ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.152.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 152

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
18 iunie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 522/2010 al Comisiei din 17 iunie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (UE) nr. 523/2010 al Comisiei din 17 iunie 2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

3

 

 

Regulamentul (UE) nr. 524/2010 al Comisiei din 17 iunie 2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

4

 

 

Regulamentul (UE) nr. 525/2010 al Comisiei din 17 iunie 2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

5

 

 

Regulamentul (UE) nr. 526/2010 al Comisiei din 17 iunie 2010 privind eliberarea licențelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită și mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

7

 

 

Regulamentul (UE) nr. 527/2010 al Comisiei din 17 iunie 2010 de stabilire a prețului minim de vânzare pentru unt pentru a doua invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 446/2010

8

 

 

Regulamentul (UE) nr. 528/2010 al Comisiei din 17 iunie 2010 privind decizia de a nu stabili un preț minim de vânzare pentru a doua invitație separată de participare la licitație pentru vânzarea de lapte praf degresat în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 447/2010

9

 

 

Regulamentul (UE) nr. 529/2010 al Comisiei din 17 iunie 2010 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

10

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2010/37/UE a Comisiei din 17 iunie 2010 de modificare a Directivei 2008/60/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru îndulcitori ( 1 )

12

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2010/336/PESC a Consiliului din 14 iunie 2010 privind activitățile UE de susținere a Tratatului privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate

14

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 522/2010 AL COMISIEI

din 17 iunie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

50,2

TR

52,7

ZZ

69,9

0707 00 05

MA

37,3

MK

36,4

TR

119,0

ZZ

64,2

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 50 10

AR

77,3

BR

112,1

TR

97,3

US

83,2

ZA

94,5

ZZ

92,9

0808 10 80

AR

102,3

BR

79,1

CA

117,1

CL

92,9

CN

52,4

NZ

122,2

US

140,3

UY

123,8

ZA

92,9

ZZ

102,6

0809 10 00

TR

247,3

US

396,9

ZZ

322,1

0809 20 95

SY

216,0

TR

334,4

US

576,0

ZZ

375,5

0809 30

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 40 05

AU

340,4

EG

219,2

IL

236,3

US

571,1

ZZ

341,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 523/2010 AL COMISIEI

din 17 iunie 2010

de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) prevede o procedură de licitație permanentă.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să nu se acorde restituiri pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 15 iunie 2010.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul licitației permanente deschise prin Regulamentul (CE) nr. 619/2008 pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 15 iunie 2010, nu se acordă nicio restituire la export pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 literele (a) și (b) și, respectiv, la articolul 2 din regulamentul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/4


REGULAMENTUL (UE) NR. 524/2010 AL COMISIEI

din 17 iunie 2010

de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să nu se acorde restituiri pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 15 iunie 2010.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 15 iunie 2010, nu se acordă nicio restituire pentru produsul menționat la articolul 1 litera (c) și destinațiile menționate la articolul 2 din regulamentul respectiv.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 525/2010 ALCOMISIEI

din 17 iunie 2010

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile de pe piața mondială și cele din Uniune ale produselor menționate în partea XX din anexa I la regulamentul respectiv poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața cărnii de pasăre, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că aceste restituiri pot fi diferențiate în funcție de destinație, în special dacă se impun datorită situației pieței mondiale, necesităților specifice anumitor piețe sau obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Uniune și care poartă marca de identificare prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie, de asemenea, să respecte cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3).

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condiției enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind aplicarea mărcii de identificare prevăzute în secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de pasăre aplicabile începând cu 18 iunie 2010

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

V03:

A24, Angola, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Yemen, Liban, Irak, Iran.


18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 526/2010 AL COMISIEI

din 17 iunie 2010

privind eliberarea licențelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită și mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 620/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 privind modul de gestionare unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară (3) stabilește norme detaliate privind depunerea cererilor și eliberarea licențelor de import.

(2)

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 prevede că, în cazul în care cantitățile la care se referă cererile de licențe depășesc cantitățile disponibile pentru perioada de contingent tarifar, trebuie stabiliți coeficienți de atribuire pentru cantitățile la care se referă fiecare cerere de licență. Cererile pentru licențe de import depuse în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 620/2009 în perioada 1-7 iunie 2010 depășesc cantitățile disponibile. Prin urmare, trebuie să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de alocare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererilor de eliberare a licențelor de import din cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4449, depuse în perioada 1-7 iunie 2010 în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 620/2009, li se aplică un coeficient de atribuire de 0,433989 %.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182, 15.7.2009, p. 25.


