ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.288.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 288

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
5 noiembrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/666/UE

 

*

Decizia Consiliului din 3 iunie 2010 privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

1

Acord între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 990/2010 al Comisiei din 4 noiembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Jabłka łąckie (IGP)]

10

 

*

Regulamentul (UE) nr. 991/2010 al Comisiei din 4 noiembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Olive de Nîmes (DOP)]

12

 

 

Regulamentul (UE) nr. 992/2010 al Comisiei din 4 noiembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

14

 

 

Regulamentul (UE) nr. 993/2010 al Comisiei din 4 noiembrie 2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

16

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2010/71/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substanță activă în anexa I la directivă ( 1 )

17

 

*

Directiva 2010/72/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii spinosadului ca substanță activă în anexa I la directivă ( 1 )

20

 

 

DECIZII

 

 

2010/667/UE

 

*

Decizia Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Deciziei 2007/66/CE privind organizarea unui experiment temporar referitor la creșterea greutății maxime a loturilor de semințe de anumite plante furajere în conformitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 7474]  ( 1 )

23

 

 

2010/668/UE

 

*

Decizia Comisiei din 4 noiembrie 2010 de excludere de la finanțarea din fondurile Uniunii Europene a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2010) 7555]

24

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 3 iunie 2010

privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

(2010/666/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin decizia din 5 iunie 2003, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țări terțe privind înlocuirea anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente cu un acord la nivelul Uniunii.

(2)

Comisia a negociat în numele Uniunii un acord cu Guvernul Republicii Socialiste Vietnam cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (denumit în continuare „acordul”) în conformitate cu mecanismele și directivele din anexa la Decizia Consiliului din 5 iunie 2003.

(3)

Acordul negociat de către Comisie ar trebui semnat și aplicat cu titlu provizoriu sub rezerva încheierii acestuia la o dată ulterioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă semnarea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, sub rezerva încheierii la o dată ulterioară a acordului menționat.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

În așteptarea intrării sale în vigoare, acordul se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a primei luni următoare datei la care părțile și-au comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop (1).

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat să efectueze notificarea prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 6

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 3 iunie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Data de la care acordul se aplică cu titlu provizoriu se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ACORD

între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

UNIUNEA EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE VIETNAM,

pe de altă parte

(denumite în continuare „părțile”),

CONSTATÂND că între șaptesprezece state membre ale Uniunii Europene și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam au fost încheiate acorduri bilaterale privind serviciile aeriene care conțin dispoziții contrare legislației Uniunii Europene,

CONSTATÂND competența exclusivă a Uniunii Europene în ceea ce privește mai multe aspecte care pot fi incluse în acorduri bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre ale Uniunii Europene și țări terțe,

CONSTATÂND că, în temeiul dreptului Uniunii Europene, transportatorii aerieni din Uniunea Europeană stabiliți într-un stat membru au dreptul la acces nediscriminatoriu la rutele aeriene dintre statele membre ale Uniunii Europene și țări terțe,

AVÂND ÎN VEDERE acordurile dintre Uniunea Europeană și anumite țări terțe care prevăd pentru resortisanții acestor țări terțe posibilitatea de a deveni proprietari de transportatori aerieni licențiați în conformitate cu legislația Uniunii Europene,

RECUNOSCÂND că anumite dispoziții din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre ale Uniunii Europene și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, care contravin legislației Uniunii Europene, trebuie să fie aduse în conformitate cu acesta din urmă, astfel încât să se stabilească un temei juridic solid pentru serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam și să se asigure continuitatea respectivelor servicii aeriene,

CONSTATÂND că, în temeiul legislației Uniunii Europene, transportatorii aerieni nu pot, în principiu, încheia acorduri care ar putea afecta schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restricționarea sau denaturarea concurenței,

RECUNOSCÂND că anumite dispoziții din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre ale Uniunii Europene și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, care (i) impun sau favorizează adoptarea unor acorduri între întreprinderi, a unor decizii luate de către asociații de întreprinderi sau a unor practici concertate care împiedică, denaturează sau restricționează concurența; sau (ii) consolidează efectele unui astfel de acord, unei astfel de decizii sau unei astfel de practici concertate; sau (iii) deleagă transportatorilor aerieni sau altor operatori economici privați responsabilitatea pentru luarea unor măsuri care împiedică, denaturează sau restricționează concurența între transportatorii aerieni pe rutele respective, pot face ca regulile de concurență care se aplică întreprinderilor să devină ineficace,

CONSTATÂND că, în cadrul acestor negocieri, Uniunea Europeană nu are drept obiectiv creșterea volumului total al traficului aerian dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam, compromiterea echilibrului dintre transportatorii aerieni din Uniunea Europeană și transportatorii aerieni din Republica Socialistă Vietnam și nici negocierea unor modificări ale dispozițiilor acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene existente în ceea ce privește drepturile de trafic,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Dispoziții generale

(1)   În sensul prezentului acord, „state membre” înseamnă statele membre ale Uniunii Europene, iar „tratate UE” înseamnă Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2)   În cadrul fiecăruia dintre acordurile enumerate în anexa 1, trimiterile la resortisanții statului membru care se constituie parte la acordul respectiv se interpretează ca trimiteri la resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene.

(3)   În cadrul fiecăruia dintre acordurile enumerate în anexa 1, trimiterile la transportatorii aerieni sau la companiile aeriene ale statului membru care se constituie parte la acordul respectiv se interpretează ca trimiteri la transportatorii aerieni sau la companiile aeriene desemnate de respectivul stat membru.

Articolul 2

Desemnarea de către un stat membru

(1)   Dispozițiile alineatelor (2) și (3) din prezentul articol au întâietate față de dispozițiile corespunzătoare ale articolelor enumerate în anexa 2 literele (a) și, respectiv, (b), în ceea ce privește desemnarea unui transportator aerian de către statul membru în cauză, autorizațiile și permisele acordate acestuia de către Guvernul Republicii Socialiste Vietnam și, respectiv, refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizațiilor sau a permiselor transportatorului aerian.

