ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.245.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 245

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
17 septembrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/558/UE

 

*

Decizia Consiliului din 12 martie 2010 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea științifică și tehnologică, prin care Insulele Feroe sunt asociate la cel de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) al Uniunii

1

Acord între Uniunea Europeană și Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea științifică și tehnologică

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 816/2010 al Comisiei din 16 septembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru tomate

14

 

*

Regulamentul (UE) nr. 817/2010 al Comisiei din 16 septembrie 2010 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export

16

 

 

Regulamentul (UE) nr. 818/2010 al Comisiei din 16 septembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

29

 

 

Regulamentul (UE) nr. 819/2010 al Comisiei din 16 septembrie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

31

 

 

Regulamentul (UE) nr. 820/2010 al Comisiei din 16 septembrie 2010 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de sorg în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 464/2010

33

 

 

DECIZII

 

 

2010/559/UE

 

*

Decizia Consiliului din 13 septembrie 2010 privind lansarea schimbului automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda

34

 

 

2010/560/UE

 

*

Decizia Comisiei din 16 septembrie 2010 de modificare a Deciziilor 2008/603/CE, 2008/691/CE și 2008/751/CE cu privire la prelungirea derogărilor temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului pentru a ține seama de situația specială din Mauritius, Seychelles și Madagascar în ceea ce privește tonul și fileul de ton [notificată cu numărul C(2010) 6259]

35

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

17.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 martie 2010

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea științifică și tehnologică, prin care Insulele Feroe sunt asociate la cel de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) al Uniunii

(2010/558/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (5) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității, un acord cu Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea științifică și tehnologică (denumit în continuare „acordul”), care prevede aplicarea sa provizorie începând cu 1 ianuarie 2010. Aplicarea provizorie ar urma să permită entităților din Insulele Feroe să participe la cererile de propuneri din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru al Uniunii prevăzute a fi lansate în luna ianuarie 2010.

(2)

Negocierile au condus la acordul parafat la 13 iulie 2009.

(3)

Acordul ar trebui semnat și aplicat cu titlu provizoriu până la finalizarea procedurilor necesare încheierii sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea științifică și tehnologică, prin care Insulele Feroe sunt asociate la cel de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative al Uniunii (2007-2013), se aprobă prin prezenta decizie în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii acordului respectiv.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

Articolul 3

Acordul se aplică cu titlu provizoriu începând cu 1 ianuarie 2010 până la finalizarea procedurilor necesare încheierii sale.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BLANCO


ACORD

între Uniunea Europeană și Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea științifică și tehnologică

UNIUNEA EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Uniunea”,

pe de o parte,

precum și

GUVERNUL INSULELOR FEROE,

denumit în continuare „Insulele Feroe”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE importanța cooperării științifice și tehnologice actuale dintre Insulele Feroe și Uniune și interesul reciproc de consolidare a cooperării în contextul creării Spațiului European de Cercetare,

AVÂND ÎN VEDERE că cercetătorii din Insulele Feroe participă deja cu succes la proiecte finanțate de Uniune,

AVÂND ÎN VEDERE interesul ambelor părți de a încuraja accesul reciproc al entităților lor de cercetare la activități de cercetare și dezvoltare în Insulele Feroe, pe de o parte, și la programele-cadru de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Uniunii, pe de altă parte,

ÎNTRUCÂT Insulele Feroe și Uniunea sunt interesate de a coopera în cadrul acestor programe în beneficiul reciproc,

ÎNTRUCÂT, prin Decizia nr. 1982/2006/CE (1) din 18 decembrie 2006, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (denumit în continuare „programul-cadru”),

AVÂND ÎN VEDERE că Guvernul Insulelor Feroe încheie prezentul acord în numele Regatului Danemarcei în conformitate cu Legea privind încheierea acordurilor în temeiul dreptului internațional de către Guvernul Insulelor Feroe,

ÎNTRUCÂT, fără a aduce atingere dispozițiilor pertinente ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”), prezentul acord și orice activități întreprinse în temeiul acestuia nu vor afecta în niciun fel competențele statelor membre de a întreprinde activități bilaterale cu Insulele Feroe în domeniile științei, tehnologiei, cercetării și dezvoltării și de a încheia, dacă este cazul, acorduri în acest scop,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Insulele Feroe se asociază, în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite sau menționate în prezentul acord și în anexele la acesta, la programul-cadru astfel cum a fost instituit prin Decizia nr. 1982/2006/CE, Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) (2) și prin Deciziile 2006/971/CE (3), 2006/972/CE (4), 2006/973/CE (5), 2006/974/CE (6) și 2006/975/CE (7) ale Consiliului privind diferite programe specifice în temeiul programului-cadru.

(2)   Toate actele care derivă din actele menționate la alineatul (1), inclusiv actele de instituire a structurilor necesare pentru punerea în aplicare a programului-cadru prin activități de cercetare desfășurate în temeiul articolelor 185 și 187 din TFUE, sunt aplicabile în Insulele Feroe.

(3)   În plus față de asocierea menționată la alineatul (1), cooperarea poate include:

(a)

dezbateri periodice privind orientările și prioritățile politicilor în materie de cercetare în Insulele Feroe și în Uniune;

(b)

dezbateri cu privire la perspectivele și dezvoltarea cooperării;

(c)

furnizarea în timp util de informații cu privire la punerea în aplicare a programelor și a proiectelor de cercetare ale Insulelor Feroe și ale Uniunii și cu privire la rezultatele activităților desfășurate în cadrul prezentului acord;

(d)

reuniuni comune;

(e)

vizite și schimburi de cercetători, ingineri și tehnicieni;

(f)

contacte periodice și susținute între cei care gestionează programul sau între directorii de proiect din Insulele Feroe și din Uniune;

(g)

participarea experților la seminarii, simpozioane și ateliere.

Articolul 2

Clauze și condiții referitoare la asocierea Insulelor Feroe la programul-cadru

(1)   Entitățile juridice din Insulele Feroe participă la acțiunile indirecte și la activitățile Centrului Comun de Cercetare din programul-cadru în aceleași condiții ca acelea aplicabile entităților juridice din statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite sau menționate în anexele I și II. Pentru entitățile de cercetare din Insulele Feroe, clauzele și condițiile aplicabile pentru depunerea și evaluarea propunerilor, ca și pentru finanțare și încheierea de acorduri de finanțare și/sau contracte în cadrul programelor Uniunii, sunt aceleași cu cele aplicabile acordurilor de finanțare și/sau contractelor încheiate în cadrul acelorași programe cu entități de cercetare din Uniune, luând în considerare interesul comun al Uniunii și al Insulelor Feroe.

Entitățile juridice din Uniune participă la programele și proiectele de cercetare ale Insulelor Feroe pe teme echivalente celor din programul-cadru în aceleași condiții ca acelea aplicabile entităților juridice din Insulele Feroe, în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite în anexele I și II. O entitate juridică stabilită într-o altă țară asociată la programul-cadru are aceleași drepturi și obligații în temeiul prezentului acord ca entitățile juridice care sunt stabilite într-un stat membru, cu condiția ca respectiva țară asociată în care este stabilită entitatea să asigure entităților juridice din Insulele Feroe aceleași drepturi și obligații.

(2)   Începând cu data aplicării prezentului acord, Insulele Feroe plătesc în fiecare an pe durata programului-cadru o contribuție financiară la bugetul anual al Uniunii. Contribuția financiară a Insulelor Feroe se adaugă la cuantumul alocat anual din bugetul anual al Uniunii pentru credite de angajament pentru acoperirea obligațiilor financiare rezultate din diferitele tipuri de măsuri necesare pentru execuția, gestionarea și punerea în aplicare a programului-cadru. Regulile de calcul și plată a contribuției financiare a Insulelor Feroe sunt stabilite în anexa III.

(3)   Reprezentanții Insulelor Feroe participă în calitate de observatori în comitetele programului-cadru instituite prin Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (8). Respectivele comitete se întrunesc pentru vot fără reprezentanții Insulelor Feroe. Insulele Feroe sunt informate asupra rezultatelor votului. Participarea, în sensul prezentului alineat, are loc sub aceeași formă, inclusiv procedurile de primire a informațiilor și documentației, ca aceea aplicabilă reprezentanților statelor membre.

(4)   Reprezentanți ai Insulelor Feroe participă ca observatori în Consiliul de administrație al Centrului Comun de Cercetare. Participarea, în sensul prezentului alineat, are loc sub aceeași formă, inclusiv procedurile de primire a informațiilor și documentației, ca aceea aplicabilă reprezentanților statelor membre.

