ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.281.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 281

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
27 octombrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 962/2010 al Comisiei din 26 octombrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu ( 1 )

78

 

 

Regulamentul (UE) nr. 963/2010 al Comisiei din 26 octombrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

79

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2010/644/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC

81

 

 

2010/645/UE

 

*

Decizia Comisiei din 26 octombrie 2010 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2002/887/CE în ceea ce privește plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și Pinus L. a căror creștere este inhibată natural sau artificial, originare din Japonia [notificată cu numărul C(2010) 7249]

96

 

 

2010/646/UE

 

*

Decizia Comisiei din 26 octombrie 2010 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2002/499/CE pentru plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și Pinus L. originare din Republica Coreea și a căror creștere este inhibată natural sau artificial [notificată cu numărul C(2010) 7281]

98

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

27.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 961/2010 AL CONSILIULUI

din 25 octombrie 2010

privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1)

La 26 iulie 2010, Consiliul a aprobat Decizia 2010/413/PESC care confirmă măsurile restrictive adoptate începând cu 2007 și prevede măsuri restrictive suplimentare împotriva Republicii Islamice Iran („Iran”) pentru a se conforma Rezoluției 1929 (2010) a Consiliului de Securitate al ONU, precum și măsurilor de însoțire, conform solicitării Consiliului European din declarația sa din 17 iunie 2010.

(2)

Aceste măsuri restrictive includ, în special, restricții suplimentare privind comerțul cu produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și cu echipamente care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne, restricții privind comerțul cu echipamente și tehnologii-cheie destinate industriei iraniene a petrolului și gazelor și privind investițiile în acest domeniu, restricții asupra investițiilor iraniene în domeniul extracției uraniului și în industria nucleară, restricții privind transferurile de fonduri către și din Iran, restricții referitoare la sectorul bancar iranian, restricții privind accesul Iranului pe piețele de asigurări și obligațiuni ale Uniunii, precum și restricții privind furnizarea anumitor servicii navelor și aeronavelor de marfă iraniene.

(3)

Decizia 2010/413/PESC a prevăzut, de asemenea, categorii suplimentare de persoane care urmează să facă obiectul înghețării fondurilor și resurselor economice și alte câteva modificări tehnice ale măsurilor existente.

(4)

Aceste măsuri intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, este necesar să se adopte o legislație la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare în Uniune.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 423/2007 din 19 aprilie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (2) a prevăzut măsurile restrictive adoptate de Uniune ca urmare a Poziției comune 2007/140/PESC (3). Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 423/2007 ar trebui abrogat în întregime și înlocuit de prezentul regulament.

(6)

Măsurile restrictive revizuite privind produsele cu dublă utilizare ar trebui să vizeze toate produsele și tehnologiile cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (4), cu excepția anumitor produse încadrate în categoria 5 din aceasta. Cu toate acestea, produsele din categoria 5 care se referă la tehnologia nucleară și a rachetelor și care fac în prezent obiectul unei interdicții în ceea ce privește transferul lor către și dinspre Iran, ar trebui să rămână supuse interdicției. În plus, ar trebui să se impună o interdicție și asupra transferului către și dinspre Iran de anumite produse și tehnologii care au fost supuse anterior condiției privind existența unei autorizații prealabile în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 423/2007.

(7)

Pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a interdicției asupra vânzării, furnizării, transferului sau exportului către Iran de anumite echipamente sau tehnologii-cheie care ar putea fi utilizate în sectoare esențiale ale industriei iraniene a petrolului și gazelor naturale, ar trebui să se furnizeze o listă a acestor echipamente și tehnologii-cheie.

(8)

De asemenea, pentru a fi eficace, restricțiile privind investițiile în sectorul iranian al petrolului și gazelor naturale ar trebui să vizeze anumite activități-cheie, precum serviciile de transport în angro al gazelor în scopul tranzitului sau al livrării către rețele direct interconectate și, din același motiv, ar trebui să se aplice întreprinderilor comune, precum și altor forme de asociere și cooperare cu Iranul din sectorul transportului gazelor naturale.

(9)

Măsurile restrictive nu ar trebui să afecteze importul sau exportul de petrol sau gaze din și către Iran, inclusiv îndeplinirea obligațiilor de plată legate de astfel de operații de import sau export.

(10)

Asigurarea eficacității restricțiilor asupra investițiilor iraniene în Uniune necesită adoptarea de măsuri pentru a interzice persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor aflate sub jurisdicția statelor membre să permită sau să autorizeze astfel de investiții.

(11)

Se interzice, pe baza obligației de înghețare a fondurilor și a resurselor economice ale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) și ale entităților desemnate deținute sau controlate de către IRISL, încărcarea și descărcarea unor încărcături pe nave deținute sau navlosite de către IRISL sau de astfel de entități, sau de pe astfel de nave, în porturile statelor membre. Cu toate acestea, obligația înghețării fondurilor și a resurselor economice ale IRISL și ale entităților desemnate deținute sau controlate de IRISL nu necesită confiscarea sau sechestrul navelor deținute de aceste entități sau a încărcăturilor transportate de acestea, în măsura în care aceste încărcături aparțin terților, nici reținerea membrilor echipajelor angajați de acestea.

(12)

Ar trebui să se clarifice faptul că depunerea și transmiterea documentelor necesare către o bancă în scopul transferului final către o persoană, entitate sau organism care nu este inclus pe listă pentru a declanșa plăți permise în temeiul articolului 18 din prezentul regulament nu constituie punere la dispoziție de fonduri în sensul articolului 16 alineatul (3) din prezentul regulament.

(13)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(14)

Prezentul regulament respectă de asemenea pe deplin obligațiile statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și caracterul juridic obligatoriu al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(15)

Consiliul ar trebui să aibă competența de a modifica lista din anexele VII și VIII la prezentul regulament, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale reprezentată de Iran, astfel cum se manifestă prin îngrijorarea crescândă cu privire la programul său nuclear, subliniată de Consiliul European la 17 iunie 2010, precum și în vederea asigurării coerenței cu procesul de modificare și revizuire a anexelor I și II la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului.

(16)

Procedura pentru modificarea listelor din anexele VII și VIII la prezentul regulament ar trebui să includă comunicarea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi ocazia de a prezenta observații. Atunci când sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își revizuiască decizia ținând seama de respectivele observații și să informeze în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(17)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a asigura un maximum de securitate juridică în cadrul Uniunii, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu regulamentul. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui să se efectueze în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (6).

(18)

Pentru a garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DEFINIȚII

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„sucursală” a unei instituții financiare sau de credit înseamnă un sediu al unei instituții financiare sau de credit, fiind subordonată din punct de vedere juridic acesteia și care efectuează în mod direct, în totalitate sau în parte, operațiunile inerente activității desfășurate de instituțiile financiare sau de credit;

(b)

„servicii de brokeraj” înseamnă:

(i)

negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii dintr-o țară terță către oricare altă țară terță, sau

(ii)

vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii care se află în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță.

(c)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest sens, termenul „contract” include o obligațiune, garanție sau compensație, în special o garanție financiară sau o compensație de natură financiară, și credit, independente sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice dispoziție conexă care rezultă din tranzacția respectivă sau în legătură cu aceasta;

(d)

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (7), inclusiv sucursalele acesteia din interiorul sau din afara Uniunii;

(e)

„teritoriul vamal al Uniunii” înseamnă teritoriul, astfel cum este definit la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (8) și în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 (9);

(f)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(g)

„instituție financiară” înseamnă

(i)

o întreprindere, alta decât o instituție de credit, care efectuează una sau mai multe dintre operațiunile incluse la punctele 2-12 și punctele 14 și 15 din anexa I la Directiva 2006/48/CE, inclusiv activitățile specifice birourilor de schimb valutar;

(ii)

o companie de asigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viață (10), în măsura în care aceasta efectuează activități reglementate de această directivă;

(iii)

o firmă de investiții astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (11);

(iv)

un organism de plasament colectiv care își comercializează unitățile sau acțiunile; sau

(v)

un intermediar de asigurări în sensul articolului 2 alineatul (5) din Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări (12), cu excepția intermediarilor menționați la articolul (2) alineatul (7) din directiva menționată, atunci când aceștia efectuează operațiuni privind asigurările de viață și alte servicii de investiții conexe;

inclusiv sucursalele acesteia din interiorul sau din afara Uniunii;

(h)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(i)

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune prin care se împiedică orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare a fondurilor care ar avea ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, în special gestionarea portofoliilor;

(j)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, biletele la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte de produse derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună executare sau alte angajamente financiare;

(vi)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(k)

termenul „produse” include produse, materiale și echipamente;

(l)

„operațiuni de asigurare” înseamnă o obligație sau un angajament prin care o persoană sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt obligate, în schimbul achitării unei anumite sume, să furnizeze uneia sau mai multor persoane, în cazul materializării unui risc, o despăgubire sau un beneficiu stabilit prin obligație sau prin angajament;

(m)

„persoană, entitate sau organism iranian” înseamnă:

(i)

statul iranian sau orice autoritate publică a acestui stat;

(ii)

orice persoană fizică care se află în Iran sau cu domiciliul în Iran;

(iii)

orice persoană juridică, entitate sau organism cu sediul social în Iran;

(iv)

orice persoană juridică, entitate sau organism, din interiorul sau din exteriorul Iranului, deținut sau controlat direct sau indirect de una sau de mai multe dintre persoanele sau organismele menționate mai sus;

(n)

„reasigurare” înseamnă activitatea care constă în acceptarea riscurilor cedate de o societate de asigurare sau de o altă societate de reasigurare sau, în cazul asociației de subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd’s, activitatea care constă în acceptarea riscurilor cedate de orice membru al Lloyd’s de către o societate de asigurare sau de reasigurare, alta decât asociația de subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd’s;

(o)

„Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, înființat în temeiul alineatului (18) din Rezoluția 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite („RCSONU”);

(p)

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere de cunoștințe sau calificări profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

(q)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state;

(r)

„transfer de fonduri” înseamnă orice operațiune efectuată în numele unui plătitor prin intermediul unui prestator de servicii de plată, prin mijloace electronice, pentru a se pune fonduri la dispoziția beneficiarului plății la un prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt sau nu aceeași persoană. Termenii plătitor, beneficiar și prestator de servicii de plată au același înțeles ca în Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri (13);

(s)

„cerere” înseamnă orice cerere, sub formă contencioasă sau nu, introdusă înainte sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau legată de acesta/aceasta și care include în special:

(i)

o cerere de executare a oricărei obligații ce rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau legată de un contract sau de o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere care urmărește să obțină, inclusiv pe cale de exequatur, recunoașterea sau executarea unei hotărâri judecătorești, a unei sentințe arbitrale sau a unei decizii echivalente, indiferent de locul unde au fost pronunțate.

CAPITOLUL II

RESTRICȚII DE EXPORT ȘI DE IMPORT

Articolul 2

(1)   Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor enumerate în anexele I și II, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran; sau

(b)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne, conform enumerării din anexa III, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(c)

participarea, voluntară și deliberată, la activități care au ca obiect sau efect nerespectarea interdicțiilor menționate la literele (a) și (b).

(2)   Anexa I cuprinde produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, inclusiv produsele software, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 428/2009 din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, cu excepția produselor și tehnologiilor definite în categoria 5 din anexa I la respectivul regulament, care nu sunt incluse în listele Grupului furnizorilor nucleari și ale Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete.

(3)   Anexa II cuprinde alte produse și tehnologii care ar putea contribui la activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau la activitățile legate de apa grea, la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare ori la desfășurarea activităților legate de alte chestiuni în privința cărora AIEA și-a exprimat îngrijorarea sau pe care le consideră ca fiind de o importanță majoră, inclusiv cele identificate de Consiliul de Securitate al ONU sau de către Comitetul pentru sancțiuni.

(4)   Anexele I, II și III nu cuprind produsele și tehnologiile care figurează pe Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (14) („lista comună a produselor militare”).

Articolul 3

(1)   Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor care figurează în anexa IV, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran sunt supuse obligației de autorizare prealabilă.

(2)   Pentru toate exporturile în cazul cărora este necesară o autorizație în temeiul prezentului articol, această autorizație se acordă de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit exportatorul și trebuie să respecte normele detaliate prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(3)   Anexa IV cuprinde produsele și tehnologiile, altele decât cele incluse în anexele I și II, care ar putea contribui la activități legate de îmbogățire, reprelucrare sau la activități legate de apa grea, la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare ori la desfășurarea unor activități legate de alte teme cu privire la care Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră.

(4)   Exportatorii furnizează autorităților competente orice informații relevante necesare atunci când solicită o autorizație de export.

(5)   Autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa IV, nu acordă autorizații pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor sau tehnologiilor prevăzute în anexa IV, în cazul în care au motive întemeiate pentru a stabili faptul că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul în cauză ar contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele activități:

(a)

activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;

(b)

dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare; sau

(c)

desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră.

(6)   Autoritățile competente din statele membre, astfel cum au fost identificate pe site-urile menționate în anexa V, pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care au acordat-o anterior, cu respectarea condițiilor stabilite la alineatul (5).

(7)   În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru refuză să acorde o autorizație sau anulează, suspendă, restricționează în mod semnificativ sau revocă o autorizație, în conformitate cu alineatul (5), statele membre notifică decizia respectivă celorlalte state membre și Comisiei și le transmit acestora informațiile relevante, în conformitate cu dispozițiile privind caracterul confidențial al unor asemenea informații cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (15).

(8)   Înainte ca un stat membru să acorde o autorizație în conformitate cu alineatul (5) pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în vigoare care a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre în temeiul alineatelor (6) și (7), acesta se va consulta mai întâi cu statul sau statele membre care au pronunțat refuzul. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația, acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

Articolul 4

Se interzic achiziția, importul sau transportul din Iran al produselor și tehnologiilor enumerate în anexele I, II și III, indiferent dacă produsul în cauză este originar sau nu din Iran.

Articolul 5

(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică, în mod direct sau indirect, cu privire la produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a produselor militare, sau cu privire la furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe listă, oricărei persoane, entități sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect, în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexele I și II sau cu privire la furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în anexele I și II, oricărei persoane, entități sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj pentru echipamente care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne, astfel cum sunt enumerate în anexa III, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(d)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară, în mod direct sau indirect, în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a produselor militare sau în anexele I, II și III, inclusiv și în special subvenții nerambursabile, împrumuturi și asigurări de credite pentru export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora oricărei persoane, entități sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(e)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a)-(d).

(2)   Este necesară o autorizație emisă de autoritatea competentă din statul membru în cauză pentru a fi puse la dispoziție următoarele:

(a)

asistență tehnică sau servicii de brokeraj cu privire la produsele și tehnologiile enumerate în anexa IV și cu privire la furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestora, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

finanțare sau asistență financiară, în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa IV, inclusiv și în special subvenții nerambursabile, împrumuturi și asigurări de credite pentru export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestora sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(3)   Autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa III, nu acordă autorizații pentru tranzacțiile prevăzute la alineatul (2), în cazul în care au motive întemeiate pentru a stabili faptul că acțiunea respectivă ar contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele activități:

(a)

activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;

(b)

dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare; sau

(c)

desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră.

Articolul 6

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) nu se aplică:

(a)

transferului direct sau indirect al produselor care se încadrează în partea B din anexa I, pe teritoriile statelor membre atunci când aceste produse sunt vândute, furnizate, transferate sau exportate în Iran sau pentru a fi utilizate în Iran pentru un reactor cu apă ușoară din Iran a cărui construcție a început înainte de decembrie 2006;

(b)

tranzacțiilor mandatate de programul de cooperare tehnică al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA);

(c)

produselor furnizate, transferate sau destinate utilizării în Iran, ca urmare a obligațiilor statelor-părți în temeiul Convenției de la Paris privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din 13 ianuarie 1993.

Articolul 7

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe site-urile enumerate în anexa V, pot acorda, în urma îndeplinirii anumitor condiții pe care le consideră necesare, o autorizație pentru o tranzacție referitoare la produsele și tehnologiile menționate la articolul 2 alineatul (1) ori la asistența sau serviciile de brokeraj menționate la articolul 5 alineatul (1), dacă stabilesc, cu excepția cazului în care se aplică litera (c), că, în mod evident, tranzacția nu ar contribui la dezvoltarea tehnologiilor în sprijinul activităților nucleare ale Iranului care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare, inclusiv în cazul în care aceste produse și tehnologii, asistența sau serviciile de brokeraj sunt furnizate în scopuri alimentare, agricole, medicale sau în alte scopuri umanitare, cu condiția ca:

(a)

contractul de furnizare a produselor sau a tehnologiilor sau de furnizare a asistenței sau a serviciilor de brokeraj să cuprindă garanții adecvate cu privire la utilizatorii finali;

(b)

Iranul să se fi angajat să nu utilizeze produsele sau tehnologiile în cauză sau, după caz, asistența sau serviciile de brokeraj în cauză, pentru activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau pentru dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare; și

(c)

în cazul în care tranzacția se referă la produse și tehnologii care figurează pe listele Grupului furnizorilor nucleari sau pe cele din cadrul Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete, Comitetul pentru sancțiuni a stabilit în prealabil și de la caz la caz, că, în mod clar, tranzacția nu ar contribui la dezvoltarea tehnologiilor în sprijinul activităților nucleare ale Iranului care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în cazul în care respinge o cerere de autorizare.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul tranzacțiilor sau al serviciilor de brokeraj legate de produsele și tehnologiile enumerate în anexa III.

Articolul 8

(1)   Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor sau tehnologiilor-cheie enumerate în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.

(2)   Anexa VI cuprinde echipamente și tehnologii-cheie pentru următoarele sectoare esențiale ale industriei iraniene a petrolului și gazelor naturale:

(a)

activități de explorare a țițeiului și a gazelor naturale;

(b)

producția țițeiului și a gazelor naturale;

(c)

rafinarea;

(d)

lichefierea gazelor naturale.

(3)   Anexa VI nu cuprinde elementele incluse în Lista comună a produselor militare sau în anexa I, anexa II sau anexa IV.

Articolul 9

Se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect, cu privire la echipamentele și tehnologiile-cheie enumerate în anexa VI sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în anexa VI, oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

acordarea directă sau indirectă de finanțare sau de asistență financiară cu privire la echipamentele și tehnologiile-cheie enumerate în anexa VI, oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(c)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a) și (b).

Articolul 10

Interdicțiile prevăzute la articolele 8 și 9 nu se aplică tranzacțiilor impuse printr-un contract comercial încheiat înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament sau printr-un contract sau un acord încheiat înainte de 26 iulie 2010 și privind o investiție în Iran efectuată înainte de 26 iulie 2010 și nici nu împiedică executarea obligațiilor care decurg din acestea, cu condiția ca persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care dorește să se angajeze în tranzacție sau să furnizeze asistență să fi notificat cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte tranzacția sau asistența autorităților competente ale statului membru în care este stabilit, astfel cum sunt identificate pe site-urile enumerate în anexa V.

CAPITOLUL III

RESTRICȚII PRIVIND FINANȚAREA ANUMITOR ÎNTREPRINDERI

Articolul 11

(1)   Se interzic:

(a)

acordarea oricărui împrumut financiar sau credit oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian menționat la alineatul (2);

(b)

achiziționarea sau extinderea unei participații în orice persoană, entitate sau organism iranian menționat la alineatul (2);

(c)

crearea unei întreprinderi comune cu orice persoană, entitate sau organism iranian menționat la alineatul (2);

(d)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a), (b) și (c).

(2)   Interdicțiile de la alineatul (1) se aplică oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian implicat în:

(a)

fabricarea produselor sau a tehnologiilor incluse în Lista comună a produselor militare sau în anexele I sau II;

(b)

fabricarea de echipamente care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne, conform anexei III;

(c)

explorarea sau producția țițeiului și a gazelor naturale, rafinarea combustibililor sau lichefierea gazelor naturale.

(3)   În sensul alineatului (2) litera (c), se aplică numai următoarele definiții:

(a)

„explorarea țițeiului și a gazelor naturale” include explorarea, stabilirea potențialului de producție și gestionarea rezervelor de țiței și de gaze naturale, precum și furnizarea de servicii geologice în legătură cu aceste rezerve;

(b)

„producția de țiței și gaze naturale” include serviciile de transport în angro al gazelor în scopul tranzitului sau al livrării către rețele direct interconectate;

(c)

„rafinare” înseamnă prelucrarea, condiționarea sau pregătirea pentru vânzarea finală a combustibililor.

(4)   Se interzice stabilirea unei cooperări cu o persoană, o entitate sau un organism iranian angajat în transportul de gaze naturale, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (b).

(5)   În sensul alineatului (4), „cooperare” înseamnă:

(a)

împărțirea costurilor generate de investițiile într-un lanț de aprovizionare integrat sau gestionat pentru primirea sau livrarea de gaze naturale direct dinspre sau către teritoriul Iranului; și

(b)

cooperarea directă în scopul investițiilor în instalații pentru gazul natural lichefiat pe teritoriul Iranului sau în instalații pentru gazul natural lichefiat conectate direct la acestea.

Articolul 12

(1)   Efectuarea unei investiții prin tranzacțiile menționate la articolul 11 alineatul (1) într-o persoană, entitate sau într-un organism iranian implicat în fabricarea produselor sau tehnologiilor enumerate în anexa IV este condiționată de eliberarea unei autorizații de către autoritatea competentă din statul membru în cauză.

(2)   Autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V, nu acordă autorizații pentru tranzacțiile prevăzute la alineatul (1), în cazul în care acestea au motive întemeiate pentru a stabili faptul că acțiunea respectivă ar contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele activități:

(a)

activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;

(b)

dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare; sau

(c)

desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră.

Articolul 13

Prin derogare de la articolul 11 alineatul (2) litera (a), autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V, pot acorda, în condițiile pe care le consideră necesare, autorizația de a efectua o investiție prin tranzacțiile menționate la articolul 11 alineatul (1), în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

persoana, entitatea sau organismul iranian s-a angajat să aplice garanții adecvate utilizatorului final în ceea ce privește produsele sau tehnologiile respective;

(b)

Iranul s-a angajat să nu utilizeze produsele sau tehnologiile în cauză pentru activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau pentru dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare; și

(c)

în cazul în care investiția se efectuează într-o persoană, entitate sau într-un organism iranian implicat în fabricarea produselor sau tehnologiilor care figurează pe listele Grupului furnizorilor nucleari și pe listele Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete, Comitetul pentru sancțiuni a stabilit în prealabil și de la caz la caz faptul că, în mod clar, tranzacția nu ar contribui la dezvoltarea tehnologiilor în sprijinul proliferării activităților nucleare sensibile ale Iranului sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.

