ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.280.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 280

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
26 octombrie 2010


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 960/2010 al Comisiei din 25 octombrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

8

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2010/638/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

10

 

*

Decizia 2010/639/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus

18

 

 

2010/640/UE

 

*

Decizia Comisiei din 21 octombrie 2010 de modificare a Deciziilor 2006/920/CE și 2008/231/CE privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul exploatare și management al traficului al sistemului feroviar transeuropean convențional și de mare viteză [notificată cu numărul C(2010) 7179]  ( 1 )

29

 

 

2010/641/UE

 

*

Decizia Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia [notificată cu numărul C(2010) 7183]  ( 1 )

59

 

 

2010/642/UE

 

*

Decizia Comisiei din 25 octombrie 2010 privind autorizarea unei metode de clasificare a carcaselor de porc în Grecia [notificată cu numărul C(2010) 7230]

60

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/643/UE

 

*

Decizia nr. 2/2010 a Comitetului statistic Uniunea Europeană/Elveția din 1 octombrie 2010 de modificare a anexei A la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statistic

62

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

26.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/1


DIRECTIVA 2010/64/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 octombrie 2010

privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 82 alineatul (2) al doilea paragraf litera (b),

având în vedere inițiativa Regatului Belgiei, a Republicii Federale Germania, a Republicii Estonia, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (1),

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Uniunea și-a stabilit obiectivul de a menține și de a dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție. În conformitate cu concluziile președinției cu ocazia Consiliului European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999, în special punctul 33, principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și altor decizii ale autorităților judecătorești ar trebui să devină fundamentul cooperării judiciare în materie civilă și în materie penală în cadrul Uniunii, deoarece o recunoaștere reciprocă sporită și apropierea necesară a legislațiilor ar facilita cooperarea între autorități competente și protecția judiciară a drepturilor individuale.

(2)

În conformitate cu concluziile de la Tampere, Consiliul a adoptat, la 29 noiembrie 2000, un program de măsuri de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor în materie penală (3). În introducerea programului se menționează că principiul recunoașterii reciproce „are drept scop consolidarea cooperării dintre statele membre, precum și creșterea protecției acordate drepturilor individuale”.

(3)

Punerea în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a deciziilor în materie penală implică faptul că fiecare stat membru are încredere în sistemele de justiție penală ale celorlalte state membre. Întinderea recunoașterii reciproce depinde, în mare măsură, de o serie de parametri, care includ mecanisme de protecție a drepturilor persoanelor suspectate sau acuzate și standarde minime comune necesare pentru facilitarea aplicării principiului recunoașterii reciproce.

(4)

Recunoașterea reciprocă a deciziilor în materie penală poate funcționa în mod eficace doar într-un climat de încredere, în cadrul căruia nu doar autoritățile judecătorești, ci toți participanții la procedurile penale consideră deciziile autorităților judecătorești din alte state membre ca fiind echivalente celor emise de propriile autorități, presupunând încredere nu numai în justețea normelor din alte state membre, ci și în faptul că respectivele norme sunt aplicate în mod corect.

(5)

Articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (denumită în continuare „CEDO”) și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”) consacră dreptul la un proces echitabil. Articolul 48 alineatul (2) din Cartă garantează respectarea dreptului la apărare. Prezenta directivă respectă aceste drepturi și ar trebui să fie pusă în aplicare în mod corespunzător.

(6)

Cu toate că statele membre sunt părți la CEDO, experiența a arătat că doar acest element nu poate oferi întotdeauna un grad suficient de încredere în sistemele de justiție penală ale altor state membre.

(7)

Consolidarea încrederii reciproce necesită o punere în aplicare mai consistentă a drepturilor și a garanțiilor prevăzute în articolul 6 al CEDO. De asemenea, consolidarea încrederii reciproce necesită, prin intermediul prezentei directive și al altor măsuri, dezvoltarea în continuare în cadrul Uniunii a standardelor minime prevăzute în CEDO și în Cartă.

(8)

Articolul 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede instituirea unor norme minime aplicabile în statele membre care să faciliteze recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, precum și cooperarea judiciară și polițienească în materie penală la scară transfrontalieră. Articolul 82 alineatul (2) al doilea paragraf litera (b) prevede că „drepturile persoanelor în procedura penală” reprezintă o materie în care pot fi instituite norme minime.

(9)

Normele minime comune ar trebui să aibă ca rezultat sporirea încrederii în sistemele de justiție penală ale tuturor statelor membre, fapt ce ar trebui să conducă la rândul său la o cooperare judiciară mai eficientă într-un climat de încredere reciprocă. Astfel de norme minime comune ar trebui să se instituie în domeniile serviciilor de interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale.

(10)

La 30 noiembrie 2009, Consiliul a adoptat o rezoluție privind o Foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (4). Adoptând o abordare graduală, foaia de parcurs solicita adoptarea de măsuri referitoare la dreptul la traducere și la interpretare (măsura A), dreptul la informare privind drepturile și privind acuzațiile aduse (măsura B), dreptul la consiliere juridică și la asistență juridică (măsura C), dreptul de a comunica cu rudele, angajatorii și autoritățile consulare (măsura D), precum și garanții speciale pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt vulnerabile (măsura E).

(11)

În Programul de la Stockholm, adoptat la 10 decembrie 2009, Consiliul European a salutat foaia de parcurs și a integrat-o în Programul de la Stockholm (punctul 2.4). Consiliul European a subliniat caracterul neexhaustiv al foii de parcurs, invitând Comisia să studieze elemente suplimentare ale drepturilor procedurale minime ale persoanelor suspectate sau acuzate și să evalueze dacă este necesară analizarea altor aspecte, de exemplu prezumția de nevinovăție, pentru a promova o mai bună cooperare în acest domeniu.

(12)

Prezenta directivă se raportează la măsura A din foaia de parcurs. Prezenta directivă stabilește norme comune minime ce urmează a fi aplicate în domeniul interpretării și traducerii în cadrul procedurilor penale, în vederea consolidării încrederii reciproce între statele membre.

(13)

Prezenta directivă are la bază propunerea Comisiei de decizie-cadru a Consiliului privind dreptul la interpretare și traducere în procesele penale din 8 iulie 2009, precum și propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale din 9 martie 2010.

(14)

Dreptul la interpretare și dreptul la traducere pentru persoanele care nu vorbesc și nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile sunt consacrate în articolul 6 din CEDO, astfel cum este interpretat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Prezenta directivă facilitează exercitarea acestor drepturi. În acest sens, obiectivul prezentei directive este de a garanta dreptul persoanelor suspectate sau acuzate la interpretare și la traducere în cadrul procedurilor penale, în vederea garantării dreptului persoanelor respective la un proces echitabil.

(15)

Drepturile prevăzute în prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să se aplice ca măsuri adiacente necesare executării mandatului european de arestare (5) în limitele prevăzute de prezenta directivă. Statele membre de executare ar trebui să asigure și să suporte costurile de interpretare și de traducere în favoarea persoanelor solicitate care nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile.

(16)

În unele state membre, o autoritate, alta decât o instanță cu competențe în materie penală, este competentă să aplice sancțiuni pentru infracțiuni relativ minore. Acesta poate fi cazul, de exemplu, pentru infracțiunile rutiere care sunt comise la scară largă și care pot fi instituite în urma unui control rutier. În asemenea situații, nu ar fi rezonabil să se ceară autorității competente să garanteze toate drepturile care decurg din prezenta directivă. Prin urmare, atunci când legislația unui stat membru prevede aplicarea unei sancțiuni pentru infracțiuni minore de către o astfel de autoritate și există dreptul de a introduce o cale de atac în fața unei instanțe cu competențe în materie penală, prezenta directivă ar trebui să se aplice numai în cazul procedurilor desfășurate în fața respectivei instanțe ca urmare a exercitării unei astfel de căi de atac.

(17)

Prezenta directivă ar trebui să garanteze existența unei asistențe lingvistice gratuite și adecvate, care să le permită persoanelor suspectate sau acuzate care nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile să își exercite pe deplin dreptul la apărare, precum și să garanteze caracterul echitabil al procedurilor.

(18)

Serviciile de interpretare pentru persoana suspectată sau acuzată ar trebui furnizate fără întârziere. Cu toate acestea, atunci când trece o anumită perioadă de timp înainte ca interpretarea să fie asigurată, acest fapt nu ar trebui să constituie o încălcare a cerinței ca interpretarea să fie asigurată imediat, cu condiția ca perioada respectivă să fie rezonabilă în condițiile date.

(19)

Comunicarea dintre persoanele suspectate sau acuzate și avocații acestora ar trebui să beneficieze de interpretare în conformitate cu prezenta directivă. Persoanele suspectate sau acuzate ar trebui să poată, printre altele, să prezinte avocaților lor versiunea proprie în ceea ce privește faptele, să menționeze orice declarații cu care nu sunt de acord și să își informeze avocații cu privire la orice fapte care ar trebui invocate în apărarea lor.

(20)

În scopul pregătirii apărării, comunicarea dintre persoanele suspectate sau acuzate și avocații acestora, care are legătură directă cu interogatoriul și cu audierile din cadrul procedurilor sau cu introducerea unei căi de atac sau a oricărei alte cereri de natură procedurală, cum ar fi o cerere de eliberare pe cauțiune, ar trebui să beneficieze de interpretare când acest fapt este necesar în vederea garantării caracterului echitabil al procedurilor.

(21)

Statele membre ar trebui să asigure instituirea unei proceduri sau a unui mecanism prin care să verifice dacă persoanele suspectate sau acuzate vorbesc și înțeleg limba în care se desfășoară procedurile penale și dacă au nevoie să fie asistate de un interpret. O astfel de procedură sau mecanism presupune faptul că autoritățile competente verifică, prin orice mijloace adecvate, inclusiv prin consultarea persoanelor suspectate sau acuzate în cauză, dacă acestea din urmă vorbesc și înțeleg limba în care se desfășoară procedurile și dacă au nevoie de serviciile unui interpret.

(22)

Serviciile de interpretare și de traducere în temeiul prezentei directive ar trebui furnizate în limba maternă a persoanelor suspectate sau acuzate sau în orice altă limbă pe care acestea o vorbesc sau o înțeleg pentru a le permite exercitarea pe deplin a dreptului la apărare și pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor.

(23)

Respectarea dreptului la interpretare și la traducere, prevăzut în prezenta directivă, nu ar trebui să aducă atingere niciunui alt drept de natură procedurală, prevăzut în legislația națională.

(24)

Statele membre ar trebui să se asigure că pot exercita controlul cu privire la caracterul adecvat al interpretării și al traducerii furnizate, atunci când autoritățile competente au fost notificate într-un caz specific.

(25)

Persoanele suspectate sau acuzate, sau persoanele supuse procedurilor de executare a unui mandat european de arestare, ar trebui să aibă dreptul de a contesta decizia conform căreia nu este necesară interpretarea, în conformitate cu procedurile din legislația națională. Acest drept nu atrage după sine obligația ca statele membre să pună la dispoziție un mecanism separat sau o procedură de plângere, prin care să se poate contesta o asemenea constatare, și nu ar trebui să afecteze termenele aplicabile executării mandatului european de arestare.

(26)

În cazul în care calitatea serviciilor de interpretare nu este suficientă pentru a garanta dreptul la un proces echitabil, autoritățile competente ar trebui să poată înlocui interpretul desemnat.

(27)

Obligația de diligență către persoana suspectată sau acuzată care se află într-o poziție potențial vulnerabilă, în special datorită oricăror dizabilități fizice care îi afectează capacitatea de a comunica eficace, decurge din necesitatea unei administrări echitabile a justiției. Organele de urmărire penală, autoritățile de aplicare a legii și cele judiciare ar trebui, prin urmare, să se asigure că aceste persoane își pot exercita în mod efectiv drepturile prevăzute de prezenta directivă, de exemplu prin luarea în considerare a oricărei vulnerabilități potențiale care afectează capacitatea de a înțelege procedurile și de a se face înțelese și prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru a se asigura că aceste drepturi sunt garantate.

(28)

Atunci când se recurge la videoconferințe pentru furnizarea de servicii de interpretare de la distanță, autoritățile competente ar trebui să poată să recurgă la instrumentele dezvoltate în contextul e-Justiției europene (de exemplu, informații cu privire la instanțele care dispun de instalații sau de manuale pentru videoconferințe).

(29)

Prezenta directivă ar trebui evaluată în lumina experienței practice dobândite. Dacă este cazul, aceasta ar trebui evaluată pentru a ameliora garanțiile pe care le stabilește.

(30)

Garantarea caracterului echitabil al procedurilor impune ca documentele esențiale, sau cel puțin părțile relevante ale acestor documente, să fie traduse pentru persoanele suspectate sau acuzate, în conformitate cu prezenta directivă. Anumite documente ar trebui să fie întotdeauna considerate esențiale în acest scop și, prin urmare, ar trebui să fie traduse, cum ar fi orice decizie de privare de libertate a unei persoane, orice rechizitoriu sau act de inculpare și orice hotărâre judecătorească. Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să decidă, din proprie inițiativă sau la cererea persoanelor suspectate sau acuzate sau a avocaților acestora, ce alte documente sunt esențiale pentru garantarea caracterului echitabil al procedurilor care, prin urmare, ar trebui, de asemenea, traduse.

(31)

Statele membre ar trebui să înlesnească accesul la bazele de date naționale cu translatori și interpreți în domeniul juridic, acolo unde există astfel de baze de date. În acest sens, ar trebui tratată cu o atenție deosebită acordarea accesului la bazele de date existente prin intermediul portalului e-Justiție, după cum s-a preconizat în Planul de acțiune multianual 2009-2013 privind e-Justiția europeană din 27 noiembrie 2008 (6).

(32)

Prezenta directivă ar trebui să stabilească norme minime. Statele membre ar trebui să poată extinde drepturile stabilite prin prezenta directivă în vederea asigurării unui nivel mai ridicat de protecție și în situațiile care nu sunt tratate în mod expres în prezenta directivă. Nivelul de protecție nu ar trebui să scadă niciodată sub standardele prevăzute de CEDO sau de Cartă, astfel cum sunt interpretate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului sau a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(33)

Dispozițiile din prezenta directivă care corespund drepturilor garantate de CEDO și de Cartă ar trebui interpretate și puse în aplicare în conformitate cu acele drepturi, astfel cum au fost interpretate în jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(34)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unor norme comune minime, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere dimensiunea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(35)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, aceste state membre și-au notificat dorința de a lua parte la adoptarea și la aplicarea prezentei directive.

(36)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă instituie norme privind dreptul la interpretare și la traducere în cadrul procedurilor penale și al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare.

(2)   Dreptul menționat la alineatul (1) se aplică persoanelor din momentul în care acestora li se aduce la cunoștință de către autoritățile competente ale unui stat membru, prin notificare oficială sau în alt mod, faptul că sunt suspectate sau acuzate de comiterea unei infracțiuni, până la finalizarea procedurilor, prin aceasta înțelegându-se soluționarea definitivă a întrebării dacă persoanele în cauză au comis infracțiunea, inclusiv, după caz, stabilirea pedepsei și soluționarea oricărei căi de atac.

(3)   În cazul în care legislația unui stat membru prevede aplicarea unei sancțiuni pentru infracțiuni minore de către o altă autoritate decât o instanță cu competențe în materie penală și aplicarea unei astfel de sancțiuni poate fi atacată în fața unei astfel de instanțe, prezenta directivă se aplică doar în cazul procedurilor desfășurate în fața respectivei instanțe ca urmare a exercitării unei astfel de căi de atac.

(4)   Prezenta directivă nu aduce atingere legislației naționale referitoare la prezența unui avocat în oricare etapă a procedurilor penale și nici normelor de drept intern privind dreptul de acces al unei persoane suspectate sau acuzate la documentele din cadrul procedurilor penale.

Articolul 2

Dreptul la interpretare

(1)   Statele membre se asigură că persoanelor suspectate sau acuzate, care nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura penală respectivă, li se oferă, fără întârziere, servicii de interpretare în cadrul procedurilor penale desfășurate în fața autorităților de urmărire penală și a celor judiciare, inclusiv în cadrul interogatoriilor efectuate de poliție, în cadrul tuturor audierilor în fața instanței și în cadrul oricăror audieri intermediare necesare.

(2)   Statele membre se asigură că, atunci când este necesar în vederea garantării caracterului echitabil al procedurilor, sunt disponibile servicii de interpretare pentru comunicarea dintre persoanele suspectate sau acuzate și avocații acestora, care are legătură directă cu interogatoriul și cu audierile din cadrul procedurilor sau cu introducerea unei căi de atac sau a oricărei alte cereri de natură procedurală.

(3)   Dreptul la interpretare în temeiul alineatelor (1) și (2) include oferirea de asistență adecvată persoanelor cu deficiențe de auz și de vorbire.

(4)   Statele membre se asigură de existența unei proceduri sau a unui mecanism prin care să verifice dacă persoanele suspectate sau acuzate vorbesc și înțeleg limba în care se desfășoară procedurile penale și dacă au nevoie să fie asistate de un interpret.

(5)   Statele membre se asigură că, în conformitate cu procedurile din legislația națională, persoanele suspectate sau acuzate au dreptul să exercite o cale de atac împotriva oricărei decizii care dispune că nu este necesară interpretarea și că, atunci când s-a asigurat interpretarea, respectivele persoane au posibilitatea de a reclama faptul că interpretarea nu este de o calitate suficientă pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor.

(6)   Dacă este cazul, se pot folosi tehnologii de comunicare cum ar fi videoconferința, telefonul sau internetul, cu excepția cazului în care prezența fizică a interpretului este necesară pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor.

(7)   În cadrul procedurilor de executare a mandatului european de arestare, statul membru de executare se asigură că autoritățile sale competente pun la dispoziția persoanelor supuse unei asemenea proceduri, care nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile, servicii de interpretare în conformitate cu prezentul articol.

(8)   Interpretarea furnizată în temeiul prezentului articol trebuie să fie de o calitate suficientă să garanteze caracterul echitabil al procedurilor, în special prin garantarea faptului că persoanele suspectate sau acuzate cunosc cazul instrumentat împotriva lor și pot să își exercite dreptul la apărare.

Articolul 3

Dreptul la traducerea documentelor esențiale

(1)   Statele membre se asigură că persoanelor suspectate sau acuzate, care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile penale respective, li se furnizează într-un interval rezonabil de timp traducerea scrisă a tuturor documentelor esențiale pentru a se garanta faptul că respectivele persoane pot să își exercite dreptul la apărare și pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor.

(2)   Documentele esențiale includ orice decizie de privare de libertate a unei persoane, orice rechizitoriu sau act de inculpare și orice hotărâre judecătorească.

(3)   Autoritățile competente decid în fiecare caz în parte dacă mai există și alte documente esențiale. Persoanele suspectate sau acuzate sau avocații acestora pot înainta o cerere motivată în acest scop.

(4)   Nu se impune obligația de a traduce acele părți din documentele esențiale care nu sunt relevante pentru obiectivul de a permite persoanelor suspectate sau acuzate să cunoască cazul instrumentat împotriva lor.

(5)   Statele membre se asigură că, în conformitate cu procedurile din legislația națională, persoanele suspectate sau acuzate au dreptul să exercite o cale de atac împotriva oricărei decizii care dispune că nu este necesară traducerea documentelor sau a unor părți din acestea și că, atunci când s-a asigurat traducerea, respectivele persoane au posibilitatea de a reclama faptul că traducerea nu este de o calitate suficientă pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor.

(6)   În cadrul procedurilor de executare a unui mandat european de arestare, statul membru de executare se asigură că autoritățile sale competente asigură traducerea scrisă a acestui document oricărei persoane supuse unei asemenea proceduri, care nu înțelege limba în care este redactat mandatul european de arestare sau limba în care acesta a fost tradus de către statul membru emitent.

(7)   Prin derogare de la normele generale instituite în alineatele (1), (2), (3) și (6), o traducere orală sau un rezumat oral al documentelor esențiale pot fi furnizate în locul unei traduceri scrise, cu condiția ca o astfel de traducere orală sau rezumat oral să nu prejudicieze caracterul echitabil al procedurilor.

(8)   Orice renunțare la dreptul de a avea o traducere a documentelor menționate în prezentul articol trebuie să facă obiectul cerinței ca persoanele suspectate sau acuzate să fi beneficiat anterior de asistență juridică și să fi fost informate pe deplin în legătură cu consecințele renunțării lor sau ca renunțarea să fi fost neechivocă și făcută în mod voluntar.

(9)   Traducerea furnizată în temeiul prezentului articol trebuie să fie de o calitate suficientă să garanteze caracterul echitabil al procedurilor, în special prin garantarea faptului că persoanele suspectate sau acuzate cunosc cazul instrumentat împotriva lor și pot să își exercite dreptul la apărare.

