ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.291.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 291

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
9 noiembrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/674/UE

 

*

Decizia Consiliului din 26 iulie 2010 privind semnarea și aplicarea provizorie a unui acord între Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, a unui acord între Uniunea Europeană și Norvegia privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, a unui protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Islanda privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014, precum și a unui protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Norvegia privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014

1

Acord între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014

4

Acord între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014

10

Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda

14

Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

18

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1003/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind cerințele de omologare de tip pentru spațiul destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate la autovehicule și remorcile acestora și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate ( 1 )

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1004/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind operarea de deduceri din anumite cote de pescuit pentru 2010 din cauza depășirii cotelor de pescuit în anul precedent

31

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind cerințele pentru omologarea de tip a dispozitivelor de remorcare a autovehiculelor și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate ( 1 )

36

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1006/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

43

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1007/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

45

 

 

DECIZII

 

 

2010/675/UE

 

*

Decizia Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide [notificată cu numărul C(2010) 7579]  ( 1 )

47

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

9.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 iulie 2010

privind semnarea și aplicarea provizorie a unui acord între Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, a unui acord între Uniunea Europeană și Norvegia privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, a unui protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Islanda privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014, precum și a unui protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Norvegia privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014

(2010/674/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 30 aprilie 2009 au expirat următoarele mecanisme financiare și programe de cooperare:

mecanismul financiar SEE 2004-2009 prevăzut în Protocolul 38a la Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”) (1), completat ulterior, în 2007, cu un addendum, ca urmare a faptului că Bulgaria și România au devenit părți contractante la Acordul privind SEE (2);

mecanismul financiar norvegian pentru perioada 2004-2009 prevăzut în Acordul între Uniunea Europeană și Norvegia privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2004-2009 (3);

programul de cooperare menționat în Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în Bulgaria (4);

programul de cooperare menționat în Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România (5).

(2)

Se menține necesitatea reducerii discrepanțelor economice și sociale în Spațiul Economic European. Prin urmare, ar trebui să fie instituit un nou mecanism privind contribuțiile financiare ale statelor AELS din SEE, precum și un nou mecanism financiar norvegian.

(3)

În acest scop, Comisia a negociat, în numele Uniunii, un acord cu Islanda, Liechtenstein și Norvegia cu privire la un nou mecanism financiar SEE pentru perioada 2009-2014, precum și la o anexă la respectivul acord. Anexa va fi întocmită sub forma unui protocol, intitulat Protocolul 38b la Acordul privind SEE. De asemenea, în acest scop, Comisia a negociat, în numele Uniunii, un acord cu Norvegia cu privire la un nou mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014.

(4)

Sub rezerva încheierii acestor acorduri la o dată ulterioară, acordurile ar trebui să fie semnate.

(5)

Dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniune de anumite specii de pești și produse pescărești originare din Islanda și Norvegia, prevăzute în protocoalele prevăzute în continuare au expirat la 30 aprilie 2009 și ar trebui să fie revizuite în conformitate cu articolul 2 din fiecare dintre aceste protocoale:

protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (6);

protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (7);

protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Islanda ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria și a României (8);

protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria și a României (9).

(6)

În acest scop, Comisia a negociat, în numele Uniunii, noi protocoale adiționale la acordurile de liber schimb încheiate cu Islanda și, respectiv, cu Norvegia, pentru a prevedea dispoziții speciale aplicabile importurilor în Uniune de anumite specii de pești și produse pescărești originare din Islanda și Norvegia, în perioada 2009-2014.

(7)

Sub rezerva încheierii lor la o dată ulterioară, respectivele protocoale adiționale ar trebui să fie semnate.

(8)

Înlocuirea mecanismelor financiare existente cu noi mecanisme, care privesc perioade diferite, cuantumuri diferite ale fondurilor și dispoziții diferite de punere în aplicare, precum și reînnoirea și prelungirea aplicării concesiilor privind anumiți pești și produse pescărești, toate acestea privite împreună reprezintă o dezvoltare importantă a asocierii cu statele SEE-AELS care justifică recurgerea la articolul 217 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(9)

Până la definitivarea procedurilor necesare pentru ca aceste acorduri să intre în vigoare, acordurile menționate la considerentul 4 și protocoalele menționate la considerentul 7 ar trebui puse în aplicare cu titlu provizoriu,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă semnarea, în numele Uniunii și sub rezerva încheierii lor, a următoarelor acorduri și protocoale:

Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, precum și anexa la acesta;

Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014;

Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, precum și anexa la acesta;

Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, precum și anexa la acesta.

Textele acordurilor și ale protocoalelor adiționale, precum și ale anexelor la acestea, sunt atașate la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze aceste acorduri și protocoale în numele Uniunii, sub rezerva încheierii lor ulterioare.

Articolul 3

Până la finalizarea procedurilor de încheierea a acordurilor și protocoalelor menționate la articolul 1, acestea se aplică cu titlu provizoriu de la următoarele date:

Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014 și anexa la acesta, din prima zi a primei luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop;

Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, din prima zi a primei luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop;

Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda și anexa la acesta, din prima zi a celei de a treia luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop;

Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și anexa la acesta, din prima zi a celei de a treia luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

S. VANACKERE


(1)  JO L 130, 29.4.2004, p. 14.

(2)  JO L 221, 25.8.2007, p. 18.

(3)  JO L 130, 29.4.2004, p. 81.

(4)  JO L 221, 25.8.2007, p. 46.

(5)  JO L 221, 25.8.2007, p. 52.

(6)  JO L 130, 29.4.2004, p. 85.

(7)  JO L 130, 29.4.2004, p. 89.

(8)  JO L 221, 25.8.2007, p. 58.

(9)  JO L 221, 25.8.2007, p. 62.


ACORD

între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014

UNIUNEA EUROPEANĂ,

ISLANDA,

PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN,

REGATUL NORVEGIEI,

ÎNTRUCÂT părțile la Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”) au convenit cu privire la necesitatea reducerii discrepanțelor economice și sociale dintre regiunile lor, pentru promovarea consolidării continue și echilibrate a relațiilor comerciale și economice dintre părți;

ÎNTRUCÂT, pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, statele AELS au instituit un mecanism financiar în cadrul Spațiului Economic European;

ÎNTRUCÂT dispozițiile care reglementează mecanismul financiar SEE pentru perioada 2004-2009 au fost prevăzute în Protocolul 38a și în addendumul la Protocolul 38a la Acordul privind SEE;

ÎNTRUCÂT se menține necesitatea reducerii discrepanțelor economice și sociale din Spațiul Economic European și, prin urmare, ar trebui să fie instituit un nou mecanism privind contribuțiile financiare ale statelor AELS din cadrul SEE pentru perioada 2009-2014,

AU HOTĂRÂT SĂ ÎNCHEIE URMĂTORUL ACORD:

Articolul 1

Textul articolului 117 din Acordul privind SEE se înlocuiește cu următorul text:

„Dispozițiile care reglementează mecanismele financiare sunt prevăzute în Protocolul 38, Protocolul 38a și în addendumul la Protocolul 38a, precum și în Protocolul 38b.”

Articolul 2

Se adaugă un nou Protocol 38b după Protocolul 38a la Acordul privind SEE. Textul Protocolului 38b este prevăzut în anexa la prezentul acord.

Articolul 3

Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile proprii. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Protocolul intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare sau aprobare.

Până la încheierea procedurilor menționate în primul și al doilea paragraf, prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu din prima zi a primei luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop.

Articolul 4

Prezentul acord, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, islandeză și norvegiană, textele în fiecare dintre aceste limbi fiind egal autentice, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite o copie certificată fiecărei părți la prezentul acord.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010 u d-19 ta’ Awwissu 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Konveriket Norge

Image

ANEXĂ

PROTOCOLUL 38 B

PRIVIND MECANISMUL FINANCIAR SEE (2009-2014)

Articolul 1

Islanda, Liechtenstein și Norvegia („statele AELS”) contribuie la reducerea discrepanțelor economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor cu statele beneficiare, prin contribuții financiare acordate sectoarelor prioritare menționate la articolul 3.

Articolul 2

Valoarea totală a contribuției financiare prevăzută la articolul 1 este de 988,5 milioane EUR și se pune la dispoziție anual în tranșe de 197,7 milioane EUR între 1 mai 2009 și 30 aprilie 2014.

