ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.118.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 118

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
12 mai 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 408/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

5

 

*

Regulamentul (UE) nr. 409/2010 al Comisiei din 11 mai 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Castaña de Galicia (IGP)]

6

 

*

Regulamentul (UE) nr. 410/2010 al Comisiei din 11 mai 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)]

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 411/2010 al Comisiei din 10 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

10

 

 

Regulamentul (UE) nr. 412/2010 al Comisiei din 11 mai 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

43

 

 

DECIZII

 

 

2010/269/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 martie 2010 privind ajutorul acordat întreprinderii Farm Dairy (C 45/08) [notificată cu numărul C(2010) 1240]

45

 

 

2010/270/UE

 

*

Decizia Comisiei din 6 mai 2010 de modificare a părților 1 și 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate pentru animalele care provin din exploatații și pentru albine și bondari [notificată cu numărul C(2010) 2624]  ( 1 )

56

 

 

2010/271/UE

 

*

Decizia Comisiei din 11 mai 2010 de modificare a anexei II la Decizia 2008/185/CE în ceea ce privește includerea Irlandei pe lista regiunilor în care se aplică un program național aprobat de combatere a bolii Aujeszky [notificată cu numărul C(2010) 2983]  ( 1 )

63

 

 

ORIENTĂRI

 

 

2010/272/UE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 21 aprilie 2010 privind TARGET2-Securities (BCE/2010/2)

65

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

 

2010/273/CE

 

*

Decizia Comisiei din 24 martie 2009 privind ajutorul de stat C 47/05 (ex NN 86/05) pus în aplicare de Grecia în favoarea Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) [notificată cu numărul C(2009) 1476]  ( 1 )

81

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 407/2010 AL CONSILIULUI

din 11 mai 2010

de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 122 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 122 alineatul (2) din tratat prevede posibilitatea acordării de asistență financiară din partea Uniunii unui stat membru care se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de dificultăți grave, cauzate de evenimente excepționale situate în afara controlului său.

(2)

Astfel de dificultăți pot fi cauzate de o deteriorare gravă a mediului economic și financiar internațional.

(3)

Criza financiară globală și declinul ecomonic fără precedent care au afectat lumea în ultimii doi ani au adus prejudicii grave creșterii economice și stabilității financiare și au provocat o puternică deteriorare a situației deficitului și datoriei în statele membre.

(4)

Adâncirea crizei financiare a condus la o deteriorare gravă, a condițiilor de împrumut în cazul mai multor state membre, deteriorare care depășește nivelul explicabil pe baza principiilor ecomomice. Netratată în regim de urgență, situația ajunsă în acest stadiu, ar putea constitui o amenințare gravă la adresa stabilității, unității și integrității zonei euro în ansamblul său.

(5)

Pentru a aborda această situație excepțională aflată în afara controlului statelor membre, este necesară instituirea imediată a unui mecanism de stabilizare la nivelul Uniunii în vederea menținerii stabilității financiare în Uniunea Europeană. Un astfel de mecanism ar trebui să permită Uniunii să reacționeze în mod coordonat, rapid și eficace în cazul unor dificultăți acute înregistrate de un anumit stat membru. Activarea acestuia se va desfășura în contextul unui sprijin comun UE/Fondul Monetar Internațional (FMI).

(6)

Ca urmare a implicațiilor lor financiare deosebite, deciziile de acordare a asistenței financiare din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament necesită exercitarea de competențe de executare care ar trebui conferite Consiliului.

(7)

În cazul activării acestui mecanism, ar trebui impuse condiții stricte de politică economică în vederea menținerii sustenabilității finanțelor publice ale statului membru beneficiar și a refacerii capacității sale de autofinanțare de pe piețele financiare.

(8)

Comisia ar trebui să verifice cu regularitate dacă sunt prezente în continuare circumstanțele excepționale care amenință stabilitatea financiară a Uniunii Europene în ansamblul său.

(9)

Mecanismul existent de asistență financiară pe termen mediu pentru statele membre care nu fac parte din zona euro, constituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului (1), ar trebui să rămână în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv și domeniu de aplicare

În vederea menținerii stabilității financiare în Uniunea Europeană, prezentul regulament stabilește condițiile și procedurile în temeiul cărora poate fi acordată asistență financiară din partea Uniunii unui stat membru care este afectat sau serios amenințat de perturbări economice sau financiare grave, cauzate de evenimente excepționale situate în afara controlului său, luând în considerare posibila aplicare a mecanismului existent de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre care nu fac parte din zona euro, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 332/2002.

Articolul 2

Forma asistenței financiare din partea Uniunii

(1)   În sensul prezentului regulament, asistența financiară din partea Uniunii ia forma unui împrumut sau a unei linii de credit acordate statului membru în cauză.

În acest scop, în conformitate cu o decizie a Consiliului luată în temeiul articolului 3, Comisia este împuternicită în numele Uniunii Europene să contracteze împrumuturi de pe piețele de capital sau de la instituțiile financiare.

(2)   Suma totală a împrumuturilor sau a liniilor de credit acordate statelor membre în temeiul prezentului regulament este limitată la marja disponibilă în cadrul plafonului resurselor proprii pentru creditele de plăți.

Articolul 3

Procedură

(1)   Statul membru care dorește să obțină asistență financiară din partea Uniunii discută cu Comisia, în colaborare cu Banca Centrală Europeană (BCE), privind o evaluare a nevoilor sale financiare și prezintă Comisiei și Comitetului economic și financiar un proiect de program de ajustare economică și financiară.

(2)   Asistența financiară din partea Uniunii se acordă printr-o decizie adoptată de Consiliu, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei.

(3)   Decizia de acordare a unui împrumut cuprinde:

(a)

suma, scadența medie, formula de stabilire a prețului, numărul maxim de tranșe și perioada de disponibilitate a asistenței financiare din partea Uniunii, precum și celelalte norme necesare pentru punerea în aplicare a asistenței;

(b)

condițiile generale privind politica economică atașate asistenței financiare din partea Uniunii în vederea restabilirii unei situații economice sau financiare solide în statul membru beneficiar și a refacerii capacității sale de autofinanțare de pe piețele financiare; aceste condiții vor fi stabilite de către Comisie, în consultare cu BCE; și

(c)

o aprobare a programului de ajustare pregătit de statul membru beneficiar în vederea îndeplinirii condițiilor economice atașate asistenței financiare din partea Uniunii.

(4)   Decizia de acordare a unei linii de credit cuprinde:

(a)

suma, comisionul pentru disponibilitatea liniei de credit, formula de stabilire a prețului aplicabilă pentru eliberarea fondurilor și perioada de disponibilitate a asistenței financiare din partea Uniunii, precum și celelalte norme necesare pentru punerea în aplicare a asistenței;

(b)

condițiile generale privind politica economică atașate asistenței financiare din partea Uniunii în vederea restabilirii unei situații economice sau financiare solide în statul membru beneficiar; aceste condiții vor fi stabilite de Comisie, în consultare cu BCE; și;

(c)

o aprobare a programului de ajustare pregătit de statul membru beneficiar în vederea îndeplinirii condițiilor economice atașate asistenței financiare din partea Uniunii.

(5)   Comisia și statul membru beneficiar încheie un Memorandum de înțelegere în care sunt detaliate condițiile generale privind politica economică stabilite de Consiliu. Comisia comunică Memorandumul de înțelegere Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Comisia reexaminează, în consultare cu BCE, condițiile generale privind politica economică menționate la alineatul (3) litera (b) și la alineatul (4) litera (b) cel puțin la intervale de șase luni și discută cu statul membru beneficiar eventualele modificări care ar trebui aduse programului de ajustare al acestuia.

(7)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, decide cu privire la orice ajustări care trebuie efectuate asupra condițiilor generale inițiale privind politica economică și aprobă programul de ajustare revizuit, pregătit de statul membru beneficiar.

(8)   Dacă are în vedere o finanțare din afara Uniunii, în special de la FMI, supusă unor condiții privind politica economică, statul membru în cauză consultă mai întâi Comisia. Comisia examinează posibilitățile existente în cadrul mecanismului de asistență financiară din partea Uniunii, precum și compatibilitatea condițiilor privind politica economică avute în vedere cu angajamentele luate de statul membru în cauză pentru punerea în aplicare a recomandărilor Consiliului și a deciziilor Consiliului adoptate pe baza articolelor 121, 126 și 136 din TFUE. Comisia informează Comitetul economic și financiar.

Articolul 4

Punerea la dispoziție a împrumutului

(1)   Ca regulă, împrumutul este pus la dispoziție în tranșe.

(2)   Comisia verifică la intervale regulate dacă politica economică a statului membru beneficiar corespunde programului de ajustare al acestuia, precum și condițiilor stabilite de Consiliu în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (b). În acest scop, statul membru în cauză furnizează Comisiei toate informațiile necesare și cooperează pe deplin cu aceasta.

(3)   Pe baza concluziilor stabilite în urma acestor verificări, Comisia decide cu privire la eliberarea în continuare a tranșelor.

Articolul 5

Eliberarea fondurilor

(1)   Statul membru beneficiar informează Comisia cu anticipație în legatură cu intenția de a trage fonduri din linia sa de credit. Decizia menționată la articolul 3 alineatul (4) stabilește norme în acest sens.

(2)   Comisia verifică la intervale regulate dacă politica economică a statului membru beneficiar corespunde programului de ajustare al acestuia, precum și condițiilor stabilite de Consiliu în temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (b). În acest scop, statul membru în cauză furnizează Comisiei toate informațiile necesare și cooperează pe deplin cu aceasta.

(3)   Pe baza concluziilor stabilite în urma acestor verificări, Comisia decide cu privire la eliberarea fondurilor.

Articolul 6

Operațiuni de primire și acordare de împrumut

(1)   Operațiunile de primire și acordare de împrumut menționate la articolul 2 se desfășoară în euro.

(2)   Caracteristicile tranșelor succesive eliberate de Uniune în cadrul mecanismului de asistență financiară se negociază între statul membru beneficiar și Comisie.

(3)   Odată ce Consiliul a decis acordarea unui împrumut, Comisia este autorizată să împrumute de pe piețele de capital sau de la instituțiile financiare la momentul cel mai indicat, între plățile planificate, astfel încât să optimizeze costul finanțării și să-și păstreze reputația ca emitent al Uniunii pe piețe. Fondurile astfel obținute dar care încă nu au fost puse la dispoziție sunt păstrate permanent într-un cont dedicat de lichidități sau de titluri, gestionat în conformitate cu normele aplicabile operațiunilor extrabugetare, și nu pot fi utilizate în alt scop decât acordarea de asistență financiară statelor membre în cadrul prezentului mecanism.

(4)   Comisia ia măsurile necesare în cazul în care un stat membru primește un împrumut care poartă o clauză de rambursare anticipată și decide să exercite această opțiune.

(5)   La solicitarea statului membru beneficiar și în cazul în care circumstanțele permit reducerea ratei dobânzii împrumutului, Comisia poate refinanța împrumutul inițial în totalitate sau parțial sau poate restructura condițiile financiare aferente.

(6)   Comitetul economic și financiar este informat în permanență în legătură cu evoluțiile operațiunilor menționate la alineatul (5).

Articolul 7

Costuri

Costurile care incumbă Uniunii în urma contractării și desfășurării fiecărei operațiuni sunt suportate de statul membru beneficiar.

Articolul 8

Administrarea împrumuturilor

(1)   Comisia stabilește dispozițiile necesare pentru administrarea împrumuturilor împreună cu BCE.

(2)   Statul membru beneficiar deschide un cont special la banca sa centrală națională în vederea gestionării asistenței financiare primite de la Uniune. De asemenea, statul membru respectiv transferă principalul și dobânda datorată aferente împrumutului într-un cont deschis la BCE cu paisprezece zile lucrătoare TARGET2 înainte de data scadentă.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 27 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Curtea Europeană de Conturi are dreptul de a desfășura în statul membru beneficiar orice controale sau audituri financiare pe care le consideră necesare pentru gestionarea asistenței financiare respective. Comisia, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă, au îndeosebi dreptul de a-și trimite personalul propriu, sau reprezentanți autorizați în mod corespunzător, pentru a efectua în statul membru beneficiar orice controale sau audituri tehnice sau financiare pe care le consideră necesare în legătură cu asistența respectivă.

Articolul 9

Revizuire și adaptare

(1)   În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, dacă este cazul, la intervale de șase luni ulterior, Comisia înaintează Comitetului economic și financiar și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament și existența în continuare a circumstanțelor speciale care justifică adoptarea acestuia.

(2)   Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere de modificare a prezentului regulament în vederea adaptării posibilității de acordare de asistență financiară fără a se aduce atingere validității deciziilor deja adoptate.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1).


12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 408/2010 AL CONSILIULUI

din 11 mai 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (1),

având în vedere Decizia 2010/232/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (1),

având în vedere propunerea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Articolul 4 din Decizia 2010/232/PESC prevede interzicerea achiziționării, a importului și a transportului din Birmania/Myanmar către Uniune de anumite categorii specificate de mărfuri.

(2)

Articolul 8 din Decizia 2010/232/PESC prevede suspendarea ajutorului sau a programelor de dezvoltare care nu au caracter umanitar, dar și acordarea unei serii de derogări pentru proiectele și programele care vizează anumite obiective specificate.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 194/2008 (2) pune în aplicare interzicerea achiziționării, a importului și a transportului categoriilor de mărfuri specificate la articolul 2 alineatul (2) din respectivul regulament. Cu toate acestea, ar trebui clarificat faptul că interzicerea achiziționării respectivelor mărfuri din Birmania/Myanmar nu ar trebui să fie aplicabilă atunci când achiziția respectivă este efectuată în cadrul unui proiect sau al unui program de ajutor umanitar ori al unui proiect sau program de dezvoltare care nu are caracter umanitar și care vizează obiectivele descrise la articolul 8 literele (a), (b) și (c) din Decizia 2010/232/PESC.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 194/2008 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 194/2008 se adaugă următorul alineat:

„(5)   Interzicerea achiziționării mărfurilor care fac obiectul unor restricții specificate la alineatul (2) litera (b) nu se aplică proiectelor sau programelor de ajutor umanitar sau proiectelor și programelor de dezvoltare care nu au caracter umanitar și care se desfășoară în Birmania/Myanmar, pentru a sprijini:

(a)

drepturile omului, democrația și buna guvernare, prevenirea conflictelor și consolidarea capacității societății civile;

(b)

sănătatea, educația și combaterea sărăciei, în special asigurarea nevoilor fundamentale și a subzistenței categoriilor celor mai sărace și mai vulnerabile ale populației; sau

(c)

protecția mediului înconjurător, în special programele care vizează rezolvarea problemei exploatării forestiere excesive și nondurabile care conduce la despădurire.

Autoritatea competentă relevantă, astfel cum este indicată aceasta pe site-urile web enumerate în anexa IV, autorizează în prealabil achiziționarea mărfurilor care fac obiectul restricțiilor respective. Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  JO L 105, 27.4.2010, p. 22.

(2)  JO L 66, 10.3.2008, p. 1.


12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/6


REGULAMENTUL (UE) NR. 409/2010 AL COMISIEI

din 11 mai 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Castaña de Galicia (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Castaña de Galicia” depusă de Spania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i-a fost notificată nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 232, 26.9.2009, p. 22.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale proaspete sau prelucrate

SPANIA

Castaña de Galicia (IGP)


12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 410/2010 AL COMISIEI

din 11 mai 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης” (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) depusă de Grecia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i-a fost notificată nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 232, 26.9.2009, p. 27.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.5.   Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, uleiuri etc.)

GRECIA

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)


12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 411/2010 AL COMISIEI

din 10 mai 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 194/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 817/2006 (1), în special articolul 18 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 194/2008 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 194/2008 enumeră întreprinderile aflate în proprietatea sau controlate de guvernul Birmaniei/Myanmar sau de membri ai guvernului sau persoane asociate cu aceștia, care fac obiectul restricțiilor existente privind investițiile în temeiul regulamentului menționat.

(3)

În anexele II și III la Decizia 2010/232/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 (2) se identifică persoanele fizice și juridice cărora trebuie să li se aplice restricții în conformitate cu articolul 10 din decizia menționată anterior, iar Regulamentul (CE) nr. 194/2008 pune în aplicare decizia respectivă în măsura în care este necesar să se acționeze la nivelul UE. Anexele VI și VII la Regulamentul (CE) nr. 194/2008 trebuie, prin urmare, modificate în consecință.

(4)

Pentru a garanta eficiența măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în ziua publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 194/2008 se înlocuiește cu textul anexei I la prezentul regulament.

(2)   Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 194/2008 se înlocuiește cu textul anexei II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 mai 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

João VALE DE ALMEIDA

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 66, 10.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 105, 27.4.2010, p. 22.


ANEXA I

„ANEXA VI

Lista membrilor guvernului Birmaniei/Myanmar și a persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care le sunt asociate, menționate la articolul 11

Note:

(1)

Numele alternative sau variațiile ortografice se indică prin mențiunea «alias»;

(2)

«D.n.» înseamnă data nașterii;

(3)

«L.n.» înseamnă locul nașterii;

(4)

Dacă nu se precizează altfel, toate pașapoartele și cărțile de identitate sunt cele emise de Birmania/Myanmar.

A.   CONSILIUL DE STAT PENTRU PACE ȘI DEZVOLTARE (CSPD)

#

Nume (și nume alternative posibile)

Informații de identificare (funcție/titlu, data și locul nașterii, numărul pașaportului/cărții de identitate, soț/soție sau fiul/fiica lui…)

Sex (M/F)

A1a

Generalisim Than Shwe

Președinte, d.n. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Soția generalisimului Than Shwe

F

A1c

Thandar Shwe

Fiica generalisimului Than Shwe

F

A1d

Mr. Zaw Phyo Win

Soțul lui Thandar Shwe, director adjunct la Ministerul Comerțului, secția export

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Fiica generalisimului Than Shwe

F

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Fiica generalisimului Than Shwe

F

A1g

Tun Naing Shwe, alias Tun Tun Naing

Fiul generalisimului Than Shwe. Proprietar al J and J Company

M

A1h

Khin Thanda

Soția lui Tun Naing Shwe

F

A1i

Kyaing San Shwe

Fiul generalisimului Than Shwe, proprietar al J's Donuts

M

A1j

Dr. Khin Win Sein

Soția lui Kyaing San Shwe

F

A1k

Thant Zaw Shwe, alias Maung Maung

Fiul generalisimului Than Shwe

M

A1l

Dewar Shwe

Fiica generalisimului Than Shwe

F

A1m

Kyi Kyi Shwe, alias Ma Aw

Fiica generalisimului Than Shwe

F

A1n

Lt. col. Nay Soe Maung

Soțul lui Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae (Full Moon - Lună plină), alias Nay Shwe Thway Aung

Fiul lui Kyi Kyi Shwe și al lui Nay Soe Maung, director al Yadanabon Cybercity

M

A2a

Vicegeneralisim Maung Aye

Vicepreședinte, d.n. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Soția vicegeneralisimului Maung Aye

F

A2c

Nandar Aye

Fiica vicegeneralisimului Maung Aye, soția maiorului Pye Aung (D15g). Proprietară a Queen Star Computer Co.

F

A3a

General Thura Shwe Mann

Șeful statului Major, coordonatorul operațiunilor speciale (armate, navale și aeriene), d.n. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

Soția generalului Thura Shwe Mann, d.n. 19.6.1947

F

A3c

Aung Thet Mann, alias Shwe Mann Ko Ko

Fiul generalului Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon și coproprietar al RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, d.n. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Soția lui Aung Thet Mann

F

A3e

Toe Naing Mann

Fiul generalului Thura Shwe Mann, d.n. 29.6.1978. Proprietar al Global Net și al Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, furnizori de servicii internet

M

A3f

Zay Zin Latt

Soția lui Toe Naing Mann, fiica lui Khin Shwe (J5a), d.n. 24.3.1981

F

A4a

Gen.-lt. Thein Sein

«Prim-ministru», d.n. 20.4.1945, Pathein

M

A4b

Khin Khin Win

Soția gen.-lt. Thein Sein

F

A5a

Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura este un titlu) «Prim-secretar», d.n. 29.5.1950, președinte al Consiliului olimpic național din Myanmar și președinte al Myanmar Economic Corporation

M

A5b

Khin Saw Hnin

Soția gen.-lt. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

F

A5c

Căpitan Naing Lin Oo

Fiul gen.-lt. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A5d

Hnin Yee Mon

Soția căpitanului Naing Lin Oo

F

A6a

Gen.-mr. Min Aung Hlaing

Șeful Biroului de operațiuni speciale 2 (statele Kayah și Shan) din 23.6.2008

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Soția gen.-mr. Min Aung Hlaing

F

A7a

Gen.-lt. Tin Aye

Șef Muniții militare, șeful UMEHL

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Soția gen.-lt. Tin Aye

F

A7c

Zaw Min Aye

Fiul gen.-lt. Tin Aye

M

A8a

Gen.-mr. Thar Aye, alias Tha Aye

Șeful Biroului de operațiuni speciale 1 (Kachin, Chin, Sagaing) din mai 2009, d.n. 16.2.1945 (anterior A11a)

M

A8b

Wai Wai Khaing, alias Wei Wei Khaing

Soția gen.-mr. Thar Aye (anterior A11b)

F

A8c

See Thu Aye

Fiul gen.-mr. Thar Aye (anterior A11c)

M

A9a

Gen.-mr. Hla Htay Win

Șeful serviciului de instruire a forțelor armate, din 23.6.2008. (anterior B1a). Proprietar al Htay Co. (exploatare forestieră și prelucrarea cherestelei)

M

A9b

Mar Mar Wai

Soția gen.-mr. Hla Htay Win

F

A10a

Gen.-mr. Ko Ko

Șeful biroului de operațiuni speciale 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan). Din 23.6.2008

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Soția gen.-mr. Ko Ko

F

A11a

Gen.-lt. Khin Zaw

Șeful biroului de operațiuni speciale 4 (Karen, Mon, Tenas serim) din mai 2009, fost șef al BOS 6 din iunie 2008 (anterior G42a)

M

A11b

Khin Pyone Win

Soția gen.-lt. Khin Zaw (anterior G42b)

F

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

Fiul gen.-lt. Khin Zaw (anterior G42c)

M

A11d

Su Khin Zaw

Fiica gen.-lt. Khin Zaw (anterior G42d)

F

A12a

Gen.-lt. Myint Swe

Șeful Biroului de operațiuni speciale 5 (Rangoon/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Soția gen.-lt. Myint Swe

F

A13a

Arnt Maung

Director general pensionat, Direcția Afaceri Religioase

M

A14a

Gen.-lt. Ohn Myint

Șeful birouloui de operațiuni speciale 6 (Naypyidaw și Mandalay). Din mai 2009. (anterior A8a)

M

A14b

Nu Nu Swe

Soția gen.-lt. Ohn Myint

F

A14c

Kyaw Thiha, alias Kyaw Thura

Fiul gen.-lt. Ohn Myint

M

A14d

Nwe Ei Ei Zin

Soția lui Kyaw Thiha

F


B.   COMANDANȚI REGIONALI

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv regiunea militară)

Sex (M/F)

B1a

Gen.-mr. Win Myint

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Soția gen.-mr. Win Myint

F

B2a

Gen.-mr. Yar Pyae, alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye și Yar Pyrit

Est [stat Shan (sud)]

M

B2b

Thinzar Win Sein

Soția gen.-mr. Yar Pyae, alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye și Yar Pyrit

F

B3a

Gen.-mr. Myint Soe

Nord-vest (divizia Sagaing) și ministru regional fără portofoliu

M

B4a

Gen.-mr. Khin Zaw Oo

Coastă (divizia Tanintharyi), d.n. 24.6.1951

M

B5a

Gen.-mr. Aung Than Htut

Nord-est [stat Shan (nord)]

M

B5b

Cherry

Soția gen.-mr. Aung Than Htut

F

B6a

Gen.-mr. Tin Ngwe

Centru (divizia Mandalay)

M

B6b

Khin Thida

Soția gen.-mr. Tin Ngwe

F

B7a

Gen.-mr. Thaung Aye

Vest (stat Rakhine)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Soția gen.-mr. Thaung Aye

F

B8a

Gen.-mr. Kyaw Swe

Sud-vest (divizia Irrawaddy) și ministru regional fără portofoliu

M

B8b

Win Win Maw

Soția gen.-mr. Kyaw Swe

F

B9a

Gen.-mr. Soe Win

Nord (stat Kachin)

M

B9b

Than Than Nwe

Soția gen.-mr. Soe Win

F

B10a

Gen.-mr. Hla Min

Sud (divizia Bago)

M

B11a

Gen.-mr. Thet Naing Win

Sud-est (stat Mon)

M

B12a

Gen.-mr. Kyaw Phyo

Triunghi [stat Shan (est)]

M

B13a

Gen.-mr. Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Soția gen.-mr. Wai Lwin

F

B13c

Wai Phyo Aung

Fiul gen.-mr. Wai Lwin

M

B13d

Oanmar Kyaw Tun, alias Ohnmar Kyaw Tun

Soția lui Wai Phyo Aung

F

B13e

Wai Phyo

Fiul gen.-mr. Wai Lwin

M

B13f

Lwin Yamin

Fiica gen.-mr. Wai Lwin

F


C.   COMANDANȚI REGIONALI ADJUNCȚI

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv regiunea militară)

