ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.194.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 194

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
24 iulie 2010


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 640/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2010 de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003 al Consiliului

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 641/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

23

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

24.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 640/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 7 iulie 2010

de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Uniunea este parte contractantă la Convenția Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 privind dreptul mării aprobată prin Decizia 98/392/CE a Consiliului (3), la Acordul pentru punerea în aplicare a dispozițiilor acestei convenții privind conservarea și gestionarea populațiilor transzonale și a stocurilor de pești mari migratori ratificat prin Decizia 98/414/CE a Consiliului (4) și la Acordul pentru promovarea respectării măsurilor internaționale de conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea liberă acceptat prin Decizia 96/428/CE a Consiliului (5). În cadrul acestor obligații internaționale, Uniunea participă la eforturile depuse pentru asigurarea unei gestionări durabile a stocurilor de pești mari migratori.

(2)

Uniunea este parte contractantă la Convenția internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic, în conformitate cu Decizia 86/238/CEE a Consiliului (6) (Convenția ICCAT). Convenția ICCAT prevede un cadru pentru cooperarea regională în domeniul conservării și gestionării speciilor de ton și a speciilor înrudite din Oceanul Atlantic și din mările adiacente, prin intermediul unei Comisii Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), și pentru adoptarea de recomandări aplicabile în zona convenției ICCAT, care devin obligatorii pentru părțile contractante, pentru părțile colaboratoare necontractante, pentru entități și pentru entități de pescuit (PCC).

(3)

Recomandările ICCAT 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 și 06-15 și Rezoluțiile 1993-02, 1994-04 și 1994-05 privind un program de document statistic pentru tonul roșu au fost puse în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 1984/2003 al Consiliului din 8 aprilie 2003 de instituire a unui sistem de înregistrare statistică în cadrul Uniunii pentru tonul roșu, peștele-spadă și tonul obez (7).

(4)

În cadrul măsurilor de reglementare a stocurilor de ton roșu, de îmbunătățire a calității și fiabilității datelor statistice și pentru a preveni, a descuraja și a elimina pescuitul ilegal, ICCAT a adoptat la reuniunea sa anuală de la Recife (Brazilia) din 15 noiembrie 2009 Recomandarea 09-11 de modificare a Recomandării 08-12 privind un program ICCAT de documentare a capturilor de ton roșu. Recomandarea respectivă a intrat în vigoare la 1 iunie 2010 și este necesară punerea sa în aplicare de către Uniune.

(5)

Pentru a asigura consultarea cu ușurință și aplicarea uniformă a dispozițiilor privind programul ICCAT de documentare a capturilor de ton roșu, ar trebui eliminate dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 1984/2003 referitoare la documentul statistic ICCAT pentru tonul roșu și la certificatul de reexport. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1984/2003 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Comisia ar trebui să dispună de competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește transpunerea noilor măsuri de conservare adoptate de ICCAT, actualizând și completând astfel anexele la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește un program al Uniunii de documentare a capturilor de ton roșu pentru a sprijini punerea în aplicare a măsurilor de conservare și de gestionare adoptate de Comisia internațională pentru conservarea tonului de Atlantic (ICCAT), incluzând dispozițiile programului ICCAT de documentare a capturilor de ton roșu în scopul identificării originii oricărui ton roșu.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)   „ton roșu”: pește din specia Thunnus thynnus care se încadrează la codurile din Nomenclatura combinată enumerate în anexa I;

(b)   „comerț intern”:

(i)

comerțul, într-un stat membru sau între două sau mai multe state membre, cu ton roșu capturat în zona convenției ICCAT de către o navă sau o capcană de capturare a Uniunii, care este debarcat pe teritoriul Uniunii; și

(ii)

comerțul, într-un stat membru sau între două sau mai multe state membre, cu ton roșu crescut la ferme piscicole, capturat în zona convenției ICCAT de către o navă de capturare a Uniunii, care este plasat într-o cușcă într-o fermă de pe teritoriul Uniunii;

(c)   „export”: orice deplasare de pe teritoriul Uniunii, din țări terțe sau din zone de pescuit către o țară terță a tonului roșu capturat în zona convenției ICCAT de către o navă de capturare a Uniunii sau utilizând o capcană pentru ton a Uniunii;

(d)   „import”: introducerea pe teritoriul Uniunii, inclusiv în scopuri de plasare în cuști, îngrășare, creștere sau transbordare, a tonului roșu capturat în zona convenției ICCAT de către o navă de capturare a unei țări terțe sau utilizând o capcană pentru ton a unei țări terțe;

(e)   „reexport”: orice deplasare de pe teritoriul Uniunii a tonului roșu care a fost anterior importat pe teritoriul Uniunii;

(f)   „zona convenției ICCAT”: zona stabilită de Convenția internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic;

(g)   „statul membru de pavilion”: statul membru al cărui pavilion îl arborează nava de capturare;

(h)   „statul membru al capcanei pentru ton”: statul membru în care este situată capcana pentru ton;

(i)   „statul membru al fermei piscicole”: statul membru în care este stabilită ferma piscicolă;

(j)   „PCC”: părți contractante, părți colaboratoare necontractante, entități și entități de pescuit ale ICCAT;

(k)   „lot”: o cantitate de produse din ton roșu care au aceeași prezentare și provin din aceeași zonă geografică relevantă și de la aceeași navă de pescuit sau grup de nave de pescuit sau din aceeași capcană pentru ton.

CAPITOLUL II

DOCUMENTUL DE CAPTURĂ A TONULUI ROȘU

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)   Statele membre solicită un document de captură a tonului roșu („document de captură”) completat pentru tonul roșu debarcat sau transbordat în porturile lor, plasat într-o cușcă astfel cum se specifică în anexa IV și recoltat din fermele lor piscicole.

(2)   Fiecare lot de ton roșu destinat comerțului intern, importat pe teritoriul Uniunii sau exportat sau reexportat de pe teritoriul Uniunii, este însoțit de un document de captură validat, cu excepția cazurilor în care se aplică articolul 4 alineatul (3) și, dacă este cazul, de o declarație de transfer ICCAT sau de un certificat de reexport de ton roșu validat („certificat de reexport”).

Se interzice orice debarcare, transbordare, plasare în cușcă, recoltare, comerț intern, import, export sau reexport de ton roșu care nu este însoțit de un document de captură completat și validat, și, în plus, dacă este cazul, de un certificat de reexport.

(3)   Statele membre nu vor plasa tonul roșu într-o fermă piscicolă neautorizată de un stat membru sau de PCC sau care nu figurează în registrul ICCAT al fermelor piscicole autorizate să practice creșterea tonului roșu capturat în zona convenției ICCAT.

(4)   Statele membre ale fermelor piscicole se asigură că respectivele capturi de ton roșu sunt plasate în cuști sau serii de cuști separate și sunt împărțite în funcție de statul membru sau PCC de origine.

(5)   Prin derogare de la alineatul (4), statele membre ale fermelor piscicole se asigură că tonul roșu capturat în cadrul unei operațiuni comune de pescuit, astfel cum este definită la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al Consiliului din 6 aprilie 2009 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (8), este plasat în cuști sau serii de cuști separate și este împărțit în funcție de operațiunile comune de pescuit.

