ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.236.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 236

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
7 septembrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 788/2010 al Comisiei din 6 septembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (UE) nr. 789/2010 al Comisiei din 6 septembrie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

3

 

 

DECIZII

 

 

2010/481/UE, Euratom

 

*

Decizia Comisiei din 29 iulie 2010 de modificare a Deciziei 2004/277/CE, Euratom cu privire la normele de aplicare a Deciziei 2007/779/CE, Euratom a Consiliului de instituire a unui mecanism comunitar de protecție civilă [notificată cu numărul C(2010) 5090]  ( 1 )

5

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

7.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 236/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 788/2010 AL COMISIEI

din 6 septembrie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 7 septembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 septembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

86,0

ZZ

86,0

0707 00 05

TR

139,3

ZZ

139,3

0709 90 70

TR

115,2

ZZ

115,2

0805 50 10

AR

142,5

CL

146,1

TR

150,4

UY

110,4

ZA

112,2

ZZ

132,3

0806 10 10

EG

160,9

IL

123,0

TR

111,1

US

179,8

ZA

147,0

ZZ

144,4

0808 10 80

AR

109,7

BR

68,3

CL

105,2

CN

65,6

NZ

112,3

US

87,2

ZA

92,3

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

75,3

CL

150,5

CN

70,5

TR

128,9

ZA

93,4

ZZ

103,7

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

52,5

XS

52,3

ZZ

52,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


7.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 236/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 789/2010 AL COMISIEI

din 6 septembrie 2010

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2009/10 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 786/2010 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 7 septembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 septembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 234, 4.9.2010, p. 9.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 7 septembrie 2010

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

49,36

0,00

1701 11 90 (1)

49,36

0,10

1701 12 10 (1)

49,36

0,00

1701 12 90 (1)

49,36

0,00

1701 91 00 (2)

46,32

3,57

1701 99 10 (2)

46,32

0,44

1701 99 90 (2)

46,32

0,44

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

7.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 236/5


DECIZIA COMISIEI

din 29 iulie 2010

de modificare a Deciziei 2004/277/CE, Euratom cu privire la normele de aplicare a Deciziei 2007/779/CE, Euratom a Consiliului de instituire a unui mecanism comunitar de protecție civilă

[notificată cu numărul C(2010) 5090]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/481/UE, Euratom)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Decizia 2007/779/CE, Euratom a Consiliului din 8 noiembrie 2007 de instituire a unui mecanism comunitar de protecție civilă (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Decizia 2004/277/CE, Euratom a Comisiei din 29 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei 2001/792/CE, Euratom a Consiliului de instituire a unui mecanism comunitar de favorizare a unei cooperări consolidate în cadrul intervențiilor de urgență care țin de protecția civilă (2) a fost modificată prin Decizia 2008/73/CE, Euratom a Comisiei (3) pentru a încorpora norme de aplicare privind protecția civilă la nivel european. Aceste norme cuprind principalele caracteristici ale modulelor de protecție civilă, cum ar fi sarcinile, capacitățile, componentele acestora și viteza lor de desfășurare, și definesc gradul corespunzător de autonomie și de interoperabilitate al acestora.

(2)

Modulele de protecție civilă, constituite din resurse naționale din unul sau mai multe state membre, puse la dispoziție în mod voluntar, reprezintă o contribuție la capacitatea de reacție rapidă în ceea ce privește protecția civilă, în conformitate cu apelul făcut de Consiliul European în cadrul concluziilor reuniunii sale din 16 și 17 iunie 2005 și de Parlamentul European în rezoluția din 13 ianuarie 2005 privind dezastrul produs de tsunami. Pentru ca modulele de protecție civilă să aibă capacitatea de a-și aduce contribuția în cadrul reacției la situații de urgență majoră, principalele lor caracteristici trebuie să îndeplinească anumite cerințe generale.

