ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.285.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 285

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
30 octombrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/655/UE

 

*

Decizia Consiliului din 19 octombrie 2010 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului adițional la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 973/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 de suspendare temporară a taxelor din Tariful vamal comun asupra importurilor de anumite produse industriale în regiunile autonome Azore și Madeira

4

 

*

Regulamentul (UE) nr. 974/2010 al Comisiei din 29 octombrie 2010 de stabilire, pentru exercițiul contabil 2011 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finanțare a intervențiilor constând în achiziționarea, depozitarea și comercializarea stocurilor

9

 

*

Regulamentul (UE) nr. 975/2010 al Comisiei din 29 octombrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Śliwka szydłowska (IGP)]

11

 

*

Regulamentul (UE) nr. 976/2010 al Comisiei din 29 octombrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Hessischer Apfelwein (IGP)]

13

 

*

Regulamentul (UE) nr. 977/2010 al Comisiei din 29 octombrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Obwarzanek krakowski (IGP)]

15

 

*

Regulamentul (UE) nr. 978/2010 al Comisiei din 29 octombrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (IGP)]

17

 

*

Regulamentul (UE) nr. 979/2010 al Comisiei din 29 octombrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Porc de Franche-Comté (IGP)]

19

 

*

Regulamentul (UE) nr. 980/2010 al Comisiei din 28 octombrie 2010 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa și VIIIb de către navele care arborează pavilionul Belgiei

21

 

 

Regulamentul (UE) nr. 981/2010 al Comisiei din 29 octombrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

23

 

 

Regulamentul (UE) nr. 982/2010 al Comisiei din 29 octombrie 2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 noiembrie 2010

25

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2010/656/PESC a Consiliului din 29 octombrie 2010 de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire

28

 

 

2010/657/UE

 

*

Decizia Comisiei din 28 octombrie 2010 privind finanțarea măsurilor de urgență referitoare la rabie în nord-estul Italiei [notificată cu numărul C(2010) 7379]

33

 

 

2010/658/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 26 octombrie 2010 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Estonia (BCE/2010/18)

37

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 octombrie 2010

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului adițional la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării

(2010/655/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 196 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană este parte la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării, aprobat prin Decizia 93/550/CEE a Consiliului (2) (denumit în continuare „Acordul de la Lisabona”).

(2)

Un diferend de natură politică cu privire la frontierele din Sahara Occidentală a împiedicat Spania și Marocul să ratifice Acordul de la Lisabona. Acest diferend a fost acum soluționat prin protocolul adițional la Acordul de la Lisabona, care aduce modificări articolului 3 litera (c) din acordul respectiv.

(3)

În urma adoptării, la 12 decembrie 2008, a Deciziei Consiliului privind semnarea, în numele Comunității Europene, a protocolului adițional la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării, a fost semnat, în numele Comunității, la 25 martie 2009, protocolul adițional.

(4)

Protocolul adițional la Acordul de la Lisabona este deschis ratificării, acceptării sau aprobării de către părți.

(5)

Prin urmare, este oportună încheierea de către Uniune a protocolului adițional la Acordul de la Lisabona.

(6)

Uniunea Europeană și statele membre părți la Acordul de la Lisabona ar trebui să se angajeze să depună simultan, în măsura posibilului, instrumentele lor de ratificare, acceptare sau aprobare a protocolului adițional.

(7)

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a notificat guvernului portughez faptul că Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană, succedându-i acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul adițional la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării se aprobă în numele Uniunii Europene.

Textul protocolului adițional este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Președintele Consiliului desemnează persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să procedeze, în numele Uniunii Europene, la depunerea instrumentului de aprobare pe lângă Guvernul Portugaliei, care își asumă funcția de depozitar, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din protocolul adițional, pentru a exprima aprobarea Uniunii față de asumarea de obligații în temeiul respectivului protocol.

(2)   Uniunea și statele membre părți la Acordul de la Lisabona se angajează să depună simultan, în măsura posibilului, instrumentele lor de ratificare, acceptare sau aprobare a protocolului adițional.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării acesteia.

Data intrării în vigoare a protocolului adițional se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 19 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REYNDERS


(1)  Aprobare din 9 martie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 267, 28.10.1993, p. 20.


TRADUCERE

PROTOCOL ADIȚIONAL

la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării

Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Regatul Maroc și Comunitatea Europeană, denumite în continuare „părțile”,

CONȘTIENTE de necesitatea de a proteja mediul în general și mediul marin în special,

RECUNOSCÂND faptul că poluarea Oceanului Atlantic de Nord-Est cu hidrocarburi și alte substanțe nocive ar putea afecta mediul marin și interesele statelor costiere,

ȚINÂND seama de necesitatea de a facilita intrarea în vigoare în cel mai scurt timp a Acordului de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării, încheiat la Lisabona la data de 17 octombrie 1990, denumit în continuare „Acordul de la Lisabona”,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Modificarea Acordului de la Lisabona

Articolul 3 litera (c) din Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării, încheiat la Lisabona la 17 octombrie 1990 („Acordul de la Lisabona”), se modifică după cum urmează:

„(c)

la sud, de limita sudică a apelor aflate sub suveranitatea sau jurisdicția oricăreia dintre părți”.

Articolul 2

Raportul dintre Acordul de la Lisabona și protocolul adițional

Prezentul protocol modifică Acordul de la Lisabona în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul anterior și, în ceea ce privește părțile la protocol, acordul și protocolul adițional trebuie interpretate și aplicate împreună, ca un singur instrument.

Articolul 3

Acceptarea asumării de obligații și intrarea în vigoare

(1)   Prezentul protocol este înaintat părților spre ratificare, acceptare sau aprobare, instrumentele respective trebuind să fie depuse pe lângă Guvernul Republicii Portugheze.

(2)   Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii de către Guvernul Republicii Portugheze a ultimului instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

(3)   Nicio parte nu își poate manifesta acceptarea față de asumarea de obligații în temeiul prezentului protocol fără a-și fi manifestat anterior sau concomitent acceptarea față de asumarea de obligații în temeiul Acordului de la Lisabona, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 22.

(4)   În urma intrării în vigoare a prezentului protocol, orice aderare la Acordul de la Lisabona, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 23 și 24, implică și acceptarea asumării de obligații în temeiul prezentului protocol, părțile asumându-și obligații în temeiul Acordului de la Lisabona, astfel cum este modificat prin articolul 1 din prezentul protocol.