(2)   La primirea unei desemnări din partea unui stat membru, Guvernul Republicii Socialiste Vietnam acordă autorizațiile și permisele corespunzătoare într-un termen minim de procedură, cu condiția ca:

(i)

transportatorul aerian să fie stabilit pe teritoriul statului membru care a efectuat desemnarea, în temeiul tratatelor UE, și să dețină o autorizație de funcționare valabilă, în conformitate cu legislația Uniunii Europene; și

(ii)

statul membru care a eliberat certificatul de transportator aerian să efectueze și să asigure un control reglementar efectiv al transportatorului aerian, iar autoritatea aeronautică competentă să fie identificată în mod clar în desemnare; și

(iii)

transportatorul aerian să fie deținut, în mod direct sau prin intermediul unui acționariat majoritar, și să fie controlat efectiv de state membre și/sau de resortisanți ai statelor membre și/sau de alte state enumerate în anexa 3 și/sau de resortisanți ai acestor alte state.

(3)   Guvernul Republicii Socialiste Vietnam poate refuza, revoca, suspenda sau limita autorizațiile sau permisele unui transportator aerian desemnat de un stat membru, în cazul în care:

(i)

transportatorul aerian nu este stabilit pe teritoriul statului membru care a efectuat desemnarea în temeiul tratatelor UE sau nu deține o autorizație de funcționare valabilă în conformitate cu legislația Uniunii Europene; sau

(ii)

statul membru care a eliberat certificatul de transportator aerian nu efectuează și nu asigură un control reglementar efectiv al transportatorului aerian, iar autoritatea aeronautică competentă nu este identificată în mod clar în desemnare; sau

(iii)

transportatorul aerian nu este deținut, în mod direct sau prin intermediul unui acționariat majoritar, și nu este controlat efectiv de state membre și/sau de resortisanți ai statelor membre și/sau de alte state enumerate în anexa 3 și/sau de resortisanți ai acestor alte state.

În exercitarea drepturilor sale în temeiul prezentului alineat, Guvernul Republicii Socialiste Vietnam nu face discriminări pe bază de naționalitate între transportatorii aerieni din Uniunea Europeană.

Articolul 3

Siguranță

(1)   Dispozițiile alineatului (2) din prezentul articol completează articolele enumerate în anexa 2 litera (c).

(2)   În cazul în care un stat membru a desemnat un transportator aerian al cărui control reglementar este efectuat și asigurat de către un alt stat membru, drepturile Republicii Socialiste Vietnam în cadrul dispozițiilor privind siguranța cuprinse în acordul încheiat între statul membru care a desemnat transportatorul aerian și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam se aplică în mod identic în ceea ce privește adoptarea, exercitarea sau menținerea standardelor de siguranță de către acest alt stat membru, precum și în ceea ce privește autorizația de funcționare a respectivului transportator aerian.

Articolul 4

Compatibilitatea cu regulile în materie de concurență

(1)   Acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între statele membre și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam nu aduc atingere regulilor părților în materie de concurență.

(2)   Dispozițiile enumerate în anexa 2 litera (d) încetează să mai producă efecte.

Articolul 5

Anexele la acord

Anexele la prezentul acord constituie parte integrantă din acesta.

Articolul 6

Revizuirea sau modificarea

Părțile pot revizui sau modifica prezentul acord, în orice moment, prin consimțământ reciproc.

Articolul 7

Intrarea în vigoare și aplicarea provizorie

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile și-au comunicat reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor interne ale acestora necesare intrării în vigoare a acordului.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), părțile convin să aplice prezentul acord cu titlu provizoriu începând cu prima zi a lunii următoare datei la care părțile și-au comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

(3)   Acordurile și celelalte înțelegeri dintre statele membre și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam care, la data semnării prezentului acord, nu au intrat încă în vigoare și nu fac obiectul unei aplicări provizorii sunt enumerate în anexa 1 litera (b). Prezentul acord se aplică tuturor acestor acorduri și înțelegeri la momentul intrării în vigoare sau al aplicării provizorii a acestora.

Articolul 8

Denunțarea

(1)   În cazul denunțării unuia dintre acordurile enumerate în anexa 1, toate dispozițiile prezentului acord privind acordul în cauză enumerat în anexa 1 încetează să mai producă efecte la aceeași dată.

(2)   În cazul denunțării tuturor acordurilor enumerate în anexa 1, prezentul acord încetează să mai producă efecte la aceeași dată.

Drept care subsemnații, pe deplin autorizați, semnează prezentul acord.

Întocmit la Bruxelles în dublu exemplar, la 4 octombrie 2010, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, olandeză, maghiară, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și vietnameză.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

ANEXA 1

Lista acordurilor menționate la articolul 1 din prezentul acord

(a)

Acorduri privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Socialiste Vietnam și statele membre ale Uniunii Europene care, la data semnării prezentului acord, au fost încheiate, semnate și/sau fac obiectul unei aplicări provizorii:

Acordul privind serviciile aeriene dintre Guvernul Federal al Austriei și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Hanoi la 27 martie 1995, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Austria” în anexa 2,

modificat ultima dată prin procesul verbal de înțelegere încheiat la Hanoi la 5 aprilie 2006;

Acordul dintre Guvernul Regatului Belgiei și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transportul aerian, semnat la Bruxelles la 21 octombrie 1992, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Belgia” în anexa 2;

Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Bulgaria și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind serviciile aeriene între teritoriile lor și dincolo de acestea, încheiat la Sofia la 1 octombrie 1979, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Bulgaria” în anexa 2;

Acordul dintre Guvernul Republicii Cehe și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind serviciile aeriene, semnat la Praga la 23 mai 1997, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Republica Cehă” în anexa 2;

Acordul privind serviciile aeriene dintre Guvernul Regatului Danemarcei și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Hanoi la 25 septembrie 1997, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Danemarca” în anexa 2,

a se citi împreună cu Memorandumul de înțelegere dintre Regatele Danemarcei, Norvegiei și Suediei și Republica Socialistă Vietnam, semnat la Hanoi la 25 septembrie 1997;

Acordul privind serviciile aeriene dintre Guvernul Republicii Finlanda și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Hanoi la 26 octombrie 2000, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Finlanda” în anexa 2;

Acordul privind serviciile aeriene dintre Guvernul Republicii Franța și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Paris la 14 aprilie 1977, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Franța” în anexa 2;

Acordul privind transportul aerian dintre Guvernul Republicii Federale Germania și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bonn la 26 august 1994, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Germania” în anexa 2;

Acordul dintre Guvernul Republicii Ungaria și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind serviciile aeriene, semnat la Hanoi la 4 februarie 1998, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Ungaria” în anexa 2;

Acordul dintre Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind serviciile aeriene, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 1994, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Luxemburg” în anexa 2;

