ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.260.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 260

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
2 octombrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia 2010/587/PESC a Consiliului din 14 iunie 2010 privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

1

Acord între Uniunea Europeană și Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

2

 

 

2010/588/UE

 

*

Decizia Consiliului din 27 septembrie 2010 privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Niger în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

6

 

 

2010/589/UE

 

*

Decizia Consiliului din 27 septembrie 2010 de modificare și de extindere a perioadei de aplicare a Deciziei 2007/641/CE privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE și al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

10

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 870/2010 al Comisiei din 1 octombrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

16

 

 

Regulamentul (UE) nr. 871/2010 al Comisiei din 1 octombrie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

18

 

 

DECIZII

 

 

2010/590/UE

 

*

Decizia Consiliului din 27 septembrie 2010 de numire a unui membru danez și a cinci supleanți danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

20

 

 

2010/591/UE

 

*

Decizia Comisiei din 1 octombrie 2010 de autorizare a unui laborator din Rusia pentru a efectua teste serologice de control al eficienței vaccinurilor antirabice [notificată cu numărul C(2010) 6684]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

2.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/1


DECIZIA 2010/587/PESC A CONSILIULUI

din 14 iunie 2010

privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), în special articolul 37, și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), în special articolul 218 alineatul (5) și articolul 218 alineatul (6) primul paragraf,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Cu ocazia reuniunii sale din 10 noiembrie 2009, Consiliul a decis să autorizeze președinția să inițieze negocieri, în conformitate cu fostul articol 24 din TUE, cu Muntenegru pentru a încheia un acord privind securitatea informațiilor.

(2)

Ca urmare a respectivei autorizări, președinția a negociat un acord cu Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate.

(3)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene, Acordul între Uniunea Europeană și Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul prin care Uniunea își asumă obligații.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 iunie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


TRADUCERE

ACORD

între Uniunea Europeană și Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „UE”,

și

MUNTENEGRU,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE că părțile au în comun obiectivul de consolidare a securității prin orice mijloace,

AVÂND ÎN VEDERE că părțile sunt de acord că ar trebui să-și dezvolte consultările și cooperarea în domenii de interes comun legate de securitate,

AVÂND ÎN VEDERE că, în acest context, există o necesitate permanentă de a realiza schimburi de informații clasificate între părți,

RECUNOSCÂND că pentru o consultare și o cooperare deplină și eficientă poate fi necesar accesul la informațiile și materialele aferente ale părților, precum și schimbul de informații clasificate și materiale aferente între părți,

FIIND CONȘTIENTE că accesul la informații clasificate și la materialele aferente și schimbul acestora necesită măsuri de securitate corespunzătoare,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

(1)   Subiectul prezentului acord sunt procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor sau materialelor clasificate, sub orice formă și în orice domeniu, furnizate de părți sau schimbate între părți, în scopul îndeplinirii obiectivelor de consolidare a securității fiecăreia dintre părți în toate modurile.

(2)   Fiecare parte protejează informațiile clasificate primite de la cealaltă parte împotriva comunicării lor neautorizate, în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul acord și în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale părților.

Articolul 2

În sensul prezentului acord, „informații clasificate” înseamnă orice informații sau materiale, sub orice formă, care:

(a)

sunt considerate de către oricare dintre părți ca necesitând protecție, deoarece divulgarea neautorizată a acestora ar putea cauza prejudicii de diferite grade intereselor Muntenegrului sau ale UE sau ale unora sau mai multora dintre statele lor membre; și

(b)

poartă o clasificare de securitate.

Articolul 3

Instituțiile și entitățile UE cărora li se aplică prezentul acord sunt: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene („Consiliul”), Secretariatul General al Consiliului, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisia Europeană și Serviciul european pentru acțiune externă (denumit în continuare „SEAE”). În sensul prezentului acord, aceste instituții și entități sunt denumite în continuare „UE”.

Articolul 4

Fiecare dintre părți și instituțiile și entitățile UE menționate la articolul 3 se asigură că dispun de un sistem de securitate și de măsuri de securitate, întemeiate pe principiile de bază și standardele minime de securitate stabilite în actele lor cu putere de lege sau în actele lor administrative și care sunt reflectate în mecanismele de securitate care urmează să fie instituite în temeiul articolului 12, în scopul asigurării aplicării unui nivel de protecție echivalent informațiilor clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord.

Articolul 5

Fiecare dintre părți și instituțiile și entitățile UE menționate la articolul 3:

(a)

protejează informațiile clasificate furnizate de cealaltă parte sau schimbate cu cealaltă parte în temeiul prezentului acord într-un mod cel puțin echivalent cu protecția acordată de partea care furnizează informațiile;

(b)

asigură faptul că informațiile clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord își păstrează clasificarea de securitate atribuită de către partea care furnizează informațiile și că nivelul de clasificare nu este redus sau că informațiile nu sunt declasate sau declasificate fără acordul prealabil scris al părții care furnizează informațiile. Partea destinatară asigură protecția informațiilor clasificate în conformitate cu dispozițiile propriilor sale reglementări în materie de securitate cu privire la informațiile sau materialele care dețin o clasificare de securitate echivalentă, după cum se precizează în articolul 7;

(c)

nu folosește aceste informații clasificate în alte scopuri decât cele stabilite de partea emitentă și decât cele pentru care sunt furnizate sau schimbate respectivele informații;

(d)

nu dezvăluie aceste informații clasificate terților și nici vreunei instituții sau entități UE care nu este menționată la articolul 3, fără consimțământul prealabil în scris al părții care furnizează informațiile;

(e)

nu permite accesul la informații clasificate persoanelor decât dacă acestea au o necesitate de a le cunoaște și dacă persoanele respective au primit autorizația de securitate pentru nivelul corespunzător de acces și autorizația din partea părții relevante;

(f)

asigură securitatea sediilor în care se păstrează informațiile clasificate furnizate de către cealaltă parte; și

(g)

se asigură că toate persoanele care au acces la informații clasificate sunt informate cu privire la responsabilitățile ce le revin de a proteja informațiile în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile.

