ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.108.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 108

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
29 aprilie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/224/UE, Euratom

 

*

Decizie Consiliului și a Comisiei din 29 martie 2010 privind încheierea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte

1

Acord de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte

3

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 67/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul rețelelor transeuropene (JO L 27, 30.1.2010)

355

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

29.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 108/1


DECIZIE CONSILIULUI ŞI A COMISIEI

din 29 martie 2010

privind încheierea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

(2010/224/UE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) şi alineatul (8),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 paragraful al doilea,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Consiliului, acordată în temeiul articolului 101 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1)

Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 15 octombrie 2007, sub rezerva încheierii acestuia la o dată ulterioară.

(2)

Dispoziţiile comerciale ale acordului au un caracter excepţional, determinat de politica pusă în aplicare în cadrul procesului de stabilizare şi de asociere şi nu vor reprezenta, pentru Uniunea Europeană, un precedent în domeniul politicii comerciale practicate de Uniune faţă de alte ţări terţe decât cele din Balcanii de Vest.

(3)

Ca o consecinţă a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană şi i-a succedat acesteia.

(4)

Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, anexele şi protocoalele la acesta, precum şi declaraţiile comune şi declaraţia Comunităţii ataşate la actul final sunt aprobate prin prezenta decizie în numele Uniunii Europene şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

Textul acordului este ataşat la prezenta decizie.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la următoarea notificare:

„Ca o consecinţă a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană şi i-a succedat acesteia, exercitând începând cu data respectivă toate drepturile Comunităţii Europene şi asumându-şi toate obligaţiile acesteia. Prin urmare, referirile la «Comunitatea Europeană» în textul acordului se interpretează, după caz, ca referiri la «Uniunea Europeană»”.

Articolul 3

(1)   Poziţia care urmează să fie adoptată de către Uniune sau de către Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere şi în cadrul Comitetului de stabilizare şi de asociere, atunci când acesta din urmă este împuternicit de către Consiliul de stabilizare şi de asociere să acţioneze, este stabilită de către Consiliu, la propunerea Comisiei sau, după caz, de către Comisie, în ambele cazuri în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din tratate.

(2)   În conformitate cu articolul 120 din acord, preşedintele Consiliului prezidează Consiliul de stabilizare şi de asociere. Un reprezentant al Comisiei prezidează Comitetul de stabilizare şi de asociere, în conformitate cu regulamentul de procedură al acestuia.

(3)   Decizia de a publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene deciziile Consiliului de stabilizare şi de asociere şi ale Comitetului de stabilizare şi de asociere se ia de la caz la caz de către Consiliu sau de către Comisie, în ambele cazuri în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din tratate

Articolul 4

Preşedintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să depună, în numele Uniunii Europene, actul de aprobare prevăzut la articolul 138 din acord. Preşedintele Comisiei depune actul de aprobare menţionat anterior în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 29 martie 2010

Pentru Consiliu

Preşedintele

E. ESPINOSA

Pentru Comisie

Preşedintele

O. REHN


ACORD DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE

între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ŢĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD,

părţi contractante la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi la Tratatul privind Uniunea Europeană, denumite în continuare „statele membre”, şi

COMUNITATEA EUROPEANĂ şi COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, şi

REPUBLICA MUNTENEGRU, denumită în continuare „Muntenegru”,

pe de altă parte,

împreună denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE legăturile strânse dintre părţi şi valorile pe care acestea le au în comun, precum şi dorinţa lor de a consolida aceste legături şi de a institui o relaţie strânsă şi durabilă, bazată pe reciprocitate şi interese comune, relaţie care ar trebui să permită Muntenegrului să-şi consolideze şi să-şi extindă relaţiile cu Comunitatea şi cu statele sale membre.

AVÂND ÎN VEDERE importanţa prezentului acord în cadrul procesului de stabilizare şi de asociere (SAp) iniţiat cu ţările din Europa de Sud-Est în vederea instituirii şi consolidării unei ordini europene stabile bazate pe cooperare, pentru care Uniunea Europeană reprezintă elementul de bază, precum şi în contextul Pactului de stabilitate.

AVÂND ÎN VEDERE disponibilitatea Uniunii Europene de a integra cât de mult posibil Muntenegru în contextul politic şi economic general european, precum şi statutul Muntenegrului de candidat potenţial la aderarea la Uniunea Europeană, pe baza Tratatului privind Uniunea Europeană (denumit în continuare „Tratatul UE”) şi cu condiţia îndeplinirii criteriilor definite de către Consiliul European din iunie 1993, precum şi a condiţiilor prevăzute de SAp, sub rezerva punerii în aplicare cu succes a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte cooperarea regională.

AVÂND ÎN VEDERE parteneriatul european, care identifică priorităţile de acţiune în vederea sprijinirii eforturilor ţării de a se apropia de Uniunea Europeană.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a contribui, prin toate mijloacele, la stabilitatea politică, economică şi instituţională a Muntenegrului, precum şi a regiunii, prin dezvoltarea societăţii civile şi democratizare, consolidarea instituţiilor şi reforma administraţiei publice, integrarea comercială regională, consolidarea cooperării economice, precum şi prin cooperarea într-o gamă variată de domenii, în special în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, şi prin întărirea securităţii naţionale şi regionale.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a extinde libertăţile politice şi economice, angajament care reprezintă însuşi fundamentul prezentului acord, precum şi angajamentul acestora de a respecta drepturile omului şi statul de drept, inclusiv drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, precum şi principiile democratice, prin alegeri libere şi corecte, şi prin pluripartidism.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a pune în aplicare integral toate principiile şi dispoziţiile Cartei ONU, ale OSCE, în special cele ale Actului final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (denumit în continuare „Actul final de la Helsinki”), ale concluziilor Conferinţelor de la Madrid şi de la Viena, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă şi ale Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, astfel încât să contribuie la stabilitatea regională şi la cooperarea între ţările din regiune.

REAFIRMÂND dreptul de întoarcere al tuturor refugiaţilor şi persoanelor strămutate în interiorul ţării şi dreptul la protecţia proprietăţii acestora, precum şi alte drepturi ale omului conexe.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor faţă de principiile economiei de piaţă şi faţă de dezvoltarea durabilă, precum şi disponibilitatea Comunităţii de a contribui la reformele economice din Muntenegru.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor faţă de libertatea comerţului, în conformitate cu drepturile şi obligaţiile care decurg din calitatea de membru în cadrul OMC.

AVÂND ÎN VEDERE dorinţa părţilor de a continua dezvoltarea dialogului politic periodic privind aspectele bilaterale şi internaţionale de interes comun, inclusiv aspectele regionale, luând în considerare politica externă şi de securitate comună (PESC) a Uniunii Europene.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a combate criminalitatea organizată şi de a-şi consolida cooperarea în domeniul combaterii terorismului pe baza declaraţiei Conferinţei europene din 20 octombrie 2001.

AVÂND CONVINGEREA CĂ Acordul de stabilizare şi de asociere (denumit în continuare „prezentul acord”) va crea un nou climat pentru relaţiile lor economice şi, în primul rând, pentru dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor, factori esenţiali pentru restructurarea şi modernizarea economiei.

LUÂND ÎN CONSIDERARE angajamentul Muntenegrului de a-şi armoniza legislaţia naţională cu cea a Comunităţii în domeniile relevante şi de a o pune efectiv în aplicare.

ŢINÂND SEAMA de dorinţa Comunităţii de a acorda un sprijin decisiv punerii în aplicare a reformei şi de a utiliza în acest scop toate instrumentele disponibile în materie de cooperare şi de asistenţă tehnică, financiară şi economică, pe o bază indicativă multianuală globală.

CONFIRMÂND că dispoziţiile prezentului acord care intră sub incidenţa părţii a treia a titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare „Tratatul CE”) obligă Regatul Unit şi Irlanda ca părţi contractante distincte şi nu în calitate de state membre ale Comunităţii, până când Regatul Unit sau Irlanda (după caz) notifică Muntenegru că şi-a asumat obligaţii în calitate de stat membru al Comunităţii, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei, anexat la Tratatul UE şi la Tratatul CE. Aceleaşi dispoziţii se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la tratatele menţionate anterior.

REAMINTIND de Reuniunea la nivel înalt de la Zagreb, care a pledat pentru continuarea consolidării relaţiilor dintre ţările care participă la procesul de stabilizare şi de asociere şi Uniunea Europeană, precum şi pentru o consolidare a cooperării regionale.

REAMINTIND de Reuniunea la nivel înalt de la Salonic, care a consolidat procesul de stabilizare şi de asociere ca şi cadru politic pentru relaţiile Uniunii Europene cu ţările din Balcanii de Vest şi a subliniat perspectiva integrării acestora în Uniunea Europeană pe baza progreselor individuale înregistrate în cadrul reformei şi al meritului individual.

REAMINTIND de semnarea la Bucureşti, la data de 19 decembrie 2006, a Acordului de Liber Schimb Central European ca instrument de consolidare a capacităţii regiunii de a atrage investiţii şi a perspectivelor de integrare ale regiunii în economia mondială.

DORIND să instituie o cooperare culturală mai strânsă şi să dezvolte schimburi de informaţii,

CONVIN:

Articolul 1

(1)   Se instituie prin prezentul acord o asociere între Comunitate şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte.

(2)   Obiectivele acestei asocieri sunt:

(a)

sprijinirea eforturilor Muntenegrului de a consolida democraţia şi statul de drept;

(b)

contribuirea la stabilitatea politică, economică şi instituţională în Muntenegru, precum şi la stabilizarea regiunii;

(c)

punerea la dispoziţie a unui cadru adecvat pentru dialogul politic, care să permită dezvoltarea unor relaţii politice strânse între părţi;

(d)

sprijinirea eforturilor Muntenegrului de a-şi dezvolta cooperarea economică şi internaţională, inclusiv prin armonizarea legislaţiei sale naţionale cu cea a Comunităţii;

(e)

sprijinirea eforturilor Muntenegrului de a finaliza procesul de tranziţie spre o economie de piaţă funcţională;

(f)

promovarea unor relaţii economice armonioase şi dezvoltarea progresivă a unei zone a liberului schimb între Comunitate şi Muntenegru;

(g)

consolidarea cooperării regionale în toate domeniile reglementate de prezentul acord.

TITLUL I

PRINCIPII GENERALE

Articolul 2

Respectarea principiilor democratice şi a drepturilor omului proclamate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi definite în Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, în Actul final de la Helsinki şi în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, respectarea principiilor de drept internaţional, inclusiv cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (ICTY), şi a statului de drept, precum şi a principiilor economiei de piaţă prezentate în documentul Conferinţei CSCE de la Bonn privind cooperarea economică stau la baza politicilor interne şi externe ale părţilor şi constituie elemente esenţiale ale prezentului acord.

Articolul 3

Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora constituie un element esenţial al prezentului acord.

Articolul 4

Părţile contractante reafirmă importanţa pe care o acordă punerii în aplicare a obligaţiilor internaţionale, în special cooperării depline cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie.

Articolul 5

Pacea şi stabilitatea la nivel internaţional şi regional, dezvoltarea unor relaţii de bună vecinătate, drepturile omului şi respectarea şi protecţia minorităţilor joacă un rol esenţial în procesul de stabilizare şi de asociere menţionat în concluziile Consiliului Uniunii Europene din 21 iunie 1999. Încheierea şi punerea în aplicare a prezentului acord se înscriu în cadrul concluziilor Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 1997 şi se bazează pe meritele individuale ale Muntenegrului.

Articolul 6

Muntenegru se angajează să continue consolidarea cooperării şi a relaţiilor de bună vecinătate cu celelalte ţări din regiune, inclusiv un număr corespunzător de concesii reciproce în ceea ce priveşte circulaţia persoanelor, a mărfurilor, a capitalurilor şi a serviciilor, precum şi elaborarea de proiecte de interes comun, în special legate de gestionarea frontierelor şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei, a spălării banilor, a migraţiei ilegale şi a traficului ilegal, în special de fiinţe umane, arme uşoare sau de calibru mic şi de droguri nepermise. Acest angajament constituie un factor-cheie în dezvoltarea relaţiilor şi a cooperării între părţi şi contribuie, astfel, la stabilitatea regională.

Articolul 7

Părţile reafirmă importanţa pe care o acordă combaterii terorismului şi punerii în aplicare a obligaţiilor internaţionale în acest domeniu.

Articolul 8

Asocierea se realizează progresiv şi se finalizează integral la sfârşitul unei perioade de tranziţie de cel mult 5 ani.

Consiliul de stabilizare şi de asociere (denumit în continuare „SAC”), constituit în temeiul articolului 119, reexaminează periodic, în general anual, punerea în aplicare a prezentului acord şi adoptarea şi punerea în aplicare de către Muntenegru a reformelor juridice, administrative, instituţionale şi economice. Reexaminarea se efectuează din perspectiva preambulului şi în conformitate cu principiile generale ale prezentului acord. Aceasta ţine seama în mod adecvat de priorităţile prevăzute de parteneriatul european relevant pentru prezentul acord şi se află în concordanţă cu mecanismele instituite în cadrul procesului de stabilizare şi de asociere, în special cu raportul privind progresele înregistrate în cadrul procesului de stabilizare şi de asociere.

Pe baza reexaminării menţionate anterior, SAC va emite recomandări şi poate lua decizii. Atunci când reexaminarea identifică probleme deosebite, acestea pot fi soluţionate prin intermediul mecanismelor de soluţionare a litigiilor instituite în baza prezentului acord.

Asocierea deplină se va realiza progresiv. SAC efectuează o reexaminare amănunţită a aplicării acordului cel târziu în al treilea an de la intrarea în vigoare a acestuia. Pe baza acestei reexaminări, SAC evaluează progresul înregistrat de Muntenegru şi poate lua decizii privind următoarele etape ale asocierii.

Reexaminarea menţionată anterior nu se va aplica în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, cu privire la care acordul prevede în Titlul IV un calendar specific.

Articolul 9

Prezentul acord este întru totul compatibil cu dispoziţiile relevante ale OMC, în special cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) şi cu articolul V din Acordul General privind Comerţul cu Servicii (GATS) şi se pune în aplicare în conformitate cu acestea.

TITLUL II

DIALOGUL POLITIC

Articolul 10

(1)   În cadrul prezentului acord, se continuă dezvoltarea dialogului politic între părţi. Acest dialog însoţeşte şi consolidează apropierea dintre Uniunea Europeană şi Muntenegru şi contribuie la crearea de legături strânse de solidaritate şi de noi forme de cooperare între părţi.

(2)   Dialogul politic urmăreşte să promoveze în special:

(a)

integrarea deplină a Muntenegrului în comunitatea naţiunilor democratice şi apropierea sa progresivă de Uniunea Europeană;

(b)

o convergenţă din ce în ce mai mare a poziţiilor părţilor cu privire la aspecte internaţionale, inclusiv cu privire la aspecte legate de PESC, inclusiv prin schimb de informaţii, după caz, şi, în special, cu privire la acele aspecte care pot avea efecte semnificative asupra părţilor;

(c)

cooperarea regională şi dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate;

(d)

o viziune similară în ceea ce priveşte securitatea şi stabilitatea în Europa, inclusiv cooperarea în domeniile reglementate de PESC a Uniunii Europene.

(3)   Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) şi a mijloacelor de furnizare a acestora, atât către state, cât şi către actori nestatali reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa stabilităţii şi securităţii internaţionale. Părţile convin, prin urmare, să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora prin respectarea în totalitate şi prin punerea în aplicare la nivel naţional a obligaţiilor lor existente în temeiul tratatelor şi acordurilor internaţionale privind dezarmarea şi neproliferarea şi a altor obligaţii internaţionale relevante. Părţile convin că această dispoziţie constituie un element esenţial al prezentului acord şi va face parte din dialogul politic care va însoţi şi consolida aceste elemente.

Mai mult decât atât, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora prin:

(a)

luarea de măsuri în vederea semnării sau ratificării altor instrumente internaţionale relevante ori aderării la acestea, după caz, şi în vederea punerii în aplicare întru totul a acestora;

(b)

instituirea unui sistem eficient de control al exporturilor naţionale, care să controleze atât exporturile, cât şi tranzitul mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare, şi care să prevadă sancţiuni eficiente în cazul încălcării controalelor exporturilor.

(c)

Dialogul politic pe această temă poate avea loc la nivel regional.

Articolul 11

(1)   Dialogul politic se desfăşoară în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere, care deţine competenţa generală cu privire la orice problemă pe care părţile ar dori să o supună atenţiei sale.

(2)   La cererea părţilor, dialogul politic poate, de asemenea, să se desfăşoare sub următoarele forme:

(a)

reuniuni, atunci când este necesar, ale înalţilor funcţionari care reprezintă Muntenegru, pe de o parte, şi Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, Secretarul General/Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună şi Comisia Europeană, pe de altă parte;

(b)

prin utilizarea tuturor căilor diplomatice între părţi, inclusiv a contactelor corespunzătoare din ţări terţe şi din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al OSCE, al Consiliului Europei şi al altor foruri internaţionale;

(c)

orice alte mijloace care ar aduce o contribuţie utilă la consolidarea, dezvoltarea şi accelerarea acestui dialog, inclusiv cele identificate în Agenda de la Salonic adoptată în cadrul Concluziilor Consiliului European de la Salonic din 19 şi 20 iunie 2003.

Articolul 12

Dialogul politic la nivel parlamentar se desfăşoară în cadrul Comisiei parlamentare de stabilizare şi de asociere instituite în temeiul articolului 125.

Articolul 13

Dialogul politic se poate desfăşura într-un cadru multilateral şi sub forma unui dialog regional care să includă alte ţări din regiune, inclusiv în cadrul forumului UE-Balcanii de Vest.

TITLUL III

COOPERAREA REGIONALĂ

Articolul 14

În conformitate cu angajamentul său faţă de promovarea păcii şi a stabilităţii la nivel internaţional şi regional, precum şi de dezvoltare a unor relaţii de bună vecinătate, Muntenegru promovează activ cooperarea regională. Comunitatea poate sprijini, prin intermediul programelor sale de asistenţă tehnică, proiectele cu dimensiune regională sau transfrontalieră.

Atunci când Muntenegru are în vedere consolidarea cooperării sale cu una dintre ţările menţionate la articolele 15, 16 şi 17, acesta informează şi consultă Comunitatea şi statele sale membre în conformitate cu dispoziţiile titlului X.

Muntenegru pune pe deplin în aplicare acordurile bilaterale existente negociate în temeiul Memorandumului de înţelegere privind facilitarea şi liberalizarea comerţului semnat la Bruxelles la 27 iunie 2001 de către Serbia şi Muntenegru şi Acordul de Liber Schimb Central European semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006.

Articolul 15

Cooperarea cu alte țări care au semnat un acord de stabilizare și de asociere

După semnarea prezentului acord, Muntenegru iniţiază negocieri cu ţările care au semnat deja un acord de stabilizare şi de asociere, în vederea încheierii unor convenţii bilaterale privind cooperarea regională, al căror obiectiv îl constituie extinderea domeniului de aplicare al cooperării dintre ţările în cauză.

Principalele elemente ale convenţiilor în cauză sunt:

(a)

dialogul politic;

(b)

instituirea unor zone de liber schimb, în conformitate cu dispoziţiile relevante ale OMC;

(c)

concesii reciproce privind circulaţia lucrătorilor, dreptul de stabilire, prestarea de servicii, plăţile curente şi circulaţia capitalurilor, precum şi alte politici legate de circulaţia persoanelor la un nivel echivalent celui stabilit de prezentul acord;

(d)

dispoziţii privind cooperarea în alte domenii, reglementate sau nu de prezentul acord, în special în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii.

Convenţiile respective cuprind dispoziţii privind crearea mecanismelor instituţionale necesare, după caz.

Convenţiile în cauză sunt încheiate în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Disponibilitatea Muntenegrului de a încheia astfel de convenţii va reprezenta o condiţie în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare a relaţiilor dintre Muntenegru şi Uniunea Europeană.

Muntenegru iniţiază negocieri similare cu celelalte ţări din regiune după ce acestea vor fi semnat un acord de stabilizare şi de asociere.

Articolul 16

Cooperarea cu alte țări implicate în procesul de stabilizare și de asociere

Muntenegru urmăreşte realizarea cooperării regionale cu celelalte state implicate în procesul de stabilizare şi de asociere în unele sau în toate domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord, în special în cele de interes comun. O astfel de cooperare ar trebui să fie întotdeauna compatibilă cu principiile şi obiectivele prezentului acord.

Articolul 17

Cooperarea cu alte țări candidate la aderarea la UE care nu sunt implicate în procesul de stabilizare și de asociere

(1)   Muntenegru ar trebui să-şi consolideze cooperarea şi să încheie o convenţie privind cooperarea regională cu orice ţară candidată la aderarea la UE în oricare dintre domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord. Astfel de convenţii ar trebui să aibă drept obiectiv apropierea treptată a relaţiilor bilaterale dintre Muntenegru şi ţara în cauză la partea corespunzătoare a relaţiilor dintre Comunitate şi statele sale membre şi ţara respectivă.

(2)   Muntenegru va iniţia negocieri cu Turcia, care a instituit o uniune vamală cu Comunitatea, în vederea încheierii, pe bază reciproc avantajoasă, a unui acord de instituire a unei zone de liber schimb în conformitate cu articolul XXIV din GATT 1994, precum şi în vederea liberalizării dreptului de stabilire şi a prestării de servicii între acestea la un nivel echivalent cu cel stabilit de prezentul acord, în conformitate cu articolul V din GATS.