Articolul 14

Articolul 11 alineatul (2) litera (c) nu se aplică acordării unui împrumut financiar sau a unui credit și nici achiziționării sau extinderii unei participații, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

tranzacția este impusă de un acord sau contract încheiat înainte de 26 iulie 2010, și

(b)

autoritatea competentă a fost informată cu cel puțin 20 de zile lucrătoare în prealabil cu privire la acest acord sau contract.

Articolul 15

Se interzice:

(a)

să se accepte sau să se aprobe, prin încheierea unui acord sau prin orice alte mijloace, acordarea oricărui împrumut financiar sau credit, achiziționarea sau extinderea unei participațiuni, precum și crearea unei întreprinderi comune de una sau mai multe persoane, entități sau organisme iraniene într-o întreprindere implicată în oricare dintre următoarele activități:

(i)

extracția de uraniu;

(ii)

îmbogățirea și reprelucrarea uraniului;

(iii)

fabricarea produselor sau dezvoltarea tehnologiilor care figurează pe listele Grupului furnizorilor nucleari și pe listele Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete.

(b)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicției prevăzute la litera (a).

CAPITOLUL IV

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 16

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice aflate în proprietatea, posesia sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor enumerate la anexa VII. Anexa VII cuprinde persoanele, entitățile și organismele desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni în conformitate cu punctul (12) din RCSONU 1737 (2006), cu punctul (7) din RCSONU 1803 (2008) și cu punctele (11), (12) sau (19) din RCSONU 1929 (2010).

(2)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice aflate în proprietatea, posesia sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor enumerate în anexa VIII. Anexa VIII cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care nu sunt incluse în anexa VII și care, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC a Consiliului, au fost identificate ca:

(a)

participând, fiind asociate în mod direct sau susținând activitățile nucleare care prezintă un risc de proliferare, sau activitățile de dezvoltare a vectorilor purtători de arme nucleare desfășurate de Iran, inclusiv implicarea în achiziționarea produselor și tehnologiilor interzise sau în deținerea și controlul acestora de către o persoană, entitate sau organism, inclusiv prin mijloace ilicite, sau desfășurarea de activități în numele sau sub coordonarea acestora;

(b)

fiind o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care a sprijinit o persoană, o entitate sau un organism incluse pe listă, pentru ca acestea să eludeze sau să încalce dispozițiile prezentului regulament, ale Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului sau ale RCSONU 1737 (2006), RCSONU 1747 (2007), RCSONU 1803 (2008) și RCSONU 1929 (2010);

(c)

fiind un membru important al Gărzii Revoluționare Islamice (Islamic Revolutionary Guard Corps) sau o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub controlul Gărzii Revoluționare Islamice sau al unuia sau mai multora dintre membrii săi importanți;

(d)

fiind o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub controlul Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

Se interzice, pe baza obligației de înghețare a fondurilor și a resurselor economice ale IRISL și ale entităților desemnate deținute sau controlate de către IRISL, încărcarea sau descărcarea unor încărcături pe nave deținute sau navlosite de către IRISL sau de astfel de entități, sau de pe astfel de nave, în porturile statelor membre. Această interdicție nu împiedică executarea unui contract încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Obligația înghețării fondurilor și a resurselor economice ale IRISL și ale entităților desemnate deținute sau controlate de IRISL nu necesită confiscarea sau sechestrul navelor deținute de aceste entități sau a încărcăturilor transportate de acestea, în măsura în care aceste încărcături aparțin terților, nici reținerea membrilor echipajelor angajați de acestea.

(3)   Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexele VII și VIII sau în beneficiul acestora.

(4)   Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect direct sau indirect eludarea măsurilor prevăzute la alineatele (1), (2) și (3).

(5)   Anexele VII și VII cuprind motivele pentru includerea pe listă a persoanelor, entităților și organismelor, furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni pentru anexa VII.

(6)   Anexele VII și VIII includ de asemenea, acolo unde sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților și a organismelor vizate, furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni pentru anexa VII. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. Anexa VII cuprinde de asemenea data desemnării de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni.

Articolul 17

Prin derogare de la articolul 16, autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile din anexa V, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei măsuri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate sau adoptate înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul menționate la articolul 16 au fost identificate de Comitetul pentru sancțiuni, de Consiliul de Securitate sau de Consiliu, ori al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate sau adoptate înainte de acea dată;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru satisfacerea creanțelor garantate printr-o astfel de măsură sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care guvernează drepturile creditorilor;

(c)

măsura sau hotărârea nu a fost pronunțată în beneficiul unei persoane, al unei entități sau al unui organism enumerate în anexele VII sau VIII;

(d)

recunoașterea măsurii sau a hotărârii nu contravine politicii publice din statul membru în cauză; și

(e)

dacă se aplică articolul 16 alineatul (1), măsura sau hotărârea a fost notificată Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru.

Articolul 18

Prin derogare de la articolul 16, în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexele VII sau VIII trebuie să efectueze o plată în baza unui contract, a unui acord sau a unei obligații care a apărut pentru persoana, entitatea sau organismul în cauză înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv a fost desemnat de Comitetul pentru sancțiuni, de Consiliul de Securitate sau de Consiliu, autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile din anexa V, pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă în cauză s-a asigurat că:

(i)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexele VII sau VIII;

(ii)

contractul, acordul sau obligația nu vor contribui la producția, vânzarea, cumpărarea, transferul, exportul, importul, transportul sau utilizarea produselor și tehnologiilor enumerate în anexele I, II, III și VI; și

(iii)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 16 alineatul (3);

(b)

dacă se aplică articolul 16 alineatul (1), statul membru în cauză a notificat Comitetului pentru sancțiuni decizia sa, precum și intenția de a acorda o autorizație și acesta nu a ridicat obiecții în termen de zece zile lucrătoare de la notificare; și

(c)

dacă se aplică articolul 16 alineatul (2), statul membru în cauză a notificat, cu cel puțin două săptămâni înainte de eliberarea autorizației, celorlalte state membre și Comisiei, decizia sa.

Articolul 19

(1)   Prin derogare de la articolul 16, autoritățile competente din statele membre indicate pe site-urile din anexa V pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă în cauză a considerat că fondurile sau resursele economice sunt:

(i)

necesare pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanelor enumerate în anexele VII sau VIII și ale membrilor familiilor acestora care se află în întreținerea lor, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente sau cheltuieli medicale, impozite, prime de asigurare și servicii publice;

(ii)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice; sau

(iii)

sunt destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; și

(b)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexa VII, statul membru în cauză a notificat Comitetului pentru sancțiuni decizia sa și intenția de a acorda o autorizație și acesta nu a ridicat obiecții în termen de cinci zile lucrătoare de la notificare.

(2)   Prin derogare de la articolul 16, autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile din anexa V, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au constatat că acestea sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare sau pentru plata sau transferul produselor, atunci când acestea sunt achiziționate pentru un reactor cu apă ușoară din Iran, a cărui construcție a început înainte de luna decembrie 2006, sau pentru produsele menționate la articolul 6 alineatele (b) și (c) cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexa VII, această decizie să fi fost notificată de către statul membru în cauză Comitetului pentru sancțiuni și acesta să o fi aprobat; și

(b)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexa VIII, autoritatea competentă să fi comunicat, cu cel puțin două săptămâni înainte de eliberarea autorizației, celorlalte autorități competente ale statelor membre și Comisiei, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specială.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) sau (2).

Articolul 20

(1)   Articolul 16 alineatul (3) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflate pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează fără întârziere autoritățile competente cu privire la astfel de tranzacții.

(2)   Articolul 16 alineatul (3) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau venituri acumulate în conturile respective; sau

(b)

plățile datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul menționate la articolul 16 au fost identificate de Comitetul pentru sancțiuni, Consiliul de Securitate sau de Consiliu,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, beneficii și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 16 alineatele (1) sau (2).

(3)   Prezentul articol nu este considerat ca autorizând transferurile de fonduri prevăzute la articolul 21.

CAPITOLUL V

RESTRICȚII PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI ȘI SERVICIILE FINANCIARE

Articolul 21

(1)   Transferul de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian sau din partea acesteia se realizează după cum urmează:

(a)

transferurile datorate în cazul unor tranzacții privind alimente, echipamente medicale sau în scopuri umanitare se realizează fără autorizare prealabilă. Transferul se notifică în prealabil în scris autorităților competente ale statelor membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V, dacă depășește suma de 10 000 EUR sau o sumă echivalentă în euro;

(b)

orice alt transfer sub 40 000 EUR se realizează fără autorizare prealabilă. Transferul se notifică în prealabil în scris autorităților competente ale statelor membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V, dacă depășește suma de 10 000 EUR sau o sumă echivalentă în euro;

(c)

orice alt transfer în valoare de 40 000 EUR sau care depășește această sumă sau o sumă echivalentă în euro necesită o autorizare prealabilă din partea autorităților competente ale statelor membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V.

(2)   Aceste dispoziții se aplică indiferent dacă transferul fondurilor a fost efectuat în cadrul unei singure tranzacții sau în cadrul mai multor tranzacții care par să aibă legătură între ele.

(3)   Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, astfel cum este menționat la articolul 1 litera (r) autorităților competente ale statului membru în care este emis ordinul inițial de executare a transferului.

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri din partea unei persoane, a unei entități sau a unui organism iranian se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, astfel cum este menționat la articolul 1 litera (r) autorităților competente ale statului membru în care își are reședința beneficiarul sau în care este stabilit prestatorul de servicii de plată.

În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului nu intră sub incidența articolului 39, notificările și cererile de autorizare se adresează de către plătitor sau de către beneficiar autorităților competente ale statului membru în care plătitorul sau beneficiarul își are reședința.

(4)   În sensul alineatului (1) litera (c), autoritățile competente ale statelor membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V, acordă, în condițiile pe care acestea le consideră adecvate, o autorizație pentru un transfer de fonduri cu o valoare de 40 000 EUR sau mai mare, cu excepția cazului în care au motive întemeiate pentru a stabili că transferul de fonduri pentru care se solicită autorizația ar contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele activități:

(a)

activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;

(b)

dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare;

(c)

desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră; sau

(d)

activitățile interzise legate de explorarea țițeiului și a gazelor naturale, producerea de țiței și de gaze naturale, rafinarea sau lichefierea gazelor naturale, astfel cum sunt menționate la articolele 8, 9 și 11 de către o persoană, o entitate sau un organism iranian.

O autoritate competentă poate percepe o taxă pentru evaluarea cererilor de autorizare.

Se consideră că autorizația este acordată în cazul în care o autoritate competentă a primit o solicitare scrisă pentru eliberarea unei autorizații și nu a formulat, în termen de patru săptămâni, obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri. În cazul în care au fost formulate obiecții din cauza unei anchete aflate în desfășurare, autoritatea competentă declară acest lucru și comunică decizia adoptată în cel mai scurt timp. Autoritățile competente au acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și referitoare la aplicarea legii de care au nevoie pentru desfășurarea anchetei.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în cazul în care respinge o cerere de autorizare.

(5)   Prezentul articol nu se aplică atunci când o autorizație de transfer a fost acordată în conformitate cu articolele 13, 17, 18, 19 sau 20.

Articolul 22

(1)   Sucursalele și filialele, care intră sub incidența articolului 39, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran notifică autorității competente a statului membru în care sunt stabilite, astfel cum sunt indicate pe site-urile enumerate în anexa V, toate transferurile de fonduri efectuate sau primite de acestea, numele părților, valoarea și data tranzacțiilor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data efectuării sau de la data primirii transferului de fonduri. În cazul în care există informații disponibile, declarația trebuie să precizeze natura tranzacției și, după caz, natura produselor care fac obiectul tranzacției și, în special, să precizeze dacă este vorba de produse care sunt prevăzute la anexele I, II, III, IV sau VI din prezentul regulament și, în cazul în care exportul acestora face obiectul unei autorizații, să precizeze numărul licenței acordate.

(2)   Sub rezerva și în conformitate cu modalitățile stabilite pentru schimbul de informații, autoritățile competente notificate transmit fără întârziere aceste date, în funcție de necesități, autorităților competente ale celorlalte state membre în care sunt stabilite celelalte părți participante tranzacții, astfel încât să se evite efectuarea oricărei tranzacții care ar putea contribui la desfășurarea de activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.

Articolul 23

(1)   În cadrul activităților lor cu instituțiile de credit și financiare menționate la alineatul (2) și în vederea evitării ca aceste activități să contribuie la desfășurarea de activități nucleare cu risc de proliferare sau la perfecționarea vectorilor purtători de arme nucleare, instituțiile de credit și financiare care intră în domeniul de aplicare al articolului 39:

(a)

dau dovadă în mod constant de vigilență în ceea ce privește activitatea conturilor, inclusiv prin intermediul programelor lor de măsuri de precauție privind clienții și în conformitate cu obligațiile lor referitoare la spălarea banilor și la finanțarea terorismului;

(b)

solicită ca toate câmpurile de informații din instrucțiunile de plată care se referă la ordonatorul și la beneficiarul tranzacției în cauză să fie completate și refuză tranzacția în cazul în care informațiile cerute nu sunt furnizate;

(c)

păstrează toate înregistrările tranzacțiilor efectuate pentru o perioadă de cinci ani și le pun la dispoziția autorităților naționale, la cerere;

(d)

în cazul în care suspectează ori au motive întemeiate de a suspecta că fondurile au legătură cu finanțarea proliferării, informează în această privință unitatea de informații financiare (UIF) sau oricare altă autoritate competentă desemnată de statul membru în cauză, astfel cum este menționată pe site-urile enumerate în anexa V, fără a aduce atingere articolelor 5 și 16. UIF ori autoritatea competentă servesc drept centru național de primire și analiză a raportărilor de tranzacții suspecte cu privire la finanțarea eventuală a proliferării. FIU sau o altă autoritate competentă în acest domeniu are acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care are nevoie pentru a-și îndeplini în mod corespunzător această atribuție, inclusiv analiza informărilor privind tranzacțiile suspecte.

Cerințele de mai sus care vizează instituțiile de credit și financiare completează obligațiile existente care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 și din punerea în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (16).

(2)   Măsurile prevăzute la alineatul (1) se aplică instituțiilor financiare și de credit în activitățile pe care le desfășoară cu:

(a)

instituțiile de credit sau financiare cu sediul în Iran, inclusiv Banca Centrală a Iranului;

(b)

sucursale și filiale, atunci când intră în domeniul de aplicare al articolului 39, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran;

(c)

sucursale și filiale, atunci când nu intră în domeniul de aplicare al articolului 39, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran;

(d)

instituții de credit și financiare care nu au sediul în Iran, dar care sunt controlate de persoane cu domiciliul în Iran sau de entități cu sediul în Iran.

Articolul 24

(1)   Se interzice instituțiilor de credit și financiare aflate sub incidența articolului 39 să realizeze oricare din activitățile următoare:

(a)

deschiderea unui cont bancar la o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran, inclusiv la Banca Centrală a Iranului, sau la orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2);

(b)

stabilirea unei noi relații de bănci corespondente cu o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran, inclusiv cu Banca Centrală a Iranului, sau cu orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2);

(c)

deschiderea unui nou birou de reprezentanță în Iran sau înființarea unei noi sucursale sau filiale în Iran;

(d)

stabilirea unei noi întreprinderi comune cu o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran, inclusiv cu Banca Centrală a Iranului, sau cu orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2).

(2)   Se interzice:

(a)

autorizarea deschiderii unui birou de reprezentanță sau înființarea unei sucursale sau a unei filiale în Uniunea Europeană de către o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran, inclusiv de către Banca Centrală a Iranului, sau de către orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2);

(b)

încheierea unor acorduri pentru sau în numele unei instituții de credit sau al unei instituții financiare cu sediul în Iran, inclusiv al Băncii Centrale a Iranului, sau pentru, ori în numele oricărei instituții de credit sau financiare menționate la articolul 23 alineatul (2), cu privire la deschiderea unui birou de reprezentanță, sau înființarea unei sucursale sau filiale în Uniune;

(c)

acordarea unei autorizații pentru preluarea și continuarea activităților unei instituții de credit sau pentru orice alte activități care necesită autorizarea prealabilă, de către un birou de reprezentanță, o sucursală sau o filială a unei instituții de credit sau financiare cu sediul în Iran, inclusiv de Banca Centrală a Iranului, sau de orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2), în cazul în care biroul de reprezentanță, sucursala sau filiala nu a fost operațională înainte de 26 iulie 2010.

(d)

dobândirea sau extinderea unei participații sau dobândirea oricărei alte participații în capitalurile proprii la o instituție de credit sau financiară care intră sub incidența articolului 39 sau la orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 25

Se interzice:

(a)

vânzarea sau cumpărarea de obligațiuni publice sau garantate de stat, emise după data de 26 iulie 2010, în mod direct sau indirect, către sau de la următoarele entități:

(i)

Iranului sau guvernului acestuia, precum și organismelor publice, corporațiilor, agențiilor sale;

(ii)

o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran, inclusiv Banca Centrală a Iranului, sau orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2);

(iii)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele (i) sau (ii) sau la indicațiile acestuia;

(iv)

o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea unei persoane, a unei entități sau a unui organism menționat la punctele (i), (ii) sau (iii) sau controlat de acesta.

(b)

furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la obligațiuni publice sau garantate de stat emise după data de 26 iulie 2010 unei persoane, entități sau unui organism menționate la litera (a);

(c)

oferirea de asistență unei persoane, unei entități sau unui organism menționat la litera (a) în vederea emisiunii de obligațiuni publice sau garantate de stat, prin furnizarea de servicii de brokeraj, de publicitate sau a oricăror altor servicii cu privire la obligațiunile respective.

Articolul 26

(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea de servicii de asigurare și de reasigurare:

(i)

Iranului sau guvernului acestuia, precum și organismelor publice, corporațiilor, agențiilor sale;

(ii)

unei persoane, unei entități sau unui organism iranian, altele decât o persoană fizică; sau

(iii)

unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, atunci când acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele (i) sau (ii) sau la indicațiile acestuia;

(b)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicției prevăzute la litera (a).

(2)   Alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) nu se aplică furnizării de asigurări obligatorii sau de răspundere civilă către persoane, entități sau organisme iraniene stabilite în Uniunea Europeană.

(3)   Alineatul (1) litera (a) punctul (iii) nu se aplică furnizării de asigurări, inclusiv asigurări de sănătate și de călătorie persoanelor care acționează în nume propriu, cu excepția persoanelor înscrise pe lista din anexele VII și VIII, precum și de reasigurări referitoare la acestea.

Alineatul (1) litera (a) punctul (iii) nu împiedică furnizarea unei asigurări sau reasigurări proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o persoană, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) care nu figurează în anexele VII sau VIII.

În sensul alineatului (1) litera (a) punctul (iii), nu se consideră că o persoană, o entitate sau un organism acționează la indicațiile unei persoane, ale unei entități sau ale unui organism menționat la punctele (i) sau (ii) în cazurile în care aceste indicații servesc transbordării, încărcării, descărcării sau tranzitării în siguranță a unei nave sau aeronave aflate cu titlu temporar în apele iraniene sau în spațiul aerian iranian.

(4)   Prezentul articol interzice prelungirea și reînnoirea acordurilor de asigurare și reasigurare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, însă, fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (3), nu interzice respectarea acordurilor încheiate înainte de această dată.

CAPITOLUL VI

RESTRICȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Articolul 27

(1)   În scopul împiedicării transferului produselor și tehnologiilor cuprinse în Lista comună a produselor militare sau a căror furnizare, vânzare, transfer, export sau import este interzis prin prezentul regulament, toate produsele introduse sau care părăsesc teritoriul vamal al Uniunii din sau spre Iran, fac obiectul informațiilor înainte de plecare sau de sosire, ce vor fi transmise autorităților vamale competente din statul membru în cauză.

(2)   Normele care reglementează obligația de a furniza informații înainte de sosire sau de plecare, în special în ceea ce privește persoana care furnizează informațiile, termenele care trebuie respectate și datele solicitate, sunt stabilite în dispozițiile aplicabile privind declarațiile sumare de intrare și de ieșire, precum și declarațiile vamale din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(3)   Totodată, persoana care furnizează informațiile, astfel cum se menționează la alineatul (2), declară dacă bunurile sunt prevăzute în Lista comună a produselor militare sau în prezentul regulament și, în cazul în care exportul acestora este supus autorizării, precizează datele din licența de export acordată.

(4)   Până la data de 31 decembrie 2010, declarațiile sumare de intrare și de ieșire, precum și elementele suplimentare necesare menționate la alineatul (3) pot fi depuse în scris prin utilizarea documentelor comerciale, portuare sau de transport, în măsura în care acestea includ informațiile necesare.

(5)   Începând cu 1 ianuarie 2011, elementele suplimentare necesare menționate la prezentul articol se prezintă fie în scris, fie prin intermediul declarațiilor vamale, după caz.

Articolul 28

(1)   Furnizarea, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre, de servicii de buncheraj sau de aprovizionare a navelor sau de orice alte servicii pentru nave, destinate navelor deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de o persoană, entitate sau organism iranian este interzisă atunci când furnizorii serviciilor dețin informații, inclusiv de la autoritățile vamale competente, în baza informațiilor dinaintea sosirii și dinaintea plecării, menționate în articolul 27, care constituie motive serioase de a se considera că navele transportă produse prevăzute în Lista comună a produselor militare sau produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare.

(2)   Furnizarea de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre de servicii tehnice sau de întreținere aeronavelor de marfă deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de o persoană, entitate sau organism iranian este interzisă atunci când furnizorii serviciilor dețin informații, inclusiv de la autoritățile vamale competente, în baza informațiilor înainte de sosire și înainte de plecare menționate în articolul 27, care constituie motive serioase de a considera că aeronavele de marfă transportă produse prevăzute în Lista comună a produselor militare sau produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare sau de siguranță.

(3)   Interdicțiile menționate la alineatele (1) și (2) se aplică până când încărcătura a fost inspectată și, dacă este necesar, confiscată sau distrusă, după caz.

