivi.

(h)

Dacă unul din membrii gospodăriei suferă de un handicap, dar un alt membru are acces cu ușurință la serviciu pentru acesta și dacă accesul la serviciu nu produce nici problemă gospodăriei în sensul că nu reprezintă o povară pentru gospodărie, serviciul va fi atunci considerat ca fiind ușor accesibil pentru gospodărie.

(i)

Pe de altă parte, dacă un membru al gospodăriei suferă de un handicap și nu poate avea acces la serviciu (de care are nevoie în mod personal) și dacă gospodăria nu dispune de resurse pentru a-i oferi asistență (de exemplu, dacă niciun alt membru nu poate avea acces cu ușurință la serviciu pentru el/ea), sau dacă acesta reprezintă o povară reală pentru gospodărie, în acest caz accesul la serviciu ar fi considerat ca fiind dificil pentru gospodărie.

(j)

Servicii de băcănie: servicii care pot satisface cea mai mare parte a nevoilor zilnice.

(k)

Servicii bancare: retragere de numerar, viramente și plata facturilor.

(l)

Servicii poștale: expedierea și primirea de corespondență obișnuită și colete.

(m)

Transport public: autobuz, metrou, tramvai și mijloace de transport similare.

(n)

Servicii de îngrijire medicală primară: medic generalist, centru de îngrijire medicală primară sau similar.

(o)

Învățământ obligatoriu: în cazul în care mai mult de un copil dintr-o gospodărie frecventează învățământul obligatoriu, respondentul ar trebui să facă referire la cel care întâmpină cele mai multe dificultăți.

5.   Transmiterea datelor

Variabilele țintă secundare ar trebui să fie transmise către Eurostat în fișierul de date referitoare la gospodărie (fișierul H) și în fișierul de date personale (fișierul P) după variabilele țintă primare.

DOMENIILE ȘI LISTA VARIABILELOR ȚINTĂ

 

Modulul 2012

Condiții de locuință

Denumirea variabilei

Codul

Variabila țintă

1.   

ELEMENTE SOLICITATE LA NIVEL DE GOSPODĂRIE

Spațiul în locuință

HC010

 

Lipsă de spațiu în locuință

1

Da

2

Nu

HC010_F

1

Completat

-1

Lipsește

HC020

 

Suprafața locuinței în metri pătrați

0-999 metri pătrați

HC020_F

1

Completat

-1

Lipsește

Instalații și facilități ale locuinței

HC030

 

Instalații electrice adecvate

1

Da

2

Nu

HC030_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (nicio instalație electrică)

HC040

 

Instalații de canalizare/apă adecvate

1

Da

2

Nu

HC040_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (nicio instalație de canalizare/apă)

HC050

 

Locuință echipată cu instalații de încălzire

1

Da — încălzire centrală sau similar

2

Da — alte sisteme de încălzire fixe

3

Da — alte sisteme de încălzire ne-fixe

4

Nu — fără nicio încălzire

HC050_F

1

Completat

-1

Lipsește

HC060

 

Locuință încălzită în mod confortabil în cursul iernii

1

Da

2

Nu

HC060_F

1

Completat

-1

Lipsește

HC070

 

Locuință confortabil de răcoroasă în timpul verii

1

Da

2

Nu

HC070_F

1

Completat

-1

Lipsește

Gradul general de satisfacție privind locuința

HC080

 

Gradul general de satisfacție privind locuința

1

Foarte nesatisfăcut

2

Nesatisfăcut

3

Satisfăcut

4

Foarte satisfăcut

HC080_F

1

Completat

-1

Lipsește

Accesibilitatea serviciilor de bază

HC090

 

Accesibilitatea serviciilor de băcănie

1

Cu mare dificultate

2

Cu o anumită dificultate

3

Cu ușurință

4

Cu mare ușurință

HC090_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (servicii nefolosite de către gospodărie)

HC100

 

Accesibilitatea serviciilor bancare

1

Cu mare dificultate

2

Cu o anumită dificultate

3

Cu ușurință

4

Cu mare ușurință

HC100_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (servicii nefolosite de către gospodărie)

HC110

 

Accesibilitatea serviciilor poștale

1

Cu mare dificultate

2

Cu o anumită dificultate

3

Cu ușurință

4

Cu mare ușurință

HC110_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (servicii nefolosite de către gospodărie)

HC120

 

Accesibilitatea transportului public

1

Cu mare dificultate

2

Cu o anumită dificultate

3

Cu ușurință

4

Cu mare ușurință

HC120_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (servicii nefolosite de către gospodărie)

HC130

 

Accesibilitatea serviciilor primare de îngrijire a sănătății

1

Cu mare dificultate

2

Cu o anumită dificultate

3

Cu ușurință

4

Cu mare ușurință

HC130_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (servicii nefolosite de către gospodărie)

HC140

 

Accesibilitatea învățământului obligatoriu

1

Cu mare dificultate

2

Cu o anumită dificultate

3

Cu ușurință

4

Cu mare ușurință

HC140_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (servicii nefolosite de către gospodărie)

Riscul schimbării de locuință

HC150

 

Riscul imediat al schimbării de locuință

1

Da – gospodăria va fi obligată să părăsească locuința

2

Da – gospodăria intenționează să părăsească locuința

3

Nu – gospodăria nu se așteaptă la nicio schimbare de locuință

HC150_F

1

Completat

-1

Lipsește

HC160

 

Motivul principal al obligației de a părăsi locuința

1

Gospodăria va fi obligată să părăsească locuința din cauza notificării care a fost făcută/va fi făcută de către proprietar cu privire la expirarea contractului

2

Gospodăria va fi obligată să părăsească locuința din cauza notificării care a fost făcută/va fi făcută de către proprietar în absența unui contract formal

3

Gospodăria va fi obligată să părăsească locuința din cauza evacuării

4

Gospodăria va fi obligată să părăsească locuința din cauza dificultăților financiare

5

Gospodăria va fi obligată să părăsească locuința din cauza altor motive

HC160_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (HC150 = 2 sau 3)

2.   

ELEMENTE SOLICITATE LA NIVEL INDIVIDUAL

Schimbarea locuinței

PC170

 

Schimbarea locuinței

1

Da

2

Nu

PC170_F

1

Completat

-1

Lipsește

-3

Respondent neselectat

PC180

 

Principalul motiv de schimbare a locuinței

1

Motive de ordin familial

2

Motive profesionale

3

Motive legate de educație

4

Evacuare

5

Proprietarul nu a prelungit contractul

6

Dorința de a schimba statutul de ocupare a locuinței

7

Motive legate de locuință

8

Motive legate de vecinătate

9

Motive financiare

10

Alte motive

PC180_F

1

Completat

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PC170 = 2)

-3

Respondent neselectat


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/11


REGULAMENTUL (UE) NR. 1158/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță feroviară

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Recomandarea ERA/REC/SAF/09-2009 a Agenției Europene a Căilor Ferate privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea conformității, prezentată Comisiei la 18 septembrie 2009,

întrucât:

(1)

Directiva 2004/49/CE creează un cadru oferind condiții egale tuturor întreprinderilor feroviare, prin aplicarea acelorași cerințe pentru certificatele de siguranță în întreaga Uniune. Scopul metodei de siguranță comune (MSC) este acela de a furniza un cadru în care autoritățile naționale de siguranță să armonizeze la nivelul Uniunii criteriile pe baza cărora adoptă decizii, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Directiva 2004/49/CE.

(2)

Este necesar să se prevadă o metodă care să permită autorităților naționale de siguranță să evalueze gradul de adecvare al proceselor elaborate de întreprinderile feroviare pentru a îndeplini cerințele armonizate pentru obținerea certificatelor de siguranță partea A emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a) și a certificatelor de siguranță partea B emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE. Trebuie definite criteriile pe baza cărora autoritățile naționale de siguranță efectuează evaluarea și stabilite procedurile care trebuie urmate.

(3)

În ceea ce privește conformitatea cu cerințele de siguranță în conformitate cu care trebuie clar definită responsabilitatea pentru întreținerea vehiculelor feroviare este necesar ca o întreprindere feroviară care nu reprezintă entitatea responsabilă cu menținerea tuturor vehiculelor pe care le exploatează să se asigure, prin intermediul unor acorduri contractuale adecvate, cum ar fi contractul general de utilizare (CGU), că tuturor vehiculelor li se atribuie o entitate responsabilă cu întreținerea acestora care răspunde pentru întreținerea vehiculelor în conformitate cu articolul 14a din Directiva 2004/49/CE. Contractul dintre părți trebuie să specifice schimbul de informații între ambele întreprinderi, necesar pentru garantarea exploatării în siguranță a vehiculelor.

(4)

Autorizațiile sau certificatele acordate în conformitate cu legislația pertinentă a Uniunii contractanților sau furnizorilor pot fi considerate drept dovadă valabilă pentru evaluarea conformității cu cerințele de siguranță ale produselor sau serviciilor furnizate de contractanți sau furnizori ai întreprinderilor feroviare, cum ar fi prestarea de servicii de către centrele de formare recunoscute în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (2). Certificarea entităților responsabile cu întreținerea în conformitate cu articolul 14a din Directiva 2004/49/CE poate, de asemenea, să fie considerată drept dovadă valabilă. Până la intrarea în vigoare a sistemului european de certificare, certificatele acordate pe baza Memorandumului de înțelegere privind stabilirea principiilor de bază ale unui sistem comun de certificare a entităților responsabile de întreținerea vagoanelor de marfă (3) semnat la 14 mai 2009 pot fi considerate drept dovadă valabilă pentru evaluarea conformității cu cerințele de siguranță relevante.

(5)

Pentru a evalua capacitatea unei întreprinderi feroviare de a respecta toate cerințele necesare pentru desfășurarea activității în general, precum și pentru exploatarea rețelelor specifice pentru care solicită un certificat, autoritățile naționale de siguranță evaluează sistemul de management al siguranței al întreprinderii feroviare la nivel global.

(6)

Fiecare autoritate națională de siguranță trebuie să prevadă proceduri pentru a verifica dacă rezultatele prevăzute în cererea pentru certificatul de siguranță sunt obținute în cadrul operațiunilor de exploatare după acordarea certificatului și dacă se îndeplinesc în mod permanent toate cerințele necesare, în conformitate cu prevederile articolului 16 alineatul (2) litera (f) și ale articolului 17 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE. Prin urmare, este necesară elaborarea unui regim de supraveghere ulterioară certificării bazat pe principii cheie fundamentale în vederea garantării unei abordări armonizate din partea autorităților naționale de siguranță din fiecare stat membru.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 27 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește o metodă de siguranță comună (MSC) pentru evaluarea conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță așa cum se menționează la articolul 6 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2004/49/CE.

MSC include:

(a)

o procedură și criterii de evaluare a cererilor depuse de întreprinderile feroviare pentru obținerea de certificate de siguranță menționate la articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE, prevăzute în anexele I, II și III la prezentul regulament;

(b)

principii de supraveghere a respectării cerințelor Directivei 2004/49/CE după acordarea certificatului de către autoritățile naționale de siguranță, prevăzute în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarea definiție: „supraveghere” înseamnă modalitățile instituite de autoritățile naționale de siguranță pentru a ține sub observație performanțele în domeniul siguranței după acordarea certificatului de siguranță.

Articolul 3

Proceduri de evaluare a cererilor

1.   Atunci când examinează cererile de certificate de siguranță partea A, precum și cele de certificate de siguranță partea B, depuse după intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritățile naționale de siguranță aplică procedura prevăzută în anexa I la prezentul regulament pentru evaluarea conformității cu cerințele Directivei 2004/49/CE. Autoritățile naționale de siguranță utilizează criteriile de evaluare prevăzute în anexa II la prezentul regulament pentru certificatele de siguranță emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE și criteriile prevăzute în anexa III la prezentul regulament pentru certificatele de siguranță emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2004/49/CE. Aceste criterii sunt folosite și în cazul reînnoirii certificatelor de siguranță în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2004/49/CE.

2.   Pe durata evaluării, autoritățile naționale de siguranță pot accepta angajamentele luate de solicitanți conform cărora aceștia vor gestiona riscurile prin utilizarea contractelor cu terți. Contractele specifică și schimbul de informații necesare pentru garantarea siguranței exploatării vehiculelor, mai ales în domeniile legate de gestionarea întreținerii.

3.   Se presupune că produsele și serviciile furnizate de contractanți sau furnizori întreprinderilor feroviare sunt conforme cu cerințele de siguranță în cazul în care contractanții, furnizorii sau produsele sunt certificate în conformitate cu sistemele de certificare stabilite în temeiul legislației Uniunii pentru furnizarea acestor produse sau servicii.