Articolul 4

Costurile serviciilor de interpretare și de traducere

Statele membre acoperă costurile legate de serviciile de interpretare și de traducere care rezultă din aplicarea articolelor 2 și 3, indiferent de rezultatul procedurilor.

Articolul 5

Calitatea interpretării și a traducerii

(1)   Statele membre iau măsuri concrete pentru a garanta faptul că interpretarea și traducerea furnizate îndeplinesc standardele de calitate prevăzute la articolul 2 alineatul (8) și la articolul 3 alineatul (9).

(2)   În vederea promovării caracterului adecvat al interpretării și traducerii, precum și a accesului eficient la acestea, statele membre depun eforturile necesare pentru crearea unui registru sau a mai multor registre cuprinzând traducătorii și interpreții independenți care sunt calificați corespunzător. După crearea registrului sau a registrelor, acestea se pun, după caz, la dispoziția avocaților și a autorităților competente.

(3)   Statele membre se asigură că interpreților și translatorilor le incumbă obligația de a respecta confidențialitatea în ceea ce privește interpretarea și traducerea furnizate în temeiul prezentei directive.

Articolul 6

Formarea

Fără a aduce atingere independenței judecătorești sau diferențelor organizatorice ale sistemelor judiciare din Uniune, statele membre cer persoanelor responsabile de formarea judecătorilor, a procurorilor și a personalului judiciar implicat în proceduri penale să acorde o atenție deosebită particularităților comunicării cu ajutorul unui interpret, astfel încât să asigure o comunicare eficientă și eficace.

Articolul 7

Consemnarea în registre

Statele membre se asigură că, atunci când autoritățile de urmărire penală sau cele judiciare interoghează sau audiază o persoană suspectată sau acuzată cu ajutorul unui interpret, în temeiul articolului 2, sau atunci când se pune la dispoziție, în prezența unei astfel de autorități, o traducere orală sau un rezumat oral al documentelor esențiale, în temeiul articolului 3 alineatul (7), sau atunci când o persoană a renunțat la dreptul său la traducere, în temeiul articolului 3 alineatul (8), se consemnează faptul că s-au produs aceste evenimente, în conformitate cu procedura de ținere a evidențelor prevăzută de legislația statului membru respectiv.

Articolul 8

Menținerea nivelului de protecție

Nicio dispoziție a prezentei directive nu se interpretează ca o limitare și nici ca o derogare de la oricare dintre drepturile sau garanțiile procedurale care sunt asigurate în temeiul Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în temeiul altor dispoziții relevante de drept internațional sau al legislației oricărui stat membru, care asigură un nivel mai ridicat de protecție.

Articolul 9

Transpunerea

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 27 octombrie 2013.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul măsurilor respective.

(3)   Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere cu ocazia publicării lor oficiale. Modalitățile de efectuare a unei astfel de trimiteri se stabilesc de statele membre.

Articolul 10

Raportarea

Până la 27 octombrie 2014, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a măsurii în care statele membre au adoptat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive, însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 12

Destinatarii

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Strasbourg, 20 octombrie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

O. CHASTEL


(1)  JO C 69, 18.3.2010, p. 1.

(2)  Poziția Parlamentului European din 16 iunie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 octombrie 2010.

(3)  JO C 12, 15.1.2001, p. 10.

(4)  JO C 295, 4.12.2009, p. 1.

(5)  Decizia cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

(6)  JO C 75, 31.3.2009, p. 1.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

26.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 960/2010 AL COMISIEI

din 25 octombrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 26 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 octombrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

78,7

MK

80,0

XS

73,2

ZZ

77,3

0707 00 05

MK

87,5

TR

152,9

ZZ

120,2

0709 90 70

TR

143,9

ZZ

143,9

0805 50 10

AR

88,4

BR

68,9

CL

65,0

TR

93,2

UY

61,0

ZA

90,2

ZZ

77,8

0806 10 10

BR

220,8

TR

133,9

US

155,2

ZA

64,2

ZZ

143,5

0808 10 80

AR

77,3

BR

59,6

CL

110,2

CN

82,6

NZ

101,3

US

82,6

ZA

94,6

ZZ

86,9

0808 20 50

CN

92,7

ZA

88,6

ZZ

90,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

26.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/10


DECIZIA 2010/638/PESC A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2010

privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 27 octombrie 2009, Consiliul a adoptat Poziția comună 2009/788/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea (1), ca răspuns la represiunea violentă de către forțele de securitate a manifestanților politici din Conakry la 28 septembrie 2009.

(2)

La 22 decembrie 2009, Consiliul a adoptat Decizia 2009/1003/PESC de modificare a Poziției comune 2009/788/PESC (2), prin care s-au stabilit măsuri restrictive suplimentare.

(3)

La 29 martie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/186/PESC de modificare a Poziției comune 2009/788/PESC (3).

(4)

Pe baza revizuirii Poziției comune 2009/788/PESC, aplicarea măsurilor restrictive ar trebui prelungită până la 27 octombrie 2011.

(5)

Măsurile Uniunii de punere în aplicare sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1284/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea (4),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, către Republica Guineea, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de armament și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele de mai sus, precum și echipamente care ar putea fi folosite pentru represiunea internă, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile acestora.

(2)   Se interzic următoarele:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Republica Guineea sau pentru utilizare în Republica Guineea, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de materialele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, de fabricarea, de întreținerea și de folosirea respectivelor materiale;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Republica Guineea sau pentru utilizare în Republica Guineea, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu materialele menționate la alineatul (1), incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor pentru export pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al respectivelor materiale sau pentru furnizarea de asistență tehnică în domeniu, de servicii de intermediere sau de alte servicii;

(c)

participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor menționate la litera (a) sau (b).

Articolul 2

(1)   Articolul 1 nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor militare neletale sau al echipamentelor care ar putea fi folosite pentru represiunea internă destinate exclusiv uzului umanitar sau de protecție, programelor de construcție instituțională ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ale Uniunii Europene sau operațiilor Uniunii și ale ONU de gestionare a crizelor;

(b)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de vehicule care nu sunt destinate luptei, care au fost construite sau echipate cu materiale care oferă protecție balistică și care sunt destinate exclusiv folosirii pentru protejarea personalului Uniunii și al statelor membre ale acesteia în Republica Guineea;

(c)

furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere și de alte servicii legate de respectivele echipamente sau de respectivele programe și operații;

(d)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu respectivele echipamente sau respectivele programe și operații,

cu condiția ca astfel de exporturi și de asistență să fi fost aprobate în prealabil de autoritatea competentă relevantă.

(2)   Articolul 1 nu se aplică în ceea ce privește îmbrăcămintea de protecție, inclusiv vestele antiglonț și căștile militare, exportate temporar către Republica Guineea, exclusiv pentru uz personal, de către personalul ONU, al Uniunii sau al statelor membre ale acesteia, de către reprezentanții mass-media și de către persoanele angajate în cadrul programelor umanitare și de dezvoltare și personalul asociat.

Articolul 3

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către membri ai Consiliului Național pentru Democrație și Dezvoltare (CNDD) și de către persoane asociate cu aceștia, astfel cum figurează în anexă.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d)

în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Se consideră că alineatul (3) se aplică de asemenea în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau al alineatului (4).

(6)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1) în cazul în care călătoria este justificată de necesități umanitare urgente, sau de participarea la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la cele promovate de Uniune sau găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cadrul cărora se poartă un dialog politic vizând în mod direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Republica Guineea.

(7)   Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) informează Consiliul în scris în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8)   În cazurile în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) și (7), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al persoanelor enumerate în anexă, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

Articolul 4

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute, păstrate sau controlate de către diferiți membri ai CNDD, precum și de către orice persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate acestora, astfel cum figurează în anexă.

(2)   Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care figurează în anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.

(3)   Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor enumerate în anexă și ale membrilor familiei aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata facturilor la utilități;

(b)

destinate exclusiv plății de onorarii profesionale rezonabile și rambursării de cheltuieli legate de furnizarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe pentru prestarea de servicii pentru păstrarea sau gestionarea curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de autorizare, motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație.

Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație pe care o acordă în temeiul prezentului alineat.

(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza folosirea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice să facă obiectul unei măsuri judiciare, administrative sau arbitrale instituite înainte de data includerii în anexă a persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului menționate la articolul 4 alineatul (1) sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate înaintea datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice să fie utilizate exclusiv pentru acoperirea creanțelor care fac obiectul unei astfel de măsuri sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care guvernează drepturile creditorilor;

(c)

măsura sau hotărârea să nu fie în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism care figurează în anexă; și

(d)

recunoașterea măsurii sau a hotărârii respective să nu contravină politicii publice a statului membru respectiv.

Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5)   Alineatul (2) nu se aplică cumulului în conturile înghețate reprezentat de:

(a)

dobânzile sau a alte câștiguri generate de conturile respective; sau

(b)

plățile datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care aceste conturi au intrat sub incidența Poziției comune 2009/788/PESC,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte câștiguri și plăți să rămână sub incidența alineatului (1).

Articolul 5

(1)   Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, adoptă modificările aduse listei prevăzute în anexă, în funcție de evoluția situației politice din Republica Guineea.

(2)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv justificarea includerii pe listă a persoanei respective, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana în cauză.

Articolul 6

Pentru ca măsurile menționate anterior să aibă un impact cât mai mare cu putință, UE încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor expuse în prezenta decizie.

Articolul 7

Poziția comună 2009/788/PESC se abrogă.

Articolul 8

(1)   Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării sale.

(2)   Prezenta decizie se aplică până la data de 27 octombrie 2011. Aceasta se reexaminează permanent. Aceasta poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 281, 28.10.2009, p. 7.

(2)  JO L 346, 23.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 83, 30.3.2010, p. 23.

(4)  JO L 346, 23.12.2009, p. 26.


ANEXĂ

Lista persoanelor menționate la articolele 3 și 4

 

Nume (și nume alternative posibile)

Informații de identificare [data și locul nașterii (d.n. și l.n.), numărul pașaportului (Pas.)/cărții de identitate etc.]

Motive

1.

Căpitan Moussa Dadis CAMARA

d.n.: 1.1.1964 sau 29.12.1968

Pas.: R0001318

Președinte al CNDD

2.

Colonel Mathurin BANGOURA

d.n.: 15.11.1962

Pas.: R0003491

Ministrul Telecomunicațiilor și Noilor Tehnologii ale Informației

3.

Locotenent-colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.n.: 22.10.1979

Pas.: R0017873

Ministru și secretar permanent al CNDD (destituit din cadrul armatei la 26.1.2009)

4.

Comandant Oumar BALDÉ

d.n.: 26.12.1964

Pas.: R0003076

Membru al CNDD

5.

Comandant Mamadi (alias Mamady) MARA

d.n.: 1.1.1954

Pas.: R0001343

Membru al CNDD

6.

Comandant Almamy CAMARA

d.n.: 17.10.1975

Pas.: R0023013

Membru al CNDD

7.

Locotenent-Colonel Mamadou Bhoye DIALLO

d.n.: 1.1.1956

Pas.: R0001855

Membru al CNDD

8.

Căpitan Koulako BÉAVOGUI

 

Membru al CNDD

9.

Locotenent-colonel de poliție Kandia (alias Kandja) MARA

Pas.: R0178636

Membru al CNDD

Director al siguranței regionale din Labé

10.

Colonel Sékou MARA

d.n.: 1957

Membru al CNDD

Director adjunct al Poliției Naționale

11.

Dl Morciré CAMARA

d.n.: 1.1.1949

Pas.: R0003216

Membru al CNDD

12.

Dl Alpha Yaya DIALLO

 

Membru al CNDD

Director național al vămilor

13.

Colonel Mamadou Korka DIALLO

d.n.: 19.2.1962

Ministrul Comerțului, Industriei și IMM-urilor

14.

Colonel Fodeba TOURÉ

d.n.: 7.6.1961

Pas.: R0003417 /R0002132

Guvernator al Kindia (fost Ministru al Tineretului, destituit din cadrul armatei la 7.5.2009)

15.

Comandant Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.n.: 12.5.1966

Membru al CNDD

16.

Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membru al CNDD

17.

Locotenent Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

d.n.: 1.1.1960

Membru al CNDD

Ministru însărcinat cu securitatea prezidențială

18.

Căpitan Saa Alphonse TOURÉ

d.n.: 3.6.1970

Membru al CNDD

19.

Colonel Moussa KEITA

d.n.: 1.1.1966

Membru al CNDD

Ministru secretar permanent al CNDD însărcinat cu relațiile cu instituțiile republicane

20.

Locotenent-Colonel Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membru al CNDD

21.

Comandant Bamou LAMA

 

Membru al CNDD

22.

Dl Mohamed Lamine KABA

 

Membru al CNDD

23.

Căpitan Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membru al CNDD

24.

Comandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membru al CNDD

25.

Comandant Moussa Tiégboro CAMARA

d.n.: 1.1.1968

Pas.: 7190

Membru al CNDD

Ministru al Președinției însărcinat cu serviciile speciale ale luptei antidrog și combaterii marelui banditism

26.

Căpitan Issa CAMARA

d.n.: 1954

Membru al CNDD

Guvernator al Mamou

27.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.n.: 26.2.1957

Pas.: 13683

Membru al CNDD

Ministrul Sănătății și Igienei Publice

28.

Dl Mamady CONDÉ

d.n.: 28.11.1952

Pas.: R0003212

Membru al CNDD

29.

Sublocotenent Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Membru al CNDD

30.

Locotenent-Colonel Aboubacar Biro CONDÉ

d.n.: 15.10.1962

Pas.: 2443/R0004700

Membru al CNDD

31.

Dl Bouna KEITA

 

Membru al CNDD

32.

Dl Idrissa CHERIF

d.n.: 13.11.1967

Pas.: R0105758

Ministru însărcinat cu comunicarea pe lângă Președinție și Ministerul Apărării

33.

Dl Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.n.: 9.12.1960

Pas.: R0020803

Secretar de stat, reprezentant oficial, însărcinat cu misiunile, chestiunile strategice și dezvoltarea durabilă

34.

Locotenent Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Asistent personal al Președintelui

35.

Dl Ibrahima Khalil DIAWARA

d.n.: 1.1.1976

Pas.: R0000968

Consilier special al lui Aboubacar Chérif „Toumba” Diakité

36.

Sublocotenent Marcel KOIVOGUI

 

Adjunct al lui Aboubacar Chérif „Toumba” Diakité

37.

Dl Papa Koly KOUROUMA

d.n.: 3.11.1962

Pas.: R11914/R001534

Ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile

38.

Comandant Nouhou THIAM

d.n.: 1960

Pas.: 5180

Inspector General al Forțelor Armate

Purtător de cuvânt al CNDD

39.

Căpitan de poliție Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.n.: 13.5.1971

Pas. de serviciu R0001204

Atașat la cabinetul Președinției

40.

Capitan Mamadou SANDÉ

d.n.: 12.12.1969

Pas.: R0003465

Ministru al Președinției însărcinat cu economia și finanțele

41.

Dl Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.n.: 31.12.1961

Pas.: 5938/R00003488

Ministru al Președinției însărcinat cu controlul de stat

42.

Dl Joseph KANDUNO

 

Ministru însărcinat cu auditurile, transparența și buna guvernanță

43.

Dl Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.n.: 4.6.1961

Pas.: R0001767

Ministrul Tineretului, Sporturilor și Promovării Angajării Tinerilor

44.

Colonel Siba LOHALAMOU

d.n.: 1.8.1962

Pas.: R0001376

Ministrul Justiției, „Garde des sceaux”

45.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.n.: 1.1.1960

Pas.: R0001714

Ministrul Administrării Teritoriului și Afacerilor Politice

46.

Dl Alexandre Cécé LOUA

d.n.: 1.1.1956

Pas.: R0001757 /

pașaport diplomatic: R 0000027

Ministrul Afacerilor Externe și al Guineenilor din Străinătate

47.

Dl Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.n.: 4.10.1968

Pas.: R0001758

Ministrul Minelor și Energiei

48.

Dl Boubacar BARRY

d.n.: 28.5.1964

Pas.: R0003408

Ministru de stat al Președinției însărcinat cu construcțiile, amenajarea teritoriului și patrimoniul construit public

49.

Dl Demba FADIGA

d.n.: 1.1.1952

Pas.: permis de ședere FR365845/365857

Membru al CNDD

Ambasador extraordinar și plenipotențiar Însărcinat cu relațiile între CNDD și guvern

50.

Dl Mohamed DIOP

d.n.: 1.1.1963

Pas.: R0001798

Membru al CNDD

Guvernator al Conakry

51.

Sergent Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membru al forțelor de securitate atașate Gărzii prezidențiale „Koundara”

52.

Dl Habib HANN

d.n.: 15.12.1950

Pas.: 341442

Comitetul de audit și de supraveghere a sectoarelor strategice ale statului

53.

Dl Ousmane KABA

 

Comitetul de audit și de supraveghere a sectoarelor strategice ale statului

54.

Dl Alfred MATHOS

 

Comitetul de audit și de supraveghere a sectoarelor strategice ale statului

55.

Căpitan Mandiou DIOUBATÉ

d.n.: 1.1.1960

Pas.: R0003622

Director al Biroului de presă al Președinției

Purtător de cuvânt al CNDD

56.

Dl Cheik Sydia DIABATÉ

d.n.: 23.4.1968

Pas.: R0004490

Membru al forțelor armate

Director al Serviciilor de Informații și de Investigații din cadrul Ministerului Apărării

57.

Dl Ibrahima Ahmed BARRY

d.n.: 11.11.1961

Pas.: R0048243

Director general al radioteleviziunii guineene

58.

Dl Alhassane BARRY

d.n.: 15.11.1962

Pas.: R0003484

Guvernator al Băncii Centrale

59.

Dl Roda Namatala FAWAZ

d.n.: 6.7.1947

Pas.: R0001977

Om de afaceri având legături cu CNDD și care a sprijinit financiar CNDD

60.

Dl Dioulde DIALLO

 

Om de afaceri având legături cu CNDD și care a sprijinit financiar CNDD

61.

Dl Kerfalla CAMARA KPC

 

Președinte director general al Guicopress

Om de afaceri având legături cu CNDD și care a sprijinit financiar CNDD

62.

Dr. Moustapha ZABATT

d.n.: 6.2.1965

Medic și consilier personal al președintelui

63.

Dl Aly MANET

 

Mișcarea „Dadis Doit Rester”

64.

Dl Louis M’bemba SOUMAH

 

Ministrul Muncii, al Reformei Administrative și al Funcției Publice

65.

Dl Cheik Fantamady CONDÉ

 

Ministrul Informației și Culturii

66.

Colonel Boureima CONDÉ

 

Ministrul Agriculturii și Creșterii Animalelor

67.

Dna Mariame SYLLA

 

Ministrul Descentralizării și Dezvoltării locale


26.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/18


DECIZIA 2010/639/PESC A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2010

privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 10 aprilie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus (1).

(2)

Prin Poziția comună 2009/314/PESC a Consiliului din 6 aprilie 2009 de modificare a Poziției comune 2006/276/PESC (2), a fost prelungită aplicarea măsurilor restrictive până la 15 martie 2010. Cu toate acestea, restricțiile de călătorie vizând anumite persoane de rang înalt din Belarus, cu excepția persoanelor implicate în disparițiile din perioada 1999-2000 și a președintelui Comisiei Electorale Centrale, au fost suspendate până la 15 decembrie 2009.

(3)

La 15 decembrie 2009, Consiliul a adoptat Decizia 2009/969/PESC (3) prin care aplicarea atât a măsurilor restrictive, cât și a suspendării a fost prelungită până la 31 octombrie 2010.

(4)

Pe baza reexaminării Poziției comune 2006/276/PESC, măsurile restrictive ar trebui reînnoite până la 31 octombrie 2011 și suspendarea restricțiilor de călătorie ar trebui de asemenea reînnoită până la aceeași dată.

(5)

Măsurile de punere în aplicare ale Uniunii sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2006 din 18 mai 2006 privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko și anumitor funcționari din Belarus (4),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor a persoanelor care:

(a)

deși aveau sarcina de a iniția o anchetă independentă și urmărirea penală a presupuselor infracțiuni, nu au întreprins nimic în acest sens, precum și a persoanelor considerate de Raportul Pourgourides drept persoane cheie în dispariția a patru personalități din Belarus în perioada 1999-2000 și în disimularea ulterioară a faptelor, având în vedere obstrucționarea evidentă a bunului mers al justiției imputabilă acestor persoane, în conformitate cu lista din anexa I;

(b)

sunt răspunzătoare de fraudarea alegerilor și a referendumului din Belarus din 17 octombrie 2004 și a persoanelor răspunzătoare de grave încălcări ale drepturilor omului comise cu ocazia represiunii exercitate împotriva unor manifestanți pașnici după alegerile și referendumul din Belarus, în conformitate cu lista din anexa II;

(c)

sunt răspunzătoare de încălcările standardelor electorale internaționale care au marcat alegerile prezidențiale organizate în Belarus la 19 martie 2006, precum și de represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, în conformitate cu lista din anexa III.