Drept care, subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul protocol.

Încheiat la Lisabona la data de douăzeci mai două mii opt în limbile arabă, spaniolă, franceză și portugheză, textul în limba franceză prevalând asupra altor versiuni lingvistice în cazul unor divergențe.

PENTRU REPUBLICA PORTUGHEZĂ

PENTRU REGATUL SPANIEI

PENTRU REPUBLICA FRANCEZĂ

PENTRU REGATUL MAROC

PENTRU COMUNITATEA EUROPEANĂ


REGULAMENTE

30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/4


REGULAMENTUL (UE) NR. 973/2010 AL CONSILIULUI

din 25 octombrie 2010

de suspendare temporară a taxelor din Tariful vamal comun asupra importurilor de anumite produse industriale în regiunile autonome Azore și Madeira

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă specială,

întrucât:

(1)

În lunile august și decembrie 2007, autoritățile regionale din Azore și Madeira au solicitat, cu sprijinul guvernului portughez, o suspendare autonomă a taxelor din Tariful vamal comun pentru o serie de produse în conformitate cu articolul 299 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Acestea și-au justificat solicitările prin faptul că, din cauza depărtării respectivelor insule, operatorii economici din Insulele Azore și Madeira sunt puternic defavorizați din punct de vedere comercial, ceea ce are efecte negative asupra tendințelor demografice, a ocupării forței de muncă și a evoluției sociale și economice.

(2)

Economiile locale ale insulelor Madeira și Azore depind în mare măsură de turismul național și internațional, resursă economică destul de volatilă, care este condiționată de factori asupra cărora autoritățile locale și guvernul portughez au foarte puțină influență. Drept urmare, dezvoltarea economică a insulelor Azore și Madeira este sever limitată. În această situație, pentru a compensa fluctuațiile sectorului turistic și a stabiliza astfel ocuparea forței de muncă locale, este necesară sprijinirea sectoarelor economice mai puțin dependente de turism.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 1657/93 al Consiliului din 24 iunie 1993 de suspendare temporară a taxelor autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru un anumit număr de produse industriale destinate dotării zonelor libere din Azore și Madeira (3) nu a avut efectele scontate în ultimii ani dinaintea expirării acestuia la 31 decembrie 2008. Este foarte probabil ca acest lucru să se datoreze faptului că suspendările prevăzute în respectivul regulament erau limitate la zonele libere din Azore și Madeira și, prin urmare, nu s-au mai utilizat în anii dinainte de expirarea lor. Este, așadar, oportună acordarea de noi suspendări nerestricționate la sectoarele situate în zonele libere, în beneficiul tuturor operatorilor economici situați pe teritoriul regiunilor respective. Prin urmare, sectoarele comerciale care beneficiază de suspendări ar trebui să cuprindă pescuitul, agricultura, industria și serviciile.

(4)

Pentru a se asigura faptul că suspendările prevăzute în prezentul regulament au un impact economic, este oportună extinderea gamei de produse care beneficiază de suspendări la produse finite pentru uz agricol, comercial sau industrial, precum și la materii prime, părți și componente utilizate în scopuri agricole, pentru transformări industriale sau întreținere.

(5)

Pentru a oferi investitorilor o perspectivă pe termen lung și a permite operatorilor economici atingerea unui nivel de activitate industrială și comercială care să stabilizeze mediul economic și social al regiunilor în cauză, este oportună suspendarea totală a taxelor din Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri pentru o perioadă de 10 ani începând de la 1 noiembrie 2010.

(6)

Pentru a garanta că numai operatorii economici de pe teritoriul Azorelor și Madeirei beneficiază de aceste măsuri tarifare, suspendările ar trebui condiționate de utilizarea finală a produselor, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (4) și cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (5).

(7)

Pentru a permite aplicarea eficientă a suspendărilor, autoritățile din Azore și Madeira ar trebui să ia măsurile de punere în aplicare necesare și să informeze Comisia în acest sens.

(8)

Comisia ar trebui să fie autorizată să adopte, dacă acest lucru este necesar, măsuri temporare în vederea prevenirii oricăror mișcări speculative de deviere a comerțului, până în momentul adoptării unei soluții definitive de către Consiliu.

(9)

Modificările aduse Nomenclaturii combinate nu pot să aibă drept rezultat vreo modificare de fond privind natura suspendării taxelor. În consecință, Comisia ar trebui împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a aduce modificările și adaptările tehnice necesare listei de mărfuri cărora li se aplică suspendarea,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

De la 1 noiembrie 2010 și până la 2 noiembrie 2020, taxele din Tariful vamal comun aplicabile importurilor în regiunile autonome Azore și Madeira de produse finite pentru uz agricol, comercial sau industrial enumerate în anexa I se suspendă în totalitate.

Aceste mărfuri se utilizează în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni după punerea în liberă circulație de către operatorii economici din regiunile autonome Azore și Madeira.

Articolul 2

De la 1 noiembrie 2010 și până la 2 noiembrie 2020, taxele din Tariful vamal comun aplicabile importurilor în regiunile autonome Azore și Madeira de materii prime, părți și componente enumerate în anexa II și utilizate în scopuri agricole, pentru transformări industriale sau întreținere în respectivele regiuni se suspendă în totalitate.

Articolul 3

Autoritățile competente din Madeira și Azore iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea articolelor 1 și 2.

Respectivele autorități informează Comisia cu privire la aceste măsuri înainte de 30 aprilie 2011.

Articolul 4

Suspendarea taxelor vamale menționată la articolele 1 și 2 este condiționată de utilizarea finală în conformitate cu articolele 21 și 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și de controalele prevăzute la articolele 291-300 din Regulamentul (CE) nr. 2454/93.

Articolul 5

(1)   În cazul în care Comisia are motive să considere că o suspendare prevăzută în prezentul regulament a provocat o deviere a schimburilor comerciale cu un anumit produs, aceasta poate, în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2), să anuleze provizoriu suspendarea pentru o durată care să nu depășească douăsprezece luni. Taxele vamale la import pentru produsele pentru care suspendarea a fost anulată cu titlu provizoriu sunt acoperite de o garanție, iar punerea în liberă circulație a produselor în cauză în regiunile autonome Azore și Madeira este condiționată de furnizarea unei astfel de garanții.

(2)   În cazul în care Consiliul decide, în termenul de douăsprezece luni și la propunerea Comisiei, că suspendarea ar trebui anulată definitiv, sumele care fac obiectul taxelor garantate sunt percepute cu titlu definitiv.