Articolul 4

Supravegherea

După acordarea unui certificat de siguranță, autoritățile naționale de siguranță supraveghează, atât pentru certificatele de siguranță partea A, cât și pentru certificatele de siguranță partea B, aplicarea permanentă, de către întreprinderile feroviare, a sistemului lor de management al siguranței și să aplice principiile de supraveghere prevăzute în anexa IV.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

(2)  JO L 315, 3.12.2007, p. 51.

(3)  http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf


ANEXA I

Procedura de evaluare a conformității cu cerințele de obținere a certificatelor de siguranță care urmează să fie emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2004/49/CE

1.   Procedurile instituite de o agenție națională de siguranță pentru a primi și a evalua cererile, precum și pentru a acorda certificatele de siguranță se întemeiază pe următoarele principii-cadru:

(a)   Elaborarea și revizuirea procesului de evaluare

Autoritățile naționale de siguranță elaborează procese structurate care se pretează auditării, care să fie aplicate de persoane competente adecvate. Autoritățile examinează cererile în funcție de criteriile de evaluare pentru sistemele de management al siguranței menționate în anexele II și III. Autoritățile înregistrează deciziile și indică motivele care au stat la baza adoptării fiecăreia dintre ele. Procesul global de evaluare instituit de o autoritate națională de siguranță este revizuit la nivel intern în mod periodic și ameliorat în mod continuu pentru a garanta eficacitatea și eficiența sa.

(b)   Calitatea procesului de evaluare

Autoritățile naționale de siguranță monitorizează calitatea propriilor acțiuni în anumite etape cheie ale gestionării cererilor de certificate de siguranță.

(c)   Domeniul de aplicare al evaluării

Evaluarea este realizată la nivelul sistemului de management și este orientată către procese. Atunci când examinarea relevă existența unor deficiențe, autoritatea națională de siguranță își poate utiliza competențele discreționare și, în funcție de natura și gravitatea neconformității, indică aspectele care trebuie ameliorate. În sfârșit, autoritatea națională de siguranță își exercită competența de a respinge cererea.

Evaluarea este:

corespunzătoare riscurilor la care sunt expuse operațiunile solicitantului, caracterului și amplorii acestora.

bazată pe determinarea capacității globale a întreprinderii feroviare de a funcționa în siguranță, conform descrierii din sistemul său de management al siguranței.

(d)   Calendarul evaluării

Autoritățile naționale de siguranță termină evaluarea în intervalul de timp prevăzut la articolul 12 din Directiva 2004/49/CE, având în același timp grijă ca dovezile furnizate de solicitant să fie examinate în mod suficient. Autoritatea națională de siguranță informează întreprinderile feroviare cu privire la aspectele cele mai preocupante cât mai repede posibil în timpul etapei de evaluare.

(e)   Procesul decizional în timpul evaluării

Decizia de a accepta sau de a respinge o cerere de certificat sau de autorizație de siguranță se întemeiază pe dovezile furnizate de solicitant și pe eventuala dovedire a respectării cerințelor relevante.

2.   Autoritatea națională de siguranță evaluează dacă cererea de certificat de siguranță este conformă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei (1).

3.   În special, autoritatea națională de siguranță evaluează dacă rezumatul manualului sistemului de management al siguranței anexat permite o estimare inițială a calității și a gradului de adecvare a sistemului respectiv și decide în ce domenii sunt necesare informații suplimentare. Autoritatea națională de siguranță poate, în cadrul acestei cereri de informații suplimentare, să încerce să obțină toate informațiile detaliate pe care le consideră necesare în mod rezonabil, pentru a o ajuta în evaluarea cererii.

4.   Atunci când se acordă un certificat de siguranță, este documentată, pentru fiecare criteriu în parte, respectarea criteriilor de evaluare de către sistemul de management al siguranței al solicitantului.

5.   Atunci când se identifică un aspect care mai necesită lămuriri sau o eventuală nerespectare a cerințelor, autoritatea națională de siguranță formulează observații concrete și îl ajută pe solicitant să înțeleagă nivelul de detaliu care trebuie să caracterizeze răspunsul care i-a fost solicitat. În acest scop autoritatea respectivă:

(a)

prezintă cu exactitate criteriile relevante și se asigură că solicitantul a înțeles în mod clar care sunt neconformitățile identificate;

(b)

identifică părțile relevante ale regulamentelor, normelor și standardelor conexe;

(c)

indică de ce nu este îndeplinit criteriul de evaluare;

(d)

stabilește angajamentele, informațiile sau orice alte dovezi justificative suplimentare care trebuie furnizate, în conformitate cu nivelul de detaliu al criteriului, și specifică atât măsurile care trebuie instituite de solicitant pentru a rectifica deficiența, cât și termenul pentru îndeplinirea cerințelor.

(e)

specifică domeniile care ar putea face obiectul unei examinări viitoare în cadrul supravegherii ulterioare acordării certificatului.

6.   Dacă o întreprindere feroviară solicită în același timp atât un certificat de siguranță partea A, cât și un certificat de siguranță partea B, autoritatea de siguranță națională se asigură că este acordat mai întâi certificatul partea A, sau că ambele certificate sunt acordate în același timp, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007. Autoritatea națională de siguranță trebuie totuși să definească o procedură privind utilizarea formularului de cerere (în special a paginii introductive la anexe) pentru cazul în care se depune o nouă cerere pentru ambele certificate în același timp.

7.   Procedurile-cadru generale în vigoare pentru evaluarea cererilor de certificate de siguranță se aplică și cererilor de certificate de siguranță menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE.

8.   Evaluarea de către o autoritate națională de siguranță a unei cereri de certificat menționată la articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE se aplică numai capacității întreprinderii feroviare de a respecta cerințele necesare pentru exploatarea rețelei specifice pentru care solicită un certificat, utilizând procedurile stabilite pentru obținerea unui certificat partea A.

9.   Aceste criterii de evaluare se bazează pe constatarea faptului că rezultatele prevăzute ca urmare a aplicării procedurilor sau proceselor de gestionare a exploatării unei rețele specifice au fost documentate și că s-a asumat angajamentul de a implementa rezultatele respective. Prin urmare, pentru a se verifica dacă au fost îndeplinite criteriile, autoritatea națională de siguranță poate solicita întreprinderii feroviare furnizarea unor exemple de acte din documentația pe care și-a propus să o utilizeze.

10.   Autoritățile naționale de siguranță cooperează în ceea ce privește abordarea cazurilor de nerespectare a criteriilor de evaluare pentru certificatele partea B, sau pentru a soluționa incertitudinile privind cererea de certificate partea B. O autoritate națională de siguranță care evaluează o cerere de certificat partea B trebuie să comunice cu autoritatea națională de siguranță care a emis certificatul de siguranță partea A pentru a discuta și a găsi un acord cu privire la măsurile eventuale pe care trebuie să le adopte fiecare pentru a asigura respectarea criteriilor de evaluare pentru certificate partea B.


(1)  JO L 153, 14.6.2007, p. 9.


ANEXA II

Criteriile de evaluare a conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță care urmează să fie emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/49/CE legate de sistemul de management al siguranței aplicat de întreprinderea feroviară așa cum este descris la articolul 9 și în anexa III din respectiva directivă

A.   MĂSURI DE CONTROL AL TUTUROR RISCURILOR ASOCIATE CU ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII FEROVIARE (1)

A.1

Există proceduri pentru identificarea riscurilor asociate operațiunilor feroviare, inclusiv cele care rezultă direct din activitățile profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru și din activitățile altor organizații și/sau persoane.

A.2

Există proceduri pentru elaborarea și instituirea măsurilor de control al riscurilor.

A.3

Există proceduri pentru monitorizarea eficacității măsurilor de control al riscurilor și pentru implementarea schimbărilor, atunci când este necesar.

A.4

Există proceduri care să permită recunoașterea necesității de a colabora cu alte entități (de exemplu, gestionarul de infrastructură, întreprinderi feroviare, producătorii, furnizorii de lucrări de întreținere, entitatea responsabilă cu întreținerea, deținătorii de vehicule feroviare, prestatorii de servicii și entitățile achizitoare), dacă este cazul, în legătură cu aspectele pentru care dispun de interfețe partajate susceptibile de a afecta implementarea măsurilor adecvate de control al riscurilor în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE.

A.5

Există proceduri privind documentația convenită și comunicarea cu entitățile relevante, inclusiv identificarea rolurilor și responsabilităților fiecărei organizații participante, precum și a specificațiilor privind schimburile de informații.

A.6

Există proceduri pentru monitorizarea eficacității acestor măsuri și pentru implementarea schimbărilor, atunci când este necesar.

B.   CONTROLUL RISCURILOR LEGATE DE FURNIZAREA DE LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI MATERIAL (2)

B.1

Există proceduri de determinare a cerințelor/standardelor/proceselor de întreținere pe baza datelor privind siguranța și a repartizării materialului rulant.

B.2

Există proceduri pentru adaptarea periodicității lucrărilor de întreținere în funcție de tipul și de amploarea serviciilor prestate și/sau de datele privind materialul rulant.

B.3

Există proceduri pentru a garanta că responsabilitatea întreținerii este clar definită, pentru a identifica competențelor necesare pentru posturile din domeniul întreținerii și pentru a repartiza în mod adecvat responsabilitățile.

B.4

Există proceduri pentru colectarea informațiilor privind disfuncționalitățile și defecțiunile care rezultă din operațiunile curente și pentru raportarea acestora responsabililor cu întreținerea.

B.5

Există proceduri pentru identificarea riscurilor generate de defecțiuni și de lipsa de conformitate a construcțiilor sau de anomalii pe parcursul întregului ciclu de viață, precum și pentru raportarea acestora părților interesate.

B.6

Există proceduri de verificare și control al performanțelor și rezultatelor operațiunilor de întreținere, în scopul de a garanta că acestea sunt conforme cu standardele organizației.

C.   CONTROLUL RISCURILOR LEGATE DE UTILIZAREA CONTRACTANȚILOR ȘI CONTROLUL FURNIZORILOR (3)

C.1

Există proceduri de verificare a competenței contractanților (inclusiv a subcontractanților) și a furnizorilor.

C.2

Există proceduri de verificare și control al performanțelor și rezultatelor în materie de siguranță pentru toate serviciile și produsele care au la bază un contract furnizate fie de contractant fie de furnizor, în scopul de a garanta că acestea sunt conforme cu cerințele prevăzute în contract.

C.3

Responsabilitățile și sarcinile privind siguranța feroviară sunt definite în mod clar, cunoscute și repartizate între partenerii contractuali și celelalte părți interesate.

C.4

Există proceduri pentru asigurarea trasabilității documentelor și contractelor legate de siguranță.

C.5

Există proceduri pentru a garanta că sarcinile privind siguranța, inclusiv schimbul de informații legate de siguranță, sunt îndeplinite de contractanți sau furnizori în conformitate cu cerințele relevante prevăzute în contract.

D.   RISCURI CARE REZULTĂ DIN ACTIVITĂȚILE ALTOR PĂRȚI CARE NU FAC PARTE DIN SISTEMUL FEROVIAR (4)

D.1

Există proceduri de identificare a riscurilor potențiale generate de părțile care nu fac parte din sistemul feroviar, dacă acest lucru este oportun și rezonabil.

D.2

Există proceduri de stabilire a măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor identificate la punctul D.1, în măsura în care sunt implicate responsabilitățile solicitantului.

D.3

Există proceduri de monitorizare a eficacității măsurilor identificate la punctul D.2 și de implementare a schimbărilor, dacă este cazul.

E.   DOCUMENTAȚIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI

E.1

Există o descriere a activității care clarifică tipul și dimensiunea exploatării, precum și riscul asociat acesteia.

E.2

Există o descriere a structurii sistemului de management al siguranței, inclusiv repartizarea rolurilor și responsabilităților.

E.3

Există o descriere a procedurilor sistemului de management al siguranței solicitate în conformitate cu articolul 9 și anexa III din Directiva 2004/49/CE, coerente cu tipul și amploarea serviciilor prestate.

E.4

Sunt enumerate si descrise pe scurt procesele și sarcinile critice pentru siguranță, relevante pentru tipul de activitate/serviciu.

F.   DISTRIBUIREA RESPONSABILITĂȚILOR (5)

F.1

Există o descriere a modului în care se asigură coordonarea activităților sistemului de management al siguranței la nivelul organizației, având la bază cunoștințele dovedite și responsabilitatea asumată la nivelul managementului.