Aceste negocieri ar trebui iniţiate în cel mai scurt timp, în vederea încheierii acordului menţionat anterior înainte de sfârşitul perioadei de tranziţie menţionate la articolul 18 alineatul (1).

TITLUL IV

LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR

Articolul 18

(1)   Comunitatea şi Muntenegru instituie progresiv o zonă de liber schimb bilaterală în termen de cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu dispoziţiile prezentului acord, precum şi cu dispoziţiile GATT 1994 şi OMC. În acest sens, părţile ţin seama de cerinţele specifice prevăzute în continuare.

(2)   În comerţul dintre părţi, la clasificarea mărfurilor se aplică Nomenclatura Combinată.

(3)   În sensul prezentului acord, taxele vamale şi taxele care au efect echivalent taxelor vamale includ orice taxă sau impunere de orice tip aplicată în legătură cu importul sau exportul unei mărfi, inclusiv orice formă de suprataxă sau supraimpunere în legătură cu un astfel de import sau export, dar nu includ nciciun fel de:

(a)

taxe echivalente unor taxe interne impuse în conformitate cu dispoziţiile articolului III alineatul (2) din GATT 1994,

(b)

măsuri antidumping sau compensatorii,

(c)

redevenţe sau taxe proporţionale cu costurile serviciilor prestate.

(4)   Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care se aplică reducerile tarifare succesive prevăzute de prezentul acord este:

(a)

Tariful Vamal Comun al Comunităţii Europene, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2658/87 (1) al Consiliului, aplicat efectiv erga omnes la data semnării prezentului acord;

(b)

tariful vamal aplicat în Muntenegru (2).

(5)   În cazul în care, după semnarea prezentului acord, se aplică orice reducere tarifară cu efect erga omnes, în special reduceri care rezultă:

(a)

din negocierile tarifare în cadrul OMC, sau

(b)

în cazul aderării Muntenegrului la OMC sau

(c)

din reduceri ulterioare aderării Muntenegrului la OMC,

astfel de taxe reduse înlocuiesc taxa vamală de bază menţionată la alineatul (4) începând cu data de la care se aplică astfel de reduceri.

(6)   Comunitatea şi Muntenegru îşi comunică reciproc taxele de bază şi orice modificări ale acestora.

CAPITOLUL I

Produsele industriale

Articolul 19

Definiție

(1)   Dispoziţiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate sau din Muntenegru enumerate în capitolele 25-97 din Nomenclatura Combinată, cu excepţia produselor enumerate în anexa I paragraful I punctul (ii) la Acordul OMC privind agricultura.

(2)   Comerţul dintre părţi cu produse reglementate de Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile tratatului respectiv.

Articolul 20

Concesiile acordate de Comunitate pentru produsele industriale

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale şi taxele cu efect echivalent aplicate importurilor în Comunitate de produse industriale originare din Muntenegru se elimină.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, restricţiile cantitative la importurile în Comunitate de produse originare din Muntenegru şi măsurile cu efect echivalent se elimină.

Articolul 21

Concesiile acordate de Muntenegru pentru produsele industriale

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la importul în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa I, se elimină.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele cu efect echivalent taxelor vamale aplicate importurilor în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate se elimină.

(3)   Taxele vamale la importul în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate enumerate în anexa I se reduc şi se elimină treptat, în conformitate cu calendarul indicat în anexa menţionată anterior.

(4)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, restricţiile cantitative la importurile în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate şi măsurile cu efect echivalent se elimină.

Articolul 22

Taxe vamale și restricții la export

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea şi Muntenegru elimină în comerţul dintre ele orice taxe vamale la export şi orice taxe cu efect echivalent.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord Comunitatea şi Muntenegru elimină între ele orice restricţii cantitative la export şi orice măsuri cu efect echivalent.

Articolul 23

Accelerarea reducerii taxelor vamale

Muntenegru îşi declară disponibilitatea de a-şi reduce taxele vamale aplicate în comerţul cu Comunitatea într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut la articolul 21 în cazul în care situaţia sa economică generală şi situaţia sectorului economic în cauză permit acest lucru.

În acest sens, Consiliul de stabilizare şi de asociere analizează situaţia respectivă şi face recomandările corespunzătoare.

CAPITOLUL II

Agricultură şi pescuit

Articolul 24

Definiție

(1)   Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în ceea ce priveşte comerţul cu produse agricole şi pescăreşti originare din Comunitate sau din Muntenegru.

(2)   Expresia „produse agricole şi pescăreşti” desemnează produsele enumerate la capitolele 1-24 din Nomenclatura Combinată şi produsele enumerate în anexa I paragraful I punctul (ii) la Acordul OMC privind agricultura.

(3)   Definiţia de mai sus include peștii și produsele pescăreşti care fac obiectul capitolului 3 poziţiile 1604 şi 1605 şi subpoziţiile 0511 91, 2301 20 şi ex 1902 20 („paste alimentare umplute care conţin peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice, în proporţie de peste 20 % din greutate”).

Articolul 25

Produse agricole transformate

Protocolul 1 stabileşte regimul comercial care se aplică produselor agricole transformate enumerate în protocolul respectiv.

Articolul 26

Concesiile acordate de Comunitate pentru importurile de produse agricole originare din Munenegru

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Muntenegru.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină taxele vamale şi taxele cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Muntenegru altele decât cele de la poziţiile 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 şi 2204 din Nomenclatura Combinată.

Pentru produsele care fac obiectul capitolelor 7 şi 8 din Nomenclatura Combinată, pentru care Tariful Vamal Comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem şi o taxă vamală specifică, nu se elimină decât partea ad valorem din taxa respectivă.

(3)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea stabileşte taxele vamale aplicabile importurilor în Comunitate de produse din categoria „baby beef” definite în anexa II şi originare din Muntenegru la 20 % din taxa ad valorem şi 20 % din taxa specifică prevăzute de Tariful Vamal Comun al Comunităţii, în limita unui contingent tarifar anual de 800 de tone exprimate în greutatea carcasei.

Articolul 27

Concesiile acordate de Muntenegru pentru importurile de produse agricole

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Comunitate.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru:

(a)

elimină taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din Comunitate, enumerate la litera (a) din anexa III;

(b)

elimină treptat taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din Comunitate, enumerate la litera (b) din anexa III, conform calendarului indicat pentru fiecare produs în anexa respectivă;

(c)

reduce treptat până la 50 % taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din Comunitate, enumerate la litera (c) din anexa III, conform calendarului indicat pentru fiecare produs în anexa respectivă.

Articolul 28

Protocolul privind vinurile și băuturile spirtoase

Regimul aplicabil vinurilor şi băuturilor spirtoase menţionate în Protocolul 2 este stabilit prin protocolul respectiv.

Articolul 29

Concesiile acordate de Comunitate pentru importurile de pește și de produse pescărești

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de peşte şi de produse pescăreşti originare din Muntenegru.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate taxele vamale şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de peşte şi de produse pescăreşti originare din Muntenegru altele decât cele enumerate în anexa IV. Produselor enumerate în anexa IV li se aplică dispoziţiile din anexa respectivă.

Articolul 30

Concesiile acordate de Muntenegru pentru importurile de pește și de produse pescărești

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de peşte şi de produse pescăreşti originare din Comunitate.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru elimină toate taxele vamale şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de peşte şi de produse pescăreşti originare din Comunitate altele decât cele enumerate în anexa V. Produselor enumerate în anexa V li se aplică dispoziţiile din anexa respectivă.

Articolul 31

Clauza de revizuire

Luând în considerare volumul schimburilor comerciale cu produse agricole şi pescăreşti între părţi, sensibilităţile specifice ale acestora, normele politicilor comune ale Comunităţii şi politicile Muntenegrului în materie de agricultură şi pescuit, rolul agriculturii şi pescuitului în economia Muntenegrului, rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din cadrul OMC, precum şi eventuala aderare a Muntenegrului la OMC, Comunitatea şi Muntenegru examinează în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, posibilitatea de a-şi acorda concesii suplimentare, pentru fiecare produs în parte, în mod sistematic, corespunzător şi pe baze de reciprocitate, în vederea punerii în aplicare a unei liberalizări sporite a comerţului cu produse agricole şi pescăreşti.

Articolul 32

Clauza de salvgardare privind agricultura și pescuitul

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii ale prezentului acord, în special ale articolului 41, dată fiind sensibilitatea deosebită a pieţelor produselor agricole şi pescăreşti, în cazul în care importurile de produse originare din una dintre părţi care fac obiectul unor concesii acordate în temeiul articolelor 25, 26, 27, 28, 29 și 30 cauzează celeilalte părţi o perturbare gravă a pieţelor sau a mecanismelor interne de reglementare, cele două părţi iniţiază de îndată consultări pentru a găsi o soluţie corespunzătoare. Până la găsirea unei astfel de soluţii, partea în cauză poate lua măsurile corespunzătoare pe care le consideră necesare.

Articolul 33

Protecția indicațiilor geografice pentru produse agricole și pescărești și pentru produse alimentare, altele decât vinurile și băuturile spirtoase

(1)   Muntenegru oferă protecţie indicaţiilor geografice ale Comunităţii înregistrate în Comunitate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare (3), în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. Indicaţiile geografice ale Muntenegrului pot fi înregistrate în Comunitate în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat anterior.

(2)   Muntenegru interzice orice utilizare pe teritoriul său a denumirilor protejate în Comunitate pentru produse comparabile care nu respectă specificaţiile indicaţiei geografice. Această dispoziţie se aplică şi atunci când adevărata origine geografică a mărfii este indicată, indicaţia geografică în cauză este utilizată în traducere, denumirea este însoţită de termeni precum „gen”, „tip”, „stil”, „imitaţie”, „metodă” sau alte expresii de acest gen.

(3)   Muntenegru refuză înregistrarea unei mărci de comerţ a cărei utilizare corespunde situaţiilor menţionate la alineatul (2).

(4)   Mărcile de comerţ a căror utilizare corespunde situaţiilor menţionate la alineatul (2) care au fost înregistrate în Muntenegru sau au fost consacrate prin utilizare nu se mai utilizează după 1 ianuarie 2009. Totuşi, această dispoziţie nu se aplică mărcilor de comerţ înregistrate în Muntenegru şi mărcilor de comerţ consacrate prin utilizare deţinute de resortisanţi ai ţărilor terţe, cu condiţia să nu fie de natură să inducă în eroare, în orice fel, publicul în ceea ce priveşte calitatea, specificaţiile şi originea geografică a mărfurilor.

(5)   Orice utilizare în Muntenegru a indicaţiilor geografice protejate în conformitate cu alineatul (1) ca termeni uzuali în limbajul comun folosiţi ca denumiri comune ale unor astfel de mărfuri încetează cel târziu la 1 ianuarie 2009.

(6)   Muntenegru se asigură că mărfurile exportate de pe teritoriul său după data de 1 ianuarie 2009 nu încalcă dispoziţiile prezentului articol.

(7)   Muntenegru asigură protecţia menţionată la alineatele (1)–(6) din proprie iniţiativă, precum şi la cererea unei părţi interesate.

CAPITOLUL III

Dispoziţii comune

Articolul 34

Domeniu de aplicare

Dispoziţiile prezentului capitol se aplică schimburilor comerciale cu toate produsele între părţi, cu excepţia cazului în care în prezentul capitol sau în Protocolul 1 se prevede altfel.

Articolul 35

Concesii mai avantajoase

Dispoziţiile prezentului titlu nu aduc atingere în niciun fel aplicării unilaterale a unor măsuri mai avantajoase de către oricare dintre părţi.

Articolul 36

Statu-quo

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent în relaţiile comerciale dintre Comunitate şi Muntenegru, iar cele existente nu se majorează.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi restricţii cantitative la import sau la export sau măsuri cu efect echivalent în relaţiile comerciale dintre Comunitate şi Muntenegru, iar cele existente nu devin mai restrictive.

(3)   Fără a aduce atingere concesiilor acordate în temeiul articolelor 26, 27, 28, 29 şi 30, dispoziţiile alineatelor (1) şi (2) ale prezentului articol nu limitează în niciun fel aplicarea politicilor agricole şi în domeniul pescuitului ale Muntenegrului şi ale Comunităţii şi nici adoptarea oricăror măsuri în cadrul politicilor respective, cu condiţia ca regimul importurilor prevăzut în anexele II-V şi în Protocolul 1 să nu fie afectat.

Articolul 37

Interdicția discriminării fiscale

(1)   Comunitatea şi Muntenegru se abţin de la orice măsură sau practică internă cu caracter fiscal care cauzează direct sau indirect o discriminare între produsele uneia dintre părţi şi produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părţi şi elimină orice astfel de eventuale măsuri sau practici.

(2)   Produsele exportate către teritoriul uneia dintre părţi nu pot beneficia de rambursări ale impozitelor indirecte interne mai mari decât cuantumul impozitelor indirecte percepute asupra lor.

Articolul 38

Taxe de natură fiscală

Dispoziţiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică şi taxelor vamale de natură fiscală.

Articolul 39

Uniuni vamale, zone de liber schimb, regimuri privind comerțul de frontieră

(1)   Prezentul acord nu împiedică menţinerea sau instituirea unor uniuni vamale, a unor zone de liber schimb sau a unor regimuri privind comerţul de frontieră, în măsura în care acestea nu modifică regimul comercial prevăzut de prezentul acord.

(2)   În cursul perioadei de tranziţie menţionate la articolul 18, prezentul acord nu aduce atingere punerii în aplicare a regimurilor preferenţiale specifice ce reglementează circulaţia mărfurilor, care fie au fost prevăzute de acordurile frontaliere încheiate anterior între unul sau mai multe state membre şi Serbia şi Muntenegru, fie rezultă din acordurile bilaterale menţionate în titlul III încheiate de Muntenegru în vederea promovării comerţului regional.

(3)   Consultările dintre părţi cu privire la acordurile menţionate la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol şi, atunci când se solicită acest lucru, cu privire la alte aspecte importante care au legătură cu politicile comerciale ale fiecăreia dintre părţi aplicate în relaţiile cu ţări terţe au loc în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere. Astfel de consultări se desfăşoară în special în cazul aderării la Uniune a unei ţări terţe, în vederea asigurării faptului că se ţine seama de interesele reciproce ale Comunităţii şi ale Muntenegrului prevăzute de prezentul acord.

Articolul 40

Dumping și subvenții

(1)   Niciuna dintre dispoziţiile prezentului acord nu împiedică vreuna dintre părţi să ia măsuri de apărare comercială în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol şi cu articolul 41.

(2)   În cazul în care una dintre părţi constată, în comerțul cu cealaltă parte, existenţa unor practici de dumping şi/sau a unor practici de subvenţionare care pot face obiectul unor măsuri compensatorii, partea în cauză poate lua măsuri corespunzătoare împotriva practicilor respective, în conformitate cu Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 sau cu Acordul OMC privind subvenţiile şi măsurile compensatorii şi cu legislaţia naţională relevantă.

Articolul 41

Clauza de salvgardare

(1)   Dispoziţiile articolului XIX din GATT 1994 şi Acordul OMC privind măsurile de salvgardare sunt aplicabile între părţi.

(2)   Sub rezerva dispoziţiilor alineatului (1) al prezentului articol, atunci când un produs al uneia dintre părţi este importat pe teritoriul celeilalte părţi în cantităţi majorate într-atât şi în astfel de condiţii încât cauzează sau riscă să cauzeze:

(a)

un prejudiciu grav sectorului industriei naţionale care fabrică produse similare sau produse direct concurente pe teritoriul părţii importatoare sau

(b)

perturbări grave în orice sector al economiei sau dificultăţi care ar putea determina deteriorarea gravă a situaţiei economice dintr-o regiune a părţii importatoare,

această parte poate lua măsuri de salvgardare bilaterale corespunzătoare în condiţiile şi în conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul articol.

(3)   Măsurile de salvgardare bilaterale luate în privinţa importurilor provenite de la cealaltă parte nu depăşesc ceea ce este necesar pentru a remedia problemele definite la alineatul (2) care au apărut ca urmare a aplicării prezentului acord. Măsura de salvgardare adoptată ar putea consta în suspendarea majorării sau reducerii marjelor de preferinţă prevăzute de prezentul acord pentru produsul în cauză până la o limită maximă corespunzătoare taxei de bază menţionate la articolul 18 alineatul (4) literele (a) şi (b) şi alineatul (5) pentru acelaşi produs. Astfel de măsuri conţin elemente clare care conduc la eliminarea lor treptată până cel târziu la sfârşitul perioadei stabilite, iar durata aplicării acestora nu depăşeşte 2 ani.

În circumstanţe cu totul excepţionale, durata aplicării măsurilor poate fi prelungită cu cel mult doi ani. Nu se aplică nicio măsură de salvgardare bilaterală importului unui produs care a făcut deja obiectul unei astfel de măsuri, timp de cel puţin 4 ani de la data expirării măsurii respective.

(4)   În cazurile menţionate la prezentul articol, înainte de a lua măsurile prevăzute de acesta sau în cazurile în care se aplică alineatul (5) litera (b) al prezentului articol, Comunitatea, pe de o parte, sau Muntenegru, pe de altă parte, furnizează în cel mai scurt timp Consiliului de stabilizare şi de asociere toate informaţiile relevante necesare unei analize în profunzime a situaţiei, în vederea găsirii unei soluţii acceptabile pentru părţile în cauză.

(5)   La punerea în aplicare a alineatelor (1), (2), (3) şi (4) se aplică următoarele dispoziţii:

(a)

Problemele care rezultă din situaţia menţionată la prezentul articol se înaintează de îndată spre examinare Consiliului de stabilizare şi de asociere, care poate lua orice decizii necesare pentru a pune capăt unor astfel de probleme.

În cazul în care Consiliul de stabilizare şi de asociere sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să pună capăt problemelor sau în cazul în care nu s-a găsit nicio altă soluţie satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la înaintarea problemei Consiliului de stabilizare şi de asociere, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate pentru a remedia problema în conformitate cu prezentul articol. La alegerea măsurilor de salvgardare, trebuie acordată prioritate celor care perturbă cel mai puţin aplicarea mecanismelor instituite prin prezentul acord. Măsurile de salvgardare aplicate în conformitate cu articolul XIX din GATT 1994 şi cu Acordul OMC privind măsurile de salvgardare mențin nivelul/marja de preferinţă acordat(ă) în temeiul prezentului acord.

(b)

Atunci când circumstanţe excepţionale şi critice care impun luarea unor măsuri imediate fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, după caz, partea în cauză poate, în situaţiile menţionate în prezentul articol, aplica măsurile provizorii necesare pentru a face faţă situaţiei şi informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta.

Măsurile de salvgardare se notifică de îndată Consiliului de stabilizare şi de asociere şi fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanţele o permit.

(6)   În cazul în care Comunitatea, pe de o parte, sau Muntenegru, pe de altă parte, supune importurile de produse care pot provoca problemele menţionate în prezentul articol unei proceduri administrative care are drept scop furnizarea rapidă de informaţii privind evoluţia fluxurilor comerciale, partea în cauză informează cealaltă parte cu privire la aceasta.

Articolul 42

Clauza privind penuria de produse

(1)   Atunci când respectarea dispoziţiilor prezentului titlu duce la:

(a)

o penurie gravă sau un risc de penurie gravă de produse alimentare sau alte produse esenţiale pentru partea exportatoare; sau

(b)

reexportarea către o ţară terţă a unui produs cu privire la care partea exportatoare menține restricţii cantitative la export, taxe vamale de export sau măsuri ori taxe cu efect echivalent şi atunci când situaţiile menţionate anterior provoacă sau pot provoca probleme importante părţii exportatoare,

aceasta din urmă poate lua măsurile adecvate, în condiţiile şi în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul articol.

(2)   La alegerea măsurilor, trebuie acordată prioritate celor care perturbă cel mai puţin mecanismele instituite prin prezentul acord. Astfel de măsuri nu se aplică într-o manieră care să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau care nu poate fi justificată, atunci când sunt menţinute aceleaşi condiţii, sau o restricţionare mascată a comerţului şi se elimină atunci când circumstanţele nu mai justifică menţinerea lor.

(3)   Înainte de a lua măsurile prevăzute la alineatul (1) sau în cel mai scurt timp în cazurile în care se aplică alineatul (4), Comunitatea sau Muntenegru furnizează Consiliului de stabilizare şi de asociere toate informaţiile relevante, în vederea găsirii unei soluţii acceptabile pentru părţi. În cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere, părţile pot conveni asupra oricăror mijloace necesare pentru a pune capăt problemelor. În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la sesizarea Consiliul de stabilizare şi de asociere, partea exportatoare poate aplica măsuri privind exportul produsului în cauză, în temeiul prezentului articol.

(4)   Atunci când circumstanţe excepţionale şi critice care impun luarea unor măsuri imediate fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, după caz, Comunitatea sau Muntenegru poate aplica măsurile de precauţie necesare pentru a face faţă situaţiei şi informează de îndată cealaltă parte în această privinţă.

(5)   Orice măsuri luate în temeiul prezentului articol se notifică de îndată Consiliului de stabilizare şi de asociere şi fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanţele o permit.

Articolul 43

Monopoluri de stat

În ceea ce priveşte orice monopoluri de stat cu caracter comercial, Muntenegru se asigură că până la intrarea în vigoare a prezentului acord nu mai există nicio discriminare în ceea ce priveşte condiţiile de aprovizionare şi de comercializare a mărfurilor între resortisanţii statelor membre ai Uniunii Europene şi cei ai Muntenegrului.

