ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.223.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 223

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
25 august 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/465/UE

 

*

Decizia Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului din 24 iunie 2010 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte

1

Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 25 și 30 aprilie 2007

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 756/2010 al Comisiei din 24 august 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexele IV și V ( 1 )

20

 

*

Regulamentul (UE) nr. 757/2010 al Comisiei din 24 august 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexele I și III ( 1 )

29

 

*

Regulamentul (UE) nr. 758/2010 al Comisiei din 24 august 2010 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța valnemulină ( 1 )

37

 

*

Regulamentul (UE) nr. 759/2010 al Comisiei din 24 august 2010 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța tildipirozină ( 1 )

39

 

 

Regulamentul (UE) nr. 760/2010 al Comisiei din 24 august 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

42

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

25.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/1


DECIZIA CONSILIULUI ȘI A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI

din 24 iunie 2010

privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte

(2010/465/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (5) și alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la 25 și 30 aprilie 2007 (denumit în continuare „acordul”) include obligația ambelor părți de a iniția o a doua etapă de negocieri.

(2)

Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia.

(3)

Comisia a negociat, în numele Uniunii și al statelor membre, un protocol de modificare a acordului (denumit în continuare „protocolul”), în conformitate cu articolul 21 din acordul menționat.

(4)

Protocolul a fost parafat la 25 martie 2010.

(5)

Protocolul este în deplină concordanță cu legislația Uniunii, în special cu schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.

(6)

Protocolul negociat de Comisie ar trebui semnat și aplicat cu titlu provizoriu de către Uniune și statele membre, în măsura permisă de legislația internă, sub rezerva eventualei sale încheieri la o dată ulterioară.

(7)

Este necesar să se stabilească dispoziții procedurale pentru a se decide, dacă este cazul, modalitatea de întrerupere a aplicării cu titlu provizoriu a protocolului și de luare a unor măsuri în temeiul articolului 21 alineatul (5) din acord, astfel cum a fost modificat prin protocol. De asemenea, este necesar să se stabilească dispoziții procedurale pentru suspendarea recunoașterii reciproce a constatărilor în temeiul legii privind capacitatea și naționalitatea companiilor aeriene în temeiul articolului 6a alineatul (2) din acord, astfel cum a fost modificat prin protocol, și pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acordului, inclusiv a celor privind mediul în temeiul articolului 15 alineatul (5) din acord, astfel cum a fost modificat prin protocol,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu

(1)   Prin prezenta decizie, se aprobă, în numele Uniunii, semnarea Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (denumit în continuare „protocolul”), sub rezerva încheierii protocolului respectiv.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

(2)   Prin prezenta decizie, președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze protocolul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.

(3)   Până la intrarea sa în vigoare, protocolul este aplicat cu titlu provizoriu de către Uniune și statele sale membre, în măsura permisă de legislația internă, începând de la data semnării.

(4)   Decizia de a întrerupe aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului și de a notifica acest lucru Statelor Unite ale Americii, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din protocol, precum și decizia de a retrage o astfel de notificare se adoptă de către Consiliu, în numele Uniunii și al statelor membre, hotărând în unanimitate, în conformitate cu dispozițiile relevante din tratat.

Articolul 2

Suspendarea recunoașterii reciproce

Decizia de a suspenda recunoașterea reciprocă a constatărilor în temeiul legii privind capacitatea și naționalitatea companiilor aeriene și de a notifica acest lucru Statelor Unite, în conformitate cu articolul 6a alineatul (2) din acord, astfel cum a fost modificat prin protocol, se adoptă de către Consiliu, în numele Uniunii și al statelor membre, hotărând în unanimitate, în conformitate cu dispozițiile relevante din tratat.

Articolul 3

Comitetul mixt

(1)   Uniunea și statele membre sunt reprezentate în cadrul comitetului mixt, instituit în temeiul articolului 18 din acord, astfel cum a fost modificat prin protocol, de către reprezentanții Comisiei și ai statelor membre.

(2)   În ceea ce privește aspectele care intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii și care nu necesită adoptarea unei decizii care produce efecte juridice, poziția Uniunii și a statelor sale membre în cadrul comitetului mixt este adoptată de către Comisie și notificată în prealabil Consiliului și statelor membre.

(3)   Pentru deciziile privind aspectele care intră în sfera de competență a Uniunii, poziția Uniunii și a statelor membre ale acesteia în cadrul comitetului mixt este adoptată de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, cu excepția cazului în care procedurile de votare aplicabile, stabilite în tratat, prevăd altceva.

(4)   Pentru deciziile privind aspectele care intră în sfera de competență a statelor membre, poziția Uniunii și a statelor membre ale acesteia în cadrul comitetului mixt este adoptată de Consiliu, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei sau a oricărui stat membru, cu excepția cazului în care un stat membru informează Secretariatul General al Consiliului, în termen de o lună de la adoptarea poziției respective, că poate accepta decizia care urmează să fie luată de către comitetul mixt numai cu acordul organelor sale legislative, în principal ca urmare a unei rezerve de examinare parlamentară.

(5)   Poziția Uniunii și a statelor membre în cadrul comitetului mixt este prezentată de către Comisie, cu excepția aspectelor care intră în sfera de competență exclusivă a statelor membre, caz în care poziția este prezentată de Președinția Consiliului sau, dacă Consiliul decide în acest sens, de către Comisie.

Articolul 4

Decizii luate în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din acord

Decizia de a nu permite companiilor aeriene ale celeilalte părți să opereze pe frecvențe suplimentare sau să pătrundă pe piețe noi în temeiul acordului și de a notifica acest fapt Statelor Unite ale Americii, sau de a conveni asupra suspendării unei astfel de decizii, luate în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din acord, astfel cum a fost modificat prin protocol, se adoptă de către Consiliu, în numele Uniunii și al statelor membre, hotărând în unanimitate, în conformitate cu dispozițiile relevante din tratat.

Articolul 5

Informarea Comisiei

Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la orice cerere sau notificare făcută sau primită de acestea în temeiul articolului 15 din acord, astfel cum a fost modificat prin protocol.

Adoptată la Luxemburg, 24 iunie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BLANCO LÓPEZ


PROTOCOL

de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 25 și 30 aprilie 2007

STATELE UNITE ALE AMERICII (denumite în continuare „Statele Unite”),

pe de o parte, și

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

fiind părți la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și state membre ale Uniunii Europene (denumite în cele ce urmează „statele membre”),

și UNIUNEA EUROPEANĂ,

pe de altă parte,

INTENȚIONÂND să dezvolte cadrul stabilit prin Acordul privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la 25 și 30 aprilie 2007 (denumit în continuare „acordul”), cu obiectivul de a deschide accesul la piețe și de a optimiza beneficiile consumatorilor, ale companiilor aeriene, ale angajaților și ale comunităților de ambele părți ale Atlanticului;

ÎNDEPLININDU-ȘI mandatul prevăzut la articolul 21 din acord de a negocia cu promptitudine un acord în a doua etapă, care să aducă progrese în sensul îndeplinirii acestui obiectiv;

RECUNOSCÂND că Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia în urma intrării în vigoare, la 1 decembrie 2009, a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene și că, de la acea dată, toate drepturile și obligațiile Comunității Europene, precum și toate referirile la aceasta din cadrul acordului se aplică Uniunii Europene,

CONVIN SĂ MODIFICE ACORDUL DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Definiții

Articolul 1 din acord se modifică după cum urmează:

1.

După alineatul (2), se introduce următoarea definiție:

„(2a)   «constatarea naționalității» înseamnă constatarea că un transportator aerian care propune furnizarea de servicii în temeiul prezentului acord îndeplinește cerințele articolului 4 cu privire la proprietatea, controlul efectiv și sediul principal ale acestuia;”.

2.

După alineatul (3), se introduce următoarea definiție:

„(3a)   «constatarea capacității» înseamnă constatarea că un transportator aerian care propune furnizarea de servicii în temeiul prezentului acord are capacitate financiară suficientă și expertiză managerială corespunzătoare pentru furnizarea serviciilor respective și este dispus să respecte actele cu putere de lege, actele administrative și cerințele care reglementează furnizarea acestor servicii;”.

Articolul 2

Recunoașterea reciprocă a constatărilor în temeiul legii referitoare la capacitatea și naționalitatea companiilor aeriene

După articolul 6, se inserează un nou articol 6a, după cum urmează:

„Articolul 6a

Recunoașterea reciprocă a constatărilor în temeiul legii referitoare la capacitatea și naționalitatea companiilor aeriene

(1)   La primirea unei cereri pentru obținerea autorizației de operare de la un transportator aerian al uneia dintre părți, în temeiul articolului 4, autoritățile aeronautice ale celeilalte părți recunosc orice constatare în temeiul legii referitoare la capacitate și/sau la naționalitate făcută de autoritățile aeronautice ale primei părți cu privire la transportatorul aerian în cauză ca și cum constatarea respectivă ar fi fost făcută de propriile sale autorități aeronautice și nu solicită informații suplimentare în acest sens, cu excepția situațiilor menționate la litera (a) de mai jos:

(a)

în cazul în care, după primirea unei cereri pentru obținerea unei autorizații de operare din partea unui transportator aerian sau după acordarea unei astfel de autorizații, autoritățile aeronautice ale părții care primește cererea au un motiv întemeiat să creadă că, în ciuda constatării făcute de autoritățile aeronautice ale celeilalte părți, nu au fost respectate condițiile prevăzute la articolul 4 din prezentul acord pentru acordarea autorizațiilor sau permiselor corespunzătoare, acestea informează de îndată autoritățile respective, justificându-și în mod corespunzător alegațiile. În această situație, fiecare dintre părți poate solicita consultări, la care ar trebui să participe și reprezentanți ai autorităților aeronautice relevante, și/sau informații suplimentare cu privire la situația în cauză; aceste solicitări trebuie satisfăcute cât de curând posibil. Dacă situația rămâne nesoluționată, oricare dintre părți poate sesiza Comitetul mixt cu privire la această situație;

(b)

prezentul articol nu se aplică constatărilor în temeiul legii referitoare la certificatele sau licențele de siguranță, la măsurile de securitate sau la asigurări.