(5)   Cheltuielile de transport și subzistență ocazionate de participarea reprezentanților Insulelor Feroe la comitetele și organismele menționate la prezentul articol sau la reuniuni legate de punerea în aplicare a programului-cadru organizate de către Uniune se rambursează de către Uniune pe aceeași bază și în conformitate cu procedurile în vigoare în prezent pentru reprezentanții statelor membre.

Articolul 3

Consolidarea cooperării

(1)   Părțile depun toate eforturile, în cadrul legislației lor aplicabile, pentru a facilita libertatea de circulație și de ședere a personalului de cercetare care participă la activități în temeiul prezentului acord, precum și pentru a facilita circulația transfrontalieră a bunurilor destinate acestor activități.

(2)   Părțile se asigură că niciun fel de taxe sau comisioane nu se aplică tranzacțiilor pentru transferarea de fonduri între Uniune și Insulele Feroe, în cazul în care respectivele fonduri sunt necesare pentru activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord.

Articolul 4

Comitetul de cercetare UE-Insulele Feroe

(1)   Se instituie un comitet mixt denumit „Comitetul de cercetare UE-Insulele Feroe”, ale cărui atribuții includ:

(a)

asigurarea, evaluarea și revizuirea punerii în aplicare a prezentului acord;

(b)

examinarea oricăror măsuri de natură să îmbunătățească și să dezvolte cooperarea;

(c)

discutarea periodică a viitoarelor orientări și priorități ale politicilor și programării cercetării în Insulele Feroe și în Uniune, precum și perspectivele de cooperare viitoare;

(d)

efectuarea eventualelor modificări tehnice necesare ale prezentului acord, sub rezerva procedurilor interne de aprobare ale fiecărei părți.

(2)   Comitetul de cercetare UE-Insulele Feroe poate determina, la cererea Insulelor Feroe, regiunile din Insulele Feroe care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune (9) și care, prin urmare, pot fi regiuni eligibile beneficiare ale acțiunilor de cercetare din cadrul programului de lucru „Potențial de cercetare” din programul specific „Capacități”.

(3)   Comitetul de cercetare UE-Insulele Feroe, care este compus din reprezentanți ai Comisiei și ai Insulelor Feroe, își adoptă propriul regulament de procedură.

(4)   Comitetul de cercetare UE-Insulele Feroe se întrunește cel puțin o dată la doi ani. La cererea oricăreia dintre cele două părți, se pot organiza reuniuni extraordinare.

Articolul 5

Dispoziții finale

(1)   Anexele I, II, III și IV fac parte integrantă din prezentul acord.

(2)   Prezentul acord se încheie pentru durata rămasă din programul-cadru. Acordul intră în vigoare la data notificării reciproce a părților contractante cu privire la finalizarea procedurilor necesare în acest scop. Acordul se aplică provizoriu începând cu 1 ianuarie 2010.

Prezentul acord nu poate fi modificat decât în scris, cu acordul comun al părților. Intrarea în vigoare a modificărilor urmează aceeași procedură ca aceea aplicabilă acordului însuși, pe căi diplomatice. Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord în orice moment, cu un preaviz scris de șase luni transmis pe căi diplomatice. Proiectele și activitățile în curs în momentul denunțării și/sau al expirării prezentului acord sunt continuate până la finalizarea lor în condițiile enunțate în prezentul acord. Părțile reglementează de comun acord celelalte posibile consecințe ale denunțării.

(3)   În cazul în care una dintre părți o informează pe cealaltă că nu va încheia prezentul acord, se convine de comun acord că:

Uniunea rambursează Insulelor Feroe contribuția acestora la bugetul anual al Uniunii menționată la articolul 2 alineatul (2);

cu toate acestea, fondurile angajate de către Uniune pentru participarea entităților juridice din Insulele Feroe la acțiuni indirecte, inclusiv rambursările menționate la articolul 2 alineatul (5), se scad de către Uniune din rambursarea respectivă;

proiectele și activitățile începute în timpul aplicării provizorii și care sunt în desfășurare la momentul notificării menționate la alineatul (2) sunt continuate până la finalizare în condițiile stabilite de prezentul acord.

(4)   În cazul în care Uniunea decide să revizuiască programul-cadru, aceasta notifică Insulelor Feroe conținutul exact al respectivelor revizuiri în termen de o săptămână de la adoptarea lor de către Uniune. În caz de revizuire sau de extindere a programelor de cercetare, Insulele Feroe pot denunța prezentul acord cu un preaviz de șase luni. Părțile își notifică, în termen de trei luni de la data adoptării deciziei de către Uniune, orice intenție de a denunța sau de a extinde aplicarea prezentului acord.

(5)   În cazul în care Uniunea adoptă un nou program-cadru multianual pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative, un nou acord poate fi negociat sau reînnoit în condiții stabilite de comun acord, la cererea oricăreia dintre părți.

(6)   Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor cărora le este aplicabil TFUE și în condițiile prevăzute în tratatul respectiv și, pe de altă parte, teritoriilor Insulelor Feroe.

(7)   Prezentul acord este redactat în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și feroeză, fiecare dintre aceste texte fiind deopotrivă autentic.

Съставено в Брюксел на трети юни две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el tres de junio de dos mil diez.

V Bruselu dne třetího června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juni to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the third day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le trois juin deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì tre giugno duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada trešajā jūnijā

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-tielet jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de derde juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku.

Feito em Bruxelas, em três de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la trei iunie două mii zece.

V Bruseli tretieho júna dvetisícdesať.

V Bruslju, dne tretjega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tredje juni tjugohundratio.

Gjørdur í Brússel triðja juni tvey túsund og tíggju.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savieníbas vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyri Evropeiska Somveldið

Image

Image

За правителството на Фарьорските острови

Por el Gobierno de las Islas Feroe

Za vládu Faerských ostrovů

For Færøernes landsstyre

Für die Regierung der Färöer

Fääri saarte valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Φερόες

For the Government of the Faroes

Pour le gouvernement des îles Féroé

Per il governo delle isole Færøer

Fēru salu valdības vārdā

Farerų Vyriausybės vardu

A Feröer szigetek kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Gżejjer Faeroe.

Voor de regering van de Faeröer

W imieniu rządu Wysp Owczych

Pelo Governo das IIhas Faroé

Pentru Guvernul Insulelor Feroe

Za vládu Faerských ostrovov

Za Vlado Ferskih otokov

Färsaarten hallituksen puolesta

För Färöarnas landsstyre

Fyri Føroya landsslýri

Image


(1)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 400, 30.12.2006, p. 86.

(4)  JO L 400, 30.12.2006, p. 243.

(5)  JO L 400, 30.12.2006, p. 272.

(6)  JO L 400, 30.12.2006, p. 299.

(7)  JO L 400, 30.12.2006, p. 368.

(8)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

ANEXA I

CLAUZELE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE A ENTITĂȚILOR JURIDICE DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII ȘI DIN INSULELE FEROE

În sensul prezentului acord, „entitate juridică” reprezintă orice persoană fizică sau orice persoană juridică înființată în conformitate cu dreptul național al locului său de stabilire sau în conformitate cu dreptul Uniunii, având personalitate juridică și capacitatea de a exercita în nume propriu drepturi și obligații de orice fel.

I.   Clauzele și condițiile de participare a entităților juridice din Insulele Feroe la acțiuni indirecte ale programului-cadru

1.

Participarea și finanțarea entităților juridice stabilite în Insulele Feroe la acțiuni indirecte ale programului-cadru respectă condițiile stabilite pentru „țările asociate” în Regulamentul (CE) nr. 1906/2006. În cazul în care Uniunea prevede punerea în aplicare a articolelor 185 și 187 din TFUE, Insulelor Feroe li se permite să participe la structurile juridice instituite în temeiul acestor dispoziții, sub rezerva normelor de instituire a respectivelor structuri.

Entitățile juridice stabilite în Insulele Feroe sunt eligibile pentru participarea la acțiuni indirecte în temeiul articolelor 185 și 187 din TFUE în aceleași condiții ca entitățile juridice stabilite în statele membre.

Entitățile juridice stabilite în Insulele Feroe sunt eligibile, în aceleași condiții ca entitățile juridice stabilite în statele membre, pentru împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru susținerea obiectivelor de cercetare stabilite în programul-cadru (mecanismul de finanțare cu risc partajat).

2.

Entitățile juridice din Insulele Feroe sunt luate în considerare, împreună cu acelea ale Uniunii, la selecția unui număr corespunzător de experți independenți pentru sarcinile și în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 17 și 27 din Regulamentul (CE) nr. 1906/2006, precum și pentru participarea la diferite grupuri și comitete consultative ale programului-cadru, pe baza aptitudinilor și cunoștințelor necesare experților pentru îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite.

