ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.314.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 314

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
30 noiembrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic ( 1 )

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic ( 1 )

17

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic ( 1 )

47

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV ( 1 )

64

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

30.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1059/2010 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2010

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor consumatoare de energie care prezintă un potențial semnificativ de economisire a energiei și o mare disparitate în ceea ce privește nivelurile de performanță cu funcționalități echivalente.

(2)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic au fost stabilite prin Directiva 97/17/CE a Comisiei din 16 aprilie 1997 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic (2).

(3)

Energia electrică utilizată de mașinile de spălat vase de uz casnic reprezintă o parte semnificativă din totalul cererii de energie electrică pentru uz casnic în Uniune. Pe lângă îmbunătățirile deja realizate în domeniul eficienței energetice, potențialul de reducere în continuare a consumului de energie al mașinilor de spălat vase de uz casnic este substanțial.

(4)

Directiva 97/17/CE trebuie abrogată, iar prezentul regulament trebuie să stabilească noi dispoziții în vederea asigurării faptului că eticheta energetică oferă furnizorilor stimulente dinamice pentru a continua îmbunătățirea eficienței energetice a mașinilor de spălat vase de uz casnic și pentru a accelera transformarea pieței în direcția adoptării unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.

(5)

Informațiile care figurează pe etichetă trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (3).

(6)

Prezentul regulament trebuie să specifice un design și un conținut uniform aplicabile pentru etichetele mașinilor de spălat vase de uz casnic.

(7)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințele privind documentația tehnică și fișa pentru mașinile de spălat vase de uz casnic.

(8)

De asemenea, prezentul regulament trebuie să specifice cerințele privind informațiile care trebuie furnizate pentru orice tip de vânzare la distanță, reclame și materiale promoționale tehnice privind mașinile de spălat vase de uz casnic.

(9)

Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament în lumina progreselor tehnologice.

(10)

În vederea facilitării tranziției de la Directiva 97/17/CE la prezentul regulament, mașinile de spălat vase de uz casnic etichetate în conformitate cu prezentul regulament trebuie să fie considerate conforme cu Directiva 97/17/CE.

(11)

Prin urmare, Directiva 97/17/CE trebuie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs pentru mașinile de spălat vase de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică și pentru mașinile de spălat vase alimentate de la rețeaua electrică și care pot fi alimentate și cu baterii, inclusiv pentru cele vândute pentru alte utilizări decât cele casnice și pentru mașinile de spălat vase de uz casnic încastrabile.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile de la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, se aplică următoarele definiții:

1.

„mașină de spălat vase de uz casnic” înseamnă o mașină care spală, clătește și usucă vase, sticlărie, tacâmuri și ustensile de bucătărie prin mijloace chimice, mecanice, termice și electrice și care este destinată pentru a fi folosită în principal în scopuri care nu sunt profesionale;

2.

„mașină de spălat vase de uz casnic încastrabilă” înseamnă o mașină de spălat vase de uz casnic destinată instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

3.

„set” înseamnă un set definit de vase, pahare și tacâmuri pentru o singură persoană;

4.

„capacitatea nominală” înseamnă numărul maxim de seturi împreună cu vesela pentru servit, astfel cum sunt menționate de furnizor, care pot fi tratate în mașina de spălat vase de uz casnic, conform programului selectat, atunci când mașina este încărcată în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

5.

„program” înseamnă o serie de operațiuni care sunt predefinite și sunt declarate de producător drept adecvate pentru grade de murdărie și/sau tipuri de încărcătură specificate și care formează împreună un ciclu complet;

6.

„durata programului” înseamnă timpul care trece de la inițierea programului până la finalizarea programului, exceptând orice întârziere programată de utilizatorul final;

7.

„ciclu” înseamnă un proces complet de spălare, clătire și uscare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

8.

„modul oprit” înseamnă situația în care mașina de spălat vase de uz casnic este dezactivată de la comenzile sau butoanele aparatului accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura pentru o perioadă nedefinită atunci când mașina de spălat vase de uz casnic este conectată la o sursă de curent electric și când aceasta este folosită în conformitate cu instrucțiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află mașina de spălat vase de uz casnic când aceasta revine singură la un consum de putere staționar;

9.

„modul inactiv” înseamnă modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putând dura o perioadă nedefinită după încheierea programului și descărcarea mașinii de spălat vase de uz casnic fără nicio altă intervenție din partea consumatorului final;

10.

„mașină de spălat vase de uz casnic echivalentă” înseamnă un model introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de apă și de energie și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer ca un alt model de mașină de spălat vase introdus pe piață cu un cod comercial diferit de același furnizor;

11.

„utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau se preconizează că va cumpăra o mașină de spălat vase de uz casnic;

12.

„punct de vânzare” înseamnă un loc unde mașinile de spălat vase de uz casnic sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor

Furnizorii se asigură că:

(a)

fiecare mașină de spălat vase de uz casnic poartă o etichetă imprimată conform formatului din anexa I și conținând informațiile stabilite în aceeași anexă;

(b)

se pune la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa II;

(c)

documentația tehnică prevăzută în anexa III este pusă la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, la cerere;

(d)

toate reclamele pentru un model specific de mașină de spălat vase de uz casnic includ clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(e)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specific acesteia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare mașină de spălat vase de uz casnic este prevăzută cu eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 litera (a), pe partea exterioară frontală sau superioară a mașinii de spălat vase de uz casnic, de așa manieră încât să fie clar vizibilă;

(b)

mașinile de spălat vase de uz casnic oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV;

(c)

toate reclamele pentru un model specific de mașină de spălat vase de uz casnic includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(d)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acesteia, includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 trebuie obținute prin metode de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura stabilită în anexa V atunci când evaluează conformitatea în ceea ce privește clasa de eficiență energetică, consumul anual de energie, consumul anual de apă, indexul de eficiență al uscării, durata programului, consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv, durata modului inactiv, precum și emisiile de zgomot transmis prin aer declarate.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice cel târziu la patru ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Revizuirea vizează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa V.

Articolul 8

Abrogare

Directiva 97/17/CE se abrogă de la 20 decembrie 2011.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

(1)   Articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) nu se aplică reclamelor imprimate și materialelor promoționale tehnice imprimate publicate înainte de 30 martie 2012.

(2)   Mașinile de spălat vase de uz casnic introduse pe piață înainte de 30 noiembrie 2011 trebuie să respecte dispozițiile Directivei 97/17/CE.

(3)   Dacă s-a adoptat o măsură de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic, mașinile de spălat vase de uz casnic care respectă prevederile acestei măsuri de implementare în ceea ce privește cerințele de eficiență a spălării, precum și dispozițiile prezentului regulament și care sunt introduse pe piață sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de 20 decembrie 2011 trebuie considerate conforme cu dispozițiile Directivei 97/17/CE.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 20 decembrie 2011. Cu toate acestea, articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 20 aprilie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 118, 7.5.1997, p. 1.

(3)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.


ANEXA I

Eticheta

1.   ETICHETA

Image

1.

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului, care înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic de alte modele de aceeași marcă comercială sau cu același nume de furnizor;

III.

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa VI; vârful săgeții care reprezintă clasa de eficiență energetică a mașinii de spălat vase de uz casnic este plasat la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

IV.

consumul anual de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 1 litera (b) din anexa VII;

V.

consumul anual de apă (AWC) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 3 din anexa VII;

VI.

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul 2 din anexa VI;

VII.

capacitatea nominală exprimată în număr standard de seturi pentru ciclul standard de spălare;

VIII.

emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

2.

Designul etichetei este în conformitate cu punctul 2. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat „eticheta ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice UE.

2.   DESIGNUL ETICHETEI

Eticheta trebuie să aibă designul prezentat în figura de mai jos.

Image

Unde:

(a)

Eticheta are o lățime de cel puțin 110 mm și o înălțime de cel puțin 220 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt CMYK - cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Chenarul: 5 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logo UE - culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Sigla energiei

:

culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată; Sigla UE și sigla energiei (combinate): lățime: 92 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: Cyan 100 % – lungime: 92,5 mm.

Image

Scara A-G

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

Clasa cea mai înaltă: X-00-X-00

Clasa a doua: 70-00-X-00

Clasa a treia: 30-00-X-00

Clasa a patra: 00-00-X-00

Clasa a cincea: 00-30-X-00

Clasa a șasea: 00-70-X-00

Ultima clasă: 00-X-X-00.

Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 12 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând.

Image

Clasa de eficiență energetică

Săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru.

Text: Calibri aldine 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând.

Image

Energie

Text: Calibri normale 11 pt, majuscule, 100 % negru.

Image

Consumul anual de energie

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 37 pt, 100 % negru.

A doua linie: Calibri normale 17 pt, 100 % negru.

Image

Consumul anual de apă:

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru.

Image

Clasa de eficiență a uscării:

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri normale 16 pt, scară orizontală 75 %, 100 % negru; și Calibri aldine 22 pt, scară orizontală 75 %, 100 % negru.

Image

Capacitatea nominală:

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru.

Image

Emisiile de zgomot:

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru.

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului

Image

Identificatorul de model al furnizorului

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 92 × 15 mm.

Image

Numărul regulamentului: Calibri aldine 9 pt, 100 % negru.


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA II

Fișa produsului

1.

Informațiile din fișa produsului aferentă mașinii de spălat vase de uz casnic trebuie prezentate în următoarea ordine și incluse în broșura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

(a)

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic de alte modele cu aceeași marcă de comerț sau denumire a furnizorului);

(c)

capacitatea nominală exprimată în număr standard de seturi pentru ciclul standard de spălare;

(d)

clasa de eficiență energetică, în conformitate cu punctul 1 din anexa VI;

(e)

în cazul în care mașinii de spălat vase de uz casnic i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, se poate include această informație;

(f)

consumul anual de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 1 litera (b) din anexa VII. Acesta este descris drept „Consum de energie de «X» kWh pe an, pe baza a 280 de cicluri standard de spălare folosind alimentarea cu apă rece și modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;

(g)

consumul de energie (Et ) al ciclului standard de spălare;

(h)

consumul de putere în „modul oprit” și în „modul inactiv” (Po și Pl );

(i)

consumul anual de apă (AWC ) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 3 din anexa VII; acesta este descris drept: „Consum de apă de «X» litri pe an, pe baza a 280 de cicluri standard de spălare. Consumul real de apă depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;

(j)

clasa de eficiență a uscării determinată în conformitate cu punctul 2 din anexa VI, descrisă drept „clasa de eficiență «X» a uscării pe o scară de la G (minimă) la A (maximă)”. Atunci când această informație este prezentată într-un tabel, ea poate fi exprimată prin alte mijloace, cu condiția să fie clar că scara este de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă);

(k)

menționarea faptului că „programul standard” este ciclul standard de spălare la care se referă informația de pe etichetă și din fișă, că acesta este adecvat pentru spălarea veselei cu un grad normal de murdărie și că este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului combinat de apă și energie;

(l)

durata programului pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

(m)

durata modului inactiv (Tl ), dacă mașina de spălat vase de uz casnic este prevăzută cu un sistem de gestionare a puterii;

(n)

emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

(o)

dacă mașina de spălat vase de uz casnic este concepută să fie încastrată, o indicație în acest sens.

2.

O fișă poate fi valabilă pentru mai multe modele de mașini de spălat vase de uz casnic furnizate de același furnizor.

3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie în alb și negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.


ANEXA III

Documentația tehnică

1.

Documentația tehnică menționată la articolul 3 litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

numele și adresa furnizorului;

(b)

o descriere generală a modelului de mașină de spălat vase, care să permită identificarea cu ușurință și fără echivoc a acestuia;

(c)

trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(d)

celelalte standarde și specificații tehnice folosite, dacă este cazul;

(e)

identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametrii tehnici pentru măsurători, și anume:

(i)

consumul de energie;

(ii)

consumul de apă;

(iii)

durata programului;

(iv)

eficiența uscării;

(v)

consumul de putere în „modul oprit”;

(vi)

consumul de putere în „modul inactiv”;

(vii)

durata „modului inactiv”;

(viii)

emisiile de zgomot transmis prin aer;

(g)

rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VII.

2.

În cazul în care informațiile incluse în fișa de documentație tehnică pentru un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte mașini de spălat vase de uz casnic echivalente, documentația include detaliile acestor calcule și/sau extrapolări și ale testelor efectuate de furnizori pentru a verifica precizia calculelor realizate. Informațiile includ și o listă a tuturor celorlalte modele de mașini de spălat vase de uz casnic echivalente pentru care aceste informații au fost obținute pe aceeași bază.


ANEXA IV

Informații care trebuie furnizate în cazul în care nu se poate aștepta ca utilizatorii finali să vadă produsele expuse

1.

Informațiile menționate la articolul 4 litera (b) trebuie prezentate în următoarea ordine:

(a)

clasa de eficiență energetică, astfel cum este definită la punctul 1 din anexa VI;

(b)

capacitatea nominală exprimată în număr standard de seturi pentru ciclul standard de spălare;

(c)

consumul anual de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 1 litera (b) din anexa VII;

(d)

consumul anual de apă (AWC ) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 3 din anexa VII;

(e)

clasa de eficiență a uscării, în conformitate cu punctul 2 din anexa VI;

(f)

emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

(g)

dacă modelul este conceput să fie încastrat, o indicație în acest sens.