Acordul dintre Regatul Țărilor de Jos și Republica Socialistă Vietnam privind serviciile aeriene între teritoriile lor și în afara acestora, semnat la Hanoi la 1 octombrie 1993, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Țările de Jos” în anexa 2;

Acordul privind serviciile aeriene dintre Guvernul Republicii Populare Polonia și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Varșovia la 11 septembrie 1976, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Polonia” în anexa 2;

Acordul privind transportul aerian dintre Guvernul Republicii Portugalia și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Lisabona la 3 februarie 1998, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Portugalia” în anexa 2;

Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transportul aerian civil, semnat la Hanoi la 26 iunie 1979, denumit în continuare „Acordul Vietnam-România” în anexa 2;

Acordul privind serviciile aeriene dintre Guvernul Regatului Suediei și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Hanoi la 25 septembrie 1997, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Suedia” în anexa 2,

a se citi împreună cu Memorandumul de înțelegere dintre Regatele Danemarcei, Norvegiei și Suediei și Republica Socialistă Vietnam, semnat la Hanoi la 25 septembrie 1997;

Acordul privind transportul aerian dintre Guvernul Republicii Slovace și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Hanoi la 6 noiembrie 1997, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Slovacia” în anexa 2;

Acordul dintre Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind serviciile aeriene, semnat la Londra la 19 august 1994, denumit în continuare „Acordul Vietnam-Regatul Unit” în anexa 2,

modificat ultima dată prin schimbul de note de la Hanoi din 8 și 26 septembrie 2000.

(b)

Acorduri privind serviciile aeriene și alte înțelegeri parafate sau semnate între Guvernul Republicii Socialiste Vietnam și state membre ale Uniunii Europene care, la data semnării prezentului acord, nu au intrat încă în vigoare și nu fac obiectul unei aplicări provizorii.

ANEXA 2

Lista articolelor din acordurile enumerate în anexa 1 și menționate la articolele 2-4 din prezentul acord

(a)

Desemnarea de către un stat membru:

articolul 3 alineatul (5) din Acordul Vietnam-Austria;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Bulgaria;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Danemarca;

articolul 4 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Republica Cehă;

articolul 4 alineatul (5) din Acordul Vietnam-Finlanda;

articolul 7 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Franța;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Germania;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Ungaria;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Luxemburg;

articolul 4 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Țările de Jos;

articolul 3 alineatul (2) din Acordul Vietnam-Polonia;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Portugalia;

articolul 3 din Acordul Vietnam-România;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Suedia;

articolul 3 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Slovacia;

articolul 4 alineatul (4) din Acordul Vietnam-Regatul Unit.

(b)

Refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizațiilor sau a permiselor:

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Austria;

articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Acordul Vietnam-Belgia;

articolul 4 litera (a) din Acordul Vietnam-Bulgaria;

articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Republica Cehă;

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Danemarca;

articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Finlanda;

articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Franța;

articolul 4 alineatul (1) din Acordul Vietnam-Germania;

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Ungaria;

articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Acordul Vietnam-Luxemburg;

articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Acordul Vietnam-Țările de Jos;

articolul 4 alineatul (1) din Acordul Vietnam-Polonia;

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Portugalia;

articolul 4 din Acordul Vietnam-România;

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Suedia;

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Slovacia;

articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Acordul Vietnam-Regatul Unit.

(c)

Siguranță:

articolul 6a din Acordul Vietnam-Austria;

articolul 7 din Acordul Vietnam-Belgia;

articolul 11 din Acordul Vietnam-Republica Cehă;

articolul 18 din Acordul Vietnam-Finlanda;

articolul 4 din Acordul Vietnam-Franța;

articolul 9 din Acordul Vietnam-Ungaria;

articolul 6 din Acordul Vietnam-Luxemburg;

articolul 14 din Acordul Vietnam-Țările de Jos;

articolul 9 din Acordul Vietnam-România;

articolul 7 din Acordul Vietnam-Slovacia;

articolul 9a din Acordul Vietnam-Regatul Unit.

(d)

Compatibilitatea cu regulile în materie de concurență:

articolul 13 alineatele (1) și (7) din Acordul Vietnam-Belgia;

articolul 9 alineatele (3)-(8) din Acordul Vietnam-Bulgaria;

articolul 7 alineatul (2) din Acordul Vietnam-Republica Cehă;

articolul 11 alineatul (2) din Acordul Vietnam-Danemarca;

articolul 12 alineatele (2)-(7) din Acordul Vietnam-Franța;

articolul 6 alineatele (1) și (4)-(6) din Acordul Vietnam-Ungaria;

articolul 11 alineatele (2)-(4) din Acordul Vietnam-Luxemburg;

articolul 6 alineatele (2)-(6) din Acordul Vietnam-Țările de Jos;

articolul 20 alineatele (2) și (4) din Acordul Vietnam-Polonia;

articolul 16 alineatele (2)-(6) din Acordul Vietnam-Portugalia;

articolul 14 alineatele (1)-(6) din Acordul Vietnam-România;

articolul 12 alineatele (3), (5) și (6) din Acordul Vietnam-Slovacia;

articolul 11 alineatul (2) din Acordul Vietnam-Suedia;

articolul 7 alineatele (3) și (4) din Acordul Vietnam-Regatul Unit.

ANEXA 3

Lista celorlalte state menționate la articolul 2 din prezentul acord

(a)

Republica Islanda (în cadrul Acordului privind Spațiul Economic European)

(b)

Principatul Liechtenstein (în cadrul Acordului privind Spațiul Economic European)

(c)

Regatul Norvegiei (în cadrul Acordului privind Spațiul Economic European)

(d)

Confederația Elvețiană (în cadrul Acordului între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transporturile aeriene)


REGULAMENTE

5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 990/2010 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Jabłka łąckie (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Jabłka łąckie” depusă de Polonia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 42, 19.2.2010, p. 7.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

POLONIA

Jabłka łąckie (IGP)


5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/12


Regulamentul (UE) NR. 991/2010 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Olive de Nîmes (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Olive de Nîmes”, depusă de Franța, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 44, 20.2.2010, p. 13.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

FRANȚA

Olive de Nîmes (DOP)


5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 992/2010 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 noiembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 993/2010 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2010

de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să nu se acorde restituiri pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 2 noiembrie 2010.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 2 noiembrie 2010, nu se acordă nicio restituire pentru produsul menționat la articolul 1 litera (c) și destinațiile menționate la articolul 2 din regulamentul respectiv.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 noiembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


DIRECTIVE

5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/17


DIRECTIVA 2010/71/UE A COMISIEI

din 4 noiembrie 2010

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

(1)

La 23 decembrie 2005, Regatul Unit a primit o cerere din partea Sumitomo Chemical (UK) Plc, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE, de includere a substanței active metoflutrin în anexa I la directivă în vederea utilizării în tipul de produs 18 (insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode), astfel cum este acesta definit în anexa V la Directiva 98/8/CE. Metoflutrinul nu se afla pe piață la data menționată la articolul 34 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE ca substanță activă a unui produs biocid.