(6)   Statele membre ale fermelor piscicole se asigură că tonul roșu este recoltat din fermele piscicole în anul în care acesta a fost capturat sau înainte de începerea sezonului de pescuit cu nave cu plase pungă, dacă este recoltat în anul următor. În cazul în care operațiunile de recoltare nu sunt finalizate în perioada menționată, statele membre ale fermelor piscicole completează și trimit Comisiei o declarație anuală de reportare în termen de zece zile de la sfârșitul perioadei respective. O astfel de declarație cuprinde:

cantitățile (exprimate în kg) și numărul de exemplare care urmează a fi reportate,

anul capturării,

compoziția pe mărimi,

statul membru de pavilion sau PCC, numărul ICCAT și numele navei de pescuit,

numerele de referință ale documentului de captură corespunzător capturilor reportate,

numele și numărul ICCAT al unității de îngrășare,

numărul cuștii; și

informații privind cantitățile recoltate (exprimate în kg), după finalizarea recoltării.

Comisia transmite declarațiile Secretariatului ICCAT în termen de cinci zile.

(7)   Cantitățile reportate în conformitate cu alineatul (6) sunt plasate în cuști separate sau în serii de cuști separate în ferma piscicolă și împărțite în funcție de anul capturării.

(8)   Statele membre de pavilion sau ale capcanei pentru ton furnizează formulare pentru documentele de captură numai navelor lor de capturare și capcanelor lor autorizate pentru a pescui ton roșu în zona convenției ICCAT, inclusiv în calitate de captură accidentală.

(9)   Fiecare formular pentru documentul de captură are un număr unic de identificare a documentului. Numerele documentelor sunt specifice statului membru de pavilion sau statului membru al capcanei pentru ton și se atribuie fiecărei nave de capturare sau fiecărei capcane. Aceste formulare nu sunt transferabile altei nave de capturare sau capcane pentru ton.

(10)   Copiile documentelor de captură însoțesc fiecare parte a unui lot divizat sau fiecare produs procesat, numărul unic de identificare al documentului de captură original fiind utilizat în scopuri de trasabilitate.

(11)   Comerțul intern, importul, exportul și reexportul bucăților de pește altele decât carnea (respectiv: capul, ochii, icrele, intestinele și coada) sunt exceptate de la cerințele prezentului regulament.

Articolul 4

Validare

(1)   Comandanții navelor de capturare, operatorii capcanelor, operatorii fermelor piscicole, vânzătorii, exportatorii sau reprezentanții lor autorizați completează, dacă este posibil în formă electronică, documentul de captură înscriind informațiile cerute în secțiunile corespunzătoare și solicită validarea acestuia în conformitate cu alineatul (2), dacă este posibil în format electronic, de fiecare dată când debarcă, transferă, plasează în cuști, recoltează, transbordează, comercializează intern sau exportă ton roșu.

(2)   Documentul de captură este validat de către o autoritate competentă a statului membru de pavilion, cel al capcanei pentru ton sau cel al fermei piscicole sau a statului membru în care este stabilit vânzătorul sau exportatorul. Statele membre validează documentul de captură pentru ton roșu numai dacă:

(a)

nava de capturare arborează pavilionul statului membru sau capcana sau ferma piscicolă este stabilită în statul membru în care a fost recoltat tonul roșu,

(b)

în urma verificării lotului, s-a stabilit că toate informațiile conținute în documentul de captură sunt corecte,

(c)

cantitățile cumulate care urmează să fie validate se încadrează în cotele sau în limitele de captură stabilite pentru fiecare an de gestionare, inclusiv, dacă este cazul, în cotele individuale alocate navelor de capturare sau capcanelor, și

(d)

sunt respectate, în ceea ce privește tonul roșu, dispozițiile relevante ale măsurilor ICCAT de conservare și gestionare.

(3)   Nu este necesară validarea în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol în cazul în care toată cantitatea de ton roșu disponibilă pentru vânzare este marcată, astfel cum se prevede la articolul 5, de către statul membru de pavilion sau cel al capcanei care a pescuit tonul roșu.

(4)   În cazul în care cantitățile de ton roșu capturate și debarcate sunt mai mici de 1 tonă sau trei exemplare, jurnalul de pescuit sau nota de vânzare pot fi utilizate ca document de captură temporar, până la validarea documentului de captură în termen de șapte zile și înainte de operațiunile de comerț intern sau de export.

(5)   Un document de captură validat include, după caz, datele prevăzute în anexa II.

(6)   Un model de document de captură este prezentat în anexa III. În cazul în care într-o secțiune a modelului de document de captură nu există suficient spațiu pentru a completa în întregime deplasarea tonului roșu de la capturare până la comercializare, secțiunea de informații relevantă poate fi mărită în funcție de necesități și atașată ca anexă. Autoritatea competentă a statului membru în cauză validează anexa în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, înainte de următoarea deplasare a tonului roșu.

(7)   Instrucțiunile privind emiterea, numerotarea, completarea și validarea documentului de captură sunt stabilite în anexa IV.

Articolul 5

Marcare

(1)   Statele membre pot solicita navelor lor de capturare sau capcanelor lor să aplice un marcaj pe fiecare ton roșu, preferabil în momentul sacrificării și, în orice caz, înainte de momentul debarcării. Marcajele au numere unice, specifice statului membru și nu trebuie să poată fi falsificate. Numerele marcajelor sunt asociate documentului de captură.

(2)   Statele membre în cauză transmit Comisiei un rezumat al punerii în aplicare a programului de marcare. Comisia transmite rezumatele Secretariatului ICCAT într-un termen rezonabil.

(3)   Utilizarea marcajelor este autorizată numai în cazul în care cantitățile cumulate ale capturilor se încadrează în cotele statelor membre sau în limitele de captură stabilite pentru fiecare an de gestiune, inclusiv, dacă este cazul, în cotele individuale alocate navelor sau capcanelor.

CAPITOLUL III

CERTIFICATUL DE REEXPORT DE TON ROȘU

Articolul 6

Dispoziții generale

(1)   Statele membre se asigură că fiecare lot de ton roșu reexportat de pe teritoriul lor este însoțit de un certificat de reexport validat.

În cazurile în care tonul roșu crescut la o fermă piscicolă este importat viu, nu se solicită certificatul de reexport.

(2)   Operatorul responsabil cu reexportul completează certificatul de reexport înscriind informațiile cerute în secțiunile corespunzătoare și solicită validarea acestuia pentru lotul de ton roșu care urmează să fie reexportat. Certificatul de reexport completat este însoțit de o copie a documentului (documentelor) de captură validat(e) referitor (referitoare) la tonul roșu importat anterior.

Articolul 7

Validarea reexportului

(1)   Certificatul de reexport este validat de către autoritatea competentă a statului membru reexportator.

(2)   Autoritatea competentă validează certificatul de reexport pentru toate produsele din ton roșu numai dacă:

(a)

s-a stabilit că toate informațiile conținute în certificatul de reexport sunt corecte,

(b)

documentul (documentele) de captură validat(e) prezentat(e) împreună cu certificatul de reexport a (au) fost acceptat(e) la importul produselor declarate în certificatul de reexport,

(c)

produsele care urmează să fie reexportate sunt în întregime sau parțial aceleași produse care figurează în documentul (documentele) de captură validat(e) și

(d)

o copie a documentului (documentelor) de captură este atașată la certificatul de reexport validat.