2.

În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa II.

3.

Dimensiunea și caracterele folosite pentru imprimarea sau pentru afișarea tuturor informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informații.


ANEXA V

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În vederea verificării conformității cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre testează o singură mașină de spălat vase de uz casnic. Dacă parametrii măsurați nu corespund valorilor declarate de către producător, în limitele specificate în tabelul 1, se efectuează măsurători la încă trei mașini de spălat vase de uz casnic. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei mașini de spălat vase de uz casnic trebuie să corespundă valorilor declarate de furnizor, în limitele specificate în tabelul 1, exceptând pentru consumul de energie, pentru care valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6 %.

În caz contrar, se consideră că modelul și toate celelalte mașini de spălat vase de uz casnic echivalente nu respectă cerințele stabilite la articolele 3 și 4.

Autoritățile statelor membre trebuie să utilizeze proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Tabelul 1

Parametru măsurat

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală (1) a AEC cu mai mult de 10 %.

Consumul de apă

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Wt cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a uscării

Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică decât valoarea nominală a ID cu mai mult de 19 %.

Consum de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 10 %.

Durata programului

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tt cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în „modul oprit” și în „modul inactiv”

Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl atunci când este mai mare de 1,00 W nu trebuie depășească valoarea nominală cu mai mult de 10 %. Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl atunci când este mai mică sau egală cu 1,00 W nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 10 %.

Emisiile de zgomot transmis prin aer

Valoarea măsurată trebuie să corespundă valorii nominale.


(1)  „Valoare nominală” înseamnă o valoare declarată de furnizor.


ANEXA VI

Clase de eficiență energetică și clase de eficiență a uscării

1.   CLASE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Clasa de eficiență energetică a unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acesteia, indicat în tabelul 1.

Indicele de eficiență energetică (EEI) al unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în conformitate cu anexa VII punctul 1.

Tabelul 1

Clase de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică

A+++ (eficiență maximă)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (eficiență minimă)

EEI ≥ 90

2.   CLASE DE EFICIENȚĂ A USCĂRII

Clasa de eficiență a uscării a unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în funcție de indicele de eficiență a uscării (ID ) al acesteia, indicat în tabelul 2.

Indicele de eficiență a uscării (ID ) al unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în conformitate cu anexa VII punctul 2.

Tabelul 2

Clase de eficiență a uscării

Clasa de eficiență a uscării

Indicele de eficiență a uscării

A (eficiență maximă)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (eficiență minimă)

0,33 ≥ ID


ANEXA VII

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică, a indicelui de eficiență a uscării și a consumului de apă

1.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, se compară consumul anual de energie al mașinii de spălat vase de uz casnic cu consumul său anual standard de energie.

(a)

Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

Formula

unde:

AEC

=

consumul anual de energie al mașinii de spălat vase de uz casnic;

SAEC

=

consumul anual standard de energie al mașinii de spălat vase de uz casnic.

(b)

Consumul anual de energie (AEc ) este calculat în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și rotunjit la două zecimale:

(i)

Formula

unde:

Et

=

consumul de energie pentru ciclul standard, exprimat în kWh și rotunjit la trei zecimale;

Pl

=

puterea în „modul inactiv” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Po

=

puterea în „modul oprit” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Tt

=

durata programului pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute, rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

280

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(ii)

Atunci când mașina de spălat vase de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a puterii, ea trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, calcularea AEC ține cont de durata reală a „modului inactiv”, conform formulei următoare:

Formula

unde:

Tl

=

durata măsurată a „modului inactiv” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute, rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

280

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(c)

Consumul anual standard de energie (SAEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps ≥ 10 și lățime > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

(ii)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps ≤ 9 și pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală 9 < ps ≤ 11 și lățime ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

unde:

ps

=

numărul de seturi.

2.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ A USCĂRII

Pentru calcularea indicelui de eficiență a uscării (ID ) al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, se compară eficiența de uscare a mașinii de spălat vase de uz casnic cu eficiența de uscare a unei mașini de spălat vase de referință, aceasta din urmă trebuind să aibă caracteristicile indicate în metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(a)

Indicele de eficiență a uscării (ID ) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Formula

ID = exp(lnID )

unde:

DT,i

=

eficiența de uscare a mașinii de spălat vase de uz casnic care este testată pentru un ciclu de încercare (i);

DR,i

=

eficiența de uscare a mașinii de spălat vase de referință pentru un ciclu de încercare (i);

n

=

numărul de cicluri de încercare, n ≥ 5.

(b)

Eficiența de uscare (D) este gradul mediu de umiditate, după încheierea unui ciclu standard de spălare, al fiecărui element încărcat în mașina de spălat vase. Gradul de umiditate se calculează după se indică în tabelul 1:

Tabelul 1

Numărul de urme de apă (WT ) sau de urme de umiditate (WS )

Suprafața umedă totală (Aw) în mm2

Gradul de umiditate

WT = 0 și WS = 0

Nu se aplică

2 (cel mai eficient)

1 < WT ≤ 2 sau WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT sau WS = 2

sau WS = 1 și WT = 1

Aw < 50

0 (cel mai puțin eficient)

3.   CALCULAREA CONSUMULUI ANUAL DE APĂ

Consumul anual de apă (AWC) al unei mașini de spălat vase se calculează în litri și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg, cu ajutorul formulei:

AWC = Wt × 280

unde:

Wt

=

consumul apă pentru ciclul standard de spălare, exprimat în litri și rotunjit la o zecimală.


30.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/17


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1060/2010 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2010

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor cu impact energetic care prezintă un potențial semnificativ de economisire a energiei și o mare disparitate în ceea ce privește nivelurile de performanță cu funcționalități echivalente.

(2)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic au fost prevăzute prin Directiva 94/2/CE a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie al frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice de uz casnic (2).

(3)

Energia electrică utilizată de aparatele frigorifice de uz casnic reprezintă o parte semnificativă din totalul necesarului de energie electrică pentru uz casnic în Uniune. Pe lângă îmbunătățirile deja realizate în domeniul eficienței energetice, potențialul de reducere în continuare a consumului de energie al aparatelor frigorifice de uz casnic este substanțial.

(4)

Directiva 94/2/CE trebuie abrogată, iar prezentul regulament trebuie să stabilească noi dispoziții în vederea asigurării faptului că eticheta energetică oferă producătorilor stimulente dinamice pentru a continua îmbunătățirea eficienței energetice a aparatelor frigorifice de uz casnic și pentru a accelera transformarea pieței în direcția unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.

(5)

Efectul combinat al dispozițiilor prezentului regulament și al dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic (3) ar putea reprezenta economii anuale de 6 TWh până în 2020 (4), comparativ cu situația în care nu s-ar lua nicio măsură.

(6)

Există, de asemenea, posibilitatea de realizare a unor economii de energie în cazul produselor de pe piețele în creștere ale aparatelor frigorifice cu absorbție și ale aparatelor pentru păstrarea vinului. Prin urmare, aceste aparate trebuie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(7)

Aparatele frigorifice cu absorbție nu sunt zgomotoase, însă consumă o cantitate semnificativ mai mare de energie comparativ cu aparatele cu compresor. Pentru ca utilizatorii să poată lua o decizie în cunoștință de cauză, informațiile referitoare la emisiile de zgomot transmis prin aer ale aparatelor frigorifice de uz casnic trebuie incluse pe etichetă.

(8)

Informațiile care figurează pe etichetă trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (5).

(9)

Prezentul regulament trebuie să specifice un conținut și design uniform al etichetei pentru aparatele frigorifice de uz casnic.

(10)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe în ceea ce privește documentația și fișa tehnică pentru aparatele frigorifice de uz casnic.

(11)

De asemenea, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind informațiile care trebuie furnizate pentru orice tip de vânzare la distanță, reclame și materiale promoționale tehnice privind aparatele frigorifice de uz casnic.

(12)

Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament în lumina progreselor tehnologice.

(13)

În vederea facilitării tranziției de la Directiva 94/2/CE la prezentul regulament, aparatele frigorifice de uz casnic etichetate în conformitate cu prezentul regulament trebuie considerate conforme cu Directiva 94/2/CE.

(14)

Prin urmare, Directiva 94/2/CE trebuie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs pentru aparatele frigorifice de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică și având un volum de depozitare între 10 și 1 500 de litri.

(2)   Prezentul regulament se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică, inclusiv aparatelor vândute în alte scopuri decât cel casnic sau pentru refrigerarea altor produse decât produsele alimentare, inclusiv aparatele încastrate.

De asemenea, prezentul regulament se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic care sunt alimentate de la rețeaua electrică, dar pot funcționa și cu baterii.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică următoarelor produse:

(a)

aparate frigorifice care sunt alimentate în principal din alte surse de energie decât energia electrică, cum ar fi gaz petrolier lichefiat (GPL), kerosen și biomotorină;

(b)

aparate frigorifice care funcționează cu baterii și care pot fi conectate la rețeaua electrică prin intermediul unui convertor de curent alternativ în curent continuu (AC/DC) achiziționat separat;

(c)

aparate frigorifice realizate la comandă, fabricate ocazional, care nu sunt echivalente cu alte modele de aparate frigorifice;

(d)

aparate frigorifice pentru utilizare în sectorul terțiar, la care îndepărtarea produselor alimentare refrigerate este sesizată electronic, informațiile respective putând fi transmise automat printr-o conexiune de rețea la un sistem de comandă de la distanță, pentru înregistrare;

(e)

aparate a căror funcție principală nu este păstrarea produselor alimentare prin refrigerare, cum sunt aparatele individuale pentru gheață sau dozatoarele de băuturi reci.

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile stabilite la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, se aplică următoarele:

1.

„produse alimentare” înseamnă alimente, ingrediente, băuturi, inclusiv vin și alte produse destinate în principal consumului, care necesită refrigerare la temperaturi specifice;

2.

„aparat frigorific de uz casnic” înseamnă un aparat tip dulap, izolat termic, cu unul sau mai multe compartimente, destinat refrigerării sau congelării produselor alimentare sau păstrării produselor alimentare refrigerate sau congelate utilizate în scopuri neprofesionale, răcit printr-unul sau mai multe procese consumatoare de energie, inclusiv aparatele vândute sub formă de seturi de componente care urmează să fie asamblate de utilizatorul final;

3.

„aparat încastrat” înseamnă un aparat frigorific fix destinat instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

4.

„frigider” înseamnă un aparat frigorific destinat conservării produselor alimentare, cu cel puțin un compartiment adecvat păstrării alimentelor proaspete și/sau băuturilor, inclusiv vin;

5.

„aparat frigorific cu compresor” înseamnă un aparat frigorific la care refrigerarea se realizează cu ajutorul unui compresor acționat de un motor;

6.

„aparat frigorific cu absorbție” înseamnă un aparat frigorific la care refrigerarea se realizează printr-un proces de absorbție, utilizând căldura ca sursă de energie;

7.

„combină frigorifică” înseamnă un aparat frigorific cu cel puțin un compartiment pentru păstrarea alimentelor proaspete și cel puțin un compartiment adecvat congelării alimentelor proaspete și păstrării produselor alimentare congelate în condiții de păstrare de trei stele (compartimentul de congelare a alimentelor);

8.

„congelator tip dulap” înseamnă un aparat frigorific cu unul sau mai multe compartimente, adecvat păstrării produselor alimentare congelate;

9.

„congelator pentru alimente” înseamnă un aparat frigorific cu unul sau mai multe compartimente, adecvat congelării produselor alimentare la temperaturi care variază de la temperatura ambiantă până la – 18 °C, care este, de asemenea, adecvat păstrării produselor alimentare congelate în condiții de păstrare de trei stele; un congelator pentru alimente poate să includă secțiuni și/sau compartimente de două stele în interiorul compartimentului sau al corpului principal;

10.

„aparat pentru păstrarea vinului” înseamnă un aparat frigorific care nu are alte compartimente decât unul sau mai multe compartimente de păstrare a vinului;

11.

„aparat multifuncțional” înseamnă un aparat frigorific care nu are alte compartimente decât unul sau mai multe compartimente multifuncționale;

12.

„aparat frigorific de uz casnic echivalent” înseamnă un model de aparat frigorific de uz casnic introdus pe piață care are același volum brut și de depozitare, aceleași caracteristici tehnice, de eficiență și de performanță și aceleași tipuri de compartimente ca un alt model de aparat frigorific de uz casnic introdus pe piață de același producător sub un cod comercial diferit;

13.

„utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau care se preconizează că va cumpăra un aparat frigorific de uz casnic;

14.