Articolul 6

(1)   Informațiile clasificate pot fi divulgate sau comunicate, în conformitate cu principiul controlului emitentului.

(2)   În ceea ce privește comunicarea către alți destinatari decât părțile, partea care primește informații va decide cu privire la divulgarea sau comunicarea informațiilor clasificate de la caz la caz, sub rezerva acordului scris prealabil al părții care furnizează informațiile și în conformitate cu principiul controlului emitentului.

(3)   Comunicarea automată este posibilă numai dacă părțile au convenit asupra unor proceduri cu privire la anumite categorii de informații, relevante pentru cerințele lor specifice.

(4)   Nicio dispoziție a prezentului acord nu este considerată drept bază pentru comunicarea obligatorie între părți de informații clasificate.

(5)   Informațiile clasificate primite de la partea care furnizează informațiile pot fi furnizate unui contractant sau unui potențial contractant pe baza acordului prealabil, în scris, al părții care furnizează informațiile. Înaintea difuzării, partea care primește informația se asigură că respectivul contractant sau contractant potențial, precum și sediul acestuia au capacitatea de a asigura protecția informațiilor și dețin autorizația potrivită.

Articolul 7

În scopul asigurării unui nivel de protecție echivalent informațiilor clasificate furnizate de părți sau schimbate între părți, corespondența clasificărilor de securitate este după cum urmează:

UE

Muntenegru

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

Articolul 8

(1)   Părțile se asigură că toate persoanele care, în exercitarea atribuțiilor lor oficiale, necesită un drept de acces la informațiile clasificate CONFIDENTIEL UE sau POVJERLJIVO sau la un nivel superior, furnizate sau schimbate în baza prezentului acord, sau ale căror atribuții sau funcții le dau dreptul de a avea acces la respectivele informații clasificate au primit autorizația de securitate corespunzătoare înainte de a le fi fost permis accesul la respectivele informații.

(2)   Procedurile de autorizare de securitate sunt menite să stabilească dacă o persoană fizică poate avea acces la informațiile clasificate, având în vedere nivelul său de loialitate și de încredere.

Articolul 9

Părțile își oferă asistență reciprocă în ceea ce privește securitatea informațiilor clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord și chestiunile de securitate de interes comun. Autoritățile menționate la articolul 12 efectuează consultări și vizite de evaluare în domeniul securității pentru a evalua eficiența mecanismelor de securitate care țin de competența lor și care urmează a fi stabilite în temeiul articolului respectiv.

Articolul 10

(1)   În sensul prezentului acord:

(a)

în ceea ce privește UE, întreaga corespondență se transmite prin intermediul șefului Biroului Registratură al Consiliului și se transmite de către acesta statelor membre și instituțiilor și entităților prevăzute la articolul 3, sub rezerva alineatului (2);

(b)

în ceea ce privește Muntenegru, întreaga corespondență se transmite la Registrul Central al Direcției de protecție a informațiilor clasificate, prin intermediul Misiunii Muntenegrului pe lângă Uniunea Europeană.

(2)   În mod excepțional, corespondența trimisă de către una dintre părți, care este accesibilă numai anumitor funcționari, organe sau servicii cu competențe specifice aparținând părții respective, poate fi adresată și poate fi accesibilă, din motive operaționale, numai anumitor funcționari, organe sau servicii cu competențe specifice aparținând celeilalte părți, desemnați în mod specific ca destinatari, ținând seama de competențele acestora și în conformitate cu principiul necesității de a cunoaște. În ceea ce privește UE, această corespondență este transmisă prin intermediul șefului Biroului Registratură al Consiliului, al șefului Biroului Registratură al Comisiei Europene sau șefului Biroului Registratură al SEAE, după caz.

Articolul 11

Ministrul afacerilor externe și directorul Direcției pentru protecția informațiilor clasificate din Muntenegru, Secretarul General al Consiliului și membrul Comisiei Europene responsabil cu chestiunile de securitate supraveghează punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 12

(1)   În scopul punerii în aplicare a prezentului acord, se instituie mecanisme de securitate între cele trei autorități desemnate mai jos, acționând sub conducerea și în numele superiorilor ierarhici, în vederea stabilirii standardelor de protecție reciprocă a informațiilor clasificate în temeiul prezentului acord:

Direcția pentru protecția informațiilor clasificate din Muntenegru, în ceea ce privește informațiile clasificate comunicate Muntenegrului în temeiul prezentului acord;

Oficiul de Securitate din cadrul Secretariatului General al Consiliului, în ceea ce privește informațiile clasificate comunicate UE în temeiul prezentului acord;

Direcția de Securitate a Comisiei Europene, în ceea ce privește informațiile clasificate comunicate sau schimbate în temeiul prezentului acord în cadrul Comisiei Europene și la sediile acesteia.