Toate confiscările și înlăturările pot fi efectuate, în conformitate cu legislația națională sau cu o decizie a unei autorități competente, pe cheltuiala importatorului sau pot fi recuperate de la orice altă persoană sau entitate responsabilă de tentativa de furnizare, vânzare, transfer sau export ilicit.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 29

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în temeiul oricărui contract sau oricărei tranzacții a căror executare ar fi fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau altor cereri de acest tip cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, și anume, o cerere de prelungire a plății unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei despăgubiri, în special o garanție financiară sau o despăgubire financiară, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

persoanele, entitățile sau organismele desemnate, enumerate în anexele VII și VIII;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism iranian, inclusiv guvernul iranian;

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b);

(2)   Executarea unui contract sau a unei tranzacții trebuie considerată ca fiind afectată de măsurile impuse prin Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau prin prezentul regulament în cazul în care existența sau conținutul cererii rezultă în mod direct sau indirect din respectivele măsuri.

(3)   În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul dispozițiilor alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la revizuirea judiciară a legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau cu prezentul regulament.

Articolul 30

În sensul articolului 8, al articolului 9, al articolului 11 alineatul (2) litera (c), al articolului 21 și al articolului 26, orice organism, entitate sau orice deținător al unor drepturi care decurg din atribuirea inițială, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, de către un guvern suveran, altul decât cel al Iranului, a unui acord de împărțire a producției, nu este considerat persoană, entitate sau organism iranian. În astfel de cazuri și în ceea ce privește articolul 8, autoritatea competentă a statului membru poate solicita garanții adecvate cu privire la utilizatorii finali din partea oricărui organism sau a oricărei entități pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul oricărui echipament sau tehnologii-cheie menționate în anexa VI.

Articolul 31

(1)   Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează imediat orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 16, autorităților competente din statele membre, menționate pe site-urile din anexa V, în care au reședința ori sunt situate și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre;

(b)

cooperează cu autoritățile competente menționate pe site-urile din anexa V pentru verificarea acestor informații.

(2)   Orice informație suplimentară primită direct de Comisie se comunică statelor membre în cauză.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 32

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, a personalului de conducere sau a angajaților acesteia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile sau resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Interdicțiile prevăzute de prezentul regulament nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor vor încălca această interdicție.

(3)   Comunicarea, cu bună credință, astfel cum se prevede la articolele 21, 22 și 23 de către o instituție sau o persoană care intră sub incidența prezentului regulament sau de către conducerea sau un angajat al unei asemenea instituții sau persoane, a informațiilor menționate la articolele 21, 22 și 23 nu antrenează în niciun fel răspunderea instituției, persoanei, conducerii instituției sau angajaților respectivi ai instituției.

Articolul 33

(1)   Un stat membru poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a se asigura că obligațiile care decurg din dreptul internațional, dreptul Uniunii sau dreptul național privind sănătatea și siguranța lucrătorilor și protecția mediului sunt respectate atunci când cooperarea cu o persoană, o entitate sau un organism din Iran ar putea fi afectată prin punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)   În scopul măsurilor luate în temeiul alineatului (1), interdicțiile prevăzute în articolul 8, articolul 9, articolul 11 alineatul (2) litera (c), articolul 16 alineatul (2), articolul 21 și articolul 26 nu se aplică.

(3)   Statele membre se informează reciproc în prealabil cu privire la măsurile de luat în temeiul alineatului (1).

Articolul 34

Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică toate informațiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații cu privire la încălcările și la problemele privind punerea în aplicare a acestui regulament și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

Articolul 35

Comisia:

(a)

modifică anexa II pe baza constatărilor făcute fie de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, fie de către Comitetul pentru sancțiuni, sau pe baza informațiilor furnizate de statele membre;

(b)

modifică anexa IV pe baza informațiilor furnizate de statele membre;

(c)

modifică anexa V pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 36

(1)   Atunci când Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism, Consiliul include această persoană fizică sau juridică, entitate sau un organism în anexa VII.

(2)   Atunci când Consiliul decide să supună o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism măsurilor menționate la articolul 16 alineatul (2), acesta modifică anexa VIII în consecință.

(3)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv justificarea includerii persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului menționat la alineatele (1) și (2), fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice sau entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(4)   Atunci când sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(5)   Atunci când Organizația Națiunilor Unite hotărăște să scoată de pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism sau să modifice datele de identificare ale unei persoane fizice sau juridice, ale unei entități sau organism inclus pe listă, Consiliul modifică anexa VII în consecință.

(6)   Lista din anexa VIII se revizuiește la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni.

Articolul 37

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre comunică aceste norme Comisiei, fără întârziere, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 38

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le menționează pe site-urile enumerate la anexa V. Comisiei i se notifică de către satele membre orice modificări ale adreselor site-urilor lor enumerate în anexa V.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisia cu privire la autoritățile lor competente, inclusiv cu privire la datele de contact ale acestora, precum și cu privire la toate modificările ulterioare.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, informa sau de a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte coordonate care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa V.

Articolul 39

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, din interiorul sau exteriorul Uniunii, care este resortisantul unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 40

Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se abrogă. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 41

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 25 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.

(2)  JO L 103, 20.4.2007, p. 1.

(3)  JO L 61, 28.2.2007, p. 49.

(4)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(9)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(10)  JO L 345, 19.12.2002, p. 1.

(11)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(12)  JO L 9, 15.1.2003, p. 3.

(13)  JO L 345, 8.12.2006, p. 1.

(14)  JO C 69, 18.3.2010, p. 19.

(15)  JO L 82, 22.3.1997, p. 1.

(16)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.


ANEXA I

PARTEA A

Produse și tehnologii menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), articolul 2 alineatul (2), articolul 4 și articolul 5 alineatul (1) literele (b) și (d)

Prezenta anexă conține toate produsele și tehnologiile menționate și definite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, cu excepția următoarelor:

Punctul din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Descriere

5A001

Sisteme, echipamente, componente și accesorii de telecomunicații, după cum urmează:

a.

orice tip de echipamente de telecomunicații care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici, funcțiuni sau particularități:

1.

special concepute pentru a rezista la efecte electronice tranzitorii sau la efectele impulsului electromagnetic, ambele rezultate în urma unei explozii nucleare;

2.

prezintă o rezistență specială la radiații gama, neutronice sau ionice sau

3.

sunt special concepute pentru a funcționa la temperaturi situate în afara domeniului de temperatură 218 K (55 °C) - 397 K (124 °C);

Notă: 5A001.a.3. se aplică numai echipamentelor electronice.

Notă: 5A001.a.2. și 5A001.a.3. nu supun controlului echipamentele concepute sau modificate pentru utilizare la bordul sateliților.

b.

sisteme și echipamente de telecomunicații, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici, funcțiuni sau particularități:

1.

sunt sisteme de comunicații subacvatice, nelegate de o bază, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

o frecvență acustică purtătoare situată în afara domeniului 20 kHz – 60 kHz;

b.

utilizează o frecvență electromagnetică purtătoare sub 30 kHz;

c.

utilizează tehnici electronice de ghidare a fasciculului; sau

d.

utilizează „lasere” sau diode electroluminiscente (leduri) cu o lungime de undă la ieșire mai mare de 400 nm, dar mai mică de 700 nm, într-o „rețea locală”;

2.

sunt echipamente radio care funcționează în banda 1,5 MHz – 87,5 MHz și au toate caracteristicile următoare:

a.

posibilitatea anticipării și a selecției automate a frecvențelor și a „vitezelor de transfer digital total”, pe canal, în scopul optimizării transmisiei și

b.

încorporează o configurație de amplificator de putere linear, capabil să prelucreze simultan semnale multiple la o putere de ieșire egală cu 1 kW sau mai mare, în gama de frecvențe de la 1,5 MHz la 30 MHz, dar inferioare acestei ultime valori, sau la o putere de ieșire egală cu 250 W sau mai mare, în gama de frecvențe de la 30 MHz la 87,5 MHz maximum, pe o „lățime de bandă instantanee” egală cu o octavă sau mai mare și cu un conținut de armonici și de distorsiuni la ieșire mai bun de -80 dB;

3.

sunt echipamente radio care utilizează tehnici de „spectru împrăștiat”, inclusiv tehnici cu „salt de frecvență”, altele decât cele specificate la 5A001.b.4., și care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

utilizează coduri de împrăștiere programabile de utilizator; sau

b.

transmit o lățime de bandă totală care este egală cu de 100 de ori lățimea de bandă a oricărui canal de informație sau mai mare și depășește 50 kHz;

Notă: 5A001.b.3.b. nu include echipamentele radio special concepute pentru utilizarea în sistemele de radiocomunicații celulare în benzile civile.

Notă: 5A001.b.3. nu include echipamentele care funcționează la o putere de ieșire de 1 W sau mai mică.

4.

sunt echipamente radio care utilizează tehnici de modulație de bandă ultralargă, care au coduri de decupare în canale programabile de către utilizator, coduri de criptare sau coduri de identificare a rețelei, și care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

o lățime de bandă care depășește 500 MHz; sau

b.

o „lățime de bandă fracționată” de 20% sau mai mult;

5.

sunt receptoare radio controlate digital, care au toate caracteristicile următoare:

a.

dispun de mai mult de 1 000 de canale;

b.

realizează un „timp de comutare a frecvenței” mai mic de 1 ms;

c.

caută sau scanează în mod automat o parte a spectrului electromagnetic; și

d.

identifică semnalele recepționate sau tipul transmițătorului; sau

Notă: 5A001.b.5. nu include echipamentele radio special concepute pentru utilizarea în sistemele de radiocomunicații celulare în benzile civile.

6.

asigură funcțiuni de „prelucrare a semnalelor” digitale pentru a realiza ieșirea de „codare vocală” la viteze mai mici de 2 400 biți/s;

1.

5A001.b.6. se aplică semnalului de ieșire al „codării vocale” a vorbirii continue pentru „codarea vocală” cu o viteză variabilă.

2.

În sensul celor menționate la 5A001.b.6, „codarea vocală” este definită ca tehnica de eșantionare a vocii umane și de convertire a acestor eșantioane într-un semnal digital, luând în considerare caracteristicile specifice ale vorbirii umane.

c.

cabluri cu fibre optice pentru comunicații, fibre optice și accesorii, după cum urmează:

1.

fibre optice cu o lungime mai mare de 500 m, despre care fabricantul menționează că sunt capabile să suporte un „test de probă” al rezistenței la întindere de 2 × 109 N/m2 sau mai mult;

Notă tehnică:

„Test de probă”: testarea, atât pe parcursul procesului de producție, cât și după, se realizează prin aplicarea dinamică a unui efort de întindere prescris asupra unei fibre optice cu lungimea de la 0,5 m până la 3 m, în timp ce aceasta este trecută cu o viteză de deplasare cuprinsă între 2 și 5 m/s prin cabestane cu diametrul de aproximativ 150 mm. Temperatura ambiantă este de 293K (20°C), iar umiditatea relativă de 40%. Pentru realizarea testului de probă, pot fi utilizate standardele naționale echivalente.

2.

cabluri cu fibre optice și accesorii, concepute pentru utilizarea subacvatică;

Notă: 5A001.c.2. nu include cablurile și accesoriile standard pentru telecomunicații civile.

N.B.: 1Pentru cabluri ombilicale subacvatice și conectoarele aferente, a se vedea 8A002.a.3.

N.B.: 2 Pentru conectoare sau dispozitive cu fibre optice de penetrare a pereților navei, a se vedea 8A002.c.

d.

„antene cu rețele fazate, orientabile electronic”, care funcționează la frecvențe de peste 31,8 GHz;

Notă: 5A001.d. nu include „antene cu rețele fazate, orientabile electronic” utilizate în sistemele de aterizare, cu instrumente conforme standardelor ICAO referitoare la sistemele de aterizare cu microunde (MLS).

e.

echipamente radiogoniometrice care funcționează la frecvențe ce depășesc 30 MHz și care au toate caracteristicile următoare, și componente special concepute pentru acestea:

1.

„lățimea de bandă instantanee” de 10 MHz sau mai mult; și

2.

capacitatea de a găsi o direcție de orientare pentru transmițătoarele radio necooperante cu durata semnalului mai mică de 1 ms;

f.

echipamente de bruiere special concepute sau modificate pentru a interfera cu serviciile de telecomunicații mobile sau pentru a le bloca, neutraliza, deteriora sau corupe intenționat sau selectiv, care îndeplinesc oricare dintre funcțiile de mai jos, precum și componente special concepute pentru acestea:

1.

simulează funcțiile echipamentelor rețelei de acces radio (Radio Acces Network – RAN);

2.

detectează și exploatează caracteristicile specifice ale protocoalelor de telecomunicații mobile folosite (de exemplu, GSM); sau

3.

exploatează caracteristicile specifice ale protocoalelor de telecomunicații mobile folosite (de exemplu, GSM);

N.B.: Pentru echipamente de bruiere GNSS, a se vedea Lista produselor militare.

g.

sisteme sau echipamente de localizare coerentă pasivă (PCL), special concepute pentru detectarea și urmărirea obiectelor mobile prin măsurarea reflecțiilor emisiilor de radiofrecvențe în mediu, furnizate de către transmițătoarele fără radar;

Transmițătoarele fără radar pot include stații bază de radio, de televiziune sau de telefonie mobilă de uz comercial.

Notă: 5A001.g. nu include nici:

a.

echipamente radioastronomice, nici

b.

sisteme sau echipamente care necesită o transmisie radio de la țintă.

h.

echipamente electronic concepute sau modificate astfel încât să activeze prematur sau să prevină declanșarea dispozitivelor explozive improvizate controlate prin radio (RCIED):

N.B.: A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

5A002

Sisteme și echipamente pentru „securitatea informațiilor” și componentele aferente, după cum urmează:

a.

sisteme, echipamente, „ansambluri electronice” pentru aplicații specifice, module și circuite integrate pentru „securitatea informațiilor”, precum și alte componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.: Pentru controlul echipamentelor de recepție pentru sistemele globale de navigație prin sateliți (GNSS) care conțin sau care utilizează decriptarea (de exemplu, GPS sau GLONASS), a se vedea 7A005.

1.

concepute sau modificate pentru a utiliza „criptografia”, utilizând tehnici digitale pentru efectuarea tuturor funcțiilor criptografice, altele decât autentificarea sau semnătura digitală, și care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

Funcțiile de autentificare și semnătură digitală includ funcția asociată de gestionare a cheilor.

2.

Autentificarea include toate aspectele care țin de controlul accesului în cazurile în care nu există o criptare a fișierelor sau a textului, cu excepția celor direct legate de protecția parolei, a numărului personal de identificare (PIN) sau a datelor similare pentru a preveni accesul neautorizat.

3.

„Criptografia” nu include tehnici de compresie sau de codare a datelor „fixe”.

Notă: 5A002.a.1. include echipamentele concepute sau modificate să utilizeze „criptografia” care folosește principii analogice atunci când sunt puse în practică cu ajutorul unor tehnici digitale.

a.

un „algoritm simetric” care folosește o lungime a cheii care depășește 56 biți; sau

b.

un „algoritm asimetric” în cazul căruia securitatea algoritmului este bazată pe unul dintre următoarele elemente:

1.

factorizarea numerelor întregi ce depășesc 512 biți (de exemplu, RSA);

2.

calcularea logaritmilor discreți într-un grup multiplicativ de câmpuri finite cu dimensiunea mai mare de 512 biți (de exemplu, Diffie-Hellman asupra Z/pZ); sau

3.

logaritmi discreți într-un grup, altul decât cel menționat la 5A002.a.1.b.2. care depășește 112 biți (de exemplu, Diffie-Hellman asupra unei curbe eliptice);

2.

sunt concepute sau modificate pentru a realiza funcții criptanalitice;

3.

neutilizat;

4.

special concepute sau modificate pentru a reduce emiterea compromițătoare de semnale purtătoare de informație dincolo de ceea ce este necesar pentru sănătate, securitate sau standarde de interferență electromagnetică;

5.

concepute sau modificate pentru a utiliza tehnici criptografice în scopul generării codului de împrăștiere pentru sisteme cu „spectru împrăștiat”, altele decât cele menționate la 5A002.a.6, care includ codul de salt pentru sisteme cu „salt de frecvență”;

6.

concepute sau modificate pentru a utiliza tehnici criptografice pentru generarea codurilor de decupare în canal, a codurilor de bruiere sau a codurilor de identificare a rețelei, pentru sisteme care utilizează tehnici de modulație de bandă ultralargă, și care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

o lățime de bandă care depășește 500 MHz; sau

b.

o „lățime de bandă fracționată” de 20% sau mai mult;

7.

sisteme și dispozitive de securitate non-criptografice aferente tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) evaluate la un nivel de siguranță superior clasei EAL-6 (evaluation assurance level) din criteriile comune (CC) sau echivalent;

8.

sisteme de cabluri pentru comunicații concepute sau modificate pentru a utiliza mijloace mecanice, electrice sau electronice pentru detectarea conectării frauduloase;

9.

concepute sau modificate pentru a utiliza „criptografia cuantică”.

Notă tehnică:

„Criptografia cuantică” este cunoscută, de asemenea, ca distribuția cuantică a cheilor (quantum key distribution – QKD).

Notă: 5A002 nu include:

a.

„cartelele inteligente personalizate” care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

în cazul în care capacitatea criptografică este restricționată pentru utilizarea în echipamente sau sisteme care nu sunt vizate la literele b.-g. din prezenta notă sau

2.

pentru aplicații generale de uz public, în cazul în care capacitatea criptografică nu este accesibilă utilizatorului și este special concepută și limitată pentru a permite protecția datelor cu caracter personal stocate în interior;

N.B. În cazul în care o „cartelă inteligentă personalizată” are funcții multiple, statutul de control al fiecărei funcții este evaluat individual.

b.

echipamentele de recepție pentru emisiunile radiodifuzate, televiziunea plătită sau emisiuni similare cu audiență restrânsă, de tip comercial, care nu utilizează criptarea digitală, cu excepția celor utilizate exclusiv pentru trimiterea informațiilor referitoare la programe sau facturi către furnizorii serviciilor de emisie;

c.

echipamente la care capacitatea criptografică nu este accesibilă utilizatorului și care sunt special concepute și limitate pentru a permite oricare dintre următoarele operațiuni:

1.

execuția de „produse software” protejate împotriva copierii;

2.

accesul la oricare dintre următoarele:

a.

conținutul protejat la copiere, stocat pe un suport numai pentru citire sau

b.

informațiile stocate în formă criptată pe un suport (de exemplu, cu privire la protecția drepturilor de proprietate intelectuală) în cazul în care suportul este oferit spre vânzare publicului în seturi identice;

3.

controlul copierii datelor audio-video protejate prin drepturile de autor sau

4.

criptarea și/sau decriptarea pentru protejarea bibliotecilor, caracteristicile de concepție sau date conexe pentru proiectarea dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor integrate;

d.

echipamente criptografice special concepute și limitate pentru uz bancar sau „tranzacții financiare”;

Notă tehnică:

„Tranzacțiile financiare” menționate la 5A002, nota d, includ colectarea și reglementarea tarifelor sau a funcțiunilor de credit.

e.

radiotelefoanele portabile sau mobile pentru uz civil (de exemplu, pentru folosirea în sisteme de radiocomunicații celulare comerciale civile) care nu sunt capabile să transmită direct date criptate către un alt radiotelefon sau echipament [altul decât echipamentul rețelei de acces radio (Radio Acces Network – RAN)], nici să transmită date criptate prin intermediul unui echipament RAN [de exemplu, controler de rețea radio (Radio Network Controller – RNC) sau controlerul stației de bază (Base Station Controller – BSC)];

f.

echipamente de telefonie fără fir, care nu sunt capabile să efectueze o criptare terminal – terminal atunci când raza de acțiune maximă efectivă a operării fără fir, fără amplificator de antenă (de exemplu, un salt singular, fără releu de retransmitere între terminal și stația bază) este mai mică de 400 m, conform specificației producătorului;

g.

radiotelefoane portabile sau mobile și dispozitive client wireless similare pentru uz civil, care pun în aplicare numai standarde criptografice publicate sau comerciale (cu excepția funcțiilor antipiratare, care pot fi nepublicate) și care respectă de asemenea dispozițiile literelor (b)-(d) din Nota privind criptografia (nota 3 din categoria 5, partea a 2-a), care au fost adaptate pentru o aplicație specifică în industria civilă și prezintă caracteristici care nu afectează funcționalitatea criptografică a acestor dispozitive originale nepersonalizate;

h.

echipamente special concepute pentru întreținerea radiotelefoanelor portabile sau mobile și a dispozitivelor client wireless similare, care respectă toate dispozițiile din Nota privind criptografia (nota 3 din categoria 5, partea a 2-a), atunci când echipamentele de întreținere îndeplinesc toate condițiile următoare:

1.

funcționalitatea criptografică a echipamentelor de întreținere nu poate fi schimbată cu ușurință de către utilizatorul echipamentelor;

2.

echipamentele de întreținere sunt concepute pentru instalare, fără asistență ulterioară substanțială din partea furnizorului și

3.

echipamentele de întreținere nu pot schimba funcționalitatea criptografică a dispozitivului care este întreținut;

i.

echipamente fără fir pentru „rețea locală privată” care utilizează numai standarde criptografice publicate sau comerciale și în cazul cărora capacitatea criptografică este limitată la o valoare nominală de funcționare care nu depășește 30 de metri în conformitate cu specificațiile producătorului.

5B001

Echipamente, componente și accesorii de testare, inspecție si producție în materie de telecomunicații, după cum urmează:

a.

echipamente, precum și componente și accesorii special concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor, a funcțiunilor sau a particularităților menționate la 5A001;

Notă: 5B001.a. nu include echipamentele pentru determinarea caracteristicilor fibrelor optice.

b.

echipamente și componentele sau accesoriile acestora, special concepute pentru „dezvoltarea” oricăruia dintre următoarele echipamente de comutare sau de transmisie de telecomunicații:

1.

echipamente care utilizează tehnici digitale concepute să funcționeze la o „viteză de transfer digital total ” ce depășește 15 Gbiți/s;

La echipamentele de comutare, „viteza de transfer digital total” este măsurată pe portul sau linia cu cea mai mare viteză.

2.

echipamente care utilizează un „laser” și prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

o lungime de undă a semnalului transmis ce depășește 1 750 nm;

b.

realizează „amplificare optică” prin utilizarea de amplificatoare cu fibre din fluorură dopate cu praseodim (PDFFA);

c.

utilizează tehnici de transmisie sau detecție optică coerente (denumite, de asemenea, tehnici optice heterodine sau homodine); sau

d.

utilizează tehnici analogice și au o lățime de bandă care depășește 2,5 GHz;

Notă: 5B001.b.2.d. nu include echipamentele special concepute pentru „dezvoltarea” sistemelor TV comerciale.