(3)   Certificatul de reexport validat include informațiile prevăzute în anexa V.

CAPITOLUL IV

COMUNICARE ȘI VERIFICARE

Articolul 8

Comunicarea și păstrarea documentelor validate

(1)   Statele membre transmit, pe cale electronică, o copie a tuturor documentelor de captură validate sau a tuturor certificatelor de reexport validate, cu excepția cazurilor în care se aplică articolul 4 alineatul (3), în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de cinci zile lucrătoare de la data validării sau fără întârziere, dacă durata preconizată a transportului nu depășește cinci zile lucrătoare, către:

(a)

Comisie,

(b)

autoritățile competente ale statului membru sau PCC în care tonul roșu va fi comercializat intern sau crescut în ferme piscicole sau importat și

(c)

Secretariatul ICCAT.

(2)   Statele membre păstrează cel puțin doi ani copiile documentelor de captură validate și ale certificatelor de reexport validate, eliberate sau primite.

Articolul 9

Verificare

(1)   Statele membre se asigură că autoritățile lor competente identifică fiecare lot de ton roșu debarcat, transbordat, comercializat intern, importat pe teritoriul lor sau exportat sau reexportat de pe teritoriul lor. Autoritățile competente solicită și examinează documentul (documentele) de captură validat(e) și documentația asociată pentru fiecare lot de ton roșu. Examinarea include consultarea bazei de date referitoare la validare a Secretariatului ICCAT.

(2)   Autoritățile competente pot, de asemenea, să examineze conținutul lotului pentru a verifica informațiile cuprinse în documentul de captură și în documentele asociate și, dacă este necesar, efectuează verificări împreună cu operatorii în cauză.

(3)   În cazul în care, în urma examinărilor sau a verificărilor efectuate în temeiul alineatelor (1) și (2), apar dubii cu privire la informațiile cuprinse în documentul de captură, statele membre cooperează cu autoritățile competente care au validat documentul (documentele) de captură sau certificatul (certificatele) de reexport pentru a clarifica aceste dubii.

(4)   În cazul în care un stat membru identifică un lot care nu are document de captură, acesta notifică constatările sale statului membru expeditor sau PCC exportatoare și, dacă sunt cunoscute, statului membru de pavilion sau PCC de pavilion.

(5)   Până la finalizarea examinărilor sau a verificărilor efectuate în temeiul alineatelor (1) și (2), statele membre nu autorizează eliberarea lotului respectiv pentru comerț intern, import sau export și nici nu acceptă declarația de transfer în cazul tonului roșu viu destinat fermelor piscicole.

(6)   În cazul în care, în urma examinării sau a verificărilor efectuate în temeiul alineatului (1) și în cooperare cu autoritățile de validare în cauză, un stat membru stabilește că un document de captură sau un certificat de reexport nu sunt valabile, se interzice comerțul intern, importul, exportul sau reexportul tonului roșu în cauză.

CAPITOLUL V

TRANSMITEREA DATELOR

Articolul 10

Informații cu privire la validare și la punctele de contact

(1)   Comisiei îi sunt notificate de către statele membre:

(a)

denumirea și adresa completă a autorităților competente pentru validarea și verificarea documentelor de captură sau a certificatelor de reexport,

(b)

numele, funcția și specimenul imprimat de ștampilă sau de sigiliu ale funcționarilor responsabili cu validarea care sunt împuterniciți individual și

(c)

după caz, mostre de marcaje.

(2)   Notificarea indică data de la care informațiile menționate la alineatul (1) produc efecte. Informațiile actualizate privind autoritățile de validare și funcționarii responsabili cu validarea se comunică în timp util Comisiei.

(3)   Statele membre comunică Comisiei punctele de contact, în special denumirea acestor puncte de contact care ar trebui să fie informate în legătură cu chestiunile legate de documentele de captură sau de certificatele de reexport.

(4)   Comisia transmite fără întârziere aceste informații Secretariatului ICCAT.

Articolul 11

Raportul anual privind programul

(1)   În fiecare an până la 15 septembrie, statele membre transmit Comisiei pe cale electronică un raport privind programul, incluzând informațiile prevăzute în anexa VI, care acoperă perioada cuprinsă între 1 iulie anul precedent și 30 iunie anul curent.

(2)   Comisia elaborează raportul anual al Uniunii privind programul și îl comunică Secretariatului ICCAT până la 1 octombrie al fiecărui an.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 12

Modificarea anexelor

În vederea aplicării măsurilor de conservare adoptate de ICCAT, Comisia poate modifica anexele la prezentul regulament prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 13 și în condițiile prevăzute la articolele 14 și 15.

Atunci când adoptă aceste acte delegate, Comisia hotărăște în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

Articolul 13

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 14 august 2010. Comisia prezintă un raport privind competențele delegate cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 14.

(2)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3)   Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 14 și 15.

Articolul 14

Revocarea delegării de competențe

(1)   Parlamentul European sau de Consiliu poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 12.

(2)   Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe depune eforturi pentru a informa cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale.

(3)   Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 15

Obiecțiuni la actele delegate

(1)   Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în termen de două luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

(2)   În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile sale.

(3)   În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la actul delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele care au stat la baza acestora.

Articolul 16

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1984/2003

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1984/2003 se modifică după cum urmează:

(a)

în titlu, cuvintele „tonul roșu” se elimină;

(b)

la articolul 1 litera (a), cuvintele „tonul roșu (Thunnus thynnus)” se elimină;

(c)

la articolul 2, cuvintele „tonului roșu” se elimină;

(d)

la articolul 3, litera (a) se elimină;

(e)

la articolul 4 alineatul (1), prima liniuță se elimină;

(f)

la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (iii), cuvintele „al tonului roșu” se elimină;

(g)

la articolul 5 alineatul (1), prima liniuță se elimină;

(h)

la articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf, litera (a) se elimină;

(i)

la articolul 8 litera (a), cuvintele „tonul roșu” se elimină;

(j)

la articolul 9 alineatul (2), litera (a) se elimină.

(k)

anexele I, IVa, IX și XV se abrogă.

(2)   Trimiterile la dispozițiile eliminate și abrogate ale Regulamentului (CE) nr. 1984/2003 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 17

Revizuirea

Comisia revizuiește prezentul regulament în temeiul recomandărilor adoptate de ICCAT, ținând seama de avizele științifice actualizate privind situația stocurilor care vor fi prezentate în cadrul reuniunilor sale, și prezintă propuneri de modificări, după caz.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 7 iulie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

O. CHASTEL


(1)  Avizul din 17 martie 2010 (nepublicat în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 17 iunie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 29 iunie 2010.

(3)  JO L 179, 23.6.1998, p. 1.

(4)  JO L 189, 3.7.1998, p. 14.

(5)  JO L 177, 16.7.1996, p. 24.

(6)  JO L 162, 18.6.1986, p. 33.

(7)  JO L 295, 13.11.2003, p. 1.

(8)  JO L 96, 15.4.2009, p. 1.