3.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1) („regulamentul financiar”), acordurile de finanțare și/sau contractele încheiate de către Uniune cu orice entitate juridică din Insulele Feroe în vederea realizării unei acțiuni indirecte prevăd efectuarea de controale și audituri de către sau sub autoritatea Comisiei sau Curții Europene de Conturi. În spiritul cooperării și al interesului reciproc, autoritățile competente din Insulele Feroe oferă toată asistența rezonabilă și fezabilă, necesară sau utilă în circumstanțele existente pentru efectuarea acestor controale și audituri.

II.   Clauzele și condițiile de participare a entităților juridice din statele membre la programele și proiectele de cercetare ale Insulelor Feroe

1.

Participarea entităților juridice stabilite în Uniune, înființate în conformitate cu dreptul național al unuia dintre statele membre ale Uniunii sau în conformitate cu dreptul Uniunii, la proiecte în cadrul programelor de cercetare și dezvoltare ale Insulelor Feroe poate necesita participarea a cel puțin unei entități juridice din Insulele Feroe. Propunerile pentru o astfel de participare se depun, în cazul în care este necesar, împreună cu entitatea sau entitățile juridice din Insulele Feroe.

2.

Sub rezerva alineatului (1) și a anexei II, drepturile și obligațiile entităților juridice stabilite în Uniune care participă la proiecte în cadrul programelor de cercetare și dezvoltare ale Insulelor Feroe, clauzele și condițiile aplicabile pentru depunerea și evaluarea propunerilor, precum și pentru acordarea finanțărilor și încheierea de acorduri de finanțare și/sau contracte în astfel de proiecte, respectă legislația, reglementările și orientările guvernamentale privind desfășurarea programelor de cercetare și dezvoltare din Insulele Feroe, precum și limitările legate de securitate, acolo unde este cazul, care sunt aplicabile entităților din Insulele Feroe, cu asigurarea unui tratament echitabil și cu luarea în considerare a naturii cooperării dintre Insulele Feroe și Uniune în acest domeniu.

Finanțarea entităților juridice stabilite în Uniune care participă la proiecte de cercetare în cadrul programelor de cercetare și dezvoltare ale Insulelor Feroe se face în conformitate cu legislația, reglementările și orientările guvernamentale din Insulele Feroe privind desfășurarea programelor de cercetare și dezvoltare, precum și cu limitările legate de siguranța națională, acolo unde este cazul, care sunt aplicabile entităților juridice care nu sunt stabilite în Insulele Feroe și care participă la proiecte în cadrul programelor de cercetare și dezvoltare din Insulele Feroe. În cazul în care entităților juridice care nu sunt stabilite în Insulele Feroe nu li se acordă finanțare, entitățile juridice ale Uniunii își suportă propriile cheltuieli, inclusiv partea care le corespunde din costurile generale de gestionare și administrare ale proiectului.

3.

Propunerile de cercetare din toate domeniile se înaintează Consiliului de Cercetare al Insulelor Feroe (Granskingarráðið).

4.

Insulele Feroe informează periodic Uniunea cu privire la programele feroeze în curs și la oportunitățile de participare pentru entitățile juridice stabilite în Uniune.


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

ANEXA II

PRINCIPII DE ATRIBUIRE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

I.   Domeniu de aplicare

În sensul prezentului acord, „proprietate intelectuală” are sensul definit la articolul 2 din Convenția de instituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, semnată la Stockholm la 14 iulie 1967, „cunoștințe” înseamnă rezultatele, inclusiv informațiile, fie că pot fi protejate sau nu, precum și drepturile de autor și drepturile referitoare la informațiile menționate care decurg din solicitarea sau din eliberarea de brevete, modele, soiuri de plante, certificate de protecție suplimentară sau alte forme de protecție similare.

II.   Drepturi de proprietate intelectuală ale entităților juridice ale părților

1.

Fiecare parte se asigură că drepturile de proprietate intelectuală ale entităților juridice ale celeilalte părți care participă la activități desfășurate în temeiul prezentului acord și drepturile conexe și obligațiile care rezultă din această participare sunt compatibile cu convențiile internaționale relevante care se aplică părților, inclusiv Acordul TRIPS (Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală administrat de Organizația Mondială a Comerțului), precum și Convenția de la Berna (Actul de la Paris, 1971) și Convenția de la Paris (Actul de la Stockholm, 1967).

2.

Entitățile juridice din Insulele Feroe care participă la acțiuni indirecte ale programului-cadru au drepturile și obligațiile legate de proprietatea intelectuală prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 și, respectiv, în acordurile de finanțare și/sau contractele încheiate cu Uniunea și care sunt în conformitate cu alineatul (1). În cazul în care entități juridice din Insulele Feroe participă la o acțiune indirectă a programului-cadru desfășurată în conformitate cu articolul 185 din TFUE, aceste entități au aceleași drepturi și obligații în privința proprietății intelectuale ca și statele membre participante, respectiv cele stabilite prin decizia corespunzătoare a Parlamentului European și Consiliului și în acordurile de finanțare și/sau contractele respective încheiate cu Uniunea, care trebuie să fie în conformitate cu alineatul (1).

3.

Entitățile juridice din Uniune care participă la programe sau proiecte de cercetare din Insulele Feroe au aceleași drepturi și obligații în privința proprietății intelectuale ca și entitățile juridice stabilite în Insulele Feroe care participă la astfel de programe sau proiecte de cercetare și care sunt în conformitate cu alineatul (1).

III.   Drepturi de proprietate intelectuală ale părților

1.

Exceptând cazurile în care părțile convin expres altfel, cunoștințelor generate de către părți pe parcursul activităților desfășurate în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din prezentul acord li se aplică următoarele reguli:

(a)

partea care generează cunoștințele este proprietara acestora. În cazul în care contribuția fiecărei părți nu poate fi precizată, părțile dețin în comun proprietatea asupra cunoștințelor respective;

(b)

partea proprietară a cunoștințelor acordă celeilalte părți drepturi de acces la respectivele cunoștințe pentru realizarea activităților menționate la articolul 1 alineatul (3) din prezentul acord. Drepturile de acces menționate se acordă cu scutire de redevențe.

2.

Cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod expres altfel, publicațiilor științifice ale părților li se aplică următoarele reguli:

(a)

în cazul în care o parte publică în reviste, articole, rapoarte, cărți, inclusiv sub formă video sau de software, date științifice și tehnice, informații și rezultate obținute din și în legătură cu activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord, partea respectivă îi oferă celeilalte părți o licență universală, neexclusivă, irevocabilă și scutită de redevențe, pentru traducerea, reproducerea, adaptarea, transmiterea și difuzarea publică a lucrărilor respective;

(b)

toate copiile datelor și informațiilor protejate prin dreptul de autor și care trebuie difuzate public și produse în condițiile prezentei secțiuni indică numele autorului (autorilor) lucrării, cu excepția cazului în care autorul renunță în mod explicit să fie menționat. De asemenea, exemplarele trebuie să conțină o mențiune vizibilă în mod clar privind sprijinul cooperativ al părților.

3.

Cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod expres altfel, informațiilor confidențiale ale părților li se aplică următoarele norme:

(a)

atunci când comunică celeilalte părți informații legate de activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord, fiecare parte precizează care sunt informațiile pe care dorește să le păstreze confidențiale;

(b)

partea care primește informațiile respective le poate divulga, pe propria răspundere, unor organisme și persoane aflate sub autoritatea sa în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de implementare a prezentului acord;

(c)

cu acordul scris prealabil al părții care furnizează informații confidențiale, partea destinatară poate difuza aceste informații confidențiale la un nivel mai extins decât cel permis la litera (b). Părțile cooperează pentru dezvoltarea procedurilor de solicitare și obținere a acordului prealabil scris pentru astfel de diseminare mai largă, și fiecare parte își dă acordul în măsura în care îi permit politicile, reglementările și legile interne;

(d)

informațiile nedocumentare pe care proprietarul dorește să le mențină confidențiale sau alte informații confidențiale furnizate în cadrul seminariilor sau al altor reuniuni, organizate în temeiul prezentului acord, între reprezentanți ai părților sau informația rezultată din detașarea de personal, din folosirea instalațiilor sau din acțiuni indirecte, rămân confidențiale în cazul în care părții care primește respectivele informații confidențiale sau privilegiate i s-a adus la cunoștință, la momentul transmiterii, caracterul confidențial al informațiilor comunicate, în conformitate cu litera (a);

(e)

fiecare parte depune toate eforturile pentru a se asigura că utilizarea informațiilor confidențiale pe care le primește în conformitate cu literele (a) și (c) este controlată în conformitate cu prevederile prezentei anexe. În cazul în care una dintre părți constată că nu va fi în măsură sau că este în mod rezonabil de așteptat să nu fie în măsură să respecte dispozițiile referitoare la nedifuzare stabilite la literele (a) și (c), aceasta informează imediat cealaltă parte. Ulterior, părțile se consultă pentru a stabili măsurile adecvate care urmează să fie adoptate.