3.

echipamente care utilizează „comutarea optică”;

4.

echipamente radio care utilizează tehnici de modulare a amplitudinii în quadratură (QAM) peste nivelul 256; sau

5.

echipamente care utilizează „semnalizarea pe un canal comun” cu funcționare în mod neasociat.

5B002

Echipamente de testare, inspecție și „producție” care asigură „securitatea informațiilor”, după cum urmează:

a.

echipamente special concepute pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor menționate la 5A002 sau 5B002.b.;

b.

echipamente de măsură special concepute pentru a evalua și valida funcțiunile de „securitate a informațiilor” ale echipamentelor menționate la 5A002 sau ale „produselor software” menționate la 5D002.a. sau la 5D002.c.

5D001

„Produse software”, după cum urmează:

a.

„produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor, a funcțiunilor sau a caracteristicilor menționate la 5A001;

b.

„produse software” special concepute sau modificate pentru a susține „tehnologia” menționată la 5E001;

c.

„produse software” specifice, special concepute sau modificate pentru a asigura caracteristicile, funcțiile sau trăsăturile specifice ale echipamentului menționate la 5A001 sau 5B001;

d.

„produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea” unuia dintre următoarele echipamente de comutație sau de transmisiuni de telecomunicații:

1.

echipamente care utilizează tehnici digitale concepute să funcționeze la o „viteză de transfer digital total ” ce depășește 15 Gbiți/s;

Notă tehnică:

La echipamentele de comutare, „viteza de transfer digital total” este măsurată pe portul sau linia cu cea mai mare viteză.

2.

echipamente care utilizează un „laser” și prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

o lungime de undă a semnalului transmis ce depășește 1 750 nm; sau

b.

utilizează tehnici analogice și au o lățime de bandă care depășește 2,5 GHz;

Notă: 5D001d.2.b. nu include „produsele software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea” sistemelor TV comerciale.

3.

echipamente care utilizează „comutarea optică”; sau

4.

echipamente radio care utilizează tehnici de modulare a amplitudinii în quadratură (QAM) peste nivelul 256.

5D002

„Produse software”, după cum urmează:

a.

„produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” de echipamente menționate la 5A002 sau „produse software” menționate la 5D002.c.;

b.

„produse software” special concepute sau modificate pentru a susține „tehnologia” menționată la 5E002;

c.

„Produse software”specifice, după cum urmează:

1.

„produse software” care au caracteristicile sau care execută sau simulează funcțiunile echipamentelor menționate la 5A002;

2.

„produse software” destinate certificării „produselor software” menționate la 5D002.c.1.

Notă: 5D002 nu include „produsele software” după cum urmează:

a.

„produse software” necesare pentru „utilizarea” echipamentelor care nu sunt supuse controlului, conform notei de la 5A002;

b.

„produse software” care execută oricare dintre funcțiunile echipamentelor care nu sunt supuse controlului, conform notei de la 5A002.

5E001

„Tehnologii”, după cum urmează:

a.

„tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” (exclusiv exploatarea) de echipamente, funcțiuni sau particularități menționate la 5A001 sau de „produse software”, menționate la 5D001.a.;

b.

„tehnologii” specifice, după cum urmează:

1.

„tehnologie”„necesară” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de echipamente de telecomunicații special concepute pentru a fi utilizate la bordul sateliților;

2.

„tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „utilizarea” tehnicilor de comunicație „laser” care permit recepționarea și urmărirea automată a semnalelor și menținerea comunicațiilor în medii extraatmosferice sau subacvatice;

3.

„tehnologie” pentru „dezvoltarea” receptoarelor celulare digitale pentru stații de bază a căror capacitate de recepție care permite funcționarea multibandă, multicanal, multimod, multialgoritm de codare sau multiprotocol poate fi modificată prin schimbări aduse „produselor software”;

4.

„tehnologie” pentru „dezvoltarea” tehnicilor de „spectru împrăștiat”, inclusiv tehnicile cu „salturi de frecvență”;

c.

„tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” unuia dintre următoarele echipamente:

1.

echipamente care utilizează tehnici digitale concepute să funcționeze la o „viteză de transfer digital total ” ce depășește 15 Gbiți/s;

Notă tehnică:

La echipamentele de comutare, „viteza de transfer digital total” este măsurată pe portul sau linia cu cea mai mare viteză.

2.

echipamente care utilizează un „laser” și prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

o lungime de undă a semnalului transmis ce depășește 1 750 nm;

b.

realizează o „amplificare optică” care utilizează amplificatoare cu fibre din fluorură dopate cu praseodim (PDFFA);

c.

utilizează tehnici de transmisie sau detecție optică coerente (denumite, de asemenea, tehnici optice heterodine sau homodine);

d.

utilizează tehnici de multiplexare prin divizarea lungimii de undă a purtătorilor optici la intervale mai mici de 100 GHz; sau

e.

utilizează tehnici analogice și au o lățime de bandă care depășește 2,5 GHz;

Notă: 5E001.c.2.e. nu include „tehnologia” pentru „dezvoltarea” sau „producția” sistemelor TV comerciale.

N.B.: Pentru „tehnologia” pentru „dezvoltarea” sau pentru „producția” echipamentelor care utilizează un laser și care nu sunt destinate telecomunicațiilor, a se vedea 6E.

3.

echipamente care utilizează „comutarea optică”;

4.

echipamente radio care au oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

tehnici de modulație în amplitudine în quadratură (QAM) peste nivelul 256;

b.

funcționează la frecvențe de intrare sau de ieșire ce depășesc 31,8 GHz; sau

Notă: 5E001.c.4.b. nu vizează „tehnologia” pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor concepute sau modificate pentru a funcționa în orice bandă de frecvență care este alocată de UIT pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radiodeterminare.

c.

funcționează în banda de frecvență 1,5 MHz – 87,5 MHz și încorporează tehnici adaptive care realizează o suprimare mai mare de 15 dB a semnalului de interferență;

5.

echipamente care utilizează „semnalizarea pe un canal comun” cu funcționare în mod neasociat; sau

6.

echipamente mobile care prezintă toate caracteristicile următoare:

a.

funcționează la o lungime de undă optică mai mare sau egală cu 200nm și mai mică sau egală cu 400nm; și

b.

funcționează ca o „rețea locală”;

d.

„tehnologia”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” circuitelor integrate monolitice de microunde amplificatoare de putere (MMIC), special concepute pentru telecomunicații și care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 3,2 GHz și până la 6 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 4 W (36 dBm) cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 15%;

2.

sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 6 GHz și până la 16 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 1 W (30 dBm) cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10%;

3.

sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 16 GHz și până la 31,8 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 0,8 W (29 dBm) cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10%;

4.

destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 31,8 GHz până la 37,5 GHz inclusiv;

5.

sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 37,5 GHz și până la 43,5 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 0,25 W (24 dBm) cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10%; sau

6.

destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 43,5 GHz;

e.

„tehnologia” în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” dispozitivelor și circuitelor electronice, special concepute pentru telecomunicații și care conțin elemente fabricate din materiale „superconductoare”, special concepute pentru a funcționa la temperaturi situate sub „temperatura critică” a cel puțin unuia dintre constituenții „superconductori” și care prezintă oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

comutarea în curent pentru circuitele digitale care utilizează porți „superconductoare” care au produsul dintre timpul de întârziere pe poartă (în secunde) și puterea disipată pe poartă (în wați) mai mic de10-14 J; sau

2.

selecția de frecvență la toate frecvențele care utilizează circuite rezonante cu valori pentru Q ce depășesc 10 000.

5E002

„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” de echipamente menționate la 5A002, 5B002 sau „produse software” menționate la 5D002.a. sau 5D002.c.

PARTEA B

Articolul 6 se aplică următoarelor produse:

Punctul din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Descriere

0A001

„Reactoare nucleare”, echipamente și componente ale acestora special concepute sau pregătite, după cum urmează:

a.

„reactoare nucleare”;

b.

vase metalice sau principalele părți prefabricate ale acestora, inclusiv capacul vasului de presiune al reactorului, special concepute sau pregătite să conțină zona activă a „reactorului nuclear”;

c.

echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru a introduce sau a extrage combustibilul dintr-un „reactor nuclear”;

d.

bare de control special concepute sau pregătite pentru a controla procesul de fisiune într-un „reactor nuclear”, structurile de susținere sau suspensie ale acestora, mecanismele de acționare și tuburile de ghidare ale barelor;

e.

tuburi sub presiune special concepute sau pregătite să conțină elementele combustibile și agentul primar de răcire a unui „reactor nuclear” la o presiune de operare care depășește 5,1 MPa;

f.

zirconiu metalic și aliaje, sub formă de tuburi sau de ansambluri de tuburi, în care raportul în greutate hafniu/zirconiu este mai mic de 1:500, special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”;

g.

pompe de răcire, special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a „reactoarelor nucleare”;

h.

„componente interne ale reactorului nuclear” special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”, inclusiv coloanele de susținere a miezului reactorului, canalele de combustibil, ecranele termice, deflectoarele, plăcile rețea ale zonei active și plăcile difuzorului;

Notă: La 0A001.h, „componente interne ale reactorului nuclear” înseamnă toate structurile majore din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcții, cum sunt susținerea zonei active, menținerea alinierii combustibilului, ghidarea agentului primar de răcire, asigurând ecranarea de radiații a vasului reactorului și ghidarea instrumentației din zona activă.

i.

schimbătoare de căldură (generatoare de abur) special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

j.

instrumente de detecție și măsură a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activă a „reactorului nuclear”.

0C002

Uraniu cu îmbogățire redusă care face obiectul punctului 0C002 atunci când este încorporat în elemente asamblate de combustibil nuclear


ANEXA II

Produse și tehnologii menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), articolul 2 alineatul (3), articolul 4, articolul 5 alineatul (1) litera (b) și articolul 5 alineatul (1) litera (d)

NOTE INTRODUCTIVE

1.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana denumită „Descriere” se referă la descrierile produselor și ale tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

2.

Prezența unui număr de referință în coloana intitulată „Produsul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009” înseamnă că specificațiile produsului prezentat în coloana „Descriere” nu fac parte din parametrii prevăzuți în descrierea produsului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3.

Definițiile termenilor aflați între ‘ghilimele simple’ figurează într-o notă tehnică referitoare la produsul respectiv.

4.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” figurează în anexa I la regulamentul (CE) nr. 428/2009.

NOTE GENERALE

1.

Interdicțiile la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante din cauza exportului de produse neinterzise (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente care fac obiectul interdicției, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi, în mod practic, demontate și folosite în alte scopuri.

N.B.: Pentru a decide dacă una sau mai multe componente care fac obiectul interdicției sunt considerate element principal, trebuie să se evalueze factorii de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele care fac obiectul interdicției elementul principal al produselor achiziționate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă cuprind atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea II.B.)

1.

În conformitate cu dispozițiile secțiunii II.B., este interzisă vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologie”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export este interzisă în partea A (Produse) de mai jos.

2.

„Tehnologia”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care fac obiectul interdicției rămâne supusă interdicției chiar și atunci când se aplică unor produse care nu sunt interzise.

3.

Interdicțiile nu se aplică „tehnologiei” care constituie minimul necesar pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt interzise sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau cu prezentul regulament.

4.

Interdicțiile referitoare la transferurile de „tehnologie” nu se aplică nici cunoștințelor care aparțin „domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale”, nici cunoștințelor minime necesare pentru solicitarea de brevete.

II.A.   PRODUSE

A0.   Substanțe, instalații și echipamente nucleare

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A0.001

Lămpi cu catod cavitar, după cum urmează:

a.

lămpi cu catod cavitar cu iod cu ferestre din siliciu pur sau cuarț

b.

lămpi cu catod cavitar cu uraniu

II.A0.002

Izolatori Faraday cu lungimea de undă 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Rețele optice cu lungimea de undă 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Fibre optice cu lungimea de undă de 500 nm - 650 nm acoperite cu straturi antireflexie cu lungimea de undă de 500 nm - 650 nm, diametrul miezului acestora fiind mai mare de 0,4 mm și cel mult egal cu 2 mm

II.A0.005

Componente și echipamente de testare ale vaselor reactoarelor nucleare, altele decât cele specificate în 0A001, după cum urmează:

1.

dispozitive de etanșare

2.

componente interne

3.

echipamente de etanșare, de testare și de măsură

0A001

II.A0.006

Sisteme de detecție nucleară pentru detectarea, identificarea sau cuantificarea materialelor radioactive și a radiației de origine nucleară și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele indicate la 0A001.j. sau la 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Valve cu etanșare tip burduf fabricate din aliaj de aluminiu sau din oțel inoxidabil de tip 304, 304L sau 316 L

Notă: Această poziție nu include valvele cu obturator de suflare definite la 0B001.c.6 și 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Oglinzi laser, altele decât cele menționate la 6A005.e, confecționate din substraturi care au un coeficient de dilatare termică de Formula sau mai puțin de 20 C (de exemplu, siliciu topit sau safir).

Notă: Această poziție nu include sistemele optice special proiectate pentru aplicații astronomice, cu excepția cazului în care oglinzile conțin siliciu topit.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Oglinzi laser, altele decât cele menționate la 6A005.e.2, confecționate din substraturi care au un coeficient de dilatare termică de

Formula

sau mai puțin, la 20 °C (de exemplu, siliciu topit).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Conducte, instalații de conducte, flanșe, garnituri fabricate din sau placate cu nichel sau aliaj de nichel cu un conținut de nichel de peste 40 % din greutate, altele decât cele menționate la 2B350.h.1, pentru conducte cu diametru intern mai mic de 100 mm.

2B350

II.A0.012

Incinte ecranate pentru manipularea, depozitarea și folosirea substanțelor radioactive (camere fierbinți).

0B006

II.A0.013

„Uraniu natural” sau „uraniu sărăcit” sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus sau concentrat chimic și orice alt material care conține unul sau mai multe din materialele menționate anterior, altele decât cele menționate la 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere de detonare cu o capacitate de absorbție a exploziei superioară echivalentului a 2,5 kg TNT.


A1.   Materiale, produse chimice, „microorganisme” și „toxine”

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A1.001

Solvent pe bază de acid fosforic (2-etil-hexil) (HDEHP sau D2HPA) număr CAS (Chemical Abstract Number) 298-07-7 în orice cantitate, cu o puritate mai mare de 90 %.

II.A1.002

Fluor gazos [Număr CAS (Chemical Abstract Number) 7782-41-4] cu o puritate mai mare de 95 %.

II.A1.005

Celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 100 g de fluor pe oră.

Notă: Această poziție nu include celulele electrolitice definite la articolul 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalizatori, alții decât cei interziși la 1A225, care conțin platină, paladiu sau rodiu, folosiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminiu și aliaje de aluminiu, altele decât cele indicate la 1C002.b.4 sau 1C202.a, brute sau semifabricate, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 460 MPa sau mai mare la o temperatură de 293 K (20 °C); sau

b.

cu o rezistență la tracțiune egală cu 415 MPa sau mai mare la de 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, cu o permeabilitate relativă inițială de 120 000 sau mai mare și o grosime între 0,05 și 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

„Materiale fibroase sau filamentare” sau produse preimpregnate, după cum urmează:

a.

„materiale fibroase sau filamentare” cu carbon sau cu aramide, care prezintă oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 10 × 106 m; sau

2.

o „rezistență specifică la tracțiune” care depășește 17 × 104 m;

b.

„materiale fibroase sau filamentare” pe bază de sticlă, care prezintă oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 3,18 × 106 m; sau

2.

o „rezistență specifică la tracțiune” care depășește 76,2 × 103 m;

c.

„toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală cu 15 mm sau mai mică (odată preimpregnate), confecționate din „materiale fibroase sau filamentare” cu carbon sau pe bază de sticlă, altele decât cele indicate la II.A1.010.a.sau b.

Notă: Această poziție nu include „materialele fibroase sau filamentare” definite la articolele 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a și 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibre impregnate cu rășină sau gudron (preimpregnate), fibre acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricate din fibre de carbon”, după cum urmează:

a.

fabricate din „materialele fibroase sau filamentare” indicate la II.A1.009;

b.

b. „materiale fibroase sau filamentare” de carbon impregnate cu „matrice” de rășină epoxidică (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau a laminatelor pentru aeronave, indicate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c., în care dimensiunile plăcilor individuale nu depășesc 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnatele menționate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c, atunci când sunt impregnate cu rășini fenolice sau epoxidice care au o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mică de 433 K (160 °C) și o temperatură de întărire mai mică decât temperatura de tranziție vitroasă.

Notă: Această poziție nu include „materialele fibroase sau filamentare” definite la articolul 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Materiale compozite din ceramică armate cu carbură de siliciu care pot fi utilizate pentru capetele scuturilor de protecție, pentru modulele spațiale de reintrare, pentru voleturile de ajutaj, utilizabile pentru „rachete”, altele decât cele indicate la 1C107.

1C107

II.A1.012

Oțeluri maraging, altele decât cele indicate la 1C116 sau 1C216, „capabile să dezvolte” o rezistență maximă la tracțiune egală cu 2050 MPa sau mai mare, la o temperatură de 293 K (20 °C).

Notă tehnică:

Sintagma „oțel maraging capabil să” înseamnă oțel maraging înainte de sau după tratamentul termic.

1C216

II.A1.013

Tungsten, tantal, carbură de tungsten, carbură de tantal și aliaje care cumulează caracteristicile următoare:

a.

prezintă o formă de cavitate simetrică, cilindrică sau sferică (inclusiv segmente de cilindru) cu un diametru interior între 50 mm și 300 mm; precum și

b.

o masă mai mare de 5 kg.

Notă: Această poziție nu include tungstenul, carbura și aliajele de tungsten definite la articolul 1C226.

1C226

II.A1.014

Pudre elementare de cobalt, neodim ori samariu, sau aliaje sau amestecuri ale acestora, care conțin cel puțin 20 % din greutate cobalt, neodim sau samariu, cu o granulație mai mică de 200 μm.

II.A1.015

Tributil fosfat pur (TBP) [număr CAS 126-73-8] sau orice amestec care conține TBP mai mult de 5 % din greutate.

II.A1.016

Oțeluri maraging, altele decât cele interzise la 1C116, 1C216 sau II.A1.012

Notă tehnică:

Oțelurile maraging sunt aliaje pe bază de fier caracterizate în general printr-un conținut mare de nichel și un conținut scăzut de carbon și prin utilizarea elementelor de substituție sau de precipitare pentru a produce o durificare prin îmbătrânirea aliajului.

II.A1.017

Metale, pudre metalice și materialele următoare:

a.

tungsten și aliajele acestuia, altele decât cele interzise la 1C117, sub formă de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 μm sau mai mic, cu un conținut de tungsten de 97 % sau mai mare;

b.

molibden și aliajele acestuia, altele decât cele interzise la 1C117, sub formă de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 microni sau mai mic, cu un conținut de tungsten de 97 % din greutate sau mai mare;

c.

materiale din tungsten în formă solidă, altele decât cele interzise la 1C226sau II.A1.013, care au următoarele compoziții:

1.

wolfram și aliajele acestuia, care conțin cel puțin 97 % din greutate wolfram;

2.

wolfram infiltrat de cupru, care conține cel puțin 80 % din greutate wolfram; sau

3.

wolfram infiltrat cu argint, care conține cel puțin 80 % din greutate wolfram.

II.A1.018

Aliaje magnetice fine care au următoarea compoziție chimică:

a)

conținutul de fier cuprins între 30 % - 60 % și

b)

conținutul de cobalt între 40 % - 60 %.

II.A1.019

„Materiale fibroase sau filamentare” sau preimpregnate, care nu sunt interzise în anexa I sau anexa II (în cadrul II.A1.009, II.A1.010) la prezentul regulament, sau care nu sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, după cum urmează:

a)

„materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon;

Notă: II.A1.019a. nu acoperă țesăturile.

b)

„toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, confecționate din „materiale fibroase sau filamentare” cu carbon.

c)

„toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue de poliacrilonitril (PAN).


A2.   Prelucrarea materialelor

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A2.001

Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, altele decât cele indicate la 2B116:

a.

sisteme de încercare la vibrații care utilizează tehnici de reglare cu circuit închis sau cu retroacțiune și care dispun de un controler numeric încorporat, capabile să asigure vibrarea unui sistem la o accelerație de 0,1 g rms sau mai mare în gama de frecvențe cuprinse între 0,1 Hz și 2 kHz și capabile de o forță egală cu 50 kN sau mai mare, măsurate pe o „masă nefixată”;

b.

controlere numerice, asociate cu un „produs software” de încercare la vibrații special conceput, cu o lărgime de bandă în timp real mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în sistemele de încercare la vibrații menționate la punctul a.;

c.

standuri de încercare la vibrații (unități de scuturare), cu sau fără amplificatoare asociate, capabile să dezvolte o forță de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o „masă nefixată”, utilizabile în sistemele de încercare la vibrații menționate la punctul a.;

d.

structuri de suport ale pieselor de încercare și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de încercare la vibrații într-un sistem capabil să dezvolte o forță combinată efectivă de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o „masă nefixată”, care pot fi utilizate în echipamentele de încercare la vibrații indicate la punctul a.

Notă tehnică:

Prinmasă nefixatăse înțelege o masă sau o suprafață plană fără sisteme de prindere sau de reglare.

2B116

II.A2.002

Mașini-unelte, componente și comenzi numerice pentru mașini-unelte, după cum urmează:

a.

mașini-unelte de rectificat, care au preciziile de poziționare, cu „toate compensările disponibile”, egale cu 15 μm sau mai mici (mai bune) de-a lungul oricărei axe liniare conform ISO 230/2 (1988) (1) sau standardelor naționale echivalente.

Notă: Această poziție nu include mașinile-unelte de rectificat definite la articolele 2B201.b și 2B001.c.

b.

componente și comenzi numerice, special concepute pentru mașinile-unelte indicate la 2B001, 2B201 sau punctul a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Mașini de echilibrare și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

mașini de echilibrare concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipament medical și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

nu sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;

2.

sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri la o viteză de peste 12 500 rpm;

3.

sunt capabile să corecteze dezechilibre în două sau mai multe planuri; și

4.

sunt capabile să echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g × mm per kg de masă rotor;

b.

capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile menționate la punctul a.

Notă tehnică:

Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute sub denumirea de instrumente de echilibrare.

