ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.175.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 175

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
10 iulie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 606/2010 al Comisiei din 9 iulie 2010 privind aprobarea unui instrument simplificat elaborat de organismul european pentru siguranța navigației aeriene (Eurocontrol) în vederea estimării consumului de combustibil al anumitor operatori aerieni mici emițători ( 1 )

25

 

*

Regulamentul (UE) nr. 607/2010 al Comisiei din 9 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1542/2007 privind procedurile de debarcare și cântărire pentru hering, macrou și stavrid negru

27

 

 

Regulamentul (UE) nr. 608/2010 al Comisiei din 9 iulie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

29

 

 

Regulamentul (UE) nr. 609/2010 al Comisiei din 9 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 576/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 iulie 2010

31

 

 

DECIZII

 

 

2010/383/UE

 

*

Decizia Consiliului din 29 iunie 2010 privind poziția care urmează să fie adoptată de către Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (linii bugetare)

34

 

 

2010/384/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 iulie 2010 privind cantitatea de certificate care trebuie emise la nivel comunitar pentru anul 2013 în temeiul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii [notificată cu numărul C(2010) 4658]

36

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

10.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 605/2010 AL COMISIEI

din 2 iulie 2010

de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 teza introductivă, punctul (1) primul paragraf și punctul (4) și articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2), în special articolul 12,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3), în special articolul 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4), în special articolul 11 alineatul (1), articolul 14 alineatul (4) și articolul 16,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (5), în special articolul 48 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 92/46/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 de stabilire a normelor sanitare pentru producerea și introducerea pe piață a laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor pe bază de lapte (6) prevedea întocmirea unei liste de țări terțe sau de părți din țări terțe din care statele membre urmau să autorizeze introducerea de lapte sau de produse pe bază de lapte, precum și ca aceste mărfuri să fie însoțite de un certificat sanitar și să îndeplinească anumite cerințe, inclusiv în materie de tratament termic, și să prezinte anumite garanții.

(2)

Decizia 2004/438/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și a certificării veterinare necesare pentru introducerea în Comunitate a laptelui tratat termic, a produselor lactate și a laptelui crud destinate consumului uman (7) a fost adoptată în consecință.

(3)

De la data adoptării acestei decizii au fost stabilite mai multe noi exigențe în materie de sănătate animală și sănătate publică, constituind un nou cadru de reglementare în acest domeniu, pe care prezentul regulament trebuie să-l ia în considerare. Dealtfel, Directiva 92/46/CEE a fost abrogată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a anumitor directive privind igiena produselor alimentare și normele de sănătate care reglementează producția și introducerea pe piață a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman (8).

(4)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (9) stabilește principiile generale care se aplică produselor alimentare și hranei pentru animale în general și siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animale în special, la nivelul Uniunii Europene și la nivel național.

(5)

Directiva 2002/99/CE stabilește normele care reglementează introducerea din țări terțe a produselor de origine animală destinate consumului uman. Directiva prevede că astfel de produse sunt introduse în Uniunea Europeană doar dacă îndeplinesc cerințele aplicabile tuturor etapelor de producție, prelucrare și distribuție a produselor respective în Uniunea Europeană sau dacă oferă garanții echivalente în materie de sănătate animală.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabilește normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare în toate etapele lanțului alimentar, inclusiv la nivel de producție primară.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice pentru operatorii din sectorul alimentar în materie de igienă a produselor alimentare de origine animală. Respectivul regulament prevede că operatorii din sectorul alimentar care produc lapte crud și produse lactate destinate consumului uman trebuie să respecte dispozițiile relevante din anexa III la acesta.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 stabilește norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (10) stabilește criteriile microbiologice pentru anumite microorganisme și normele de punere în aplicare cărora trebuie să se conformeze operatorii din sectorul alimentar în procesul de punere în aplicare a măsurilor de igienă generale și specifice menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 stabilește că operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că produsele alimentare respectă criteriile microbiologice relevante stabilite în regulamentul menționat.

(10)

Domeniul de aplicare al Directivei 92/46/CEE a Consiliului se limitează la laptele crud de vacă, de oaie, de capră sau de bivoliță și la produsele derivate ale acestuia. Cu toate acestea, definiția laptelui crud și a produselor lactate stabilită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 extinde domeniul de aplicare al normelor în materie de igienă a laptelui la toate speciile de mamifere și definește laptele crud ca fiind laptele produs prin secreția glandei mamare a animalelor de crescătorie care nu a fost încălzit la o temperatură de peste 40 °C nici nu a fost supus unui tratament care are un efect echivalent. În plus, respectivul regulament definește produsele lactate ca fiind produse prelucrate care rezultă din prelucrarea laptelui crud sau dintr-o tratare ulterioară a unor astfel de produse prelucrate.

(11)

În perspectiva intrării în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 852/2004, (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004, precum și a actelor de punere în aplicare a acestor regulamente, este necesar să se modifice și să se actualizeze condițiile comunitare de sănătate animală și sănătate publică din Uniunea Europeană și exigențele de certificare necesare introducerii în Uniunea Europeană a laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman.

(12)

Din considerente de coerență a legislației Uniunii Europene, prezentul regulament ar trebui să țină seama, de asemenea, de normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (11) și de normele sale de punere în aplicare stabilite în Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (12) și în Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control a anumitor substanțe și ale reziduurilor acestora în animalele vii și în produsele animaliere și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (13).