ANEXA III

NORME PRIVIND CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ A INSULELOR FEROE LA PROGRAMUL-CADRU

I.   Calcularea contribuției financiare a Insulelor Feroe

1.

Contribuția financiară a Insulelor Feroe la programul-cadru se stabilește pe bază anuală proporțional și suplimentar față de suma disponibilă în fiecare an de la bugetul anual al Uniunii pentru credite de angajament necesare pentru punerea în aplicare, gestiunea și funcționarea programului-cadru, în conformitate cu Regulamentul financiar și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1).

2.

Factorul de proporționalitate care determină contribuția Insulelor Feroe se obține din raportul dintre produsul intern brut al Insulelor Feroe, la prețul pieței, și suma dintre produsele interne brute, la prețul pieței, ale statelor membre ale Uniunii. Aceste rapoarte se calculează, pentru statele membre, pe baza celor mai recente date statistice furnizate de Comisie (Eurostat), disponibile la momentul publicării proiectului preliminar de buget al Uniunii pentru același an, iar pentru Insulele Feroe pe baza celor mai recente date statistice din același an furnizate de Autoritatea Națională pentru Statistică a Insulelor Feroe (Hagstova Føroya) disponibile la momentul publicării proiectului preliminar de buget al Uniunii.

3.

Comisia transmite Insulelor Feroe, cât mai curând posibil, și cel mai târziu la data de 1 septembrie a exercițiului care precede exercițiul financiar respectiv, următoarele informații, împreună cu documentația corespunzătoare:

valoarea creditelor de angajament, în situația cheltuielilor din proiectul preliminar de buget al Uniunii, corespunzătoare programului-cadru;

valoarea estimată a contribuțiilor, calculată pe baza proiectului preliminar de buget al Uniunii, care corespunde participării Insulelor Feroe la programul-cadru în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).

După adoptarea bugetului anual al Uniunii, Comisia comunică Insulelor Feroe, în situația cheltuielilor corespunzătoare participării Insulelor Feroe, valorile definitive ale creditelor menționate la alineatul (1).

II.   Plata contribuției financiare a Insulelor Feroe

1.

Cel mai târziu în lunile ianuarie și, respectiv, iunie, ale fiecărui exercițiu financiar, Comisia transmite cereri de fonduri către Insulele Feroe, corespunzătoare contribuției lor în conformitate cu prezentul acord. Aceste cereri de fonduri corespund, respectiv, plății:

a șase doisprezecimi din contribuția Insulelor Feroe în termen de 30 de zile de la primirea respectivelor cereri de fonduri. Cu toate acestea, cele șase doisprezecimi care trebuie plătite în termen de 30 de zile de la primirea cererii de fonduri transmise în luna ianuarie se calculează pe baza valorii stabilite în situația veniturilor în proiectul preliminar de buget, iar regularizarea sumei astfel plătite se efectuează odată cu achitarea celor șase doisprezecimi în termen de 30 de zile de la primirea cererii de fonduri transmise cel mai târziu în luna iunie.

Pentru primul an de implementare a prezentului acord, Comisia transmite o primă cerere de fonduri în termen de 30 de zile de la începerea aplicării provizorii a acordului. În cazul în care această cerere este transmisă după data de 15 iunie, cererea respectivă trebuie să prevadă plata a douăsprezece doisprezecimi din contribuția Insulelor Feroe în termen de 30 de zile, calculată pe baza valorii stabilite în situația veniturilor la buget.

2.

Contribuția Insulelor Feroe se exprimă și se plătește în euro. Plățile efectuate de Insulele Feroe se creditează la programele Uniunii ca venit bugetar alocat la poziția bugetară corespunzătoare din situația veniturilor la bugetul anual al Uniunii. Regulamentul financiar se aplică gestionării creditelor.

3.

Insulele Feroe își achită contribuția în conformitate cu prezentul acord la termenele scadente indicate la punctul 1. Orice întârziere la plata contribuției conduce la plata de către Insulele Feroe a unei dobânzi de penalizare corespunzătoare sumei restante la data scadenței. Rata dobânzii pentru creanțele nerambursate la data scadenței este rata aplicată de Banca Centrală Europeană operațiunilor sale principale de refinanțare, astfel cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii datei scadenței, majorată cu un punct procentual și jumătate.

În cazul în care întârzierea la plata contribuției este de natură să compromită implementarea și managementul programului, participarea Insulelor Feroe la program pentru exercițiul financiar respectiv se suspendă de către Comisie în condiții de neplată în termen de 20 de zile lucrătoare după ce s-a transmis Insulelor Feroe o scrisoare de rapel, fără a aduce atingere obligațiilor Uniunii în conformitate cu acordurile de finanțare și/sau contractele deja încheiate, corespunzătoare punerii în aplicare a unor acțiuni indirecte selecționate.

4.

Cel târziu la data de 31 mai a anului următor unui exercițiu financiar, situația creditelor pentru programul-cadru este pregătită și transmisă spre informare Insulelor Feroe, în conformitate cu formatul contului de venituri și cheltuieli al Comisiei.

5.

La data închiderii conturilor pentru fiecare exercițiu financiar, Comisia procedează, odată cu stabilirea contului de venituri și cheltuieli, la regularizarea conturilor referitoare la participarea Insulelor Feroe. Regularizarea respectivă ia în considerație modificările care au intervenit, fie prin transferuri, anulări, reportări, dezangajări, fie prin bugetele suplimentare și rectificative în cursul exercițiului financiar. Regularizarea respectivă se efectuează la momentul celei de a doua plăți pentru exercițiul financiar următor și, pentru ultimul exercițiu financiar, în luna iulie 2014. Alte regularizări se efectuează în fiecare an până în luna iulie 2016.


(1)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

ANEXA IV

CONTROLUL FINANCIAR AL PARTICIPANȚILOR DIN INSULELE FEROE LA PROGRAMELE UNIUNII CARE FAC OBIECTUL PREZENTULUI ACORD

I.   Comunicare directă

Comisia comunică în mod direct cu participanții la program stabiliți în Insulele Feroe și cu subcontractanții acestora. Aceștia pot depune direct la Comisie toate informațiile și documentația necesare pe care sunt obligați să le depună în conformitate cu instrumentele prevăzute de prezentul acord și cu acordurile de finanțare și/sau contractele încheiate pentru implementarea acestora.

II.   Audituri

1.

În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 și cu alte norme menționate în prezentul acord, acordurile și/sau contractele de finanțare încheiate cu participanții la program stabiliți în Insulele Feroe pot prevedea efectuarea, în orice moment, a unor audituri științifice, financiare, tehnologice sau de altă natură la sediile participanților și ale subcontractanților acestora de către agenți ai Comisiei sau de către alte persoane mandatate de către Comisie, inclusiv OLAF.

2.

Agenții Comisiei, Curtea de Conturi a Uniunii Europene și alte persoane mandatate de către Comisie, inclusiv OLAF, au acces corespunzător la situri, lucrări și documente, precum și la toate informațiile necesare pentru efectuarea unor astfel de audituri, inclusiv în format electronic, cu condiția includerii acestui drept de acces și a prevederii acestuia în mod explicit în acordurile și/sau contractele de finanțare încheiate cu participanți din Insulele Feroe pentru implementarea instrumentelor menționate în prezentul acord.

3.

Auditurile pot fi efectuate după expirarea programului-cadru sau a prezentului acord, în condițiile stabilite în acordurile de finanțare și/sau contractele respective.

4.

Autoritățile competente desemnate de guvernul Insulelor Feroe trebuie informate în avans asupra efectuării de audituri pe teritoriul feroez. Această informare nu reprezintă o precondiție legală pentru efectuarea activităților de audit.

III.   Controale la fața locului

1.

În temeiul prezentului acord, Comisia, inclusiv OLAF, este autorizată să efectueze controale și verificări la fața locului la sediile participanților și ale subcontractanților acestora din Insulele Feroe, în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (1).

2.

Controalele și verificările la fața locului se pregătesc și se desfășoară de către Comisie în strânsă colaborare cu Oficiul Național de Audit (Landsgrannskoðanin). Acesta din urmă este informat cu un timp rezonabil înainte cu privire la obiectul, scopul și baza juridică a controalelor și verificărilor, astfel încât să poată oferi asistență. În acest scop, funcționarii autorităților feroeze competente pot participa la controalele și la verificările la fața locului.

3.

Controalele și verificările la fața locului sunt efectuate în comun de către Comisie și autoritățile feroeze în cauză, în cazul în care acestea din urmă solicită acest lucru.

4.