„punct de vânzare” înseamnă un loc unde aparatele frigorifice de uz casnic sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

Se aplică, de asemenea, definițiile stabilite în anexa I.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor

Furnizorii se asigură că:

(a)

fiecare aparat frigorific de uz casnic poartă o etichetă imprimată conform formatului din anexa II și conținând informațiile stabilite în aceeași anexă;

(b)

este pusă la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa III;

(c)

documentația tehnică prevăzută în anexa IV este pusă la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, la cerere;

(d)

toate reclamele pentru un model specific de aparat frigorific de uz casnic includ clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(e)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de aparat frigorific de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare aparat frigorific de uz casnic este prevăzut cu eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 litera (a), pe partea exterioară frontală sau superioară a aparatului, de așa manieră încât să fie clar vizibilă;

(b)

aparatele frigorifice de uz casnic oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sunt comercializate cu informațiile care trebuie puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa V;

(c)

toate reclamele pentru un model specific de aparat frigorific de uz casnic includ clasa de eficiență energetică a acestuia, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(d)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de aparat frigorific de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 3 se obțin prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare recunoscute de ultimă generație, în conformitate cu anexa VI.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura stabilită în anexa VII atunci când evaluează conformitatea clasei de eficiență energetică, a consumului anual de energie, a volumelor de depozitare a alimentelor proaspete și congelate, a capacității de congelare și a emisiilor de zgomot transmise prin aer declarate.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice cel târziu la patru ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Revizuirea vizează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa VII și posibilitățile de eliminare sau reducere a valorilor factorilor de corecție din anexa VIII.

Articolul 8

Abrogare

Directiva 94/2/CE se abrogă de la 30 noiembrie 2011.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

(1)   Articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) nu se aplică reclamelor imprimate și materialelor promoționale tehnice imprimate publicate înainte de 30 martie 2012.

(2)   Aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piață înainte de 30 noiembrie 2011 trebuie să fie conforme cu dispozițiile Directivei 94/2/CE.

(3)   Aparatele frigorifice de uz casnic care respectă dispozițiile prezentului regulament și sunt introduse pe piață sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de 30 noiembrie 2011 sunt considerate conforme cu dispozițiile Directivei 94/2/CE.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică de la 30 noiembrie 2011. Cu toate acestea, articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 30 martie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 45, 17.2.1994, p. 1.

(3)  JO L 191, 23.7.2009, p. 53.

(4)  Măsurate conform standardului Cenelec EN 153, februarie 2006/EN ISO 15502, octombrie 2005.

(5)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.


ANEXA I

Definiții aplicabile în sensul anexelor II-IX

În sensul anexelor II-IX, se aplică următoarele definiții:

(a)

„sistem fără gheață” înseamnă un sistem cu funcționare automată pentru prevenirea formării permanente a gheții, la care răcirea se realizează prin circulația forțată a aerului, evaporatorul sau evaporatoarele sunt dezghețate printr-un sistem de dezghețare automată, iar apa rezultată în urma dezghețării este evacuată în mod automat;

(b)

„compartiment fără gheață” înseamnă orice compartiment dezghețat prin intermediul unui sistem fără gheață;

(c)

„frigider-cramă” înseamnă un aparat frigorific care are cel puțin un compartiment de păstrare a alimentelor proaspete și un compartiment cramă, dar nu are compartimente de păstrare a alimentelor congelate, de răcire sau pentru gheață;

(d)

„cramă” înseamnă un aparat frigorific având numai unul sau mai multe compartimente cramă;

(e)

„frigider-răcitor” înseamnă un aparat frigorific care are cel puțin un compartiment de păstrare a alimentelor proaspete și un compartiment de răcire, însă niciun compartiment de păstrare a alimentelor congelate;

(f)

„compartiment” înseamnă oricare dintre compartimentele enumerate la literele (g)-(n);

(g)

„compartiment de păstrare a alimentelor proaspete” înseamnă un compartiment destinat păstrării produselor alimentare necongelate, care poate fi împărțit în subcompartimente;

(h)

„compartiment cramă” înseamnă un compartiment destinat păstrării anumitor produse alimentare sau băuturi la o temperatură mai mare decât cea a unui compartiment de păstrare a alimentelor proaspete;

(i)

„compartiment de răcire” înseamnă un compartiment destinat special păstrării produselor alimentare cu grad ridicat de perisabilitate;

(j)

„compartiment pentru gheață” înseamnă un compartiment cu temperatură scăzută, destinat special producerii și păstrării gheții;

(k)

„compartiment de păstrare a alimentelor congelate” înseamnă un compartiment cu temperatură scăzută, destinat special păstrării produselor alimentare congelate, clasificat după cum urmează, în funcție de temperatură:

(i)   „compartiment cu o stea”: un compartiment de păstrare a alimentelor congelate în care temperatura nu este mai mare de – 6 °C;

(ii)   „compartiment cu două stele”: un compartiment de păstrare a alimentelor congelate în care temperatura nu este mai mare de – 12 °C;

(iii)   „compartiment cu trei stele”: un compartiment de păstrare a alimentelor congelate în care temperatura nu este mai mare de – 18 °C;

(iv)   „compartiment de congelare a alimentelor” (sau „compartiment cu patru stele”): un compartiment adecvat congelării a cel puțin 4,5 kg de produse alimentare la un volum de depozitare de 100 l și în niciun caz mai puțin de 2 kg, de la temperatura ambiantă până la – 18 °C, timp de 24 de ore, care este, de asemenea, adecvat păstrării alimentelor congelate în condiții de păstrare de trei stele și care poate include și secțiuni cu două stele;

(v)   „compartiment fără stele”: un compartiment de păstrare a alimentelor congelate în care temperatura este mai mică de 0 °C și care poate fi utilizat, de asemenea, pentru producerea și păstrarea gheții, dar care nu este destinat păstrării produselor alimentare cu grad ridicat de perisabilitate;

(l)

„compartiment de păstrare a vinului” înseamnă un compartiment destinat exclusiv păstrării vinurilor, fie pe o perioadă scurtă de timp, pentru a fi aduse la temperatura optimă pentru consum, fie pe o perioadă îndelungată, pentru a permite maturarea vinului, având următoarele caracteristici:

(i)

temperatură de păstrare constantă, fie prestabilită, fie reglată manual în conformitate cu instrucțiunile producătorului, între + 5 °C și + 20 °C;

(ii)

temperatură (temperaturi) de păstrare variabilă (variabile) care nu variază în timp cu mai mult de 0,5 K la fiecare temperatură ambiantă declarată specificată de clasa de climă pentru aparatele frigorifice de uz casnic;

(iii)

control activ sau pasiv al umidității din compartiment, variind de la 50 % până la 80 %;

(iv)

construit astfel încât să reducă transmiterea vibrațiilor la compartiment, indiferent dacă sunt produse de compresorul frigiderului sau de orice sursă externă;

(m)

„compartiment multifuncțional” înseamnă un compartiment destinat utilizării la două sau mai multe dintre temperaturile tipurilor de compartimente, care poate fi reglat de utilizatorul final pentru a menține în permanență intervalul de temperatură de funcționare aplicabil fiecărui tip de compartiment în conformitate cu instrucțiunile producătorului; cu toate acestea, dacă există o funcție prin care se poate modifica temperatura dintr-un compartiment la un interval diferit de temperatură de funcționare, doar pentru o perioadă de timp limitată (cum ar fi funcția de congelare rapidă), acel compartiment nu este un „compartiment multifuncțional” astfel cum este definit de prezentul regulament;

(n)

„alt compartiment” înseamnă un compartiment, altul decât un compartiment de păstrare a vinului, destinat păstrării anumitor produse alimentare la temperaturi mai mari de + 14 °C;

(o)

„secțiune cu două stele” înseamnă o parte dintr-un congelator pentru alimente, un compartiment de congelator, un compartiment cu trei stele sau un congelator tip dulap de trei stele care nu are ușă sau capac propriu de acces și în care temperatura nu este mai mare de – 12 °C;

(p)

„congelator tip ladă”, înseamnă un congelator pentru alimente la care accesul la compartiment(e) se face prin deschiderea unui capac în partea superioară a aparatului sau care are atât compartimente cu capac, cât și compartimente dispuse vertical, dar la care volumul brut al compartimentului (compartimentelor) cu capac depășește 75 % din volumul total brut al aparatului;

(q)

„cu capac” sau „tip ladă” înseamnă un aparat frigorific la care accesul la compartiment(e) se realizează prin deschiderea unui capac, prin partea superioară a aparatului;

(r)

„vertical” înseamnă un aparat frigorific la care accesul la compartiment(e) se realizează prin partea frontală a aparatului;

(s)

„congelare rapidă” înseamnă o funcție reversibilă care poate fi activată de către utilizatorul final în conformitate cu instrucțiunile producătorului și care asigură reducerea temperaturii de păstrare a congelatorului sau compartimentului de congelare pentru a realiza o congelare mai rapidă a produselor alimentare necongelate;

(t)

„identificator de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un model de aparat frigorific de alte modele cu aceeași marcă de comerț sau denumire a furnizorului.


ANEXA II

Eticheta

1.   ETICHETA PENTRU APARATELE FRIGORIFICE DE UZ CASNIC CLASIFICATE ÎN CLASELE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ DE LA A+++ LA C

Image

1.

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului;

III.

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu anexa IX; vârful săgeții care conține clasa de eficiență energetică a aparatului frigorific de uz casnic este plasat la aceeași înălțime ca vârful săgeții clasei relevante de eficiență energetică;

IV.

consumul anual de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 3.2 din anexa VIII;

V.

suma volumelor de depozitare ale tuturor compartimentelor care nu pot fi clasificate prin număr de stele (respectiv temperatura de funcționare > - 6 °C), rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

VI.

suma volumelor de depozitare ale tuturor compartimentelor de păstrare a alimentelor congelate care pot clasificate prin număr de stele (respectiv temperatura de funcționare ≤ – 6 °C), rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, și numărul de stele al compartimentului cu cea mai mare pondere în cadrul sumei; dacă aparatul frigorific de uz casnic nu are compartiment(e) de păstrare a alimentelor congelate, furnizorul înscrie „– L” în loc de o valoare și lasă necompletată rubrica pentru numărul de stele;

VII.

emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

În cazul aparatelor pentru păstrarea vinului, punctele V și VI se înlocuiesc cu capacitatea nominală exprimată ca numărul de sticle standard de 75 centilitri care pot încăpea în aparat în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

2.

Designul etichetei este în conformitate cu punctul 3.1 din prezenta anexă. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice UE.

2.   ETICHETA PENTRU APARATELE FRIGORIFICE DE UZ CASNIC CLASIFICATE ÎN CLASELE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ DE LA D LA G

Image

1.

Informațiile prevăzute la punctul 1.1 se includ în această etichetă.

2.

Designul etichetei este în conformitate cu punctul 3.2 din prezenta anexă. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice UE.

3.   DESIGNUL ETICHETEI

1.

Pentru aparatele frigorifice de uz casnic clasificate în clasele de eficiență energetică de la A+++ la C, cu excepția aparatelor pentru păstrarea vinului, designul etichetei este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta are o lățime de cel puțin 110 mm și o înălțime de cel puțin 220 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul etichetei este alb.

(c)

Culorile sunt CMYK – cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 5 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logo UE – culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică

:

culoare: X-00-00-00.

Pictograma, așa cum este reprezentată: logo UE + etichetă energetică: lățime: 92 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: Cyan 100 % – lungime: 92,5 mm.

Image

Scara A-G

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00

Clasa a doua: 70-00-X-00

Clasa a treia: 30-00-X-00

Clasa a patra: 00-00-X-00

Clasa a cincea: 00-30-X-00

Clasa a șasea: 00-70-X-00

Ultima clasă: 00-X-X-00.

Text: Calibri aldine 19 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 13 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând.

Image

Clasa de eficiență energetică

Săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru;

Text: Calibri aldine 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând.

Image

Energie

Text: Calibri normale 11 pt, majuscule de culoare neagră.

Image

Consumul anual de energie:

Chenar: 3 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 45 pt, 100 % negru.

A doua linie: Calibri normale 17 pt, 100 % negru.

Image

Volumele de depozitare ale tuturor compartimentelor care nu pot fi clasificate prin număr de stele:

Chenar: 3 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 25 pt, 100 % negru. Calibri normale 17 pt, 100 % negru.

Image

Emisiile de zgomot transmis prin aer:

Chenar: 3 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare

:

Calibri aldine 25 pt, 100 % negru.

Calibri normale 17 pt, 100 % negru.

Image

Volumele de depozitare ale tuturor compartimentelor de păstrare a alimentelor congelate care pot fi clasificate prin număr de stele:

Chenar: 3 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare

:

Calibri aldine 25 pt, 100 % negru.

Calibri normale 17 pt, 100 % negru.

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului

Image

Identificatorul de model al furnizorului

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 90 × 15 mm.

Image

Numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 11 pt.

2.

Pentru aparatele frigorifice de uz casnic clasificate în clasele de eficiență energetică de la D la G, cu excepția aparatelor pentru păstrarea vinului, designul etichetei este următorul:

Image

Unde:

Designul etichetei este în conformitate cu punctul 3.1 din prezenta anexă, cu excepția numărului 8, în cazul căruia se aplică următoarele:

Image

Consumul anual de energie:

Chenar: 3 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 32 pt, 100 % negru.

A doua linie: Calibri normale 14 pt, 100 % negru.

3.

Pentru aparatele pentru păstrarea vinului, designul etichetei este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta are o lățime de cel puțin 110 mm și o înălțime de cel puțin 220 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul etichetei este alb.

(c)

Culorile sunt CMYK – cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 5 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logo UE – culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică

:

culoare: X-00-00-00.

Pictograma, așa cum este reprezentată: logo UE + etichetă energetică: lățime: 92 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: Cyan 100 % – lungime: 92,5 mm.