18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 527/2010 AL COMISIEI

din 17 iunie 2010

de stabilire a prețului minim de vânzare pentru unt pentru a doua invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 446/2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (j) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 446/2010 al Comisiei (2) a deschis vânzările de unt prin procedură de licitație în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (3).

(2)

Având în vedere ofertele primite pentru invitațiile separate de participare la licitație, Comisia trebuie să stabilească un preț minim de vânzare sau să decidă să nu stabilească un preț minim de vânzare, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009.

(3)

Având în vedere ofertele primite pentru a doua invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț minim de vânzare.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a doua invitație separată de participare la licitație pentru vânzarea de unt în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 446/2010, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 15 iunie 2010, prețul minim de vânzare pentru unt este de 355,10 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126, 22.5.2010, p. 17.

(3)  JO L 349, 29.12.2009, p. 1.


18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2010 AL COMISIEI

din 17 iunie 2010

privind decizia de a nu stabili un preț minim de vânzare pentru a doua invitație separată de participare la licitație pentru vânzarea de lapte praf degresat în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 447/2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (j), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 447/2010 al Comisiei (2) a deschis vânzările de lapte praf degresat prin procedură de licitație în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (3).

(2)

Având în vedere ofertele primite pentru invitațiile separate de participare la licitație, Comisia trebuie să stabilească un preț minim de vânzare sau să decidă să nu stabilească un preț minim de vânzare, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009.

(3)

Având în vedere ofertele primite pentru a doua invitație separată de participare la licitație, nu este necesar să se stabilească un preț minim de vânzare.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a doua invitație separată de participare la licitație pentru vânzarea de lapte praf degresat în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 447/2010, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 15 iunie 2010, nu se stabilește un preț minim de vânzare pentru laptele praf degresat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126, 22.5.2010, p. 19.

(3)  JO L 349, 29.12.2009, p. 1.


18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 529/2010 AL COMISIEI

din 17 iunie 2010

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 614/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei (2), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (3) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, este necesar ca prețurile reprezentative să fie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, este necesară aplicarea acestei modificări în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181, 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 17 iunie 2010 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

132,9

0

BR

131,7

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

124,9

0

BR

117,3

0

AR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate de cocoși și de găini

203,1

29

BR

224,3

23

AR

300,5

0

CL

0207 14 50

Piepturi de pui congelate

171,0

12

BR

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

114,6

9

BR

0207 27 10

Bucăți de curcan dezosate, congelate

257,0

12

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Gălbenușuri de ou

323,9

0

AR

0408 91 80

Ouă uscate fără coajă

373,5

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

287,5

0

BR

3502 11 90

Ovalbumine uscate

566,9

0

AR


(1)  Nomenclatura țărilor, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


DIRECTIVE

18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/12


DIRECTIVA 2010/37/UE A COMISIEI

din 17 iunie 2010

de modificare a Directivei 2008/60/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru îndulcitori

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 30 alineatul (5),

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA),

întrucât:

(1)

Directiva 2008/60/CE a Comisiei (2) de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru îndulcitori precizează criteriile de puritate pentru îndulcitorii destinați utilizării în produsele alimentare incluse în lista din Directiva 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare (3).

(2)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a evaluat informațiile referitoare la siguranța utilizării substanței neotame ca îndulcitor și ca potențiator de aromă și a emis un aviz la 27 septembrie 2007 (4). Pe baza utilizărilor propuse, s-a considerat oportun să se permită utilizarea acestui aditiv alimentar. Prin urmare, este necesar să se adopte specificații pentru acest aditiv alimentar, căruia i se alocă denumirea E 961 ca număr E.

(3)

Este necesar să se țină cont de specificațiile și tehnicile analitice pentru aditivi, astfel cum sunt menționate în Codex Alimentarius, întocmit de Comitetul mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari (CMEAA). În mod particular, acolo unde este cazul, criteriile de puritate specifice trebuie adaptate pentru a reflecta limitele pentru fiecare dintre metalele grele de interes.

(4)

Prin urmare, Directiva 2008/60/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 2008/60/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 martie 2011 cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 iunie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 158, 18.6.2008, p. 17.

(3)  JO L 237, 10.9.1994, p. 3.