În cazul în care participanții la programul-cadru se opun unui control sau unei verificări la fața locului, autoritățile feroeze, în conformitate cu normele și reglementările naționale, îi asistă pe inspectorii Comisiei, în măsura în care este rezonabil necesar, pentru a le permite să își îndeplinească sarcina de control sau verificare la fața locului.

5.

Comisia informează în cel mai scurt timp posibil autoritățile feroeze competente asupra oricărui fapt sau suspiciune legată de o neregulă care i s-a adus la cunoștință în cursul controlului sau verificării la fața locului. În orice caz, Comisia este obligată să informeze autoritatea menționată anterior cu privire la rezultatul unor astfel de controale sau verificări.

IV.   Informare și consultare

1.

În scopul punerii în aplicare corespunzătoare a prezentei anexe, autoritățile competente, feroeze și ale Uniunii, fac schimb informații în mod regulat, cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis sau neautorizat de normele și reglementările naționale, și organizează consultări, la cererea uneia sau alteia dintre părți.

2.

Autoritățile feroeze competente informează Comisia într-un interval de timp rezonabil asupra oricărui fapt sau suspiciune care i s-a adus la cunoștință cu privire la o neregulă legată de încheierea sau implementarea acordurilor și/sau a contractelor de finanțare încheiate în vederea aplicării instrumentelor prevăzute de prezentul acord.

V.   Confidențialitate

Informațiile comunicate sau obținute în orice fel care intră sub incidența prezentei anexe sunt supuse secretului profesional și sunt protejate în același mod în care sunt protejate informații similare de către dreptul feroez și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor Uniunii. Astfel de informații nu pot fi transmise altor persoane decât celor din instituțiile Uniunii, din statele membre sau din Insulele Feroe care trebuie să le cunoască datorită atribuțiilor pe care le dețin și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru asigurarea unei protecții eficiente a intereselor financiare ale părților.

VI.   Măsuri administrative și sancțiuni

Fără a aduce atingere aplicării dreptului penal feroez, Comisia va putea aplica măsuri și sancțiuni administrative, în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și (CE, Euratom) nr. 2342/2002, precum și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (2).

VII.   Recuperarea creanțelor și executarea silită

Deciziile adoptate de Comisie în temeiul programului-cadru și în cadrul domeniului de aplicare al prezentului acord, care impun obligații pecuniare unor persoane altele decât statele, pot fi puse în executare în Insulele Feroe prin intermediul instanțelor feroeze civile. Dispozițiile corespunzătoare privind punerea în executare se încorporează în acordurile de finanțare cu participanți din Insulele Feroe. Decizia de punere în executare se comunică instanței feroeze fără a fi necesar un alt control în afara verificării autenticității actului, de către autoritățile desemnate de guvernul Insulelor Feroe, care informează Comisia în consecință. Punerea în executarea se realizează în conformitate normele de procedură din Insulele Feroe. Legalitatea deciziei de punere în executare face obiectul controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Hotărârile Curții de Justiție pronunțate în temeiul unei clauze compromisorii cuprinse într-un acord de finanțare și/sau contract încheiat în temeiul programului-cadru sunt executorii în aceleași condiții.


(1)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.


REGULAMENTE

17.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 816/2010 AL COMISIEI

din 16 septembrie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru tomate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143 litera (b) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2) prevede monitorizarea importurilor de produse enumerate în anexa XVII la regulamentul respectiv. Această supraveghere se efectuează în conformitate cu normele prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (3).

(2)

În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4), încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2007, 2008 și 2009, trebuie adaptate nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru tomate.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANEXĂ

„ANEXA XVII

TAXE LA IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL II SECȚIUNEA 2

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, denumirea mărfurilor se consideră ca având numai o valoare indicativă. Domeniul de aplicare a taxelor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Perioada de aplicare

Niveluri de declanșare (în tone)

78.0015

0702 00 00

Tomate

1 octombrie-31 mai

1 215 717

78.0020

1 iunie-30 septembrie

966 474

78.0065

0707 00 05

Castraveți

1 mai-31 octombrie

11 879

78.0075

1 noiembrie-30 aprilie

18 611

78.0085

0709 90 80

Anghinare

1 noiembrie-30 iunie

8 866

78.0100

0709 90 70

Dovlecei

1 ianuarie-31 decembrie

55 369

78.0110

0805 10 20

Portocale

1 decembrie-31 mai

355 386

78.0120

0805 20 10

Clementine

1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice

1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie

96 377

78.0155

0805 50 10

Lămâi

1 iunie-31 decembrie

329 903

78.0160

1 ianuarie-31 mai

92 638

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

21 iulie-20 noiembrie

146 510

78.0175

0808 10 80

Mere

1 ianuarie-31 august

1 262 435

78.0180

1 septembrie-31 decembrie

95 357

78.0220

0808 20 50

Pere

1 ianuarie-30 aprilie

280 764

78.0235

1 iulie-31 decembrie

83 435

78.0250

0809 10 00

Caise

1 iunie-31 iulie

49 314

78.0265

0809 20 95

Cireșe, altele decât vișinele

21 mai-10 august

90 511

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

11 iunie-30 septembrie

6 867

78.0280

0809 40 05

Prune

11 iunie-30 septembrie

57 764”


17.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 817/2010 AL COMISIEI

din 16 septembrie 2010

de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export

(reformare)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 170 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 639/2003 al Comisiei din 9 aprilie 2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea regulamentului menționat.

(2)

În conformitate cu articolul 168 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, acordarea și plata restituirilor la exportul de animale vii din specia bovină sunt supuse respectării legislației Uniunii privind bunăstarea animalelor și, în special, a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe (4).

(3)

În vederea asigurării respectării normelor privind bunăstarea animalelor, ar trebui introdus un sistem de supraveghere bazat pe controale obligatorii efectuate la punctele de ieșire din teritoriul vamal al Comunității, după ce animalele au părăsit teritoriul vamal al Comunității, în caz de schimbare a mijlocului de transport, precum și la locul primei descărcări în țara terță de destinație finală.

(4)

Este necesar să se autorizeze puncte de ieșire în scopul facilitării bunei desfășurări a controalelor la ieșirea din teritoriul vamal al Comunității.

(5)

Evaluarea stării fizice și de sănătate a animalelor necesită o expertiză și o experiență specifice. Prin urmare, ar trebui efectuate controalele de un medic veterinar. În plus, pentru ca aceste controale să fie precise și armonizate, ar trebui să se precizeze clar domeniul de aplicare al acestora și să se stabilească un model de raport.

(6)

Controalele efectuate în țări terțe în sensul prezentului regulament ar trebui să fie obligatorii și efectuate de agențiile statelor membre sau de agenții internaționale de control și supraveghere (denumite în continuare „agenții de supraveghere”), autorizate și controlate de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole (5). În vederea efectuării controalelor în sensul prezentului regulament, agențiile de supraveghere ar trebui, în special, să respecte cerințele privind autorizarea și controlul, stabilite în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 612/2009.

(7)

Articolul 168 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și prezentul regulament prevăd că respectarea legislației Uniunii cu privire la bunăstarea animalelor este o condiție pentru plata restituirilor la export. Prin urmare, ar trebui specificat clar că, fără a aduce atingere cazurilor de forță majoră recunoscute de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, încălcarea acestor dispoziții privind bunăstarea animalelor nu duce la reducerea, ci la pierderea restituirii la export, corespunzător cu numărul animalelor în cazul cărora nu au fost respectate cerințele privind bunăstarea. Din aceste dispoziții, precum și din normele privind bunăstarea animalelor cuprinse la articolele 3-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și în anexele menționate la aceste articole rezultă, de asemenea, că se pierde restituirea pentru animalele în cazul cărora nu au fost respectate aceste norme privind bunăstarea, indiferent de starea fizică efectivă a animalelor.

(8)

În cazul în care se dovedește că Regulamentul (CE) nr. 1/2005 nu este respectat pentru un număr mare de animale, ar trebui să se aplice sancțiuni corespunzătoare, în afară de neplata restituirilor la export. În afară de aceasta, în cazul în care nerespectarea rezultă dintr-un dispreț total față de cerințele privind bunăstarea animalelor, ar trebui să se decidă pierderea totală a restituirii.

(9)

Având în vedere diferențele dintre diferite versiuni lingvistice, este necesar să se clarifice faptul că restituirea pentru toate animalele menționate în declarația de export nu se acordă în cazul în care numărul de animale pentru care nu se plătește nicio restituire ajunge la peste 5 % din numărul menționat în declarația de export acceptată, cu un minim de trei animale, sau la zece sau mai multe animale, cu un minim de 2 % din numărul menționat în declarația de export acceptată. Articolul 6 alineatul (2) litera (b) ar trebui modificat în consecință.