Articolul 3

(1)   Contribuțiile financiare sunt disponibile pentru următoarele sectoare prioritare:

(a)

protecția și gestionarea mediului;

(b)

schimbările climatice și energia regenerabilă;

(c)

societatea civilă;

(d)

dezvoltarea umană și socială;

(e)

protecția patrimoniului cultural.

(2)   Cercetarea universitară poate fi eligibilă pentru finanțare, în măsura în care este orientată către unul sau mai multe sectoare prioritare.

(3)   Se are în vedere un nivel orientativ al alocării pentru fiecare stat beneficiar de cel puțin 30 % pentru sectoarele prioritare menționate la literele (a) și (b) cumulate și de 10 % pentru sectorul prioritar menționat la litera (c). În conformitate cu procedura menționată la articolul 8 alineatul (2), sectoarele prioritare sunt selectate, cumulate și adaptate într-o manieră flexibilă, în conformitate cu diversele necesități ale fiecărui stat beneficiar, în funcție de dimensiunea și valoarea contribuției.

Articolul 4

(1)   Contribuția AELS nu depășește 85 % din costul programului. În cazuri speciale, contribuția poate fi până la 100 % din costul programului.

(2)   Normele aplicabile cu privire la ajutoarele de stat trebuie respectate.

(3)   Comisia Europeană analizează toate programele și orice modificare de fond a unui program, din perspectiva compatibilității acestora cu obiectivele Uniunii Europene.

(4)   Răspunderea care revine statelor AELS pentru proiecte se limitează la alocarea de fonduri în conformitate cu planul convenit. Nu se va asuma nicio răspundere față de terți.

Articolul 5

Fondurile sunt puse la dispoziția următoarelor state beneficiare: Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Estonia, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Ungaria.

Se alocă Spaniei suma de 45,85 milioane EUR pentru un sprijin de tranziție în perioada cuprinsă între 1 mai 2009 și 31 decembrie 2013. Vor fi luate în considerare ajustările tranzitorii, iar fondurile rămase vor fi puse la dispoziție în conformitate cu următoarea cheie de repartiție:

 

Fonduri

(în milioane EUR)

Bulgaria

78,60

Republica Cehă

61,40

Estonia

23,00

Grecia

63,40

Cipru

3,85

Letonia

34,55

Lituania

38,40

Ungaria

70,10

Malta

2,90

Polonia

266,90

Portugalia

57,95

România

190,75

Slovenia

12,50

Slovacia

38,35

Articolul 6

Se procedează la o revizuire în noiembrie 2011 și în noiembrie 2013, în vederea realocării eventualelor fonduri disponibile care nu au fost angajate pentru proiecte de mare prioritate ale oricărui stat beneficiar.

Articolul 7

(1)   Contribuția financiară prevăzută de prezentul protocol trebuie să fie coordonată strâns cu contribuția bilaterală a Norvegiei prevăzută de mecanismul financiar norvegian.

(2)   În special, statele AELS iau măsuri pentru ca procedurile și modul de aplicare să fie identice, în esență, în ambele mecanisme financiare menționate la alineatul anterior.

(3)   Se iau în considerare în mod corespunzător toate schimbările relevante în politicile de coeziune ale Uniunii Europene.

Articolul 8

La punerea în aplicare a mecanismului financiar SEE se ține cont de următoarele:

1.

În toate etapele de punere în aplicare a mecanismului se aplică cel mai înalt nivel de transparență, răspundere și eficiență a costurilor, precum și principiile privind buna guvernanță, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen. Obiectivele mecanismului financiar SEE se urmăresc în cadrul unei cooperări strânse între statele beneficiare și statele AELS.

2.

Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și direcționată, ținând seama de prioritățile naționale, statele AELS încheie cu fiecare stat beneficiar un memorandum de înțelegere care prevede cadrul multianual de programare și structurile de gestionare și control.

3.

După încheierea acestui memorandum de înțelegere, statul beneficiar prezintă propuneri de programe. Statele AELS vor evalua și aproba propunerile și vor încheia acorduri de subvenții nerambursabile cu statele beneficiare, pentru fiecare program. Nivelul de detaliere a programului ține seama de dimensiunea contribuției. În cuprinsul programelor, pot fi menționate proiectele, în cazuri excepționale, inclusiv condițiile privind selecția, aprobarea și controlul acestora, în conformitate cu dispozițiile de punere în aplicare menționate la punctul 8.

Statelor beneficiare le revine rsăpunderea punerii în aplicare a programelor convenite. Statele beneficiare prevăd un sistem corespunzător de gestionare și control pentru a asigura punerea în aplicare corectă și un sistem de gestionare viabil.

4.

Dacă este cazul, se pun în aplicare parteneriate pentru pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea contribuției financiare, astfel încât să se asigure o largă participare. Partenerii pot fi, inter alia, la nivel local, regional și național, precum și sectorul privat, societatea civilă și partenerii sociali din statele beneficiare și din statele AELS.

5.

Sistemul de control prevăzut pentru gestionarea mecanismului financiar SEE asigură respectarea principiului bunei gestionări financiare. Statele AELS pot efectua controale în conformitate cu propriile cerințe interne. Statele beneficiare oferă toată asistența, toate informațiile și documentația necesare în acest scop. Statele AELS pot suspenda finanțarea și pot solicita recuperarea fondurilor în caz de nereguli.

6.

Orice proiect prevăzut în cadrul multianual de programare din statele beneficiare poate fi pus în aplicare prin cooperare între entitățile din statele beneficiare și din statele AELS, în conformitate cu normele aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

7.

Costurile de gestionare suportate de statele AELS vor fi acoperite de sumele globale prevăzute la articolul 2 și vor fi prevăzute în dispozițiile de punere în aplicare menționate la punctul 8.

8.

Statele AELS constituie un comitet de gestionare globală a mecanismului financiar SEE. Statele AELS emit dispoziții suplimentare pentru punerea în aplicare a mecanismului financiar SEE, după consultare cu statele beneficiare. Statele AELS iau măsuri pentru a emite dispozițiile suplimentare înainte de semnarea memorandumurilor de înțelegere.

Articolul 9

La sfârșitul perioadei de cinci ani și fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din prezentul acord, părțile contractante examinează necesitatea eliminării disparităților economice și sociale din cadrul Spațiului Economic European, având în vedere articolul 115 din acord.


ACORD

între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014

Articolul 1

Regatul Norvegiei se angajează să contribuie pe o perioadă de cinci ani la reducerea discrepanțelor economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor sale cu statele beneficiare, printr-un mecanism financiar norvegian distinct, care vizează sectoarele prioritare menționate la articolul 3.

Articolul 2

Valoarea totală a contribuției financiare prevăzută la articolul 1 este de 800 milioane EUR, sub formă de angajamente puse la dispoziție în tranșe anuale de 160 milioane EUR în perioada de la 1 mai 2009 la 30 aprilie 2014 inclusiv.

Articolul 3

Contribuțiile financiare sunt disponibile pentru următoarele sectoare prioritare:

(a)

captarea și stocarea carbonului;

(b)

inovarea în domeniul industriei ecologice;

(c)

cercetarea și acordarea de burse;

(d)

dezvoltarea umană și socială;

(e)

justiția și afacerile interne;

(f)

promovarea muncii decente și a dialogului tripartit.

Alocarea vizată pentru sectorul prioritar menționat la litera (a) este de cel puțin 20 %. Se va ține seama în mod corespunzător de cerințele specifice și de dimensiunea fiecărui stat beneficiar.

În conformitate cu cheia de repartiție menționată la articolul 5, un procent de 1 % din suma alocată fiecărui stat beneficiar este rezervat pentru un fond de promovare a muncii decente și a dialogului tripartit, care va fi operat de o entitate desemnată de Regatul Norvegiei.

Articolul 4

Contribuția Regatului Norvegiei nu depășește 85 % din costul programului. În cazuri speciale, contribuția poate fi până la 100 % din costul programului.

Normele aplicabile cu privire la ajutoarele de stat trebuie să fie respectate.

Comisia Europeană analizează toate programele și orice modificare de fond a acestora, din perspectiva compatibilității acestora cu obiectivele Uniunii Europene.