(2)   Înaintea furnizării sau schimbului de informații clasificate între părți în temeiul prezentului acord, autoritățile de securitate competente menționate la alineatul (1) convin cu privire la faptul că partea care primește informațiile poate să asigure protecția informațiilor într-o manieră coerentă cu mecanismele de securitate care urmează să fie instituite în temeiul respectivului alineat.

Articolul 13

(1)   Autoritatea competentă menționată la articolul 12 a oricăreia dintre părți informează imediat autoritatea competentă a celeilalte părți cu privire la orice caz dovedit sau suspectat de divulgare neautorizată sau de pierdere de informații clasificate furnizate de partea respectivă și realizează o investigație și raportează rezultatele celeilalte părți.

(2)   Autoritățile competente menționate la articolul 12 stabilesc procedurile de urmat în astfel de cazuri.

Articolul 14

Fiecare parte suportă costurile proprii rezultate din punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 15

Nimic din conținutul prezentului acord nu modifică măsurile sau acordurile existente între părți sau acordurile dintre Muntenegru și statele membre ale UE. Prezentul acord nu împiedică părțile să încheie alte acorduri în legătură cu furnizarea sau schimbul informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord, cu condiția ca acestea să nu fie incompatibile cu obligațiile în temeiul prezentului acord.

Articolul 16

Orice diferend între părți care decurge din interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează prin negociere între părți. În timpul negocierilor, ambele părți continuă să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.

Articolul 17

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a primei luni după ce părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea formalităților interne necesare în acest scop.

(2)   Fiecare parte notifică cealaltă parte cu privire la orice modificări ale normelor și reglementărilor proprii care ar putea aduce atingere protecției informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord.

(3)   Prezentul acord poate fi reexaminat la cererea oricărei părți în vederea unei eventuale modificări.

(4)   Orice modificare a prezentului acord se face numai în scris și cu acordul comun al părților. Aceasta intră în vigoare prin notificare reciprocă, în conformitate cu dispozițiile alineatului (1).

Articolul 18

Prezentul acord poate fi denunțat de către una dintre părți printr-o notificare scrisă de denunțare adresată celeilalte părți. Denunțarea produce efecte la șase luni după primirea notificării de către cealaltă parte, dar nu afectează obligațiile deja asumate în temeiul prezentului acord. În special, toate informațiile clasificate comunicate sau schimbate în temeiul prezentului acord continuă să fie protejate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în acesta.

Drept pentru care subsemnații, pe deplin autorizați în acest scop, au semnat prezentul acord.

Întocmit la Bruxelles, la treisprezece septembrie două mii zece, în două exemplare, ambele în limba engleză.

Pentru Muntenegru

Ministrul afacerilor externe

Pentru Uniunea Europeană

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate


2.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/6


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 septembrie 2010

privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Niger în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

(2010/588/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000 (1) și revizuit la Luxemburg, la 25 iunie 2005 (2) (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-UE”), în special articolul 96,

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind măsurile care trebuie luate și procedurile care trebuie urmate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat ACP-CE (3), în special articolul 3,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Elementele esențiale menționate la articolul 9 din Acordul de parteneriat ACP-UE au fost încălcate.

(2)

La 8 decembrie 2009 și la 26 mai 2010 au avut loc, în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE, consultări cu Republica Niger în prezența reprezentanților grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP). În cadrul ultimei reuniuni de consultare, reprezentanții guvernului de tranziție al Nigerului au prezentat propuneri și angajamente satisfăcătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Consultările cu Republica Niger inițiate în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE se încheie.

Articolul 2

Măsurile prevăzute în scrisoarea anexată sunt adoptate ca măsuri corespunzătoare în sensul articolului 96 alineatul (2) litera (c) din Acordul de parteneriat ACP-UE.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Decizia rămâne în vigoare timp de 12 luni. Aceasta este reexaminată cel puțin o dată la șase luni cu ajutorul unei misiuni de evaluare a Uniunii.

Adoptată la Bruxelles, 27 septembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

K. PEETERS


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287, 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 317, 15.12.2000, p. 376.


ANEXĂ

PROIECT DE SCRISOARE

Domnului Președinte al Consiliului Suprem pentru Reinstaurarea Democrației

Domnului prim-ministru

Domnilor,

Uniunea Europeană (UE) consideră că atât criza politică ce a afectat țara dumneavoastră în 2009, cât și lovitura de stat care a avut loc la 18 februarie 2010 constituie o încălcare gravă a elementelor esențiale prevăzute la articolul 9 din Acordul de parteneriat ACP-UE. Prin declarația făcută de purtătorul de cuvânt al lui Cathrine Ashton, Înaltul Reprezentant, la 19 februarie 2010, Uniunea Europeană a condamnat ferm această lovitură de stat, care contrazice înseși principiile democrației. În temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE, Uniunea Europeană a invitat autoritățile nigeriene pentru consultări la Bruxelles și s-a implicat într-un dialog politic cu regimul aflat la putere în vederea examinării situației și a găsirii unor posibile soluții. Consultările au fost deschise la 8 decembrie 2009, iar o a doua rundă a avut loc la 26 mai 2010. În urma acestei ultime reuniuni, reprezentanții UE și-au exprimat dorința de a propune Consiliului Uniunii Europene măsuri adecvate menite să însoțească tranziția Nigerului către restabilirea ordinii constituționale, potrivit declarațiilor autorităților nigeriene.