(4)  Aviz științific al Comitetului pentru aditivi alimentari, aromatizanți, adjuvanți tehnologici și materiale care vin în contact cu alimentele emis la cererea Comisiei Europene cu privire la utilizarea substanței neotame ca îndulcitor și ca potențiator de aromă. The EFSA Journal (2007) 581, 1-43.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 2008/60/CE, următoarea rubrică E 961 se introduce după rubrica E 959:

E 961 –   NEOTAM

Sinonime

Ester 1-metilic al N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalaninei,

Ester metilic al N(3,3-dimetilbutil)-L-aspartil-L-fenilalaninei.

Definiție

Neotam este fabricat prin reacția dintre aspartam și 3,3,-dimetilbutiraldehidă în metanol, sub presiune de hidrogen, în prezența unui catalizator paladiu/carbon. Este izolat și purificat prin filtrare, eventual în prezența pământului de diatomee. După îndepărtarea solventului prin distilare, neotam este spălat cu apă, izolat prin centrifugare și, în final, uscat în vid.

Nr. CAS:

165450-17-9

Denumire chimică

Ester 1-metilic al N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalaninei

Formulă chimică

C20H30N2O5

Masă moleculară

378,47

Descriere

Pulbere albă spre alburie

Compoziție

Nu mai puțin de 97 % raportat la substanța uscată

Identificare

Solubilitate

4,75 % (g/g) la 60 °C în apă, solubilă în etanol și acetat de etil

Puritate

Conținut de apă

Nu mai mult de 5 % (Karl Fischer, mărimea probei 25 ± 5 mg)

pH

5,0-7,0 (0,5 % soluție apoasă)

Interval de topire

81 °C-84 °C

N-[(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanină

Nu mai mult de 1,5 %

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg”


DECIZII

18.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/14


DECIZIA 2010/336/PESC A CONSILIULUI

din 14 iunie 2010

privind activitățile UE de susținere a Tratatului privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 26 alineatul (2) și articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat Strategia europeană de securitate, care solicita instaurarea unei ordini internaționale bazate pe un multilateralism eficace. Strategia europeană de securitate recunoaște Carta Organizației Națiunilor Unite („ONU”) ca reprezentând cadrul fundamental al relațiilor internaționale. Consolidarea ONU și dotarea acesteia cu mijloacele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile și pentru a acționa în mod eficace reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană.

(2)

La 6 decembrie 2006, Adunarea generală a ONU a adoptat Rezoluția 61/89 intitulată „Către un tratat privind comerțul cu arme: stabilirea unor standarde internaționale comune pentru importul, exportul și transferul de arme convenționale”.

(3)

În concluziile sale din 11 decembrie 2006, Consiliul a salutat începerea formală a procesului în vederea elaborării unui tratat internațional privind comerțul cu arme (Arms Trade Treaty – „ATT”) având forță juridică obligatorie și a luat notă cu satisfacție de faptul că o majoritate clară a statelor membre ale ONU au susținut Rezoluția 61/89 a Adunării generale a ONU, inclusiv toate statele membre ale Uniunii. Consiliul a reafirmat faptul că Uniunea și statele membre ale acesteia vor juca un rol activ în acest proces și a subliniat importanța cooperării în acest proces cu alte state și organizații regionale.

(4)

Secretarul General al ONU a instituit un grup de experți guvernamentali (Group of Governmental Experts – „GGE”), format din 28 de membri, pentru a continua procesul de examinare a unui posibil tratat privind comerțul cu arme. GGE s-a reunit în cursul anului 2008 și a concluzionat că este necesară o examinare mai aprofundată și că ar trebui să fie întreprinse eforturi în mod treptat, într-o manieră deschisă și transparentă, în cadrul ONU. GGE a încurajat statele care sunt în măsură să facă acest lucru să ofere asistență, la cerere, statelor care au nevoie de aceasta.

(5)

În concluziile sale din 10 decembrie 2007, Consiliul a salutat instituirea unui GGE în cadrul ONU și și-a exprimat convingerea fermă că un instrument cuprinzător, cu forță juridică obligatorie, compatibil cu responsabilitățile existente ale statelor în cadrul legislației internaționale de rigoare și care instituie standarde internaționale comune pentru importul, exportul și transferul de arme convenționale, ar reprezenta o contribuție majoră la procesul de abordare a proliferării nedorite și iresponsabile a armelor convenționale.

(6)

Institutul Națiunilor Unite pentru Cercetare în Domeniul Dezarmării („UNIDIR”) a susținut acest proces prin efectuarea unui studiu format din două părți, care constă în două analize aprofundate ale opiniilor statelor membre ale ONU cu privire la fezabilitatea, domeniul de aplicare și parametrii de concepție ai unui tratat privind comerțul cu arme. Analizele, efectuate în decembrie 2007 și ianuarie 2008, au reprezentat o contribuție utilă pentru GGE.