(3)

Modulele de protecție civilă ar trebui să fie capabile să funcționeze în mod autonom în decursul unei perioade date. În consecință, este necesară definirea cerințelor generale în materie de autonomie și, după caz, a cerințelor specifice care pot varia în funcție de tipul de intervenție sau de tipul modulului în cauză. Ar trebui să se țină cont de practica obișnuită a statelor membre și a organizațiilor internaționale, precum perioadele prelungite de autonomie în cazul modulelor de căutare și salvare din zonele urbane sau împărțirea sarcinilor între statul care solicită asistență și cel solicitat, în vederea sprijinirii acțiunilor întreprinse de module cu o componentă aeriană.

(4)

În vederea ameliorării interoperabilității modulelor de protecție civilă, în special în ceea ce privește formarea și exercițiile, este nevoie să fie prevăzute măsuri la nivelul Uniunii și la nivelul statelor participante.

(5)

Operațiunile și exercițiile recente de protecție civilă cu desfășurarea modulelor au demonstrat nevoia de a modifica parțial cerințele generale referitoare la două module enumerate în anexa II la Decizia 2008/73/CE, Euratom, și anume modulele „Luptă aeriană împotriva incendiilor forestiere cu ajutorul avioanelor” și „Spital de campanie”.

(6)

Operațiunile recente de protecție civilă au demonstrat nevoia de a pune în aplicare patru noi tipuri de module de protecție civilă pentru a consolida capacitatea de reacție rapidă în ceea ce privește protecția civilă, și anume modulele „Luptă terestră împotriva incendiilor forestiere”, „Luptă terestră împotriva incendiilor forestiere cu ajutorul autovehiculelor”, „Stoparea inundațiilor” și „Salvarea victimelor inundațiilor cu ajutorul bărcilor”.

(7)

Prin urmare, Decizia 2004/277/CE, Euratom ar trebui modificată în consecință.

(8)

Modificările și adăugarea modulelor respective care figurează în anexa la prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru protecție civilă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2004/277/CE, Euratom se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 iulie 2010.

Pentru Comisie

Kristalina GEORGIEVA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 314, 1.12.2007, p. 9.

(2)  JO L 87, 25.3.2004, p. 20.

(3)  JO L 20, 24.1.2008, p. 23.


ANEXĂ

„ANEXA II

Cerințe generale pentru modulele europene de protecție civilă  (1)

1.   Capacitate mare de pompare

Sarcini

Asigurarea pompării:

în zonele inundate;

pentru a furniza apă în sprijinul luptei împotriva incendiilor.

Capacități

Asigurarea pompării cu ajutorul pompelor mobile cu capacitate medie sau mare având:

o capacitate totală de cel puțin 1 000 m3/oră; și

o capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri.

Capacitatea de:

a opera în zone și pe terenuri greu accesibile;

a pompa apa cu noroi, conținând mai mult de 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm;

a pompa apa la o temperatură de maximum 40 °C în cazul operațiunilor de lungă durată;

a asigura furnizarea apei pe o distanță de 1 000 de metri.

Componente principale

Pompe de capacitate medie și mare.

Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz.

Personal suficient pentru îndeplinirea sarcinilor, dacă este necesar în mod neîntrerupt.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.

Capacitatea de desfășurare pe o perioadă de până la 21 de zile.


2.   Purificare a apei

Sarcini

Asigurarea de apă potabilă, din surse de apă de suprafață, în conformitate cu standardele aplicabile, cel puțin la nivelul standardelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Realizarea de controale de calitate a apei la punctul de scoatere a echipamentului de purificare.

Capacități

Purificarea a 225 000 de litri de apă pe zi.

Capacitate de depozitare echivalentă cu producția pe o jumătate de zi.

Componente principale

Unitate mobilă de purificare a apei.

Unitate mobilă de depozitare a apei.

Laborator mobil de teren.

Racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz.

Personal suficient pentru îndeplinirea sarcinilor, dacă este necesar în mod neîntrerupt.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.

Capacitatea de desfășurare pe o perioadă de până la 12 săptămâni.


3.   Operațiuni obișnuite de căutare și salvare în zonele urbane

Sarcini

Căutarea, localizarea și salvarea victimelor (2) aflate sub dărâmături (de exemplu, în cazul prăbușirii unor clădiri sau al unor incidente în domeniul transportului).

Acordarea de prim-ajutor pentru salvarea de vieți, în funcție de necesități, până la momentul transferului pentru tratament specializat.