Sex (M/F)

C1a

Gen. de brigadă Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Soția gen. de brigadă Kyaw Kyaw Tun

F

C2a

Gen. de brigadă Than Htut Aung

Centru

M

C2b

Moe Moe Nwe

Soția gen. de brigadă Than Htut Aung

F

C3a

Gen. de brigadă Tin Maung Ohn

Nord-vest

M

C4a

Gen. de brigadă San Tun

Nord, d.n. 2.3.1951, Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Soția gen. de brigadă San Tun, d.n. 27.9.1950, Rangoon/Yangon

F

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Fiica gen. de brigadă San Tun, d.n. 16.9.1979, directoare a Ar Let Yone Co. Ltd

F

C4d

Min Thant

Fiul gen. de brigadă San Tun, d.n. 11.11.1982, Rangoon/Yangon, director al Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Fiica gen. de brigadă San Tun, d.n. 25.10.1984, Rangoon/Yangon, directoare a Ar Let Yone Co. Ltd

F

C5a

Gen. de brigadă Hla Myint

Nord-est

M

C5b

Su Su Hlaing

Soția gen. de brigadă Hla Myint

F

C6a

Gen. de brigadă Wai Lin

Triunghi

M

C7a

Gen. de brigadă Chit Oo

Est

M

C7b

Kyin Myaing

Soția gen. de brigadă Chit Oo

F

C8a

Gen. de brigadă Zaw Min

Sud-est

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Soția gen. de brigadă Zaw Min

F

C9a

Gen. de brigadă Hone Ngaing, alias Hon Ngai

Coastă

M

C9b

Wah Wah

Soția gen. de brigadă Hone Ngaing, alias Hon Ngai

F

C10a

Gen. de brigadă Win Myint

(anterior C7a) Sud

M

C10b

Mya Mya Aye

Soția gen. de brigadă Win Myint

F

C11a

Gen. de brigadă Tint Swe

Sud-vest

M

C11b

Khin Thaung

Soția gen. de brigadă Tint Swe

F

C11c

Ye Min, alias Ye Kyaw Swar Swe

Fiul gen. de brigadă Tint Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Soția lui Ye Min

F

C12a

Gen. de brigadă Tin Hlaing

Vest

M

C12b

Hla Than Htay

Soția gen. de brigadă Tin Hlaing

F


D.   MINIȘTRI

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv ministerul)

Sex (M/F)

D1a

Gen.-mr. Htay Oo

Agricultură și Irigații (din 18.9.2004) (portofoliu anterior: Cooperative, din 25.8.2003), secretar general al USDA, d.n. 20.1.1950, l.n. Hintada, pașaport nr. DM 105413, CI nr. 10/Khatana (N) 009325

M

D1b

Ni Ni Win

Soția gen.-mr. Htay Oo

F

D1c

Thein Zaw Nyo

Cadet, fiul gen.-mr. Htay Oo

M

D2a

Gen. de brigadă Tin Naing Thein

Comerț (din 18.9.2004), portofoliu anterior: ministru adjunct al Silviculturii, d.n. 1955

M

D2b

Aye Aye

Soția gen. de brigadă Tin Naing Thein

F

D3a

Gen.-mr. Khin Maung Myint

Construcții, de asemenea, ministrul Energiei Electrice 2

M

D3b

Win Win Nu

Soția gen.-mr. Khin Maung Myint

F

D4a

Gen.-mr. Tin Htut

Cooperative (din 15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Soția gen.-mr. Tin Htut

F

D5a

Gen.-mr. Khin Aung Myint

Cultură (din 15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

Soția gen.-mr. Khin Aung Myint

F

D6a

Dr. Chan Nyein

Educație (din 10.8.2005), fost viceministru al Științei și Tehnologiei, membru al Comitetului executiv al USDA, d.n.15.12.1944

M

D6b

Sandar Aung

Soția dr. Chan Nyein

F

D7a

Col Zaw Min

Energie electrică (1) (din 15.5.2006), d.n. 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

Soția col. Zaw Min

F

D8a

Gen. de brigadă Lun Thi

Energie (din 20.12.1997), d.n. 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

Soția gen. de brigadă Lun Thi

F

D8c

Mya Sein Aye

Fiica gen. de brigadă Lun Thi

F

D8d

Zin Maung Lun

Fiul gen. de brigadă Lun Thi

M

D8e

Zar Chi Ko

Soția lui Zin Maung Lun

F

D9a

Gen.-mr. Hla Tun

Finanțe și Venituri (din 1.2.2003), d.n. 11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

Soția gen.-mr. Hla Tun

F

D10a

Nyan Win

Afaceri externe (din 18.9.2004), fost comandant adjunct al Instruirii forțelor armate, d.n. 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

Soția lui Nyan Win, d.n. 15.1.1953

F

D11a

Gen. de brigadă Thein Aung

Silvicultură (din 25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

Soția gen. de brigadă Thein Aung

F

D12a

Prof. dr. Kyaw Myint

Sănătate (din 1.2.2003), d.n. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

Soția prof. dr. Kyaw Myint

F

D13a

Gen.-mr. Maung Oo

Afaceri interne (din 5.11.2004) și ministru al Imigrației și Populației din februarie 2009, d.n. 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Soția gen.-mr. Maung Oo

F

D14a

Gen.-mr. Maung Maung Swe

Protecție Socială, Ajutor și Restabilire (din 15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Soția gen.-mr. Maung Maung Swe

F

D14c

Ei Thet Thet Swe

Fiica gen.-mr. Maung Maung Swe

F

D14d

Kaung Kyaw Swe

Fiul gen.-mr. Maung Maung Swe

M

D15a

Aung Thaung

Industrie 1 (din 15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

Soția lui Aung Thaung

F

D15c

Mr. Moe Aung

Fiul lui Aung Thaung

M

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Soția mr. Moe Aung

F

D15e

Nay Aung

Fiul lui Aung Thaung, om de afaceri, director executiv al Aung Yee Phyoe Co. Ltd și director al IGE Co.Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Soția lui Nay Aung

F

D15g

Mr. Pyi Aung, alias Pye Aung

Fiul lui Aung Thaung (căsătorit cu A2c). Director al IGE Co.Ltd

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Fiica lui Aung Thaung

F

D15i

Dr. Thu Nanda Aung

Fiica lui Aung Thaung

F

D15j

Aye Myat Po Aung

Fiica lui Aung Thaung

F

D16a

Viceamiral Soe Thein

Industrie 2 (din iunie 2008) (fost G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin, alias Aye Aye

Soția viceamiralului Soe Thein

F

D16c

Yimon Aye

Fiica viceamiralului Soe Thein, d.n. 12.7.1980, în prezent în SUA

F

D16d

Aye Chan

Fiul viceamiralului Soe Thein, d.n. 23.9.1973

M

D16e

Thida Aye

Fiica viceamiralului Soe Thein, d.n. 23.3.1979

F

D17a

Gen. de brigadă Kyaw Hsan

Informații (din 13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Soția gen. de brigadă Kyaw Hsan. Șefa Departamentului Informații al Federației Femeilor de Afaceri din Myanmar.

F

D18a

Gen. de brigadă Maung Maung Thein

Zootehnie și Pescuit

M

D18b

Myint Myint Aye

Soția gen. de brigadă Maung Maung Thein

F

D18c

Min Thein, alias Ko Pauk

Fiul gen. de brigadă Maung Maung Thein

M

D19a

Gen. de brigadă Ohn Myint

Mine (din 15.11.1997)

M

D19b

San San

Soția gen. de brigadă Ohn Myint

F

D19c

Thet Naing Oo

Fiul gen. de brigadă Ohn Myint

M

D19d

Min Thet Oo

Fiul gen. de brigadă Ohn Myint

M

D20a

Soe Tha

Planificare Națională și Dezvoltare Economică (din 20.12.1997), d.n. 7.11.1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

Soția lui Soe Tha, d.n. 3.11.1949

F

D20c

Kyaw Myat Soe, alias Aung Myat Soe

Fiul lui Soe Tha, d.n. 14.2.1973/7.10.1974, în prezent în Australia

M

D20d

Wei Wei Lay

Soția lui Kyaw Myat Soe, d.n. 12.9.1978/18.8.1975, în prezent în Australia

F

D20e

Aung Soe Tha

Fiul lui Soe Tha, d.n. 5.10.1980

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Fiica lui Soe Tha, d.n. 14.2.1973

F

D20g

San Thida Soe

Fiica lui Soe Tha, d.n. 12.9.1978

F

D20h

Phone Myat Soe

Fiul lui Soe Tha, d.n. 3.3.1983

M

D21a

Col. Thein Nyunt

Progresul Zonelor de Frontieră, Etnii Naționale și Afaceri privind Dezvoltarea (din 15.11.1997) și primar al Naypyidaw

M

D21b

Kyin Khaing, alias Kyin Khine

Soția col. Thein Nyunt

F

D22a

Gen.-mr. Aung Min

Transporturi Feroviare (din 1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar, alias Wai Wai Tha

Soția gen.-mr. Aung Min

F

D22c

Aye Min Aung

Fiica gen.-mr. Aung Min

F

D22d

Htoo Char Aung

Fiul gen.-mr. Aung Min

M

D23a

Gen. de brigadă Thura Myint Maung

Afaceri Religioase (din 25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

Fiul gen. de brigadă Thura Myint Maung

M

D23c

Su Su Sandi

Soția lui Aung Kyaw Soe

F

D23d

Zin Myint Maung

Fiica gen. de brigadă Thura Myint Maung

F

D24a

Thaung

Știință și Tehnologie (din 1.11.1998), d.n. 6.7.1937, Kyaukse

M

D24b

May Kyi Sein

Soția lui Thaung

F

D24c

Aung Kyi

Fiul lui Thaung, d.n. 1971

M

D25a

Gen. de brigadă Thura Aye Myint

Sport (din 29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

Soția gen. de brigadă Thura Aye Myint

F

D25c

Nay Linn

Fiul gen. de brigadă Thura Aye Myint

M

D26a

Gen. de brigadă Thein Zaw

Ministrul Telecomunicațiilor, Poștei și Telegrafiei (din 10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

Soția gen. de brigadă Thein Zaw

F

D27a

Gen.-mr. Thein Swe

Transporturi, din 18.9.2004 (portofoliu anterior: cabinetul primului ministru, din 25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

Soția gen.-mr. Thein Swe

F

D28a

Gen.-mr. Soe Naing

Ministrul Industriei Hoteliere și Turismului (din 15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

Soția gen.-mr. Soe Naing

F

D28c

Wut Yi Oo

Fiica gen.-mr. Soe Naing

F

D28d

Căpitan Htun Zaw Win

Soțul lui Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

Fiica gen.-mr. Soe Naing

F

D28f

Yi Phone Zaw

Fiul gen.-mr. Soe Naing

M

D29a

Aung Kyi

Muncă/Ocuparea forței de muncă (numit ministru pentru relații la 8.10.2007, însărcinat cu relațiile cu Aung San Suu Kyi)

M

D29b

Thet Thet Swe

Soția lui Aung Kyi

F

D30a

Kyaw Thu

Președinte al comitetului de selecție și de formare a funcționarilor, d.n. 15.8.1949

M

D30b

Lei Lei Kyi

Soția lui Kyaw Thu

F


E.   MINIȘTRI ADJUNCȚI

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv ministerul)

Sex (M/F)

E1a

Ohn Myint

Agricultură și Irigații (din 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Soția lui Ohn Myint

F

E2a

Gen. de brigadă Aung Tun

Comerț (din 13.9.2003)

M

E3a

Gen. de brigadă Myint Thein

Construcții (din 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

Soția gen. de brigadă Myint Thein

F

E4a

Tint Swe

Construcții d.n. 7.11.1936 (din 7.5.1998)

M

E5a

Gen.-mr. Aye Myint

Apărare (din 15.5.2006)

M

E6a

Gen. de brigadă Aung Myo Min

Educație (din 19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

Soția gen. de brigadă Aung Myo Min

F

E6c

Si Thun Aung

Fiul gen. de brigadă Aung Myo Min

M

E7a

Myo Myint

Energie electrică 1 (din 29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

Soția lui Myo Myint

F

E8a

Gen. de brigadă Than Htay

Energie (din 25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

Soția gen. de brigadă Than Htay

F

E9a

Col Hla Thein Swe

d.n.8.3.1957 Finanțe și Venituri (din 25.8.2003)

M

E9b

Thida Win

Soția col. Hla Thein Swe

F

E10a

Gen. de brigadă Win Myint

Energie electrică (2)

M

E10b

Tin Ma Ma Than

Soția gen. de brigadă Win Myint

F

E11a

Maung Myint

Afaceri externe d.n. 21.5.1958, Mandalay (din 18.9.2004)

M

E11b

Dr. Khin Mya Win

d.n. 21.1.1956, soția lui Maung Myint

F

E12a

Prof. dr. Mya Oo

Sănătate (din 16.11.1997), d.n. 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

Soția prof. dr. Mya Oo

F

E12c

Dr. Tun Tun Oo

Fiul prof. dr. Mya Oo, d.n. 26.7.1965

M

E12d

Dr. Mya Thuzar

Fiica prof. dr. Mya Oo, d.n. 23.9.1971

F

E12e

Mya Thidar

Fiica prof. dr. Mya Oo, d.n. 10.6.1973

F

E12f

Mya Nandar

Fiica prof. dr. Mya Oo, d.n. 29.5.1976

F

E13a

Gen. de brigadă Phone Swe

Afaceri interne (din 25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

Soția gen. de brigadă Phone Swe

F

E14a

Gen. de brigadă Aye Myint Kyu

Hoteluri și Turism (din 16.11.1997)

M

E14b

Prof. Khin Swe Myint

Soția gen. de brigadă Aye Myint Kyu

F

E15a

Gen. de brigadă Win Sein

Imigrație și Populație (din noiembrie 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

Soția gen. de brigadă Win Sein

F

E16a

Gen. de brigadă Thein Tun

Industrie 1 (ministru adjunct suplimentar)

M

E17a

Lt.-col. Khin Maung Kyaw

Industrie 2 (din 5.1.2000)

M

E17b

Mi Mi Wai

Soția lt.-col. Khin Maung Kyaw

F

E18a

Gen.-mr. Kyaw Swa Khine

Industrie 2 (din 24.10.2007) (anterior G29a), (ministru adjunct suplimentar)

M

E18b

Khin Phyu Mar

Soția gen.-mr. Kyaw Swa Khine

F

E19a

Col. Tin Ngwe

Progresul Zonelor de Frontieră, Etnii Naționale și Afaceri privind Dezvoltarea (din 25.8.2003)

M

E19b

Khin Mya Chit

Soția col. Tin Ngwe

F

E20a

Thaung Lwin

Transporturi feroviare (din 16.11.1997)

M

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

Soția lui Thura Thaung Lwin

F

E21a

Gen. de brigadă Aung Ko

Afaceri Religioase, USDA, membru al Comitetului executiv central (din 17.11.1997)

M

E21b

Myint Myint Yee, alias Yi Yi Myint

Soția gen. de brigadă Thura Aung Ko

F

E22a

Kyaw Soe

Știință și Tehnologie d.n. 16.10.1944 (din 15.11.2004)

M

E23a

Col. Thurein Zaw

Planificare Națională și Dezvoltare Economică (din 10.8.2005)

M

E23b

Tin Ohn Myint

Soția col. Thurein Zaw

F

E24a

Gen. de brigadă Kyaw Myin

Protecție Socială, Ajutor și Restabilire (din 25.8.2003)

M

E24b

Khin Nwe Nwe

Soția gen. de brigadă Kyaw Myin

F

E25a

Pe Than

Transporturi Feroviare (din 14.11.1998)

M

E25b

Cho Cho Tun

Soția lui Pe Than

F

E26a

Col. Nyan Tun Aung

Transporturi (din 25.8.2003)

M

E26b

Wai Wai

Soția col. Nyan Tun Aung

F

E27a

Dr. Paing Soe

Sănătate (ministru adjunct suplimentar) (din 15.5.2006)

M

E27b

Khin Mar Swe

Soția dr. Paing Soe

F

E28a

Gen.-mr. Thein Tun

Ministru adjunct al Poștei și Telecomunicațiilor

M

E28b

Mya Mya Win

Soția lui Thein Tun

F

E29a

Gen.-mr. Kyaw Swa Khaing

Ministru adjunct al Industriei 2

M

E29b

Khin Phyu Mar

Soția lui Kyaw Swa Khaing

F

E30a

Gen.-mr. Thein Htay

Ministru adjunct al Apărării

M

E30b

Myint Myint Khine

Soția gen.-mr. Thein Htay

F

E31a

Gen. de brigadă Tin Tun Aung

Ministru adjunct al Muncii (din 7.11.2007)

M


F.   ALTE NUMIRI LEGATE DE TURISM

#

Nume

Informații de identificare

(inclusiv postul deținut)

Sex (M/F)

F1a

Hla Htay

Director general al Direcției Hoteluri și Turism (Director executiv al Serviciilor hoteliere și de turism din Myanmar până în august 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Director general adjunct, Direcția Hoteluri și Turism

M

F3a

Soe Thein

Director executiv al Serviciilor hoteliere și de turism din Myanmar din octombrie 2004 (post anterior: director general)

M

F4a

Khin Maung Soe

Director general

M

F5a

Tint Swe

Director general

M

F6a

Lt.-col. Yan Naing

Director general, Ministerul Industriei Hoteliere și al Turismului

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Directoare pentru promovarea turismului, Ministerul Industriei Hoteliere și al Turismului

F

G.   ÎNALȚI RESPONSABILI MILITARI

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

Sex (M/F)

G1a

Gen.-mr. Hla Shwe

Adjutant General adjunct

M

G2a

Gen.-mr. Soe Maung

Judecător avocat general

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Soția gen.-mr. Soe Maung

F

G3a

Gen.-mr. Thein Htaik, alias Hteik

Inspector general

M

G4a

Gen.-mr. Saw Hla

Comandantul poliției militare

M

G4b

Cho Cho Maw

Soția gen.-mr. Saw Hla

F

G5a

Gen.-mr. Htin Aung Kyaw

Intendent general adjunct

M

G5b

Khin Khin Maw

Soția gen.-mr. Htin Aung Kyaw

F

G6a

Gen.-lt. Lun Maung

Auditor general

M

G6b

May Mya Sein

Soția gen.-lt. Lun Maung

F

G7a

Gen.-mr. Nay Win

Asistent militar al președintelui SPDC

M

G8a

Gen.-mr. Hsan Hsint

General împuternicit cu recrutările, d.n. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

Soția gen.-mr. Hsan Hsint

F

G8c

Okkar San Sint

Fiul gen.-mr. Hsan Hsint

M

G9a

Gen.-mr. Hla Aung Thein

Comandant de tabără, Rangoon

M

G9b

Amy Khaing

Soția lui Hla Aung Thein

F

G10a

Gen.-lt. Ye Myint

Șeful Securității afacerilor militare

M

G10b

Myat Ngwe

Soția gen.-lt. Ye Myint

F

G11a

Gen. de brigadă Mya Win

Comandant, Colegiul Național de Apărare

M

G12a

Gen. de brigadă Maung Maung Aye

Comandant, Colegiul Statului Major (din iunie 2008)

M

G12b

San San Yee

Soția gen. de brigadă Maung Maung Aye

F

G13a

Gen. de brigadă Tun Tun Oo

Director Relații publice și război psihologic

M

G14a

Gen.-mr. Thein Tun

Director de transmisiuni; membru al Comitetului de gestionare a convocării Convenției Naționale

M

G15a

Gen.-mr. Than Htay

Director Aprovizionare și transport

M

G15b

Nwe Nwe Win

Soția gen.-mr. Than Htay

F

G16a

Gen.-mr. Khin Maung Tint

Director Oficiul Tipărituri de securitate

M

G17a

Gen.-mr. Sein Lin

Director, Ministerul Apărării (funcția precisă necunoscută. fost director Muniții)

M

G18a

Gen.-mr. Kyi Win

Director Artilerie și blindate, membru în Consiliul de administrație al UMEHL

M

G18b

Khin Mya Mon

Soția gen.-mr. Kyi Win

F

G19a

Gen.-mr. Tin Tun

Director Construcții militare

M

G19b

Khin Myint Wai

Soția gen.-mr. Tin Tun

F

G20a

Gen.-mr. Aung Thein

Director Restabilire

M

G20b

Htwe Yi, alias Htwe Htwe Yi

Soția gen.-mr. Aung Thein

F

G21a

Gen. de brigadă Than Maung

Comandant adjunct al Colegiului Național de Apărare

M

G22a

Gen. de brigadă Win Myint

Rectorul Academiei Tehnologice a Serviciilor de Apărare

M

G23a

Gen. de brigadă Tun Nay Lin

Rector/Comandant; Academia Medicală a Serviciilor de Apărare

M

G24a

Gen. de brigadă Than Sein

Comandant Spitalul serviciilor de apărare, Mingaladon, d.n. 1.2.1946, l.n. Bago

M

G24b

Rosy Mya Than

Soția gen. de brigadă Than Sein

F

G25a

Gen. de brigadă Win Than

Director pentru aprovizionare și director general al Union of Myanmar Economic Holdings (post deținut anterior de gen.-mr. Win Hlaing, K1a)

M

G26a

Gen. de brigadă Than Maung

Director al miliției populare și al forțelor de frontieră

M

G27a

Gen.-mr. Khin Maung Win

Director în industriile de apărare

M

G28a

Gen. de brigadă Win Aung

Membru al comitetului de selecție și de formare a funcționarilor

M

G29a

Gen. de brigadă Soe Oo

Membru al comitetului de selecție și de formare a funcționarilor

M

G30a

Gen. de brigadă Nyi Tun, alias Nyi Htun

Membru al comitetului de selecție și de formare a funcționarilor

M

G31a

Gen. de brigadă Kyaw Aung

Membru al comitetului de selecție și de formare a funcționarilor

M

G32a

Gen.-lt. Myint Hlaing

Șef al Statului-Major (Apărarea aeriană)

M

G32b

Khin Thant Sin

Soția gen.-lt Myint Hlaing

F

G32c

Hnin Nandar Hlaing

Fiica gen.-lt Myint Hlaing

F

G32d

Thant Sin Hlaing

Fiul gen.-lt Myint Hlaing

M

G33a

Gen.-mr. Mya Win

Director pentru artilerie, Ministerul Apărării

M

G34a

Gen.-mr. Tin Soe

Director pentru vehicule blindate, Ministerul Apărării

M

G35a

Gen.-mr. Than Aung

Director, Ministerul Apărării, Divizia personal medical

M

G36a

Gen.-mr. Ngwe Thein

Ministerul Apărării

M

G37a

Col. Thant Shin

Director general, cancelaria primului ministru

M

G38a

Gen.-lt. Thura Myint Aung

Adjutant general (anterior B8a, promovat de la comandamentul regional sud-vest)

M

G39a

Gen.-mr. Maung Shein

Inspector și auditor general al serviciilor apărării

M

G40a

Gen.-mr. Tha Aye

Ministerul Apărării

M

G41a

Col. Myat Thu

Comandantul Regiunii militare 1 Rangoon (Rangoon-ul de nord)

M

G42a

Col. Nay Myo

Comandantul Regiunii militare 2 (Rangoon-ul de est)

M

G43a

Col. Tin Hsan

Comandantul Regiunii militare 3 (Rangoon-ul de vest)

M

G44a

Col. Khin Maung Htun

Comandantul Regiunii militare 4 (Rangoon-ul de sud)

M

G45a

Col. Tint Wai

Comandantul Comandamentului operațiunilor militare nr. 4 (Mawbi)

M

G46a

San Nyunt

Comandantul Unității de ajutor militar nr. 2 a securității afacerilor militare

M

G47a

Lt.-Col. Zaw Win

Comandantul batalionului Lon Htein baza 3 Shwemyayar

M

G48a

Mr. Mya Thaung

Comandantul batalionului Lon Htein baza 5 Mawbi

M

G49a

Mr. Aung San Win

Comandantul batalionului Lon Htein baza 7 Thanlin Township

M


Marina militară

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

Sex (M/F)

G50a

Contraamiral Nyan Tun

Comandant suprem (marina militară) din iunie 2008. Membru al Consiliului de administrație al UMEHL (fost G39a)

M

G50b

Khin Aye Myint

Soția lui Nyan Tun

F

G51a

Comodor Win Shein

Comandant, cartierul general de instrucție al marinei militare

M

G52a

Comodor gen. de brigadă Thura Thet Swe

Comandantul Comandamentului Naval Regional Taninthayi

M

G53a

Comodor Myint Lwin

Comandantul regiunii navale Irrawaddy

M


Forțele aeriene

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

Sex (M/F)

G54a

Gen.-lt Myat Hein

Comandant suprem (aviație)

M

G54b

Htwe Htwe Nyunt

Soția gen.-lt. Myat Hein

F

G55a

Gen.-mr. Khin Aung Myint

Șef al Statului Major (aviație)

M

G56a

Gen. de brigadă Ye Chit Pe

Statul Major al comandantului suprem al aviației, Mingaladon

M

G57a

Gen. de brigadă Khin Maung Tin

Comandant al Școlii de aviație din Shande, Meiktila

M

G58a

Gen. de brigadă Zin Yaw

Comandantul bazei aeriene Pathein, Șef al Statului Major (aviație), membru al Consiliului de administrație al UMEHL