(7)

La 24 decembrie 2008, Adunarea generală a ONU a adoptat Rezoluția 63/240, intitulată „Către un tratat privind comerțul cu arme: stabilirea unor standarde internaționale comune pentru importul, exportul și transferul de arme convenționale”, care instituia un grup de lucru deschis pentru a examina în continuare acele elemente din raportul GGE asupra cărora ar putea fi dezvoltat consensul, în vederea includerii acestora într-un posibil tratat ca instrument juridic obligatoriu privind importul, exportul și transferul de arme convenționale. Grupul de lucru deschis s-a reunit de două ori în 2009 și a înaintat un raport Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, remarcând că problema comerțului nereglementat cu arme convenționale și deturnarea acestora către piața ilegală ar trebui să fie abordate prin intermediul unor acțiuni internaționale.

(8)

Pe baza concluziilor Consiliului sus-menționate, Uniunea a decis să susțină procesul referitor la tratatul privind comerțul cu arme deschizând dezbaterea pentru a include și statele care nu sunt membre ale GGE, precum și alți actori, precum societatea civilă și industria, pentru a aprofunda înțelegerea chestiunii și pentru a contribui la activitatea grupului de lucru deschis. În acest scop, Consiliul a adoptat Decizia 2009/42/PESC a Consiliului din 19 ianuarie 2009 privind susținerea activităților UE în vederea promovării în rândul țărilor terțe a procesului de elaborare a unui tratat privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (1).

(9)

În cadrul punerii în aplicare a Deciziei 2009/42/PESC, UNIDIR, în calitate sa de agenție care asigură punerea în aplicare a deciziei, a organizat șase seminare regionale, un eveniment secundar, precum și evenimente de deschidere și de încheiere, între februarie 2009 și februarie 2010. Aceste activități le-au permis actorilor relevanți, incluzând reprezentanții societății civile, ai industriei și ai țărilor care nu au făcut parte din GGE, să participe la discuții informale deschise referitoare la un tratat privind comerțul cu arme. Punerea în aplicare a Deciziei 2009/42/PESC a oferit, de asemenea, ocazia de a integra abordările naționale și regionale în procesul internațional aflat în curs de desfășurare, precum și de a contribui la identificarea domeniului de aplicare și a implicațiilor unui tratat privind comerțul cu arme convenționale.

(10)

La 2 decembrie 2009, Adunarea generală a ONU a adoptat Rezoluția 64/48, intitulată „Tratatul privind comerțul cu arme”, care a decis convocarea în 2012 a Conferinței ONU privind Tratatul privind comerțul cu arme, în vederea elaborării unui instrument juridic obligatoriu cu privire la cele mai înalte standarde internaționale comune posibile pentru transferurile de arme convenționale. Rezoluția a statuat, de asemenea, că sesiunile restante ale grupului de lucru deschis sunt considerate reuniuni ale unui comitet de pregătire a Conferinței ONU.

(11)

Având în vedere faptul că activitățile din cadrul Deciziei 2009/42/PESC expiră în mai 2010, necesitatea de a pregăti în 2012 o conferință ONU privind Tratatul privind comerțul cu arme reușită, precum și recomandarea prevăzută în Rezoluția 64/48, de a asigura cea mai extinsă și eficientă posibil participare la conferință, Uniunea ar trebui să susțină procesul de pregătire a Conferinței ONU pentru a se asigura că aceasta este cât se poate de cuprinzătoare și că este în măsură să formuleze recomandări cu privire la elementele unui viitor tratat privind comerțul cu arme. Sprijinul Uniunii față de procesul referitor la Tratatul privind comerțul cu arme ar trebui să includă măsuri de sprijinire a sistemelor naționale de control al exporturilor și al importurilor în țările terțe care vor trebui să respecte un viitor tratat privind comerțul cu arme,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În scopul de a susține Tratatul privind comerțul cu arme (Arms Trade Treaty – „ATT”), Uniunea întreprinde activități cu următoarele obiective:

susținerea procesului de pregătire a Conferinței ONU privind Tratatul privind comerțul cu arme pentru a se asigura că aceasta este cât se poate de cuprinzătoare și că este în măsură să formuleze recomandări concrete cu privire la elementele viitorului tratat;

susținerea statelor membre ale ONU în procesul de dezvoltare și de îmbunătățire a expertizei naționale și regionale pentru a implementa controale eficace ale transferurilor de arme, astfel încât să se poată asigura faptul că un viitor tratat privind comerțul cu arme, la intrarea sa în vigoare, va fi cât se poate de eficace.