(10)

Statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informațiile necesare pentru supravegherea punerii în aplicare a prezentului regulament și pentru stabilirea rapoartelor corespunzătoare.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

În sensul articolului 168 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, plata restituirilor la exportul animalelor vii din specia bovină încadrate la codul NC 0102 (denumite în continuare „animalele”) depinde de respectarea articolelor 3-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și a anexelor menționate la aceste articole, precum și a prezentului regulament, în timpul transportului animalelor până la primul loc de descărcare în țara terță de destinație finală.

În sensul prezentului regulament, în cazul unui transport rutier, „primul loc de descărcare în țara terță de destinație finală” este locul în care primul animal este descărcat pentru ultima dată dintr-un vehicul rutier, excluzându-se astfel locurile în care traseul este întrerupt pentru odihna, hrănirea sau adăparea animalelor.

Articolul 2

Controalele pe teritoriul vamal al Comunității

(1)   Animalele nu pot părăsi teritoriul vamal al Comunității decât prin următoarele puncte de ieșire:

(a)

un punct de control la frontieră autorizat printr-o decizie a Comisiei pentru controalele sanitar-veterinare a ungulatelor vii provenite din țări terțe;

sau

(b)

un punct de ieșire autorizat de statul membru.

(2)   În ceea ce privește animalele pentru care se acceptă o declarație de export, medicul veterinar oficial de la punctul de ieșire verifică, în conformitate cu Directiva 96/93/CE a Consiliului (6) dacă:

(a)

cerințele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1/2005 au fost respectate de la locul de plecare, astfel cum este definit la articolul 2 litera (r) din regulamentul respectiv, până la punctul de ieșire;

și

(b)

condițiile de transport pentru restul călătoriei sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și dacă s-au luat măsurile necesare pentru asigurarea respectării acestuia până la prima descărcare în țara terță de destinație finală.

Medicul veterinar oficial care a efectuat controalele completează un raport conform cu modelul din anexa I la prezentul regulament, certificând dacă rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu primul paragraf sunt satisfăcătoare sau nu.

Autoritatea veterinară răspunzătoare de la punctul de ieșire păstrează raportul respectiv timp de cel puțin trei ani. O copie a raportului se transmite agenției de plată.

(3)   În cazul în care medicul veterinar oficial de la punctul de ieșire consideră că sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (2), certifică acest lucru prin una dintre mențiunile prevăzute în anexa II și prin ștampilarea și semnarea documentului care atestă ieșirea de pe teritoriul vamal al Comunității, fie în căsuța J a exemplarului de control T5, fie în locul cel mai potrivit al documentului național.

(4)   Medicul veterinar oficial de la punctul de ieșire vizează, pe documentul menționat la alineatul (3), numărul total de animale pentru care a fost acceptată o declarație de export, minus numărul de animale care au fătat sau avortat în timpul transportului, care au murit sau pentru care nu au fost respectate cerințele Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

(5)   Statele membre pot solicita ca exportatorul să avertizeze în prealabil medicul veterinar oficial de la punctul de ieșire în legătură cu sosirea lotului.

(6)   Prin derogare de la alineatul (1), în caz de aplicare a regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul feroviar sau containere mari prevăzut la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009, medicul veterinar oficial efectuează controalele pe lângă biroul la care animalele sunt plasate sub regimul menționat anterior.

Certificarea și mențiunile prevăzute la alineatele (3) și (4) din prezentul articol sunt trecute pe documentul utilizat pentru plata restituirii sau pe exemplarul de control T5, în cazul descris la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 612/2009.

Articolul 3

Controalele în țările terțe

(1)   Exportatorul se asigură ca animalele să facă obiectul unui control după ce au părăsit teritoriul vamal al Comunității:

(a)

peste tot unde are loc o schimbare a mijlocului de transport, mai puțin în cazul în care schimbarea nu a fost planificată și ține de circumstanțe excepționale și neprevăzute;

(b)

la locul primei descărcări în țara terță de destinație finală.

(2)   O agenție internațională de control și supraveghere, autorizată și controlată în acest scop de un stat membru în conformitate cu articolele 18-23 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009 sau o agenție oficială dint-un stat membru este însărcinată cu efectuarea controalelor prevăzute la alineatul (1).

Controalele prevăzute la alineatul (1) sunt efectuate de un medic veterinar care posedă o diplomă, un certificat sau un alt titlu oficial de calificare veterinară menționat la articolul 21 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7). Cu toate acestea, statele membre care au autorizat agențiile internaționale de control și supraveghere menționate la primul paragraf al prezentului alineat se asigură că agențiile respective verifică dacă medicii veterinari care posedă un titlu oficial de calificare veterinară neprevăzut de acea directivă cunosc cerințele impuse de Regulamentului (CE) nr. 1/2005. Verificările respective se realizează în mod rezonabil, obiectiv și imparțial, pe baza unor proceduri adecvate.

Pentru fiecare control efectuat în temeiul alineatului (1), medicul veterinar care a efectuat controlul completează un raport conform cu modelele care figurează în anexele III și IV la prezentul regulament.

Articolul 4

Procedura de plată a restituirilor la export

(1)   Exportatorul furnizează autorităților competente ale statului membru în care este acceptată declarația de export toate informațiile necesare privind călătoria, până la data depunerii declarației de export.

În același timp sau cel târziu atunci când are cunoștință de acest fapt, exportatorul informează autoritățile competente cu privire la orice posibilă schimbare a mijlocului de transport.

(2)   Cererile de plată a restituirilor la export, stabilite în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009 sunt completate, în termenul prevăzut la articolul menționat anterior, cu:

(a)

documentul menționat la articolul 2 alineatul (3) din prezentul regulament, completat corespunzător;

și

(b)

rapoartele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament.

(3)   În cazul în care, ca urmare a unor circumstanțe de care exportatorul nu se face vinovat, controalele menționate la articolul 3 alineatul (1) nu au putut fi efectuate, autoritatea competentă, la cererea motivată a exportatorului, poate accepta alte documente care atestă respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

Articolul 5

Neplata restituirilor la export

(1)   Valoarea totală a restituirii la export per animal, calculată în conformitate cu al doilea paragraf, nu se plătește pentru:

(a)

animalele moarte în timpul transportului, cu excepția circumstanțelor prevăzute la alineatul (2);

(b)

animalele care au fătat sau au avortat în timpul transportului, înainte de prima descărcare în țara terță de destinație finală;

(c)

animale în cazul cărora, având în vedere documentele menționate la articolul 4 alineatul (2) și/sau orice alt element de care dispune cu privire la respectarea prezentului regulament, autoritatea competentă consideră că articolele 3-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și anexele menționate la aceste articole nu au fost respectate.

Greutatea unui animal pentru care nu se plătește restituirea este determinată, în mod forfetar, prin împărțirea greutății totale în kilograme care figurează pe declarația de export la numărul total de animale indicat în declarația menționată.

(2)   În cazul în care animalele au murit în timpul transportului din motive de forță majoră după ce au părăsit teritoriul vamal al Comunității:

(a)

în caz de restituire nediferențiată, se plătește integral suma restituirii;

(b)

în caz de restituire diferențiată, se plătește suma părții din restituire calculată în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 612/2009.

Articolul 6

Sancțiunile

(1)   Restituirea se reduce în plus cu o sumă egală cu suma restituirii care nu este achitată în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), în cazul în care numărul de animale pentru care nu se plătește nicio restituire ajunge la:

(a)

peste 1 % din numărul menționat în declarația de export acceptată, cu un minim de două animale;

sau

(b)

peste cinci animale.

(2)   Restituirea nu se acordă pentru toate animalele menționate în declarația de export, în cazul în care numărul de animale pentru care nu se plătește nicio restituire în temeiul articolului 5 alineatul (1) ajunge la:

(a)

peste 5 % din numărul menționat în declarația de export acceptată, cu un minim de trei animale;

sau

(b)

10 sau mai multe animale, cu un minim de 2 % din numărul menționat în declarația de export acceptată.

(3)   În sensul alineatelor (1) și (2), nu se iau în considerare animalele moarte în timpul transportului și animalele care au fătat sau avortat înainte de prima descărcare în țara terță de destinație finală, pentru care exportatorul face dovada, într-un mod considerat satisfăcător de către autoritatea competentă, că moartea sau fătarea nu se datorează nerespectării Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

(4)   Sancțiunea menționată la articolul 48 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009 nu se aplică nici sumei neplătite, nici sumei reducerii menționate la articolul 5 din prezentul regulament și la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

Articolul 7

Recuperarea sumelor plătite nejustificat

În cazul în care, după plata restituirii, se stabilește că Regulamentul (CE) nr. 1/2005 nu a fost respectat, partea corespunzătoare din restituire, inclusiv, după caz, sancțiunea menționată la articolul 6 din prezentul regulament, se consideră plătită nejustificat și se recuperează în conformitate articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009.