Image

Scara A-G

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00

Clasa a doua: 70-00-X-00

Clasa a treia: 30-00-X-00

Clasa a patra: 00-00-X-00

Clasa a cincea: 00-30-X-00

Clasa a șasea: 00-70-X-00

Ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

Text: Calibri aldine 19 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 13 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând.

Image

Clasa de eficiență energetică

Săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru;

Text: Calibri aldine 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând.

Image

Energie

Text: Calibri normale 11 pt, majuscule de culoare neagră.

Image

Consumul anual de energie:

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 30 pt, 100 % negru.

A doua linie: Calibri normale 14 pt, 100 % negru.

Image

Capacitate nominală exprimată ca număr de sticle de vin standard:

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare

:

Calibri aldine 28 pt, 100 % negru.

Calibri normale 15 pt, 100 % negru.

Image

Emisii de zgomot transmis prin aer:

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare

:

Calibri aldine 25 pt, 100 % negru.

Calibri normale 17 pt, 100 % negru.

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului

Image

Identificatorul de model al furnizorului

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 90 × 15 mm.

Image

Numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 11 pt.


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA III

Fișa produsului

1.

Informațiile din fișa produsului aferentă aparatului frigorific de uz casnic trebuie prezentate în următoarea ordine și incluse în broșura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

(a)

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului, conform definiției din anexa I litera (t);

(c)

categoria modelului de aparat frigorific de uz casnic, conform definiției de la punctul 1 din anexa VIII;

(d)

clasa de eficiență energetică a modelului, conform definiției din anexa IX;

(e)

în cazul în care modelul a primit o etichetă ecologică UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, se poate include această informație;

(f)

consumul anual de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 3.2 din anexa VIII. Consumul este descris după cum urmează: „Consum de energie «XYZ» kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard pentru 24 ore. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de amplasamentul acestuia”;

(g)

volumul de depozitare al fiecărui compartiment și clasificarea corespunzătoare prin număr de stele, în conformitate cu definiția din anexa II punctul 1.1 subpunctul VI, dacă este cazul;

(h)

temperatura proiectată a „altor compartimente” în sensul anexei I litera (n). În ceea ce privește compartimentele de păstrare a vinului, se precizează temperatura de păstrare cea mai scăzută, fie prestabilită în compartiment, fie reglabilă de către un utilizator final și putând fi menținută continuu în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

(i)

mențiunea „fără gheață” pentru compartimentele relevante, conform definiției din anexa I litera (b);

(j)

„autonomie «X» h” definită ca „timpul de creștere a temperaturii”;

(k)

„capacitatea de înghețare” în kg/24 ore;

(l)

„clasa de climă”, conform definiției din anexa VIII punctul 1 tabelul 3 și exprimată ca: „Clasa de climă: W [clasa de climă]. Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambiantă între «X» [cea mai scăzută temperatură] °C și «Y» [cea mai ridicată temperatură] °C”;

(m)

emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

(n)

dacă modelul este conceput să fie un aparat încastrat, o indicație în acest sens;

(o)

pentru aparatele pentru păstrarea vinului, următoarele informații: „Acest aparat este destinat exclusiv păstrării vinului”. Prezenta prevedere nu se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic care nu sunt proiectate special pentru păstrarea vinului, însă pot fi totuși folosite în acest scop, și nici aparatelor frigorifice de uz casnic care au un compartiment de păstrare a vinului în combinație cu orice alt tip de compartiment.

2.

O fișă poate viza mai multe modele de aparate frigorifice furnizate de același furnizor.

3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie în alb și negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.


ANEXA IV

Documentația tehnică

1.

Documentația tehnică menționată la articolul 3 litera (c) cuprinde:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere generală a modelului de aparat frigorific, suficientă pentru ca acesta să fie identificat fără echivoc și cu ușurință;

(c)

trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(d)

celelalte standarde și specificații tehnice folosite, dacă este cazul;

(e)

identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametrii tehnici pentru măsurători, stabiliți în conformitate cu anexa VIII:

(i)

dimensiuni de gabarit;

(ii)

spațiul total necesar la utilizare;

(iii)

volumul (volumele) total(e) brut(e);

(iv)

volumul (volumele) de depozitare și volumul (volumele) total(e) de depozitare;

(v)

numărul de stele al compartimentului (compartimentelor) de păstrare a alimentelor congelate;

(vi)

tipul de dezghețare;

(vii)

temperatura de păstrare;

(viii)

consumul de energie;

(ix)

timpul de creștere a temperaturii;

(x)

capacitatea de congelare;

(xi)

consumul de putere;

(xii)

umiditatea compartimentului de păstrare a vinului;

(xiii)

emisiile de zgomot transmis prin aer;

(g)

rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VIII.

2.

În cazul în care informațiile incluse în dosarul de documentație tehnică pentru un anumit model de aparat frigorific de uz casnic au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte aparate frigorifice echivalente, documentația include detalii ale acestor calcule și/sau extrapolări și ale testelor realizate de furnizori pentru a verifica acuratețea calculelor efectuate. Informațiile includ și o listă a tuturor celorlalte modele de aparate frigorifice de uz casnic echivalente pentru care aceste informații au fost obținute pe aceeași bază.


ANEXA V

Informații care trebuie furnizate în cazul în care nu se poate aștepta ca utilizatorii finali să vadă produsele expuse

1.

Informațiile menționate la articolul 4 litera (b) trebuie prezentate în următoarea ordine:

(a)

clasa de eficiență energetică a modelului, conform definiției din anexa IX;

(b)

consumul anual de energie în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 3.2 din anexa VIII;

(c)

volumul de depozitare al fiecărui compartiment și clasificarea corespunzătoare prin număr de stele, în conformitate cu anexa II punctul 1.1 subpunctul VI, dacă este cazul;

(d)

„clasa de climă”, conform definiției din anexa VIII punctul 1 tabelul 3;

(e)

emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

(f)

dacă modelul este conceput să fie încastrat, o indicație în acest sens;

(g)

pentru aparatele pentru păstrarea vinului, următoarele informații: „Acest aparat este destinat exclusiv păstrării vinului”. Prezenta prevedere nu se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic care nu sunt proiectate special pentru păstrarea vinului, însă pot fi totuși folosite în acest scop, și nici aparatelor frigorifice de uz casnic care au un compartiment de păstrare a vinului în combinație cu orice alt tip de compartiment.

2.

În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa III.

3.

Dimensiunea și caracterele folosite pentru imprimarea sau pentru afișarea tuturor informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informații.


ANEXA VI

Măsurători

1.   În vederea respectării și verificării conformității cu cerințele din prezentul regulament, măsurătorile se efectuează printr-o procedură de măsurare fiabilă, exactă și reproductibilă, care ia în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metode stabilite în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.   CONDIȚII GENERALE DE TESTARE

Se aplică următoarele condiții generale de testare:

1.

în cazul în care sunt prevăzute dispozitive de încălzire anticondens care pot fi pornite și oprite de utilizatorul final, acestea sunt pornite și – dacă sunt reglabile – reglate la nivelul maxim de încălzire;

2.

în cazul în care sunt prevăzute „dispozitive montate pe ușă” (cum ar fi dozatoarele de gheață sau de apă/băuturi reci) care pot fi pornite și oprite de utilizatorul final, acestea sunt pornite pe durata măsurării consumului de energie, însă nu sunt folosite;

3.

pentru aparatele și compartimentele multifuncționale, temperatura de păstrare pe durata măsurării consumului de energie este temperatura nominală din compartimentul cu cea mai scăzută temperatură, astfel cum este prevăzută pentru o funcționare normală continuă în instrucțiunile producătorului;

4.

consumul de energie al unui aparat frigorific de uz casnic se determină în configurația cu temperatura cea mai scăzută, în conformitate cu instrucțiunile producătorului pentru utilizare normală continuă a oricărui „alt compartiment”, conform definiției din anexa VIII tabelul 5.

3.   PARAMETRI TEHNICI

Se stabilesc următorii parametri:

(a)

„dimensiunile de gabarit”, măsurate la cel mai apropiat milimetru;

(b)

„spațiul total necesar la utilizare”, măsurat la cel mai apropiat milimetru;

(c)

„volumul (volumele) total(e) brut(e)”, măsurat(e) la cel mai apropiat număr întreg de decimetri cubi sau litri;

(d)

„volumul (volumele) de depozitare și volumul (volumele) total(e) de depozitare”, măsurat(e) la cel mai apropiat număr întreg de decimetri cubi sau litri;

(e)

„tipul de dezghețare”;

(f)

„temperatura de păstrare”;

(g)

„consumul de energie”, exprimat în kilowatt-oră la 24 de ore (kWh/24h), cu trei zecimale;

(h)

„timpul de creștere a temperaturii”;

(i)

„capacitatea de congelare”;

(j)

„umiditatea compartimentului de păstrare a vinului”, exprimată ca procent rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; și

(k)

„emisiile de zgomot transmis prin aer”.


ANEXA VII

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În sensul verificării conformității cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre testează un singur aparat frigorific de uz casnic. Dacă parametrii măsurați nu corespund valorilor declarate de furnizor, în limitele definite în tabelul 1, se efectuează măsurători la încă trei aparate frigorifice de uz casnic. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei aparate frigorifice de uz casnic trebuie să se înscrie în limitele cerințelor definite în tabelul 1.

În caz contrar, modelul și toate celelalte modele de aparate frigorifice de uz casnic echivalente sunt considerate neconforme.

Pe lângă procedura stabilită în anexa VI, autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare progresele tehnologice general recunoscute, inclusiv metode stabilite în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Tabelul 1

Parametru măsurat

Toleranțe de verificare

Volum nominal brut

Valoarea măsurată nu trebuie să fie inferioară valorii nominale (1) cu mai mult de 3 % sau 1 litru, folosindu-se valoarea cea mai mare dintre acestea două.

Volum nominal de depozitare

Valoarea măsurată nu trebuie să fie inferioară valorii nominale cu mai mult de 3 % sau 1 litru, folosindu-se valoarea cea mai mare dintre acestea două. În cazul în care volumul compartimentului cramă și volumul compartimentului de păstrare a alimentelor proaspete pot fi reglate, unul față de celălalt, de către utilizator, această marjă de precizie se aplică atunci când compartimentul cramă este reglat la volumul său minim.

Capacitate de congelare

Valoarea măsurată nu trebuie să fie inferioară valorii nominale cu mai mult de 10 %.

Consumul de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală (E24h ) cu mai mult de 10 %.

Aparatele pentru păstrarea vinului

Valoarea măsurată a umidității relative nu trebuie să depășească limitele nominale cu mai mult de 10 %.

Emisiile de zgomot transmis prin aer

Valoarea măsurată trebuie să corespundă valorii nominale.


(1)  „Valoare nominală” reprezintă valoarea declarată de producător.


ANEXA VIII

Clasificarea aparatelor frigorifice de uz casnic, metoda de calculare a volumului echivalent și a indicelui de eficiență energetică

1.   CLASIFICAREA APARATELOR FRIGORIFICE DE UZ CASNIC

Aparatele frigorifice de uz casnic sunt clasificate în categorii, după cum se arată în tabelul 1.

Fiecare categorie este definită prin combinația specifică de compartimente, prezentată în tabelul 2, și nu depinde de numărul de uși și/sau sertare.

Tabelul 1

Categorii de aparate frigorifice de uz casnic

Categorie

Denumire

1

Frigider cu unul sau mai multe compartimente de păstrare a alimentelor proaspete

2

Frigider-cramă, aparat cramă și aparat pentru păstrarea vinului

3

Frigider-răcitor și frigider cu un compartiment fără stele

4

Frigider cu un compartiment cu o stea

5

Frigider cu un compartiment cu două stele

6

Frigider cu un compartiment cu trei stele

7

Combină frigorifică

8

Congelator vertical

9

Congelator tip ladă

10

Aparat frigorific multifuncțional și alte aparate frigorifice

Aparatele frigorifice de uz casnic care nu pot fi clasificate în categoriile 1-9 din cauza temperaturii compartimentelor se clasifică în categoria 10.

Tabelul 2

Clasificarea aparatelor frigorifice de uz casnic și combinația relevantă de compartimente

Temperatura nominală (pentru EEI) (°C)

Temperatură proiectată

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Categorie

(număr)

Tipuri de compartiment

Altele

Pentru păstrarea vinului

Cramă

Pentru păstrarea alimentelor proaspete

De răcire

Fără stele/pentru gheață

1 stea

2 stele

3 stele

4 stele

Categoria aparatului

Combinația de compartimente

FRIGIDER CU UNUL SAU MAI MULTE COMPARTIMENTE DE PĂSTRARE A ALIMENTELOR PROASPETE

N

N

N

D

N

N

N

N

N

N

1

FRIGIDER-CRAMĂ, APARAT CRAMĂ și APARAT PENTRU PĂSTRAREA VINULUI

O

O

O

D

N

N

N

N

N

N

2

O

O

D

N

N

N

N

N

N

N

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

FRIGIDER-RĂCITOR și FRIGIDER CU UN COMPARTIMENT FĂRĂ STELE

O

O

O

D

D

O

N

N

N

N

3

O

O

O

D

O

D

N

N

N

N

FRIGIDER CU UN COMPARTIMENT CU O STEA

O

O

O

D

O

O

D

N

N

N

4

FRIGIDER CU UN COMPARTIMENT CU DOUĂ STELE

O

O

O

D

O

O

O

D

N

N

5

FRIGIDER CU UN COMPARTIMENT CU TREI STELE

O

O

O

D

O

O

O

O

D

N

6

COMBINĂ FRIGORIFICĂ

O

O

O

D

O

O

O

O

O

D

7

CONGELATOR VERTICAL

N

N

N

N

N

N

N

O

(D) (1)

D

8

CONGELATOR TIP LADĂ

N

N

N

N

N

N

N

O

N

D

9

APARAT FRIGORIFIC MULTIFUNCȚIONAL ȘI ALTE APARATE FRIGORIFICE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Note:

D = compartimentul este inclus; N = compartimentul nu este inclus; O = includerea compartimentului este opțională.