2B119

II.A2.004

Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în camere fierbinți, altele decât cele indicate la 2B225, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

capacitatea de a penetra peretele unei camere fierbinți cu o grosime de 0,3 m sau mai mare (operație prin perete); sau

b.

capacitatea de a trece peste partea superioară a peretelui unei camere fierbinți cu o grosime de 0,3 m sau mai mare (operație peste perete).

2B225

II.A2.006

Cuptoare de oxidare capabile să funcționeze la temperaturi care depășesc 400 °C.

Notă: Această poziție nu include cuptoarele tunel transportate pe roți sau tractate de vagonet, cuptoarele tunel cu bandă transportoare, cuptoarele cu trecere continuă sau tip vagon, proiectate special pentru producerea sticlei, veselei din ceramică sau ceramicii de structură.

2B226

2B227

II.A2.007

„Traductori de presiune”, alții decât cei menționați la 2B230, care pot măsura presiuni absolute în domeniul 0-200 kPa și care au următoarele caracteristici:

a.

elemente de detectare a presiunii fabricate din sau acoperite cu „Materiale rezistente la coroziunea hexafluorurii de uraniu (UF6)” și

b.

care prezintă oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

o scală completă până la 200 kPa și o „acuratețe” mai bună de ± 1 % din scala completă; sau

2.

o scală completă egală sau peste 200 kPa și o „acuratețe” mai bună de 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Separatoare centrifugale care pot fi utilizate pentru separarea continuă fără propagare de aerosoli, fabricate din:

1.

aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 25 % și cu un conținut de crom mai mare de 20 % din greutate;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

5.

tantal sau aliaje de tantal;

6.

titan sau aliaje de titan sau

7.

zirconiu sau aliaje de zirconiu.

Notă: Această poziție nu include separatoarele centrifugale definite la articolul 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtre de metal sinterizat fabricate din nichel sau aliaj de nichel cu un conținut de nichel de 40 % sau mai mare.

Notă: Această poziție nu include filtrele definite la articolul 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Mașini de deformare prin rotație și mașini de deformare continuă altele decât cele controlate de 2B009, 2B109 sau 2B209, care au o forță de rulare mai mare de 60 kN și componente special concepute în acest sens.

Notă tehnică:

În conformitate cu II.A2.013, mașinile care combină funcția de deformare prin rotație cu cea de deformare continuă sunt considerate mașini de deformare continuă.


A3.   Aparatură electronică

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A3.001

Alimentatoare de înaltă tensiune în curent continuu care cumulează caracteristicile următoare:

a.

pot produce în mod continuu, pe parcursul a opt ore, 10 kV sau mai mult la o putere de ieșire egală cu 5 kW sau mai mare cu sau fără deviație și

b.

o stabilitate a curentului sau a tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul a patru ore.

Notă: Această poziție nu include alimentatoarele definite la articolele 0B001.j.5. și 3A227.

3A227

II.A3.002

Spectrometre de masă, altele decât cele menționate la 3A233 sau 0B002g, capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 200 de unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 2 părți la 200, precum și sursele lor de ioni, după cum urmează:

a.

spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);

b.

spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS);

c.

spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS);

d.

spectrometre de masă cu bombardament de electroni, care au o cameră sursă construită din „materiale rezistente la coroziunea provocată de UF6” ori căptușită sau placată cu asemenea materiale;

e.

spectrometre de masă cu fascicule moleculare, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

o cameră sursă construită din sau căptușită ori placată cu oțel inoxidabil sau molibden și echipată cu o capcană criogenică capabilă să răcească până la 193 K (– 80 °C) sau mai puțin; sau

2.

o cameră sursă construită din sau căptușită ori placată cu „materiale rezistente la coroziunea provocată de UF6”;

f.

spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni microfluoriană concepută pentru a fi utilizată pentru actinide sau fluoruri de actinide.

3A233

II.A3.003

Schimbătoare de frecvență sau generatoare, altele decât cele interzise la 0B001 sau 3A225, care au toate caracteristicile următoare, și produsele software și componentele proiectate special pentru acestea:

a.

o ieșire polifazică ce poate furniza o putere de 40 W sau mai mare;

b.

pot funcționa în domeniul de frecvențe 600 Hz – 2 000 Hz; și

c.

o precizie a reglajului frecvenței mai bună (mai mică) de 0,1 %.

Notă tehnică:

Schimbătoarele de frecvență menționate la II.3A.003 sunt cunoscute și sub numele de convertizoare sau invertoare.


A6.   Senzori și lasere

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A6.001

Bare din granat de ytriu si aluminiu (YAG)

II.A6.002

Echipamente și componente industriale, altele decât cele menționate la 6A002, 6A004.b, după cum urmează:

Dispozitive optice pentru radiația infraroșie cu lungimea de undă 9 000 nm – 17 000 nm și componente pentru aceasta, inclusiv componente din cadmiu-telur (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Sisteme de corectare a fronturilor de unde, destinate a fi utilizate cu un fascicul laser al cărui diametru este mai mare de 4 mm și componente concepute special pentru acestea, inclusiv sisteme de control, senzori de fază a frontului de unde și „oglinzi deformabile”, inclusiv oglinzi bimorfe.

Notă: Această poziție nu include oglinzile definite la articolele 6A004.a, 6A005.e și 6A005.f.

6A003

II.A6.004

„Lasere” cu argon ionizat cu o putere de ieșire medie egală cu 5 W sau mai mare.

Notă: Această poziție nu include „laserele” cu argon ionizat definite la articolele 0B001.g.5., 6A005 și 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

„Lasere” cu semiconductor și componente ale acestora, după cum urmează:

a.

„lasere” cu semiconductori individuale, fiecare cu o putere de ieșire care depășește 200 mW, în cantități mai mari de 100;

b.

rețele „laser” cu semiconductor cu o putere de ieșire mai mare de 20 W.

1.

„Laserele” cu semiconductor sunt denumite, în mod obișnuit, diode „laser”.

2.

Această poziție nu include „laserele” definite la articolele 0B001.g.5, 0B001.h.6 și 6A005.b.

3.

Această poziție nu include diodele „laser” cu o lungime de undă în intervalul 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

„Lasere” acordabile cu semiconductori și rețele „laser” acordabile cu semiconductori, cu o lungime de undă în intervalul 9 μm - 17 μm, precum și stive de rețele de „lasere” cu semiconductori care conțin cel puțin o „rețea laser” acordabilă cu semiconductori cu o astfel de lungime de undă.

1.

„Laserele” cu semiconductor sunt denumite, în mod obișnuit, diode „laser”.

2.

Această poziție nu include „laserele” cu semiconductori definite la articolele 0B001.h.6 și 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

„Lasere”„acordabile” cu corp solid și componente special concepute ale acestora, după cum urmează:

a.

lasere cu titan-safir,

b.

lasere cu alexandrit.

Notă: Acest articol nu include laserele cu titan-safir și alexandrit definite la articolele 0B001.g.5, 0B001.h.6 și 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

„Lasere” dopate cu neodim (altele decât cu sticlă) care au o lungime de undă de ieșire mai mare de 1 000 nm, dar nu mai mare de 1 100 nm și o energie de ieșire mai mare de 10 J pe puls.

Notă: Această poziție nu include „laserele” dopate cu neodim (altele decât cu sticlă) definite la articolul 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Componente pentru dispozitive acusto-optice, după cum urmează:

a.

tuburi integrate și dispozitive semiconductoare de formare a imaginii, pentru obținerea de imagini succesive cu o frecvență de repetiție egală sau mai mare decât 1 kHz;

b.

generatoare de frecvență de repetiție;

c.

celule Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Camere rezistente la radiație sau lentile pentru acestea, altele decât cele menționate la 6A203.c., special proiectate sau clasificate ca rezistente la radiație pentru a suporta o doză de radiație totală mai mare de 50 × 103 Gy (siliciu) [5 × 106 rad (siliciu)] fără degradare funcțională.

Notă tehnică:

Termenul Gy(siliciu) se referă la energia în jouli per kilogram absorbită de o mostră de siliciu neprotejată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

6A203.c

II.A6.011

Oscilatoare și amplificatoare laser cu coloranți, acordabile și cu impulsuri, care au toate caracteristicile următoare:

1.

funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;

2.

au o putere medie de ieșire mai mare de 10 W, dar nu mai mare de 30 W;

3.

au o frecvență de repetiție mai mare de 1 kHz; și

4.

durata impulsului mai mică de 100 ns.

1.

Această poziție nu include oscilatoarele cu un singur mod de oscilație.

2.

Această poziție nu include amplificatoarele și oscilatoarele laser cu coloranți, acordabile și cu impulsuri, definite la articolele 6A205.c, 0B001.g.5 și 6A005.

6A205.c

II.A6.012

„Lasere” cu bioxid de carbon în impulsuri, care au toate caracteristicile următoare:

1.

funcționează la lungimi de undă cuprinse între 9 000 nm și 11 000 nm;

2.

au o frecvență de repetiție mai mare de 250 Hz;

3.

au o putere medie de ieșire mai mare de 100 W, dar nu mai mare de 500 W; și

4.

durata impulsului mai mică de 200 ns.

Notă: Această poziție nu include amplificatoarele și oscilatoarele laser în impulsuri, cu dioxid de carbon, acordabile, definite la articolele 6A205.d, 0B001.h.6 și 6A005d.

6A205.d


A7.   Navigație și avionică

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A7.001

Sisteme inerțiale de navigație și componente proiectate special ale acestora, după cum urmează:

I.

sisteme inerțiale de navigație certificate pentru utilizarea la bordul „aeronavelor civile” de către autoritățile civile ale unui stat participant la Acordul de la Wassenaar și componente proiectate special ale acestora, după cum urmează:

a.

sisteme inerțiale de navigație (INS) (cu cadran sau cu bandă) și echipamente inerțiale concepute pentru „aeronave”, vehicule terestre, nave (de suprafață sau submersibile) sau „vehicule spațiale”, pentru comportare, dirijare sau control, care au oricare dintre următoarele caracteristici, precum și componentele special concepute pentru acestea:

1.

eroare de navigație (liberă inerțială) față de un aliniament normal de 0,8 mile marine/oră „CEP” (Circular Error Probable) sau mai mică (mai bună); sau

2.

concepute să funcționeze la niveluri de accelerație liniară care depășesc 10 g.

b.

sisteme de navigație inerțiale hibride în care sunt înglobate unul sau mai multe sisteme de navigație globală prin satelit (GNSS) sau „sisteme de navigație bazate pe date de referință” (DBRN) pentru comportare, dirijare sau control față de un aliniament normal, cu o precizie a poziției INS mai mică (mai bună) de 10 m „CEP” (Circular Error Probable), după întreruperea funcționării GNSS sau DBRN pentru o perioadă de cel mult 4 minute;

c.

sisteme inerțiale pentru azimut, cap compas sau indicarea nordului și componentele proiectate special ale acestora, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

concepute pentru o precizie de azimut, de cap compas, sau de indicare a nordului egală sau mai mică (mai bună) de 6 arcuri/minut RMS la 45 grade latitudine; sau

2.

concepute să suporte un nivel de șoc nefuncțional de cel puțin 900 g la o durată de 1 ms sau mai mare.

Notă: Parametrii prevăzuți la I.a. și I.b. se aplică în oricare dintre următoarele condiții de mediu:

1.

vibrație aleatoare la intrare cu o amplitudine totală de 7,7 g rms în prima jumătate de oră și o durată totală a testului de o oră și jumătate pe fiecare dintre cele trei axe perpendiculare, când vibrația aleatoare întrunește următoarele caracteristici:

a.

o densitate spectrală a puterii (PSD) constantă cu valoarea de 0,04 g2/Hz în gama de frecvență cuprinsă între 15 și 1 000 Hz; și

b.

PSD se atenuează cu frecvențe între 0,04 și 0,01 g2/Hz în gama de frecvențe 1 000-2 000 Hz;

2.

o viteză unghiulară de rotație în jurul unei axe longitudinale sau verticale de cel puțin + 2,62 radiani/s (150 grade/s); sau

3.

în conformitate cu standardele naționale echivalente cu punctele 1 și 2 menționate mai sus.

1.

I.b. se referă la sistemele în care un INS sau alte mijloace de navigație independente sunt construite (înglobate) într-o singură unitate pentru îmbunătățirea performanțelor.

2.

„CEP” (Circular Error Probable) – într-o distribuție circulară normală, raza cercului în care se regăsesc 50 % dintre măsurătorile individuale efectuate sau raza cercului în interiorul căruia există o probabilitate de localizare de 50 %.

II.

sisteme teodolit care înglobează echipamente inerțiale proiectate special pentru scopuri de topografie civilă și concepute să aibă o precizie de azimut, de cap compas sau de indicare a nordului egală sau mai mică (mai bună) de 6 minute de arc RMS la 45 de grade latitudine și componente proiectate special ale acestora;

III.

Echipamente inerțiale sau de altă natură care conțin accelerometre menționate la articolul 7A001 sau 7A101 atunci când aceste accelerometre sunt proiectate și dezvoltate special în vederea utilizării ca senzori MWD (de măsurare în timpul forajului) în operațiunile de foraj.

7A003

7A103


A9.   Echipamente aerospațiale și de propulsie

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A9.001

Buloane explozive.

II.B.   TEHNOLOGII

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.B.001

Tehnologii necesare pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea produselor din partea A (Produse) de mai sus.

II.B.002

Tehnologii necesare pentru dezvoltarea sau producția produselor din partea IV A. (Produse) din anexa IV.

Notă tehnică:

Termenul „tehnologii” include produsele software.


ANEXA III

Lista echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) literele (c) și (e)

1.

Arme de foc, muniții și accesoriile aferente acestora, după cum urmează:

1.1

arme de foc nespecificate la ML 1 și ML 2 din Lista comună a produselor militare (1);

1.2

muniții special proiectate pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 și componente special proiectate pentru acestea;

1.3

dispozitive de ochire care nu se află sub incidența Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

2.

Bombele și grenadele care nu se află sub incidența Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

3.

Vehicule, după cum urmează:

3.1

vehicule echipate cu un tun de apă, special proiectate sau modificate în scopul restabilirii ordinii publice;

3.2

vehicule special proiectate sau modificate pentru a fi electrificate în vederea respingerii atacatorilor;

3.3

vehicule special proiectate sau modificate pentru a înlătura baricadele, inclusiv echipamente pentru construcții prevăzute cu protecție balistică;

3.4

vehicule concepute special pentru transportul sau transferul prizonierilor sau/și al deținuților;

3.5

vehicule concepute special pentru desfășurarea barierelor mobile;

3.6

componente pentru vehiculele menționate la punctele 3.1-3.5, special proiectate în scopul restabilirii ordinii publice.

Nota 1: Nu intră sub incidența prezentului punct vehiculele special proiectate în scopul stingerii incendiilor.

Nota 2: În sensul punctului 3.5, termenul„vehicule”include remorcile.

4.

Substanțe explozive și echipamente aferente, după cum urmează:

4.1

echipamente și dispozitive special proiectate pentru a declanșa explozii cu mijloace electrice sau nonelectrice, inclusiv dispozitivele de incendiere, detonatoarele, aprinzătoarele, releele de detonare și fitilurile detonante și componentele acestora, special proiectate; cu excepția celor special proiectate pentru un anumit uz comercial, constând în acționarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcție nu este crearea de explozii (de exemplu dispozitive de umflare a airbagurilor de mașină, protectoarele de supratensiune ale declanșatoarelor instalațiilor de stingere a incendiilor);

4.2

încărcături explozive cu tăiere lineară care nu se află sub incidența Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare;

4.3

alți explozivi care nu se află sub incidența Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare și substanțele aferente, după cum urmează:

a.

amatol;

b.

nitroceluloză (care conține mai mult de 12,5 % azot);

c.

nitroglicol;

d.

tetranitrat de pentaeritritol (PETN);

e.

clorură de picril;

f.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Echipamente de protecție nespecificate la ML 13 din Lista comună a produselor militare, după cum urmează:

5.1

veste antiglonț care oferă protecție balistică și/sau protecție contra armelor albe;

5.2

căști care oferă protecție balistică și/sau protecție contra schijelor, căști cu vizor, scuturi de protecție și scuturi balistice.

Notă: Nu se află sub incidența acestui punct:

echipamentele special concepute pentru activități sportive;

echipamentele special concepute pentru a răspunde cerințelor de protecție a muncii.

6.

Simulatoare, altele decât cele specificate la ML 14 din Lista comună a produselor militare, utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc și programe de calculator special concepute pentru acestea.

7.

Echipamente de vedere pe timp de noapte, cu imagine termică și tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele care se află sub incidența Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

8.

Plasă de sârmă ghimpată.

9.

Cuțite militare, cuțite de luptă și baionete ale căror lame nu depășesc lungimea de 10 centimetri;

10.

Echipamente special concepute pentru producția articolelor menționate în prezenta listă.

11.

Tehnologie specifică pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor menționate în prezenta listă.


(1)  JO L 88, 29.3.2007, p. 58.


ANEXA IV

Produse și tehnologii menționate la articolul 3 și la articolul 5 alineatul (2)

NOTE INTRODUCTIVE

1.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos, denumită „Descriere”, se referă la descrierile produselor și ale tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

2.

Prezența unui număr de referință în coloana de mai jos intitulată „Produsul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009” înseamnă că specificațiile produsului prezentat în coloana „Descriere” nu fac parte din parametrii prevăzuți în descrierea produsului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3.

Definițiile termenilor aflați între ‘ghilimele simple’ figurează într-o notă tehnică referitoare la produsul respectiv.

4.

Definițiile termenilor aflați între “ghilimele duble” figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

NOTE GENERALE

1.

Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivul component sau respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi practic demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.: Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie considerate element principal, trebuie să se evalueze factorii de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor achiziționate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea IV.B)

1.

În conformitate cu dispozițiile secțiunii IV.B, sunt supuse controlului vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologie”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export se supun controlului în partea A (Produse) de mai jos.

2.

„Tehnologia” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului rămâne sub control chiar și atunci când se aplică unui produs nesupus controlului.

3.

Controalele nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau cu Regulamentul (UE) nr. …/2010.

4.

Controlul transferurilor de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care aparțin „domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minime necesare pentru cereri de brevet.

IV.A.   PRODUSE

A0.   Materiale, instalații și echipamente nucleare

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

IV.A0.010

Conducte, instalații de conducte, flanșe, garnituri fabricate din nichel sau din aliaj de nichel cu un conținut de nichel de peste 40 %, altele decât cele menționate la 2B350.h.1, în ceea ce privește conductele cu un diametru interior mai mare de 100 mm.

2B350

IV.A0.011

Pompe de vid, altele decât cele menționate la 0B002.f.2 sau 2B231, după cum urmează:

 

pompe turbomoleculare cu un debit egal sau mai mare de 400 l/s;

 

pompe de vid preliminar de tip root cu un debit de aspirație volumetric mai mare de 200 m3/h.

Compresor și pompe de vid, ambele cu etanșare tip burduf cu funcționare în regim uscat.

0B002.f.2, 2B231


A1.   Materiale, produse chimice, „microorganisme” și „toxine”

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

IV.A1.003

Dispozitive de etanșare inelare și garnituri cu un diametru interior mai mic sau egal cu 400 mm, confecționate din unul dintre următoarele materiale:

a.

copolimeri de fluorură de viniliden cu o structură cristalină beta de 75 % sau mai mare, fără alungire;

b.

polimide fluorurate, cu un conținut de fluor combinat de 10 % din greutate sau mai mare;

c.

elastomeri de fosfazen fluorurat, cu un conținut de fluor combinat de 30 % din greutate sau mai mare;

d.

policlorotrifluoretilenă (PCTFE, de exemplu Kel-F ®);

e.

elastomeri cu fluor (de exemplu, Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilenă (PTFE).

 

IV.A1.004

Echipament personal pentru detectarea radiațiilor de origine nucleară, inclusiv dozimetre personale.

Notă: Această poziție nu include sistemele de detecție nucleară definite la articolul 1A004.c.

1A004.c


A2.   Prelucrarea materialelor

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

IV.A2.005

Cuptoare de tratament termic în mediu controlat, după cum urmează:

2B226

Cuptoare capabile să funcționeze la temperaturi de peste 400 °C.

2B227

IV.A2.008

Contactori lichid-lichid (amestecătoare-separatoare, coloane pulsatorii și contactori centrifugali); distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de echipamente, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1.

aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 25 % și cu un conținut de crom mai mare de 20 % din greutate;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

grafit sau „grafit de carbon”;

5.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

6.

tantal sau aliaje de tantal;

7.

titan sau aliaje de titan;

8.

zirconiu sau aliaje de zirconiu; sau

9.

oțel inoxidabil.

Notă tehnică:

„Grafitul de carbon” este un compus din carbon amorf și grafit, în care conținutul de grafit este egal sau mai mare decât 8 %.

2B350.e

IV.A2.009

Echipamente și componente industriale, altele decât cele menționate la 2B350.d, după cum urmează:

Schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,05 m2 și mai mică de 30 m2; țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1.

aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 25 % și cu un conținut de crom mai mare de 20 % din greutate;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

grafit sau „grafit de carbon”;

5.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

6.

tantal sau aliaje de tantal;

7.

titan sau aliaje de titan;

8.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

9.

carbură de siliciu;

10.

carbură de titan; sau

11.

oțel inoxidabil.

Notă: Această poziție nu include radiatoarele de vehicule.

Notă tehnică:

Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații privind etanșeitatea nu determină statutul schimbătorului de căldură în ceea ce privește controlul.

2B350.d

IV.A2.010

Pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, altele decât cele menționate la 2B350.i, pentru fluide corozive, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m3/h, sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m3/h [la temperatura standard de 273 K (0 °C) și presiunea standard de 101,3 kPa]; carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, axe, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1.

aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 25 % și cu un conținut de crom mai mare de 20 % din greutate;

2.

ceramici;

3.

ferosiliciu;

4.

fluoropolimeri;

5.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

6.

grafit sau „grafit de carbon”;

7.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

8.

tantal sau aliaje de tantal;

9.

titan sau aliaje de titan;

10.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

11.

niobiu (columbiu) sau aliaje de niobiu;

12.

oțel inoxidabil; sau

13.

aliaje de aluminiu.

Notă tehnică:

Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații privind etanșeitatea nu determină statutul pompei în ceea ce privește controlul.

2B350.d


A3.   Aparatură electronică

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

IV.A3.004

Spectrometre și difractometre destinate testelor indicative sau analizelor cantitative ale compoziției primare a metalelor sau aliajelor, fără descompunerea chimică a materialelor.

 

IV.B.   TEHNOLOGII

Nr.