Capacități

Modulul trebuie să fie capabil să îndeplinească următoarele sarcini, ținând cont de orientările internaționale recunoscute, precum orientările Grupului consultativ internațional de cercetare și de salvare (International Search and Rescue Advisory Group – INSARAG):

căutarea cu ajutorul câinilor de căutare și/sau căutarea cu ajutorul echipamentului tehnic de căutare;

salvarea, inclusiv ridicarea;

tăierea betoanelor;

utilizarea de hamuri speciale pentru operațiuni de salvare;

lucrări elementare de consolidare;

detectarea și izolarea materialelor periculoase (3);

acordarea de asistență avansată în vederea menținerii funcțiilor vitale (4).

Capacitate de a lucra pe teren 24 de ore pe zi, timp de 7 zile.

Componente principale

Administrare (conducere, contact/coordonare, planificare, media/raportare, evaluare/analiză, siguranță/securitate).

Căutare (căutare cu ajutorul mijloacelor tehnice sau a câinilor de căutare, detectarea materialelor periculoase, izolarea materialelor periculoase).

Salvare (spargere și pătrundere, tăiere, ridicare și transportare, consolidare, hamuri speciale pentru operațiuni de salvare).

Asistență medicală, incluzând acordarea de îngrijiri pacienților, personalului echipei și câinilor de căutare.

Autonomie

Pentru cel puțin 7 zile de operațiuni.

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Operațional în țara afectată în termen de 32 de ore.


4.   Operațiuni dificile de căutare și salvare în zonele urbane

Sarcini

Căutarea, localizarea și salvarea victimelor (5) aflate sub dărâmături (de exemplu, în cazul prăbușirii unor clădiri sau al unor incidente în domeniul transportului).

Acordarea de prim-ajutor pentru salvarea de vieți, în funcție de necesități, până la momentul transferului pentru tratament specializat.

Capacități

Modulul trebuie să fie capabil să îndeplinească următoarele sarcini, ținând cont de orientările internaționale recunoscute, precum orientările INSARAG:

căutarea cu ajutorul câinilor de căutare și căutarea cu ajutorul echipamentului tehnic de căutare;

salvarea, inclusiv ridicarea de obiecte grele;

tăierea betoanelor armate și a armăturilor din oțel;

utilizarea de hamuri speciale pentru operațiuni de salvare;

lucrări complexe de consolidare;

detectarea și izolarea materialelor periculoase (6);

acordarea de asistență avansată în vederea menținerii funcțiilor vitale (7).

Capacitate de a lucra pe teren 24 de ore pe zi, timp de 10 zile.

Componente principale

Administrare (conducere, contact/coordonare, planificare, media/raportare, evaluare/analiză, siguranță/securitate).

Căutare (căutare cu ajutorul mijloacelor tehnice sau al câinilor de căutare, detectarea materialelor periculoase, izolarea materialelor periculoase).

Salvare (spargere și pătrundere, tăiere, ridicare și transportare, consolidare, hamuri speciale pentru operațiuni de salvare).

Asistență medicală, incluzând acordarea de îngrijiri pacienților, personalului echipei și câinilor de căutare (8).

Autonomie

Pentru cel puțin 10 zile de operațiuni.

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Operațional în țara afectată în termen de 48 de ore.


5.   Modul de luptă aeriană împotriva incendiilor forestiere cu ajutorul elicopterelor

Sarcini

Să contribuie la stingerea focurilor extinse care afectează pădurile sau alte forme de vegetație prin intermediul luptei împotriva focului cu ajutorul mijloacelor de transport aeriene.

Capacități

Trei elicoptere, cu o capacitate de 1 000 de litri fiecare.

Capacitatea de a efectua operațiuni continue.

Componente principale

Trei elicoptere cu echipaj, astfel încât să se poată garanta că minimum două elicoptere sunt disponibile pentru operațiuni la orice oră.

Personal tehnic.

4 rezervoare de apă sau 3 kituri de deversare a apei.

1 set de întreținere.

1 set de piese de schimb.

2 trolii de salvare.

Echipament de comunicare.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (f) și (g).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 3 ore de la acceptarea ofertei.