Articolul 44

Reguli de origine

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, Protocolul 3 stabileşte regulile de origine pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului acord.

Articolul 45

Restricții permise

Prezentul acord nu împiedică aplicarea de interdicţii sau restricţii asupra importurilor, exporturilor sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate din motive de: moralitate publică, ordine publică sau securitate publică, de protecţie a sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor, de protecţie a patrimoniului artistic, istoric sau arheologic național, de protecţie a proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale sau justificate de reglementări privind aurul şi argintul. Cu toate acestea, astfel de interdicţii sau restricţii nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie mascată a comerţului dintre părţi.

Articolul 46

Lipsa cooperării administrative

(1)   Părţile convin asupra importanţei cruciale a cooperării administrative pentru punerea în aplicare şi controlul tratamentului preferenţial acordat în temeiul prezentului titlu şi îşi reiterează angajamentul de a combate neregulile şi frauda în domeniul vamal şi în domeniile conexe.

(2)   Atunci când una dintre părţi constată, pe baza unor informaţii obiective, lipsa cooperării administrative şi/sau nereguli sau cazuri de fraudă în conformitate cu prezentul titlu, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferenţial aferent produsului (produselor) în cauză în conformitate cu prezentul articol.

(3)   În sensul prezentului articol, prin lipsa cooperării administrative se înţelege, inter alia:

(a)

nerespectarea repetată a obligaţiilor de a verifica originea produsului (produselor) în cauză;

(b)

refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce priveşte efectuarea verificărilor ulterioare ale dovezii originii şi/sau comunicarea rezultatelor acestora;

(c)

refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce priveşte obţinerea autorizaţiei de a realiza misiuni de cooperare administrativă pentru a verifica autenticitatea documentelor sau acurateţea informaţiilor necesare pentru acordarea tratamentului preferenţial în cauză.

În sensul prezentului articol, pot fi constatate nereguli sau cazuri de fraudă, inter alia, atunci când are loc o creştere rapidă, fără o explicaţie satisfăcătoare, a importurilor de mărfuri care depăşesc nivelul obişnuit al capacităţii de producţie şi export a celeilalte părţi, creştere corelată cu informaţii obiective privind existenţa unor nereguli sau a unui caz de fraudă.

(4)   Aplicarea unei suspendări temporare are loc în următoarele condiţii:

(a)

Partea care a constatat, pe baza unor informaţii obiective, lipsa cooperării administrative şi/sau nereguli sau a unui caz de fraudă comunică fără întârzieri nejustificate Comitetului de stabilizare şi de asociere constatările sale, furnizând informaţii obiective, şi lansează consultări în cadrul Comitetului de stabilizare şi de asociere, pe baza tuturor informaţiilor relevante şi constatărilor obiective, în vederea găsirii unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi.

(b)

Atunci când părţile demarează consultări în cadrul Comitetului de stabilizare şi de asociere menționat mai sus, astfel cum se prevede mai sus, şi nu reuşesc să ajungă la o soluţie acceptabilă în termen de 3 luni de la efectuarea notificării, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferenţial acordat produsului (produselor) în cauză. Suspendările temporare se notifică fără întârzieri nejustificate Comitetului de stabilizare şi de asociere.

(c)

Suspendările temporare efectuate în temeiul prezentul articol se limitează la ceea ce este necesar pentru a proteja interesele financiare ale părţii în cauză. Acestea nu depăşesc o perioadă de şase luni, care poate fi reînnoită. Suspendările temporare se notifică de îndată ce sunt adoptate Comitetului de stabilizare şi de asociere. Acestea fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului de stabilizare şi de asociere, în special pentru a li se pune capăt de îndată ce condiţiile de aplicare nu mai sunt întrunite.

(5)   Odată cu notificarea Comitetului de stabilizare şi de asociere efectuată în temeiul alineatului 4 litera (a) al prezentului articol, partea în cauză ar trebui să publice în Jurnalul său oficial o notă de informare adresată importatorilor. În nota de informare adresată importatorilor ar trebui să se indice că în cazul produsului respectiv s-a constatat, pe baza unor informaţii obiective, lipsa cooperării administrative şi/sau nereguli sau un caz de fraudă.

Articolul 47

În cazul unei erori a autorităţii competente în ceea ce priveşte gestionarea adecvată a sistemului preferenţial la export, în special în aplicarea dispoziţiilor Protocolului 3 la prezentul acord atunci când eroarea în cauză are consecinţe asupra taxelor la import, partea contractantă care se confruntă cu astfel de consecinţe poate solicita Consiliului de stabilizare şi de asociere să examineze posibilitatea adoptării tuturor măsurilor adecvate în vederea rezolvării situaţiei.

Articolul 48

Aplicarea prezentului acord nu aduce atingere aplicării dispoziţiilor dreptului comunitar în Insulele Canare.

TITLUL V

CIRCULAŢIA LUCRĂTORILOR, DREPTUL DE STABILIRE, PRESTAREA DE SERVICII ŞI CIRCULAŢIA CAPITALURILOR

CAPITOLUL I

Circulaţia lucrătorilor

Articolul 49

(1)   Sub rezerva condiţiilor şi dispoziţiilor aplicabile în fiecare stat membru:

(a)

tratamentul acordat lucrătorilor care sunt resortisanţi ai Muntenegrului şi care sunt angajaţi legal pe teritoriul unui stat membru nu trebuie să facă obiectul niciunei discriminări bazate pe naţionalitate, în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, de remunerare sau de concediere, în comparaţie cu tratamentul aplicat resortisanţilor statului membru în cauză;

(b)

soţul/soţia şi copiii unui lucrător angajat legal pe teritoriul unui stat membru, rezidenţi legal în statul membru respectiv, cu excepţia soţului/soţiei şi copiilor lucrătorilor sezonieri sau a celor care sunt angajaţi în temeiul acordurilor bilaterale în sensul articolului 50, cu excepţia cazului în care acordurile respective prevăd altfel, au acces la piaţa muncii statului membru respectiv pe durata şederii profesionale autorizate a lucrătorului în cauză.

(2)   Sub rezerva condiţiilor şi modalităţilor aplicabile pe teritoriul său, Muntenegru acordă tratamentul menţionat la alineatul (1) lucrătorilor care sunt resortisanţi ai unui stat membru şi care sunt angajaţi legal pe teritoriul său, precum şi soţului/soţiei şi copiilor lucrătorilor în cauză, care îşi au, de asemenea, reşedinţa legală în Muntenegru.

Articolul 50

(1)   Luând în considerare situaţia de pe piaţa muncii din statele membre, sub rezerva aplicării legislaţiei acestora şi cu respectarea normelor în vigoare în respectivele state membre în domeniul mobilităţii lucrătorilor:

(a)

facilităţile existente de acces la locuri de muncă acordate de către statele membre lucrătorilor din Muntenegru în temeiul acordurilor bilaterale ar trebui păstrate şi, în cazul în care este posibil, îmbunătăţite;

(b)

celelalte state membre examinează posibilitatea încheierii de acorduri similare.

(2)   După trei ani, Consiliul de stabilizare şi de asociere examinează acordarea altor avantaje, inclusiv facilitarea accesului la formare profesională, în conformitate cu normele şi procedurile în vigoare în statele membre şi ţinând seama de situaţia de pe piaţa muncii din statele membre şi din Comunitate.

Articolul 51

(1)   Se adoptă norme de coordonare a sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii care sunt resortisanţi ai Muntenegrului şi sunt angajaţi legal pe teritoriul unui stat membru, precum şi membrilor familiilor acestora care sunt rezidenţi legal în statul membru respectiv. În acest scop, dispoziţiile enumerate în continuare sunt instituite printr-o decizie a Consiliului de stabilizare şi de asociere, care nu aduce atingere niciunui drept sau obligaţii care decurge din acordurile bilaterale, atunci când aceste acorduri prevăd un tratament mai favorabil:

(a)

toate perioadele de asigurare, de angajare în muncă sau de rezidenţă încheiate de lucrătorii respectivi în diversele state membre sunt cumulate la calcularea pensiilor şi anuităţilor pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş, precum şi în scopul asigurării asistenţei medicale pentru lucrătorii respectivi şi pentru membrii familiilor lor;

(b)

orice pensii sau anuităţi pentru limită de vârstă, de urmaş, în caz de accidente de muncă sau de boală profesională ori de invaliditate cauzată de acestea, cu excepţia prestaţiilor necontributive, pot fi transferate în mod liber la rata aplicată în temeiul legislaţiei statului sau statelor membre debitoare;

(c)

lucrătorii în cauză beneficiază de alocaţii familiale pentru membrii familiilor lor, astfel cum se menţionează anterior.

(2)   Muntenegru acordă lucrătorilor care sunt resortisanţi ai unui stat membru şi sunt angajaţi legal pe teritoriul său, precum şi membrilor familiilor acestora care sunt rezidenţi legal pe teritoriul său, un tratament similar celui menţionat la alineatul (1) literele (b) şi (c).

CAPITOLUL II

Dreptul de stabilire

Articolul 52

Definiție

În sensul prezentului acord:

(a)

„societate din Comunitate” sau „societate din Muntenegru” înseamnă o societate constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru sau a Muntenegrului şi care are sediul social, administraţia centrală sau sediul principal pe teritoriul Comunităţii sau, respectiv, pe cel al Muntenegrului. Cu toate acestea, în cazul în care societatea, constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru sau a Muntenegrului, nu are decât sediul social pe teritoriul Comunităţii sau al Muntenegrului, ea este considerată o societate din Comunitate sau din Muntenegru în cazul în care activităţile sale au o legătură efectivă şi continuă cu economia unuia dintre statele membre sau a Muntenegrului;

(b)

„filiala” unei întreprinderi înseamnă o societate controlată efectiv de o altă societate;

(c)

„sucursala” unei întreprinderi înseamnă un punct de lucru fără personalitate juridică, care are un caracter aparent permanent, de exemplu reprezintă prelungirea unei societăţi-mamă, are propria conducere şi dotarea materială necesară pentru a purta negocieri de afaceri cu terţii astfel încât aceştia din urmă, deşi cunosc faptul că, dacă va fi necesar, va exista o legătură juridică între aceştia şi societatea-mamă, al cărei sediu este în străinătate, nu sunt obligaţi să trateze direct cu aceasta, ci pot încheia operaţiuni comerciale cu punctul de lucru care reprezintă extensia;

(d)

„drept de stabilire”:

(i)

în ceea ce priveşte resortisanţii, desemnează dreptul de a exercita activităţi economice în calitate de persoane care desfăşoară activităţi independente şi de a înfiinţa întreprinderi, în special societăţi, pe care le controlează efectiv. Calitatea resortisanţilor de lucrători care desfăşoară o activitate independentă şi activităţile economice desfăşurate de către aceştia nu le conferă dreptul de a căuta sau de a accepta un loc de muncă pe piaţa muncii şi nici dreptul de acces pe piaţa muncii unei alte părţi. Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică persoanelor care nu desfăşoară exclusiv activităţi independente;

(ii)

în ceea ce priveşte întreprinderile din Comunitate sau Muntenegru, desemnează dreptul de a exercita activităţi economice prin înfiinţarea de filiale şi de sucursale în Muntenegru sau, respectiv, în Comunitate;

(e)

„activităţi” înseamnă desfăşurarea unor activităţi economice;

(f)

„activităţi economice” desemnează, în principiu, activităţile cu caracter industrial, comercial şi profesional, precum şi activităţile artizanale;

(g)

„resortisant al Comunităţii” şi „resortisant al Muntenegrului” desemnează o persoană fizică ce este resortisant al unui stat membru sau, respectiv, al Muntenegrului;

În ceea ce priveşte transportul maritim internaţional, inclusiv operaţiunile de transport intermodal care includ o zonă maritimă, resortisanţii statelor membre sau ai Muntenegrului stabiliţi în afara Comunităţii sau, respectiv, în afara Muntenegrului, precum şi companiile maritime stabilite în afara Comunităţii sau în afara Muntenegrului şi controlate de resortisanţii unui stat membru sau ai Muntenegrului beneficiază, de asemenea, de dispoziţiile prezentului capitol şi de cele ale capitolului III în cazul în care navele lor sunt înmatriculate în statul membru respectiv sau în Muntenegru, în conformitate cu legislaţia statului respectiv;

(h)

„servicii financiare” desemnează activităţile descrise în anexa VI. Consiliul de stabilizare şi de asociere poate extinde sau modifica domeniul de aplicare al anexei menţionate anterior.

Articolul 53

(1)   Muntenegru facilitează desfăşurarea pe teritoriul său a unor activităţi de către întreprinderi sau resortisanţi ai Comunităţii. În acest scop, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Muntenegru acordă:

(a)

în ceea ce priveşte stabilirea întreprinderilor din Comunitate pe teritoriul Muntenegrului, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor întreprinderi sau oricărei întreprinderi din ţări terţe, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos;

(b)

în ceea ce priveşte activitatea filialelor şi a sucursalelor întreprinderilor din Comunitate pe teritoriul Muntenegrului, odată stabilite pe teritoriul său, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor întreprinderi şi sucursale sau oricărei filiale şi sucursale a oricărei întreprinderi din ţări terţe, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos.

(2)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Comunitatea şi statele sale membre acordă:

(a)

în ceea ce priveşte stabilirea întreprinderilor din Muntenegru, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat de către statele membre propriilor întreprinderi sau oricărei întreprinderi din orice ţară terţă, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos;

(b)

în ceea ce priveşte activitatea filialelor şi a sucursalelor întreprinderilor din Muntenegru stabilite pe teritoriul său, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat de către statele membre propriilor întreprinderi şi filialelor acestora sau oricărei filiale şi sucursale a oricărei întreprinderi din ţări terţe stabilite pe teritoriul lor, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos.

(3)   Părţile nu adoptă nicio reglementare sau măsură nouă care să introducă o discriminare în ceea ce priveşte stabilirea întreprinderilor oricăreia dintre părţi pe teritoriul lor sau în ceea ce priveşte activitatea lor, odată stabilite, în comparaţie cu propriile întreprinderi.

(4)   La patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Consiliul de stabilizare şi de asociere stabileşte modalităţile de extindere a dispoziţiilor menţionate anterior la dreptul de stabilire al resortisanţilor Comunităţii şi celor ai Muntenegrului, conferindu-le acestora dreptul de a exercita activităţi economice în calitate de lucrători care desfăşoară activităţi independente.

(5)   Fără a aduce atingere dispoziţiilor prezentului articol:

(a)

de la intrarea în vigoare a prezentului acord, filialele şi sucursalele întreprinderilor din Comunitate au dreptul de a utiliza şi închiria bunuri imobile în Muntenegru;

(b)

de la intrarea în vigoare a prezentului acord, filialele şi sucursalele întreprinderilor din Comunitate au dreptul de a dobândi şi a se bucura de drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile la fel ca întreprinderile din Muntenegru şi, în ceea ce priveşte bunurile publice sau de interes comun, au aceleaşi drepturi de care se bucură întreprinderile din Muntenegru, atunci când drepturile respective sunt necesare pentru exercitarea activităţilor economice pentru care au fost înfiinţate întreprinderile în cauză.

Articolul 54

(1)   Sub rezerva dispoziţiilor articolului 56, cu excepţia serviciilor financiare descrise în anexa VI, părţile pot reglementa stabilirea şi activitatea întreprinderilor şi a resortisanţilor pe teritoriul lor, cu condiţia ca respectivele reglementări să nu discrimineze întreprinderi şi resortisanţi ai celeilalte părţi în comparaţie cu propriile întreprinderi şi resortisanţi.

(2)   În ceea ce priveşte serviciile financiare, fără a aduce atingere oricărei alte dispoziţii a prezentului acord, părţile nu sunt împiedicate să adopte măsuri prudenţiale, inclusiv pentru a proteja investitorii, depunătorii, asiguraţii sau persoanele cărora li se datorează drepturi cu caracter fiduciar de către un furnizor de servicii financiare sau pentru a asigura integritatea şi stabilitatea sistemului financiar. Nu se recurge la astfel de măsuri ca mijloc de a eluda obligaţiile care incumbă uneia dintre părţi în temeiul prezentului acord.

(3)   Nicio dispoziţie a prezentului acord nu se interpretează ca impunând uneia dintre părţi divulgarea de informaţii referitoare la afacerile şi la conturile unor clienţi individuali sau orice informaţii confidenţiale sau protejate deţinute de organismele publice.

Articolul 55

(1)   Fără a aduce atingere vreunei dispoziţii contrare a Acordului multilateral privind stabilirea unui spaţiu aerian comun european (4) (denumit în continuare „SACE”), dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică serviciilor de transport aerian, de navigaţie pe căi interne şi de cabotaj maritim.

(2)   Consiliul de stabilizare şi de asociere poate face recomandări de îmbunătăţire a dreptului de stabilire şi desfăşurare de activităţi în domeniile reglementate de alineatul (1).

Articolul 56

(1)   Dispoziţiile articolelor 53 şi 54 nu împiedică aplicarea, de către oricare dintre părţi, a unor norme specifice privind stabilirea şi activitatea, pe teritoriul său, a sucursalelor societăţilor aparţinând celeilalte părţi, care nu au fost constituite pe teritoriul primei părţi, norme justificate de diferenţele juridice sau tehnice existente între aceste sucursale şi sucursalele societăţilor constituite pe teritoriul său sau, în ceea ce priveşte serviciile financiare, justificate de raţiuni prudenţiale.

(2)   Diferenţa de tratament nu depăşeşte ceea ce este strict necesar ca urmare a acestor diferenţe juridice sau tehnice sau, în ceea ce priveşte serviciile financiare, din raţiuni prudenţiale.

Articolul 57

Pentru a facilita accesul resortisanţilor Comunităţii şi ai Republicii Muntenegru la activităţile profesionale reglementate şi exercitarea acestora în Muntenegru şi, respectiv, în Comunitate, Consiliul de stabilizare şi de asociere examinează măsurile necesare pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor. Acesta poate adopta toate măsurile care sunt necesare în acest scop.

Articolul 58

(1)   O societate din Comunitate stabilită pe teritoriul Republicii Muntenegru sau o societate din Muntenegru stabilită pe teritoriul Comunităţii are dreptul de a angaja sau de a dispune angajarea de către una dintre filialele sau sucursalele sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul gazdă, teritoriul Republicii Muntenegru sau, respectiv, teritoriul Comunității, de lucrători care sunt resortisanţi ai statului membru sau, respectiv, resortisanți din Muntenegru, cu condiţia ca persoanele în cauză să facă parte din personalul-cheie definit la alineatul (2) şi să fie angajate exclusiv de către societăţile respective, de către filialele sau sucursalele acestora. Permisele de şedere şi de muncă pentru aceste persoane sunt valabile strict pe perioada angajării.

(2)   Personalul-cheie al societăţilor menţionate anterior, denumite în continuare „organizaţii”, este format din „persoane transferate în cadrul aceleiaşi întreprinderi”, astfel cum sunt definite la litera (c), şi care aparţin categoriilor descrise în continuare, cu condiţia ca organizaţia să aibă personalitate juridică şi ca persoanele în cauză să fi fost angajate de organizaţia în cauză sau să fi fost parteneri ai acesteia (în altă calitate decât cea de acţionari majoritari) timp de cel puţin un an înaintea transferului respectiv:

(a)

cadre de conducere superioare ale unei organizaţii, responsabile în principal de gestionarea acesteia sub controlul sau conducerea generală a consiliului de administraţie sau a acţionarilor sau a echivalentului acestora, ale căror atribuţii includ:

(i)

conducerea organizaţiei, a unui serviciu sau a unui departament al acesteia;

(ii)

supravegherea şi controlul activităţii desfăşurate de către ceilalţi membri ai personalului care exercită funcţii de supraveghere, tehnice sau administrative;

(iii)

angajarea şi concedierea sau recomandarea angajării sau concedierii personalului, ori dispunerea altor măsuri privind personalul în temeiul competenţelor care le sunt conferite;

(b)

persoane care lucrează într-o organizaţie şi posedă competenţe excepţionale, esenţiale pentru activitatea, echipamentele de cercetare, tehnologiile sau gestionarea acesteia. Evaluarea acestor competenţe poate reflecta, pe lângă cunoştinţele specifice organizaţiei, un nivel înalt de calificare pentru un anumit tip de muncă sau de activitate care necesită cunoştinţe tehnice specifice, inclusiv practicarea unei profesii autorizate;

(c)

o „persoană transferată în cadrul aceleiaşi întreprinderi” se defineşte ca o persoană fizică care lucrează într-o organizaţie de pe teritoriul uneia dintre părţi şi care este transferată temporar, în vederea exercitării de activităţi economice, pe teritoriul celeilalte părţi; organizaţia în cauză trebuie să aibă sediul principal pe teritoriul uneia dintre părţi, iar transferul trebuie să se efectueze către o unitate a organizaţiei respective (filială, sucursală), care desfăşoară efectiv activităţi economice similare pe teritoriul celeilalte părţi.

(3)   Intrarea şi prezenţa temporară a resortisanţilor Muntenegrului şi a resortisanţilor Comunităţii pe teritoriul Comunităţii, respectiv al Muntenegrului, sunt autorizate atunci când reprezentanţii în cauză ai societăţilor sunt cadre de conducere superioare, astfel cum sunt definite la alineatul (2) litera (a), şi când sunt însărcinaţi să înfiinţeze o filială sau o sucursală comunitară a unei societăţi din Muntenegru sau o filială sau o sucursală în Muntenegru a unei societăţi din Comunitate, într-un stat membru sau, respectiv, în Republica Muntenegru, cu condiţia ca:

(a)

aceşti reprezentanţi să nu fie implicaţi în activităţi de vânzare directă sau de furnizare de servicii şi să nu fie remuneraţi dintr-o sursă situată pe teritoriul gazdă al unităţii; şi

(b)

societatea să aibă sediul principal în afara Comunităţii sau, respectiv, a Muntenegrului şi să nu aibă alţi reprezentanţi, birouri, filiale sau sucursale în statul membru în cauză sau, respectiv, în Muntenegru.