F.2

Există proceduri care garantează că membrii personalului cărora li s-au delegat responsabilități în cadrul organizației dețin autoritatea, competența și resursele adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor.

F.3

Sunt clar definite domeniile de responsabilitate legate de siguranță, precum și distribuția responsabilităților către funcțiile specifice asociate acestor domenii, împreună cu interfețele respective.

F.4

Există o procedură care garantează definirea clară a sarcinilor legate de siguranță și delegarea lor personalului cu competențe adecvate.

G.   GARANTAREA CONTROLULUI MANAGERIAL LA DIFERITE NIVELURI (6)

G.1

Există o descriere a modului în care responsabilitățile sunt alocate fiecărui proces legat de siguranță în întreaga organizație.

G.2

Există o procedură de monitorizare periodică a îndeplinirii sarcinilor de către reprezentanții manageriali care trebuie să intervină în cazul în care sarcinile nu sunt îndeplinite în mod adecvat.

G.3

Există proceduri de identificare și de gestionare a impactului altor activități de management asupra sistemului de management al siguranței.

G.4

Există proceduri prin care persoanele care dețin un rol în managementul siguranței sunt recunoscute responsabile pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin.

G.5

Există proceduri de alocare a resurselor în vederea îndeplinirii sarcinilor din cadrul sistemului de management al siguranței.

H.   IMPLICAREA PERSONALULUI ȘI A REPREZENTANȚILOR ACESTUIA LA TOATE NIVELURILE (7)

H.1

Există proceduri pentru garantarea faptului că personalul și reprezentanții acestuia sunt reprezentați și consultați în mod adecvat atunci când se definesc, se propun, se revizuiesc sau se elaborează aspectele privind siguranța ale procedurilor operaționale care pot necesita personal.

H.2

Implicarea personalului și măsurile de consultare sunt documentate.

I.   GARANTAREA UNEI ÎMBUNĂTĂȚIRI CONTINUE (8)

Există proceduri de garantare, dacă este rezonabil din punct de vedere practic, a îmbunătățirii continue a sistemului de management al siguranței; ele includ:

(a)

proceduri de revizuire periodică a sistemului de management al siguranței, în funcție de necesități;

(b)

proceduri de descriere a mecanismelor de monitorizare și analiza datelor relevante privind siguranța;

(c)

proceduri de descriere a modului în care sunt corectate deficiențele constatate;

(d)

proceduri de descriere a implementării noilor norme de management al siguranței în funcție de evoluția înregistrată și de experiența dobândită;

(e)

proceduri de descriere a modului în care rezultatele auditului intern sunt utilizate pentru a ameliora sistemul de management al siguranței.

J.   O POLITICĂ DE SIGURANȚĂ APROBATĂ DE DIRECTORUL GENERAL AL ORGANIZAȚIEI ȘI COMUNICATĂ ÎNTREGULUI PERSONAL (9)

Există un document care descrie politica de siguranță a organizației și care:

(a)

este comunicat și pus la dispoziția personalului, de exemplu, prin intermediul intranetului organizației;

(b)

corespunde tipului și dimensiunii serviciului;

(c)

este aprobat de directorul general al organizației.

K.   OBIECTIVE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE ALE ORGANIZAȚIEI PENTRU MENȚINEREA ȘI AMELIORAREA SIGURANȚEI, PRECUM ȘI PLANURI ȘI PROCEDURI PENTRU ATINGEREA ACESTOR OBIECTIVE (10)

K.1

Există proceduri pentru determinarea obiectivelor relevante de siguranță care concordă cu cadrul legal și există un document care enumeră aceste obiective.

K.2

Există proceduri de determinare a obiectivelor relevante de siguranță, coerente cu tipul și amploarea operațiunilor feroviare vizate și cu riscurile asociate.

K.3

Există proceduri de evaluare periodică a performanței globale în domeniul siguranței în raport cu obiectivele de siguranță ale organizației și cu obiectivele de siguranță stabilite la nivelul statului membru.

K.4

Există proceduri pentru monitorizarea și revizuirea modalităților operaționale în mod periodic, prin:

(a)

colectarea datelor relevante privind siguranța care să permită identificarea tendințelor performanțelor în domeniul siguranței și evaluarea măsurii în care sunt atinse obiectivele;

(b)

interpretarea datelor relevante și implementarea schimbărilor necesare.

K.5

Există proceduri instituite de întreprinderile feroviare pentru elaborarea de planuri și de proceduri care vizează atingerea obiectivelor lor.

L.   PROCEDURI PENTRU ATINGEREA STANDARDELOR TEHNICE ȘI OPERAȚIONALE EXISTENTE, NOI ȘI MODIFICATE, ORI A ALTOR CONDIȚII PRESCRIPTIVE (11)

L.1

Există, în ceea ce privește cerințele de siguranță relevante pentru tipul și amploarea operațiunilor, proceduri:

(a)

de identificare a acestor cerințe și de actualizare a procedurilor relevante pentru a reflecta schimbările care le sunt aduse (managementul controlului schimbărilor);

(b)

de implementare a acestor cerințe;

(c)

de monitorizare a respectării lor;

(d)

pentru luarea de măsuri în cazul în care se observă nerespectarea acestor cerințe.

L.2

Există proceduri pentru a garanta că se utilizează personalul, documentele specifice, echipamentul și materialul rulant adecvate, în scopurile prevăzute.

L.3

Sistemul de management al siguranței dispune de proceduri pentru a garanta că întreținerea este efectuată în conformitate cu cerințele relevante.

M.   PROCEDURI ȘI METODE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII RISCURILOR ȘI PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL AL RISCURILOR ATUNCI CÂND O SCHIMBARE A CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE SAU UN MATERIAL NOU IMPUNE NOI RISCURI ASUPRA INFRASTRUCTURII ȘI OPERAȚIUNILOR (12)

M.1

Există proceduri de gestionare a schimbărilor privind echipamentul, procedurile, organizarea, personalul sau interfețele.

M.2

Există proceduri de evaluare a riscurilor pentru gestionarea schimbărilor și pentru aplicarea metodei comune de siguranță în vederea analizării și evaluării riscurilor, dacă este necesar, conform prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 352/2009 al Comisiei (13).

M.3

Întreprinderea feroviară dispune de proceduri pentru utilizarea rezultatelor evaluării riscurilor în alte procese ale organizației și pentru a le supune atenției personalului relevant.

N.   FURNIZAREA UNOR PROGRAME DE FORMARE A PERSONALULUI ȘI A UNOR SISTEME PENTRU A GARANTA MENȚINEREA COMPETENȚEI PERSONALULUI ȘI ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ÎN MOD ADECVAT (14)

N.1

Există un sistem de management al competenței care include cel puțin:

(a)

identificarea cunoștințelor și competențelor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor privind siguranța;

(b)

principii de selecție (nivelul de educație de bază, aptitudinile mentale și fizice solicitate);

(c)

formare inițială și certificarea competențelor obținute;

(d)

formare continuă și actualizarea periodică a cunoștințelor și competențelor existente;

(e)

verificarea periodică a competenței, dacă este necesar;

(f)

măsuri speciale aplicabile în caz de accidente/incidente sau de absențe de lungă durată, conform prevederilor/dacă este cazul;

(g)

formare specifică privind sistemul de management al siguranței pentru personalul direct implicat în garantarea bunei funcționări a sistemului respectiv.

N.2

Există proceduri în cadrul sistemului de management al competenței, care:

(a)

prevăd identificarea posturilor care presupun îndeplinirea unor sarcini privind siguranța;

(b)

prevăd identificarea posturilor care necesită asumarea responsabilităților pentru luarea de decizii operaționale în cadrul sistemului de management al siguranței;

(c)

garantează că personalul deține cunoștințele, competențele și aptitudinile (medicale și psihologice) adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite și că participă periodic la activități de formare.

(d)

repartizează sarcini relevante personalului cu competențe adecvate;

(e)

monitorizează modul în care sunt îndeplinite sarcinile și instituie măsuri corective dacă este necesar.

O.   MĂSURI PENTRU FURNIZAREA DE INFORMAȚII SUFICIENTE ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, ÎNTRE ORGANIZAȚII CARE EXPLOATEAZĂ ACEEAȘI INFRASTRUCTURĂ (15)

O.1

Există proceduri pentru a garanta că:

(a)

personalul cunoaște și înțelege sistemul de management al siguranței și că informațiile sunt ușor accesibile;

(b)

documentația adecvată privind sistemul de management al siguranței este pusă la dispoziția personalului relevant implicat în domeniul siguranței.

O.2

Există proceduri pentru a garanta că:

(a)

informațiile operaționale cheie sunt pertinente și valide;

(b)

personalul este la curent cu existența lor înainte ca ele să fie aplicate;

(c)

personalul are acces la aceste informații și, dacă este necesar, acestuia îi sunt furnizate, în mod oficial, copii ale informațiilor.

O.3

Există mecanisme pentru partajarea informațiilor între organizațiile feroviare.

P.   PROCEDURI ȘI FORMATE PENTRU DOCUMENTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND SIGURANȚA ȘI DESEMNAREA UNEI PROCEDURI PENTRU CONTROLUL CONFIGURĂRII INFOMAȚIILOR VITALE PRIVIND SIGURANȚA (16)

P.1

Există proceduri pentru a garanta că toate informațiile pertinente sunt precise, complete, coerente, ușor de înțeles, actualizate în mod adecvat și documentate în mod corespunzător.

P.2

Există proceduri pentru:

(a)

configurarea, generarea, distribuirea și gestionarea controlului schimbărilor aduse documentației relevante privind siguranța;

(b)

primirea, colectarea și stocarea documentației/informațiilor relevante pe suport hârtie sau prin intermediul altor sisteme de înregistrare.

P.3

Există o procedură de control al configurării informațiilor vitale privind siguranța.

Q.   PROCEDURI PENTRU ASIGURAREA RAPORTĂRII, ANCHETĂRII ȘI ANALIZĂRII ACCIDENTELOR, INCIDENTELOR, INCIDENTELOR EVITATE LA LIMITĂ ȘI A ALTOR EVENIMENTE PERICULOASE, PRECUM ȘI PENTRU A GARANTA LUAREA MĂSURILOR PREVENTIVE NECESARE (17)

Q.1

Există proceduri pentru a garanta că accidentele, incidentele, incidentele evitate la limită și alte evenimente periculoase:

(a)

sunt raportate, înregistrate, investigate și analizate;

(b)

sunt raportate, în conformitate cu legislația în materie, organismelor naționale.

Q.2

Există proceduri pentru a garanta că:

(a)

recomandările autorității naționale de siguranță, ale organismului național de anchetă și cele care rezultă din investigațiile interne sau ale sectorului sunt evaluate și implementate dacă sunt adecvate sau obligatorii;

(b)

se ține cont de rapoartele/informațiile relevante ale altor întreprinderi feroviare, gestionari de infrastructură, entități responsabile cu întreținerea și deținători de vehicule feroviare.

Q.3

Există proceduri care să asigure că se învață din informațiile relevante legate de investigarea și cauzele accidentelor, incidentelor, incidentelor evitate la limită și a altor evenimente periculoase și că pe baza acestora sunt adoptate, dacă este necesar, măsuri preventive.

R.   PREVEDEREA UNOR PLANURI DE ACȚIUNE, SISTEME DE ALERTĂ ȘI INFORMAȚII ÎN CAZ DE URGENȚĂ, CONVENITE CU AUTORITĂȚILE PUBLICE CORESPUNZĂTOARE (18)

R.1

Toate tipurile de urgențe, inclusiv exploatarea în condiții de degradare, sunt specificate într-un document și există proceduri pentru identificarea noilor tipuri de urgențe.

R.2

Există proceduri care garantează că, pentru fiecare tip de urgență identificat:

(a)

serviciile de urgență pot fi prompt contactate;

(b)

serviciilor de urgență le sunt furnizate toate informațiile necesare, atât din timp, pentru a-și pregăti intervențiile, cât și în momentul în care survine urgența.

R.3

Rolurile și responsabilitățile tuturor părților sunt identificate și enunțate într-un document.

R.4

Există planuri de acțiune, sisteme de alertă și informații care includ:

(a)

proceduri pentru a alerta personalul responsabil cu gestionarea situațiilor de urgență;

(b)

mecanisme de comunicare a acestor proceduri tuturor părților, inclusiv instrucțiuni în caz de urgență pentru pasageri;

(c)

mecanisme pentru contactarea imediată a personalului responsabil, care să adopte orice decizie care este necesară.