(2)   Fiecare parte informează cealaltă parte în prealabil, dacă este posibil, sau ulterior, dar cât mai curând posibil, prin intermediul Comitetului mixt, cu privire la orice modificare substanțială a criteriilor pe care le aplică atunci când face constatările menționate la alineatul (1). În cazul în care partea care primește cererea solicită consultări cu privire la modificările respective, consultările se desfășoară în cadrul Comitetului mixt în termen de 30 de zile de la data cererii, cu excepția cazului în care părțile hotărăsc altfel. Dacă, în urma acestor consultări, partea care a primit cererea consideră că criteriile revizuite ale celeilalte părți nu sunt satisfăcătoare pentru recunoașterea reciprocă a constatărilor în temeiul legii, partea care a primit cererea poate notifica celeilalte părți suspendarea aplicării alineatului (1). Suspendarea poate fi revocată în orice moment de către partea care a primit cererea. Comitetul mixt este informat în consecință.”

Articolul 3

Mediul

Articolul 15 din acord se elimină integral și se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Mediul

(1)   Părțile recunosc importanța protejării mediului în contextul dezvoltării și punerii în aplicare a politicii aeronautice internaționale, prin evaluarea atentă a raportului dintre costurile și beneficiile măsurilor de protecție a mediului în procesul de elaborare a politicii respective și, dacă este cazul, prin propunerea de comun acord a unor soluții globale eficiente. Prin urmare, părțile intenționează să conlucreze pentru a limita sau a reduce, în mod rezonabil din punct de vedere economic, impactul aviației internaționale asupra mediului.

(2)   Atunci când o parte analizează măsuri propuse de mediu la nivel regional, național sau local, aceasta ar trebui să estimeze posibilele efecte negative asupra exercitării drepturilor prevăzute în prezentul acord și, dacă măsurile respective sunt adoptate, ar trebui să ia măsuri adecvate pentru a atenua orice astfel de efecte negative. La cererea uneia dintre părți, cealaltă parte furnizează o descriere a măsurilor de evaluare și de atenuare.

(3)   În cazul adoptării unor măsuri de protecție a mediului, trebuie respectate standardele de protecție a mediului în aviație adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale în anexele la convenție, în afara cazurilor în care au fost făcute notificări privind diferențe față de aceste norme. Părțile aplică orice măsură de protecție a mediului care influențează serviciile aeriene prevăzute în prezentul acord, în conformitate cu articolul 2 și cu articolul 3 alineatul (4) din prezentul acord.

(4)   Părțile reiterează angajamentul statelor membre și al Statelor Unite de a aplica principiul abordării echilibrate.

(5)   Următoarele dispoziții se aplică în cazul impunerii de noi restricții obligatorii de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile cu mai mult de 50 000 de mișcări de aeronave civile subsonice cu reacție pe an calendaristic:

(a)

autoritățile competente ale unei părți oferă părților interesate posibilitatea ca opiniile lor să fie luate în considerare în cadrul procesului decizional;

(b)

introducerea oricărei noi restricții de operare de către una dintre părți se comunică celeilalte părți cu cel puțin 150 de zile înainte de intrarea în vigoare a restricției respective. La cererea celeilalte părți, acesteia i se va pune neîntârziat la dispoziție un raport scris în care se precizează motivele pentru care a fost introdusă restricția de operare, obiectivul de mediu stabilit pentru aeroportul respectiv și măsurile avute în vedere pentru îndeplinirea acestuia. Raportul include de asemenea evaluarea relevantă a costurilor și beneficiilor probabile aferente diverselor măsuri avute în vedere;

(c)

restricțiile de operare nu trebuie să fie: (i) discriminatorii, (ii) mai restrictive decât este necesar pentru atingerea obiectivului de mediu stabilit pentru un anumit aeroport și (iii) arbitrare.

(6)   Părțile acceptă și încurajează schimbul de informații și dialogul periodic între experți, în special prin canalele de comunicare existente, cu scopul de a consolida cooperarea, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile, cu privire la reducerea impactului aviației internaționale asupra mediului și la soluțiile de atenuare, inclusiv:

(a)

cercetarea și dezvoltarea unor tehnologii ecologice în domeniul aviației;

(b)

îmbunătățirea cunoștințelor științifice referitoare la impactul emisiilor din sectorul aviatic în vederea luării unor decizii politice mai avizate;

(c)

introducerea de inovații în domeniul managementului traficului aerian în vederea reducerii impactului aviației asupra mediului;

(d)

cercetarea și crearea de combustibili alternativi durabili pentru aviație; și

(e)

schimbul de opinii cu privire la probleme și opțiuni în cadrul forurilor internaționale care abordează efectele aviației asupra mediului, inclusiv coordonarea pozițiilor, dacă este necesar.

(7)   La solicitarea părților, Comitetul mixt, asistat de experți, depune eforturi pentru a elabora recomandări care să abordeze eventualele suprapuneri sau problemele de coerență apărute între măsurile bazate pe piață referitoare la emisiile din sectorul aviatic, puse în aplicare de către părți pentru a evita dublarea măsurilor și a costurilor și pentru a reduce cât mai mult posibil sarcinile administrative ale companiilor aeriene. Recomandările respective se pun în aplicare sub rezerva aprobării sau a ratificării la nivel intern, după cum este necesar în fiecare dintre părți.

(8)   În cazul în care una dintre părți consideră că un aspect care implică protecția mediului în aviație, inclusiv noi măsuri propuse, ar putea pune probleme aplicării sau punerii în aplicare a prezentului acord, partea respectivă poate solicita o reuniune a Comitetului mixt, astfel cum se prevede la articolul 18, pentru a analiza aspectul respectiv și a găsi soluții adecvate la preocupările considerate legitime.”

Articolul 4

Dimensiunea socială

După articolul 17, se introduce un nou articol 17a, după cum urmează:

„Articolul 17a

Dimensiunea socială

(1)   Părțile recunosc importanța dimensiunii sociale a acordului și beneficiile care decurg din deschiderea piețelor însoțită de menținerea unor standarde ridicate în domeniul muncii. Oportunitățile create prin prezentul acord nu sunt menite să submineze standardele în domeniul muncii sau drepturile și principiile legate de muncă prevăzute în legislația părților.

(2)   Principiile stipulate la alineatul (1) ghidează părțile în punerea în aplicare a acordului, inclusiv analizarea periodică a efectelor sociale ale acestuia de către Comitetul mixt, în conformitate cu articolul 18, și găsirea unor soluții adecvate la preocupările considerate legitime.”

Articolul 5

Comitetul mixt

La articolul 18 din acord se elimină integral alineatele (3), (4) și (5) și se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Comitetul mixt examinează, după caz, punerea în aplicare globală a acordului, inclusiv eventualele efecte ale obligațiilor privind infrastructurile aeroportuare asupra exercitării drepturilor prevăzute la articolul 3, efectele măsurilor de securitate luate în temeiul articolului 9, efectele asupra condițiilor concurențiale, inclusiv în domeniul sistemelor informatizate de rezervare, și eventualele efecte sociale ale punerii în aplicare a acordului. De asemenea, comitetul mixt analizează în permanență aspectele sau propunerile individuale care, în opinia oricăreia dintre părți, afectează sau ar putea afecta operațiunile efectuate în temeiul acordului, cum ar fi cerințele de reglementare contradictorii.

(4)   Comitetul mixt dezvoltă cooperarea și prin:

(a)

luarea în considerare a domeniilor susceptibile a fi incluse în acord, inclusiv recomandările pentru introducerea unor eventuale modificări în textul acordului;

(b)

luarea în considerare a efectelor sociale ale punerii în aplicare a acordului și elaborarea unor soluții adecvate la preocupările considerate legitime;

(c)

inventarierea aspectelor legate de subvențiile sau ajutoarele de stat ridicate de cele două părți în cadrul Comitetului mixt;

(d)

adoptarea de comun acord a deciziilor referitoare la orice aspect legat de aplicarea articolului 11 alineatul (6);

(e)

elaborarea, la cererea părților, a unor măsuri privind recunoașterea reciprocă a constatărilor în temeiul legii;

(f)

încurajarea cooperării între autoritățile competente ale părților în eforturile depuse pentru dezvoltarea sistemelor lor de management al traficului aerian, în vederea optimizării interoperabilității și compatibilității sistemelor respective, reducând costurile și sporind siguranța, capacitatea și performanțele de mediu ale acestora;

(g)

promovarea elaborării de propuneri de proiecte și inițiative comune în domeniul siguranței aviației, inclusiv cu țările terțe;

(h)

încurajarea cooperării strânse și permanente între autoritățile competente ale părților din domeniul securității aviației, inclusiv a inițiativelor de a dezvolta proceduri de securitate care facilitează transportul de pasageri și de marfă fără a compromite securitatea;

(i)

analizarea modului în care actele cu putere de lege, actele administrative și practicile părților în domeniile menționate în anexa 9 la convenție (Facilitarea) pot afecta exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul acord;

(j)

încurajarea schimburilor la nivel de specialiști privind noile inițiative și progrese legislative și de reglementare, inclusiv în materie de securitate, siguranță, mediu, infrastructură în domeniul aviației (inclusiv sloturile orare) și protecția consumatorilor;

(k)

încurajarea consultărilor, atunci când este cazul, cu privire la aspectele legate de transportul aerian care fac obiectul dezbaterilor din cadrul organizațiilor internaționale și al discuțiilor cu țările terțe, inclusiv discutarea posibilității de a adopta o poziție comună; și

(l)

adoptarea de comun acord a deciziilor menționate la articolul 1 alineatul (3) și la articolul 2 alineatul (3) din anexa 4.

(5)   Părțile au obiectivul comun de a optimiza beneficiile consumatorilor, ale companiilor aeriene, ale angajaților și ale comunităților de ambele părți ale Atlanticului prin extinderea prezentului acord astfel încât să includă și țări terțe. În acest scop, Comitetul mixt examinează, în funcție de necesități, condițiile și procedurile necesare, inclusiv eventualele modificări care ar trebui aduse prezentului acord, pentru a permite aderarea țărilor terțe la acesta.”

Articolul 6

Extinderea în continuare a oportunităților

Articolul 21 se elimină integral și se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Extinderea oportunităților

(1)   Părțile se angajează să susțină obiectivul comun de a continua eliminarea barierelor din calea accesului la piață, pentru a optimiza beneficiile consumatorilor, ale companiilor aeriene, ale angajaților și ale comunităților de ambele părți ale Atlanticului, inclusiv lărgirea accesului companiilor aeriene ale acestora la piețele mondiale de capital, astfel încât să reflecte mai bine realitățile unei industrii aeronautice globale, consolidarea sistemului de transport aerian transatlantic și constituirea unui cadru care va încuraja alte țări să-și deschidă propriile piețe de servicii de transport aerian.

(2)   Având în vedere obiectivul comun menționat la alineatul (1) și pentru îndeplinirea responsabilităților care-i revin în temeiul articolului 18, de a supraveghea punerea în aplicare a prezentului acord, Comitetul mixt analizează anual progresele realizate, inclusiv în ceea ce privește modificările legislative menționate în prezentul articol. Comitetul mixt dezvoltă în acest sens un proces de cooperare cuprinzând recomandări adecvate adresate părților. Uniunea Europeană și statele sale membre vor permite ca Statele Unite sau resortisanții acestora să dețină o parte majoritară și controlul efectiv asupra companiilor lor aeriene, în baza principiului reciprocității, în cazul în care Comitetul mixt confirmă faptul că actele cu putere de lege și actele administrative ale Statelor Unite permit, la rândul lor, statelor membre sau resortisanților acestora să dețină o parte majoritară și controlul efectiv asupra companiilor aeriene americane.

(3)   În cazul în care Comitetul mixt confirmă în scris, în conformitate cu articolul 18 alineatul (6), că actele cu putere de lege și actele administrative ale fiecărei părți permit celeilalte părți sau resortisanților acesteia să dețină o parte majoritară și controlul efectiv asupra companiilor aeriene ale sale:

(a)

secțiunea 3 din anexa 1 la acord încetează să mai producă efecte;

(b)

companiile aeriene ale Statelor Unite au dreptul să furnizeze servicii de transport combinat de pasageri pe curse regulate, între puncte din Uniunea Europeană și statele sale membre și alte cinci țări, fără a deservi un punct de pe teritoriul Statelor Unite. Țările respective sunt stabilite de Comitetul mixt în termen de 1 an de la data semnării prezentului protocol. Comitetul mixt poate modifica lista sau poate mări numărul acestor țări; și

(c)

dispozițiile articolului 2 din anexa 4 la acord („Proprietatea și controlul asupra companiilor aeriene din țările terțe”) încetează să mai producă efecte, fiind înlocuite cu dispozițiile anexei 6 la acord cu privire la companiile aeriene din țările terțe deținute și controlate de către Statele Unite sau resortisanții acestora.

(4)   În cazul în care Comitetul mixt confirmă în scris, în conformitate cu articolul 18 alineatul (6), că actele cu putere de lege și actele administrative ale Uniunii Europene și ale statelor membre ale acesteia privind impunerea de restricții de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile cu mai mult de 50 000 de mișcări anuale ale avioanelor civile subsonice cu reacție stipulează că Comisia Europeană are autoritatea de a analiza procesul înainte de impunerea acestor măsuri și, în cazul în care nu este convinsă că au fost urmate procedurile corespunzătoare, în conformitate cu obligațiile aplicabile, de a întreprinde, înainte de impunerea măsurilor, acțiuni juridice adecvate privind măsurile în cauză:

(a)

companiile aeriene ale Uniunii Europene au dreptul de a furniza servicii de transport combinat de pasageri pe curse regulate între puncte din Statele Unite și alte cinci țări, fără a deservi un punct de pe teritoriul Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia. Țările respective sunt stabilite de Comitetul mixt în termen de un an de la data semnării prezentului protocol. Comitetul mixt poate modifica lista sau poate mări numărul acestor țări; și

(b)

dispozițiile articolului 2 din anexa 4 la acord („Proprietatea și controlul asupra companiilor aeriene din țările terțe”) încetează să mai producă efecte, fiind înlocuite cu dispozițiile anexei 6 la acord, cu privire la companiile aeriene din țările terțe deținute și controlate de către statele membre sau resortisanții acestora.

(5)   După ce Comitetul mixt confirmă în scris că una dintre părți a îndeplinit condițiile care i se aplică, stipulate la alineatele (3) și (4), partea respectivă poate solicita consultări la nivel înalt cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol. Consultările încep în termen de 60 de zile de la data formulării cererii, cu excepția cazului în care părțile hotărăsc altfel. Părțile depun toate eforturile pentru a soluționa problemele care fac obiectul consultărilor. În cazul în care partea care a solicitat consultările nu este satisfăcută de rezultatul obținut, aceasta poate comunica în scris, pe canale diplomatice, decizia sa de a nu permite niciunei companii aeriene a celeilalte părți să opereze pe frecvențe suplimentare sau să intre pe alte piețe în temeiul prezentului acord. Decizia respectivă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data notificării. În acest termen, cealaltă parte poate decide, la rândul său, să interzică companiilor aeriene ale primei părți să opereze pe frecvențe suplimentare sau să pătrundă pe piețe noi în temeiul acordului. Decizia intră în vigoare în aceeași zi ca și decizia primei părți. O astfel de decizie a uneia dintre părți poate fi revocată cu acordul părților, care trebuie confirmat în scris de către Comitetul mixt.”

Articolul 7

Serviciile de transport achiziționate de Guvernul Statelor Unite prin procedură publică

Anexa 3 la acord se elimină integral și se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA 3

Cu privire la serviciile de transport achiziționate de Guvernul Statelor Unite prin procedură publică

Companiile aeriene ale Comunității au dreptul să transporte pasageri și marfă cu zboruri regulate și charter, pentru care un serviciu, o agenție sau un organism civil al Statelor Unite:

1.

obține dreptul de transport pentru el însuși sau în cadrul unui acord conform căruia plata se face de către guvern sau din sume puse la dispoziția guvernului; sau

2.

furnizează serviciul de transport către sau în numele unei țări străine sau al unei organizații internaționale sau al unei organizații de alt fel fără rambursare,

și serviciul de transport respectiv este:

(a)

între oricare punct din Statele Unite și oricare punct din afara Statelor Unite, în măsura în care serviciul de transport respectiv este autorizat în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (c), cu excepția între punctele pentru care tarifele sunt stabilite în baza unui contract de parteneriat între orașe – în ceea ce privește pasagerii eligibili să beneficieze de tarife stabilite în baza contractului de parteneriat între orașe; sau

(b)

între oricare două puncte din afara Statelor Unite.

Dispozițiile prezentei anexe nu se aplică serviciilor de transport achiziționate sau finanțate de secretarul apărării sau de către un secretar de stat dintr-un departament militar.”

Articolul 8

Anexe

Textul documentului atașat la prezentul protocol se anexează la acord cu titlul de anexa 6.

Articolul 9

Aplicarea cu titlu provizoriu

(1)   Până la intrarea sa în vigoare, părțile au convenit să aplice prezentul protocol cu titlu provizoriu, în măsura în care legislația națională aplicabilă permite acest lucru, începând cu data semnării.

(2)   Oricare dintre părți poate în orice moment să înainteze celeilalte părți pe căi diplomatice o notificare scrisă privind decizia sa de a nu mai aplica prezentul protocol. În acest caz, aplicarea protocolului încetează la ora 00.00 GMT la sfârșitul sezonului de trafic al Asociației Internaționale pentru Transport Aerian (IATA), aflat în curs la un an de la data notificării scrise, în afara cazului în care notificarea este retrasă prin acordul părților înainte de încheierea acestei perioade. În cazul în care aplicarea cu titlu provizoriu a acordului încetează în temeiul articolului 25 alineatul (2) din acord, aplicarea cu titlu provizoriu a prezentului protocol încetează în același timp.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul protocol intră în vigoare la ultima dintre datele de mai jos:

1.

data la care intră în vigoare acordul;

2.

în termen de o lună de la data ultimei note din schimbul de note diplomatice dintre părți care confirmă că toate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol au fost încheiate.

În sensul schimbului de note diplomatice, notele diplomatice către sau din partea Uniunii Europene și a statelor membre ale acesteia sunt trimise către sau din partea Uniunii Europene, după caz. Nota sau notele diplomatice din partea Uniunii Europene și a statelor membre ale acesteia conțin comunicări din partea fiecărui stat membru prin care se confirmă că procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol au fost încheiate.

DREPT CARE subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Document atașat la protocol

ANEXA 6

Proprietatea și controlul asupra companiilor aeriene din țările terțe

1.