(2)   Pentru îndeplinirea obiectivului menționat la alineatul (1), Uniunea va desfășura următorul proiect:

organizarea a șapte seminare regionale, a unui eveniment de lansare și a unui eveniment de încheiere, a unui număr de până la trei evenimente secundare, precum și diseminarea rezultatelor.

În anexă este prevăzută o descriere detaliată a proiectului menționat mai sus.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „ÎR”) este responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Punerea în aplicare a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) se efectuează de către Institutul ONU pentru Cercetare în Domeniul Dezarmării (UN Institute for Disarmament Research – „UNIDIR”).

(3)   UNIDIR își îndeplinește sarcina sub responsabilitatea ÎR. În acest scop, ÎR încheie acordurile necesare cu UNIDIR.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a proiectului menționat la articolul 1 alineatul (2) este de 1 520 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) se gestionează în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Comisia Europeană supraveghează gestionarea corectă a cheltuielilor menționate la alineatul (1). În acest scop, Comisia încheie un acord de finanțare cu UNIDIR. Acordul respectiv prevede că UNIDIR trebuie să asigure vizibilitatea contribuției Uniunii, corespunzător dimensiunii acesteia.

(4)   Comisia depune eforturi în vederea încheierii acordului de finanțare menționat la alineatul (3) în cel mai scurt timp posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Comisia informează Consiliul cu privire la orice dificultăți întâmpinate în cadrul respectivului proces și cu privire la data încheierii acordului de finanțare.

Articolul 4

ÎR raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii pe baza rapoartelor periodice rezultate în urma organizării fiecăruia dintre seminarele regionale, a seminarului final și a seminarului de deschidere, precum și a evenimentelor secundare. Rapoartele vor fi pregătite de către UNIDIR și vor forma baza pentru evaluarea efectuată de Consiliu. Comisia furnizează informații cu privire la aspectele financiare ale punerii în aplicare a proiectului menționat la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 5

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Prezenta decizie expiră după 24 de luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3 alineatul (3). În cazul în care respectivul acord de finanțare nu a fost încheiat până la acea dată, decizia expiră după 6 luni de la data intrării sale în vigoare.

Adoptată la Luxemburg, 14 iunie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 17, 22.1.2009, p. 39.


ANEXĂ

1.   Obiectiv

Obiectivul global al prezentei decizii este cel de a susține procesul de pregătire a Conferinței Națiunilor Unite privind Tratatul privind comerțul cu arme pentru a se asigura că aceasta este cât se poate de cuprinzătoare și că este în măsură să formuleze recomandări concrete cu privire la elementele viitorului tratat privind comerțul cu arme, precum și de a susține statele membre ale ONU în procesul de dezvoltare și de îmbunătățire a expertizei naționale și regionale în vederea implementării de controale eficace ale exporturilor și ale transferurilor de arme.

2.   Descrierea proiectului

2.1.   Obiectivul proiectului

Proiectul vizează îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

(a)

susținerea procesului de pregătire a Conferinței Națiunilor Unite privind procesul referitor la Tratatul privind comerțul cu arme, inclusiv prin:

(i)

sporirea gradului de conștientizare, a cunoașterii și a înțelegerii procesului referitor la Tratatul privind comerțul cu arme în rândul statelor membre ale ONU, al societății civile și al reprezentanților industriei;

(ii)

promovarea unei participări incluzive, active și efective a unui număr cât mai mare posibil de state membre ale ONU în cadrul Comitetului de pregătire, care urmează să se reunească în perioada 2010-2011;

(iii)

identificarea și formularea unor propuneri concrete cu privire la conținutul unui tratat privind comerțul cu arme, inclusiv la domeniul de aplicare, parametrii și implicațiile cele mai cuprinzătoare;

(iv)

promovarea, în rândul țărilor terțe, a celor mai înalte standarde posibile pentru Tratatul privind comerțul cu arme, care să se bazeze și pe experiențele și instrumentele regionale;

(v)

susținerea pregătirii conferinței din 2012 prin consolidarea capacităților de negociere ale participanților;

(b)

susținerea țărilor terțe în eforturile acestora de a institui, îmbunătăți și implementa, după caz, sisteme de control al exporturilor și al transferurilor, inclusiv prin:

(i)

acordarea de asistență în instituirea și în aplicarea sistemelor de autorizare;

(ii)

acordarea de asistență în îmbunătățirea respectării și a aplicării controalelor naționale pentru punerea în aplicare a unui viitor tratat privind comerțul cu arme, inclusiv a controalelor la frontiere, precum și în monitorizarea exporturilor și a transferurilor de arme;

(iii)

susținerea elaborării rapoartelor naționale și regionale privind exporturile și importurile de arme, în vederea promovării transparenței și a responsabilității în ceea ce privește comerțul cu arme;

(iv)

susținerea unui grad mai ridicat de transparență și de responsabilitate în ceea ce privește comerțul cu arme prin participarea la Registrul ONU al armelor convenționale (UN Register of Conventional Arms – „UN ROCA”);

(v)

acordarea de asistență eforturilor naționale de a marca și de a urmări armele de calibru mic și armamentul ușor (small arms and light weapons – „SALW”).

2.2.   Rezultatele proiectului

Implementarea proiectului va avea următoarele rezultate:

(a)

un grad sporit de conștientizare, cunoaștere și înțelegere a procesului referitor la Tratatul privind comerțul cu arme în rândul statelor membre ale ONU;

(b)

o participare largă și mai substanțială a statelor membre ale ONU în cadrul Comitetului de pregătire, care urmează să se reunească în perioada 2010-2011, inclusiv prin formularea unor propuneri concrete cu privire la conținutul unui tratat privind comerțul cu arme care ar trebui să reflecte domeniul de aplicare cel mai cuprinzător și cele mai înalte standarde posibile;

(c)

un grad sporit de conștientizare în rândul țărilor terțe cu privire la structura și funcționarea sistemelor de control al exporturilor în materie de arme convenționale, inclusiv printr-o susținere menită să îmbunătățească respectarea și aplicarea controalelor naționale pentru punerea în aplicare a unui viitor tratat privind comerțul cu arme, inclusiv a controalelor la frontiere, precum și monitorizarea exporturilor și a transferurilor de arme;

(d)

îmbunătățirea procesului de ținere a evidenței și a contabilității în ceea ce privește armele, inclusiv prin marcare și urmărire și prin transmitere la nivel național către UN ROCA, precum și îmbunătățirea capacităților naționale în materie de control al exporturilor în rândul statelor participante.

2.3.   Descrierea activităților

Proiectul prevede organizarea a șapte seminare regionale, a unui eveniment de lansare și a unui eveniment de încheiere, a unui număr de până la trei evenimente secundare, precum și diseminarea rezultatelor.

Seminarele regionale se vor desfășura pe durata a trei zile într-o locație din regiunile-țintă care urmează să fie stabilită.

2.3.1.   Structura seminarelor regionale

Seminarele vor include următoarele prezentări și discuții:

 

Prima parte [ZIUA 1 și ZIUA 2 (prima jumătate)]:

(a)

o perspectivă generală asupra Tratatului privind comerțul cu arme, context, domeniu de aplicare și parametri posibili etc.;

(b)

puncte de vedere naționale și regionale asupra unui tratat privind comerțul cu arme, incluzând prezentarea punctului de vedere al UE asupra unui tratat privind comerțul cu arme;

(c)

alte aspecte ale unui tratat privind comerțul cu arme, inclusiv transparența și măsurile de asistență;

(d)

formularea recomandărilor pentru activitatea din cadrul sesiunilor Comitetului de pregătire.

 

A doua parte [ZIUA 2 (a doua jumătate) și ZIUA 3]:

(a)

prezentarea sistemului național și regional de control al comerțului cu arme convenționale, inclusiv a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (1);

(b)

aspecte aferente instituirii și aplicării sistemelor de autorizare, incluzând aspectul juridic și cel administrativ;

(c)

aspecte aferente respectării și aplicării controalelor naționale pentru punerea în aplicare a unui viitor tratat privind comerțul cu arme, inclusiv a controalelor la frontiere, precum și monitorizării exporturilor și a transferurilor de arme;

(d)

aspecte aferente procesului de ținere a evidenței și contabilității în ceea ce privește armele, incluzând rapoartele naționale și regionale privind exporturile și transferurile de arme;

(e)

rolul și funcționarea UN ROCA, inclusiv asistența acordată în transmiterea rapoartelor naționale către registru;

(f)

instrumente internaționale și naționale în materie de marcare și de urmărire a SALW și asistența acordată în implementarea acestora.