CAPITOLUL III

Prestarea de servicii

Articolul 59

(1)   Comunitatea şi Republica Muntenegru se angajează, în conformitate cu dispoziţiile următoare, să adopte măsurile necesare pentru a permite, în mod progresiv, prestarea de servicii de către societăţile comunitare, din Muntenegru sau de către resortisanţii Comunităţii sau ai Muntenegrului care sunt stabiliţi pe teritoriul celeilalte părţi, alta decât cea în care se află destinatarul serviciilor.

(2)   În paralel cu procesul de liberalizare menționat la alineatul (1), părţile autorizează circulaţia temporară a persoanelor fizice care prestează servicii sau care sunt angajate de către un prestator de servicii ca personal-cheie în sensul articolului 58, inclusiv a persoanelor fizice care reprezintă o societate comunitară sau din Muntenegru sau un resortisant al Comunităţii sau al Muntenegrului şi care doresc să intre temporar pe teritoriu pentru a negocia vânzarea de servicii sau pentru a încheia acorduri de vânzare de servicii pentru prestatorul respectiv, cu condiţia ca respectivii reprezentanţi să nu fie implicaţi ei înşişi în vânzări directe către publicul larg sau să furnizeze ei înşişi servicii.

(3)   După patru ani, Consiliul de stabilizare şi de asociere adoptă măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare progresivă a dispoziţiilor alineatului (1). Trebuie să se ţină seama de progresele înregistrate de părţi în procesul de apropiere a legislaţiilor lor.

Articolul 60

(1)   Părţile nu adoptă nicio măsură şi nu iniţiază nicio acţiune care ar putea face semnificativ mai restrictive decât cele existente în ziua precedentă intrării în vigoare a prezentului acord condiţiile în care pot fi prestate servicii de către resortisanţii sau de către societăţile din Comunitate sau din Muntenegru, stabilite pe teritoriul unei părţi, alta decât cea în care se află destinatarul serviciilor,

(2)   În cazul în care una dintre părţi consideră că măsurile adoptate de cealaltă parte după intrarea în vigoare a prezentului acord conduc la o situaţie semnificativ mai restrictivă în ceea ce priveşte prestarea de servicii decât cea existentă la data intrării în vigoare a prezentului acord, cea dintâi parte poate solicita celeilalte părţi să iniţieze consultări.

Articolul 61

În ceea ce priveşte prestarea de servicii de transport între Comunitate şi Muntenegru, se aplică următoarele dispoziţii:

(1)

În ceea ce priveşte transporturile terestre, Protocolul 4 stabileşte normele aplicabile relaţiilor dintre părţi pentru a asigura, în special, libertatea traficului rutier de tranzit pe teritoriul Muntenegrului şi al întregii Comunităţi, aplicarea efectivă a principiului nediscriminării şi armonizarea progresivă a legislaţiei Muntenegrului în domeniul transporturilor cu cea a Comunităţii.

(2)

În ceea ce priveşte transporturile maritime internaţionale, părţile se angajează să aplice efectiv principiul accesului liber pe pieţele maritime internaţionale şi la schimburile comerciale de pe aceste pieţe şi să respecte obligaţiile internaţionale şi europene în domeniul normelor de siguranţă, securitate şi mediu.

Părţile îşi afirmă sprijinul pentru un mediu competitiv, ca trăsătură esenţială a transporturilor maritime internaţionale.

(3)

În aplicarea principiilor de la alineatul (2), părţile:

(a)

nu introduc clauze de partajare a încărcăturii în acordurile bilaterale viitoare cu ţările terţe;

(b)

abolesc, la intrarea în vigoare a prezentului acord, toate măsurile unilaterale şi obstacolele administrative, tehnice şi de altă natură care ar putea avea efecte restrictive sau discriminatorii asupra libertăţii de a presta servicii în domeniul transporturilor maritime internaţionale;

(c)

acordă, inter alia, navelor exploatate de către resortisanţii sau societăţile celeilalte părţi un tratament care nu este mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor lor nave, în ceea ce priveşte accesul la porturile deschise comerţului internaţional, utilizarea infrastructurilor şi a serviciilor maritime auxiliare ale porturilor respective, precum şi în ceea ce priveşte taxele şi impunerile, facilităţile vamale, alocarea danelor de acostare şi instalaţiile de încărcare şi descărcare;

(4)

Pentru a asigura o dezvoltare coordonată şi o liberalizare progresivă a transporturilor între părţi, adaptate la nevoile lor comerciale reciproce, condiţiile de acces reciproc pe piaţa transporturilor aeriene sunt reglementate prin SACE.

(5)

Înainte de încheierea acordului menţionat la alineatul (4), părţile nu iau nicio măsură şi nu iniţiază nicio acţiune mai restrictivă sau mai discriminatorie decât cele existente anterior intrării în vigoare a prezentului acord.

(6)

Muntenegru îşi adaptează legislaţia, inclusiv normele administrative, tehnice şi de altă natură, la legislaţia comunitară existentă în orice moment în domeniul transporturilor aeriene, maritime, terestre şi pe căile navigabile interioare, în măsura în care acest lucru contribuie la liberalizarea pieţelor, facilitează accesul reciproc al părţilor pe pieţele respective şi circulaţia pasagerilor şi a mărfurilor.

(7)

Pe măsură ce părţile înregistrează progrese în realizarea obiectivelor prezentului capitol, Consiliul de stabilizare şi de asociere examinează mijloacele prin care pot fi create condiţiile necesare pentru îmbunătăţirea libertăţii de a presta servicii în domeniul transporturilor aeriene, terestre şi pe căile navigabile interioare.

CAPITOLUL IV

Plăţile curente şi circulaţia capitalurilor

Articolul 62

Părţile se angajează să autorizeze, într-o monedă liber convertibilă, în conformitate cu articolul VIII din statutul Fondului Monetar Internaţional, toate plăţile şi transferurile din contul curent al balanţei de plăţi între Comunitate şi Muntenegru.

Articolul 63

(1)   În ceea ce priveşte tranzacţiile aferente contului de capital şi contului financiar din balanţa de plăţi, părţile asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulaţie a capitalurilor în ceea ce priveşte investiţiile directe efectuate în societăţi constituite în conformitate cu legislaţia ţării gazdă şi investiţiilor efectuate în conformitate cu dispoziţiile capitolului II din titlul V, precum şi lichidarea sau repatrierea acestor investiţii şi a oricărui beneficiu care rezultă din ele.

(2)   În ceea ce priveşte tranzacţiile aferente contului de capital şi contului financiar din balanţa de plăţi, părţile asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulaţie a capitalurilor în ceea ce priveşte creditele legate de tranzacţii comerciale sau în ceea ce priveşte prestarea de servicii la care participă un rezident al uneia dintre părţi, precum şi în ceea ce priveşte împrumuturile şi creditele financiare cu scadenţa mai mare de un an.

(3)   Muntenegru acordă, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, tratament naţional resortisanţilor UE care achiziţionează bunuri imobiliare pe teritoriul său.

(4)   Comunitatea şi Muntenegru asigură, de asemenea, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulaţie a capitalurilor în ceea ce priveşte investiţiile de portofoliu, împrumuturile şi creditele financiare cu scadenţa mai mică de un an.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (1), părţile nu introduc noi restricţii cu privire la circulaţia capitalurilor şi la plăţile curente între rezidenţii Comunităţii şi ai Muntenegrului şi nu fac aranjamentele existente mai restrictive.

(6)   Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 62 şi ale prezentului articol, atunci când, în circumstanţe excepţionale, circulaţia capitalurilor între Comunitate şi Muntenegru cauzează sau ameninţă să cauzeze dificultăţi semnificative în ceea ce priveşte funcţionarea politicii cursurilor de schimb sau a politicii monetare a Comunităţii sau a Muntenegrului, Comunitatea şi, respectiv, Muntenegru pot adopta măsuri de salvgardare împotriva circulaţiei capitalurilor între Comunitate şi Muntenegru pentru o perioadă de cel mult şase luni, cu condiţia ca măsurile în cauză să fie absolut necesare.

(7)   Niciuna dintre dispoziţiile anterioare nu aduce atingere drepturilor operatorilor economici ai părţilor de a beneficia de un tratament mai favorabil care ar putea fi prevăzut în cadrul unui acord bilateral sau multilateral existent care implică părţile la prezentul acord.

(8)   Părţile se consultă în vederea facilitării circulaţiei capitalurilor între Comunitate şi Muntenegru, promovând în acest fel obiectivele prezentului acord.

Articolul 64

(1)   În cursul primului an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea şi Muntenegru adoptă măsuri care permit crearea condiţiilor necesare pentru aplicarea progresivă a normelor comunitare privind libera circulaţie a capitalurilor.

(2)   Până la sfârşitul celui de-al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Consiliul de stabilizare şi de asociere stabileşte modalităţile de aplicare integrală a normelor comunitare privind circulaţia capitalurilor în Muntenegru.

CAPITOLUL V

Dispoziţii generale

Articolul 65

(1)   Dispoziţiile prezentului titlu se aplică sub rezerva limitărilor justificate de motive de ordine publică, de siguranţă publică sau de sănătate publică.

(2)   Acestea nu se aplică activităţilor care, pe teritoriul oricăreia dintre părţi, sunt legate, chiar şi ocazional, de exerciţiul autorităţii publice.

Articolul 66

(1) În sensul prezentului titlu, nicio dispoziţie a prezentului acord nu împiedică aplicarea de către părţi a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative naţionale privind intrarea, şederea, angajarea, condiţiile de muncă, stabilirea persoanelor fizice şi prestarea de servicii, în special în măsura în care este vizată acordarea, reînnoirea sau refuzarea acordării unui permis de şedere, cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie aplicate astfel încât să anuleze sau să compromită avantajele care îi revin uneia dintre părţi în temeiul unei dispoziţii specifice a prezentului acord. Prezenta dispoziţie nu aduce atingere aplicării articolului 65.

Articolul 67

Societăţile controlate şi deţinute exclusiv în comun de societăţi sau de resortisanţi ai Muntenegrului şi de societăţi sau de resortisanţi ai Comunităţii sunt, de asemenea, reglementate de dispoziţiile prezentul titlu.

Articolul 68

(1)   Tratamentul în baza clauzei naţiunii celei mai favorizate, acordat în conformitate cu dispoziţiile prezentului titlu, nu se aplică avantajelor fiscale pe care părţile le acordă sau le vor acorda în viitor pe baza acordurilor pentru evitarea dublei impuneri sau pe baza altor acorduri în domeniul fiscal.

(2)   Nicio dispoziţie a prezentului titlu nu se interpretează ca împiedicând adoptarea sau aplicarea de către părţi a oricărei măsuri care urmăreşte să împiedice evaziunea fiscală în temeiul dispoziţiilor fiscale ale acordurilor pentru evitarea dublei impuneri, al altor dispoziţii fiscale sau al legislaţiei fiscale naţionale.

(3)   Nicio dispoziţie a prezentului titlu nu se interpretează ca împiedicând statele membre sau Muntenegru, în aplicarea dispoziţiilor relevante ale legislaţiei lor fiscale, să facă o distincţie între contribuabilii care nu se află în situaţii identice, în special în ceea ce priveşte locul lor de reşedinţă.

Articolul 69

(1)   Părţile fac eforturi pentru a evita, în măsura posibilului, impunerea unor măsuri restrictive, inclusiv a unor măsuri privind importurile, pentru a rezolva problemele balanţei de plăţi. În cazul adoptării unor astfel de măsuri, partea care a luat măsurile respective prezintă celeilalte părţi, în cel mai scurt timp, un calendar de eliminare a acestora.

(2)   Atunci când unul sau mai multe state membre sau Muntenegru se confruntă sau există un risc iminent să se confrunte cu dificultăţi grave în ceea ce priveşte balanţa de plăţi, Comunitatea şi Muntenegru pot, în conformitate cu condiţiile prevăzute de Acordul OMC, să adopte, pe o perioadă limitată, măsuri restrictive, inclusiv măsuri privind importurile, care nu pot depăşi ceea ce este strict necesar pentru a remedia situaţia balanţei de plăţi. Comunitatea şi Muntenegru informează de îndată cealaltă parte.

(3)   Nu pot fi aplicate măsuri restrictive transferurilor legate de investiţii, în special de repatriere a sumelor investite sau reinvestite şi nici veniturilor de orice tip generate de acestea.

Articolul 70

Dispoziţiile prezentului titlu sunt adaptate progresiv, în special ţinându-se seama de cerinţele care decurg din articolul V din GATS.

Articolul 71

Dispoziţiile prezentului acord nu împiedică aplicarea, de către oricare dintre părţi, a măsurilor necesare pentru a preveni eludarea, prin intermediul dispoziţiilor prezentului acord, a măsurilor pe care le-a adoptat în ceea ce priveşte accesul ţărilor terţe pe piaţa sa.

TITLUL VI

ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ, APLICAREA LEGISLAŢIEI ŞI REGULILE ÎN MATERIE DE CONCURENŢĂ

Articolul 72

(1)   Părţile recunosc importanţa armonizării legislaţiei în vigoare în Muntenegru cu cea comunitară, precum şi a punerii sale efective în aplicare. Muntenegru veghează ca legislaţia sa, actuală şi viitoare, să fie armonizată în mod progresiv cu acquis-ul comunitar. Muntenegru se asigura că legislaţia sa, actuală şi viitoare, va fi pusă în aplicare şi respectarea sa va fi asigurată în mod corespunzător.

(2)   Acest proces de armonizare începe la data semnării acordului şi se extinde progresiv la toate elementele acquis-ului comunitar menţionate în prezentul acord până la încheierea perioadei de tranziţie definite la articolul 8 din prezentul acord.

(3)   Armonizarea se va concentra, într-o etapă iniţială, asupra elementelor esenţiale ale acquis-ului pieţei interne, inclusiv asupra legislaţiei din sectorul financiar, asupra domeniului justiţiei, libertăţii şi securităţii, precum şi asupra aspectelor legate de comerţ. Într-o etapă ulterioară, Muntenegru se va concentra asupra celorlalte părţi ale acquis-ului.

Armonizarea legislativă se realizează pe baza unui program care va fi convenit împreună de Comisia Europeană şi Muntenegru.

(4)   Muntenegru urmează să definească, de asemenea, de comun acord cu Comisia Europeană, modalităţile de monitorizare a modului în care este realizată armonizarea legislativă şi acţiunile care trebuie întreprinse pentru a asigura respectarea legislaţiei respective.

Articolul 73

Concurență și alte dispoziții din domeniul economic

(1)   Sunt incompatibile cu buna funcţionare a prezentului acord, în măsura în care pot afecta schimburile comerciale dintre Comunitate şi Muntenegru:

(i)

toate acordurile dintre întreprinderi, deciziile asociaţiilor de întreprinderi şi practicile concertate între întreprinderi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restricţionarea sau denaturarea concurenţei;

(ii)

abuzul de poziţie dominantă de către una sau mai multe întreprinderi pe teritoriul Comunităţii sau al Muntenegrului luat în întregime sau asupra unei părți importante a acestuia;

(iii)

orice ajutoare de stat care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a anumitor produse.

(2)   Orice practici contrare prezentului articol sunt evaluate pe baza criteriilor care decurg din aplicarea regulilor de concurenţă aplicabile în Comunitate, în special a celor prevăzute la articolele 81, 82, 86 şi 87 din Tratatul CE, şi a instrumentelor de interpretare adoptate de instituţiile comunitare.

(3)   Părţile se asigură că unei autorităţi independente din punct de vedere funcţional îi sunt încredinţate competenţele necesare pentru aplicarea integrală a alineatului (1) punctele (i) şi (ii) al prezentului articol, în ceea ce priveşte întreprinderile private şi publice şi întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale.

(4)   În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru instituie o autoritate independentă din punct de vedere funcţional căreia îi sunt încredinţate competenţele necesare pentru aplicarea integrală a alineatului (1) punctul (iii). Această autoritate are, inter alia, competenţa de a autoriza sisteme de ajutoare de stat şi acordarea unor ajutoare individuale, în conformitate cu alineatul (2), precum şi de a dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate ilegal.

(5)   Comunitatea, pe de o parte, şi Muntenegru, pe de altă parte, asigură transparenţa în domeniul ajutoarelor de stat, inter alia furnizând celorlalte părţi un raport anual periodic sau un alt document echivalent, în conformitate cu metodologia şi prezentarea sondajului comunitar privind ajutorul de stat. La cererea uneia dintre părţi, cealaltă parte furnizează informaţii privind anumite cazuri concrete particulare de ajutoare de stat.

(6)   Muntenegru întocmeşte un inventar complet al sistemelor de ajutor instituite înainte de înfiinţarea organismului menţionat la alineatul (4) şi aliniază aceste sisteme de ajutor la criteriile menţionate la alineatul (2) al prezentului articol, în termen de ce mult patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

7)

(a)

În sensul aplicării dispoziţiilor alineatului (1) punctul (iii), părţile convin ca, în primii cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, orice ajutoare de stat acordate de Muntenegru să fie evaluate luând în considerare faptul că Muntenegru este considerat o zonă identică cu zonele Comunităţii descrise la articolul 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE.

(b)

În termen de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Muntenegru transmite Comisiei Europene datele sale privind PIB-ul pe cap de locuitor, armonizate la nivelul NUTS II. Autoritatea menţionată la alineatul (4) şi Comisia Europeană evaluează apoi în comun eligibilitatea regiunilor Muntenegrului, precum şi intensităţile maxime ale ajutorului pentru aceste regiuni, în vederea elaborării hărţii ajutoarelor regionale pe baza orientărilor comunitare în domeniu.

(8)   După caz, Protocolul 5 stabileşte regulile privind ajutorul de stat în industria siderurgică. Acest protocol stabileşte regulile care se aplică în cazul acordării de ajutoare de restructurare industriei siderurgice. Protocolul subliniază, de asemenea, caracterul excepţional al acestor ajutoare şi faptul că ajutoarele vor fi limitate în timp şi vor fi legate de reduceri ale capacităţii în cadrul programelor de fezabilitate.

(9)   În ceea ce priveşte produsele menţionate în capitolul II din titlul IV:

(a)

alineatul (1) punctul (iii) nu se aplică;

(b)

orice practici contrare alineatului (1) punctul (i) sunt evaluate în conformitate cu criteriile stabilite de către Comunitate în temeiul articolelor 36 şi 37 din Tratatul CE şi al instrumentelor comunitare specifice adoptate în temeiul acestora.

(10)   În cazul în care una dintre părţi consideră că o anumită practică este incompatibilă cu dispoziţiile alineatului (1), aceasta poate adopta măsurile necesare după consultări în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere sau după treizeci de zile lucrătoare de la data transmiterii către Consiliu a cererii de consultare. Nicio dispoziţie a prezentului articol nu aduce atingere sau nu afectează în vreun fel adoptarea, de către Comunitate sau Muntenegru, a unor măsuri compensatorii în conformitate cu Acordul GATT 1994 şi din Acordul OMC privind subvenţiile şi măsurile compensatorii şi cu legislaţia internă corespunzătoare.

Articolul 74

Întreprinderi publice

Până la încheierea celui de-al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Muntenegru aplică întreprinderilor publice şi întreprinderilor cărora le-au fost acordate drepturi speciale şi exclusive principiile prevăzute de Tratatul CE, în special cele prevăzute la articolul 86.

Drepturile speciale acordate întreprinderilor publice în timpul perioadei de tranziţie nu includ posibilitatea de a impune limitări cantitative sau măsuri cu efect echivalent asupra importurilor din Comunitate în Muntenegru.

Articolul 75

Drepturile de proprietate intelectuală, industrială şi comercială

(1)   În temeiul dispoziţiilor prezentului articol şi al anexei VII, părţile confirmă importanţa pe care o acordă respectării drepturilor de proprietate intelectuală, industrială şi comercială, precum şi protejării adecvate şi efective a acestora.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare parte acordă societăţilor şi resortisanţilor celeilalte părţi, în ceea ce priveşte recunoaşterea şi protecţia proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat oricărei ţări terţe în cadrul acordurilor bilaterale.

(3)   Muntenegru ia măsurile necesare pentru a garanta, în termen de cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, un nivel al protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, industrială şi comercială comparabil cu cel existent în Comunitate, inclusiv prin mijloace efective de asigurare a respectării drepturilor respective.

(4)   Muntenegru se angajează să adere, în perioada menţionată la alineatul (3), la convenţiile multilaterale în materie de drepturi de proprietate intelectuală, industrială şi comercială indicate în anexa VII. Consiliul de stabilizare şi de asociere poate decide să oblige Muntenegru să adere la convenţiile multilaterale specifice în acest domeniu.

(5)   În cazul în care, în domeniul proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale, apar probleme care afectează condiţiile în care se efectuează schimburile comerciale, este sesizat în acest sens, în cel mai scurt timp, Consiliul de stabilizare şi de asociere, la cererea oricăreia dintre părţi, în vederea găsirii unor soluţii reciproc satisfăcătoare.

Articolul 76

Achizițiile publice

(1)   Comunitatea şi Muntenegru consideră oportună deschiderea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice în condiţii nediscriminatorii şi de reciprocitate, în conformitate în special cu regulile OMC.

