ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.123.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 123

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
19 mai 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 425/2010 al Comisiei din 18 mai 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

DECIZII

 

 

2010/278/UE

 

*

Decizia Consiliului din 10 mai 2010 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Economic și Social European

3

 

*

Decizia 2010/279/PESC a Consiliului din 18 mai 2010 privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

4

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

19.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 425/2010 AL COMISIEI

din 18 mai 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 mai 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

65,9

MK

66,4

TN

111,8

TR

96,5

ZZ

85,2

0707 00 05

MA

46,5

MK

48,7

TR

117,1

ZZ

70,8

0709 90 70

TR

114,2

ZZ

114,2

0805 10 20

EG

59,0

IL

55,9

MA

57,6

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

74,5

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

97,0

TR

83,7

ZA

103,0

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

79,1

BR

78,6

CA

69,6

CL

82,2

CN

74,8

CR

59,1

MK

24,7

NZ

117,5

US

123,6

UY

77,5

ZA

85,5

ZZ

79,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

19.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 10 mai 2010

de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Economic și Social European

(2010/278/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 302,

având în vedere Decizia 2006/524/CE, Euratom (1),

având în vedere propunerea guvernului german,

având în vedere avizul Comisiei,

întrucât un post de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Wilfried WOLLER,

DECIDE:

Articolul 1

Domnul Egbert BIERMANN, Hauptvorstand IG BCE [Comitetul executiv central al Sindicatului lucrătorilor din industriile minieră, chimică și energetică], se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 20 septembrie 2010.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 10 mai 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 207, 28.7.2006, p. 30.


19.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/4


DECIZIA 2010/279/PESC A CONSILIULUI

din 18 mai 2010

privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 și articolul 43 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 30 mai 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/369/PESC (1) privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN). Acțiunea comună respectivă expiră la 30 mai 2010.

(2)

La 8 martie 2010, Comitetul politic și de securitate (COPS) a recomandat prelungirea EUPOL AFGANISTAN cu trei ani.

(3)

Structura de comandă și control a EUPOL AFGANISTAN ar trebui să nu aducă atingere responsabilităților contractuale ale șefului misiunii față de Comisia Europeană în ceea ce privește execuția bugetului.

(4)

Ar trebui activată celula de supraveghere pentru EUPOL AFGANISTAN.

(5)

EUPOL AFGANISTAN se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere obiectivelor politicii externe și de securitate comune, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Misiunea

(1)   Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan („EUPOL AFGANISTAN” sau „misiunea”), instituită prin Acțiunea comună 2007/369/PESC, se prelungește de la 31 mai 2010 până la 31 mai 2013.

(2)   EUPOL AFGANISTAN își desfășoară activitatea în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 2 și îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 3.

Articolul 2

Obiective

EUPOL AFGANISTAN contribuie semnificativ la instituirea, sub control afgan, a unor structuri durabile și eficiente de poliție civilă, ceea ce va asigura o interacțiune corespunzătoare cu sistemul de justiție penală în sens larg, în concordanță cu activitatea de consiliere politică și de constituire a capacității instituționale desfășurată de Uniune, de statele membre și de alți actori internaționali. De asemenea, misiunea va sprijini procesul de reformă către un serviciu de poliție care să se bucure de încredere și eficient, care acționează în conformitate cu standardele internaționale, în cadrul normelor statului de drept și al respectării drepturilor omului.

Articolul 3

Sarcini

(1)   În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 2, EUPOL AFGANISTAN:

(a)

oferă asistență guvernului afgan pentru a-și pune în aplicare într-un mod coerent strategia privind crearea de structuri durabile și eficiente de poliție civilă, în special în ceea ce privește poliția afgană în uniformă (civilă) și poliția afgană de combatere a criminalității, astfel cum este prevăzut în strategia națională a poliției;

(b)

îmbunătățește coeziunea și coordonarea între actorii internaționali;

(c)

acționează în sensul dezvoltării de strategii, concentrându-se pe elaborarea unei strategii generale comune a comunității internaționale în ceea ce privește reforma poliției și sporește cooperarea cu parteneri-cheie în reformarea și pregătirea forțelor de poliție, inclusiv cu misiunea ISAF condusă de NATO și cu misiunea NATO de pregătire, precum și cu alți participanți;

(d)

susține legăturile între domeniul polițienesc și cel al statului de drept în sens larg.