6.   Modul de luptă aeriană împotriva incendiilor forestiere cu ajutorul avioanelor

Sarcini

Să contribuie la stingerea focurilor extinse care afectează pădurile sau alte forme de vegetație prin intermediul luptei împotriva focului cu ajutorul mijloacelor de transport aeriene.

Capacități

Două avioane cu o capacitate de 3 000 de litri fiecare.

Capacitatea de a efectua operațiuni continue.

Componente principale

Două avioane.

Minimum patru echipaje.

Personal tehnic.

Kit de întreținere în deplasare.

Echipament de comunicare.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (f) și (g).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 3 ore de la acceptarea ofertei.


7.   Post medical complex

Sarcini

Să efectueze clasificarea (triajul) victimelor la locul dezastrului.

Să stabilizeze starea pacientului și să-l pregătească pentru transportarea la instituția medicală cea mai adecvată pentru tratament final de specialitate.

Capacități

Trierea a cel puțin 20 de pacienți pe oră.

Echipă medicală capabilă să stabilizeze 50 de pacienți într-un interval de 24 de ore de activitate, lucrând în două schimburi.

Disponibilitatea materialelor necesare pentru tratamentul a 100 de pacienți cu leziuni minore într-un interval de 24 de ore.

Componente principale

Echipă medicală pentru un schimb de 12 ore:

triaj: 1 asistent(ă) și/sau 1 doctor;

terapie intensivă: 1 doctor și 1 asistent(ă);

leziuni serioase, dar care nu pun în pericol viața: 1 doctor și 2 asistenți (asistente);

evacuare: 1 asistent(ă);

personal pentru asistență specializată: 4.

Corturi:

cort(uri) dotat(e) cu zone interconectate de triaj, îngrijire medicală și evacuare;

cort(uri) pentru personal.

Post de comandă.

Depozit logistică și pentru materialele de uz medical.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.

Operațional într-un interval de o oră de la sosirea la fața locului.


8.   Post medical complex cu secție de chirurgie

Sarcini

Să efectueze clasificarea (triajul) victimelor la locul dezastrului.

Să realizeze operații chirurgicale vizând stabilizarea leziunilor (damage control surgery).

Să stabilizeze starea pacientului și să îl pregătească pentru transportarea la instituția medicală cea mai adecvată pentru tratament final de specialitate.

Capacități

Realizarea triajului a cel puțin 20 de pacienți pe oră.

Echipă medicală capabilă să stabilizeze 50 de pacienți într-un interval de 24 de ore de activitate, lucrând în două schimburi.

Echipă chirurgicală capabilă să efectueze operații chirurgicale de stabilizare a leziunilor la 12 pacienți într-un interval de 24 de ore de activitate, lucrând în două schimburi.

Disponibilitatea materialelor necesare pentru tratamentul a 100 de pacienți cu leziuni minore într-un interval de 24 de ore.

Componente principale

Echipă medicală pentru un schimb de 12 ore:

triaj: 1 asistent(ă) și/sau 1 doctor;

terapie intensivă: 1 doctor și 1 asistent(ă);

chirurgie: 3 chirurgi, 2 asistenți (asistente) medicale pentru operații, 1 medic anestezist și 1 asistent(ă) anestezist(ă);

leziuni serioase, dar care nu pun în pericol viața: 1 doctor și 2 asistenți (asistente);

evacuare: 1 asistent(ă);

personal pentru asistență specializată: 4.

Corturi:

cort(uri) dotat(e) cu zone interconectate de triaj, îngrijire medicală și evacuare;

cort(uri) pentru chirurgie;

cort(uri) pentru personal.

Post de comandă.

Depozit logistică și pentru materialele de uz medical.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.

Operațional într-un interval de o oră de la sosirea la fața locului.


9.   Spital de campanie

Sarcini

Să asigure îngrijire medicală primară și/sau ulterioară în caz de traumă, luând în considerare orientările internaționale recunoscute pentru uzul spitalelor de campanie în străinătate, precum orientările Organizației Mondiale a Sănătății sau cele ale Crucii Roșii.

Capacități

10 paturi pentru pacienți cu traumatisme grave și existența posibilității de mărire a capacității.