M

G58b

Khin Thiri

Soția gen. de brigadă Zin Yaw

F

G58c

Zin Mon Aye

Fiica gen. de brigadă Zin Yaw, d.n. 26.3.1985

F

G58d

Htet Aung

Fiul gen. de brigadă Zin Yaw, d.n. 9.7.1988

M


Diviziile de infanterie ușoară (DIU)

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

Sex (M/F)

G59a

Gen. de brigadă Than Htut

DIU 11

M

G60a

Gen. de brigadă Tun Nay Lin

DIU 22

M

G61a

Gen. de brigadă Kyaw Htoo Lwin

DIU 33 , Sagaing

M

G62a

Gen. de brigadă Taut Tun

DIU 44

M

G63a

Gen. de brigadă Aye Khin

DIU 55, Lalaw

M

G64a

Gen. de brigadă San Myint

DIU 66, Pyi

M

G65a

Gen. de brigadă Tun Than

DIU 77, Bago

M

G66a

Gen. de brigadă Aung Kyaw Hla

88 LID, Magwe

M

G67a

Gen. de brigadă Tin Oo Lwin

DIU 99, Meiktila

M

G68a

Gen. de brigadă Sein Win

DIU 101, Pakokku

M

G69a

Col. Than Han

DIU 66

M

G70a

Lt.-col. Htwe Hla

DIU 66

M

G71a

Lt-col. Han Nyunt

DIU 66

M

G72a

Col. Ohn Myint

DIU 77

M

G73a

Lt.-col. Aung Kyaw Zaw

DIU 77

M

G74a

Mr. Hla Phyo

DIU 77

M

G75a

Col. Myat Thu

Comandant operațiuni tactice DIU 11

M

G76a

Col. Htein Lin

Comandant operațiuni tactice DIU 11

M

G77a

Lt.-col. Tun Hla Aung

Comandant operațiuni tactice DIU 11

M

G78a

Col. Aung Tun

Brigada 66

M

G79a

Căpitan Thein Han

Brigada 66

M

G79b

Hnin Wutyi Aung

Soția căpitanului Thein Han

F

G80a

Lt. col Mya Win

Comandant operațiuni tactice DIU 77

M

G81a

Col. Win Te

Comandant operațiuni tactice DIU 77

M

G82a

Col. Soe Htway

Comandant operațiuni tactice DIU 77

M

G83a

Lt.-col. Tun Aye

Comandantul Batalionului de Infanterie Ușoară 702

M

G84a

Nyan Myint Kyaw

Comandantul Batalionului de Infanterie Ușoară 281 (estul statului Mongyang Shan)

M


Alți generali de brigadă

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

Sex (M/F)

G85a

Gen. de brigadă Htein Win

Postul Taikkyi

M

G86a

Gen. de brigadă Khin Maung Htay

Comandantul postului Meiktila

M

G87a

Gen. de brigadă Kyaw Oo Lwin

Comandantul postului Kalay

M

G88a

Gen. de brigadă Khin Zaw Win

Postul Khamaukgyi

M

G89a

Gen. de brigadă Kyaw Aung

Regiunea militară de sud, comandantul postului Toungoo

M

G90a

Gen. de brigadă Myint Hein

Comandant Operațiuni Militare -3, postul Mogaung

M

G91a

Gen. de brigadă Tin Ngwe

Ministerul Apărării

M

G92a

Gen. de brigadă Myo Lwin

Comandant Operațiuni Militare -7, postul Pekon

M

G93a

Gen. de brigadă Myint Soe

Comandant Operațiuni Militare -5, postul Taungup

M

G94a

Gen. de brigadă Myint Aye

Comandant Operațiuni Militare -9, postul Kyauktaw

M

G95a

Gen. de brigadă Nyunt Hlaing

Comandant Operațiuni Militare -17, postul Mong Pan

M

G96a

Gen. de brigadă Ohn Myint

Membru al CEC al USDA, statul Mon

M

G97a

Gen. de brigadă Soe Nwe

Comandant Operațiuni Militare -21, postul Bhamo

M

G98a

Gen. de brigadă Than Tun

Comandantul postului Kyaukpadaung

M

G99a

Gen. de brigadă Than Tun Aung

Comandant Operațiuni Regionale –Sittwe

M

G100a

Gen. de brigadă Thet Naing

Comandantul postului Aungban

M

G101a

Gen. de brigadă Thein Hteik

Comandamentul Operațiunilor Militare -13, postul Bokpyin

M

G102a

Gen. de brigadă Thura Myint Thein

Comandant operațiuni tactice Namhsan, în prezent director executiv al Myanmar Economic Corporation (MEC)

M

G103a

Gen. de brigadă Win Aung

Comandantul postului Mong Hsat

M

G104a

Gen. de brigadă Myo Tint

Ofițer în misiune specială, Ministerul Transporturilor

M

G105a

Gen. de brigadă Thura Sein Thaung

Ofițer în misiune specială, Ministerul Protecției Sociale

M

G106a

Gen. de brigadă Phone Zaw Han

Primar al Mandalay din februarie 2005 și președinte al Comitetului de dezvoltare al orașului Mandalay, fost comandant al Kyaukme

M

G106b

Moe Thidar

Soția gen. de brigadă Phone Zaw Han

F

G107a

Gen. de brigadă Win Myint

Comandantul postului Pyinmana

M

G108a

Gen. de brigadă Kyaw Swe

Comandantul postului Pyin Oo Lwin

M

G109a

Gen. de brigadă Soe Win

Comandantul postului Bahtoo

M

G110a

Gen. de brigadă Thein Htay

Șef adjunct al Producției de arme militare, Ministerul Apărării

M

G111a

Gen. de brigadă Myint Soe

Comandantul postului Rangoon

M

G112a

Gen. de brigadă Myo Myint Thein

Comandant, Spitalul Serviciilor de Apărare Pyin Oo Lwin

M

G113a

Gen. de brigadă Sein Myint

Președinte al Consiliului pentru pace și dezvoltare, divizia Bago (Pegu)

M

G114a

Gen. de brigadă Hong Ngai (Ngaing)

Vicepreședinte al Consiliul pentru pace și dezvoltare din statul Chin

M

G115a

Gen. de brigadă Win Myint

Vicepreședinte al Consiliul pentru pace și dezvoltare din statul Kayah

M

H.   OFIȚERI MILITARI AFLAȚI LA CONDUCEREA PENITENCIARELOR ȘI A FORȚELOR DE POLIȚIE

#

Nume

Informații de identificare (inclusiv funcția)

Sex (M/F)

H1a

Gen. de brigadă Khin Yi

Director general al Poliției din Myanmar, d.n. 29.12.1952

M

H1b

Khin May Soe

Soția gen. de brigadă Khin Yi

F

H2a

Zaw Win

Director general al Departamentului penitenciarelor (Ministerul de Interne) din august 2004, fost director general adjunct al Poliției din Myanmar și fost general de brigadă. Fost cadru militar.

M

H2b

Nwe Ni San

Soția lui Zaw Win

F

H3a

Aung Saw Win

Director general, Biroul pentru investigații speciale

M

H4a

Gen. de brigadă de poliție Khin Maung Si

Șeful Inspectoratului General al Poliției

M

H5a

Lt-col. Tin Thaw

Comandantul Institutului tehnic de stat

M

H6a

Maung Maung Oo

Șeful echipei de interogatoriu a Securității militare la închisoarea Insein

M

H7a

Myo Aung

Directorul penitenciarelor Rangoon

M

H8a

Gen. de brigadă de poliție Zaw Win

Directorul adjunct al Poliției

M

H9a

Lt-col. de poliție Zaw Min Aung

Secție specială

M


I.   ASOCIAȚIA PENTRU UNIUNE, SOLIDARITATE ȘI DEZVOLTARE (USDA)

(înalți responsabili USDA care nu au fost menționați în altă parte)

#

Nume

Informații de identificare

(inclusiv funcția)

Sex (M/F)

I1a

Gen. de brigadă Aung Thein Lin, alias Aung Thein Lynn

Primar al Yangon și președinte al Comitetului de dezvoltare al orașului Yangon (secretar) și membru al Comitetului Executiv Central al USDA, d.n. 1952

M

I1b

Khin San Nwe

Soția gen. de brigadă Aung Thein Lin

F

I1c

Thidar Myo

Fiica gen. de brigadă Aung Thein Lin

F

I2a

Col. Maung Par, alias Maung Pa

Viceprimar al Comitetului de dezvoltare al orașului Yangon I (membru al Comitetului Executiv Central I)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

Soția col. Maung Par

F

I2c

Naing Win Par

Fiul col. Maung Par

M

I3a

Nyan Tun Aung

Membru al Comitetului Executiv Central

M

I4a

Aye Myint

Membru al Comitetului Executiv Central, Rangoon

M

I5a

Tin Hlaing

Membru al Comitetului Executiv Central, Rangoon

M

I6a

Soe Nyunt

Ofițer de stat-major Yangon Est

M

I7a

Chit Ko Ko

Președintele Consiliului pentru pace și dezvoltare din Mingala Taungnyunt

M

I8a

Soe Hlaing Oo

Secretarul Consiliului pentru pace și dezvoltare din Mingala Taungnyunt

M

I9a

Căpitan Kan Win

Șeful Poliției din Mingala Taungnyunt

M

I10a

That Zin Thein

Șeful Comitetului de dezvoltare din Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

Șeful Departamentului imigrație și populație din Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

Secretarul USDA Mingala Taungnyunt

M

I13a

Win Hlaing

Co-secretarul USDA, Mingala Taungnyunt

M

I14a

San San Kyaw

Ofițer de stat-major în Departamentul informații și relații publice al Ministerului Informațiilor din Mingala Taungnyunt

F

I15a

Gen.-lt. Myint Hlaing

Ministerul Apărării și membru USDA

M

J.   PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE PE URMA POLITICILOR ECONOMICE ALE GUVERNULUI ȘI ALTE PERSOANE ASOCIATE CU REGIMUL

#

Nume

Informații de identificare

(inclusiv societatea comercială)

Sex (M/F)

J1a

Tay Za

Director executiv, Htoo Trading Co; Htoo Construction Co., d.n. 18.7.1964; carte de identitate MYGN 006415.

Proprietar al Clubului de fotbal Yangon United Tată: Myint Swe (6.11.1924). Mamă: Ohn (12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

Soția lui Tay Za; d.n. 24.2.1964,

carte de identitate KMYT 006865.

Părinți: Zaw Nyunt (decedat), Htoo (decedată)

F

J1c

Pye Phyo Tay Za

Fiul lui Tay Za , d.n. 29.1.1987

M

J1d

Ohn

Mama lui Tay Za, d.n. 12.8.1934

F

J2a

Thiha

Fratele lui Tay Za (J1a), d.n. 24.6.1960.

Director al Htoo Trading. Distribuitor «London Cigarettes» (Myawaddy Trading)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

Soția lui Thiha

F

J3a

Aung Ko Win, alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank, de asemenea, Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd și reprezentant al London Cigarettes în statele Shan și Kayah și proprietar al Clubului de fotbal Kanbawza

M

J3b

Nan Than Htwe, alias Nan Than Htay

Soția lui Aung Ko Win

F

J3c

Nang Lang Kham, alias Nan Lan Khan

Fiica lui Aung Ko Win, d.n. 1.6.1988

F

J4a

Tun Myint Naing, alias Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Asia World Co., d.n. 15.5.1958 sau 27.8.1960, proprietar al Clubului de fotbal Magway

M

J4b

Ng Seng Hong, alias Seng Hong, Cecilia Ng sau Ng Sor Hon

Soția lui Tun Myint Naing. Director executiv al Golden Aaron Pte Ltd (Singapore)

F

J4c

Lo Hsing-han

Tatăl lui Tun Myint Naing, alias Steven Law de la Asia World Co., d.n. 1938 sau 1935

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, d.n. 21.1.1952. A se vedea, de asemenea, A3f.

M

J5b

San San Kywe

Soția lui Khin Shwe

F

J5c

Zay Thiha

Fiul lui Khin Shwe, d.n. 1.1.1977, director executiv al Zaykabar Co. Ltd

M

J5d

Nandar Hlaing

Soția lui Zay Thiha

F

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.n. 6.2.1955, de asemenea, Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project și proprietar al Clubului de fotbal Southern Myanmar United

M

J6b

Aye Aye Maw

Soția lui Htay Myint, d.n. 17.11.1957

F

J6c

Win Myint

Fratele lui Htay Myint, d.n. 29.5.1952, director al Yuzana Co.

M

J6d

Lay Myint

Fratele lui Htay Myint, d.n. 6.2.1955, director al Yuzana Co.

M

J6e

Kyin Toe

Fratele lui Htay Myint, d.n. 29.4.1957, director al Yuzana Co.

M

J6f

Zar Chi Htay

Fiica lui Htay Myint, directoare a Yuzana Co., d.n. 17.2.1981

F

J6g

Khin Htay Lin

Director, Yuzana Co., d.n. 14.4.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (distribuitori unici ai Thaton Tires în subordinea Ministerului Industriei 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai, alias Nang Mauk Lao Hsai

Soția lui Kyaw Win

F

J8a

Gen.-mr. (în rezervă) Nyunt Tin

Fost Ministru al Agriculturii și Irigațiilor, în rezervă din septembrie 2004

M

J8b

Khin Myo Oo

Soția gen.-mr. (în rezervă) Nyunt Tin

F

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Fiul gen.-mr. (în rezervă) Nyunt Tin

M

J8d

Thu Thu Ei Han

Fiica gen.-mr. (în rezervă) Nyunt Tin

F

J9a

Than Than Nwe

Soția gen. Soe Win, fost prim-ministru (decedat)

F

J9b

Nay Soe

Fiul gen. Soe Win, fost prim-ministru (decedat)

M

J9c

Theint Theint Soe

Fiica gen. Soe Win, fost prim-ministru (decedat)

F

J9d

Sabai Myaing

Soția lui Nay Soe

F

J9e

Htin Htut

Soțul lui Theint Theint Soe

M

J10a

Maung Maung Myint

Director executiv al Myangon Myint Co. Ltd

M

J11a

Maung Ko

Director, Htarwara Mining Company

M

J12a

Zaw Zaw, alias Phoe Zaw

Director executiv al Max Myanmar, d.n. 22.10.1966

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Soția lui Zaw Zaw

F

J13a

Chit Khaing, alias Chit Khine

Director executiv al grupului de societăți Eden și proprietar al Clubului de fotbal Delta United

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

M

J15a

Aung Htwe

Director executiv, Golden Flower Construction Company

M

J16a

Kyaw Thein

Director și partener al Htoo Trading, d.n. 25.10.1947

M

J17a

Kyaw Myint

Proprietar, Golden Flower Co. Ltd., 214 Wardan Street, Lamadaw , Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

Președintele Uniunii Federației Camerelor de comerț și industrie din Myanmar (UMFCCI) și proprietar al Shwe Nagar Min Co și proprietar al Clubului de fotbal Zeya Shwe Myay

M

J20a

Eike (Eik) Htun, alias Ayke Htun, alias Aik Tun, alias Patric Linn

d.n. 21.10.1948, l.n. Mongkai, director executiv al Olympic Construction Co. și Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower la intersecția între 7th Street și Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) și al Asia Wealth Bank

M

J20b

Sandar Tun

Fiica lui Eike Htun, d.n. 23.8.1974 Yangon

F

J20c

Aung Zaw Naing

Fiul lui Eike Htun

M

J20d

Mi Mi Khaing

Fiul lui Eike Htun

M

J21a

«Dagon» Win Aung

Dagon International Co. Ltd, d.n. 30.9.1953, l.n. Pyay, carte de identitate nr: PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

Soția lui «Dagon» Win Aung, d.n. 28.8.1958, carte de identitate nr: B/RGN 021998

F

J21c

Ei Hnin Pwint, alias Christabelle Aung

Fiica lui «Dagon» Win Aung,

d.n. 22.2.1981,

directoare a Palm Beach Resort Ngwe Saung

F

J21d

Thurane Aung, alias Christopher Aung, Thurein Aung

Fiul lui «Dagon» Win Aung, d.n. 23.7.1982

M

J21e

Ei Hnin Khine, alias Christina Aung

Fiica lui «Dagon» Win Aung, d.n. 18.12.1983, în prezent în Regatul Unit

F

J22a

Aung Myat, alias Aung Myint

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co. care colaborează cu Ministerul Industriei nr. 1, proprietar al Clubului de fotbal Yadanabon

M

J25a

San San Yee (Yi)

Grupul de societăți Super One

F

J26a

Aung Zaw Ye Myint

Proprietar al Yetagun Construction Co

M


Membri ai sistemului judiciar

#

Nume

Informații de identificare

(inclusiv instituția)

Sex (M/F)

J27a

Aung Toe

Președintele Curții Supreme de Justiție

M

J28a

Aye Maung

Procuror general

M

J29a

Thaung Nyunt

Consilier juridic

M

J30a

Dr. Tun Shin

d.n. 2.10.1948, Procuror general adjunct

M

J31a

Tun Tun Oo, alias Htun Htun Oo

Procuror general adjunct

M

J32a

Tun Tun Oo

Președinte adjunct al Curții Supreme de Justiție

M

J33a

Thein Soe

Președinte adjunct al Curții Supreme de Justiție

M

J34a

Tin Aung Aye

Judecător la Curtea Supremă de Justiție

M

J35a

Tin Aye

Judecător la Curtea Supremă de Justiție

M

J36a

Myint Thein

Judecător la Curtea Supremă de Justiție

M

J37a

Chit Lwin

Judecător la Curtea Supremă de Justiție

M

J38a

Judecător Thaung Lwin

Tribunalul din Kyauktada

M

J39a

Thaung Nyunt

Judecător, Tribunalul districtului de nord; de asemenea, secretar al Comitetului de lucru al convocării Convenției Naționale

M

J40a

Nyi Nyi Soe

Judecător, Tribunalul districtului de vest;

Adresă: Nr. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (la intersecția cu Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Burma

M

J41a

Myint Kyine

Procuror guvernamental, Tribunalul districtului de nord

M

K.   ÎNTREPRINDERI ÎN PROPRIETATEA ARMATEI

Persoane fizice

#

Nume

Informații de identificare

(inclusiv societatea comercială)

Sex (M/F)

K1a

Gen.-mr. (în rezervă) Win Hlaing

Fost director executiv, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

Fiica gen.-mr. (în rezervă) Win Hlaing

F

K1c

Zaw Win Naing

Director executiv al Kambawza (Kanbawza) Bank. Soțul lui Ma Ngeh (K1b) și nepotul lui Aung Ko Win (J3a)

M

K1d

Win Htway Hlaing

Fiul gen.-mr. (în rezervă) Win Hlaing, reprezentantul companiei KESCO

M

K2a

Col. Myo Myint

Director executiv al Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL)

M

K2b

Khin Htay Htay

Soția col. Myo Myint

F

K3a

Col. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K4a

Col. Myint Aung

Director executiv al Myawaddy Trading Co., d.n. 11.8.1949

M

K4b

Nu Nu Yee

Soția lui Myint Aung, tehnician de laborator, d.n. 11.11.1954

F

K4c

Thiha Aung

Fiul lui Myint Aung, angajat de Schlumberger, d.n. 11.6.1982

M

K4d

Nay Linn Aung

Fiul lui Myint Aung, marinar, d.n. 11.4.1981

M

K5a

Col. Myo Myint

Director executiv al Bandoola Transportation Co.

M

K6a

Col.(în rezervă) Thant Zin

Director executiv al Myanmar Land and Development

M

K7a

Lt.-col. (în rezervă) Maung Maung Aye

Director executiv al Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL)

M

K8a

Col. Aung San

Director executiv al Proiectului de construcție a fabricii de ciment Hsinmin

M

K9a

Gen.-mr. Maung Nyo

Consiliul de Administrație, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K10a

Gen.-mr. Kyaw Win

Consiliul de Administrație, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K11a

Gen. de brigadă Khin Aung Myint

Consiliul de Administrație, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K12a

Col. Nyun Tun (marină)

Consiliul de Administrație, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K13a

Col. (în rezervă) Thein Htay

Consiliul de Administrație, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K14a

Lt.-col. (în rezervă) Chit Swe

Consiliul de Administrație, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K15a

Myo Nyunt

Consiliul de Administrație, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K16a

Myint Kyine

Consiliul de Administrație, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K17a

Lt.-col. Nay Wynn

Director executiv de departament, Myawaddy trading

M


Instituții financiare guvernamentale

#

Nume

Informații de identificare

(inclusiv societatea comercială)

Sex (M/F)

K18a

Than Nyein

Guvernator al Băncii Centrale din Myanmar (în cadrul Ministerului Finanțelor)

M

K19a

Maung Maung Win

Viceguvernator al Băncii Centrale din Myanmar (în cadrul Ministerului Finanțelor)

M

K20a

Mya Than

Director executiv interimar al Băncii Comerciale de Investiții din Myanmar (MICB)

M

K21a

Soe Min

Directorul general al MICB

M


Întreprinderi

#

Denumire

Adresă

Director/Proprietar/informații suplimentare

Data includerii pe listă

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL), cunoscută și ca UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.

K22a

Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd., cunoscută și ca Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road La intersecția cu 50th Street Yangon

Președinte: Gen.-lt. Tin Aye Director executiv: Gen.-mr. Win Than

13.8.2009

A.   

ÎNTREPRINDERI PRODUCĂTOARE

K22b

Myanmar Ruby Enterprise, cunoscută și ca Mayanma Ruby Enterprise

24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Clădirea Midway Bank)

 

13.8.2009

K22c

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd, cunoscută și ca Myanma Imperial Jade Co.

Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Clădirea Midway Bank)

 

13.8.2009

K22d

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd., cunoscută și ca Myanma Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

13.8.2009

K22e

Myanmar Pineapple Juice Production, cunoscută și ca Myanma Pineapple Juice Production

 

 

13.8.2009

K22f

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22g

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road, la intersecția cu 50th Street, Yangon

Col. Maung Maung Aye, director executiv

13.8.2009

K22h

Tailoring Shop Service

 

 

13.8.2009

K22i

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K22j

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, la intersecția cu 50th Street Yangon

 

13.8.2009

K22k

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, la intersecția cu 50th Street Yangon

Col. Myint Aung, director executiv

13.8.2009

B.   

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE

K22l

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, la intersecția cu 50th Street Yangon

Col. Myint Aung, director executiv

13.8.2009

C.   

SERVICII

K22m

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon și/sau Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Col. Myo Myint, director executiv

13.8.2009

K22n

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

13.8.2009

K22o

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

Col. (în rezervă) Maung Thaung, director executiv

13.8.2009

K22p

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, la intersecția cu 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

K22q

Myanmar Ar (Power) Construction Services, cunoscută și ca Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, la intersecția cu 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

ASOCIAȚII ÎN PARTICIPAȚIUNE

A.   

ÎNTREPRINDERI PRODUCĂTOARE

#

Denumire

Adresă

Director/Proprietar/informații suplimentare

Data includerii pe listă

K22r

Myanmar Segal International Ltd., cunoscută și ca Myanma Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, director

13.8.2009

K22s

Myanmar Daewoo International, cunoscută și ca Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22t

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd., cunoscută și ca

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

Director executiv Lai Wei Chin

13.8.2009

K22u

Myanmar Brewery Ltd., cunoscută și ca

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

Lt.-col. (în rezervă) Ne Win,

președinte, alias Nay Win

13.8.2009

K22v

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.,

cunoscută și ca Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22w

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd., cunoscută și ca Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22x

Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22y

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho și/sau lt.-col. Tun Myint, director executiv

13.8.2009

B.   