(13)

Directiva 96/93/CE a Consiliului din 17 decembrie 1996 privind certificarea animalelor și a produselor animaliere (14) stabilește norme care trebuie respectate la eliberarea certificatelor solicitate de legislația veterinară, pentru a împiedica certificările înșelătoare sau frauduloase. Se cuvine să se urmărească aplicarea de către autoritățile competente ale țărilor terțe exportatoare a unor exigențe în materie de certificare cel puțin echivalente cu cele stabilite în respectiva directivă.

(14)

În plus, Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (15) prevede instaurarea unui sistem informatizat de legătură între autorități veterinare, care a fost elaborat în Uniunea Europeană. Este necesară modificarea formatului tuturor certificatelor sanitare pentru a lua în considerare compatibilitatea acestora cu o eventuală certificare electronică în cadrul sistemului de control al comerțului și de expertiză (TRACES) prevăzut de Directiva 90/425/CEE. În consecință, regulile stabilite de prezentul regulament trebuie să țină seama de TRACES.

(15)

Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Uniunea Europeană (16), stabilește norme privind controalele veterinare ale produselor de origine animală introduse în Uniunea Europeană din țări terțe pentru importul sau tranzitul lor, inclusiv anumite cerințe de certificare. Aceste norme sunt aplicabile mărfurilor reglementate prin prezentul regulament.

(16)

Datorită situației geografice a Kaliningradului, trebuie prevăzute condiții specifice pentru tranzitul prin Uniunea Europeană al loturilor având ca destinație sau ca proveniență Rusia, cu efecte numai pentru Letonia, Lituania și Polonia.

(17)

Pentru o mai mare claritate a legislației europene, Decizia 2004/438/CE a Comisiei ar trebui abrogată și înlocuită cu prezentul regulament.

(18)

Pentru a se evita perturbarea schimburilor comerciale, folosirea certificatelor sanitare emise în conformitate cu Decizia 2004/438/CE ar trebui autorizată pentru o perioadă de tranziție.

(19)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PEZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește:

(a)

condițiile de sănătate publică și sănătate animală precum și cerințele de certificare pentru introducerea în Uniunea Europeană a loturilor de lapte crud și de produse lactate;

(b)

lista țărilor terțe din care este autorizată introducerea unor astfel de loturi în Uniunea Europeană.

Articolul 2

Importuri de lapte crud și de produse lactate din țări terțe sau părți ale acestora menționate în coloana A din anexa I

Statele membre autorizează importul de loturi de lapte crud și de produse lactate din țări terțe sau părți ale acestora menționate în coloana A din anexa I.

Articolul 3

Importuri de anumite produse lactate din țări terțe sau părți ale acestora menționate în coloana B din anexa I

Statele membre autorizează importul de loturi de produse lactate derivate din lapte crud de vacă, de oaie, de capră și de bivoliță din țări terțe sau din părți ale acestora neamenințate de febră aftoasă care sunt menționate în coloana B din anexa I, cu condiția ca aceste produse lactate să fi fost supuse, sau să fi fost produse din lapte crud supus unei pasteurizări care implică un singur tratament termic:

(a)

al cărui efect termic este cel puțin echivalent cu cel al unui proces de pasteurizare la o temperatură de minimum 72 °C timp de 15 secunde;

(b)

care, după caz, este suficient pentru a garanta o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline, realizat imediat după tratamentul termic.

Articolul 4

Importuri de anumite produse lactate din țări terțe sau părți ale acestora menționate în coloana C din anexa I

(1)   Statele membre autorizează importul de loturi de produse lactate derivate din lapte crud de vacă, oaie, capră sau bivoliță din țări terțe sau din părți ale acestora amenințate de febră aftoasă care sunt menționate în coloana C din anexa I, cu condiția ca aceste produse lactate să fi fost supuse, sau să fi fost produse din lapte crud supus unui tratament termic care implică:

(a)

un proces de sterilizare, pentru a permite atingerea unei valori F0 mai mari sau egale cu trei;

(b)

un tratament la o temperatură foarte înaltă (UHT) de cel puțin 135 °C pe o durată de timp adecvată;

(c)

(i)

pentru laptele al cărui pH este mai mare sau egal cu 7,0, o pasteurizare ultrarapidă la o temperatură foarte înaltă (HTST), de 72 °C, timp de 15 secunde, efectuată în două reprize, garantând, după caz, o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline, realizat imediat după tratamentul termic sau

(ii)

un tratament al cărui efect de pasteurizare este echivalent celui de la punctul (i) și care garantează, după caz, o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline, realizat imediat după tratamentul termic;

(d)

un tratament HTST pentru laptele cu pH mai mic de 7,0 sau

(e)

un tratament HTST asociat unui alt tratament fizic,

(i)

fie prin reducerea pH-ului sub 6 timp de o oră,

(ii)

fie prin expunerea suplimentară la o temperatură mai mare sau egală cu 72 °C, combinată cu uscarea.

(2)   Statele membre autorizează importul de loturi de produse lactate derivate din lapte crud de animale altele decât cele menționate la alineatul (1), provenind din țări terțe sau din părți ale acestora amenințate de febră aftoasă, care sunt menționate în coloana C din anexa I, cu condiția ca aceste produse lactate să fi fost supuse sau să fi fost produse din lapte crud supus unui tratament termic care implică:

(a)

un proces de sterilizare care să permită atingerea unei valori F0 mai mari sau egale cu 3 sau

(b)

un tratament la o temperatură foarte înaltă (UHT), de cel puțin 135 °C pe o durată de timp adecvată.