R.5

Există un document care descrie modul în care resursele și mijloacele au fost alocate și modul în care au fost identificate necesitățile de formare.

R.6

Există proceduri pentru restabilirea condițiilor normale de exploatare cât mai repede cu putință.

R.7

Există proceduri de testare a planurilor de urgență în cooperare cu alte părți, de formare a personalului, de testare a procedurilor, de identificare a punctelor slabe și de verificare a modului în care sunt gestionate situațiile de urgență.

R.8

Există proceduri care să garanteze că personalul competent (mai ales cel responsabil cu mărfurile și serviciile periculoase), cu competențe lingvistice adecvate, poate fi contactat ușor și rapid de gestionarul de infrastructură.

R.9

Există o procedură pentru contactarea entității responsabile cu întreținerea sau a deținătorului de vehicule feroviare în caz de urgență.

S.   DISPOZIȚII PENTRU AUDITAREA INTERNĂ PERIODICĂ A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI (19)

S.1

Există un sistem intern de auditare, independent și imparțial, care funcționează în mod transparent.

S.2

Există un calendar al auditurilor interne planificate, modificabil în funcție de rezultatele auditurilor anterioare și ale monitorizării performanței.

S.3

Există proceduri de identificare și de selecționare corectă a auditorilor competenți.

S.4

Procedurile instituite:

(a)

analizează și evaluează rezultatele auditurilor;

(b)

recomandă măsuri subsecvente de supraveghere;

(c)

monitorizează ulterior eficacitatea măsurilor;

(d)

documentează executarea auditurilor și rezultatele acestora.

S.5

Există proceduri pentru a garanta că nivelurile superioare ale managementului cunosc rezultatele auditurilor și își asumă responsabilitatea generală pentru implementarea schimbărilor din cadrul sistemului de management al siguranței.

S.6

Există un document care indică modul în care sunt planificate auditurile în raport cu măsurile de monitorizare de rutină, în scopul de a asigura respectarea procedurilor și standardelor interne.


(1)  Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE.

(2)  Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE.

(3)  Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE.

(4)  Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE.

(5)  Anexa III punctul 1 la Directiva 2004/49/CE.

(6)  Anexa III punctul 1 la Directiva 2004/49/CE.

(7)  Anexa III punctul 1 la Directiva 2004/49/CE.

(8)  Anexa III punctul 1 la Directiva 2004/49/CE.

(9)  Anexa III punctul 2 litera (a) la Directiva 2004/49/CE.

(10)  Anexa III punctul 2 litera (b) la Directiva 2004/49/CE.

(11)  Anexa III punctul 2 litera (c) la Directiva 2004/49/CE.

(12)  Anexa III punctul 2 litera (d) la Directiva 2004/49/CE.

(13)  JO L 108, 29.4.2009, p. 4.

(14)  Anexa III punctul 2 litera (e) la Directiva 2004/49/CE.

(15)  Anexa III punctul 2 litera (f) la Directiva 2004/49/CE.

(16)  Anexa III punctul 2 litera (g) la Directiva 2004/49/CE.

(17)  Anexa III punctul 2 litera (h) la Directiva 2004/49/CE.

(18)  Anexa III punctul 2 litera (i) la Directiva 2004/49/CE.

(19)  Anexa III punctul 2 litera (j) la Directiva 2004/49/CE.


ANEXA III

Criterii de evaluare a conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță care urmează să fie emise în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE

CRITERII GENERALE

Serviciul pentru care se solicită un certificat partea B este prezentat și există o descriere a modului în care procedurile generale ale întreprinderii feroviare prevăzute în sprijinul certificatului emis în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/49/CE sunt aplicate pentru a sprijini funcționarea tuturor mecanismelor (inclusiv alocarea resurselor) instituite pentru prestarea serviciului.

A.   RESPECTAREA NORMELOR SPECIFICE REȚELEI (1)

A.1

Există documente cu rezultate care demonstrează că normele specifice și riscurile specifice asociate exploatării rețelei pentru care se depune cererea de certificat partea B au fost luate în considerare și că întreprinderea feroviară poate respecta orice norme specifice rețelei și orice excepții sau derogări de la aceste norme.

A.2

Sunt identificate interfețele rețelei cu alte părți implicate în operațiunile feroviare de pe rețeaua în cauză.

A.3

Există documente care menționează modul în care întreprinderea feroviară va interacționa cu gestionarul de infrastructură al rețelei și cu alte întreprinderi feroviare care exploatează rețeaua, inclusiv detalii despre modul în care sunt partajate informațiile.

A.4

Există documente care menționează modul în care întreprinderea feroviară va reacționa în situațiile de urgență, inclusiv coordonarea cu gestionarul de infrastructură și autoritățile publice relevante.

A.5

Există documente care identifică toate normele de investigare a accidentelor/incidentelor specifice și care demonstrează că solicitantul poate respecta aceste norme.

B.   RESPECTAREA CERINȚELOR SPECIFICE REȚELEI PRIVIND COMPETENȚA PERSONALULUI (2)

B.1

Documentația demonstrează că sistemul de management al siguranței utilizat de solicitant include un sistem de management al competenței care:

(a)

să identifice toate categoriile de personal (angajați proprii sau personalul contractanților) implicat în prestarea serviciului;

(b)

să furnizeze rețelei în cauză personal competent, mai ales în ceea ce privește personalul care trebuie să îndeplinească sarcini variate și să asigure certificarea, dacă este cazul.

B.2

Documentația demonstrează că au fost instituite mecanisme de organizare a activității cotidiene a personalului în scopul de a garanta îndeplinirea sarcinilor privind siguranța și repartizarea adecvată a sarcinilor.

B.3

Documentația demonstrează abilitatea solicitantului de a elabora documente care să fie utilizate pentru formarea personalului relevant, precum și abilitatea de a garanta precizia documentelor, actualizarea lor și elaborarea lor într-o limbă și cu o terminologie înțelese de personalul care trebui să le utilizeze.

C.   RESPECTAREA CERINȚELOR SPECIFICE REȚELEI PRIVIND GESTIONAREA MATERIALULUI RULANT (3)

C.1

În documentație sunt clar indicate tipurile de material rulant care pot fi folosite în rețeaua specifică și tipul operațiunilor care pot fi realizate.

C.2

Documentația descrie modul în care întreprinderea feroviară respectă orice restricție operațională privind tipul de material rulant utilizat în rețeaua respectivă.

C.3

Sunt menționate, în documentație, cerințele suplimentare legate de rețeaua în cauză, precum și toate măsurile de întreținere adecvate care au fost instituite.

C.4

Sunt menționate, în documentație, cerințele suplimentare de gestionare a incidentelor cu material rulant din rețeaua în cauză, precum și toate mecanismele adecvate care au fost instituite.


(1)  Anexa IV prima liniuță la Directiva 2004/49/CE.

(2)  Anexa IV a doua liniuță la Directiva 2004/49/CE.

(3)  Anexa IV a treia liniuță la Directiva 2004/49/CE.


ANEXA IV

Principii pentru supravegherea ulterioară acordării unui certificat partea A sau partea B

1.

Abordarea de către autoritățile naționale de siguranță a supravegherii respectării obligațiilor întreprinderilor feroviare menționată la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 16 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2004/49/CE se bazează pe principiile menționate mai jos. Aceste principii se aplică atât cadrului activităților de supraveghere în ansamblul său, cât și cazurilor individuale din acest cadru.

2.

Autoritățile naționale de siguranță aplică principiul proporționalității între aplicarea normelor și riscuri. Acțiunile instituite de o autoritate națională de siguranță pentru a asigura respectarea obligațiilor sau pentru a trage întreprinderile feroviare la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor lor legale sunt proporționale cu riscurile privind siguranța sau cu gravitatea potențială a consecințelor nerespectării obligațiilor, inclusiv cu orice prejudiciu existent sau potențial.

3.

Autoritățile naționale de siguranță aplică principiul coerenței abordării, pentru a se asigura că oricare autoritate națională de siguranță are o abordare similară, în circumstanțe similare, pentru a obține rezultate similare.

4.

Activitatea de supraveghere a autorității naționale de siguranță vizează, în primul rând, activitățile pe care autoritatea respectivă le consideră ca fiind expuse celor mai grave riscuri sau cele în cazul cărora pericolele asociate sunt controlate în modul cel mai nesatisfăcător. În acest sens, autoritatea națională de siguranță dispune de metode și competențe pentru a evalua performanța de zi cu zi a întreprinderii feroviare.

5.

Autoritățile naționale de siguranță decid prioritățile cu privire la utilizarea eficace a resurselor lor, însă decizia privind cea mai bună aplicare practică a acestor priorități rămâne la latitudinea fiecărei autorități. Acțiunea trebuie să se focalizeze asupra persoanelor responsabile cu riscurile și a celor care se află în cea mai bună poziție pentru a controla riscurile.

6.

Autoritățile naționale de siguranță aplică principiul transparenței pentru a ajuta întreprinderile feroviare să înțeleagă ce se așteaptă de la ele (inclusiv ceea ce ele trebuie să facă, respectiv ceea ce nu trebuie să facă) și ce le poate oferi autoritatea națională de siguranță.

7.

Autoritățile naționale de siguranță răspund pentru deciziile adoptate în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE. Prin urmare, autoritățile naționale de siguranță trebuie să dispună de politici și principii prin intermediul cărora să poată fi evaluate. De asemenea, autoritățile naționale de siguranță dispun și de o procedură privind reclamațiile.

8.

Autoritățile naționale de siguranță încheie acorduri de cooperare între ele în scopul de a partaja informațiile și de a coordona acțiunile lor în răspuns la orice încălcări ale siguranței. Acest aspect este deosebit de important pentru certificatele de siguranță partea B. De asemenea, autoritățile naționale de siguranță încheie acorduri de cooperare cu alte autorități competente pentru a partaja informații și pentru a elabora abordări comune cu privire la chestiunile care afectează siguranța feroviară.


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 1159/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de stabilire a normelor privind gestionarea și distribuția de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2011, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului din 7 martie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import (1), în special articolul 17 alineatele (3) și (6) și articolul 21 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 517/94 a stabilit atribuirea de restricții cantitative la importurile anumitor produse textile originare din țări terțe pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

(2)

În conformitate cu regulamentul respectiv, este posibil, în anumite circumstanțe, să se folosească alte metode de atribuire, să se eșaloneze contingentele în tranșe sau să se rezerve o parte a unui anumit contingent exclusiv în cazul cererilor sprijinite de probe justificative ale rezultatelor importurilor anterioare.

(3)

Dispozițiile privind gestionarea contingentelor stabilite pentru 2011 ar trebui adoptate înainte de începerea anului contingentar astfel încât continuitatea schimburilor comerciale să nu fie afectată în mod inutil.

(4)

Măsurile adoptate în anii precedenți, precum cele din Regulamentul (UE) nr. 1258/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a normelor privind gestionarea și distribuția de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2010, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului (2) s-au dovedit a fi satisfăcătoare și, prin urmare, este indicată adoptarea unor norme similare pentru 2011.

(5)

Pentru a satisface un număr maxim de operatori, în limita posibilităților, este indicat ca metoda de atribuire pe baza principiului „primul venit, primul servit” să devină mai flexibilă prin stabilirea unui plafon maxim al cantităților care pot fi atribuite fiecărui operator prin această metodă.

(6)

Pentru garantarea unei anumite continuități a schimburilor comerciale și a unei administrări eficace a contingentelor, este indicat ca operatorilor să li se permită depunerea unei prime cereri de autorizare a importurilor pe anul 2011 pentru o cantitate echivalentă cu cea importată de aceștia în 2010.

(7)

Pentru o utilizare optimă a contingentelor, unui operator care a folosit cel puțin jumătate din totalul deja autorizat este indicat să i se permită depunerea unei cereri pentru o cantitate suplimentară, cu condiția disponibilității de cantități în contingente.

(8)

Din considerente de bună administrare, ar trebui ca autorizațiile de import să fie valabile nouă luni de la data eliberării, dar fără să depășească sfârșitul anului. Este indicat ca statele membre să elibereze licențe numai în urma notificării de către Comisie că există cantități disponibile și numai dacă un operator poate dovedi existența unui contract și, în absența unei dispoziții specifice contrare, poate certifica că nu a beneficiat deja, pentru categoriile și țările menționate, de o autorizație de import comunitară în conformitate cu prezentul regulament. Totuși, la cererea importatorilor, autoritățile naționale competente ar trebui autorizate să prelungească cu trei luni și cel mult până la 31 martie 2012 licențele care, la momentul depunerii cererii, au fost deja folosite pentru importul a cel puțin jumătate din cantitatea autorizată.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru textile instituit prin articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 517/94,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament are drept scop stabilirea de norme de gestionare a contingentelor cantitative aplicabile în 2011 la importul anumitor produse textile menționate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 517/94.