Aparatele frigorifice de uz casnic sunt clasificate în una sau mai multe clase de climă, după cum se arată în tabelul 3.

Tabelul 3

Clase de climă

Clasa

Simbolul

Temperatura ambiantă medie

°C

Temperată extinsă

SN

de la + 10 la + 32

Temperată

N

de la + 16 la + 32

Subtropicală

ST

de la + 16 la + 38

Tropicală

T

de la + 16 la + 43

Aparatul frigorific trebuie să poată menține temperaturile de păstrare necesare în diferitele compartimente simultan și în limitele de deviație permise (pe durata ciclului de dezghețare) prezentate în tabelul 4 pentru diferitele tipuri de aparate frigorifice de uz casnic și pentru clasele de climă corespunzătoare.

Aparatele și compartimentele multifuncționale trebuie să poată menține temperaturile de păstrare necesare în diferitele tipuri de compartimente atunci când aceste temperaturi pot fi reglate de către utilizatorul final în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Tabelul 4

Temperaturi de păstrare

Temperaturi de păstrare (°C)

Alt compartiment

Compartiment de păstrare a vinului

Compartiment cramă

Compartiment de păstrare a alimentelor proaspete

Compartiment de răcire

Compartiment cu o stea

Compartiment/secțiune cu două stele

Congelator alimente și compartiment/dulap cu trei stele

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Note:

tom: temperatura de păstrare în acel alt compartiment

twma: temperatura de păstrare în compartimentul de păstrare a vinului, cu o variație de 0,5K

tcm: temperatura de păstrare în compartimentul cramă

t1m, t2m, t3m: temperaturile de păstrare în compartimentul de păstrare a alimentelor proaspete

tma: temperatura de păstrare medie în compartimentul de păstrare a alimentelor proaspete

tcc: temperatura de păstrare instantanee în compartimentul de răcire

t*, t**, t***: temperaturile maxime în compartimentele de păstrare a alimentelor congelate

temperatura de păstrare în compartimentul pentru gheață și în compartimentul „fără stele” este sub 0 °C

2.   CALCULAREA VOLUMULUI ECHIVALENT

Volumul echivalent al unui aparat frigorific de uz casnic este suma volumelor echivalente ale tuturor compartimentelor. Acesta se calculează în litri și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg, cu ajutorul formulei:

Formula

unde:

n este numărul de compartimente;

Vc este volumul de depozitare al compartimentului (compartimentelor);

Tc este temperatura nominală a compartimentului (compartimentelor), în conformitate cu tabelul 2;

Formula este factorul termodinamic, în conformitate cu tabelul 5;

FFc , CC și BI sunt factorii de corecție a volumului, în conformitate cu tabelul 6.

Factorul de corecție termodinamic Formula reprezintă diferența de temperatură dintre temperatura nominală a compartimentului Tc (definită în tabelul 2) și temperatura ambiantă în condiții standard de testare la + 25 °C, exprimat ca raport al aceleiași diferențe pentru un compartiment de păstrare a alimentelor proaspete la + 5 °C.

Factorii termodinamici pentru compartimentele descrise în anexa I literele (g)-(n) sunt prevăzuți în tabelul 5.

Tabelul 5

Factori termodinamici pentru compartimentele aparatelor frigorifice

Compartiment

Temperatura nominală

(25-Tc )/20

Alt compartiment

Temperatura proiectată

Formula

Compartiment cramă/Compartiment de păstrare a vinului

+12 °C

0,65

Compartiment de păstrare a alimentelor proaspete

+5 °C

1,00

Compartiment de răcire

0 °C

1,25

Compartiment pentru gheață și compartiment fără stele

0 °C

1,25

Compartiment cu o stea

–6 °C

1,55

Compartiment cu două stele

–12 °C

1,85

Compartiment cu trei stele

–18 °C

2,15

Compartiment de congelare a alimentelor (compartiment cu patru stele)

–18 °C

2,15

Note:

(i)

Pentru compartimentele multifuncționale, factorul termodinamic este determinat de temperatura nominală, specificată în tabelul 2, a compartimentului cu cea mai scăzută temperatură, care poate fi reglată de utilizatorul final și menținută continuu în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

(ii)

Pentru orice secțiune cu două stele (dintr-un congelator), factorul termodinamic este determinat la Tc = – 12 °C.

(iii)

Pentru alte compartimente, factorul termodinamic este determinat de cea mai scăzută temperatură proiectată care poate fi reglată de utilizatorul final și menținută continuu în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Tabelul 6

Valoarea factorilor de corecție

Factor de corecție

Valoare

Condiții

FF (fără gheață)

1,2

Pentru compartimentele fără gheață de păstrare a alimentelor congelate

1

Altele

CC (clasa de climă)

1,2

Pentru aparatele cu clasa de climă T (tropicală)

1,1

Pentru aparatele cu clasa de climă ST (subtropicală)

1

Altele

BI (încastrat)

1,2

Pentru aparatele încastrate cu lățimea mai mică de 58 cm

1

Altele

Note:

(i)

FF reprezintă factorul de corecție a volumului pentru compartimentele fără gheață.

(ii)

CC reprezintă factorul de corecție a volumului pentru o clasă de climă dată. Dacă un aparat frigorific este clasificat în mai multe clase de climă, pentru calcularea volumului echivalent se utilizează clasa de climă cu cel mai mare factor de corecție.

(iii)

BI reprezintă factorul de corecție a volumului pentru aparatele încastrate.

3.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de aparat frigorific de uz casnic, consumul anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic este comparat cu consumul său anual standard de energie.

1.

Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează și se rotunjește la prima zecimală, cu ajutorul formulei:

Formula

unde:

AEC =

=

consumul anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic;

SAEC =

=

consumul anual standard de energie al aparatului frigorific de uz casnic.

2.

Consumul anual de energie (AEC ) este calculat în kWh/an și rotunjit la două zecimale, cu ajutorul formulei:

AEC = E24h × 365

unde:

E24h

reprezintă consumul de energie al aparatului frigorific de uz casnic în kWh/24h, rotunjit la trei zecimale.

3.

Consumul anual standard de energie (SAEC ) este calculat în kWh/an și rotunjit la două zecimale, cu ajutorul formulei:

SAEC = Veq × MNCH

unde:

 

Veq reprezintă volumul echivalent al aparatului frigorific de uz casnic;

 

CH este egal cu 50 kWh/an pentru aparatele frigorifice de uz casnic cu compartiment de răcire având un volum de depozitare de cel puțin 15 litri;

 

valorile M și N sunt date în tabelul 7 pentru fiecare categorie de aparat frigorific de uz casnic.

Tabelul 7

Valorile M și N pe categorie de aparate frigorifice de uz casnic

Categorie

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  Include și congelatoare tip dulap cu trei stele pentru alimente congelate.

(2)  Pentru aparatele frigorifice de uz casnic fără gheață, în timpul ciclului de dezghețare se permite o variație de temperatură de maximum 3 K pe durata a 4 ore sau 20 % din durata ciclului de funcționare, folosindu-se durata cea mai scurtă dintre acestea două.

(3)  Notă: Pentru aparatele frigorifice de uz casnic din categoria 10, valorile M și N depind de temperatura și de numărul de stele al compartimentului cu cea mai scăzută temperatură de păstrare care poate fi reglată de utilizatorul final și menținută continuu în conformitate cu instrucțiunile producătorului. În cazul în care există numai un „alt compartiment”, conform definiției din tabelul 2 și anexa I litera (n), se utilizează valorile M și N pentru categoria 1. Aparatele care au compartimente cu trei stele sau compartimente de congelare a alimentelor sunt considerate combine frigorifice.


ANEXA IX

Clase de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică a unui aparat frigorific de uz casnic se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acestuia indicat în tabelul 1, începând de la 20 decembrie 2011 până la 30 iunie 2014, și – în funcție de cel indicat în tabelul 2 – de la 1 iulie 2014.

Indicele de eficiență energetică al unui aparat frigorific de uz casnic se determină în conformitate cu punctul 3 din anexa VIII.

Tabelul 1

Clase de eficiență energetică până la 30 iunie 2014

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică

A+++ (eficiență maximă)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (eficiență minimă)

EEI ≤ 150


Tabelul 2

Clase de eficiență energetică de la 1 iulie 2014

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică

A+++ (eficiență maximă)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (eficiență minimă)

EEI ≤ 150


30.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/47


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1061/2010 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2010

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor cu impact energetic care prezintă un potențial semnificativ de economisire a energiei și o mare disparitate în ceea ce privește nivelurile de performanță cu funcționalități echivalente.

(2)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic au fost prevăzute prin Directiva 95/12/CE a Comisiei din 23 mai 1995 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic (2).

(3)

Energia electrică utilizată de mașinile de spălat rufe de uz casnic reprezintă o parte semnificativă din totalul necesarului de energie electrică pentru uz casnic la nivelul Uniunii. Pe lângă îmbunătățirile deja realizate în domeniul eficienței energetice, potențialul de reducere în continuare a consumului de energie al mașinilor de spălat rufe de uz casnic este substanțial.

(4)

Directiva 95/12/CE trebuie abrogată, iar prezentul regulament trebuie să stabilească noi dispoziții în vederea asigurării faptului că eticheta energetică oferă furnizorilor stimulente dinamice pentru a continua îmbunătățirea eficienței energetice a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și pentru a accelera transformarea pieței în direcția adoptării unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.

(5)

Mașinile combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic fac obiectul Directivei 96/60/CE din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic (3) și, prin urmare, trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Însă, având în vedere că acestea oferă funcționalități similare cu cele ale mașinilor de spălat rufe de uz casnic, Directiva 96/60/CE trebuie supusă unei revizuiri cât mai curând posibil.

(6)

Informațiile care figurează pe etichetă trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (4).

(7)

Prezentul regulament trebuie să specifice un conținut și design uniform ale etichetei pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic.

(8)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe în ceea ce privește documentația și fișa tehnică pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic.

(9)

De asemenea, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind informațiile care trebuie furnizate pentru orice tip de vânzare la distanță, reclame și materiale promoționale tehnice privind mașinile de spălat rufe de uz casnic.

(10)

Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament în lumina progreselor tehnologice.

(11)

În vederea facilitării tranziției de la Directiva 95/12/CE la prezentul regulament, trebuie să se prevadă că mașinile de spălat rufe de uz casnic etichetate în conformitate cu prezentul regulament trebuie considerate conforme cu Directiva 95/12/CE.

(12)

Prin urmare, Directiva 95/12/CE trebuie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințe de etichetare și de furnizare a unor informații suplimentare cu privire la produs pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică și pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la rețeaua electrică și pot fi alimentate și cu baterii, inclusiv a celor vândute pentru alt uz decât casnic și a mașinilor de spălat rufe de uz casnic încastrabile.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic.

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, în sensul prezentului regulament se aplică și următoarele definiții:

1.

„mașină de spălat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat automată care spală și clătește textile utilizând apă, care are, de asemenea, o funcție de stoarcere prin centrifugare și care este proiectată pentru a fi folosită în principal în scopuri neprofesionale;

2.

„mașină de spălat rufe de uz casnic încastrabilă” înseamnă o mașină de spălat rufe de uz casnic destinată instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

3.

„mașină de spălat rufe automată” înseamnă o mașină de spălat rufe în cazul căreia sarcina este realizată integral de mașină, fără a fi necesară nicio intervenție a utilizatorului în niciun moment din desfășurarea programului;

4.

„mașină combinată de spălat și uscat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat rufe de uz casnic care include atât o funcție de stoarcere prin centrifugare, cât și o modalitate de uscare a textilelor, de obicei prin încălzire și prin rotație;

5.

„program” înseamnă o serie de operațiuni predefinite pe care furnizorul le declară ca fiind adecvate pentru spălarea anumitor tipuri de textile;

6.

„ciclu” înseamnă un proces complet de spălare, clătire și stoarcere prin centrifugare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

7.

„durata programului” înseamnă timpul care trece de la inițierea programului până la finalizarea programului, exceptând orice întârziere programată de utilizatorul final;

8.

„capacitate nominală” înseamnă cantitatea maximă în kilograme indicată de furnizor, la intervale de 0,5 kg de textile uscate de un anume tip, care poate fi spălată într-o mașină de spălat rufe de uz casnic la programul selectat, atunci când aceasta este încărcată în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

9.

„încărcătură parțială” înseamnă jumătate din capacitatea nominală a unei mașini de spălat rufe de uz casnic pentru un anumit program;

10.

„grad de umiditate reziduală” înseamnă gradul de umiditate al încărcăturii la sfârșitul fazei de centrifugare;

11.