Aceste sarcini vor fi dezvoltate mai departe în cadrul planului operației (OPLAN). Misiunea își îndeplinește sarcinile, printre altele, prin monitorizare, instruire, consiliere și pregătire.

(2)   EUPOL AFGANISTAN este o misiune fără atribuții executive.

(3)   EUPOL AFGANISTAN dispune de o celulă de proiect care să identifice și să pună în aplicare proiectele. După caz, EUPOL AFGANISTAN coordonează, facilitează și furnizează consultanță pentru proiectele puse în aplicare de state membre și state terțe sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de misiune și în sprijinul obiectivelor acesteia.

Articolul 4

Structura misiunii

(1)   Misiunea își va avea comandamentul la Kabul. Misiunea este formată din:

(i)

șeful misiunii și biroul său, inclusiv un agent superior de securitate a misiunii;

(ii)

o componentă polițienească;

(iii)

o componentă privind statul de drept;

(iv)

capacitate de pregătire;

(v)

sprijinul acordat misiunii;

(vi)

birouri pe teren în afara Kabulului;

(vii)

un element de sprijin la Bruxelles.

(2)   Personalul misiunii este desfășurat la nivel central, regional și de provincie și poate coopera, după caz, cu nivelul districtual pentru executarea mandatului, având în vedere evaluarea de securitate și atunci când factorii favorizanți, cum ar fi sprijinul logistic și de securitate corespunzător, sunt prezenți. Se vor face demersuri pentru încheierea de acorduri tehnice cu ISAF și cu comandamentul regional/țările-lider ale echipei pentru reconstrucția provinciilor (PRT) pentru schimbul de informații, sprijin medical, de securitate și logistic, inclusiv cazarea asigurată de către comandamentele regionale și PRT-uri.

(3)   De asemenea, o parte din personalul misiunii este desfășurat pentru a îmbunătăți coordonarea strategică în cadrul reformei poliției în Afganistan, după caz, și în special cu secretariatul Comitetului internațional de coordonare a poliției (IPCB) cu sediul la Kabul. Secretariatul IPCB își are sediul, după caz, în cadrul comandamentului EUPOL AFGANISTAN.

Articolul 5

Comandantul operației civile

(1)   Directorul capacității civile de planificare și conducere (CPCC) este comandantul operației civile pentru EUPOL AFGANISTAN.

(2)   Comandantul operației civile exercită comanda și controlul asupra misiunii EUPOL AFGANISTAN la nivel strategic, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și sub autoritatea generală a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

(3)   Comandantul operației civile asigură punerea în aplicare corespunzătoare și efectivă a deciziilor Consiliului, precum și a deciziilor COPS, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni la nivel strategic, după caz, pentru șeful misiunii.

(4)   Toți membrii personalului detașat rămân în totalitate sub comanda autorităților naționale ale statului sau instituției UE care i-a detașat. Autoritățile naționale transferă comandantului operației civile controlul operațional (OPCON) asupra personalului, echipelor și unităților lor.

(5)   Comandantului operației civile îi revine responsabilitatea generală pentru asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor Uniunii de grijă pentru personal.

(6)   Comandantul operației civile și Reprezentantul Special al Uniunii Europene (RSUE) se consultă după caz.

Articolul 6

Șeful misiunii

(1)   Șeful misiunii își asumă responsabilitatea și exercită comanda și controlul asupra misiunii în teatrul de operații.