(2)

După efectuarea unei evaluări, Regatul Unit a prezentat Comisiei, la 19 iunie 2008, raportul de evaluare împreună cu o recomandare.

(3)

Raportul a fost examinat de statele membre și de Comisie în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 mai 2010, iar concluziile acestei examinări au fost incluse într-un raport de evaluare.

(4)

În urma examinărilor efectuate, se poate estima că produsele biocide care sunt utilizate ca insecticide, acaricide sau produse pentru combaterea altor artropode și conțin metoflutrin îndeplinesc cerințele stabilite la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este oportună includerea metoflutrinului în anexa I la directiva respectivă.

(5)

Nu toate utilizările potențiale au fost evaluate la nivel european. Prin urmare, este necesar ca statele membre să evalueze acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru compartimentele de mediu și pentru grupele de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel european, și să se asigure, atunci când autorizează produsele, că se iau măsuri adecvate sau se impun condiții specifice pentru reducerea riscurilor identificate la niveluri acceptabile.

(6)

Este important ca prevederile prezentei directive să fie aplicate în mod simultan în toate statele membre în vederea asigurării unui tratament egal pe piață al produselor biocide care conțin substanța activă metoflutrin, precum și pentru facilitarea funcționării corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(7)

Este necesar să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, pentru a permite statelor membre să adopte actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

(8)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 aprilie 2011 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 mai 2011.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE se adaugă următoarea intrare pentru substanța metoflutrin:

Nr.

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Data limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) [cu excepția produselor conținând mai mult de o substanță activă, pentru care data limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cea stabilită în ultima decizie de includere privind substanțele active ale acestor produse]

Data de expirare a includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (1)

„36

Metoflutrin

 

Izomer RTZ:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciclopropancarboxilat

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 240494-71-7

 

Suma tuturor izomerilor:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciclopropancarboxilat

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 240494-70-6

Substanța activă trebuie să respecte următoarele două valori ale purității minime:

 

Izomer RTZ:

754 g/kg

 

Suma tuturor izomerilor:

930 g/kg

1 mai 2011

Nu se aplică

30 aprilie 2021

18

La examinarea cererii de autorizare a unui produs în conformitate cu articolul 5 și cu anexa VI, statele membre evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru compartimentele de mediu și pentru grupe de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel european.”


(1)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/20


DIRECTIVA 2010/72/UE A COMISIEI

din 4 noiembrie 2010

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii spinosadului ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate, în vederea unei posibile includeri a acestora în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Această listă include spinosadul.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, spinosadul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării pentru tipul de produs 18, insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode, astfel cum este definit în anexa V la directiva în cauză.

(3)

Țările de Jos au fost desemnate ca stat membru raportor și au prezentat Comisiei, la 1 aprilie 2008, raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile acestei examinări au fost incluse într-un raport de evaluare al Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 mai 2010.

(5)

Din examinările efectuate se poate estima că produsele biocide care sunt utilizate ca insecticide, acaricide sau produse pentru combaterea altor artropode și care conțin spinosad satisfac cerințele stabilite la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este oportun să se includă spinosad în anexa I la directiva în cauză.

(6)

Nu toate utilizările potențiale au fost evaluate la nivelul UE. Prin urmare, este necesar ca statele membre să evalueze utilizările sau scenariile de expunere și riscurile pentru compartimentele de mediu și grupele de populație care nu au fost luate în considerare în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul UE și să se asigure, în momentul autorizării unui produs, că se iau măsuri adecvate sau se impun condiții specifice pentru a reduce riscurile identificate la niveluri acceptabile.

(7)

Având în vedere concluziile raportului de evaluare, este oportun să se prevadă aplicarea la nivelul procedurii de autorizare a produselor a unor măsuri specifice de reducere a riscurilor. În special, având în vedere efectele nocive asupra sănătății identificate în cazul utilizatorilor profesionali fără echipament de protecție în timpul aplicării prin pulverizare a produselor biocide conținând spinosad, este oportun să se solicite, la nivelul procedurii de autorizare a produselor, ca produsele pentru uz profesional prin pulverizare să fie utilizate cu un echipament de protecție individuală adecvat, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace. Mai mult, având în vedere constatările referitoare la posibila expunere indirectă a persoanelor prin intermediul consumului de alimente, se cuvine să se solicite, după caz, verificarea necesității de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, precum și adoptarea de măsuri care să garanteze că limitele maxime de reziduuri aplicabile nu vor fi depășite.

(8)

Este important ca dispozițiile prezentei directive să fie aplicate în mod simultan în toate statele membre, pentru asigurarea unui tratament egal pe piață al produselor biocide care conțin substanța activă spinosad, precum și pentru facilitarea funcționării corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(9)

Este necesar să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească în vederea respectării noilor cerințe și pentru a garanta că solicitanții care pregătesc dosare pot beneficia pe deplin de perioada de 10 ani de protecție a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de la data includerii.

(10)

Ulterior includerii, statele membre trebuie să dispună de o perioadă rezonabilă de timp pentru implementarea articolului 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE.

(11)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 octombrie 2011 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică actele respective începând cu 1 noiembrie 2012.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE se adaugă următoarea intrare pentru substanța spinosad:

Nr.

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Termen limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) [exceptând produsele care conțin mai mult de o substanță activă, pentru care termenul limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale acestor produse]

Data de expirare a includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (1)

„37

Spinosad

Nr. CE: 434-300-1

Nr. CAS: 168316-95-8

Spinosad este un amestec de 50-95 % spinosin A și 5-50 % spinosin D.

Spinosin A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-manopiranosil)oxi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)-tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-14-metil-1H-as-indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-dionă Nr. CAS: 131929-60-7

Spinosin D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metill-α-L-mannopiranosil)oxi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-4,14-dimetil-1H-as-indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-dion Nr. CAS: 131929-63-0

850 g/kg

1 noiembrie 2012

31 octombrie 2014

31 octombrie 2022

18

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu articolul 5 și anexa VI, statele membre evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru compartimentele de mediu și grupele de populație care nu au fost luate în considerare în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul UE.