SERVICII

K22z

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, președinte

13.8.2009

K22aa

Hantha Waddy Golf Resort

and Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

și Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

13.8.2009

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), cunoscută și ca MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

K23a

Myanmar Economic

Corporation (MEC), cunoscută și ca

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

Președinte, gen.-lt. Tin Aung

Myint Oo,

col. Ye Htut sau gen. de brigadă

Kyaw Win

Director executiv: Gen. de brigadă (în rezervă) Thura Myint Thein

13.8.2009

K23b

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Col. Khin Maung Soe

13.8.2009

K23c

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23d

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Col. Khin Maung Soe

13.8.2009

K23e

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

13.8.2009

K23f

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23g

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

13.8.2009

K23h

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

13.8.2009

K23i

Mec Myanmar Cable Wire Factory, cunoscută și ca Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

13.8.2009

K23j

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

13.8.2009

K23k

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23l

Gypsum Mine

Thibaw

 

13.8.2009

III.   ÎNTREPRINDERI COMERCIALE ÎN PROPRIETATEA GUVERNULUI

K24a

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise, cunoscută și ca Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township, Yangon

Director executiv: Win Htain (Ministerul Minelor)

13.8.2009

K25a

Myanmar Defence Products Industry, cunoscută și ca Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Ministerul Apărării)

13.8.2009

K26a

Myanmar Timber Enterprise, cunoscută și ca Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon și 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Director executiv: Win Tun

13.8.2009

K27a

Myanmar Gems Enterprise, cunoscută și ca Myanma Gems Enterprise

(Ministerul Minelor), Sediul central, clădirea 19, Naypyitaw

Director executiv: Thein Swe

13.8.2009

K28a

Myanmar Pearls Enterprise, cunoscută și ca Myanma Pearls Enterprise

(Ministerul Minelor), Sediul central, clădirea 19, Naypyitaw

Director executiv: Maung Toe

13.8.2009

K29a

Myanmar Mining Enterprise Number 1, cunoscută și ca Myanma Mining Enterprise Number 1

(Ministerul Minelor), Sediul central, clădirea 19, Naypyitaw

Director executiv: Saw Lwin

13.8.2009

K30a

Myanmar Mining Enterprise Number 2, cunoscută și ca Myanma Mining Enterprise Number 2

(Ministerul Minelor), Sediul central, clădirea 19, Naypyitaw

Director executiv: Hla Theing

13.8.2009

K31a

Myanmar Mining Enterprise Number 3, cunoscută și ca Myanma Mining Enterprise Number 3

(Ministerul Minelor), Sediul central, clădirea 19, Naypyitaw

Director executiv: San Tun

13.8.2009

K32a

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI), cunoscută și ca Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Telefon: 095-1-660437, 662324, 650822

Director executiv: Kyaw Win

Director: Win Tint

13.8.2009

K33a

Myanmar Paper & Chemical Industries, cunoscută și ca Myanma Paper & Chemical Industries

 

Director executiv: Nyunt Aung

13.8.2009

K34a

Myanma General and Maintenance Industries, cunoscută și ca Myanmar General and Maintenance Industries

 

Director executiv: Aye Mauk

13.8.2009

K35a

Road Transport Enterprise

(Ministerul Transporturilor)

Director executiv: Thein

Swe

13.8.2009

K36a

Inland Water Transport

No. 50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar

Director executiv: Soe Tint

13.8.2009

K37a

Myanma Shipyards, cunoscută și ca Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

Director executiv: Kyi Soe

13.8.2009

K38a

Myanma Five Star Line, cunoscută și ca Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

Director executiv: Maung Maung Nyein

13.8.2009

K39a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries, cunoscută și ca Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

Director executiv: Hla Myint Thein

13.8.2009

K40a

Myanmar Infotech, cunoscută și ca Myanma Infotech

 

(Ministerul Poștei și Telecomunicațiilor)

13.8.2009

K41a

Myanma Industrial Construction Services, cunoscută și ca Myanmar Industrial Construction Services

No. (1),

Thitsa Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar

Director executiv: Soe Win

13.8.2009

K42a

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise, cunoscută și ca Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

13.8.2009

IV.   COMPANII MASS-MEDIA ÎN PROPRIETATEA STATULUI IMPLICATE ÎN PROMOVAREA POLITICILOR ȘI PROPAGANDEI REGIMULUI

K43a

Myanmar News and Periodicals Enterprise, cunoscută și ca Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95-1-200810, +95-1-200809)

Director executiv: Soe Win (soție: Than Than Aye, membră a MWAF)

13.8.2009

K44a

Myanmar Radio and Television (MRTV), cunoscută și ca Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95-1-527122, +95-1-527119)

Director general: Khin Maung Htay (soție: Nwe New, membră a MWAF)

13.8.2009

K45a

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(tel: +95-1-600294)

 

13.8.2009

K46a

Myanma Motion Picture Enterprise, cunoscută și ca Myanmar Motion Picture Enterprise

 

Director executiv: Aung Myo Myint (soție: Malar Win, membră a MWAF)

13.8.2009”


ANEXA II

„ANEXA VII

Lista întreprinderilor deținute sau controlate de către guvernul Birmaniei/Myanmar sau de către membrii acestuia sau persoane asociate acestora, menționate la articolul 15

Denumire

Adresă

Director/Proprietar/informații suplimentare

Data includerii pe listă

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

SERVICII

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Gen. de brigadă Win Hlaing (K1a, Anexa II) și U Tun Kyi, directori executivi

25.10.2004

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554-556, Merchant Street,

la intersecția cu 35thththth Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, director general

25.10.2004

III.   ÎNTREPRINDERI COMERCIALE ÎN PROPRIETATEA GUVERNULUI

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Ministerul Energiei Electrice 2),

director executiv: Dr. San Oo, alias Sann Oo

29.4.2008

2.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(Ministerul Energiei Electrice 2),

director executiv: Tin Aung

27.4.2009

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Director executiv: Kyaw Htoo (Ministerul Comerțului)

29.4.2008

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Ministerul Industriei 2), director executiv: Oo Zune

29.4.2008

5.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Ministerul Cooperativelor),

director executiv: Hla Moe

29.4.2008

IV.   ALTELE

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, Anexa II)

10.3.2008

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

 

 (1)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

3.

Htoo Furniture, cunoscută și ca Htoo Wood Products, cunoscută și ca Htoo Wood based Industry, cunoscută și ca Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon și 5 Pyay Road, Hlaing, Yangon

Tay Za

29.4.2008

5.

Treasure Hotels and Resorts (inclusiv Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Aureum Palace Hotels And Resorts (inclusiv Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

Clubul de fotbal Yangon United

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd, cunoscută și ca Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

13.

Kanbawza Bank

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, Anexa II)

10.3.2008

14.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Președinte: Khin Shwe (J5a, Anexa II), Director executiv: Zay Thiha (J5c, Anexa II)

10.3.2008

15.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, Anexa II)

10.3.2008

16.

Max Myanmar Co. Ltd (inclusiv Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw, alias Phoe Zaw (J12a, Anexa II), Daw Htay Htay Khaing, (J12b, Anexa II), soția lui Zaw Zaw, Director executiv: U Than Zaw

10.3.2008

17.

Hsinmin Cement Plant

Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Col. Aung San (K8a, Anexa II)

10.3.2008

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann, alias Shwe Mann Ko Ko (A3c, Anexa II) și Tay Za

10.3.2008

19.

Myanmar Land And Development

 

Col. (în rezervă) Thant Zin (K6a, Anexa II)

10.3.2008

20.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing, alias Chit Khine (J13a, Anexa II)

10.3.2008

21.

Eden Hotels and Resorts (inclusiv Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Restaurant Signature și Garden Café Bistro, Yangon; Restaurant Eden BBB, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

Director general: Chit Khaing, alias Chit Khine (J13a, Anexa II)

 (1)

22.

Golden Flower Co., Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Director general: Aung Htwe (J15a, Anexa II),

proprietar: Kyaw Myint (J17a, Anexa II)

10.3.2008

23.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, Anexa II)

10.3.2008

24.

National Development

Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

25.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/245323/254812

Fax: 00 95 1 252806

E-mail: aone@mptmail.net.mm

Director general: U Yan Win

10.3.2008

26.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon și 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, Anexa II)

10.3.2008

27.

Filiale ale Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Președinte/Director: Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, Anexa II)

29.4.2008

28.

Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

Președinte/Director: Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, Anexa II)

 (1)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Președinte/Director: Htay Myint (J6a, Anexa II)

10.3.2008

30.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Președinte/Director: Htay Myint (J6a, Anexa II)

10.3.2008

31.

Yuzana Hotels (inclusiv Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

Președinte/Director: Htay Myint

 (1)

32.

Myangonmyint Co (întreprindere deținută de USDA)

 

 

10.3.2008

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd.

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Directori: «Dagon» Win Aung (J21a, Anexa II) și Daw Moe Mya Mya (J21b, Anexa II)

29.4.2008

34.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

În proprietatea Dagon International. Directori: «Dagon» Win Aung (J21a, Anexa II),

Daw Moe Mya Mya (J21b, Anexa II) și Ei Hnin Pwint, alias Chistabelle Aung (J21c, Anexa II)

29.4.2008

35.

IGE Co Ltd

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tel: 95-1-558266

Fax: 95-1-555369

și

No. H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Tel: 95-67-41-4211

Directori Nay Aung (D15e, Anexa II) și Pyi (Pye) Aung (D15g, Anexa II) și

director executiv Win Kyaing

29.4.2008

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

Deținută de familia lui Aung Thaung (Ministerul Industriei 1) (D15a, Anexa II)

27.4.2009

37.

Queen Star Computer Company

 

Deținută de Nandar Aye (A2c, Anexa II), fiica lui Maung Aye

27.4.2009

38.

Htay Co.

 

Deținută de gen.-mr. Hla Htay Win (A9a, anexa II)

27.4.2009

39.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street,Bahosi Ward,

Lanmadaw,

Yangon

Tel: 95-1-21-0514

E-mail: mother.trade@mptmail.net.mm

Director Aung Myat, alias Aung Myint (J22a, Anexa II)

29.4.2008

40.

Kyaw Tha Company și Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel: 95-1-296733

Fax: 95-1-296914

E-mail:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Site web: http://www.kyawtha.com

Director: U Win Lwin (J23a, Anexa II),

Director executiv: Maung Aye

29.4.2008

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

Proprietar: Aung Zaw Ye Myint (J26a, Anexa II), fiul gen. Ye Myint (anterior A9a)

29.4.2008

42.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp Yangon

Tel: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp Yangon

Tel: 95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp

Yangon

Tel: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp Yangon

Tel: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp Yangon

Tel: 95-1-243178

Proprietar: Kyaing San Shwe (A1i, Anexa II), fiul generalisimului Than Shwe (A1a, Anexa II)

29.4.2008

43.

Sun Tac sau Sun Tec Suntac Int'l Trading Co., Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel: 01- 650021 654463

Proprietar: Sit Taing Aung, fiul lui Aung Phone (fost ministru al Silviculturii)

29.4.2008

44.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Tsp. Tel: 95-1-511098,

514262 E-mail:

mms@mptmail.net.mm

Acționar Kyaw Myo Nyunt (J8c, Anexa II) fiul gen.-mr. Nyunt Tin, ministrul Agriculturii (în rezervă) (J8a, Anexa II)

29.4.2008

45.

Myanmar Information and Communication Technology, cunoscută și ca Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

Proprietar în participațiune: Aung Soe Tha (D20e, Anexa II)

29.4.2008

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Proprietar: Yin Win Thu, Partener:

Nandar Aye (A2c, Anexa II)

29.4.2008

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel: 95-1-204013,

95-1-204107

Adresă e-mail:

forevergroup@mptmail.net.mm

Director executiv: Daw Khin Khin Lay Membru al consiliului director: Khin Maung Htay

Director: Kyaw Kyaw

29.4.2008


(1)  JO: a se introduce data adoptării deciziei.”


12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/43


REGULAMENTUL (UE) NR. 412/2010 AL COMISIEI

din 11 mai 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 12 mai 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/45


DECIZIA COMISIEI

din 9 martie 2010

privind ajutorul acordat întreprinderii Farm Dairy (C 45/08)

[notificată cu numărul C(2010) 1240]

(Numai textul în limba olandeză este autentic)

(2010/269/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) (1), în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu articolul menționat anterior și având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

I.   Procedură

(1)

În contextul examinării unei fișe descriptive transmise în cadrul unei cereri de exceptare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoarele pentru formare (2), Comisia a primit informații cu privire la un ajutor acordat sau care urma să fie acordat întreprinderii Farm Dairy Flevoland. Prin scrisoarea din 29 iunie 2004 (ref. AGR/16887), Comisia a solicitat informații Țărilor de Jos în legătură cu această măsură.

(2)

Autoritățile olandeze au răspuns prin scrisoarea din 28 noiembrie 2005, înregistrată la 29 noiembrie 2005.

(3)

Prin scrisoarea din 22 mai 2007, Comisia a solicitat informații suplimentare, Țările de Jos răspunzând prin scrisoarea din 22 iunie 2007, înregistrată la 25 iunie 2007.

(4)

Măsura a fost inclusă în registrul ajutoarelor nenotificate cu numărul NN 97/05.

(5)

Comisia a luat decizia de inițiere a procedurii la 26 noiembrie 2008, aceasta fiind publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3). Comisia a invitat celelalte state membre și părțile terțe interesate să își prezinte observațiile cu privire la ajutoarele în cauză.

(6)

Țările de Jos au transmis comentariile lor prin scrisoarea din 19 ianuarie 2009, înregistrată în aceeași zi.

(7)

Prin scrisoarea din 18 mai 2009, Comisia a primit observațiile prezentate de Farm Dairy, ca terță parte interesată. Urmare a unei cereri de prelungire a termenului limită și având în vedere circumstanțele speciale prezentate de Farm Dairy, prin scrisoarea din 15 iunie 2009, înregistrată la 18 iunie 2009, Comisiei i-au fost transmise anexe în completarea scrisorii din 18 mai 2009. Aceste observații au fost transmise autorităților olandeze prin scrisoarea din 24 iunie 2009. La rândul lor, autoritățile din Țările de Jos au răspuns prin scrisoarea din 17 iulie 2009 înregistrată în aceeași zi.

(8)

Prin scrisoarea din 18 septembrie 2009, Comisia a formulat întrebări suplimentare pentru Țările de Jos. Acestea au solicitat, prin scrisoarea din 16 octombrie 2009, o prelungire a termenului limită pentru răspuns până la 18 noiembrie 2009. Prelungirea respectivă a fost acordată prin scrisoarea din 10 noiembrie 2009. Prin scrisoarea din 23 noiembrie, înregistrată în aceeași zi, Țările de Jos au furnizat informații suplimentare.

II.   Descriere

II.1.   Contextul măsurii

(9)

Farm Dairy este o fabrică de produse lactate. Aceasta s-a mutat la Lelystad, unde se află în prezent, în Flevoland, regiune vizată de obiectivul nr. 1. La 24 august 1998, întreprinderea Farm Dairy a înaintat o cerere de ajutoare pentru investiții în temeiul punctului 3.3 din DOCUP („Enig Programmeringsdocument” – Document unic de programare) al provinciei Flevoland. Prin instalarea întreprinderii se prevedea crearea de locuri de muncă directe și indirecte în regiune.

(10)

La 23 septembrie 1998 provincia a avizat favorabil cererea de ajutoare respectivă. Luând decizia menționată, provincia Flevoland se baza, între altele, pe perspectivele favorabile în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, mediul, reducerea costurilor de transport al laptelui (până la momentul respectiv laptele produs în Flevoland era prelucrat în afara regiunii, chiar și în Belgia) și rentabilitatea întreprinderii. Farm Dairy prevedea încheierea de contracte cu producătorii de lapte din Flevoland, precum și de convenții cu un cunoscut lanț de supermarketuri, ceea ce urma să asigure desfacerea produselor lactate. Farm Dairy prevedea prelucrarea a 48 de milioane de kilograme de lapte pe an.

(11)

Provincia a înaintat o cerere de cofinanțare pe lângă ministerul agriculturii (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit – LNV), precum și o cerere de evaluare a proiectului. Se pare că a existat o divergență de opinii între provincia Flevoland și „Directie Noordwest” din cadrul ministerului LNV cu privire la cererea de cofinanțare, în special în ceea ce privește caracterul novator al proiectului. Din acest motiv, a fost consultat un centru de informare și cunoștințe (IKC) care a emis un al doilea aviz, transmis la 17 decembrie 1998, care prezintă calitățile proiectului în materie de ocupare a forței de muncă, debușeuri și rentabilitate. Concluzia acestui al doilea aviz este totuși că proiectul are un caracter novator redus deoarece procesul de producție în sine nu aduce noutăți, chiar dacă utilizează tehnici de vârf; proiectul conține însă inovații în ceea ce privește piața. Al doilea aviz ia în considerație mai multe criterii, cum sunt dezvoltarea regiunii și perspectivele financiare ale proiectului. Având în vedere faptul că rezultatele benefice ale proiectului urmează să se facă simțite mai ales la nivelul provinciei (și mai puțin la nivel național), sistemul obișnuit de repartizare a cofinanțării subvențiilor a fost revizuit, în sensul că a crescut cota-parte a provinciei.

(12)

Ca urmare a poziției LNV, provincia a emis o decizie de acordare a unei subvenții în sumă totală de 1 575 000 de milioane NLG (respectiv, 715 909 EUR) întreprinderii Farm Dairy și i-a comunicat acesteia intenția de a acorda subvenția la 3 martie 1999. Această subvenție urma să fie finanțată prin contribuții provenind din Fondul european de orientare și de garantare agricolă (FEOGA), de la guvernul central și de la provincie.

(13)

Ca urmare a îndoielilor privind posibilitatea obținerii unei autorizări a ajutorului din partea Comisiei Europene, LNV a luat hotărârea de a nu acorda finanțarea publică și a comunicat provinciei această decizie prin scrisoarea din 14 septembrie 1999.

(14)

În urma unui control efectuat de Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, aceasta a decis că proiectul nu va putea fi finanțat prin intermediul DOCUP și, în consecință, nu se va acorda partea din finanțare provenind din FEOGA. Comisia a comunicat această decizie provinciei prin scrisoarea din 25 iunie 1999.

(15)

Cu toate acestea, provincia a decis să finanțeze proiectul numai pe baza fondurilor proprii. Farm Dairy a fost informată de acordarea definitivă a subvenției și de plata acesteia prin scrisoarea din 20 noiembrie 2000.

(16)

La 23 februarie 2001, a avut loc o întâlnire informală între funcționari ai Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală și reprezentanți ai provinciei Flevoland, la cererea acestora din urmă. Se pare că la această reuniune funcționarii ar fi arătat că ajutorul pentru Farm Dairy nu e compatibil cu piața comună și ar trebui recuperat, chiar dacă se reutilizează fondurile în cadrul altui proiect.

(17)

Provincia a decis să acorde ajutorul sub forma unei despăgubiri către Farm Dairy pentru prejudiciul suferit din cauza retragerii deciziei de acordare a ajutorului. Valoarea acestei despăgubiri era egală cu suma pe care ar fi primit-o Farm Dairy dacă ar fi fost autorizată acordarea ajutorului. În fapt, întrucât decizia de acordare nu prevedea posibilitatea de retragere a ajutorului, provincia s-a considerat legată de această decizie și obligată să acorde ajutorul, estimând că altfel s-ar putea confrunta cu acțiuni în justiție inițiate de Farm Dairy. Provincia a comunicat propunerea sa privind despăgubirea întreprinderii Farm Dairy prin scrisoarea din 10 mai 2001. Farm Dairy a acceptat propunerea respectivă prin scrisoarea din 21 mai 2001.

II.2.   Temei juridic

(18)

Ajutorul fusese acordat inițial în cadrul DOCUP al provinciei Flevoland, ca ajutor pentru investiții în temeiul punctului 3.3 din DOCUP. După aceea și din motivele explicate anterior, ajutorul a fost acordat ca despăgubire pentru pierderile înregistrate ca urmare a deciziei de retragere a acordării ajutorului.

II.3.   Cuantumul ajutorului

(19)

Ajutorul se ridică la 1 575 000 NLG (715 909 EUR). Această sumă reprezintă 8,5 % din valoarea investițiilor totale care se ridică la 18 597 000 NLG (8 438 951 EUR).

II.4.   Beneficiar

(20)

Beneficiarul ajutorului este Farm Dairy Holding B.V., situată la Lelystad, fabrică de produse lactate (între altele, iaurturi și deserturi pe bază de lapte).

II.5.   Durata măsurii

(21)

Ajutorul a fost acordat pentru perioada 1 octombrie 1998-1 mai 2000, adică perioada de derulare a proiectului Farm Dairy, decizia de acordare fiind luată la 3 martie 1999.

III.   Argumentele prezentate de Comisie în contextul inițierii procedurii de investigație

(22)

Comisia a inițiat procedura de investigație prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din TFUE deoarece avea îndoieli serioase în ceea ce privește compatibilitatea acestor ajutoare cu piața internă.

(23)

Pentru început, Comisia a analizat în special compatibilitatea măsurilor în cauză sub aspectul ajutoarelor pentru investiții și al ajutoarelor de despăgubire a daunelor.

(24)

În cazul ajutoarelor pentru investiții, Comisia a aplicat normele aplicabile la momentul acordării ajutorului, și anume orientările privind ajutoarele de stat referitoare la investițiile în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole (4) (denumite în continuare „orientări”), având în vedere că ajutorul respectiv se referă o investiție. Aceste orientări exclud, în general, ajutoarele pentru investiții în sectorul laptelui de vacă și al produselor obținute din acest tip de lapte, cu excepția cazului în care se aplică una dintre excepțiile menționate la punctul 2.3 din anexa la Decizia 94/173/CE a Comisiei din 22 martie 1994 de stabilire a criteriilor adoptate pentru investițiile privind ameliorarea condițiilor de prelucrare și de comercializare a produselor agricole și forestiere (5). Excepțiile se referă între altele la investițiile conținând elemente importante de inovație. În acest sens, în decizia de inițiere a procedurii Comisia a ajuns la concluzia că nu dispune de suficiente elemente care să îi permită să considere că ajutorul respectiv îndeplinește condițiile necesare pentru a beneficia de una dintre excepțiile prevăzute. Punctul 3 litera (d) din orientări prevede posibilitatea declarării anumitor ajutoare ca fiind compatibile dacă sunt eligibile pentru o cofinanțare. În decizia de inițiere a procedurii, Comisia a concluzionat că în cazul dat nu se putea aplica această posibilitate, având în vedere că o scrisoare a Comisiei către Țările de Jos din data de 25 iunie 1999 refuza orice finanțare prin intermediul DOCUP.

(25)

De asemenea, Comisia a analizat argumentul autorităților olandeze conform cărora ajutorul a fost acordat ca despăgubire pentru daunele înregistrate în urma unei erori comise de autorități prin acordarea, într-o primă etapă, a ajutorului care s-a dovedit apoi a fi ilegal și poate incompatibil. Comisia a concluzionat că întreprinderea beneficiară nu putea totuși avea o încredere legitimă în caracterul legal al ajutorului dacă acesta nu fusese acordat prin respectarea procedurii prevăzute. Prin urmare, Comisia și-a exprimat îndoielile în ceea ce privește faptul că despăgubirea constituie o justificare adecvată pentru a concluziona că măsura respectivă nu constituie un ajutor.

(26)

Deoarece autoritățile olandeze nu au prezentat niciun alt temei juridic, Comisia a concluzionat că există încă îndoieli cu privire la compatibilitatea măsurilor în cauză și estima că nu este exclus ca acestea să fie ajutoare de funcționare.

IV.   Observații prezentate de terți

(27)

Pentru început, întreprinderea Farm Dairy își exprimă surprinderea față de publicarea deciziei de inițiere a procedurii oficiale de investigație, deoarece era convinsă că dosarul fusese închis de mult timp. Farm Dairy se plânge apoi că nu a putut exercita nicio influență asupra corespondenței dintre provincia Flevoland și Comisie deoarece a fost informată cu privire la investigația Comisiei numai în momentul inițierii procedurii oficiale de investigație.

(28)

Observațiile întreprinderii Farm Dairy se structurează în patru părți: în primul rând, contextul general al măsurii și încrederea legitimă a beneficiarului, în al doilea rând, aplicarea măsurilor din DOCUP al provinciei Flevoland, în al treilea rând, o evaluare a Deciziei 94/173/CE și, în al patrulea rând, contestarea aplicării de dobânzi compuse în eventualitatea unei decizii negative cu recuperare a ajutorului.

IV.1.   Contextul general al măsurii

(29)

În luna august 1998, Farm Dairy a înaintat provinciei Flevoland o cerere de subvenție în cadrul DOCUP 1994-1999. Respectivul DOCUP punea accent în special pe necesitatea extinderii posibilităților de prelucrare și de comercializare a produselor agricole în provincia Flevoland. În acest context, proiectul întreprinderii Farm Dairy părea foarte promițător deoarece avea ca obiectiv construirea la Lelystad a unei fabrici independente de prelucrare a laptelui.

(30)

Farm Dairy prezintă a posteriori rezultatele pozitive ale construirii fabricii de la Lelystad: dezvoltarea concurenței pe piața olandeză a produselor lactate, dominată la acea vreme de Friesland Coberco și de Campina Melkunie; proximitatea furnizorilor de lapte; inovații („make-to-order system”); introducerea de recipiente de 2 litri pe piața olandeză; sporirea gradului de ocupare a forței de muncă într-o regiune vizată de „obiectivul nr. 1”; stimularea creșterii economice în regiune. În acea perioadă, Farm Dairy avea intenția de a dezvolta pe piața olandeză o linie de produse speciale și novatoare.

(31)

Farm Dairy arată că cererea de subvenție a fost evaluată pozitiv de provincia Flevoland și de ministerul agriculturii (LNV) pe baza unui aviz independent al IKC care concluziona că proiectul este parțial novator. S-a semnat deci, la 24 februarie 1999, o convenție între provincie și întreprinderea Farm Dairy prin care se acorda o subvenție în cadrul măsurii 3.3 din DOCUP al provinciei Flevoland. Farm Dairy subliniază că abia în 2001 a fost informată de provincia Flevoland că ajutorul nu fusese autorizat avându-se în vedere normele privind ajutoarele de stat. Pentru a evita o procedură juridică, provincia a propus plata unei despăgubiri. Farm Dairy arată că în decizia de inițiere se menționează că în cursul unei conversații între provincie și Comisie a fost evocată incompatibilitatea ajutorului. Or, provincia îi transmisese întreprinderii Farm Dairy că un funcționar al Comisiei ar fi sugerat că putea fi plătită o despăgubire. Având în vedere aceste elemente, Farm Dairy arată că putea avea o încredere legitimă în faptul că dosarul era închis.

(32)

În ceea ce privește intensitatea ajutorului, Farm Dairy arată că intensitatea finală a ajutorului era de […] (6) % din costurile reale ale investiției, contrar cifrei de 8,5 % din costurile estimate ale investiției. Acest procent este net inferior procentelor autorizate (de exemplu, pentru întreprinderile mici și mijlocii).