Răspunderea care revine Regatului Norvegiei în ceea ce privește proiectele se limitează la furnizarea de fonduri în conformitate cu planul convenit. Nu se va asuma nicio răspundere față de terți.

Articolul 5

Fondurile se pun la dispoziția următoarelor state beneficiare: Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovenia, Slovacia și Ungaria, în conformitate cu următoarea cheie de repartiție:

Stat beneficiar

Fonduri (în milioane EUR)

Bulgaria

48,00

Republica Cehă

70,40

Cipru

4,00

Estonia

25,60

Letonia

38,40

Lituania

45,60

Malta

1,60

Polonia

311,20

România

115,20

Slovacia

42,40

Slovenia

14,40

Ungaria

83,20

Articolul 6

Se procedează la o reexaminare a situației, în noiembrie 2011 și în noiembrie 2013, în vederea realocării eventualelor fonduri disponibile care nu au fost angajate pentru proiecte de mare prioritate ale oricărui stat beneficiar.

Articolul 7

Contribuția financiară prevăzută la articolul 1 se coordonează în strânsă corelare cu contribuția statelor AELS prevăzută pentru mecanismul financiar SEE.

În special, Regatul Norvegiei ia măsuri pentru ca procedurile și modul de aplicare să fie identice, în esență, în ambele mecanisme financiare menționate la paragraful anterior.

Se iau în considerare în mod corespunzător toate schimbările relevante în politicile de coeziune ale Uniunii Europene.

Articolul 8

La punerea în aplicare a mecanismului financiar norvegian se ține seama de următoarele:

1.

În toate etapele de punere în aplicare a mecanismului se aplică cel mai înalt nivel de transparență, răspundere și eficiență a costurilor, precum și obiectivele și principiile privind buna guvernanță, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen. Obiectivele mecanismului financiar norvegian se urmăresc în cadrul unei cooperări strânse între statele beneficiare și Regatul Norvegiei.

2.

Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și direcționată, în funcție de prioritățile naționale, Regatul Norvegiei încheie cu fiecare stat beneficiar un memorandum de înțelegere care prevede cadrul multianual de programare și structurile de gestionare și control.

3.

După încheierea memorandumului de înțelegere, statele beneficiare prezintă propunerile de programe. Regatul Norvegiei va evalua și va aproba propunerile și va încheia acorduri de subvenții nerambursabile cu statele beneficiare pentru fiecare program în parte. Nivelul de detaliere a programului ține seama de dimensiunea contribuției. În cuprinsul programelor, pot fi menționate proiectele, în cazuri excepționale, inclusiv condițiile privind selecția, aprobarea și controlul acestora, în conformitate cu dispozițiile de punere în aplicare menționate la punctul 8.

Statelor beneficiare le revine răspunderea punerii în aplicare a programelor convenite. Statele beneficiare prevăd un sistem corespunzător de gestionare și control pentru a asigura punerea în aplicare corectă și un sistem de gestionare viabil. Statul beneficiar și Regatul Norvegiei pot conveni, în situații specifice, operarea programelor de către o entitate desemnată de acestea.

4.

Dacă este cazul, se pun în aplicare parteneriate pentru pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea contribuțiilor financiare, astfel încât să se asigure o largă participare. Partenerii pot fi, inter alia, la nivel local, regional și național, precum și sectorul privat, societatea civilă și partenerii sociali din statele beneficiare și din Regatul Norvegiei.

5.

Sistemul de control prevăzut pentru gestionarea mecanismului financiar norvegian asigură respectarea principiului bunei gestionări financiare. Regatul Norvegiei poate efectua controale în conformitate cu propriile cerințe interne. Statele beneficiare oferă toată asistența, toate informațiile și documentația necesare în acest scop. Regatul Norvegiei poate suspenda finanțarea și poate solicita recuperarea fondurilor în cazul oricăror nereguli.

6.

Orice proiect prevăzut în cadrul multianual de programare din statele beneficiare poate fi pus în aplicare prin cooperare între entitățile din statele beneficiare și din Regatul Norvegiei, în conformitate cu normele aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

7.

Costurile de gestionare suportate de Regatul Norvegiei vor fi acoperite de sumele globale prevăzute la articolul 2 și vor fi prevăzute de dispozițiile de de punere în aplicare menționate la punctul 8.

8.

Răspunderea gestionării globale a mecanismului financiar norvegian revine Regatului Norvegiei sau oricărei entități desemnate de acesta. După consultare cu statele beneficiare, Regatul Norvegiei emite dispozițiile suplimentare pentru punerea în aplicare a mecanismului financiar norvegian. Regatul Norvegiei ia măsuri pentru a emite dispoziții suplimentare înainte de semnarea memorandumurilor de înțelegere.

Articolul 9

Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile proprii. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Acordul intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare sau aprobare.

Până la încheierea procedurilor menționate în primul și al doilea paragraf, prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu din prima zi a primei luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop.

Articolul 10

Prezentul acord, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și norvegiană, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind egal autentice, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite o copie certificată fiecărei părți la prezentul acord.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Konveriket Norge

Image


PROTOCOL ADIȚIONAL

la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda

UNIUNEA EUROPEANĂ,

precum și

ISLANDA,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, semnat la 22 iulie 1972, precum și regimul actual aplicabil comerțului cu pește și produse pescărești dintre Islanda și Comunitate;

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Cipru, a Republicii Estonia, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovace, a Republicii Slovenia și a Republicii Ungare, în special articolul 2;

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Islanda ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 2,

AU HOTĂRÂT SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL PROTOCOL:

Articolul 1

Dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești originare din Islanda sunt prevăzute în prezentul protocol și în anexa la acesta.

Contingentele tarifare anuale scutite de taxe sunt prevăzute în anexa la prezentul protocol. Aceste contingente tarifare acoperă perioada cuprinsă între 1 mai 2009 și 30 aprilie 2014. Nivelul contingentelor face obiectul unei reexaminări la sfârșitul acestei perioade, ținând seama de toate interesele relevante.

Articolul 2

Volumele contingentelor tarifare scutite de taxe din prima perioadă de 12 luni de la 1 mai 2009 la 30 aprilie 2010 vor fi alocate perioadei 1 mai 2010-30 aprilie 2011.

În cazul în care volumele contingentelor tarifare pentru perioada de aplicare a contingentelor tarifare de la 1 mai 2010 la 30 aprilie 2011 nu sunt epuizate complet, volumele rămase vor fi reportate perioadei de aplicare a contingentelor tarifare de la 1 mai 2011 la 30 aprilie 2012. În acest scop, utilizarea contingentelor tarifare aplicabile de la 1 mai 2010 la 30 aprilie 2011 este sistată în cea de a doua zi lucrătoare a Comisiei următoare datei de 1 septembrie 2011. În următoarea zi lucrătoare, soldurile neutilizate ale acestor contingente tarifare se pun la dispoziție în cadrul contingentului tarifar corespunzător, aplicabil de la 1 mai 2011 până la 30 aprilie 2012. De la această dată, nicio utilizare retroactivă și nicio restituire nu este posibilă în cadrul contingentelor tarifare speciale, aplicabile între 1 mai 2010 și 30 aprilie 2011.

Articolul 3

Prezentul protocol se ratifică sau se aprobă de părțile contractante în conformitate cu procedurile interne ale acestora. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Protocolul intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare sau aprobare.

Până la încheierea procedurilor menționate în primul și al doilea paragraf, prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu din prima zi a celei de-a treia luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop.

Articolul 4

Prezentul protocol, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și islandeză, textele în fiecare dintre aceste limbi fiind egal autentice, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite o copie certificată fiecărei părți la prezentul acord.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Gert i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

ANEXĂ

DISPOZIȚII SPECIALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 DIN PROTOCOL

Uniunea deschide următoarele contingente tarifare anuale scutite de taxele vamale pentru produsele originare din Islanda, suplimentar contingentelor tarifare actuale:

Codul NC

Descrierea produselor

Volumul contingentelor tarifare anuale (1.5-30.4) exprimat în greutate netă, în afara cazului în care se prevede altfel

0303 51 00

Heringi din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii, congelați, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților (1)

950 tone

0306 19 30

Homari norvegieni congelați (Nephrops norvegicus)

520 tone

0304 19 35

Fileuri de sebaste (pește roșu) (Sebastes spp.), proaspete sau refrigerate

750 tone


(1)  Beneficiul contingentului tarifar nu se acordă în cazul mărfurilor declarate pentru punere în liberă circulație în perioada 15 februarie-15 iunie.