Statele membre se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:

autorizațiile trebuie să facă obiectul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, produsele autorizate pentru uz profesional prin pulverizare trebuie utilizate cu un echipament individual de protecție adecvat, cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace;

pentru produsele conținând spinosad care pot determina reziduuri în alimente sau furaje, statele membre trebuie să verifice necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) și/sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 și/sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, precum și să adopte măsuri adecvate de reducere a factorului de risc care să garanteze că limitele maxime de reziduuri aplicabile nu vor fi depășite.”


(1)  În vederea implementării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECIZII

5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/23


DECIZIA COMISIEI

din 4 noiembrie 2010

de modificare a Deciziei 2007/66/CE privind organizarea unui experiment temporar referitor la creșterea greutății maxime a loturilor de semințe de anumite plante furajere în conformitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2010) 7474]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/667/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (1), în special articolul 13a,

întrucât:

(1)

Experimentul temporar prevăzut de Decizia 2007/66/CE a Comisiei (2) urmează să se încheie la 30 iunie 2012.

(2)

Decizia 2007/66/CE prevede ca experimentul ISTA (Asociația Internațională pentru Testarea Semințelor)/ISF (Federația Internațională pentru Semințe) privind dimensiunea loturilor de semințe de plante erbacee, astfel cum a fost adoptat de Consiliul OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), să continue, atunci când se derogă de la dimensiunea maximă a loturilor de semințe de graminee. Experimentul ISTA/ISF privind dimensiunea loturilor de semințe de plante erbacee continuă până la 31 decembrie 2013.

(3)

Experimentul temporar prevăzut de Decizia 2007/66/CE ar trebui să ia sfârșit, de asemenea, la 31 decembrie 2013, în scopul alinierii datei de încheiere a acestui experiment cu data terminării experimentului ISTA/ISF.

(4)

În plus, referința la experimentul ISTA/ISF ar trebui actualizată, întrucât există un nou site internet.

(5)

Prin urmare, Decizia 2007/66/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material de înmulțire agricol, horticol și forestier,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 3 din Decizia 2007/66/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Experimentul temporar începe la 1 ianuarie 2007 și se termină la 31 decembrie 2013”.

Articolul 2

Nota de subsol 1 din anexa la Decizia 2007/66/CE se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html”.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO L 32, 6.2.2007, p. 161.


5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/24


DECIZIA COMISIEI

din 4 noiembrie 2010

de excludere de la finanțarea din fondurile Uniunii Europene a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

[notificată cu numărul C(2010) 7555]

(Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, lituaniană, maghiară, olandeză, polonă, portugheză, română, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2010/668/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 7 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2), în special articolul 31,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia efectuează verificările necesare, comunică statelor membre rezultatele acestor verificări, ia în considerare observațiile statelor membre, inițiază discuții bilaterale în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză și le comunică acestora concluziile sale în mod oficial.

(2)

Statele membre au avut posibilitatea de a solicita inițierea unei proceduri de conciliere. În unele cazuri, această posibilitate a fost utilizată, iar rapoartele emise în urma acestei proceduri au fost examinate de Comisie.

(3)

În conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1258/1999 și (CE) nr. 1290/2005, se pot finanța numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea normelor Uniunii Europene.

(4)

Verificările efectuate, rezultatele discuțiilor bilaterale și procedurile de conciliere au demonstrat că o parte din cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinește această condiție și, prin urmare, nu poate fi finanțată în cadrul secțiunii Garantare a FEOGA, în cadrul FEGA și în cadrul FEADR.

(5)

Ar trebui indicate sumele care nu sunt recunoscute ca fiind imputabile FEOGA secțiunea Garantare, FEGA și FEADR. Aceste sume nu privesc cheltuieli efectuate cu mai mult de douăzeci și patru de luni înainte de notificarea scrisă a Comisiei către statele membre privind rezultatele verificărilor.

(6)

În ceea ce privește cazurile reglementate de prezenta decizie, evaluarea sumelor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu normele Uniunii Europene a fost comunicată de către Comisie statelor membre într-un raport de sinteză pe această temă.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere consecințelor financiare pe care Comisia ar putea să le stabilească în urma hotărârilor Curții de Justiție în cauzele aflate pe rol la 31 august 2010 care privesc conținutul prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cheltuielile indicate în anexa la prezenta decizie, efectuate de agențiile de plăți acreditate ale statelor membre și declarate în cadrul secțiunii Garantare a FEOGA, în cadrul FEGA sau în cadrul FEADR, se exclud de la finanțarea din fondurile Uniunii Europene deoarece nu sunt conforme cu normele Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 4 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.


ANEXĂ

POSTUL BUGETAR 6701 AD HOC 34 REV 1

SM

Măsură

EF

Motiv

Tip

%

Monedă

Sumă

Deduceri

Impact financiar

BG

Ajutoare pe suprafață

2008

LPIS-GIS și controale la fața locului insuficiente

FORFETARĂ

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Total BG (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

CY

Audit financiar – depășiri

2009

Depășirea plafoanelor financiare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Total CY (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CZ

Restituiri la export și ajutor alimentar în afara UE

2004

Un număr insuficient de eșantioane pentru controalele fizice

FORFETARĂ

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

CZ

Restituiri la export și ajutor alimentar în afara UE

2005

Un număr insuficient de eșantioane pentru controalele fizice

FORFETARĂ

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

Restituiri la export și ajutor alimentar în afara UE

2006

Un număr insuficient de eșantioane pentru controalele fizice

FORFETARĂ

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

Total CZ (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

DE

Audit financiar – întârzierea plăților și termene de plată

2009

Întârzierea plăților

PUNCTUALĂ

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

DE

Audit financiar – depășiri

2009

Depășirea plafoanelor financiare, cheltuieli și reduceri neeligibile în conformitate cu decizia de închidere a conturilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

DE

Închiderea conturilor

2007

Închiderea conturilor pe 2007: eroarea totală a depășit pragul de semnificație; eroarea cea mai probabilă

EXTRAPOLATĂ

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

DE

Închiderea conturilor

2007

Recuperări neefectuate

PUNCTUALĂ

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

DE

Închiderea conturilor

2007

Închiderea conturilor pe 2007: eroare financiară în registrul debitorilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