Componente principale

Echipă medicală pentru:

triaj;

terapie intensivă;

chirurgie;

leziuni serioase, dar care nu pun în pericol viața;

evacuare;

personal pentru asistență specializată;

alcătuită cel puțin din: medici generaliști și de gardă, medici ortopezi, medici pediatri, anesteziști, farmaciști, obstetricieni, directori de spital, tehnicieni de laborator, tehnicieni radiologi (radiografii cu raze X).

Corturi:

corturi adecvate pentru desfășurarea de activități medicale;

corturi pentru personal.

Post de comandă.

Depozit logistică și pentru materialele de uz medical.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 7 zile de la primirea solicitării.

Operațional pe teren într-un interval de 12 ore de la sosirea la fața locului.

Capacitatea de a fi operațional pentru cel puțin 15 zile.


10.   Evacuarea medicală pe calea aerului a victimelor dezastrelor

Sarcini

Să transporte victimele dezastrelor la instituții medicale pentru a li se acorda tratament medical.

Capacități

Capacitate de a transporta 50 de pacienți într-un interval de 24 de ore.

Capacitate de a efectua zboruri pe timp de zi și de noapte.

Componente principale

Elicoptere/avioane dotate cu brancarde.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (f) și (g).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.


11.   Adăpost temporar de urgență

Sarcini

Să asigure un adăpost temporar de urgență, inclusiv servicii esențiale conexe, mai ales în stadiile inițiale ale dezastrului, în coordonare cu structurile existente, autoritățile locale și organizațiile internaționale, până la momentul preluării de către autoritățile locale sau organizațiile umanitare, în cazul în care capacitatea trebuie să fie disponibilă pentru perioade mai lungi.

În caz de transfer al victimelor, să formeze personalul relevant (local și/sau internațional) înainte de retragerea din zonă a modulului.

Capacități

Cort de campanie echipat pentru maximum 250 de persoane.

Componente principale

Luând în considerare orientările internaționale recunoscute, de exemplu orientările SPHERE:

corturi cu încălzire (pentru condiții de iarnă) și paturi de campanie cu sac de dormit și/sau pătură;

generatoare de electricitate și echipament de iluminat;

instalații igienico-sanitare;

distribuirea de apă potabilă, în conformitate cu standardele OMS;

adăpost pentru activități sociale de bază (posibilitatea de a se reuni).

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.

De regulă, durata misiunii nu ar trebui să depășească 4 săptămâni sau, dacă este cazul, procesul de transfer trebuie să fi început înainte de expirarea acestui termen.


12.   Detectarea și prelevarea de probe de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN)

Sarcini

Să efectueze/confirme evaluarea inițială, inclusiv:

descrierea pericolelor sau a riscurilor;

determinarea zonei contaminate;

evaluarea și confirmarea măsurilor de protecție deja luate.

Să efectueze prelevarea calificată de probe.

Să marcheze zona contaminată.

Să efectueze previziuni referitoare la evoluția situației, monitorizare, evaluare dinamică a riscurilor, inclusiv recomandări privind avertizarea sau alte măsuri.

Să acorde sprijin pentru reducerea imediată a riscurilor.

Capacități

Identificarea și detectarea pericolelor de natură chimică și radiologică cu ajutorul unei combinații de echipamente portabile, mobile și de laborator care să permită:

detectarea razelor alfa, beta și gama și identificarea izotopilor comuni;

identificarea produselor chimice toxice comune de uz industrial și a agenților chimici recunoscuți ca fiind utilizați drept arme, precum și, dacă este posibil, efectuarea de analize semicantitative ale acestora.

Capacitatea de a colecta, manipula și pregăti probele biologice, chimice și radiologice care urmează a fi analizate în altă parte (9).

Capacitatea de a aplica un model științific adecvat pentru previzionarea pericolelor și de a confirma respectivul model cu ajutorul monitorizării continue.

Acordarea de sprijin pentru reducerea imediată a riscurilor:

izolarea pericolului;

neutralizarea pericolului;

acordarea de asistență tehnică altor echipe sau module.

Componente principale

Laborator mobil de analiză chimică și radiologică pe teren.

Echipament portabil sau mobil de detecție.

Echipament pentru prelevarea de probe la fața locului.