Niciuna dintre părți nu poate să își exercite eventualele drepturi conferite de acordurile privind serviciile aeriene încheiate cu o țară terță pentru a refuza, a revoca, a suspenda sau a limita acordarea de autorizații sau permise oricăror companii aeriene din țara terță respectivă invocând ca motiv faptul că cealaltă parte, resortisanți ai acesteia sau ambii dețin controlul efectiv asupra companiei respective.

2.

Statele Unite nu pot să își exercite eventualele drepturi conferite de acordurile privind serviciile aeriene pentru a refuza, a revoca, a suspenda sau a limita acordarea de autorizații sau permisiuni oricărei companii aeriene din Principatul Liechtensein, din Confederația Elvețiană, dintr-un stat membru al SACE la data semnării prezentului acord sau din oricare țară africană care aplică un acord privind serviciile aeriene „Open-Skies” cu Statele Unite de la data semnării prezentului acord, invocând ca motiv faptul că un stat membru sau mai multe state membre, resortisanții acestora sau ambii dețin controlul efectiv asupra companiei aeriene respective.

3.

Niciuna dintre părți nu poate să își exercite eventualele drepturi conferite de acordurile privind serviciile aeriene încheiate cu o țară terță pentru a refuza, a revoca, a suspenda sau a limita acordarea de autorizații sau permise oricăror companii aeriene din țara terță respectivă invocând ca motiv faptul că cealaltă parte, resortisanți ai acesteia sau ambii dețin controlul efectiv asupra companiei respective, cu condiția ca țara terță în cauză să fi stabilit relații de cooperare în domeniul serviciilor aeriene cu ambele părți.

4.

Comitetul mixt ține evidența țărilor terțe cu care ambele părți întrețin relații de cooperare în domeniul serviciilor aeriene.

Declarație comună

Reprezentanții Statelor Unite și cei ai Uniunii Europene și ai statelor membre ale acesteia au confirmat faptul că Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele sale membre, parafat la Bruxelles la 25 martie 2010, urmează să fie autentificat în celelalte limbi, în conformitate cu prevederile, fie printr-un schimb de scrisori anterior semnării protocolului, fie printr-o decizie a comitetului mixt ulterioară semnării protocolului.

Prezenta declarație comună face parte integrantă din protocol.

Pentru Statele Unite

John BYERLY (semnat)

25 martie 2010

Pentru Uniunea Europeană și statele sale membre

Daniel CALLEJA (semnat)

25 martie 2010

MEMORANDUMUL CONSULTĂRILOR

1.

Delegațiile care reprezintă Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, s-au reunit la Bruxelles în perioada 23-25 martie 2010 pentru a încheia negocierile pentru a doua etapă a acordului privind transportul aerian. Listele membrilor delegațiilor figurează ca document atașat A.

2.

Delegațiile au ajuns la un acord ad referendum cu privire la un Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la 25 și 30 aprilie 2007 (denumit în continuare „protocolul” și figurând ca document atașat B) și au parafat textul acestuia. Delegațiile intenționează să supună proiectul de protocol spre aprobare autorităților lor competente respective, în vederea intrării sale în vigoare în viitorul apropiat.

3.

În cadrul prezentului memorandum, trimiterile la acord și la articolele, alineatele și anexele acestuia se înțeleg ca fiind trimiteri la acord, astfel cum a fost modificat prin protocol.

4.

Delegația UE a confirmat că, în urma intrării în vigoare la 1 decembrie 2009 a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia și că, începând cu data respectivă, toate drepturile și obligațiile, precum și toate referirile la Comunitatea Europeană din cadrul acordului se referă la Uniunea Europeană.

5.

Delegațiile au afirmat că procedurile pentru recunoașterea reciprocă a constatărilor în temeiul legii privind capacitatea și naționalitatea companiilor aeriene prevăzute la noul articol 6a nu sunt menite să modifice condițiile prevăzute de actele cu putere de lege și actele administrative aplicate uzual în exploatarea serviciilor de transport aerian internațional de către părți, menționate la articolul 4 din acord.

6.

În ceea ce privește articolul 9, delegațiile și-au exprimat dorința de a continua cooperarea între UE și SUA în domeniul securității aviației, cu scopul de a ajunge, dacă este posibil, la un nivel maxim de încredere reciprocă în măsurile de securitate ale celeilalte părți, în conformitate cu actele cu putere de lege și cu actele administrative aplicabile, pentru a reduce dublarea inutilă a acestor măsuri.

7.

Delegațiile au precizat că, potrivit așteptărilor lor, cooperarea în domeniul securității ar trebui să includă consultări periodice cu privire la modificările aduse cerințelor existente, înainte de punerea în aplicare a acestora, în cazul în care acest lucru este fezabil, coordonarea strânsă a verificărilor aeroportuare și, dacă este posibil și oportun, inspectarea transportatorilor aerieni, precum și schimburi de informații privind noi tehnologii și proceduri în domeniul securității.

8.

Pentru încurajarea utilizării eficiente a resurselor disponibile, pentru consolidarea securității și promovarea facilitării circulației pasagerilor, delegațiile au remarcat beneficiile aduse de reacțiile rapide și, în măsura posibilului, coordonate la noile amenințări.

9.

Ambele delegații au indicat că prezentul protocol nu aduce atingere dispozițiilor convențiilor respective aflate în vigoare între un stat membru și Statele Unite pentru evitarea dublei impozitări pe venit și pe capital.

10.

În ceea ce privește articolul 15 alineatul (7), delegația UE a afirmat că printre aspectele abordate în acest domeniu ar trebui să se numere, printre altele, eficiența ecologică și integritatea tehnică a măsurilor respective, necesitatea de a evita denaturarea concurenței și relocarea emisiilor de dioxid de carbon și, acolo unde este cazul, oportunitatea asocierii și integrării reciproce a acestor măsuri și modul în care poate fi realizat acest lucru. Delegația SUA a remarcat că se așteaptă ca, în cadrul elaborării recomandărilor, să se axeze, inter alia, pe coerența cu Convenția de la Chicago și pe promovarea obiectivelor acordului.

11.

Cele două delegații au subliniat că nicio dispoziție a acordului nu afectează în niciun fel pozițiile lor juridice și strategice cu privire la diverse aspecte de mediu legate de aviație.

12.

Pentru recunoașterea obiectivelor de mediu comune, delegațiile au elaborat o Declarație comună privind cooperarea în domeniul mediului, care figurează ca document atașat C la prezentul Memorandum al consultărilor.

13.

Delegația UE a reafirmat intenția UE de a-și continua eforturile, prin intermediul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, în vederea stabilirii de obiective globale de reducere a emisiilor pentru sectorul aviatic internațional.

14.

Delegațiile SUA și UE au reafirmat intențiile SUA și UE de a acționa, prin intermediul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră provenind din sectorul aviatic internațional. Ambele delegații au remarcat, de asemenea, contribuțiile sectorului aviatic în favoarea acestui proces.

15.

Ambele delegații au remarcat că menționarea abordării echilibrate de la articolul 15 alineatul (4) se referă la Rezoluția A35-5, adoptată cu unanimitate de voturi cu ocazia celei de-a 35-a adunări a OACI. Delegațiile au subliniat că toate aspectele principiului abordării echilibrate stabilite în rezoluția respectivă sunt relevante și importante, inclusiv recunoașterea faptului că „Statele au obligații juridice relevante, acorduri existente, legislație în vigoare și politici stabilite, care pot influența punerea în aplicare de către acestea a abordării echilibrate introduse de OACI”.

16.

Ambele delegații s-au exprimat în favoarea aplicării „Orientărilor privind abordarea echilibrată a zgomotului produs de aeronave” elaborate de OACI, publicate în prezent în Documentul OACI nr. 9829 (a 2-a ediție).

17.

În ceea ce privește articolul 15 alineatul (5) litera (a), delegația UE a remarcat că, în conformitate cu definiția de la articolul 2 litera (f) din Directiva 2002/30/CE, termenul „părți interesate” înseamnă „persoanele fizice sau juridice afectate sau susceptibile de a fi afectate sau care au un interes legitim în introducerea măsurilor de reducere a zgomotului, inclusiv a restricțiilor de exploatare”. De asemenea, delegația UE a remarcat că, în conformitate cu articolul 10 din directiva respectivă, statele membre trebuie să asigure, în vederea aplicării articolelor 5 și 6 din directivă, stabilirea de proceduri pentru consultarea părților interesate în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

18.

Recunoscând provocările legate de creșterea mobilității transfrontaliere a lucrătorilor și a structurii companiilor, delegația UE a remarcat că Comisia Europeană monitorizează îndeaproape situația, având în vedere noi inițiative destinate să îmbunătățească punerea în aplicare, aplicarea și controlul aplicării legislației în acest domeniu. Delegația UE s-a referit, de asemenea, la activitatea desfășurată de Comisia Europeană în privința acordurilor dintre companiile transnaționale și s-a arătat dispusă să informeze comitetul mixt cu privire la acestea și la alte inițiative asemănătoare, după caz.

19.

Delegația SUA a menționat că în Statele Unite principiul care permite selectarea unui singur reprezentant pentru o anumită clasă sau categorie de angajați din cadrul unei companii aeriene a contribuit la promovarea drepturilor lucrătorilor din cadrul companiilor aeriene, fie că fac parte din personalul de zbor sau din cel de la sol, de a se organiza, a negocia și a pune în aplicare contracte colective de muncă.

20.

Ambele delegații au remarcat că, în cazul în care una dintre părți ia măsuri ce contravin dispozițiilor acordului, inclusiv dispozițiilor articolului 21, cealaltă parte poate recurge la orice măsuri adecvate și proporționale, în conformitate cu legislația internațională, inclusiv cu acordul.

21.

În ceea ce privește articolul 21 alineatul (4), delegația UE a indicat că analiza menționată la alineatul respectiv va fi realizată de către Comisia Europeană ex officio sau ex parte.

22.

Delegațiile au indicat că drepturile de trafic menționate la articolul 21 alineatul (4) litera (a) ar urma să se adauge celor acordate Uniunii Europene și statelor sale membre prin articolul 3 din acord.

23.

Delegațiile și-au exprimat satisfacția cu privire la cooperarea dintre Departamentul Transporturilor din SUA și Comisia Europeană, astfel cum se prevede în acord, având în vedere obiectivul comun de a îmbunătăți cunoașterea reciprocă a legilor, procedurilor și practicilor regimurilor concurențiale ale celor două părți, precum și a impactului efectiv sau potențial al evoluțiilor din sectorul transportului aerian asupra concurenței din acest sector.

24.

Delegațiile au exprimat angajamentul autorităților respective din domeniul concurenței în favoarea dialogului, a cooperării și a principiului transparenței, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv protecția informațiilor comerciale confidențiale. Delegațiile au afirmat, de asemenea, că autoritățile respective din domeniul concurenței sunt dispuse să ofere orientări cu privire la cerințele procedurale, dacă este cazul.

25.

Delegațiile au indicat că orice comunicare adresată comitetului mixt sau altui organism cu privire la cooperare în conformitate cu anexa 2 trebuie să respecte normele care reglementează divulgarea informațiilor confidențiale sau sensibile pentru piață.

26.

În sensul punctului 4 din anexa 6, delegațiile au declarat că se așteaptă ca, în termen de un an de la semnarea protocolului, comitetul mixt să elaboreze criteriile corespunzătoare pentru a stabili dacă țările întrețin bune relații de cooperare în domeniul serviciilor aeriene.

27.

Delegațiile au salutat participarea reprezentanților Islandei și Norvegiei ca observatori în cadrul delegației UE și au indicat că, în cadrul comitetului mixt, se vor continua eforturile în vederea elaborării unei propuneri cu privire la condițiile și procedurile care ar permite Islandei și Norvegiei să adere la acord, astfel cum a fost modificat prin protocol.

28.

Ambele delegații au declarat că se așteaptă ca autoritățile aeronautice respective să permită desfășurarea de operațiuni conforme cu prevederile acordului, astfel cum a fost modificat prin protocol, pe baza bunei înțelegeri și a reciprocității sau pe bază administrativă, începând cu data semnării protocolului.

Pentru delegația Uniunii Europene și a statelor sale membre

Daniel CALLEJA

Pentru delegația Statelor Unite ale Americii

John BYERLY

Document atașat C

Declarație comună privind cooperarea în domeniul mediului

Delegația Statelor Unite și delegația Uniunii Europene și a statelor sale membre au reafirmat importanța capitală a reducerii impactului aviației internaționale asupra mediului. Acestea și-au exprimat angajamentul comun în favoarea obiectivelor de mediu stabilite cu ocazia celei de-a 35-a adunări a Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), mai precis s-au angajat să depună eforturi pentru:

(a)

a limita sau a reduce numărul de persoane afectate de nivelul semnificativ de zgomot produs de aeronave;

(b)

a limita sau a reduce impactul emisiilor din sectorul aviatic asupra calității locale a aerului; și

(c)

a limita sau a reduce impactul emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul aviatic asupra climei mondiale.

Delegațiile au recunoscut rezultatele celei de-a 15-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și ale Acordului de la Copenhaga, inclusiv recunoașterea comună a opiniei științifice potrivit căreia creșterea temperaturii globale nu ar trebui să depășească două grade Celsius.

Delegațiile au confirmat dorința puternică a părților și disponibilitatea acestora de a conlucra pentru a continua progresele realizate în cadrul reuniunii la nivel înalt a OACI privind aviația internațională și schimbările climatice, urmărind să se alăture partenerilor internaționali într-un efort colectiv al OACI de a stabili un program mai ambițios, care să includă obiective solide, un cadru pentru măsurile bazate pe piață și luarea în considerare a nevoilor speciale ale țărilor în curs de dezvoltare.

Ambele părți și-au afirmat angajamentul de a colabora în cadrul Comitetului OACI pentru protecția mediului în aviație (CAEP) pentru a asigura finalizarea la timp și eficientă a programului său de lucru, inclusiv adoptarea unui standard global privind emisiile de CO2 ale aeronavelor și alte măsuri cu privire la schimbările climatice, la zgomot și la calitatea aerului.

Delegațiile au subliniat importanța reducerii impactului aviației asupra mediului prin:

continuarea cooperării în cadrul programelor de modernizare a managementului traficului aerian NextGen și SESAR, inclusiv programul AIRE (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions);

încurajarea și accelerarea, în funcție de necesități, a dezvoltării și punerii în aplicare a unor noi tehnologii aeronautice și a unor combustibili alternativi durabili, inclusiv prin inițiativa Clean Sky Joint Technology, prin programul CLEEN (Continuous Low Energy, Emissions and Noise) și prin inițiativele CAAFI (Commercial Aviation Alternative Fuels) și SWAFEA (Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation); și

colaborarea cu comunitatea științifică, de exemplu prin intermediul Impacts and Science Group al CAEP, pentru o mai bună înțelegere și cuantificare a efectelor aviației asupra mediului, cum ar fi impactul asupra sănătății și efectele climatice care nu sunt legate de emisiile de CO2.


REGULAMENTE

25.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/20


REGULAMENTUL (UE) NR. 756/2010 AL COMISIEI

din 24 august 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexele IV și V

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (1), în special articolul 7 alineatul (4) litera (a) și alineatul (5), precum și articolul 14,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 implementează în legislația Uniunii angajamentele stabilite în Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (denumită în continuare „Convenția”) și aprobate prin Decizia 2006/507/CE a Consiliului din 14 octombrie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (2), precum și în Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți (denumit în continuare „Protocolul”) aprobat prin Decizia 2004/259/CE a Consiliului din 19 februarie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți (3).

(2)

Ca urmare a nominalizărilor de substanțe primite din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre, a Norvegiei și a Mexicului, Comitetul de examinare a poluanților organici persistenți, instituit în temeiul Convenției, și-a finalizat activitatea cu privire la cele nouă substanțe propuse, despre care s-a constatat că respectă criteriile din Convenție. La cea de a patra Conferință a Părților la Convenție, desfășurată în perioada 4-8 mai 2009 (denumită în continuare „COP4”), s-a convenit adăugarea tuturor celor nouă substanțe în anexele la Convenție.

(3)

Anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 trebuie modificate astfel încât să se ia în considerare noile substanțe adăugate în urma COP4.

(4)

COP4 a decis includerea în anexa A (Eliminări) la Convenție a substanțelor clordecon, hexabromodifenil și a hexaclorciclohexanilor, inclusiv lindan. Aceste substanțe sunt incluse în anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 deoarece sunt enumerate în Protocol.

(5)

COP4 a decis includerea pentaclorbenzenului în anexa A (Eliminări) la Convenție. În consecință, pentaclorbenzenul trebuie adăugat în anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004, cu indicarea concentrațiilor limită maxime corespunzătoare, care au fost stabilite prin aplicarea metodologiei utilizate la stabilirea valorilor limită pentru poluanții organici persistenți (denumiți în continuare „POP”) în Regulamentul (CE) nr. 1195/2006 al Consiliului din 18 iulie 2006 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (4) și în Regulamentul (CE) nr. 172/2007 al Consiliului din 16 februarie 2007 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (5). Aceste concentrații limită maxime provizorii trebuie revizuite în lumina rezultatelor studiului privind implementarea dispozițiilor privind deșeurile din Regulamentul (CE) nr. 850/2004, care urmează să fie realizat în numele Comisiei.

(6)

COP4 a decis adăugarea acidului perfluoroctan sulfonic și a derivaților săi (denumiți în continuare „PFOS”) în anexa B (Restricții) la Convenție, cu excepții pentru anumite aplicații. Utilizarea PFOS este în prezent permisă pentru anumite aplicații. Din cauza duratei de viață a articolelor care conțin PFOS, aceste articole vor continua să se regăsească în fluxul de deșeuri timp de câțiva ani, deși volumul lor va fi în scădere. Ar putea fi întâmpinate dificultăți practice de identificare a anumitor materiale care conțin PFOS în cadrul unui anumit flux de deșeuri. Informațiile actuale privind cantitățile și concentrațiile de PFOS în articole și în deșeuri nu sunt suficiente. Extinderea la PFOS a obligației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 850/2004 de a distruge sau de a transforma ireversibil conținutul de poluanți organici persistenți în cazul deșeurilor a căror concentrație de POP depășește valorile limită din anexa IV ar putea avea implicații asupra sistemelor de reciclare existente, fapt care ar putea afecta o altă prioritate din domeniul mediului, aceea de a asigura utilizarea sustenabilă a resurselor. În acest scop, se enumeră PFOS în anexele IV și V fără a se indica limite ale concentrațiilor.

(7)

COP4 a decis să adauge tetrabromodifenileterul, pentabromodifenileterul, hexabromodifenileterul și heptabromodifenileterul, denumite în continuare „bifenileteri polibromurați”, în anexa A (Eliminări) la Convenție. Comercializarea și utilizarea pentabromodifenileterului și a octabromodifenileterului au fost restricționate în Uniune prin introducerea unei concentrații limită maxime de 0,1 % din greutate, în temeiul anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (6). Pentabromodifenileterul, hexabromodifenileterul, heptabromodifenileterul și tetrabromodifenileterul nu sunt în prezent comercializate pe piața Uniunii Europene, deoarece fac obiectul restricțiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (7) și de Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (8). Totuși, din cauza duratei de viață a produselor care conțin acești bifenileteri polibromurați, produsele scoase din uz care conțin aceste substanțe vor continua să se regăsească în fluxul de deșeuri timp de câțiva ani. Având în vedere dificultățile practice de identificare a materialelor care conțin bifenileteri polibromurați într-o fracțiune de deșeuri mixte și în condițiile lipsei actuale de informații științifice globale cu privire la cantitățile de bifenileteri polibromurați din articole și deșeuri, extinderea la aceste noi substanțe a obligației de a distruge sau de a transforma ireversibil conținutul de poluanți organici persistenți în cazul deșeurilor a căror concentrație de POP depășește valorile limită din anexa IV ar putea pune în pericol sistemele de reciclare existente, fapt care ar putea compromite utilizarea sustenabilă a resurselor. Această problemă a fost recunoscută de COP4 și s-au convenit derogări specifice pentru reciclarea neîntreruptă a deșeurilor care conțin bifenileterii polibromurați incluși pe listă, chiar dacă aceasta ar putea conduce la reciclarea poluanților organici persistenți. Prin urmare, aceste excepții trebuie introduse în Regulamentul (CE) nr. 850/2004.

(8)

Pentru a se evita denaturarea pieței interne, se impune instituirea de limite maxime uniforme ale concentrațiilor la nivelul Uniunii. S-au stabilit concentrații limită maxime provizorii pentru pentaclorbenzen în anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 pe baza datelor disponibile și în virtutea aplicării principiului precauției.

(9)

Având în vedere lipsa de informații științifice globale privind cantitățile și concentrațiile în articole și deșeuri, precum și absența scenariilor de expunere, în această etapă nu se pot stabili concentrații limită maxime pentru PFOS și pentru bifenileteri polibromurați în anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Sub rezerva disponibilității unor noi informații și a examinării de către Comisie, se vor propune noi limite pentru POP, având în vedere obiectivele regulamentului privind poluanții organici persistenți.

(10)

În conformitate cu articolul 22 din Convenție, modificările la anexele A, B și C la aceasta intră în vigoare la un an de la data comunicării de către depozitar a unei modificări, și anume la 26 august 2010. În consecință și din motive de consecvență, prezentul regulament trebuie să se aplice începând cu aceeași dată.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin Directiva 75/442/CEE a Consiliului (9). Intrarea în vigoare a prezentului regulament are caracter urgent,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se înlocuiește cu anexa I la prezentul regulament.

(2)   Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 26 august 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 august 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(2)  JO L 209, 31.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 81, 19.3.2004, p. 35.

(4)  JO L 217, 8.8.2006, p. 1.

(5)  JO L 55, 23.2.2007, p. 1.

(6)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(7)  JO L 164, 26.6.2009, p. 7.

(8)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(9)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39.


ANEXA I

„ANEXA IV

Lista substanțelor supuse dispozițiilor privind gestionarea deșeurilor stabilite la articolul 7

Substanța

Nr. CAS

Nr. CE

Concentrația limită menționată la articolul 7 alineatul (4) litera (a)

Tetrabromodifenileter C12H6Br4O

 

 

 

Pentabromodifenileter C12H5Br5O

 

 

 

Hexabromodifenileter C12H4Br6O

 

 

 

Heptabromodifenileter C12H3Br7O

 

 

 

Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi (PFOS) C8F17SO2X

[X = OH, sare metalică (O-M+), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri]

 

 

 

Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-triclor- 2,2-bis(4-clorfenil) etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaclor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaclorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Clordecon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaclorbenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Bifenili policlorurați (PCB)

1336-36-3 și altele

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabromdifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Limita se calculează în PCDD și PCDF în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Acolo unde este cazul, se aplică metoda de calcul stabilită în standardele europene EN 12766-1 și EN 12766-2.”


ANEXA II

În anexa V partea 2 din Regulamentul (CE) nr. 850/2004, tabelul se înlocuiește cu tabelul următor:

„Deșeuri conform clasificării din Decizia 2000/532/CE

Concentrații limită maxime ale substanțelor prevăzute în anexa IV (1)

Modul de funcționare

10

DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE

Aldrin: 5 000 mg/kg

Clordan: 5 000 mg/kg

Clordecon:

5 000 mg/kg

DDT (1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil) etan): 5 000 mg/kg

Dieldrin: 5 000 mg/kg

Endrin: 5 000 mg/kg

Heptabromodifenileter (C12H3Br7O)

Heptaclor: 5 000 mg/kg

Hexabromodifenil: 5 000 mg/kg

Heptabromodifenileter (C12H4Br6O)

Hexaclorobenzen: 5 000 mg/kg

Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan:

5 000 mg/kg

Mirex: 5 000 mg/kg

Pentabromodifenileter (C12H5Br5O)

Pentaclorbenzen: 5 000 mg/kg

Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi (PFOS)

(C8F17SO2X)

[X = OH, sare metalică (O-M+), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri]

Bifenili policlorurați (PCB) (5): 50 mg/kg

Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg

Tetrabromodifenileter (C12H6Br4O)

Toxafen: 5 000 mg/kg

Depozitare permanentă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

1.

depozitarea se realizează în una dintre locațiile următoare:

formațiuni de rocă dură sigure, profunde, subterane;

mine de sare;

o deponie pentru deșeuri periculoase, cu condiția ca deșeurile să fie solidificate sau parțial stabilizate dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, după cum se impune în vederea clasificării deșeurilor în subcapitolul 1903 din Decizia 2000/532/CE;

2.

sunt respectate dispozițiile Directivei 1999/31/CE a Consiliului (3) și ale Deciziei 2003/33/CE a Consiliului (4);

3.

s-a demonstrat că operațiunea aleasă este preferabilă din punct de vedere ecologic.

10 01

Deșeuri provenite de la centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19)

10 01 14 * (2)

Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare cu conținut de substanțe periculoase

10 01 16 *

Cenușă zburătoare de la coincinerare cu conținut de substanțe periculoase

10 02

Deșeuri provenite din industria fierului și oțelului

10 02 07 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

10 03

Deșeuri din pirometalurgia aluminiului

10 03 04 *

Zguri de la topirea primară

10 03 08 *

Zguri saline de la topirea secundară

10 03 09 *

Scorii negre de la topirea secundară

10 03 19 *

Praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 03 21 *

Alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe periculoase

10 03 29 *

Deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, cu conținut de substanțe periculoase

10 04

Deșeuri din pirometalurgia plumbului

10 04 01 *

Zguri de la topirea primară și secundară

10 04 02 *

Scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 04 04 *

Praf din gazele de ardere

10 04 05 *

Alte particule și praf

10 04 06 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 05

Deșeuri din pirometalurgia zincului

10 05 03 *

Praf din gazele de ardere

10 05 05 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 06

Deșeuri din pirometalurgia cuprului

10 06 03 *

Praf din gazele de ardere

10 06 06 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 08

Deșeuri din pirometalurgia altor metale neferoase

10 08 08 *

Zgură salină de la topirea primară și secundară

10 08 15 *

Praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 09

Deșeuri din turnarea metalelor feroase

10 09 09 *

Praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase

16

DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ

16 11

Deșeuri din materiale de căptușire și refractare

16 11 01 *

Materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice cu conținut de substanțe periculoase

16 11 03 *

Alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

17

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)

17 01

Beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 06 *

Amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase

17 05

Pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03 *

Pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 09

Alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 02 *

Deșeuri din construcții și demolări care conțin PCB-uri, cu excepția echipamentelor care conțin PCB-uri

17 09 03 *

Alte deșeuri din construcții și demolări cu conținut de substanțe periculoase

19

DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL

19 01

Deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor

19 01 07 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 11 *

Cenușă de vatră și zgură cu conținut de substanțe periculoase

19 01 13 *

Cenuși zburătoare cu conținut de substanțe periculoase

19 01 15 *

Praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase

19 04

Deșeuri vitrificate și deșeuri provenite din vitrificare

19 04 02 *

Cenușă zburătoare și alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03 *

Fază solidă nevitrificată


(1)  Aceste limite se aplică exclusiv unei deponii pentru deșeuri periculoase și nu se aplică instalațiilor de depozitare subterană permanentă pentru deșeuri periculoase, inclusiv mine de sare.

(2)  Toate deșeurile marcate cu un asterisc * se consideră deșeuri periculoase în conformitate cu Directiva 91/689/CEE și fac obiectul prevederilor respectivei directive.

(3)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

(4)  JO L 11, 16.1.2003, p. 27.

(5)  Se aplică metoda de calcul stabilită în standardele europene EN 12766-1 și EN 12766-2.

(6)  Limita se calculează în PCDD și PCDF în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003”


25.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/29


REGULAMENTUL (UE) NR. 757/2010 AL COMISIEI

din 24 august 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexele I și III

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 implementează în legislația Uniunii angajamentele stabilite în Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (denumită în continuare „Convenția”) și aprobate prin Decizia 2006/507/CE a Consiliului din 14 octombrie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (2), precum și în Protocolul la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți (denumit în continuare „Protocolul”) aprobat prin Decizia 2004/259/CE a Consiliului din 19 februarie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți (3).

(2)

Ca urmare a nominalizărilor de substanțe primite din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre, a Norvegiei și a Mexicului, Comitetul de examinare a poluanților organici persistenți, instituit în temeiul Convenției, și-a încheiat activitatea cu privire la cele nouă substanțe propuse, despre care s-a constatat că respectă criteriile din Convenție. Cu ocazia celei de a patra Conferințe a Părților la Convenție, desfășurată în perioada 4-8 mai 2009 (denumită în continuare „COP4”), s-a convenit adăugarea tuturor celor nouă substanțe în anexele la Convenție.

(3)

Ținând cont de deciziile luate cu ocazia COP4, este necesară actualizarea anexelor I și III la Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 trebuie modificată pentru a se lua în considerare faptul că substanțele pot fi enumerate doar în Convenție.

(4)

COP4 a decis includerea a opt dintre substanțe în anexa A (Eliminare) la Convenție. Cea de a noua substanță, acidul perfluoroctan sulfonic și derivații săi (denumiți în continuare „PFOS”), este utilizată în continuare pe scară largă în lumea întreagă, iar COP4 a decis să o includă în anexa B (Restricție), prevăzând totodată o serie de derogări. Regulamentul (CE) nr. 850/2004 are o structură similară, având o anexă I (Interdicții) și o anexă II (Limitări). Convenția prevede obligații de interzicere sau limitare a producerii, utilizării, importării și exportării substanțelor enumerate în anexele A și B. Prin includerea substanței vizate de deciziile COP4 în Regulamentul (CE) nr. 850/2004, domeniul de aplicare a limitărilor este adus în conformitate cu decizia COP4, în măsura în care Regulamentul (CE) nr. 850/2004 include, pe lângă restricționarea introducerii pe piață, condițiile referitoare la producerea, utilizarea și gestionarea deșeurilor.

(5)

Introducerea pe piață și utilizarea PFOS-urilor au fost restricționate în Uniune în temeiul anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). Restricția privind PFOS actualmente în vigoare în Uniune conține doar câteva derogări comparativ cu cele incluse în decizia COP4. PFOS-urile au figurat și în lista din anexa I la Protocolul revizuit, adoptat la 18 decembrie 2009. În consecință, PFOS-urile trebuie să figureze alături de celelalte opt substanțe în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Derogările aplicabile PFOS-urilor care figurează în anexa XVII sunt reportate și incluse, doar cu câteva modificări, în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Derogările trebuie să fie condiționate, după caz, de utilizarea celor mai bune tehnici disponibile. Derogarea specifică referitoare la utilizarea PFOS-urilor ca agenți tensioactivi utilizați în sisteme controlate de acoperire galvanică este limitată în timp în conformitate cu decizia COP4. Termenul limită poate fi prelungit, dacă acest lucru este justificabil din punct de vedere tehnic, cu condiția obținerii aprobării în acest sens din partea Conferinței Părților la Convenție. Statele membre trebuie să întocmească, la fiecare patru ani, rapoarte privind utilizarea derogărilor acordate. Ca parte la Convenție, Uniunea Europeană trebuie să îi prezinte un raport întocmit pe baza rapoartelor statelor membre. Comisia trebuie să continue examinarea derogărilor restante și a disponibilității unor substanțe sau tehnologii alternative mai sigure.

(6)

Este necesar să se definească, pentru PFOS-uri, dispozițiile articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 referitor la substanțele care apar ca urme neintenționate de contaminanți, pentru a asigura armonizarea aplicării și controlului respectivului regulament, garantându-se totodată respectarea Convenției. În temeiul anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, PFOS-urile puteau fi utilizate în cantități care nu depășeau anumite praguri. Până la punerea la dispoziție a unor informații suplimentare, pragurile stabilite în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru PFOS-urile prezente în articole trebuie să corespundă unui nivel sub care PFOS-urile nu pot fi utilizate în mod judicios, permițându-se totodată controlul și aplicarea cu ajutorul metodelor existente. Prin urmare, aceste praguri trebuie să limiteze utilizarea PFOS-urilor la un nivel corespunzător urmelor neintenționate de contaminanți. Pentru PFOS-urile utilizate ca substanțe sau prezente în preparate, prezentul regulament trebuie să stabilească un prag corespunzător unui nivel similar. Pentru a exclude posibilitatea utilizării intenționate, acest nivel trebuie să fie inferior nivelului aplicat în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(7)

Introducerea pe piață și utilizarea pentabromodifenileterului și a octobromodifenileterului au fost restricționate în Uniune în temeiul anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 la o limită maximă de concentrație de 0,1 procente masice sub care acesta nu este considerat ca restricționat. COP4 a decis să includă pe listă congenerii prezenți în formele comerciale de pentabromodifenileteri și octabromodifenileteri având caracteristici de poluanți organici persistenți. Din motive de coerență, este necesar ca, pentru includerea în Regulamentul (CE) nr. 850/2004 a derivaților identificați de COP4 ca având caracteristici de poluanți organici persistenți, să se recurgă la abordarea din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; prin urmare, derivații hexabromodifenileter, heptabromodifenileter, tetrabromodifenileter și pentabromodifenileter trebuie incluși în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004.

(8)

Este necesar să se definească, pentru difenileterii polibromurați (PBDE), dispozițiile articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 referitor la substanțele care apar ca urme neintenționate de contaminanți, pentru a asigura armonizarea aplicării și controlului respectivului regulament, garantându-se totodată respectarea Convenției. Prezentul regulament trebuie să stabilească un prag fix de urme neintenționate de contaminanți pentru PBDE-urile prezente în substanțe, preparate și articole. Cu condiția punerii la dispoziție a unor informații suplimentare și a efectuării de către Comisie a unei reexaminări, în conformitate cu obiectivele prezentului regulament, este necesar ca pragurile stabilite în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru PBDE-urile prezente în articole confecționate din materiale reciclate să limiteze utilizarea PBDE-urilor la urmele neintenționate de contaminanți, însemnând că aceste praguri trebuie să corespundă unui nivel sub care PBDE-urile nu pot fi utilizate în mod judicios permițându-se totodată controlul și aplicarea cu ajutorul metodelor existente. Pentru PBDE-urile utilizate ca substanțe sau prezente în preparate sau articole, prezentul regulament trebuie să stabilească un prag corespunzător unui nivel similar.

(9)

Este necesar să se clarifice faptul că interdicția de la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 nu se aplică articolelor care conțin PBDE-uri și PFOS-uri aflate deja în uz la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(10)

Este necesar ca DDT și hexaclorciclohexanii (HCH), inclusiv lindanul, să fie incluși pe listă fără derogări. Partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 autorizează statele membre să continue producția și utilizarea DDT pentru producția de dicofol. Niciun stat membru nu face actualmente uz de derogare. Mai mult, nu s-a permis includerea dicofolului în anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (5) și nici în Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (6). Prin urmare, derogarea respectivă trebuie eliminată. HCH, inclusiv lindanul, figurează pe lista aflată în partea B a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004, cu două derogări specifice pentru anumite utilizări caracteristice. Derogările au expirat la 1 septembrie 2006 și la 31 decembrie 2007 și, prin urmare, trebuie eliminate.

(11)

În conformitate cu deciziile COP4, pentaclorbenzenul trebuie adăugat în anexele I și III la Regulamentul (CE) nr. 850/2004, pentru a face astfel obiectul unei interdicții generale, precum și al dispozițiilor de limitare a emisiilor prevăzute de respectivul regulament. Clordeconul și hexabromodifenilul trebuie transferate în anexa I partea A, deoarece aceste substanțe sunt în prezent incluse în ambele instrumente internaționale.

(12)

În conformitate cu articolul 22 din Convenție, modificările la anexele A, B și C la aceasta intră în vigoare la un an de la data comunicării de către depozitar a unei modificări, și anume la 26 august 2010. În consecință și din motive de coerență, prezentul regulament trebuie să se aplice începând cu aceeași dată. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare de urgență.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului stabilit prin Directiva 67/548/CEE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și III la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 26 august 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 august 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(2)  JO L 209, 31.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 81, 19.3.2004, p. 35.

(4)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(6)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.


ANEXĂ

1.

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

Partea A –   Substanțe incluse în Convenție și în Protocol, precum și substanțe incluse doar în Convenție

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

Tetrabromodifenileter

C12H6Br4O

 

 

1.

În scopul acestei intrări, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de tetrabromodifenileter mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente masice) prezente în substanțe, preparate, articole sau care intră în alcătuirea părților ignifuge ale articolelor.

2.

Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea pentru:

(a)

fără a aduce atingere literei (b), articolele și preparatele prezentând concentrații de tetrabromodifenileter sub 0,1 procente masice, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare;

(b)

echipamentele electrice și electronice care fac obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

3.

Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 și care conțin tetrabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

Pentabromodifenileter

C12H5Br5O

 

 

1.

În scopul acestei intrări, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de pentabromodifenileter mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente masice) prezente în substanțe, preparate, articole sau care intră în alcătuirea părților ignifuge ale articolelor.

2.

Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea pentru:

(a)

fără a aduce atingere literei (b), articolele și preparatele prezentând concentrații de pentabromodifenileter sub 0,1 procente masice, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare;

(b)

echipamentele electrice și electronice care fac obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2002/95/CE.

3.

Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 și care conțin pentabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

Hexabromodifenileter

C12H4Br6O

 

 

1.

În scopul acestei intrări, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de hexabromodifenileter mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente masice) prezente în substanțe, preparate, articole sau care intră în alcătuirea părților ignifuge ale articolelor.

2.

Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea pentru:

(a)

fără a aduce atingere literei (b), articolele și preparatele prezentând concentrații de hexabromodifenileter sub 0,1 procente masice, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare;

(b)

echipamentele electrice și electronice care fac obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2002/95/CE.

3.

Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 și care conțin hexabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

Heptabromodifenileter

C12H3Br7O

 

 

1.

În scopul acestei intrări, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de heptabromodifenileter mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente masice) prezente în substanțe, preparate, articole sau care intră în alcătuirea părților ignifuge ale articolelor.

2.

Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea pentru:

(a)

fără a aduce atingere literei (b), articolele și preparatele prezentând concentrații de heptabromodifenileter sub 0,1 procente masice, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare;

(b)

echipamentele electrice și electronice care fac obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2002/95/CE.

3.

Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 și care conțin heptabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi (PFOS)

C8F17SO2X

[X = OH, sare metalică (O-M+), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri]

 

 

1.

În scopul acestei intrări, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de PFOS mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente masice) prezente în substanțe sau în preparate.

2.

În scopul acestei intrări, se aplică articolul 4 alineatul (1) litera (b) concentrațiilor de PFOS în produse sau articole semifinite sau în componente ale acestora, în cazul în care concentrația de PFOS este mai mică de 0,1 procente masice, calculată în raport cu masa componentelor distincte din punct de vedere structural sau microstructural care conțin PFOS sau, pentru textile sau alte materiale acoperite, în cazul în care cantitatea de PFOS este mai mică de 1 μg/m2 de material acoperit.

3.

Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 și care conțin PFOS ca element constitutiv al acestor articole. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

4.

Spumele de stingere a incendiilor introduse pe piață înainte de 27 decembrie 2006 pot fi utilizate până la 27 iunie 2011.

5.

În cazul în care cantitatea emisă în mediu este redusă la minimum, se autorizează producerea și introducerea pe piață pentru următoarele utilizări specifice, cu condiția ca statele membre să prezinte Comisiei, la fiecare patru ani, rapoarte privind progresele înregistrate în materie de eliminare a PFOS-urilor:

(a)

până la 26 august 2015, agenți tensioactivi utilizați în sisteme de acoperiri galvanice controlate;

(b)

straturi de protecție la gravare sau acoperiri cu straturi antireflectante pentru procedeele fotolitografice;

(c)

acoperiri fotografice aplicate pe filme, hârtie sau forme de tipar;

(d)

agenți antipulverizare pentru cromări (cu crom VI) dure, altele decât cele decorative, pentru sisteme în buclă închisă;

(e)

fluide hidraulice pentru aviație.

Dacă derogările de la literele (a)-(e) de mai sus vizează producerea sau utilizarea în cadrul unei instalații care face obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), se aplică cele mai bune tehnici disponibile de prevenire și reducere la minimum a emisiilor de PFOS, descrise în informațiile publicate de Comisie în temeiul articolului 17 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2008/1/CE.

De îndată ce vor fi disponibile noi informații privind modalitățile de utilizare și substanțele sau tehnologiile alternative mai sigure pentru utilizările vizate la literele (b)-(e), Comisia va examina derogările menționate la al doilea paragraf, astfel încât:

(i)

utilizările PFOS să fie eliminate treptat, de îndată ce utilizarea alternativelor mai sigure este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic;

(ii)

o derogare să poată fi prelungită doar pentru utilizări esențiale pentru care nu există alternative mai sigure și atunci când au fost comunicate acțiunile întreprinse pentru găsirea de alternative mai sigure;

(iii)

emisiile de PFOS în mediu au fost reduse la minimum prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

6.

Odată ce standardele sunt adoptate de Comitetul European pentru Standardizare (CEN), ele sunt utilizate ca metode analitice de încercare pentru testarea conformității substanțelor, preparatelor și articolelor cu dispozițiile punctelor 1 și 2.

DDT [1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil) etan]

50-29-3

200-024-3

Clordan

57-74-9

200-349-0

Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptaclor

76-44-8

200-962-3

Hexaclorbenzen

118-74-1

200-273-9

Clordecon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentaclorbenzen

608-93-5

210-172-5

Bifenili policlorurați (PCB)

1336-36-3 și altele

215-648-1 și altele

Fără a aduce atingere Directivei 96/59/CE, se aprobă utilizarea articolelor care se află deja în uz la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

Hexabromdifenil

36355-01-8

252-994-2


Partea B –   Substanțe enumerate doar în protocol

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

—”

 

 

 

2.

În anexa III se adaugă următoarea substanță:

„Pentaclorbenzen (Nr. CAS 608-93-5)”.


(1)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(2)  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.


25.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/37


REGULAMENTUL (UE) NR. 758/2010 AL COMISIEI

din 24 august 2010

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța valnemulină

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Ar trebui stabilită, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009, limita maximă de reziduuri pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniunea Europeană în medicamentele de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin alimente sau în produse biocide folosite la creșterea animalelor.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în funcție de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 din 22 decembrie 2009 al Comisiei privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (2).

(3)

Valnemulina este inclusă în prezent în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ca substanță permisă pentru mușchii, ficatul și rinichii de porcine.

(4)

A fost înaintată Agenției Europene pentru Medicamente o cerere de extindere a rubricii actuale rezervate valnemulinei pentru a include iepurii.

(5)

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar a recomandat extinderea rubricii respective pentru a include mușchii, ficatul și rinichii de iepuri.

(6)

Prin urmare, rubrica rezervată valnemulinei în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificată pentru a include iepurii.

(7)

Este adecvat să se stabilească un termen rezonabil care să permită părților interesate în cauză să adopte eventualele măsuri necesare pentru a se conforma noilor LMR.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 24 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 august 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

Rubrica rezervată valnemulinei în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 este înlocuită de următorul text:

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie de animale

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții [conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Valnemulină

Valnemulină

Porcine, iepuri

50 μg/kg

Mușchi

NICI O MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice”

500 μg/kg

Ficat

100 μg/kg

Rinichi


25.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/39


REGULAMENTUL (UE) NR. 759/2010 AL COMISIEI

din 24 august 2010

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța tildipirozină

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Ar trebui stabilită, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009, limita maximă de reziduuri pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniunea Europeană în medicamente de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin alimente sau în produse biocide folosite la creșterea animalelor.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în funcție de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (2).

(3)

O cerere de stabilire a limitelor maxime de reziduuri (denumite în continuare „LMR”) pentru tildipirozină în specia bovină și în specia porcină a fost înaintată Agenției Europene pentru Medicamente.

(4)

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (denumit în continuare „CMUV”) a recomandat stabilirea unei LMR provizorii pentru tildipirozină pentru mușchii, grăsimea, ficatul și rinichii de bovine, cu excepția animalelor de la care se obține lapte destinat consumului uman. LMR provizorii stabilite pentru mușchi nu ar trebui să se aplice în zona injecției, zonă în care conținutul de reziduuri nu ar trebui să depășească 11 500 μg/kg.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, Agenția Europeană pentru Medicamente trebuie să ia în considerare posibilitatea de a utiliza limitele maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă într-un anumit produs alimentar pentru alte alimente derivate din aceeași specie sau limitele maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă într-una sau mai multe specii, pentru specii diferite. CMUV a recomandat extrapolarea la specia caprină a LMR provizorii pentru tildipirozină, aplicate speciei bovine.

(6)

CMUV a recomandat stabilirea unor LMR provizorii pentru tildipirozină pentru mușchii, pielea, grăsimea, ficatul și rinichii de porcine. LMR provizorii stabilite pentru mușchi nu ar trebui să se aplice în zona injecției, zonă în care conținutul de reziduuri nu ar trebui să depășească 7 500 μg/kg.

(7)

Prin urmare, tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificat pentru a include substanța tildipirozină pentru specia bovină, specia caprină și specia porcină. LMR provizorii stabilite în tabelul respectiv pentru tildipirozină pentru specia bovină, specia caprină și specia porcină ar trebui să expire la 1 ianuarie 2012.

(8)

Este adecvat să se stabilească un termen rezonabil care să permită părților interesate în cauză să adopte eventualele măsuri necesare pentru a se conforma noilor LMR.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 24 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 august 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

În tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010, următoarea substanță este inserată, în ordine alfabetică:

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie de animale

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții

[conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Tildipirozină

Tildipirozină

Bovine, caprine

400 μg/kg

Mușchi

A nu se utiliza la animalele producătoare de lapte pentru consum uman.

LMR provizorii stabilite pentru mușchi nu se aplică în zona injecției, zonă în care conținutul de reziduuri nu ar trebui să depășească 11 500 μg/kg.

LMR provizorii expiră la 1 ianuarie 2012.

Macrolide”

200 μg/kg

Grăsime

2 000 μg/kg

Ficat

3 000 μg/kg

Rinichi

Porcine

1 200 μg/kg

Mușchi

LMR stabilite pentru mușchi nu se aplică în zona injecției, zonă în care conținutul de reziduuri nu trebuie să depășească 7 500 μg/kg.

LMR provizorii expiră la 1 ianuarie 2012.

800 μg/kg

Piele și grăsime

5 000 μg/kg

Ficat

10 000 μg/kg

Rinichi


25.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/42


REGULAMENTUL (UE) NR. 760/2010 AL COMISIEI

din 24 august 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 august 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 august 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

TR

103,0

ZZ

103,0

0707 00 05

TR

132,5

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 50 10

AR

113,6

CL

123,2

TR

151,3

UY

118,5

ZA

139,7

ZZ

129,3

0806 10 10

BA

91,2

EG

281,8

TR

120,1

ZZ

164,4

0808 10 80

AR

114,0

BR

66,8

CL

91,6

CN

65,6

NZ

90,0

US

119,5

UY

95,9

ZA

94,6

ZZ

92,3

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

80,6

TR

133,1

ZA

94,5

ZZ

114,8

0809 30

TR

135,8

ZZ

135,8

0809 40 05

BA

59,9

IL

160,9

XS

59,4

ZA

191,2

ZZ

117,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.