În cursul reuniunii din 26 mai, părțile au discutat despre modalitățile de organizare a tranziției către restabilirea ordinii constituționale și instaurarea unui regim democratic, în urma unor alegeri libere și transparente. De asemenea, partea nigeriană a prezentat un memorandum în care sunt descrise etapele tranziției și provocările pe care le presupune aceasta. Astfel, UE a luat notă de anunțul privind:

crearea de instituții pluraliste în vederea tranziției, reprezentative pentru toate componentele politice ale Nigerului;

adoptarea, prin consens, a unui cod electoral;

înființarea unei Comisii electorale naționale independente (CENI).

De asemenea, UE salută adoptarea unei foi de parcurs care, prin intermediul unei serii de etape electorale, pregătește terenul pentru instaurarea unui nou cadru constituțional și a unor noi autorități alese în mod democratic. În final, UE a luat act de angajamentul membrilor Consiliului Suprem pentru Reinstaurarea Democrației (CSRD) și al guvernului civil, instaurat în februarie 2010 pentru a gestiona tranziția, de a nu se prezenta la alegeri și de a preda puterea civililor aleși, la sfârșitul perioadei de tranziție estimat a avea loc în martie 2011.

UE a luat act de propunerile făcute de partea nigeriană în timpul dialogului, în special cu privire la următoarele angajamente pe care le consideră extrem de importante:

1.

adoptarea textelor fundamentale de către CSRD;

2.

organizarea unui referendum constituțional pe baza acestor texte;

3.

organizarea de alegeri locale, legislative și prezidențiale până la sfârșitul lunii martie 2011;

4.

respectarea drepturilor fundamentale și a libertăților civile, inclusiv a libertății de acțiune a partidelor politice;

5.

dezincriminarea delictelor de presă și garantarea independenței organismelor de reglementare, precum și accesul la informații;

6.

angajamente privind buna gestionare economică și financiară în perioada de tranziție.

UE a estimat că angajamentele asumate de Niger sunt, în general, încurajatoare. Prin urmare, Uniunea Europeană a decis adoptarea măsurilor corespunzătoare menționate în tabelul anexat privind angajamentele în temeiul articolului 96 alineatul (2) litera (c) din Acordul de parteneriat ACP-UE, pentru reluarea treptată a cooperării, în vederea acordării de asistență în perioada de tranziție.

În special, UE va continua să finanțeze acțiunile umanitare și de urgență, care acordă sprijin direct populației Nigerului, și măsurile de sprijinire a tranziției politice și a ieșirii din criză. În acest context, UE poate acorda un nou sprijin pentru pregătirea alegerilor legislative și prezidențiale.

Cu toate acestea, în cazul în care este necesar, Comisia Europeană își rezervă dreptul, dacă este necesar, de a prelua, în contul său, funcțiile Ordonatorului național al Fondului european de dezvoltare (FED).

În cadrul procedurii inițiate în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE, Uniunea Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape situația din Niger timp de 12 luni. În această perioadă, în temeiul articolului 8 din Acordul de parteneriat ACP-UE, se va întreține un dialog consolidat cu guvernul din Niger, în vederea acordării de asistență în cadrul procesului de tranziție, iar Uniunea Europeană va analiza situația în mod regulat. Prima misiune de evaluare va avea loc în termen de cel mult șase luni de la data semnării prezentei scrisori.

UE își rezervă dreptul de a modifica „măsurile corespunzătoare” în funcție de evoluția punerii în aplicare a angajamentelor.

UE dorește ca, și după formarea noului guvern în urma alegerilor, să întrețină un dialog politic regulat, în temeiul articolului 8 din Acordul de parteneriat ACP-UE, în special în ceea ce privește reformele în domeniul guvernanței politice, judiciare și economice, precum și reformele din domeniul securității.

Cu deosebită considerație,

Pentru Consiliu

Pentru Comisie

ANEXĂ LA ANEXĂ: SCHEMA ANGAJAMENTELOR

Angajamentele partenerilor

Niger

UE

Situația la 26 mai 2010

Uniunea Europeană va continua să finanțeze acțiunile umanitare, acțiunile de urgență, cele care acordă sprijin direct populației Nigerului, acțiunile de sprijinire a tranziției politice și a ieșirii din criză

Adoptarea, prin consens, a unui cod electoral (cu avizul favorabil al Consiliului Consultativ Național)

Înființarea unei Comisii electorale naționale independente ai cărei membri să fie aleși prin consens (cu avizul favorabil al Consiliului Consultativ Național)

Reluarea proiectului „Consolidarea democrației”, în special componenta sa „Sprijin electoral”, pentru următoarele alegeri. Acordul de finanțare este în vigoare

Onorarea unei cereri a autorităților privind majorarea fondurilor alocate prin Acordul de finanțare „Sprijin electoral”

Relansarea sprijinului instituțional acordat reformelor în domeniul gestionării finanțelor publice; inclusiv acordarea de sprijin Curții de Conturi în vederea menținerii eligibilității sprijinului bugetar

Relansarea programului de sprijinire a justiției și a statului de drept (PAJED)

Adoptarea, de către Consiliul Suprem pentru Reinstaurarea Democrației, a textelor legislative fundamentale propuse (cu avizul favorabil al Consiliului Consultativ Național)

Afișarea listelor electorale (în cadrul actualizării fișierului electoral)

Dezincriminarea „delictelor de presă”

Reintroducerea, în circuitul de aprobare, a proiectelor „Sprijinirea comerțului” și „Sprijinirea sistemului național de statistică”

Reluarea procesului de evaluare a programelor din cadrul Programului indicativ național din cadrul celui de al 10-lea Fond european de dezvoltare (justiție, descentralizare, dezvoltare rurală etc.) și lansarea studiilor necesare