„mod oprit” înseamnă situația în care mașina de spălat rufe de uz casnic este dezactivată de la comenzile sau butoanele mașinii care sunt accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura o perioadă nedefinită atunci când mașina de spălat rufe de uz casnic este conectată la o sursă de curent electric și este folosită în conformitate cu instrucțiunile furnizorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află mașina de spălat rufe de uz casnic atunci când aceasta revine singură la un consum de putere staționar;

12.

„mod inactiv” înseamnă modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putând dura o perioadă nedefinită după încheierea programului, fără nicio altă intervenție din partea utilizatorului final în afara descărcării mașinii de spălat rufe de uz casnic;

13.

„mașină de spălat rufe de uz casnic echivalentă” înseamnă un model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de apă și de energie și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer în timpul spălării și centrifugării ca un alt model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață de același furnizor, cu un cod comercial diferit;

14.

„utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau care se preconizează că va cumpăra o mașină de spălat rufe de uz casnic;

15.

„punct de vânzare” înseamnă o locație unde mașinile de spălat rufe de uz casnic sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor

Furnizorii se asigură că:

(a)

fiecare mașină de spălat rufe de uz casnic poartă o etichetă imprimată conform formatului din anexa I și conținând informațiile stabilite în aceeași anexă;

(b)

este pusă la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa II;

(c)

documentația tehnică prevăzută în anexa III este pusă la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, la cerere;

(d)

toate reclamele pentru un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic includ clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(e)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acesteia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare mașină de spălat rufe de uz casnic este prevăzută cu eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 litera (a), pe partea exterioară frontală sau superioară a mașinii de spălat rufe de uz casnic, de așa manieră încât să fie clar vizibilă;

(b)

mașinile de spălat rufe de uz casnic oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sunt comercializate cu informațiile care trebuie puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV;

(c)

toate reclamele pentru un model specific de mașină de spălat rufe de uz casnic includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(d)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acesteia, includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 sunt obținute prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura stabilită în anexa V atunci când evaluează conformitatea în ceea ce privește clasa de eficiență energetică, consumul anual de energie, consumul anual de apă, clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv, durata modului inactiv, gradul de umiditate reziduală, viteza de centrifugare și emisiile de zgomot transmis prin aer declarate.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice cel târziu la patru ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Revizuirea vizează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa V.

Articolul 8

Abrogare

Directiva 95/12/CE se abrogă de la 20 decembrie 2011.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

(1)   Articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) nu se aplică reclamelor imprimate și materialelor promoționale tehnice imprimate publicate înainte de 20 aprilie 2012.

(2)   Mașinile de spălat rufe de uz casnic introduse pe piață înainte de 20 decembrie 2011 trebuie să fie conforme cu dispozițiile Directivei 95/12/CE.

(3)   Dacă s-a adoptat o măsură de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic, mașinile de spălat rufe de uz casnic care respectă prevederile acestei măsuri de implementare în ceea ce privește cerințele de eficiență a spălării, precum și dispozițiile prezentului regulament și care sunt introduse pe piață sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de 20 decembrie 2011 sunt considerate conforme cu dispozițiile Directivei 95/12/CE.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică de la 20 decembrie 2011. Cu toate acestea, articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 20 aprilie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 47, 24.2.1996, p. 35.

(3)  JO L 266, 18.10.1996, p. 1.

(4)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(5)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.


ANEXA I

Eticheta

1.   ETICHETA

Image

1.

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic de alte modele cu aceeași marcă de comerț sau denumire a furnizorului);

III.

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa VI; vârful săgeții care conține clasa de eficiență energetică a mașinii de spălat rufe de uz casnic este plasat la aceeași înălțime ca vârful săgeții clasei relevante de eficiență energetică;

IV.

consumul anual ponderat de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa VII;

V.

consumul anual ponderat de apă (AWC ) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa VII;

VI.

capacitatea nominală, în kilograme, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori;

VII.

clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, astfel cum este stabilită la punctul 2 din anexa VI;

VIII.

emisiile de zgomot transmise prin aer în cursul fazelor de spălare și de centrifugare, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

2.

Designul etichetei este în conformitate cu punctul 2. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice UE.

2.   DESIGNUL ETICHETEI

Eticheta trebuie să aibă designul prezentat în figura de mai jos.

Image

Unde:

(a)

eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 110 mm și o înălțime de cel puțin 220 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus;

(b)

fondul este alb;

(c)

culorile sunt CMYK – cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(d)

eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Chenarul: 5 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Image

Logo UE – culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00

Image

Logo energie: culoare: X-00-00-00

Pictograma, așa cum este reprezentată: Logo UE și logo energie (combinate): lățime: 92 mm, înălțime: 17 mm

Image

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: Cyan 100 % – lungime: 92,5 mm.

Image

Scara A-G

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00

Clasa a doua: 70-00-X-00

Clasa a treia: 30-00-X-00

Clasa a patra: 00-00-X-00

Clasa a cincea: 00-30-X-00

Clasa a șasea: 00-70-X-00

Ultima clasă: 00-X-X-00

Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 12 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând

Image

Clasa de eficiență energetică

Săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru

Text: Calibri aldine 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând

Image

Energie: text: Calibri normale 11 pt, majuscule, 100 % negru.

Image

Consumul anual ponderat de energie

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri aldine 42 pt, 100 % negru; și Calibri normale 17 pt, 100 % negru

Image

Consumul anual ponderat de apă

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru

Image

Capacitatea nominală

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru

Image

Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri normale 16 pt, scară orizontală 75 %, 100 % negru și Calibri aldine 22 pt, scară orizontală 75 %, 100 % negru

Image

Emisiile de zgomot transmis prin aer

Pictogramele, așa cum sunt reprezentate

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului

Image

Identificatorul de model al furnizorului

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 92 × 15 mm

Image

Numărul regulamentului: Calibri aldine 12 pt, 100 % negru.


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA II

Fișa produsului

1.

Informațiile din fișa produsului aferentă mașinii de spălat rufe de uz casnic trebuie prezentate în următoarea ordine și incluse în broșura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

(a)

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic de alte modele cu aceeași marcă de comerț sau denumire a furnizorului);

(c)

capacitatea nominală, în kilograme de rufe din bumbac, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori;

(d)

clasa de eficiență energetică, în conformitate cu punctul 1 din anexa VI;

(e)

în cazul în care mașinii de spălat rufe de uz casnic i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, se poate include această informație;

(f)

consumul anual ponderat de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;

(g)

consumul de energie (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

(h)

consumul ponderat de putere în modul oprit și în modul inactiv;

(i)

consumul anual ponderat de apă (AW C) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; acesta este descris drept: „Consum de apă «X» litri pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de apă depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;

(j)

clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare determinată în conformitate cu punctul 2 din anexa VI, exprimată ca fiind „clasa «X» de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)”; această informație se poate exprima prin alte mijloace, cu condiția să fie clar că scara este de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă);

(k)

viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori, precum și gradul de umiditate reziduală atins la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori;

(l)

indicarea faptului că „programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac” și „programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac” sunt programele standard de spălare de care sunt legate informațiile conținute de etichetă și de fișa produsului, că aceste programe sunt adecvate pentru curățarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și de apă;

(m)

durata programului, în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut întreg, pentru „programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pentru „programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură parțială;

(n)

durata modului inactiv (Tl ), dacă mașina de spălat rufe de uz casnic este prevăzută cu un sistem de gestionare a puterii;

(o)

emisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în cursul fazelor de spălare și de centrifugare pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

(p)

dacă mașina de spălat rufe de uz casnic este concepută să fie încastrată, o indicație în acest sens.

2.

O fișă poate fi valabilă pentru mai multe modele de mașini de spălat rufe de uz casnic furnizate de același furnizor.

3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie în alb și negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.


ANEXA III

Documentația tehnică

1.

Documentația tehnică menționată la articolul 3 litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere generală a modelului de mașină de spălat rufe, suficientă pentru ca acesta să fie identificat fără echivoc și cu ușurință;

(c)

trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(d)

celelalte standarde și specificații tehnice folosite, dacă este cazul;

(e)

identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

o indicație privind faptul dacă modelul de mașină de spălat rufe de uz casnic eliberează sau nu ioni de argint în timpul ciclului de spălare, sub forma: „Acest produs eliberează/nu eliberează ioni de argint în timpul ciclului de spălare.”;

(g)

parametrii tehnici pentru măsurători, și anume:

(i)

consumul de energie;

(ii)

durata programului;

(iii)

consumul de apă;

(iv)

consumul de putere în „modul oprit”;

(v)

consumul de putere în „modul inactiv”;

(vi)

durata „modului inactiv”;

(vii)

gradul de umiditate reziduală;

(viii)

emisiile de zgomot transmis prin aer;

(ix)

viteza maximă de centrifugare;

(h)

rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VII.

2.

În cazul în care informațiile incluse în dosarul de documentație tehnică pentru un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente, documentația include detalii ale acestor calcule și/sau extrapolări și ale testelor realizate de furnizori pentru a verifica acuratețea calculelor efectuate. Informațiile includ și o listă a tuturor celorlalte modele de mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente pentru care aceste informații au fost obținute pe aceeași bază.


ANEXA IV

Informații care trebuie furnizate în cazul în care nu se poate aștepta ca utilizatorii finali să vadă produsele expuse

1.

Informațiile menționate la articolul 4 litera (b) trebuie prezentate în următoarea ordine:

(a)

capacitatea nominală, în kilograme de rufe din bumbac, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori;

(b)

clasa de eficiență energetică, astfel cum este definită la punctul 1 din anexa VI;

(c)

consumul anual ponderat de energie în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 1 litera (c) din anexa VII;

(d)

consumul anual ponderat de apă în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 2 litera (a) din anexa VII;

(e)

clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, în conformitate cu punctul 2 din anexa VI;

(f)

viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori, precum și gradul de umiditate reziduală atins la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori;

(g)

emisiile de zgomot transmise prin aer în cursul fazelor de spălare și de centrifugare, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

(h)

dacă mașina de spălat rufe de uz casnic este produsă pentru a fi încastrată, o indicație în acest sens.

2.

În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa II.

3.

Dimensiunea și fontul folosite pentru tipărirea sau prezentarea tuturor informațiilor prevăzute în această anexă trebuie să fie lizibile.


ANEXA V

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În scopul verificării conformității cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre testează o singură mașină de spălat rufe de uz casnic. Dacă parametrii măsurați nu corespund valorilor declarate de furnizor, în limitele definite în tabelul 1, se efectuează măsurători la încă trei mașini de spălat rufe de uz casnic. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei mașini de spălat rufe de uz casnic trebuie să corespundă valorilor declarate de furnizor, în limitele definite în tabelul 1, cu excepția consumului de energie, în cazul căruia valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6 %.

În caz contrar, se consideră că modelul și toate celelalte mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente nu respectă cerințele stabilite la articolele 3 și 4.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Tabelul 1

Parametru măsurat

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală (1) a AEC cu mai mult de 10 %.

Consumul de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 10 %.

Durata programului

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tt cu mai mult de 10 %.

Consumul de apă

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Wt cu mai mult de 10 %.

Gradul de umiditate reziduală

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a D cu mai mult de 10 %.

Viteza de centrifugare

Valoarea măsurată nu trebuie să fie inferioară valorii nominale cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv

Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl de peste 1,00 W nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 10 %. Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl mai mică sau egală cu 1,00 W nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 10 %.

Emisiile de zgomot transmis prin aer

Valoarea măsurată trebuie să corespundă valorii nominale.


(1)  „Valoare nominală” reprezintă o valoare declarată de furnizor.


ANEXA VI

Clase de eficiență energetică și clase de eficiență a stoarcerii prin centrifugare

1.   CLASE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Clasa de eficiență energetică a unei mașini de spălat rufe de uz casnic se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acesteia indicat în tabelul 1.

Indicele de eficiență energetică (EEI) al unei mașini de spălat rufe de uz casnic se determină în conformitate cu punctul 1 din anexa VII.

Tabelul 1

Clase de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică

A+++ (eficiență maximă)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (eficiență minimă)

EEI ≥ 87

2.   CLASE DE EFICIENȚĂ A STOARCERII PRIN CENTRIFUGARE

Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare a unei mașini de spălat rufe de uz casnic se determină în funcție de gradul de umiditate reziduală (D) indicat în tabelul 2.

Gradul de umiditate reziduală (D) aferent unei mașini de spălat rufe de uz casnic se determină în conformitate cu punctul 3 din anexa VII.

Tabelul 2

Clase de eficiență a stoarcerii prin centrifugare

Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare

Gradul de umiditate reziduală (%)

A (eficiență maximă)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (eficiență minimă)

D ≥ 90


ANEXA VII

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică, a consumului anual de apă și a gradului de umiditate reziduală

1.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENțĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de mașină de spălat rufe de uz casnic, se compară consumul anual ponderat de energie al unei mașini de spălat rufe de uz casnic cu consumul anual standard de energie al acesteia, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, precum și pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(a)

Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

Formula

unde:

AEC

=

consumul anual de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic;

SAEC

=

consumul anual standard de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic.

(b)

Consumul anual standard de energie (SAEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

unde:

c

=

capacitatea nominală a mașinii de spălat rufe de uz casnic, cu încărcătură completă, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori.