(3)   Dacă în perioada de douăsprezece luni nu s-a adoptat nicio decizie definitivă în conformitate cu alineatul (2), garanțiile constituite se eliberează.

Articolul 6

Dacă este necesar, Comisia poate să adopte prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 7 și în condițiile prevăzute la articolele 8 și 9, modificări și adaptări tehnice ale anexelor I și II care se impun ca urmare a modificării Nomenclaturii combinate.

Articolul 7

(1)   Competențele de adoptare a actelor delegate menționate la articolul 6 se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.

(2)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Consiliului.

(3)   Competențele de adoptare a actelor delegate îi sunt conferite Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 8 și 9.

Articolul 8

(1)   Delegarea competențelor menționată la articolul 6 poate fi revocată de către Consiliu.

(2)   În cazul în care Consiliul a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe, acesta face demersurile necesare pentru a informa Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și eventualele motive ale revocării.

(3)   Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară menționată în aceasta. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

(1)   Consiliul poate formula obiecții privind actele delegate în termen de trei luni de la data notificării.

(2)   În cazul în care, până la expirarea termenului respectiv, Consiliul nu a avut obiecții cu privire la actul delegat, sau în cazul în care, înaintea datei respective, Consiliul informează Comisia cu privire la faptul că a hotărât să nu ridice obiecții, actul delegat se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

(3)   În cazul în care Consiliul formulează obiecții cu privire la actul delegat adoptat, acesta nu intră în vigoare. Consiliul își expune motivele pentru care are obiecții privind actul delegat.

Articolul 10

Parlamentul European este informat cu privire la adoptarea de acte delegate de către Comisie, la orice obiecții formulate privind acestea, sau la revocarea delegării de competențe de către Consiliu.

Articolul 11

(1)   Comisia este asistată de către Comitetul Codului vamal.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (6).

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 noiembrie 2010, cu excepția articolelor 6-10, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 25 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

S. VANACKERE


(1)  Avizele din 1 ianuarie 2010 și 7 septembrie 2010 (nepublicate încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 17 decembrie 2009 (JO C 225, 22.9.2010, p. 59).

(3)  JO L 158, 30.6.1993, p. 1.

(4)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANEXA I

Produse finite pentru uz agricol, comercial sau industrial

Cod NC (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  Coduri NC aplicabile la 1 ianuarie 2009, adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 1031/2008 al Comisiei din 19 septembrie 2008 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 291, 31.10.2008, p. 1).


ANEXA II

Materii prime, părți și componente utilizate în scopuri agricole, pentru transformări industriale sau întreținere

Cod NC (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  Coduri NC aplicabile la 1 ianuarie 2009, adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 1031/2008 al Comisiei din 19 septembrie 2008 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 291, 31.10.2008, p. 1).


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 974/2010 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2010

de stabilire, pentru exercițiul contabil 2011 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finanțare a intervențiilor constând în achiziționarea, depozitarea și comercializarea stocurilor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) a măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice și contabilizarea operațiunilor de depozitare publică de către agențiile plătitoare ale statelor membre (2), cheltuielile aferente costurilor financiare suportate de statele membre pentru mobilizarea fondurilor destinate achiziționării de produse se determină după metodele definite în anexa IV la regulamentul respectiv.

(2)

În temeiul anexei IV partea I punctul 1 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, sumele costurilor financiare respective se calculează pe baza unei rate a dobânzii uniforme pentru Uniune, stabilită de Comisie la începutul fiecărui exercițiu contabil. Această rată a dobânzii corespunde mediei ratelor Euribor la termen, pe 3 luni și pe 12 luni, înregistrate în cele șase luni care preced comunicarea statelor membre prevăzută în partea I punctul 1 primul paragraf din anexa IV menționată, cărora li se aplică o pondere de o treime și, respectiv, două treimi. Această rată trebuie stabilită la începutul fiecărui exercițiu contabil al Fondului european de garantare agricolă (FEGA).

(3)

În cazul în care rata dobânzii comunicată de un stat membru este însă inferioară ratei uniforme a dobânzii stabilite pentru Uniune, pentru statul membru respectiv se stabilește, în conformitate cu anexa IV partea I punctul 2 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, rata dobânzii la nivelul ratei comunicate.

(4)

De asemenea, în conformitate cu anexa IV partea I punctul 2 al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, în absența comunicării din partea unui stat membru, sub forma și până la termenul limită menționate în partea I punctul 2 primul paragraf din anexa IV menționată, rata dobânzii suportate de respectivul stat membru este considerată zero. Dacă un stat membru declară că nu a suportat nicio cheltuială cu dobânzile pentru că nu a avut produse agricole plasate în stocuri de intervenție publică în cursul perioadei de referință, în respectivul stat membru se aplică rata uniformă a dobânzii stabilită de Comisie. Luxemburg, Republica Malta și Portugalia au declarat că nu au suportat nicio cheltuială cu dobânzile pentru că nu au avut produse agricole plasate în stocuri de intervenție publică în cursul perioadei de referință.

(5)

Având în vedere comunicările efectuate de statele membre către Comisie, este necesar să se stabilească ratele dobânzilor aplicabile pentru exercițiul 2011 al FEGA, ținând seama de aceste elemente diferite.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cheltuielile aferente costurilor financiare suportate de statele membre pentru mobilizarea fondurilor destinate achiziționării de produse de intervenție, imputabile exercițiului contabil 2011 al Fondului european de garantare agricolă (FEGA), ratele dobânzii prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 884/2006 în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv se stabilesc după cum urmează:

(a)

0,0 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Cipru, Estonia și Letonia;

(b)

0,2 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Bulgaria;

(c)

0,3 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Suedia;

(d)

0,4 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Germania, Irlanda și Finlanda;

(e)

0,5 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Austria și Regatul Unit;

(f)

0,6 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Italia;

(g)

0,7 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Grecia;

(h)

1,0 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Belgia;

(i)

1,1 % pentru rata dobânzii uniforme pentru Uniune, aplicabilă în celelalte state membre.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 35.


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/11


REGULAMENTUL (UE) NR. 975/2010 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Śliwka szydłowska (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Śliwka szydłowska” depusă de Polonia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 42, 19.2.2010, p. 3.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

POLONIA

Śliwka szydłowska (IGP)


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/13


REGULAMENTUL (UE) NR. 976/2010 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Hessischer Apfelwein (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Hessischer Apfelwein” depusă de Germania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 41, 18.2.2010, p. 13.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.8.   Alte produse din anexa I la tratat (condimente etc.)