Menținerea fondurilor disponibile restante în temeiul Acordului de finanțare privind sprijinul bugetar acordat celui de al 9-lea FED

Lansarea unui studiu de identificare a măsurilor de sprijin pentru stabilizarea situației în partea de nord

Demararea acordării de sprijin Strategiei de dezvoltare rurală (cel de al 10-lea FED)

Relansarea „Programului de sprijinire în vederea dezvoltării sectorului minier”

Organizarea referendumului constituțional în condiții considerate satisfăcătoare

Rambursarea progresivă a sprijinului bugetar (al 9-lea și al 10-lea FED)

Relansarea procedurii de ofertare „Întreținerea drumurilor” – cel de al 10-lea FED

Relansarea procedurii de ofertare pentru lucrările de extindere a spitalului din Arlit (Program în sectorul minier)

Organizarea de alegeri legislative și a primului tur al alegerilor prezidențiale în condiții considerate satisfăcătoare

Organizarea celui de al doilea tur al alegerilor prezidențiale (dacă este necesar) în condiții satisfăcătoare

Constituirea noii Adunări Naționale

Învestirea Președintelui Republicii

Continuarea rambursării sprijinului bugetar deja angajat

Semnarea acordurilor de finanțare pentru proiectele „Sprijinirea comerțului” și „Sprijinirea sistemului național de statistică”

Reluarea tuturor activităților de cooperare


2.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/10


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 septembrie 2010

de modificare și de extindere a perioadei de aplicare a Deciziei 2007/641/CE privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE și al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

(2010/589/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1) și revizuit la Luxemburg la 25 iunie 2005 (2) („Acordul de parteneriat ACP-UE”), în special articolul 96,

având în vedere Acordul intern încheiat între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind măsurile care trebuie adoptate și procedurile care trebuie urmate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat ACP-CE (3), în special articolul 3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (4) („Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare”), în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2007/641/CE (5) privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE și al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare a fost adoptată pentru a pune în aplicare unele măsuri corespunzătoare ca urmare a încălcării elementelor esențiale menționate la articolul 9 din Acordul de parteneriat ACP-UE, precum și a valorilor menționate la articolul 3 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare.

(2)

Respectivele măsuri au fost extinse prin Decizia 2009/735/CE (6) și, ulterior, prin Decizia 2010/208/UE (7), dat fiind nu numai că unele angajamente importante privind elemente esențiale din Acordul de parteneriat ACP-UE și din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare nu au fost încă puse în aplicare de către Republica Insulelor Fiji, ci și faptul că, recent, au avut loc importante evoluții negative în ceea ce privește o parte a acestor angajamente.

(3)

Perioada de aplicare a măsurilor din Decizia 2007/641/CE expiră la 1 octombrie 2010. Este oportună prelungirea valabilității acesteia, precum și actualizarea corespunzătoare, din punct de vedere tehnic, a conținutului măsurilor adecvate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/641/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Expiră la 31 martie 2011. Este reexaminată periodic, cel puțin o dată la fiecare șase luni.”

2.

Anexa se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Scrisoarea din anexa la prezenta decizie este adresată Republicii Insulelor Fiji.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 27 septembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

K. PEETERS


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287, 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 317, 15.12.2000, p. 376.

(4)  JO L 378, 27.12.2006, p. 41.

(5)  JO L 260, 5.10.2007, p. 15.

(6)  JO L 262, 6.10.2009, p. 43.

(7)  JO L 89, 9.4.2010, p. 7.


ANEXĂ

PROIECT DE SCRISOARE

E.S. Ratu Epeli NAILATIKAU

Președintele Republicii Insulelor Fiji

Suva

Republica Insulelor Fiji

Domnule președinte,

Uniunea Europeană (UE) acordă o importanță deosebită dispozițiilor articolului 9 din Acordul de parteneriat ACP-UE și articolului 3 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Parteneriatul ACP-UE se bazează pe respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, care constituie elementele esențiale ale Acordului de parteneriat ACP-UE și fundamentul relațiilor noastre.

La 11 decembrie 2006, Consiliul UE a condamnat lovitura de stat militară din insulele Fiji.

În temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE și având în vedere că lovitura de stat militară din 5 decembrie 2006 a constituit o încălcare a elementelor esențiale enumerate la articolul 9 din acord, UE a invitat Republica Insulelor Fiji (Fiji) la consultări, astfel cum se prevede în Acordul de parteneriat ACP-UE, în vederea examinării atente a situației și, după caz, a luării de măsuri de remediere a acesteia.

Partea oficială a acestor consultări a demarat la Bruxelles la 18 aprilie 2007. UE a fost mulțumită de faptul că, în acel moment, guvernul interimar a confirmat o serie de angajamente-cheie privind drepturile omului și libertățile fundamentale, respectarea principiilor democratice și a statului de drept, astfel cum este menționat mai jos, propunând o serie de măsuri pozitive privind punerea lor în aplicare.

Constatăm cu regret că de atunci au avut loc o serie de evoluții negative, în special în luna aprilie 2009, ceea ce înseamnă că Fiji încalcă în prezent o serie de angajamente pe care și le-a asumat. Este vorba, în special, de abrogarea Constituției, de întârzierea considerabilă a organizării alegerilor parlamentare și de încălcarea drepturilor omului. Deși punerea în aplicare a angajamentelor a fost întârziată în mod considerabil, majoritatea acestor angajamente rămân foarte relevante pentru situația actuală din Fiji și, prin urmare, sunt atașate la prezenta scrisoare. Deoarece Fiji a decis, în mod unilateral, să încalce o serie de angajamente-cheie, acest fapt a antrenat pierderi în ceea ce privește fondurile pentru dezvoltare destinate Insulelor Fiji.

