ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.154.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 154

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
19 iunie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 530/2010 al Comisiei din 18 iunie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)]

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 531/2010 al Comisiei din 18 iunie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)]

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 532/2010 al Comisiei din 18 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

5

 

 

Regulamentul (UE) nr. 533/2010 al Comisiei din 18 iunie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

9

 

 

Regulamentul (UE) nr. 534/2010 al Comisiei din 18 iunie 2010 de suspendare a depunerii de cereri de licențe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

11

 

 

Regulamentul (UE) nr. 535/2010 al Comisiei din 18 iunie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

13

 

 

Regulamentul (UE) nr. 536/2010 al Comisiei din 18 iunie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

15

 

 

Regulamentul (UE) nr. 537/2010 al Comisiei din 18 iunie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

17

 

 

Regulamentul (UE) nr. 538/2010 al Comisiei din 18 iunie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

19

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2010/38/UE a Comisiei din 18 iunie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanței active fluorură de sulfuril ( 1 )

21

 

 

DECIZII

 

 

2010/337/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

24

 

 

2010/338/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

25

 

 

2010/339/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

26

 

 

2010/340/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

27

 

 

2010/341/PESC

 

*

Decizia EUPOL Afganistan/2/2010 a Comitetului politic și de securitate din 11 iunie 2010 privind numirea șefului Misiunii EUPOL Afganistan

28

 

 

2010/342/UE

 

*

Decizia Comisiei din 18 iunie 2010 de scutire a Băncii Franței de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit [notificată cu numărul C(2010) 3853]  ( 1 )

29

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ce privește denumirile botanice ale plantelor, denumirile științifice ale altor organisme, precum și a anumitor anexe la Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE și 2002/57/CE ca urmare a progreselor științifice și tehnice (JO L 166, 27.6.2009)

31

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 530/2010 AL COMISIEI

din 18 iunie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Gyulai kolbász” sau „Gyulai pároskolbász” depusă de Ungaria a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i-a fost comunicată nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 248, 16.10.2009, p. 26.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

UNGARIA

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 531/2010 AL COMISIEI

din 18 iunie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Csabai kolbász” sau „Csabai vastagkolbász” depusă de Ungaria a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i-a fost comunicată nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 248, 16.10.2009, p. 22.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

UNGARIA

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 532/2010 AL COMISIEI

din 18 iunie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (1) litera (c),

întrucât:

(1)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 enumără persoane, entități și organisme identificate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul de sancțiuni din cadrul Consiliul de Securitate al ONU, cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La data de 9 iunie 2010, Consiliul de Securitate al ONU a decis să modifice lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa IV ar trebui să fie modificată corespunzător.

(3)

Articolul 8 litera (a), articolul 9 și articolul 11 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se referă la data la care persoana, entitatea sau organismul au fost identificate de către Comitetul de sancțiuni, Consiliul de Securitate al ONU sau de către Consiliu. Este necesar să se adauge data corespunzătoare fiecărei intrări.

(4)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

João VALE DE ALMEIDA

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 103, 20.4.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 116/2008 (JO L 35, 9.2.2008, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA IV

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se modifică după cum urmează:

(1)

Următoarele mențiuni se adaugă la rubrica «A. Persoane juridice, entități și organisme»:

(a)

«Amin Industrial Complex [alias (a) Amin Industrial Compound, (b) Amin Industrial Company]. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: (a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; (c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. Alte informații: (a) Amin Industrial Complex a căutat regulatoare de temperatură care pot fi utilizați în cercetarea nucleară și în unități operaționale/de producție, (b) Amin Industrial Complex este deținut sau controlat de Defense Industries Organization (DIO) sau acționează în numele acesteia din urmă, identificată în Rezoluția 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al ONU.»

(b)

«Armament Industries Group. Data identificării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Adresa: (a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; (b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran. Alte informații: (a) Armament Industries Group (AIG) produce o serie de arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv arme de calibru mare și mediu și tehnologia aferentă, asigurând în același timp servicii legate de aceste arme, (b) AIG conduce majoritatea activităților Grupului în materie de achiziții prin intermediul Hadid Industries Complex.»

(c)

«Defense Technology and Science Research Center (Centrul pentru tehnologia în domeniul apărării și cercetării științifice). Data identificării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Adresa: (b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran. Alte informații: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) este deținut sau controlat de Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL, Ministerul iranian al apărării și al logisticii forțelor armate) sau acționează în numele acestuia, minister care supraveghează activitățile de cercetare și dezvoltare producția, mentenanța, exporturile și achizițiile Iranului în domeniul apărării.»

(d)

«Doostan International Company. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: Doostan International Company (DICO) furnizează elemente pentru programul de rachete balistice al Iranului.»

(e)

«Farasakht Industries. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Alte informații: Farasakht Industries este proprietatea sau este controlată de Iran Aircraft Manufacturing Company sau acționează în numele acesteia din urmă care, la rândul ei, este proprietatea sau este controlată de MODAFL.»

(f)

«Fater (sau Faater) Institute (Institutul Fater). Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: (a) filială Khatam al-Anbiya (KAA), (b) Fater a colaborat cu furnizori străini, aparent în numele altor companii KAA pentru proiecte IRGC în Iran, (c) deținută sau controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționând în numele acesteia.»

(g)

«First East Export Bank, P.L.C. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia. Alte informații: (a) First East Export Bank, PLC este proprietatea sau este controlată de Bank Mellat sau acționează în numele acesteia, (b) în ultimii șapte ani, Bank Mellat a facilitat sute de milioane de dolari în tranzacții pentru entități iraniene din domeniul nuclear, al rachetelor și al apărării, (c) număr de înregistrare în Registrul comerțului LL06889 (Malaysia).»

(h)

«Gharagahe Sazandegi Ghaem. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Gharagahe Sazandegi Ghaem este proprietatea sau este controlată de KAA (a se vedea mai jos).»

(i)

«Ghorb Karbala. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Ghorb Karbala este proprietatea sau este controlată de KAA (a se vedea mai jos).»

(j)

«Ghorb Nooh. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Ghorb Nooh este proprietatea sau este controlată de KAA (a se vedea mai jos).»

(k)

«Hara Company. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Este proprietatea sau este controlată de Ghorb Nooh.»

(l)

«Imensazan Consultant Engineers Institute. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Este proprietatea sau este controlată de KAA (a se vedea mai jos) sau acționează în numele acesteia.»

(m)

«Irano Hind Shipping Company. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: (a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran, (b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines sau acționează în numele acesteia.»

(n)

«IRISL Benelux NV. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium. Alte informații: (a) număr TVA BE480224531 (Belgium), (b) Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines sau acționează în numele acesteia.»

(o)

«Kaveh Cutting Tools Company. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: (a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran, (b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran, (c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran, (d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; (e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran. Alte informații: Kaveh Cutting Tools Company este proprietatea sau este controlată de DIO sau acționează în numele acesteia.»

(p)

«Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Data identificării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Alte informații: (a) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) este o companie deținută de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), implicată în proiecte ample de construcții civile și militare și alte activități de inginerie. Desfășoară o activitate amplă și substanțială privind proiectele Passive Defense Organization (Organizația de apărare civilă). În special, filialele KAA au fost profund implicate în construirea sitului pentru îmbogățirea uraniului de la Qom/Fordow.»

(q)

«M. Babaie Industries. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran. Alte informații: (a) M. Babaie Industries este subordonată Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (oficial, Air Defense Missile Industries Group) care face parte din Aerospace Industries Organization (AIO) din Iran, (b) AIO controlează organizațiile Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) și Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) din domeniul producției de rachete, ambele fiind identificate în Rezoluția 1737 (2006).»

(r)

«Makin. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Makin este proprietatea sau este controlată de KAA sau acționează în numele acesteia, fiind o filială a KAA.»

(s)

«Malek Ashtar University. Data identificării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Adresa: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran. Alte informații: (a) se subordonează DTRS în cadrul MODAFL, (b) include grupuri de cercetare care anterior făceau parte din Physics Research Center (PHRC, Centrul de cercetare în fizică), (c) inspectorilor IAEA care au vrut să soluționeze problema restantă a unei posibile dimensiuni militare a programului nuclear al Iranului li s-a interzis să intervieveze personalul sau să vadă documente aflate sub controlul acestei organizații.»

(t)

«Ministry of Defense Logistics Export. Data identificării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Adresa: (b) PO Box 16315-189, Tehran, Iran; (b) cu sediul în partea de vest a Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran. Alte informații: Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) vinde arme fabricate în Iran clienților din toată lumea, cu încălcarea Rezoluției 1747 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU care interzice Iranului să vândă arme sau material conex.»

(u)

«Mizan Machinery Manufacturing (alias 3MG). Data identificării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Adresa: O. Box 16595-365, Tehran, Iran. Alte informații: Compania Mizan Machinery Manufacturing (3M) este proprietatea sau este controlată de SHIG sau acționează în numele acesteia.»

(v)

«Modern Industries Technique Company [alias (a) Rahkar Company, (b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin]. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: Arak, Iran. Alte informații: (a) Modern Industries Technique Company (MITEC) este responsabilă de proiectarea și construirea reactorului de apă grea IR-40 din Arak, (b) MITEC a promovat achizițiile aferente construirii reactorului de apă grea IR-40.»

(w)

«Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine [alias (a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, (b) Karaji Agricultural and Medical Research Center]. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran. Alte informații: (a) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC, Centrul de cercetare nucleară pentru agricultură și medicamente) este o componentă de mari dimensiuni în domeniul cercetării al Atomic Energy Organization din Iran (AEOI), care a fost identificată în Rezoluția 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al ONU, (b) NFRPC este Centrul AEOI pentru dezvoltarea combustibilului nuclear și este angrenată în activități legate de îmbogățirea uraniului.»

(x)

«Omran Sahel. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Este proprietatea sau este controlată de Ghorb Nooh.»

(y)

«Oriental Oil Kish. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Oriental Oil Kish este proprietatea sau este controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.»

(z)

«Pejman Industrial Services Corporation. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran. Alte informații: Pejman Industrial Services Corporation este proprietatea sau este controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia.»

(aa)

«Rah Sahel. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Rah Sahel este proprietatea sau este controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.»

(bb)

«Rahab Engineering Institute. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Rahab este proprietatea sau este controlată de KAA sau acționează în numele acesteia, fiind o filială a KAA.»

(cc)

«Sabalan Company. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Alte informații: Sabalan este un nume de acoperire pentru SHIG.»

(dd)

«Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Alte informații: SAPICO este un nume de acoperire pentru SHIG.»

(ee)

«Sahel Consultant Engineers. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Este proprietatea sau este controlată de Ghorb Nooh.»

(ff)

«Sepanir. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Sepanir este proprietatea sau este controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.»

(gg)

«Sepasad Engineering Company. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps sau acționează în numele acesteia. Sepasad Engineering Company este proprietatea sau este controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.»

(hh)

«Shahid Karrazi Industries. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: Tehran (Iran) Alte informații: Shahid Karrazi Industries este proprietatea sau este controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia.»

(ii)

«Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries). Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: Southeast Tehran, Iran. Alte informații: Shahid Sattari Industries este proprietatea sau este controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia.»

(jj)

«Shahid Sayyade Shirazi Industries. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: (a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran, (b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran, (c) Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran. Alte informații: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) este proprietatea sau este controlată de DIO sau acționează în numele acesteia.»

(kk)

«South Shipping Line Iran (SSL). Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: (a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran, (b) Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran. Alte informații: este proprietatea sau este controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines sau acționează în numele acesteia.»

(ll)

«Special Industries Group. Data identificării de către UE: 24.04.2007 (ONU: 9.6.2010). Adresa: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. Alte informații: Special Industries Group (SIG) este subordonată DIO.»

(mm)

«Tiz Pars. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Alte informații: (a) Tiz Pars este un nume de acoperire pentru SHIG, (b) în perioada aprilie – iulie 2007, Tiz Pars a încercat să achiziționeze, în numele SHIG, o mașină de sudură și tăiere cu laser cu cinci axe, care ar putea constiui o contribuție materială la programul Iranului în domeniul rachetelor.»

(nn)

«Yazd Metallurgy Industries [alias (a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, (b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries]. Data identificării de către ONU: 9.6.2010. Adresa: (a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran, (b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran, (c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran, (d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Alte informații: Metallurgy Industries (YMI) este subordonată DIO.»

(2)

La rubrica «B. Persoane fizice» se adaugă următoarea mențiune:

«Javad Rahiqi. Data identificării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Data nașterii: 24.4.1954. Locul nașterii: Marshad. Funcție: conducătorul Centrului Esfahan pentru tehnologie nucleară (Esfahan Nuclear Technology Center) al Organizației pentru energie atomică a Iranului (Atomic Energy Organization of Iran- AEOI).»”


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 533/2010 AL COMISIEI

din 18 iunie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

45,6

TR

59,0

ZZ

70,3

0707 00 05

MA

37,3

MK

33,9

TR

106,5

ZZ

59,2

0709 90 70

TR

101,8

ZZ

101,8

0805 50 10

AR

80,5

BR

112,1

TR

97,3

US

83,2

ZA

98,9

ZZ

94,4

0808 10 80

AR

111,4

BR

78,7

CA

118,8

CL

90,4

CN

53,1

NZ

122,3

US

160,7

ZA

97,2

ZZ

104,1

0809 10 00

TR

238,5

US

396,9

ZZ

317,7

0809 20 95

SY

218,5

TR

325,3

US

481,5

ZZ

341,8

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

AU

185,7

EG

219,5

IL

236,6

US

375,4

ZZ

254,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/11


REGULAMENTUL (UE) NR. 534/2010 AL COMISIEI

din 18 iunie 2010

de suspendare a depunerii de cereri de licențe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului (2), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse la autoritățile competente în perioada 1-7 iunie 2010 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009 sunt egale cu cantitatea disponibilă pentru numărul de ordine 09.4319.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009, este necesar să se suspende până la sfârșitul anului de comercializare depunerea de noi cereri de licențe care vizează numărul de ordine 09.4319,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Până la sfârșitul anului de comercializare 2009/2010, se suspendă depunerea de noi cereri de licențe care corespund numerelor de ordine indicate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254, 26.9.2009, p. 82.


ANEXĂ

„Zahăr concesii CXL”

Anul de comercializare 2009/2010

Cereri depuse în perioada 1.6.2010-7.6.2010

Nr. de ordine

Țară

Coeficient de alocare

(%)

Cereri noi

09.4317

Australia

 

09.4318

Brazilia

 

09.4319

Cuba

 (1)

Se suspendă

09.4320

Orice țară terță

Se suspendă

09.4321

India

Se suspendă

„—”

Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


„Zahăr din Balcani”

Anul de comercializare 2009/2010

Cereri depuse în perioada 1.6.2010-7.6.2010

Nr. de ordine

Țară

Coeficient de alocare

(%)

Cereri noi

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia și Herțegovina

 

09.4326

Serbia, Muntenegru și Kosovo (2)

 (3)

 

09.4327

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 

09.4328

Croația

 (3)

 

„—”

Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


„Zahăr excepțional de import și zahăr industrial de import”

Anul de comercializare 2009/2010

Cereri depuse în perioada 1.6.2010-7.6.2010

Nr. de ordine

Tip

Coeficient de alocare

(%)

Cereri noi

09.4380

Excepțional

 

09.4390

Industrial

 

„—”

Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


(1)  Nu se aplică: cantitățile care fac obiectul cererilor nu depășesc cantitățile disponibile și se acordă în totalitate.

(2)  Kosovo, conform Rezoluției 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(3)  Nu se aplică: cantitățile care fac obiectul cererilor nu depășesc cantitățile disponibile și se acordă în totalitate.


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/13


REGULAMENTUL (UE) NR. 535/2010 AL COMISIEI

din 18 iunie 2010

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 533/2007 al Comisiei din 14 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 533/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010, pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2010, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 533/2007 pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2010, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada 1.7.2010-30.9.2010

(%)

P1

09.4067

1,849093

P3

09.4069

0,706723


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/15


REGULAMENTUL (UE) NR. 536/2010 AL COMISIEI

din 18 iunie 2010

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 539/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010, pentru subperioada de la 1 iulie la 30 septembrie 2010, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2007 pentru subperioada de la 1 iulie la 30 septembrie 2010 se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128, 16.5.2007, p. 19.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada de la 1.7.2010-30.9.2010

(%)

E2

09.4401

23,64245


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 537/2010 AL COMISIEI

din 18 iunie 2010

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010 pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie 2010 depășesc, pentru anumite contingente, cantitățile disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licență de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007, pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie 2010, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 47.


ANEXĂ

Nr. grupă

Număr de ordine

Coeficientul de atribuire pentru cererile de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada cuprinsă între 1.7.2010-30.9.2010

(%)

1

09.4410

0,417015

3

09.4412

0,451267

4

09.4420

0,71429

6

09.4422

0,96713


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/19


REGULAMENTUL (UE) NR. 538/2010 AL COMISIEI

din 18 iunie 2010

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunității a produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel (3), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2010, pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2010, sunt superioare cantităților disponibile pentru licențele din cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4092. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1384/2007, pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2010 se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 40.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada 1.7.2010-30.9.2010

(%)

IL1

09.4092

94,895882


DIRECTIVE

19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/21


DIRECTIVA 2010/38/UE A COMISIEI

din 18 iunie 2010

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanței active fluorură de sulfuril

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, Regatul Unit a primit, la 29 iulie 2002, din partea societății Dow AgroScience, o cerere de includere a substanței active fluorură de sulfuril în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 2004/131/CE a Comisiei (2) a confirmat faptul că dosarul este „complet”, în sensul că se poate considera că acesta îndeplinește, în principiu, cerințele privind datele și informațiile prevăzute în anexele II și III la Directiva 91/414/CEE.

(2)

Efectele acestei substanțe active asupra sănătății umane și a mediului au fost evaluate pentru utilizările propuse de solicitant în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE. La 29 octombrie 2004, statul membru raportor a transmis un proiect de raport de evaluare.

(3)

Raportul de evaluare a fost evaluat inter pares de statele membre și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și a fost prezentat Comisiei la 17 decembrie 2009 (3). Proiectul de raport de revizuire a fost examinat de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 12 martie 2010 sub forma unui raport de revizuire al Comisiei pentru fluorura de sulfuril.

(4)

Diferitele examinări efectuate au arătat că produsele de protecție a plantelor care conțin fluorură de sulfuril pot fi considerate, în general, ca îndeplinind cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) și la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările examinate și precizate în detaliu în raportul de revizuire al Comisiei. Prin urmare, este adecvat să se includă fluorura de sulfuril în anexa I la directiva respectivă, pentru a garanta faptul că autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță activă pot fi acordate în toate statele membre, în conformitate cu dispozițiile respectivei directive.

(5)

Fără a aduce atingere respectivei concluzii, este adecvat să se obțină informații suplimentare privind anumite aspecte specifice. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE prevede că includerea unei substanțe în anexa I poate face obiectul anumitor condiții. În ceea ce privește fluorura de sulfuril, este adecvat să se solicite notificatorului să transmită informații suplimentare cu privire la condițiile de măcinare necesare pentru a se asigura că reziduurile conținând ioni de fluor din cereale nu depășesc concentrațiile naturale de fond, la concentrațiile troposferice de fluorură de sulfuril și la estimările duratei de viață a fluorurii de sulfuril în atmosferă.

(6)

Fără a aduce atingere obligațiilor definite prin Directiva 91/414/CEE ca urmare a includerii unei substanțe active în anexa I, statele membre ar trebui să dispună de o perioadă de șase luni de la includere pentru a revizui autorizațiile provizorii existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin fluorură de sulfuril, pentru a asigura respectarea cerințelor stabilite prin Directiva 91/414/CEE, în special la articolul 13, precum și a condițiilor relevante prevăzute în anexa I. Statele membre ar trebui să transforme autorizațiile provizorii existente în autorizații definitive, să le modifice sau să le retragă, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE. Prin derogare de la termenul menționat anterior, ar trebui să se prevadă o perioadă mai lungă pentru transmiterea și evaluarea dosarului complet, prevăzut în anexa III, al fiecărui produs de protecție a plantelor pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme enunțate în Directiva 91/414/CEE.

(7)

Prin urmare, este adecvat ca Directiva 91/414/CEE să fie modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică conform anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică până la 28 februarie 2011 cel târziu actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 martie 2011.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

(1)   Atunci când este necesar, statele membre modifică sau retrag, până la 28 februarie 2011, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin ca substanță activă fluorura de sulfuril. Până la data respectivă, statele membre verifică, în special, dacă se respectă condițiile privind fluorura de sulfuril din anexa I la directiva menționată, cu excepția celor din partea B a rubricii corespunzătoare substanței active, precum și dacă titularul autorizației deține sau are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la directiva menționată, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din directiva respectivă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru fiecare produs de protecție a plantelor autorizat care conține fluorură de sulfuril, fie ca substanță activă unică, fie ca una dintre substanțele active, toate fiind incluse în lista din anexa I la Directiva 91/414/CEE până la 31 august 2010 cel târziu, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la respectiva directivă și luând în considerare partea B a rubricii din anexa I la respectiva directivă cu privire la fluorura de sulfuril. Pe baza respectivei evaluări, statele membre stabilesc dacă produsul îndeplinește condițiile stabilite la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE.

În urma respectivei determinări, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține fluorură de sulfuril ca substanță activă unică, după caz, modifică sau retrag autorizația până la 29 februarie 2012 cel târziu; sau

(b)

în cazul unui produs care conține fluorură de sulfuril ca una dintre mai multe substanțe active, după caz, modifică sau retrag autorizația până la 29 februarie 2012 sau până la data stabilită pentru o astfel de modificare sau retragere în directiva sau directivele respective care au adăugat substanța sau substanțele relevante în anexa I la Directiva 91/414/CEE, oricare dintre acestea este mai recentă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 septembrie 2010.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 37, 10.2.2004, p. 34.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1441. [pp. 66 ], Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfuryl fluoride [Concluzia evaluării inter pares a riscului de utilizare ca pesticid a substanței active fluorură de sulfuril (finalizat: 17 decembrie 2009)].


ANEXĂ

La sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE se adaugă următoarea rubrică:

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Intrare în vigoare

Expirarea includerii

Dispoziții specifice

„311

Fluorură de sulfuril

Nr. CAS 002699-79-8

Nr. CIPAC 757

Fluorură de sulfuril

> 994 g/kg

1 noiembrie 2010

31 octombrie 2020

PARTEA A

Se pot autoriza doar utilizările ca insecticid/nematocid (fumigant), aplicată de profesioniști în structuri etanșabile

(a)

care sunt goale; sau

(b)

pentru care prin condițiile de utilizare se poate asigura ca expunerea consumatorilor să fie acceptabilă.

PARTEA B

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute în anexa VI se va ține seama de concluziile raportului de revizuire privind fluorura de sulfuril, în special apendicele I și II, astfel cum au fost definitivate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 mai 2010.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

riscului conferit de fluorul anorganic prin intermediul produselor contaminate, cum ar fi făina și tărâțele care au rămas în utilajul de măcinare în cursul fumigării sau boabele depozitate în silozuri din moară. Sunt necesare măsuri pentru a asigura ca astfel de produse să nu intre în lanțul alimentar sau furajer;

riscului pentru operatori și pentru lucrători, cum ar fi în cazul reintrării într-o structură fumigată după aerisire. Sunt necesare măsuri pentru a se asigura că aceștia poartă dispozitive de respirat sau alt echipament adecvat pentru protecția personală;

riscului pentru persoanele aflate întâmplător la fața locului, prin stabilirea unei zone de excludere adecvate în jurul structurii fumigate.

Condițiile de autorizare includ, după caz, măsuri de reducere a riscului.

Statele membre în cauză se asigură că notificatorii transmit Comisiei informații suplimentare și, în special, date de confirmare cu privire la:

condițiile de măcinare necesare pentru a se asigura că reziduurile de ion de fluor din făină, tărâțe și boabe nu depășesc concentrațiile naturale de fond;

concentrațiile troposferice de fluorură de sulfuril. Concentrațiile măsurate ar trebui să fie actualizate cu regularitate. Limita de detecție pentru analiză este cel puțin 0,5 ppt (echivalentul a 2,1 ng fluorură de sulfuril/m3 de aer troposferic);

estimările duratei de viață a fluorurii de sulfuril în atmosferă pe baza celui mai pesimist scenariu, în raport cu potențialul de influențare a încălzirii globale (global warming potential – GWP).

Statele membre se asigură că notificatorul prezintă aceste informații Comisiei până la 31 august 2012.”


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanțelor active se găsesc în raportul de revizuire.


DECIZII

19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/24


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 iunie 2010

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2010/337/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale din cauza globalizării și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins la cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)

Spania a depus la 2 septembrie 2009 o cerere de mobilizare a FEG, referitoare la concedierile din 181 de întreprinderi a căror activitate se încadrează în sectorul NACE revizuirea 2 diviziunea 23 („Fabricarea altor produse minerale nemetalice”) dintr-o singură regiune NUTS II, Comunidad Valenciana (ES52), și a completat-o cu informații suplimentare transmise până la 22 februarie 2010. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. În consecință, Comisia propune mobilizarea unei sume de 6 598 735 EUR.

(5)

În consecință, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Spania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 6 598 735 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 16 iunie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/25


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 iunie 2010

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2010/338/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale din cauza globalizării și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins la cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)

Spania a depus la 9 octombrie 2009 o cerere de mobilizare a FEG, referitoare la concedierile din 36 de întreprinderi a căror activitate se încadrează în sectorul NACE revizuirea 2 diviziunea 16 („Prelucrarea lemnului și fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din nuiele și împletituri”) dintr-o singură regiune NUTS II, Castilla-La Mancha (ES42), și a completat-o cu informații suplimentare transmise până la 22 februarie 2010. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. În consecință, Comisia propune mobilizarea unei sume de 1 950 000 EUR.

(5)

În consecință, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Spania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 1 950 000 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 16 iunie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/26


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 iunie 2010

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2010/339/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale din cauza globalizării și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins la cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)

Irlanda a depus la 7 august 2009 o cerere de mobilizare a FEG, referitoare la concedierile de la întreprinderea Waterford Crystal și de la trei dintre furnizorii sau producătorii din aval ai acesteia, pe care a completat-o cu informații suplimentare până la 3 noiembrie 2009. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevazute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. În consecință, Comisia propune mobilizarea unei sume de 2 570 853 EUR.

(5)

În consecință, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Irlanda,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 2 570 853 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 16 iunie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/27


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 iunie 2010

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2010/340/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 8 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, precum și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 prevede că 0,35 % din suma maximă anuală poate fi alocată pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei, în fiecare an. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea unei sume de 1 110 000 EUR.

(5)

În consecință, FEG ar trebui mobilizat pentru a asigura asistență tehnică, la inițiativa Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 1 110 000 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 16 iunie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/28


DECIZIA EUPOL AFGANISTAN/2/2010 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 11 iunie 2010

privind numirea șefului Misiunii EUPOL Afganistan

(2010/341/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2010/279/PESC a Consiliului din 18 mai 2010 privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL Afganistan) (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Decizia 2010/279/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să adopte deciziile corespunzătoare în scopul controlului politic și conducerii strategice a misiunii EUPOL AFGANISTAN, inclusiv decizia de numire a unui șef al misiunii.

(2)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus numirea generalului de brigadă Jukka Petri SAVOLAINEN ca șef al misiunii începând cu 15 iulie 2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Generalul de brigadă Jukka Petri SAVOLAINEN este numit șeful Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan începând cu data de 15 iulie 2010.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 11 iunie 2010.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  JO L 123, 19.5.2010, p. 4.


19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/29


DECIZIA COMISIEI

din 18 iunie 2010

de scutire a Băncii Franței de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit

[notificată cu numărul C(2010) 3853]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/342/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (1), în special articolul 2 alineatul (4),

având în vedere cererea prezentată de Franța,

întrucât:

(1)

La 27 noiembrie 2009, Franța a prezentat Comisiei o cerere, în temeiul articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, referitoare la scutirea de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 a ratingurilor acordate de Banca Franței („Banque de France”).

(2)

Banca Franței este reglementată în Franța prin „Code monétaire et financier” (Codul monetar și financiar), astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2008-776 din 4 august 2008 (2). Articolul L.141-6 din „Code monétaire et financier” permite Băncii Franței să primească toate informațiile necesare de la participanții pe piață pentru a-și exercita principalele funcții. „Contrat de service public entre l’Etat et la Banque de France” (3) (contractul de serviciu public între Stat și Banca Franței – denumit în continuare „contractul”), reînnoit din trei în trei ani, menționează în mod explicit faptul că emiterea de ratinguri de către Banca Franței este unul dintre serviciile pe care Banca Franței trebuie să le asigure.

(3)

Banca Franței a stabilit propriul său cod de conduită (4) (denumit în continuare „codul”), în principal în baza „Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies”, publicat de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO).

(4)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, pentru a scuti ratingurile acordate de Banca Franței de la aplicarea respectivului regulament, trebuie îndeplinite patru criterii:

(5)

În primul rând, ratingurile nu pot fi plătite de entitatea căreia i se acordă ratingul. Punctul 1.3 din cod prevede că, în schimbul ratingului acordat, Banca Franței nu primește nicio remunerație de la entitățile cărora le acordă rating și pe care le informează cu privire la acest rating. Punctul 2.2 din cod precizează că utilizatorii (instituțiile de credit utilizatoare ale FIBEN – „Fichier Bancaire des Entreprises”) sunt cele care plătesc serviciul conform unui tarif publicat.

(6)

În al doilea rând, ratingurile nu pot fi făcute publice. Punctul 1.5 din cod specifică că ratingurile nu trebuie făcute publice. Accesul este restricționat prin lege la anumite categorii de actori enumerați în cod pe care Banca Franței trebuie să îi identifice înainte de a avea acces la ratinguri.

(7)

În al treilea rând, ratingurile trebuie acordate în conformitate cu principiile, standardele și procedurile care asigură integritatea și independența necesară a activităților de rating, astfel cum prevede Regulamentul (CE) nr. 1060/2009. Prevederile din „Code monétaire et financier”, în special articolele L.142-9 și L.164-2, garantează că analiștii și agenții care lucrează la Banca Franței respectă principiul secretului profesional și regulile referitoare la conflictele de interes incluse în normele de etică profesională și în codul etic financiar la Băncii Franței, aprobat de Ministerul economiei, finanțelor și industriei (Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie). În plus, statutul personalului Băncii Franței conține prevederi care interzic în mod explicit agenților să se regăsească sau să rămână într-o situație de conflict de interese. Mecanismele de control intern ale Băncii Franței, exercitate de către un ofițer independent responsabil cu deontologia și angajații săi responsabili cu verificarea aplicării codului etic sau de către structura colegială integrată în organizarea conducerii Băncii Franței, reprezintă mijloace eficiente de garantare a respectării acestor reguli de integritate și independență. Deoarece aceste cerințe sunt înscrise în lege, în cazul nerespectării lor pot fi impuse sancțiuni. În plus codul stabilește reguli de procedură și standarde care garantează: (i) integritatea și calitatea procesului de acordare de ratinguri (în special a formalizării circuitului decizional, a trasabilității deciziilor și a procesului de control al calității), (ii) existența procedurilor care să asigure transparența și comunicarea (inclusiv regulile de acces la ratinguri, publicarea metodelor și evoluția activităților de acordare de ratinguri) și (iii) existența măsurilor care să prevină apariția conflictelor de interese (inclusiv diligența de care trebuie să dea dovadă analiștii, funcționarea comitetelor naționale și regionale de rating).

(8)

În al patrulea rând, ratingurile nu trebuie să privească instrumente financiare emise de statele membre ale respectivelor bănci centrale. Punctul 1.1 din cod stipulează că ratingurile produse de Banca Franței se referă la societăți nefinanciare. Ele se referă la societățile stabilite în Franța metropolitană și în departamentele franceze de peste mări, acestea din urmă fiind acoperite de către „Institut d’émission des départements d’outre-mer” (IEDOM). Contractul prevede că ratingurile Băncii Franței se referă la societăți. Prin urmare, Banca Franței nu acordă ratinguri referitoare la ofertele publice ale instrumentelor financiare emise de statul francez sau de alte state membre.

(9)

Ținând seama de factorii analizați la considerentele 2-8, se poate considera că, în privința acordării de ratinguri, Banca Franței îndeplinește condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 nu trebuie să se aplice ratingurilor acordate de Banca Franței.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Banca Franței intră sub incidența articolului 2 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 nu se aplică ratingurilor acordate de Banca Franței.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie

Michel BARNIER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 17.11.2009, p. 1.

(2)  Publicată în Monitorul Oficial francez la 5 august 2008.

(3)  http://www.banque-de-france.net/fr/instit/telechar/histoire/contrat_sp.pdf

(4)  Code de conduite de l’activité de cotation des entreprises à la Banque de France: http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/code_conduite_cotation_bdf.pdf


Rectificări

19.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/31


Rectificare la Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ce privește denumirile botanice ale plantelor, denumirile științifice ale altor organisme, precum și a anumitor anexe la Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE și 2002/57/CE ca urmare a progreselor științifice și tehnice

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 27 iunie 2009 )

În tabelul de la pagina 62, în rubrica cu titlul „Brassica spp. altele decât Brassica napus, Cannabis sativa altele decât Cannabis sativa monoică, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. altele decât hibrizi de Gossypium hirsutum și/sau Gossypium barbadense, Sinapis alba”:

în loc de:

Brassica spp. altele decât Brassica napus, Cannabis sativa altele decât Cannabis sativa monoică, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. altele decât hibrizi de Gossypium hirsutum și/sau Gossypium barbadense, Sinapis alba:”,

se va citi:

Brassica spp. altele decât Brassica napus, Cannabis sativa altele decât Cannabis sativa monoică, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba:”.

În tabelul de la pagina 62, în rubrica cu titlul „Gossypium hirsutum și/sau Gossypium barbadense:”:

în loc de:

„—

pentru producția de semințe de bază din linii parentale de Gossypium hirsutum

pentru producția de semințe de bază din linii parentale de Gossypium barbadense”,

se va citi:

„—

pentru producția de semințe de bază de Gossypium hirsutum

pentru producția de semințe de bază de Gossypium barbadense”.