PROTOCOL ADIȚIONAL

la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

UNIUNEA EUROPEANĂ

și

REGATUL NORVEGIEI,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, semnat la 14 mai 1973, precum și regimul actual aplicabil comerțului cu pește și produse pescărești dintre Norvegia și Uniunea Europeană;

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Cipru, a Republicii Estonia, a Republicii Letone, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace și a Republicii Ungare, în special articolul 2;

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 2;

AU HOTĂRÂT SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL PROTOCOL:

Articolul 1

Dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești originare din Norvegia sunt prevăzute în prezentul protocol și în anexa la acesta.

Contingentele tarifare anuale scutite de taxe sunt prevăzute în anexa la prezentul protocol. Aceste contingente tarifare acoperă perioada cuprinsă între 1 mai 2009 și 30 aprilie 2014. Nivelul contingentelor face obiectul unei reexaminări la sfârșitul acestei perioade, ținând seama de toate interesele relevante.

Articolul 2

Nivelurile contingentelor tarifare care trebuiau să fie deschise pentru Norvegia de la 1 mai 2009 până la punerea în aplicare a prezentului protocol se divid în părți egale și se alocă anual pentru partea restantă din perioada de aplicare a acestui protocol.

Articolul 3

Norvegia adoptă măsurile necesare pentru a asigura aplicarea în continuare a regulamentului stabilit prin Decretul regal din 21 aprilie 2006 care permite tranzitul liber al peștelui și al produselor pescărești descărcate în Norvegia de pe vasele aflate sub pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene. Prezentul regulament se aplică pentru perioada menționată la articolul 1 odată cu introducerea contingentelor tarifare anuale.

Articolul 4

Regulile de origine aplicabile contingentelor tarifare menționate în anexa la prezentul protocol sunt cele prevăzute de Protocolul 3 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, semnat la 14 mai 1973.

Articolul 5

Prezentul acord se ratifică ori se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile proprii. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Acordul intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare sau aprobare.

Până la încheierea procedurilor menționate în primul și al doilea paragraf, prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu din prima zi a celei de-a treia luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop.

Articolul 6

Prezentul protocol, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și norvegiană, textele în fiecare dintre aceste limbi fiind egal autentice, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite o copie certificată fiecărei părți la prezentul acord.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels, on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje, 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä, heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image

ANEXĂ

DISPOZIȚII SPECIALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 DIN PROTOCOL

Pe lângă actualele contingente tarifare scutite de taxe, Uniunea Europeană deschide următoarele contingente tarifare anuale scutite de taxe pentru produsele originare din Norvegia:

Codul NC

Descrierea produselor

Volumul contingentelor tarifare anuale (1.5-30.4) exprimat în greutate netă, în afara cazului în care se prevede altfel

0303 29 00

Alt tip de pește înghețat din specia salmonidelor (salmonidae)

2 000 tone

0303 51 00

Heringi din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii, congelați, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților (1)

45 800 tone

0303 74 30

Macrou din speciile Scomber scombrus și Scomber japonicus, congelat, netranșat, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților (2)

39 800 tone

0303 79 98

Alte specii de pești, congelați, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

2 200 tone

0304 29 75

ex 0304 99 23

File de hering congelat, din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii

Flancuri de hering congelat, din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii (fluture) (3)

67 600 tone

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Creveți și homari norvegieni, curățați și congelați, preparați sau conservați

7 000 tone

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Hering, preparat cu condimente și/sau maturat cu oțet, în saramură (4)

3 000 tone greutate netă în stare uscată


(1)  Beneficiul contingentului tarifar nu se acordă în cazul mărfurilor declarate pentru punere în liberă circulație în perioada 15 februarie-15 iunie.

(2)  Beneficiul contingentului tarifar nu se acordă în cazul mărfurilor declarate pentru punere în liberă circulație în perioada 15 februarie-15 iunie.

(3)  Beneficiul contingentului tarifar nu se acordă în cazul mărfurilor încadrate la codul NC 0304 99 23, declarate pentru punere în liberă circulație în perioada 15 februarie-15 iunie.

(4)  Contingentele tarifare se majorează la 4 000 tone greutate netă în stare uscată în perioada 1 mai 2010-30 aprilie 2011, la 5 000 tone greutate netă în stare uscată în perioada 1 mai 2011-30 aprilie 2012 și la 6 000 tone greutate netă în stare uscată în perioada 1 mai-30 aprilie în fiecare perioadă următoare de 12 luni.


REGULAMENTE

9.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 1003/2010 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2010

privind cerințele de omologare de tip pentru spațiul destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate la autovehicule și remorcile acestora și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 este un regulament separat în scopul procedurii de omologare de tip prevăzute de Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 abrogă Directiva 70/222/CEE a Consiliului din 20 martie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la spațiul pentru amplasarea și montarea plăcilor de înmatriculare spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (3). Cerințele prevăzute în directiva respectivă trebuie transferate în prezentul regulament și modificate, după caz, pentru a le adapta la dezvoltarea cunoștințelor științifice și tehnice.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește dispoziții fundamentale privind cerințele de omologare de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora din punct de vedere al spațiului destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate. Prin urmare, este necesar să se stabilească, de asemenea, procedurile, încercările și cerințele specifice pentru o astfel de omologare de tip.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic pentru autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În înțelesul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)

„tip de vehicul din punct de vedere al spațiului destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate” desemnează vehiculele care nu diferă sub aspecte esențiale precum:

dimensiunile spațiului destinat amplasării și montării plăcii de înmatriculare spate;

localizarea spațiului destinat amplasării și montării plăcii de înmatriculare spate;

forma suprafeței pentru amplasarea și montarea plăcii de înmatriculare spate.

(2)

„suprafață în principiu plană” desemnează o suprafață din material solid, care poate fi, de asemenea, formată dintr-o rețea cu model sau un grătar, având o rază de curbură de minimum 5 000 mm.

(3)

„suprafață tip rețea cu model” desemnează o suprafață constând dintr-o repartizare uniformă de forme, cum ar fi orificii rotunde, ovale, romboidale, dreptunghiulare sau pătrate distribuite uniform la intervale de maximum 15 mm.

(4)

„suprafață tip grătar” desemnează o suprafață formată din bare paralele care sunt distribuite uniform, cu o distanță între ele de maxim 15 mm.

(5)

„suprafață nominală” desemnează suprafața teoretică perfectă din punct de vedere geometric, fără a ține cont de neregularitățile suprafeței, precum protuberanțe sau indentații.

(6)

„plan median longitudinal al vehiculului” desemnează planul de simetrie al vehiculului sau, dacă vehiculul nu este simetric, planul longitudinal vertical care intersectează punctul central al osiilor vehiculului.

(7)

„înclinație” desemnează gradul de deviație unghiulară față de un plan vertical.

Articolul 2

Dispoziții referitoare la omologarea CE de tip a unui autovehicul sau a unei remorci din punct de vedere al spațiului destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate

(1)   Producătorul sau reprezentantul acestuia depune la autoritatea de omologare de tip cererea de omologare CE de tip a unui vehicul din punct de vedere al spațiului destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate la autovehicule și remorcile acestora.

(2)   Cererea se întocmește în conformitate cu modelul documentului informativ prezentat în partea 1 a anexei I.

(3)   Dacă cerințele relevante stabilite în anexa II la prezentul regulament sunt întrunite, autoritatea de omologare acordă o omologare CE de tip și emite un număr de omologare de tip în conformitate cu sistemul de numerotare prezentat în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.

Un stat membru nu poate atribui același număr unui alt tip de vehicul.

(4)   În sensul alineatului 3, autoritatea de omologare de tip eliberează un certificat de omologare CE de tip întocmit în conformitate cu modelul prezentat în partea 2 a anexei I.

Articolul 3

Valabilitatea și prelungirea omologărilor acordate în temeiul Directivei 70/222/CEE

Autoritățile naționale permit vânzarea și introducerea în circulație a vehiculelor omologate înainte de data menționată la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 și continuă să acorde prelungirea omologărilor pentru respectivele vehicule în condițiile Directivei 70/222/CEE.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 76, 6.4.1970, p. 25.