(2)   Dispozițiile alineatului (1) nu obligă un stat membru să refuze propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său.

(3)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere cazurilor în care un stat membru este ținut de o obligație de drept internațional, și anume:

(i)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(ii)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile sale;

(iii)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

sau

(iv)

în temeiul Tratatului de conciliere (acordurile de la Lateran) încheiat în 1929 între Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Alineatul (3) este considerat ca fiind aplicabil, de asemenea, cazurilor în care un stat membru este țară-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat în mod corespunzător cu privire la toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4).

(6)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse la alineatul (1), atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate de Uniune sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Belarus.

(7)   Statul membru care dorește să acorde derogări în sensul alineatului (6) adresează o notificare în scris Consiliului. Derogarea se consideră ca fiind acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun în scris în termen de două zile lucrătoare de la data primirii notificării în cauză. În cazul opoziției unuia sau a mai multor membri ai Consiliului, acesta, hotărând cu majoritate calificată, poate decide acordarea derogării propuse.

(8)   În cazul în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) și (7), un stat membru autorizează persoanele menționate în anexele I, II sau III să intre sau să tranziteze pe teritoriul său, această autorizare se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele vizate de aceasta.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin persoanelor responsabile de încălcarea standardelor electorale internaționale în alegerile prezidențiale desfășurate în Belarus, la 19 martie 2006, precum și de represiunea societății civile și a opoziției democratice, precum și persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea, enumerate la anexa IV, precum și fondurile și resursele economice care sunt în posesia acestora sau sunt deținute sau controlate de aceste persoane.

(2)   Niciun fond și nicio resursă economică nu se pune, direct sau indirect, la dispoziția persoanelor ale căror nume figurează în anexa IV și nici nu se folosește în beneficiul acestora.

Articolul 3

(1)   Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru a răspunde nevoilor fundamentale ale persoanelor enumerate în lista din anexa IV și ale membrilor familiilor aflați în întreținerea acestora, în special pentru a acoperi cheltuielile legate de plata produselor alimentare, chirii sau împrumuturi ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și redevențe pentru servicii publice,

(b)

destinate exclusiv plății onorariilor profesionale rezonabile și rambursării cheltuielilor legate de prestarea serviciilor juridice,

(c)

destinate exclusiv plății comisioanelor sau cheltuielilor legate de deținerea sau gestionarea curentă a fondurilor sau resurselor economice înghețate, sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat celorlalte autorități competente și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de autorizare, motivele pe baza cărora consideră că este necesar a se acorda autorizarea specială.

Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit înainte de data la care aceste conturi au devenit obiectul dispozițiilor Poziției comune 2006/276/PESC,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte câștiguri și plăți să facă în continuare obiectul articolului 2 alineatul (1) din prezenta decizie.

Articolul 4

(1)   Consiliul, hotărând pe baza propunerii unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, adoptă modificările la listele cuprinse în anexele I, II, III și IV, luând în considerare evoluțiile politice din Belarus.

(2)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii persoanei respective pe listă, fie direct acesteia, dacă dispune de adresa sa, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana în cauză.

Articolul 5

Pentru ca dispozițiile menționate anterior să aibă cel mai mare impact posibil, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 6

Poziția comună 2006/276/PESC se abrogă.

Articolul 7

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Prezenta decizie se aplică până la data de 31 octombrie 2011. Aceasta este revizuită constant. Aceasta este reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul apreciază că obiectivele acesteia nu au fost atinse.

(3)   Măsurile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b), în ceea ce îl privește pe dl Nikolaevici PODOBED, precum și măsurile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c), se suspendă până la 31 octombrie 2011.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 101, 11.4.2006, p. 5.

(2)  JO L 93, 7.4.2009, p. 21.

(3)  JO L 332, 17.12.2009, p. 76.

(4)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.


ANEXA I

Lista persoanelor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a)

1.

IURI Leonidovici SIVAKOV, fost ministru al turismului și sportului din Belarus, născut la 5 august 1946, în regiunea Sahalin, fosta Republică Socialistă Federativă Sovietică Rusă.

2.

VICTOR Vladimirovici ȘEIMAN, șef al Consiliului de securitate din Belarus, născut la 26 mai 1958, în regiunea Grodno.

3.

DIMITRI (Dmitri) Valerievici PAVLICENKO, șef al forțelor speciale în Ministerul de Interne (SOBR) din Belarus, născut în 1966, la Vitebsk.

4.

VLADIMIR Vladimirovici NAUMOV, ministru de interne, născut în 1956.


ANEXA II

Lista persoanelor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b)

1.

Lidia Mihailovna IERMOHINA, președinta Comisiei centrale electorale din Belarus, născută la 29 ianuarie 1953, la Sluțk (regiunea Minsk).

2.

Iuri Nikolaevici PODOBED, Locotenent-colonel de Miliție, unitate a forțelor speciale (OMON), Ministerul de Interne, născut la 5 martie 1962, la Sluțk (regiunea Minsk).


ANEXA III

Lista persoanelor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c)

Nume (transcriere în ortografia română)

Nume (transcriere în ortografia bielorusă)

Nume (transcriere în ortografia rusă)

Data nașterii

Locul nașterii

Adresa

Numărul pașaportului

Funcția

Lukașenko Aleksandr Grigorievici

(Lukașenka Alaksandr Rihoravici)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, raionul Vitebsk

 

 

Președinte

Neviiglas Ghenadii Nikolaevici

(Nieviihlas Hienadz Mikalaevici)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, raionul Pinsk

 

 

Șeful administrației prezidențiale

Petkevici Natalia Vladimirovna

(Piatkevici Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Șef-adjunct al administrației prezidențiale

Rubinov Anatolii Nikolaevici

(Rubinau Anatol Nikalaevici)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Șef-adjunct responsabil cu mijloacele de informare în masă și ideologia, administrația prezidențială

Proleskovskii Oleg Vitoldovici

(Pralaskuski Aleh Vitoldavici)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusia, în prezent Sergijev Posad)

 

 

Consilier și șef al principalului departament ideologic, administrația prezidențială

Radkov Aleksandr Mikhailovici

(Radzku Alaksandr Mihailavici)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnia, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministrul educației

Rusakevici Vladimir Vasiliievici

(Rusakevici Uladzimir Vasilievici)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonoșci, Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministrul informației

Golovanov Viktor Grigoriievici

(Halavanau Viktar Riihoravici)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministrul justiției

Zimovskii Aleksandr Leonidovici

(Zimuski Alaksandr Lieanidavici)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Germania

 

 

Membru în Camera Superioară a Parlamentului; șeful Societății Naționale de Radio și Televiziune Publice

Konopliiev Vladimir Nikolaevici

(Kanapliu Uladzimir Mikalaevici)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulinți, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Președintele Camerei Inferioare a Parlamentului

Șerghineț Nikolai Ivanovici

(Șarhinieț Mikalai Ivanavici)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Președintele comisiei de afaceri externe a Camerei Superioare

Kostian Serghei Ivanovici

(Kasțian Siarhiei Ivanavici)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, districtul Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Președintele comisiei de afaceri externe a Camerei Inferioare

Orda Mihail Sergheievici

(Orda Mihail Siarhieevici)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, raionul Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membru al Camerei Superioare, președinte BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovici

(Lazavik Mikalai Ivanavici)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, raionul Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Miklașevici Petr Petrovici

(Miklașevici Piotr Piatrovici)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, raionul Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procuror general

Slijevski Oleg Leonidovici

(Slijeuski Aleh Leanidavici)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Șeful Direcției pentru organizații sociale, partide și ONG, Ministerul Justiției

Hariton Alexandr

(Hariiton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Consilier în cadrul Direcției pentru organizații sociale, partide și ONG, Ministerul Justiției

Smirnov Evghenii Alexandrovici

(Smirnu Yauhien Alaksandravici)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Raionul Riazan, Rusia

 

 

Prim-adjunct al Președintelui Curții Economice

Reuțkaia Nadejda Zalovna

(Ravuțkaia Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Judecător în raionul Moscova din Minsk

Trubnikov Nikolai Alexeievici

(Trubnikau Mikalai Alakseevici)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Judecător în raionul Partizanski din Minsk

Kupriianov Nikolai Mihailovici

(Kupriianau Mikalai Mihailavici)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Procuror general adjunct

Suhorenko Stepan Nikolaevici

(Suharenka Sțiapan Mikalaevici)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudici, raionul Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Președintele KGB

Dementei Vasilii Ivanovici

(Dzemianției Vasil Ivanavici)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Prim-adjunct, KGB

Kozik Leonid Petrovici

(Kozik Leanid Piatrovici)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Șeful Federației Sindicatelor

Koleda Alexandr Mikhailovici

(Kalada Alaksandr Mihailavici)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Brest

Mihasev Vladimir Ilici

(Mihasiu Uladzimir Iliici)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Gomel

Luchina Leonid Alexandrovici

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Raionul Minsk

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Grodno

Karpenko Igor Vasilievici

(Karpenka Ihar Vasilievici)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusia,

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Președintele Comisiei electorale a orașului Minsk

Kurlovici Vladimir Anatolievici

(Kurlovici Uladzimir Anatolievici)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Minsk

Miațelița Nikolai Timofeievici

(Miațielița Mikalai Țimafeevici)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Mogilev

Pișciulenak Mihail Vasilievici

(Pișciulenak Mihail Vasilievici)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Vitebsk

Râbakov Alexei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Judecător la Curtea raionului moscovit Minsk

Bortnik Serghei Alexandrovici

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procuror

Iasinovici Leonid Stanislavovici

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, raionul Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Judecător la Curtea Centrală a raionului Minsk

Migun Andrei Arkadevici

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procuror


ANEXA IV

Lista persoanelor menționate la articolul 2

Nume (transcriere în ortografia română)

Nume (transcriere în ortografia bielorusă)

Nume (transcriere în ortografia rusă)

Data nașterii

Locul nașterii

Adresă

Numărul pașaportului

Funcție

Lukașenko Aleksandr Grigorievici

(Lukașenka Alaksandr Rihoravici)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, raionul Vitebsk

 

 

Președinte

Neviiglas Ghenadii Nikolaevici

(Nieviihlas Hienadz Nikalaevici)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, raionul Pinsk

 

 

Șeful administrației prezidențiale

Petkevici Natalia Vladimirovna

(Piatkevici Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Șef-adjunct al administrației prezidențiale

Rubinov Anatoli Nikolaevici

(Rubinau Anatol Mikalaevici)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Șef-adjunct responsabil cu mijloacele de informare în masă și ideologia, administrația prezidențială

Proleskovskii Oleg Vitoldovici

Pralaskuski Aleh Vitoldavici

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusia, astăzi: Serghiev Posad)

 

 

Consilier și șef al principalului departament ideologic, administrația prezidențială

Radkov Aleksandr Mihailovici

(Radzku Alaksandr Mihailavici)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministrul educației

Rusakevici Vladimir Vasiliievici

(Rusakevici Uladzimir Vasilievici)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministrul informației

Golovanov Viktor Grigoriievici

Halavanau Viktar Riihoravici

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministrul justiției

Zimovskii Aleksandr Leonidovici

(Zimuski Alaksandr Lieanidavici)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Germania

 

 

Membru în Camera Superioară a Parlamentului; șeful Societății Naționale de Radio și Televiziune Publice

Konopliiev Vladimir Nikolaevici

(Kanapliu Uladzimir Mikalaevici)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Președintele Camerei Inferioare a Parlamentului

Șerghineț Nikolai Ivanovici

(Șarhinieț Mikalai Ivanavici)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Președintele Comisiei de afaceri externe a Camerei Superioare

Kostiian Serghei Ivanovici

(Kasțian Siarhiei Ivanavici)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, districtul Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Președintele Comisiei de afaceri externe a Camerei Inferioare

Orda Mihail Sergheievici

(Orda Mihail Siarhieevici)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, raionul Grodno

Дятлово Гродненской области

 

 

Membru al Camerei Superioare, președinte BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovici

(Lazavik Mikalai Ivanavici)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, raionul Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secretarul Comisiei electorale centrale (CEC)

Miklașevici Petr Petrovici

(Miklașevici Piotr Piatrovici)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, raionul Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procuror general

Slijevski Oleg Leonidovici

(Slijeuski Aleh Leanidavici)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Șeful Direcției pentru organizații sociale, partide și ONG, Ministerul Justiției

Hariton Alexandr

(Hariiton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Consilier în cadrul Direcției pentru organizații sociale, partide și ONG, Ministerul Justiției

Smirnov Evghenii Alexandrovici

(Smirnu Yauhien Alaksandravici)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Raionul Riazan, Rusia

 

 

Prim-adjunct al președintelui Curții Economice

Reuțkaia Nadejda Zalovna

(Ravuțkaia Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Judecător în raionul Moscova din Minsk

Trubnikov Nikolai Alexeevici

(Trubnikau Mikalai Alakseevici)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Judecător în raionul Partizanski din Minsk

Kupriianov Nikolai Mihailovici

(Kupriianau Mikalai Mihailavici)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Procuror general adjunct

Suhorenko Stepan Nikolaevici

(Suharenka Sțiapan Mikalaevici)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudici, raionul Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Președinte KGB

Dementei Vasilii Ivanovici

(Dzemianției Vasil Ivanavici)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Prim-adjunct, KGB

Kozik Leonid Petrovici

(Kozik Leanid Piatrovici)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Șeful federației sindicale

Koleda Alexandr Mihailovici

(Kalada Alaksandr Mihailavici)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Brest

Mihasev Vladimir Iliici

(Mihasiu Uladzimir Iliici)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Gomel

Lucina Leonid Alexandrovici

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Raionul Minsk

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Grodno

Karpenko Igor Vasilievici

(Karpenka Ihar Vasilievici)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusia,

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Președintele Comisiei electorale a orașului Minsk

Kurlovici Vladimir Anatolievici

(Kurlovici Uladzimir Anatolievici)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Minsk

Metelița Nikolai Timofeevici

(Miațielița Mikalai Țimafeevici)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Mogilev

Pișciulenok Mihail Vasilievici

(Pișciulenak Mihail Vasilievici)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Președintele Comisiei electorale a raionului Vitebsk

Șeiiman (Șeiman),

Victor Vladimirovici

 

 

26.5.1958

Provincia Grodno

 

 

Secretar de stat în Consiliul de securitate

Pavlicenko (Pavliucenko),

Dimitri (Dmitrii) Valeriievici

 

 

1966

Vitebsk

 

 

Șef al Grupului special de intervenție al Ministerului de Interne (SOBR)

Naumov,

Vladimir Vladimirovici

 

 

7.2.1956

 

 

 

Ministru de interne

Iermoșina Lidia Mihailovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (Provincia Minsk)

 

 

Președinta Comisiei Electorale Centrale

Podobed Iuri Nikolaevici

 

 

5.3.1962

Slutsk (Provincia Minsk)

 

 

Locotenent-colonel de miliție, unitatea pentru misiuni speciale (OMON), Ministerul Afacerilor Interne

Râbakov Alexei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Judecător la Curtea raionului moscovit Minsk

Bortnik Serghei Alexandrovici

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procuror

Iasinovici Leonid Stanislavovici

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, raionul Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Judecător la Curtea Centrală a raionului Minsk

Migun Andrei Arkadevici

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procuror


26.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/29


DECIZIA COMISIEI

din 21 octombrie 2010

de modificare a Deciziilor 2006/920/CE și 2008/231/CE privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și management al traficului” al sistemului feroviar transeuropean convențional și de mare viteză

[notificată cu numărul C(2010) 7179]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/640/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere recomandările Agenției Europene a Căilor Ferate din 17 iulie 2009 privind coerența normelor ERTMS din STI-urile de control-comandă și semnalizare, precum și de exploatare și management al traficului (ERA/REC/2009-02/INT), privind anexa P revizuită referitoare la STI-urile de exploatare și management al traficului pentru sistemul feroviar de mare viteză și convențional (ERA/REC/2009-03/INT), privind anexa T revizuită referitoare la STI-urile de exploatare și management al traficului pentru sistemul feroviar convențional (ERA/REC/2009-04/INT) și privind o modificare care vizează realizarea coerenței între Directiva 2007/59/CE și STI-urile de exploatare și management al traficului cu privire la dispozițiile privind competențele mecanicilor de locomotivă (ERA/REC/2009-05/INT),

întrucât:

(1)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede obligativitatea ca Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare „agenția”) să asigure adaptarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate (denumite în continuare „STI”) la progresele tehnice și la tendințele pieței, precum și la cerințele sociale și să propună Comisiei orice modificări ale STI-urilor pe care le consideră necesare.

(2)

Prin Decizia C(2007) 3371 din 13 iulie 2007, Comisia a acordat agenției un mandat-cadru pentru efectuarea anumitor activități în temeiul Directivei 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (3) și al Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional (4). În temeiul acestui mandat-cadru, agenției i s-a solicitat să efectueze revizuirea STI referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar convențional, adoptată prin Decizia 2006/920/CE a Comisiei (5), și a STI revizuite referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar de mare viteză, adoptată prin Decizia 2008/231/CE a Comisiei (6), precum și să emită avize tehnice cu privire la erori critice și să publice o listă a erorilor minore detectate.

(3)

Un sistem european de control al trenurilor (denumit în continuare „ETCS”) și un sistem global de comunicații mobile – căi ferate (denumit în continuare „GSM-R”) sunt considerate mijloace la fel de importante pentru armonizarea sistemului feroviar transeuropean. Prin urmare, este necesară armonizarea normelor referitoare la sistemele respective cât mai curând posibil. Pornind de la acest principiu, ETCS și GSM-R sunt specificate în STI-uri.

(4)

Este vital ca cerințele stabilite în STI-uri să fie coerente și neechivoce. Aceasta înseamnă, de asemenea, că nu se poate ca STI-uri diferite să facă referire la cerințe tehnice în diferite etape de dezvoltare. Prin urmare, toate STI-urile fac referire la cerințe tehnice identice.

(5)

În vederea armonizării normelor pertinente din STI-urile referitoare la sistemul feroviar transeuropean convențional și de mare viteză, normele referitoare la aspectele operaționale trebuie publicate sub forma unui document tehnic pe site-ul web al agenției.

(6)

STI referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar convențional trebuie să conțină aceeași trimitere ca STI revizuită referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar de mare viteză.

(7)

Revizuirea documentului tehnic „anexa A la STI OPE” trebuie să urmărească „procesul de gestionare a controlului modificărilor” (Change Control Management Process – CCM) aplicabil pentru validarea specificațiilor tehnice ERTMS.

(8)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, fiecare vehicul trebuie să primească un număr european de vehicul (NEV) în momentul acordării autorizației inițiale de dare în exploatare. În conformitate cu Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE (7), NEV este înregistrat în registrul național al vehiculelor ținut și actualizat de organismul național desemnat de statul membru în cauză.

(9)

Cerințele privind identificarea vehiculelor menționate în anexa P la STI referitoare la exploatarea și managementul traficului (pentru sistemul feroviar de mare viteză și convențional) trebuie revizuite, ținând cont, de asemenea, de evoluțiile cadrului juridic oferit de Directiva 2008/57/CE și de Decizia 2007/756/CE. Întrucât un număr de coduri tehnice au un caracter evolutiv datorită progresului tehnic, agenția trebuie însărcinată cu publicarea și actualizarea listelor de coduri tehnice.

(10)

Cerințele privind performanțele de frânare sunt un punct deschis în cadrul STI referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar convențional. Trebuie armonizate aspectele operaționale referitoare la performanțele de frânare.

(11)

Cerințele privind competențele profesionale, aptitudinile fizice și psihice ale mecanicilor de locomotivă sunt prevăzute în Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) Pentru a se evita suprapunerea și paralelismul, STI-urile referitoare la exploatarea și managementul traficului nu trebuie să includă astfel de cerințe.

(12)

Prin urmare, Deciziile 2006/920/CE și 2008/231/CE trebuie modificate în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare a Deciziei 2006/920/CE

Decizia 2006/920/CE se modifică după cum urmează:

(a)

Se inserează următoarele articole 1a și 1b:

„Articolul 1a

Gestionarea codurilor tehnice

(1)   Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) publică pe site-ul său web listele codurilor tehnice menționate în anexele P.9, P.10, P.11, P.12 și P.13.

(2)   ERA actualizează listele de coduri menționate la alineatul (1) și informează Comisia în legătură cu evoluția acestora. Comisia informează statele membre cu privire la evoluția codurilor tehnice prin intermediul comitetului instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 2008/57/CE.

