ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.275.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 275

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
20 octombrie 2010


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/622/UE

 

*

Decizia Consiliului din 7 octombrie 2010 privind semnarea în numele Uniunii a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite

3

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 936/2010 al Comisiei din 19 octombrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

5

 

 

Regulamentul (UE) nr. 937/2010 al Comisiei din 19 octombrie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

7

 

 

DECIZII

 

 

2010/623/UE

 

*

Decizia Consiliului din 11 octombrie 2010 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Banca d’Italia

9

 

 

2010/624/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 14 octombrie 2010 privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară (BCE/2010/17)

10

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

20.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/1


DIRECTIVA 2010/66/UE A CONSILIULUI

din 14 octombrie 2010

de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Directiva 2008/9/CE (3) de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată (TVA), prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare se aplică cererilor de rambursare transmise după 31 decembrie 2009.

(2)

Pentru a putea aplica Directiva 2008/9/CE, statele membre sunt obligate să creeze un portal electronic prin intermediul căruia persoanele impozabile stabilite într-un stat membru să transmită cereri pentru rambursarea TVA plătite într-un stat membru în care nu sunt stabilite. Aceste portaluri electronice ar fi trebuit să fie funcționale de la 1 ianuarie 2010.

(3)

Într-un număr redus de state membre, crearea și funcționarea portalurilor electronice au fost afectate de întârzieri mari și de anumite probleme tehnice, ceea ce a împiedicat transmiterea la timp a anumitor cereri de rambursare. În temeiul Directivei 2008/9/CE, cererile de rambursare se trimit statului membru în care este stabilit solicitantul cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic următor celui în care se înscrie perioada de rambursare. Având în vedere acest termen și faptul că unele portaluri electronice nu sunt încă funcționale, unele persoane impozabile riscă să nu își poată exercita dreptul de deducere a TVA pentru cheltuielile ocazionate în 2009. Prin urmare, termenul ar trebui prelungit, în mod excepțional, până la 31 martie 2011 pentru cererile referitoare la perioade de rambursare din anul 2009.

(4)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare (4), statele membre sunt încurajate să întocmească, în interes propriu și în interesul Uniunii, tabele proprii care să ilustreze, pe cât posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice.

(5)

Pentru a garanta că persoanelor impozabile nu li se va cere respectarea termenului de 30 septembrie 2010 pentru cererile referitoare la perioadele de rambursare din anul 2009, prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 octombrie 2010.

(6)

Prin urmare, Directiva 2008/9/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2008/9/CE se adaugă următorul paragraf:

„Cererile de rambursare referitoare la perioadele de rambursare din anul 2009 se trimit statului membru de stabilire cel târziu la 31 martie 2011.”

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare până la 1 octombrie 2010 cel târziu a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a respectivei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă se aplică de la 1 octombrie 2010.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 14 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Avizul din 22 septembrie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 15 septembrie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 44, 20.2.2008, p. 23.

(4)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

20.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 octombrie 2010

privind semnarea în numele Uniunii a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite

(2010/622/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În vederea armonizării politicii lor în materie de vize cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (1), unele state membre, înainte de aderarea lor la Uniune, au exonerat cetățenii Republicii Federative a Braziliei („Brazilia”) de la obligația de a deține viză, întrucât Brazilia figurează pe lista țărilor terțe ai căror cetățeni sunt exonerați de cerințele în materie de vize.

(2)

Din motive constituționale, Brazilia nu poate exonera în mod unilateral statele membre de obligația de a deține vize; este necesară încheierea unui acord de exonerare de obligația de a deține viză, care trebuie ratificat de parlamentul brazilian.

(3)

Brazilia a încheiat acorduri bilaterale de exonerare de obligația de a deține vize cu cele mai multe dintre statele membre, înainte de aderarea lor la Uniune sau înainte de instituirea politicii comune în materie de vize. Cu toate acestea, există încă patru state membre cu care nu a fost încheiat un acord bilateral de exonerare de obligația de a deține viză; prin urmare, Brazilia impune încă cetățenilor acestor state membre obligația de a deține vize de scurtă ședere.

(4)

Din natura politicii comune privind vizele și competența externă exclusivă a Uniunii în acest domeniu rezultă că numai Uniunea, și nu statele membre în mod individual, poate negocia și încheia un acord de exonerare de obligația de a deține vize.

(5)

Având în vedere că Brazilia nu aplică principiul reciprocității față de anumite state membre, Consiliul, prin decizia sa din 18 aprilie 2008, a autorizat Comisia să negocieze un acord între Uniune și Brazilia privind exonerarea de obligația de a deține vize de scurtă ședere, în scopul de a asigura deplina reciprocitate în materie de scutire de vize.

(6)

Negocierile privind acordul au fost inițiate la 2 iulie 2008 și încheiate la 1 octombrie 2009.

(7)

Sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, Acordul între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite, parafat la Bruxelles la 28 aprilie 2010, ar trebui să fie semnat.