(2)   Societăţilor din Muntenegru, stabilite sau nu în Comunitate, li se acordă acces la procedurile comunitare de atribuire a contractelor de achiziţii publice, în temeiul normelor comunitare în domeniu, beneficiind de un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat societăţilor din Comunitate, începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord.

Dispoziţiile menţionate anterior se aplică, de asemenea, contractelor de achiziţii din sectorul serviciilor publice, de îndată ce Guvernul Muntenegrului adoptă legislaţia prin care sunt transpuse normele comunitare în acest domeniu. Comunitatea verifică periodic dacă Muntenegru a introdus într-adevăr legislaţia în cauză.

(3)   Societăţile comunitare stabilite în Muntenegru în conformitate cu dispoziţiile capitolului II din titlul V, li se acordă acces, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice din Muntenegru, beneficiind de un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat societăţilor din Muntenegru.

(4)   Societăţilor comunitare care nu sunt stabilite în Muntenegru li se acordă acces la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice din Muntenegru, beneficiind de un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat societăţilor din Muntenegru, începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord.

(5)   Consiliul de stabilizare şi de asociere examinează periodic dacă Muntenegru poate acorda tuturor societăţilor din Comunitate accesul la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice din Muntenegru. Muntenegru prezintă anual Consiliului de stabilizare şi de asociere un raport privind măsurile adoptate pentru consolidarea transparenţei şi pentru asigurarea unui control jurisdicţional eficient al deciziilor adoptate în domeniul achiziţiilor publice.

(6)   În ceea ce priveşte stabilirea, activitatea şi prestarea de servicii între Comunitate şi Muntenegru, precum şi angajarea şi circulaţia forţei de muncă cu privire la executarea contractelor de achiziţii publice, se aplică dispoziţiile articolelor 49-64.

Articolul 77

Standardizare, metrologie, acreditare și evaluarea conformității

(1)   Muntenegru adoptă măsurile necesare pentru a se alinia în mod progresiv la reglementările tehnice comunitare şi la procedurile europene de standardizare, metrologie, acreditare şi evaluare a conformităţii.

(2)   În acest sens, părţile urmăresc:

(a)

să promoveze utilizarea reglementărilor tehnice comunitare, precum şi a standardelor şi procedurilor europene de evaluare a conformităţii;

(b)

să acorde asistenţă pentru încurajarea dezvoltării unei infrastructuri de calitate: standardizare, metrologie, acreditare şi evaluarea conformităţii;

(c)

să promoveze participarea Muntenegrului la activităţile organizaţiilor în domeniul standardizării, al evaluării conformităţii, al metrologiei şi cu alte funcţii similare (de ex. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (5).

(d)

după caz, să încheie un Acord privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale după ce cadrul legislativ şi procedurile din Muntenegru au fost aliniate într-o măsură suficientă cu cele comunitare şi cunoştinţele corespunzătoare în domeniu sunt disponibile.

Articolul 78

Protecția consumatorului

Părţile cooperează pentru a alinia standardele de protecţie a consumatorilor ale Muntenegrului la cele ale Comunităţii. O protecţie eficientă a consumatorilor este necesară pentru a asigura buna funcţionare a economiei de piaţă. Această protecţie va depinde de dezvoltarea unei infrastructuri administrative care să asigure supravegherea pieţei şi aplicarea legislaţiei în acest domeniu.

În acest scop şi având în vedere interesele lor comune, părţile încurajează şi asigură:

(a)

o politică de protecţie activă a consumatorilor, în conformitate cu legislaţia comunitară, inclusiv printr-o mai bună informare şi prin dezvoltarea unor organizaţii independente;

(b)

armonizarea legislaţiei Muntenegrului în domeniul protecţiei consumatorilor cu legislaţia comunitară în vigoare;

(c)

o protecţie juridică eficientă a consumatorilor, pentru a ameliora calitatea bunurilor de consum şi pentru a asigura standarde de siguranţă adecvate;

(d)

monitorizarea regulilor de către autorităţile competente şi asigurarea accesului la justiţie în cazul litigiilor;

(e)

schimbul de informaţii cu privire la produsele periculoase.

Articolul 79

Condițiile de muncă și egalitatea de șanse

Muntenegru îşi armonizează în mod progresiv legislaţia cu normele comunitare în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, în special cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi cu privire la egalitatea de şanse.

TITLUL VII

JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE

Articolul 80

Consolidarea instituțiilor și statul de drept

În cadrul cooperării lor în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, părţile acordă o importanţă deosebită consolidării statului de drept şi instituţiilor, la toate nivelurile, în domeniul administraţiei, în general, şi al aplicării legii şi al administrării justiţiei, în special. Cooperarea vizează, în special, consolidarea independenţei sistemului judiciar şi îmbunătăţirea eficienţei sale, realizarea unei mai bune funcţionări a poliţiei şi a altor organisme de aplicare a legii, prin asigurarea unei formări profesionale adecvate şi prin combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate.

Articolul 81

Protecția datelor cu caracter personal

Muntenegru îşi armonizează legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal cu legislaţia comunitară şi cu alte dispoziţii europene şi internaţionale privind protecţia viaţii private o dată cu intrarea în vigoare a prezentului acord. Muntenegru înfiinţează unul sau mai multe organisme independente de supraveghere, cu resurse financiare şi umane suficiente pentru a monitoriza şi garanta în mod eficient aplicarea legislaţiei naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal. Părţile cooperează în vederea atingerii acestui obiectiv.

Articolul 82

Vizele, controlul frontierelor, azilul și migrația

(1) Părţile cooperează în domeniul vizelor, al controlului frontierelor, al azilului şi migraţiei şi instituie un cadru de cooperare în aceste domenii, inclusiv la nivel regional, luând în considerare şi valorificând, după caz, alte iniţiative existente în acest domeniu.

(2) Cooperarea în domeniile menţionate mai sus se bazează pe consultări reciproce şi pe o coordonare strânsă între părţi şi va include furnizarea de asistenţă tehnică şi administrativă pentru:

(a)

schimbul de informaţii privind legislaţia şi practicile;

(b)

elaborarea legislaţiei;

(c)

consolidarea eficienţei instituţionale;

(d)

formarea profesională a personalului;

(e)

securitatea documentelor de călătorie şi detectarea documentelor false;

(f)

gestionarea frontierelor.

(3) Această cooperare se axează în special pe următoarele elemente:

(a)

în domeniul azilului, pe punerea în aplicare a legislaţiei naţionale în vederea respectării standardelor stabilite prin Convenţia privind statutul refugiaţilor semnată la Geneva la 28 iulie 1951 şi prin Protocolul privind statutul refugiaţilor încheiat la New York la 31 ianuarie 1967, pentru a garanta, în acest fel, respectarea principiului nereturnării, precum şi a altor drepturi ale solicitanţilor de azil şi ale refugiaţilor.

(b)

în materie de migraţie legală, pe regulile de admisie, precum şi pe drepturile şi statutul persoanelor admise. În ceea ce priveşte migraţia, părţile convin să acorde un tratament echitabil resortisanţilor altor ţări care îşi au reşedinţa în mod legal pe teritoriile lor şi să promoveze o politică de integrare care să urmărească garantarea unor drepturi şi obligaţii comparabile cu cele ale propriilor cetăţeni.

Articolul 83

Prevenirea și controlul imigrației ilegale; readmisia

(1)   Părţile cooperează pentru a preveni şi controla imigraţia ilegală. În acest scop, Muntenegru şi statele membre convin să îi readmită pe oricare dintre resortisanţii lor prezenţi în mod ilegal pe teritoriul lor, iar părţile convin, de asemenea, să încheie şi să pună integral în aplicare un acord privind readmisia, care să includă obligaţia de readmisie a resortisanţilor altor ţări şi a apatrizilor.

Statele membre şi Muntenegru pun la dispoziţia resortisanţilor lor documentele de identitate adecvate şi le acordă facilităţile administrative necesare în acest scop.

În Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Muntenegru privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală sunt prevăzute proceduri specifice privind readmisia resortisanţilor proprii, a cetăţenilor ţărilor terţe şi a apatrizilor.

(2)   Muntenegru este de acord să încheie acorduri de readmisie cu ţările care participă la procesul de stabilizare şi de asociere.

(3)   Muntenegru se angajează să adopte toate măsurile necesare în vederea asigurării punerii în aplicare flexibile şi rapide a tuturor acordurilor de readmisie menţionate la acest articol.

(4)   Consiliul de stabilizare şi de asociere stabileşte ce alte eforturi comune pot fi depuse pentru a preveni şi controla imigraţia ilegală, inclusiv reţelele de trafic de persoane şi de migraţie ilegală.

Articolul 84

Spălarea banilor și finanțarea terorismului

(1)   Părţile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare pentru spălarea banilor proveniţi din activităţi infracţionale în general şi din infracţiuni legate de droguri în special, precum şi pentru finanţarea terorismului.

(2)   Cooperarea în acest domeniu poate include acordarea de asistenţă administrativă şi tehnică în vederea realizării de progrese în punerea în aplicare a reglementărilor şi funcţionarea eficientă a standardelor şi a mecanismelor adecvate de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului echivalente cu cele adoptate în acest domeniu de către Comunitate şi de către instanţele internaţionale, în special de Grupul de acţiune financiară internaţională (GAFI).

Articolul 85

Cooperarea în lupta împotriva drogurilor ilicite

(1)   În limitele competenţelor şi prerogativelor fiecăreia, părţile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate şi integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor. Politicile şi acţiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de combatere a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul şi cererea de droguri ilicite şi să controleze mai eficient substanţele precursoare.

(2)   Părţile convin asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Acţiunile se bazează pe principii convenite de comun acord care fac parte din strategia UE de control al drogurilor.

Articolul 86

Prevenirea și combaterea criminalității organizate și a altor activități ilagale

(1) Părţile cooperează în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea activităţilor infracţionale şi ilegale, organizate sau nu, precum:

(a)

traficul de migranţi şi traficul de persoane;

(b)

activităţile economice ilegale, în special falsificarea mijloacelor de plată în numerar şi al altor valori, tranzacţiile ilegale cu produse precum deşeurile industriale, materialele radioactive şi tranzacţiile cu produse ilegale, contrafăcute sau piratate;

(c)

corupţia, atât în sectorul privat, cât şi în cel public, legată în special de practici administrative netransparente;

(d)

frauda fiscală;

(e)

furtul de identitate;

(f)

traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;

(g)

traficul ilicit de arme;

(h)

falsificarea de documente;

(i)

contrabanda şi traficul ilicit de mărfuri, inclusiv de autovehicule;

(j)

criminalitatea informatică.

În ceea ce priveşte falsificarea de monede, Muntenegru cooperează îndeaproape cu Comunitatea Europeană pentru a combate falsificarea bancnotelor şi a monedelor şi pentru a suprima şi pedepsi orice falsificare de bancnote şi monede care poate avea loc pe teritoriul său. În ceea priveşte prevenirea, Muntenegru urmăreşte adoptarea unor măsuri de punere în aplicare comparabile cu cele prevăzute de legislaţia comunitară în domeniu şi aderarea la orice convenţie internaţională legată de acest domeniu al dreptului. Muntenegru ar putea beneficia de sprijin comunitar pentru schimbul din informaţii, acordarea de asistenţă şi formarea profesională în ceea ce priveşte protecţia împotriva falsificării de monede. Va fi promovată cooperarea regională şi respectarea standardelor internaţionale recunoscute cu privire la combaterea criminalităţii organizate.

Articolul 87

Combaterea terorismului

În conformitate cu convenţiile internaţionale la care sunt părţi şi cu actele cu putere de lege şi actele administrative, părţile convin să coopereze pentru a preveni şi elimina actele de terorism şi finanţarea acestora.

(a)

în contextul punerii în aplicare integrale a Rezoluţiei 1373 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (2001) şi a altor rezoluţii ONU în domeniu, a convenţiilor şi instrumentelor internaţionale;

(b)

prin schimbul de informaţii privind grupările teroriste şi reţelele lor de sprijin, în conformitate cu reglementările internaţionale şi naţionale;

(c)

prin schimbul de experienţă cu privire la mijloacele şi metodele de combatere şi prevenire a terorismului, precum şi în domeniile tehnice şi ale formării profesionale.

TITLUL VIII

POLITICI DE COOPERARE

Articolul 88

(1)   Comunitatea şi Muntenegru instituie o cooperare strânsă care urmăreşte să promoveze dezvoltarea şi să stimuleze potenţialul de creştere al Muntenegrului. Această cooperare consolidează legăturile economice existente pe o bază cât mai largă posibil, în interesul ambelor părţi.

(2)   Politicile şi alte măsuri în acest sens sunt concepute astfel încât să favorizeze dezvoltarea economică şi socială durabilă a Muntenegrului. Aceste politici ar trebui să includă, încă de la început, consideraţii privind mediul şi să fie adaptate la nevoile unei dezvoltări sociale armonioase.

(3)   Politicile de cooperare se înscriu într-un cadru regional de cooperare. Va trebui acordată o atenţie specială măsurilor care ar putea încuraja cooperarea între Muntenegru şi ţările vecine, dintre care unele sunt state membre ale Uniunii Europene, pentru a contribui astfel la stabilitatea regională. Consiliul de stabilizare şi de asociere defineşte priorităţile între diferitele politici de cooperare descrise în continuare şi în cadrul acestora, în conformitate cu parteneriatul european.

Articolul 89

Politica economică și comercială

Comunitatea şi Muntenegru facilitează procesul de reformă economică printr-o cooperare care urmăreşte să îmbunătăţească înţelegerea mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre ele şi formularea şi punerea în aplicare a politicii economice în economiile de piaţă.

În acest scop, Comunitatea şi Muntenegru cooperează prin:

(a)

schimbul de informaţii privind rezultatele şi perspectivele macroeconomice şi privind strategiile de dezvoltare;

(b)

analiza în comun a aspectelor economice de interes reciproc, inclusiv elaborarea politicii economice şi a instrumentelor necesare pentru punerea în aplicare a acesteia; şi

(c)

promovarea unei cooperări mai ample pentru a accelera aportul de cunoştinţe specializate și accesul la noile tehnologii.

Muntenegru depune eforturi în sensul instituirii unei economii de piaţă funcţionale şi al armonizării progresive a politicilor sale cu politicile orientate spre stabilitate ale uniunii economice şi monetare europene. La cererea autorităţilor Muntenegrului, Comunitatea poate acorda asistenţă menită să sprijine eforturile depuse de Muntenegru în acest sens.

Cooperarea vizează, de asemenea, consolidarea supremaţiei legii în domeniul comercial, printr-un cadru juridic stabil şi nediscriminatoriu în acest domeniu.

Cooperarea în acest domeniu include schimbul de informaţii cu privire la principiile şi funcţionarea uniunii economice şi monetare europene.

Articolul 90

Cooperarea în domeniul statistic

Cooperarea între părţi vizează în primul rând domenii prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul statistic, inclusiv în domeniul economic, comercial, monetar şi financiar. Aceasta urmăreşte în special dezvoltarea unor sisteme statistice eficiente şi viabile, capabile să furnizeze date fiabile, obiective şi exacte, necesare pentru planificarea şi monitorizarea procesului de tranziţie şi reformă din Muntenegru. De asemenea, ar trebui să pună la dispoziţia Oficiului statistic din Muntenegru toate mijloacele necesare pentru a răspunde mai bine nevoilor clienţilor săi din ţară (administraţia publică, dar şi sectorul privat). Sistemul statistic ar trebui să respecte principiile fundamentale în domeniul statistic formulate de ONU, Codul european de bune practici în domeniul statistic şi dispoziţiile legislaţiei europene privind statisticile şi să se dezvolte în sensul apropierii de acquis-ul comunitar. Părţile cooperează în special pentru a asigura confidenţialitatea datelor individuale, pentru a spori progresiv culegerea şi transmiterea datelor către sistemul statistic european şi pentru a schimba informaţii privind metodele, transferul de cunoştinţe specializate şi formarea profesională.

Articolul 91

Domeniul bancar, al asigurărilor și alte servicii financiare

Cooperarea dintre Muntenegru şi Comunitate se axează asupra unor domenii prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare, al asigurărilor şi al serviciilor financiare. Părţile cooperează în vederea instituirii şi dezvoltării unui cadru corespunzător, în măsură să stimuleze dezvoltarea sectoarelor de servicii bancare, de asigurări şi financiare din Muntenegru, bazat pe practici concurenţiale echitabile, precum şi în vederea asigurării unor condiţii de concurenţă echitabile.

Articolul 92

Controlul financiar intern și auditul extern

Cooperarea dintre părţi se axează asupra unor domenii prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul controlului financiar intern public (PIFC) şi al auditului extern. Părţile cooperează, prin elaborarea şi adoptarea de reglementări în domeniu, în special în vederea dezvoltării unui PIFC transparent, eficient şi economic (cuprinzând gestiunea şi controlul financiar și un audit intern independent din punct de vedere funcţional) şi a unor sisteme de audit extern independente în Muntenegru, în conformitate cu standardele şi metodologiile acceptate pe plan internaţional şi cu cele mai bune practici ale UE. Cooperarea se axează, de asemenea, pe dezvoltarea capacităţilor instituţiei supreme de audit din Muntenegru. Pentru a putea îndeplini responsabilităţile de coordonare şi armonizare care decurg din cerinţele menţionate anterior, cooperarea ar trebui să se concentreze şi asupra creării şi consolidării unor unităţi centrale de armonizare pentru gestiunea şi controlul financiar şi pentru auditul intern.

Articolul 93

Promovarea și protecția investițiilor

Cooperarea dintre părţi, în limitele competenţelor lor respective, în domeniul promovării şi protecţiei investiţiilor vizează crearea unui climat favorabil investiţiilor private, atât naţionale, cât şi străine, care este fundamental pentru revitalizarea economică şi industrială a Muntenegrului. Obiectivele specifice ale cooperării constau, pentru Muntenegru, în îmbunătăţirea cadrelor juridice astfel încât să promoveze şi să protejeze investiţiile.

Articolul 94

Cooperarea în domeniul industrial

Cooperarea urmăreşte promovarea modernizării şi restructurării industriei şi a sectoarelor individuale din Muntenegru. Aceasta vizează, de asemenea, cooperarea industrială între operatorii economici, având drept obiectiv consolidarea sectorului privat în condiţii care să garanteze protecţia mediului.

Iniţiativele de cooperare industrială reflectă priorităţile stabilite de cele două părţi. Acestea iau în considerare aspectele regionale ale dezvoltării industriale, promovând parteneriatele transnaţionale, după caz. Aceste iniţiative ar trebui, în special, să urmărească să creeze un cadru adecvat pentru întreprinderi şi să amelioreze gestiunea, dobândirea de cunoştinţe specializate şi să promoveze pieţele, transparenţa pieţelor şi mediul de afaceri. Este important să se acorde o atenţie specială desfăşurării unor acţiuni eficiente în materie de promovare a exporturilor în Muntenegru.

Cooperarea ţine seama în mod corespunzător de acquis-ul comunitar în domeniul politicii industriale.

Articolul 95

Întreprinderile mici și mijlocii

Cooperarea dintre părţi urmăreşte dezvoltarea şi consolidarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din sectorul privat, crearea de noi întreprinderi în sectoare care oferă posibilităţi de dezvoltare, precum şi cooperarea dintre IMM-urile din Comunitate şi cele din Muntenegru. Cooperarea va ţine seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul IMM-urilor, precum şi de cele zece orientări consacrate în Carta europeană a întreprinderilor mici.

Articolul 96

Turismul

Cooperarea între părţi în domeniul turismului vizează, în principal, consolidarea fluxului de informaţii privind turismul (prin intermediul reţelelor internaţionale, al băncilor de date etc.); încurajarea dezvoltării infrastructurilor în vederea stimulării investiţiilor în sectorul turismului şi a participării Muntenegrului în cadrul unor organizaţii importante de turism din Europa. Cooperarea urmăreşte, de asemenea, să analizeze posibilitatea desfăşurării unor operaţiuni comune şi să consolideze cooperarea între organizaţii de turism, experţi şi guverne şi agenţiile competente în domeniul turismului, precum şi să faciliteze transferul de cunoştinţe specializate (prin formare profesională, schimburi, seminarii). Cooperarea ţine seama în mod corespunzător de acquis-ul comunitar legat de acest sector.

Cooperarea poate fi integrată într-un cadru regional de cooperare.

Articolul 97

Agricultura și sectorul agro-industrial

Cooperarea între părţi se dezvoltă în toate domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul agricol, veterinar şi al protecţiei plantelor. Cooperarea vizează, în special, modernizarea şi restructurarea agriculturii şi a sectorului agroindustrial, în special în vederea respectării cerinţelor comunitare în domeniul sanitar, a îmbunătăţirii gestionării apei şi dezvoltării rurale, precum şi în vederea dezvoltării sectorului silviculturii în Muntenegru, dar va viza de asemenea armonizarea treptată a legislaţiei şi practicilor din Muntenegru cu normele şi standardele comunitare.

Articolul 98

Domeniul pescuitului

Părţile analizează posibilitatea identificării, în sectorul pescuitului, a unor domenii de interes comun, care să prezinte avantaje pentru ambele părţi. Cooperarea ţine seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul pescuitului, inclusiv de respectarea obligaţiilor internaţionale care decurg din normele organizaţiilor de pescuit internaţionale şi regionale privind gestionarea şi conservarea resurselor halieutice.