Articolul 1b

Până la 31 decembrie 2013, dacă un vehicul este vândut sau închiriat pentru o perioadă continuă care depășește 6 luni și dacă toate caracteristicile tehnice în temeiul cărora vehiculul a primit autorizația de dare în exploatare rămân neschimbate, numărul său european de vehicul (NEV) poate fi modificat printr-o nouă înmatriculare a vehiculului și prin retragerea primei înmatriculări.

În cazul în care noua înmatriculare vizează alt stat membru decât cel al primei înmatriculări, entitatea de înmatriculare competentă pentru noua înmatriculare poate solicita o copie a documentației legate de prima înmatriculare.

O astfel de modificare a NEV nu aduce atingere aplicării articolelor 21-26 din Directiva 2008/57/CE în ceea ce privește procedurile de autorizare.

Costurile administrative suportate pentru modificarea NEV sunt acoperite de solicitantul care a cerut schimbarea NEV.”

(b)

Anexele se modifică în conformitate cu anexa I.

Articolul 2

Modificare a Deciziei 2008/231/CE

Decizia 2008/231/CE se modifică după cum urmează:

(a)

Se inserează următoarele articole 1a și 1b:

„Articolul 1a

Gestionarea codurilor tehnice

(1)   Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) publică pe site-ul său web listele codurilor tehnice menționate în anexele P.9, P.10, P.11, P.12 și P.13.

(2)   ERA actualizează listele de coduri menționate la alineatul (1) și informează Comisia în legătură cu evoluția acestora. Comisia informează statele membre cu privire la evoluția codurilor tehnice prin intermediul comitetului instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 2008/57/CE.

Articolul 1b

Până la 31 decembrie 2013, dacă un vehicul este vândut sau închiriat pentru o perioadă continuă care depășește 6 luni și dacă toate caracteristicile tehnice în temeiul cărora vehiculul a primit autorizația de dare în exploatare rămân neschimbate, numărul său european de vehicul (NEV) poate fi modificat printr-o nouă înmatriculare a vehiculului și prin retragerea primei înmatriculări.

În cazul în care noua înmatriculare vizează alt stat membru decât cel al primei înmatriculări, entitatea de înmatriculare competentă pentru noua înmatriculare poate solicita o copie a documentației legate de prima înmatriculare.

O astfel de modificare a NEV nu aduce atingere aplicării articolelor 21-26 din Directiva 2008/57/CE în ceea ce privește procedurile de autorizare.

Costurile administrative suportate pentru modificarea NEV sunt acoperite de solicitantul care a cerut schimbarea NEV.”

(b)

Anexele se modifică în conformitate cu anexa II.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 25 octombrie 2010.

Cu toate acestea, punctul 6 din anexa I și punctul 5 din anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6.

(4)  JO L 110, 20.4.2001, p. 1.

(5)  JO L 359, 18.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 84, 26.3.2008, p. 1.

(7)  JO L 305, 23.11.2007, p. 30.

(8)  JO L 315, 3.12.2007, p. 51.


ANEXA I

Anexele la Decizia 2006/920/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 2.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.1.   PERSONAL ȘI TRENURI

Punctele 4.6 și 4.7 se aplică personalului care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de însoțirea unui tren, atunci când aceasta implică trecerea unei (unor) frontiere între state și exploatarea trenurilor dincolo de orice loc (locuri) desemnat(e) ca «frontieră» în documentul de referință al rețelei unui administrator de infrastructură și inclus(e) în autorizația sa de siguranță.

Punctul «4.6.2. Competențe lingvistice» se aplică suplimentar mecanicilor de locomotivă, astfel cum se specifică în anexa VI punctul 8 din Directiva 2007/59/CE.

Nu se consideră că un membru al personalului trece frontiera dacă activitatea sa se desfășoară numai până la orice loc «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentului punct.

Pentru personalul care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de expedierea trenurilor și de autorizarea deplasării trenurilor, se aplică recunoașterea reciprocă între statele membre a calificărilor profesionale și a condițiilor de sănătate și de siguranță.

Pentru personalul care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de pregătirea finală a unui tren înainte de trecerea unei (unor) frontiere și care lucrează dincolo de orice loc (locuri) «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentului punct, se aplică punctul 4.6, cu recunoașterea reciprocă între statele membre a condițiilor de sănătate și siguranță. Nu se consideră că un tren efectuează un serviciu transfrontalier dacă toate vehiculele trenului respectiv nu traversează frontiera statului decât până la unul dintre locurile «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentului punct.

Aceste cerințe pot fi rezumate în tabelele de mai jos:

Personal implicat în exploatarea trenurilor care traversează frontiere de stat și care își continuă traseul dincolo de locul de frontieră

Funcție

Calificări profesionale

Cerințe medicale

Însoțirea unui tren

4.6

4.7

Autorizarea deplasării trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Pregătirea trenurilor

4.6

Recunoaștere reciprocă

Expedierea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă


Personal care exploatează trenuri care nu traversează frontiere de state sau care circulă doar până la locuri de frontieră

Funcție

Calificări profesionale

Cerințe medicale

Însoțirea unui tren

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Autorizarea deplasării trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Pregătirea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Expedierea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă”

(b)

La punctul 2.2.2, al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Normele operaționale detaliate privind Sistemul european de control al trenurilor (ETCS) și Sistemul global de comunicații mobile – căi ferate (GSM-R) sunt acum specificate în anexa A la prezenta STI.”

(c)

Punctul 4.2.2.6.2 se înlocuiește cu următorul text:

„4.2.2.6.2.   Performanțe de frânare

Administratorul de infrastructură trebuie să furnizeze întreprinderii feroviare performanța reală solicitată. Astfel de date includ, dacă este cazul, condițiile de utilizare a sistemelor de frânare care pot afecta infrastructura, cum ar fi frâna magnetică, prin recuperare și cu curenți Foucault.

Întreprinderii feroviare îi revine sarcina de a asigura că performanțele de frânare ale trenului sunt suficiente, furnizând personalului său reguli referitoare la frânare, pe care acesta trebuie să le respecte.

Regulile referitoare la performanțele de frânare trebuie gestionate în cadrul sistemului de management al siguranței al administratorului de infrastructură și al întreprinderii feroviare.

Cerințe suplimentare sunt specificate în anexa T.”

(d)

Punctul 4.3.2.6 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.2.6.    Utilizarea echipamentelor de sablare. Cerințe minime privind calificarea profesională pentru funcția de conducere a unui tren

Există o interfață între anexa B (secțiunea C1) la prezenta STI, pe de o parte, și punctul 4.2.11 (Compatibilitatea cu sistemele de cale de detecție a trenurilor) și punctul 4.1 din apendicele 1 la anexa A (astfel cum se menționează la punctul 4.3.1.10) la STI «CR CCS», pe de altă parte, în ceea ce privește utilizarea sablării.”

(e)

Punctul 4.3.3.11 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.11.   Compunerea trenului, anexa L

Există o interfață între punctul 4.2.2.5 și anexa L la prezenta STI, pe de o parte, și punctul 4.2.3.5 (Forțe de compresie longitudinală) din STI «CR RST» («Vagoane de marfă») în ceea ce privește conducerea și manevrarea trenurilor, precum și repartizarea vehiculelor care le compun.

Va exista o interfață cu versiunile viitoare ale STI «RST» care să vizeze unitățile de tracțiune și vehiculele de călători.”

(f)

La punctul 4.6.1, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Anexele J și L prezintă cerințele minime de calificare profesională pentru funcțiile individuale.”

(g)

Punctele C și D de la punctul 4.6.3.1 se înlocuiesc cu următorul text:

„C.   Evaluarea inițială

condiții de bază

programul de evaluare, inclusiv demonstrații practice

calificarea formatorilor

eliberarea unui atestat

D.   Păstrarea competențelor

principiile de păstrare a competențelor

modalitățile de monitorizare a evaluării

formalizarea procesului de păstrare a competențelor

procesul de evaluare.”

(h)

Punctul 4.6.3.2.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„4.6.3.2.3.1.   Cunoașterea rutelor

Întreprinderea feroviară trebuie să definească procesul prin care personalul de bord al trenului dobândește și își menține cunoștințele referitoare la rutele parcurse. Acest proces trebuie:

să se bazeze pe informațiile privind rutele furnizate de administratorul de infrastructură; și

să fie conform procesului descris la punctul 4.2.1 din prezenta STI.”

(i)

Punctul 4.7.5.4 se elimină.

(j)

Punctul 4.7.6 se elimină.

(k)

Punctul 7.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„7.3.2.   LISTA CAZURILOR SPECIFICE

Lăsată intenționat în alb”.

2.

Anexele A1 și A2 se înlocuiesc cu anexa A următoare:

„ANEXA A

REGULILE DE EXPLOATARE ERTMS/ETCS șI ERTMS/GSM-R

Regulile de exploatare pentru ERTMS/ETCS și ERTMS/GSM-R sunt menționate în documentul tehnic «ETCS and GSM-R rules and principles – version 1» («Reguli și principii ETCS și GSM-R – versiunea 1») publicat pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).”

3.

În anexa G, tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

pentru parametrul «Condiții de sănătate și siguranță», în coloana «Elemente care trebuie verificate pentru fiecare parametru» se elimină elementul «sarcina (femei mecanic)»;

(b)

pentru parametrul «Condiții de sănătate și siguranță», se elimină rândul «Cerințele speciale pentru mecanici: vederea, cerințe de auz/dicție, parametri antropometrici» și trimiterea la punctul 4.7.6.

4.

Anexa H se elimină.

5.

În anexa N, se elimină ultimul rând al tabelului (4.7.6 – Criterii specifice privind funcția de conducere a unui tren).

6.

Anexele P, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 și P.13 se înlocuiesc cu următorul text:

„ANEXA P

IDENTIFICAREA VEHICULELOR

1.   Observații generale

Prezenta anexă descrie numărul european de vehicul și marcajele corespunzătoare aplicate în mod vizibil pe vehicul pentru a-l identifica în mod unic și permanent în timpul exploatării. Prezenta anexă nu descrie alte numere sau marcaje gravate sau fixate eventual în mod permanent pe șasiu sau pe principalele componente ale vehiculului în momentul fabricării acestuia.

2.   Numărul european de vehicul și abrevierile corespunzătoare

Fiecare vehicul de cale ferată primește un număr constituit din 12 cifre [denumit număr european de vehicul (NEV)], cu următoarea structură:

Grupul de material rulant

Capacitatea de interoperabilitate și tipul de vehicul

[2 cifre]

Țara de înmatriculare a vehiculului

[2 cifre]

Caracteristicile tehnice

[4 cifre]

Numărul de serie

[3 cifre]

Cifra de control

[1 cifră]

Vagoane

de la 00 la 09

de la 10 la 19

de la 20 la 29

de la 30 la 39

de la 40 la 49

de la 80 la 89

[detalii în anexa P.6]

de la 01 la 99

[detalii în anexa P.4]

de la 0000 la 9999

[detalii în anexa P.9]

de la 000 la 999

de la 0 la 9

[detalii în anexa P.3]

Vehicule de călători remorcate

de la 50 la 59

de la 60 la 69

de la 70 la 79

[detalii în anexa P.7]

de la 0000 la 9999

[detalii în anexa P.10]

de la 000 la 999

Unități și material rulant de tracțiune într-o garnitură de tren cu compunere fixă sau predefinită

de la 90 la 99

[detalii în anexa P.8]

de la 0000000 la 8999999

[semnificația acestor cifre se definește de statele membre, eventual prin acorduri bilaterale sau multilaterale]

Vehicule speciale

de la 9000 la 9999

[detalii în anexa P.11]

de la 000 la 999

Într-o țară dată, cele șapte cifre ale caracteristicilor tehnice și numărul de serie sunt suficiente pentru a identifica în mod unic un vehicul în grupurile de vehicule speciale și de vehicule de călători remorcate (1).

Numărul este completat de marcaje alfabetice:

(a)

marcaje corespunzătoare capacității de interoperabilitate (detalii în anexa P.5);

(b)

abrevierea țării de înmatriculare a vehiculului (detalii în anexa P.4);

(c)

marcajul deținătorului vehiculului (detalii în anexa P.1);

(d)

abrevierea caracteristicilor tehnice (detalii în anexa P.12 pentru vagoane și în anexa P.13 pentru vehiculele de călători remorcate).

3.   Atribuirea numerelor

Numărul european de vehicul trebuie atribuit în conformitate cu regulile stabilite în Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE.

Numărul european de vehicul se schimbă atunci când nu reflectă capacitatea de interoperabilitate sau caracteristicile tehnice în conformitate cu prezenta anexă din cauza modificărilor tehnice aduse vehiculului. Astfel de modificări tehnice pot necesita o nouă autorizație de dare în exploatare în conformitate cu articolele 20-25 din Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea.

ANEXA P.1

MARCAJUL DEȚINĂTORULUI VEHICULULUI

1.   Definirea marcajului deținătorului vehiculului (MDV)

Marcajul deținătorului vehiculului (MDV) este un cod alfabetic compus din două până la cinci litere (2 4 5 9). Acesta se înscrie pe fiecare vehicul feroviar, lângă numărul european de vehicul. MDV identifică deținătorul vehiculului, astfel cum a fost înregistrat în registrul național al vehiculelor.

Un MDV este unic și valabil în toate țările care fac obiectul prezentei STI, precum și în toate țările care încheie un acord ce implică aplicarea sistemului de numerotare a vehiculelor și de marcare a deținătorului vehiculului descris în prezenta STI.

2.   Formatul marcajului deținătorului vehiculului

MDV este o reprezentare a numelui complet sau abreviat al deținătorului vehiculului, care să permită pe cât posibil recunoașterea. Se pot utiliza toate cele 26 de litere ale alfabetului latin. Literele din MDV se scriu cu majuscule. Literele care nu ocupă primele poziții din cuvintele ce compun numele deținătorului se pot scrie cu minuscule. La verificarea unicității marcajului, literele scrise cu minuscule vor fi considerate majuscule.

Literele pot să includă semne diacritice (3 6 10). Acestea sunt ignorate la verificarea unicității marcajului.

Pentru vehiculele deținute de deținători rezidenți într-o țară care nu utilizează alfabetul latin, se poate atașa o traducere a MDV în propriul alfabet, după MDV și separată de acesta din urmă printr-o linie de fracție («/»). Respectivul MDV tradus nu se ia în considerare la prelucrarea datelor.

3.   Dispoziții privind atribuirea marcajelor de deținător de vehicul

Unui deținător de vehicul i se pot atribui mai multe MDV, în cazul în care:

deținătorul vehiculului are un nume oficial în mai multe limbi;

deținătorul vehiculului are motive întemeiate pentru a face distincția între diferite parcuri de vehicule din cadrul organizației sale.

Se poate atribui un singur MDV unui grup de societăți:

care aparțin unei singure structuri corporative (de exemplu, o structură de holding);

care aparțin unei singure structuri corporative ce a desemnat și acordat mandat unui organism din structura sa pentru a se ocupa de toate aspectele în numele tuturor celorlalte;

care au acordat unei persoane juridice unice separate mandat pentru a se ocupa de toate aspectele în numele lor, caz în care persoana juridică este deținătorul.

4.   Registrul marcajelor de deținător de vehicule și procedura de atribuire

Registrul MDV este public și actualizat în timp real.

O cerere de MDV se depune la autoritatea națională competentă a solicitantului și se transmite ERA. Un MDV se poate utiliza doar după publicarea sa de către ERA.

Deținătorul unui MDV trebuie să informeze autoritatea națională competentă atunci când nu mai utilizează marcajul, iar autoritatea națională competentă transmite informația către ERA. Respectivul MDV este apoi anulat, după ce deținătorul dovedește că marcajul a fost modificat pe toate vehiculele în cauză. Marcajul respectiv nu mai este reatribuit timp de zece ani, cu excepția cazului în care este reatribuit deținătorului inițial sau, la cererea acestuia, altui deținător.

Un MDV poate fi cedat altui deținător atunci când acesta este succesorul legal al deținătorului inițial. Un MDV rămâne valabil atunci când deținătorul își schimbă numele, iar noul nume nu are nicio asemănare cu MDV.

ANEXA P.2

ÎNSCRIEREA NUMĂRULUI ȘI A MARCAJULUI ALFABETIC CORESPUNZĂTOR PE CAROSERIE

1.   Dispoziții generale pentru marcajele exterioare

Majusculele și cifrele care alcătuiesc inscripțiile marcajului trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 80 mm și să fie scrise cu fonturi «sans serif» pentru corespondență. O înălțime mai mică se poate utiliza doar în cazul în care nu există altă posibilitate decât aceea de a plasa marcajul pe lonjeroane.

Marcajul nu trebuie să fie situat la o înălțime mai mare de 2 metri deasupra nivelului șinei.

2.   Vagoane

Marcajul se înscrie pe caroseria vagonului în modul următor:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Pentru vagoanele ale căror caroserii nu prezintă o suprafață suficient de mare pentru acest tip de dispunere, în special în cazul vagoanelor platformă, marcajul se dispune în modul următor:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Atunci când se înscriu pe vagon una sau mai multe litere caracteristice cu importanță la nivel național, marcajul național trebuie să fie plasat după marcajul internațional în litere și despărțit de acesta printr-o cratimă, după cum urmează:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Vagoane și vehicule remorcate pentru transportul de călători

Numărul se aplică pe fiecare perete lateral al vehiculului, în modul următor:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Marcajul țării de înmatriculare a vehiculului și caracteristicile tehnice sunt imprimate direct înainte de, după sau sub numărul european de vehicul.

În cazul vagoanelor cu cabină de conducere, numărul european de vehicul se înscrie, de asemenea, în interiorul cabinei.

4.   Locomotive, automotoare și vehicule speciale

Numărul european de vehicul trebuie să fie înscris pe fiecare perete lateral al materialului rulant de tracțiune în modul următor:

92 10 1108 062-6

Numărul european de vehicul se înscrie, de asemenea, în interiorul fiecărei cabine a materialului rulant de tracțiune.

Deținătorul poate să adauge, cu litere de dimensiuni mai mari decât cele ale numărului european de vehicul, o numerotare proprie (care constă, în general, în cifre ale numărului de serie, completate de un cod alfabetic) utilă în exploatare. Locul de înscriere a numărului propriu este ales de deținător. Cu toate acestea, trebuie să fie mereu posibilă distingerea cu ușurință a numărului european de vehicul de numărul propriu al deținătorului.

ANEXA P.3

REGULI PENTRU STABILIREA CIFREI DE CONTROL (CIFRA 12)

Cifra de autocontrol se stabilește în modul următor:

cifrele în poziție pară (numărând de la dreapta) din numărul de bază se iau la propria valoare zecimală;

cifrele în poziție impară (numărând de la dreapta) din numărul de bază se înmulțesc cu 2;

se calculează apoi suma constituită din cifrele în poziție pară și din toate cifrele care constituie produsele parțiale obținute din pozițiile impare;

se reține cifra unităților din această sumă;

completarea necesară pentru a aduce cifra unităților la 10 reprezintă cifra de control; în cazul în care această cifră a unităților este egală cu zero, atunci și cifra de control este zero.

Exemple

1 —

Fie numărul de bază

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Cifra unităților în această sumă este 2.

Cifra de control va fi prin urmare 8, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 33 84 4796 100-8.

2 —

Fie numărul de bază

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Cifra unităților în această sumă este 0.

Cifra de control va fi prin urmare 0, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 31 51 3320 198-0.

ANEXA P.4

CODIFICAREA ȚĂRILOR DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR (CIFRELE 3-4 ȘI ABREVIEREA)

Informațiile referitoare la țări terțe sunt date doar cu titlu informativ.

Țări

Codul alfabetic al țării (2 4 5 9)

Codul numeric al țării

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbaidjan

AZ

57

Belarus

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia și Herțegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

China

RC

33

Croația

HR

78

Cuba

CU (2 4 5 9)

40

Cipru

CY

 

Republica Cehă

CZ

54

Danemarca

DK

86

Egipt

ET

90

Estonia

EST

26

Finlanda

FIN

10

Franța

F

87

Georgia

GE

28

Germania

D

80

Grecia

GR

73

Ungaria

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanda

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japonia

J

42

Kazahstan

KZ

27

Kârgâzstan

KS

59

Letonia

LV

25

Liban

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lituania

LT

24

Luxemburg

L

82

Macedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Muntenegru

ME

62

Maroc

MA

93

Țările de Jos

NL

84

Coreea de Nord

PRK (2 4 5 9)

30

Norvegia

N

76

Polonia

PL

51

Portugalia

P

94

România

RO

53

Rusia

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovacia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Coreea de Sud

ROK

61

Spania

E

71

Suedia

SE

74

Elveția

CH

85

Siria

SYR

97

Tadjikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turcia

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ucraina

UA

22

Regatul Unit

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

ANEXA P.5

MARCAJUL ALFABETIC AL CAPACITĂȚII DE INTEROPERABILITATE

«TEN»: vehicul care îndeplinește următoarele condiții:

este conform cu toate STI-urile pertinente aflate în vigoare în momentul dării în exploatare și a fost autorizat pentru a fi dat în exploatare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE;

a primit o autorizație valabilă în toate statele membre în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE sau, alternativ, a primit autorizații individuale de la toate statele membre.