Articolul 5

Certificate

Loturile autorizate la import în conformitate cu articolele 2, 3 și 4 sunt însoțite de un certificat sanitar pentru produsul în cauză, întocmit în conformitate cu modelul corespunzător prezentat în partea a doua din anexa II și completat conform notelor explicative cuprinse în partea întâi a respectivei anexe.

Cu toate acestea, dispozițiile prezentului articol nu exclud posibilitatea utilizării certificării electronice sau a unor alte sisteme autorizate, armonizate la nivelul Uniunii Europene.

Articolul 6

Condiții de tranzit și de depozitare

În conformitate cu articolele 11, 12 sau 13 din Directiva 97/78/CE a Consiliului, introducerea în Uniunea Europeană a loturilor de lapte crud și de produse lactate care nu sunt destinate importului în Uniunea Europeană ci sunt destinate unei țări terțe, fie prin tranzit imediat prin Uniunea Europeană, fie după depozitare pe teritoriul acesteia, nu este autorizată decât dacă loturile îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

acestea provin dintr-o țară terță sau dintr-o parte a acesteia din care introducerea în Uniunea Europeană de loturi de lapte crud sau de produse lactate este autorizată și respectă condițiile privind tratamentul termic aplicabile unor astfel de loturi, astfel cum sunt prevăzute la articolele 2, 3 și 4;

(b)

ele îndeplinesc condițiile specifice de sănătate animală aplicabile importului în Uniunea Europeană de lapte crud sau de produse lactate în cauză, astfel cum sunt enunțate acestea în certificatul de sănătate animală cuprins în partea II.1 a modelului relevant de certificat sanitar prezentat în partea a doua din anexa II;

(c)

ele sunt însoțite de un certificat sanitar pentru produsul în cauză, întocmit, pentru lotul vizat, în conformitate cu modelul corespunzător prezentat în partea a treia din anexa II și completat conform notelor explicative cuprinse în partea întâi a anexei în cauză;

(d)

ele sunt certificate ca fiind acceptabile pentru tranzit, inclusiv pentru depozitare după caz, în documentul veterinar comun de intrare menționat la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 136/2004 al Comisiei (17), semnat de medicul veterinar oficial al punctului de control la frontieră de intrare în Uniunea Europeană.

Articolul 7

Derogare cu privire la condițiile de tranzit și de depozitare

(1)   Prin derogare de la articolul 6, se autorizează tranzitul rutier sau feroviar prin Uniunea Europeană, între punctele de control la frontieră din Letonia, Lituania și Polonia enumerate în Decizia 2009/821/CE a Comisiei (18), pentru loturile având ca proveniență și ca destinație Rusia, direct sau printr-o țară terță, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

lotul este sigilat cu o ștampilă purtând un număr de ordine, la punctul de control la frontiera de intrare în Uniunea Europeană, de către serviciile veterinare ale autorității competente;

(b)

documentele care însoțesc lotul, prevăzute la articolul 7 din Directiva 97/78/CE cuprind pe fiecare pagină o ștampilă aplicată de medicul veterinar oficial al autorității competente responsabile pentru punctul de control la frontiera de intrare în Uniunea Europeană, purtând mențiunea „EXCLUSIV PENTRU TRANZIT PRIN UE CU DESTINAȚIA RUSIA”;

(c)

cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE sunt respectate;

(d)

lotul este certificat ca acceptabil pentru tranzit pe documentul veterinar comun de intrare de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontiera de intrare în Uniunea Europeană.

(2)   În sensul articolului 12 alineatul (4) sau al articolului 13 din Directiva 97/78/CE, descărcarea sau depozitarea unor astfel de loturi pe teritoriul Uniunii Europene nu sunt autorizate.

(3)   Autoritatea competentă efectuează periodic audituri pentru a verifica dacă numărul de loturi și cantitățile de produse care părăsesc Uniunea Europeană corespund numărului și cantităților care au fost introduse în Uniunea Europeană.

Articolul 8

Tratamente specifice

Loturile de produse lactate a căror introducere în Uniunea Europeană este autorizată, în conformitate cu articolele 2, 3, 4, 6 sau 7, provenind din țări terțe sau din părți ale unor țări terțe în care un focar de febră aftoasă a apărut în cursul celor douăsprezece luni precedente datei de eliberare a certificatului sanitar sau în care, în această perioadă, s-a desfășurat o campanie de vaccinare împotriva bolii în cauză, nu sunt autorizate pentru a fi introduse în Uniunea Europeană decât dacă respectivele produse au fost supuse unuia din tratamentele menționate la articolul 4.

Articolul 9

Abrogare

Decizia 2004/438/CE se abrogă.

Trimiterile la Decizia 2004/438/CE se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 10

Dispoziții tranzitorii

În timpul unei perioade de tranziție care durează până la 30 noiembrie 2010, loturile de lapte crud și de produse pe bază de lapte menționate în Decizia 2004/438/CE și pentru care au fost eliberate certificate sanitare adecvate, în conformitate cu Decizia 2004/438/CE, pot fi introduse, în continuare, pe teritoriul Comunității.

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 august 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 165, 30.4.2004, p. 206.

(6)  JO L 268, 14.9.1992, p. 1

(7)  JO L 154, 30.4.2004, p. 72.

(8)  JO L 157, 30.4.2004, p. 33.