Descriere

Punctul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

IV.B.001

Tehnologii necesare pentru articolele din partea IV.A (Produse) de mai sus.

Notă tehnică:

Termenul „tehnologii” include produsele software.

 


ANEXA V

Site-urile internet care conțin informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatul (5), articolul 3 alineatul (6), articolul 5 alineatul (3), articolele 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, articolul 19 alineatele (1) și (2), articolele 21, 22, 23, 27 articolul 30 alineatul (1) și articolul 35, precum și adresa pentru trimiterea notificărilor către Comisia Europeană

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pentru transmiterea notificărilor către Comisia Europeană:

European Commission

DG External Relations

Directorate A Crisis Platform — Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73


ANEXA VI

Lista echipamentelor și a tehnologiilor-cheie menționate la articolul 8

NOTE GENERALE

1.

Interdicțiile incluse în prezenta anexă nu devin inoperante în cazul exportului de bunuri care nu sunt interzise (inclusiv de instalații), dar care conțin una sau mai multe componente interzise, atunci când componenta sau componentele respective constituie elementul principal al acestor bunuri și pot fi practic demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.: Pentru a stabili dacă componenta sau componentele interzise sunt considerate element principal, este necesară evaluarea factorilor de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și a altor circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele interzise elementul principal al produselor achiziționate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

3.

Definițiile termenilor aflați între ‘ghilimele simple’ sunt oferite într-o notă tehnică la punctul relevant.

4.

Definițiile termenilor aflați între “ghilimele duble” figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

NOTE GENERALE PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)

1.

„Tehnologia”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care fac obiectul interdicției rămâne supusă interdicției chiar și atunci când se aplică unor bunuri care nu sunt interzise.

2.

Interdicțiile nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea bunurilor care nu sunt interzise sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau cu prezentul regulament.

3.

Interdicțiile referitoare la transferurile de „tehnologie” nu se aplică nici cunoștințelor care țin de „domeniul public”, nici „cercetării științifice fundamentale” și nici cunoștințelor minime necesare pentru solicitarea de brevete.

EXPLORAREA ȘI PRODUCȚIA DE ȚIȚEI ȘI GAZE NATURALE

1.A.   Echipamente

1.

Echipamente, vehicule, vase și aeronave de explorare geofizică special concepute sau adaptate pentru a obține date pentru explorarea petrolului și a gazelor și componentele special concepute pentru acestea.

2.

Senzori special concepuți pentru operațiuni care se desfășoară în puțuri de petrol și de gaze, inclusiv senzori utilizați pentru măsurare în timpul forării și echipamentele aferente special concepute pentru recepționarea și stocarea datelor transmise de astfel de senzori.

3.

Echipamente de forare concepute pentru a fora în formațiuni stâncoase în scopul specific al explorării sau al producției de petrol, gaze și alte hidrocarburi naturale.

4.

Trepane, prăjini de foraj, prăjini grele, dispozitive de centrare și alte echipamente, special concepute spre a fi utilizate pentru și cu echipamente de foraj în puțuri de petrol și de gaze.

5.

Guri de sondă, „prevenitoare de erupție” și „capete de erupție”, precum și componentele special concepute pentru acestea, care respectă „specificațiile API și ISO” și care sunt utilizate pentru puțurile de petrol și de gaze.

Note tehnice:

a.

„Prevenitorul de erupție” este un dispozitiv folosit, de obicei, la suprafață (sau, în cazul forărilor subacvatice, pe fundul mării) în timpul forării pentru a preveni scurgerile necontrolate de petrol și/sau gaze din puț.

b.

„Capul de erupție” este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru a controla trecerea unor fluide din puț atunci când această etapă s-a încheiat și a început etapa de producție a petrolului și a gazelor.

c.

În sensul acestui punct, „specificațiile API și ISO” la care se face referire sunt specificațiile 6A, 16A, 17D și 11IW ale American Petroleum Institute și/sau specificațiile 10423 și 13533 ale Organizației Internaționale de Standardizare pentru prevenitoare de erupție, guri de sondă și capete de erupție utilizate pentru puțurile de petrol și de gaze.

6.

Platforme de forare și de producție pentru țiței și gaze naturale.

7.

Nave și barje care conțin echipamente de forare și/sau echipamente de prelucrare a petrolului, folosite pentru producția de petrol, gaze sau alte materiale naturale inflamabile.

8.

Separatoare de lichide/gaze care respectă specificația API 12J, special concepute pentru prelucrarea producției dintr-un puț de petrol sau de gaze, pentru a separa lichidele petroliere de apă și gazele de lichide.

9.

Compresoare de gaz cu o presiune de calcul de 40 bari (PN 40 bzw. ANSI 300) sau mai mult și cu o capacitate de aspirație de 300 000 Nm3/h sau mai mult, pentru prelucrarea primară și transportarea gazelor naturale, cu excepția compresoarelor de gaz pentru stațiile de alimentare cu CNG (gaz natural comprimat), și componente special concepute pentru acestea.

10.

Echipamente subacvatice de control al producției și componenetele acestora, care respectă ‘specificațiile API și ISO’ pentru utilizarea pentru puțurile de petrol și de gaze.

Notă tehnică:

În sensul acestui punct, ‘specificațiile API și ISO’ la care se face referire sunt reprezentate de specificația 17F a American Petroleum Institute și/sau specificația 13268 a Organizației Internaționale de Standardizare pentru sistemele subacvatice de control al producției.

11.

Pompe, în general de mare capacitate și/sau de înaltă presiune (peste 0,3 m3 pe minut și/sau 40 bari) special concepute pentru pomparea noroiului de foraj și/sau a cimentului în puțurile de petrol și de gaze.

1.B.   Echipamente de testare și control

1.

Echipamente special concepute pentru eșantionarea, testarea și analizarea proprietăților noroiului de foraj, a produselor de cimentare a puțurilor de petrol și a altor materiale special concepute și/sau formulate pentru a fi folosite la puțurile de petrol și de gaze.

2.

Echipamente special concepute pentru eșantionarea, testarea și analizarea proprietăților rocilor, ale lichidelor, ale gazelor sau ale altor materiale extrase dintr-un puț de petrol și/sau de gaze fie în timpul forării, fie după forare, sau care provin din instalațiile de prelucrare primară atașate.

3.

Echipamente special concepute pentru colectarea și interpretarea informațiilor referitoare la condiția fizică și mecanică a unui puț de petrol și/sau de gaz și pentru identificarea proprietăților in situ ale formațiunii stâncoase și a zăcământului.

1.C.   Materiale

1.

Noroiul de foraj, aditivii noroiului de foraj și componentele acestora, special concepute pentru stabilizarea puțurilor de petrol și de gaz în timpul forării în vederea recuperării detritusului la suprafață și pentru a lubrifia și a răci utilajele de foraj din puț.

2.

Ciment și alte materiale care respectă „specificațiile API și ISO” destinate utilizării în puțurile de petrol și de gaze.

Notă tehnică:

„Specificațiile API șiI ISO” la care se face referire sunt specificația 10A a American Petroleum Institute sau specificația 10426 a Organizației Internaționale de Standardizare pentru produsele folosite la cimentarea puțurilor de petrol și a altor materiale special concepute și/sau formulate pentru cimentarea puțurilor de petrol și de gaze.

3.

Substanțe anticorozive, substanțe de protecție, agenți de distrugere a spumei și alte substanțe chimice special concepute pentru a fi utilizate pentru foraj și pentru prelucrarea primară a petrolului extras dintr-un puț de petrol și/sau de gaze.

1.D..   Produse software

1.

„Produse software” special concepute pentru a colecta și interpreta informații menționate în studii seismice, electromagnetice, magnetice și de gravitate destinate stabilirii potențialului de producție pentru petrol sau gaze.

2.

„Produse software” special concepute pentru stocarea, analizarea și interpretarea informațiilor obținute în timpul procesului de forare și a celui de producție în vederea evaluării caracteristicilor fizice și a comportamentului zăcămintelor de petrol și gaze.

3.

„Produse software” special concepute pentru a fi „utilizate” în producția de petrol și în instalațiile de prelucrare sau în subunitățile specifice ale unor astfel de instalații.

1.E..   Tehnologii

1.

„Tehnologiile”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” și „utilizarea” echipamentelor menționate la punctele 1.A.01 – 1.A12.

RAFINAREA ȚIȚEIULUI ȘI LICHEFIEREA GAZELOR NATURALE

2.A.   Echipamente

1.

Schimbătoare de căldură și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a.

schimbătoare de căldură în plăci al căror raport suprafață/volum este mai mare de 500 m2/m3, special concepute pentru răcirea preliminară a gazelor naturale;

b.

schimbătoare de căldură cu serpentină special concepute pentru lichefierea sau subrăcirea gazelor naturale.

2.

Pompe criogenice pentru transportul agenților la o temperatură mai mică de – 120 °C, a căror capacitate de transport depășește 500 m3/h și componentele special concepute pentru acestea.

3.

„Coldbox” și echipamente pentru „coldbox” care nu sunt menționate la 2.A1.

Notă tehnică:

Echipamentele pentru „coldbox” se referă la o construcție special concepută, specifică pentru instalațiile de GNL, care cuprinde procesul de lichefiere. „Coldbox”-ul cuprinde schimbătoare de căldură, instalații de conducte, precum și alte instrumente și izolatori termici. Temperatura în interiorul „coldbox”-ului este mai mică de – 120 °C (condiții necesare pentru condensarea gazelor naturale). Funcția „coldbox”-ului este izolarea termică a echipamentului descris mai sus.

4.

Echipamente pentru terminalele de transportare a gazelor lichefiate a căror temperatură este mai mică de – 120 °C și componentele special concepute pentru acestea.

5.

Conductă de transfer flexibilă sau neflexibilă al cărei diametru nu depășește 50 mm pentru transportul agenților cu temperaturi mai mici de – 120 °C.

6.

Nave maritime special concepute pentru transportul de GNL.

7.

Instalații electrostatice de desalinare special concepute pentru a îndepărta impuritățile, cum ar fi sărurile, substanțele solide și apa din țiței, și componentele special concepute pentru acestea.

8.

Toate instalațiile de cracare, inclusiv instalațiile de hidrocracare și instalații de cocsificare, special concepute pentru conversia motorinei sau a reziduului sub vid, precum și componentele special concepute pentru acestea.

9.

Aparate de hidrogenare special concepute pentru desulfurarea benzinei, a fracțiunilor de motorină și a kerosenului, precum și componentele special concepute pentru acestea.

10.

Aparate de reformare catalitică special concepute pentru a transforma benzina desulfurată în benzină cu cifră octanică ridicată, precum și componentele special concepute pentru acestea.

11.

Instalații de rafinare a petrolului pentru izomerizarea fracțiunilor C5-C6 și instalații de rafinare pentru alchilarea olefinelor ușoare în vederea obținerii unei cifre octanice mai bune pentru fracțiunile de hidrocarburi.

12.

Pompe special concepute pentru transportul țițeiului și al combustibililor, cu o capacitate de cel puțin 50 m3/h, precum și componentele special concepute pentru acestea.

13.

Țevi cu diametrul exterior de cel puțin 0,2 m fabricate din unul dintre materialele următoare:

a.

oțel inoxidabil care conține cel puțin 23 % din greutate crom;

b.

oțel inoxidabil și aliaje de nichel cu un „indice de rezistență la coroziunea în puncte” („pitting”) mai mare de 33.

Note tehnice:

„Indicele de rezistență la coroziunea în puncte” (Pitting Resistance Equivalent-PRE) caracterizează rezistența la coroziune a oțelului inoxidabil și a aliajelor de nichel la coroziunea sub formă de puncte sau fisuri. Rezistența la coroziunea în puncte a oțelului inoxidabil și a aliajelor de nichel este determinată, în primul rând, de compoziția acestora, și anume: crom, molibden și azot. Formula de calcul pentru PRE este următoarea: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

„Curățitoare” [sondă (sonde) pentru inspecția conductelor] și componente special concepute pentru acestea:

Notă tehnică:

„Curățitorul” este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru curățarea și controlarea interiorului unei conducte (nivelul de coroziune sau formarea de fisuri); curățitorul este propulsat prin presiunea produsului din conductă.

15.

Dispozitive de lansare și de prindere a curățitorului pentru integrarea sau îndepărtarea acestuia.

16.

Rezervoare pentru depozitarea țițeiului și a combustibililor, al căror volum depășește 1 000 m3 (1 000 000 de litri) după cum urmează, precum și componentele special concepute pentru acestea:

a.

rezervoare cu acoperiș fix;

b.

rezervoare cu acoperiș flotant.

17.

Conducte subacvatice flexibile special concepute pentru transportarea hidrocarburilor și a fluidelor de injecție, a apei sau a gazelor, cu diametrul mai mare de 50 mm.

18.

Conductă flexibilă pentru presiune ridicată folosită pentru aplicații de suprafață și subacvatice.

19.

Echipamente de izomerizare special concepute pentru producția de benzină cu cifră octanică ridicată pe bază de hidrocarburi ușoare, și componente special concepute pentru acestea.

2.B.   Echipamente de testare și control

1.

Echipament special conceput pentru testarea și analizarea calității (a proprietăților) țițeiului și a combustibililor.

2.

Sisteme de control de interfață special concepute pentru controlarea și optimizarea procesului de desalinare.

2.C.   Materiale

1.

Dietilenglicol (nr. CAS: 111-46-6), trietilenglicol (nr. CAS 112-27-6)

2.

N-Metilpirolidonă (Nr. CAS: 872-50-4), sulfolan (nr. CAS: 126-33-0)

3.

Zeoliți naturali sau sintetici special concepuți pentru cracarea catalitică fluidă sau pentru purificarea și/sau deshidratarea gazelor, inclusiv a gazelor naturale.

4.

Catalizatori pentru cracarea și conversia hidrocarburilor, după cum urmează:

a.

metal unic (din grupa platinei) pe suport de tip alumină sau zeolit, special conceput pentru procesul de reformare catalitică;

b.

combinații de metale (platină combinată cu alte metale nobile) pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepute pentru procesul de reformare catalitică;

c.

catalizatori cu cobalt și nichel dopați cu molibden pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepuți pentru procesul de desulfurare catalitică;

d.

catalizatori cu paladiu, crom și wolfram pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepuți pentru procesul de hidrocracare catalitică.

5.

Aditivi pentru benzină special concepuți pentru a mări cifra octanică a benzinei.

Notă:

Acest punct include etil terț butil eter (ETBE) (nr. CAS: 637-92-3) și metil terț butil eter (MTBE) (nr. CAS: 1634-04-4).

2.D.   Produse software

1.

„Produse software” special concepute pentru a fi „utilizate” în instalațiile GNL sau în subunitățile specifice ale unor astfel de instalații.

2.

„Produse software” special concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” și „utilizarea” instalațiilor de rafinare a petrolului (inclusiv a subunităților acestora).

2.E.   Tehnologii

1.

„Tehnologii” pentru condiționarea și purificarea gazelor naturale brute (deshidratare, desulfurare, eliminarea impurităților).

2.

„Tehnologii” pentru lichefierea gazelor naturale, inclusiv „tehnologia” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” instalațiilor GNL.

3.

„Tehnologii” pentru transportul de gaz natural lichefiat.

4.

„Tehnologii”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” navelor maritime special concepute pentru transportul gazului natural lichefiat.

5.

„Tehnologii” pentru depozitarea țițeiului și a combustibililor.

6.

„Tehnologii”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” unei rafinării, de exemplu:

6.1.

„Tehnologii” pentru conversia olefinei ușoare în benzină

6.2.

„Tehnologii” pentru reformare catalitică și izomerizare

6.3.

„Tehnologii” de cracare catalitică și termică


ANEXA VII

Lista persoanelor, a entităților și a organismelor prevăzute la articolul 16 alineatul (1)

A.   Persoane juridice, entități și organisme

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.)

 

Implicată în procesul de fabricație a unor componente pentru aparate de tip centrifugă.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

2.

Amin Industrial Complex [alias (a) Amin IndustrialCompound, (b) Amin Industrial Company]

Adresa:

(a)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

(b)

Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran;

(c)

Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

(a)

Amin Industrial Complex a încercat să își procure controlori de temperatură care pot fi utilizați în instalațiile nucleare de cercetare și operaționale/de producție;

(b)

Amin Industrial Complex este deținută sau controlată de Organizația Industriilor de Apărare (Defense Industries Organization - DIO) sau acționează în numele acesteia, identificată în Rezoluția 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al ONU.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

3.

Ammunition and Metallurgy Industries Group(alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group)

 

(a)

AMIG controlează 7th of Tir;

(b)

AMIG este deținută și controlată de Organizația Industriilor de Apărare (DIO).

Data identificării de către ONU:

4.3.2007

4.

Armament Industries Group

Adresa:

(a)

Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran;

(b)

Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

(a)

Armament Industries Group (AIG) fabrică și asigură service-ul pentru o varietate de arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv arme de calibru mediu și mare și tehnologie conexă;

(b)

AIG desfășoară majoritatea activităților sale de achiziții prin intermediul Hadid Industries Complex.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 9.6.2010)

5.

Organizația iraniană a energiei atomice (AEOI)

 

Implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

6.

Banca Sepah și banca Sepah International

 

Banca Sepah acordă sprijin Organizației industriilor aerospațiale (AIO) și entităților subordonate acesteia, inclusiv Grupului industrial Shahid Hemmat (SHIG) și Grupului Industrial Shahid Bagheri (SBIG).

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

7.

Întreprinderile Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal

 

(a)

filială a întreprinderilor Saccal System;

(b)

această întreprindere a încercat să achiziționeze mărfuri sensibile pentru o entitate menționată în Rezoluția 1737 (2006).

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

8.

Grupul industriilor producătoare de rachete (Cruise Missile Industry Group) [alias Grupul industriilor producătoare de rachete de apărare navală (Naval Defence Missile Industry Group)]

 

 

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

9.

Organizația industriilor de apărare (DIO)

 

(a)

entitate centrală controlată de MODAFL; unele dintre entitățile subordonate acesteia au fost implicate în procesul de fabricație a componentelor unor aparate de tip centrifugă și în programul de rachete;

(b)

implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

10.

Centrul de cercetare în domeniul științei al tehnologiei apărării (Defense Technology and Science Research Center)

Adresa:

Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Centrul de cercetare în domeniul științei al tehnologiei apărării (DTSRC) este deținut sau controlat de Ministerul iranian al apărării și al suportului logistic pentru forțele armate (MODAFL) sau acționează în numele acestuia; acest minister supraveghează activitățile de cercetare și dezvoltare, producția, mentenanța, exporturile și achizițiile Iranului în domeniul apărării.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 9.6.2010)

11.

Doostan International Company

 

Doostan International Company (DICO) furnizează elemente pentru programul de rachete balistice al Iranului.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

12.

Electro Sanam Company [alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.]

 

Întreprindere-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

13.

Centrul de cercetare și producție a combustibilului nuclear Espahan (NFRPC) și Centrul de tehnologie nucleară Espahan (ENTC)

 

Fac parte din Compania de producție și achiziționare a combustibilului nuclear din cadrul Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI).

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

14.

Ettehad Technical Group

 

Întreprindere-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

15.

Grupul industrial Fajr

 

(a)

entitate cunoscută anterior sub denumirea de Instrumentation Factory Plant;

(b)

entitate subordonată AIO;

(c)

entitate implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

16.

Farasakht Industries

Adresa:

P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Farasakht Industries este deținută sau controlată de Iran Aircraft Manufacturing Company sau acționează în numele acesteia, care, la rândul ei, este deținută sau controlată de MODAFL.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

17.

Farayand Technique

 

(a)

implicată în programul nuclear iranian (programul de centrifugare);

(b)

identificată în rapoartele AIEA.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

18.

Institutul Fater (sau Faater)

 

(a)

filială a Khatam al-Anbiya (KAA);

(b)

Fater a colaborat cu furnizori străini, probabil în numele altor companii ale KAA pentru proiecte ale IRGC în Iran;

(c)

este deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

19.

First East Export Bank, P.L.C.

Adresa:

Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia.

(a)

First East Export Bank, PLC este deținută sau controlată de banca Mellat sau acționează în numele acesteia,

(b)

în ultimii șapte ani, Banca Mellat a facilitat tranzacții în valoare de sute de milioane de dolari pentru entități iraniene din domeniul nuclear, al rachetelor și al apărării.

(c)

număr de înregistrare în Registrul comerțului LL06889 (Malaysia).

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

20.

Gharagahe Sazandegi Ghaem

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Gharagahe Sazandegi Ghaem este deținută sau controlată de KAA (a se vedea mai jos).

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

21.

Ghorb Karbala

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Ghorb Karbala este deținută sau controlată de KAA (a se vedea mai jos).

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

22.

Ghorb Nooh

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Ghorb Nooh este deținută sau controlată de KAA (a se vedea mai jos).

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

23.

Hara Company

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Deținută sau controlată de Ghorb Nooh.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

24.

Institutul de consultanță în inginerie Imensazan (Imensazan Consultant Engineers Institute)

 

Deținut sau controlat de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Deținut sau controlat de KAA (a se vedea mai jos) sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

25.

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant)

 

Utilizată de AIO în câteva tentative de achiziție.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

26.

Irano Hind Shipping Company

Adresa:

(a)

18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran;

(b)

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.

Deținută sau controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

27.

IRISL Benelux NV

Adresa:

Noorderlaan 139, B-2030, Anvers, Belgia.Număr de TVA BE480224531 (Belgia).

Deținută sau controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

28.

Jabber Ibn Hayan

 

Laborator al AEOI implicat în activități legate de ciclul combustibilului.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

29.

Joza Industrial Co.

 

Întreprindere-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

30.

Kala-Electric (alias Kalaye Electric)

 

(a)

furnizor al PFEP – Natanz;

(b)

implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

31.

Centrul de cercetare nucleară Karaj

 

Face parte din divizia de cercetare a AEOI.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

32.

Kaveh Cutting Tools Company

Adresa:

(a)

3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran;

(b)

Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran;

(c)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

(d)

Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran;

(e)

Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.

Kaveh Cutting Tools Company este deținută sau controlată de DIO sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

33.

Kavoshyar Company

 

Filială a AEOI.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

34.

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

 

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) este o companie deținută de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), implicată în proiecte ample de construcții civile și militare și alte activități de inginerie. Aceasta întreprinde numeroase acțiuni legate de proiecte ale Organizației apărării pasive. În special, filialele KAA au fost profund implicate în construcția sitului de îmbogățire a uraniului de la Qom/Fordow.