«PPV/PPW»: vehicul care este conform cu acordul PPV/PPW sau PGW (în interiorul statelor membre ale OSJD)

[original: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами]

Note:

(a)

Vehiculele marcate cu «TEN» corespund codificării de la 0 la 3 a primei cifre din numărul de vehicul specificat în anexa P.6.

(b)

Vehiculele care nu sunt autorizate pentru exploatare în toate statele membre necesită un marcaj care indică statele membre în care au fost autorizate. Lista statelor membre care au acordat autorizația trebuie marcată în conformitate cu unul dintre următoarele desene, unde D reprezintă statul membru care a acordat prima autorizație (în exemplul dat, Germania), iar F reprezintă cel de-al doilea stat care a acordat autorizația (în exemplul dat, Franța). Statele membre sunt codificate în conformitate cu anexa P.4. Această cerință se poate referi la vehicule care sunt conforme cu STI sau nu. Vehiculele în cauză corespund codificării 4 sau 8 a primei cifre din numărul de vehicul specificat în anexa P.6.

Image

Image

ANEXA P.6

CODURILE DE INTEROPERABILITATE UTILIZATE PENTRU VAGOANE (CIFRELE 1-2)

 

a doua cifră

prima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a doua cifră

prima cifră

 

 

Ecartament

fix sau variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix sau variabil

Ecartament

 

TEN (2 4 5 9)

și/sau

COTIF (3 6 10)

și/sau

PPV/PPW

0

cu osii

A nu se utiliza

Vagoane TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF

a nu se utiliza (8)

Vagoane PPV/PPW

(ecartament variabil)

cu osii

0

1

cu boghiuri

cu boghiuri

1

TEN (2 4 5 9)

și/sau

COTIF (3 6 10)

și/sau

PPV/PPW

2

cu osii

Vagoane TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF

Vagoane PPV/PPW

(ecartament fix)

cu osii

2

3

cu boghiuri

cu boghiuri

3

Alte vagoane

4

cu osii (7 11)

vagoane pentru întreținere

Alte vagoane

Vagoane cu numerotare specială pentru caracteristicile tehnice, care nu au fost date în exploatare pe teritoriul UE

cu osii

4

8

cu boghiuri (7 11)

cu boghiuri

8

 

 

Trafic

Trafic intern sau internațional prin acord special

 

 

 

prima cifră

a doua cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

prima cifră

a doua cifră

ANEXA P.7

CODURILE DE CAPACITATE PENTRU TRAFIC INTERNAțIONAL UTILIZATE LA VEHICULELE REMORCATE PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 1-2)

 

Trafic intern

TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF (3 6 10) și/sau PPV/PPW

Trafic intern sau trafic internațional prin acord special

TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

a doua cifră

prima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vehicule pentru trafic intern

Vehicule cu ecartament fix, fără climatizare (inclusiv vagoane pentru transportul automobilelor)

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), fără climatizare

A nu se utiliza

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), fără climatizare

Vehicule istorice

A nu se utiliza (7 11)

Vehicule cu ecartament fix

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu schimbarea boghiurilor

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu osii cu ecartament variabil

6

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament fix, cu climatizare

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu climatizare

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), cu climatizare

Vagoane pentru transportul automobilelor

A nu se utiliza (7 11)

7

Vehicule cu climatizare și presurizate

A nu se utiliza

A nu se utiliza

Vehicule cu ecartament fix, presurizate și cu climatizare

A nu se utiliza

Alte vehicule

A nu se utiliza

A nu se utiliza

A nu se utiliza

A nu se utiliza

ANEXA P.8

TIPURI DE UNITĂȚI ȘI MATERIAL RULANT DE TRACȚIUNE ÎNTR-O GARNITURĂ DE TREN CU COMPUNERE FIXĂ SAU PREDEFINITĂ (CIFRELE 1-2)

Prima cifră este «9».

În cazul în care cea de-a doua cifră descrie tipul de material rulant de tracțiune, este obligatorie codificarea următoare:

Codul

Tipul general al vehiculului

0

Diverse

1

Locomotivă electrică

2

Locomotivă Diesel

3

Ramă automotoare electrică (de mare viteză) [automotor sau remorcă]

4

Ramă automotoare electrică (cu excepția celor de mare viteză) [automotor sau remorcă]

5

Ramă automotoare Diesel [automotor sau remorcă]

6

Remorcă specializată

7

Locomotivă electrică de manevră

8

Locomotivă Diesel de manevră

9

Vehicul special

ANEXA P.9

MARCAJUL NUMERIC STANDARD AL VAGOANELOR (CIFRELE 5-8)

Prezenta anexă indică marcajul numeric asociat caracteristicilor tehnice principale ale vagonului și se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.10

CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE MATERIALULUI RULANT REMORCAT PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 5-6)

Anexa P.10 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.11

CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE VEHICULELOR SPECIALE (CIFRELE 6-8)

Anexa P.11 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.12

LITERELE DE MARCARE A VAGOANELOR, CU EXCEPȚIA VAGOANELOR ARTICULATE ȘI MULTIPLE

Anexa P.12 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.13

LITERE DE MARCARE PENTRU MATERIALUL RULANT REMORCAT DESTINAT TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI

Anexa P.13 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

7.

Anexa P.14 se abrogă.

8.

Anexa T se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA T

PERFORMANȚE DE FRÂNARE

Rolul administratorului de infrastructură

Administratorul de infrastructură informează întreprinderile feroviare cu privire la performanțele de frânare necesare pentru fiecare rută în parte și trebuie să furnizeze informații referitoare la caracteristicile rutelor. Administratorul de infrastructură trebuie să se asigure că performanțele de frânare necesare țin seama de impactul caracteristicilor rutelor și de marje pentru echipamentele de cale.

Performanțele de frânare necesare se exprimă, în principiu, în procente ale greutății de frânare, cu excepția cazului în care administratorul de infrastructură și întreprinderea feroviară au convenit să utilizeze o altă unitate pentru a exprima performanța de frânare (de exemplu tone frânate, forțe de frânare, valori ale decelerației, profiluri ale decelerației).

La solicitarea întreprinderii feroviare, pentru garniturile de tren și trenurile cu compunere fixă, administratorul de infrastructură furnizează cerințele privind performanțele de frânare în valori ale decelerației.

Rolul întreprinderii feroviare

Întreprinderea feroviară se asigură că fiecare tren satisface sau depășește performanțele de frânare impuse de administratorul de infrastructură. Prin urmare, întreprinderea feroviară calculează performanțele de frânare ale unui tren luând în calcul compunerea trenului.

Întreprinderea feroviară trebuie să ia în calcul performanțele de frânare ale vehiculului sau ale garniturii de tren stabilite la momentul dării în exploatare a acestora. Trebuie luate în considerare marje legate de materialul rulant, cum ar fi fiabilitatea și disponibilitatea frânelor. De asemenea, întreprinderea feroviară trebuie să țină seama de informațiile referitoare la caracteristicile rutelor care afectează comportamentul trenului în momentul reglării performanțelor de frânare pentru oprirea și asigurarea unui tren.

Performanțele de frânare rezultate în urma verificării trenului efectiv (precum compunerea trenului, disponibilitatea frânelor, setările frânelor) vor fi utilizate ca valoare de intrare pentru orice regulă de exploatare care urmează să fie aplicată ulterior trenului.

Performanțe de frânare neîndeplinite

Administratorul de infrastructură trebuie să stabilească regulile care trebuie utilizate în cazul în care un tren nu îndeplinește performanțele de frânare necesare și să pună aceste reguli la dispoziția întreprinderilor feroviare.

În cazul în care un tren nu îndeplinește performanțele de frânare necesare pentru rutele pe care urmează să le parcurgă, întreprinderea feroviară trebuie să respecte constrângerile rezultate, precum restricțiile de viteză.”

9.

Anexa U se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA U

LISTA PUNCTELOR DESCHISE

Punctul 4.2.2 –   Documentul privind compunerea trenului

Anexa B (a se vedea punctul 4.4 din prezenta STI) – Alte reguli care permit o operare omogenă a noilor subsisteme structurale

Anexa R (a se vedea punctul 4.2.3.2 din prezenta STI) – Identificarea trenurilor

Anexa S (a se vedea punctul 4.2.2.1.3 din prezenta STI) – Vizibilitatea trenului – Semnalizare la partea din spate a trenului”.


(1)  Pentru vehiculele speciale, numărul trebuie să fie unic într-o țară dată și trebuie să conțină prima cifră și ultimele cinci cifre pentru caracteristicile tehnice și numărul de serie.

(2)  SNCB/NMBS poate utiliza în continuare litera B într-un cerc.

(3)  Semnele diacritice sunt «semnele de accentuare», de tipul À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Literele speciale ca Ø și Æ se vor reprezenta printr-o singură literă; la controalele unicității marcajului, Ø se consideră O și Æ, A.

(4)  În conformitate cu sistemul de codificare alfabetică descris în apendicele 4 la Convenția din 1949 și la articolul 45 alineatul (4) din Convenția din 1968 privind circulația rutieră.

(5)  Vagoane autorizate să poarte marcajul TEN, a se vedea anexa P.5.

(6)  Inclusiv vagoanele care, în conformitate cu reglementările existente, poartă cifrele definite în prezentul tabel. COTIF: vehicul care respectă regulamentul COTIF în vigoare în momentul dării în exploatare.

(7)  Ecartament fix sau variabil.

(8)  Cu excepția vagoanelor din categoria I (vagoane cu temperatură controlată), a nu se utiliza pentru noile vehicule date în exploatare.

(9)  Conforme cu STI-urile aplicabile, a se vedea anexa P.5.

(10)  Inclusiv vehiculele care, în conformitate cu reglementările existente, poartă cifrele definite în prezentul tabel. COTIF: vehicul care respectă regulamentul COTIF în vigoare în momentul dării în exploatare.

(11)  Cu excepția vagoanelor de călători cu ecartament fix (56) și cu ecartament variabil (66) aflate deja în exploatare, a nu se utiliza pentru vehiculele noi.


ANEXA II

Anexele la Decizia 2008/231/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa se modifică după cum urmează:

(a)

Secțiunea 2.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.1.   Personal și trenuri

Secțiunile 4.6 și 4.7 se aplică personalului care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de însoțirea unui tren, atunci când aceasta implică trecerea unei (unor) frontiere între state și exploatarea trenurilor dincolo de orice loc (locuri) desemnat(e) ca «frontieră» în documentul de referință al rețelei unui administrator de infrastructură și inclus(e) în autorizația sa de siguranță.

Secțiunea «4.6.2. Competențe lingvistice» se aplică suplimentar mecanicilor de locomotivă, astfel cum se specifică în anexa VI punctul 8 la Directiva 2007/59/CE.

Nu se consideră că un membru al personalului trece frontiera dacă activitatea sa se desfășoară numai până la orice loc «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentei secțiuni.

Pentru personalul care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de expedierea trenurilor și de autorizarea deplasării trenurilor, se aplică recunoașterea reciprocă între statele membre a calificărilor profesionale și a condițiilor de sănătate și de siguranță.

Pentru personalul care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de pregătirea finală a unui tren înainte de trecerea unei (unor) frontiere și care lucrează dincolo de orice loc (locuri) «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentei secțiuni, se aplică punctul 4.6, cu recunoașterea reciprocă între statele membre a condițiilor de sănătate și siguranță. Nu se consideră că un tren efectuează un serviciu transfrontalier dacă toate vehiculele trenului respectiv nu traversează frontiera statului decât până la unul dintre locurile «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentei secțiuni.

Aceste cerințe pot fi rezumate în tabelele de mai jos:

Personal implicat în exploatarea trenurilor care traversează frontiere de stat și care își continuă traseul dincolo de locul de frontieră

Funcție

Calificări profesionale

Cerințe medicale

Însoțirea unui tren

4.6

4.7

Autorizarea deplasării trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Pregătirea trenurilor

4.6

Recunoaștere reciprocă

Expedierea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă


Personal care exploatează trenuri care nu traversează frontiere de stat sau care circulă doar până la locuri de frontieră

Funcție

Calificări profesionale

Cerințe medicale

Însoțirea unui tren

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Autorizarea deplasării trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Pregătirea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Expedierea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă”

(b)

În secțiunea 4.2.2.1.2, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Specificații detaliate se găsesc în subsecțiunea 4.3.3.3.1.”

(c)

Secțiunea 4.3.2.6 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.2.6.   Utilizarea echipamentelor de sablare. Cerințe minime privind calificarea profesională pentru funcția de conducere a unui tren

Există o interfață între anexa B (secțiunea C1) la prezenta STI, pe de o parte, și subsecțiunea 4.2.11 (Compatibilitatea cu sistemele de cale de detecție a trenurilor) și secțiunea 4.1 din apendicele 1 la anexa A (astfel cum se menționează în subsecțiunea 4.3.1.10) la STI «HS CCS», pe de altă parte, în ceea ce privește utilizarea sablării.”

(d)

Secțiunea 4.3.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.2.   Cerințe privind vehiculele de călători

Există interfețe între subsecțiunea 4.2.2.4 din prezenta STI «OPE» și subsecțiunile 4.2.2.4 (uși), 4.2.5.3 (alarme), 4.3.5.17 (alarmă pasageri) și 4.2.7.1 (ieșiri de urgență) din STI «HS RST».”

(e)

Secțiunea 4.3.3.9 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.9.   Echipamente de sablare

Există o interfață între anexa B (secțiunea C1) la prezenta STI, pe de o parte, și subsecțiunea 4.2.3.10 din STI „HS RST”, pe de altă parte, în ceea ce privește utilizarea sablării.”

(f)

Secțiunea 4.3.3.10 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.10.   Compunerea trenului, anexa J

Există o interfață între subsecțiunea 4.2.2.5 și anexa J la prezenta STI, pe de o parte, și subsecțiunile 4.2.1.2 (Proiectarea trenurilor) și 4.2.7.10 (Concepte de monitorizare și diagnosticare) din STI «HS RST», pe de altă parte, referitor la cunoștințele personalului asupra funcționalității materialului rulant.”

(g)

Secțiunea 4.3.3.12 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.12.   Înregistrarea datelor

Există o interfață între subsecțiunea 4.2.3.5.2 (Înregistrarea datelor de supraveghere la bordul trenului) din prezenta STI și punctul 4.2.7.10 din STI «HS RST» (Concepte de monitorizare și diagnosticare).”

(h)

În secțiunea 4.6.1, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Anexele J și L prezintă cerințele minime de calificare profesională pentru funcțiile individuale.”

(i)

Punctele C și D din secțiunea 4.6.3.1 se înlocuiesc cu următorul text:

„C.   Evaluarea inițială

condiții de bază

programul de evaluare, inclusiv demonstrații practice

calificarea formatorilor

eliberarea unui atestat

D.   Păstrarea competențelor

principiile de păstrare a competențelor

modalitățile de monitorizare a evaluării

formalizarea procesului de păstrare a competențelor

procesul de evaluare.”

(j)

Secțiunea 4.6.3.2.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„4.6.3.2.3.1.   Cunoașterea traseului

Întreprinderea feroviară trebuie să definească procesul prin care personalul de bord al trenului dobândește și păstrează cunoștințele referitoare la rutele parcurse. Acest proces trebuie:

să se bazeze pe informațiile privind rutele furnizate de administratorul de infrastructură; și

să fie conform procesului descris la punctul 4.2.1 din prezenta STI.”

(k)

Secțiunea 4.7.5.4 se elimină.

(l)

Secțiunea 4.7.6 se elimină.

(m)

Secțiunea 7.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„7.3.2.   Lista cazurilor specifice

Lăsată intenționat în alb”.

2.

În anexa G, tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

pentru parametrul „Condiții de sănătate și siguranță”, în coloana „Elemente de verificat pentru fiecare parametru”, se elimină elementul „sarcină (mecanici)”;

(b)

pentru parametrul „Condiții de sănătate și siguranță”, se elimină rândul „Cerințe speciale pentru mecanici: vedere, cerințe legate de auz/vorbire, antropometrie” și trimiterea la secțiunea 4.7.6.

3.

Anexa H se elimină.

4.

În anexa N, se elimină ultimul rând al tabelului (4.7.6 – Cerințe specifice privind îndatorirea conducerii unui tren).

5.

Anexele P, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 și P.13 se înlocuiesc cu următorul text:

„ANEXA P

IDENTIFICAREA VEHICULELOR

1.   Observații generale

Prezenta anexă descrie numărul european de vehicul și marcajele corespunzătoare aplicate în mod vizibil pe vehicul pentru a-l identifica în mod unic și permanent în timpul exploatării. Prezenta anexă nu descrie alte numere sau marcaje gravate sau fixate eventual în mod permanent pe șasiu sau pe principalele componente ale vehiculului în momentul fabricării acestuia.

2.   Numărul european de vehicul și abrevierile corespunzătoare

Fiecare vehicul de cale ferată primește un număr constituit din 12 cifre [denumit număr european de vehicul (NEV)], cu următoarea structură:

Grupul de material rulant

Capacitatea de interoperabilitate și tipul de vehicul

[2 cifre]

Țara de înmatriculare a vehiculului

[2 cifre]

Caracteristicile tehnice

[4 cifre]

Numărul de serie

[3 cifre]

Cifra de control

[1 cifră]

Vagoane

de la 00 la 09

de la 10 la 19

de la 20 la 29

de la 30 la 39

de la 40 la 49

de la 80 la 89

[detalii în anexa P.6]

de la 01 la 99

[detalii în anexa P.4]

de la 0000 la 9999

[detalii în anexa P.9]

de la 000 la 999

de la 0 la 9

[detalii în anexa P.3]

Vehicule de călători remorcate

de la 50 la 59

de la 60 la 69

de la 70 la 79

[detalii în anexa P.7]

de la 0000 la 9999

[detalii în anexa P.10]

de la 000 la 999

Unități și material rulant de tracțiune într-o garnitură de tren cu compunere fixă sau predefinită

de la 90 la 99

[detalii în anexa P.8]

de la 0000000 la 8999999

[semnificația acestor cifre se definește de statele membre, eventual prin acorduri bilaterale sau multilaterale]

Vehicule speciale

de la 9000 la 9999

[detalii în anexa P.11]

de la 000 la 999

Într-o țară dată, cele șapte cifre ale caracteristicilor tehnice și numărul de serie sunt suficiente pentru a identifica în mod unic un vehicul în grupurile de vehicule speciale și de vehicule de călători remorcate (1).

Numărul este completat de marcaje alfabetice:

(a)

marcaje corespunzătoare capacității de interoperabilitate (detalii în anexa P.5);

(b)

abrevierea țării de înmatriculare a vehiculului (detalii în anexa P.4);

(c)

marcajul deținătorului vehiculului (detalii în anexa P.1);

(d)

abrevierea caracteristicilor tehnice (detalii în anexa P.12 pentru vagoane și în anexa P.13 pentru vehiculele de călători remorcate).

3.   Atribuirea numerelor

Numărul european de vehicul trebuie atribuit în conformitate cu regulile stabilite în Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE.

Numărul european de vehicul se schimbă atunci când nu reflectă capacitatea de interoperabilitate sau caracteristicile tehnice în conformitate cu prezenta anexă din cauza modificărilor tehnice aduse vehiculului. Astfel de modificări tehnice pot necesita o nouă autorizație de dare în exploatare în conformitate cu articolele 20-25 din Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea.

ANEXA P.1

MARCAJUL DEȚINĂTORULUI VEHICULULUI

1.   Definirea marcajului deținătorului vehiculului (MDV)

Marcajul deținătorului vehiculului (MDV) este un cod alfabetic compus din două până la cinci litere (2 4 5 9). Acesta se înscrie pe fiecare vehicul feroviar, lângă numărul european de vehicul. MDV identifică deținătorul vehiculului, astfel cum a fost înregistrat în registrul național al vehiculelor.

Un MDV este unic și valabil în toate țările care fac obiectul prezentei STI, precum și în toate țările care încheie un acord ce implică aplicarea sistemului de numerotare a vehiculelor și de marcare a deținătorului vehiculului descris în prezenta STI.

2.   Formatul marcajului deținătorului vehiculului

MDV este o reprezentare a numelui complet sau abreviat al deținătorului vehiculului, care să permită pe cât posibil recunoașterea. Se pot utiliza toate cele 26 de litere ale alfabetului latin. Literele din MDV se scriu cu majuscule. Literele care nu ocupă primele poziții din cuvintele ce compun în numele deținătorului se pot scrie cu minuscule. La verificarea unicității marcajului, literele scrise cu minuscule vor fi considerate majuscule.