ANEXA I

Documente administrative pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora din punct de vedere al spațiului destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate

PARTEA 1

Document informativ

MODEL

Documentul informativ nr. … referitor la omologarea CE de tip a unui autovehicul sau a unei remorci din punct de vedere al spațiului destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate.

Următoarele informații trebuie să fie furnizate în trei exemplare și să includă un cuprins. Orice schițe trebuie furnizate la scala corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau împăturite în format A4. Dacă este cazul, fotografiile trebuie să prezinte suficiente detalii.

În cazul în care sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate menționate în prezentul document informativ dispun de dispozitive electronice de control, trebuie furnizate informații referitoare la performanțele acestora.

0.   INFORMAȚII GENERALE

0.1.   Marca (denumirea comercială a producătorului): …

0.2.   Tipul: …

0.2.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

0.3.   Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt marcate pe vehicul (1): …

0.3.1.   Amplasarea marcajului: …

0.4.   Categoria vehiculului (2): …

0.5.   Numele și adresa producătorului: …

0.8.   Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9.   Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul): …

1.   CARACTERISTICI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE AUTOVEHICULULUI

1.1.   Fotografii și/sau schițe ale unui vehicul reprezentativ: …

2.   MASE ȘI DIMENSIUNI (3)  (4)

2.4.   Plaja de dimensiuni a vehiculului (totale)

2.4.2.   Pentru șasiu cu caroserie

2.4.2.3.   Înălțimea (în ordine de mers) (5) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare): …

2.6.   Masa în ordine de mers

Masa vehiculului carosat, în ordine de mers, și, în cazul unui vehicul tractor din altă categorie în afară de M1, cu dispozitiv de remorcare, dacă este montat de către producător, în ordine de mers, sau masa șasiului sau a șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitivul de remorcare, dacă producătorul nu montează caroseria și/sau dispozitivul de remorcare (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă este cazul, conducătorul auto, iar pentru autobuze și autocare, însoțitorul, dacă vehiculul este prevăzut cu scaun pentru acesta) (6) (masă maximă și minimă pentru fiecare variantă): …

9.   CAROSERIE

9.14.   Spațiu pentru montarea plăcilor de înmatriculare spate (se indică plaja de dimensiuni, după caz; se pot utiliza schițe, după caz): …

9.14.1.   Înălțimea de la extremitatea superioară față de suprafața drumului: …

9.14.2.   Înălțimea de la extremitatea inferioară față de suprafața drumului: …

9.14.3.   Distanța de la centrul plăcii la planul median longitudinal al vehiculului: …

9.14.4.   Distanța de la extremitatea stângă a vehiculului: …

9.14.5.   Dimensiunile (lungimea x lățimea): …

9.14.6.   Înclinația planului plăcii față de planul vertical: …

9.14.7.   Unghiul de vizibilitate în plan orizontal: …

Note explicative

PARTEA 2

Certificat de omologare CE de tip

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP

Comunicare privind:

omologarea CE de tip (7)

prelungirea omologării CE de tip (7)

refuzul omologării CE de tip (7)

retragerea omologării CE de tip (7)

a unui tip de autovehicul sau a unei remorci din punct de vedere al spațiului destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate

referitor la Regulamentul (UE) nr. 1003/2010 [prezentul regulament], astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. …/… (7)

Numărul omologării CE de tip: …

Motivul prelungirii: …

SECȚIUNEA I

0.1.   Marca (denumirea comercială a producătorului): …

0.2.   Tipul: …

0.2.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

0.3.   Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt marcate pe vehicul (8): …

0.3.1.   Amplasarea marcajului: …

0.4.   Categoria vehiculului (9): …

0.5.   Numele și adresa producătorului: …

0.8.   Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9.   Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul): …

SECȚIUNEA II

1.   Informații suplimentare: a se vedea addendumul.

2.   Serviciul tehnic responsabil pentru efectuarea încercărilor: …

3.   Data raportului de încercare: …

4.   Numărul raportului de încercare: …

5.   Observații (dacă există): a se vedea addendumul.

6.   Locul: …

7.   Data: …

8.   Semnătura: …

Anexe

:

Dosar de omologare

Raport de încercare


(1)  Dacă mijloacele de identificare a tipului conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea tipurilor vehiculului, componentei sau unității tehnice separate prevăzute în prezentul document informativ, aceste caractere trebuie reprezentate în cadrul documentației prin simbolul „?” (de exemplu, ABC??123??).

(2)  Clasificat în conformitate cu definițiile prevăzute în Directiva 2007/46/CE partea A a anexei II.

(3)  În cazul unui model care dispune de o versiune cu o cabină normală și o versiune cu o cabină cu cușetă, trebuie declarate ambele mase și ambele dimensiuni.

(4)  Standardul ISO 612: 1978: Vehicule rutiere – Dimensiunile autovehiculelor și ale vehiculelor tractate – termeni și definiții.

(5)  

(g8)

Termenul nr. 6.3.

(6)  Masa conducătorului auto și, după caz, masa membrului echipajului este evaluată la 75 kg (divizată în 68 kg masa personală și 7 kg masa bagajului, în conformitate cu Standardul ISO 2416-1992), rezervorul de combustibil este plin în proporție de 90 % și celelalte sisteme care conțin lichide (cu excepția celor pentru apa reziduală), în proporție de 100 % față de capacitatea indicată de producător.

(7)  Se șterge ce nu este valabil.

(8)  Dacă mijloacele de identificare a tipului conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea tipurilor vehiculului, componentei sau unității tehnice separate prevăzute în prezentul document informativ, aceste caractere trebuie reprezentate în cadrul documentației prin simbolul „?” (de exemplu, ABC??123??).

(9)  Conform definiției din Directiva 2007/46/CE, anexa II, secțiunea A.

Addendum

la certificatul de omologare CE de tip nr. …

1.

Informații suplimentare:

1.1.

Scurtă descriere a tipului de vehicul din punct de vedere al structurii, al dimensiunilor, al formelor și al materialelor din care este construit: …

1.2.

Descrierea spațiului destinat plăcii de înmatriculare spate: …

2.

Spațiul destinat plăcii de înmatriculare spate este adecvat pentru fixarea unei plăci de înmatriculare cu dimensiunile de până la (mm): 520 × 120/340 × 240 (1)

3.

Localizarea spațiului destinat plăcii de înmatriculare spate: centru stânga/centru (1)

4.

Spațiul destinat plăcii de înmatriculare spate este ascuns când este montat un dispozitiv mecanic de remorcare: da/nu (1)

5.

Observații: …


(1)  Se șterge ce nu este valabil.


ANEXA II

Cerințe referitoare la spațiul destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate

1.   CERINȚE

1.1.   Forma și dimensiunile spațiului destinat montării unei plăci de înmatriculare spate.

1.1.1.

Spațiul destinat montării constă dintr-o suprafață dreptunghiulară plană sau în principiu plană cu următoarele dimensiuni minime:

fie

lungimea

:

520 mm

înălțimea

:

120 mm

fie

lungimea

:

340 mm

înălțimea

:

240 mm

1.1.2.

Suprafața acoperită de placa de înmatriculare poate avea orificii sau interstiții.

1.1.2.1.

În cazul vehiculelor din categoria M1, lățimea orificiului sau interstițiului nu poate depăși 40 mm fără a trebui să se țină cont de lungime.

1.1.3.

Suprafața acoperită de placa de înmatriculare poate avea protuberanțe, cu condiția ca acestea să nu iasă în afară cu mai mult de 5,0 mm față de suprafața nominală. Bucățile de materiale foarte moi, precum spumă sau pâslă, folosite în scopul eliminării vibrațiilor plăcii de înmatriculare, nu sunt luate în considerare.

1.2.   Amplasarea și montarea unei plăci de înmatriculare spate.

1.2.1.

Spațiul destinat montării trebuie să fie astfel încât placa de înmatriculare, după fixarea acesteia în conformitate cu instrucțiunile producătorului, să prezinte următoarele caracteristici:

1.2.1.1.

Poziția plăcii față de planul median longitudinal al vehiculului:

1.2.1.1.1.

Punctul central al plăcii nu se poate situa la dreapta planului median longitudinal al vehiculului.

1.2.1.2.