IV.2.   Observațiile întreprinderii Farm Dairy referitoare la o evaluare în raport cu DOCUP al provinciei Flevoland

(33)

Provincia Flevoland a evaluat măsura în raport cu măsura 3.3 din DOCUP al provinciei Flevoland al cărei obiect este stimularea noilor activități agricole, având drept obiective crearea de locuri de muncă și acțiuni ecologice. Farm Dairy își exprimă surprinderea față de faptul că măsura este calificată de Comisie drept măsură care trebuie evaluată în raport cu punctul 3.2 din DOCUP al provinciei Flevoland referitor la Regulamentul (CEE) nr. 866/90 al Consiliului din 29 martie 1990 privind ameliorarea condițiilor de prelucrare și de comercializare a produselor agricole (7). O evaluare sub acest aspect duce la obligația de respectare a criteriilor pentru investiții de la punctul 2.3 din anexa la Decizia 94/173/CE.

(34)

Întreprinderea Farm Dairy arată că, în opinia sa, sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul 3.3 din DOCUP al provinciei Flevoland: și anume, în 2000 Farm Dairy crease 61 de locuri de muncă (față de 35 cum se prevăzuse inițial) și investise în total suma de […] milioane NLG față de 18,5 milioane cât se prevăzuse inițial. În plus, investiția a avut rezultate pozitive din punct de vedere ecologic: s-a înregistrat o diminuare a emisiilor de CO2 și a utilizării de carburanți datorită proximității furnizorilor de lapte. Conceptul novator al sistemului „make-to-order” a redus nevoia de capacități frigorifice care consumă multă energie.

(35)

Farm Dairy a încheiat acest punct arătând că subvenția ar fi trebuit aprobată de Comisie în cadrul măsurii prevăzute la punctul 3.3 din DOCUP al provinciei Flevoland și nu în cadrul măsurii prevăzute la punctul 3.2 din același document.

IV.3.   Observațiile întreprinderii Farm Dairy referitoare la o evaluare în raport cu Decizia 94/173/CE

(36)

Farm Dairy estimează în primul rând că ajutorul este compatibil cu criteriile enunțate la punctul 1.1 din anexa la Decizia 94/173/CE, deoarece, așa cum se arată anterior, investiția a fost benefică pentru mediul înconjurător și conține inovații tehnologice. În plus, proximitatea furnizorilor de lapte a permis reducerea costurilor intermediare de colectare a laptelui, iar conceptul de centralizare a lanțului de producție într-o întreprindere a permis o distribuție directă.

(37)

În al doilea rând, Farm Dairy estimează că ajutorul respectiv satisface cerințele enunțate prin criteriile menționate la punctul 2.3 din anexa la Decizia 94/173/CE menționată anterior.

(38)

Farm Dairy susține în special că investiția comportă elemente importante de inovație deoarece: în primul rând, procesul intern al întreprinderii se bazează pe un sistem „make-to-order”, ceea ce înseamnă că materia primă, laptele, este prelucrată în interiorul întreprinderii, obținându-se un produs finit care este ambalat la fața locului și încărcat imediat în camioane frigorifice. Prin urmare, se elimină necesitatea de a recurge la un centru logistic de distribuție. De asemenea, prin acest sistem aportul inițial de lapte corespunde exact cantității de comenzi în curs. Prin urmare, se reduc simțitor costurile frigorifice aferente transportului de lapte de la fabrică. Farm Dairy subliniază că a investit în linii de pasteurizare cu randament ridicat în ceea ce privește necesarul de energie. Procesul de producție respectiv a contribuit la calitatea superioară a produselor Farm Dairy.

(39)

În al doilea rând, Farm Dairy arată că există inovații și la nivelul producției, și anume prin introducerea pe piața olandeză a unor recipiente de 2 litri din polietilenă. În 1999, Farm Dairy era prima întreprindere de produse lactate care a introdus pe piață un astfel de recipient. În acea perioadă, erau disponibile numai recipiente mai mici din carton. În acest scop, Farm Dairy a importat din Statele Unite un utilaj special pentru fabricarea recipientelor respective. În 1999, cererea de astfel de recipiente nu era încă foarte importantă, începând să crească foarte mult numai în 2004. Din 2004, Farm Dairy ambalează peste […] de milioane de litri de lapte în recipiente de 2 litri, ceea ce înseamnă […] % din producția sa totală de lapte. Farm Dairy anexează la aceste observații un articol din presă care prezintă inovația sa, precum și statistici ale întreprinderii indicând creșterea proporției de lapte vândut în recipiente de 2 litri în perioada 1999-2008.

(40)

Farm Dairy anexează la observațiile sale și un raport intitulat „Inovații ale Farm Dairy la vremea cererii DOCUP în 1998”, elaborat de […], care era în acea perioadă […] la concurentul […]. Farm Dairy subliniază că din acest raport independent reiese că introducerea pe piața olandeză a recipientelor de 2 litri din polietilenă constituie un aspect revoluționar în măsura în care cele două societăți dominante (Friesland Coberco și Campina Melkunie) au încercat să frâneze introducerea acestui tip de ambalaj. Acest recipient prezenta numeroase avantaje în comparație cu recipientele din carton disponibile în acea perioadă. Farm Dairy era prima întreprindere din Țările de Jos care utiliza acest recipient. Mai mult, conceptul logistic al întreprinderii (lanț de producție într-o singură întreprindere) permite o durată mai lungă de conservare a laptelui deoarece nu există centre logistice de distribuție și nici necesitatea unor linii de aprovizionare extinse.

(41)

Farm Dairy furnizează de asemenea un tabel care prezintă costurile specifice investiției privind producția de recipiente de 2 litri separat de restul costurilor investiției. La construirea întreprinderii Farm Dairy s-au instalat patru linii de îmbuteliere, dintre care una pentru îmbutelierea în recipiente de 2 litri. Și aceste costuri sunt prezentate separat de celelalte costuri ale investiției.

(42)

Farm Dairy arată de asemenea că la vremea cererii ajutorului pentru investiții își propunea lansarea unei linii de produse specifice: smântână în pahare de plastic, iaurturi cu fructe și alte deserturi care urmau să fie create pe bază de smântână și de fructe.

(43)

Față de criteriul menționat la punctul 2.3 din anexa la Decizia 94/173/CE privind evoluția cererii, Farm Dairy arată că cererea provine esențialmente de la supermarketuri și că acestea au fost extrem de entuziasmate la ideea apariției unui nou actor pe piață. Încă de la început, Farm Dairy a încheiat contracte de livrare cu principalele supermarketuri din Țările de Jos.

(44)

În ceea ce privește excepția referitoare la faptul că nu există suficiente capacități, precum și la existența de debușeuri reale și sigure, din reacția supermarketurilor menționată la considerentul 43 reiese că existența debușeurilor reale și sigure era clar demonstrată. Faptul că nu există suficiente capacități reiese, în opinia întreprinderii Farm Dairy, din decizia autorităților olandeze din domeniul concurenței (NMa) din 23 decembrie 1998 în contextul preluării întreprinderii de produse lactate De Kievit de către Friesland Coberco Dairy Foods. Țările de Jos importă cantități de lapte pentru prelucrare mai mari decât cele exportate. Balanța import-export arată că peste 2,5 % din laptele prelucrat în Țările de Jos este lapte importat. Farm Dairy a dedus din toate aceste informații că pe piața laptelui proaspăt din Țările de Jos nu există capacități în exces.

(45)

În subsidiar, Farm Dairy menționează că furnizorii de lapte din Flevoland au optat să nu mai livreze lapte întreprinderii Campina Melkunie, clientul lor, pentru a livra laptele obținut întreprinderii Comelco din Belgia. Totuși, preluarea întreprinderii Comelco de către Campina Melkunie în 1991, realizată efectiv în 1996, a forțat furnizorii de lapte să caute o alternativă. Această alternativă a fost sosirea, în 1999, a întreprinderii Farm Dairy.

(46)

Farm Dairy concluzionează acest punct arătând dificultățile întâmpinate în găsirea de informații mai exacte la 10 ani după evenimente și pune în discuție durata procedurii între Comisie și Țările de Jos.

IV.4.   Plata unei rate a dobânzii compuse

(47)

Pentru a contesta impunerea unei rate a dobânzii compuse începând cu data acordării ajutorului, Farm Dairy invocă durata procedurii și încrederea sa legitimă în faptul că dosarul părea să fi fost închis. Întreprinderea Farm Dairy nu poate fi considerată răspunzătoare de faptul că dosarul a rămas inactiv pentru o perioadă atât de lungă, ceea ce a dus la acumularea ratelor dobânzii. De aceea Farm Dairy solicită aplicarea unei rate a dobânzii simple, având în vedere că, dacă ar fi dispus de indicii care să dovedească ilegalitatea ajutorului și dacă ar fi avut de ales, ar fi ales rambursarea sumei mai devreme.

(48)

Cererea întreprinderii Farm Dairy se bazează pe comunicarea Comisiei din 8 mai 2003 care arată că, până în acel moment, nu era clar ce tip de rată a dobânzii urma să fie aplicat. În virtutea principiului egalității, Farm Dairy solicită Comisiei să decidă neaplicarea ratei dobânzii compuse pentru perioada anterioară datei de 8 mai 2003.

V.   Observații prezentate de Țările de Jos

(49)

Prin scrisoarea din 19 ianuarie 2009, Țările de Jos au prezentat observațiile lor cu privire la decizia Comisiei de a deschide procedura prevăzută în articolul 108 alineatul (2) din TFUE împotriva ajutorului nenotificat. Reacția Țărilor de Jos se limitează la a arăta că nu au de transmis informații suplimentare deoarece au furnizat deja toate informațiile în cadrul procedurii de investigație preliminare.

(50)

Ca urmare a observațiilor întreprinderii Farm Dairy, Comisia și-a exprimat dorința de a obține informații suplimentare. În acest scop, Comisia a solicitat Țărilor de Jos să indice dacă introducerea recipientelor de 2 litri este o inovație, astfel cum a indicat Farm Dairy, și dacă s-a ținut seama de acest aspect la evaluarea proiectului de către autoritățile olandeze. În ceea ce privește procesul „make-to-order”, Comisia a solicitat Țărilor de Jos să comenteze informațiile furnizate de Farm Dairy conform cărora procesul constituia o inovație la vremea cererii ajutorului pentru investiții. În ultimul rând, Comisia a solicitat Țărilor de Jos să facă observații privind existența debușeurilor reale și faptul că nu existau suficiente capacități la momentul acordării ajutorului, furnizând în acest sens toate analizele și documentele utile.

(51)

În ceea ce privește introducerea recipientelor de 2 litri, Țările de Jos au arătat că în 1999 acest lucru constituia efectiv o inovație. În acest sens, Țările de Jos se sprijină pe studii realizate de TNO (8), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) și de [x]*, un lanț de supermarketuri. Țările de Jos au furnizat raportul TNO, precum și scrisorile furnizate de NZO și de [x]. Din aceste informații reiese că într-adevăr Farm Dairy a fost primul producător care a introdus pe piața olandeză recipiente de 2 litri și că acestea constituiau o inovație în 1999, având în vedere că înainte laptele se vindea numai în recipiente din carton de un litru sau de un litru și jumătate.

(52)

La evaluarea efectuată de IKC acest aspect nu a fost luat în considerație, iar provincia Flevoland nu era la curent cu acest aspect. Țările de Jos au arătat că acest aspect ar fi modificat fără îndoială avizul emis de IKC la acea vreme, și anume avizul emis cu privire la caracterul novator al proiectului. Având în vedere că IKC nu mai există, este însă imposibil să i se solicite un al doilea aviz.

(53)

La cererea Comisiei, Țările de Jos au transmis o documentație detaliată privind costurile aferente numai investiției specifice pentru introducerea recipientelor de 2 litri. Conform situației respective, pentru investiția specifică privind recipientele de 2 litri s-a afectat suma de 1 840 000 NLG (834 956 EUR). Autoritățile olandeze au adăugat la această sumă costul unui sfert din liniile de îmbuteliere, având în vedere că dintre cele patru linii de îmbuteliere una urma să fie dedicată în totalitate umplerii sticlelor de 2 litri. Suma se ridică astfel la 2 936 250 NLG (1 332 412 EUR), ajungând deci, în total, la 4 776 250 NLG (2 167 367 EUR).

(54)

În ceea ce privește conceptul „make-to-order”, Comisia a solicitat Țărilor de Jos să comenteze caracterul novator al acestuia și să arate dacă observațiile prezentate de Farm Dairy puteau modifica evaluarea inițială, conform căreia proiectul avea un caracter novator redus Țările de Jos au răspuns că în avizul IKC se considera că proiectul are caracter parțial novator deoarece nu conține inovații privind produsele, ci privind piața. Evaluarea a fost efectuată în cadrul unei cereri de cofinanțare de către ministerul agriculturii. Țările de Jos avansează totuși alte argumente pentru a dovedi caracterul novator al proiectului: se pare că sistemul „make-to-order” ar fi sporit eficacitatea livrării laptelui, facilitând conservarea laptelui pe perioade mai mari într-o țară unde se consumă în principal lapte pasteurizat (și nu lapte sterilizat care se conservă mai mult timp). Țările de Jos citează și studiul realizat de TNO cu privire la caracterul novator al sistemului „make-to-order”. Acest studiu arată că, la vremea respectivă, sistemul principal era sistemul „make-to-stock” în care se depozitează o anumită cantitate pentru a fi vândută mai târziu. Timpul de livrare se reduce, dar se reduce și flexibilitatea față de nevoile clienților, „cum sunt supermarketurile”. Sistemul „make-to-order” însă permite satisfacerea acestei nevoi de flexibilitate. Prin urmare, Țările de Jos concluzionează că respectivul concept are caracter novator.

(55)

În ceea ce privește existența debușeurilor și faptul că nu există capacități în exces, Țările de Jos citează un raport din aprilie 1999 al Rabobank International care arată că, din întreaga cantitatea de lapte de fermă prelucrat, se importă 2,5 %. Dacă se ia în considerație laptele de fabrică (lapte pasteurizat pentru a putea fi transportat pe distanțe mai mari), din întreaga cantitate de lapte prelucrat se importă 10,5 %, ceea ce arată, în opinia Țărilor de Jos, că nu există capacități în exces în Țările de Jos. În ceea ce privește existența debușeurilor, Țările de Jos confirmă analiza efectuată de Farm Dairy (a se vedea considerentele 44 și 45). Pe de altă parte, statisticile întreprinderii Farm Dairy arată că pot fi găsite debușeuri. Din scrisoarea din partea [x] reiese de asemenea că vânzările de sticle de 2 litri produse de Farm Dairy au dus la creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii.

VI.   Evaluare

(56)

Comisia constată că articolele 92, 93 și 94 din Tratatul CE (devenite articolele 107, 108 și 109 din TFUE) se aplicau producției de produse lactate și de deserturi pe bază de lapte, în temeiul articolului 23 din Regulamentul (CEE) nr. 804/68 al Consiliului din 27 iunie 1968 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate care se aplica la momentul acordării ajutorului (9).

VI.1.   Existența unui ajutor de stat în înțelesul articolului 107 alineatul (1) din TFUE

(57)

La articolul 107 alineatul (1) din TFUE se prevede că sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

(58)

Măsură acordată de stat: această condiție este îndeplinită dat fiind că măsura este acordată de provincia Flevoland.

(59)

Măsură care duce la afectarea schimburilor comerciale și denaturează sau amenință să denatureze concurența: sectorul produselor lactate este deschis concurenței la nivel comunitar (10) și, prin urmare, foarte sensibil la orice măsură în favoarea producției în unul sau altul dintre statele membre. Mai mult, în cazul în speță, scopul era prelucrarea laptelui în provincia Flevoland, în timp ce înainte laptele era prelucrat parțial în Belgia. Prin urmare, această măsură riscă să denatureze concurența pe piața laptelui și produselor lactate.

(60)

Măsură care favorizează anumite întreprinderi sau producerea anumitor bunuri: ajutorul se acordă unei singure întreprinderi, și anume Farm Dairy.

(61)

Din aceste motive, Comisia concluzionează că măsura respectivă intră sub incidența articolului 107 alineatul (1) din TFUE și constituie un ajutor de stat. Observațiile primite după inițierea procedurii nu au modificat această calificare.

VI.2.   Calificarea măsurii drept ajutor ilegal

(62)

Deoarece ajutorul a fost acordat și plătit fără să fi fost notificat în prealabil, este vorba despre un ajutor ilegal în sensul articolului 1 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 privind normele de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (11).

VI.3.   Evaluarea compatibilității ajutorului

(63)

În decizia de inițiere menționată anterior se specificau două justificări posibile ale ajutorului avansate de autoritățile olandeze. Într-o primă etapă, și anume la acordarea ajutorului, acestea au arătat că e vorba de un ajutor pentru investiții care ar trebui să fie inclus în DOCUP al provinciei Flevoland (a se vedea considerentul 9). După aceea, autoritățile provinciei Flevoland au transformat acest ajutor pentru investiții într-o sumă de despăgubire pentru pierderile înregistrate în urma neacordării ajutorului. Informațiile furnizate de Farm Dairy în cadrul inițierii procedurii vor fi analizate în cadrul secțiunii care se ocupă de compatibilitatea ajutorului ca ajutor pentru investiții. Analiza compatibilității măsurii de ajutor se va structura în două părți: analiza compatibilității ajutorului ca ajutor pentru investiții (VI.3.1) și ca despăgubire (VI.3.2).

(64)

Pentru început, Comisia ar dori totuși să analizeze argumentul avansat de Farm Dairy, care contestă calificarea măsurii de către Comisie ca măsură care intră sub incidența punctului 3.2 din DOCUP al provinciei Flevoland, deși provincia Flevoland prezentase Comisiei măsura ca fiind o măsură care intră sub incidența punctului 3.3 din DOCUP al provinciei Flevoland (a se vedea considerentul 33 și urm.).

(65)

Mai întâi, Comisia este de părere că această dezbatere privește acordarea de fonduri comunitare, ceea ce nu constituie obiectul prezentei decizii care examinează măsura acordată numai pe baza fondurilor provinciei, după ce ministerul LNV a luat notă de refuzul Comisiei de a acorda fonduri comunitare. Evaluarea motivelor pentru care Comisia a refuzat acordarea acestor fonduri comunitare nu intră în cadrul prezentei decizii și ar fi trebuit să fie contestată în timp util în cadrul procedurilor aplicabile acordării de fonduri comunitare. Deoarece refuzul Comisiei de a acorda fonduri comunitare a fost comunicat Țărilor de Jos prin scrisoarea din 25 iunie 1999 și deoarece acestea au luat cunoștință de refuz fără să încerce să conteste măsura (12), această hotărâre nu mai trebuie pusă în discuție în cadrul prezentei decizii.

(66)

Comisia observă totuși că criteriile utilizate pentru evaluarea măsurilor în raport cu normele privind ajutoarele de stat în materie de investiții fac trimitere la același criterii ca și utilizate pentru evaluarea în raport cu punctul 2.3 din DOCUP. În fapt, orientările conțin normele privind ajutoarele aplicabile la momentul acordării ajutorului și, la punctul 3 litera (b) trimit la punctele 1.2 și 2 din anexa la Decizia 94/173/CE. Această decizie aborda în mod general criteriile comunitare pentru selecția investițiilor care pot beneficia de finanțare comunitară în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 866/90 al și al Regulamentului (CEE) nr. 867/90 al Consiliului din 29 martie 1990 privind ameliorarea condițiilor de prelucrare și comercializare a produselor forestiere (13), în scopul armonizării între finanțările comunitare și finanțările naționale. Comisia subliniază totuși că nu aplică Decizia 94/173/CE ca atare, ci numai în măsura în care se face referire la aceasta în orientări.

VI.3.1.   Ajutorul pentru investiții

(67)

Comisia a analizat măsurile în lumina orientărilor aplicabile la momentul acordării măsurii, și anume la 3 martie 1999.

(68)

În temeiul punctului 3 litera (b) din orientări, ajutoarele pentru investiții acordate pentru investițiile menționate la punctul 1.2 a doua și a treia liniuță din anexa la Decizia 94/173/CE a Comisiei nu pot fi considerate compatibile cu piața internă. De asemenea, investițiile excluse în temeiul punctului 2 din aceeași anexă sunt considerate incompatibile cu piața comună dacă nu sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în anexa respectivă.

(69)

Punctul 2.3 din anexa la Decizia 94/173/CE prevede că „în sectorul laptelui de vacă și al produselor obținute din acest tip de lapte se exclud următoarele investiții:

[…];

investiții privind următoarele produse: unt, zer sub formă de praf, lapte praf, ulei de unt, lactoză, cazeină și cazeinat;

investiții privind elaborarea de produse proaspete sau de brânzeturi, cu excepția cazului în care producția comportă elemente importante de inovație în concordanță cu evoluția cererii, cu excepția produselor pentru care s-a demonstrat că nu există suficiente capacități, precum și că există debușeuri reale și sigure și cu excepția elaborării de produse în conformitate cu metodele tradiționale sau ecologice astfel cum sunt definite de legislația comunitară.

Următoarele investiții nu sunt afectate de interdicțiile menționate anterior dacă nu generează o creștere a capacității:

investiții care au drept obiectiv adaptarea la standardele sanitare comunitare;

investiții care au drept obiectiv protecția mediului înconjurător.”

(70)

Rezultă că, a priori, un ajutor pentru investiții privind elaborarea de produse proaspete așa cum este cel analizat în cazul de față nu ar fi compatibil cu piața internă, cu excepția cazului în care această investiție intră sub incidența uneia dintre excepțiile menționate la punctul 2.3 din anexa la Decizia 94/173/CE.

(71)

În decizia de inițiere, una dintre principalele întrebări era aceea de a ști dacă este îndeplinită una dintre excepțiile menționate la punctul 2.3 din anexa la Decizia 94/173/CE. Prin urmare prezenta decizie va analiza cele trei excepții: elemente novatoare substanțiale în producție în concordanță cu evoluția cererii, capacități insuficiente și existența de debușeuri reale și sigure, elaborarea de produse în conformitate cu metodele tradiționale sau ecologice astfel cum sunt definite de legislația comunitară.

(a)   Criteriu privind elementele novatoare substanțiale în concordanță cu cererea

(72)

Din documentele furnizate Comisiei de către Țările de Jos în 2005 rezulta că procesul de producție nu este novator, având în vedere informațiile furnizate la acea vreme. Așa cum se arată în decizia de inițiere, IKC estima că proiectul nu era în întregime novator. În special, se considera că proiectul nu prezintă produse novatoare, ci inovații privind piața, precum și că procesul de producție nu este novator, dar utilizează tehnicile cele mai moderne. Totuși având în vedere faptul că întrunea celelalte criterii evaluate, IKC a concluzionat că proiectul satisface cerințele necesare pentru a beneficia de o subvenție, pe care însă a redus-o (a se vedea considerentul 11).

(73)

Se pune problema de a ști dacă argumentele aduse de Farm Dairy și de Țările de Jos în cadrul inițierii procedurii pot repune în discuție analiza care a fost efectuată la acea vreme în cadrul analizei criteriilor de evaluare a subvențiilor DOCUP. Aceste elemente (a se vedea considerentele 36-46) au demonstrat că partea de investiție care privește noul recipient de doi litri din polietilenă este în întregime novatoare și că Farm Dairy a fost prima întreprindere care a produs și comercializat acest produs pe piața olandeză. Raportul furnizat în acest scop de Farm Dairy menționează caracterul novator și pare credibil în măsura în care a fost elaborat de un expert din sectorul de activitate respectiv care era angajat în acea vreme de o întreprindere concurentă cu Farm Dairy. Raportul respectiv nu pune în discuție analiza efectuată de IKC și de ministerul LNV la acea vreme, dar comportă un element care nu fusese transmis Comisiei înainte de decizia de inițiere a procedurii și care nu fusese menționat în documentele transmise anterior Comisiei. Recipientul de doi litri menționat se bucura deja de mare succes pe piața britanică și pe cea americană. Farm Dairy era prima întreprindere care punea pe piață acest tip de recipient. Farm Dairy s-a dovedit deci a fi un precursor, recipientul de doi litri fiind ulterior utilizat curent în Țările de Jos.

(74)

Pe baza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, Comisia trebuie să ia în calcul diferitele elemente care îi sunt prezentate, precum și să examineze toate punctele de vedere necesare analizei, solicitând informații de la beneficiari pentru a statua în deplină cunoștință a faptelor pertinente la data adoptării deciziei sale (14).

(75)

În cazul în speță, Comisia a solicitat Țărilor de Jos să confirme informațiile furnizate de Farm Dairy. Acestea au confirmat informațiile furnizate de Farm Dairy și au furnizat trei documente independente (a se vedea considerentele 51-53) care demonstrează caracterul novator al investiției privind recipientele de 2 litri. Din informațiile respective reiese, pe de o parte, că, la evaluarea caracterului novator, Țările de Jos nu au luat în considerație elementul de investiții pentru partea privind recipientele de 2 litri, desigur dat fiind că analiza s-a efectuat pe baza criteriilor din DOCUP și nu în mod specific pe baza orientărilor menționate. Pe de altă parte, Țările de Jos au apelat la experți independenți, care cunoșteau piața și modul în care se comercializau pe piață produsele lactate. Studiile efectuate de experții respectivi au arătat că întreprinderea Farm Dairy era efectiv prima întreprindere care a comercializat acest tip de recipiente pe piața olandeză.