Literele pot să includă semne diacritice (3 6 10). Acestea sunt ignorate la verificarea unicității marcajului.

Pentru vehiculele deținute de deținători rezidenți într-o țară care nu utilizează alfabetul latin, se poate atașa o traducere a MDV în propriul alfabet, după MDV și separată de acesta din urmă printr-o linie de fracție («/»). Respectivul MDV tradus nu se ia în considerare la prelucrarea datelor.

3.   Dispoziții privind atribuirea marcajelor de deținător de vehicul

Unui deținător de vehicul i se pot atribui mai multe MDV, în cazul în care:

deținătorul vehiculului are un nume oficial în mai multe limbi;

deținătorul vehiculului are motive întemeiate pentru a face distincția între diferite parcuri de vehicule din cadrul organizației sale.

Se poate atribui un singur MDV unui grup de societăți:

care aparțin unei singure structuri corporative (de exemplu, o structură de holding);

care aparțin unei singure structuri corporative ce a desemnat și acordat mandat unui organism din structura sa pentru a se ocupa de toate aspectele în numele tuturor celorlalte;

care au acordat unei persoane juridice unice separate mandat pentru a se ocupa de toate aspectele în numele lor, caz în care persoana juridică este deținătorul.

4.   Registrul marcajelor de deținător de vehicule și procedura de atribuire

Registrul MDV este public și actualizat în timp real.

O cerere de MDV se depune la autoritatea națională competentă a solicitantului și se transmite ERA. Un MDV se poate utiliza doar după publicarea sa de către ERA.

Deținătorul unui MDV trebuie să informeze autoritatea națională competentă atunci când nu mai utilizează marcajul, iar autoritatea națională competentă transmite informația către ERA. Respectivul MDV este apoi anulat, după ce deținătorul dovedește că marcajul a fost modificat pe toate vehiculele în cauză. Marcajul respectiv nu mai este reatribuit timp de zece ani, cu excepția cazului în care este reatribuit deținătorului inițial sau, la cererea acestuia, altui deținător.

Un MDV poate fi cedat altui deținător atunci când acesta este succesorul legal al deținătorului inițial. Un MDV rămâne valabil atunci când deținătorul își schimbă numele, iar noul nume nu are nicio asemănare cu MDV.

ANEXA P.2

ÎNSCRIEREA NUMĂRULUI ȘI A MARCAJULUI ALFABETIC CORESPUNZĂTOR PE CAROSERIE

1.   Dispoziții generale pentru marcajele exterioare

Majusculele și cifrele care alcătuiesc inscripțiile marcajului trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 80 mm și să fie scrise cu fonturi «sans serif» pentru corespondență. O înălțime mai mică se poate utiliza doar în cazul în care nu există altă posibilitate decât aceea de a plasa marcajul pe lonjeroane.

Marcajul nu trebuie să fie situat la o înălțime mai mare de 2 metri deasupra nivelului șinei.

2.   Vagoane

Marcajul se înscrie pe caroseria vagonului în modul următor:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Pentru vagoanele ale căror caroserii nu prezintă o suprafață suficient de mare pentru acest tip de dispunere, în special în cazul vagoanelor platformă, marcajul se dispune în modul următor:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Atunci când se înscriu pe vagon una sau mai multe litere caracteristice cu importanță la nivel național, marcajul național trebuie să fie plasat după marcajul internațional în litere și despărțit de acesta printr-o cratimă, după cum urmează:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Vagoane și vehicule remorcate pentru transportul de călători

Numărul se aplică pe fiecare perete lateral al vehiculului, în modul următor:

-SNCF

61 87 -7

 

B10 tu

Marcajul țării de înmatriculare a vehiculului și caracteristicile tehnice sunt imprimate direct înainte de, după sau sub numărul european de vehicul.

În cazul vagoanelor cu cabină de conducere, numărul european de vehicul se înscrie, de asemenea, în interiorul cabinei.

4.   Locomotive, automotoare și vehicule speciale

Numărul european de vehicul trebuie să fie înscris pe fiecare perete lateral al materialului rulant de tracțiune în modul următor:

92 10 1108 062-6

Numărul european de vehicul se înscrie, de asemenea, în interiorul fiecărei cabine a materialului rulant de tracțiune.

Deținătorul poate să adauge, cu litere de dimensiuni mai mari decât cele ale numărului european de vehicul, o numerotare proprie (care constă, în general, în cifre ale numărului de serie, completate de un cod alfabetic) utilă în operare. Locul de înscriere a numărului propriu este ales de deținător. Cu toate acestea, trebuie să fie mereu posibilă distingerea cu ușurință a numărului european de vehicul de numărul propriu al deținătorului.

ANEXA P.3

REGULI PENTRU STABILIREA CIFREI DE CONTROL (CIFRA 12)

Cifra de control se stabilește în modul următor:

cifrele în poziție pară (numărând de la dreapta) din numărul de bază se iau la propria valoare zecimală;

cifrele în poziție impară (numărând de la dreapta) din numărul de bază se înmulțesc cu 2;

se calculează apoi suma constituită din cifrele în poziție pară și din toate cifrele care constituie produsele parțiale obținute din pozițiile impare;

se reține cifra unităților din această sumă;

completarea necesară pentru a aduce cifra unităților la 10 reprezintă cifra de control; în cazul în care această cifră a unităților este egală cu zero, atunci și cifra de control este zero.

Exemple

1 —

Fie numărul de bază

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Cifra unităților în această sumă este 2.

Cifra de control va fi prin urmare 8, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 33 84 4796 100-8.

2 —

Fie numărul de bază

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Cifra unităților în această sumă este 0.

Cifra de control va fi prin urmare 0, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 31 51 3320 198-0.

ANEXA P.4

CODIFICAREA ȚĂRILOR DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR (CIFRELE 3-4 ȘI ABREVIEREA)

Informațiile referitoare la țări terțe sunt date doar cu titlu informativ.

Țări

Codul alfabetic al țării (2 4 5 9)

Codul numeric al țării

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbaijan

AZ

57

Belarus

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia și Herțegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

China

RC

33

Croația

HR

78

Cuba

CU (2 4 5 9)

40

Cipru

CY

 

Republica Cehă

CZ

54

Danemarca

DK

86

Egipt

ET

90

Estonia

EST

26

Finlanda

FIN

10

Franța

F

87

Georgia

GE

28

Germania

D

80

Grecia

GR

73

Ungaria

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanda

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japonia

J

42

Kazahstan

KZ

27

Kârgâzstan

KS

59

Letonia

LV

25

Liban

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lituania

LT

24

Luxemburg

L

82

Macedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Muntenegru

ME

62

Maroc

MA

93

Țările de Jos

NL

84

Coreea de Nord

PRK (2 4 5 9)

30

Norvegia

N

76

Polonia

PL

51

Portugalia

P

94

România

RO

53

Rusia

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovacia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Coreea de Sud

ROK

61

Spania

E

71

Suedia

SE

74

Elveția

CH

85

Siria

SYR

97

Tadjikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turcia

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ucraina

UA

22

Regatul Unit

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

ANEXA P.5

MARCAJUL ALFABETIC AL CAPACITĂȚII DE INTEROPERABILITATE

«TEN»: Vehicul care îndeplinește următoarele condiții:

este conform cu toate STI-urile pertinente aflate în vigoare în momentul dării în exploatare și a fost autorizat pentru a fi dat în exploatare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE;

a primit o autorizație valabilă în toate statele membre în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE sau, alternativ, a primit autorizații individuale de la toate statele membre.

«PPV/PPW»: Vehicul care este conform cu acordul PPV/PPW sau PGW (în interiorul statelor membre ale OSJD)

[original: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами]

Note:

(a)

Vehiculele marcate cu «TEN» corespund codificării de la 0 la 3 a primei cifre din numărul de vehicul specificat în anexa P.6.

(b)

Vehiculele care nu sunt autorizate pentru exploatare în toate statele membre necesită un marcaj care indică statele membre în care au fost autorizate. Lista statelor membre care au acordat autorizația trebuie marcată în conformitate cu unul dintre următoarele desene, unde D reprezintă statul membru care a acordat prima autorizație (în exemplul dat, Germania), iar F reprezintă cel de-al doilea stat care a acordat autorizația (în exemplul dat, Franța). Statele membre sunt codificate în conformitate cu anexa P.4. Această cerință se poate referi la vehicule care sunt conforme cu STI sau nu. Vehiculele în cauză corespund codificării 4 sau 8 a primei cifre din numărul de vehicul specificat în anexa P.6.

Image

Image

ANEXA P.6

CODURILE DE INTEROPERABILITATE UTILIZATE PENTRU VAGOANE (CIFRELE 1-2)

 

a doua cifră

prima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a doua cifră

prima cifră

 

 

Ecartament

fix sau variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix sau variabil

Ecartament

 

TEN (2 4 5 9)

și/sau

COTIF (3 6 10)

și/sau

PPV/PPW

0

cu osii

A nu se utiliza

Vagoane TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF

a nu se utiliza (8)

Vagoane PPV/PPW

(ecartament variabil)

cu osii

0

1

cu boghiuri

cu boghiuri

1

TEN (2 4 5 9)

și/sau

COTIF (3 6 10)

și/sau

PPV/PPW

2

cu osii

Vagoane TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF

Vagoane PPV/PPW

(ecartament fix)

cu osii

2

3

cu boghiuri

cu boghiuri

3

Alte vagoane

4

cu osii (7 11)

vagoane pentru întreținere

Alte vagoane

Vagoane cu numerotare specială pentru caracteristicile tehnice, care nu au fost date în exploatare pe teritoriul UE

cu osii

4

8

cu boghiuri (7 11)

cu boghiuri

8

 

 

Trafic

Trafic intern sau internațional prin acord special

 

 

 

prima cifră

a doua cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

prima cifră

a doua cifră

ANEXA P.7

CODURILE DE CAPACITATE PENTRU TRAFIC INTERNAȚIONAL UTILIZATE LA VEHICULELE REMORCATE PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 1-2)

 

Trafic intern

TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF (3 6 10) și/sau PPV/PPW

Trafic intern sau trafic internațional prin acord special

TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

a doua cifră

prima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vehicule pentru trafic intern

Vehicule cu ecartament fix, fără climatizare (inclusiv vagoane pentru transportul automobilelor)

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), fără climatizare

A nu se utiliza

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), fără climatizare

Vehicule istorice

A nu se utiliza (7 11)

Vehicule cu ecartament fix

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu schimbarea boghiurilor

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu osii cu ecartament variabil

6

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament fix, cu climatizare

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu climatizare

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), cu climatizare

Vagoane pentru transportul automobilelor

A nu se utiliza (7 11)

7

Vehicule cu climatizare și presurizate

A nu se utiliza

A nu se utiliza

Vehicule cu ecartament fix, presurizate și cu climatizare

A nu se utiliza

Alte vehicule

A nu se utiliza

A nu se utiliza

A nu se utiliza

A nu se utiliza

ANEXA P.8

TIPURI DE UNITĂȚI ȘI MATERIAL RULANT DE TRACȚIUNE ÎNTR-O GARNITURĂ DE TREN CU COMPUNERE FIXĂ SAU PREDEFINITĂ (CIFRELE 1-2)

Prima cifră este «9».

În cazul în care cea de-a doua cifră descrie tipul de material rulant de tracțiune, este obligatorie codificarea următoare:

Codul

Tipul general al vehiculului

0

Diverse

1

Locomotivă electrică

2

Locomotivă Diesel

3

Ramă automotoare electrică (de mare viteză) [automotor sau remorcă]

4

Ramă automotoare electrică (cu excepția celor de mare viteză) [automotor sau remorcă]

5

Ramă automotoare Diesel [automotor sau remorcă]

6

Remorcă specializată

7

Locomotivă electrică de manevră

8

Locomotivă Diesel de manevră

9

Vehicul special

ANEXA P.9

MARCAJUL NUMERIC STANDARD AL VAGOANELOR (CIFRELE 5-8)

Prezenta anexă indică marcajul numeric asociat caracteristicilor tehnice principale ale vagonului și se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.10

CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE MATERIALULUI RULANT REMORCAT PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 5-6)

Anexa P.10 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.11

CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE VEHICULELOR SPECIALE (CIFRELE 6-8)

Anexa P.11 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.12

LITERELE DE MARCARE A VAGOANELOR, CU EXCEPȚIA VAGOANELOR ARTICULATE ȘI MULTIPLE

Anexa P.12 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.13

LITERELE DE MARCARE PENTRU MATERIALUL RULANT REMORCAT DESTINAT TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI

Anexa P.13 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

6.

Anexa P.14 se abrogă.


(1)  Pentru vehiculele speciale, numărul trebuie să fie unic într-o țară dată și trebuie să conțină prima cifră și ultimele cinci cifre pentru caracteristicile tehnice și numărul de serie.

(2)  SNCB/NMBS poate utiliza în continuare litera B într-un cerc.

(3)  Semnele diacritice sunt «semnele de accentuare», de tipul À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Literele speciale ca Ø și Æ se vor reprezenta printr-o singură literă; la controalele unicității marcajului, Ø se consideră O și Æ, A.

(4)  În conformitate cu sistemul de codificare alfabetică descris în apendicele 4 la Convenția din 1949 și la articolul 45 alineatul (4) din Convenția din 1968 privind circulația rutieră.

(5)  Vagoane autorizate să poarte marcajul TEN, a se vedea anexa P.5.

(6)  Inclusiv vagoanele care, în conformitate cu reglementările existente, poartă cifrele definite în prezentul tabel. COTIF: vehicul care respectă regulamentul COTIF în vigoare în momentul dării în exploatare.

(7)  Ecartament fix sau variabil.

(8)  Cu excepția vagoanelor din categoria I (vagoane cu temperatură controlată), a nu se utiliza pentru noile vehicule date în exploatare.

(9)  Conforme cu STI-urile aplicabile, a se vedea anexa P.5.

(10)  Inclusiv vehiculele care, în conformitate cu reglementările existente, poartă cifrele definite în acest tabel. COTIF: vehicul care respectă regulamentul COTIF în vigoare în momentul dării în exploatare.

(11)  Cu excepția vagoanelor de călători cu ecartament fix (56) și cu ecartament variabil (66) aflate deja în exploatare, a nu se utiliza pentru vehiculele noi.


26.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/59


DECIZIA COMISIEI

din 22 octombrie 2010

de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

[notificată cu numărul C(2010) 7183]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/641/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (i),

întrucât:

(1)

Decizia 2008/866/CE a Comisiei din 12 noiembrie 2008 privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman (2) a fost adoptată ca urmare a contaminării cu virusul hepatitei A (HAV) a anumitor moluște bivalve importate din Peru care au fost identificate ca fiind la originea unui focar de hepatita A la om. Respectiva decizie se aplica inițial până la 31 martie 2009, însă această perioadă de aplicare a fost prelungită până la 30 noiembrie 2010 prin Decizia 2009/862/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (3).

(2)

Autoritățile peruane au furnizat unele informații privind măsurile corective luate pentru un mai bun control al producției de moluște bivalve destinate exportului către Uniune.

(3)

O inspecție din partea Comisiei a fost efectuată în septembrie 2009 pentru a evalua sistemele de control existente care reglementează producția de moluște bivalve și de produse pescărești destinate exportului către Uniune. Inspecția a concluzionat că autoritățile peruane au luat măsurile corective descrise în informațiile pe care le-au furnizat după apariția focarului de hepatita A. Totuși, măsurile respective nu erau pe deplin puse în aplicare la momentul inspecției.

(4)

Autoritățile peruane au informat recent Comisia că au finalizat punerea în aplicare a măsurilor corective. Totuși, pentru a proteja sănătatea consumatorilor, este necesar să se mențină măsurile de protecție prevăzute în Decizia 2008/866/CE până în momentul în care Comisia verifică dacă autoritățile peruane au finalizat punerea în aplicare a măsurilor corective și concluzionează că moluștele bivalve produse în Peru și destinate exportului către Uniune îndeplinesc condițiile stabilite de legislația Uniunii.

(5)

Prin urmare, este necesar ca aplicarea măsurilor prevăzute în Decizia 2008/866/CE să se prelungească până la 30 noiembrie 2011, fără a se aduce atingere competenței Comisiei de a modifica, abroga sau prelungi măsurile respective, pe baza oricăror noi informații privind evoluția situației din Peru și pe baza rezultatului inspecțiilor efectuate de serviciile sale.

(6)

Prin urmare, Decizia 2008/866/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 5 din Decizia 2008/866/CE, data de „30 noiembrie 2010” se înlocuiește cu „30 noiembrie 2011”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 octombrie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 307, 18.11.2008, p. 9.

(3)  JO L 314, 1.12.2009, p. 90.


26.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/60


DECIZIA COMISIEI

din 25 octombrie 2010

privind autorizarea unei metode de clasificare a carcaselor de porc în Grecia

[notificată cu numărul C(2010) 7230]

(Numai textul în limba greacă este autentic)

(2010/642/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (m), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Punctul B.IV subpunctul 1 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru clasificarea carcaselor de porc, conținutul de carne macră trebuie să fie estimat cu ajutorul unor metode de clasificare autorizate de Comisie, care pot fi numai metode de estimare confirmate statistic bazate pe măsurarea fizică a uneia sau a mai multor părți anatomice ale carcasei de porc. Autorizarea metodelor de clasificare este condiționată de încadrarea într-o toleranță maximă de eroare statistică de estimare. Această toleranță este definită la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora (2).

(2)

Grecia a solicitat Comisiei autorizarea unei metode pentru clasificarea carcaselor de porc jupuite. Acest stat membru a prezentat o descriere detaliată a modului uniform de jupuire a carcaselor în prima parte a protocolului prevăzut la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008, iar rezultatele testelor sale de disecție în partea a doua a protocolului respectiv. Ambele protocoale au fost prezentate celorlalte state membre în cadrul Comitetului de gestionare a organizării comune a pieței pentru produse agricole, în 2008, 2009 și 2010.

(3)

Din examinarea acestei cereri a reieșit că sunt îndeplinite condițiile de autorizare a acestei metode de clasificare. Prin urmare, această metodă de clasificare ar trebui să fie autorizată în Grecia.

(4)

În conformitate cu al doilea paragraf de la punctul B.III din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, statele membre pot fi autorizate să furnizeze o prezentare a carcaselor de porc diferită de prezentarea standard definită la primul paragraf de la punctul respectiv, printre altele, în situația în care practica comercială normală de pe teritoriul lor este diferită de prezentarea standard respectivă.

(5)

Grecia a specificat Comisiei că, în anumite abatoare din Grecia, practica comercială solicită, de asemenea, eliminarea pielii de pe carcasele de porci, în plus față de eliminarea limbii, părului, copitelor, organelor genitale, osânzei, rinichilor și diafragmei, astfel cum se solicită în primul paragraf. Prin urmare, această prezentare care este diferită de prezentarea standard ar trebui să fie autorizată în Grecia.

(6)

Nicio modificare a aparatului sau a metodei de clasificare nu poate fi autorizată decât printr-o nouă decizie a Comisiei, adoptată pe baza experienței acumulate. Din acest motiv, prezenta autorizare poate fi retrasă.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În conformitate cu punctul B.IV subpunctul 1 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în Grecia este autorizată utilizarea următoarei metode de clasificare a carcaselor de porc jupuite: aparatul numit „Hennessy Grading Probe (HGP 4)” și metoda de estimare aferentă, ale căror detalii sunt prezentate în anexă.

Articolul 2

Fără a aduce atingere prezentării standard descrise la primul paragraf de la punctul B.III din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, carcasele de porc din Grecia pot fi jupuite într-un mod uniform înainte de a fi cântărite și clasificate. Pentru a stabili cursurile pentru carcasele de porc pe o bază comparabilă, greutatea înregistrată a carcasei la cald se ajustează după următoarea formulă:

greutatea carcasei la cald = 1,05232 × greutatea carcasei jupuite

Articolul 3

Nu se autorizează nicio modificare adusă aparatului sau metodei de estimare.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene.

Adoptată la Bruxelles, 25 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 337, 16.12.2008, p. 3.


ANEXĂ

METODĂ DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORC ÎN GRECIA

1.

Clasificarea carcaselor de porc jupuite se realizează cu ajutorul aparatului numit „Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

Aparatul este echipat cu o sondă cu diametrul de 5,95 mm (și 6,3 mm la nivelul lamei situate la vârf) care conține o fotodiodă (LED Siemens de tip LYU 260-EO) și un fotodetector de tip Silonex SLCD-61N1, având o distanță de operare cuprinsă între 0 și 120 mm. Rezultatele măsurătorilor sunt convertite în conținut estimat de carne macră cu ajutorul HGP 4 sau cu ajutorul unui computer conectat la acesta.