ANEXA I

PRODUSELE MENȚIONATE ÎN ARTICOLUL 2 LITERA (a)

Denumirea mărfurilor

Codul din Nomenclatura combinată (1)

Toni roșii vii (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Toni roșii (Thunnus thynnus), proaspeți sau refrigerați, cu excepția fileurilor și a altui tip de carne

0302 35 10

Toni roșii (Thunnus thynnus), proaspeți sau refrigerați, cu excepția fileurilor și a altui tip de carne, alții decât cei destinați fabricării industriale a preparatelor sau conservelor din pește

0302 35 90

Toni roșii întregi (Thunnus thynnus), congelați, cu excepția fileurilor și a altui tip de carne, destinați fabricării industriale a preparatelor sau conservelor din pește

0303 45 11

Toni roșii (Thunnus thynnus), congelați, eviscerați și fără branhii, cu excepția fileurilor și a altui tip de carne, destinați fabricării industriale a preparatelor sau conservelor din pește

0303 45 13

Toni roșii (Thunnus thynnus), congelați, alții decât cei întregi sau eviscerați și fără branhii, cu excepția fileurilor și a altui tip de carne, destinați fabricării industriale a preparatelor sau conservelor din pește

0303 45 19

Toni roșii (Thunnus thynnus), congelați, cu excepția fileurilor și a altui tip de carne, alții decât cei destinați fabricării industriale a preparatelor sau conservelor din pește

0303 45 90

Fileuri de toni roșii (Thunnus thynnus), proaspete sau refrigerate

ex 0304 19 39

Carne de toni roșii (Thunnus thynnus), alta decât fileurile, proaspătă sau refrigerată

ex 0304 19 39

Fileuri și alt tip de carne de toni roșii (Thunnus thynnus), congelate

ex 0304 29 45

Alt tip de carne de toni roșii (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Fileuri de toni roșii (Thunnus thynnus), uscate, sărate sau în saramură dar neafumate

ex 0305 30 90

Toni roșii afumați (Thunnus thynnus), inclusiv fileuri

ex 0305 49 80

Toni roșii uscați (Thunnus thynnus), chiar sărați, dar neafumați

ex 0305 59 80

Toni roșii (Thunnus thynnus), sărați, neuscați, neafumați și în saramură

ex 0305 69 80

Preparate sau conserve în ulei vegetal de toni roșii (Thunnus thynnus), întregi sau bucăți, cu excepția celor tocați

ex 1604 14 11

Preparate sau conserve, altele decât în ulei vegetal, de toni roșii (Thunnus thynnus), întregi sau bucăți, cu excepția celor tocați, sub formă de fileuri denumite „spate“

ex 1604 14 16

Preparate sau conserve, altele decât în ulei vegetal, de toni roșii (Thunnus thynnus), întregi sau bucăți, cu excepția celor tocați, altele decât sub formă de fileuri denumite „spate“

ex 1604 14 18

Preparate sau conserve de toni roșii (Thunnus thynnus), altfel decât întregi sau bucăți, cu excepția celor tocați

ex 1604 20 70


(1)  Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXA II

DATE CARE TREBUIE INCLUSE ÎN DOCUMENTUL DE CAPTURĂ A TONULUI ROȘU

1.   Numărul ICCAT al documentului de captură a tonului roșu

2.   Informații privind captura

Descrierea navei sau a capcanei

Numele navei de capturare sau al capcanei

Statul de pavilion sau al capcanei

Numărul din registrul ICCAT al navei sau al capcanei (dacă este cazul)

Descrierea capturii

Data și zona capturii, precum și echipamentul utilizat

Numărul de exemplare, greutatea totală rotunjită și greutatea medie (1)

Numerele marcajelor (dacă este cazul)

Numărul din registrul ICCAT al operațiunii comune de pescuit (dacă este cazul)

Validarea de către autoritățile guvernamentale

Denumirea autorității și numele semnatarului, funcția, semnătura, ștampila și data

3.   Informații comerciale privind comerțul cu pești vii

Descrierea produselor

Greutatea totală în viu, numărul de exemplare, zona capturii

Informații privind exportatorul/vânzătorul

Punctul de export sau de plecare

Denumirea întreprinderii exportatoare, adresa, semnătura și data

Ferma piscicolă (denumirea și numărul ICCAT) și statul de destinație

Descrierea transportului (a se atașa documentația relevantă)

Informații privind importatorul/cumpărătorul

Punctul de import sau de destinație

Denumirea întreprinderii importatoare, adresa, semnătura și data semnăturii

Validarea de către autoritățile guvernamentale

Denumirea autorității și numele semnatarului, funcția, […] semnătura, ștampila și data

4.   Informații privind transferul

Descrierea remorcherului

Numărul ICCAT al declarației de transfer

Numele și pavilionul navei

Numărul din registrul ICCAT și numărul cuștii de remorcare (dacă este cazul)

Numărul și greutatea totală a exemplarelor moarte în timpul transferului

5.   Informații privind transbordarea

Descrierea navei de transport

Numele

Statul de pavilion

Numărul din registrul ICCAT

Data

Portul (numele și țara sau poziția)

Descrierea produselor

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Greutatea totală (NETĂ)

Validarea de către autoritățile guvernamentale

Denumirea autorității și numele semnatarului, funcția, semnătura, ștampila și data

6.   Informații privind ferma piscicolă

Descrierea fermei piscicole

Denumirea, statul membru al fermei piscicole

Numărul FFB ICCAT și locația fermei piscicole

Participarea la programul național de eșantionare (da sau nu)

Descrierea cuștii

Data plasării în cușcă, numărul cuștii

Descrierea peștilor

Estimări ale numărului de exemplare, greutatea totală și greutatea medie (2)

Informații privind observatorul regional ICCAT

Numele, numărul ICCAT, semnătura

Compoziția pe mărimi estimată (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)

Validarea de către autoritățile guvernamentale

Denumirea autorității și numele semnatarului, funcția, semnătura, ștampila și data

7.   Informații privind recoltarea din fermele piscicole

Descrierea recoltării

Data recoltării

Numărul de exemplare, greutatea totală (rotunjită) și greutatea medie

Numerele marcajelor (dacă este cazul)

Informații privind observatorul regional al ICCAT

Numele, numărul ICCAT, semnătura

Validarea de către autoritățile guvernamentale

Denumirea autorității și numele semnatarului, funcția, semnătura, ștampila și data

8.   Informații comerciale

Descrierea produselor

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (în cazul în care în această secțiune se înscriu produse de tipuri diferite, greutatea se înregistrează pentru fiecare tip de produs)

Greutatea totală (NETĂ)

Informații privind exportatorul/vânzătorul

Punctul de export sau de plecare

Denumirea întreprinderii exportatoare, adresa, semnătura și data

Statul de destinație

Descrierea transportului (a se atașa documentația relevantă)

Validarea de către autoritățile guvernamentale

Denumirea autorității și numele semnatarului, funcția, semnătura, ștampila și data

Informații privind importatorul/cumpărătorul

Punctul de import sau de destinație

Denumirea întreprinderii importatoare, adresa, semnătura și data semnăturii


(1)  Greutatea este raportată prin rotunjire, după caz. În cazul în care nu se utilizează greutatea rotunjită, a se specifica tipul de produs (de exemplu, GG) în secțiunea „Greutate totală” și „Greutate medie” din formular.

(2)  Greutatea este raportată prin rotunjire, dacă acest lucru este posibil. În cazul în care nu se utilizează greutatea rotunjită, a se specifica tipul de produs (de exemplu, GG) în secțiunea „Greutate totală” și „Greutate medie” din formular.