Seminarele de trei zile vor include sesiuni structurate pe grupuri de lucru privind aspecte specifice unui tratat privind comerțul cu arme.

2.3.2.   Participanții la seminare

Participanții la seminarele regionale includ:

(a)

personal diplomatic și personal militar/din domeniul apărării din țările din regiunile respective, în special autoritățile responsabile cu politicile naționale în raport cu Tratatul privind comerțul cu arme, incluzând delegații naționali care participă la Comitetul de pregătire a Tratatului privind comerțul cu arme;

(b)

personal tehnic și personal însărcinat cu aplicarea legii în țările din regiunile respective, în special autoritățile însărcinate cu controlul exporturilor, autoritățile vamale și funcționari însărcinați cu aplicarea legii (doi participanți pentru fiecare țară);

(c)

reprezentanți din cadrul organizațiilor internaționale și regionale, al organizațiilor neguvernamentale (ONG-urilor) cu bază regională, al grupurilor de reflecție (think tanks) și al industriei locale/regionale;

(d)

reprezentanți ai UNIDIR și ai Biroului ONU pentru probleme de dezarmare (United Nations Office for Disarmament Affairs – „UNODA”; Divizia pentru arme convenționale și Divizia regională, inclusiv centrele regionale, după caz);

(e)

experți tehnici naționali și internaționali specializați în aspecte aferente controlului exporturilor de arme convenționale, incluzând experți ai Uniunii și reprezentanți ai industriei.

În funcție de dimensiunea regiunilor, se preconizează că la fiecare seminar vor participa între 45 și 80 de persoane. Un funcționar din domeniul diplomatic sau militar din partea fiecărui stat invitat va participa la prima parte a fiecărui seminar și un funcționar din domeniul tehnic, precum și din cel al aplicării legii din partea fiecărui stat invitat va participa la cea de a doua parte. Selectarea țărilor care urmează să fie invitate la fiecare seminar și selectarea participanților va fi făcută de către ÎR, în consultare cu organele competente ale Consiliului, pe baza unei propuneri formulate de UNIDIR.

Participarea experților Uniunii la seminar ar trebui să fie asigurată la un nivel adecvat, atât în termeni de expertiză tehnică, cât și în termeni de expertiză politică.

2.3.3.   Contribuție: componenta privind cercetarea

Pentru a asigura o contribuție bine informată, substanțială și oportună la procesul ONU, este necesară o componentă solidă privind cercetarea. UNIDIR va comanda un număr de până la 12 documente de cercetare de bază unor institute de cercetare sau unor experți individuali competenți, care să pună accentul pe unele aspecte-cheie care prezintă relevanță pentru proiect și pentru seminarele regionale. UNIDIR va propune ÎR o listă succintă a posibilelor institute de cercetare sau experți individuali care dețin o experiență semnificativă în ceea ce privește chestiunile specifice unui tratat privind comerțul cu arme. ÎR îi va selecta pe cei mai adecvați pe baza listei succinte, în consultare cu organele competente ale Consiliului.

2.3.4.   Distribuția regională a seminarelor

Seminarele regionale vor fi grupate după cum urmează:

(a)

un seminar pentru Americi și zona Caraibilor;

(b)

un seminar pentru Orientul Mijlociu;

(c)

un seminar pentru Africa de Nord, Africa de Vest și Africa Centrală;

(d)

un seminar pentru Africa de Est și Africa de Sud;

(e)

un seminar pentru Asia de Est și regiunea Pacificului;

(f)

un seminar pentru Asia de Sud și Asia Centrală;

(g)

un seminar pentru regiunea „Europei extinse”.

Locațiile provizorii propuse pentru desfășurarea seminarelor sunt:

(a)

Buenos Aires sau Rio de Janeiro pentru Americi și zona Caraibilor;

(b)

Cairo sau Beirut pentru Orientul Mijlociu;

(c)

Rabat sau Accra pentru Africa de Nord, Africa de Vest și Africa Centrală;

(d)

Nairobi sau Johannesburg pentru Africa de Est și Africa de Sud;

(e)

Jakarta sau Beijing pentru Asia de Est și regiunea Pacificului;

(f)

New Delhi sau Astana pentru Asia de Sud și Asia Centrală;

(g)

Moscova sau Belgrad pentru regiunea „Europei extinse”.

Locațiile definitive vor fi stabilite avându-se în vedere valorificarea la maximum a resurselor și reducerea la minimum a amprentei de carbon, precum și pe baza asistenței disponibile la nivel local. UNIDIR va propune recomandări motivate cu privire la locații, care vor fi supuse examinării și aprobării de către ÎR, în consultare cu organele competente ale Consiliului.