3.

Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

Ŷ = 62,400 – 0,495Χ1 – 0,559Χ2 + 0,129Χ3

unde:

Ŷ

=

procentul estimat de carne macră în carcasă,

Χ1

=

grosimea slăninii dorsale (fără șoric) în milimetri, măsurată la distanță de 8 cm de linia mediană a carcasei, la nivelul ultimei coaste,

Χ2

=

grosimea slăninii dorsale (fără șoric) în milimetri, măsurată la distanță de 6 cm de linia mediană a carcasei, între a treia și a patra ultime coaste,

Χ3

=

grosimea mușchiului dorsal în milimetri, măsurată în același timp și în același loc ca X2.

Această formulă este valabilă pentru carcasele cu o greutate cuprinsă între 60 și 120 de kilograme.


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

26.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/62


DECIZIA NR. 2/2010 A COMITETULUI STATISTIC UNIUNEA EUROPEANĂ/ELVEȚIA

din 1 octombrie 2010

de modificare a anexei A la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statistic

(2010/643/UE)

COMITETUL STATISTIC UNIUNEA EUROPEANĂ/ELVEȚIA,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statistic (1), în special articolul 4 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007 și conține anexa A privind actele juridice în domeniul statistic.

(2)

Au fost adoptate acte juridice noi în domeniul statistic și ar trebui adăugate la anexa A. Prin urmare, anexa A ar trebui revizuită în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa A la acord se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Sofia, 1 octombrie 2010.

Pentru Comitetul mixt

Șeful delegației UE

Walter RADERMACHER

Șeful delegației elvețiene

Jürg MARTI


(1)  JO L 90, 28.3.2006, p. 2.


ANEXĂ

„ANEXA A

ACTE JURIDICE ÎN DOMENIUL STATISTIC MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

ADAPTARE SECTORIALĂ

1.

Între statele vizate în actele comunitare relevante, termenii «stat membru» sau «state membre» care figurează în actele menționate în prezenta anexă includ și Elveția.

2.

Atunci când nu este prevăzut altfel, prin trimiterile la «Nomenclatorul activităților economice în Comunitățile Europene (NACE Rev. 1)» se înțeleg trimiterile la «Nomenclatorul activităților economice în Comunitățile Europene (NACE Rev. 2)», astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (1). Numerele de cod la care se face referință se citesc ca fiind numerele de cod corespunzătoare din NACE Rev. 2.

3.

Dispozițiile referitoare la asumarea costurilor anchetelor și a costurilor similare nu se aplică în sensul prezentului acord.

ACTE LA CARE SE FACE TRIMITERE

STATISTICI PRIVIND ÎNTREPRINDERILE

32008 R 0295: Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (reformare) (JO L 97, 9.4.2008, p. 13), astfel cum a fost modificat prin:

32009 R 0251: Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 (JO L 86, 31.3.2009, p. 170);

32009 R 0250: Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 (JO L 86, 31.3.2009, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

Elveția nu este obligată să efectueze defalcarea pe regiuni a datelor, astfel cum o cere prezentul regulament;

(b)

Elveția este scutită de obligația de a furniza date la nivelul de patru cifre al NACE Rev. 2;

(c)

Elveția este scutită de obligația de a furniza date cerute de acest regulament pentru unitățile de tip de activitate;

(d)

pentru variabilele din anexa IX: 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 și 16931, Elveția transmite datele având ca referință anul 2011;

(e)

în anexa VII Elveția va fi scutită de obligația de a furniza date de «Defalcare geografică» pentru seria 7E.

31998 R 2700: Regulamentul (CE) nr. 2700/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind definițiile caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere (JO L 344, 18.12.1998, p. 49), astfel cum a fost modificat prin:

32002 R 1614: Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 (JO L 244, 12.9.2002, p. 7);

32003 R 1670: Regulamentul (CE) nr. 1670/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 (JO L 244, 29.9.2003, p. 74).

31998 R 2701: Regulamentul (CE) nr. 2701/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprindere (JO L 344, 18.12.1998, p. 81), astfel cum a fost modificat prin:

32002 R 1614: Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 (JO L 244, 12.9.2002, p. 7);

32003 R 1669: Regulamentul (CE) nr. 1669/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 (JO L 244, 29.9.2003, p. 57).

31998 R 2702: Regulamentul (CE) nr. 2702/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere (JO L 344, 18.12.1998, p. 102), astfel cum a fost modificat prin:

32002 R 1614: Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 (JO L 244, 12.9.2002, p. 7);

32003 R 1668: Regulamentul (CE) nr. 1668/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 (JO L 244, 29.9.2003, p. 32);

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

31999 R 1618: Regulamentul (CE) nr. 1618/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 privind criteriile de evaluare a calității statisticilor structurale de întreprindere (JO L 192, 24.7.1999, p. 11).

31999 R 1225: Regulamentul (CE) nr. 1225/1999 al Comisiei din 27 mai 1999 privind definițiile caracteristicilor statisticii serviciilor de asigurare (JO L 154, 19.6.1999, p. 1).

31999 R 1227: Regulamentul (CE) nr. 1227/1999 al Comisiei din 28 mai 1999 privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor serviciilor de asigurare (JO L 154, 19.6.1999, p. 75), astfel cum a fost modificat prin:

12003 T 003: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace, precum și adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene, adoptat la 16 aprilie 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

31999 R 1228: Regulamentul (CE) nr. 1228/1999 al Comisiei din 28 mai 1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de asigurare (JO L 154, 19.6.1999, p. 91), astfel cum a fost modificat prin:

12003 T 003: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace, precum și adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene, adoptat la 16 aprilie 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1668: Regulamentul (CE) nr. 1668/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2702/98 al Comisiei privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere (JO L 244, 29.9.2003, p. 32), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1669: Regulamentul (CE) nr. 1669/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2701/98 al Comisiei privind seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprindere (JO L 244, 29.9.2003, p. 57).

32003 R 1670: Regulamentul (CE) nr. 1670/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2700/98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere (JO L 244, 29.9.2003, p. 74).

31998 R 1165: Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt (JO L 162, 5.6.1998, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32005 R 1158: Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 (JO L 191, 22.7.2005, p. 1);

32006 R 1503: Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 (JO L 281, 12.10.2006, p. 15);

32008 R 1178: Regulamentul (CE) nr. 1178/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2008 (JO L 319, 29.11.2008, p. 16).

În sensul prezentului acord, dispozițiile acestor regulamente se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția este scutită de obligația de a furniza date la nivelul de patru cifre al NACE Rev. 1.

32009 R 0329: Regulamentul (CE) nr. 329/2009 al Comisiei din 22 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt în ceea ce privește actualizarea listelor de variabile, frecvența elaborării statisticilor și nivelul de defalcare și de agregare care trebuie aplicat variabilelor (JO L 103, 23.4.2009, p. 3).

În sensul prezentului acord, dispozițiile acestor regulamente se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția este scutită de obligația de a furniza date pentru variabilele 220 și 230 până în 2013.

32009 R 0596: Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control — Adaptare la procedura de reglementare cu control — Partea a patra (JO L 188, 18.7.2009, p. 14).

În sensul prezentului acord, dispozițiile acestor regulamente se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția este scutită de obligația de a furniza date pentru variabilele 220 și 230 până în 2013.

32001 R 0586: Regulamentul (CE) nr. 586/2001 al Comisiei din 26 martie 2001 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind definirea principalelor sectoare industriale (PSI), în cadrul statisticilor pe termen scurt (JO L 86, 27.3.2001, p. 11), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 1503: Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 (JO L 281, 12.10.2006, p. 15);

32007 R 0656: Regulamentul (CE) nr. 656/2007 al Comisiei din 14 iunie 2007 (JO L 155, 15.6.2007, p. 3).

32008 R 0177: Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului (JO L 61, 5.3.2008, p. 6).

31993 R 2186: Regulamentul (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 privind coordonarea la nivel comunitar a elaborării registrelor de uz statistic ale întreprinderilor (JO L 196, 5.8.1993, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Punctul 1 litera (k) din anexa II la regulament nu se aplică Elveției.

32009 R 0192: Regulamentul (CE) nr. 192/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor cu privire la schimbul de date confidențiale între Comisie (Eurostat) și statele membre (JO L 67, 12.3.2009, p. 14).

În sensul prezentului acord, dispozițiile acestor regulamente se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția este scutită de obligația de a transmite date individuale cu privire la cifra de afaceri pentru întreprinderile descrise în anexa A «Date privind cifra de afaceri» până la sfârșitul anului 2013.

32009 D 0252: Decizia 2009/252/CE a Comisiei din 11 martie 2009 privind derogări de la anumite prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de întreprindere în scopuri statistice (JO L 75, 21.3.2009, p. 11).

STATISTICILE PRIVIND TRANSPORTUL ȘI TURISMUL

31998 R 1172: Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului din 25 mai 1998 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (JO L 163, 6.6.1998, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

31999 R 2691: Regulamentul (CE) nr. 2691/1999 al Comisiei din 17 decembrie 1999 (JO L 326, 18.12.1999, p. 39);

12003 T 003: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace, precum și adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene, adoptat la 16 aprilie 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

32006 R 1791: Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1);

32006 R 1893: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 (JO L 393, 30.12.2006, p. 1);

32007 R 1304: Regulamentul (CE) nr. 1304/2007 al Comisiei din 7 noiembrie 2007 (JO L 290, 8.11.2007, p. 14);

32009 R 0399: Regulamentul (CE) nr. 399/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 (JO L 126, 21.5.2009, p. 9).

32001 R 2163: Regulamentul (CE) nr. 2163/2001 al Comisiei din 7 noiembrie 2001 privind modalitățile tehnice de transmitere a datelor, în vederea stabilirii statisticilor de transport rutier de mărfuri (JO L 291, 8.11.2001, p. 13), astfel cum a fost modificat prin:

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32004 R 0642: Regulamentul (CE) nr. 642/2004 al Comisiei din 6 aprilie 2004 privind cerințe de precizie pentru datele colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (JO L 102, 7.4.2004, p. 26).

32007 R 0833: Regulamentul (CE) nr. 833/2007 al Comisiei din 16 iulie 2007 de încheiere a perioadei de tranziție prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (JO L 185, 17.7.2007, p. 9).

32003 R 0006: Regulamentul (CE) nr. 6/2003 al Comisiei din 30 decembrie 2002 privind difuzarea statisticilor referitoare la transportul rutier de mărfuri (JO L 1, 4.1.2003, p. 45).

31993 D 0704: Decizia 93/704/CE a Consiliului din 30 noiembrie 1993 privind realizarea unei bănci de date comunitare privind accidentele rutiere (JO L 329, 30.12.1993, p. 63).

32003 R 0091: Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar (JO L 14, 21.1.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32003 R 1192: Regulamentul (CE) nr. 1192/2003 al Comisiei din 3 iulie 2003 (JO L 167, 4.7.2003, p. 13);

32007 R 1304: Regulamentul (CE) nr. 1304/2007 al Comisiei din 7 noiembrie 2007 (JO L 290, 8.11.2007, p. 14).

32007 R 0332: Regulamentul (CE) nr. 332/2007 al Comisiei din 27 martie 2007 privind modalitățile tehnice de transmitere a statisticilor cu privire la transportul feroviar (JO L 88, 29.3.2007, p. 16).

32003 R 0437: Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă (JO L 66, 11.3.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32003 R 1358: Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 (JO L 194, 1.8.2003, p. 9);

32005 R 0546: Regulamentul (CE) nr. 546/2005 al Comisiei din 8 aprilie 2005 (JO L 91, 9.4.2005, p. 5).

32003 R 1358: Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta (JO L 194, 1.8.2003, p. 9), astfel cum a fost modificat prin:

32005 R 0546: Regulamentul (CE) nr. 546/2005 al Comisiei din 8 aprilie 2005 (JO L 91, 9.4.2005, p. 5);

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1);

32007 R 0158: Regulamentul (CE) nr. 158/2007 al Comisiei din 16 februarie 2007 (JO L 49, 17.2.2007, p. 9).

31980 L 1119: Directiva 80/1119/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1980 privind rapoartele statistice cu privire la transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare (JO L 339, 15.12.1980, p. 30).

31995 L 0057: Directiva 95/57/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1995 privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului (JO L 291, 6.12.1995, p. 32), astfel cum a fost modificată prin:

120 03 T 003: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace, precum și adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene, adoptat la 16 aprilie 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

32004 D 0883: Decizia 2004/883/CE a Comisiei din 10 decembrie 2004 (JO L 373, 21.12.2004, p. 69);

32006 L 0110: Directiva 2006/110/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 418).

31999 D 0035: Decizia 1999/35/CE a Comisiei din 9 decembrie 1998 privind procedurile de punere în aplicare a Directivei 95/57/CE a Consiliului privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului (JO L 9, 15.1.1999, p. 23).

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 de modificare a anumitor regulamente CE privind domeniile statistice specifice de punere în aplicare a nomenclatorului statistic al activităților economice NACE Revizia 2 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

STATISTICI PRIVIND COMERȚUL EXTERIOR

32009 R 0471: Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 23), astfel cum a fost pus în aplicare prin:

32010R0092: Regulamentul (UE) nr. 92/2010 al Comisiei din 2 februarie 2010 (JO L 31, 3.2.2010, p. 4);

32010R0113: Regulamentul (UE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 (JO L 37, 10.2.2010, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 471/2009 se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

Elveția adoptă măsurile necesare respectării prezentului regulament până la 1 ianuarie 2012. Toate trimiterile la sistemul de compensare centralizat și dispozițiile aferente nu sunt relevante.

(b)

Articolul 2 Definiție: Teritoriul statistic cuprinde teritoriul vamal, cu excepția antrepozitelor vamale și a antrepozitelor cu scutire de taxe vamale.

Elveția nu e obligată să compileze statistici privind comerțul între Elveția și Liechtenstein.

(c)

Articolul 4 Sursă de date: Textul de la articolul 4 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: «Elveția poate utiliza alte surse de date în vederea elaborării statisticilor naționale».

(d)

Articolul 5 alineatul (1): Datele statistice menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (e) se colectează pentru prima dată până la 1 ianuarie 2016:

dispozițiile articolului 5 alineatul (1) literele (f) și (k) nu se aplică;

clasificarea menționată la articolul 5 alineatul (1) litera (h) se aplică cel puțin până la primele șase cifre;

pentru Elveția, dispozițiile articolului 5 alineatul (1) litera (m) punctele (ii) și (iii) nu se aplică.

(e)

Articolul 6 Elaborarea statisticilor de comerț exterior: Dispozițiile articolului 6 nu se aplică pentru datele statistice pentru care Elveția este scutită de obligația de a le colecta, în conformitate cu articolul 5 din regulament.

(f)

Articolul 7 Schimb de date: Dispozițiile articolului 7 nu se aplică.

În sensul prezentului acord, dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 113/2010 se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(g)

La articolul 4 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

«În cazul Elveției, „valoarea în vamă” se stabilește în conformitate cu regulile naționale respective.»

(h)

La articolul 7 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

«În cazul Elveției, „țară de origine” se interpretează ca țara din care sunt originare mărfurile, în sensul normelor naționale de origine.»

(i)

Trimiterea la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 de la articolul 15 alineatul (4) nu se aplică.

32006 R 1833: Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei din 13 decembrie 2006 privind Nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele membre (JO L 354, 14.12.2006, p. 19).

PRINCIPII STATISTICE ȘI CONFIDENȚIALITATE

31990 R 1588: Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (JO L 151, 15.6.1990, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

la articolul 2 se adaugă următorul punct nou:

«Personal al Biroului Consilierului Statistic al AELS: personal al secretariatului AELS care lucrează în locațiile OSCE.»;

(b)

în cea de a doua teză a articolului 5 alineatul (1), termenul «OSCE» se înlocuiește prin «OSCE și Biroul Consilierului Statistic al AELS»;

(c)

la articolul 5 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf nou:

«Datele statistice confidențiale transmise OSCE prin Biroul Consilierului Statistic al AELS sunt accesibile, de asemenea, personalului respectivului birou.»;

(d)

la articolul 6, termenul «OSCE» include, în acest sens, Biroul Consilierului Statistic al AELS.

32009 R 0223: Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția adoptă măsurile necesare respectării prezentului regulament până la 31 decembrie 2012.

31997 R 0322: Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (JO L 52, 22.2.1997, p. 1).

32002 R 0831: Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice (JO L 133, 18.5.2002, p. 7), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 1104: Regulamentul (CE) nr. 1104/2006 al Comisiei din 18 iulie 2006 (JO L 197, 19.7.2006, p. 3);

32008 R 606: Regulamentul (CE) nr. 606/2008 al Comisiei din 26 iunie 2008 (JO L 166, 27.6.2008, p. 16).

32004 D 0452: Decizia 2004/452/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice (JO L 156, 30.4.2004, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

32008 D 0876: Decizia 2008/876/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2008 (JO L 310, 21.11.2008, p. 28).

32008 D 0234: Decizia nr. 234/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de instituire a Comitetului consultativ european pentru statistică și de abrogare a Deciziei 91/116/CEE a Consiliului (JO L 73, 15.3.2008, p. 13).

32008 D 0235: Decizia nr. 235/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de instituire a Comitetului consultativ european pentru guvernanță statistică (JO L 73, 15.3.2008, p. 17).

Acte de care părțile contractante iau cunoștință

Părțile contractante iau cunoștință de conținutul următorului act:

52005 PC 0217: Recomandarea COM(2005) 217 a Comisiei din 25 mai 2005 privind independența, integritatea și responsabilitatea autorităților statistice naționale și comunitare (JO C 172, 12.7.2005, p. 22).

STATISTICI DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE

2007 R 0862: Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, p. 23).

31998 R 0577: Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (JO L 77, 14.3.1998, p. 3), astfel cum a fost modificat prin:

32002 R 1991: Regulamentul (CE) nr. 1991/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 octombrie 2002 (JO L 308, 9.11.2002, p. 1);

32002 R 2104: Regulamentul (CE) nr. 2104/2002 al Comisiei din 28 noiembrie 2002 (JO L 324, 29.11.2002, p. 14);

32003 R 2257: Regulamentul (CE) nr. 2257/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2003 (JO L 336, 23.12.2003, p. 6);

32007 R 1372: Regulamentul (CE) nr. 1372/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 (JO L 315, 3.12.2007, p. 42).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

În cazul Elveției, independent de dispozițiile articolului 2 alineatul (4), unitatea de eșantionare este un individ și informațiile referitoare la alți membri ai gospodăriei pot include cel puțin caracteristicile enumerate la articolul 4 alineatul (1).

32000 R 1575: Regulamentul (CE) nr. 1575/2000 al Comisiei din 19 iulie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate cu privire la codificarea care urmează a fi folosită pentru transmiterea datelor începând cu anul 2001 (JO L 181, 20.7.2000, p. 16).

32000 R 1897: Regulamentul (CE) nr. 1897/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate cu privire la definiția operațională a șomajului (JO L 228, 8.9.2000, p. 18).

32002 R 2104: Regulamentul (CE) nr. 2104/2002 al Comisiei din 28 noiembrie 2002 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate și a Regulamentului (CE) nr. 1575/2000 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului cu privire la lista variabilelor privind educația și formarea și codificarea care urmează a fi folosită pentru transmiterea datelor începând cu anul 2003 (JO L 324, 29.11.2002, p. 14), astfel cum a fost pus în aplicare prin:

32003 R 0246: Regulamentul (CE) nr. 246/2003 al Comisiei din 10 februarie 2003 de adoptare a programului de module ad hoc, pentru perioada 2004-2006, la ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 34, 11.2.2003, p. 3);

32005R0384: Regulamentul (CE) nr. 384/2005 al Comisiei din 7 martie 2005 de adoptare a programului de module ad hoc pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă pe perioada 2007-2009, prevăzut prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 61, 8.3.2005, p. 23).

În sensul prezentului acord, dispozițiile acestor regulamente se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Independent de dispozițiile articolului 1, Elveția este scutită de obligația de a desfășura modulul ad hoc pe 2007.

32005 R 0430: Regulamentul (CE) nr. 430/2005 al Comisiei din 15 martie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2006 și utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale (JO L 71, 17.3.2005, p. 36).

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32007 R 0102: Regulamentul (CE) nr. 102/2007 al Comisiei din 2 februarie 2007 de adoptare a specificațiilor modulului ad hoc din 2008 privind situația pe piața forței de muncă a emigranților și a descendenților direcți ai acestora, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 430/2005 (JO L 28, 3.2.2007, p. 3), astfel cum a fost modificat prin:

32008 R 0391: Regulamentul (CE) nr. 391/2008 al Comisiei din 30 aprilie 2008 (JO L 117, 1.5.2008, p. 15).

În sensul prezentului acord, dispozițiile acestui regulament se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Independent de dispozițiile articolului 2, Elveția este scutită de obligația de a furniza variabilele menționate în coloanele 211/212 și pentru coloana 215 din anexă.