Cu toate acestea, în spiritul parteneriatului care reprezintă piatra de temelie a Acordului de parteneriat ACP-UE, UE se declară pregătită să se angajeze în noi consultări oficiale de îndată ce se va prezenta o perspectivă rezonabilă de a încheia în mod pozitiv astfel de consultări. La 1 iulie 2009, prim-ministrul interimar a prezentat o foaie de parcurs pentru reforme și pentru restabilirea ordinii democratice. UE este pregătită să inițieze un dialog privind această foaie de parcurs și să determine dacă aceasta poate servi ca punct de plecare pentru noi consultări. Prin urmare, UE a decis să extindă măsurile corespunzătoare existente destinate Fiji pentru a deschide calea unor noi consultări. Unele dintre măsurile corespunzătoare nu mai sunt de actualitate, prin urmare s-a ajuns la concluzia că, decât să le actualizeze în mod unilateral, UE preferă să exploreze în continuare posibilitatea unor noi consultări cu Fiji. În consecință, este foarte important ca guvernul interimar să se angajeze într-un dialog politic național cuprinzător și să fie flexibil în ceea ce privește calendarul foii de parcurs. Deoarece poziția UE este și va fi mereu ghidată de elementele esențiale ale Acordului de parteneriat ACP-UE revizuit, precum și de principiile sale fundamentale, în special cu privire la rolul crucial al dialogului și al îndeplinirii obligațiilor reciproce, se subliniază că UE nu a ajuns la concluzii anticipate în ceea ce privește rezultatul viitoarelor consultări.

În cazul în care noile consultări vor avea ca rezultat angajamente substanțiale din partea Republicii Insulelor Fiji, UE se angajează să revizuiască pozitiv și rapid aceste măsuri corespunzătoare. În schimb, dacă situația din Fiji nu se îmbunătățește, se vor înregistra noi pierderi în ceea ce privește fondurile pentru dezvoltare destinate Insulelor Fiji. În special, evaluarea progreselor înregistrate în sensul restabilirii ordinii constituționale va ghida UE ca urmare a viitoarelor decizii privind măsurile complementare pentru țările semnatare ale protocolului privind zahărul și în cadrul Programului indicativ național al celui de al 10-lea Fond european de dezvoltare (FED) în ceea ce privește Fiji.

Până la organizarea unor noi consultări, UE invită Republica Insulelor Fiji să continue și să consolideze dialogul politic intensificat.

Măsurile corespunzătoare sunt următoarele:

ajutorul umanitar și sprijinul direct acordat societății civile pot continua;

activitățile de cooperare în curs de desfășurare, în special cele care au loc în temeiul celui de al 8-lea și al 9-lea FED, pot continua;

activitățile de cooperare care pot contribui la restabilirea democrației și la ameliorarea guvernării pot continua, cu excepția unor circumstanțe cu totul excepționale;

punerea în aplicare a măsurilor complementare reformei zahărului pentru anul 2006 poate continua. Acordul de finanțare a fost semnat la nivel tehnic de către Fiji la 19 iunie 2007. Trebuie menționat că acordul de finanțare include o clauză de suspendare;

pot fi continuate pregătirile și eventuala semnare a programului indicativ multianual pentru măsurile complementare reformei zahărului pentru perioada 2011-2013;

finalizarea, semnarea la nivel tehnic și punerea în aplicare a documentului de strategie națională și a programului indicativ național pentru cel de al 10-lea FED, cu un pachet financiar indicativ, precum și cu posibila alocare a unei tranșe stimulative de până la 25 % din această sumă, se vor supune condiției respectării angajamentelor asumate cu privire la drepturile omului și la statul de drept, în special: faptul că guvernul interimar susține Constituția, că independența justiției este respectată pe deplin și că reglementările de urgență publică, reintroduse la 6 septembrie 2007, sunt eliminate de îndată ce acest lucru va fi posibil, că toate acuzațiile privind încălcarea drepturilor omului sunt investigate sau gestionate în conformitate cu diversele proceduri și foruri prevăzute de legislația Insulelor Fiji și că guvernul interimar va face tot ce îi stă în putință ca să împiedice declarații ale agențiilor de securitate menite să intimideze;

cota de zahăr pentru anul 2007 a fost zero;

disponibilitatea cotei de zahăr pentru anul 2008 a fost condiționată de dovedirea pregătirii la timp și în mod credibil a alegerilor, în conformitate cu angajamentele convenite, în special în ceea ce privește recensământul, reorganizarea limitelor circumscripțiilor electorale și reforma electorală în conformitate cu Constituția, luarea de măsuri pentru a asigura funcționarea Biroului Electoral, inclusiv numirea unui supraveghetor al alegerilor până la 30 septembrie 2007, în conformitate cu Constituția. Această cotă de zahăr pentru 2008 s-a pierdut la 31 decembrie 2009;

cota de zahăr pentru anul 2009 a fost anulată în luna mai 2009 din cauza faptului că guvernul interimar a decis amânarea alegerilor generale până în septembrie 2014;

cota pentru 2010 a fost anulată înainte de 1 mai 2010, întrucât nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește continuarea procesului democratic; cu toate acestea, dată fiind situația critică din sectorul zahărului, Comisia a rezervat o parte din cota pentru asistență directă, care este gestionată în mod centralizat de Delegația UE la Suva și care nu este distribuită prin intermediul guvernului către populația direct dependentă de producția de zahăr, în vederea reducerii consecințele sociale negative. Furnizarea oricărui sprijin de acest fel va trebui confirmată de autoritățile legislative și bugetare ale UE;

pe lângă elementele descrise în prezenta scrisoare, s-ar putea lua în considerare furnizarea de sprijin suplimentar pentru pregătirea și punerea în aplicare a angajamentelor-cheie, în special în sprijinirea pregătirii și/sau organizării alegerilor;

cooperarea regională și participarea Fiji la aceasta nu este afectată;

cooperarea cu Banca Europeană pentru Investiții și cu Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor poate continua, cu condiția îndeplinirii la timp a angajamentelor asumate.