(c)

Consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i)

Formula

unde:

Et

=

consumul ponderat de energie;

Po

=

puterea ponderată în „modul oprit”;

Pl

=

puterea ponderată în „modul inactiv”;

Tt

=

durata ponderată a programului;

220

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(ii)

Atunci când mașina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a puterii, ea trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează ținând seama de durata reală a „modului inactiv”, în conformitate cu următoarea formulă:

Formula

unde:

Tl

=

durata „modului inactiv”.

(d)

Consumul ponderat de energie (Et ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la trei zecimale:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

unde:

Et,60

=

consumul de energie al programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Et,60½

=

consumul de energie al programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Et,40½

=

consumul de energie al programului standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(e)

Puterea ponderată în „modul oprit”(Po ) se calculează în W cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

unde:

Po,60

=

puterea în „modul oprit” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Po,60½

=

puterea în „modul oprit” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Po,40½

=

puterea în „modul oprit” pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(f)

Puterea ponderată în „modul inactiv”(Pl ) se calculează în W cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

unde:

Pl,60

=

puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Pl,60½

=

puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Pl,40½

=

puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(g)

Durata ponderată a programului (Tt ) se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat minut întreg:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

unde:

Tt,60

=

durata programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Tt,60½

=

durata programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Tt,40½

=

durata programului standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(h)

Durata ponderată a programului în „modul inactiv” (Tl ) se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat minut întreg:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

unde:

Tl,60

=

durata „modului inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Tl,60½

=

durata „modului inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Tl,40½

=

durata „modului inactiv” pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

2.   CALCULAREA CONSUMULUI ANUAL PONDERAT DE APĂ

(a)

Consumul anual ponderat de apă (AWC ) al unei mașini de spălat rufe de uz casnic se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg:

AWc = Wt × 220

unde:

Wt

=

consumul ponderat de apă;

220

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(b)

Consumul ponderat de apă (Wt ) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la primul număr întreg:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

unde:

Wt,60

=

consumul de apă al programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Wt,60½

=

consumul de apă al programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Wt,40½

=

consumul de apă al programului standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

3.   CALCULAREA GRADULUI DE UMIDITATE REZIDUALĂ PONDERAT

Gradul de umiditate reziduală ponderat (D) al unei mașini de spălat rufe de uz casnic se calculează în procente cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat procent întreg:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

unde:

D60

este gradul de umiditate reziduală pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, în procente și rotunjit la cel mai apropiat procent întreg;

D60½

este gradul de umiditate reziduală pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, în procente și rotunjit la cel mai apropiat procent întreg;

D40½

este gradul de umiditate reziduală pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, în procente și rotunjit la cel mai apropiat procent întreg.


30.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/64


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1062/2010 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2010

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE impune Comisiei să adopte acte delegate în ceea ce privește etichetarea produselor cu impact energetic care au un potențial semnificativ de economisire a energiei și niveluri de performanță foarte diferite pentru funcționalități echivalente.

(2)

Energia electrică utilizată de aparatele TV constituie o cotă însemnată din cererea totală de energie electrică a gospodăriilor din Uniune, iar aparatele TV cu funcționalități echivalente au performanțe energetice foarte diferite. Eficiența energetică a aparatelor TV poate fi îmbunătățită semnificativ. Prin urmare, aparatele TV trebuie să facă obiectul unor cerințe de etichetare energetică.

(3)

Este necesar să se stabilească dispoziții armonizate privind indicarea eficienței energetice și a consumului aparatelor TV prin intermediul etichetării și al informațiilor standard despre produs pentru a stimula producătorii să îmbunătățească eficiența energetică a aparatelor TV, pentru a încuraja utilizatorii finali să cumpere modele economice, pentru a reduce consumul de energie electrică al acestor produse și pentru a contribui la funcționarea pieței interne.

(4)

Efectul combinat al dispozițiilor cuprinse în prezentul regulament și în Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV (2) ar putea genera economii de energie electrică de 43 TWh pe an până în 2020, comparativ cu situația în care nu s-ar lua nicio măsură.

(5)

Informațiile indicate pe etichetă trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, inclusiv, după caz, standardele armonizate adoptate de către organismele europene de standardizare, în conformitate cu lista din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (3).

(6)

Prezentul regulament trebuie să specifice un design și un conținut uniform pentru etichetele aplicabile aparatelor TV.

(7)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind documentația tehnică și fișa aparatelor TV.

(8)

Mai mult, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în cazul tuturor formelor de vânzare la distanță, al reclamelor și al materialelor promoționale tehnice care au ca obiect aparatele TV.

(9)

Pentru a încuraja producția de aparate TV eficiente din punct de vedere energetic, furnizorilor care doresc să introducă pe piață aparate TV care îndeplinesc cerințele de clase de eficiență energetică mai înalte trebuie să li se permită să pună la dispoziție etichete care să indice clasele respective înainte de data de la care afișarea acestor clase devine obligatorie.

(10)

Este necesar să se prevadă revizuirea prezentului regulament pentru a ține seama de progresul tehnologic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs în cazul aparatelor TV.

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, se aplică și următoarele:

1.

„aparat TV” înseamnă un televizor sau un monitor TV;

2.

„televizor” înseamnă un produs destinat în principal afișării și receptării de semnale audiovizuale, care este introdus pe piață sub o singură denumire de model sau de sistem și care este compus din următoarele elemente:

(a)

un ecran;

(b)

unul sau mai multe tunere/receptoare și funcții suplimentare opționale pentru stocarea datelor și/sau afișare, cum ar fi discul versatil digital (DVD), unitatea de hard disk (HDD) sau videocasetofonul cu înregistrare (VCR), fie într-o singură unitate combinată cu ecranul, fie într-una sau mai multe unități separate;

3.

„monitor TV” înseamnă un produs destinat afișării, pe un ecran integrat, a unui semnal video de la o varietate de surse, inclusiv semnale de teletransmisie, care opțional controlează și reproduce semnale audio de la un dispozitiv sursă externă, conectat prin căi standardizate de transmitere a semnalelor video, inclusiv tipul „cinch” (component, compus), SCART, HDMI și standarde viitoare fără fir (excepție făcând căile nestandardizate de transmitere a semnalelor video, cum ar fi DVI și SDI), dar nu poate recepta și prelucra semnale de radiodifuziune;

4.

„modul activ” înseamnă starea în care aparatul TV este conectat la rețeaua electrică și produce sunet și imagine;

5.

„modul de bază” înseamnă setarea aparatului TV recomandată de producător pentru utilizarea normală la domiciliu;

6.

„modul (modurile) standby” înseamnă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pe o perioadă de timp nedefinită:

(a)

funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată; și/sau

(b)

afișarea unor informații sau a stării;

7.

„modul oprit” înseamnă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, dar nu asigură nicio funcție; următoarele stări sunt de asemenea considerate echivalente cu modul oprit:

(a)

stări care asigură numai indicația stării de mod oprit;

(b)

stări care oferă numai funcționalitățile care au ca scop asigurarea compatibilității electromagnetice, în conformitate cu Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4);

8.

„funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv a modulului activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un dispozitiv de programare pentru intrarea într-o stare care asigură funcții suplimentare, inclusiv modul activ;

9.

„afișarea unor informații sau a stării” înseamnă o funcție permanentă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile;

10.

„meniu de instalare” înseamnă o serie de setări ale aparatului TV, predefinite de producător, dintre care utilizatorul aparatului TV trebuie să selecteze o anumită setare în momentul pornirii inițiale a aparatului TV;

11.

„raportul luminanței maxime” înseamnă raportul dintre luminanța maximă în modul de bază sau în modul activ al aparatului TV stabilit de furnizor, după caz, și luminanța maximă a luminozității celei mai mari în modul activ;

12.

„punct de vânzare” înseamnă un loc în care aparatele TV sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate;

13.

„utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau urmează să cumpere un aparat TV.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor

(1)   Furnizorii se asigură că:

(a)

fiecare aparat TV furnizat este prevăzut cu o etichetă tipărită care are formatul și conține informațiile indicate în anexa V;

(b)

se pune la dispoziție o fișă a produsului, conform indicațiilor din anexa III;

(c)

la cerere, se pune la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei documentația tehnică, conform indicațiilor din anexa IV;

(d)

toate reclamele pentru un anumit model de aparat TV indică clasa de eficiență energetică în cazul în care respectiva reclamă oferă informații legate de impactul energetic sau de preț;

(e)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de aparat TV, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, indică clasa de eficiență energetică a respectivului model.

(2)   Clasele de eficiență energetică se bazează pe indicele de eficiență energetică, calculat în conformitate cu anexa II.

(3)   Formatul etichetei prevăzut în anexa V se aplică conform următorului calendar:

(a)

În cazul aparatelor TV introduse pe piață începând cu 30 noiembrie 2011, etichetele pentru aparatele TV cu clasele de eficiență energetică:

(i)

A, B, C, D, E, F, G trebuie să fie conforme cu punctul 1 din anexa V sau, atunci când furnizorii consideră că este oportun, cu punctul 2 din anexa menționată;

(ii)

A+ trebuie să fie conforme cu punctul 2 din anexa V;

(iii)

A++ trebuie să fie conforme cu punctul 3 din anexa V;

(iv)

A+++ trebuie să fie conforme cu punctul 4 din anexa V.

(b)

În cazul aparatelor TV cu clasele de eficiență energetică A+, A, B, C, D, E, F, introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2014, etichetele trebuie să fie conforme cu punctul 2 din anexa V sau, atunci când furnizorii consideră că este oportun, cu punctul 3 din anexa menționată.

(c)

În cazul aparatelor TV cu clasele de eficiență energetică A++, A+, A, B, C, D, E, introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2017, etichetele trebuie să fie conforme cu punctul 3 din anexa V sau, atunci când furnizorii consideră că este oportun, cu punctul 4 din anexa menționată.

(d)

În cazul aparatelor TV cu clasele de eficiență energetică A+++, A++, A+, A, B, C, D, introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2020, etichetele trebuie să fie conforme cu punctul 4 din anexa V.

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare aparat TV poartă, pe partea anterioară, eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), astfel încât aceasta să fie vizibilă în mod clar;

(b)

aparatele TV oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în condiții în care se consideră că utilizatorul final nu poate vedea aparatul TV expus, se comercializează împreună cu informațiile care trebuie puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul anexa VI;

(c)

toate reclamele pentru un anumit model de aparat TV indică clasa de eficiență energetică în cazul în care respectiva reclamă oferă informații legate de impactul energetic sau de preț;

(d)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de aparat TV, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, indică clasa de eficiență energetică a respectivului model.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, după cum se indică în anexa VII.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La evaluarea conformității clasei de eficiență energetică declarate, statele membre aplică procedura prevăzută în anexa VIII.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice în termen de maximum cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia.

Articolul 8

Dispoziție tranzitorie

Articolul 3 alineatul (1) literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) nu se aplică reclamelor și materialelor promoționale tehnice pe suport de hârtie tipărite înainte de 30 martie 2012.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 30 noiembrie 2011. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 30 martie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 191, 23.7.2009, p. 42.

(3)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 390, 31.12.2004, p. 24.


ANEXA I

Clasa de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică a unui aparat TV se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acestuia, după cum se indică în tabelul 1. Indicele de eficiență energetică al unui aparat TV se determină în conformitate cu punctul 1 din anexa II.

Tabelul 1

Clasa de eficiență energetică a unui aparat TV

Clasă de eficiență energetică

Indice de eficiență energetică

A+++ (cel mai eficient)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (cel mai puțin eficient)

1,00 ≤ EEI


ANEXA II

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică și a consumului anual de energie în modul activ

1.

Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei EEI = P/Pref (A), unde:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 wați/dm2;

Pbasic

=

20 wați pentru televizoare cu un tuner/receptor și fără unitate de hard disk;

Pbasic

=

24 wați pentru televizoare cu unitate (unități) de hard disk;

Pbasic

=

24 wați pentru televizoare cu două sau mai multe tunere/receptoare;

Pbasic

=

28 wați pentru televizoare cu unitate (unități) de hard disk și cu două sau mai multe tunere/receptoare;

Pbasic

=

15 wați pentru monitoare TV;

A reprezintă suprafața vizibilă a ecranului exprimată în dm2;

P reprezintă puterea consumată de aparatul TV în modul activ, exprimată în wați, măsurată în conformitate cu anexa VII și rotunjită la o zecimală.

2.

Consumul anual de energie în modul activ (E) în kWh se calculează cu ajutorul formulei E = 1,46 × P.

3.

Aparatele TV cu reglare automată a luminozității

În scopul calculării indicelui de eficiență energetică și a consumului anual de energie în modul activ menționate la punctele 1 și 2, puterea consumată în modul activ determinată în conformitate cu procedura indicată în anexa VII se reduce cu 5 % dacă, la introducerea pe piață a aparatului TV, se îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

luminanța aparatului TV în modul de bază sau în modul activ stabilit de furnizor se reduce automat atunci când intensitatea luminii ambientale este cuprinsă între cel puțin 20 lucși și 0 lucși;

(b)

reglarea automată a luminozității se activează în modul de bază sau în modul activ al aparatului TV stabilit de furnizor.


ANEXA III

Fișa produsului

1.

Informațiile din fișa produsului aferentă aparatului TV trebuie furnizate în ordinea indicată în continuare și trebuie să figureze în broșura produsului sau în alte documente tipărite oferite împreună cu produsul:

(a)

numele furnizorului sau marca comercială;

(b)

referința modelului stabilită de furnizor; unde referința modelului înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de aparat TV de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau același nume de furnizor;

(c)

clasa de eficiență energetică a modelului conform tabelului 1 din anexa I; în cazul în care aparatului TV i s-a acordat o „etichetă UE ecologică” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), această informație poate fi indicată;

(d)

diagonala vizibilă a ecranului, în centimetri și în inchi;

(e)

puterea consumată în modul activ, măsurată în conformitate cu procedura indicată în anexa VII;

(f)

consumul anual de energie, calculat în conformitate cu anexa II, în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; acesta se descrie ca fiind: „consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV”;

(g)

puterea consumată în modul standby și/sau în modul oprit, măsurată în conformitate cu procedura indicată în anexa VII;

(h)

rezoluția ecranului în număr de pixeli fizici pe orizontală și verticală.

2.

O fișă poate avea ca obiect mai multe modele de aparate TV furnizate de același furnizor.

3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie alb-negru. Într-un astfel de caz, trebuie furnizate și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA IV

Documentația tehnică

Documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

numele și adresa furnizorului;

(b)

o descriere generală a modelului de aparat TV, care să permită identificarea cu ușurință și fără echivoc a acestuia;

(c)

acolo unde este cazul, trimiterile la standardele armonizate aplicate;

(d)

acolo unde este cazul, celelalte standarde și specificații tehnice folosite;

(e)

identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametrii de testare pentru măsurători:

(i)

temperatura ambiantă;

(ii)

tensiunea de testare în V și frecvența în Hz;

(iii)

distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică;

(iv)

terminalul de intrare pentru semnalele de testare audio și video;

(v)

informații și documentație privind instrumentarul, configurația și circuitele utilizate pentru testarea electrică;

(g)

parametrii în modul activ:

(i)

valorile puterii consumate în wați, rotunjite la prima zecimală pentru valorile de până la 100 de wați și la primul număr întreg pentru valorile de peste 100 de wați;

(ii)

caracteristicile semnalului video de transmisie dinamică reprezentând conținutul tipic de transmisie TV;

(iii)

ordinea pașilor pentru obținerea unei stări stabile în ceea ce privește puterea consumată;

(iv)

pentru aparatele TV cu meniu de instalare, raportul dintre luminanța maximă în modul de bază și luminanța maximă a luminozității celei mai mari pe care o poate oferi aparatul în modul activ, exprimat în procente;

(v)

pentru monitoarele TV, o descriere a caracteristicilor relevante ale tunerului utilizat pentru măsurători;

(h)

pentru fiecare mod standby sau oprit:

(i)

valorile puterii consumate în wați, rotunjite la a doua zecimală;

(ii)

metoda de măsurare utilizată;

(iii)

descrierea modalității în care a fost selectat sau programat modul respectiv;

(iv)

ordinea pașilor necesari pentru a ajunge în modul în care aparatul schimbă automat modurile.


ANEXA V

Eticheta

1.   ETICHETA 1

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

numele sau marca comercială a furnizorului;

II.

referința modelului stabilită de furnizor, unde „referința modelului” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de aparat TV de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau același nume de furnizor;

III.

clasa de eficiență energetică a aparatului TV, determinată în conformitate cu anexa I. Vârful săgeții care indică clasa de eficiență energetică a aparatului TV trebuie să fie plasat la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

IV.

puterea consumată în modul activ, în wați, rotunjită la primul număr întreg;

V.

consumul anual de energie în modul activ, calculat după cum se indică la punctul 2 din anexa II, în kWh, rotunjit la primul număr întreg;

VI.

diagonala vizibilă a ecranului în inchi și în centimetri.

În cazul aparatelor TV cu un comutator clar vizibil, care comută aparatul TV într-o stare în care puterea consumată nu depășește 0,01 wați atunci când se află în poziția „oprit”, se poate adăuga simbolul definit la punctul 5 subpunctul 8.

În cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă UE ecologică” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 66/2010, se poate adăuga o copie a respectivei etichete.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu punctul 5.

2.   ETICHETA 2

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1 litera (a).

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu punctul 5.

3.   ETICHETA 3

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1 litera (a).

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu punctul 5.

4.   ETICHETA 4

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1 litera (a).

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu punctul 5.

5.   Designul etichetei trebuie să fie următorul:

Image

unde:

(a)

eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 60 mm și o înălțime de cel puțin 120 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus;

(b)

pentru aparatele TV cu o suprafață a ecranului de peste 29 dm2, fondul trebuie să fie alb. Pentru aparatele TV cu o suprafață a ecranului de 29 dm2 sau mai mică, fondul trebuie să fie alb sau transparent;

(c)

culorile sunt CMYK – cyan, magenta, galben și negru – conform următorului model: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(d)

eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Chenar: 3 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Image

Sigla UE: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00

Image

Siglele etichetei

culoare: X-00-00-00

pictograma, așa cum este reprezentată; Sigla UE și sigla etichetei (combinate): lățime: 51 mm, înălțime: 9 mm

Image

Linia de sub sigle: 1 pt – culoare: cyan 100 % – lungime: 51 mm

Image

Scara A-G

Săgeată: înălțime: 3,8 mm, spațiu între săgeți: 0,75 mm – culori

Clasa cea mai înaltă: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00.

Text: Calibri 10 pt, aldine, majuscule, alb; simbolurile „+”: Calibri 7 pt, aldine, majuscule, alb

Image

Clasa de eficiență energetică

Săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 8 mm, 100 % negru

Text: Calibri 15 pt, aldine, majuscule, alb; simbolurile „+”: Calibri 10 pt, aldine, majuscule, alb

Image

Energie

Text: Calibri 7 pt, normal, majuscule, 100 % negru

Image

Sigla comutatorului

Pictograma, așa cum este reprezentată, chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Image

Textul privind puterea consumată în modul activ

Chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri 14 pt, aldine, 100 % negru

A doua linie: Calibri 11 pt, normal, 100 % negru

Image

Dimensiunea diagonalei ecranului

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri 14 pt, aldine, 100 % negru. Calibri 11 pt, normal, 100 % negru

Image

Textul privind consumul anual de energie

Chenar: 2 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri 25 pt, aldine, 100 % negru

A doua linie: Calibri 11 pt, normal, 100 % negru

Image

Numele furnizorului sau marca comercială

Image

Referința modelului stabilită de furnizor

Image

Numele furnizorului sau marca comercială și informațiile despre model trebuie să se încadreze într-un spațiu de 51 × 8 mm.

Image

Perioada de referință

Text: Calibri 8 pt, aldine

Text: Calibri 9 pt, pal.


ANEXA VI

Informațiile care trebuie furnizate în cazurile în care se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsul expus

1.

Informațiile menționate la articolul 4 litera (b) trebuie furnizate în următoarea ordine:

(a)

clasa de eficiență energetică a modelului, definită conform anexei I;

(b)

puterea consumată în modul activ menționată la punctul 1 din anexa II;

(c)

consumul anual de energie conform punctului 2 din anexa II;

(d)

diagonala vizibilă a ecranului.

2.

În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa III.

3.

Dimensiunea și caracterele folosite pentru tipărirea sau pentru afișarea tuturor informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informații.


ANEXA VII

Măsurători

1.   În scopul respectării și verificării conformității cu cerințele din prezentul regulament, măsurătorile se efectuează printr-o procedură de măsurare fiabilă, exactă și reproductibilă, care ia în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, inclusiv metode stabilite în documente ale căror numere de referință sunt publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.   Măsurătorile pentru determinarea puterii consumate în modul activ menționate la punctul 1 din anexa II

(a)

Condiții generale:

(i)

măsurătorile se efectuează la o temperatură ambiantă de 23 °C +/– 5 °C;

(ii)

măsurătorile se efectuează utilizând un semnal video de transmisie dinamică reprezentând conținutul tipic de transmisie TV. Se măsoară puterea medie consumată pe durata a 10 minute consecutive;

(iii)

măsurătorile se efectuează după ce aparatul TV s-a aflat în modul oprit timp de cel puțin o oră, urmată imediat de minimum o oră în modul activ și se finalizează înainte de epuizarea a trei ore de funcționare în modul activ. Semnalul video corespunzător este afișat pe toată durata modului activ. Pentru aparatele TV la care se cunoaște faptul că se stabilizează în decurs de o oră, aceste durate pot fi reduse dacă se poate arăta că măsurătoarea obținută se află în limita a 2 % dintre rezultatele care ar fi altfel obținute utilizându-se duratele descrise anterior;

(iv)

pentru aceste măsurători se admite o incertitudine mai mică sau egală cu 2 % la nivelul de încredere de 95 %;

(v)

măsurătorile se efectuează cu funcția de reglare automată a luminozității dezactivată, în cazul în care există o astfel de funcție. Dacă există o funcție de reglare automată a luminozității și aceasta nu poate fi dezactivată, măsurătorile se efectuează cu o lumină de minim 300 lucși care intră direct în senzorul de lumină ambientală.

(b)

Condiții pentru măsurarea puterii consumate de aparatele TV în modul activ:

(i)

televizoare fără meniu de instalare: puterea consumată se măsoară atunci când aparatul se află în modul activ așa cum este livrat de producător, ceea ce înseamnă că toate comenzile de luminozitate ale aparatului TV se află în poziția stabilită de producător pentru utilizatorul final;

(ii)

televizoare cu meniu de instalare: puterea consumată se măsoară în modul de bază;

(iii)

monitoare TV fără meniu de instalare: monitorul TV trebuie să fie conectat la un tuner corespunzător. Puterea consumată se măsoară atunci când aparatul se află în modul activ așa cum este livrat de producător, ceea ce înseamnă că toate comenzile de luminozitate ale monitorului TV se află în poziția stabilită de producător pentru utilizatorul final. Puterea consumată de tuner nu prezintă importanță pentru măsurătorile puterii consumate de monitorul TV aflat în modul activ;

(iv)

monitoare TV cu meniu de instalare: monitorul TV trebuie să fie conectat la un tuner corespunzător. Puterea consumată se măsoară în modul de bază.

3.   Măsurătorile pentru determinarea puterii consumate în modul standby/oprit menționate la punctul 1 litera (g) din anexa III

Pentru măsurătorile care vizează o putere mai mare sau egală cu 0,50 wați se admite o incertitudine mai mică sau egală cu 2 % la nivelul de încredere de 95 %. Pentru măsurătorile care vizează o putere mai mică de 0,50 wați se admite o incertitudine mai mică sau egală cu 0,01 wați la nivelul de încredere de 95 %.

4.   Măsurătorile pentru determinarea luminanței maxime menționate la punctul 2 litera (c) din anexa VIII

(a)

Măsurătorile pentru determinarea luminanței maxime se realizează cu un aparat fotometric, detectându-se partea de ecran care prezintă o imagine albă integrală (100 %), parte dintr-un model de testare „pe întregul ecran”, care nu depășește punctul nivelului mediu de imagine (average picture level – APL) în care orice limitare de putere are loc în sistemul de comandă a luminanței ecranului.

(b)

Măsurătorile pentru determinarea raportului luminanței se efectuează fără interferențe cu punctul de detectare pe ecran al aparatului fotometric, în timp ce se operează schimbarea între modul de bază sau modul activ al aparatului TV stabilit de furnizor, după caz, luminozitatea cea mai mare în modul activ.


ANEXA VIII

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În scopul verificării conformității cu cerințele de la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură de verificare în cazul puterii consumate în modul activ menționate la punctul 1 din anexa II și în cazul puterii consumate în modul standby/oprit menționate la punctul 1 litera (g) din anexa III.

1.

Autoritățile statelor membre testează o singură unitate.

2.

Se consideră că modelul respectă valoarea declarată a puterii consumate în modul activ și valorile puterii consumate în modul standby și/sau în modul oprit dacă:

(a)

rezultatul pentru puterea consumată în modul activ nu depășește cu mai mult de 7 % valoarea declarată a puterii consumate; și

(b)

rezultatele pentru puterea consumată în modul standby și în modul oprit, după caz, nu depășesc cu mai mult de 0,10 wați valorile declarate ale puterii consumate; și

(c)

rezultatul pentru raportul luminanței maxime este mai mare de 60 %.

3.

În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul (2) literele (a), (b) sau (c), se testează încă trei unități din același model.

4.

După testarea altor trei unități din același model, se consideră că modelul respectă valoarea declarată a puterii consumate în modul activ și valorile declarate ale puterii consumate în modul standby și în modul oprit dacă:

(a)

media rezultatelor obținute în cazul celor trei unități menționate anterior pentru puterea consumată în modul activ nu depășește cu mai mult de 7 % valoarea declarată a puterii consumate; și

(b)

media rezultatelor obținute în cazul celor trei unități menționate anterior pentru stările de funcționare în modul standby și în modul oprit, după caz, nu depășește cu mai mult de 0,10 wați valorile declarate ale puterii consumate; și

(c)

media rezultatelor obținute în cazul celor trei unități pentru raportul luminanței maxime este mai mare de 60 %.

5.

În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul (4) literele (a), (b) sau (c), se consideră că modelul este neconform cu cerințele.