(76)

Pe baza acestor informații noi prezentate de autoritățile olandeze și de Farm Dairy ca urmare a inițierii procedurii, Comisia consideră că introducerea și fabricarea recipientelor de 2 litri are caracter novator.

(77)

În ceea ce privește conceptul „make-to-order”, problema se poate aborda în mod similar: precizările aduse de Farm Dairy și de Țările de Jos sunt oare de natură să modifice evaluarea efectuată de Comisie la inițierea procedurii?

(78)

Spre deosebire de situația recipientelor de 2 litri, la evaluarea efectuată la momentul cererii de subvenții, în 1998, Țările de Jos au luat în considerație conceptul „make-to-order”. La acea vreme, se concluzionase că procesul de producție ca atare nu este novator, dar că utilizează tehnicile cele mai moderne și că este eficient în ceea ce privește reducerea consumului de energie și mai benefic pentru mediu. Țările de Jos și Farm Dairy utilizaseră deja aceste argumente în cursul schimburilor precedente de scrisori. Nu s-a demonstrat niciun element de inovație în cazul conceptului „make-to-order”.

(79)

Este necesar, de asemenea, să se verifice dacă producția este în concordanță cu evoluția cererii, conform cerinței din prima excepție menționată de Decizia 94/173/CE. Din informațiile furnizate Comisiei (a se vedea considerentul 43) reiese că cererea pentru produsele respective provenea în special de la supermarketuri și că se încheiaseră contracte cu cel puțin cinci supermarketuri. Comisia consideră că acest element constituie o indicație convingătoare a faptului că inovația corespunde evoluției cererii, confirmată de faptul că cifra de afaceri a [x], citat de Țările de Jos (a se vedea considerentul 55), a crescut substanțial mulțumită laptelui vândut de Farm Dairy.

(80)

În concluzie, Comisia estimează că, în cazul în speță, sunt îndeplinite condițiile primei excepții pentru partea de investiție privind recipientele de 2 litri, dat fiind că investiția are caracter novator care corespunde evoluției cererii. Pe baza informațiilor care i-au fost furnizate ca urmare a inițierii procedurii oficiale de investigație, Comisia nu este în măsură să concluzioneze că nu sunt îndeplinite condițiile acestei prime excepții. În fapt, nu este răspunderea Comisiei să analizeze din oficiu informațiile care ar fi putut să îi fie comunicate, dar Comisia trebuie, pe de o parte, să examineze toate punctele de vedere necesare și, pe de alta, să se bazeze pe informațiile de care dispune la momentul adoptării deciziei (15). În cazul în speță, pe de o parte, Comisia a inițiat procedura și a solicitat Țărilor de Jos, prin scrisoarea din 18 septembrie 2009, să confirme anumite informații menționate de Farm Dairy în observațiile sale. Astfel, Comisia a utilizat deci toate mijloacele pe care le avea la dispoziție pentru a obține informații de la părțile terțe sau de la statul membru. Pe de altă parte, în prezenta decizie, Comisia se bazează pe toate informațiile primite ca urmare a inițierii procedurii. Totuși, nu a fost adusă nicio informație care să infirme faptul că investiția pentru partea de investiție privind recipientele de 2 litri nu este novatoare și nu corespunde evoluției cererii.

(81)

Având în vedere că sunt îndeplinite criteriile menționate de orientări coroborate cu Decizia 94/173/CE în ceea ce privește caracterul novator al investiției privind recipientele de 2 litri, dar nu și în ceea ce privește restul investiției, este necesară separarea costurilor referitoare la această investiție pentru a se putea deduce din acestea intensitatea maximă a ajutorului.

(82)

Autoritățile olandeze au arătat că s-a afectat suma de 1 840 000 NLG (834 956 EUR) pentru investiția specifică privind recipientele de 2 litri. Autoritățile olandeze au adăugat la această sumă costul unui sfert din liniile de îmbuteliere, având în vedere că dintre cele patru linii de îmbuteliere numai o linie urma să fie dedicată în totalitate umplerii sticlelor de 2 litri. Suma respectivă se ridică la 2 936 250 NLG (1 332 412 EUR). În total, suma se ridică deci la 4 776 250 NLG (2 167 367 EUR) (a se vedea considerentul 53). În această sumă totală nu s-au inclus costurile generale (cum sunt costurile clădirilor și ale terenurilor).

(83)

Prin urmare, intensitatea maximă a ajutorului trebuie evaluată din unghiul acestor costuri eligibile. Deoarece provincia Flevoland era, la vremea cererii de investiții, o regiune vizată de obiectivul nr. 1, se poate acorda un ajutor de până la 75 % din costurile eligibile. Subvenția acordată, de 715 909 EUR, reprezintă mai puțin de 75 % din costurile eligibile. Prin urmare, investiția propusă este compatibilă cu normele privind ajutoarele de stat.

(b)   Existența unor debușeuri și faptul că nu există suficiente capacități

(84)

Dat fiind că sunt îndeplinite condițiile primei excepții menționate la punctul 2.3 din anexa la Decizia 94/173/CE și că aceasta permite aprobarea acordării în întregime a ajutorului, nu este necesară o pronunțare în ceea ce privește faptul că celelalte condiții menționate în excepții sunt îndeplinite.

(c)   Elaborarea de produse conform metodelor tradiționale sau ecologice astfel cum sunt definite de legislația comunitară

(85)

Ca și în cazul punctului (b) anterior, analiza celei de a treia excepții nu este necesară, în măsura în care analiza primei excepții a dus la concluzia că ajutorul respectiv este compatibil. Mai mult, acest punct nu pare pertinent în ceea ce privește investiția în cauză care nu se referă deloc la elaborarea de produse conform metodelor tradiționale sau ecologice.

(86)

În rest, Comisia a analizat ajutorul în cauză în sensul articolului 3 litera (d) din orientările menționate anterior, în care se arată că, de la caz la caz, Comisia analizează orice măsură de ajutor care, prin aplicarea orientărilor și a măsurilor utile respective ar trebui exclusă, dar care, în principiu, ar fi eligibilă pentru o cofinanțare comunitară în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2328/91 al Consiliului (16). Din scrisoarea pe care a trimis-o Comisia Țărilor de Jos la 25 iunie 1999 rezultă că proiectul nu putea fi finanțat prin intermediul DOCUP. Prin urmare, Comisia estimează că măsura în cauză nu poate beneficia de derogările prevăzute la punctul 3 litera (d) din orientările menționate mai sus.

VI.3.2.   Alte argumente privind compatibilitatea întregului ajutor examinate la inițierea procedurii

(87)

La inițierea procedurii, Comisia a analizat despăgubirea daunelor ca urmare a neacordării ajutorului ca bază pentru aprobarea întregii investiții. În cursul etapei preliminare, autoritățile olandeze au arătat că ajutorul a fost acordat în temeiul unei despăgubiri pentru daunele provocate de eroarea comisă de autorități prin acordarea, într-o primă etapă, a ajutorului care s-a dovedit apoi a fi ilegal și poate incompatibil.

(88)

Curtea de Justiție a arătat că plata de daune interese nu constituie un ajutor (17). Afirmând aceasta, Curtea se baza pe faptul că natura juridică a ajutoarelor de stat este esențialmente diferită de daunele interese pe care autoritățile naționale ar putea fi obligate să le plătească unor persoane private în urma unui prejudiciu pe care l-ar fi putut aduce persoanelor respective. De aceea, în principiu, plata daunelor interese nu reprezintă un avantaj pentru beneficiar deoarece constituie numai compensarea unui drept de care se bucură.

(89)

În cazul în speță, este greu să se vorbească despre faptul că beneficiarul avea dreptul la o despăgubire, dat fiind că acest pretins drept se bazează de la început pe un comportament ilegal al statului membru. Jurisprudența a estimat de altfel în mod constant că, ținând seama de caracterul obligatoriu al controlului exercitat de Comisie asupra ajutoarelor de stat în temeiul articolului 108 din TFUE, întreprinderile care beneficiază de un ajutor nu pot să aibă, în principiu, încredere legitimă în legalitatea ajutorului decât dacă acesta a fost acordat cu respectarea procedurii stabilite de articolul respectiv. Un operator economic diligent trebuie, în mod normal, să fie în măsură să se asigure că această procedură a fost respectată (18).

(90)

În cazul în speță, trebuie observat, de asemenea, că acordarea unei despăgubiri ar însemna eludarea unei interdicții de acordare a ajutoarelor fără aprobarea Comisiei. Acest lucru este, de altfel, confirmat de faptul că, la momentul la care provincia Flevoland a indicat că ajutorul în cauză era acordat sub formă de despăgubire pentru eroarea comisă de administrație, provincia era perfect conștientă că ajutorul ar fi trebuit să fie supus aprobării Comisiei înainte de punerea sa în aplicare.

(91)

Prin urmare, Comisia estimează că investiția nu poate fi considerată în întregime compatibilă pe baza faptului că ajutorul în cauză ar constitui o despăgubire pentru prejudiciile suferite de beneficiar.

VI.3.3.   Alte argumente avansate de Farm Dairy în cadrul inițierii procedurii

(92)

Farm Dairy a contestat aplicarea ratei dobânzii compuse în cazul unei decizii negative a Comisiei cu recuperare (a se vedea considerentul 47). Dat fiind că decizia în cauză declară ajutorul compatibil, nu se are în vedere recuperarea ajutorului ilegal iar observațiile întreprinderii Farm Dairy nu mai sunt, prin urmare, pertinente.

VII.   Concluzie

(93)

Ajutorul de stat acordat de Țările de Jos întreprinderii Farm Dairy este compatibil în ceea ce privește partea de investiție referitoare la noile recipiente de 2 litri. Prin urmare, s-a recalculat valoarea inițială a ajutorului ținându-se seama de această parte din întreaga investiție și din acest calcul reiese că ajutorul acordat este compatibil cu cerințele din orientările privind ajutoarele de stat referitoare la investițiile din sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole.

(94)

Comisia își exprimă totuși regretul că Țările de Jos au acordat ajutorul respectiv încălcând dispozițiile articolului 108 alineatul (3) din TFUE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ajutorul de stat acordat de Țările de Jos întreprinderii Farm Dairy, reprezentând suma de 715 909 EUR, estre compatibil cu piața internă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 2010.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  Începând cu 1 decembrie 2009, articolele 87 și 88 din Tratatul CE au devenit articolele 107 și, respectiv, 108 din TFUE. Cele două serii de dispoziții sunt identice pe fond. În scopul prezentei decizii, trimiterile la articolele 107 și 108 din TFUE trebuie înțelese, dacă este cazul, ca referindu-se la articolele 87 și, respectiv, 88 din Tratatul CE.

(2)  JO L 10, 13.1.2001, p. 20.

(3)  JO C 87, 16.4.2009, p. 5.

(4)  JO C 29, 2.2.1996, p. 4.

(5)  JO L 79, 23.3.1994, p. 29.

(6)  Informație cu caracter de secret profesional.

(7)  JO L 91, 6.4.1990, p. 1.

(8)  TNO este o agenție independentă de cercetare, a cărei misiune este de a facilita aplicabilitatea cercetării științifice pentru a spori potențialul de inovație al întreprinderilor și al autorităților publice (www.tno.nl).

(9)  JO L 148, 28.6.1968, p. 13.

(10)  Conform jurisprudenței Curții de Justiție, întărirea poziției concurențiale a unei întreprinderi în urma acordării unui ajutor de stat este, în general, dovada unei denaturări a concurenței în raport cu alte întreprinderi concurente care nu au beneficiat de un asemenea ajutor (C-730/79, Rec., 1980, p. 2671, punctele 11 și 12). În ceea ce privește existența unor schimburi comerciale intracomunitare pe piața laptelui, a se vedea anterior considerentele 44, 45 și 55 pe care Comisia le consideră întemeiate.

(11)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1.

(12)  În scrisoarea din 15 iulie 1999 adresată provinciei Flevoland, ministerul LNV arată că proiectul nu a fost aprobat de Comisie și, în temeiul acestei decizii, refuză orice finanțare din partea LNV.

(13)  JO L 91, 6.4.1990, p. 7.

(14)  Tribunalul de Primă Instanță, 9 septembrie 2009, cauza T-369/06, Holland Malt/Comisia, punctul 195 (nepublicată încă).

(15)  Cauza T-369/06, op. cit., punctele 195-198.

(16)  JO L 218, 6.8.1991, p. 1.

(17)  CJCE, cauzele conexate 106/87-120/87, Asteris și alții/Grecia și CEE, Rec., 1988, p. 5515.

(18)  CJCE, cauza C-169/95, Spania/Comisia, Rec., p. I-135.


12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/56


DECIZIA COMISIEI

din 6 mai 2010

de modificare a părților 1 și 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate pentru animalele care provin din exploatații și pentru albine și bondari

[notificată cu numărul C(2010) 2624]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/270/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 22 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 10 din Directiva 92/65/CEE stabilește cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale cu câini, pisici și dihori domestici.

(2)

Partea 1 din anexa E la directiva menționată anterior prezintă modelul de certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu animale provenind din exploatații, inclusiv câini, pisici și dihori domestici.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și normele referitoare la controlul acestei circulații. Regulamentul se aplică circulației între statele membre sau din țări terțe a animalelor de companie din speciile enumerate în anexa I la acesta. Câinii, pisicile și dihorii domestici sunt enumerați în părțile A și B din anexa respectivă.

(4)

Cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 998/2003 sunt diferite, în funcție de statul membru de destinație și de statul membru sau țara terță de origine.

(5)

Țările terțe care aplică în cazul circulației necomerciale a animalelor de companie norme cel puțin echivalente cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 998/2003 sunt enumerate în secțiunea 2 a părții B din anexa II la regulamentul respectiv.

(6)

Pentru a se evita disimularea circulației comerciale ca circulație necomercială a animalelor de companie în sensul Regulamentului (CE) nr. 998/2003, articolul 12 primul paragraf litera (b) din acest regulament prevede că cerințele și verificările prevăzute în Directiva 92/65/CEE trebuie să se aplice circulației a mai mult de cinci animale de companie, în cazul în care animalele sunt introduse în Uniune dintr-o țară terță alta decât cele enumerate în secțiunea 2 a părții B din anexa II la regulamentul respectiv.

(7)

În plus, Regulamentul (UE) nr. 388/2010 al Comisiei din 6 mai 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește numărul maxim de animale de companie din anumite specii care pot face obiectul circulației necomerciale (3) prevede că cerințele și verificările menționate la articolul 12 primul paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 trebuie să se aplice și circulației câinilor, pisicilor și dihorilor albi de companie atunci când numărul total al animalelor transportate către un stat membru dintr-un alt stat membru sau o țară terță enumerată în secțiunea 2 a părții B din anexa II la acest regulament este mai mare de cinci.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede, de asemenea, că pe parcursul unei perioade de tranziție circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici către teritoriul Irlandei, Maltei, Suediei sau Regatului Unit trebuie să facă obiectul anumitor cerințe suplimentare.

(9)

Directiva 92/65/CEE menționează aceste cerințe suplimentare doar în ceea ce privește schimburile comerciale cu câini, pisici și dihori domestici cu destinația Irlanda, Suedia sau Regatul Unit.

(10)

Modelele de certificate pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii ar trebui să fie compatibile cu sistemul informatic veterinar integrat „TRACES” elaborat în conformitate cu Decizia 2003/623/CE a Comisiei (4).

(11)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a tuturor cerințelor și verificărilor care vizează circulația necomercială a mai mult de cinci câini, pisici sau dihori domestici de companie către toate statele membre, inclusiv Malta, este necesară adaptarea modelului de certificat de sănătate prezentat în partea 1 a anexei E la Directiva 92/65/CEE.

(12)

În plus, modelul de certificat de sănătate pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii cu albine vii (Apis mellifera) și bondari (Bombus spp.) este prevăzut în partea 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE.

(13)

Acel certificat stabilește cerințele de sănătate animală în ceea ce privește loca americană atât pentru albine, cât și pentru bondari. Aceste cerințe permit doar transportul albinelor și bondarilor din zone în care nu este prezentă această boală. Este prevăzută o perioadă suspensivă de 30 de zile în cazul unui focar, iar aceasta se aplică pe o rază de trei kilometri în jurul focarului.

(14)

Totuși, în majoritatea cazurilor, bondarii sunt crescuți în structuri izolate din punctul de vedere al mediului, care sunt controlate în mod regulat de către autoritatea competentă și verificate în vederea detectării prezenței bolii. Nu este probabil ca astfel de unități care sunt recunoscute autoritatea competentă a statului membru și se află sub supravegherea acesteia să fie afectate de prezența locii americane pe raza de trei kilometri prevăzută în partea 2 din anexa E, spre deosebire de coloniile în aer liber.

(15)

Prin urmare, este necesară modificarea modelului de certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine vii și bondari în interiorul Uniunii, în vederea introducerii unor cerințe specifice de sănătate animală privind bondarii crescuți într-o structură izolată din punctul de vedere al mediului.

(16)

Părțile 1 și 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE ar trebui, prin urmare, să se modifice în consecință.

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa E la Directiva 92/65/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 mai 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 114, 7.5.2010, p. 3.

(4)  JO L 216, 28.8.2003, p. 58.


ANEXĂ

Anexa E la Directiva 92/65/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Partea 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Partea 1 –   Certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu animale provenind din exploatații (ungulate, păsări, lagomorfe, câini, pisici și dihori domestici)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Partea 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Partea 2 –   Certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine și bondari

92/65 EII

Image

Image


12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/63


DECIZIA COMISIEI

din 11 mai 2010

de modificare a anexei II la Decizia 2008/185/CE în ceea ce privește includerea Irlandei pe lista regiunilor în care se aplică un program național aprobat de combatere a bolii Aujeszky

[notificată cu numărul C(2010) 2983]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/271/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 64/432/CEE stabilește normele aplicabile comerțului intracomunitar de bovine și porcine. Articolul 9 din directiva menționată anterior prevede criterii pentru aprobarea programelor naționale obligatorii de combatere a anumitor boli contagioase, inclusiv boala Aujeszky.

(2)

Decizia 2008/185/CE a Comisiei din 21 februarie 2008 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală (2) prevede garanțiile suplimentare pentru circulația porcinelor între statele membre. Garanțiile sunt în funcție de clasificarea statelor membre potrivit statutului lor cu privire la boala respectivă.

(3)

Anexa II la Decizia 2008/185/CE enumeră statele membre sau regiunile acestora în care se aplică programe naționale aprobate de combatere a bolii Aujeszky.

(4)

Irlanda a transmis Comisiei documente justificative referitoare la statutul cu privire la boala Aujeszky al statului membru respectiv. De mai mulți ani, în Irlanda se aplică un program național de combatere a bolii Aujeszky.

(5)

Comisia a examinat documentele prezentate de Irlanda și a constatat că programul național de combatere a bolii din statul membru respectiv respectă criteriile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE. În consecință, Irlanda ar trebui inclusă pe lista din anexa II la Decizia 2008/185/CE.

(6)

Din motive de claritate, sunt necesare anumite modificări minore ale rubricii privind Spania din lista cuprinsă în anexa II la Decizia 2008/185/CE.

(7)

Prin urmare, anexa II la Decizia 2008/185/CE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2008/185/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 mai 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 59, 4.3.2008, p. 19.


ANEXĂ

„ANEXA II

State membre sau regiuni ale statelor membre în care se aplică programe naționale de control aprobate pentru eradicarea bolii Aujeszky

Cod ISO

Stat membru

Regiuni

BE

Belgia

Toate regiunile

ES

Spania

Teritoriul comunităților autonome Galiția, Țara Bascilor, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

Teritoriul provinciilor León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid și Ávila din comunitatea autonomă Castilia-Leon

Teritoriul provinciei Las Palmas din comunitatea autonomă a Insulelor Canare

HU

Ungaria

Toate regiunile

IE

Irlanda

Toate regiunile

IT

Italia

Provincia Bolzano

UK

Regatul Unit

Toate regiunile din Irlanda de Nord”


ORIENTĂRI

12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/65


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 21 aprilie 2010

privind TARGET2-Securities

(BCE/2010/2)

(2010/272/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolele 3.1, 12.1, 17, 18 și 22,

întrucât:

(1)

La 6 iulie 2006, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis să analizeze, în colaborare cu depozitarii centrali ai titlurilor de valoare (DCT) și cu alți participanți pe piață, posibilitatea înființării unui nou serviciu al Eurosistemului pentru decontarea operațiunilor cu titluri de valoare în banii băncii centrale, denumit TARGET2-Securities (T2S). Ca parte a misiunilor Eurosistemului în conformitate cu articolele 17, 18 și 22 din Statutul SEBC, T2S are drept scop facilitarea integrării pieței pentru serviciile posttranzacționare, asigurând decontarea în banii băncii centrale a operațiunilor cu numerar și cu titluri de valoare, în mod centralizat, neutru și fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită DCT să furnizeze propriilor clienți servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate și standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilități de funcționare transfrontalieră. Întrucât asigurarea posibilității de a efectua operațiuni în banii băncii centrale reprezintă o misiune centrală a Eurosistemului, T2S este un serviciu public. BCN din zona euro vor oferi servicii de administrare a garanțiilor și de decontare în banii băncii centrale în T2S.

(2)

Articolul 22 din Statutul SEBC mandatează Eurosistemul să „asigure eficiența și soliditatea sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii”. În plus, decontarea în banii băncii centrale evită riscurile de lichiditate și este, prin urmare, esențială pentru posttranzacționarea eficientă a titlurilor de valoare, precum și pentru piața financiară în general.

(3)

La 17 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze proiectul T2S și să ofere resursele necesare până la finalizarea sa. De asemenea, pe baza unei oferte făcute de Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France și Banca d’Italia (denumite în continuare cele „4BC”), Consiliul guvernatorilor a hotărât că T2S urmează să fie dezvoltat și gestionat de aceste 4BC.

(4)

Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2009/6 din 19 martie 2009 privind înființarea Comitetului pentru Programul TARGET2-Securities (1) ca un organism de gestionare simplificat din Eurosistem care să elaboreze propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanță strategică și să îndeplinească sarcini de natură pur tehnică. Mandatul Comitetului pentru Programul T2S, inclus în anexa la Decizia BCE/2009/6, reprezintă unul dintre elementele esențiale ale guvernanței T2S. Anumite misiuni de punere în aplicare au fost încredințate în mod concomitent Comitetului pentru Programul T2S de către băncile centrale din Eurosistem astfel încât acesta să fie pe deplin funcțional și să acționeze în numele Eurosistemului ca ansamblu.

(5)

Prezenta orientare stabilește în special elementele esențiale pentru Programul T2S în etapele de proiectare și de dezvoltare ale acestuia. Aceasta reprezintă completarea deciziilor anterior menționate ale Consiliului guvernatorilor și contribuie, în special, la stabilirea rolurilor și responsabilităților Comitetului pentru Programul T2S și ale celor 4BC, precum și a relației de reciprocitate dintre acestea. Pe măsură ce Programul T2S este dezvoltat în continuare, aceasta va fi completată de acte juridice și acorduri contractuale suplimentare pentru care răspunderea finală va aparține Consiliului guvernatorilor.

(6)

În conformitate cu deciziile menționate anterior ale Consiliului guvernatorilor, guvernanța Programului T2S este organizată pe trei niveluri. La primul nivel al guvernanței, competența decizională finală în legătură cu T2S aparține Consiliului guvernatorilor care își asumă răspunderea generală pentru Programul T2S și, în temeiul articolului 8 din Statutul SEBC, este organul de decizie pentru întregul Eurosistem. La cel de al doilea nivel al guvernanței, Comitetul pentru Programul T2S a fost înființat pentru a asista organele de decizie ale BCE în vederea asigurării finalizării cu succes și la timp a Programului T2S. În cele din urmă, cel de-al treilea nivel al guvernanței este reprezentat de cele 4BC.

(7)

Având în vedere că serviciile T2S sunt oferite pentru DCT, este important ca relația cu aceștia să se structureze pe parcursul dezvoltării, migrării și funcționării ulterioare ale T2S. Un grup de contact al DCT va fi instituit în acest scop. Grupurile naționale de utilizatori reprezintă forumuri pentru comunicarea și interacțiunea cu furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a operațiunilor cu titluri de valoare în cadrul pieței lor naționale. Grupul consultativ T2S este un forum pentru comunicarea și interacțiunea dintre Eurosistem și participanții externi la T2S.

(8)

T2S nu este o întreprindere comercială și nu are scopul de a concura cu DCT sau cu orice alt participant pe piață. Astfel, în timp ce regimul financiar al T2S vizează recuperarea integrală a costurilor, serviciile T2S nu sunt furnizate în scopul obținerii de profit. Cu privire la investiția totală în T2S din partea Eurosistemului va fi luată o decizie internă, în timp ce decizia cu privire la prețurile serviciilor T2S va viza recuperarea integrală a costurilor. În plus, Eurosistemul ar trebui să aplice în mod strict principiul nediscriminării în ceea ce privește DCT și să vizeze asigurarea unor condiții egale pentru DCT care își externalizează platforma de decontare către T2S.

(9)

T2S reprezintă un mecanism tehnic care, pe lângă faptul că va fi disponibil pentru decontarea în euro, va fi deschis și pentru BCN din afara zonei euro și pentru alte bănci centrale care ar dori să participe prin crearea disponibilității monedei lor pentru decontarea în banii băncii centrale în T2S, astfel cum este prevăzut de prezenta orientare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   T2S este organizat pe o singură platformă tehnică integrată în sistemele de decontare pe bază brută în timp real ale băncilor centrale. Acesta este un serviciu furnizat de Eurosistem pentru DCT care permite decontarea livrare-contra-plată în banii băncii centrale în mod centralizat, neutru și fără frontiere a operațiunilor cu titluri de valoare.

(2)   Prezenta orientare cuprinde regulile privind guvernanța Programului T2S. Aceasta stabilește și caracteristicile principale ale Programului T2S, definind rolurile și responsabilitățile Comitetului pentru Programul T2S și ale celor 4BC, precum și relațiile dintre acestea pe parcursul etapelor de proiectare și de dezvoltare. De asemenea, prezenta orientare stabilește principalele decizii care urmează să fie luate de către Consiliul guvernatorilor în legătură cu T2S. În plus, aceasta prevede principiile de bază ale următoarelor elemente cu privire la T2S: (a) regimul financiar, drepturile și garanțiile; (b) modalitatea în care accesul DCT și raporturile contractuale cu DCT vor fi determinate; (c) modalitatea în care monedele, altele decât moneda euro, devin eligibile pentru utilizarea în T2S; și (d) dezvoltarea Programului T2S.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări:

„depozitar central al titlurilor de valoare” (DCT) înseamnă acea entitate care: (a) permite procesarea și decontarea operațiunilor cu titluri de valoare prin înregistrare contabilă; (b) furnizează servicii de custodie, de exemplu administrarea operațiunilor cu titluri și a răscumpărărilor; și (c) are un rol activ în asigurarea integrității emisiunilor de titluri de valoare;

„livrare-contra-plată” înseamnă un mecanism care face legătura între un transfer de titluri de valoare și un transfer de fonduri astfel încât să asigure faptul că livrarea titlurilor de valoare este efectuată numai dacă fondurile respective sunt plătite;

„BCN din zona euro” înseamnă banca centrală națională (BCN) a unui stat membru care a adoptat moneda euro;

„bancă centrală din Eurosistem” înseamnă o BCN din zona euro sau BCE, după cum este cazul;

„Acordul-cadru” înseamnă cadrul contractual care urmează să se stabilească între un DCT și Eurosistem pentru etapa de dezvoltare și etapa operațională;

„specificații funcționale generale” (GFS): înseamnă descrierea generală a soluției funcționale care urmează să fie dezvoltată pentru a îndeplini cerințele utilizatorilor T2S. Aceasta va include elemente precum arhitectura funcțională (domenii, module și interacțiuni), modelele conceptuale, modelul de date sau procesul fluxului de date;

„acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3” înseamnă acordul de furnizare și utilizare care este negociat între Comitetul pentru Programul T2S și cele 4 BC, aprobat de Consiliul guvernatorilor și semnat ulterior de băncile centrale din Eurosistem și de cele 4 BC. Conține detaliile suplimentare ale atribuțiilor și responsabilităților celor 4BC, ale Comitetului pentru Programul T2S și ale băncilor centrale din Eurosistem;

„stat membru” înseamnă o țară care este membră a Uniunii;

„BCN din afara zonei euro” înseamnă BCN a unui stat membru care nu a adoptat euro;

„etapa operațională” înseamnă perioada de timp care începe odată ce primul CDT a migrat la T2S;

„altă bancă centrală” înseamnă banca centrală a unei țări din afara Uniunii;

„calendar de plată” înseamnă calendarul care prezintă ordinea plăților tranșelor de rambursare către cele 4BC;

„acord privind nivelul de servicii” înseamnă atât acordul care definește nivelul de servicii care urmează să fie furnizate de cele 4BC pentru Eurosistem, cât și acordul care definește nivelul de servicii care urmează să fie furnizate de Eurosistem pentru DCT, în legătură cu T2S;

„etapa de proiectare și de dezvoltare” înseamnă perioada de timp care începe cu aprobarea URD de către Consiliul guvernatorilor și se încheie cu debutul etapei operaționale;

„aplicația comercială T2S” înseamnă programul informatic dezvoltat și utilizat de cele 4BC în numele Eurosistemului pentru a permite Eurosistemului să furnizeze serviciile T2S prin platforma T2S;

„procedura pentru administrarea modificărilor și versiunilor T2S” înseamnă un set de norme și proceduri care se aplică ori de câte ori este inițiată o modificare a serviciilor T2S;

„pachetul financiar T2S” înseamnă valoarea maximă ce urmează a fi rambursată din costul total al T2S. Pachetul financiar stabilește (a) pentru BCN participante suma maximă ce urmează a fi plătită pentru T2S și (b) pentru cele 4 BC suma pe care o primesc înapoi de la BCN participante la livrare, conform calendarului de plată convenit;

„platforma T2S” înseamnă, în sensul prezentei orientări și fără a aduce atingere utilizării sintagmei „platforma T2S” în alte documente care au legătură cu T2S, echipamentele și toate componentele programelor informatice (de exemplu, toate programele informatice utilizate cu excepția aplicației comerciale T2S) necesare pentru funcționarea și utilizarea aplicației comerciale T2S;

„Programul T2S” înseamnă setul de activități și de produse conexe necesare pentru dezvoltarea T2S până la migrarea integrală a tuturor DCT care au semnat Acordul-cadru cu Eurosistemul;

„Comitetul pentru Programul T2S” înseamnă organismul de gestionare din cadrul Eurosistemului instituit în temeiul Deciziei BCE/2009/6, care are misiunea de a elabora propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanță strategică și de a îndeplini sarcini de natură pur tehnică în legătură cu T2S;

„contul pentru proiectul T2S” înseamnă contul T2S utilizat pentru colectarea și distribuirea tranșelor, rambursărilor și taxelor. Contul pentru proiect poate avea subconturi pentru a separa diferitele tipuri de fluxuri de numerar. Nu este de natură bugetară;

„serviciile T2S” înseamnă serviciile care urmează să fie furnizate de Eurosistem pentru DCT pe baza Acordului-cadru;

„utilizatorii T2S” înseamnă persoanele juridice care, în scopul T2S, au intrat în relații contractuale cu DCT care au un semnat Acordul-cadru cu Eurosistemul. De asemenea, include băncile de plăți care au relații contractuale cu băncile centrale și furnizează lichiditate într-un cont T2S special de numerar printr-un cont al sistemului de decontare pe bază brută în timp real unei instituții financiare și care decontează în T2S;

„specificații funcționale detaliate pentru utilizator (UDFS)” înseamnă o descriere detaliată a funcțiilor care administrează fluxurile de date externe T2S (de la aplicație la aplicație). Va include informațiile necesare pentru ca utilizatorii să își adapteze sau să își dezvolte sistemul intern de informații în vederea conectării acestuia la T2S;

„manualul utilizatorului” înseamnă documentul care descrie modalitatea în care utilizatorii T2S pot utiliza un număr de funcții ale programului informatic T2S care sunt disponibile în varianta utilizator-aplicație (screen-based);

„document privind cerințele utilizatorului” (URD) înseamnă documentul care stabilește cerințele utilizatorului pentru T2S astfel cum au fost publicate de BCE la 3 iulie 2008 și cum au fost modificate ulterior prin procedura de administrare a modificărilor și versiunilor T2S.

SECȚIUNEA II

GUVERNANȚA PROGRAMULUI T2S

Articolul 3

Nivelurile de guvernanță

Guvernanța Programului T2S este organizată pe trei niveluri, astfel cum sunt descrise în prezenta secțiune a orientării. Nivelul 1 este reprezentat de Consiliul guvernatorilor, Nivelul 2 este reprezentat de Comitetul pentru Programul T2S, iar Nivelul 3 este reprezentat de cele 4BC.

Articolul 4

Consiliul guvernatorilor

(1)   Consiliul guvernatorilor este însărcinat cu conducerea, administrarea generală și controlul Programului T2S. De asemenea, acesta este factorul final de decizie în ceea ce privește Programul T2S și hotărăște cu privire la distribuirea atribuțiilor nerepartizate în mod expres Nivelurilor 2 și 3.

(2)   În special, Consiliul guvernatorilor are următoarele competențe:

(a)

guvernanța Programului T2S prin toate activitățile următoare:

(i)

adoptarea de decizii cu privire la orice element referitor la guvernanța T2S; asumarea răspunderii pentru întreg Programul T2S – acesta reprezintă, prin urmare, factorul final de decizie în cazul existenței unui diferend;

(ii)

adoptarea, ad hoc, de decizii cu privire la atribuțiile alocate Comitetului pentru Programul T2S sau celor 4 BC;

(iii)

alocarea îndeplinirii atribuțiilor specifice subsecvente sau adiționale cu privire la Programul T2S Comitetului pentru Programul T2S și/sau celor 4BC, stabilind, în același timp, deciziile pe care și le rezervă cu privire la acesta;

(iv)

adoptarea oricărei decizii cu privire la organizarea Comitetului pentru Programul T2S;

(b)

soluționarea cererilor membrilor grupului consultativ T2S prezentate în conformitate cu normele grupului respectiv;

(c)

adoptarea de decizii cu privire la regimul financiar de bază pentru T2S, și anume:

(i)

politica de comisionare pentru serviciile T2S;

(ii)

metodologia determinării costurilor pentru T2S;

(iii)

normele financiare în conformitate cu articolul 12;

(d)

adoptarea de decizii cu privire la criteriile de acces pentru DCT;

(e)

validarea și acceptarea planului Programului T2S; monitorizarea evoluției Programului T2S și adoptarea de decizii cu privire la măsurile pentru reducerea oricărei întârzieri în punerea în aplicare a T2S;

(f)

adoptarea de decizii cu privire la aspectele operaționale de bază ale T2S, și anume:

(i)

cadrul operațional T2S, inclusiv strategia pentru gestionarea incidentelor și crizelor;

(ii)

cadrul T2S de securitate a informațiilor;

(iii)

procedura de administrare a modificărilor și versiunilor T2S;

(iv)

strategia de testare a T2S;

(v)

strategia T2S de migrare;

(vi)

cadrul T2S de gestionare a riscului;

(g)

aprobarea cadrului contractual de bază, respectiv:

(i)

acordurile dintre Nivelurile 2 și 3;

(ii)

acorduri privind nivelurile de servicii negociate între Comitetul pentru Programul T2S și DCT și băncile centrale din Eurosistem, precum și cu cele 4BC;

(iii)

contractele cu DCT care sunt negociate de către Comitetul pentru Programul T2S împreună cu băncile centrale din Eurosistem și, pe de altă parte, cu DCT;

(iv)

contractele cu BCN din afara zonei euro, altele decât băncile centrale sau alte autorități monetare competente, inclusiv acordurile privind nivelurile de servicii respective;

(h)

răspunderea pentru luarea măsurilor corespunzătoare pentru a asigura executarea normelor și principiilor privind supravegherea;

(i)

stabilirea datei la care începe migrarea DCT la T2S.

Articolul 5

Comitetul pentru Programul T2S

(1)   Compunerea și mandatul Comitetului pentru Programul T2S sunt prevăzute de Decizia BCE/2009/6. Comitetul pentru Programul T2S răspunde de atribuțiile alocate Nivelului 2 în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor.

(2)   De asemenea, mandatul Comitetului pentru Programul T2S include:

(a)

dezbaterea și aprobarea GFS, UDFS și a manualelor utilizatorului;

(b)

punerea în aplicare a cadrului operațional T2S, inclusiv strategia pentru gestionarea incidentelor și crizelor, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor;

(c)

negocierea acordurilor de participare monetară menționate la articolul 18 alineatele (1) și (2);

(d)

furnizarea de informații autorităților competente de reglementare și de supraveghere relevante;

(e)

negocierea acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3 cu cele 4BC, pentru aprobarea de către Consiliul guvernatorilor.

Articolul 6

Cele 4BC

(1)   Cele 4BC dezvoltă și utilizează T2S și furnizează Comitetului pentru Programul T2S informații cu privire la organizarea lor internă și alocarea activităților.

Cele 4BC îndeplinesc, în special, toate atribuțiile următoare:

(a)

elaborează GFS, UDFS și manualele utilizatorilor în conformitate cu planul Programului T2S, pe baza URD și a orientărilor Comitetului pentru Programul T2S;

(b)

proiectarea și dezvoltarea T2S, în numele Eurosistemului, și furnizarea componentelor tehnice ale T2S în conformitate cu planul Programului T2S și cu URD, GFS și cu UDFS și cu alte specificații și niveluri de servicii;

(c)

punerea T2S la dispoziția Comitetului pentru Programul T2S în conformitate cu termenele, specificațiile și nivelurile de servicii aprobate;

(d)

punerea la dispoziția Comitetului pentru Programul T2S, în scopul dispozițiilor financiare prevăzute la articolul 12, a următoarelor elemente:

(i)

o estimare, într-o formă care poate fi evaluată și/sau auditată de comitetul relevant din cadrul Sistemului Central al Băncilor Centrale (SEBC) sau din Eurosistem și/sau de auditori externi, a cheltuielilor pe care le vor efectua în cursul dezvoltării și utilizării T2S;

(ii)

o ofertă financiară, care să includă tipul, calendarul de plată precum și perioada de timp acoperită;

(e)

obținerea tuturor licențelor necesare pentru proiectarea și utilizarea T2S și pentru a permite Eurosistemului să se afle în poziția de a furniza serviciile T2S pentru DCT;

(f)

punerea în aplicare a modificărilor T2S în conformitate cu procedura de administrare a modificărilor și versiunilor T2S;

(g)

furnizarea de răspunsuri în domeniile de competență ale acestora la cereri formulate de Consiliul guvernatorilor sau de Comitetul pentru Programul T2S;

(h)

asigurarea pregătirii și a sprijinului tehnic și operațional pentru teste și pentru migrare, sub coordonarea Comitetului pentru Programul T2S;

(i)

negocierea acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3 cu Comitetul pentru Programul T2S.

(2)   Cele 4BC răspund solidar și indivizibil față de Eurosistem pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Răspunderea este angajată în caz de fraudă, culpă cu prevedere și culpă gravă. Regimul răspunderii este precizat mai detaliat în acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

(3)   Externalizarea sau subcontractarea atribuțiilor sus-menționate de către cele 4BC unor furnizori externi nu aduce atingere răspunderii celor 4BC față de Eurosistem și față de alți participanți și este transparentă față de Comitetul pentru Programul T2S.

Articolul 7

Raporturile cu participanții externi

(1)   Grupul consultativ pentru T2S este un forum pentru comunicarea și interacțiunea dintre Eurosistem și participanții externi la T2S. Grupul consultativ pentru T2S prezintă rapoarte Comitetului pentru Programul T2S și, în situații excepționale, poate supune atenției Consiliului guvernatorilor anumite elemente.

Grupul consultativ pentru T2S este prezidat de președintele Comitetului pentru Programul T2S. Compunerea și mandatul grupului consultativ pentru T2S sunt prevăzute în anexa la prezenta orientare.

Grupul consultativ își îndeplinește funcția în conformitate cu Regulamentul de procedură care este aprobat de Consiliul guvernatorilor.

(2)   Grupul de contact pentru DCT este un forum de comunicare și interacțiune cu DCT. Acesta facilitează pregătirea și negocierea Acordului-cadru dintre Eurosistem, pe de o parte, și DCT care doresc să participe la T2S, pe de altă parte. Grupul de contact pentru DCT este prezidat de președintele Comitetului pentru Programul T2S. Compunerea și mandatul grupului de contact pentru DCT sunt prevăzute în anexă.

(3)   Grupurile naționale de utilizatori reprezintă forumuri pentru comunicarea și interacțiunea cu furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a titlurilor de valoare în cadrul pieței naționale a acestora, în scopul susținerii dezvoltării și punerii în aplicare a T2S și pentru a evalua impactul T2S asupra piețelor naționale. Grupurile naționale de utilizatori sunt prezidate de BCN respective. Compunerea și mandatul Grupurilor naționale de utilizatori sunt prevăzute în anexă.

Articolul 8

Buna guvernanță

(1)   Pentru a preîntâmpina conflictele de interese dintre atribuția de furnizare a serviciului T2S și funcțiile de reglementare ale Eurosistemului, băncile centrale din Eurosistem se asigură că:

(a)

membrii Comitetului pentru Programul T2S nu participă la nicio activitate de supraveghere a băncii lor centrale în ceea ce privește T2S, astfel cum este prevăzut în Regulamentul de procedură al Comitetului pentru Programul T2S adoptat de Consiliul guvernatorilor. Aceștia nu sunt membri ai Comitetului pentru sisteme de plăți și de decontare (PSSC), ai Comitetului pentru tehnologia informației (ITC) sau ai Comitetului director pentru TI al Eurosistemului (EISC);

(b)

există o delimitare între supravegherea T2S și activitățile operaționale ale T2S.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S este supus obligațiilor de raportare, control și audit, astfel cum sunt definite de prezenta orientare. Auditurile referitoare la dezvoltarea, utilizarea și costul T2S sunt inițiate și desfășurate pe baza principiilor și normelor stabilite de Consiliul guvernatorilor în Politica de audit a SEBC în vigoare la data la care auditul relevant este efectuat.

Articolul 9

Cooperarea și informarea

(1)   Pe parcursul dezvoltării Programului T2S, cele 4BC și Comitetul pentru Programul T2S cooperează, fac schimb de informații și își oferă reciproc suport tehnic și de altă natură.

(2)   Cele 4BC, celelalte bănci centrale din Eurosistem și Comitetul pentru Programul T2S se informează reciproc fără întârziere cu privire la orice elemente care ar putea afecta în mod concret proiectarea sau dezvoltarea T2S și depun eforturi pentru reducerea oricărui risc conex.

(3)   Comitetul pentru Programul T2S prezintă trimestrial Consiliului guvernatorilor rapoarte cu privire la dezvoltarea Programului T2S. Înainte de a fi transmise Consiliului guvernatorilor prin intermediul Comitetului executiv, proiectele de rapoarte sunt transmise PSSC și EISC pentru comentarii.

(4)   Comitetul pentru Programul T2S comunică membrilor PSSC ordinea de zi, rezumatul și documentația relevantă pentru reuniunile sale pentru a le permite acestora să participe activ în cazul în care este necesar.

(5)   Comitetul pentru Programul T2S poate consulta și poate fi consultat de orice comitete competente ale SEBC, după cum este necesar.

(6)   Cele 4BC prezintă Comitetului pentru Programul T2S rapoarte regulate cu privire la Programul T2S.

(7)   Conținutul și procedura detaliată pentru obligațiile de raportare ale Comitetului pentru Programul T2S și ale celor 4BC sunt detaliate în cuprinsul acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

SECȚIUNEA III

REGIMUL FINANCIAR

Articolul 10

Politica de comisionare

(1)   Politica de comisionare pentru T2S se ghidează după principiile de bază privind lipsa scopului lucrativ, recuperarea integrală a costurilor și nediscriminarea față de DCT.

(2)   În termen de șase luni de la adoptarea prezentei orientări, Comitetul pentru Programul T2S transmite Consiliului guvernatorilor o propunere privind politica de comisionare pentru serviciile T2S, inclusiv procedurile generale și un raport privind conformitatea T2S cu obiectivul de a funcționa fără scop lucrativ și de a realiza recuperarea integrală a costurilor, inclusiv o evaluare cu privire la orice risc financiar rezultant la care ar putea fi expus Eurosistemul. Înainte de a fi transmisă Consiliului guvernatorilor, politica de comisionare va fi discutată cu DCT și cu utilizatorii.

Articolul 11

Metodologia privind costurile și procedurile contabile

(1)   T2S face obiectul metodologiei comune a Eurosistemului cu privire la costuri și al Orientării BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (2), cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor hotărăște altfel.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S invită cu mult în avans comitetele relevante din SEBC/Eurosistem să participe la evaluarea metodei corecte de punere în aplicare:

(a)

a metodologiei comune a Eurosistemului cu privire la costuri în contextul estimărilor de cost ale T2S și al calculării costurilor anuale ale T2S; și

(b)

a Orientării BCE/2006/16 de către BCE și cele 4 BC în contextul recunoașterii costurilor și activelor T2S.

Articolul 12

Dispoziții financiare

(1)   Comitetul pentru Programul T2S transmite Consiliului guvernatorilor o propunere cu privire la pachetul financiar pentru T2S care va include costurile T2S, și anume costurile suportate de cele 4 BC și BCE pentru dezvoltarea, întreținerea și funcționarea T2S.

(2)   Propunerea include și:

(a)

tipul ofertei;

(b)

calendarul de plată;

(c)

perioada de timp acoperită;

(d)

mecanismul de împărțire a costurilor;

(e)

costul de capital.

(3)   Consiliul guvernatorilor adoptă deciziile cu privire la mecanismele financiare.

Articolul 13

Plăți

(1)   La BCE se deschide un cont pentru proiectul T2S în numele Eurosistemului. Contul pentru proiectul T2S nu are caracter bugetar, dar este folosit pentru colectarea și distribuirea tuturor plăților anticipate, tranșelor și rambursărilor legate de costuri privind T2S, precum și taxele de utilizare a T2S.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S administrează contul proiectului T2S în numele Eurosistemului. Cu condiția validării și acceptării produselor BC, Comitetul pentru Programul T2S aprobă plătirea fiecărei tranșe către cele 4BC în conformitate cu calendarul de plată aprobat de Consiliul guvernatorilor și prevăzut în acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

Articolul 14

Drepturile Eurosistemului asupra T2S

(1)   Aplicația comercială T2S este deținută în întregime de Eurosistem.

(2)   În acest sens, cele 4BC acordă Eurosistemului licențe privind drepturile de proprietate intelectuală necesare pentru a permite Eurosistemului să furnizeze DCT întreaga gamă de servicii T2S în conformitate cu normele aplicabile și nivelurile de servicii comune și pe o bază egală. Cele 4BC despăgubesc Eurosistemul pentru orice acțiuni privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală introduse de terți.

(3)   Detaliile referitoare la drepturile Eurosistemului asupra T2S sunt stabilite de cele 4BC și Comitetul pentru Programul T2S în cadrul acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3. Drepturile autorităților care au semnat un acord de participare monetară astfel cum este definit în articolul 18 vor fi prevăzute într-un astfel de acord.

SECȚIUNEA IV

DEPOZITARII CENTRALI DE TITLURI DE VALOARE

Articolul 15

Criteriile de acces pentru DCT

(1)   DCT sunt eligibili pentru acces la serviciile T2S cu condiția ca aceștia:

(a)

să fi fost notificați Comisiei Europene în conformitate cu articolul 10 din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (3) sau, în cazul unui DCT dintr-un stat care nu se încadrează în jurisdicția Spațiului Economic European (SEE), aceștia funcționează în temeiul unui cadru juridic și de reglementare care este echivalent celui în vigoare în Uniune;

(b)

să fi fost evaluați pozitiv de autoritățile competente în raport cu Recomandările CESR/SEBC pentru sistemele de decontare a titlurilor de valoare;

(c)

la cerere, să pună fiecare ISIN/titlu de valoare pentru care este un DCT emitent (sau un DCT emitent tehnic) la dispoziția altor DCT din T2S;

(d)

să se oblige să ofere altor DCT din T2S servicii de custodie de bază într-o manieră nediscriminatorie;

(e)

să se oblige față de alți DCT din T2S să efectueze decontarea în banii băncii centrale în T2S, în cazul în care moneda este disponibilă în T2S.

(2)   Normele cu privire la criteriile de acces pentru DCT sunt incluse în acordurile contractuale dintre băncile centrale din Eurosistem și DCT.

(3)   BCE păstrează pe website-ul său o listă cu DCT admiși la decontarea în T2S.

Articolul 16

Raporturile contractuale cu DCT

(1)   Contractele dintre băncile centrale din Eurosistem și DCT, inclusiv acordurile privind nivelurile de servicii, trebuie să fie pe deplin armonizate.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S, împreună cu băncile centrale din Eurosistem, negociază contractele cu DCT.

(3)   Contractele cu DCT sunt aprobate de Consiliul guvernatorilor și apoi sunt semnate de banca centrală din Eurosistem a țării în care se află sediul DCT sau de BCE pentru DCT localizați în afara zonei euro, în oricare dintre situații acționând în numele și pe seama tuturor băncilor centrale din Eurosistem. În ceea ce privește Irlanda, contractul va fi semnat de banca centrală din Eurosistem a statului membru care a notificat sistemul de decontare a titlurilor de valoare Comisiei Europene în conformitate cu articolul 10 din Directiva 98/26/CE.

Articolul 17

Respectarea cerințelor prevăzute de reglementări

(1)   Comitetul pentru Programul T2S are drept scop să susțină respectarea permanentă de către DCT a prevederilor relevante în materie juridică, de reglementare și de supraveghere.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S apreciază dacă BCE ar trebui să emită recomandări pentru a promova adaptările legislative care să asigure DCT drepturi de acces egale la serviciile T2S și adresează propuneri cu privire la acestea Consiliului guvernatorilor.