DE

Închiderea conturilor

2007

Închiderea conturilor pe 2007: eroarea cea mai probabilă

EXTRAPOLATĂ

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

DE

Închiderea conturilor

2007

Închiderea conturilor pe 2007: eroare cunoscută

EXTRAPOLATĂ

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

Total DE (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

DK

Audit financiar – depășiri

2009

Depășirea plafoanelor financiare

PUNCTUALĂ

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Total DK (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

ES

Prime pentru carne – bovine

2006

Lipsa de sancțiuni pentru animalele cu dată de sacrificare absentă (prime pentru bovine și plăți conform articolului 69)

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

ES

Alte ajutoare directe – bovine

2007

Lipsa de sancțiuni pentru animalele cu dată de sacrificare absentă (prime pentru bovine și plăți conform articolului 69)

PUNCTUALĂ

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

ES

Audit financiar – întârzierea plăților și termene de plată

2009

Audit financiar: întârzierea plăților

PUNCTUALĂ

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

ES

Audit financiar – depășiri

2009

Depășirea plafoanelor financiare, cheltuieli neeligibile și recuperarea taxei pentru lapte

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

Total ES (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

FR

Restituiri la export – animale vii

2006

Deficiențe privind controlul transporturilor de bovine vii eligibile pentru restituiri la export

FORFETARĂ

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

FR

Restituiri la export – animale vii

2007

Deficiențe privind controlul transporturilor de bovine vii eligibile pentru restituiri la export

FORFETARĂ

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

FR

Restituiri la export – animale vii

2008

Deficiențe privind controlul transporturilor de bovine vii eligibile pentru restituiri la export

FORFETARĂ

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

FR

Restituiri la export – animale vii

2009

Deficiențe privind controlul transporturilor de bovine vii eligibile pentru restituiri la export

FORFETARĂ

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

FR

Lapte – cota

2003

Depășirea cotelor

PUNCTUALĂ

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

FR

Măsuri din domeniul pescuitului

2005

Sistem de sancțiuni necorespunzător

PUNCTUALĂ

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

FR

Măsuri din domeniul pescuitului

2006

Sistem de sancțiuni necorespunzător

PUNCTUALĂ

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

FR

Măsuri din domeniul pescuitului

2007

Sistem de sancțiuni necorespunzător

PUNCTUALĂ

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

FR

Culturi arabile

2006

Deficiențe ale procedurilor privind controalele la fața locului

FORFETARĂ

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

FR

Culturi arabile

2007

Deficiențe ale procedurilor privind controalele la fața locului

FORFETARĂ

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

FR

Audit financiar – întârzierea plăților și termene de plată

2008

Întârzierea plăților

PUNCTUALĂ

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

FR

Audit financiar - depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare

PUNCTUALĂ

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

FR

Certificare

2005

Închiderea conturilor pe 2005: eroarea cea mai probabilă

PUNCTUALĂ

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

FR

Închiderea conturilor

2007

Închiderea conturilor pe 2007: deficiențe privind dovada sosirii în sectorul fructelor

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

FR

Închiderea conturilor

2007

Închiderea conturilor pe 2007: deficiențe privind dovada sosirii

PUNCTUALĂ

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

FR

Închiderea conturilor

2007

Închiderea conturilor pe 2007: deficiențe privind dovada sosirii în sectorul vitivinicol

PUNCTUALĂ

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

Total FR (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

GB

Audit financiar – depășiri

2009

Depășirea plafoanelor

PUNCTUALĂ

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

GB

Audit financiar – întârzierea plăților și termene de plată

2009

Întârzierea plăților

PUNCTUALĂ

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

Total GB (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2003

Deficiențe ale controalelor auxiliare

FORFETARĂ

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2004

Deficiențe ale controalelor auxiliare

FORFETARĂ

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2004

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2004

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2005

Deficiențe ale gestionării schemei, ale gestionării registrului viticol și deficiențe legate de reduceri ale cerințelor de producție minimă

FORFETARĂ

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2005

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2005

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2005

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2006

Deficiențe ale gestionării schemei, ale gestionării registrului viticol și deficiențe legate de reduceri ale cerințelor de producție minimă

FORFETARĂ

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2006

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2006

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

10

EUR

117,11

0,00

117,11

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2006

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2007

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2007

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

GR

Fructe și legume – schema de ajutoare pentru stafide

2007

Deficiențe ale controalelor principale

FORFETARĂ

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

Alte ajutoare directe – POSEI

1999

Deficiențe ale gestionării cererilor de ajutoare și ale sistemului de control

FORFETARĂ

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

GR

Alte ajutoare directe – POSEI

2000

Deficiențe ale gestionării cererilor de ajutoare și ale sistemului de control

FORFETARĂ

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

GR

Alte ajutoare directe – POSEI

2001

Deficiențe ale gestionării cererilor de ajutoare și ale sistemului de control

FORFETARĂ

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

GR

Prime pentru tutun

2006

Livrări tardive de tutun

PUNCTUALĂ

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

GR

Prime pentru tutun

2006

Transferul contractelor de cultivare

PUNCTUALĂ

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

GR

Prime pentru tutun

2006

Autorizarea unor prim-procesatori neeligibili

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Prime pentru carne – ovine și caprine

2004

Deficiențe de gestionare și control

FORFETARĂ

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

GR

Prime pentru carne – ovine și caprine

2005

Deficiențe de gestionare și control

FORFETARĂ

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

GR

Prime pentru carne – ovine și caprine

2006

Deficiențe de gestionare și control

FORFETARĂ

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

GR

Alte ajutoare directe – plăți directe

2007

LPIS-GIS și controale la fața locului insuficiente

FORFETARĂ

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

Alte ajutoare directe – articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 – exceptând ovinele și bovinele

2007

LPIS-GIS și controale la fața locului insuficiente

FORFETARĂ

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

GR

Ecocondiționalitate

2006

Deficiențe ale gestionării și controlului ecocondiționalității

FORFETARĂ

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

GR

Ecocondiționalitate

2007

Deficiențe ale gestionării și controlului ecocondiționalității

FORFETARĂ

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

GR

Audit financiar – întârzierea plăților și termene de plată

2007

Întârzierea plăților

PUNCTUALĂ

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

GR

Audit financiar – depășiri

2007

Depășirea plafoanelor privind alocările pentru DR

PUNCTUALĂ

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

GR

Audit financiar – depășiri

2007

Cheltuieli neeligibile

PUNCTUALĂ

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

GR

Audit financiar – depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare

PUNCTUALĂ

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

Total GR (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

IE

Audit financiar – întârzierea plăților și termene de plată

2009

Întârzierea plăților

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Total IE (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IT