2.3.5.   Evenimentele de lansare și de încheiere

Un eveniment de lansare se va desfășura pe durata unei zile pentru a prezenta comunității internaționale scopurile proiectului și pentru a solicita contribuții din partea societății civile, a cercetătorilor și a ONG-urilor în vederea asigurării susținerii proiectului. Un eveniment de încheiere de o zi va fi organizat pentru a prezenta rezultatele proiectului. Locațiile definitive pentru desfășurarea acestor evenimente vor fi stabilite în funcție de procedura prevăzută pentru selecționarea locațiilor de desfășurare a seminarelor regionale. Evenimentul de lansare s-ar putea desfășura în marja reuniunii din iulie 2010 a Comitetului de pregătire, în funcție de data adoptării prezentei decizii.

2.3.6.   Evenimentele secundare

Un prim eveniment secundar va fi organizat în marja Primului comitet (cea de a 65-a sesiune a Adunării generale a ONU) în octombrie 2010, pentru a spori gradul de conștientizare a părților interesate reunite la New York cu privire la acest proiect și pentru a discuta câteva elemente substanțiale concrete care prezintă relevanță pentru procesul referitor la Tratatul privind comerțul cu arme.

Un al doilea eveniment secundar va fi organizat în cadrul celei de a patra sesiuni a reuniunii Comitetului de pregătire a Tratatului privind comerțul cu arme, care se va desfășura în 2011 la New York, pentru a prezenta părților interesate reunite la New York rezultatele proiectului obținute până la data respectivă.

Un al treilea eveniment secundar va fi organizat în marja Primului comitet (cea de a 66-a sesiune a Adunării generale a ONU) în octombrie 2011, pentru a prezenta părților interesate reunite la New York rezultatele proiectului obținute până la data respectivă.

2.4.   Rezultate – diseminare

RAPOARTE-PUBLICARE

În urma fiecărui seminar și a fiecărui eveniment se va elabora un scurt raport de sinteză privind discuțiile, recomandările și ideile avansate în vederea unui tratat privind comerțul cu arme, precum și aspectele tehnice discutate. Rapoartele rezultate în urma seminarelor, redactate în engleză, vor fi puse la dispoziție online și pe dispozitive electronice de stocare a datelor, în vederea distribuirii.

Un proiect al raportului final, care analizează rapoartele de sinteză ale celor șapte reuniuni regionale și ale altor evenimente incluse în proiect, va fi elaborat și prezentat în vederea formulării de observații în cadrul seminarului de încheiere. Raportul final va fi pus la dispoziție online și pe dispozitive electronice de stocare a datelor, în vederea distribuirii. O publicație care sintetizează raportul final va fi pusă la dispoziție online și pe suport hârtie.

3.   Durata

Durata punerii în aplicare a proiectului este de 24 de luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3 alineatul (3).

4.   Beneficiari

Beneficiarii acestui proiect vor fi statele membre ale ONU, punându-se un accent special pe autoritățile statale responsabile de instituirea politicilor naționale în raport cu Tratatul privind comerțul cu arme, autoritățile însărcinate cu controlul exporturilor, autoritățile vamale și funcționarii însărcinați cu aplicarea legii care trebuie să își consolideze expertiza în vederea asigurării unui comerț cu arme responsabil și pentru a se preveni proliferarea iresponsabilă a armelor convenționale în cadrul unui viitor tratat privind comerțul cu arme. Selectarea statelor beneficiare specifice se va efectua pe baza unei liste succinte de beneficiari propuse de UNIDIR spre a fi supusă examinării și aprobării de către ÎR, în consultare cu organele competente ale Consiliului.

5.   Entitatea de punere în aplicare

Punerea în aplicare la nivel tehnic a prezentei decizii va fi încredințată UNIDIR. UNIDIR își va îndeplini sarcina sub responsabilitatea ÎR. UNIDIR va coopera cu UNODA și cu membrii Biroului Comitetelor de pregătire a Conferinței Națiunilor Unite privind un tratat privind comerțul cu arme.

După caz, UNIDIR va lucra în colaborare cu instituții de tipul organizațiilor regionale, al grupurilor de reflecție, al ONG-urilor și al industriei. UNIDIR va asigura vizibilitatea contribuției Uniunii, corespunzător dimensiunii acesteia.


(1)  JO L 335, 13.12.2008, p. 99.