Monitorizarea acestor angajamente se va face în conformitate cu angajamentele enumerate în anexa la prezenta scrisoare, referitoare la dialogul periodic, cooperarea cu misiunile și raportările.

Mai mult, UE se așteaptă ca Fiji să coopereze pe deplin cu Forumul Insulelor din Pacific în privința punerii în aplicare a recomandărilor Grupului persoanelor eminente, susținute de Forumul miniștrilor afacerilor externe la reuniunea de la Vanuatu din 16 martie 2007.

UE va continua să urmărească îndeaproape situația din Fiji. În temeiul articolului 8 din Acordul de parteneriat ACP-UE, se va menține un dialog politic intensificat cu Fiji pentru a se asigura respectarea drepturilor omului, reinstaurarea democrației și respectarea statului de drept până când ambele părți vor conveni că acest caracter intensificat al dialogului și-a atins scopurile.

În cazul în care punerea în aplicare a angajamentelor luate de guvernul interimar este încetinită, oprită sau regresează, UE își rezervă dreptul de a adapta măsurile corespunzătoare.

Uniunea Europeană subliniază faptul că privilegiile Fiji în cadrul cooperării cu UE depind de respectarea elementelor esențiale ale Acordului de parteneriat ACP-UE și a valorilor prevăzute în Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Pentru ca Uniunea Europeană să fie convinsă de faptul că guvernul interimar este întru totul pregătit să-și respecte angajamentele, este esențială realizarea de progrese rapide și substanțiale în vederea îndeplinirii angajamentelor convenite.

Cu deosebită considerație,

Întocmită la Bruxelles,

Pentru Comisie

Pentru Consiliu

ANEXĂ LA ANEXĂ

ANGAJAMENTE CONVENITE CU REPUBLICA INSULELOR FIJI

A.   Respectarea principiilor democratice

Angajamentul nr. 1

Alegeri parlamentare libere și corecte vor avea loc în termen de 24 de luni de la data de 1 martie 2007, sub rezerva concluziilor rezultate în urma evaluării ce va fi efectuată de auditori independenți numiți de Secretariatul Forumului Insulelor din Pacific. Procesele premergătoare organizării alegerilor vor fi monitorizate, adaptate și revizuite în comun, după necesități, în baza unor standarde convenite de comun acord. Aceasta înseamnă, în special, următoarele:

până la 30 iunie 2007, guvernul interimar va adopta un calendar cu date de finalizare a diverselor acțiuni ce trebuie întreprinse pentru pregătirea noilor alegeri parlamentare;

acest calendar va preciza perioada în care vor avea loc recensământul, reorganizarea limitelor circumscripțiilor electorale și reforma electorală;

stabilirea limitelor circumscripțiilor și reforma electorală se vor efectua în conformitate cu Constituția;

se vor lua măsuri pentru a asigura funcționarea Biroului Electoral, inclusiv numirea unui supraveghetor al alegerilor până la 30 septembrie 2007, în conformitate cu Constituția;

numirea vicepreședintelui se va face în conformitate cu Constituția.

Angajamentul nr. 2

Atunci când adoptă inițiative politice și modificări de importanță majoră în domenii precum cel legislativ, fiscal și altele, guvernul interimar va ține seama de consultările cu societatea civilă și alte părți interesate relevante.

B.   Statul de drept

Angajamentul nr. 1

Guvernul interimar va face tot ce îi stă în putință pentru a împiedica declarații ale serviciilor de securitate menite să intimideze.

Angajamentul nr. 2

Guvernul interimar susține Constituția din 1997 și garantează funcționarea normală și independentă a instituțiilor constituționale, precum Comisia drepturilor omului din Fiji, Comisia pentru funcțiile publice și Comisia pentru funcțiile publice constituționale. Independența substanțială și funcționarea Marelui Consiliu al Șefilor (Great Council of Chiefs) va fi menținută.

Angajamentul nr. 3

Independența justiției este respectată pe deplin, justiției i se permite să acționeze liber, iar hotărârile sale sunt respectate de toate părțile în cauză și, în special:

guvernul interimar se angajează să numească membrii tribunalului în temeiul secțiunii 138 punctul 3 din Constituție până la 15 iulie 2007;

orice numire și/sau demitere a unui judecător va fi efectuată pe viitor cu respectarea strictă a dispozițiilor constituționale și a normelor procedurale;

nu va exista nicio situație, de nicio natură, de interferență a armatei și a poliției sau a guvernului interimar în funcționarea justiției, inclusiv în ceea ce privește respectul deplin pentru profesia juridică.

Angajamentul nr. 4

Toate procedurile penale legate de acte de corupție se desfășoară prin intermediul căilor juridice adecvate, iar orice alt tip de organisme care ar putea fi înființate pentru a investiga cazurile presupuse de corupție vor funcționa în limitele constituționale.