Articolul 8

Comunicarea informațiilor

Anual, până la 31 martie, Comisiei îi sunt comunicate, de către statele membre, următoarele informații privind aplicarea prezentului regulament pentru anul calendaristic încheiat:

(a)

numărul de declarații de export pentru animalele pentru care restituirea a fost plătită și numărul de animale pentru care restituirea a fost plătită;

(b)

numărul de declarații de export pentru care restituirea nu a fost plătită sau nu a fost plătită decât parțial și numărul de animale pentru care restituirea nu a fost plătită;

(c)

numărul de declarații de export pentru care restituirea a fost recuperată total sau parțial și numărul de animale pentru care restituirea a fost recuperată, inclusiv cele pentru care recuperarea restituirilor se referă la operațiuni de export anterioare perioadei în cauză;

(d)

motivele care stau la baza neachitării și recuperării restituirii pentru animalele prevăzute la literele (b) și (c), precum și numărul acestor animale înregistrate la categoriile B, C și, respectiv, D prevăzute în anexele I, III și IV;

(e)

numărul sancțiunilor pentru fiecare categorie prevăzută la articolul 6 alineatele (1) și (2) cu numărul de animale și valorile restituirilor neachitate corespunzătoare;

(f)

sumele în euro ale restituirilor neplătite și sumele recuperate, inclusiv sumele recuperate care corespund unor operațiuni de export anterioare perioadei în cauză;

(g)

numărul de declarații de export și sumele pentru care procedura de recuperare este în curs;

(h)

orice altă informație pe care statele membre o consideră pertinentă pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 9

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 639/2003 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 93, 10.4.2003, p. 10.

(3)  A se vedea anexa V.

(4)  JO L 3, 5.1.2005, p. 1.

(5)  JO L 186, 17.7.2009, p. 1.

(6)  JO L 13, 16.1.1997, p. 28.

(7)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22.


ANEXA I

MODEL

Raport de control la punctul de ieșire [articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 817/2010)]

Image


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 2 alineatul (3):

:

În bulgară

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (EC) № 817/2010 са удовлетворителни

:

În spaniolă

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE) no 817/2010 satisfactorios

:

În cehă

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (EU) č. 817/2010 jsou uspokojivé

:

În daneză

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EU) nr. 817/2010 er tilfredsstillende

:

În germană

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 817/2010 zufriedenstellend

:

În estonă

:

Määruse (EL) nr. 817/2010 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

În greacă

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EE) αριθ. 817/2010 ικανοποιητικά

:

În engleză

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EU) No 817/2010 satisfactory

:

În franceză

:

Résultats des contrôles visés à l’article 2 du règlement (UE) no 817/2010 satisfaisants

:

În italiană

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 817/2010

:

În letonă

:

Regulas (ES) Nr. 817/2010 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

În lituaniană

:

Reglamento (ES) Nr. 817/2010 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

În maghiară

:

A 817/2010/EU rendelet 2. cikke szerinti ellenőrzések eredményei kielégítőek

:

În malteză

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’ l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 817/2010 sodisfaċenti

:

În olandeză

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. 817/2010 bevredigend

:

În polonă

:

Wyniki kontroli, o której mowa w articolul 2 rozporządzenia (UE) nr. 817/2010 zadowalające

:

În portugheză

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (UE) n.o 817/2010

:

În română

:

Rezultatele controalelor menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 817/2010 – satisfăcătoare

:

În slovacă

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (EÚ) č. 817/2010 uspokojivé

:

În slovenă

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (EU) št. 817/2010 so zadovoljivi

:

În finlandeză

:

Asetuksen (EU) N:o 817/2010 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

În suedeză

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EU) nr. 817/2010 är tillfredsställande


ANEXA III

MODEL

Raport de control la punctul de transfer într-o țară terță [articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 817/2010]

Image


ANEXA IV

MODEL

Raport de control la locul primei descărcări în țara terță de destinație finală [articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 817/2010]

Image


ANEXA V

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 639/2003 al Comisiei

(JO L 93, 10.4.2003, p. 10)

 

Regulamentul (CE) nr. 2187/2003 al Comisiei

(JO L 327, 16.12.2003, p. 15)

 

Regulamentul (CE) nr. 687/2004 al Comisiei

(JO L 106, 15.4.2004, p. 13)

 

Regulamentul (CE) nr. 1979/2004 al Comisiei

(JO L 342, 18.11.2004, p. 23)

 

Regulamentul (CE) nr. 354/2006 al Comisiei

(JO L 59, 1.3.2006, p. 10)

 

Regulamentul (CE) nr. 1847/2006 al Comisiei

(JO L 355, 15.12.2006, p. 21)

Numai articolul 7 și anexa VII

Regulamentul (CE) nr. 498/2009 al Comisiei

(JO L 150, 13.6.2009, p. 3)

 


ANEXA VI

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 639/2003

Prezentul regulament

Articolele 1-7

Articolele 1-7

Articolul 8 cuvintele introductive

Articolul 8 cuvintele introductive

Articolul 8 literele (a)-(d)

Articolul 8 literele (a)-(d)

Articolul 8 litera (da)

Articolul 8 litera (e)

Articolul 8 litera (e)

Articolul 8 litera (f)

Articolul 8 litera (f)

Articolul 8 litera (g)

Articolul 8 litera (g)

Articolul 8 litera (h)

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10 primul paragraf

Articolul 10

Articolul 10 al doilea și al treilea paragraf

Anexa I

Anexa I

Anexa Ia

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI


17.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/29


REGULAMENTUL (UE) NR. 818/2010 AL COMISIEI

din 16 septembrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 septembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 septembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

93,9

MK

62,5

XS

59,4

ZZ

71,9

0707 00 05

MK

57,0

TR

141,6

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

141,5

CL

130,3

IL

128,2

TR

146,9

UY

134,0

ZA

117,6

ZZ

133,1

0806 10 10

EG

148,1

IL

122,3

TR

117,8

ZA

92,1

ZZ

120,1

0808 10 80

AR

66,6

BR

71,2

CL

124,6

CN

55,0

NZ

98,9

ZA

89,6

ZZ

84,3

0808 20 50

AR

157,0

CN

86,4

ZA

81,9

ZZ

108,4

0809 30

TR

148,2

ZZ

148,2

0809 40 05

BA

57,1

IL

178,8

ZZ

118,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


17.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 819/2010 AL COMISIEI

din 16 septembrie 2010

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2009/10 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 815/2010 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 septembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 septembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 243, 16.9.2010, p. 64.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 17 septembrie 2010

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

56,73

0,00

1701 11 90 (1)

56,73

0,00

1701 12 10 (1)

56,73

0,00

1701 12 90 (1)

56,73

0,00

1701 91 00 (2)

45,88

3,71

1701 99 10 (2)

45,88

0,57

1701 99 90 (2)

45,88

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


17.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/33


REGULAMENTUL (UE) NR. 820/2010 AL COMISIEI

din 16 septembrie 2010

de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de sorg în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 464/2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 464/2010 al Comisiei (2), s-a deschis o licitație pentru reducerea maximă a taxei la importul de sorg provenind din țări terțe în Spania.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia (3), Comisia poate decide, conform procedurii prevăzute la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, stabilirea unei reduceri maxime a taxei la import. Pentru stabilirea acestei reduceri, trebuie să se țină cont în special de criteriile prevăzute la articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008.

(3)

Contractul se atribuie oricărui ofertant a cărui ofertă este mai mică sau egală cu reducerea maximă a taxei la import.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru ofertele comunicate în perioada 27 august-16 septembrie 2010 în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 464/2010, reducerea maximă a taxei la importul de sorg este stabilită la 6,49 EUR/t pentru o cantitate maximă globală de 44 000 t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 septembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 septembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 129, 28.5.2010, p. 62.

(3)  JO L 340, 19.12.2008, p. 57.


DECIZII

17.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/34


DECIZIA CONSILIULUI

din 13 septembrie 2010

privind lansarea schimbului automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda

(2010/559/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere articolul 25 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1),

având în vedere articolul 20 și capitolul 4 din anexa la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Protocolul privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, actele instituțiilor, ale organelor, ale oficiilor sau ale agențiilor Uniunii adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona continuă să producă efecte juridice atât timp cât aceste acte nu vor fi fost abrogate, anulate sau modificate în temeiul tratatelor.

(2)

În consecință, se aplică articolul 25 din Decizia 2008/615/JAI și Consiliul trebuie să decidă în unanimitate dacă statele membre au pus în aplicare dispozițiile capitolului 6 din respectiva decizie.