Sisteme de modelare a dispersiei.

Stație meteorologică mobilă.

Materiale de marcaj.

Documentație de referință și acces la surse specifice de expertiză științifică.

Izolarea sigură și lipsită de riscuri a probelor și a deșeurilor.

Instalații de decontaminare pentru personal.

Personal și echipament de protecție corespunzătoare, în vederea efectuării de operațiuni în zone contaminate și/sau în medii sărace în oxigen, incluzând, dacă este cazul, costume de protecție chimică etanșe la gaze.

Dotare cu echipament tehnic destinat izolării și neutralizării pericolelor.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.


13.   Operațiuni de căutare și salvare în condiții de risc chimic, bacteriologic, radiologic sau nuclear

Sarcini

Operațiuni speciale de căutare și salvare care implică utilizarea de costume de protecție.

Capacități

Operațiuni speciale de căutare și salvare folosind costume de protecție, în conformitate cu cerințele pentru modulele obișnuit și dificil de căutare și salvare în zonele urbane, după caz.

Trei persoane lucrând simultan în zona de criză.

Intervenție continuă timp de 24 de ore.

Componente principale

Materiale de marcaj.

Izolarea sigură și lipsită de riscuri a deșeurilor.

Instalații de decontaminare pentru personal și victimele salvate.

Personal și echipament de protecție corespunzătoare, în vederea efectuării de operațiuni de căutare și salvare într-un mediu contaminat, în conformitate cu cerințele pentru modulele obișnuit și dificil de căutare și salvare în zonele urbane, după caz.

Dotare cu echipament tehnic destinat izolării și neutralizării pericolelor.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.


14.   Luptă terestră împotriva incendiilor forestiere

Sarcini

Să contribuie la stingerea focurilor extinse care afectează pădurile sau alte forme de vegetație cu ajutorul mijloacelor terestre.

Capacități

Resurse umane suficiente pentru a efectua operațiuni continue timp de 7 zile.

Capacitatea de a opera în zone greu accesibile.

Capacitatea de instala linii lungi de furtunuri cu pompe, de minimum 2 km, și/sau de a instala continuu linii de protecție.

Componente principale

Pompieri antrenați să îndeplinească sarcina menționată anterior și care dispun de formare suplimentară în domeniul siguranței și securității, având în vedere diferitele tipuri de incendii pentru care poate fi desfășurat modulul.

Utilaje manuale pentru realizarea liniilor de protecție.

Furtunuri, rezervoare și pompe portabile pentru instalarea unei linii.

Adaptatoare pentru racordarea furtunurilor, inclusiv cu standardul Storz.

Dispozitive de stingere cu apă, tip rucsac.

Echipament care poate fi depus cu elicopterul cu ajutorul frânghiilor sau al vinciurilor.

Procedurile de evacuare pentru pompieri trebuie stabilite cu statul solicitant.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 6 ore de la acceptarea ofertei.

Capacitate de a lucra continuu timp de 7 zile.


15.   Luptă terestră împotriva incendiilor forestiere cu ajutorul autovehiculelor

Sarcini

Să contribuie la stingerea focurilor extinse care afectează pădurile sau alte forme de vegetație cu ajutorul autovehiculelor.

Capacități

Resurse umane și autovehicule suficiente pentru a efectua operațiuni continue cu cel puțin 20 de pompieri în orice moment.

Componente principale

Pompieri antrenați să îndeplinească sarcina menționată anterior.

4 autovehicule de teren.

Capacitatea rezervorului fiecărui autovehicul trebuie să fie de minimum 2 000 de litri.

Adaptatoare pentru racordarea furtunurilor, inclusiv cu standardul Storz.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 6 ore de la acceptarea ofertei.

Capacitate de a lucra continuu timp de 7 zile.

Desfășurare pe cale terestră sau maritimă. Desfășurarea pe cale aeriană este o opțiune numai în cazurile bine justificate.


16.   Stoparea inundațiilor

Sarcini

Consolidarea structurilor existente și construirea unor noi diguri pentru a împiedica o nouă revărsare a râurilor, bazinelor, căilor navigabile atunci când nivelul apelor crește.