Poziția plăcii față de planul longitudinal vertical al vehiculului:

1.2.1.2.1.

Placa trebuie să fie perpendiculară pe planul longitudinal al vehiculului.

1.2.1.2.2.

Extremitatea stângă a plăcii nu se poate situa la stânga planului vertical paralel cu planul median longitudinal al vehiculului și atinge marginea exterioară extremă a vehiculului.

1.2.1.3.

Poziția plăcii față de planul transversal vertical:

1.2.1.3.1.

Placa poate fi înclinată față de planul vertical:

1.2.1.3.1.1.

La nu mai puțin de – 5° și nu mai mult de 30°, cu condiția ca înălțimea extremității superioare a plăcii să nu depășească 1,20 m de la suprafața solului;

1.2.1.3.1.2.

La nu mai puțin de – 15° și nu mai mult de 5°, cu condiția ca înălțimea extremității superioare a plăcii să depășească 1,20 m de la suprafața solului.

1.2.1.4.

Înălțimea plăcii față de suprafața solului:

1.2.1.4.1.

Înălțimea extremității inferioare a plăcii față de suprafața solului nu poate fi mai mică de 0,30 m.

1.2.1.4.2.

Înălțimea extremității superioare a plăcii față de suprafața solului nu trebuie să depășească 1,20 m. Cu toate acestea, în cazurile în care în practică nu este posibilă îndeplinirea acestei dispoziții din cauza construcției vehiculului, înălțimea maximă poate depăși 1,20 m, cu condiția să fie cât mai apropiată de această limită în măsura permisă de caracteristicile de construcție ale vehiculului și în niciun caz nu trebuie să nu depășească 2,00 m.

1.2.1.5.

Vizibilitate geometrică:

1.2.1.5.1.

Dacă înălțimea extremității superioare a plăcii de la suprafața solului nu depășește 1,20 m, placa trebuie să fie vizibilă în întregul spațiu cuprins între următoarele patru plane:

cele două plane verticale care ating cele două extremități laterale ale plăcii și care formează un unghi de 30° față de planul median longitudinal al vehiculului, măsurat înspre exterior;

planul care atinge extremitatea superioară a plăcii și care formează un unghi de 15° cu planul orizontal, măsurat în sus;

planul orizontal care se intersectează cu extremitatea inferioară a plăcii.

1.2.1.5.2.

Dacă înălțimea extremității superioare a plăcii față de suprafața solului depășește 1,20 m, placa trebuie să fie vizibilă în întregul spațiu cuprins între următoarele patru plane:

cele două plane verticale care ating cele două extremități laterale ale plăcii și care formează un unghi de 30° față de planul median longitudinal al vehiculului, măsurat înspre exterior;

planul care atinge extremitatea superioară a plăcii și care formează un unghi de 15° cu planul orizontal, măsurat în sus;

planul care atinge extremitatea inferioară a plăcii și care formează un unghi de 15° cu planul orizontal, măsurat în jos.

1.2.1.6.

Spațiul dintre extremitățile plăcii de înmatriculare amplasate și montate și suprafața efectivă a plăcii de înmatriculare nu trebuie să depășească 5,0 mm de-a lungul întregului contur al plăcii de înmatriculare.

1.2.1.6.1.

Spațiul maxim specificat poate fi depășit la nivel local în cazul în care este măsurat într-un orificiu sau interstițiu din suprafața tip rețea cu model sau între barele paralele ale suprafeței tip grătar.

1.2.2.

Poziția și forma efective ale plăcii de înmatriculare amplasate și montate, determinate în conformitate cu punctul 1.2, în special raza sa de curbură rezultată, sunt luate în considerare în scopul cerințelor referitoare la dispozitivele de iluminare a plăcii de înmatriculare spate.

1.2.3.

Dacă spațiul destinat montării plăcii de înmatriculare spate este ascuns în planele de vizibilitate geometrică din cauza instalării unui dispozitiv mecanic de remorcare, acest lucru se menționează în raportul de încercare și se indică în certificatul de omologare CE de tip.

2.   PROCEDURA DE ÎNCERCARE

2.1.   Determinarea înclinației verticale și a înălțimii plăcii de înmatriculare față de suprafața solului

2.1.1.

Vehiculul este amplasat pe o suprafață netedă a solului cu masa vehiculului ajustată în funcție de masa declarată de producător în ordine de mers, dar fără conducătorul auto, înainte de efectuarea măsurătorilor.

2.1.2.

Dacă vehiculul este prevăzut cu suspensie hidropneumatică, hidraulică sau pneumatică sau cu un dispozitiv de reglare automată a înălțimii în funcție de sarcină, acesta este supus încercării cu suspensia sau dispozitivul în stare normală de funcționare, conform specificațiilor producătorului.

2.1.3.

Dacă placa de înmatriculare este orientată în jos, rezultatul de măsurare în ceea ce privește înclinația este exprimat cu minus.

2.2.   Măsurătorile de proiecție se efectuează perpendicular și direct pe suprafața nominală acoperită de placa de înmatriculare.

2.3.   Măsurarea spațiului dintre extremitatea plăcii de înmatriculare amplasate și montate și suprafața efectivă se efectuează perpendicular și direct pe suprafața efectivă acoperită de placa de înmatriculare.

2.4.   Placa de înmatriculare utilizată pentru verificarea conformității trebuie să aibă una dintre cele două dimensiuni specificate la punctul 1.1.1.


9.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 1004/2010 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2010

privind operarea de deduceri din anumite cote de pescuit pentru 2010 din cauza depășirii cotelor de pescuit în anul precedent

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 105 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Cotele de pescuit pentru anul 2009 s-au stabilit prin:

Regulamentul (CE) nr. 1322/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2009 (2)

Regulamentul (CE) nr. 1139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru 2009 a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră (3)

Regulamentul (CE) nr. 1359/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de stabilire, pentru 2009 și 2010, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (4)

Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire pentru 2009 a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor.

(2)

Cotele de pescuit pentru anul 2010 s-au stabilit prin:

Regulamentul (CE) nr. 1359/2008 al Consiliului,

Regulamentul (CE) nr. 1226/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2010 (5).

Regulamentul (CE) nr. 1287/2009 al Consiliului de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2010 (6) și

Regulamentul (UE) nr. 53/2010 al Consiliului din 14 ianuarie 2010 de stabilire, pentru 2010, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1359/2008, (CE) nr. 754/2009, (CE) nr. 1226/2009 și (CE) nr. 1287/2009 (7)

(3)

În conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, atunci când Comisia a stabilit că un stat membru a depășit cotele de pescuit care i-au fost alocate, Comisia operează deduceri din viitoarele cote de pescuit ale statului membru respectiv.

(4)

Anumite state membre și-au depășit cotele de pescuit pentru anul 2009. Din acest motiv este necesar să se opereze deduceri din cotele de pescuit alocate acestora pentru anul 2010.

(5)

Prin Regulamentul (CE) nr. 649/2009 al Comisiei (8) s-au operat deduceri din cotele de pescuit pentru 2009 din cauza depășirii cotelor de pescuit în 2008. Cu toate acestea, pentru anumite state membre, deducerile care trebuiau aplicate au fost mai mari decât cotele lor respective pentru 2009, astfel că nu au putut fi aplicate integral în anul respectiv. Pentru a se garanta că și în astfel de cazuri se deduce cantitatea totală, cantitățile rămase trebuie luate în considerare la stabilirea deducerilor din cotele pe 2010.

(6)

Deducerile prevăzute în prezentul regulament trebuie aplicate fără a se aduce atingere deducerilor aplicabile cotelor pentru anul 2010 în conformitate cu:

Regulamentul (CE) nr. 147/2007 al Comisiei din 15 februarie 2007 de modificare a anumitor cote de pescuit pentru perioada 2007-2012 în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (9);

Regulamentul (CE) nr. 635/2008 al Comisiei din 3 iulie 2008 de adaptare a cotelor de pescuit de cod care urmează să fie alocate Poloniei în Marea Baltică (subdiviziunile 25-32, apele CE) în perioada 2008-2011 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 338/2008 al Consiliului (10).

(7)

Articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 prevede că deducerile din cotele de pescuit trebuie operate cu aplicarea anumitor factori de multiplicare stabiliți la alineatul respectiv.