SECȚIUNEA V

ALTE MONEDE DECÂT MONEDA EURO

Articolul 18

Condiții de eligibilitate pentru includerea în T2S

(1)   O monedă SEE, alta decât moneda euro, este eligibilă pentru utilizarea în T2S cu condiția ca BCN din afara zonei euro, altă bancă centrală sau altă autoritate responsabilă pentru o astfel de monedă să devină parte la un acord de participare monetară cu Eurosistemul și ca eligibilitatea unei astfel de monede să fi fost aprobată de Consiliul guvernatorilor.

(2)   O monedă, alta decât o monedă din SEE, este eligibilă pentru utilizarea în T2S cu condiția ca eligibilitatea unei astfel de monede să fi fost aprobată de Consiliul guvernatorilor, dacă:

(a)

cadrul juridic, de reglementare și de supraveghere aplicabil decontării în moneda respectivă asigură în mod substanțial același nivel sau un nivel mai ridicat de certitudine juridică decât cel în vigoare în Uniune;

(b)

includerea unei astfel de monede în T2S ar avea un impact pozitiv asupra contribuției T2S la piața de decontare a titlurilor de valoare a Uniunii;

(c)

cealaltă bancă centrală sau cealaltă autoritate responsabilă de o astfel de monedă devine parte la un acord de participare monetară reciproc avantajos cu Eurosistemul.

(3)   În conformitate cu mandatul Comitetului pentru Programul T2S, BCN din afara zonei euro pot fi reprezentate în cadrul Comitetului pentru Programul T2S.

SECȚIUNEA VI

DEZVOLTAREA PROGRAMULUI T2S

Articolul 19

Planul Programului T2S

(1)   În urma adoptării prezentei orientări, Comitetul pentru Programul T2S adresează Consiliului guvernatorilor propuneri pentru planul Programul T2S, pe baza URD, constând într-o listă structurată a produselor și a activităților în legătură cu Programul T2S, împreună cu interdependențele acestora și datele de început și de sfârșit prognozate.

(2)   Pe baza propunerilor adresate de Comitetul pentru Programul T2S, Consiliul guvernatorilor evaluează, validează și acceptă planul Programului T2S.

(3)   Comitetul pentru Programul T2S stabilește un calendar detaliat al programului pe baza planului Programului T2S identificând punctele cheie ale Programului T2S. Calendarul este publicat și comunicat participanților la T2S.

(4)   În cazul în care există un risc considerabil ca un punct cheie al Programului T2S să nu fie îndeplinit, Comitetul pentru Programul T2S informează de îndată Consiliul guvernatorilor și propune măsurile pentru reducerea oricărei întârzieri în punerea în aplicare a Programului T2S.

SECȚIUNEA VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3

(1)   Sub rezerva dispozițiilor prezentei orientări, un acord dintre Nivelul 2-Nivelul 3 prevede detalii suplimentare cu privire la atribuțiile și responsabilitățile celor 4BC, ale Comitetului pentru Programul T2S și ale băncilor centrale din Eurosistem.

(2)   Proiectul de acord dintre Nivelul 2-Nivelul 3 este transmis Consiliului guvernatorilor pentru aprobare și ulterior este semnat de Eurosistem și cele 4BC.

Articolul 21

Soluționarea diferendelor

(1)   În cazul în care un diferend în legătură cu o chestiune reglementată de prezenta orientare nu poate fi soluționat prin acordul părților afectate, oricare dintre părțile afectate poate înainta chestiunea Consiliului guvernatorilor pentru adoptarea unei decizii.

(2)   Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3 prevede că cele 4BC sau Comitetul pentru Programul T2S pot înainta Consiliului guvernatorilor orice diferend generat de acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare la 1 mai 2010.

Articolul 23

Destinatari și măsuri de implementare

Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 21 aprilie 2010.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 102, 22.4.2009, p. 12.

(2)  JO L 348, 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.


ANEXĂ

GRUPUL CONSULTATIV T2S

Mandat și compunere

1.   Mandat și competențe

Grupul consultativ TARGET2-Securities (T2S) are următorul mandat:

(a)

susținerea revizuirii de către Eurosistem a Specificațiilor generale (SG) și a specificațiilor funcționale detaliate pentru utilizator (UDFS) pentru a asigura conformitatea deplină a acestora cu Documentul privind cerințele utilizatorului (URD);

(b)

susținerea revizuirii de către Eurosistem a oricăror cereri de schimbare a URD;

(c)

furnizarea de consultanță cu privire la dezvoltarea ulterioară a cadrului legal pentru SG și UDFS;

(d)

susținerea Eurosistemului în dezvoltarea ulterioară a grilei de comisionare;

(e)

continuarea activității de armonizare în domeniul decontării titlurilor de valoare în raport cu T2S;

(f)

susținerea eforturilor de implementare pe piață;

(g)

oferirea de consultanță și susținerea implementării acordului și politicilor care contribuie la crearea unui mediu T2S pentru posttranzacționare concret și eficient din punct de vedere al costurilor între T2S și DCT și care, astfel, contribuie la încurajarea depozitarilor centrali de titluri de valoare (DCT) și a utilizatorilor de pe piață să se angajeze să transfere bilanțurile și activitatea de decontare către T2S;

(h)

oferirea de consultanță cu privire la chestiuni de migrare și etapizare.

2.   Compunere

2.1.

GC este compus din președinte, un secretar, membri cu drepturi depline și observatori.

2.2.

Ori de câte ori este considerat necesar, președintele poate să invite în mod ad hoc experți suplimentari care să participe la ședințele GC și să informeze GC cu privire la acest aspect.

3.   Membrii cu drepturi depline

3.1.

Membrii cu drepturi depline au dreptul de a participa la procesul de adoptare a deciziilor de către GC.

3.2.

Fiecărui grup eligibil pentru a deveni membru cu grupuri depline în conformitate cu punctul 3.3 îi este alocat același număr de membri cu grupuri depline. Numărul membrilor cu drepturi depline din fiecare grup participant este egal cu numărul de membri cu drepturi depline din grupul băncilor centrale participante.

3.3.

Un reprezentant al oricăruia dintre următoarele grupuri este eligibil pentru a fi membru cu drepturi depline al GC:

(a)

băncile centrale – BCE și fiecare bancă centrală națională (BCN) din zona euro trebuie să fie reprezentată de un membru cu drepturi depline. Cu ocazia adoptării euro de către un stat membru, BCN respectivă participă și ea în calitate de membru cu drepturi depline al GC de la data intrării în zona euro. O bancă centrală din afara zonei euro care a hotărât să includă moneda sa în T2S este de asemenea reprezentată de un membru cu drepturi depline de la data deciziei respective. Comisia Europeană, în calitate de autoritate publică, este un membru cu drepturi depline inclus în grupul băncilor centrale;

(b)

depozitarii centrali de titluri de valoare (DCT) – este membru cu drepturi depline al GC și poate desemna un reprezentant orice grup de DCT, care poate fi constituit din mai mulți DCT, sau fiecare DCT, după caz, care își decontează operațiunile în euro și/sau operațiunile în moneda sa națională, alta decât euro, și care a îndeplinit următoarele criterii:

și-a declarat susținerea pentru T2S;

dorește să încheie cu Eurosistemul un contract;

și-a declarat intenția de a utiliza T2S odată ce a început să funcționeze.

Conform punctelor 3.2 și 3.3 litera (a), numărul de reprezentanți ai DCT este egal cu numărul reprezentanților băncilor centrale. Astfel, grupurile mai mari de DCT și DCT mai mari au un număr mai mare de reprezentanți, în funcție de volumul decontărilor lor. Numărul reprezentanților suplimentari este determinat de DCT reprezentați în GC și de președintele GC în conformitate cu metodologia d’Hondt pentru o reprezentare proporțională;

(c)

utilizatori – Comitetul de desemnare (CD) selectează membrii din rândul comunității de utilizatori pe baza candidaturilor primite de către secretar și în temeiul unei grile predefinite:

cel puțin șapte membri cu drepturi depline care să reprezinte importante bănci comerciale active în domeniul operațiunilor cu titluri de valoare denominate în monede eligibile pentru decontare în T2S, indiferent de locul unde au sediul social;

cel puțin doi membri cu drepturi depline care să reprezinte bănci de investiții internaționale;

cel puțin doi membri cu drepturi depline care să reprezinte bănci active în domeniul decontării titlurilor de valoare pentru deservirea clienților lor locali;

cel puțin un membru cu drepturi depline care să reprezinte o contraparte centrală.

4.   Observatori

4.1.

Observatorii au dreptul de a participa la ședințele GC, dar nu pot participa la procesul decizional.

4.2.

Un reprezentant al fiecăruia dintre următoarele grupuri/instituții este eligibil pentru a fi un observator în cadrul GC:

(a)

Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERVM);

(b)

Federația Europeană din Domeniul Bancar;

(c)

Grupul European al Caselor de Economii;

(d)

Asociația Europeană a Cooperativelor de Credit;

(e)

Forumul European al Serviciilor privind Titlurile de Valoare;

(f)

Federația Burselor de Valori Europene;

(g)

DCT care susțin T2S și care sunt utilizați de o BCN;

(h)

președinții subgrupurilor GC.

4.3.

Băncile centrale din Eurosistem care vor construi și utiliza platforma T2S (4BC) pot desemna un reprezentant pentru fiecare bancă centrală pentru a participa în GC în calitate de observator. Acești reprezentanți își prezintă opiniile în fața GC în mod uniform.

5.   Procedurile de desemnare

5.1.

În cazul membrilor cu drepturi depline și al observatorilor se aplică următoarele proceduri de desemnare:

(a)

un reprezentant al unei bănci centrale este desemnat de către guvernatorul/președintele băncii centrale respective în conformitate cu statutul băncii centrale aplicabil;

(b)

un reprezentant al DCT este desemnat de către conducătorul DCT respectiv;

(c)

un reprezentant al utilizatorilor este desemnat de organizațiile respective pe baza candidaturilor ad personam. Aceștia sunt desemnați de către CD în conformitate cu procedurile și criteriile CD aplicabile;

(d)

un observator este desemnat de către conducătorul grupului/instituției în cauză.

5.2.

Fiecare persoană desemnată trebuie să dețină gradul profesional adecvat și experiența tehnică relevantă. Entitățile care efectuează desemnarea trebuie să se asigure că persoana desemnată poate aloca timp suficient pentru a se implica activ în activitatea GC.

5.3.

Orice desemnare trebuie confirmată în scris secretarului.

6.   Participare

6.1.

Membrii cu drepturi depline și observatorii din GC participă în GC doar personal. Participarea lor la ședințele GC este considerată drept o dovadă a dedicării lor pentru proiect.

6.2.

Membrii cu drepturi depline și observatorii au dreptul de a desemna supleanți (cu un grad profesional și un nivel de experiență echivalente) care, în circumstanțe excepționale, participă la ședințele GC în cazul absenței celor dintâi și pot exprima opinii sau, în cazul membrilor cu drepturi depline, pot vota în numele acestora în temeiul unei împuterniciri. Membrii cu drepturi depline și observatorii în cauză informează Secretariatul cu privire la această situație cu suficient timp înainte.

6.3.

Ori de câte ori un membru cu drepturi depline sau un observator părăsește entitatea pe care o reprezintă, calitatea lor de membru încetează cu efect imediat.

6.4.

Președintele GC va solicita organizației corespunzătoare care a efectuat desemnarea sau CD, după caz, să desemneze un membru înlocuitor de fiecare dată când un membru cu drepturi depline sau un observator demisionează sau își pierde calitatea de membru, în conformitate cu procedura de desemnare aplicabilă prevăzută de articolul 5.

7.   Președintele

7.1.

Președintele trebuie să fie unul dintre membrii cu experiență ai organelor de conducere ai BCE și este numit de Consiliul guvernatorilor. Președintele este împuternicit să desemneze un supleant pentru a îl înlocui în cazuri excepționale.

7.2.

Președintele organizează și conduce ședințele GC. În această calitate, acesta stabilește ordinea de zi a ședințelor, ținând seama de contribuțiile membrilor GC, și documentele care trebuie transmise GC.

7.3.

Președintele hotărăște dacă un anumit subiect intră în sfera de competență a GC (în conformitate cu punctul 1.2) și informează GC în cazul în care stabilește că o anumită temă nu intră în competența acestuia.

7.4.

Președintele îndeplinește toate atribuțiile prevăzute în decizia Consiliului guvernatorilor, precum și toate celelalte atribuții care îi sunt încredințate ulterior de GC.

7.5.

Președintele desemnează președinții și membrii ordinari ai subgrupurilor înființate în cadrul GC.

7.6.

Președintele este singura persoană care reprezintă GC în exterior. GC va fi informat în mod corespunzător anterior oricărei situații în care GC va fi reprezentat extern de către președinte. Orice comunicare externă a GC va fi adusă în atenția GC cu suficient timp înainte.

8.   Secretariatul

8.1.

Secretarul trebuie să fie un membru al personalului BCE cu o experiență solidă și este numit de către președinte. Președintele poate desemna un supleant care să îl înlocuiască pe secretar în situații excepționale.

8.2.

BCE asigură secretarului suportul operațional și de tehnic necesar.

8.3.

Secretarul își desfășoară activitatea sub coordonarea președintelui. Atribuțiile secretarului constau, în special, în:

(a)

acordarea de asistență președintelui în îndeplinirea atribuțiilor acestuia;

(b)

organizarea ședințelor și elaborarea rezumatelor ședințelor;

(c)

asistență la elaborarea documentelor adoptate de GC;

(d)

coordonarea consultărilor;

(e)

organizarea comunicării externe în legătură cu activitatea GC și a altor grupuri (precum publicarea documentelor GC);

(f)

îndeplinirea tuturor celorlalte atribuții care îi sunt încredințate prin Regulamentul de procedură, de GC sau de către președinte, după caz.

8.4.

Secretarul este din oficiu membru al CD. Acesta poate de asemenea face parte din substructurile GC.

8.5.

Secretarul nu poate participa la adoptarea deciziilor GC.

9.   Proceduri de lucru

9.1.

Ca regulă, GC se întâlnește o dată pe trimestru. Președintele poate convoca ședințe suplimentare, datele acestora urmând a fi comunicate GC cu suficient timp înainte. În principiu, ședințele se desfășoară la sediul BCE.

9.2.

Limba de lucru este engleza.

9.3.

Concluziile provizorii cu privire la rezultatul unei ședințe a GC sunt publicate pe website-ul BCE în termen de trei zile lucrătoare de la data ședinței. Aceste concluzii provizorii sunt publicate pe răspunderea președintelui, fără implicarea GC, și este făcut public acest fapt. De asemenea, secretarul elaborează o listă de acțiune după fiecare ședință GC în care sunt prevăzute acțiunile și termenele-limită stabilite în cursul întâlnirii respective. Rezumatul unei întâlniri a GC este redactat de către secretar și apoi transmis tuturor membrilor GC în termen de șase zile lucrătoare de la data ședinței. Comentariile privind proiectul de rezumat trebuie primite de la membrii GC în termen de trei zile lucrătoare. Rezumatul final este publicat după ce a fost aprobat de GC. Acesta înlocuiește concluziile provizorii ale președintelui, care vor fi îndepărtate de pe website după publicarea rezumatului. Rezumatul prezintă subiectele analizate, precum și rezultatele discuțiilor.

9.4.

GC își desfășoară activitatea în mod deschis și transparent.

Ordinea de zi a întâlnirii și documentele care urmează a fi discutate (inclusiv contribuțiile substructurilor GC) vor fi transmise membrilor și publicate pe website-ul BCE cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de ședință. GC are libertatea de a stabili dacă documentele care au fost transmise cu mai puțin de cinci zile înainte de o ședință vor fi analizate în cursul ședinței respective. Comentariile și alte observații primite de secretar cu cel mult trei zile lucrătoare înainte de ședință vor fi distribuite GC și, în principiu, vor fi și publicate pe website-ul BCE. Documentele cu caracter confidențial (precum documentele primite de la participanții pe piață cu condiția respectării confidențialității sau documentele considerate confidențiale de către președinte) nu vor fi publicate.

9.5.

Hotărârile GC au fie forma avizelor care sunt trimise direct organelor de decizie ale BCE, și anume Consiliul guvernatorilor și Comitetul executiv, fie a rezoluțiilor referitoare la organizarea activității GC și a subgrupurilor.

9.6.

Ca regulă, orice aviz pentru organele de decizie ale BCE este adoptat prin consensul membrilor GC care participă la adoptarea deciziilor GC. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, președintele poate hotărî să evalueze gradul de susținere al unui anumit aviz prin adresarea unei solicitări tuturor membrilor cu drepturi depline ai GC care participă la adoptarea deciziilor GC să își exprime acordul sau dezacordul cu privire la o propunere. Nivelul de susținere va fi comunicat organelor de decizie ale BCE. În cazul în care există mai multe propuneri de aviz cu privire la același subiect, doar propunerile care sunt susținute de cel puțin șapte membri ai GC (sau supleanții acestora) vor fi comunicate organelor de decizie ale BCE. Membrii cu drepturi depline nu pot susține mai mult de o propunere cu privire la același subiect. Pentru elemente de importanță deosebită, șapte membri cu drepturi depline pot solicita ca opinia lor minoritară să fie comunicată de îndată organelor de decizie ale BCE.

9.7.

GC poate înființa substructuri pentru a-i susține activitatea cu privire la: (a) implementarea tehnică a cerințelor utilizatorilor; (b) armonizarea chestiunilor referitoare la T2S; (c) elementele juridice referitoare la T2S; sau (d) orice alt domeniu în care GC apreciază că este necesar un sprijin specific. Mandatul unor asemenea substructuri este definit și adoptat de GC.

GC poate crea subgrupuri care reunesc toate grupurile de participanți la GC și care au o durată mai lungă. În plus, GC poate totodată să înființeze grupuri de lucru care să nu reunească în mod necesar toți participanții la GC și/sau care să aibă o durată mai scurtă. De asemenea, GC, precum și echipa pentru proiectul T2S pot organiza ad hoc ateliere pentru discutarea anumitor subiecte specifice.

Deciziile GC cu privire la organizarea activității substructurilor vor fi adoptate prin consens sau prin supunerea la vot, cu majoritate simplă, în cazul în care nu se ajunge la un consens.

9.8.

GC trebuie să asigure că o gamă largă de participanți pe piață și autorități au posibilitatea de a contribui la GC și că sunt informați cu privire la lucrările acestuia. Secretarul are rolul de coordonator al unor astfel de consultări și este susținut de Echipa T2S a BCE și de alți membrii ai personalului BCE, dacă este necesar.

În acest scop, în fiecare țară va fi înființat un grup național de utilizatori (GNU), ca legătură între piața națională și GC. GNU pot transmite GC sugestii și rezoluții prin intermediul secretarului.

GC trebuie să utilizeze mijloacele adecvate pentru consultarea participanților pe piață, a autorităților, precum și a tuturor celorlalți participanți și părți interesate, de exemplu prin intermediul GNU, al consultărilor publice, al discuțiilor din cadrul meselor rotunde, al întâlnirilor dedicate și sesiunilor de informare sau prin publicarea declarațiilor de răspuns ca reacție la consultări.

Ca regulă, toate consultările trebuie să asigure o perioadă de cel puțin trei săptămâni pentru comentarii, cu excepția cazului în care președintele GC hotărăște altfel.

10.   Modalități de raportare și relația cu comitetele Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC)

10.1.

Consiliul guvernatorilor poate oferi GC orientări generale, fie din proprie inițiativă, fie la cerere.

10.2.

GC supune avizele sale direct organelor de decizie ale BCE pentru evaluare.

10.3.

GC poate oferi orientări direct unui subgrup, prin intermediul președintelui acestui grup, ca activitate ce urmează a fi desfășurată în temeiul mandatului, fie din proprie inițiativă, fie la cerere.

10.4.

Prin intermediul președintelui, GC poate consulta un comitet al SEBC sau unul (sau mai multe) dintre subgrupurile acestuia cu privire la anumite elemente tehnice din sfera de competență și experiență a acelui comitet (precum aspectele juridice cu privire la T2S). În principiu, pentru o asemenea consultare se acordă o perioadă minimă de trei săptămâni, cu excepția cazului în care circumstanțe speciale impun o perioadă mai scurtă. De asemenea, președintele se asigură că activitatea GC nu se suprapune cu mandatul unui comitet al SEBC.

GRUPUL DE CONTACT PENTRU DCT

Mandat și compunere

1.   Obiectivul mandatului

Grupul de contact pentru DCT (CCG) asigură pregătirea și negocierea Acordului-cadru dintre Eurosistem, pe de o parte, și DCT care doresc să participe la T2S, pe de altă parte. Acordul-cadru este un document care va fi propus de Consiliul guvernatorilor tuturor DCT europeni. Acesta reglementează etapele de dezvoltare și de utilizare ale T2S. Și va fi semnat de DCT în mod individual.

2.   Compunere

CCG este compus din sponsorii proiectului DCT și din membrii și supleanții Comitetului pentru Programul T2S.

Sponsorii proiectului sunt desemnați de comitetele de conducere ale DCT care au semnat Memorandumul de Înțelegere cu Eurosistemul la 16 iulie 2009 sau care au depus ulterior o declarație unilaterală de acceptare a acestuia. Fiecare membru al DCT poate desemna un supleant care îl/o poate înlocui în caz de indisponibilitate. În cazul în care nici sponsorul proiectului, nici supleantul său nu este disponibil, DCT nu este reprezentat. În cazul în care membrii Comitetului pentru Programul T2S și supleanții acestora nu sunt disponibili, aceștia nu pot fi înlocuiți.

Președintele CCG este președintele Comitetului pentru Programul T2S. Președintele, în coordonare cu DCT, 1. hotărăște asupra frecvenței, formatului și ordinii de zi ale ședințelor; 2. invită experții externi și/sau membrii ai Echipei T2S la ședințele pe probleme specifice. Raportorul este un membru al Echipei T2S de la BCE. Acesta/aceasta 1. coordonează organizarea ședințelor și transmiterea la timp a documentelor relevante; 2. oferă susținere președintelui pentru pregătirea reuniunilor grupului; 3. redactează sinteza ședințelor; 4. oferă susținere președintelui în coordonarea relațiilor cu (sub)grupurile relevante.

3.   Proceduri de lucru, interacțiune și suport

Proceduri de lucru

CCG urmărește să adopte rezoluțiile prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la consens în cadrul a două reuniuni consecutive, divergențele sunt minuțios documentate. Într-o astfel de situație, este responsabilitatea Comitetului pentru Programul T2S să adreseze o propunere Consiliului guvernatorilor. DCT care nu sunt de acord cu propunerea Comitetului pentru Programul T2S au posibilitatea să își exprime opinia divergentă.

Interacțiunea dintre Grupul consultativ T2S (GC) și CCG

Președintele CCG informează GC în mod regulat asupra evoluției procesului de negociere a Acordului-cadru.

Atunci când prezintă relevanță, CCG [posibil prin intermediul subgrupului managerilor de proiect (PMSG) și al grupului de lucru pentru chestiuni contractuale (TCI)] vor primi informații de la substructurile existente al GC.

Suportul oferit CCG

CCG este sprijinit de:

PMSG, însărcinat cu pregătirea pentru negociere a informațiilor comerciale (incluzând, printre altele, elementele funcționale, tehnice și de planificare);

TCI care furnizează CCG asistență juridică și care, din această poziție, va „traduce” informațiile cu caracter comercial primite de la CCG și PMSG în termenii juridici corespunzători.

CCG va stabili mandatul acestor două grupuri de lucru și va stabili programul lor în termeni generali.

GRUPUL NAȚIONAL DE UTILIZATORI

Mandat și compunere

1.   Introducere

Grupul național de utilizatori (GNU) reunește furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a titlurilor de valoare din cadrul pieței naționale a acestuia cu scopul de a susține dezvoltarea și punerea în aplicare a TARGET2-Securities (T2S). Acesta înființează un forum pentru a implica participanții pe piața națională în activitatea Grupului consultativ T2S (GC) și stabilește legătura formală dintre GC și piața națională. Acesta acționează atât în calitate de comitet de reprezentare pentru Echipa de proiect T2S, cât și în calitate de furnizor de răspuns cu privire la Grupul consultativ T2S (GC) în privința chestiunilor luate în considerare de GC. Ca atare, poate să și propună subiecte pentru analizarea de către GC.

GNU pot fi implicate în procesul de administrare a schimbărilor URD și pot juca un rol important în evaluarea unor astfel de cereri în contextul funcționării pieței naționale. GNU ar trebui să adopte principiul T2S de a încerca să evite încorporarea elementelor specifice naționale în T2S și ar trebui să promoveze în mod activ armonizarea.

2.   Mandat

GNU are misiunea de:

a evalua impactul caracterului funcțional al T2S, în special orice modificări ale cerințelor utilizatorului de T2S, pe piața națională a acestora; atunci când se procedează astfel, ar trebui să fie acordată atenția cuvenită conceptului „T2S uniformizat” (lean T2S) care urmărește să evite elementele specifice naționale și să promoveze armonizarea;

a supune atenției GC preocupările concrete ale pieței naționale;

a crește gradul de cunoaștere a T2S în toate segmentele comunității naționale a titlurilor de valoare;

a susține membrii GC care reprezintă comunitatea națională.

3.   Compunere