(9)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(10)  JO L 338, 22.12.2005, p. 1.

(11)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(12)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.

(13)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(14)  JO L 13, 16.1.1997, p. 28.

(15)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(16)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(17)  JO L 21, 28.1.2004, p. 11.

(18)  JO L 296, 12.11.2009, p. 1.


ANEXA I

Lista țărilor terțe sau părților de țări terțe din care este autorizată introducerea în Uniunea Europeană de loturi de lapte crud și de produse lactate și indicând tipul de tratament termic necesar pentru astfel de mărfuri

„+”

:

țară terță autorizată

„0”

:

țară terță neautorizată


Codul ISO al țării terțe

Țară terță sau parte a unei țări terțe

Coloana A

Coloana B

Coloana C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AN

Antilele Olandeze

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brazilia

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarus

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnia și Herțegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Elveția (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

China

0

0

+

CO

Columbia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Groenlanda

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croația

0

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islanda

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Maroc

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (2)

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexic

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Noua Zeelandă

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbia

0

+

+

RU

Rusia

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailanda

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turcia

0

0

+

UA

Ucraina

0

0

+

US

Statele Unite

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Africa de Sud

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Certificate în conformitate cu Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO L 114, 30.4.2002, p. 132).

(2)  Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; nomenclatura definitivă pentru această țară va fi stabilită în urma încheierii negocierilor în curs pe această temă la nivelul ONU.

(3)  Nu se aplică în Kosovo, zonă aflată în prezent sub administrație internațională, ca urmare a Rezoluției nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.


ANEXA II

PARTEA 1

Modele de certificate sanitare

„Milk-RM”

:

Certificat sanitar pentru lapte crud provenind din țări terțe sau părți ale unor țări terțe autorizate conform coloanei A din anexa I și destinat a fi prelucrat în Uniunea Europeană înainte de a fi utilizat pentru consumul uman.

„Milk-RMP”

:

Certificat sanitar pentru produse lactate derivate din lapte crud destinate consumului uman, provenind din țări terțe sau părți ale unor țări terțe autorizate conform coloanei A din anexa I și destinate a fi importate în Uniunea Europeană.

„Milk-HTB”

:

Certificat sanitar pentru produse lactate derivate din lapte de vacă, de oaie, de capră și de bivoliță destinate consumului uman, provenind din țări terțe sau părți ale unor țări terțe autorizate conform coloanei B din anexa I și destinate a fi importate în Uniunea Europeană.

„Milk-HTC”

:

Certificat sanitar pentru produse lactate destinate consumului uman, provenind din țări terțe sau părți ale unor țări terțe autorizate conform coloanei C din anexa I și destinate a fi importate în Uniunea Europeană.

„Milk-T/S”

:

Certificat de sănătate animală pentru lapte crud sau produse lactate destinate consumului uman pentru tranzit/depozitare în Uniunea Europeană.

Note explicative

(a)

Certificatele sanitare trebuie să fie întocmite de către autoritățile competente ale țării terțe de origine, conform modelului corespunzător prezentat în partea a doua a prezentei anexe, respectând modelul de prezentare care corespunde laptelui crud sau produselor lactate în cauză. Ele conțin, numerotate în ordinea indicată în model, atestările solicitate pentru orice țară terță și, după caz, garanțiile suplimentare cerute pentru țara terță exportatoare în cauză.

(b)

Certificatul în original constă într-o singură pagină imprimată pe ambele părți sau, în cazul în care este necesar un text mai lung, certificatul este prezentat în așa fel încât toate paginile să formeze un întreg indivizibil.

(c)

Trebuie să se prezinte un certificat sanitar distinct pentru fiecare lot al produsului respectiv exportat către aceeași destinație dintr-o țară terță care figurează în coloana 2 a tabelului din anexa I și care este transportat în același vagon feroviar, vehicul rutier, aeronavă sau navă maritimă.

(d)

Certificatul sanitar în original și etichetele menționate în modelul de certificat se redactează cel puțin într-una din limbile oficiale ale statului membru în care are loc controlul la frontieră și ale statului membru de destinație. Totuși, statele membre în cauză pot permite redactarea certificatului într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene în locul limbii proprii, certificatul fiind însoțit, dacă este necesar, de o traducere oficială.

(e)

În cazul în care certificatului sanitar i se atașează pagini suplimentare pentru a identifica elementele care alcătuiesc lotul, se consideră că aceste pagini suplimentare fac parte din certificatul original, dacă semnătura și ștampila medicului veterinar oficial care efectuează certificarea figurează pe fiecare foaie.

(f)

În cazul în care certificatul sanitar cuprinde mai mult de o pagină, fiecare pagină va fi numerotată „–x(numărul paginii) din y(numărul total de pagini)–” în josul paginii și va purta codul numeric al certificatului alocat de autoritatea competentă în partea superioară a paginii.

(g)

Certificatul sanitar original trebuie să fie completat și semnat de un reprezentant al autorității competente responsabile de verificarea și certificarea conformității laptelui crud sau a produselor lactate cu cerințele sanitare definite în secțiunea IX, capitolul I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului precum și în Directiva 2002/99/CE.

(h)

Autoritățile competente din țara terță exportatoare asigură respectarea principiilor de certificare echivalente cu cele stabilite în Directiva 96/93/CE (1).

(i)

Culoarea semnăturii medicului veterinar oficial trebuie să fie diferită de cea a textului tipărit pe certificatul sanitar. Aceeași regulă se aplică și ștampilelor altele decât ștampile în relief sau filigran.

(j)

Originalul certificatului sanitar trebuie să însoțească lotul până la punctul de control la frontiera de intrare în Uniunea Europeană.

(k)

Atunci când modelul de certificat indică alegerea mențiunii adecvate, mențiunile irelevante pot fi tăiate cu o linie și parafate și apoi ștampilate de certificator sau șterse cu desăvârșire din certificat.

PARTEA 2

Model Milk-RM

Certificat sanitar pentru lapte crud provenind din țări terțe sau părți ale unor țări terțe autorizate conform coloanei A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 și destinat a fi prelucrat în Uniunea Europeană înainte de a fi utilizat pentru consumul uman

Image

Image

Image

Model Milk-RMP

Certificat sanitar pentru produse lactate derivate din lapte crud destinate consumului uman, provenind din țări terțe sau părți ale unor țări terțe autorizate conform coloanei A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei și destinate a fi importate în Uniunea Europeană

Image

Image

Image

Model Milk-HTB

Certificat sanitar pentru produse lactate derivate din lapte de vacă, oaie, capră și bivoliță destinate consumului uman, provenind din țări terțe sau din părți ale acestora autorizate conform coloanei B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 și destinate importului în Uniunea Europeană

Image

Image

Image

Model Milk-HTC

Certificat sanitar pentru produse lactate destinate consumului uman, provenind din țări terțe autorizate conform coloanei C din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 și destinate a fi importate în Uniunea Europeană

Image

Image

Image

Image

PARTEA 3

Model Milk-T/S

Certificat de sănătate animală pentru lapte crud sau produse lactate destinate consumului uman, pentru [tranzit]/[depozitare] (1) (2) în Uniunea Europeană

Image

Image

Image


(1)  JO L 13, 16.1.1997, p. 28.


10.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 606/2010 AL COMISIEI

din 9 iulie 2010

privind aprobarea unui instrument simplificat elaborat de organismul european pentru siguranța navigației aeriene (Eurocontrol) în vederea estimării consumului de combustibil al anumitor operatori aerieni mici emițători

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Monitorizarea și raportarea completă, coerentă, transparentă și exactă a emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu normele prevăzute de Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) sunt esențiale pentru funcționarea eficace a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră instituite prin Directiva 2003/87/CE.

(2)

Articolul 14 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE prevede că de la 1 ianuarie 2010 operatorii aerieni trebuie să monitorizeze și să raporteze pentru fiecare an calendaristic cantitatea de dioxid de carbon emisă de zborurile pe care le operează în conformitate cu orientările stabilite prin Decizia 2007/589/CE.

(3)

Fiecare operator aerian trebuie să elaboreze și să transmită statului membru de administrare un plan de monitorizare care să conțină măsurile pe care intenționează să le implementeze în vederea monitorizării și raportării emisiilor sale. Autoritățile competente din statul membru aprobă aceste planuri pe baza orientărilor stabilite prin Decizia 2007/589/CE.

(4)

Partea 4 a anexei XIV la Decizia 2007/589/CE reduce sarcina administrativă a anumitor operatori aerieni care sunt responsabili de un număr limitat de zboruri anuale sau care au emisii mici de dioxid de carbon prin stabilirea unei proceduri simplificate de estimare a consumului de combustibil al aeronavei pe care o operează, cu ajutorul unor instrumente implementate de organismul european pentru siguranța navigației aeriene (Eurocontrol) sau de alte organisme pertinente care pot să prelucreze toate informațiile relevante ce țin de traficul aerian (precum informațiile aflate la dispoziția Eurocontrol), dacă respectivele instrumente au primit aprobarea Comisiei.

(5)

Eurocontrol a instituit și a fundamentat un instrument simplificat de estimare a consumului de combustibil și a emisiilor de dioxid de carbon pentru anumite zboruri între aerodromuri. Instrumentul respectiv utilizează lungimea efectivă a rutei fiecărui zbor pe baza celor mai cuprinzătoare informații privind traficul aerian și zborul operațional disponibile la momentul respectiv și ia în calcul combustibilul consumat în toate etapele unui zbor, inclusiv în timpul operațiunilor la poarta de plecare, de rulare pe pistă, în timpul aterizării, decolării și zborului de croazieră, precum și în timpul acțiunilor de management al traficului aerian. Acest instrument folosește coeficienți statistici solizi pentru consumul de combustibil al celor mai importante tipuri de aeronave, precum și o abordare mai generică în cazul altor tipuri de aeronave, prin care se determină coeficienții de consum de combustibil ca funcție a masei maxime la decolare a aeronavei, ceea ce conduce la niveluri acceptabile de incertitudine.

(6)

Acest instrument întrunește cerințele cuprinse în orientările prevăzute de Decizia 2007/589/CE cu privire la abordarea bazată pe zboruri individuale, pe lungimea reală a rutei și pe relații de consum de combustibil solide din punct de vedere statistic. Prin urmare, este oportun ca acest instrument să fie disponibil și aprobat în vederea utilizării de către operatorii de aeronave vizați pentru a le permite acestora să își îndeplinească obligațiile de monitorizare și raportare într-un mod care presupune mai puține sarcini administrative.

(7)

Din cauza unor motive independente de voința operatorului, este posibil ca acesta să nu poată să monitorizeze consumul real în cazul unui anumit zbor. În această situație și în absența altor mijloace de determinare a consumului real de combustibil, este oportun ca instrumentul de estimare a consumului de combustibil utilizat de micii emițători să fie disponibil și altor operatori aerieni în vederea estimării consumului de combustibil în cazul anumitor zboruri, atunci când lipsesc datele pentru determinarea consumului real.

(8)

Partea 6 a anexei XIV la Decizia 2007/589/CE prevede că un operator de aeronave care utilizează un instrument de estimare a consumului de combustibil trebuie să includă în planul său de monitorizare dovezi din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile pentru micii emițători și să prezinte confirmarea și descrierea instrumentului utilizat.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Instrumentul de estimare a consumului de combustibil elaborat și oferit spre utilizare de organismul european pentru siguranța navigației aeriene (Eurocontrol) (3) este aprobat pentru utilizarea de către:

1.

micii emițători, în vederea îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de monitorizare și raportare în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE și al părții 4 din anexa XIV la Decizia 2007/589/CE;

2.

toți operatorii de aeronave, în temeiul părții 5 a anexei XIV la Decizia 2007/589/CE, în scopul estimării consumului de combustibil pentru anumite zboruri vizate de anexa I la Directiva 2003/87/CE, în cazul cărora datele necesare monitorizării emisiilor de dioxid de carbon lipsesc ca urmare a circumstanțelor independente de voința operatorilor de aeronave și care nu pot fi determinate printr-o metodă alternativ definită în planul de monitorizare al operatorului.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 229, 31.8.2007, p. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/27


REGULAMENTUL (UE) NR. 607/2010 AL COMISIEI

din 9 iulie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1542/2007 privind procedurile de debarcare și cântărire pentru hering, macrou și stavrid negru

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (1), în special articolul 5 litera (b),

întrucât:

(1)

Procedurile de debarcare și de cântărire au fost elaborate în strânsă colaborare de către Comunitate, pe de o parte, și de Norvegia și Insulele Feroe, pe de altă parte. Acestea sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1542/2007 al Comisiei (2). Domeniul de aplicare al acestor norme s-a limitat la stocurile care erau supuse cooperării cu Norvegia și Insulele Feroe. Zonele corespunzând componentei sudice a macroului și a stavridului negru, precum și alte zone supuse limitărilor nu au fost însă acoperite. Este oportun să se extindă domeniul de aplicare al acestor norme la toate zonele în care sunt stabilite limitări de capturi și în care starea de conservare a stocurilor și nevoia de a garanta eficacitatea controlului impun acest lucru.

(2)

Conform articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1542/2007, partea care efectuează cântărirea peștelui trebuie să păstreze un jurnal de cântărire, însă nu există indicații cu privire la termenele în care trebuie respectată această obligație. Pentru a se evita orice incertitudini în ceea ce privește interpretarea acestei dispoziții, trebuie specificat un termen clar pentru completarea jurnalului.

(3)

Conform articolului 9 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1542/2007, încărcătura din fiecare cisternă utilizată pentru transportul peștelui de la portul de debarcare și până la uzina de prelucrare trebuie cântărită și înregistrată separat. Totuși, pentru a se evita întârzierile inutile în momentul descărcării cargoului, trebuie să fie posibilă înregistrarea masei totale a tuturor încărcăturilor cisternelor din aceeași navă, cu condiția ca aceste încărcături să fie cântărite consecutiv și fără întrerupere.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1542/2007 trebuie modificat în consecință.

(5)

Articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (3) stabilește normele generale pentru cântărirea produselor pescărești și îi conferă Comisiei dreptul de a adopta norme detaliate pentru aplicarea acestuia. Având în vedere că acest articol se va aplica doar de la 1 ianuarie 2011 și dată fiind urgența modificării Regulamentului (CE) nr. 1542/2007 pentru ca el să se aplice în timpul sezonului de pescuit din 2010, este necesar să se utilizeze articolul 5 litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 drept bază juridică pentru prezenta modificare.

(6)

Comitetul de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1542/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se va aplica debarcărilor efectuate pe teritoriul Uniunii Europene (UE) de către nave de pescuit din UE și nave aparținând unor țări terțe sau pe teritoriul unor țări terțe de către nave de pescuit din UE a unor cantități per debarcare de peste 10 tone de hering (Clupea harengus), macrou (Scomber scombrus) și stavrid negru (Trachurus spp.), împreună sau separat, capturate în:

(a)

pentru hering în zonele ICES (4) I, II, IIIa, IV, Vb, VI și VII;

(b)

pentru macrou în zonele ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV și în apele UE din zona CECAF (5);

(c)

pentru stavrid negru în zonele ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV și în apele UE din zona CECAF.

2.

La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Partea care efectuează cântărirea peștelui va păstra pentru fiecare sistem de cântărire un jurnal legat, cu paginile numerotate («jurnal de cântărire»). Acesta trebuie completat imediat după încheierea procesului de cântărire în cazul unei debarcări și nu mai târziu de ora 23.59, ora locală, în ziua încheierii procesului de cântărire. Jurnalul de cântărire trebuie să indice:

(a)

numele și numărul de înregistrare al navei de pe care a fost debarcat peștele;

(b)

numărul de identificare al cisternelor, în cazul în care peștele a fost transportat de la portul de debarcare înaintea cântăririi în conformitate cu articolul 7. Încărcătura din fiecare cisternă trebuie cântărită și înregistrată separat. Masa totală a tuturor încărcăturilor cisternelor provenind de pe aceeași navă poate fi însă înregistrată ca un întreg în cazul în care aceste încărcături ale cisternelor sunt cântărite consecutiv și fără întrerupere;

(c)

speciile de pește;

(d)

masa fiecărui transport debarcat;

(e)

data și ora începutului și sfârșitului cântăririi.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(2)  JO L 337, 21.12.2007, p. 56.

(3)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(4)  Zonele ICES (Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime), astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, 31.3.2009, p. 70).

(5)  Zona CECAF (partea de est și centrală a Atlanticului sau zona principală FAO de pescuit 34), astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (JO L 87, 31.3.2009, p. 1).”


10.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/29


REGULAMENTUL (UE) NR. 608/2010 AL COMISIEI

din 9 iulie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 iulie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


10.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 609/2010 AL COMISIEI

din 9 iulie 2010

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 576/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 iulie 2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele la import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Taxele de import în sectorul cerealelor aplicabile începând cu 1 iulie 2010 au fost stabilite de Regulamentul (UE) nr. 576/2010 al Comisiei (3).

(2)

Având în vedere că media calculată a taxelor de import prezintă o diferență de 5 EUR/t față de taxa stabilită, trebuie să se efectueze ajustarea corespunzătoare a taxelor de import stabilite de Regulamentul (UE) nr. 576/2010.

(3)

Este necesară modificarea, în consecință, a Regulamentului (UE) nr. 576/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 576/2010 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 10 iulie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 166, 1.7.2010, p. 11.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 10 iulie 2010

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

29,07

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

5,34

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

5,34

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

29,07


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare a mărfurilor se află la Marea Mediterană sau la Marea Neagră,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

30.6.2010-8.7.2010

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

170,70

111,08

Prețul FOB USA

139,88

129,88

109,88

74,05

Primă pentru Golf

14,26

Primă pentru Marile Lacuri

40,50

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

26,36 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

53,91 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


DECIZII

10.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/34


DECIZIA CONSILIULUI

din 29 iunie 2010

privind poziția care urmează să fie adoptată de către Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (linii bugetare)

(2010/383/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 și articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la Acordul privind SEE cuprinde dispoziții specifice privind cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele AELS din SEE în alte domenii decât cele patru libertăți.

(2)

Este oportun să se continue după data de 31 decembrie 2009 cooperarea dintre părțile contractante ale acordului la acțiunile Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii cu privire la realizarea, funcționarea și dezvoltarea pieței interne. Sunt vizate următoarele linii bugetare:

12 01 04 01 Realizarea și dezvoltarea pieței interne – Cheltuieli de gestiune administrativă.

12 02 01 Realizarea și dezvoltarea pieței interne.

02 03 01 Funcționarea și dezvoltarea pieței interne, în special în domeniul notificării, certificării și apropierii sectoriale.

02 01 04 01 Funcționarea și dezvoltarea pieței interne, în special în domeniul notificării, certificării și apropierii sectoriale – Cheltuieli de gestiune administrativă.

(3)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat în consecință. Este oportun să se prevadă poziția care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt al SEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Poziția care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea prevăzută a Protocolului 31 la Acordul privind SEE cu privire la cooperarea în domenii specifice, altele decât cele patru libertăți, este de a aproba proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Adoptată la Luxemburg, 29 iunie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ESPINOSA


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.


ANEXĂ

PROIECT

DECIZIA NR. … A COMITETULUI MIXT AL SEE

din

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 93/2009 a Comitetului mixt al SEE din 3 iulie 2009 (1).

(2)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante ale acordului la acțiunile Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii cu privire la realizarea, funcționarea și dezvoltarea pieței interne.

(3)

Prin urmare, Protocolul 31 la acord ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată continua după data de 31 decembrie 2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 7 din Protocolul 31 la acord se modifică după cum urmează:

1.

Cuvintele „anii 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 și 2009” din punctul 6 se înlocuiesc cu cuvintele „anii 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 și 2010”.

2.

Cuvintele „anii 2006, 2007, 2008 și 2009” din punctul 7 se înlocuiesc cu cuvintele „anii 2006, 2007, 2008, 2009 și 2010”.

3.

Cuvintele „anii 2008 și 2009” din punctul 8 se înlocuiesc cu cuvintele „anii 2008, 2009 și 2010”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare către Comitetul mixt al SEE în temeiul articolului 103 alineatul (1) din acord (2).

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii

Comitetului mixt al SEE


(1)  JO L 277, 22.10.2009, p. 49.

(2)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.].


10.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/36


DECIZIA COMISIEI

din 9 iulie 2010

privind cantitatea de certificate care trebuie emise la nivel comunitar pentru anul 2013 în temeiul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii

[notificată cu numărul C(2010) 4658]

(2010/384/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 9 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 din Directiva 2003/87/CE, la stabilirea cantității absolute de certificate care trebuie emise la nivel comunitar pentru anul 2013 Comisia trebuie să se bazeze pe cantitățile totale de certificate emise sau care trebuie emise de către statele membre în conformitate cu deciziile Comisiei privind planurile lor naționale de alocare pentru perioada 2008-2012.

(2)

Registrul comunitar independent de tranzacții furnizează informațiile relevante cu privire la cantitățile de certificate emise sau care trebuie emise în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2003/87/CE. Informații suplimentare privind cantitățile de certificate care trebuie licitate în perioada 2008-2012 se regăsesc în tabelele privind planurile naționale de alocare, menționate la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 2216/2004 al Comisiei din 21 decembrie 2004 privind un sistem de registre standardizat și securizat în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2).