Articolul 2

Contingentele menționate la articolul 1 sunt atribuite conform ordinii cronologice de recepție de către Comisie a notificărilor statelor membre, corespunzătoare cererilor operatorilor individuali, pentru cantități care nu depășesc nivelul maxim pe operator stabilit în anexa I.

Totuși, limitele cantitative maxime nu se aplică operatorilor capabili să dovedească autorităților naționale competente că, la data primei lor cereri pentru 2011, în cazul anumitor categorii și anumitor țări terțe, au importat cantități superioare maximelor admise pentru fiecare categorie în baza licențelor de import care li s-au acordat pentru 2010.

Importurile pe care autoritățile competente le pot autoriza în cazul acestor operatori nu vor putea depăși cantitățile importate în 2010 din aceleași țări terțe și pentru aceleași categorii, în limita contingentelor disponibile.

Articolul 3

Orice importator care a utilizat cel puțin 50 % din cantitatea care i s-a atribuit în conformitate cu prezentul regulament poate depune o nouă cerere, pentru aceeași categorie și aceeași țară de origine, pentru cantități care nu depășesc limitele maxime stabilite în anexa I.

Articolul 4

1.   Începând cu 7 ianuarie 2011 la ora 10, autoritățile naționale competente enumerate în anexa II pot notifica Comisia asupra cantităților cuprinse în cererile pentru autorizații de import.

Ora precizată în primul paragraf este ora Bruxelles-ului.

2.   Autoritățile naționale competente eliberează autorizații numai în urma notificării din partea Comisiei, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 517/94, că există cantități disponibile pentru import.

Autorizațiile sunt eliberate numai dacă un operator:

(a)

demonstrează existența unui contract privind furnizarea mărfurilor; și

(b)

confirmă în scris că, în ceea ce privește categoriile și țările în cauză:

(i)

nu a beneficiat deja de o autorizație în conformitate cu prezentul regulament sau

(ii)

a beneficiat de o autorizație în conformitate cu prezentul regulament, dar a folosit cel puțin 50 % din cantitatea alocată prin sus-numita autorizație.

3.   Autorizațiile de import sunt valabile timp de nouă luni de la data eliberării, dar cel mult până la 31 decembrie 2011.

La cererea importatorului, autoritățile naționale competente pot, totuși, să prelungească cu trei luni valabilitatea autorizațiilor care, la data cererii, au fost utilizate în proporție de cel puțin 50 %. O astfel de prelungire nu trebuie să depășească în niciun caz data de 31 martie 2012.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 67, 10.3.1994, p. 1.

(2)  JO L 338, 19.12.2009, p. 24.


ANEXA I

Cantitățile maxime menționate la articolele 2 și 3:

Țara în cauză

Categoria

Unitatea

Cantitatea maximă

Belarus

1

Kilograme

20 000

2

Kilograme

80 000

3

Kilograme

5 000

4

Bucăți

20 000

5

Bucăți

15 000

6

Bucăți

20 000

7

Bucăți

20 000

8

Bucăți

20 000

15

Bucăți

17 000

20

Kilograme

5 000

21

Bucăți

5 000

22

Kilograme

6 000

24

Bucăți

5 000

26/27

Bucăți

10 000

29

Bucăți

5 000

67

Kilograme

3 000

73

Bucăți

6 000

115

Kilograme

20 000

117

Kilograme

30 000

118

Kilograme

5 000

Coreea de Nord

1

Kilograme

10 000

2

Kilograme

10 000

3

Kilograme

10 000

4

Bucăți

10 000

5

Bucăți

10 000

6

Bucăți

10 000

7

Bucăți

10 000

8

Bucăți

10 000

9

Kilograme

10 000

12

Perechi

10 000

13

Bucăți

10 000

14

Bucăți

10 000

15

Bucăți

10 000

16

Bucăți

10 000

17

Bucăți

10 000

18

Kilograme

10 000

19

Bucăți

10 000

20

Kilograme

10 000

21

Bucăți

10 000

24

Bucăți

10 000

26

Bucăți

10 000

27

Bucăți

10 000

28

Bucăți

10 000

29

Bucăți

10 000

31

Bucăți

10 000

36

Kilograme

10 000

37

Kilograme

10 000

39

Kilograme

10 000

59

Kilograme

10 000

61

Kilograme

10 000

68

Kilograme

10 000

69

Bucăți

10 000

70

Perechi

10 000

73

Bucăți

10 000

74

Bucăți

10 000

75

Bucăți

10 000

76

Kilograme

10 000

77

Kilograme

5 000

78

Kilograme

5 000

83

Kilograme

10 000

87

Kilograme

8 000

109

Kilograme

10 000

117

Kilograme

10 000

118

Kilograme

10 000

142

Kilograme

10 000

151A

Kilograme

10 000

151B

Kilograme

10 000

161

Kilograme

10 000


ANEXA II

Lista birourilor de acordare de licență menționate la articolul 4:

1.

Austria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A-1011 Wien

Tel.: (43 1) 71100-0

Fax: (43 1) 71100-8386

2.

Belgia

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie

Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

B-1210 Brussel

Tel: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Tél: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

3.

Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’

ул. ‘Славянска’ 8

1052 София

Тел.:

+359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800

Факс:

+359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654

4.

Cipru

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel: ++357 2 867100

Fax: ++357 2 375120

5.

Republica Cehă

Ministerstvo prumyslu a obchodu

Licencní správa

Na Frantisku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.

Danemarca

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK - 2100 København

Tel.: (45) 35 46 60 30

Fax: (45) 35 46 60 29

7.

Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EST-15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 6256 400

Fax: (372) 6313 660

8.

Finlanda

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tel.: (358 9) 61 41

Fax: (358 20) 492 2852

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

9.

Franța

Ministère de l'économie, de l'Industrie et de l'emploi

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

tel (+33) 1 53 44 90 26

Fax (33) 1 53 44 91 72

10.

Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 908-0

Fax: (49 61 96) 908 800

11.

Grecia

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR -105 63 Αθήνα

Τηλ. (30210) 328 6021-22

Fax: 210 328 60 94

12.

Ungaria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi ùt 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel: +36 1458 5503

Fax: +36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.

Irlanda

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel.: (353 1) 631 21 21

Fax: (353 1) 631 28 26

14.

Italia

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III - Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I - 00144 Roma

Tel.: (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax: (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.

Letonia

Ekonomikas ministrija

Brivibas iela 55

LV-1519 Riga

Tel: 00 371 670 132 99 / 00 371 670 132 48

Fax: 00 371 672 808 82

16.

Lituania

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel: 00 370 5 262 87 50 / 00370 5 261 94 88

Fax: 00 370 5 262 39 74

17.

Luxemburg

Ministère de l'Economie et du Commerce

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 47 82 371

Fax: (352) 46 61 38

18.

Malta

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta LTV2000

Malta

Tel: 00 356 256 90 202

Fax: 00 356 212 37 112

19.

Țările de Jos

Belastingdienst/Douane

centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel.: (31 50) 52 32 600

Fax: (31 50) 52 32 210

20.

Polonia

Ministerstwo Gospodarki

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel: 0048/22/693 55 53

Fax: 0048/22/693 40 21

21.

Portugalia

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel.: (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

România

Ministerul Economiei

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel: (40-21) 315.00.81

Fax: (40-21) 315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.

Slovacia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel: 00 421 2 4854 2021/ 00 421 2 4854 7119

Fax: 00 421 2 4342 3919

24.

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Tel: +386(0)4/297 44 70

Fax: +386(0)4/297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.

Spania

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 38 74

Fax: (34 91) 349 38 31

e-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.

Suedia

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel.: (46 8) 690 48 00

Fax: (46 8) 30 67 59

e-mail: registrator@kommers.se

27.

Regatul Unit

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel.: (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/33


REGULAMENTUL (UE) NR. 1160/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Regimul comun aplicabil importurilor de anumite produse textile din țări terțe trebuie actualizat pentru a lua în considerare modificările la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (2), care aduc, de asemenea, atingere anumitor coduri din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru textile instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275, 8.11.1993, p. 1.

(2)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 se modifică după cum urmează:

Anexa I se înlocuiește cu textul următor:

ANEXA I

PRODUSE TEXTILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1  (1)

1.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că formularea descrierii mărfurilor nu are decât valoare orientativă, produsele de la fiecare categorie fiind determinate, în cadrul prezentei anexe, de codurile NC. Atunci când codul NC este precedat de simbolul „ex”, produsele specificate în fiecare categorie sunt determinate de domeniul de aplicare al codului NC și de cel al descrierii corespunzătoare.

2.

Atunci când materialul din care sunt fabricate produsele din categoriile 1-114 originare din China nu este menționat în mod specific, se consideră că aceste produse sunt fabricate exclusiv din lână sau păr fin de animale, din bumbac ori din fibre sintetice.

3.

Articolele de îmbrăcăminte care nu pot fi clasificate ca fiind pentru bărbați sau băieți sau ca fiind pentru femei sau fete se încadrează în aceste din urmă categorii.

4.

Expresia „articole de îmbrăcăminte pentru nou-născuți” se referă la articole de îmbrăcăminte până la mărimea comercială 86 inclusiv.

Categorie

Descriere

Cod NC 2010

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I А

1

Fire din bumbac, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Țesături din bumbac, altele decât tifon, țesătură buclată tip buret („eponge”), plușuri, țesături buclate, țesături tip „Chenille”, tul și alte țesături cu ochiuri înnodate

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Țesături din fibre sintetice (discontinue sau din deșeuri), altele decât panglici, țesături buclate de tip buret („eponge”) și țesături tip „chenille”

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

GRUPA I B

4

Cămăși, tricouri, flanele, pulovere cu gât sau la baza gâtului (altele decât cele din lână sau din păr fin de animale), maiouri de corp și articole similare, tricotate sau croșetate

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Jerseuri, pulovere, veste, compleuri, jachete, veste cu mâneci lungi, jachete lenjerie și pulovere (altele decât jachete sau sacouri), hanorace, bluzoane, jachete până în talie și articole similare, tricotate sau croșetate

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Izmene pentru bărbați sau băieți, șorturi, altele decât costume de baie și pantaloni (inclusiv pantaloni lejeri); pantaloni și pantaloni lejeri pentru femei și fete, din lână, bumbac sau fibre sintetice; părțile inferioare ale treningurilor cu căptușeală, altele decât cele din categoria 16 sau 29, din bumbac sau fibre sintetice

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Bluze pentru femei și fete, cămăși și bluze-cămăși, fie că sunt sau nu tricotate ori croșetate, din lână, bumbac ori fibre sintetice

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Cămăși pentru bărbați sau băieți, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

GRUPA II А

9

Țesături buclate tip buret „eponge” și țesături buclate similare din bumbac; garnituri pentru toaletă și bucătărie, altele decât cele tricotate sau croșetate, buclate de tip buret („eponge”), din bumbac

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Lenjerii de pat, altele decât cele tricotate sau croșetate

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Fire din fibre sintetice discontinue sau din deșeuri, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

din care acrilice

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Fire textile din fibre artificiale discontinue sau din deșeuri, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Catifele, plușuri, țesături buclate și țesături tip „Chenille” [cu excepția țesăturilor din bumbac, buclate, de tip buret („éponge”) și a panglicilor] și suprafețe textile cu smocuri, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Dintre care: catifea cord

5801 22 00

 

 

39

Garnituri de masă, de toaletă și de bucătărie, altele decât cele tricotate sau croșetate, altele decât cele din bumbac buclate de tip buret („éponge”)

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPA II B

12

Ciorapi de damă și colanți, dresuri, ciorapi trei-sferturi, șosete, șosete scurte și alte articole similare tricotate sau croșetate, altele decât pentru nou-născuți, inclusiv ciorapi pentru varice, altele decât articolele de la categoria 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 perechi

41

13

Chiloți și șorturi pentru bărbați sau băieți, chiloți și șorturi pentru femei sau fete, tricotați sau croșetați, din lână, bumbac sau fibre sintetice