Capacități

Capacitatea de a construi un baraj de o înălțime minimă de 0,8 metri, utilizând:

materiale care permit construirea unui baraj cu lungimea de 1 000 de metri;

alte materiale puse la dispoziție la fața locului.

Capacitatea de a consolida digurile existente.

Capacitatea de a opera în minimum 3 locuri simultan într-o zonă accesibilă cu camionul.

Operațional 24/7.

Supravegherea și întreținerea barajelor și a digurilor.

Capacitatea de a lucra cu personal local.

Componente principale

Materiale pentru construcția de baraje etanșe pe o distanță totală de la un cap la altul de 1 000 de metri (nisipul ar trebui pus la dispoziție de către autoritățile locale).

Folii/foi de plastic (dacă e necesar ca un baraj existent să fie etanșeizat, în funcție de construcția barajului).

Mașină de umplut saci cu nisip.

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.

Desfășurare pe cale terestră sau maritimă. Desfășurarea pe cale aeriană este o opțiune numai în cazurile bine justificate.

Capacitatea de a fi operațional pentru cel puțin 10 zile.


17.   Salvarea victimelor inundațiilor cu ajutorul bărcilor

Sarcini

Căutare și salvare pe apă și asistență acordată persoanelor blocate de inundații cu ajutorul bărcilor.

Acordarea de ajutor pentru salvarea de vieți și furnizarea produselor de primă necesitate, dacă este cazul.

Capacități

Capacitatea de a căuta persoane în zone urbane și rurale.

Capacitatea de a salva persoane dintr-o zonă inundată, inclusiv de a le asigura îngrijiri medicale de urgență.

Capacitatea de a lucra cu echipe de căutare aeriene (elicoptere și avioane).

Capacitatea de a furniza produse de primă necesitate într-o zonă inundată:

transportul medicilor, al medicamentelor etc.;

apă și alimente.

Modulul trebuie să aibă cel puțin 5 bărci și capacitatea de a transporta 50 de persoane în total, pe lângă personalul modulului.

Bărcile trebuie proiectate pentru a fi utilizate în condiții de climă rece și trebuie să poată naviga împotriva curentului cu o viteză de cel puțin10 noduri.

Operațional 24/7.

Componente principale

Bărci proiectate pentru:

a naviga în ape puțin adânci (> 0,5 m);

a fi utilizate în condiții de vânt puternic;

a fi utilizate pe timp de zi și de noapte;

ar trebui să fie echipate în conformitate cu standardele internaționale de siguranță, inclusiv cu veste de salvare pentru pasageri.

Personal format pentru salvarea în ape repezi (fără scufundare, numai salvare la suprafața apei).

Autonomie

Se aplică dispozițiile de la articolul 3b alineatul (1) literele (a)-(i).

Desfășurare

Disponibilitatea de a porni în misiune în maximum 12 ore de la acceptarea ofertei.

Desfășurare pe cale terestră sau maritimă. Desfășurarea pe cale aeriană este o opțiune numai în cazurile bine justificate.

Capacitatea de a fi operațional pentru cel puțin 10 zile.”


(1)  Lista modulelor de protecție civilă și a cerințelor aferente stabilite în prezenta decizie poate fi modificată, astfel încât aceasta să includă alte tipuri de module de protecție civilă, având în vedere experiența acumulată de mecanism.

(2)  Victime în viață.

(3)  Capacitate elementară, capacități mai ample fiind incluse în modulul «Detectarea și prelevarea de probe de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară».

(4)  Acordarea de îngrijiri pacienților (prim-ajutor și stabilizare medicală), din momentul accesului la victimă până în momentul transferului acesteia.

(5)  Victime în viață.

(6)  Capacitate elementară, capacități mai ample fiind incluse în modulul «Detectarea și prelevarea de probe de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară».

(7)  Acordarea de îngrijiri pacienților (prim-ajutor și stabilizare medicală), din momentul accesului la victimă până în momentul transferului acesteia.

(8)  Sub rezerva condițiilor de acordare a licențelor medicale și veterinare.

(9)  Dacă este posibil, acest proces ar trebui să țină cont de cerințele cu privire la elementele probatorii aplicabile în statul solicitant.