ANEXA III

MODEL DE DOCUMENT ICCAT DE CAPTURĂ A TONULUI ROȘU

Image

Image


ANEXA IV

Instrucțiuni privind emiterea, numerotarea, completarea și validarea documentului de captură

1.   PRINCIPII GENERALE

(1)   Limba

Dacă la completarea documentului de captură se folosește o altă limbă decât limbile oficiale ICCAT (engleză, franceză și spaniolă), trebuie anexată traducerea în limba engleză.

(2)   Numerotare

Statele membre trebuie să elaboreze sisteme unice de numerotare pentru documentele de captură, utilizând codurile lor de țară ISO în combinație cu un număr care conține cel puțin opt cifre, dintre care cel puțin două ar trebui să indice anul capturii.

Exemplu: FR-09-123456 (unde FR înseamnă Franța)

În cazul loturilor divizate sau al produselor procesate, copiile documentului de captură original trebuie numerotate adăugând un număr de două cifre la numărul documentelor de captură originale.

Exemplu: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03, etc.

Numerotarea trebuie să fie secvențială și, de preferință, tipărită. Numerele de serie ale documentelor de captură în alb emise se înregistrează în funcție de numele destinatarului.

(3)   Validare

Modelul de document de captură nu trebuie să înlocuiască nici autorizația prealabilă de transfer, nici autorizația de plasare în cușcă.

2.   INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA

(1)   Completarea

(a)   Principii generale

Această secțiune se aplică tuturor capturilor de ton roșu.

Comandantul navei de capturare, operatorul capcanei, reprezentantul lor autorizat sau reprezentantul autorizat al statului membru de pavilion sau al capcanei este responsabil de completarea și solicitarea de validare a secțiunii „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA”.

Secțiunea „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA” trebuie completată cel târziu până la finalizarea primului transfer în cuștile de remorcare sau a operațiunii de transbordare sau de debarcare.

NB: în cazul operațiunilor comune de pescuit, comandantul fiecărei nave de capturare care ia parte la operațiunea comună de pescuit trebuie să completeze un document de captură pentru fiecare captură.

(b)   Instrucțiuni specifice

„PAVILION”: a se indica statul membru de pavilion sau al capcanei.

„NUMĂR REGISTRU ICCAT”: a se indica numărul ICCAT al navei de capturare sau al capcanei autorizate să pescuiască ton roșu în zona convenției ICCAT Aceste informații nu se aplică navelor de capturare care pescuiesc ton roșu sub formă de captură secundară.

„ECHIPAMENT”: a se indica uneltele de pescuit, utilizându-se următoarele coduri

BB navă cu momeală

GILL setcă

HAND undiță de mână

HARP harpon

LL paragat

MWT traul pelagic

PS plasă pungă

RR undiță și mulinetă

SURF unelte neclasificate pentru pescuit în apele de suprafață

TL undiță supravegheată

TRAP capcană

TROL undiță tractată

UNCL metode nespecificate

OT alte tipuri

„GREUTATE TOTALĂ”: a se indica greutatea în viu în kilograme. În cazul în care nu se utilizează greutatea în viu în momentul capturii, se indică tipul de produs (de exemplu GG). În cazul operațiunilor comune de pescuit, cantitatea raportată trebuie să corespundă cheii de repartizare definite pentru fiecare navă de capturare.

„ZONA”: a se indica Marea Mediterană, Oceanul Atlantic de Vest sau Oceanul Atlantic de Est.

„NR. MARCAJ (dacă este cazul)”: se pot adăuga rânduri suplimentare pentru a permite enumerarea numerelor marcajelor pentru fiecare exemplar.

(2)   Validare

Statul membru de pavilion sau al capcanei este responsabil de validarea secțiunii „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA”, cu excepția cazului în care tonul roșu este marcat în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament.

În cazul peștelui debarcat sau transbordat, validarea trebuie să aibă loc până cel târziu la finalizarea operațiunii de transbordare sau de debarcare.

În cazul peștelui transferat viu, validarea poate avea loc în momentul primului transfer în cuștile de remorcare, dar, în orice caz, trebuie să aibă loc până cel târziu la finalizarea operațiunii de plasare în cușcă.

3.   INFORMAȚII COMERCIALE PRIVIND COMERȚUL CU PEȘTI VII

(1)   Completare

(a)   Principii generale:

Această secțiune se aplică numai comerțului intern cu ton roșu viu sau exportului acestuia.

Comandantul navei de capturare, reprezentantul său autorizat sau reprezentantul autorizat al statului membru de pavilion este responsabil de completarea și solicitarea de validare a secțiunii „INFORMAȚII COMERCIALE PRIVIND COMERȚUL CU PEȘTI VII”.

Secțiunea „INFORMAȚII COMERCIALE PRIVIND COMERȚUL CU PEȘTI VII” trebuie completată cel târziu până la finalizarea primului transfer în cuștile de remorcare.

NB: în cazul în care o cantitate de pești moare în timpul operațiunii de transfer și este comercializată intern sau exportată, documentul original de captură (cu secțiunea „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA” completată și, dacă este cazul, validată) trebuie copiat, iar secțiunea „INFORMAȚII COMERCIALE” din copia documentului de captură trebuie completată de către comandantul navei de capturare, reprezentantul său autorizat sau reprezentantul autorizat al statului membru de pavilion și trimisă cumpărătorului intern/importatorului. Validarea copiei garantează faptul că aceasta este o copie conformă și că a fost înregistrată de către autoritățile statului membru în cauză.

În lipsa unei astfel de validări, orice copie a documentului de captură este considerată nulă și neavenită.

(b)   Instrucțiuni specifice:

„ZONĂ”: a se indica zona transferului: Marea Mediterană, Oceanul Atlantic de Vest sau Oceanul Atlantic de Est.

„PUNCT DE EXPORT/PLECARE”: a se indica statul membru sau numele PCC ale zonei de pescuit în care a fost transferat tonul roșu sau, dacă este cazul, se indică „marea liberă”.

„DESCRIEREA TRANSPORTULUI”: a se anexa toate documentele relevante care certifică schimbul comercial.

(2)   Validare

Statul membru de pavilion nu trebuie să valideze documentele de captură în care nu a fost completată și, dacă este cazul, validată secțiunea „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA”.

Validarea poate avea loc în momentul primului transfer în cuștile de remorcare, dar, în orice caz, trebuie să aibă loc până cel târziu la finalizarea operațiunii de plasare în cușcă.

4.   INFORMAȚII PRIVIND TRANSFERUL

(1)   Completare

(a)   Principii generale:

Această secțiune se aplică numai tonului roșu viu.

Comandantul navei de capturare, reprezentantul său autorizat sau reprezentantul autorizat al statului membru de pavilion este responsabil de completarea secțiunii „INFORMAȚII PRIVIND TRANSFERUL”.

Secțiunea „INFORMAȚII PRIVIND TRANSFERUL” trebuie completată cel târziu până la finalizarea primei operațiuni de transfer.

La sfârșitului primei operațiuni de transfer, comandantul navei de capturare trebuie să înainteze documentul de captură (cu secțiunile „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA”, „INFORMAȚII COMERCIALE PRIVIND COMERȚUL CU PEȘTI VII” și „INFORMAȚII PRIVIND TRANSFERUL” completate și, dacă este cazul, validate) comandantului remorcherului.