(8)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (2); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(9)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă în numele Uniunii semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte obișnuite („acordul”), sub rezerva încheierii sale (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Luxemburg, 7 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

M. WATHELET


(1)  JO L 81, 21.3.2001, p. 1.

(2)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(4)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea sa.


REGULAMENTE

20.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 936/2010 AL COMISIEI

din 19 octombrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 octombrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

73,0

MK

80,1

TR

95,0

XS

87,5

ZZ

83,9

0707 00 05

MK

77,8

TR

131,0

ZZ

104,4

0709 90 70

TR

135,9

ZZ

135,9

0805 50 10

AR

77,2

BR

100,4

CL

77,6

IL

91,2

TR

89,9

ZA

95,1

ZZ

88,6

0806 10 10

BR

216,9

TR

147,6

US

149,0

ZA

65,4

ZZ

144,7

0808 10 80

AR

75,7

BR

59,6

CL

85,5

CN

82,6

NZ

104,2

US

82,6

ZA

85,9

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

75,3

ZA

88,6

ZZ

82,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


20.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 937/2010 AL COMISIEI

din 19 octombrie 2010

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 933/2010 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 octombrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 273, 19.10.2010, p. 11.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 20 octombrie 2010

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

58,26

0,00

1701 11 90 (1)

58,26

0,00

1701 12 10 (1)

58,26

0,00

1701 12 90 (1)

58,26

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

20.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/9


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 octombrie 2010

de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Banca d’Italia

(2010/623/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 27 alineatul (1),

având în vedere Recomandarea BCE/2010/11 a Băncii Centrale Europene din 23 august 2010 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorul extern al Banca d’Italia (1),

întrucât:

(1)

Conturile Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale Eurosistemului sunt supuse auditării de către auditori externi independenți recomandați de Consiliul guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

Mandatul actualilor auditori externi ai Banca d’Italia s-a încheiat după auditarea aferentă exercițiului financiar 2009. Prin urmare, este necesară numirea unor auditori externi începând cu exercițiul financiar 2010.

(3)

Banca d’Italia a selectat PricewaterhouseCoopers SpA în calitate de auditor extern pentru exercițiile financiare 2010-2015.

(4)

Consiliul guvernatorilor BCE a recomandat numirea PricewaterhouseCoopers SpA ca auditor extern al Banca d’Italia pentru exercițiile financiare 2010-2015.

(5)

Este oportun să se dea curs recomandării Consiliului guvernatorilor BCE și să se modifice Decizia 1999/70/CE (2) în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (6) din Decizia 1999/70/CE se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Se aprobă desemnarea PricewaterhouseCoopers SpA în calitate de auditor extern al Banca d’Italia pentru exercițiile financiare 2010-2015.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Băncii Centrale Europene.

Adoptată la Luxemburg, 11 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  JO C 233, 28.8.2010, p. 1.

(2)  JO L 22, 29.1.1999, p. 69.


20.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/10


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 14 octombrie 2010

privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară

(BCE/2010/17)

(2010/624/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 122 alineatul (2) și articolul 132 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 17, 21 și 34.1,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 407/2010 prevede posibilitatea ca Uniunea să acorde statelor membre care se confruntă cu sau care sunt serios amenințate de perturbări economice sau financiare grave, cauzate de evenimente excepționale pe care nu le pot controla, asistență financiară sub formă de împrumuturi sau linii de credit care urmează să fie atribuite printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 407/2010, Comisia Europeană va stabili cu Banca Centrală Europeană (BCE) mecanismele necesare pentru administrarea împrumuturilor. Principalul și dobânda datorată aferente împrumuturilor vor fi transferate de statul membru beneficiar într-un cont deschis la BCE cu paisprezece zile de operare a TARGET2 înainte de data scadentă corespunzătoare.

(3)

În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute pentru BCE în Regulamentul (UE) nr. 407/2010, BCE consideră adecvată deschiderea, la cerere, a unor conturi specifice pentru Comisie și pentru băncile centrale naționale ale statelor membre beneficiare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

BCE va îndeplini atribuțiile privind administrarea împrumuturilor și va efectua plățile legate de operațiunile de împrumut și creditare ale Uniunii efectuate în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 407/2010.

Articolul 2

La cererea Comisiei, BCE deschide conturi în numele Comisiei și, la cererea unei bănci centrale naționale a unui stat membru beneficiar, deschide conturi în numele băncii centrale naționale respective.

Articolul 3

Conturile prevăzute la articolul 2 sunt utilizate pentru procesarea plăților legate de mecanismul european de stabilizare financiară în beneficiul statelor membre.

Articolul 4

BCE plătește pentru soldul scadent în următoarea zi lucrătoare și înscris drept credit în aceste conturi o dobândă echivalentă cu rata aplicabilă stabilită de BCE pentru facilitatea de depozit conform convenției „număr de zile/360”.

Articolul 5

Comitetul executiv al BCE întreprinde toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 14 octombrie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 118, 12.5.2010, p. 1.