GERMANIA

Hessischer Apfelwein (IGP)


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/15


REGULAMENTUL (UE) NR. 977/2010 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Obwarzanek krakowski (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Obwarzanek krakowski” depusă de Polonia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 38, 16.2.2010, p. 8; versiunea în limba germană a fost rectificată în JO C 226, 21.8.2010, p. 17.


ANEXĂ

Produse alimentare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 510/2006:

Clasa 2.4:   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

POLONIA

Obwarzanek krakowski (IGP)


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 978/2010 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Image (Longkou Fen Si) (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „

Image

” (Longkou Fen Si) depusă de China a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 44, 20.2.2010, p. 18.


ANEXĂ

Produse alimentare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 510/2006:

Clasa 2.7.   Paste făinoase

CHINA

Image (Longkou Fen Si) (IGP)


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/19


REGULAMENTUL (UE) NR. 979/2010 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Porc de Franche-Comté (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Porc de Franche-Comté” depusă de Franța a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 38, 16.2.2010, p. 13.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.1   Carne (și organe comestibile) proaspete

FRANȚA

Porc de Franche-Comté (IGP)


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 980/2010 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2010

de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa și VIIIb de către navele care arborează pavilionul Belgiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 53/2010 al Consiliului din 14 ianuarie 2010 de stabilire, pentru 2010, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (2) prevede cotele pentru anul 2010.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2010.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea activităților de pescuit din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2010 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21, 26.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

33/T&Q

Stat membru

Belgia

Stoc

SOL/8AB.

Specie

Limbă-de-mare comună (Solea solea)

Zonă

VIIIa și VIIIb

Dată

1.9.2010


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 981/2010 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AR

51,6

MA

77,4

MK

61,0

TR

77,0

ZZ

66,8

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

156,9

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

57,9

BR

68,9

CL

70,8

TR

80,5

UY

61,0

ZA

76,3

ZZ

69,2

0806 10 10

BR

223,2

TR

136,2

US

219,0

ZA

62,8

ZZ

160,3

0808 10 80

AR

75,7

AU

224,0

BR

82,6

CL

112,1

CN

69,0

MK

26,7

NZ

101,2

ZA

70,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 982/2010 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2010

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 noiembrie 2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilirea a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la data importării, majorat cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei la import menționate la alineatul (1) din articolul de mai sus, se stabilesc periodic, pentru produsele în cauză, prețuri CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 5 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 1 noiembrie 2010, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 1 noiembrie 2010, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 noiembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 1 noiembrie 2010

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

0,00

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare a mărfurilor se află la Marea Mediterană sau la Marea Neagră,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

15.10.2010-28.10.2010

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

210,36

160,02

Prețul FOB USA

196,36

186,36

166,36

113,41

Primă pentru Golf

18,08

Primă pentru Marile Lacuri

22,87

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

18,89 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

47,56 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].


DECIZII

30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/28


DECIZIA 2010/656/PESC A CONSILIULUI

din 29 octombrie 2010

de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 13 decembrie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/852/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Coastei de Fildeș (1), pentru a pune în aplicare măsurile impuse împotriva Côte d’Ivoire prin Rezoluția 1572 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite („RCSONU”).

(2)

La 23 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/30/PESC (2) de înnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Coastei de Fildeș pentru o perioadă suplimentară de douăsprezece luni, precum și de completare a acestora cu măsurile restrictive impuse prin punctul 6 din RCSONU 1643 (2005).

(3)

Ca urmare a reînnoirii măsurilor restrictive împotriva Côte d’Ivoire prin RCSONU 1842 (2008), la 18 noiembrie 2008, Consiliul a adoptat Poziția comună 2008/873/PESC (3) de reînnoire, începând cu 1 noiembrie 2008, a măsurilor restrictive instituite împotriva Côte d’Ivoire.

(4)

La 15 octombrie 2010, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat RCSONU 1946 (2010) de reînnoire, până la 30 aprilie 2011, a măsurilor impuse împotriva Côte d’Ivoire prin RCSONU 1572 (2004) și prin punctul 6 din RCSONU 1643 (2005) și care au modificat respectivele măsuri cu privire la arme.

(5)

Prin urmare, măsurile restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire ar trebui să fie reînnoite. În plus față de exceptările de la embargoul asupra armelor prevăzute de RCSONU 1946 (2010), se impune modificarea măsurilor restrictive pentru exceptarea oricărui alt echipament inclus în mod autonom de către Uniune.

(6)

Măsurile de punere în aplicare ale Uniunii sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 174/2005 al Consiliului din 31 ianuarie 2005 de impunere a anumitor restricții privind acordarea asistenței pentru activități cu caracter militar în Coasta de Fildeș (4), Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului din 12 aprilie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș (5) și de Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute (6),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul în Côte d’Ivoire, de către resortisanții statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau prin intermediul navelor care arborează pavilionul acestora sau al aeronavelor înmatriculate în statele membre, de armament și de material conex de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, precum și echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă, fie că provin sau nu de pe teritoriul statelor membre.

(2)   De asemenea, se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Côte d’Ivoire sau pentru utilizare în Côte d’Ivoire, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de materialele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și folosirea respectivelor materiale;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Côte d’Ivoire sau pentru utilizare în Côte d’Ivoire, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu materialele menționate la alineatul (1), incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor pentru export pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al respectivelor materiale sau pentru furnizarea de asistență tehnică în domeniu, de servicii de intermediere sau de alte servicii.