Documentul de captură completat și, dacă este cazul, validat trebuie să însoțească peștele transferat pe parcursul transportului către ferma piscicolă, inclusiv când tonul roșu viu este transferat dintr-o cușcă de transport în alta sau când este vorba de transferul de ton roșu mort dintr-o cușcă de transport într-o navă auxiliară.

NB: în cazul în care unele exemplare mor în timpul operațiunii de transfer, documentul original de captură (cu secțiunile „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA”, „INFORMAȚII COMERCIALE PRIVIND COMERȚUL CU PEȘTI VII” și „INFORMAȚII PRIVIND TRANSFERUL” completate și, dacă este cazul, validate) trebuie copiat, iar secțiunea „INFORMAȚII COMERCIALE” din copia documentului de captură trebuie completată de către vânzătorul intern/exportator, reprezentantul său autorizat sau reprezentantul autorizat al statului membru de pavilion și trimisă cumpărătorului intern/importatorului. Validarea copiei garantează faptul că aceasta este o copie conformă și că a fost înregistrată de către autoritățile statului membru în cauză. În lipsa unei astfel de validări, orice copie a documentului de captură este considerată nulă și neavenită.

(b)   Instrucțiuni specifice:

„NR. EXEMPLARE MOARTE ÎN TIMPUL TRANSFERULUI” și „GREUTATE TOTALĂ EXEMPLARE MOARTE”: informațiile se completează (dacă este cazul) de către comandantul remorcherului.

„CUȘCA NR.”: a se indica numărul fiecărei cuști în cazul unui remorcher care are mai multe cuști.

(2)   Validare

Nu este necesară validarea acestei secțiuni.

5.   INFORMAȚII PRIVIND TRANSBORDAREA

(1)   Completare

(a)   Principii generale:

Această secțiune se aplică numai tonului roșu mort.

Comandantul navei de pescuit care efectuează transbordarea, reprezentantul său autorizat sau reprezentantul autorizat al statului membru de pavilion este responsabil de completarea și solicitarea de validare a secțiunii „INFORMAȚII PRIVIND TRANSBORDAREA”.

Secțiunea „INFORMAȚII PRIVIND TRANSBORDAREA” trebuie completată cel târziu până la finalizarea operațiunii de transbordare.

(b)   Instrucțiuni specifice:

„DATĂ”: a se indica data la care s-a efectuat transbordarea.

„NUMELE PORTULUI”: a se indica portul desemnat al transbordării.

„STATUL PORTULUI”: a se indica statul membru sau PCC ale portului desemnat al transbordării.

(2)   Validare

Statul membru de pavilion nu trebuie să valideze documentele de captură în care nu a fost completată și, dacă este cazul, validată secțiunea „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA”.

Validarea trebuie să aibă loc cel târziu până la finalizarea operațiunii de transbordare.

6.   „INFORMAȚII PRIVIND FERMA PISCICOLĂ”

(1)   Completare

(a)   Principii generale:

Această secțiune se aplică numai tonului viu plasat în cuști.

Comandantul remorcherului trebuie să înainteze documentul de captură (cu secțiunile „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA”, „INFORMAȚII COMERCIALE PRIVIND COMERȚUL CU PEȘTI VII”, și „INFORMAȚII PRIVIND TRANSFERUL” completate și, dacă este cazul, validate) operatorului fermei piscicole, în momentul plasării în cușcă.

Operatorul fermei piscicole, reprezentantul său autorizat sau un reprezentant autorizat al statului membru al fermei piscicole este responsabil de completarea și solicitarea de validare a secțiunii „INFORMAȚII PRIVIND FERMA PISCICOLĂ”.

Secțiunea „INFORMAȚII PRIVIND FERMA PISCICOLĂ” trebuie completată cel târziu până la finalizarea operațiunii de plasare în cușcă.

(b)   Instrucțiuni specifice:

„CUȘCA NR.”: a se indica numărul fiecărei cuști.

„INFORMAȚII PRIVIND OBSERVATORUL REGIONAL ICCAT”: a se indica numele, numărul ICCAT și semnătura.

(2)   Validare

Statul membru al fermei piscicole este responsabil de validarea secțiunii „INFORMAȚII PRIVIND FERMA PISCICOLĂ”.

Statul membru al fermei piscicole nu trebuie să valideze documentele de captură în care nu au fost completate și, dacă este cazul, validate secțiunile „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA”, „INFORMAȚII COMERCIALE PRIVIND COMERȚUL CU PEȘTI VII” și „INFORMAȚII PRIVIND TRANSFERUL”.

Validarea trebuie să aibă loc cel târziu până la finalizarea operațiunii de plasare în cușcă.

7.   INFORMAȚII PRIVIND RECOLTAREA

(1)   Completare

(a)   Principii generale:

Această secțiune se aplică numai tonului mort crescut în ferme piscicole.

Operatorul fermei piscicole, reprezentantul său autorizat sau un reprezentant autorizat al statului membru al fermei piscicole este responsabil de completarea și solicitarea de validare a secțiunii „INFORMAȚII PRIVIND RECOLTAREA ÎN FERMELE PISCICOLE”.

Secțiunea „INFORMAȚII PRIVIND RECOLTAREA” trebuie completată cel târziu până la finalizarea operațiunii de recoltare.

(b)   Instrucțiuni specifice:

„NR. MARCAJ (dacă este cazul)”: se pot adăuga rânduri suplimentare pentru a permite enumerarea numerelor marcajelor pentru fiecare exemplar.

„INFORMAȚII PRIVIND OBSERVATORUL REGIONAL ICCAT”: a se indica numele, numărul ICCAT și semnătura.

(2)   Validare

Statul membru al fermei piscicole este responsabil de validarea secțiunii „INFORMAȚII PRIVIND RECOLTAREA”.

Statul membru al fermei piscicole nu trebuie să valideze documentele de captură în care nu au fost completate și, dacă este cazul, validate secțiunile „INFORMAȚII PRIVIND CAPTURA”, „INFORMAȚII COMERCIALE PRIVIND COMERȚUL CU PEȘTI VII”, „INFORMAȚII PRIVIND TRANSFERUL”și „INFORMAȚII PRIVIND FERMA PISCICOLĂ”.

Validarea trebuie să aibă loc cel târziu până la finalizarea operațiunii de recoltare.

8.   INFORMAȚII COMERCIALE

(1)   Completare

(a)   Principii generale:

Această secțiune se aplică comerțului intern cu ton roșu mort sau exportului acestuia.

Vânzătorul intern sau exportatorul, reprezentantul autorizat al acestora sau un reprezentant autorizat al statului membru al vânzătorului/exportatorului este responsabil de completarea și solicitarea de validare a secțiunii „INFORMAȚII COMERCIALE”, cu excepția subsecțiunii „IMPORTATOR/CUMPĂRĂTOR”.

Secțiunea „INFORMAȚII COMERCIALE”, cu excepția subsecțiunii „IMPORTATOR/CUMPĂRĂTOR”, trebuie completată înainte de comercializarea internă sau de exportul peștelui.

În cazul comerțului intern, subsecțiunea „IMPORTATOR/CUMPĂRĂTOR” trebuie completată de către cumpărătorul intern după comercializarea internă a peștelui.