Data identificării de către UE:

24.6.2008

(ONU: 9.6.2010)

35.

Khorasan Metallurgy Industries

 

(a)

filială a Grupului industriilor de muniții (AMIG), care depinde de DIO;

(b)

implicată în procesul de fabricație a componentelor unor aparate de tip centrifugă.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

36.

M. Babaie Industries

Adresa:

P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.

(a)

M. Babaie Industries este subordonată Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (fostul Air Defense Missile Industries Group) al Organizației industriilor aerospațiale (AIO) din Iran.

(b)

AIO controlează organizațiile implicate în programe de rachete Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) și Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), ambele fiind identificate în Rezoluția 1737.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010.

37.

Makin

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Makin este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia și este o filială a KAA.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010.

38.

Universitatea Malek Ashtar

Adresa:

Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran.

(a)

entitate subordonată DTRSC în cadrul MODAFL;

(b)

include grupuri de cercetare care anterior făceau parte din Centrul de cercetare în domeniul fizicii (PHRC);

(c)

inspectorilor IAEA care au vrut să soluționeze problema restantă a unei posibile dimensiuni militare a programului nuclear al Iranului li s-a interzis să intervieveze personalul acestuia sau să consulte documente aflate sub controlul acestei organizații.

Data identificării de către UE:

24.6.2008

(ONU: 9.6.2010)

39.

Mesbah Energy Company

 

(a)

furnizor pentru reactorul de cercetare A40 — Arak;

(b)

implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

40.

Ministerul de Export al Logisticii de Apărare

Adresa:

(a)

PO Box 16315-189, Teheran, Iran;

(b)

located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Ministerul de Export al Logisticii de Apărare (MODLEX) vinde arme fabricate în Iran clienților din toată lumea, încălcând Rezoluția 1747 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU, care interzice Iranului să vândă arme sau materiale conexe.

Data identificării de către UE:

24.6.2008

(ONU: 9.6.2010)

41.

Mizan Machinery Manufacturing (alias 3MG)

Adresa:

O. Box 16595-365, Teheran, Iran.

Mizan Machinery Manufacturing (3M) este deținută sau controlată de SHIG sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către UE:

24.6.2008

(ONU: 9.6.2010)

42.

Modern Industries Technique Company [alias (a) Rahkar Company,(b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin]

Adresa:

Arak, Iran.

(a)

Modern Industries Technique Company (MITEC) este responsabilă de proiectarea și construirea reactorului cu apă grea IR-40 de la Arak;

(b)

MITEC a condus achizițiile aferente construirii reactorului de apă grea IR-40.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

43.

Niru Battery Manufacturing Company

 

(a)

filială a DIO;

(b)

are rolul de a produce generatoare pentru armata iraniană, inclusiv pentru sistemele de rachete.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

44.

Novin Energy Company (alias Pars Novin)

 

Funcționează în cadrul AEOI.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

45.

Centrul de cercetare nucleară pentru agricultură și medicină [alias (a) Centrul de cercetare agricolă și medicină nucleară, (b) Centrul de cercetare agricolă și medicală Karaji]

Adresa:

P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

(a)

Centrul de cercetare nucleară pentru agricultură și medicină (NFRPC) este un organism de cercetare de mari dimensiuni aflat în subordinea Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI), care a fost identificată în Rezoluția 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al ONU;

(b)

NFRPC este centrul AEOI pentru dezvoltarea combustibilului nuclear și este implicat în activități legate de îmbogățirea uraniului.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

46.

Omran Sahel

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Deținută sau controlată de Ghorb Nooh.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

47.

Oriental Oil Kish

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Oriental Oil Kish este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

48.

Parchin Chemical Industries

 

Filială a DIO.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

49.

Pars Aviation Services Company

 

Asigură servicii de întreținere pentru aeronave.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

50.

Pars Trash Company

 

(b)

implicată în programul nuclear iranian (programul de centrifugare);

(b)

identificată în rapoartele AIEA.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

51.

Pejman Industrial Services Corporation

Adresa:

P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran

Pejman Industrial Services Corporation este deținută sau controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

52.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries

 

A participat la construcția uzinei de conversie a uraniului de la Esfahan.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

53.

Qods Aeronautics Industries

 

Produce vehicule aeriene fără pilot (UAV), parașute, parapante, paramotoare etc.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

54.

Rah Sahel

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Rah Sahel este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

55.

Institutul de inginerie Rahab

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Rahab este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia și reprezintă o filială a KAA.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

56.

Sabalan Company

Adresa:

Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Sabalan este un nume de acoperire pentru SHIG.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

57.

Sanam Industrial Group

 

Aflat în subordinea AIO.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

58.

Safety Equipment Procurement (SEP)

 

Întreprindere-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

59.

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)

Adresa:

Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

SAPICO este un nume de acoperire pentru SHIG.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

60.

Consultanță în inginerie Sahel

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Deținută sau controlată de Ghorb Nooh.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

61.

Sepanir

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Sepanir este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

62.

Societatea de inginerie Sepasad

 

Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Societatea de inginerie Sepasad este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

63.

7th of Tir

 

(a)

aflată în subordinea DIO, cunoscută ca fiind direct implicată în programul nuclear iranian;

(b)

implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006.

64.

Grupul industrial Shahid Bagheri (SBIG)

 

(a)

entitate subordonată AIO;

(b)

entitate implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006.

65.

Grupul industrial Shahid Hemmat (SHIG)

 

(a)

entitate subordonată AIO;

(b)

entitate implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006.

66.

Shahid Karrazi Industries

Adresa:

Teheran, Iran.

Shahid Karrazi Industries este deținută sau controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

67.

Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries)

Adresa:

Southeast Teheran, Iran.

Shahid Sattari Industries este deținută sau controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

68.

Shahid Sayyade Shirazi Industries

Adresa:

(a)

Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran;

(b)

Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran,

(c)

Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran.

Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) este deținută sau controlată de DIO sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

69.

Sho’a’ Aviation

 

Produce aeronave superușoare.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

70.

South Shipping Line Iran (SSL)

Adresa:

(a)

Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran;

(b)

Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran.

Deținută sau controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines sau acționează în numele acesteia.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

71.

Special Industries Group

Adresa:

Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Special Industries Group (SIG) este o entitate aflată în subordinea DIO.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 9.6.2010)

72.

TAMAS Company

 

(a)

implicată în activități legate de îmbogățirea uraniului;

(b)

TAMAS reprezintă un organism supraierarhic, în subordinea căruia au fost înființate patru filiale, inclusiv una care se ocupă cu extracția și concentrarea uraniului și o a doua care răspunde de prelucrarea și îmbogățirea uraniului și de deșeuri de uraniu.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

73.

Tiz Pars

Adresa:

Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

(a)

Tiz Pars este un nume de acoperire pentru SHIG;

(b)

În perioada aprilie-iulie 2007, Tiz Pars a încercat să achiziționeze, în numele SHIG, o mașină de sudură și tăiere pe bază de laser cu cinci axe, care ar putea constitui o contribuție concretă la programul de rachete al Iranului

Data identificării de către ONU:

9.6.2010

74.

Ya Mahdi Industries Group

 

Aflat în subordinea AIO.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

75.

Yazd Metallurgy Industries [alias (a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, (b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.]

Adresa:

(a)

Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran;

(b)

Postal Box 89195/878, Yazd, Iran,

(c)

P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran,

(d)

Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Metallurgy Industries (YMI) se află în subordinea DIO.

Data identificării de către ONU:

9.6.2010


B.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Fereidoun ABBASI-DAVANI

 

Cercetător științific principal în cadrul Ministerului apărării și al suportului logistic pentru forțele armate (MODAFL); colaborează cu Institutul de Fizică Aplicată. Lucrează îndeaproape cu Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

2.

Dawood AGHA-JANI

 

Funcție: director al PFEP – Natanz.

Persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

3.

Ali Akbar AHMADIAN

 

Titlu: viceamiral.

Funcție: conducător al Corpului gardienilor revoluției islamice (IRGC).

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

4.

Amir Moayyed ALAI

 

Implicat în gestionarea montării și a întreținerii centrifugelor.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

5.

Behman ASGARPOUR

 

Funcție: director de operațiuni (Arak).

Persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

6.

Mohammad Fedai ASHIANI

 

Implicat în producția de carbonat de uranil și de amoniu și în gestionarea complexului de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

7.

Abbas Rezaee ASHTIANI

 

Înalt funcționar al Biroului de explorare și afaceri miniere (Office of Exploration and Mining Affairs) din cadrul AEOI.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

8.

Bahmanyar Morteza BAHMANYAR

 

Funcție: director al departamentului Finanțe și Buget, Organizația industriilor aerospațiale (AIO). Persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

9.

Haleh BAKHTIAR

 

Implicat în producția de magneziu cu o concentrație de 99,9%.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

10.

Morteza BEHZAD

 

Implicat în procesul de fabricație a unor componente pentru aparate de tip centrifugă.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

11.

Ahmad Vahid DASTJERDI

 

Funcție: directorul Organizației industriilor aerospațiale (AIO).

Persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

12.

Ahmad DERAKHSHANDEH

 

Funcție: președinte și director general al băncii Sepah.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

13.

Mohammad ESLAMI

Titlu: Dr.

directorul Institutului de formare și cercetare în domeniul industriilor de apărare (Defence Industries Training and Research Institute).

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

14.

Reza-Gholi ESMAELI

 

Funcție: director al departamentului de comerț și afaceri internaționale, Organizația industriilor aerospațiale (AIO).

Persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

15.

Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI

 

Cercetător principal la MODAFL și fost director al Centrului de cercetare în domeniul fizicii (Physics Research Centre – PHRC).

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

16.

Mohammad HEJAZI

 

Titlu: general de brigadă. Funcție: comandant al forței de rezistență Bassij.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

17.

Mohsen HOJATI

 

Funcție: director al Grupului industrial Fajr.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

18.

Seyyed Hussein HOSSEINI

 

Funcționar al AEOI implicat în proiectul de cercetare privind reactorul cu apă grea de la Arak.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

19.

M. Javad KARIMI SABET

 

Directorul Novin Energy Company, care este identificată în Rezoluția 1747 (2007).

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

20.

Mehrdada Akhlaghi KETABACHI

 

Funcție: director al Grupului industrial Shahid Bagheri (SBIG).

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

21.

Ali Hajinia LEILABADI

 

Funcție: director general al Mesbah Energy Company.

Persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

22.

Naser MALEKI

 

Funcție: director al Grupului industrial Shahid Hemmat (SHIG).

Naser Maleki este, de asemenea, funcționar al MODAFL, responsabil cu supravegherea lucrărilor în cadrul programului de rachete balistice Shahab-3. Shahab-3 este racheta balistică iraniană cu rază lungă de acțiune utilizată în prezent.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

23.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Implicat în gestionarea producției la uzina de conversie a uraniului (Uranium Conversion Facility - UCF) de la Esfahan.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

24.

Jafar MOHAMMADI

 

Funcție: consilier tehnic al Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI) (responsabil de gestionarea producției de valve pentru aparatele de tip centrifugă).

Persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

25.

Ehsan MONAJEMI

 

Funcție: director de proiect în domeniul construcțiilor, Natanz. Persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

26.

Mohammad Reza NAQDI

Titlu: general de brigadă.

Fost adjunct al comandantului statului major al forțelor armate pentru suport logistic și cercetare industrială/director al cartierului general de stat anti-contrabandă, implicat în eforturile de eludare a sancțiunilor impuse prin Rezoluțiile 1737 (2006) și 1747 (2007).

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

27.

Houshang NOBARI

 

Implicat în gestionarea complexului de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

28.

Mohammad Mehdi Nejad NOURI

Titlu: General Locotenent

Funcție: rector al Universității de tehnologie în domeniul apărării Malek Ashtar. Departamentul de chimie al Universității Ashtar de tehnologie în domeniul apărării este afiliat la MODALF și a realizat experimente cu beriliu. Persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

29.

Mohammad QANNADI

 

Funcție: vicepreședinte al departamentului Cercetare și Dezvoltare al AEOI. Persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

30.

Amir RAHIMI

 

Funcție: Director al Centrului de cercetare și producție a combustibilului nuclear de la Esfahan. Centrul de cercetare și producție a combustibilului nuclear Esfahan face parte din Compania de producție și achiziționare a combustibilului nuclear din cadrul AEOI, care este implicată în activități legate de îmbogățire.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

31.

Javad RAHIQI

 

Data nașterii:

24.4.1954.

 

Locul nașterii:

Marshad.

Funcție: directorul Centrului Esfahan pentru tehnologie nucleară al Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI).

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 9.6.2010)

32.

Abbas RASHIDI

 

Implicat în activitatea de îmbogățire de la Natanz.

Data identificării de către UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

33

Morteza REZAIE

Titlu: general de brigadă. Funcție: comandant adjunct al IRGC.

 

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

34.

Morteza SAFARI

Titlu: contraamiral.

Funcție: comandant al marinei IRGC.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

35.

Yahya Rahim SAFAVI

Titlu: General major.

Funcție: comandant, IRGC (Pasdaran). Persoană implicată atât în programul nuclear iranian, cât și în cel de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

36.

Seyed Jaber SAFDARI

 

Director al uzinei de îmbogățire de la Natanz.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

37.

Hosein SALIMI

Titlu: general.

Funcție: comandant al forțelor aeriene, IRGC (Pasdaran). Persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data identificării de către ONU:

23.12.2006

38.

Qasem SOLEIMANI

Titlu: general de brigadă.

Funcție: comandant al forțelor Qods.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

39.

Ghasem SOLEYMANI

 

Director al operațiunilor de extracție minieră de uraniu la mina de uraniu de la Saghand.

Data identificării de către ONU:

3.3.2008

40.

Mohammad Reza ZAHEDI

Titlu: general de brigadă.

Funcție: comandant al forțelor terestre IRGC.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007

41.

General ZOLQADR

 

Funcție: ministru adjunct de interne pentru probleme de securitate, ofițer IRGC.

Data identificării de către ONU:

24.3.2007


ANEXA VIII

Lista persoanelor, entităților și organismelor prevăzute la articolul 16 alineatul (2)

A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Reza AGHAZADEH

Data nașterii: 15.3.1949. Numărul pașaportului: S4409483, perioada de valabilitate: 26.4.2000 – 27/4/2010: eliberat la Teheran. Pașaport diplomatic numărul: D9001950, eliberat la 22.1.2008, valabil până la 21.1.2013, Locul nașterii: Khoy

Fost președinte al Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND

 

General de brigadă IRGC. Adjunct la Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL), însărcinat cu inspecțiile. Responsabil de toate echipamentele și instalațiile MODAFL.

23.6.2008

3.

Ali DAVANDARI (alias DAVANDARI)

 

Directorul Bank Mellat (a se vedea partea B, nr. 4)

26.7.2010

4.

Ali FADAVI, contraamiral

 

Comandant al marinei IRGC

26.7.2010

5.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran

Vicepreședinte și director general al Companiei de producție și achiziție de combustibil nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), care face parte din AEOI (a se vedea partea B, nr. 30). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și a Consiliului de Securitate al ONU.

23.4.2007

6.

Seyyed Mahdi FARAHI

 

General de brigadă al IRGC. Director general al Organizației Industriilor de Apărare (Defence Industries Organisation - DIO), desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.6.2008

7.

Parviz FATAH

Data nașterii: 1961

Numărul doi în cadrul Khatam al Anbiya

26.7.2010

8.

Mojtaba HAERI, inginer

 

Adjunct la MODAFL, însărcinat cu industria. Rol de supraveghere a AIO și a DIO.

23.6.2008

9.

Ali HOSEYNITASH

 

General de brigadă IRGC. Președintele Departamentului general al Consiliului Suprem de Securitate Națională; participă la elaborarea politicii privind chestiunea nucleară.

23.6.2008

10.

Mohammad Ali JAFARI

 

Comandant al IRGC.

23.6.2008

11.

Mahmood JANNATIAN

Data nașterii: 21.4.1946

Numărul pașaportului: T12838903

Vicepreședinte al Organizației iraniene a energiei atomice

23.6.2008

12.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)

Data nașterii: 24.11.1945, Locul nașterii: Langroud

Vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

13.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412

Directorul Centrului de Cercetări Nucleare de la Teheran (Teheran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări cu privire la experimentele de separare a plutoniului efectuate la TNRC, inclusiv cu privire la prezența particulelor de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

14.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Născut la: 7.11.1943 în Iran. Pașaport nr. 05HK31387, eliberat la 1.1.2002 în Iran, valabil până la 7.8.2010. A obținut cetățenia franceză la 7.5.2008.

Director al Fulmen (a se vedea partea B, nr. 13)

26.7.2010

15.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Director general al Iran Electronic Industries (a se vedea partea B, nr. 20)

23.6.2008

16.

Beik MOHAMMADLU, general de brigadă

 

Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica în cadrul MODAFL (a se vedea partea B, nr. 29)

23.6.2008

17.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No39 Ghandi street Teheran

Iran 1517883115

Președinte al Fundației Setad Ejraie, un fond de investiții legat de Ali Khamenei, liderul suprem. Membru al consiliului de administrație al băncii Sina.

26.7.2010

18.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Director al Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), alias Grupul industriilor producătoare de rachete. Această organizație este desemnată în RCSONU 1747 și figurează în Anexa I la Poziția comună 2007/140/PESC.

26.7.2010

19.

Anis NACCACHE

 

Administrator al întreprinderilor Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; societatea sa a încercat să achiziționeze bunuri sensibile, în beneficiul entităților desemnate în RCSONU 1737 (2006).

23.6.2008

20.

Mohammad NADERI, general de brigadă

 

Președinte al Organizației Industriilor Aerospațiale (AIO) (a se vedea partea B, nr. 1). AIO a participat la programe iraniene sensibile.

23.6.2008

21.

Mostafa Mohammad NAJJAR

 

General de brigadă al IRGC, Ministru al Afacerilor Interne și fost ministru în cadrul MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice.

23.6.2008

22.

Mohammad Reza NAQDI

Născut în1953, la Nadjaf (Irak)

General de brigadă, comandant al forței de rezistență Basij

26.7.2010

23.

Mohammad PAKPUR

 

General de brigadă, comandant al forțelor terestre IRGC

26.7.2010

24.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Născut în 1961

Comandant al Khatam al-Anbiya

26.7.2010

25.

Hossein SALAMI

 

General de brigadă, comandant adjunct al IRGC.

26.7.2010

26.

Ali Akbar SALEHI

 

Președintele Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

17.11.2009

27.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI, contraamiral

 

Fost adjunct al MODAFL însărcinat cu coordonarea (a se vedea partea B, nr. 29)

23.6.2008

28.

Ali SHAMSHIRI

 

General de brigadă al IRGC, adjunct al MODAFL, însărcinat cu contrainformațiile, responsabil de securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Director general al uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materialul primar (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru contribuția sa.

23.4.2007

30.

Ahmad VAHIDI

 

General de brigadă al IRGC, ministru în cadrul MODAFL și fost vicepreședinte al MODAFL

23.6.2008


B.   Persoane juridice, entități și organisme

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO (Organizația Industriilor Aerospațiale)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

Langare Street,

Nobonyad Square, Teheran, Iran

AIO supraveghează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, toate desemnate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, desemnați în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation (Organizația Geografică a Forțelor Armate)

 

Considerată furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Întreprindere din sectorul energiei, care contribuie la programul nuclear, prin activități de construcție, inclusiv activități care prezintă risc de proliferare. Întreprinderea a fost implicată în construirea reactorului cu apă grea de la Arak.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran

Bank Mellat are un model de comportament care sprijină și facilitează programul nuclear și programul de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a furnizat servicii bancare unor entități incluse pe listele ONU și pe listele UE, unor entități care acționează la în numele sau la comanda acestora sau unor entități care se află în proprietatea sau sub controlul acestora. Este societatea-mamă a First East Export Bank, desemnată în RCSONU 1929.

26.7.2010

(a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republica Armenia

Deținută în proporție de 100% de Bank Mellat

26.7.2010

(b)

Persia International Bank Plc

Numărul 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regatul Unit

Deținută în proporție de 60 % de Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul nuclear și programul de rachete ale Iranului sau achiziționează bunuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul nuclear și programul de rachete ale Iranului. A furnizat o serie de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor din Iran, inclusiv deschiderea de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior au fost desemnate în RCSONU 1737 (2006) și 1747 (2007).

Bank Melli continuă să îndeplinească acest rol, angajându-se într-un model de comportament care susține și facilitează activitățile sensibile ale Iranului. Utilizând relațiile sale bancare, aceasta continuă să furnizeze sprijin și servicii financiare entităților care figurează pe listele ONU și ale UE referitoare la aceste activități. De asemenea, aceasta acționează în numele entităților menționate și sub conducerea acestor entități, incluzând Bank Sepah, care operează adesea prin intermediul filialelor și al asociaților proprii.

23.6.2008

(a)

Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank este o întreprindere comună formată din Bank Melli și Bank Saderat.

26.7.2010

(b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (sau 500) Fifth Avenue, New York, USA;

număr de identificare fiscală: 1368932 (Statele Unite)

Assa Corporation este o societate-paravan creată și controlată de banca Melli. A fost creată de banca Melli pentru a permite trimiterea de bani din Statele Unite în Iran.

26.7.2010

(c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd este societatea-mamă a Assa Corporation. Este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(d)

Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Bank Kargosai, alias Bank Kargosa’i)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

Bank Kargoshaee este deținută de Bank Melli.

26.7.2010

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran Iran;

sau: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

sau: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

sau: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran. Numărul de înregistrare în Registrul comerțului: 89584

Afiliată la entități sancționate, începând din 2000, de Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană sau de Organizația Națiunilor Unite. Desemnată de Statele Unite ale Americii, întrucât este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(f)

Bank Melli Iran

Nr. 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia

sau:

Mashkova st. 9/1 Moscova 105062 Rusia

 

23.6.2008

(g)

Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;

sau: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;

Numărul de înregistrare în Registrul comerțului: 382231

Desemnată de Statele Unite ale Americii, întrucât este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No. 20, West Nahid Blvd, Vali Asr Ave., Teheran, Iran, 1967757451

No. 241 Mirdamad Street, Teheran, Iran

Deținută în întregime de Bank Melli Investment Co. Holding Company, gestionară a tuturor întreprinderilor de ciment deținute de BMIIC.

26.7.2010

(i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Insulele Cayman;

sau: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Insulele Cayman;

sau: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Fond înregistrat în Insulele Cayman care beneficiază de o licență eliberată de guvernul iranian pentru investițiile străine pe bursa de valori din Teheran.