Articolul 2

Articolul 1 nu se aplică:

(a)

livrărilor și asistenței tehnice destinate exclusiv sprijinirii operației Organizației Națiunilor Unite în Côte d’Ivoire și forțelor franceze care o susțin sau utilizării de către acestea;

(b)

următoarelor, sub rezerva autorizării în prealabil de către Comitetul instituit la punctul 14 din RCSONU 1572 (2004) (denumit în continuare „Comitetul pentru sancțiuni”):

(i)

vânzării, livrării, transferului sau exportului de echipament militar neletal destinat exclusiv utilizării în scopuri umanitare sau de protecție, inclusiv echipament de acest tip destinat utilizării în operații de gestionare a crizelor, sub conducerea Uniunii, a ONU, a Uniunii Africane și a Comunității Economice a statelor din Africa de Vest (ECOWAS);

(ii)

vânzării, livrării, transferului sau exportului de echipament militar neletal cu scopul exclusiv de a le permite forțelor de securitate din Côte d’Ivoire să recurgă la forță numai în mod adecvat și proporțional, menținând în același timp ordinea publică;

(iii)

acordării de finanțare și asistență financiară în legătură cu echipamentele menționate la punctele (i) și (ii);

(iv)

acordării de asistență și formare tehnică în legătură cu echipamentele menționate la punctele (i) și (ii);

(c)

vânzării, livrării, transferului sau exportului de echipamente de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Côte d’Ivoire de către personalul Organizației Națiunilor Unite, personalul Uniunii sau al statelor membre ale acesteia, reprezentanții mass-media și lucrătorii din cadrul programelor umanitare și de dezvoltare, destinate exclusiv uzului lor personal;

(d)

echipamentelor vândute sau aprovizionărilor transferate sau exportate temporar în Côte d’Ivoire pentru forțele unui stat care, în conformitate cu dreptul internațional, intervine direct și numai pentru a facilita evacuarea resortisanților săi și a celor în privința cărora are responsabilitate consulară în Côte d’Ivoire, astfel cum se notifică în prealabil Comitetului pentru sancțiuni;

(e)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de armament și de material conex, precum și formării și asistenței tehnice destinate exclusiv sprijinirii procesului de restructurare a forțelor de apărare și de securitate sau utilizării pentru acest proces, în conformitate cu articolul 3 litera (f) din Acordul de la Linas-Marcoussis, astfel cum au fost aprobate în prealabil de Comitetul pentru sancțiuni;

(f)

vânzării, livrării, transferului sau exportului de echipament neletal care ar putea fi utilizat pentru represiune internă, cu scopul exclusiv de a le permite forțelor de securitate din Côte d’Ivoire să recurgă la forță numai în mod adecvat și proporțional, menținând în același timp ordinea publică, precum și acordării de finanțare, de asistență financiară sau de asistență și formare tehnică în legătură cu astfel de echipamente.

Articolul 3

Importul direct sau indirect în Uniune, din Côte d’Ivoire, al tuturor diamantelor brute, fie că sunt sau nu originare din Côte d’Ivoire, este interzis în conformitate cu RCSONU 1643 (2005).

Articolul 4

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitarea pe teritoriul lor a persoanelor desemnate de Comitetul pentru sancțiuni, care reprezintă o amenințare la adresa procesului de pace și de reconciliere națională din Côte d’Ivoire, în special a acelor persoane care împiedică aplicarea Acordurilor de la Linas-Marcoussis și Accra III, a oricărei alte persoane care ar fi considerată responsabilă, pe baza unor informații relevante, de încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar în Côte d’Ivoire, a oricărei alte persoane care incită public la ură și la violență, precum și a oricărei alte persoane în legătură cu care Comitetul pentru sancțiuni a stabilit că încalcă măsurile impuse prin punctul 7 din RCSONU 1572 (2004).

Persoanele menționate la primul paragraf figurează în lista din anexă.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni stabilește că:

(a)

călătoria este justificată din considerente de nevoi umanitare urgente, inclusiv obligații religioase;

(b)

o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU în ceea ce privește pacea și reconcilierea națională în Côte d’Ivoire și stabilitatea în regiune.

(4)   Atunci când, în temeiul alineatului (3), un stat membru autorizează persoane desemnate de Comitetul pentru sancțiuni să intre sau să tranziteze pe teritoriul său, această autorizație se limitează la obiectivul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

Articolul 5

(1)   Toate fondurile și resursele economice care se află în posesia sau sub controlul direct sau indirect al persoanelor sau entităților desemnate de Comitetul pentru sancțiuni în temeiul articolului 4 alineatul (1) sau care sunt deținute de entități desemnate de comitet care se află în posesia sau sub controlul direct sau indirect al acestora sau al oricăror persoane care acționează în numele sau la ordinele acestora sunt înghețate.

Persoanele menționate la primul paragraf figurează în lista din anexă.

(2)   Niciun fond, niciun activ financiar și nicio resursă economică nu se pun la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (1) și nici nu se utilizează în beneficiul acestora, în mod direct sau indirect.

(3)   Statele membre pot permite derogări de la măsurile menționate la alineatele (1) și (2) în ceea ce privește fondurile și resursele economice:

(a)

necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv plăți pentru produse alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente și tratament medical, impozite, prime de asigurare și cheltuieli pentru utilități publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor legate de furnizarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății de taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate, în conformitate cu legislația națională;

(d)

necesare pentru a efectua cheltuieli extraordinare, după notificarea către Comitetul pentru sancțiuni de către statul membru în cauză și după aprobarea de către acest comitet;

(e)

fac obiectul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot să fie utilizate în scopul precizat de hotărârea sau privilegiul respectiv, cu condiția ca acestea să fie anterioare desemnării persoanei sau entității în cauză de Comitetul pentru sancțiuni și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la prezentul articol, după notificarea Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru în cauză.

Derogările menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) pot să fie acordate după notificarea către Comitetul pentru sancțiuni de către statul membru în cauză a intenției sale de a autoriza, după caz, accesul la astfel de fonduri și resurse economice, și în absența unei decizii defavorabile din partea Comitetului pentru sancțiuni în termen de două zile lucrătoare de la notificarea respectivă.

(4)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate:

(a)

a dobânzilor sau a altor câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

a plăților cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care respectivelor conturi li se aplică măsuri restrictive în temeiul Poziției comune 2004/852/PESC sau al prezentei decizii,

sub rezerva faptului că astfel de dobânzi, alte remunerații sau plăți continuă să facă obiectul dispozițiilor alineatului (1).

Articolul 6

Consiliul stabilește lista prevăzută în anexă și aduce modificări acesteia în conformitate cu ceea ce stabilește fie Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, fie Comitetul pentru sancțiuni.

Articolul 7

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni includ pe listă o persoană sau o entitate, Consiliul include persoana sau entitatea respectivă în anexă. Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii persoanei sau entității respective, fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care să ofere persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(2)   În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 8

(1)   Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților, astfel cum au fost prezentate de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul pentru sancțiuni.

(2)   Anexa cuprinde, de asemenea, în funcție de disponibilitate, informații furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni necesare în vederea identificării persoanelor sau entităților respective. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexă se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni.

Articolul 9

Pozițiile comune 2004/852/PESC și 2006/30/PESC se abrogă.

Articolul 10

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Prezenta decizie se revizuiește, se modifică sau se abrogă, după caz, în conformitate cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

S. VANACKERE


(1)  JO L 368, 15.12.2004, p. 50.

(2)  JO L 19, 24.1.2006, p. 36.

(3)  JO L 308, 19.11.2008, p. 52.

(4)  JO L 29, 2.2.2005, p. 5.

(5)  JO L 95, 14.4.2005, p. 1.

(6)  JO L 358, 31.12.2002, p. 28.


ANEXĂ

Lista persoanelor menționate la articolele 4 și 5

 

Nume (și eventualele pseudonime)

Informații de identificare [data și locul nașterii (d.n. și l.n.), numărul pașaportului (P.)/cărții de identitate etc.]

Motivele desemnării

Data desemnării de către ONU

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

d.n.: 1.1.1972

Cetățenia: ivoriană

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire Eliberat la: 10.11.2005 valabil până la 9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire eliberat la 20.12.2002 valabil până la 11.12.2005

P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire eliberat la 24.11.2000 valabil până la 23.11.2003

Locul nașterii: Guibéroua (Gagnoa) sau Niagbrahio/Guiberoua sau Guiberoua

Adresa cunoscută în 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; de asemenea, la Hotel Ivoire

Adresa declarată în documentul de călătorie nr. C2310421 eliberat de Elveția la 15.11.2005 și valabil până la 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Conducător al COJEP („Tineri patrioți”). În mod repetat, a făcut declarații publice prin care promova violența împotriva instalațiilor și personalului Organizației Națiunilor Unite și împotriva cetățenilor străini; conducerea și participarea la acte de violență ale milițiilor de stradă, inclusiv bătăi, violuri și ucideri extrajudiciare; intimidarea Organizației Națiunilor Unite, a Grupului de lucru internațional (IWG), a opoziției politice și a presei independente; sabotarea unor posturi de radio internaționale; obstrucționarea acțiunii IWG, a operației Organizației Națiunilor Unite în Côte d’Ivoire (UNOCI), a forțelor franceze și a procesului de pace, astfel cum este definit în Rezoluția 1643 (2005).

7 februarie 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

d.n.: 1.1.1966 sau 20.12.1969

Cetățenia: ivoriană

P.: 04 LE 017521 eliberat la 10 februarie 2005 și valabil până la 10 februarie 2008

Conducător al Uniunii Patrioților pentru Eliberarea Totală a Republicii Côte d’Ivoire (UPLTCI). În mod repetat, a făcut declarații publice prin care promova violența împotriva instalațiilor și personalului Organizației Națiunilor Unite și împotriva cetățenilor străini; conducerea și participarea la acte de violență ale milițiilor de stradă, inclusiv bătăi, violuri și ucideri extrajudiciare; obstrucționarea acțiunii IWG, UNOCI, a forțelor franceze și a procesului de pace, astfel cum este definit în Rezoluția 1643 (2005).

7 februarie 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

d.n.: 1.1.1968

Cetățenia: ivoriană

Locul nașterii: BOHI, Côte d’Ivoire

Carte de identitate Burkina Faso nr.: 2096927 eliberată la 17 martie 2005

Certificat de cetățenie Burkina Faso: CNB N.076 (17 februarie 2003)

Numele tatălui: Yao Koffi FOFIE

Numele mamei: Ama Krouama KOSSONOU

Carte de identitate Côte d’Ivoire nr.: 970860100249 eliberată la 5 august 1997 valabilă până la 5 august 2007

Caporal-șef, comandant al Forțelor noi pentru sectorul Korhogo. Forțele de sub comanda sa au practicat recrutarea de soldați-copii, răpiri, impunerea de muncă forțată, abuzul sexual al femeilor, arestări arbitrare și ucideri extrajudiciare, încălcând convențiile în domeniul drepturilor omului și dreptul umanitar internațional; obstrucționarea acțiunii IWG, UNOCI, a forțelor franceze și a procesului de pace, astfel cum este definit în Rezoluția 1643 (2005).

7 februarie 2006


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/33


DECIZIA COMISIEI

din 28 octombrie 2010

privind finanțarea măsurilor de urgență referitoare la rabie în nord-estul Italiei

[notificată cu numărul C(2010) 7379]

(2010/657/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1) în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2009/470/CE prevede că atunci când un stat membru este amenințat în mod direct de apariția sau răspândirea, pe teritoriul unei țări terțe, a unei boli dintre cele aflate pe lista din anexa la decizia respectivă, se poate adopta orice măsură adecvată situației în cauză, inclusiv acordarea unei contribuții financiare de către Comunitate, destinată măsurilor considerate în mod special necesare pentru încheierea cu succes a acțiunilor întreprinse.

(2)

Rabia este o boală a animalelor care afectează în special carnivorele sălbatice și pe cele domestice și care are implicații grave asupra sănătății publice. Ea constituie una dintre bolile enumerate în lista din anexa I la Decizia 2009/470/CE.

(3)

În ultimii ani, Uniunea a cofinanțat programe pentru imunizarea pe cale orală a carnivorelor sălbatice care reprezintă rezervorul acestei boli, aceste programe ducând la o situație extrem de favorabilă în majoritatea statelor membre, fiind reduse drastic cazurile de rabie la animalele sălbatice și la cele domestice și dispărând cazurile de rabie la om.

(4)

Italia este considerată o țară indemnă de rabie din 1997. Cu toate acestea, în octombrie 2008 în regiunea Friuli Venezia Giulia, a fost detectat un caz de rabie, urmat de opt cazuri noi în aceeași regiune. În 2009, rabia silvatică s-a răspândit și în regiunea Veneto. Până la sfârșitul lui 2009, au fost depistate 35 de cazuri în Friuli Venezia Giulia și 33 de cazuri în Veneto.

(5)

Statele membre învecinate și-au exprimat îngrijorarea că teritoriile lor sunt amenințate de situația rabiei în nord-estul Italiei.

(6)

În consecință, sunt necesare măsuri de urgență pentru a preveni răspândirea ulterioară a bolii în Italia și răspândirea în statele membre învecinate Austria și Slovenia, și pentru a consolida eforturile de eradicare a bolii în cel mai scurt timp posibil.