Lapte praf degresat destinat utilizării ca hrană pentru animale

2003

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a reducerilor de ajutoare și a sancțiunilor legale

PUNCTUALĂ

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

IT

Lapte praf degresat destinat utilizării ca hrană pentru animale

2003

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a reducerilor de ajutoare și a sancțiunilor legale

FORFETARĂ

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

Lapte praf degresat destinat utilizării ca hrană pentru animale

2004

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a reducerilor de ajutoare și a sancțiunilor legale

PUNCTUALĂ

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

IT

Lapte praf degresat destinat utilizării ca hrană pentru animale

2004

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a reducerilor de ajutoare și a sancțiunilor legale

FORFETARĂ

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

IT

Lapte praf degresat destinat utilizării ca hrană pentru animale

2005

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a reducerilor de ajutoare și a sancțiunilor legale

PUNCTUALĂ

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

IT

Lapte praf degresat destinat utilizării ca hrană pentru animale

2005

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a reducerilor de ajutoare și a sancțiunilor legale

FORFETARĂ

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

IT

Plăți directe

2005

Deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

IT

Plăți directe

2006

Deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

IT

Plăți directe

2007

Deficiențe ale controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

IT

Plăți directe

2007

Deficiențe ale sistemului de controale

FORFETARĂ

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

IT

Plăți directe

2007

Calculul incorect al sancțiunilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

IT

Recuperări

2001-2002

Eroare financiară în registrul debitorilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

Total IT (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

LT

Certificare

2006

Închiderea conturilor pe 2006: eroare cunoscută

PUNCTUALĂ

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Total LT (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

NL

Amidon de cartofi

2003

Deficiențe ale sistemului de gestionare și control al schemei

FORFETARĂ

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

NL

Amidon de cartofi

2004

Deficiențe ale sistemului de gestionare și control al schemei

FORFETARĂ

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

NL

Amidon de cartofi

2005

Deficiențe ale sistemului de gestionare și control al schemei

FORFETARĂ

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

NL

Amidon de cartofi

2006

Deficiențe ale sistemului de gestionare și control al schemei

FORFETARĂ

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

NL

Amidon de cartofi

2007

Deficiențe ale sistemului de gestionare și control al schemei

FORFETARĂ

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

NL

Amidon de cartofi

2008

Deficiențe ale sistemului de gestionare și control al schemei

FORFETARĂ

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

NL

Furaje uscate

2005

Deficiențe privind prelevarea eșantioanelor și controlul greutății

FORFETARĂ

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

NL

Furaje uscate

2006

Neaplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 382/2005

PUNCTUALĂ

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

NL

Furaje uscate

2006

Deficiențe privind prelevarea eșantioanelor și controlul greutății

FORFETARĂ

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Furaje uscate

2007

Neaplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 382/2005

PUNCTUALĂ

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

NL

Furaje uscate

2007

Deficiențe privind prelevarea eșantioanelor și controlul greutății

FORFETARĂ

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

Total NL (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

PL

Depozitare publică – zahăr

2006

Contabilizarea incorectă a retragerii zahărului

PUNCTUALĂ

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

PL

Depozitare publică – cereale

2006

Contabilizarea incorectă a retragerii cerealelor

PUNCTUALĂ

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

PL

Depozitare publică – cereale

2007

Contabilizarea incorectă a retragerii cerealelor

PUNCTUALĂ

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Total PL (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

PT

POSEI

2005

Un număr insuficient de controale la fața locului

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

PT

POSEI

2006

Un număr insuficient de controale la fața locului

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

Un număr insuficient de controale la fața locului

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

PT

Prime pentru carne – ovine și caprine

2004

Ajutoare plătite agricultorilor cu mai puțin de 10 drepturi

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

Prime pentru carne – ovine și caprine

2004

Neutralizarea dublului impact al corecției punctuale/forfetare

PUNCTUALĂ

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT

Prime pentru carne – ovine și caprine

2004

Deficiențe privind registrele la nivelul exploatațiilor

FORFETARĂ

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

PT

Prime pentru carne – ovine și caprine

2005

Ajutoare plătite agricultorilor cu mai puțin de 10 drepturi

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

PT

Prime pentru carne – ovine și caprine

2005

Neutralizarea dublului impact al corecției punctuale/forfetare

PUNCTUALĂ

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT

Prime pentru carne – ovine și caprine

2005

Deficiențe privind registrele la nivelul exploatațiilor

FORFETARĂ

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

PT

Prime pentru carne – ovine și caprine

2006

Ajutoare plătite agricultorilor cu mai puțin de 10 drepturi

PUNCTUALĂ

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

PT

Prime pentru carne – ovine și caprine

2006

Neutralizarea dublului impact al corecției punctuale/forfetare

PUNCTUALĂ

 

EUR

426,48

0,00

426,48

PT

Prime pentru carne – ovine și caprine

2006

Deficiențe privind registrele la nivelul exploatațiilor

FORFETARĂ

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PT

Culturi arabile

2005

Deficiențe în sistemul LPIS-GIS, în efectuarea controalelor la fața locului și în calcularea sancțiunilor

FORFETARĂ

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

PT

Culturi arabile

2006

Deficiențe în sistemul LPIS-GIS, în efectuarea controalelor la fața locului și în calcularea sancțiunilor

FORFETARĂ

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

DR Garantare măsuri însoțitoare (măsuri legate de suprafață)

2006

Deficiențe în sistemul LPIS-GIS, în efectuarea controalelor la fața locului și în calcularea sancțiunilor

FORFETARĂ

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

PT

Culturi arabile

2006

Deficiențe în sistemul LPIS-GIS, în efectuarea controalelor la fața locului și în calcularea sancțiunilor

FORFETARĂ

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

PT

DR Garantare noi măsuri

2006

Deficiențe în sistemul LPIS-GIS, în efectuarea controalelor la fața locului și în calcularea sancțiunilor

FORFETARĂ

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Cuantumuri suplimentare ale ajutoarelor

2007

Deficiențe în sistemul LPIS-GIS, în efectuarea controalelor la fața locului și în calcularea sancțiunilor

FORFETARĂ

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Alte ajutoare directe – plăți directe

2007

Deficiențe în sistemul LPIS-GIS, în efectuarea controalelor la fața locului și în calcularea sancțiunilor