În cazul comerțului internațional, subsecțiunea „IMPORTATOR/CUMPĂRĂTOR” trebuie completată de către importator.

(b)   Instrucțiuni specifice:

„DESCRIEREA TRANSPORTULUI”: a se anexa toate documentele relevante care certifică schimbul comercial.

(2)   Validare

Statul membru al vânzătorului/exportatorului este responsabil de validarea secțiunii „INFORMAȚII COMERCIALE” (exceptând subsecțiunea „IMPORTATOR/CUMPĂRĂTOR”), cu excepția cazului în care tonul roșu este marcat în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament.

NB: în cazul în care unui document de captură îi corespund mai multe schimburi comerciale interne sau exporturi, o copie a documentului de captură original trebuie validată de către statul membru al vânzătorului intern sau al exportatorului și trebuie folosită și acceptată ca document de captură original. Validarea copiei garantează faptul că aceasta este o copie conformă și că a fost înregistrată de către autoritățile statului membru în cauză. În lipsa unei astfel de validări, orice copie a documentului de captură este considerată nulă și neavenită.

NB: În cazurile de reexport, trebuie utilizat CERTIFICATUL DE REEXPORT pentru a urmări acțiunile ulterioare, iar legătura dintre acesta și informațiile privind captura din cadrul documentului de captură original trebuie să se facă prin numărul documentului de captură original.

Atunci când tonul roșu este capturat de către o navă de capturare sub pavilionul unui stat membru sau PCC sau utilizându-se o capcană instalată într-un stat membru sau PCC, folosindu-se sistemul de marcaj, iar apoi peștele este exportat mort și reexportat, documentul de captură care însoțește CERTIFICATUL DE REEXPORT nu trebuie validat. Cu toate acestea, CERTIFICATUL DE REEXPORT trebuie validat.

După import, un ton roșu poate fi împărțit în mai multe bucăți care pot fi apoi exportate, la rândul lor. În acest caz, statul membru sau PCC care efectuează reexportul trebuie să confirme faptul că bucata reexportată face parte din peștele original însoțit de documentul de captură.


ANEXA V

DATE CARE TREBUIE INCLUSE ÎN CERTIFICATUL ICCAT DE REEXPORT DE TON ROȘU

1.   Numărul de document al certificatului de reexport

2.   Secțiune referitoare la reexport

Statul membru reexportator

Punctul de reexport

3.   Descrierea tonului roșu importat

Tipul de produs F/FR RD/GG/DR/FL/OT (în cazul în care în această secțiune se înscriu produse de tipuri diferite, greutatea se înregistrează pentru fiecare tip de produs)

Greutatea netă (kg)

Numărul (numerele) documentului (documentelor) de captură și data (datele) importului

Pavilionul (pavilioanele) navei (navelor) de pescuit sau statul în care este situată capcana, după caz

4.   Descrierea tonului roșu destinat reexportului

Tipul de produs F/FR RD/GG/DR/FL/OT (în cazul în care în această secțiune se înscriu produse de tipuri diferite, greutatea se înregistrează pentru fiecare tip de produs)

Greutatea netă (kg)

Numărul (numerele) documentului (documentelor) de captură corespunzător (corespunzătoare) din secțiunea 3

Statul de destinație

5.   Declarația reexportatorului

Numele

Adresa

Semnătura

Data

6.   Validarea de către autorități

Denumirea și adresa autorității

Numele și funcția persoanei responsabile

Semnătura

Data

Ștampila guvernului

7.   Secțiune referitoare la import

Declarația importatorului din statul membru sau din PCC importatoare a lotului de ton roșu

Numele și adresa importatorului

Numele și semnătura reprezentantului importatorului și data

Punctul de import: localitate și PCC

Notă – Se atașează copii ale documentului (documentelor) de captură și ale documentului (documentelor) de transport.

Image

NOTĂ: DACĂ PREZENTUL FORMULAR SE COMPLETEAZĂ ÎN ALTĂ LIMBĂ DECÂT LIMBA ENGLEZĂ, VĂ RUGĂM ANEXAȚI TRADUCEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ A FORMULARULUI.

Notă: A se atașa documentul de transport valabil și copii ale documentelor de captură a tonului roșu.


ANEXA VI

RAPORT PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI ICCAT DE DOCUMENTARE A CAPTURILOR DE TON ROȘU

Statul membru raportor:

Perioada de referință: 1 iulie [2XXX] – 30 iunie [2XXX]

1.   Informații extrase din documentele de captură

numărul de documente de captură validate,

numărul de documente de captură validate primite de la alte state membre sau PCC,

cantitatea totală de ton roșu comercializată intern, defalcată pe zone de pescuit și echipamente de pescuit,

cantitatea totală de ton roșu importată, exportată, transferată către fermele piscicole, reexportată, defalcată pe PCC de origine, reexportatoare sau de destinație, pe zone de pescuit și echipamente de pescuit,

numărul de verificări de documente de captură solicitate altor state membre sau PCC și sumarul rezultatelor,

numărul de solicitări de verificări de documente de captură primite de la alte state membre sau PCC și sumarul rezultatelor,

cantitatea totală a loturilor de ton roșu care au făcut obiectul unei decizii de interzicere, defalcată pe produse, natura operațiunii (comerț intern, import, export, reexport, transfer către ferme piscicole), motivele interzicerii și statele membre, PCC și/sau părțile necontractante de origine sau de destinație.

2.   Informații privind loturile în temeiul articolului 9 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament

numărul de loturi,

cantitatea totală de ton roșu, defalcată pe produse, natura operațiunii (comerț intern, import, export, reexport, transfer către ferme piscicole), state membre, PCC sau alte țări menționate la articolul 9 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament.


24.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 641/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 7 iulie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42, articolul 43 alineatul (2) și articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (3) a permis, timp de patru ani, livrarea de zahăr din Insulele Azore către restul Uniunii în cantități care depășeau fluxurile tradiționale. Recunoscând că diversificarea agriculturii în Insulele Azore ar putea fi avantajoasă și, prin urmare, pentru a facilita această diversificare, în special ținând seama de eliminarea treptată a sistemului de cote de lapte, este necesar să se ia măsurile adecvate pentru a sprijini restructurarea sectorului zahărului în această regiune. În acest sens, pentru a permite industriei locale de prelucrare a zahărului să fie viabilă, este oportun să se permită reexpedierea de zahăr în cantități care depășesc fluxurile tradiționale pentru o perioadă limitată de cinci ani și sub rezerva reducerii progresive a cantităților anuale.

(2)

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede scutirea, în limita bilanțului previzional de aprovizionare, de taxe de import pentru aprovizionarea cu zahăr C în Insulele Azore, Madeira și Canare în perioada stabilită la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (4). În urma reformei zahărului și a încorporării sectorului zahărului în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (5), dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui să fie adaptate. În special, Insulele Azore ar trebui să fie autorizate să beneficieze de scutirea de taxe de import pentru zahărul brut din trestie de zahăr în limita bilanțului previzional de aprovizionare.