(3)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI prevede că deciziile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI se adoptă în temeiul unui raport de evaluare bazat pe un chestionar. În ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI, raportul de evaluare se bazează de asemenea pe o vizită de evaluare și pe un test-pilot.

(4)

În conformitate cu dispozițiile de la punctul 1.1 din capitolul 4 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din categoria de date corespunzătoare.

(5)

Finlanda a completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD).

(6)

Finlanda a derulat, împreună cu Țările de Jos, un test-pilot în vederea evaluării rezultatelor chestionarului referitor la VRD.

(7)

O vizită de evaluare a fost efectuată în Finlanda, iar echipa de evaluare a elaborat un raport privind vizita de evaluare și l-a înaintat grupului de lucru competent al Consiliului în vederea evaluării chestionarului referitor la VRD.

(8)

Un raport general de evaluare, care prezintă rezultatele chestionarului, vizita de evaluare și testul-pilot referitor la VRD, a fost înaintat Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării automatizate a datelor privind înmatricularea vehiculelor (VRD), Finlanda a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor incluse în capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din respectiva decizie începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 13 septembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

S. VANACKERE


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210, 6.8.2008, p. 12.


17.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/35


DECIZIA COMISIEI

din 16 septembrie 2010

de modificare a Deciziilor 2008/603/CE, 2008/691/CE și 2008/751/CE cu privire la prelungirea derogărilor temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului pentru a ține seama de situația specială din Mauritius, Seychelles și Madagascar în ceea ce privește tonul și fileul de ton

[notificată cu numărul C(2010) 6259]

(2010/560/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (1), în special articolul 36 alineatul (4) din anexa II,

întrucât:

(1)

La 17 iulie 2008 a fost adoptată Decizia 2008/603/CE a Comisiei (2), în vederea acordării unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, pentru a ține seama de situația specială din Mauritius în ceea ce privește conservele de ton și fileul de ton. La 15 iunie 2009, a fost adoptată Decizia 2009/471/CE a Comisiei (3), prin care s-a acordat o prelungire a acestei derogări temporare. La 21 decembrie 2009, în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, Mauritius a solicitat o nouă derogare de la regulile de origine prevăzute în anexa respectivă. Potrivit informațiilor prezentate de Mauritius, capturile de ton crud continuă să fie neobișnuit de reduse, chiar și în comparație cu variațiile sezoniere normale. Având în vedere că situația anormală din 2009 rămâne neschimbată în 2010, se impune acordarea unei noi derogări cu efect de la 1 ianuarie 2010.

(2)

La 14 august 2008 a fost adoptată Decizia 2008/691/CE a Comisiei (4), în vederea acordării unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, pentru a ține seama de situația specială din Seychelles în ceea ce privește conservele de ton. Prin Decizia 2009/471/CE s-a acordat o prelungire a acestei derogări temporare. La 25 ianuarie 2010, în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, Seychelles a solicitat o nouă derogare de la regulile de origine prevăzute în anexa respectivă. Potrivit informațiilor prezentate de Seychelles, capturile de ton crud continuă să fie foarte reduse, chiar și în comparație cu variațiile sezoniere normale. Având în vedere că situația anormală din 2009 rămâne neschimbată în 2010, se impune acordarea unei noi derogări cu efect de la 1 ianuarie 2010.

(3)

La 18 septembrie 2008 a fost adoptată Decizia 2008/751/CE a Comisiei (5), în vederea acordării unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, pentru a ține seama de situația specială din Madagascar în ceea ce privește conservele de ton și fileul de ton. Prin Decizia 2009/471/CE s-a acordat o prelungire a acestei derogări temporare. La 22 mai 2010, în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, Madagascar a solicitat o nouă derogare de la regulile de origine prevăzute în anexa respectivă. La 8 iunie 2010, Madagascar a prezentat informații suplimentare. Potrivit informațiilor prezentate de Madagascar, aprovizionarea cu ton crud originar este în continuare dificilă, din cauza indisponibilității acestei resurse. Având în vedere că situația anormală din 2009 rămâne neschimbată în 2010, se impune acordarea unei noi derogări cu efect de la 1 ianuarie 2010.

(4)

Deciziile 2008/603/CE, 2008/691/CE și 2008/751/CE s-au aplicat până la 31 decembrie 2009, deoarece Acordul interimar de parteneriat economic între statele din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (Acordul interimar de parteneriat AES-UE) nu a intrat în vigoare sau nu a fost aplicat provizoriu înainte de data respectivă.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, regulile de origine prevăzute în anexa II la respectivul regulament și derogările de la aceste reguli urmează să fie înlocuite cu regulile prevăzute în Acordul interimar de parteneriat AES-UE, a cărui intrare în vigoare sau aplicare provizorie este prevăzută pentru 2010.

(6)

Este necesară asigurarea continuității importurilor din țările ACP în Uniune și a unei tranziții ușoare spre Acordul interimar de parteneriat economic. Prin urmare, este necesar ca aplicarea Deciziilor 2008/603/CE, 2008/691/CE și 2008/751/CE să se prelungească cu efect de la 1 ianuarie 2010.

(7)

Mauritius, Seychelles și Madagascar vor beneficia de o derogare automată de la regulile de origine pentru tonul înscris la poziția 1604 din SA, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Protocolului privind originea anexat la Acordul interimar de parteneriat AES-UE semnat de aceste state, atunci când acest acord va intra în vigoare sau se va aplica provizoriu. Ar fi inoportun ca prin prezenta decizie să se acorde derogări, în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, care să depășească cota anuală acordată regiunii AES în temeiul Acordului interimar de parteneriat AES-UE. Prin urmare, semnatarii AES ai acordului au semnat o declarație politică unilaterală cu privire la derogările pentru ton acordate în 2010, prin care țările în cauză renunță la cantitatea anuală globală care face obiectul derogării automate pentru 2010 în cazul în care acordul este aplicat provizoriu sau intră în vigoare în cursul acestui an. În consecință, cotele pentru 2010 trebuie stabilite la nivelul celor din 2009.

(8)

Prin urmare, Deciziile 2008/603/CE, 2008/691/CE și 2008/751/CE trebuie modificate în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2008/603/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor și cantităților stabilite în anexă care provin din Mauritius și care sunt declarate pentru a fi puse în liberă circulație pe teritoriul Comunității în perioadele 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008, 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 și 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2010.”

2.

La articolul 6, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 31 decembrie 2010.”

3.

Anexa se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia 2008/691/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor și cantităților stabilite în anexă care provin din Seychelles și care sunt declarate pentru a fi puse în liberă circulație pe teritoriul Comunității în perioadele 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008, 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 și 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2010.”

2.

La articolul 6, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 31 decembrie 2010.”

3.

Anexa se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Decizia 2008/751/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor și cantităților stabilite în anexă care provin din Madagascar și care sunt declarate pentru a fi puse în liberă circulație pe teritoriul Comunității în perioadele 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008, 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 și 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2010.”

2.

La articolul 6, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 31 decembrie 2010.”

3.

Anexa se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa III la prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 194, 23.7.2008, p. 9.

(3)  JO L 155, 18.6.2009, p. 46.

(4)  JO L 225, 23.8.2008, p. 17.

(5)  JO L 255, 23.9.2008, p. 31.


ANEXA I

„ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioade

Cantități

09.1668

1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70

Conserve de ton (1)

1.1.2008-31.12.2008

3 000 de tone

1.1.2009-31.12.2009

3 000 de tone

1.1.2010-31.12.2010

3 000 de tone

09.1669

1604 14 16

File de ton

1.1.2008-31.12.2008

600 de tone

1.1.2009-31.12.2009

600 de tone

1.1.2010-31.12.2010

600 de tone


(1)  Sub orice formă de ambalare, dacă produsul se consideră ca fiind conservat în sensul poziției ex ex 1604 din SA.”


ANEXA II

„ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioade

Cantitate

09.1666

1604 14 11,

Conserve de ton (1)

1.1.2008-31.12.2008

3 000 de tone

1604 14 18,

1.1.2009-31.12.2009

3 000 de tone

1604 20 70

1.1.2010-31.12.2010

3 000 de tone


(1)  Sub orice formă de ambalare, dacă produsul se consideră ca fiind conservat în sensul poziției ex ex 1604 din SA.”


ANEXA III

„ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioade

Cantități

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserve de ton (1)

1.1.2008-31.12.2008

2 000 de tone

1.1.2009-31.12.2009

2 000 de tone

1.1.2010-31.12.2010

2 000 de tone

09.1646

1604 14 16

File de ton

1.1.2008-31.12.2008

500 de tone

1.1.2009-31.12.2009

500 de tone

1.1.2010-31.12.2010

500 de tone


(1)  Sub orice formă de ambalare, dacă produsul se consideră ca fiind conservat în sensul poziției ex ex 1604 din SA.”