C.   Drepturile omului și libertățile fundamentale

Angajamentul nr. 1

Guvernul interimar va lua toate măsurile necesare pentru a facilita investigarea tuturor acuzațiilor de încălcare a drepturilor omului, și acestea vor fi tratate în conformitate cu diversele proceduri și în cadrul forurilor prevăzute de legislația Insulelor Fiji.

Angajamentul nr. 2

Guvernul interimar va abroga regulamentele din mai 2007 privind instituirea stării de urgență, sub rezerva unor amenințări pentru securitatea națională, siguranța și ordinea publică.

Angajamentul nr. 3

Guvernul interimar se angajează să asigure funcționarea Comisiei drepturilor omului din Fiji în deplină independență și în conformitate cu Constituția.

Angajamentul nr. 4

Libertatea de expresie și libertatea presei, în toate formele, sunt pe deplin respectate, astfel cum prevede Constituția.

D.   Urmărirea respectării angajamentelor

Angajamentul nr. 1

Guvernul interimar se angajează să păstreze un dialog periodic în vederea verificării progreselor realizate și acordă acces deplin reprezentanților și autorităților UE și CE la informațiile privind toate chestiunile legate de drepturile omului, de restabilirea pașnică a democrației și a statului de drept în Fiji.

Angajamentul nr. 2

Guvernul interimar cooperează pe deplin cu orice misiuni ale UE și CE pentru evaluarea și monitorizarea progreselor.

Angajamentul nr. 3

Guvernul interimar transmite rapoarte de progres o dată la fiecare trei luni, începând cu 30 iunie 2007, privind elementele esențiale ale Acordului de la Cotonou și ale angajamentelor asumate.

Se ia notă de faptul că anumite chestiuni pot fi rezolvate în mod eficace doar printr-o abordare pragmatică, cu recunoașterea realităților din prezent și punerea accentului pe viitor.


REGULAMENTE

2.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 870/2010 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 2 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

84,4

MK

49,2

XS

54,8

ZZ

62,8

0707 00 05

MK

26,7

TR

126,1

ZZ

76,4

0709 90 70

TR

100,1

ZZ

100,1

0805 50 10

AR

92,9

CL

49,6

EG

66,3

IL

119,1

MA

157,0

TR

102,8

UY

128,7

ZA

96,3

ZZ

101,6

0806 10 10

TR

118,1

ZA

60,3

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

72,2

AU

203,7

BR

52,7

CL

87,7

CN

82,6

NZ

99,2

US

84,1

ZA

80,3

ZZ

95,3

0808 20 50

CN

83,7

ZA

92,6

ZZ

88,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


2.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/18


REGULAMENTUL (UE) NR. 871/2010 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2010

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 2 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 2 octombrie 2010

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

45,21

3,91

1701 99 10 (2)

45,21

0,77

1701 99 90 (2)

45,21

0,77

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

2.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/20


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 septembrie 2010

de numire a unui membru danez și a cinci supleanți danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

(2010/590/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului danez,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE și 2010/29/UE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015 (1).

(2)

Un post de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei Tove LARSEN. Patru posturi de supleanți au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatului domnului Erik Bent NIELSEN, al domnului Johnny SØTRUP, al domnului Bo ANDERSEN și al doamnei Jane Findahl LINDSKOV. Un post de supleant a devenit vacant ca urmare a numirii domnului Jan BOYE în calitate de membru în cadrul Comitetului Regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

(a)

în calitate de membru:

doamna Kirstine Helene BILLE, Borgmester;

și

(b)

în calitate de supleanți:

domnul Steen Ole DAHLSTRØM, Borgmester

domnul Carsten KISSMEYER-NIELSEN, Borgmester

domnul Martin MERRILD, 2. viceborgmester

doamna Tatiana SØRENSEN, Byrådsmedlem

domnul Hans Freddie Holmgaard MADSEN, Byrådsmedlem.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 27 septembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

K. PEETERS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22 și JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


2.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/21


DECIZIA COMISIEI

din 1 octombrie 2010

de autorizare a unui laborator din Rusia pentru a efectua teste serologice de control al eficienței vaccinurilor antirabice

[notificată cu numărul C(2010) 6684]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/591/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (1), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2000/258/CE desemnează laboratorul „Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy” („AFSSA, Nancy”) ca fiind instituția specifică responsabilă cu stabilirea criteriilor necesare standardizării testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice. Decizia respectivă stabilește, de asemenea, responsabilitățile laboratorului în cauză.

(2)

AFSSA, Nancy trebuie, în special, să evalueze laboratoarele statelor membre și ale țărilor terțe în vederea autorizării acestora pentru a efectua teste serologice de control al eficienței vaccinurilor antirabice.

(3)

Autoritatea competentă din Rusia a înaintat o cerere de aprobare a unui laborator din țara terță în cauză pentru a efectua aceste teste serologice.

(4)

AFSSA, Nancy a efectuat o evaluare a laboratorului în cauză și a furnizat Comisiei un raport favorabil al acelei evaluări, la 19 februarie 2010.

(5)

Prin urmare, laboratorul în cauză ar trebui să fie autorizat să efectueze teste serologice de control al eficienței vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Următorul laborator este autorizat să efectueze teste serologice de control al eficienței vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2000/258/CE:

„Federal Centre for Animal Health (FGI «ARRIAH»), 600901 Vladimir, Urjvets, Rusia”.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică începând cu 15 octombrie 2010.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 octombrie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 79, 30.3.2000, p. 40.