(3)

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede o perioadă de tranziție pe parcursul căreia Insulele Canare pot continua să se aprovizioneze cu cantități prestabilite de preparate pe bază de lapte încadrate la codurile NC 1901 90 99 și 2106 90 92, destinate transformării industriale. Această perioadă de tranziție expiră la 31 decembrie 2009. Cu toate acestea, produsul încadrat la codul NC 1901 90 99 – lapte praf degresat cu grăsime vegetală – a devenit un produs tradițional pentru consumatorii locali, inclusiv pentru cei mai defavorizați. Comercializarea sa a generat o industrie locală specifică ce asigură locuri de muncă și valoare adăugată. Prin urmare, este necesar să se mențină aprovizionarea cu acest produs specific, care este destinat exclusiv consumului local.

(4)

Articolul 12 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 se referă la dispozițiile privind controalele și sancțiunile din cadrul programelor comunitare de sprijin destinate regiunilor ultraperiferice, care trebuie trimise Comisiei spre aprobare de către statele membre. Ținând seama de experiența dobândită de Comisie și pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și adecvată a respectivelor programe de sprijin, este necesar să se elimine mențiunile referitoare la controale și sancțiuni de la articolul 12 litera (f) din regulamentul respectiv. Cu toate acestea, astfel de măsuri naționale vor continua să fie comunicate Comisiei în conformitate cu articolul 27 din regulamentul menționat.

(5)

Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 stabilește reguli privind aplicabilitatea normelor speciale pentru sectorul vitivinicol din regiunile ultraperiferice ale Uniunii. Organizarea comună a pieței vitivinicole a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole (6) și încorporată ulterior în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Prin urmare, se impune actualizarea mențiunilor referitoare la măsurile în cauză. Mai mult, articolul 85u alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 include o scutire explicită de la schema de defrișare pentru Insulele Azore, Madeira și Canare. Prin urmare, o astfel de scutire nu mai trebuie menționată în Regulamentul (CE) nr. 247/2006.

(6)

Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede eliminarea treptată, până la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă. Articolul 18 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv prevede obligația Portugaliei de a notifica anual progresul lucrărilor de reconversie și de restructurare a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai stricte decât normele stabilite la articolul 120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă se elimină prin defrișare, cu excepția cazului în care vinul rezultat este destinat exclusiv consumului familiilor viticultorilor. Prin urmare, data de 31 decembrie 2013 menționată la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui să fie eliminată pentru a înlătura disparitățile de tratament între regiunile din Insulele Azore și Madeira, pe de o parte, și restul Uniunii, pe de altă parte.

(7)

În pofida dezvoltării recente a producției locale de lapte în departamentul francez de peste mări Réunion, cererea curentă de lapte de băut pentru consumul pe insulă nu este suficient acoperită. Mai mult, depărtarea și insularitatea acestei regiuni nu permit procurarea laptelui crud din alte surse. În consecință, autorizația de a produce lapte UHT reconstituit din lapte praf care provine din Uniune, acordată Insulei Madeira prin articolul 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, ar trebui extinsă la Réunion.

(8)

Condițiile pentru extinderea în continuare a producției locale de lapte din regiunile ultraperiferice, care beneficiază de scutirea prevăzută la articolul 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, sunt foarte limitate din cauza topografiei insulelor în cauză. Deși se menține obligația de a asigura colectarea și desfacerea producției locale de lapte, se impune eliminarea obligației Comisiei de a stabili o rată de încorporare a laptelui proaspăt produs pe plan local, prevăzută la al doilea paragraf din articolul respectiv.

(9)

Aplicarea retroactivă a dispozițiilor prezentului regulament începând cu 1 ianuarie 2010 ar trebui să asigure continuitatea măsurilor specifice din domeniul agriculturii în regiunile ultraperiferice ale Uniunii și, de asemenea, să răspundă așteptărilor legitime ale operatorilor în cauză.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 247/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (2) litera (a), următoarele cantități maxime de zahăr (cod NC 1701) pot fi expediate anual din Azore către restul Uniunii pentru o perioadă de cinci ani:

:

în 2011

:

3 000 de tone;

:

în 2012

:

2 500 de tone;

:

în 2013

:

2 000 de tone;

:

în 2014

:

1 500 de tone;

:

în 2015

:

1 000 de tone.”;

2.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Zahăr

(1)   În perioada stabilită la articolul 204 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (7), producția de zahăr care depășește cota menționată la articolul 61 din regulamentul respectiv este scutită de taxe de import în limita bilanțului previzional de aprovizionare menționat la articolul 2 din prezentul regulament, în ceea ce privește:

(a)

zahărul introdus pentru consum în Madeira sau Insulele Canare sub formă de zahăr alb încadrat la codul NC 1701;

(b)

zahărul rafinat și consumat în Insulele Azore sub formă de zahăr brut încadrat la codul NC 1701 12 10 (zahăr brut din sfeclă de zahăr).

(2)   În Insulele Azore, în scop de rafinare, cantitățile menționate la alineatul (1) pot fi suplimentate, în limita bilanțului previzional de aprovizionare, cu zahăr brut încadrat la codul NC 1701 11 10 (zahăr brut din trestie de zahăr). La stabilirea necesarului de zahăr brut pentru Insulele Azore, se ține seama de dezvoltarea producției locale de sfeclă de zahăr. Cantitățile incluse în regimul de aprovizionare se stabilesc astfel încât să se asigure faptul că volumul total de zahăr rafinat anual în Insulele Azore nu depășește 10 000 de tone.

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Preparate pe bază de lapte

Prin derogare de la articolul 2, Insulele Canare pot continua să se aprovizioneze cu preparate pe bază de lapte încadrate la codul NC 1901 90 99 (lapte praf degresat cu grăsimi vegetale) destinate procesării industriale în limita a 800 de tone/an. Ajutorul acordat pentru aprovizionarea din Uniune cu acest produs nu poate depăși 210 EUR/tonă și este inclus în limita prevăzută la articolul 23. Acest produs este destinat exclusiv consumului local.”;

4.

La articolul 12, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

măsurile luate pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și adecvată a programelor, inclusiv în materie de publicitate, monitorizare și evaluare, precum și stabilirea indicatorilor cuantificați, utilizați la evaluarea programului.”;

5.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Vin

(1)   Măsurile menționate la articolele 103v, 103w, 103x și 182a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu se aplică în Insulele Azore și Madeira.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 120a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, strugurii proveniți din soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), recoltați în Azore și Madeira, pot fi utilizați pentru producția de vin care poate circula numai în interiorul regiunilor menționate.

Portugalia procedează la eliminarea treptată a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă, beneficiind, după caz, de ajutoarele prevăzute la articolul 103q din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)   Măsurile menționate la articolele 103v, 103w și 103y din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu se aplică Insulelor Canare.”;

6.

Articolul 19 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Fără a aduce atingere articolului 114 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se autorizează producția de lapte UHT reconstituit din lapte praf originar din Uniune în Madeira și în departamentul francez de peste mări Réunion, în limita necesarului de consum local, atât timp cât această măsură nu împiedică colectarea și desfacerea laptelui obținut pe plan local. Acest produs este destinat numai consumului local.

Metoda prin care a fost obținut laptele UHT astfel reconstituit se indică în mod clar pe eticheta de vânzare.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 7 iulie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

O. CHASTEL


(1)  Avizul din 17 martie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 18 mai 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 29 iunie 2010.

(3)  JO L 42, 14.2.2006, p. 1.

(4)  JO L 178, 30.6.2001, p. 1.

(5)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(6)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

(7)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”;