(3)

Certificatele emise sau care trebuie emise instalațiilor în cadrul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, inclusiv cele pentru noii operatori și certificatele prevăzute în tabelele privind planurile naționale de alocare și certificatele care trebuie emise pentru a fi licitate, astfel cum se indică în tabelul privind planurile naționale de alocare, ar trebui considerate a reprezenta certificate în sensul articolului 9 din Directiva 2003/87/CE.

(4)

Aceste certificate reprezintă certificate în sensul articolului 9 din Directiva 2003/87/CE întrucât reprezintă cantitatea de certificate care se emit într-o primă etapă, astfel cum se indică în tabelul relevant privind planurile naționale de alocare ale statelor membre pentru perioada 2008-2012 și în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 2216/2004.

(5)

În sensul prezentei decizii, certificatele rezervate pentru noii operatori care nu au fost alocate unui nou operator înainte de 30 aprilie 2010 ar trebui considerate a reprezenta certificate în sensul articolului 9 din Directiva 2003/87/CE numai dacă vor fi alocate unor noi operatori sau vândute ori licitate înainte de sfârșitul perioadei 2008-2012, întrucât cantitatea de certificate aferentă va fi emisă doar în momentul alocării acestora.

(6)

Chiar dacă este posibil să devină disponibile informații suplimentare, în special modificări ale planurilor naționale de alocare, inclusiv ca urmare a unor proceduri juridice, va fi posibil în continuare ca aceste informații să se reflecte în modificări viitoare ale cantității de certificate care vor fi emise la nivel comunitar pentru anul 2013.

(7)

Din aceste motive, pentru a determina cantitatea de certificate care trebuie emise la nivel comunitar pentru anul 2013, Comisia a luat în considerare următoarele cantități de certificate:

certificatele care au fost sau vor fi alocate instalațiilor care din 2008 fac parte din Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii;

certificatele care au fost sau vor fi licitate ori vândute în cadrul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii în perioada 2008-2012 și care sunt indicate în acest scop în tabelele relevante privind planurile naționale de alocare ale statelor membre;

certificatele care au fost alocate noilor operatori din rezerva națională a statelor membre pentru noii operatori în perioada 1 ianuarie 2008-30 aprilie 2010;

certificatele care nu au fost alocate noilor operatori din rezerva națională a statelor membre pentru noii operatori, în cazul în care statul membru în cauză a stabilit, prin legislația sa națională sau, în cazul în care nu există încă legislație națională pe această temă, prin declarații adecvate în planul său național de alocare, că acele certificate din rezerva pentru noii operatori care nu vor fi fost distribuite noilor operatori până la sfârșitul perioadei 2008-2012 vor fi licitate sau vândute.

(8)

Certificatele puse deoparte în conformitate cu Decizia 2006/780/CE a Comisiei din 13 noiembrie 2006 privind evitarea dublei contabilizări pentru reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul sistemului comunitar de comercializare a emisiilor pentru activitățile de proiect care intră sub incidența Protocolului de la Kyoto, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) sau din alte motive, indicate în deciziile unor state membre referitoare la tabelul privind planul lor național de alocare, ar trebui adăugate la cantitatea totală de certificate pentru întreaga Comunitate pentru 2013 și anii următori numai dacă sunt emise și alocate ori dacă sunt emise și licitate sau vândute până la 31 decembrie 2012.

(9)

Întrucât articolul 10 din Directiva 2003/87/CE prevede că statele membre au obligația să aloce gratis cel puțin 90 % din certificate, certificatele rezervate pentru noii operatori ar trebui luate în considerare la stabilirea cantității de certificate care trebuie emise la nivel comunitar pentru anul 2013 numai în măsura în care cantitatea totală a acestor certificate plus cantitatea de certificate care trebuie licitate sau vândute nu depășesc 10 % din cantitatea totală de certificate indicate în tabelul privind planul național de alocare al unui stat membru.

(10)

Cantitatea de certificate care trebuie alocată operatorilor aerieni în temeiul Directivei 2003/87/CE nu este inclusă în cantitățile prevăzute în prezenta decizie, întrucât, în temeiul articolului 3c din directiva menționată anterior, este necesară o decizie separată.

(11)

Calcularea cantității absolute de certificate care trebuie emise la nivel comunitar pentru anul 2013 se bazează pe informațiile de care a dispus Comisia până la 30 aprilie 2010.

(12)

Cantitatea anuală totală medie de certificate emise de statele membre în conformitate cu deciziile Comisiei cu privire la planurile lor naționale de alocare pentru perioada 2008-2012 luată în calcul la calcularea cantității de certificate care trebuie emise la nivel comunitar în temeiul articolului 9 din Directiva 2003/87/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), este de 2 032 998 912 de certificate.

(13)

Cantitatea totală de certificate care trebuie emise începând cu 2013 trebuie să scadă anual cu un factor liniar de 1,74 %, respectiv cu 35 374 181 certificate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru anul 2013, cantitatea absolută de certificate care trebuie emise la nivel comunitar menționată la articolul 9 din Directiva 2003/87/CE este de 1 926 876 368.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2010.

Pentru Comisie

Connie HEDEGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 386, 29.12.2004, p. 1.

(3)  JO L 316, 16.11.2006, p. 12.

(4)  JO L 140, 5.6.2009, p. 63.