(8)

Totuși, având în vedere că deducerile care trebuie operate vizează depășirile cotelor de pescuit care au avut loc în 2009, așadar la o dată la care Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 nu era încă aplicabil, din rațiuni de predictibilitate juridică este oportun să se opereze deduceri care nu depășesc deducerile care ar fi rezultat din aplicarea normelor în vigoare la data respectivă, respectiv normele stabilite la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (11),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1.   Cotele de pescuit stabilite prin Regulamentele (CE) nr. 1226/2009, (CE) nr. 1287/2009, (CE) nr. 1359/2008 și (UE) nr. 53/2010 se reduc în conformitate cu anexa.

2.   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere deducerilor prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 147/2007 și (CE) nr. 635/2008.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 345, 23.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 308, 19.11.2008, p. 3.

(4)  JO L 352, 31.12.2008, p. 1.

(5)  JO L 330, 16.12.2009, p. 1.

(6)  JO L 347, 24.12.2009, p. 1.

(7)  JO L 21, 26.1.2010, p. 1.

(8)  JO L 192, 24.7.2009, p. 14.

(9)  JO L 46, 16.2.2007, p. 10.

(10)  JO L 176, 4.7.2008, p. 8.

(11)  JO L 115, 9.5.1996, p. 1.


ANEXĂ

Stat membru

Codul speciei

Codul zonei 2009

Denumirea speciei

Denumirea zonei 2009

Sancțiuni Art.5(2) R.847/96

Cota finală 2009

Marjă

Cantitate totală adaptată 2009

Capturi CS 2009

Capturi 2009

Total capturi 2009

%

Deduceri

Cantitate inițială 2010

Deduceri restante din 2009 (R.649/09)

Cantitate revizuită 2010

Sold

BGR

TUR

F3742C

Calcan

Marea Neagră

da

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele CE subdiviziunile 22-32

da

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Câine de mare

Apele CE din zona IIIa

da

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Mihalț-de-mare

Zonele VI și VII (Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe

da

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Cod

Apele CE subdiviziunile 22-24

da

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Hering

Subdiviziunea 28.1

da

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Sebastă

NAFO 3M

da

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Sprot

IIIa

da

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe din zonele II, IV și V

nu

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Ton roșu

Oceanul Atlantic, la est de longitudinea 45° W, și

nu

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Hering

Apele CE și internaționale din zonele I și II

da

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Hering

Apele norvegiene la nord de 62° N și zona de pescuit din jurul Jan Mayen

da

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; Apele UE din zona CECAF 34.1.1

da

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Cambulă de Baltica

Skagerrak

da

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Alte specii

Apele norvegiene din zona IV

da

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Sabie neagră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe din zonele V, VI, VII și XII

nu

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Doradă roșie

Zonele VI, VII, VIII; Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe

nu

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Cod

Apele internaționale din zonele I și Iib

da

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Hering

Subdiviziunile 22-24

da

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Cod

Apele norvegiene din zonele I și II

da

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Halibut negru

Apele groelandeze din zonele V și XIV

da

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Halibut negru

Apele norvegiene din zonele I și II

da

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Halibut negru

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

da

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Eglefin

IV; Apele CE din zona IIa

da

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Putasu

Apele CE și internaționale din zonele I, II, III,

da

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Macrou

IIIa și IV; Apele CE din zonele IIa, IIIb, IIIc și IIId

da

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe din zonele VIII și IX

nu

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Sebastă

Apele CE și internaționale din zona V; Apele

da

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Pește pescar

VIIIc, IX și X; Apele CE din zona CECAF 34.1.1

da

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefin

Apele norvegiene din zonele I și II

da

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Cod negru

Apele norvegiene din zonele I și II

da

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Halibut negru

Apele norvegiene din zonele I și II

da

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Ton obez

Oceanul Atlantic

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


9.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/36


REGULAMENTUL (UE) NR. 1005/2010 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2010

privind cerințele pentru omologarea de tip a dispozitivelor de remorcare a autovehiculelor și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 este un regulament individual în sensul procedurii comunitare de omologare de tip prevăzută de Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 abrogă Directiva 77/389/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de remorcare a autovehiculelor (3). Cerințele stabilite în directiva respectivă ar trebui preluate în prezentul regulament și, acolo unde este necesar, modificate în vederea adaptării acestora la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

(3)

Domeniul de aplicare al prezentului regulament corespunde cu cel al Directivei 77/389/CEE, fiind deci limitat la vehiculele din categoriile M și N.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește dispoziții fundamentale privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele de remorcare. Prin urmare, este necesar să se stabilească proceduri, încercări și cerințe specifice pentru acest tip de omologări.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic pentru autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică autovehiculelor din categoriile M și N, definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)

„tip de vehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare” înseamnă vehicule care nu prezintă între ele diferențe în ceea ce privește elementele esențiale cum ar fi caracteristicile dispozitivelor de remorcare.

(2)

„dispozitiv de remorcare” înseamnă un dispozitiv sub formă de cârlig, ureche sau sub altă formă, care permite fixarea unei piese de racordare, cum este o bară sau un cablu de remorcare.

Articolul 3

Dispoziții privind omologarea CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare

1.   Constructorul sau reprezentantul acestuia depune la autoritatea de omologare de tip cererea de omologare CE de tip pentru un vehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare.

2.   Cererea se întocmește în conformitate cu modelul din documentul informativ prevăzut în partea 1 din anexa I.

3.   În cazul în care cerințele relevante specificate în anexa II la prezentul regulament sunt îndeplinite, autoritatea de omologare acordă omologarea CE de tip și eliberează un număr de omologare de tip în conformitate cu sistemul de numerotare prevăzut în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.

Un stat membru nu poate atribui același număr unui alt tip de vehicul.

4.   În sensul alineatului (3), autoritatea de omologare de tip eliberează un certificat de omologare CE de tip întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în partea 2 din anexa I.

Articolul 4

Valabilitatea și extinderea omologărilor acordate în temeiul Directivei 77/389/CEE

Autoritățile naționale permit vânzarea și intrarea în serviciu a vehiculelor cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de data menționată la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 și continuă să aprobe extinderea omologării pentru vehiculele omologate în temeiul Directivei 77/389/CEE.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 154, 13.6.1977, p. 41.


ANEXA I

Documente administrative pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele de remorcare

PARTEA 1

Document informativ

MODEL

Documentul informativ nr. … referitor la omologarea CE de tip a unui autovehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare.

Următoarele informații sunt furnizate în trei exemplare și includ un cuprins. Orice desen este transmis la scara corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau într-un dosar format A4. Fotografiile, după caz, sunt suficient de detaliate.

În cazul în care sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate menționate în prezentul document informativ au dispozitive electronice de control, sunt furnizate informații cu privire la performanțele acestora.

0.   DISPOZIȚII GENERALE

0.1.   Marca (denumirea comercială a constructorului): …

0.2.   Tipul: …

0.2.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

0.3.   Mijloace de identificare a tipului, dacă este marcat pe vehicul (1): …

0.3.1.   Amplasarea marcajului respectiv: …

0.4.   Categoria de vehicul (2): …

0.5.   Denumirea și adresa constructorului: …

0.8.   Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9.   Numele și adresa reprezentantului constructorului (dacă este cazul): …

1.   CARACTERISTICI GENERALE DE CONSTRUCȚIE ALE VEHICULULUI

1.1.   Fotografii și/sau schițe ale unui vehicul reprezentativ: …

2.   MASE ȘI DIMENSIUNI (3)  (4)

2.8.   Masa maximă cu încărcătură admisibilă din punct de vedere tehnic indicată de constructor (5): …

2.11.5.   Vehiculul este/nu este (6) adecvat pentru remorcarea de încărcături

12.   DIVERSE

12.3.   Dispozitiv(e) de remorcare

12.3.1.   Față: cârlig/ureche/altul (6)

12.3.2.   Spate: cârlig/ureche/altul/niciunul (6)

12.3.3.   Desenul sau fotografia șasiului/suprafeței caroseriei, care să ilustreze poziția, construcția și sistemul de montare a dispozitivului (dispozitivelor) de remorcare: …

Note explicative

PARTEA 2

Certificat de omologare CE de tip

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP

Comunicare privind:

omologarea CE de tip (7)

extinderea omologării CE de tip (7)

refuzul omologării CE de tip (7)

retragerea omologării CE de tip (7)

a unui tip de vehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare

cu privire la Regulamentul (UE) nr. 1005/2010, astfel cum a fost modificat(ă) ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. …/… (7)