(7)

La 9 decembrie 2009, Italia a prezentat Comisiei un plan de urgență pentru vaccinare orală a vulpilor, „Programul de control al rabiei în regiunile din nord-estul Italiei – Plan special de vaccinare a vulpilor”. Planul este considerat drept acceptabil și, prin urmare, este adecvat ca unele măsuri să fie finanțate de către Uniune. Prin urmare, o contribuție financiară din partea Uniunii ar trebui acordată pentru punerea sa în aplicare.

(8)

Contribuția financiară a Uniunii ar trebui plătită pe baza unei cereri oficiale de rambursare prezentate de statele membre și a documentelor justificative prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2).

(9)

Având în vedere urgența cu care trebuie pus în aplicare planul de vaccinare extins pentru a preveni răspândirea bolii la alte state membre, se justifică disponibilitatea contribuției financiare a Uniunii începând cu 9 decembrie 2009, când planul a fost prezentat spre finanțare Comisiei.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

„Programul de control al rabiei în regiunile din nord-estul Italiei – Plan special de vaccinare a vulpilor” (denumit în continuare „planul”) prezentat de Italia la 9 decembrie 2009 este aprobat pentru perioada cuprinsă între 9 decembrie 2009 și 31 decembrie 2010.

Articolul 2

(1)   Uniunea poate acorda o contribuție financiară pentru plan în valoare de 50 % din cheltuielile suportate de Italia pentru:

(a)

efectuarea examenelor de laborator pentru:

(i)

depistarea antigenului sau anticorpilor rabiei;

(ii)

izolarea și caracterizarea virusului rabiei;

(iii)

detectarea markerului biologic;

(iv)

titrarea momelilor vaccinale;

(b)

achiziționarea și distribuirea de vaccinuri orale și momeli, precum și achiziționarea și administrarea de vaccinuri parenterale la efectivele de animale în vederea punerii în aplicare a planului.

Cu toate acestea, contribuția financiară a Uniunii pentru cheltuielile menționate la literele (a) și (b) nu depășește 2 300 000 EUR.

(2)   Suma maximă a cheltuielilor care urmează a fi rambursate Italiei pentru plan nu depășește, în medie:

(a)

pentru un test serologic

8 EUR pe test;

(b)

pentru testele de detectare a tetraciclinei în oase

8 EUR pe test;

(c)

pentru testele de imunofluorescență (TIF)

12 EUR pe test;

(d)

pentru un test de reacție în lanț a polimerazei (testul PCR)

10 EUR pe test;

(e)

pentru achiziționarea de vaccin oral și momeli

0,4 EUR pe doză;

(f)

pentru achiziționarea vaccinurilor parenterale

1 EUR pe doză;

(g)

pentru vaccinarea animalelor

1,50 EUR pe animal.

(3)   Costurile pentru efectuarea testelor de laborator menționate la alineatul (1) litera (a) includ:

(a)

costurile suportate pentru achiziționarea de truse de testare, reactivi și toate consumabilele utilizate pentru efectuarea testelor;

(b)

costurile suportate pentru personalul alocat în mod specific, total sau parțial pentru efectuarea testelor;

(c)

un cuantum maxim de 7 % din cheltuielile generale din suma totală a costurilor menționate la literele (a) și (b).

Articolul 3

(1)   Contribuția financiară a Uniunii pentru plan se acordă cu condiția ca Italia:

(a)

să pună în aplicare planul în conformitate cu dispozițiile relevante de drept al Uniunii, inclusiv cele privind concurența și atribuirea contractelor de achiziții publice și ajutorului de stat;

(b)

să transmită Comisiei, în conformitate cu anexele, până la 30 aprilie 2011 cel târziu, un raport final privind executarea tehnică a planului, însoțit de documentele justificative referitoare la costurile suportate și la rezultatele obținute în cursul perioadei cuprinse între 9 decembrie 2009 și 31 decembrie 2010;

(c)

să pună în aplicare planul în mod eficient.

(2)   În cazul în care Italia nu respectă condițiile prevăzute la alineatul (1), Comisia reduce contribuția financiară a Uniunii, luând în considerare natura și gravitatea neconformității și pierderea financiară înregistrată de Uniune.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 9 decembrie 2009.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.


ANEXA I

Raportul tehnic prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b) cuprinde cel puțin următoarele elemente:

A.   Vaccinare

I.

Perioadă de raportare

II.

Numărul de momeli vaccinale pentru rabie distribuite

III.

Numărul de animale și efective vaccinate în funcție de regiune

IV.

Numărul de momeli distribuite prin intermediul aeronavelor

V.

Numărul de momeli distribuite manual

VI.

Hărți care arată gradul de acoperire a teritoriului cu momeli și liniile de-a lungul cărora au fost distribuite (aerian și manual)

B.   Monitorizare

 

Teste virologice

Teste serologice

Depistare cu marker de tetraciclină

Regiunea

Specie

Tipul testului

Număr de animale testate

Pozitiv

Tipul testului

Număr de animale testate

Pozitiv (valoare maximă: … IU/ml)

Tipul testului

Număr de animale testate

Pozitiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Evaluarea tehnică a situației și dificultățile întâmpinate


ANEXA II

Raportul financiar prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b) cuprinde cel puțin următoarele elemente:

Acțiuni eligibile pentru cofinanțare

Testarea în laborator

Regiunea

Tipul de test

Număr de animale testate

Numărul de teste efectuate

Costul testelor efectuate

(în EUR)

Detectarea antigenului rabiei

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

Altele (precizați)

 

 

 

Depistarea anticorpilor rabiei

Neutralizarea virusului

 

 

 

Altele (precizați)

 

 

 

Caracterizarea virusului rabiei

Secvențialitate

 

 

 

Altele (precizați)

 

 

 

Marker biologic

 

 

 

 

Titrarea momelilor vaccinale

 

 

 

 

Total

 

0

0

0,00

Vaccinuri și momeli

Regiunea

Tipul de test

Număr de animale

Numărul dozelor de vaccin și a momelilor

Costul de achiziție și distribuție/administrare

(în EUR)

Vaccin oral

Achiziționare

 

 

 

Distribuția

 

 

 

Vaccin parenteral

Achiziționare

 

 

 

Administrare

 

 

 

Total

 

0

0

0,00

Certific următoarele:

cheltuielile menționate sunt reale, contabilizate cu exactitate și eligibile în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2010/657/UE;

toate documentele justificative referitoare la costurile respective sunt disponibile pentru control, în special pentru justificarea nivelului de despăgubire acordat pentru animale;

nu a fost solicitată nicio altă contribuție a Uniunii pentru acest program și toate veniturile rezultate din operațiunile din cadrul programului sunt declarate Comisiei;

programul a fost executat în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, în special cu regulile privind concurența, acordarea contractelor publice și ajutorul de stat;

se aplică procedurile de control, în special pentru a verifica exactitatea sumelor declarate, în scopul de a preveni, detecta și corecta neregulile.

 

Data: …

 

Numele și semnătura directorului operativ: …


30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/37


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 26 octombrie 2010

privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Estonia

(BCE/2010/18)

(2010/658/UE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19.1 și articolul 46.2 prima liniuță,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (4), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32) (5),

întrucât:

(1)

Ca urmare a adoptării monedei euro de către Estonia la 1 ianuarie 2011 instituțiile de credit și sucursalele instituțiilor de credit situate în Estonia vor fi supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii începând cu această dată.

(2)

Integrarea acestor entități în sistemul rezervelor minime obligatorii al Eurosistemului necesită adoptarea unor dispoziții tranzitorii pentru a asigura o integrare armonioasă fără crearea unor sarcini disproporționate pentru instituțiile de credit din statele membre a căror monedă este euro, inclusiv Estonia.

(3)

Articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene implică faptul că BCE, sprijinită de băncile centrale naționale, culege informațiile statistice necesare, fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici și în scopul de a asigura efectuarea la timp a pregătirilor necesare în domeniul statisticii în vederea adoptării euro de către un stat membru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, termenii „instituție”, „obligație de constituire a rezervelor minime obligatorii”, „perioadă de aplicare” și „bază de calcul a rezervelor minime obligatorii” au același înțeles ca în Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii pentru instituțiile situate în Estonia

(1)   Prin derogare de la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), se stabilește o perioadă de aplicare tranzitorie cuprinsă între 1-18 ianuarie 2011 pentru instituțiile situate în Estonia.

(2)   Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru fiecare instituție situată în Estonia pentru perioada de aplicare tranzitorie se definește pe baza elementelor din bilanțul instituției respective la 31 octombrie 2010. Instituțiile situate în Estonia raportează baza de calcul a rezervelor minime obligatorii către Eesti Pank în conformitate cu mecanismul BCE de raportare a statisticilor monetare și bancare, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32). Instituțiile situate în Estonia care beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 8 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32) determină baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru perioada de aplicare tranzitorie pe baza bilanțului acestora la 30 septembrie 2010.

(3)   Cu privire la perioada de aplicare tranzitorie, rezervele minime obligatorii ale unei instituții situate în Estonia sunt calculate de către aceasta sau de către Eesti Pank. Partea care calculează rezervele minime obligatorii transmite aceste calcule celeilalte părți, acordându-i acesteia o perioadă de timp suficientă pentru a le verifica și a transmite revizuirile. Rezervele minime obligatorii calculate, inclusiv orice revizuiri ale acestora, se vor confirma de cele două părți până la 7 decembrie 2010 cel târziu. În cazul în care partea care a primit notificarea nu confirmă valoarea rezervelor minime obligatorii până la 7 decembrie 2010, se consideră că aceasta a acceptat ca valoarea calculată să se aplice pentru perioada de aplicare tranzitorie.

(4)   Articolul 3 alineatele (2)-(4) se aplică, mutatis mutandis, instituțiilor situate în Estonia astfel încât, pentru perioadele de aplicare inițiale, aceste instituții să poată deduce din bazele de calcul ale rezervelor minime obligatorii orice elemente de pasiv datorate unor instituții din Estonia, chiar dacă la momentul la care sunt calculate rezervele minime obligatorii aceste instituții nu figurează pe lista instituțiilor care sunt supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii de la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolul 3

Dispoziții tranzitorii pentru instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro

(1)   Existența unei perioade de aplicare tranzitorii pentru instituțiile situate în Estonia nu afectează perioada de aplicare prevăzută pentru instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro, stabilită în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

(2)   Instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro pot decide să deducă din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, pentru perioadele de aplicare de la 8 decembrie 2010 la 18 ianuarie 2011 și de la 19 ianuarie la 8 februarie 2011, orice elemente de pasiv datorate unor instituții situate în Estonia, chiar dacă la momentul la care sunt calculate rezervele minime obligatorii aceste instituții nu figurează pe lista instituțiilor care sunt supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii de la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

(3)   Instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro care doresc să deducă elemente de pasiv datorate unor instituții situate în Estonia calculează rezervele minime obligatorii, pentru perioadele de aplicare de la 8 decembrie 2010 la 18 ianuarie 2011 și de la 19 ianuarie la 8 februarie 2011, pe baza bilanțului acestora la 31 octombrie și, respectiv, 30 noiembrie 2010 și raportează informațiile statistice în conformitate cu partea 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32), considerând instituțiile situate în Estonia ca fiind deja supuse regimului rezervelor minime obligatorii al BCE.

Aceasta nu aduce atingere obligației instituțiilor de a raporta informațiile statistice pentru perioadele respective în conformitate cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32), considerând în continuare instituțiile situate în Estonia ca bănci situate în „restul lumii”.

Tabelele se raportează în conformitate cu procedurile și termenele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32).

(4)   Pentru perioadele de aplicare care încep în decembrie 2010, ianuarie și februarie 2008, instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro care beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 8 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32) și care doresc să deducă elemente de pasiv datorate unor instituții situate în Estonia, calculează rezervele minime obligatorii pe baza bilanțului la 30 septembrie 2010 și raportează informațiile statistice în conformitate cu partea 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32), considerând instituțiile situate în Estonia ca fiind deja supuse regimului rezervelor minime obligatorii al BCE.

Aceasta nu aduce atingere obligației instituțiilor de a raporta informațiile statistice pentru perioadele respective în conformitate cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32), considerând în continuare instituțiile situate în Estonia ca bănci situate în „restul lumii”.

Informațiile statistice se raportează în conformitate cu procedurile și termenele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32).

Articolul 4

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezenta decizie se adresează Eesti Pank, instituțiilor situate în Estonia și instituțiilor situate în alte state membre a căror monedă este euro.

(2)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 noiembrie 2010.

(3)   În absența unor dispoziții specifice în prezenta decizie, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) și ale Regulamentului (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32).

Adoptată la Frankfurt pe Main, 26 octombrie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 15, 20.1.2009, p. 14.