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Pardesie pentru bărbați și băieți tricotate, haine de ploaie și alte jachete, pelerine și cape din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât parka) (din categoria 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Paltoane, pardesie, haine de ploaie și alte mantale, pelerine și cape pentru femei și fete, jachete și blazere din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât parka) (din categoria 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Costume pentru bărbați și băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri bărbătești cu căptușeală, cu înveliș exterior din același material, din bumbac sau fibre sintetice

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Jachete și blazere pentru bărbați sau băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Flanele pentru bărbați sau băieți și alte veste, chiloți, șorturi, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Flanele pentru femei sau fete, alte veste, chiloți-slip, jupe, șorturi, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Batiste, altele decât tricotate sau croșetate

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Canadiene; hanorace, fâșuri, jachete până la talie și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice; părțile superioare ale treningurilor cu căptușeală, altele decât cele din categoriile 16 sau 29, din bumbac sau fibre de sintetice

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Cămăși de noapte pentru bărbați sau băieți, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Cămăși de noapte pentru femei și fete, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Rochii pentru femei sau fete, din lână, bumbac sau fibre sintetice

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Fuste, inclusiv fuste pantalon, pentru femei și fete

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Costume și compleuri pentru femei sau fete, altele decât tricotate sau croșetate, din bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri pentru femei cu căptușeală, cu material exterior din aceeași țesătură, din bumbac sau fibre sintetice

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Sutiene, țesute, tricotate sau croșetate

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Îmbrăcăminte pentru nou-născuți și accesorii vestimentare, mai puțin mănuși, mănuși fără degete și mănuși cu un deget din categoriile 10 și 87, ciorapi lungi și șosete pentru nou-născuți, altele decât tricotate sau croșetate, din categoria 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Treninguri, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Salopete profesionale pentru bărbați sau băieți, altele decât tricotate sau croșetate

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Șorțuri și salopete pentru femei sau fete și alte salopete profesionale, altele decât tricotate sau croșetate

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Combinezoane și costume de schi, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6211 20 00

 

 

78

Articole de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte de la categoriile 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 și 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Paltoane, jachete, sacouri și alte articole de îmbrăcăminte, inclusiv combinezoane și costume de schi, tricotate sau croșetate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte enumerate la categoriile 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 și 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

GRUPA III А

33

Țesături din fire de filamente sintetice, obținute din benzi sau forme similare, din polietilenă sau polipropilenă, cu o lățime de sub 3 m

5407 20 11

Saci și săculeți de tipul celor folosiți pentru ambalarea mărfurilor, altele decât cele tricotate sau croșetate, obținute din benzi sau forme similare

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Țesături din fire de filamente sintetice, obținute din benzi sau forme similare, din polietilenă sau polipropilenă, cu o lățime de minimum 3 m

5407 20 19

 

 

35

Țesături din fibre sintetice continue, altele decât cele pentru anvelope pneumatice de la categoria 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Țesături din fibre artificiale continue, altele decât cele pentru anvelope pneumatice de la categoria 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Țesături din fibre artificiale discontinue

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Materiale sintetice tricotate sau croșetate, pentru perdele și perdele-rețea (perdele-tul)

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Perdele-rețea (perdele-tul), altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Perdele (inclusiv draperii, storuri de interior, draperii și cuverturi de pat și alte articole pentru mobilier), altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Fire din filamente sintetice continue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele netexturate, simple, nerăsucite sau având maximum 50 răsuciri/m

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Fire din fibre sintetice continue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5401 20 10

Fire din fibre sintetice: fire din filamente artificiale, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele simple de vâscoză nerăsucite sau având maximum 250 de răsuciri/m și firele simple netexturate din acetat de celuloză

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Fire din fibre sintetice: fire din filamente artificiale, fire din bumbac necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Lână de oaie sau miel cardată sau dărăcită sau alt păr fin de animale

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau de păr animal fin dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, nedestinat vânzării cu amănuntul

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală dărăcit, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Țesături din lână de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Bumbac, cardat sau pieptănat

5203 00 00

 

 

53

Țesături tip gazeu din bumbac

5803 00 10

 

 

54

Fibre sintetice discontinue, inclusiv din deșeuri, cardate, pieptănate sau prelucrate altfel pentru filare

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetice discontinue, inclusiv deșeuri, cardate sau pieptănate sau prelucrate altfel pentru filare

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Fire din fibre sintetice discontinue (inclusiv din deșeuri), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Covoare, covorașe și carpete cu puncte înnodate (lucrate manual sau nu)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, altele decât covoarele din categoria 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

 

 

60

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (de exemplu cu punct mic, cu cruciulițe etc.), cusute manual pe gherghef și similare

5805 00 00

 

 

61

Țesături înguste, țesături înguste (bolduc) cu urzeală și fără bătătură, asamblate cu adeziv, altele decât etichete și articole similare din categoria 62; Țesături elastice și ornamente (netricotate sau croșetate), din materiale textile asamblate din fir de cauciuc

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Fir tip „chenille” (inclusiv fir pufos tip „chenille”), firet (altul decât firet metalizat sau din păr de cal)

5606 00 915606 00 99

Tuluri, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate; exclusiv țesături tricotate sau croșetate, dantele executate mecanic sau manual sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etichete, ecusoane, alte articole din materiale textile similare, nebrodate sub formă de bucăți trese sau tăiate sub formă de bucăți țesute;

5807 10 105807 10 90

Șnururi și borduri decorative sub formă de bucăți; ciucuri, pompoane și articole similare

5808 10 005808 90 00

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Țesături tricotate sau croșetate din fibre sintetice conținând 5% sau mai mult din greutate fir elastometric și țesături tricotate sau croșetate conținând 5% sau mai mult din greutate fir cauciucat

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Dantele Raschel și materiale așa-zise cu „păr lung” din fibre sintetice

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Materiale tricotate altele decât cele de la categoriile 38 A și 63, din lână, bumbac sau fibre sintetice

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Cuverturi și pleduri de voiaj, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

GRUPA III B

10

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, tricotate sau croșetate

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 perechi

59

67

Accesorii tricotate sau croșetate pentru îmbrăcăminte, altele decât cele pentru sugari; textile de uz casnic de toate tipurile, tricotate sau croșetate; perdele (inclusiv draperii) și transperante, draperii și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare tricotate sau croșetate; Cuverturi și pleduri de voiaj tricotate sau croșetate, alte articole tricotate sau croșetate, inclusiv părți de articole de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Dintre care: saci și pungi pentru ambalaj, făcute din fâșie de polietilenă sau polipropilenă

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Combinezoane și jupe pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Ciorapi de damă și colanți din fibre sintetice, având finețea firului simplu sub 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Ciorapi pentru femei din fibre sintetice

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 perechi

33

72

Costume de baie din lână, bumbac sau din fibre sintetice

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Costume și compleuri pentru femei și fete, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi.

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Costume pentru bărbați sau băieți tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare, altele decât cele tricotate sau croșetate, din bumbac, lână sau fibre sintetice

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Cravate, papioane și fulare-cravată, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice.

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Corsete, brâuri-chilot, cingători, portjartiere, bretele, jartiere și articole similare și părțile lor, tricotate sau croșetate sau nu

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget altele decât tricotate sau croșetate

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Ciorapi lungi, șosete și șosete scurte netricotate sau croșetate; alte accesorii de îmbrăcăminte, părți din articole de îmbrăcăminte sau accesorii, altele decât pentru nou-născuți, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din fibre sintetice

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Corturi

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Saci și pungi, de tipul celor folosite pentru împachetarea bunurilor, din țesătură, altele decât cele confecționate din benzi de polietilenă sau polipropilenă

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vată din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile cu o lungime de maximum 5 mm (fire tunse de pe postav), deșeuri textile și nopeuri

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Pâsle și articole din pâslă, chiar impregnate sau îmbrăcate, altele decât acoperitoare de podea

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Materiale nețesute și articole din materiale nețesute, impregnate sau nu, îmbrăcate, acoperite sau stratificate

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Plase cu ochiuri înnodate, din sfori, corzi sau frânghii plase pentru pescuit, confecționate din fir, sfoară, frânghie sau cablu

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Articole realizate din fire, sfori, frânghii și corzi sau frânghii, cu excepția materialelor textile, a articolelor din materiale textile și a articolelor de la categoria 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Materiale textile cu strat de acoperire din cauciuc sau substanțe amilacee, de tipul celor utilizate la coperți exterioare pentru cărți și altele de acest fel; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și materiale textile similare rigide pentru confecționarea pălăriilor

5901 10 005901 90 00

Linoleum, chiar decupat; acoperitoare de podea constând dintr-o îmbrăcare sau o acoperire aplicată pe un suport textil, chiar decupate

5904 10 005904 90 00

Țesuturi cauciucate, altele decât tricotate sau croșetate, cu excepția celor pentru anvelope pneumatice

5906 10 005906 99 105906 99 90

Alte țesături impregnate sau îmbrăcate; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri de ateliere sau utilizări similare, altele decât cele de la categoria 100

5907 00 00

 

 

100

Țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu derivați din celuloză sau din alte materiale plastice artificiale și țesături stratificate cu aceleași materiale

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, altele decât cele din fibre sintetice

ex 5607 90 90

 

 

109

Prelate, vele pentru ambarcațiuni și storuri de exterior

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Saltele pneumatice, țesute

6306 40 00

 

 

111

Articole de camping, țesute, altele decât saltele pneumatice și corturi

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Alte articole confecționate, țesute, cu excepția celor de la categoriile 113 și 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Pânze groase pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase și pentru șters praful, altele decât cele tricotate sau croșetate

6307 10 90

 

 

114

Țesături și articole de uz tehnic

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

GRUPA IV

115

Fire din in sau din ramie

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Țesături din in sau din ramie

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Garnitură de masă, de toaletă și de bucătărie din in sau ramia, alta decât cea tricotată sau croșetată

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Perdele (inclusiv draperii), transperante, perdele și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare, netricotate sau croșetate, din in sau ramia

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Sfori, corzi și frânghii, împletite sau nu, din in sau ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Saci și săculeți de tipul celor folosiți pentru ambalarea mărfurilor, uzate, din in, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6305 90 00

 

 

123

Catifele, plușuri, țesături buclate și țesături tip „Chenille”, din in sau ramie, cu excepția panglicilor din catifea

5801 90 10ex 5801 90 90

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și voalete și articole similare, din in sau ramie, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6214 90 00

 

 

GRUPA V

124

Fibre sintetice scurte

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Fire sintetice de filament (continuu) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât din categoria 41

5402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale sintetice

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiale discontinue

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Fire din filamente artificiale (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele de la categoria 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale textile sintetice

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Păr aspru de animale, cardat sau dărăcit

5105 40 00

 

 

129

Fire din păr grosier de origine animală sau din păr de cal

5110 00 00

 

 

130 A

Fir de mătase, altul decât cel tors din resturi de mătase

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Fire de mătase, altele decât cele din categoria 130 A; catgut de viermi de mătase

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Fire din alte fibre textile vegetale

5308 90 90

 

 

132

Fir din hârtie

5308 90 50

 

 

133

Fire de cânepă

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Fire metalizate

5605 00 00

 

 

135

Țesături țesute din păr aspru de origine animală sau păr de cal

5113 00 00

 

 

136

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Țesături plușate și țesături tip „chenille” și țesături înguste de mătase sau de resturi de mătase

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Țesături țesute din fibră de hârtie și alte fibre textile, altele decât ramia

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Țesături țesute din fir metalic sau metalizat

5809 00 00

 

 

140

Țesături textile tricotate sau croșetate, altele decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Pături și pleduri de voiaj din material textil, altul decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

ex 6301 90 90

 

 

142

Covoare și alte țesături textile pentru podele din sisal sau alte fibre din familia Agave sau din cânepă de Manila

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Pâslă din păr aspru de origine animală

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Sfoară, corzi, frânghie și cabluri împletite sau nu, din cânepă comună sau cânepă de Manila

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Sfoară pentru legat sau îmbalotat pentru mașini agricole, din sisal sau alte fibre din familia Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, din sisal sau alte fibre din familia Agave, altele decât produsele din categoria 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de tort și destrămătură, altele decât cardate sau dărăcite

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fire de iută sau de alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Fir din fibră de nucă de cocos

5308 10 00

 

 

149

Țesături țesute din iută sau din alte fibre textile de bast din categoria cu lățime de minimum 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Materiale țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime nu mai mare de 150 cm; saci și pungi pentru ambalaj din iută sau alte fibre textile de bast, altele decât cele folosite

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Carpete din fibră de nucă de cocos

5702 20 00

 

 