Număr de omologare CE de tip: …

Motivul extinderii: …

SECȚIUNEA I

0.1.   Marca (denumirea comercială a constructorului): …

0.2.   Tipul: …

0.2.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

0.3.   Mijloace de identificare a tipului, dacă este marcat pe vehicul (8): …

0.3.1.   Amplasarea marcajului respectiv: …

0.4.   Categoria de vehicul (9): …

0.5.   Denumirea și adresa constructorului: …

0.8.   Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9.   Numele și adresa reprezentantului constructorului (dacă este cazul): …

SECȚIUNEA II

1.   Informații suplimentare: a se vedea addendumul.

2.   Serviciul tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor: …

3.   Data raportului de încercare: …

4.   Numărul raportului de încercare: …

5.   Observații (după caz): a se vedea addendumul.

6.   Locul: …

7.   Data: …

8.   Semnătura: …

Anexe

:

Dosar de omologare

Raport de încercare


(1)  Dacă mijloacele de identificare a tipului conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a componentelor sau a tipurilor de unități tehnice separate care fac obiectul acestui document informativ, aceste caractere sunt reprezentate în documentație prin simbolul „?” (de exemplu ABC??123??).

(2)  Clasificat în conformitate cu definițiile stabilite în partea A a anexei II la Directiva 2007/46/CE.

(3)  În cazul unui model cu o cabină normală și în cazul altuia cu o cabină cu cușetă, trebuie declarate ambele mase și ambele dimensiuni.

(4)  Standard ISO 612: 1978 - Vehicule rutiere – Dimensiunile autovehiculelor și ale vehiculelor tractate – termeni și definiții.

(5)  Completați aici valorile superioare și inferioare pentru fiecare variantă.

(6)  Se taie mențiunea care nu corespunde.

(7)  Se taie mențiunea care nu corespunde.

(8)  Dacă mijloacele de identificare a tipului conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a componentelor sau a tipurilor de unități tehnice separate care fac obiectul acestui document informativ, aceste caractere sunt reprezentate în documentație prin simbolul „?” (de exemplu ABC??123??).

(9)  După cum este definit în anexa II, secțiunea A din Directiva 2007/46/CE.

Addendum

la certificatul de omologare CE de tip nr. …

1.

Informații suplimentare:

1.1.

Descriere succintă a tipului de vehicul în ceea ce privește structura, dimensiunile, liniile și materialele de construcție: …

1.2.

Numărul total și amplasarea dispozitivului (dispozitivelor) de remorcare: …

1.3.

Metoda de fixare la vehicul: …

1.4.

Masa maximă cu încărcătură admisibilă din punct de vedere tehnic a vehiculului (kg): …

2.

Dispozitiv(e) de remorcare față: detașabil(e)/nedetașabil(e) (1) cârlig/ureche/altul (1)

3.

Dispozitiv(e) de remorcare spate: detașabil(e)/nedetașabil(e) (1) cârlig/ureche/altul/niciunul (1)

4.

Vehiculul este/nu este (1) adecvat pentru remorcarea de încărcături

5.

Observații: …


(1)  Se taie mențiunile necorespunzătoare.


ANEXA II

Cerințe pentru dispozitivele de remorcare

1.   CERINȚE SPECIFICE

1.1.   Număr minim de dispozitive

1.1.1.

Toate autovehiculele trebuie să aibă un dispozitiv de remorcare montat în față.

1.1.2.

Este de asemenea necesar ca vehiculele din categoria M1, cum sunt cele definite în partea A din anexa II la Directiva 2007/46/CE, cu excepția celor care nu sunt corespunzătoare pentru a remorca o încărcătură, să fie, de asemenea, dotate în spate cu un dispozitiv de remorcare.

1.1.3.

Un dispozitiv de remorcare spate poate fi înlocuit cu un dispozitiv de cuplare mecanică, astfel cum se definește în Regulamentul nr. 55 al CEE-ONU (1), cu condiția să fie îndeplinite cerințele de la alineatul 1.2.1.

1.2.   Încărcătura și stabilitatea

1.2.1.

Fiecare dispozitiv de remorcare montat pe vehicul trebuie să poată să reziste la o forță statică de tracțiune și de presiune echivalentă cu cel puțin jumătate din masa maximă cu încărcătură admisibilă din punct de vedere tehnic a vehiculului.

2.   PROCEDURA DE ÎNCERCARE

2.1.   Atât încărcătura de încercare de tracțiune, cât și cea de presiune sunt aplicate pe fiecare dispozitiv de remorcare separat montat pe vehicul.

2.2.   Încărcăturile de încercare se aplică în direcție orizontală longitudinală față de vehicul.


(1)  JO L 373, 27.12.2006, p. 50.


9.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/43


REGULAMENTUL (UE) NR. 1006/2010 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 noiembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

55,6

MA

77,5

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

65,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

138,7

ZA

121,6

ZZ

120,3

0709 90 70

MA

64,9

TR

153,2

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

72,3

ZA

149,8

ZZ

111,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

46,4

TR

55,4

UY

57,1

ZA

60,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

58,5

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

75,7

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

72,9

0806 10 10

BR

233,2

PE

182,7

TR

143,8

US

233,1

ZA

79,2

ZZ

174,4

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

NZ

115,8

US

118,9

ZA

80,9

ZZ

97,6

0808 20 50

CN

41,4

US

48,2

ZZ

44,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


9.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/45


REGULAMENTUL (UE) NR. 1007/2010 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2010

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 989/2010 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 noiembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 286, 4.11.2010, p. 13.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 9 noiembrie 2010

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

62,16

0,00

1701 11 90 (1)

62,16

0,00

1701 12 10 (1)

62,16

0,00

1701 12 90 (1)

62,16

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

9.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/47


DECIZIA COMISIEI

din 8 noiembrie 2010

privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide

[notificată cu numărul C(2010) 7579]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/675/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(2)

Pentru o serie de combinații de substanțe/tipuri de produs incluse în această listă, fie toți participanții și-au întrerupt participarea la programul de reexaminare, fie statul membru desemnat ca raportor pentru evaluare nu a primit niciun dosar complet în intervalul de timp specificat la articolul 9 și la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(3)

În consecință, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), cu articolul 12 alineatul (1) și cu articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, Comisia a informat statele membre cu privire la aceasta. De asemenea, aceste informații au fost făcute publice prin mijloace electronice.

(4)

În intervalul de trei luni de la publicarea acestor informații, un anumit număr de societăți și-au manifestat interesul de a-și asuma rolul de participant pentru substanțele și tipurile de produs în cauză. Societățile respective nu au prezentat însă un dosar complet.

(5)

Prin urmare, în temeiul articolului 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, se impune ca substanțele și tipurile de produs în cauză să nu fie incluse în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(6)

Din motive de certitudine juridică, trebuie precizată data de la care nu mai sunt introduse pe piață produsele biocide care conțin substanțe active pentru tipurile de produs indicate în anexa la prezenta decizie.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Substanțele specificate în anexa la prezenta decizie nu se includ în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE pentru tipurile de produs în cauză.

Articolul 2

În scopul aplicării articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, produsele biocide care conțin substanțe active pentru tipurile de produs indicate în anexa la prezenta decizie nu se mai introduc pe piață de la 1 noiembrie 2011.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

Substanțe și tipuri de produs care nu se includ în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE

Denumire

Număr CE

Numărul CAS

Tip de produs

Statul membru raportor

Formaldehidă

200-001-8

50-00-0

4

DE

Formaldehidă

200-001-8

50-00-0

6

DE

Acid benzoic

200-618-2

65-85-0

20

DE

Benzoat de sodiu

208-534-8

532-32-1

11

DE

Benzoat de sodiu

208-534-8

532-32-1

20

DE

2-Butanonă, peroxid

215-661-2

1338-23-4

9

HU

2-Butanonă, peroxid

215-661-2

1338-23-4

22

HU

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

9

PL

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Dioxid de siliciu – amorf

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N’-terț-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamină

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N’-terț-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamină

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Amestec de cis- și trans-p-metan-3,8-diol/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Amestec de cis- și trans-p-metan-3,8-diol/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK