ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.210.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 210

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
11 august 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 715/2010 al Comisiei din 10 august 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului în ceea ce privește adaptările conturilor naționale care decurg din revizuirea clasificării statistice a activităților economice NACE Revizia 2 și a clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA)

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 716/2010 al Comisiei din 6 august 2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 717/2010 al Comisiei din 6 august 2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

24

 

 

Regulamentul (UE) nr. 718/2010 al Comisiei din 10 august 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

26

 

 

Regulamentul (UE) nr. 719/2010 al Comisiei din 10 august 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

28

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2010/50/UE a Comisiei din 10 august 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii dazometului ca substanță activă în anexa I la directivă ( 1 )

30

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2010/437/PESC a Consiliului din 30 iulie 2010 de modificare a Acțiunii comune 2008/851/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei

33

 

 

2010/438/UE

 

*

Decizia Comisiei din 10 august 2010 de prelungire a perioadei de derogare în care Bulgaria poate formula obiecții cu privire la expedierile către Bulgaria de anumite deșeuri destinate recuperării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 5434]  ( 1 )

35

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2010/397/UE a Consiliului din 3 iunie 2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Insulele Solomon (JO L 190, 22.7.2010)

36

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 715/2010 AL COMISIEI

din 10 august 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului în ceea ce privește adaptările conturilor naționale care decurg din revizuirea clasificării statistice a activităților economice NACE Revizia 2 și a clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (1), în special articolul 2 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Introducerea unui sistem de clasificare actualizat are o importanță fundamentală pentru eforturile actuale ale Comisiei de menținere a relevanței statisticilor europene, prin luarea în considerare a dezvoltărilor tehnologice și a modificărilor structurale din economie.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (2), a stabilit o clasificare statistică revizuită a activităților economice, denumită NACE Revizia 2 (denumită în continuare „NACE Rev. 2”).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului (3) a stabilit o clasificare statistică revizuită a produselor în funcție de domeniul de activitate (denumită în continuare „CPA 2008”).

(4)

Regulamentul (CE) nr. 2223/96 de înființare a sistemului european de conturi 1995 (denumit în continuare „ESA 95”) oferă o metodologie pentru standarde, definiții, clasificări și norme contabile comune în vederea întocmirii conturilor statelor membre.

(5)

Stabilirea unei clasificări statistice revizuite a activităților economice și a unei clasificări statistice revizuite a produselor în funcție de domeniul de activitate implică adaptarea Regulamentului (CE) nr. 2223/96.

(6)

A fost consultat Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (CMFB), instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului (4).

(7)

A fost consultat Comitetul Sistemului statistic european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2223/96 se modifică după cum urmează:

1.

Termenul „NACE Rev. 1” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2” în tot cuprinsul textului, cu excepția punctului 8.153.

2.

La punctul 2.34, „diviziunea 70” se înlocuiește cu „diviziunea 68”.

3.

Textul notei de subsol 1 de la punctul 2.103 se înlocuiește cu „NACE Rev. 2: Clasificarea statistică a activităților economice pentru Comunitatea Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice”.

4.

În nota de subsol 2 de la punctul 2.106, „CITI Rev. 3” se înlocuiește cu „CITI Rev. 4”.

5.

Textul notei de subsol de la punctul 2.118 se înlocuiește cu următorul text: „CPA: Clasificarea statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului”.

6.

În anexa 7.1 a capitolului 7, definiția pentru „Materiale de transport (AN.11131)” se înlocuiește cu următorul text: „Echipamente pentru transportarea persoanelor și obiectelor. Exemple includ produse, altele decât piesele de schimb incluse în CPA (1) diviziunile 29 și 30, de exemplu, vehicule cu motor, remorci și semiremorci, vapoare, locomotive și material rulant de cale ferată și de tramvai, aeronave și nave spațiale, precum și motociclete, biciclete etc.”

7.

În anexa 7.1 a capitolului 7, definiția pentru „Alte mașini și echipamente (AN.11132)” se înlocuiește cu următorul text: „Mașini și echipamente neclasificate altundeva. Exemple includ produse, altele decât piese de schimb, servicii de instalare, reparare și întreținere incluse în grupele CPA 28.1, mașini de uz general; 28.2, alte mașini universale; 28.3, utilaj agricol și forestier; 28.4, utilaje și mașini-unelte de prelucrat metale prin copiere după șablon; 28.9, alte utilaje speciale; 26.2, calculatoare și echipamente periferice; 26.3, echipament utilizat în domeniul comunicațiilor; 26.4, bunuri electronice de consum; 26.5, echipament de măsurare, verificare și navigație; ceasuri; 26.6, echipament de iradiat, electromedical și electroterapeutic; 26.7, instrumente optice și echipament fotografic; și în diviziunea CPA 27, echipament electric. Alte exemple includ produse, altele decât piese de schimb, servicii de instalare, reparare și întreținere incluse în subgrupa CPA 20.13.14, elemente combustibile (cartușe) neiradiate, pentru reactoare nucleare; în diviziunea CPA 31, mobilier; în grupa CPA 32.2, instrumente muzicale; 32.3, articole sportive; și 25.3, generatoare de abur, cu excepția boilerelor pentru încălzirea centrală”.

8.

Textul notei de subsol 1 din anexa 7.1 a capitolului 7 se înlocuiește cu următorul text: „Clasificarea statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA)”.

9.

În anexa II punctul 7, „clasa 70.20 «Închirierea bunurilor personale»” se înlocuiește cu „clasa 68.20 «Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate»”, „diviziunea 71 «Închirierea de mașini și echipamente fără operator și a bunurilor personale și de uz casnic»” se înlocuiește cu „diviziunea 77 «Activități de închiriere și leasing»”, iar „clasa 60.24” se înlocuiește cu „clasa 49.41”.

10.

În anexa II punctul 11, „clasa 65.21” se înlocuiește cu „clasa 64.91”.

11.

În anexa II punctul 14, „clasa 65.22” se înlocuiește cu „clasa 64.92”.

12.

În anexa III punctul 14, „clasa 75.30” se înlocuiește cu „clasa 84.30”.

13.

În anexa III punctul 17, „clasa 66.02” se înlocuiește cu „clasa 65.30”.

14.

În anexa III punctul 32, „clasa 66.01” se înlocuiește cu „clasa 65.11”.

15.

În anexa III punctul 37, „clasa 66.03” se înlocuiește cu „clasa 65.12”.

16.

În anexa III punctul 41, „clasa 67.20” se înlocuiește cu „grupul 66.2”.

17.

În tabelul 8.22, titlul „RAMURI DE ACTIVITATE (pe secțiuni NACE)” se înlocuiește cu „RAMURI DE ACTIVITATE (pe secțiuni NACE Rev.1)”.

18.

În anexa IV, titlul secțiunii „REGRUPAREA ȘI CODIFICAREA RAMURILOR DE ACTIVITATE (A), A PRODUSELOR (P) ȘI A INVESTIȚIILOR (FORMAREA DE CAPITAL FIX) (PI)” se înlocuiește cu următorul text: „REGRUPAREA ȘI CODIFICAREA RAMURILOR DE ACTIVITATE (A*), A PRODUSELOR (P*) ȘI A INVESTIȚIILOR (FORMAREA DE CAPITAL FIX) (AN)”.

19.

În anexa IV, textul care urmează titlului „REGRUPAREA ȘI CODIFICAREA RAMURILOR DE ACTIVITATE (A), A PRODUSELOR (P) ȘI A INVESTIȚIILOR (FORMAREA DE CAPITAL FIX) (PI)” se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

20.

În anexa B, „A3” se înlocuiește cu „A*3”, „A6” se înlocuiește cu „A*10”, „A6†” se înlocuiește cu „A*10”, „A17” se înlocuiește cu „A*21”, „A31” se înlocuiește cu „A*38”, iar „A60” se înlocuiește cu „A*64” în tot cuprinsul textului.

21.

În anexa B, în tabelul „Imagine generală a tabelelor”:

Secțiunile referitoare la tabelele 15 și 16 se elimină:

15

Tabelul de procurare la prețuri de bază inclusiv transformarea în prețuri de achiziție A60 * P60

36

2007

începând cu 2000

16

Tabelul de utilizări la prețuri de achiziție A60 * P60

36

2007

începând cu 2000

și se înlocuiesc cu următorul text:

15

Tabelul de procurare la prețuri de bază inclusiv transformarea în prețuri de achiziție

36

2007

începând cu 2000

16

Tabelul de utilizări la prețuri de achiziție

36

2007

începând cu 2000

Secțiunile referitoare la tabelele 17, 18 și 19 se elimină:

17

Tabel simetric de intrări-ieșiri la prețurile de bază, P60 * P60, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

18

Tabel simetric de intrări-ieșiri pentru producția internă, la prețurile de bază, P60 * P60, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

19

Tabel simetric de intrări-ieșiri pentru importuri, la prețurile de bază, P60 * P60, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

și se înlocuiesc cu următorul text:

17

Tabel simetric de intrări-ieșiri la prețurile de bază, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

18

Tabel simetric de intrări-ieșiri pentru producția internă, la prețurile de bază, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

19

Tabel simetric de intrări-ieșiri pentru importuri, la prețurile de bază, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

22.

În anexa B, „n = 60” se înlocuiește cu „n = 64”, iar „m = 60” se înlocuiește cu „m = 64” în tot cuprinsul textului.

23.

În anexa B, tabelul 10 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 10 –   Tabele pe ramuri de activitate și pe regiuni (NUTS II)

Cod

Lista variabilelor

Defalcare

B1.g

1.

Valoarea brută adăugată la prețurile de bază (prețuri curente)

A*10

D.1

2.

Remunerarea angajaților (prețuri curente)

A*10

P.51

3.

Formarea de capital brut fix (prețuri curente)

A*10

4.

Gradul de ocupare a forței de muncă în mii de persoane și mii de ore lucrate

ETO

Total

A*10

EEM

Angajați

A*10”

24.

În anexa B, tabelul 12 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 12   – Tabele pe ramuri de activitate și pe regiuni (NUTS III)

Cod

Lista variabilelor

Defalcare

B1.g

1.

Valoarea brută adăugată la prețurile de bază (prețuri curente)

A*10

2.

Gradul de ocupare a forței de muncă (mii de persoane)

ETO

Total

A*10

EEM

Angajați

A*10”

25.

În anexa B, în tabelele 15 și 16, „Produse (CPA)” se înlocuiește cu „Produse (P*64)”, iar „Ramuri de activitate (NACE A60)” se înlocuiește cu „Ramuri de activitate (A*64)”.

26.

În anexa B, în tabelele 17, 18 și 19, „Produse” se înlocuiește cu „Produse (P*64)”.

27.

În anexa B, în secțiunea „Derogări pe state membre”:

Bulgaria: în tabelul 2.1 „Derogări pentru tabele”, următoarea trimitere la tabelul 22 se elimină:

22

Toate variabilele

Anul 2005: prima transmitere în 2008

2005

2008

Anii 2000-2004: prima transmitere în 2010

2000-2004

2010

Anii 1998-1999: prima transmitere în 2011

1998-1999

2011

Anii 1995-1997: nu se transmit

1995-1997

nu se transmit

și se înlocuiește cu următorul text:

22

Toate variabilele

Anul 2005: prima transmitere în 2008

2005

2008

Anii 2000-2004: prima transmitere în 2010

2000-2004

2010

Anii 1995-1999: nu se transmit

1995-1999

nu se transmit

Bulgaria: în tabelul 2.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, următoarea trimitere la tabelul 10 se elimină:

10

Formarea de capital brut fix (P.51):

Anii 2005-2006: prima transmitere în 2009

2005-2006

2009

Anii 2000-2004: prima transmitere în 2011

2000-2004

2011

Anii 1998-1999: prima transmitere în 2012

1998-1999

2012

Anii 1995-1997: nu se transmit

1995-1997

nu se transmit

și se înlocuiește cu următorul text:

10

Formarea de capital brut fix (P.51):

Anii 2005-2006: prima transmitere în 2009

2005-2006

2009

Anii 2000-2004: prima transmitere în 2011

2000-2004

2011

Anul 1999: prima transmitere în 2012

1999

2012

Anii 1995-1998: nu se transmit

1995-1998

nu se transmit

Grecia: în tabelul 7.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, următoarea trimitere la tabelul 1 se elimină:

1

Gradul de ocupare a forței de muncă – trimestrial

Anii 1990-1994: prima transmitere în 2011

1990-1994

2011

și se înlocuiește cu următorul text:

1

Gradul de ocupare a forței de muncă – trimestrial – totaluri

Anii 1990-1994: prima transmitere în 2011

1990-1994

2011

Gradul de ocupare a forței de muncă – trimestrial – defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1990-1994: nu se transmit

1990-1994

nu se transmit

Franța: în tabelul 9.1 „Derogări pentru tabele”, următoarea trimitere la tabelul 3 se elimină:

3

Toate variabilele: defalcare pe ramuri de activitate A31, A60

Anii 1980-1998: prima transmitere în 2011

1980-1998

2011

și se înlocuiește cu următorul text:

3

Toate variabilele, excluzând populația, gradul de ocupare a forței de muncă, remunerarea angajaților: defalcare pe ramuri de activitate A*38, A*64

Anii 1995-1998: prima transmitere în 2012

1995-1998

2012

Anii 1980-1994: nu se transmit

1980-1994

nu se transmit

Țările de Jos: în tabelul 18.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, următoarea trimitere la tabelul 1 se elimină:

1

Angajați și persoane care desfășoară activități independente în unități de producție rezidente: ramura de activitate J-K și L-P, persoane – anual

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

și se înlocuiește cu următorul text:

1

Angajați și persoane care desfășoară activități independente în unități de producție rezidente: ramura de activitate K-L și O-T, persoane – anual

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

Țările de Jos: în tabelul 18.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, următoarele trimiteri la tabelul 3 se elimină:

3

Prețuri curente:

 

 

 

 

Variabilele P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, D.1, D.11 pentru ramurile de activitate B, DC_DD, DI, DN

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

 

Variabilele B.2N+B.3N pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

3

Prețurile din anul precedent și volume concatenate:

 

 

 

 

Variabila B.1G pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

 

Variabila K.1 pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Anii 1980-1995: nu se transmit

1980-1995

nu se transmit

3

Prețuri curente:

 

 

 

 

Variabilele P.5, P.52, P.53 defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1980-1994: nu se transmit

1980-1994

nu se transmit

 

Variabila P.51 pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DC_DD, DI

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

3

Prețurile din anul precedent și volume concatenate:

 

 

 

 

Variabilele P.5, P.52, P.53

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

 

Variabilele P.5, P.52, P.53 defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1988-1995: nu se transmit

1988-1995

nu se transmit

 

Variabila P.51 pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DC_DD, DI

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

și se înlocuiesc cu următorul text:

3

Prețuri curente:

 

 

 

 

Variabilele P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, pentru ramurile de activitate 03, 13-16, 23, 28

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

 

Variabilele B.2N+B3.N, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

3

Prețurile din anul precedent și volume concatenate:

 

 

 

 

Variabilele B.1G, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

 

Variabila K.1, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96

Anii 1980-1995: nu se transmit

1980-1995

nu se transmit

3

Prețuri curente:

 

 

 

 

Variabilele P.5, P.52, P.53 defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1980-1994: nu se transmit

1980-1994

nu se transmit

 

Variabila P.51, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-16, 23

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

3

Prețurile din anul precedent și volume concatenate:

 

 

 

 

Variabilele P.5, P.52, P.53

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

 

Variabilele P.5, P.52, P.53 defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1988-1995: nu se transmit

1988-1995

nu se transmit

 

Variabila P.51, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-16, 23

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

Suedia: în tabelul 26.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, termenul „Defalcare pe ramuri de activitate 50-52” se elimină și se înlocuiește cu „Defalcare pe ramuri de activitate 45-57”.

28.

În anexa B, după tabelul 26 se adaugă următorul text:

„TRANSMITEREA DATELOR

1.

Defalcările A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 derivate din NACE Rev. 2 și P*3, P*10, P*21, P*38 și P*64 derivate din CPA 2008 se utilizează pentru toate datele transmise care au ca termen 31 august 2011, cu excepția celor enumerate în al doilea paragraf.

Statele membre pentru care se acordă o derogare de transmitere a datelor pentru tabelele 15-19 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96 până în 2011 sau ulterior aplică defalcările A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 și P60 pentru perioadele de referință până în 2007 și defalcările A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 și P*64 pentru perioadele de referință începând cu 2008, indiferent de momentul transmiterii datelor.

2.

Până la 31 decembrie 2014, transmiterea tabelului 10 se face utilizând fie NACE Rev. 2 defalcarea A*10, fie următoarele poziții agregate din NACE Rev. 2 defalcarea A*10:

(G, H, I și J) în loc de (G, H și I) și (J);

(K, L, M și N) în loc de (K), (L) și (M și N);

(O, P, Q, R, S, T și U) în loc de (O, P și Q) și (R, S, T și U).

Începând cu 1 ianuarie 2015 transmiterea tabelului 10 se face utilizând NACE Rev. 2 defalcarea A*10.

3.

Transmiterea tabelului 12 se face utilizând fie NACE Rev. 2 defalcarea A*10, fie pozițiile agregate din NACE Rev. 2 defalcarea A*10:

(G, H, I și J) în loc de (G, H și I) și (J);

(K, L, M și N) în loc de (K), (L) și (M și N);

(O, P, Q, R, S, T și U) în loc de (O, P și Q) și (R, S, T și U).

4.

Transmiterea datelor utilizând defalcările A*38 și A*64 ale 26a și, respectiv, 44a „din care: chiriile imputate pentru locuințele ocupate de proprietari” specificate în secțiunea REGRUPAREA ȘI CODIFICAREA RAMURILOR DE ACTIVITATE (A*), A PRODUSELOR (P*) ȘI A INVESTIȚIILOR FIXE (FORMAREA DE CAPITAL FIX) (AN) din anexa IV este obligatorie doar pentru variabilele P.1, P.2, B.1g specificate în tabelul 3 din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 2223/96.

5.

Cu ocazia primei transmiteri, care are ca termen o dată ulterioară datei de 31 august 2011, în temeiul programului ESA 95 de transmitere a conturilor naționale utilizând NACE Rev. 2 sau CPA 2008, datele defalcate pe ramuri de activitate sau produs se transmit pentru următoarele perioade de observație:

(a)

:

tabelul 1

:

începând cu 2000 (2000 Q1 pentru date trimestriale);

(b)

:

tabelul 3

:

începând cu 2000;

(c)

:

tabelul 10

:

2009;

(d)

:

tabelul 12

:

2009;

(e)

:

tabelul 20

:

începând cu 2000;

(f)

:

tabelul 22

:

începând cu 2000.

Statele membre transmit date anuale pentru tabelul 1, împreună cu prima transmitere a tabelului 1 trimestrial pentru 2011 Q2, cel târziu la 30 septembrie 2011.

6.

Cu ocazia primei transmiteri, având ca termen o dată ulterioară datei de 31 august 2012, a tabelelor în temeiul programului ESA 95 de transmitere a conturilor naționale utilizând NACE Rev. 2 sau CPA 2008, datele defalcate pe ramuri de activitate sau produs se transmit cel puțin pentru următoarele perioade de observație:

(a)   tabelul 1 (cu excepția variabilelor enumerate la «Populație, Gradul de ocupare a forței de muncă, Remunerarea angajaților»):

începând cu 1990 (1990 Q1 pentru date trimestriale) pentru Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit;

începând cu 1995 (1995 Q1 pentru date trimestriale) pentru Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia, Slovacia;

(b)   tabelul 3 (cu excepția variabilelor enumerate la «Gradul de ocupare a forței de muncă și Remunerarea angajaților»): începând cu 1995 pentru A*10 și A*38;

(c)   tabelul 10: începând cu 2000;

(d)   tabelul 12: începând cu 2000.

7.

Pentru tabelele 15, 16, 17, 18 și 19 nu sunt necesare date retrospective utilizând NACE Rev. 2 sau CPA 2008.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 145, 4.6.2008, p. 65.

(4)  JO L 332, 30.11.2006, p. 21.


ANEXĂ

A*3

Nr. Sec.

Secțiuni NACE Rev. 2

Descriere

1

A

Agricultură, silvicultură și pescuit

2

B, C, D, E și F

Industria minieră și extractivă; fabricare; furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat; furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare; construcții

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T și U

Servicii


A*10

Nr. Sec.

Secțiuni NACE Rev. 2

Descriere

1

A

Agricultură, silvicultură și pescuit

2

B, C, D și E

Industria minieră și extractivă; fabricare; furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat; furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

2a

C

Din care: fabricare

3

F

Construcții

4

G, H și I

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; activități ale serviciilor de cazare și alimentație publică

5

J

Informare și comunicare

6

K

Activități financiare și de asigurări

7

L

Activități imobiliare

8

M și N

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități ale serviciilor administrative și de asistență

9

O, P, și Q

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; educație; activități privind sănătatea umană și asistența socială

10

R, S, T și U

Arte, divertisment și recreație, repararea bunurilor de uz casnic și alte servicii


A*21

Nr. Sec.

Secțiune NACE Rev. 2

Diviziuni NACE Rev. 2

Descriere

1

A

01-03

Agricultură, silvicultură și pescuit

2

B

05-09

Industria minieră și extractivă

3

C

10-33

Fabricare

4

D

35

Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat

5

E

36-39

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

6

F

41-43

Construcții

7

G

45-47

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și a motocicletelor

8

H

49-53

Transporturi și depozitare

9

I

55-56

Activități legate de servicii de cazare și alimentație publică

10

J

58-63

Informare și comunicare

11

K

64-66

Activități financiare și de asigurări

12

L

68

Activități imobiliare

13

M

69-75

Activități profesionale, științifice și tehnice

14

N

77-82

Activități de servicii administrative și de asistență

15

O

84

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

16

P

85

Educație

17

Q

86-88

Activități privind sănătatea umană și asistența socială

18

R

90-93

Arte, divertisment și activități recreative

19

S

94-96

Alte activități de servicii

20

T

97-98

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, generând activități în gospodărie pentru uzul propriu

21

U

99

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale


A*38

Nr. Sec.

Diviziuni NACE Rev. 2

Descriere

1

01-03

Agricultură, silvicultură și pescuit

2

05-09

Industria minieră și extractivă

3

10-12

Industria alimentară, a băuturilor și a tutunului

4

13-15

Fabricarea de textile, confecții și produse din piele

5

16-18

Fabricarea de produse din lemn și hârtie, de tipărituri

6

19

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute prin rafinarea petrolului

7

20

Industria chimică și fabricarea produselor chimice

8

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

9

22-23

Fabricarea de produse din cauciuc și plastic, de alte produse minerale nemetalice

10

24-25

Prelucrarea metalelor de bază și a produselor metalice fabricate, cu excepția mașinilor și a echipamentelor

11

26

Fabricarea computerelor, produselor electronice și optice

12

27

Fabricarea echipamentelor electrice

13

28

Fabricarea altor mașini și echipamente neincluse în altă parte

14

29-30

Fabricarea echipamentelor de transport

15

31-33

Fabricarea de mobilier; alte procese de fabricare; repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor

16

35

Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat

17

36-39

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

18

41-43

Construcții

19

45-47

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

20

49-53

Transporturi și depozitare

21

55-56

Activități legate de servicii de cazare și alimentație publică

22

58-60

Activități editoriale, audiovizuale și emisiuni de radio și televiziune

23

61

Telecomunicații

24

62-63

Programarea computerelor, consultanță și activități asociate; servicii de informare

25

64-66

Activități financiare și de asigurări

26

68

Activități imobiliare

26a

 

Din care: chirii imputate pentru locuințele ocupate de proprietari

27

69-71

Activități juridice și de contabilitate; activități privind sediile sociale; activități de consultanță managerială; activități de arhitectură și inginerie; testare și analiză tehnică

28

72

Cercetare și dezvoltare științifică

29

73-75

Publicitate și cercetare de piață; alte activități profesionale, științifice și tehnice; activități veterinare

30

77-82

Activități de servicii administrative și de asistență

31

84

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

32

85

Educație

33

86

Activități pentru sănătatea umană

34

87-88

Servicii asistență socială

35

90-93

Arte, divertisment și activități recreative

36

94-96

Alte activități de servicii

37

97-98

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, generând activități în gospodărie pentru uzul propriu

38

99

Servicii ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale


A*64

Nr. Sec.

Diviziuni NACE Rev. 2

Descriere

1

01

Producție vegetală și producție animală, vânătoare și servicii asociate

2

02

Silvicultură și exploatare forestieră

3

03

Pescuit și acvacultură

4

05-09

Industria minieră și extractivă

5

10-12

Industria alimentară, a băuturilor și a tutunului

6

13-15

Fabricarea de textile, confecții și produse din piele

7

16

Prelucrarea lemnului și fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și împletituri

8

17

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

9

18

Tipărirea și reproducerea înregistrărilor pe suporți

10

19

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute prin rafinarea petrolului

11

20

Industria chimică și fabricarea produselor chimice

12

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

13

22

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

14

23

Fabricarea altor produse minerale nemetalice

15

24

Prelucrarea metalelor de bază

16

25

Fabricarea produselor metalice fabricate, cu excepția mașinilor și echipamentelor

17

26

Fabricarea computerelor, produselor electronice și optice

18

27

Fabricarea echipamentelor electrice

19

28

Fabricarea altor mașini și echipamente neincluse în altă parte

20

29

Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor

21

30

Fabricarea altor echipamente de transport

22

31-32

Producția de mobilier; alte industrii

23

33

Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor

24

35

Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat

25

36

Captarea, tratarea și distribuția apei

26

37-39

Lucrări de canalizare; colectarea deșeurilor, activități de tratare și de eliminare a deșeurilor; recuperarea materialelor; activități de depoluare și alte servicii de gestionare a deșeurilor

27

41-43

Construcții

28

45

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

29

46

Comerțul cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor

30

47

Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor

31

49

Transporturi terestre și transporturi prin conducte

32

50

Transporturi pe apă

33

51

Transporturi aeriene

34

52

Depozitare și activități auxiliare de transport

35

53

Activități de poștă și curierat

36

55-56

Cazare; activități de alimentație publică

37

58

Activități editoriale

38

59-60

Producția de filme cinematografice, de programe video și de televiziune, înregistrări sonore și activități de editare muzicală; activități de programare și difuzare de emisiuni de radio și televiziune

39

61

Telecomunicații

40

62-63

Programarea computerelor, consultanță și activități asociate; servicii de informare

41

64

Activități de servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii

42

65

Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, cu excepția asigurărilor sociale obligatorii

43

66

Activități auxiliare activităților de servicii financiare și de asigurări

44

68

Activități imobiliare

44a

 

Din care: chirii imputate pentru locuințele ocupate de proprietari

45

69-70

Activități juridice și de contabilitate; activități privind sediile sociale; activități de consultanță managerială

46

71

Activități de arhitectură și inginerie; testare și analiză tehnică

47

72

Cercetare și dezvoltare științifică

48

73

Publicitate și cercetare de piață

49

74-75

Alte activități profesionale, științifice și tehnice; activități veterinare

50

77

Activități de închiriere și leasing

51

78

Activități de ocupare a forței de muncă

52

79

Activitățile agențiilor de turism, servicii de rezervare ale tur-operatorilor și activități asociate

53

80-82

Activități de pază și protecție și investigații; servicii legate de clădiri și amenajări peisajere; activități administrative și de sprijinire a activităților de birou, alte activități de sprijinire a întreprinderilor

54

84

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

55

85

Educație

56

86

Activități pentru sănătatea umană

57

87-88

Servicii de asistență socială

58

90-92

Activități creative, artistice și de divertisment; activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale; jocuri de noroc și pariuri

59

93

Activități sportive și recreative

60

94

Activități ale organizațiilor asociative

61

95

Repararea computerelor și a bunurilor personale și de uz casnic

62

96

Alte activități de servicii personale

63

97-98

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, generând activități în gospodărie pentru uzul propriu

64

99

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale


P*3

Nr. Sec.

Secțiuni CPA 2008

Descriere

1

A

Produse din agricultură, silvicultură și pescuit

2

B, C, D, E și F

Industria minieră și extractivă; produse fabricate; electricitate, gaz, aburi, aer condiționat; furnizarea apei; servicii de canalizare, gestionare a deșeurilor și depoluare; construcții și lucrări de construcție

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T și U

Servicii


P*10

Nr. Sec.

Secțiuni CPA 2008

Descriere

1

A

Produse din agricultură, silvicultură și pescuit

2

B, C, D și E

Industria minieră și extractivă; produse fabricate; electricitate, gaz, abur și aer condiționat; furnizarea apei; servicii de canalizare, gestionare a deșeurilor și depoluare

2a

C

Din care: produse fabricate

3

F

Construcții și lucrări de construcție

4

G, H și I

Servicii comerciale cu ridicata și cu amănuntul; servicii de reparare a autovehiculelor și motocicletelor; servicii de transport și depozitare; servicii de cazare și alimentație publică

5

J

Servicii de informare și comunicare

6

K

Servicii financiare și de asigurări

7

L

Servicii imobiliare

8

M și N

Servicii profesionale, științifice și tehnice; servicii administrative și de asistență

9

O, P, și Q

Servicii de administrație publică și apărare; servicii obligatorii de asigurări sociale; servicii de educație; servicii privind sănătatea umană și asistența socială

10

R, S, T și U

Arte, divertisment și activități recreative, repararea bunurilor de uz casnic și alte servicii


P*21

Nr. Sec.

Secțiune CPA 2008

Diviziuni CPA 2008

Descriere

1

A

01-03

Produse din agricultură, silvicultură și pescuit

2

B

05-09

Industria minieră și extractivă

3

C

10-33

Produse fabricate

4

D

35

Electricitate, gaz, aburi și aer condiționat

5

E

36-39

Furnizarea apei; servicii de canalizare, gestionare a deșeurilor și depoluare

6

F

41-43

Construcții și lucrări de construcție

7

G

45-47

Servicii comerciale cu ridicata și cu amănuntul; servicii de reparare a autovehiculelor și motocicletelor

8

H

49-53

Servicii de transport și depozitare

9

I

55-56

Servicii de cazare și alimentație publică

10

J

58-63

Servicii de informare și comunicare

11

K

64-66

Servicii financiare și de asigurări

12

L

68

Servicii imobiliare

13

M

69-75

Servicii profesionale, științifice și tehnice

14

N

77-82

Servicii administrative și de asistență

15

O

84

Servicii de administrație publică și apărare; servicii de asigurări sociale obligatorii

16

P

85

Servicii de învățământ

17

Q

86-88

Servicii privind sănătatea umană și asistența socială

18

R

90-93

Arte, divertisment și activități recreative

19

S

94-96

Alte servicii

20

T

97-98

Servicii ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, produse în gospodărie pentru uzul propriu

21

U

99

Servicii asigurate de organizații și organisme extrateritoriale


P*38

Nr. Sec.

Diviziuni CPA 2008

Descriere

1

01-03

Produse din agricultură, silvicultură și pescuit

2

05-09

Industria minieră și extractivă

3

10-12

Produse alimentare, băuturi și produse din tutun

4

13-15

Textile, confecții și produse din piele

5

16-18

Produse din lemn și hârtie, servicii de tipărire

6

19

Cocs și produse petroliere rafinate

7

20

Substanțe și produse chimice

8

21

Produse farmaceutice de bază și preparate farmaceutice

9

22-23

Produse din cauciuc și plastic și alte produse din minerale nonmetalice

10

24-25

Produse din metale de bază și fabricate din metal, cu excepția mașinilor și a echipamentelor

11

26

Computere, produse electronice și optice

12

27

Echipament electric

13

28

Mașini și utilaje neincluse în altă parte

14

29-30

Echipamente de transport

15

31-33

Mobilier; alte mărfuri fabricate; servicii de reparare și instalare a mașinilor și echipamentelor

16

35

Electricitate, gaz, aburi și aer condiționat

17

36-39

Furnizarea apei; servicii de canalizare, gestionare a deșeurilor și depoluare

18

41-43

Construcții și lucrări de construcție

19

45-47

Servicii comerciale cu ridicata și cu amănuntul; servicii de reparare a autovehiculelor și motocicletelor

20

49-53

Servicii de transport și depozitare

21

55-56

Servicii de cazare și alimentație publică

22

58-60

Servicii editoriale, audiovizuale și emisiuni de radio și televiziune

23

61

Servicii de telecomunicații

24

62-63

Programarea computerelor, consultanță și servicii asociate; servicii de informare

25

64-66

Servicii financiare și de asigurări

26

68

Servicii imobiliare

26a

 

Din care: chirii imputate pentru locuințele ocupate de proprietari

27

69-71

Servicii juridice și de contabilitate; servicii de sediu social; servicii de consultanță managerială; servicii de arhitectură și de inginerie; servicii de încercări și analize tehnice

28

72

Servicii de dezvoltare și cercetare științifică

29

73-75

Servicii de publicitate și studiere a pieței; alte servicii profesionale, științifice și tehnice; servicii veterinare

30

77-82

Servicii administrative și de asistență

31

84

Servicii de administrație publică și apărare; servicii de asigurări sociale obligatorii

32

85

Servicii de învățământ

33

86

Servicii de sănătate umană

34

87-88

Servicii de asistență socială

35

90-93

Arte, divertisment și activități recreative

36

94-96

Alte servicii

37

97-98

Servicii ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, produse în gospodărie pentru uzul propriu

38

99

Servicii asigurate de organizații și organisme extrateritoriale


P*64

Nr. Sec.

Diviziuni CPA 2008

Descriere

1

01

Produse din agricultură, vânătoare și servicii conexe

2

02

Produse forestiere, de exploatare forestieră și servicii conexe

3

03

Pești și alte produse pescărești; produse de acvacultură; servicii de sprijin pentru pescuit

4

05-09

Industria minieră și extractivă

5

10-12

Produse alimentare; băuturi; produse din tutun

6

13-15

Textile; confecții; piele și produse conexe

7

16

Lemn și produse din lemn și plută, cu excepția mobilei; articole din paie și materiale pentru împletit

8

17

Hârtie și produse din hârtie

9

18

Servicii de tipărire și de înregistrare

10

19

Cocs și produse petroliere rafinate

11

20

Substanțe și produse chimice

12

21

Produse farmaceutice și preparate farmaceutice de bază

13

22

Produse din cauciuc și din materiale plastice

14

23

Alte produse minerale nemetalice

15

24

Metale de bază

16

25

Produse ale prelucrării metalelor, cu excepția mașinilor și echipamentelor

17

26

Produse informatice, electronice și optice

18

27

Echipament electric

19

28

Mașini și utilaje neincluse în altă parte

20

29

Autovehicule, remorci și semiremorci

21

30

Alte echipamente de transport

22

31-32

Mobilier; alte bunuri fabricate

23

33

Servicii de reparare și instalare a mașinilor și echipamentelor

24

35

Electricitate, gaz, aburi și aer condiționat

25

36

Apă naturală; servicii de tratare și distribuție a apei

26

37-39

Servicii de canalizare; nămol de epurare; servicii de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor; servicii de recuperare a materialelor; servicii de depoluare și alte servicii de gestionare a deșeurilor

27

41-43

Construcții și lucrări de construcție

28

45

Comerț cu ridicata și cu amănuntul și servicii de reparații la autovehicule și motociclete

29

46

Servicii de comerț cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

30

47

Servicii de comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

31

49

Servicii de transport terestru și transport prin conducte

32

50

Servicii de transport pe apă

33

51

Servicii de transport aerian

34

52

Servicii de depozitare și servicii auxiliare în domeniul transporturilor

35

53

Servicii poștale și de curierat

36

55-56

Servicii de cazare și alimentație publică

37

58

Servicii editoriale

38

59-60

Servicii de producție a peliculelor cinematografice și a programelor video și de televiziune; înregistrări sonore și editare a muzicii; servicii de programare și difuzare de emisiuni de radio și televiziune

39

61

Servicii de telecomunicații

40

62-63

Servicii de programare a computerelor, consultanță în domeniul computerelor și servicii conexe; servicii de informare

41

64

Servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii

42

65

Servicii din sfera asigurărilor, reasigurărilor și fondurilor de pensii, cu excepția asigurărilor sociale obligatorii

43

66

Servicii auxiliare serviciilor financiare și serviciilor de asigurări

44

68

Servicii imobiliare

44a

 

Din care: chirii imputate pentru locuințele ocupate de proprietari

45

69-70

Servicii juridice și de contabilitate; servicii de sediu social; servicii de consultanță managerială

46

71

Servicii de arhitectură și de inginerie; servicii tehnice de testare și analizare

47

72

Servicii de dezvoltare și cercetare științifică

48

73

Servicii de publicitate și studiu de piață

49

74-75

Alte servicii profesionale, științifice și tehnice; servicii veterinare

50

77

Servicii de închiriere și leasing

51

78

Servicii de ocupare a forței de muncă

52

79

Servicii de tipul celor prestate de agențiile de turism, tur-operatori și alte servicii de rezervare și servicii conexe

53

80-82

Servicii de pază și protecție și investigații; servicii legate de clădiri și amenajări peisajere; servicii administrative și de sprijinire a activităților de birou, alte activități de sprijinire a întreprinderilor

54

84

Servicii de administrație publică și apărare; servicii de asigurări sociale obligatorii

55

85

Servicii de învățământ

56

86

Servicii de sănătate umană

57

87-88

Servicii de îngrijire prestate în structuri rezidențiale; servicii de asistență socială, altele decât cele furnizate în instituțiile specializate

58

90-92

Servicii de creație, artistice și de divertisment; biblioteci, arhive, muzee, alte servicii culturale; servicii de pariuri și jocuri de noroc

59

93

Servicii sportive și servicii de amuzament și recreere

60

94

Servicii prestate de organizații asociative

61

95

Servicii de reparare a computerelor și bunurilor de uz casnic și personal

62

96

Alte servicii personale

63

97-98

Servicii ale gospodăriilor în calitate de angajatori; bunuri și servicii nediferențiate produse în gospodării pentru uzul propriu

64

99

Servicii asigurate de organizații și organisme extrateritoriale


AN_F6: Defalcarea activelor fixe

Categoria de active

Descriere

AN.1111

locuințe

AN.1112

alte clădiri și construcții civile

AN.11131

mijloace de transport

AN.11132

alte mașini și utilaje

AN.1114

active constând din culturi și crescătorii

AN.112

active fixe necorporale


AN_F6†: Defalcarea activelor fixe

Categoria de active

Descriere

AN.1111

locuințe

AN.1112

alte clădiri și construcții civile

AN.11131

mijloace de transport

AN.11132

alte mașini și utilaje

din care: AN.111321

echipament de birou și hardware

din care: AN.111322

echipament radio, TV și de comunicații

AN.1114

active constând din culturi și crescătorii

AN.112

active fixe necorporale

din care: AN.1122

programe de calculator”


11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 716/2010 AL COMISIEI

din 6 august 2010

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 august 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Janusz LEWANDOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un produs care include:

o lampă cu descărcare în vapori de mercur la presiune înaltă cu un reflector de fascicul, nesigilat,

cablaje,

fante de ventilație,

o ramă pentru montare cu mâner, și

o priză.

Produsul este conceput în vederea încorporării în proiectoare.

8539 32 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 (a) la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8539, 8539 32 și 8539 32 10.

Deoarece produsul este considerat a fi parte a unui proiector, se aplică nota 2 de la secțiunea XVI.

În temeiul notei 2 (a) de la secțiunea XVI, părțile care constituie mărfuri incluse la oricare din pozițiile de la capitolele 84 sau 85 trebuie clasificate la pozițiile respective.

Date fiind caracteristicile sale, produsul îndeplinește condițiile de la poziția 8539. În consecință, clasificarea la poziția 8529 este exclusă.

Așadar, produsul trebuie clasificat la codul NC 8539 32 10 ca lampă cu descărcare în vapori de mercur.


11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/24


REGULAMENTUL (UE) NR. 717/2010 AL COMISIEI

din 6 august 2010

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 august 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Janusz LEWANDOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un produs (așa-numit „senzor de temperatură pentru gazele de evacuare”) constând din:

un termistor încapsulat cu o putere de maxim 20 W,

un bolț de fixare,

o tijă care facilitează fixarea în interiorul sistemului de evacuare al vehiculului,

un cablu electric prevăzut cu un manșon termorezistent, care conectează produsul la o priză și care, la rândul său, permite conectarea la sistemul de gestionare al motorului vehiculului.

Rezistența termistorului variază în funcție de temperatură. Atunci când este conectat, această variație a rezistenței produce o modificare a intensității curentului electric care se transmite la sistemul de gestionare a motorului.

Produsul nu poate transforma curentul electric de ieșire într-o măsurătoare a temperaturii și nici nu poate afișa temperatura.

8533 40 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8533, 8533 40 și 8533 40 10.

Clasificarea la poziția 9025 ca termometru sau ca parte componentă a acestuia este exclusă, deoarece produsul nu poate nici să măsoare și nici să afișeze temperatura.

Produsul este un rezistor a cărui rezistență depinde nelinear de temperatură [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat la poziția 8533 (A)(5)], astfel că trebuie clasificat la subpoziția 8533 40„Alți rezistori variabili”.


11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/26


REGULAMENTUL (UE) NR. 718/2010 AL COMISIEI

din 10 august 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 august 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

TR

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

125,5

ZZ

125,5

0709 90 70

TR

107,3

ZZ

107,3

0805 50 10

AR

129,3

TR

136,8

UY

152,7

ZA

98,1

ZZ

129,2

0806 10 10

CL

129,8

EG

153,2

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

122,2

ZA

88,7

ZZ

126,8

0808 10 80

AR

87,8

BR

69,9

CL

90,2

CN

63,9

NZ

104,8

US

105,2

UY

100,6

ZA

90,0

ZZ

89,1

0808 20 50

AR

70,1

CL

150,5

CN

58,2

NZ

140,9

TR

147,7

ZA

100,6

ZZ

111,3

0809 30

TR

160,9

ZZ

160,9

0809 40 05

IL

144,1

ZA

90,0

ZZ

117,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/28


REGULAMENTUL (UE) NR. 719/2010 AL COMISIEI

din 10 august 2010

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2009/10 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 705/2010 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 august 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 203, 5.8.2010, p. 19.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 11 august 2010

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

41,00

0,00

1701 11 90 (1)

41,00

2,60

1701 12 10 (1)

41,00

0,00

1701 12 90 (1)

41,00

2,31

1701 91 00 (2)

39,65

5,57

1701 99 10 (2)

39,65

2,44

1701 99 90 (2)

39,65

2,44

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DIRECTIVE

11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/30


DIRECTIVA 2010/50/UE A COMISIEI

din 10 august 2010

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii dazometului ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează a fi evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Lista respectivă include dazometul.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, dazometul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE pentru utilizarea în tipul de produs 8 (conservanți pentru lemn), conform definiției din anexa V la directiva menționată.

(3)

Belgia a fost desemnată ca raportor și a prezentat Comisiei, până la 16 aprilie 2007, raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile acestei examinări au fost încorporate într-un raport de evaluare, în cadrul Comitetului permanent pentru produse biocide din 11 martie 2010.

(5)

Din examinările efectuate reiese că produsele biocide care conțin dazomet și sunt folosite drept conservanți pentru lemn pot respecta, în general, cerințele articolului 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este oportun să se introducă dazometul în anexa I la directiva în cauză.

(6)

Nu toate utilizările potențiale au fost evaluate la nivelul UE. Evaluarea la nivelul UE abordează doar utilizarea profesională în exterior pentru tratarea în scop curativ a stâlpilor din lemn, cum ar fi stâlpii de transmisie, prin inserție de granule. Prin urmare, este necesar ca statele membre să evalueze utilizările sau scenariile de expunere și riscurile pentru sectoarele și grupele de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul UE și să se asigure, în momentul autorizării unui produs, că se iau măsuri adecvate sau se impun condiții specifice pentru a reduce la niveluri acceptabile riscurile identificate.

(7)

În lumina constatărilor din raportul de evaluare, este necesar să se solicite aplicarea unor măsuri de reducere a riscurilor la nivelul autorizării produselor pentru produsele care conțin dazomet și sunt utilizate drept conservanți pentru lemn, astfel încât să se garanteze reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/8/CE și cu anexa VI la directivă.

(8)

Mai ales, este necesar să se solicite utilizarea cu echipament individual de protecție adecvat a produselor destinate utilizării industriale sau profesionale, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscul pentru utilizatorii industriali sau profesionali poate fi redus prin alte mijloace.

(9)

Este important ca dispozițiile prezentei directive să fie aplicate în mod simultan în toate statele membre, pentru asigurarea unui tratament egal pe piață al produselor biocide care conțin substanța activă dazomet, precum și pentru facilitarea funcționării corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(10)

Este necesar să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească în vederea respectării noilor cerințe și pentru a garanta că solicitanții care pregătesc dosare pot beneficia pe deplin de perioada de 10 ani de protecție a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de la data includerii.

(11)

Ulterior includerii, statele membre trebuie să dispună de o perioadă rezonabilă de timp pentru implementarea articolului 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE.

(12)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 iulie 2011 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 august 2012.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 august 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE se adaugă următoarea intrare pentru substanța dazomet:

Nr.

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Termen limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) [exceptând produsele care conțin mai mult de o substanță activă, pentru care termenul limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale acestor produse]

Data de expirare a includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (1)

„34

Dazomet

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tionă

Nr. CE: 208-576-7

Nr. CAS: 533-74-4

960 g/kg

1 august 2012

31 iulie 2014

31 iulie 2022

8

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu articolul 5 și anexa VI, statele membre evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru sectoarele și grupele de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul UE. În special, dacă este cazul, statele membre evaluează orice altă utilizare în afara utilizării profesionale în exterior pentru tratarea în scop curativ a stâlpilor din lemn prin inserție de granule.

Statele membre se asigură că autorizațiile respectă următoarea condiție:

Produsele autorizate pentru uz industrial și/sau profesional trebuie utilizate cu un echipament individual de protecție adecvat, cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.”


(1)  În vederea implementării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECIZII

11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/33


DECIZIA 2010/437/PESC A CONSILIULUI

din 30 iulie 2010

de modificare a Acțiunii comune 2008/851/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 și articolul 43 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 10 noiembrie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/851/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1).

(2)

La 8 decembrie 2009, Consiliul a adoptat Decizia 2009/907/PESC de modificare a acțiunii comune menționate anterior (2).

(3)

În Golful Aden, precum și în alte zone din apropierea coastei somaleze, pirateria este prevenită din ce în ce mai eficient, iar pirații își extind activitățile tot mai mult spre zonele maritime situate la mai mult de 500 de mile marine în largul coastelor Somaliei și ale țărilor vecine.

(4)

Prin urmare, Acțiunea comună 2008/851/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acțiunea comună 2008/851/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Forțele desfășurate în acest scop operează în largul coastelor Somaliei și ale țărilor vecine în zonele maritime din regiunea Oceanului Indian, în conformitate cu obiectivul politic al unei operații maritime a UE, astfel cum este stabilit în cadrul conceptului de gestionare a crizei aprobat de Consiliu la 5 august 2008.”

2.

Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Sub responsabilitatea Consiliului și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare «ÎR»), Comitetul politic și de securitate (denumit în continuare «COPS») exercită controlul politic și conducerea strategică a operației militare a UE. Consiliul autorizează COPS să adopte decizii relevante în conformitate cu articolul 38 din tratat. Această autorizație se referă în special la competențele necesare pentru modificarea documentelor de planificare, inclusiv a planului de operații, a lanțului de comandă și a regulilor de angajare. Autorizația se referă, de asemenea, la competențele necesare pentru luarea de decizii privind numirea comandantului operației UE și/sau a comandantului forței UE. Competențele decizionale cu privire la obiectivele și încheierea operației militare a UE îi revin în continuare Consiliului, asistat de ÎR.”

3.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Coerența reacției UE

ÎR, comandantul operației UE și comandantul forței UE vor coordona în strânsă colaborare activitățile lor specifice privind punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune.”

4.

Articolul 9 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   ÎR acționează ca punct de contact principal pentru Organizația Națiunilor Unite, autoritățile somaleze, autoritățile din țările vecine, precum și pentru ceilalți actori implicați. În cadrul contactelor sale cu Uniunea Africană, ÎR este asistat de Reprezentantul special al UE (RSUE) pe lângă Uniunea Africană.”

5.

Articolul 10 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Modalitățile detaliate privind participarea statelor terțe fac obiectul unor acorduri încheiate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 din tratat. În cazul în care UE și un stat terț au încheiat un acord prin care se instituie un cadru pentru participarea statului terț respectiv la operații ale UE de gestionare a crizelor, dispozițiile respectivului acord se aplică în cadrul prezentei operații.”

6.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Statutul forțelor aflate sub conducerea UE

Statutul forțelor aflate sub conducerea UE și al personalului acestora, inclusiv privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii acestora, care:

staționează sau sunt prezente pe teritoriul terestru al unor state terțe,

operează în apele teritoriale sau în apele interioare ale unor state terțe,

este stabilit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 din tratat.”

7.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Comunicarea de informații Organizației Națiunilor Unite și altor părți terțe

(1)   ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite și altor părți terțe asociate la prezenta acțiune comună informații și documente clasificate ale UE, întocmite pentru operația militară a UE, până la nivelul de clasificare corespunzător pentru fiecare dintre acestea și în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului (3).

(2)   ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite și altor părți terțe asociate la prezenta acțiune comună documente neclasificate ale UE legate de deliberările Consiliului referitoare la operație și care fac obiectul secretului profesional, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului (4).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

S. VANACKERE


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 322, 9.12.2009, p. 27.

(3)  Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (JO L 101, 11.4.2001, p. 1).

(4)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).”


11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/35


DECIZIA COMISIEI

din 10 august 2010

de prelungire a perioadei de derogare în care Bulgaria poate formula obiecții cu privire la expedierile către Bulgaria de anumite deșeuri destinate recuperării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2010) 5434]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/438/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (1), în special articolul 63 alineatul (4) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 63 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, până la data de 31 decembrie 2009, Bulgaria poate formula obiecții împotriva expedierilor efectuate pentru recuperarea anumitor deșeuri.

(2)

Prin scrisoarea din 23 decembrie 2009, Bulgaria a solicitat extinderea perioadei până la data de 31 decembrie 2012.

(3)

Este necesară asigurarea menținerii la niveluri ridicate a protecției mediului în Uniune, în special în cazurile în care recuperarea anumitor expedieri de deșeuri continuă să nu fie în conformitate cu legislația națională în materie de deșeuri a țării de expediere. Din acest motiv, Bulgaria trebuie să aibă, în continuare, posibilitatea de a se opune anumitor expedieri planificate de deșeuri nedorite destinate recuperării pe teritoriul ei. În consecință, este necesară prelungirea, până la 31 decembrie 2012, a regimului de derogare aplicabil Bulgariei.

(4)

Pentru a asigura în continuare un nivel mai ridicat de protecție a mediului, precum și pentru a păstra certitudinea juridică referitoare la regimul juridic aplicabil expedierilor de deșeuri destinate recuperării în Bulgaria în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, măsurile prevăzute de prezenta decizie trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2010. Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, perioada în care autoritățile competente bulgare pot formula obiecții cu privire la expedierile de deșeuri destinate recuperării în Bulgaria, menționată la articolul 63 alineatul (4) paragraful al doilea din regulamentul menționat, precum și în conformitate cu motivele de obiecție prevăzute la articolul 11 din același regulament, se extinde până la 31 decembrie 2012.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică începând cu 1 ianuarie 2010.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 august 2010.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.


Rectificări

11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/36


Rectificare la Decizia 2010/397/UE a Consiliului din 3 iunie 2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Insulele Solomon

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 190 din 22 iulie 2010 )

În titlul deciziei, atât pe copertă, cât și la pagina 1, precum și în formula de încheiere de la pagina 2:

în loc de:

„3 iunie 2010”,

se va citi:

„11 iunie 2010”.