151 B

Covoare și alte carpete din iută sau din alte fibre textile de bast, altfel decât scămoșate

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Postav realizat în război cu ace, din iută sau din alte fibre textile de bast, neimpregnat sau acoperit, altul decât pentru acoperit podeaua

5602 10 11

 

 

153

Saci și pungi pentru ambalaj folosiți, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

6305 10 10

 

 

154

Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire

5001 00 00

Mătase brută (nerăsucită)

5002 00 00

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de fire și material fibros garnetat, necardat sau dărăcit

ex 5003 00 00

Lână necardată sau dărăcită

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Păr fin sau grosier de origine animală, necardat și nepieptănat

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de origine animală, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Destrămătură din lână sau păr fin sau aspru de origine animală

5104 00 00

In, brut sau prelucrat, dar nefilat: câlți și deșeuri din in (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia și alte fibre textile vegetale brute sau prelucrate dar nefilate: câlți și resturi, altele decât fibră de cocos și cânepă de Manila

5305 00 00

Bumbac, necardat sau dărăcit

5201 00 105201 00 90

Resturi de bumbac (inclusiv resturi de tort și destrămătură)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Cânepă (Cannabis sativa L.), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și deșeuri din cânepă (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)

5302 10 005302 90 00

Cânepă de Manila (Musa textilis Nee), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5305 00 00

Iută și alte fibre textile de bast (exclusiv in, cânepă și ramia), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de iută sau alte fibre textile din bast (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5303 10 005303 90 00

Alte fibre textile vegetale, brute sau prelucrate, dar nefilate: câlți și resturi de asemenea fibre (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5305 00 00

 

 

156

Bluze și pulovere pentru femei și fete, tricotate sau croșetate din mătase sau resturi de mătase

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile 1-123 și 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Rochii, bluze și cămăși-bluze, netricotate sau croșetate, de mătase sau resturi de mătase

6204 49 106206 10 00

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte articole similare, netricotate sau croșetate, din mătase sau resturi de mătase

6214 10 00

Cravate papioane și fulare-cravată din mătase sau deșeuri de mătase

6215 10 00

 

 

160

Batiste de mătase sau resturi de mătase

ex 6213 90 00

 

 

161

Articole de îmbrăcăminte netricotate sau necroșetate, altele decât cele din categoriile 1-123 și 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

ANEXA I A

Categorie

Descriere

Cod NC 2010

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Tifon și articole din tifon, preambalate sau ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

3005 90 31

 

 

ANEXA I B

1.

Prezenta anexă reglementează materialele textile brute (categoriile 128 și 154), produsele textile, altele decât cele din lână și păr fin de origine animală, bumbac și fibre sintetoce, precum și fibrele sintetice și filamentele și firele din categoriile 124, 125A, 125B, 126, 127A și 127B.

2.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că formularea descrierii mărfurilor nu are decât valoare orientativă, produsele de la fiecare categorie fiind determinate, în cadrul prezentei anexe, de codurile NC. Acolo unde codul NC este precedat de mențiunea „ex”, produsele din fiecare categorie sunt determinate de domeniul de aplicare a codului NC și de conținutul descrierii corespunzătoare.

3.

Confecțiile care nu sunt recunoscute ca fiind pentru bărbați sau băieți sau pentru femei sau fete se încadrează cu acestea din urmă.

4.

Epresia «confecții pentru nou-născuți» se referă la articole de îmbrăcăminte până la mărimea comercială 86 inclusiv.

Categorie

Descriere

Cod NC 2010

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I

ex 20

Lenjerie de pat, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Țesături scămoșate și șnururi și suprafețe textile cu smocuri

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Garnitură de masă, de toaletă și de bucătărie, alta decât împletită sau croșetată, alta decât din categoria 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPA II

ex 12

Colanți și ciorapi de damă, dresuri, ciorapi trei sferturi, șosete, șosete ¾, șosete scurte și articole similare, tricotate sau croșetate, altele decât pentru nou-născuți

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Chiloți și șorturi pentru bărbați sau băieți, chiloți și șorturi pentru femei sau fete, tricotați sau croșetați

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Pardesie pentru bărbați sau băieți tricotate, haine de ploaie și alte jachete, pelerine și cape

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Paltoane, pardesie, haine de ploaie și alte mantale, pelerine și cape pentru femei și fete; jachete și blazere, altele decât canadienele

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Jachete și sacouri, slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare pentru bărbați și băieți, altele decât cele tricotate și croșetate

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Flanele pentru femei și fete, alte veste, combinezoane, jupe, șorturi, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Batiste, altele decât din mătase sau resturi de mătase

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați și băieți

ex 6107 29 00

Cămăși de noapte pentru femei și fete, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Fuste, inclusiv fuste-pantalon, pentru femei și fete

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pantaloni, salopete cu tablier și bretele, pantaloni trei sferturi, pantaloni scurți (alții decât slipuri), tricotați sau croșetați

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Sutiene și bustiere, țesute, tricotate sau croșetate

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Confecții pentru nou-născuți și accesorii de îmbrăcăminte, exclusiv mănuși, mitene și mănuși cu un deget pentru nou-născuți, din categoriile 10 și 87 și ciorapi lungi, șosete și șosete scurte pentru bebeluși, altele decât cele tricotate sau croșetate din categoria 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Treninguri tricotate sau croșetate

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Articole de îmbrăcăminte de la pozițiile nr. 5903, 5906 și 5907, altele decât categoriile ex 14 și ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate de la pozițiile nr. 5903 și 5907, precum și costume de schi, tricotate sau croșetate

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

GRUPA III А

ex 38 B

Perdele-rețea (perdele-tul), altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Draperii țesute (inclusiv perdele, storuri, draperii și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare), altele decât tricotate sau croșetate

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Covoare, covorașe și carpete cu puncte înnodate sau înfășurate, confecționate manual sau nu

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Covoare și alte articole textile pentru podea, altele decât covoarele din categoriile ex 58, 142 și 151 B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

 

 

ex 60

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais și similare) și articole similare și tapiserii cu acul (de exemplu cu punct mic, cu cruciulițe etc.), confecționate manual

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Plușuri, țesături înguste (bolduc) cu urzeală și fără bătătură, asamblate cu adeziv, altele decât etichete și articole similare din categoria ex 62 și din categoria 137 Țesături elastice și ornamente (netricotate sau croșetate), din materiale textile asamblate cu fir de cauciuc

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Fir tip „chenille” (inclusiv fir pufos tip „chenille”), firet (altul decât firet metalizat sau din păr de cal)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tuluri și materiale cu ochiuri înnodate; cu excepția celor țesute, tricotate sau croșetate, dantele (executate mecanic sau manual) sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etichete, ecusoane, alte articole din materiale textile similare, nebrodate sub formă de bucăți trese sau tăiate sub formă de bucăți țesute;

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Șnururi și borduri decorative sub formă de bucăți; ciucuri, pompoane și articole similare

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Țesături tricotate sau croșetate din fibre sintetice conținând 5 % sau mai mult din greutate fir elastometric și țesături tricotate sau croșetate conținând 5 % sau mai mult din greutate fir cauciucat

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Țesături tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoria ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Pături și pleduri de voiaj, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6301 10 00

 

 

GRUPA III B

ex 10

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, tricotate sau croșetate

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 perechi

59

ex 67

Accesorii tricotate sau croșetate pentru îmbrăcăminte, altele decât cele pentru sugari; textile de uz casnic de toate tipurile, tricotate sau croșetate; perdele (inclusiv draperii) și transperante, draperii și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare tricotate sau croșetate; pături tricotate sau croșetate, alte articole tricotate sau croșetate, inclusiv părți de articole de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Combinezoane și jupe pentru femei, tricotate sau croșetate

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Costume de baie

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Costume de bărbați sau băieți tricotate sau croșetate

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Cravate, papioane și eșarfe netricotate sau croșetate, altele decât cele din categoria 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Corsete, brâuri-chilot, cingători, portjartiere, bretele, jartiere și articole similare și părțile lor, chiar tricotate sau croșetate

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Mănuși, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Ciorapi lungi, scurți și șosete netricotate sau croșetate; alte accesorii de îmbrăcăminte, părți din articole de îmbrăcăminte sau accesorii, altele decât pentru copii, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Corturi

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vată din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile cu o lungime de maximum 5 mm (fire tunse de pe postav), noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Pâsle și articole din pâslă, chiar impregnate sau îmbrăcate, altele decât acoperitoare de podea

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Plase cu ochiuri înnodate, din sfori, corzi sau frânghii plase pentru pescuit, confecționate sau alte plase confecționate din materiale textile

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Articole realizate din fire, sfori, frânghii și corzi, cu excepția materialelor textile, a articolelor din materiale textile și a articolelor de la categoria 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Materiale textile cu strat de acoperire din cauciuc sau substanțe amilacee, de tipul celor utilizate la coperți exterioare pentru cărți și altele de acest fel; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și țesături similare pentru confecționarea pălăriilor

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, decupat sau nu; acoperitoare de podea constând dintr-o îmbrăcare sau o acoperire aplicată pe un suport textil, chiar decupate

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Țesuturi cauciucate, altele decât tricotate, cu excepția celor pentru anvelope pneumatice

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Alte țesături impregnate sau îmbrăcate; canava pictată pentru decoruri de teatru, studiouri fotografice sau utilizări similare, altele decât cele din categoria ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu derivați din celuloză sau din alte materiale plastice artificiale și țesături stratificate cu aceleași materiale

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Prelate, vele pentru ambarcațiuni și storuri de exterior

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Saltele pneumatice, țesute

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Articole de camping, țesute, altele decât saltelele pneumatice și corturile

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Alte articole textile confecționate, țesute, exclusiv cele din categoriile ex 113 și ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Pânze groase pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase sau pentru șters praful, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Țesături și articole țesute pentru uz tehnic, altele decât cele din categoria 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

GRUPA IV

115

Fire din in sau din ramie

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Țesături din in sau din ramie

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Garnitură de pat, de masă, de toaletă, de oficiu sau bucătărie, din in sau ramie, altele decât cea tricotată sau croșetată

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Perdele (inclusiv draperii), transperante, perdele și draperii de pat și alte articole de amenajări interioare, netricotate sau croșetate, din in sau ramia

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Sfori, corzi și frânghii, împletite sau nu, din in sau ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Saci și săculeți de tipul celor folosiți pentru ambalarea mărfurilor, uzate, din in, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6305 90 00

 

 

123

Catifele, plușuri, țesături buclate și țesături tip „Chenille”, din in sau ramie, cu excepția panglicilor din catifea

5801 90 10ex 5801 90 90

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și voalete și articole similare, din in sau ramie, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6214 90 00

 

 

GRUPA V

124

Fibre sintetice scurte

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Fire sintetice de filament (continuu) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale sintetice

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre sintetice discontinue

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Fire de filament sintetic (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, fir monofilar sau fir din vâscoză, nerăsucit sau răsucit cu mai puțin de 250 răsucituri pe metru și fir unic netexturat din acetat de celuloză

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale textile artificiale

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Păr aspru de origine animală, cardat sau dărăcit

5105 40 00

 

 

129

Fire din păr grosier de origine animală sau din păr de cal

5110 00 00

 

 

130 A

Fir de mătase, altul decât cel tors din resturi de mătase

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Fire de mătase, altele decât cele din categoria 130 A; catgut de viermi de mătase

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Fire din alte fibre textile vegetale

5308 90 90

 

 

132

Fir din hârtie

5308 90 50

 

 

133

Fire de cânepă

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Fire metalizate

5605 00 00

 

 

135

Țesături țesute din păr aspru de origine animală sau păr de cal

5113 00 00

 

 

136 A

Țesături țesute din mătase sau resturi de mătase, altele decât nealbite, degomate sau albite

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Țesături țesute din mătase sau resturi de mătase, altele decât cele din categoria 136 A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Țesături plușate și țesături tip „chenille” și țesături înguste de mătase sau de resturi de mătase

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Țesături țesute din fibră de hârtie și alte fibre textile, altele decât ramia

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Țesături țesute din fir metalic sau metalizat

5809 00 00

 

 

140

Țesături textile tricotate sau croșetate altele decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Pături și pleduri de voiaj din material textil, altul decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

ex 6301 90 90

 

 

142

Covoare și alte țesături textile pentru podele din sisal sau alte fibre din familia Agave sau din cânepă de Manila

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Pâslă din păr aspru de origine animală

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Sfoară, corzi, frânghie și cabluri împletite sau nu, din cânepă comună sau cânepă de Manila