FORFETARĂ

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

PT

Audit financiar – întârzierea plăților și termene de plată

2008

Întârzierea plăților

PUNCTUALĂ

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

PT

Audit financiar – depășiri

2009

Audit financiar – depășirea plafoanelor

PUNCTUALĂ

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

PT

Audit financiar – întârzierea plăților și termene de plată

2009

Audit financiar – Întârzierea plăților

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

PT

Închiderea conturilor

2006

Închiderea conturilor pe 2006: eroarea cea mai probabilă

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

PT

Închiderea conturilor

2006

Închiderea conturilor pe 2006: eroarea sistematică

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

PT

Închiderea conturilor

2007

Închiderea conturilor pe 2007: eroarea cea mai probabilă

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

PT

Închiderea conturilor

2007

Închiderea conturilor pe 2006: eroarea sistematică

PUNCTUALĂ

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

Total PT (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

RO

Plăți directe

2008

Deficiențe în funcționarea LPIS-GIS

FORFETARĂ

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

RO

Audit financiar – întârzierea plăților și termene de plată

2008

Întârzierea plăților

PUNCTUALĂ

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

Total RO (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

SE

Alte ajutoare directe – articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 – exceptând ovinele și bovinele

2009

Depășirea plafoanelor financiare

PUNCTUALĂ

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Total SE (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SI

Prime pentru carne – bovine

2005

Deficiențe ale controalelor la fața locului privind prima pentru vacile care alăptează

FORFETARĂ

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

SI

Prime pentru carne – bovine

2005

Animale sacrificate înainte de 1.5.2004

PUNCTUALĂ

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

SI

Prime pentru carne – bovine

2005

Neutralizarea dublului impact al corecției punctuale/forfetare

PUNCTUALĂ

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

SI

Prime pentru carne – bovine

2005

Deficiențe ale controalelor la fața locului privind prima specială pentru bovine și prima de sacrificare

FORFETARĂ

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

SI

Prime pentru carne – bovine

2006

Deficiențe ale controalelor la fața locului privind prima pentru vacile care alăptează

FORFETARĂ

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

SI

Prime pentru carne – bovine

2006

Deficiențe ale controalelor la fața locului privind prima specială pentru bovine și prima de sacrificare

FORFETARĂ

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

SI

Prime pentru carne – ovine și caprine

2005

Ajutoare plătite agricultorilor cu mai puțin de 10 drepturi de cotă pentru ovine

PUNCTUALĂ

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

SI

Prime pentru carne – ovine și caprine

2005

Neutralizarea dublului impact al corecției punctuale/forfetare

PUNCTUALĂ

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

SI

Prime pentru carne – ovine și caprine

2005

Deficiențe ale controalelor principale și auxiliare pentru ovine

FORFETARĂ

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

SI

Prime pentru carne – ovine și caprine

2006

Ajutoare plătite agricultorilor cu mai puțin de 10 drepturi de cotă pentru ovine

PUNCTUALĂ

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

SI

Prime pentru carne – ovine și caprine

2006

Neutralizarea dublului impact al corecției punctuale/forfetare

PUNCTUALĂ

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

SI

Prime pentru carne – ovine și caprine

2006

Deficiențe ale controalelor principale și auxiliare pentru ovine

PUNCTUALĂ

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

Total SI (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


POSTUL BUGETAR 6500

SM

Măsură

EF

Motiv

Tip

%

Monedă

Sumă

Deduceri

Impact financiar

CY

DR Garantare măsuri însoțitoare (măsuri legate de suprafață)

2005

Nivel insuficient al controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

CY

DR Garantare măsuri însoțitoare (măsuri legate de suprafață)

2006

Nivel insuficient al controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

CY

DR Garantare măsuri însoțitoare (măsuri legate de suprafață)

2007

Nivel insuficient al controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Total CY (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

Total CY (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

PL

Dezvoltare rurală, FEOGA, Axa 2 (2000-2006, măsuri legate de suprafață)

2006

Deficiențe ale controalelor principale și ale aplicării sancțiunilor pentru măsurile de agromediu

FORFETARĂ

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

PL

Dezvoltare rurală, FEOGA, Axa 2 (2000-2006, măsuri legate de suprafață)

2006

Deficiențe ale controalelor principale și ale aplicării sancțiunilor pentru zonele defavorizate

FORFETARĂ

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

Total PL (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


POSTUL BUGETAR 6711

SM

Măsură

EF

Motiv

Tip

%

Monedă

Sumă

Deduceri

Impact financiar

BG

DR Garantare măsuri însoțitoare (măsuri legate de suprafață)

2008

LPIS-GIS și controale la fața locului insuficiente

FORFETARĂ

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

BG

DR Garantare măsuri însoțitoare (măsuri legate de suprafață)

2008

LPIS-GIS și controale la fața locului insuficiente

FORFETARĂ

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

Total BG (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

GR

DR Garantare măsuri însoțitoare (măsuri legate de suprafață)

2007

LPIS-GIS și controale la fața locului insuficiente

FORFETARĂ

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Total GR (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

PT

DR Garantare măsuri însoțitoare (măsuri legate de suprafață)

2007

Deficiențe în sistemul LPIS-GIS, în efectuarea controalelor la fața locului și în calcularea sancțiunilor

FORFETARĂ

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

Total PT (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


POSTUL BUGETAR 05 07 01 07

SM

Măsură

EF

Motiv

Tip

%

Monedă

Sumă

Deduceri

Impact financiar

HU

Intervenții sub formă de depozitare – porumb

2007

Rambursarea cheltuielilor tehnice privind porumbul de intervenție, ca urmare a contabilizării incorecte

PUNCTUALĂ

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

HU

Intervenții sub formă de depozitare – porumb

2007

Rambursarea cheltuielilor financiare privind porumbul de intervenție, ca urmare a contabilizării incorecte

PUNCTUALĂ

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

HU

Intervenții sub formă de depozitare – porumb

2007

Rambursarea profiturilor din vânzări privind porumbul de intervenție, ca urmare a contabilizării incorecte

PUNCTUALĂ

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

HU

Dezvoltare rurală, Garantare

2005

Recuperarea sumelor din rambursări necuvenite ca urmare a diferențelor ratelor de schimb valutar după dubla corecție (în conformitate cu Deciziile 2009/721/CE și 2010/152/UE ale Comisiei și cu ordinul de recuperare GFO.09.025 privind programul TRDI 2004HU06GDO001)

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

Total HU (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

Total HU (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10