32008 R 0207: Regulamentul (CE) nr. 207/2008 al Comisiei din 5 martie 2008 de adoptare a specificațiilor modulului ad hoc din 2009 privind intrarea tinerilor pe piața forței de muncă conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 62, 6.3.2008, p. 4).

32008 R 0365: Regulamentul (CE) nr. 365/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă anii 2010, 2011 și 2012, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă, prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 112, 24.4.2008, p. 22).

32008 R 0377: Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință (JO L 114, 26.4.2008, p. 57).

32009 R 0020: Regulamentul (CE) nr. 20/2009 al Comisiei din 13 ianuarie 2009 de adoptare a specificațiilor modulului ad hoc din 2010 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 9, 14.1.2009, p. 7).

31999 R 0530: Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă (JO L 63, 12.3.1999, p. 6), astfel cum a fost modificat prin:

31999 R 1726: Regulamentul (CE) nr. 1726/1999 al Comisiei din 27 iulie 1999 (JO L 203, 3.8.1999, p. 28);

32005 R 1737: Regulamentul (CE) nr. 1737/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 (JO L 279, 22.10.2005, p. 11);

32006 R 1893: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

pentru statistici privind structura și distribuția câștigurilor salariale, Elveția colectează datele prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din prezentul regulament pentru prima dată în 2010;

(b)

pentru statistici privind nivelul și structura costului forței de muncă, Elveția colectează datele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament în 2008 pentru anumite variabile și numai pentru prima dată în 2012 pentru alte variabile;

(c)

pentru anul 2008, Elveția are dreptul să:

furnizeze informațiile solicitate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) pe baza întreprinderilor (în locul unităților locale) la nivel național, în conformitate cu NACE Rev. 1.1 la nivel de secție și agregate de secție, fără defalcare în funcție de mărimea întreprinderii;

transmită rezultatele într-o perioadă de 24 de luni de la sfârșitul anului de referință (în loc de 18 luni, conform articolului 9).

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32000 R 1916: Regulamentul (CE) nr. 1916/2000 al Comisiei din 8 septembrie 2000 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului privind statisticile structurale referitoare la câștigurile salariale și costul forței de muncă, în ceea ce privește definirea și transmiterea informațiilor despre structura câștigurilor salariale (JO L 229, 9.9.2000, p. 3), astfel cum a fost modificat prin:

32005 R 1738: Regulamentul (CE) nr. 1738/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 (JO L 279, 22.10.2005, p. 32);

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32006 R 0698: Regulamentul (CE) nr. 698/2006 al Comisiei din 5 mai 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului în ceea ce privește evaluarea calității statisticilor structurale ale costului forței de muncă și ale câștigurilor salariale (JO L 121, 6.5.2006, p. 30).

32003 R 0450: Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind indicele costului forței de muncă (JO L 69, 13.3.2003, p. 1), astfel cum a fost pus în aplicare prin:

32006 R 1893: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

32003 R 1216: Regulamentul (CE) nr. 1216/2003 al Comisiei din 7 iulie 2003 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicele costului forței de muncă (JO L 169, 8.7.2003, p. 37).

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 de modificare a anumitor regulamente CE privind domeniile statistice specifice de punere în aplicare a nomenclatorului statistic al activităților economice NACE Revizia 2 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32008 R 0453: Regulamentul (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate (JO L 145, 4.6.2008, p. 234).

32008 R 1062: Regulamentul (CE) nr. 1062/2008 al Comisiei din 28 octombrie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate, în ceea ce privește procedurile de ajustare sezonieră și rapoartele de calitate (JO L 285, 29.10.2008, p. 3).

32009 R 0019: Regulamentul (CE) nr. 19/2009 al Comisiei din 13 ianuarie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate, în ceea ce privește definiția unui loc de muncă vacant, datele calendaristice de referință pentru colectarea datelor, specificațiile privind transmiterea datelor și studiile de fezabilitate (JO L 9, 14.1.2009, p. 3).

32003 R 1177: Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) (JO L 165, 3.7.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32005 R 1553: Regulamentul (CE) nr. 1553/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 (JO L 255, 30.9.2005, p. 6).

32003 R 1980: Regulamentul (CE) nr. 1980/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), privind definițiile și definițiile actualizate (JO L 298, 17.11.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 0676: Regulamentul (CE) nr. 676/2006 al Comisiei din 2 mai 2006 (JO L 118, 3.5.2006, p. 3).

32003 R 1981: Regulamentul (CE) nr. 1981/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește aspectele anchetei pe teren și procedurile de imputare (JO L 298, 17.11.2003, p. 23).

32003 R 1982: Regulamentul (CE) nr. 1982/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește regulile de eșantionare și urmărire (JO L 298, 17.11.2003, p. 29).

32003 R 1983: Regulamentul (CE) nr. 1983/2003 al Comisiei din 7 noiembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește lista variabilelor primare țintă (JO L 298, 17.11.2003, p. 34), astfel cum a fost modificat prin:

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32004 R 0028: Regulamentul (CE) nr. 28/2004 al Comisiei din 5 ianuarie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește descrierea detaliată a conținutului rapoartelor intermediare și finale cu privire la calitate (JO L 5, 9.1.2004, p. 42).

32006 R 0315: Regulamentul (CE) nr. 315/2006 al Comisiei din 22 februarie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista variabilelor-țintă secundare referitoare la condițiile de locuit (JO L 52, 23.2.2006, p. 16).

32007 R 0215: Regulamentul (CE) nr. 215/2007 al Comisiei din 28 februarie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista variabilelor-țintă secundare legate de insolvabilitatea și excluderea financiară (JO L 62, 1.3.2007, p. 8).

În sensul prezentului acord, dispozițiile acestor regulamente se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția va fi scutită de obligația de a furniza date până la sfârșitul anului 2010.

32008 R 0362: Regulamentul (CE) nr. 362/2008 al Consiliului din 14 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista variabilelor-țintă secundare din 2009 referitoare la starea de sărăcie (JO L 112, 24.4.2008, p. 1).

32009 R 0646: Regulamentul (CE) nr. 646/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista din 2010 a variabilelor-țintă secundare referitoare la distribuția resurselor în gospodărie (JO L 192, 24.7.2009, p. 3).

STATISTICI ECONOMICE

31995 R 2494: Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 257, 27.10.1995, p. 1).

În cazul Elveției, regulamentul se aplică armonizării indicilor prețurilor de consum pentru comparații internaționale.

Regulamentul nu este relevant în ceea ce privește scopurile explicite ale calculării indicilor armonizați ai prețurilor de consum, în contextul Uniunii economice și monetare.

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

articolul 2 litera (c), precum și trimiterile la IPCUM de la articolul 8 alineatul (1) și articolul 11 nu se aplică;

(b)

articolul 5 alineatul (1) litera (a) nu se aplică;

(c)

articolul 5 alineatul (2) nu se aplică;

(d)

consultarea IME, prevăzută la articolul 5 alineatul (3), nu se aplică.

32009 R 0330: Regulamentul (CE) nr. 330/2009 al Comisiei din 22 aprilie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea produselor sezoniere în cadrul indicilor armonizați ai prețurilor de consum (IAPC) (JO L 103, 23.4.2009, p. 6).

31996 R 1749: Regulamentul (CE) nr. 1749/96 al Comisiei din 9 septembrie 1996 privind măsurile inițiale de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 229, 10.9.1996, p. 3), astfel cum a fost modificat prin:

31998 R 1687: Regulamentul (CE) nr. 1687/98 al Consiliului din 20 iulie 1998 (JO L 214, 31.7.1998, p. 12);

31998 R 1688: Regulamentul (CE) nr. 1688/98 al Consiliului din 20 iulie 1998 (JO L 214, 31.7.1998, p. 23);

32007 R 1334: Regulamentul (CE) nr. 1334/2007 al Comisiei din 14 noiembrie 2007 (JO L 296, 15.11.2007, p. 22).

31996 R 2214: Regulamentul (CE) nr. 2214/96 al Comisiei din 20 noiembrie 1996 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum: transmiterea și difuzarea subindicilor IAPC (JO L 296, 21.11.1996, p. 8), astfel cum a fost modificat prin:

31999 R 1617: Regulamentul (CE) nr. 1617/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 (JO L 192, 24.7.1999, p. 9);

31999 R 1749: Regulamentul (CE) nr. 1749/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 (JO L 214, 13.8.1999, p. 1), astfel cum a fost corectat de JO L 267, 15.10.1999, p. 59;

32001 R 1920: Regulamentul (CE) nr. 1920/2001 al Comisiei din 28 septembrie 2001 (JO L 261, 29.9.2001, p. 46), astfel cum a fost corectat de JO L 295, 13.11.2001, p. 34;

32005 R 1708: Regulamentul (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei din 19 octombrie 2005 (JO L 274, 20.10.2005, p. 9).

31997 R 2454: Regulamentul (CE) nr. 2454/97 al Comisiei din 10 decembrie 1997 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de calitate ale ponderărilor IAPC (JO L 340, 11.12.1997, p. 24).

31998 R 2646: Regulamentul (CE) nr. 2646/98 al Comisiei din 9 decembrie 1998 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru prelucrarea tarifelor în indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 335, 10.12.1998, p. 30).

31999 R 1617: Regulamentul (CE) nr. 1617/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime pentru modul de tratare a asigurărilor în Indicele armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 al Comisiei (JO L 192, 24.7.1999, p. 9).

31999 R 2166: Regulamentul (CE) nr. 2166/1999 al Consiliului din 8 octombrie 1999 de stabilire a unor norme detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2494/95 în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea în Indicele armonizat al prețurilor de consum a produselor din sectoarele de sănătate, învățământ și protecție socială (JO L 266, 14.10.1999, p. 1).

32000 R 2601: Regulamentul (CE) nr. 2601/2000 al Comisiei din 17 noiembrie 2000 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește momentul introducerii prețurilor de achiziție în indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 300, 29.11.2000, p. 14).

32000 R 2602: Regulamentul (CE) nr. 2602/2000 al Comisiei din 17 noiembrie 2000 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime pentru tratarea reducerilor de prețuri în cadrul indicilor armonizați ai prețurilor de consum (JO L 300, 29.11.2000, p. 16), astfel cum a fost modificat prin:

32001 R 1921: Regulamentul (CE) nr. 1921/2001 al Comisiei din 28 septembrie 2001 (JO L 261, 29.9.2001, p. 49), astfel cum a fost corectat de JO L 295, 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1920: Regulamentul (CE) nr. 1920/2001 al Comisiei din 28 septembrie 2001 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea comisioanelor pentru servicii proporționale cu valorile tranzacțiilor în cadrul indicelui armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 (JO L 261, 29.9.2001, p. 46), astfel cum a fost corectat de JO L 295, 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1921: Regulamentul (CE) nr. 1921/2001 al Comisiei din 28 septembrie 2001 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de revizuire a indicelui armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2602/2000 (JO L 261, 29.9.2001, p. 49), astfel cum a fost corectat de JO L 295, 13.11.2001, p. 34.

32005 R 1708: Regulamentul (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei din 19 octombrie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 (JO L 274, 20.10.2005, p. 9).

32006 R 0701: Regulamentul (CE) nr. 701/2006 al Consiliului din 25 aprilie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 în ceea ce privește acoperirea temporală a colectării prețurilor în indicele armonizat al prețurilor de consum (JO L 122, 9.5.2006, p. 3).

32007 R 1445: Regulamentul (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2007 de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informații de bază privind paritățile puterii de cumpărare și pentru calculul și diseminarea acestora (JO L 336, 20.12.2007, p. 1).

31996 R 2223: Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

31998 R 0448: Regulamentul (CE) nr. 448/98 al Consiliului din 16 februarie 1998 (JO L 58, 27.2.1998, p. 1);

32000 R 1500: Regulamentul (CE) nr. 1500/2000 al Comisiei din 10 iulie 2000 (JO L 172, 12.7.2000, p. 3);

32000 R 2516: Regulamentul (CE) nr. 2516/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 noiembrie 2000 (JO L 290, 17.11.2000, p. 1);

32001 R 0995: Regulamentul (CE) nr. 995/2001 al Comisiei din 22 mai 2001 (JO L 139, 23.5.2001, p. 3);

32001 R 2558: Regulamentul (CE) nr. 2558/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 decembrie 2001 (JO L 344, 28.12.2001, p. 1);

32002 R 0113: Regulamentul (CE) nr. 113/2002 al Comisiei din 23 ianuarie 2002 (JO L 21, 24.1.2002, p. 3);

32002 R 1889: Regulamentul (CE) nr. 1889/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002 (JO L 286, 24.10.2002, p. 1);

32003 R 1267: Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 (JO L 180, 18.7.2003, p. 1);

32009 R 0400: Regulamentul (CE) nr. 400/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 (JO L 126, 21.5.2009, p. 11).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

se permite Elveției să compileze datele pe unități instituționale în situația în care dispozițiile prezentului regulament se referă la industrie;

(b)

Elveția nu este obligată să efectueze defalcarea pe regiuni a datelor, astfel cum o cere prezentul regulament;

(c)

Elveția nu este obligată să efectueze defalcarea pe UE/țări terțe a exporturilor și importurilor de servicii, astfel cum o cere prezentul regulament;

(d)

în anexa B, Derogări privind tabelele care trebuie să fie transmise în cadrul chestionarului «SEC-95» pe țări, după punctul 15 (Islanda) se adaugă următorul text:

«16.   ELVEȚIA

16.1.   Derogări privind tabelele

Tabelul nr.

Tabel

Derogare

Până la

1

Agregate principale, anual și trimestrial

Transmitere pentru 1990 și după

 

2

Agregate principale pentru guvern în general

Termenul transmiterii: t + 8 luni

Nelimitată

Periodicitate: anuală

Nelimitată

Transmitere pentru 1990 și după

 

3

Tabele pe industrii

Transmitere pentru 1990 și după

 

4

Exporturi și importuri pe UE/țări terțe

Transmitere pentru 1998 și după

 

5

Cheltuieli de consum finale ale gospodăriilor, pe destinații

Transmitere pentru 1990 și după

 

6

Date financiare pe sectoare instituționale

Transmitere pentru 1998 și după

2006

7

Bilanțuri pentru active și pasive financiare

Transmitere pentru 1998 și după

2006

8

Date nonfinanciare pe sectoare instituționale

Termenul transmiterii: t + 18 luni

Transmitere pentru 1990 și după

Nelimitată

9

Venituri detaliate din taxe și contribuții sociale pe sectoare

Termenul transmiterii: t + 18 luni

Transmitere pentru 1998 și după

Nelimitată

10

Tabele pe industrii și regiuni, NUTS II, A17

Fără defalcare pe regiuni

 

11

Cheltuielile publice generale pe destinații

Transmitere pentru 2005 și după

Fără calcule retroactive

2007

12

Tabele pe industrii și regiuni, NUTS III, A3

Fără defalcare pe regiuni

 

13

Date despre gospodării pe regiuni, NUTS II

Fără defalcare pe regiuni

 

14-22

În conformitate cu derogarea (a) din prezentul regulament, Elveția este exceptată de la transmiterea datelor pentru tabelele de la 14 la 22.»

 

31997 D 0178: Decizia 97/178/CE, Euratom a Comisiei din 10 februarie 1997 de definire a unei metodologii pentru tranziția între Sistemul european de conturi naționale și regionale în Comunitate (SEC 95) și Sistemul european de conturi economice integrate (SEC, a doua ediție) (JO L 75, 15.3.1997, p. 44).

31998 D 0715: Decizia 98/715/CE a Comisiei din 30 noiembrie 1998 de clarificare a anexei A la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate referitor la principiile de măsurare a prețurilor și volumelor (JO L 340, 16.12.1998, p. 33).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Articolul 3 (clasificarea metodelor pe produs) nu se aplică Elveției.

32002 R 1889: Regulamentul (CE) nr. 1889/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 448/98 al Consiliului de completare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 privind alocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) în cadrul Sistemului european de conturi naționale și regionale (SEC) (JO L 286, 24.10.2002, p. 11).

32003 R 1287: Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) (JO L 181, 19.7.2003, p. 1).

32005 R 0116: Regulamentul (CE, Euratom) nr. 116/2005 al Comisiei din 26 ianuarie 2005 privind tratamentul aplicat restituirilor de TVA persoanelor neplătitoare de TVA și persoanelor plătitoare de TVA pentru activitățile lor exonerate, în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (JO L 24, 27.1.2005, p. 6).

32005 R 1722: Regulamentul (CE) nr. 1722/2005 al Comisiei din 20 octombrie 2005 privind principiile de estimare a serviciilor locative în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (JO L 276, 21.10.2005, p. 5).

31999 D 0622: Decizia 1999/622/CE, Euratom a Comisiei din 8 septembrie 1999 privind tratarea rambursărilor de TVA unităților neplătitoare de TVA și unităților plătitoare pentru activitățile scutite, în vederea aplicării Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței (JO L 245, 17.9.1999, p. 51).

32006 R 0601: Regulamentul (CE) nr. 601/2006 al Comisiei din 18 aprilie 2006 de punere în aplicare al Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul și procedura de transmitere de date (JO L 106, 19.4.2006, p. 7).

În sensul prezentului acord, dispozițiile acestor regulamente se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția va fi scutită de obligația de a pune în aplicare procedurile privind formatul și procedurile de transmitere a datelor până la sfârșitul anului 2013.

32000 R 0264: Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din 3 februarie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt ale finanțelor publice (JO L 29, 4.2.2000, p. 4).

În sensul prezentului acord, dispozițiile din tabelul 25.1 și 25.2 din regulament se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția este scutită de obligația defalcării prestațiilor sociale D.60 în D.62 și D.631M;

Elveția este scutită de obligația defalcării contribuțiilor sociale D.61 în D.611 și D.612;

Elveția este scutită de obligația defalcării transferurilor de capital D.9 în D.91 și D.9N;

primele date se transferă în anul 2012 + t6 (sfârșitul lunii iunie) pentru primul trimestru al anului 2012 și retroactiv începând cu primul trimestru al anului 1999.

32002 R 1221: Regulamentul (CE) nr. 1221/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice (JO L 179, 9.7.2002, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile din tabelele 25.1 și 25.2 din regulament se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția este scutită de obligația defalcării prestațiilor sociale D.60 în D.62 și D.631M;

Elveția este scutită de obligația defalcării contribuțiilor sociale D.61 în D.611 și D.612;

Elveția este scutită de obligația defalcării transferurilor de capital D.9 în D.91 și D.9N;

primele date se transferă în anul 2012 + t6 (sfârșitul lunii iunie) pentru primul trimestru al anului 2012 și retroactiv începând cu primul trimestru al anului 1999.

32005 R 0184: Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (JO L 35, 8.2.2005, p. 23), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 0602: Regulamentul (CE) nr. 602/2006 al Comisiei din 18 aprilie 2006 (JO L 106, 19.4.2006, p. 10);

32009 R 0707: Regulamentul (CE) nr. 707/2009 al Comisiei din 5 august 2009 (JO L 204, 6.8.2009, p. 3).

În sensul prezentului acord, dispozițiile acestor regulamente se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția este scutită de obligația furnizării de date pentru:

tabelul 1 (Euroindicatori): tabel complet;

tabelul 2 (Balanța de plăți trimestrială): investiții de portofoliu defalcate pe țări;

tabelul 3 (Comerțul internațional cu servicii): servicii în ansamblu detaliere geografică de nivel 3 și subdiviziunile serviciilor guvernamentale;

tabelul 4 (Fluxuri de investiții directe T + 21) și tabel 5 (stocuri de investiții directe T + 21): NOGA ramură de activitate economică la nivelul de 3 cifre.

Elveția este scutită de obligația de a transmite date până la sfârșitul anului 2014 pentru:

tabelul 2 (Balanța de plăți trimestrială): balanță de plăți alta decât investiții de portofoliu;

tabelul 3 (Comerțul internațional cu servicii): servicii în ansamblu detaliere geografică de nivel 2;

tabelul 4 (Fluxuri de investiții directe T + 9): total investiții directe în străinătate: detaliere geografică de nivel 3 și investiții directe în totalul economiei raportoare: Detaliere geografică de nivel 3;

tabelul 4 (Fluxuri de investiții directe T + 21): total investiții directe în străinătate: detaliere geografică de nivel 3 și investiții directe în totalul economiei raportoare: Detaliere geografică de nivel 3 și NOGA ramură de activitate economică la nivelul de 2 cifre;