(2)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra personalului, echipelor și unităților din statele contribuitoare, astfel cum au fost conferite de către comandantul operației civile împreună cu responsabilitatea asupra administrației și logisticii, inclusiv cu privire la bunurile, resursele și informațiile puse la dispoziția misiunii.

(3)   Șeful misiunii emite instrucțiuni pentru întreg personalul misiunii, inclusiv în acest caz pentru elementul de sprijin de la Bruxelles, în vederea desfășurării eficace a misiunii EUPOL AFGANISTAN în teatrul de operații, asigurând coordonarea și gestionarea curentă a acesteia, urmând instrucțiunile la nivel strategic ale comandantului operației civile.

(4)   Șeful misiunii este responsabil pentru execuția bugetului misiunii. În acest scop, șeful misiunii încheie un contract cu Comisia.

(5)   Șeful misiunii este responsabil pentru controlul disciplinar asupra personalului. Asupra personalului detașat se exercită acțiuni disciplinare de către autoritatea națională sau a Uniunii corespunzătoare.

(6)   Șeful misiunii reprezintă EUPOL AFGANISTAN în zona de operații și asigură misiunii o vizibilitate adecvată.

(7)   Șeful misiunii acționează în coordonare, după caz, cu alți actori UE prezenți la fața locului. Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii primește orientări privind politica locală din partea RSUE.

(8)   Șeful misiunii se asigură că EUPOL AFGANISTAN acționează în strânsă legătură, coordonare și cooperare cu Guvernul Afganistanului și cu actorii internaționali relevanți, după caz, inclusiv cu misiunea ISAF condusă de NATO și cu misiunea NATO de pregătire, cu țările-lider ale PRT, cu Misiunea de asistență a Organizației Națiunilor Unite din Afganistan (UNAMA) și cu statele terțe implicate în prezent în reforma poliției în Afganistan.

Articolul 7

Personalul

(1)   Efectivele și competența personalului EUPOL AFGANISTAN corespund obiectivelor prevăzute la articolul 2, sarcinilor prevăzute la articolul 3 și structurii misiunii prevăzute la articolul 4.

(2)   EUPOL AFGANISTAN este formată în principal din personal detașat de statele membre sau instituțiile UE.

(3)   Fiecare stat membru sau instituție UE suportă cheltuielile corespunzătoare fiecărei persoane detașate de acesta/aceasta, inclusiv cheltuieli de călătorie înspre și dinspre locul de desfășurare, salarii, asigurări medicale și indemnizații, altele decât diurnele și sporurile pentru condiții dificile de lucru și de risc.

(4)   EUPOL AFGANISTAN poate recruta de asemenea personal civil internațional și personal local, după caz, pe bază de contract, în cazul în care funcțiile necesare nu sunt asigurate de personalul detașat de statele membre. În mod excepțional, în cazuri justificate corespunzător, și anume în care nu sunt disponibile candidaturi adecvate din statele membre, pot fi recrutați, după caz, pe bază de contract, resortisanți ai unor state terțe participante.

(5)   Toți membrii personalului își îndeplinesc sarcinile și acționează în interesul misiunii. Toți membrii personalului respectă principiile de securitate și standardele minime instituite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (2).

Articolul 8

Statutul personalului EUPOL AFGANISTAN

(1)   Statutul personalului EUPOL AFGANISTAN din Afganistan, inclusiv, după caz, privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a EUPOL AFGANISTAN, sunt stabilite printr-un acord care urmează să fie încheiat în conformitate cu articolul 37 din tratat.

(2)   Statul sau instituția UE care a detașat un membru al personalului răspunde de soluționarea oricăror plângeri legate de detașarea, formulate de membrul personalului sau referitoare la acesta. Statul sau instituția UE în cauză răspunde de inițierea oricărei acțiuni în justiție împotriva persoanei detașate.

(3)   Condițiile de angajare, precum și drepturile și obligațiile personalului civil internațional și local se stabilesc prin contracte încheiate între șeful misiunii și membrii personalului.