26.7.2010

(j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave. Teheran Iran

sau: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;

sau: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

Controlată de Bank Melli Iran

26.7.2010

(k)

Mehr Cayman Ltd.

Insulele Cayman; Număr de înregistrare în Registrul comerțului: 188926 (Insulele Cayman)

Este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(l)

Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran

sau: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran

Este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Regatul Unit

 

23.6.2008

(n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emiratele Arabe Unite;

Număr de înregistrare în Registrul comerțului: (Dubai) 0107, eliberat la 30 noiembrie 2005.

Este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(o)

Shemal Cement Company (alias: Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran

sau: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;

sau: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Este controlată de Bank Melli Iran

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

Bank Refah a preluat operațiunile în curs ale Bank Melli, în urma sancțiunilor impuse acesteia din urmă de către Uniunea Europeană.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

Bank Saderat este o bancă iraniană deținută parțial de guvernul iranian. Bank Saderat a furnizat servicii financiare unor entități care fac achiziții în contul programului nuclear și al programului de rachete balistice ale Iranului, inclusiv unor entități desemnate în RCSONU 1737. În martie 2009, Bank Saderat se ocupa de plățile și acreditivele DIO (desemnată în RCSONU 1737) și ale Iran Electronics Industries. În 2003, Bank Saderat se ocupa de acreditive în numele Mesbah Energy Company, care participă la programul nuclear iranian (și care, ulterior, a făcut obiectul unor sancțiuni în temeiul RCSONU 1737).

26.7.2010

(a)

Bank Saderat PLC (Londra)

5 Lothbury, London, EC2R 7HD, Regatul Unit

Filială deținută în proporție de 100% de Bank Saderat.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Această bancă este foarte stâns legată de interesele „Daftar” (Biroul liderului suprem, cu o administrație alcătuită din aproximativ 500 de colaboratori). Contribuie, în acest mod, la finanțarea intereselor strategice ale regimului.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No.1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Furnizează produse industriale, în mod specific pentru activitățile din cadrul programului nuclear desfășurate de AEOI, Novin Energy și Kalaye Electric Company (toate desemnate în RCSONU 1737). Directorul ESNICO este Haleh Bakhtiar (desemnat în RCSONU 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Apropiată a Naftar și a Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contribuie la finanțarea intereselor strategice ale regimului și ale statului iranian paralel.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;

Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;

număr de înregistrare la Registrul Comerțului: 86936 (Iran)

Export Development Bank of Iran (EDBI) a fost implicată în furnizarea de servicii financiare către societăți care are au legătură cu programele iraniene de proliferare și a ajutat entități desemnate de ONU să evite și să încalce sancțiunile. Aceasta furnizează servicii financiare unor entități aflate în subordinea MODAFL, precum și societăților-paravan care sprijină programul nuclear și programul de rachete balistice ale Iranului. A efectuat în continuare plăți pentru Bank Sepah, după desemnarea acesteia de către ONU, inclusiv plăți legate de programul nuclear și programul de rachete balistice ale Iranului. EDBI a efectuat tranzacții legate de entități iraniene din domeniul apărării și al rachetelor, multe dintre acestea făcând obiectul unor sancțiuni impuse de CSONU. EDBI a servit drept principalul intermediar în finanțarea Bank Sepah (sancționată de CSONU începând din 2007), inclusiv pentru plățile privind ADM. EDBI furnizează servicii financiare diverselor entități ale MODAFL și a facilitat activitățile unor societăți-paravan asociate cu entități ale MODAFL în cadrul unor achiziții în curs de desfășurare.

26.7.2010

(a)

EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

sau: Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Exchange Company, cu sediul la Teheran, este deținută, în proporție de 70%, de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite ale Americii în octombrie 2008, întrucât este deținută sau controlată de EDBI.

26.7.2010

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company, cu sediul la Teheran, este o filială deținută în proporție de 100% de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite ale Americii în octombrie 2008, întrucât este deținută sau controlată de EDBI.

26.7.2010

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA este deținută de Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Filială a IAIO în cadrul MODAFL (a se vedea nr. 29), care produce în principal materiale compozite pentru industria aeronautică, fiind legată, totodată, de dezvoltarea capacităților de producție de fibrele de carbon destinate aplicațiilor nucleare și rachetelor. Legată de Biroul de cooperare tehnologică. Recent, Iranul și-a anunțat intenția de a produce în masă o nouă generație de centrifuge care vor necesita din partea FACI capacități de producție de fibră de carbon.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Fulmen a fost implicată în instalarea de echipamente electrice pe situl Qom/Fordoo înainte ca existența acestui sit să fie dezvăluită.

26.7.2010

(a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik este o societate-paravan pe care Fulmen o folosește pentru o parte din operațiunile sale.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785. Certificat de înregistrare în Registrul comerțului document 2k: 54514-1 (Bahrain) expiră la: 9 iunie 2009; Autorizație comercială nr. 13388 (Bahrain)

Două treimi din Future Bank, cu sediul la Bahrain, sunt deținute de bănci iraniene. Bank Melli și Bank Saderat, desemnate de UE, dețin, fiecare, o treime din acțiuni, a treia treime fiind deținută de Ahli United Bank (AUB) din Bahrain. Deși AUB deține încă acțiuni la Future Bank, potrivit raportului său anual din 2007, AUB nu mai exercită o influență importantă asupra acestei bănci, care, în realitate, se află sub controlul societăților-mamă iraniene, ambele desemnate în RCSONU 1803 drept bănci iraniene în privința cărora este necesară o „vigilență specială”. Legăturile strânse dintre Future Bank și Iran sunt în continuare evidențiate de faptul că președintele Bank Melli a fost, în același timp, președinte al Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) (Organizația pentru renovare și dezvoltare industrială)

 

Organism guvernamental responsabil cu accelerarea industrializării Iranului. Controlează diverse societăți implicate în programul nuclear și în programul de rachete, precum și în achiziționarea din străinătate a tehnologiilor de fabricație avansate destinate susținerii acestor programe.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Filială a IAIO din cadrul MODAFL (a se vedea nr. 29). Asigură fabricarea, repararea, revizia avioanelor și a motoarelor de avion și furnizează, prin intermediari străini, piese de schimb destinate industriei aeronautice care provin, de multe ori, din Statele Unite ale Americii. S-a stabilit, de asemenea, că IACI și filialele sale utilizează o rețea mondială de curtieri care urmăresc să achiziționeze bunuri din domeniul aviatic.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Este deținută sau controlată de MODAFL sau acționează în numele acestuia (a se vedea nr. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA sau TESA)

 

TESA a preluat activitățile desfășurate de Farayand Technique (desemnată în RCSONU 1737). TESA produce componente de centrifuge folosite pentru îmbogățirea uraniului și sprijină în mod direct activitățile care prezintă un risc de proliferare pe care Iranul trebuie să le suspende, la solicitarea CSONU. Execută lucrări pentru Kalaye Electric Company (desemnată în RCSONU 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

sau: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

sau: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, filială a Iran Electronics Industries (a se vedea nr. 20), produce diverse materiale, inclusiv sisteme de comunicații, sisteme electronice de bord, dispozitive optice, electrooptice, microelectronice și informatice, de testare și măsurare, materiale pentru sistemele de securitate a telecomunicațiilor, de război electronic, de fabricare și recondiționare a tuburilor de radar și a lansatoarelor de rachete. Aceste produse pot fi folosite pentru programe care fac obiectul unor sancțiuni în temeiul RCSONU 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de armament iraniene.

23.6.2008

(a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Este deținută sau controlată de Iran Electronics Industries sau acționează în numele acesteia

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Iran Insurance Company a asigurat achiziționarea unor produse care pot fi folosite în programe supuse unor sancțiuni în temeiul RCSONU 1737. Printre produsele achiziționate asigurate se numără piese de schimb pentru elicoptere, material electronic, calculatoare cu aplicații în domeniul aeronautic și al rachetelor.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

Organizație a MODAFL (a se vedea nr. 29), responsabilă cu planificarea și administrarea industriei aeronautice militare iraniene.

26.7.2010

23.

IRGC Air Force (Forțele aeriene ale IRGC)

 

Administrează stocurile iraniene de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Comandantul Forțelor aeriene ale IRGC a fost desemnat în RCSONU 1737 (2006).

23.6.2008

24.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command este un element specific în cadrul forțelor aeriene IRGC care lucrează cu SBIG (desemnat în RCSONU 1737) în ceea ce privește rachetele balistice cu rază scurtă FATEH 110 și rachetele cu rază medie Ashura. Acest comandament pare a fi entitatea care deține controlul operațional efectiv al rachetelor.

26.7.2010

25.

IRGC Qods Force

Teheran, Iran

Forța Qods a IRGC (Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps) este responsabilă pentru operațiunile desfășurate în afara Iranului și constituie principalul instrument de politică externă al Teheranului pentru operațiuni speciale, care sprijină teroriștii și militanții islamiști din străinătate. Hezbollah a folosit rachete, rachete de croazieră anti-nave (ASCM), sisteme portabile de apărare aeriană (MANPADS) și vehicule aeriene fără pilot (UAV) furnizate de forța Qods în timpul conflictului din 2006 cu Israel. Potrivit presei, membrii Hezbollah ar fi fost formați de forța Qods pentru a folosi aceste sisteme. Potrivit unor surse multiple, forța Qods asigură în continuare aprovizionarea și formarea Hezbollah în ceea ce privește armamentul sofisticat, rachetele antiaeriene și rachetele cu rază lungă. Forța Qods furnizează în continuare ajutor militar, formare și finanțare talibanilor care luptă în sudul și în vestul Afganistanului, inclusiv arme de calibru mic, muniție, mortiere și rachete cu rază scurtă. Comandantul acesteia a fost sancționat în temeiul unei rezoluții a CSONU.

26.7.2010

26.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran;

No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

IRISL a participat la transportul de marfă cu caracter militar și a efectuat inclusiv transporturi interzise din Iran. Trei astfel de incidente care constituiau încălcări clare au fost raportate Comitetului de sancțiuni pentru Iran din cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Având în vedere gradul de implicare a IRISL în activitățile de proliferare, CSONU a solicitat statelor să procedeze la inspectarea vaselor IRISL, cu condiția să existe motive întemeiate pentru a considera că o navă transportă bunuri interzise, în conformitate cu RCSONU 1803 și 1929.

26.7.2010

(a)

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

Deținută sau controlată de IRISL.

26.7.2010

(b)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)

No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O. Box: 1944833546

sau: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

sau: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Acționează în numele IRISL; efectuează transporturi de containere folosind navele aparținând IRISL.

26.7.2010

(c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH;

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township, HTTS GmbH

Este controlată de IRISL și/sau acționează în numele său.

26.7.2010

(d)

Irano Misr Shipping Company

No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iran P.O. Box: 19395- 1311

sau: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Acționează în numele IRISL, pe Canalul Suez, în Alexandria și Port Said. Deținută în proporție de 51% de IRISL.

26.7.2010

(e)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Regatul Unit;

Certificat de înregistrare în Registrul comerțului # 4110179 (Regatul Unit)

Deținută de IRISL. Furnizează servicii financiare, juridice și de asigurare pentru IRISL, precum și marketing, navlosire și gestionarea echipajului.

26.7.2010

(f)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Acționează în numele IRISL în Malta. Întreprindere comună cu participare germano-malteză. IRISL folosește ruta malteză din 2004 și utilizează Freeport ca centru de legătură între Golful Persic și Europa.

26.7.2010

(g)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

Deținută de IRISL.

26.7.2010

(h)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germania

Număr de TVA DE217283818 (Germania)

Agent IRISL în Germania.

26.7.2010

(i)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran

Deținută de IRISL. Furnizează combustibil, buncăre, apă, vopsea, ulei lubrifiant și substanțe chimice necesare pentru navele IRISL. Această întreprindere asigură, de asemenea, supravegherea întreținerii navelor, precum și a instalațiilor și a serviciilor pentru membrii echipajului. Filialele IRISL au folosit conturi bancare în dolari americani deschise pe numele unor persoane sub acoperire în Europa și în Orientul Mijlociu pentru a facilita transferurile de fonduri obișnuite. IRISL a facilitat încălcarea, în repetate rânduri, a dispozițiilor RCSONU 1747.

26.7.2010

(j)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran, Iran

Deținută de IRISL. Responsabilă cu transportatul mărfii pe calea ferată. Filială controlată în totalitate de IRISL.

26.7.2010

(k)

IRITAL Shipping SRL

Număr de înregistrare în Registrul comerțului: GE 426505 (Italia); Codul fiscal italian: 03329300101 (Italia); Număr de TVA: 12869140157 (Italia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia

Punct de contact pentru serviciile ECL și PCL. Utilizată de o filială a DIO, Marine Industries Group [MIG, cunoscută în prezent sub denumirea de Marine Industries Organization, MIO], responsabilă cu conceperea și construirea diverselor structuri maritime și a unor nave militare și civile. DIO a fost desemnată în RCSONU 1737.

26.7.2010

(l)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran

Deținută sau controlată de IRISL.

26.7.2010

(m)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Filială deținută în proporție de 100% de IRISL. Flotă compusă, în total, din șase nave. Operează în Marea Caspică. A facilitat operațiuni de transport în care erau implicate entități desemnate de ONU și de Statele Unite ale Americii, de exemplu Bank Melli, transportând marfă care presupune un risc de proliferare din țări precum Rusia și Kazahstan către Iran.

26.7.2010

(n)

Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd alias IRISL Asia Pte Ltd, alias Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

Leadmarine acționează în numele HDSL în Singapore. Cunoscută anterior sub denumirea de Asia Marine Network Pte Ltd și IRISL Asia Pte Ltd, aceasta a acționat în numele IRISL în Singapore.

26.7.2010

(o)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Deținută sau controlată de IRISL.

26.7.2010

(p)

Oasis Freight Agency (alias Pacific Shipping Company)

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, EAU;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, EAU;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, EAU,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emiratele Arabe Unite

Acționează în numele IRISL în Emiratele Arabe Unite, furnizând combustibil, provizii, echipament, piese de schimb și asigurând repararea navelor. Acționează de asemenea în numele HDSL.

26.7.2010

(q)

Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)

No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;

sau: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;

Sau: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Acționează în numele IRISL, asigurând transportul de marfă în vrac.

26.7.2010

(r)

Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Sau: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Santexlines acționează în numele HDSL. Cunoscută anterior sub denumirea de IRISL China shipping Company, a acționat în numele IRISL în China.

26.7.2010

(s)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.

Deținută sau controlată de IRISL sau acționează în numele acesteia.

26.7.2010

(t)

SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)

Are birouri la Seoul și Busan, în Coreea de Sud.

Acționează în numele IRISL în Coreea de Sud.

26.7.2010

(u)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran- Iran, P.O. Box 19635- 114

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

Acționează în numele IRISL. Companie de gestiune maritimă cu sediul la Teheran care asigură gestiunea tehnică a numeroase nave ale SAPID.

26.7.2010

(v)

South Way Shipping Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Controlată de IRISL, acționează în numele IRISL în porturile iraniene și asigură sarcini precum încărcarea și descărcarea mărfurilor.

26.7.2010

(w)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)

No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155

sau: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran

Filială deținută în proporție de 100% de IRISL. Efectuează transporturi între Iran și statele din Golf (Kuweit, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită). Valfajr este o filială a IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) cu sediul la Dubai care furnizează servicii de transport cu feribotul și de colectare, și, uneori, servicii de transport de mărfuri și de pasageri în Golful Persic. La Dubai, Valfajr a rezervat echipaje de navă, servicii de nave de aprovizionare, a pregătit navele atât pentru sosire și plecare, cât și pentru încărcare și descărcare în port. Valfajr are porturi de escală în Golful Persic și în India. De la mijlocul lunii iunie 2009, Valfajr împarte aceeași clădire cu IRISL la Port Rashid, în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Și la Teheran împarte aceeași clădire cu IRISL.

26.7.2010

27.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) (Corpul gardienilor revoluției islamice)

Teheran, Iran

Responsabil de programul nuclear iranian. Asigură controlul operațional al programului de rachete balistice al Iranului. A încercat să facă achiziții în vederea sprijinirii programului nuclear și al programului de rachete balistice ale Iranului.

26.7.2010

28.

Javedan Mehr Toos

 

Firmă de inginerie care realizează achiziții pentru Organizația iraniană a energiei atomice, desemnată în RCSONU 1737.

26.7.2010

29.

Kala Naft

Kala Naft Teheran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra Sw1H1

Comercializează echipamente pentru sectorul petrolier și al gazelor care pot fi utilizate pentru programul nuclear iranian. A încercat să achiziționeze material (uși dintr-un aliaj foarte rezistent) utilizat exclusiv pentru industria nucleară. Are legături cu societăți care participă la programul nuclear al Iranului.

26.7.2010

30.

Machine Sazi Arak

4th km Teheran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Întreprindere din sectorul energiei afiliată la IDRO, care contribuie la programul nuclear prin activități de construcție, inclusiv activități care prezintă risc de proliferare. Întreprinderea a fost implicată în construirea reactorului cu apă grea de la Arak. În iulie 2009, Regatul Unit a emis un aviz de refuz privind exportul, adresat Machine Sazi Arak pentru „o bară pentru astuparea gurii de descărcare din alumină-grafit”. În mai 2009, Suedia a refuzat să exporte către întreprinderea Machine Sazi Arak „protecții pentru cuve bombate destinate aparatelor sub presiune”.

26.7.2010

31.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Filială a DIO

23.4.2007

32.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) - societate care se ocupă cu construcția de centrale nucleare

 

Aflată în subordinea AEOI și a Novin Energy (ambele desemnate în RCSONU 1737). Implicată în dezvoltarea reactoarelor nucleare.

26.7.2010

33.

Mechanic Industries Group

 

A participat la producția de componente pentru programul balistic.

23.6.2008

34.

Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Responsabil cu cercetarea în domeniul apărării, cu programele de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv susținerea programului de rachete și a celui nuclear.

23.6.2008

35.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid produce, în numele IRGC, piese de schimb pentru armament. Societate-paravan a IRGC.

26.7.2010

36.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (Compania de producție și achiziție de combustibil nuclear)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) (divizia de producție a combustibilului nuclear) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv: explorarea, exploatarea minieră, măcinarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, filiala AEOI care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.

23.4.2007

37.

Parchin Chemical Industries

 

A desfășurat activități privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian.

23.6.2008

38.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.

Fabricant de schimbătoare de frecvență, capabil să dezvolte sau să modifice schimbătoare de frecvență importate, astfel încât acestea să poată fi folosite într-o centrifugă de îmbogățire a gazului. Se consideră că este implicat în activități de proliferare nucleară.

26.7.2010

39.

Organizația apărării pasive (PDO)

 

Organizație responsabilă cu selectarea și construirea instalațiilor strategice, inclusiv – potrivit declarațiilor făcute de autoritățile iraniene – a sitului de îmbogățire a uraniului de la Fordow (Qom), care a fost construit fără înștiințarea IAEA, contrar obligațiilor care îi revin Iranului (menționate într-o rezoluție a Consiliului guvernatorilor al IAEA). Generalul de brigadă Gholam-Reza Jalali, fost membru al IRGC, este președinte al PDO.

26.7.2010

40.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

Post Bank s-a transformat dintr-o bancă națională iraniană într-o bancă care facilitează comerțul internațional iranian. Acționează în numele Bank Sepah (desemnată în RCSONU 1737), efectuează tranzacții ale Bank Sepah și maschează legăturile acesteia cu respectivele tranzacții pentru a evita sancțiunile. În 2009, Post Bank a facilitat anumite operațiuni efectuate în numele Bank Sepah între industriile de apărare iraniene și beneficiari străini. A facilitat operațiuni comerciale cu societăți-paravan ale Tranchon Commercial Bank din Coreea de Nord, cunoscută pentru facilitarea operațiunilor comerciale legate de proliferare între Iran și Coreea de Nord.

26.7.2010

41.

Raka

 

Departament al Kalaye Electric Company (desemnată în RCSONU 1737). Creată la sfârșitul anului 2006, era responsabilă cu construcția instalației pentru îmbogățirea uraniului de la Fordow (Qom).

26.7.2010

42.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

 

Aflat în subordinea AEOI, continuă activitățile desfășurate de fosta divizie de cercetare a AEOI. Directorul său general este vicepreședintele AEOI Mohammad Ghannadi (desemnat în RCSONU 1737).

26.7.2010

43.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Acționează în numele Organizației industriilor de apărare (DIO).

26.7.2010

44.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

 

Filială a Khatam al-Anbya Construction Headquarters, desemnată în RCSONU 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company participă la proiectul de exploatare a zăcămintelor de gaz offshore din South Pars (fazele 15-16).

26.7.2010

45.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG concepe și produce sisteme de rachete sol-aer pentru armata iraniană. Gestionează proiecte în domeniul militar, proiecte privind rachetele și apărarea aeriană și achiziționează bunuri care provin din Rusia, Belarus și Coreea de Nord.

26.7.2010

46.

Shakhese Behbud Sanat

 

Participă la producerea de echipamente și piese pentru ciclul combustibilului nuclear.

26.7.2010

47.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Se pare că este o filială a MODAFL.

23.6.2008

48.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (Biroul de cooperare tehnologică al Biroului președintelui iranian)

Teheran, Iran

Responsabil cu progresul tehnologic al Iranului prin achizițiile provenite din străinătate și relațiile în ceea ce privește formarea. Sprijină programul nuclear și programul de rachete.

26.7.2010

49.

Yasa Part, (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia:

 

Întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul achiziționării de material și tehnologii necesare pentru programul nuclear și programul de rachete balistice.

26.7.2010

(a)

Arfa Paint Company

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(b)

Arfeh Company

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(c)

Farasepehr Engineering Company

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(e)

Iran Saffron Company sau Iransaffron Co.

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(f)

Shetab G.

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(g)

Shetab Gaman

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(h)

Shetab Trading

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010


27.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/78


REGULAMENTUL (UE) NR. 962/2010 AL COMISIEI

din 26 octombrie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Pentru a menține un nivel uniform ridicat al siguranței aviației în Europa, este necesară păstrarea cerințelor și procedurilor actuale cu privire la menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice, precum și cu privire la autorizarea organizațiilor și personalului cu atribuții în domeniu, în special în legătură cu cerințele privind formarea profesională, examinarea, cunoștințele și experiența pentru eliberarea licențelor de întreținere a aeronavelor care nu sunt implicate în transportul aerian comercial.

(2)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) a prezentat Comisiei trei avize (3) emise în conformit