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Sfoară și pentru legat sau îmbalotat pentru mașini agricole din sisal sau alte fibre din familia Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din familia Agave, altele decât produsele din categoria 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de tort și material fibros garnetat, altele decât cardate sau dărăcite

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fire de iută sau de alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Fir din fibră de nucă de cocos

5308 10 00

 

 

149

Țesături țesute din iută sau din alte fibre textile de bast din categoria cu lățime nu mai mare de 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Materiale țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime nu mai mare de 150 cm; saci și pungi pentru ambalaj din iută sau alte fibre textile de bast, altfel decât folosite

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Carpete din fibră de nucă de cocos

5702 20 00

 

 

151 B

Covoare și alte carpete din iută sau din alte fibre textile de bast, altfel decât scămoșate

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Postav realizat în război cu ace, iută sau din alte fibre textile de bast, neimpregnat sau acoperit, altul decât pentru acoperit podeaua

5602 10 11

 

 

153

Saci și pungi pentru ambalaj folosiți, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

6305 10 10

 

 

154

Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire

5001 00 00

Mătase brută (nerăsucită)

5002 00 00

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de fire și material fibros garnetat, necardat sau dărăcit

ex 5003 00 00

Lână necardată sau dărăcită

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Păr fin sau grosier de origine animală, necardat și nepieptănat

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de origine animală, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Material fibros garnetat din lână sau păr fin sau aspru de origine animală

5104 00 00

In, brut sau prelucrat, dar nefilat: câlți și deșeuri din in (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia și alte fibre textile vegetale brute sau prelucrate dar nefilate: câlți și resturi, altele decât fibră de cocos și cânepă de Manila

5305 00 00

Bumbac, necardat sau dărăcit

5201 00 105201 00 90

Resturi de bumbac (inclusiv resturi de tort și destrămătură)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Cânepă (Cannabis sativa), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și deșeuri din cânepă (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)

5302 10 005302 90 00

Cânepă de Manila (Musa textilis Nee), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5305 00 00

Iută și alte fibre textile de bast (exclusiv in, cânepă și ramia), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de iută sau alte fibre textile din bast (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5303 10 005303 90 00

Alte fibre textile vegetale, brute sau prelucrate, dar nefilate: pieptănătură câlți și resturi de asemenea fibre (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5305 00 00

 

 

156

Bluze și pulovere pentru femei și fete, tricotate sau croșetate din mătase sau resturi de mătase

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 și 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Rochii, bluze și cămăși-bluze, netricotate sau croșetate, de mătase sau resturi de mătase

6204 49 106206 10 00

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte articole similare, netricotate sau croșetate, din mătase sau resturi de mătase

6214 10 00

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau resturi de mătase

6215 10 00

 

 

160

Batiste de mătase sau resturi de mătase

ex 6213 90 00

 

 

161

Articole de îmbrăcăminte netricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 și din categoria 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 


(1)  N.B.: Se referă doar la categoriile 1-114, cu excepția Federației Ruse și a Serbiei care sunt acoperite de categoriile 1-161.

(2)  Se aplică doar importurilor din China.


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/59


REGULAMENTUL (UE) NR. 1161/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și incluse într-o listă a mențiunilor permise.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii economici din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă înaintează cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”.

(3)

După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre și Comisia și să emită un aviz cu privire la mențiunea de sănătate respectivă.

(4)

Comisia trebuie să ia o decizie cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând cont de avizul emis de autoritate.

(5)

Ca urmare a unei cereri din partea Laboratoire Vie et Santé, transmisă la 29 decembrie 2008 în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i-a revenit sarcina de a formula un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele produsului Catalgine® bouffées de chaleur în ceea ce privește reducerea numărului de bufeuri (întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00852) (2). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Contribuie la reducerea numărului de bufeuri”.

(6)

La data de 13 ianuarie 2010, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității care concluziona, pe baza datelor transmise, că nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul de Catalgine® bouffées de chaleur și efectul declarat. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(7)

Mențiunile de sănătate la care se face trimitere la articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 fac obiectul măsurilor tranzitorii prevăzute la articolul 28 alineatul (5) din regulamentul menționat numai în cazul în care respectă condițiile impuse prin acesta, printre care, aceea că mențiunile de sănătate trebuie să fie în conformitate cu regulamentul. În ceea ce privește mențiunea care face obiectul prezentului regulament, autoritatea a concluzionat că nu s-a putut stabili o relație cauză-efect între consumul produsului alimentar și efectul declarat; astfel, mențiunea de sănătate nu îndeplinește condițiile Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și nu a putut beneficia de perioada de tranziție prevăzută la articolul 28 alineatul (5) din regulamentul menționat. Se prevede o perioadă de tranziție de șase luni pentru a permite operatorilor economici din sectorul alimentar să se adapteze cerințelor stabilite în prezentul regulament.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mențiunea de sănătate prezentată în anexa la prezentul regulament nu este inclusă în lista de mențiuni autorizate a Uniunii, prevăzută la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Cu toate acestea, mențiunea de sănătate poate fi utilizată în continuare timp de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1422.


ANEXĂ

Mențiune de sănătate respinsă

Cerere – Dispoziții relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1924/2006

Nutrient, substanță, aliment sau categorie de alimente

Mențiune

Trimitere la avizul EFSA

Articolul 13 alineatul (5) – mențiune de sănătate bazată pe dovezi științifice recent stabilite și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate

Catalgine® bouffées de chaleur

Contribuie la reducerea numărului de bufeuri

Q-2009-00852


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/61


REGULAMENTUL (UE) NR. 1162/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și incluse într-o listă a mențiunilor permise.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii economici din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă înaintează cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”.

(3)

După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre și Comisia despre acea cerere și să emită un aviz cu privire la mențiunea de sănătate respectivă.

(4)

Comisia trebuie să ia o decizie cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând cont de avizul emis de autoritate.

(5)

Cele două avize la care se face trimitere în prezentul regulament se referă la cereri privind mențiuni de sănătate referitoare la dezvoltarea și sănătatea copiilor, în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(6)

Ca urmare a unei cereri din partea Danone Baby Nutrition, transmisă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i-a revenit sarcina de a formula un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele produsului Immunofortis® asupra sistemului imunitar al sugarilor (întrebarea nr. EFSA-Q-2008-106) (2). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Immunofortis® pentru întărirea sistemului imunitar al copilului dumneavoastră în mod natural”.

(7)

Pe baza datelor transmise, autoritatea a concluzionat în avizul său primit de către Comisie și de către statele membre la 4 februarie 2010 că informațiile furnizate nu sunt suficiente pentru a fi stabilită o relație cauză-efect între consumul de Immunofortis® și efectul declarat. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(8)

Ca urmare a unei cereri din partea Vifor Pharma (Potters), transmisă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i-a revenit sarcina de a formula un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele produsului Eye qTM asupra memoriei de lucru (întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00485) (3). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Eye q TM (o combinație unică cu conținut ridicat de EPA/DHA/GLA omega-3, 6 PUFA) oferă nutrienți esențiali care contribuie la îmbunătățirea memoriei de lucru a copiilor”. Abrevierile utilizate de către solicitant se referă la acidul eicosapentaenoic (EPA), la acidul docosahexaenoic (DHA), la acidul gamma-linolenic (GLA) și, respectiv, la acizii grași polinesaturați (PUFA).

(9)

Pe baza datelor transmise, autoritatea a concluzionat în avizul său primit de către Comisie și de către statele membre la 4 martie 2010 că informațiile furnizate nu sunt suficiente pentru a fi stabilită o relație cauză-efect între consumul de Eye q TM și efectul declarat. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(10)

În conformitate cu articolul 28 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 14 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior și neautorizate printr-o decizie în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 pot fi utilizate în continuare timp de șase luni de la adoptarea prezentului regulament, cu condiția depunerii unei cereri până la 19 ianuarie 2008. Cu toate acestea, având în vedere că cererea pentru mențiunea de sănătate referitoare la Eye q TM nu a fost depusă până la 19 ianuarie 2008, condiția prevăzută la articolul 28 alineatul (6) litera (b) nu este îndeplinită, iar perioada de tranziție stabilită la articolul respectiv nu este aplicabilă. În consecință, ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție de șase luni pentru a le permite operatorilor economici din sectorul alimentar să se adapteze la cerințele stabilite în prezentul regulament.

(11)

Observațiile solicitanților și ale membrilor publicului primite de Comisie în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 au fost luate în considerare în momentul stabilirii măsurilor prevăzute în prezentul regulament.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mențiunile de sănătate prezentate în anexa la prezentul regulament nu sunt incluse în lista de mențiuni autorizate a Uniunii, prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Cu toate acestea, mențiunile de sănătate pot fi utilizate în continuare timp de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal (2010) 8(2):1430.

(3)  The EFSA Journal (2010) 8(3):1516.


ANEXĂ

Mențiuni de sănătate respinse

Cerere – Dispoziții relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1924/2006

Nutrient, substanță, aliment sau categorie de alimente

Mențiune

Trimitere la avizul EFSA

Articolul 14 alineatul (1) litera (b) – mențiune de sănătate referitoare la dezvoltarea și sănătatea copiilor

Immunofortis®

Immunofortis® pentru întărirea sistemului imunitar al copilului dumneavoastră în mod natural

Q-2008-106

Articolul 14 alineatul (1) litera (b) – mențiune de sănătate referitoare la dezvoltarea și sănătatea copiilor

Eye qTM

Eye qTM (o combinație unică cu conținut ridicat de EPA/DHA/GLA omega-3, 6 PUFA) oferă nutrienți esențiali care contribuie la îmbunătățirea memoriei de lucru a copiilor

Q-2009-00485


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/64


REGULAMENTUL (UE) NR. 1163/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Agneau du Périgord (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Agneau du Périgord” depusă de Franța a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 112, 1.5.2010, p. 7.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.1 –   Carne și organe comestibile proaspete

FRANȚA

Agneau du Périgord (IGP)


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/66


REGULAMENTUL (UE) NR. 1164/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a modificărilor elementelor din caietul de sarcini al denumirii de origine protejate „Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2) astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 1263/96 al Comisiei (3).

(2)

Deoarece modificările respective nu sunt minore în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul respectiv. Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, modificările trebuie aprobate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 163, 2.7.1996, p. 19.

(4)  JO C 73, 23.3.2010, p. 42.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

ITALIA

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino (DOP)


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/68


REGULAMENTUL (UE) NR. 1165/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Salzwedeler Baumkuchen (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Salzwedeler Baumkuchen (IGP)” depusă de Germania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 95, 15.4.2010, p. 29.


ANEXĂ

Produse alimentare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 510/2006:

Clasa 2.4.   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

GERMANIA

Salzwedeler Baumkuchen (IGP)


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/70


REGULAMENTUL (UE) NR. 1166/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Agnello di Sardegna (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unor modificări ale unor elemente din caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Agnello di Sardegna”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2400/96 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 138/2001 (3).

(2)

Deoarece modificările în cauză nu sunt minore în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul respectiv. Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, modificările trebuie aprobate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327, 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO L 23, 25.1.2001, p. 17.

(4)  JO C 70, 19.3.2010, p. 31.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.1.   Carne și organe comestibile proaspete

ITALIA

Agnello di Sardegna (IGP)


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/72


REGULAMENTUL (UE) NR. 1167/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Prosciutto di Modena (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a modificărilor elementelor din caietul de sarcini al denumirii de origine protejate „Prosciutto di Modena”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificările în cauză nu sunt minore în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul respectiv. Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, modificările trebuie aprobate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 72, 20.3.2010, p. 20.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

ITALIA

Prosciutto di Modena (DOP)


10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/74


REGULAMENTUL (UE) NR. 1168/2010 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 decembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

62,5

MA

74,9

MK

66,1

TR

131,9

ZZ

83,9

0707 00 05

EG

150,8

TR

114,3

ZZ

132,6

0709 90 70

MA

95,4

TR

135,1

ZZ

115,3

0805 10 20

AR

50,8

BR

52,6

CL

87,6

MA

61,3

PE

58,9

SZ

46,6

TR

58,0

ZA

51,3

ZW

48,4

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

66,9

ZZ

66,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

71,2

TR

68,3

ZZ

69,8

0805 50 10

TR

64,6

ZZ

64,6

0808 10 80

AU

187,9

CA

105,7

CN

95,3

MK

26,7

NZ

98,3

US

113,0

ZA

120,1

ZZ

106,7

0808 20 50

CN

117,2

US

128,4

ZA

143,3

ZZ

129,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.