Articolul 9

Lanțul de comandă

(1)   EUPOL AFGANISTAN are un lanț de comandă unificat, în calitate de operație de gestionare a crizei.

(2)   Sub autoritatea Consiliului și a ÎR, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică asupra EUPOL AFGANISTAN.

(3)   Comandantul operației civile, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și sub autoritatea generală a ÎR, este comandantul EUPOL AFGANISTAN la nivel strategic și, în această calitate, emite instrucțiuni pentru șeful misiunii și îi oferă acestuia consultanță și asistență tehnică.

(4)   Comandantul operației civile raportează Consiliului prin intermediul ÎR.

(5)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra EUPOL AFGANISTAN în teatrul de operații și răspunde direct în fața comandantului operației civile.

Articolul 10

Controlul politic și conducerea strategică

(1)   Sub autoritatea Consiliului și a ÎR, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a misiunii. Consiliul autorizează COPS să adopte deciziile relevante în acest scop, în conformitate cu articolul 38 al treilea paragraf din tratat. Această autorizare include competența de a numi șeful misiunii, la propunerea ÎR, și de a modifica atât CONOPS, cât și OPLAN. Competențele decizionale cu privire la obiectivele și încheierea misiunii rămân în continuare ale Consiliului.

(2)   COPS raportează periodic Consiliului.

(3)   COPS primește periodic și după caz rapoarte din partea comandantului operației civile și din partea șefului misiunii, cu privire la aspecte care țin de domeniile lor respective de competență.

Articolul 11

Securitate

(1)   În colaborare cu Biroul de securitate al Consiliului, comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări cu privire la planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a acestora pentru EUPOL AFGANISTAN, în conformitate cu articolele 5 și 9.

(2)   Șeful misiunii este responsabil pentru securitatea operației și pentru asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile operației, în conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului desfășurat în afara Uniunii cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din tratat, și documentele conexe.

(3)   Șeful misiunii este asistat de un ofițer superior pentru securitatea misiunii (SMSO), care raportează șefului misiunii și menține, de asemenea, o strânsă relație cu Biroul de securitate al Consiliului.

(4)   Șeful misiunii numește ofițeri de securitate pentru sediile provinciale și regionale ale misiunii, care sunt responsabili, sub autoritatea SMSO, de gestionarea curentă a tuturor aspectelor legate de securitate din cadrul componentelor respective ale misiunii.

(5)   Personalul EUPOL AFGANISTAN primește o instruire obligatorie în domeniul securității înainte de a-și începe exercitarea atribuțiilor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea, acesta urmează periodic, în teatrul de operații, instruiri organizate de SMSO.

Articolul 12

Participarea statelor terțe

(1)   Fără a aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii și cadrului său instituțional unic, statele candidate și alte state terțe pot fi invitate să contribuie la EUPOL AFGANISTAN, cu condiția să își acopere cheltuielile care decurg din detașarea de către acestea de experți în materie de poliție și/sau de personal civil, inclusiv salariile, indemnizațiile, asigurările de sănătate, asigurările pentru risc deosebit și cheltuielile de deplasare către și din Afganistan, precum și să contribuie în mod corespunzător la cheltuielile de funcționare a EUPOL AFGANISTAN.

(2)   Consiliul autorizează COPS să ia deciziile relevante privind acceptarea contribuțiilor propuse.

(3)   Statele terțe care aduc contribuții la EUPOL AFGANISTAN au aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operației ca și statele membre participante la operație.

(4)   COPS ia măsurile corespunzătoare privind mecanismele de participare și, în cazul în care acest lucru este necesar, prezintă o propunere Consiliului, inclusiv cu privire la o posibilă participare financiară sau la o contribuție în natură a statelor terțe.

(5)   Mecanismele detaliate privind participarea statelor terțe fac obiectul unor acorduri, în conformitate cu articolul 37 din tratat, precum și al unor acorduri tehnice suplimentare, dacă este cazul. În cazul în care între Uniune și un stat terț s-a încheiat un acord de stabilire a cadrului de participare a statului terț în cauză la operațiile UE de gestionare a crizei, dispozițiile acordului respectiv se aplică în contextul prezentei operații.

Articolul 13

Dispoziții financiare

(1)   Suma de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUPOL AFGANISTAN până la 31 mai 2011 este de 54 600 000 EUR.

(2)   Suma de referință financiară pentru perioadele ulterioare destinată EUPOL AFGANISTAN se stabilește de către Consiliu.

(3)   Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii Europene.

(4)   Șeful misiunii prezintă rapoarte complete Comisiei și este supravegheat de către aceasta cu privire la activitățile întreprinse în cadrul contractului său.

(5)   Resortisanții statelor terțe sunt autorizați să participe la proceduri de ofertare pentru contracte. Sub rezerva aprobării Comisiei, șeful misiunii poate încheia acorduri tehnice cu comandamentul regional/țările-lider ale PRT și actorii internaționali desfășurați în Afganistan cu privire la punerea la dispoziție de echipamente, servicii și incinte pentru misiune, în special în cazul în care condițiile de securitate impun acest lucru.

(6)   Regimul financiar respectă cerințele operaționale ale EUPOL AFGANISTAN, inclusiv compatibilitatea echipamentelor și interoperabilitatea echipelor sale și ține seama de desfășurarea personalului în cadrul comandamentelor regionale și al PRT-urilor.

(7)   Cheltuielile sunt eligibile la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 14

Comunicarea de informații clasificate

(1)   ÎR este autorizat să comunice NATO/ISAF informații și documente clasificate ale UE întocmite pentru misiune, în conformitate cu normele de securitate ale Consiliului. În acest scop se încheie acorduri tehnice la nivel local.

(2)   ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta decizie, după caz și în conformitate cu necesitățile misiunii, informații și documente clasificate ale UE până la nivelul „CONFIDENTIEL UE”, întocmite pentru misiune, în conformitate cu normele de securitate ale Consiliului.

(3)   ÎR este autorizat să comunice către UNAMA, după caz și în conformitate cu necesitățile operaționale ale misiunii, informații și documente clasificate ale UE până la nivelul „RESTREINT UE”, întocmite pentru misiune, în conformitate cu normele de securitate ale Consiliului. În acest scop, se adoptă acorduri la nivel local.

(4)   În caz de necesitate operațională precisă și imediată, ÎR este de asemenea autorizat să comunice statului gazdă informații și documente clasificate ale UE până la nivelul „RESTREINT UE”, întocmite pentru misiune, în conformitate cu normele de securitate ale Consiliului. În toate celelalte cazuri, astfel de informații și documente se comunică statului gazdă în conformitate cu procedurile de cooperare între statul-gazdă și Uniune.

(5)   ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta decizie documente neclasificate ale UE legate de deliberările Consiliului referitoare la misiune și care sunt supuse obligației de păstrare a secretului profesional în temeiul articolului 6 alineatul (1) din regulamentul de procedură al Consiliului (3).

Articolul 15

Supraveghere

Se activează celula de supraveghere pentru misiunea EUPOL AFGANISTAN

Articolul 16

Revizuire

(1)   Prezenta decizie se revizuiește o dată la șase luni în vederea adaptării dimensiunii și domeniului de aplicare ale misiunii în funcție de necesități.

(2)   Prezenta decizie se revizuiește, cu cel puțin trei luni înainte de expirarea sa, pentru a se stabili dacă este necesară continuarea misiunii.

Articolul 17

Intrarea în vigoare și durata

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Aceasta se aplică de la 31 mai 2010 până la 31 mai 2013.

Adoptată la Bruxelles, 18 mai 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SALGADO


(1)  JO L 139, 31.5.2007, p. 33.

(2)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.

(3)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).