Articolul 99

Domeniul vamal

Părţile stabilesc relaţii de cooperare în acest domeniu pentru a garanta respectarea dispoziţiilor care trebuie adoptate în domeniul comercial şi pentru a realiza apropierea sistemelor vamale din Muntenegru cu cele comunitare, contribuind astfel la pregătirea măsurilor de liberalizare prevăzute prin prezentul acord şi la armonizarea legislativă progresivă în Muntenegru în domeniul vamal cu acquis-ul comunitar.

Cooperarea ţine seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul vamal.

Regulile privind asistenţa administrativă reciprocă între părţi în domeniul vamal sunt stabilite în Protocolul 6.

Articolul 100

Domeniul fiscal

Părţile cooperează în domeniul fiscal, inclusiv prin măsuri care urmăresc să continue reforma sistemului fiscal al Muntenegrului şi să restructureze administraţia fiscală, pentru a garanta o colectare eficientă a impozitelor şi pentru a combate frauda fiscală.

Cooperarea ţine seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul fiscal şi în combaterea concurenţei fiscale neloiale. Eliminarea concurenţei fiscale neloiale ar trebui să se bazeze pe principiile din Codul de conduită pentru impozitarea afacerilor, adoptat de Consiliu la data de 1 decembrie 1997.

Cooperarea urmăreşte, de asemenea, îmbunătăţirea transparenţei şi combaterea corupţiei, precum şi includerea schimbului de informaţii cu statele membre ca instrument menit să faciliteze aplicarea măsurilor de prevenire a fraudei şi a evaziunii fiscale. Muntenegru va completa, de asemenea, reţeaua de acorduri bilaterale cu statele membre, în conformitate cu ultima versiune actualizată a modelului de convenţie fiscală a OCDE privind venitul şi capitalul, precum şi pe baza modelului de acord al OCDE privind schimbul de informaţii în materie fiscală, în măsura în care statul membru solicitant aderă la acestea.

Articolul 101

Cooperarea în domeniul social

În domeniul ocupării forţei de muncă, cooperarea dintre părţi se axează în special pe modernizarea serviciilor de plasare a forţei de muncă şi de orientare profesională, precum şi pe prevederea unor măsuri de însoţire şi pe promovarea dezvoltării locale astfel încât să contribuie la restructurarea industriei şi a pieţei forţei de muncă. Cooperarea se realizează, de asemenea, prin acţiuni precum realizarea de studii, detaşarea de experţi şi activităţi de informare şi de formare profesională.

Părţile cooperează pentru a facilita reforma politicii de ocupare a forţei de muncă în Muntenegru, în contextul unei reforme şi integrări economice consolidate. Cooperarea urmăreşte, de asemenea, să sprijine adaptarea sistemului de protecţie socială din Muntenegru la noile cerinţe economice şi sociale şi presupune adaptarea legislaţiei din Muntenegru cu privire la condiţiile de muncă şi la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, pentru persoanele cu handicap şi persoanele care aparţin unor minorităţi, precum şi îmbunătăţirea nivelului de protecţie a sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor, adoptând ca referinţă nivelul de protecţie existent în Comunitate. Muntenegru asigură aderarea la convenţiile esenţiale ale OIM şi punerea în aplicare efectivă a acestora.

Cooperarea ţine seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în acest domeniu.

Articolul 102

Educație și formare

Părţile cooperează în vederea creşterii nivelului educaţiei generale şi al formării profesionale în Muntenegru, precum şi în ceea ce priveşte politica în materie de tineret şi activitatea profesională a tinerilor, inclusiv educaţia informală. În ceea ce priveşte sistemele de învăţământ superior, una dintre priorităţi este realizarea obiectivelor Declaraţiei de la Bologna în cadrul procesului interguvernamental de la Bologna.

Părţile cooperează de asemenea pentru a asigura accesul liber la toate nivelurile de învăţământ şi formare profesională din Muntenegru, fără discriminări pe criterii de gen, culoare, origine etnică sau religie.

Programele şi instrumentele comunitare în domeniu contribuie la modernizarea structurilor şi activităţilor de învăţământ şi formare din Muntenegru.

Cooperarea ţine seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în acest domeniu.

Articolul 103

Cooperarea în domeniul cultural

Părţile se angajează să promoveze cooperarea culturală. Această cooperare urmăreşte, inter alia, să promoveze înţelegerea şi respectul reciproc între persoane, comunităţi şi naţiuni. Părţile se angajează, de asemenea, să coopereze pentru a promova diversitatea culturală, în special în cadrul Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală.

Articolul 104

Cooperarea în domeniul audiovizualului

Părţile cooperează pentru a promova industria audiovizualului în Europa şi pentru a încuraja coproducţia în domeniile cinematografiei şi televiziunii.

Cooperarea ar putea include, inter alia, programe şi facilităţi pentru formarea jurnaliştilor şi a altor profesionişti media, precum şi acordarea de asistenţă tehnică mijloacelor de comunicare, sectorului public şi privat, în vederea consolidării independenţei, profesionalismului şi legăturilor lor cu media europeană.

Muntenegru îşi aliniază politicile la cele ale Comunităţii în domeniul reglementării conţinutului transmisiilor transfrontaliere şi îşi armonizează legislaţia cu acquis-ul UE. Muntenegru acordă o atenţie deosebită aspectelor legate de dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală pentru programele şi emisiunile difuzate prin satelit, cablu şi frecvenţe terestre.

Articolul 105

Societatea informațională

Cooperarea se dezvoltă în toate domeniile acquis-ului comunitar care privesc societatea informaţională. Cooperarea sprijină în primul rând alinierea progresivă a politicilor şi legislaţiei Muntenegrului în acest sector la cele comunitare.

Părţile cooperează, de asemenea, în vederea dezvoltării suplimentare a societăţii informaţionale în Muntenegru. Obiectivele generale constau în pregătirea întregii societăţi pentru era digitală, atragerea de investiţii şi asigurarea interoperabilităţii reţelelor şi serviciilor.

Articolul 106

Rețelele și serviciile de comunicații electronice

Cooperarea se axează în primul rând asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului comunitar în acest domeniu. Părţile îşi consolidează, în special, cooperarea în domeniul reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, având drept obiectiv final adoptarea de către Muntenegru a acquis-ului comunitar în acest sector la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului acord.

Articolul 107

Informare și comunicare

Comunitatea şi Muntenegru iau măsurile necesare pentru a stimula schimbul reciproc de informaţii. Se acordă prioritate programelor destinate să furnizeze publicului larg informaţii de bază despre Comunitate, iar mediilor profesionale din Muntenegru, informaţii mai specializate.

Articolul 108

Domeniul transporturilor

Cooperarea între părţi se axează asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor.

Cooperarea poate viza în special restructurarea şi modernizarea modurilor de transport din Muntenegru, îmbunătăţirea liberei circulaţii a călătorilor şi a mărfurilor, facilitarea accesului pe piaţa transporturilor şi la infrastructurile de transport, inclusiv la porturi şi aeroporturi. În plus, cooperarea poate sprijini dezvoltarea unor infrastructuri multimodale conectate la principalele reţele transeuropene, în special în vederea întăririi legăturilor regionale în Europa de Sud-Est în conformitate cu memorandumul de înţelegere privind dezvoltarea reţelei de transport regional de bază. Obiectivul cooperării ar trebui să constea în elaborarea unor standarde operaţionale comparabile cu cele comunitare, precum şi dezvoltarea unui sistem de transport în Muntenegru compatibil cu sistemul comunitar şi aliniat la acesta, dar şi realizarea unei mai bune protecţii a mediului în sectorul transporturilor.

Articolul 109

Domeniul energetic

Cooperarea se axează asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul energetic. Aceasta se bazează pe Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei şi se dezvoltă în vederea integrării progresive a Muntenegrului pe pieţele de energie ale Europei. Această cooperare poate include în special:

(a)

formularea şi planificarea politicii energetice, inclusiv modernizarea infrastructurilor, îmbunătăţirea şi diversificarea aprovizionării şi îmbunătăţirea accesului pe piaţa energiei, inclusiv prin facilitarea tranzitului, a transmiterii şi a distribuţiei şi restabilirea interconexiunilor electrice de importanţă regională cu ţările vecine;

(b)

promovarea economiei de energie, a eficienţei energetice, a energiei regenerabile şi evaluarea impactului asupra mediului a producţiei şi consumului de energie;

(c)

formularea de condiţii-cadru pentru restructurarea întreprinderilor din domeniul energetic şi cooperarea între întreprinderile din acest sector.

Articolul 110

Securitatea nucleară

Părţile cooperează în domeniul securităţii şi garanţiilor nucleare. Cooperarea ar putea să reglementeze următoarele aspecte:

(a)

modernizarea legislaţiei şi reglementărilor părţilor cu privire la protecţia împotriva radiaţiilor, la securitatea nucleară şi la evidenţa contabilă şi controlul materialelor nucleare, precum şi consolidarea autorităţilor de supraveghere şi a resurselor acestora;

(b)

încurajarea încheierii de acorduri între statele membre şi Muntenegru sau între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Muntenegru privind notificarea rapidă şi schimbul de informaţii în caz de accidente nucleare, precum şi privind capacitatea de a face faţă situaţiilor de urgenţă şi aspectele legate de securitatea nucleară în general, după caz;

(c)

răspunderea terţilor în domeniul nuclear.

Articolul 111

Mediul

Părţile îşi dezvoltă şi consolidează cooperarea în domeniul protecţiei mediului, urmărind obiectivul esenţial de a împiedica continuarea degradării şi de a demara acţiuni de îmbunătăţire a situaţiei mediului în vederea asigurării unei dezvoltări durabile.

Părţile stabilesc relaţii de cooperare în special în scopul de a consolida structurile şi procedurile administrative în vederea asigurării planificării strategice a aspectelor de mediu şi a coordonării părţilor interesate şi se concentrează asupra armonizării legislaţiei Muntenegrului la acquis-ul comunitar. Cooperarea s-ar putea concentra, de asemenea, asupra dezvoltării unor strategii menite să reducă în mod semnificativ poluarea locală, regională şi transfrontalieră a aerului şi a apei, să instituie un cadru care să permită o producţie şi un consum curat, durabil şi regenerabil de energie şi să realizeze evaluări ale impactului asupra mediului şi evaluări strategice asupra mediului. O atenţie specială este acordată ratificării şi punerii în aplicare a Protocolului de la Kyoto.

Articolul 112

Cooperarea în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice

Părţile încurajează cooperarea în materie de cercetare ştiinţifică civilă şi de dezvoltare tehnologică (CDT), spre beneficiul reciproc al părţilor şi luând în considerare disponibilitatea resurselor, accesul adecvat la programele celeilalte părţi, sub rezerva atingerii unor niveluri adecvate de protecţie efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială şi comercială.

Cooperarea ţine seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice.

Articolul 113

Dezvoltarea la nivel regional și local

Părţile urmăresc să consolideze cooperarea pentru dezvoltare regională şi locală, pentru a contribui la dezvoltarea economică şi la reducerea dezechilibrelor regionale. O atenţie deosebită este acordată cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale.

Cooperarea ţine seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul dezvoltării regionale.

Articolul 114

Administrația publică

Cooperarea vizează să asigure dezvoltarea unei administraţii publice eficiente şi responsabile în Muntenegru, în special pentru a sprijini realizarea statului de drept, funcţionarea corespunzătoare a instituţiilor statului în beneficiul întregii populaţii a Muntenegrului şi dezvoltarea armonioasă a relaţiilor dintre UE şi Muntenegru.

Cooperarea în acest domeniu se concentrează, în principal, asupra consolidării instituţionale, inclusiv asupra dezvoltării şi punerii în aplicare a unor proceduri de recrutare transparente şi imparţiale, asupra gestionării resurselor umane şi a dezvoltării carierei în serviciul public, asupra formării continue şi promovării eticii în cadrul administraţiei publice. Cooperarea vizează toate nivelurile administraţiei publice, inclusiv cel al administraţiei locale.

TITLUL IX

COOPERAREA FINANCIARĂ

Articolul 115

Pentru a realiza obiectivele prezentului acord şi în conformitate cu articolele 5, 116 şi 118, Muntenegru poate primi asistenţă financiară din partea Comunităţii sub forma unor subvenţii şi împrumuturi, inclusiv împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiţii. Ajutorul comunitar este condiţionat de realizarea unor progrese suplimentare în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor politice de la Copenhaga şi, în special, a unor progrese cu privire la realizarea priorităţilor specifice ale parteneriatului european. Se ţine seama, de asemenea, de rezultatele rapoartelor anuale privind ţările care participă la procesul de stabilizare şi de asociere, în special în ceea ce priveşte angajamentul beneficiarilor de a realiza reforme democratice, economice şi instituţionale, precum şi de alte concluzii ale Consiliului, legate în special de respectarea programelor de adaptare. Ajutoarele acordate Muntenegrului trebuie direcţionate către necesităţile identificate, către priorităţile convenite, către capacitatea de absorbţie şi rambursare a fondurilor şi către măsurile adoptate pentru reformarea şi restructurarea economiei.

Articolul 116

Asistenţa financiară sub formă de subvenţii este reglementată de măsurile de cooperare prevăzute de regulamentul relevant al Consiliului, pe baza unui cadru indicativ multianual şi a unor programe de acţiune anuale, stabilite de către Comunitate în urma consultărilor cu Muntenegru.

Asistenţa financiară poate acoperi toate domeniile de cooperare, acordând o atenţie deosebită domeniului justiţiei, libertăţii şi securităţii, armonizării legislaţiei, dezvoltării economice şi protecţiei mediului.

Articolul 117

La cererea Muntenegrului şi în caz de necesităţi deosebite, Comunitatea poate examina, coordonându-se, în acest sens, cu instituţiile financiare internaţionale, posibilitatea de a acorda, în mod excepţional, asistenţă financiară macroeconomică cu condiţia respectării anumitor condiţii şi luând în considerare toate resursele financiare disponibile. Asistenţa este acordată cu condiţia respectării unor condiţii care urmează să fie stabilite în contextul unui program convenit de Muntenegru şi de Fondul Monetar Internaţional.

Articolul 118

Pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor disponibile, părţile urmăresc să existe o coordonare strânsă între contribuţiile Comunităţii şi cele provenite din alte surse, de exemplu din partea statelor membre, a altor ţări şi a instituţiile financiare internaţionale.

În acest scop, părţile fac periodic schimb de informaţii privind toate sursele de asistenţă.

TITLUL X

DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE, GENERALE ŞI FINALE

Articolul 119

Se instituie un Consiliu de stabilizare şi de asociere care monitorizează respectarea şi punerea în aplicare a prezentului acord. Acesta se întruneşte periodic la nivelul corespunzător, precum şi atunci când circumstanţele impun acest lucru. Consiliul examinează orice aspecte importante care decurg din prezentul acord, precum şi orice alte aspecte bilaterale sau internaţionale de interes comun.

Articolul 120

(1)   Consiliul de stabilizare şi de asociere este compus, pe de o parte, din membri ai Consiliului Uniunii Europene şi din membri ai Comisiei Europene şi, pe de altă parte, din membri ai Guvernului Muntenegrului.

(2)   Consiliul de stabilizare şi de asociere îşi adoptă regulamentul de procedură.

(3)   Membrii Consiliului de stabilizare şi de asociere pot dispune să fie reprezentaţi în conformitate cu condiţiile care urmează să fie prevăzute de regulamentul de procedură.

(4)   Preşedinţia Consiliului de stabilizare şi de asociere este asigurată pe rând de către un reprezentant al Comunităţii şi de către un reprezentant al Muntenegrului, în conformitate cu dispoziţiile care urmează să fie prevăzute de regulamentul de procedură.

(5)   În ceea ce priveşte chestiunile care ţin de competenţa sa, Banca Europeană de Investiţii participă, cu statut de observator, la lucrările Consiliului de stabilizare şi de asociere.

Articolul 121

În vederea realizării obiectivelor stabilite de prezentul acord şi în cazurile prevăzute de acesta, Consiliul de stabilizare şi de asociere are competenţă de decizie în cadrul domeniului de aplicare al prezentului acord. Deciziile adoptate sunt obligatorii pentru părţi, care trebuie să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora. Consiliul de stabilizare şi de asociere poate, de asemenea, să formuleze recomandări adecvate. Consiliul de stabilizare şi de asociere adoptă decizii şi formulează recomandări pe baza consensului între părţi.

Articolul 122

(1)   Consiliul de stabilizare şi de asociere este asistat în exercitarea atribuţiilor sale de un Comitet de stabilizare şi de asociere alcătuit, pe de o parte, din reprezentanţi ai Consiliului Uniunii Europene şi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi, pe de altă parte, din reprezentanţi ai Guvernului Muntenegrului.

(2)   Consiliul de stabilizare şi de asociere stabileşte, în regulamentul său de procedură, atribuţiile Comitetului de stabilizare şi de asociere, care includ pregătirea reuniunilor Consiliului de stabilizare şi de asociere, şi modalitatea de funcţionare a acestui comitet.

(3)   Consiliul de stabilizare şi de asociere poate delega Comitetului de stabilizare şi de asociere oricare dintre competenţele sale. În acest caz, Comitetul de stabilizare şi de asociere adoptă decizii în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 121.

Articolul 123

Comitetul de stabilizare şi de asociere poate să înfiinţeze subcomitete. Înainte de încheierea primului an ulterior datei la care a intrat în vigoare prezentul acord, Comitetul de stabilizare şi de asociere înfiinţează subcomitetele necesare în vederea punerii în aplicare adecvate a prezentului acord.

Este creat un subcomitet însărcinat cu soluţionarea aspectelor legate de migraţie.

Articolul 124

Consiliul de stabilizare şi de asociere poate decide înfiinţarea altor comitete sau organisme speciale care îl pot asista în exercitarea atribuţiilor sale. În regulamentul său de procedură, Consiliul de stabilizare şi de asociere stabileşte alcătuirea şi atribuţiile acestor comitete sau organisme şi modalitatea lor de funcţionare.

Articolul 125

Se înfiinţează o Comisie parlamentară de stabilizare şi de asociere. Aceasta reprezintă un spaţiu de întâlnire şi dialog între membrii Parlamentului Muntenegrului şi cei ai Parlamentului European. Comisia se reuneşte la intervale pe care le stabileşte ea însăşi.

Comisia parlamentară de stabilizare şi de asociere este compusă din membri ai Parlamentului European şi din membri ai Parlamentului Muntenegrului.

Comisia parlamentară de stabilizare şi de asociere îşi adoptă regulamentul său de procedură.

Preşedinţia Comisiei parlamentare de stabilizare şi de asociere este asigurată pe rând de un membru al Parlamentului European şi de un membru al Parlamentului Muntenegrului, în conformitate cu dispoziţiile care urmează să fie prevăzute de regulamentul de procedură.

Articolul 126

În cadrul prezentului acord, fiecare parte se angajează să garanteze că persoanele fizice şi juridice ale celeilalte părţi au acces liber, fără nici o discriminare în raport cu proprii resortisanţi, la instanţele şi organele administrative competente ale părţilor, în vederea apărării drepturilor lor individuale şi reale.

Articolul 127

Nici o dispoziţie a prezentului acord nu împiedică o parte să ia toate măsurile:

(a)

pe care le consideră necesare pentru a preveni divulgarea unor informaţii care sunt contrare intereselor sale esenţiale în materie de securitate;

(b)

referitoare la producţia sau comercializarea armelor, muniţiilor sau a materialului militar sau la cercetarea, dezvoltarea sau producţia indispensabilă pentru asigurarea apărării sale, cu condiţia ca măsurile respective să nu denatureze condiţiile de concurenţă pentru produsele care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

(c)

pe care le consideră esenţiale pentru asigurarea propriei securităţi în caz de conflicte interne grave care aduc atingere menţinerii legii şi ordinii publice, în caz de război sau de grave tensiuni internaţionale care ameninţă să se transforme în conflict armat sau pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care şi le-a asumat în vederea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale.

Articolul 128

(1)   În domeniile reglementate de prezentul acord şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale prevăzute de acesta:

(a)

regimul aplicat Comunităţii de către Muntenegru nu poate să dea naştere niciunei discriminări între statele membre, resortisanţii sau societăţile acestora;

(b)

regimul aplicat Muntenegrului de către Comunitate nu poate să dea naştere niciunei discriminări între resortisanţii Muntenegrului sau între societăţile şi întreprinderile acestuia.

(2)   Dispoziţiile alineatului (1) nu aduc atingere dreptului părţilor de a aplica dispoziţiile relevante din legislaţia lor fiscală contribuabililor care nu se găsesc într-o situaţie identică în ceea ce priveşte locul de reşedinţă.

Articolul 129

(1)   Părţile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care le revin în temeiul prezentului acord. Părţile veghează la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de prezentul acord.

(2)   Părţile convin să se consulte rapid, la cererea uneia dintre ele, pe căile adecvate, pentru a examina aspectele legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord şi alte aspecte relevante privind relaţiile dintre ele.

(3)   Fiecare parte sesizează Consiliul de stabilizare şi de asociere cu privire la orice litigiu legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord. În această situaţie se aplică articolul 130 şi, după caz, Protocolul 7.

Consiliul de stabilizare şi de asociere poate soluţiona litigiul printr-o decizie obligatorie.

(4)   În cazul în care una dintre părţi consideră că cealaltă parte nu şi-a îndeplinit una din obligaţiile impuse de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare. Înainte însă de a lua vreo măsură, partea în cauză trebuie, cu excepţia cazurilor de urgenţă deosebită, să furnizeze Consiliului de stabilizare şi de asociere toate informaţiile relevante necesare pentru o analiză aprofundată a situaţiei, în vederea identificării unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi.

La alegerea măsurilor, se acordă prioritate celor care perturbă cel mai puţin aplicarea prezentului acord. Aceste măsuri sunt notificate imediat Consiliului de stabilizare şi de asociere şi fac obiectul consultărilor, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru, în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere, al Comitetului de stabilizare şi de asociere sau al oricărui alt organism instituit în baza articolelor 123 sau 124.

(5)   Dispoziţiile alineatelor (2), (3) şi (4) nu afectează în niciun fel şi nu aduc atingere articolelor 32, 40, 41, 42, 46 şi Protocolului 3 (definirea noţiunii de „produse originare” şi a metodelor de cooperare administrativă).

Articolul 130

(1)   În cazul unui litigiu între părţi cu privire la interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord, oricare dintre părţi comunică celeilalte părţi şi Consiliului de stabilizare şi de asociere o cerere formală de soluţionare a litigiului.

Atunci când una dintre părţi consideră că o măsură adoptată de cealaltă parte sau inacţiunea celeilalte părţi constituie o încălcare a obligaţiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, cererea formală de soluţionare a litigiului trebuie să specifice motivele care stau la baza acestei poziţii şi să indice, după caz, că partea în cauză poate adopta măsurile prevăzute la articolul 129 alineatul (4).

(2)   Părţile se străduiesc să soluţioneze litigiul angajându-se cu bună credinţă în consultări în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere şi al altor organisme prevăzute la alineatul (3), pentru a ajunge cât mai curând posibil la o soluţie reciproc acceptabilă.

(3)   Părţile pun la dispoziţia Consiliului de stabilizare şi de asociere toate informaţiile relevante necesare pentru o analiză aprofundată a situaţiei.

Până la soluţionarea litigiului, acesta face obiectul discuţiilor în cadrul tuturor reuniunilor Consiliului de stabilizare şi de asociere, cu excepţia cazului în care este iniţiată procedura de arbitraj prevăzută în Protocolul 7. Un litigiu este considerat soluţionat atunci când Consiliul de stabilizare şi de asociere a adoptat o decizie cu caracter obligatoriu pentru a soluţiona litigiul, astfel cum se menţionează la articolul 129 alineatul (3), sau atunci când a constatat stingerea litigiului.

Consultările privind un litigiu pot fi purtate de asemenea în cadrul oricărei reuniuni a Comitetului de stabilizare şi de asociere sau a oricărui alt comitet sau organism competent, instituit în baza articolelor 123 sau 124, conform celor convenite între părţi sau la cererea oricăreia dintre părţi. Consultările pot avea loc, de asemenea, în scris.

Orice informaţii divulgate în timpul consultărilor rămân confidenţiale.

(4)   În ceea ce priveşte aspectele care ţin de domeniul de aplicare al Protocolului 7, oricare dintre părţi poate solicita soluţionarea litigiului prin procedura de arbitraj în conformitate cu protocolul respectiv, atunci când părţile nu au reuşit să soluţioneze litigiul în termen de două luni de la iniţierea procedurii de soluţionare a litigiului, în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 131

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor persoanelor şi ale operatorilor economici garantate prin acordurile existente, care prevăd obligaţii pentru unul sau mai multe state membre, pe de o parte, şi pentru Muntenegru, pe de altă parte, înainte de a le fi acordate drepturi echivalente în temeiul prezentului acord.

Articolul 132

Principiile generale privind participarea Muntenegrului la programele comunitare sunt stabilite în Protocolul 8.

Anexele I-VII și Protocoalele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 133

Prezentul acord se încheie pentru o durată nelimitată.

Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord, notificând intenţia sa celeilalte părţi. Prezentul acord încetează să mai producă efecte după şase luni de la data respectivei notificări.

Oricare dintre părţi poate suspenda, cu efect imediat, aplicarea prezentului acord, în cazul nerespectării de către cealaltă parte a unuia dintre elementele esenţiale ale prezentului acord.

Articolul 134

În sensul prezentului acord, termenul „părţi” desemnează, pe de o parte, Comunitatea sau statele sale membre ori Comunitatea şi statele sale membre, în conformitate cu competenţele lor şi Muntenegru, pe de altă parte.

Articolul 135

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatele de instituire a Comunităţii Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi în condiţiile prevăzute de respectivele tratate şi, pe de altă parte, teritoriului Muntenegrului.

Articolul 136

Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.

Articolul 137

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar, în limbile bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză şi în limba oficială utilizată în statul Muntenegru, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.

Articolul 138

Părţile aprobă prezentul acord în conformitate cu propriile proceduri.

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care părţile îşi notifică îndeplinirea procedurilor menţionate la primul paragraf.

Articolul 139

Acordul interimar

În cazul în care, până la îndeplinirea procedurilor necesare intrării în vigoare a prezentului acord, dispoziţiile anumitor părţi ale prezentului acord, în special cele privind libera circulaţie a mărfurilor şi dispoziţiile relevante privind transporturile, sunt puse în aplicare printr-un acord interimar între Comunitate şi Muntenegru, părţile convin ca, în aceste condiţii şi în sensul dispoziţiilor titlului IV articolele 73, 74 şi 75 din prezentul acord, al Protocoalelor nr. 1, 2, 3, 5, 6 şi 7 şi al dispoziţiilor relevante ale Protocolului 4, prin „data intrării în vigoare a prezentului acord” să se înţeleagă data intrării în vigoare a acordului interimar, în ceea ce priveşte obligaţiile cuprinse în dispoziţiile menţionate anterior.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

U ime Republike Crne Gore

Image


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (JO L 256, 7.9.1987).

(2)  Monitorul Oficial al Muntenegrului nr. 75/05.

(3)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 952/2007 al Comisiei (JO L 210, 10.8.2007, p. 26).

(4)  Acord multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Muntenegru, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, România, Serbia şi Misiunea ONU de administraţie interimară în Kosovo privind crearea unui spaţiu aerian comun european (SACE) (JO L 285, 16.10.2006, p. 3).

(5)  Comitetul European de Standardizare, Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică, Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii, Cooperarea Europeană pentru Acreditare, Organizația Europeană a Serviciilor Naționale de Metrologie Legală, Colaborarea Europeană privind Standardele de Măsurare

ANEXA I

ANEXA I A

CONCESIILE TARIFARE ACORDATE DE MUNTENEGRU PENTRU PRODUSELE INDUSTRIALE DIN COMUNITATE

(menţionate la articolul 21)

Taxele vamale vor fi reduse după cum urmează:

(a)

la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 80 % din taxele vamale de bază;

(b)

la data de 1 ianuarie a primului an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 50 % din taxele vamale de bază;

(c)

la data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 25 % din taxele vamale de bază;

(d)

la data de 1 ianuarie a celui de-al treilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import rămase vor fi eliminate.

Cod NC

Denumirea mărfurilor

2515

Marmură, travertin, ecausin şi alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcţii cu o densitate aparentă de minimum 2,5 şi alabastru, chiar degroşate sau simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:

 

Marmură şi travertin:

2515 11 00

– –

Brute sau degroşate

2515 12

– –

Simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:

2515 12 20

– – –

Cu o grosime de maximum 4 cm

2515 12 50

– – –

Cu o grosime de peste 4 cm, dar de maximum 25 cm

2515 12 90

– – –

Altele

2522

Var nestins, var stins şi var hidraulic, cu excepţia oxidului şi a hidroxidului de calciu de la poziţia 2825:

2522 20 00

Var stins

2523

Ciment Portland, ciment aluminos, ciment de furnal înalt, ciment supersulfatat şi cimenturi hidraulice similare, chiar colorate sau sub formă de „clinker”:

 

Cimenturi Portland:

2523 29 00

– –

Altele

3602 00 00

Explozivi preparaţi, alţii decât pulberile propulsive

3603 00

Fitile de siguranţă; fitile de detonare; amorse sau capse explozive; aprinzătoare; detonatoare electrice:

3603 00 10

Fitile de siguranţă; fitile de detonare

3603 00 90

Altele

3820 00 00

Preparate antigel şi lichide preparate pentru degivrare

4406

Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare:

4406 90 00

Altele

4410

Plăci aglomerate, panouri numite „oriented strand board” (OSB) si panouri similare (de exemplu, panourile numite „waferboard”), din lemn sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu răşini sau cu alţi lianţi organici:

 

Din lemn:

4410 12

– –

Panouri numite „oriented strand board” (OSB):

4410 12 10

– – –

Neprelucrate sau cel mult geluite

4410 19 00

– –

Altele

4412

Placaj, lemn furniruit şi lemn stratificat similar:

4412 10 00

Din bambus

 

Altele:

4412 94

– –

Având la mijloc plăcuţe, şipci sau lamele:

4412 94 10

– – –

Având cel puţin o faţă exterioară din alt lemn decât de conifere

4412 94 90

– – –

Altele

4412 99

– –

Altele

4412 99 70

– – –

Altele

6403

Încălţăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită şi cu feţe din piele naturală:

 

Alte articole de încălţăminte cu tălpi exterioare din piele naturală:

6403 51

– –

Care acoperă glezna:

 

– – –

Altele:

 

– – – –

Care acoperă glezna, dar nu acoperă pulpa, cu tălpile interioare de o lungime:

 

– – – – –

De minimum 24 cm:

6403 51 15

– – – – – –

Pentru bărbaţi

6403 51 19

– – – – – –

Pentru femei

 

– – – –

Altele, cu tălpi interioare de o lungime:

 

– – – – –

De minimum 24 cm:

6403 51 95

– – – – – –

Pentru bărbaţi

6403 51 99

– – – – – –

Pentru femei

6405

Altă încălţăminte:

6405 10 00

Cu feţe din piele naturală sau reconstituită

7604

Bare, tije şi profile din aluminiu:

7604 10

Din aluminiu nealiat:

7604 10 90

– –

Profile

 

Din aliaje de aluminiu:

7604 29

– –

Altele:

7604 29 90

– – –

Profile

7616

Alte articole din aluminiu:

 

Altele:

7616 99

– –

Altele:

7616 99 90

– – –

Altele

8415

Maşini şi aparate pentru condiţionarea aerului, care au ventilator cu motor şi dispozitive proprii de modificare a temperaturii şi a umidităţii, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat:

 

Altele:

8415 81 00

– –

Cu dispozitiv de răcire şi supapă pentru inversarea ciclului termic (pompe de căldură reversibile):

8507

Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele lor, chiar de formă pătrată sau dreptunghiulară:

8507 20

Alte acumulatoare cu plumb:

 

– –

Altele:

8507 20 98

– – –

Altele

8517

Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele pentru reţeaua de telefonie mobilă şi pentru alte reţele fără fir; alte aparate pentru transmisia sau recepţia vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicaţie, în reţele cu sau fără fir (cum ar fi o reţea locală sau o reţea de mare suprafaţă), altele decât aparatele de transmisie sau recepţie de la poziţiile 8443, 8525, 8527 sau 8528:

 

Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele pentru reţeaua de telefonie mobilă şi pentru alte reţele fără fir:

8517 12 00

– –

Telefoane pentru reţeaua de telefonie mobilă şi pentru alte reţele fără fir

8703

Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tipul „break” şi maşinile de curse:

 

Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie:

8703 22

– –

Cu capacitatea cilindrică de peste 1 000 cm3, dar de maximum 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –

Noi:

ex 8703 22 10

– – – –

Vagoane automotoare pentru transportul de călători

8703 22 90

– – –

Uzate

8703 23

– –

Cu capacitatea cilindrică de peste 1 500 cm3, dar de maximum 3 000 cm3:

 

– – –

Noi:

8703 23 19

– – – –

Altele:

ex 8703 23 19

– – – – –

Vagoane automotoare pentru transportul de călători

8703 23 90

– – –

Uzate

 

Alte autovehicule, cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

8703 32

– –

Cu capacitatea cilindrică de peste 1 500 cm3, dar de maximum 2 500 cm3:

 

– – –

Noi:

8703 32 19

– – – –

Altele:

ex 8703 32 19

– – – – –

Vagoane automotoare pentru transportul de călători

8703 32 90

– – –

Uzate

8703 33

– –

Cu capacitatea cilindrică de peste 2 500 cm3:

 

– – –

Noi:

8703 33 11

– – – –

Caravane autopropulsate

8703 33 90

– – –

Uzate

ANEXA I. B

CONCESIILE TARIFARE ACORDATE DE MUNTENEGRU PENTRU PRODUSELE INDUSTRIALE DIN COMUNITATE

(menționate la articolul 21)

Taxele vamale vor fi reduse după cum urmează:

(a)

la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 85 % din taxele vamale de bază;

(b)

la data de 1 ianuarie a primului an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 70 % din taxele vamale de bază;

(c)

la data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 55 % din taxele vamale de bază;

(d)

la data de 1 ianuarie a celui de-al treilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 40 % din taxele vamale de bază;

(e)

la data de 1 ianuarie a celui de-al patrulea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 20 % din taxele vamale de bază;

(f)

la data de 1 ianuarie a celui de-al cincilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import rămase vor fi eliminate.

Cod NC

Denumirea mărfurilor

2501

Sare (inclusiv sare de masă şi sare denaturată) şi clorură de sodiu pură, chiar în soluţie apoasă sau cu adaos de agenţi antiaglomeranţi sau agenţi care asigură o bună fluiditate; apă de mare:

 

Sare (inclusiv sare de masă şi sare denaturată) şi clorură de sodiu pură, chiar în soluţie apoasă sau cu adaos de agenţi antiaglomeranţi sau agenţi care asigură o bună fluiditate:

 

– –

Altele:

 

– – –

Altele:

2501 00 91

– – – –

Sare destinată alimentaţiei umane

3304

Produse de înfrumuseţare sau de machiaj şi preparate pentru întreţinerea sau îngrijirea pielii, altele decât medicamentele, inclusiv preparate de protecţie împotriva soarelui şi preparate pentru bronzare; preparate pentru manichiură sau pedichiură:

 

Altele:

3304 99 00

– –

Altele

3305

Preparate pentru îngrijirea părului:

3305 10 00

Şampoane

3305 90

Altele:

3305 90 90

– –

Altele

3306

Preparate pentru igiena bucală sau dentară, inclusiv pudrele şi cremele pentru facilitarea aderenţei protezelor dentare; fire utilizate pentru curăţarea spaţiilor interdentare (fire dentare), în ambalaje individuale pentru vânzarea cu amănuntul:

3306 10 00

Paste de dinţi

3401

Săpun; produse şi preparate organice tensioactive folosite ca săpun, în formă de bare, în calupuri, în bucăţi, chiar modelate, chiar conţinând săpun; produse şi preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul, chiar conţinând săpun; hârtie, vată, fetru şi materiale neţesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent:

 

Săpunuri, produse şi preparate organice tensioactive, sub formă de bare, calupuri, bucăţi, chiar modelate şi hârtie, vată, fetru şi materiale neţesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent:

3401 11 00

– –

De toaletă (inclusiv produsele medicinale)

3402

Agenţi organici de suprafaţă (alţii decât săpunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spălat) şi preparate de curăţat, chiar conţinând săpun, altele decât cele de la poziţia 3401:

3402 20

Preparate ambalate pentru vânzarea cu amănuntul:

3402 20 20

– –

Preparate tensioactive

3402 20 90

– –

Preparate pentru spălat şi preparate pentru curăţat

3402 90

Altele:

3402 90 90

– –

Preparate pentru spălat şi preparate pentru curăţat

3923

Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; buşoane, dopuri, capace, capsule şi alte dispozitive de închidere, din materiale plastice:

 

Saci, sacoşe, pungi şi cornete:

3923 21 00

– –

Din polimeri de etilenă

3923 29

– –

Din alte materiale plastice:

3923 29 10

– – –

Din polimeri de clorură de vinil

3923 90

Altele:

3923 90 10

– –

Plase extrudate sub formă tubulară

3923 90 90

– –

Altele

3926

Alte articole din materiale plastice şi articole din alte materiale de la poziţiile de la 3901 până la 3914:

3926 90

Altele:

 

– –

Altele:

3926 90 97

– – –

Altele

4011

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc:

4011 10 00

De tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv cele de tip break şi cele de curse)

4202

Valize, geamantane si cufere, casete de toaleta si mape port-documente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru binocluri, tocuri pentru aparate fotografice, pentru aparate de filmat, cutii pentru instrumente muzicale sau pentru arme, tocuri de pistol si articole similare; genţi de voiaj, cutii izolate termic pentru produse alimentare si băuturi, truse de toaleta, rucsacuri, genţi de mâna, sacose pentru cumpărături, portofele, portmonee, porthărţi, tabachere, pungi pentru tutun, truse pentru scule, saci pentru articole de sport, cutii pentru flacoane sau pentru tacâmuri, cutii pentru pudra, casete pentru bijuterii si articole similare, din piele naturala sau reconstituita, din foi de material plastic, din materiale textile, din fibre vulcanizate, din carton sau acoperite, în totalitate sau în mare parte, cu astfel de materiale sau cu hârtie:

 

Valize, geamantane şi cufere, inclusiv casete de toaletă şi mape port-documente, serviete, ghiozdane şi articole similare:

4202 11

– –

Cu suprafaţa exterioară din piele naturală, din piele reconstituită sau din piele lăcuită:

4202 11 10

– – –

Valize, port-documente, serviete, ghiozdane şi obiecte similare

4202 11 90

– – –

Altele

4203

Articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită:

4203 10 00

Articole de îmbrăcăminte

 

Mănuşi, mitene şi mănuşi cu un deget:

4203 29

– –

Altele:

4203 29 10

– – –

De protecţie, pentru toate meseriile

4418

Lucrări de tâmplărie şi piese de dulgherie pentru construcţii, inclusiv panouri celulare, panouri pentru parchet şi şindrile (shingles şi shakes), din lemn:

4418 10

Ferestre, uşi-ferestre şi ramele şi pervazurile lor:

4418 10 50

– –

Din conifere

4418 10 90

– –

Altele

4418 20

Uşi şi ramele lor, pervazuri şi praguri:

4418 20 50

– –

Din conifere

4418 20 80

– –

Din alt lemn

4418 40 00

Cofraje pentru betonare

4418 90

Altele:

4418 90 10

– –

Din lemn lamelar

4418 90 80

– –

Altele

4802

Hârtie şi carton, necretate, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau pentru alte scopuri grafice şi hârtie şi carton pentru cartele sau benzi de perforat, neperforate, în rulouri sau coli de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni, altele decât hârtia de la poziţia 4801 sau 4803; hârtie şi carton confecţionate manual:

 

Alte hârtie şi cartoane, fără fibre obţinute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic sau la care maximum 10 % din greutatea totală a compoziţiei fibroase o constituie astfel de fibre:

4802 55

– –

Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar de maximum 150 g/m2, în rulouri:

4802 55 15

– – –

Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar sub 60 g/m2:

ex 4802 55 15

– – – –

Alta decât hârtia de decorat brută

4802 55 25

– – –

Cu o greutate de minimum 60 g/m2, dar sub 75 g/m2:

ex 4802 55 25

– – – –

Alta decât hârtia de decorat brută

4802 55 30

– – –

Cu o greutate de minimum 75 g/m2, dar sub 80 g/m2:

ex 4802 55 30

– – – –

Alta decât hârtia de decorat brută

4802 55 90

– – –

Cu o greutate de minimum 80 g/m2:

ex 4802 55 90

– – – –

Alta decât hârtia de decorat brută

4819

Cutii, saci, pungi, cornete şi alte ambalaje din hârtie, carton, vată de celuloză sau straturi subţiri din fibre celulozice; dosare, cutii de scrisori şi alte articole similare, din hârtie sau carton, pentru utilizare în birouri, magazine şi similare:

4819 10 00

Cutii din hârtie sau carton ondulat

4819 20 00

Cutii şi obiecte din carton, pliante, din hârtie sau carton neondulat

4819 30 00

Saci şi pungi cu lăţimea bazei de minimum 40 cm

4819 40 00

Alţi saci; pungi, mape (altele decât cele pentru discuri) şi cornete

4820

Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitanţe), agende, blocnotesuri, blocuri de hârtie pentru scrisori şi articole similare, caiete, mape, clasoare (cu foi detaşabile sau altele), coperţi pentru dosare sau alte articole şcolare, de birou sau de papetărie, inclusiv topuri de imprimate pentru seturi de documente şi carnete diverse, chiar cu foi de hârtie carbon, din hârtie sau din carton; albume pentru eşantioane sau pentru colecţii şi coperţi pentru cărţi, din hârtie sau carton:

4820 10

Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitanţe), blocnotesuri, blocuri de hârtie pentru scrisori, agende şi articole similare:

4820 10 10

– –

Registre, registre contabile şi carnete de comenzi sau de chitanţe

4820 20 00

Caiete

4820 90 00

Altele

4821

Etichete de toate genurile, din hârtie sau carton, imprimate sau nu:

4821 10

Imprimate:

4821 10 10

– –

Autoadezive

4821 90

Altele:

4821 90 10

– –

Autoadezive

4910 00 00

Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detaşabile

4911

Alte materiale imprimate, inclusiv imagini şi fotografii imprimate:

4911 10

Imprimate publicitare, cataloage comerciale şi similare:

4911 10 10

– –

Cataloage comerciale

4911 10 90

– –

Altele

 

Altele:

4911 99 00

– –

Altele

5111

Ţesături din lână cardată sau din păr fin de animale, cardat:

 

Care conţin lână sau păr fin de animale de minimum 85 % din greutate:

5111 19

– –

Altele:

5111 19 10

– – –

Cu o greutate de peste 300 g/m2, dar de maximum 450 g/m2

5111 19 90

– – –

Cu o greutate de peste 450 g/m2

5112

Ţesături din lână cardată sau din păr fin de animale, cardat:

 

Care conţin lână sau păr fin de animale de minimum 85 % din greutate:

5112 11 00

– –

Cu o greutate maximă de 200 g/m2

5112 19

– –

Altele:

5112 19 10

– – –

Cu o greutate de peste 200 g/m2, dar de maximum 375 g/m2

5112 19 90

– – –

Cu o greutate de peste 375 g/m2

5209

Ţesături din bumbac, care conţin bumbac minimum 85 % din greutate, având o greutate de peste 200 g/m2:

 

albite:

5209 21 00

– –

Cu legătură pânză

5209 22 00

– –

Cu legătură diagonală sau încrucişată, al căror raport de legătură este de maximum 4

5209 29 00

– –

Alte ţesături

 

Vopsite:

5209 31 00

– –

Cu legătură pânză

5209 32 00

– –

Cu legătură diagonală sau încrucişată, al căror raport de legătură este de maximum 4

5209 39 00

– –

Alte ţesături

 

Din fire de diverse culori:

5209 41 00

– –

Cu legătură pânză

5209 43 00

– –

Alte ţesături, cu legătura diagonală sau încrucişată, al căror raport de legătură este maximum 4

5209 49 00

– –

Alte ţesături

6101

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane şi articole similare, tricotate sau croşetate, pentru bărbaţi sau pentru băieţi, cu excepţia articolelor de la poziţia 6103:

6101 90

Din alte materiale textile:

6101 90 20

– –

Paltoane, scurte, pelerine şi articole similare:

ex 6101 90 20

– – –

Din lână sau din păr fin de animale

6101 90 80

– –

Hanorace, bluzoane şi articole similare:

ex 6101 90 80

– – –

Din lână sau din păr fin de animale

6115

Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, şosete şi alte articole similare, inclusiv ciorapii cu compresie progresivă (spre exemplu, pentru varice) şi încălţăminte fără talpă aplicată, tricotate sau croşetate:

 

Altele:

6115 95 00

– –

Din bumbac

6115 96

– –

Din fibre sintetice:

6115 96 10

– – –

Ciorapi trei-sferturi

 

– – –

Altele:

6115 96 99

– – – –

Altele

6205

Cămăşi pentru bărbaţi sau băieţi:

6205 20 00

Din bumbac

6205 30 00

Din fibre sintetice sau artificiale

6205 90

Din alte materiale textile:

6205 90 10

– –

Din in sau ramie

6205 90 80

– –

Altele

6206

Bluze, cămăşi şi cămăşi-bluze pentru femei sau fete:

6206 10 00

Din mătase sau din deşeuri de mătase

6206 20 00

Din lână sau păr fin de animale

6206 30 00

Din bumbac

6206 40 00

Din fibre sintetice sau artificiale

6206 90

Din alte materiale textile:

6206 90 10

– –

Din in sau ramie

6206 90 90

– –

Altele

6207

Slipuri, indispensabili, cămăşi de noapte, pijamale, halate de baie şi articole similare, pentru bărbaţi sau băieţi:

 

Slipuri şi indispensabili:

6207 11 00

– –

Din bumbac

6207 19 00

– –

Din alte materiale textile

 

Cămăşi de noapte şi pijamale:

6207 21 00

– –

Din bumbac

6207 22 00

– –

Din fibre sintetice sau artificiale

6207 29 00

– –

Din alte materiale textile

 

Altele:

6207 91 00

– –

Din bumbac

6207 99

– –

Din alte materiale textile

6207 99 10

– – –

Din fibre sintetice sau artificiale

6207 99 90

– – –

Altele

6208

Bluze de corp şi cămăşi de zi, chiloţi, combinezoane, jupoane, cămăşi de noapte, pijamale, neglijeuri, capoate, halate de baie, halate şi articole similare, pentru femei sau fete:

 

Combinezoane sau furouri şi jupoane:

6208 11 00

– –

Din fibre sintetice sau artificiale

6208 19 00

– –

Din alte materiale textile

 

Cămăşi de noapte şi pijamale:

6208 21 00

– –

Din bumbac

6208 22 00

– –

Din fibre sintetice sau artificiale

6208 29 00

– –

Din alte materiale textile

 

Altele:

6208 91 00

– –

Din bumbac

6208 92 00

– –

Din fibre sintetice sau artificiale

6208 99 00

– –

Din alte materiale textile

6211

Treninguri, costume de schi, costume de baie; alte obiecte de îmbrăcăminte:

 

Alte obiecte de îmbrăcăminte, pentru bărbaţi sau băieţi:

6211 32

– –

Din bumbac:

6211 32 10

– – –

Îmbrăcăminte de lucru

 

– – –

Îmbrăcăminte de sport (treninguri) cu căptuşeală:

6211 32 31

– – – –

Al cărei exterior este realizat dintr-unul şi acelaşi material

 

– – – –

Altele:

6211 32 41

– – – – –

Părţi superioare

6211 32 42

– – – – –

Părţi inferioare

 

Alte obiecte de îmbrăcăminte, pentru femei sau fete:

6211 42

– –

Din bumbac:

6211 42 10

– – –

Şorţuri, bluze şi altă îmbrăcăminte de lucru

 

– – –

Îmbrăcăminte de sport (treninguri) cu căptuşeală:

6211 42 31

– – – –

Al cărei exterior este realizat dintr-unul şi acelaşi material

 

– – – –

Altele:

6211 42 41

– – – – –

Părţi superioare

6211 42 42

– – – – –

Părţi inferioare

6211 42 90

– – –

Altele

6211 43

– –

Din fibre sintetice sau artificiale:

6211 43 10

– – –

Şorţuri, bluze şi altă îmbrăcăminte de lucru

 

– – –

Îmbrăcăminte de sport (treninguri) cu căptuşeală:

6211 43 31

– – – –

Al cărei exterior este realizat dintr-unul şi acelaşi material

 

– – – –

Altele:

6211 43 41

– – – – –

Părţi superioare

6211 43 42

– – – – –

Părţi inferioare

6211 43 90

– – –

Altele

6301

Pături şi pleduri:

6301 20

Pături (altele decât cele electrice) şi pleduri din lână sau din păr fin de animale:

6301 20 10

– –

Din materiale tricotate sau croşetate

6301 20 90

– –

Altele

6301 90

Alte pături şi pleduri:

6301 90 10

– –

Din materiale tricotate sau croşetate

6301 90 90

– –

Altele

6302

Lenjerie de pat, de masă, de toaletă sau de bucătărie:

 

Altă lenjerie de pat, imprimată:

6302 21 00

– –

Din bumbac

 

Altă lenjerie de pat:

6302 31 00

– –

Din bumbac

 

Altă lenjerie de masă:

6302 51 00

– –

Din bumbac

6302 53

– –

Din fibre sintetice sau artificiale:

6302 53 90

– – –

Altele

6403

Încălţăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită şi cu feţe din piele naturală:

 

Alte articole de încălţăminte cu tălpi exterioare din piele naturală:

6403 59

– –

Altele:

 

– – –

Altele:

 

– – – –

Încălţăminte cu căpută (faţă) confecţionată din benzi (cureluşe) sau din mai multe bucăţi tăiate:

 

– – – – –

Altele, cu tălpi interioare de o lungime:

 

– – – – – –

De 24cm sau mai mult:

6403 59 35

– – – – – – –

Pentru bărbaţi

6403 59 39

– – – – – – –

Pentru femei

 

– – – –

Altele, cu tălpi interioare de o lungime:

 

– – – – –

De 24 cm sau mai mult:

6403 59 95

– – – – – –

Pentru bărbaţi

6403 59 99

– – – – – –

Pentru femei

6802

Pietre monumentale sau pentru construcţie (altele decât ardezia) prelucrate şi articole din aceste pietre, cu excepţia celor de la poziţia 6801; cuburi şi articole similare pentru mozaicuri, din pietre naturale (inclusiv ardezia), chiar pe suport; granule, cioburi şi praf de pietre naturale (inclusiv ardezia) colorate artificial:

 

Alte pietre monumentale sau pentru construcţie şi articole din aceste pietre, cioplite simplu sau tăiate, cu suprafaţa plană sau netedă:

6802 21 00

– –

Marmură, travertin şi alabastru

6802 23 00

– –

Granit

6802 29 00

– –

Alte pietre:

ex 6802 29 00

– – –

Alte pietre calcaroase

 

Altele:

6802 91

– –

Marmură, travertin şi alabastru:

6802 91 10

– – –

Alabastru şlefuit, decorat sau altfel prelucrat, dar nesculptat

6802 91 90

– – –

Altele

6802 93

– –

Granit:

6802 93 10

– – –

Şlefuit, decorat sau altfel prelucrat, dar nesculptat, cu o greutate netă de minimum 10 kg

6802 93 90

– – –

Altele

6810

Articole din ciment, din beton sau din piatră artificială, chiar armate:

 

Ţigle, dale, cărămizi şi articole similare:

6810 11

– –

Blocuri şi cărămizi pentru construcţii:

6810 11 10

– – –

Din beton uşor (pe bază de piatră ponce sfărâmată, zgură granulată etc.)

6810 11 90

– – –

Altele

 

Alte articole:

6810 91

– –

Elemente prefabricate pentru clădiri sau construcţii civile:

6810 91 90

– – –

Altele

6810 99 00

– –

Altele

6904

Cărămizi pentru construcţii, dale de pardoseală, cărămidă pentru faţade şi articole similare, din ceramică:

6904 10 00

Cărămizi pentru construcţii

6904 90 00

Altele

6905

Olane pentru acoperişuri, coşuri de fum, plăci apărătoare pentru coşuri de fum, pentru căptuşirea coşurilor de fum, ornamente arhitecturale şi alte obiecte din ceramică pentru construcţii:

6905 10 00

Ţiglă pentru acoperişuri

7207

Produse semiprelucrate din fier sau oţel nealiat:

 

Conţinând, în greutate, sub 0,25 % carbon:

7207 11

– –

Cu secţiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară a căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii:

7207 11 90

– – –

Forjate

7207 12

– –

Altele, cu secţiune transversală dreptunghiulară:

7207 12 90

– – –

Forjate

7207 19

– –

Altele

 

– – –

Cu secţiunea transversală circulară sau poligonală:

7207 19 12

– – – –

Laminate sau obţinute prin turnare continuă

7207 19 19

– – – –

Forjate

7207 19 80

– – –

Altele

7207 20

Conţinând, în greutate, sub 0,25 % carbon:

 

– –

Cu secţiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară a căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii:

 

– – –

Laminate sau obţinute prin turnare continuă:

 

– – – –

Altele, cu un conţinut, în greutate:

7207 20 15

– – – – –

De minimum 0,25 %, dar sub 0,6 %, carbon

7207 20 17

– – – – –

De minimum 0,6 %, carbon

7207 20 19

– – –

Forjate

 

– –

Altele, cu secţiune transversală dreptunghiulară:

7207 20 32

– – –

Laminate sau obţinute prin turnare continuă

7207 20 39

– – –

Forjate

 

– –

Cu secţiunea transversală circulară sau poligonală:

7207 20 52

– – –

Laminate sau obţinute prin turnare continuă

7207 20 59

– – –

Forjate

7207 20 80

– –

Altele

7213

Bare şi tije laminate la cald, rulate în spire nearanjate („fil machine”), din fier sau din oţeluri nealiate:

7213 10 00

Care au crestături, nervuri, adâncituri sau alte deformări produse în cursul laminării

 

Altele:

7213 91

– –

Cu secţiunea circulară cu un diametru sub 14 mm:

7213 91 10

– – –

De tipul celor utilizate la armarea betonului

 

– – –

Altele:

7213 91 49

– – – –

Cu un conţinut de carbon de peste 0,06 %, dar sub 0,25 % din greutate:

ex 7213 91 49

– – – – –

Altele decât cele cu diametrul de cel mult 8 mm

7213 99

– –

Altele:

7213 99 10

– – –

Cu un conţinut de carbon sub 0,25 % din greutate

7213 99 90

– – –

Cu un conţinut de carbon de minimum 0,25 %, din greutate

7214

Alte bare şi tije din fier sau din oţeluri nealiate, simplu forjate, laminate, trase sau extrudate la cald, inclusiv cele torsionate după laminare:

7214 10 00

Forjate

7214 20 00

Care au crestături, nervuri, adâncituri sau alte deformări produse în cursul laminării sau care au fost torsionate după laminare

 

Altele:

7214 99

– –

Altele:

 

– – –

Cu un conţinut de carbon sub 0,25 % din greutate:

7214 99 10

– – – –

De tipul celor utilizate la armarea betonului

 

– – – –

Altele, cu secţiunea circulară având diametrul:

7214 99 31

– – – – –

80 mm sau mai mult

7214 99 39

– – – – –

Sub 80 mm

7214 99 50

– – – –

Altele

 

– – –

Cu un conţinut de carbon de minimum 0,25 %, din greutate:

 

– – – –

Cu secţiunea circulară având un diametru:

7214 99 71

– – – – –

80 mm sau mai mult

7214 99 79

– – – – –

Sub 80 mm

7214 99 95

– – – –

Altele

7215

Alte bare şi tije din fier sau oţel nealiat:

7215 10 00

Din oţeluri pentru prelucrare pe maşini-unelte automate, simplu obţinute sau finisate la rece

7215 50

Altele, simplu obţinute sau finisate la rece:

 

– –

Cu un conţinut de carbon sub 0,25 % din greutate:

7215 50 11

– – –

Cu secţiune transversală dreptunghiulară

7215 50 19

– – –

Altele

7215 50 80

– –

Cu un conţinut de carbon de minimum 0,25 %, din greutate

7215 90 00

Altele

7224

Alte oţeluri aliate în lingouri sau în alte forme primare; semifabricate din alte oţeluri aliate:

7224 10

Lingouri şi alte forme primare:

7224 10 10

– –

Din oţeluri de scule

7224 10 90

– –

Altele

7224 90

Altele:

 

– –

Altele:

 

– – –

Cu secţiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară:

 

– – – –

Laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă:

 

– – – – –

A căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii:

7224 90 05

– – – – – –

Cu un conţinut de carbon de maximum 0,7 %, de mangan de minimum 0,5 %, dar maximum 1,2 % şi de siliciu de minimum 0,6 %, dar maximum 2,3 % din greutate; cu un conţinut de bor de minimum 0,0008 % din greutate, fără ca alt element să atingă conţinutul minim indicat în Nota 1 punctul f) a acestui capitol

7224 90 07

– – – – – –

Altele

7224 90 14

– – – – –

Altele

7224 90 18

– – – –

Forjate

 

– – –

Altele:

 

– – – –

Laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă:

7224 90 31

– – – – –

Cu un conţinut de carbon de minimum 0,9 %, dar maximum 1,15 %, şi un conţinut de crom de minimum 0,5 %, dar maximum 2 %, şi, eventual, un conţinut de molibden de maximum 0,5 % din greutate

7224 90 38

– – – – –

Altele

7224 90 90

– – – –

Forjate

7228

Alte bare şi tije, din alte oţeluri aliate; bare cornier, profile şi secţiuni din alte oţeluri aliate; bare şi tije tubulare, pentru foraj, din oţeluri aliate sau nealiate:

7228 20

Bare şi tije, din oţeluri silico-manganoase:

7228 20 10

– –

Cu secţiunea dreptunghiulară (alta decât pătrată), laminate la cald pe cele patru feţe

 

– –

Altele:

7228 20 99

– – –

Altele

7228 30

Alte bare şi tije, simplu laminate, trase sau extrudate la cald:

7228 30 20

– –

Din oţeluri de scule

 

– –

Cu un conţinut de carbon de minimum 0,9 %, dar maximum 1,15 %, şi un conţinut de crom de minimum 0,5 %, dar maximum 2 % şi, eventual, cu un conţinut de molibden de maximum 0,5 % din greutate:

7228 30 41

– – –

Cu secţiunea circulară, cu diametrul de minimum 80 mm

7228 30 49

– – –

Altele

 

– –

Altele:

 

– – –

Cu secţiunea circulară având diametrul:

7228 30 61

– – – –

De minimum 80 mm

7228 30 69

– – – –

Sub 80 mm

7228 30 70

– – –

Cu secţiunea dreptunghiulară (alta decât pătrată), laminate pe cele patru feţe

7228 30 89

– – –

Altele

7228 40

Alte bare şi tije, simplu forjate:

7228 40 10

– –

Din oţeluri de scule

7228 40 90

– –

Altele

7228 60

Alte bare şi tije:

7228 60 20

– –

Din oţeluri de scule

7228 60 80

– –

Altele

7314

Pânze metalice (inclusiv pânzele continue sau fără sfârşit), grilaje, plase şi zăbrele din sârmă de fier sau de oţel; table şi benzi expandate, din fier sau din oţel:

7314 20

Grilaje, plase şi zăbrele, sudate în punctele de intersecţie, din sârmă cu dimensiunea maximă a secţiunii transversale de minimum 3 mm şi ale căror ochiuri au o suprafaţă de minimum 100 cm2:

7314 20 90

– –

Altele

 

Alte grilaje, plase şi zăbrele, sudate în punctele de intersecţie:

7314 39 00

– –

Altele

7317 00

Cuie, ţinte, pioneze, crampoane cu vârf, agrafe ondulate sau cu margini tăiate oblic (altele decât cele de la poziţia nr. 8305) şi articole similare, din fontă, din fier sau din oţel, chiar cu cap din alte materiale, cu excepţia celor cu cap din cupru:

 

Altele:

 

– –

Presate la rece din sârmă:

7317 00 40

– – –

Ţinte din oţel cu conţinut de carbon de minimum 0,5 % din greutate, călite

 

– – –

Altele:

7317 00 69

– – – –

Altele

7317 00 90

– –

Altele

7605

Sârmă din aluminiu:

 

Din aluminiu nealiat:

7605 11 00

– –

A cărei dimensiune maximă, a secţiunii transversale, este de peste 7mm

7605 19 00

– –

Altele

7606

Table şi benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0,2 mm:

 

De formă pătrată sau dreptunghiulară:

7606 11

– –

Din aluminiu nealiat:

 

– – –

Altele, cu grosimea:

7606 11 91

– – – –

Sub 3 mm

7606 11 93

– – – –

De minimum 3 mm, dar sub 6 mm

7606 11 99

– – – –

De minimum 6 mm

7606 12

– –

Din aliaje de aluminiu:

 

– – –

Altele:

 

– – – –

Altele, cu grosimea:

7606 12 91

– – – – –

Sub 3 mm

7606 12 93

– – – – –

De minimum 3 mm, dar sub 6 mm

7606 12 99

– – – – –

De minimum 6 mm

7607

Folii şi benzi subţiri din aluminiu (chiar imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi similare), cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără a include suportul):

 

Fără suport:

7607 11

– –

Simplu laminate:

7607 11 10

– – –

Cu grosimea sub 0,021 mm

7607 11 90

– – –

Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 mm

7607 19

– –

Altele:

7607 19 10

– – –

Cu grosimea sub 0,021 mm

 

– – –

Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –

Altele

7607 20

Pe suport:

7607 20 10

– –

Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) sub 0,021 mm

 

– –

Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) de minimum 0,021mm, dar de maximum 0,2 mm:

7607 20 99

– – –

Altele

7610

Construcţii şi părţi de construcţii (de exemplu poduri şi elemente de poduri, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, şarpante, acoperişuri, uşi şi ferestre şi ramele lor, pervazuri, praguri, balustrade) din aluminiu, cu excepţia construcţiilor prefabricate de la poziţia 9406; table, tole, bare, profile, tuburi şi similare, pregătite în vederea utilizării lor în construcţii:

7610 10 00

Uşi, ferestre şi ramele lor, pervazuri şi praguri

7610 90

Altele:

7610 90 90

– –

Altele

7614

Toroane, cabluri, benzi împletite şi articole similare, din aluminiu, neizolate electric:

7614 10 00

Cu inimă de oţel

7614 90 00

Altele

8311

Sârmă, baghete, tuburi, plăci, electrozi şi articole similare din metale comune sau din carburi metalice, acoperite sau umplute cu decapanţi sau cu fondanţi, pentru lipire, pentru sudare sau depunere de metal sau de carburi metalice; sârmă şi baghete, din pulberi de metale comune aglomerate, utilizate la metalizarea prin pulverizare:

8311 10

Electrozi acoperiţi, pentru sudură cu arc electric, din metale comune:

8311 10 10

– –

Electrozi pentru sudură, cu miez din fier sau oţel, acoperiţi cu materiale refractare

8311 10 90

– –

Altele

8311 20 00

Sârmă umplută, pentru sudură cu arc electric, din metale comune

8418

Frigidere, congelatoare şi alte echipamente, maşini şi aparate pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură, cu excepţia maşinilor şi a aparatelor pentru condiţionarea aerului de la poziţia 8415:

8418 10

Frigidere şi congelatoare combinate, prevăzute cu uşi exterioare separate:

8418 10 20

– –

Cu capacitatea de peste 340 l:

ex 8418 10 20

– – –

Altele decât cele utilizate în aviaţia civilă

8418 10 80

– –

Altele:

ex 8418 10 80

– – –

Altele decât cele utilizate în aviaţia civilă

 

Frigidere de tip menajer:

8418 21

– –

Cu compresie:

 

– – –

Altele:

 

– – – –

Altele, de o capacitate:

8418 21 91

– – – – –

De maximum 250 l

8418 21 99

– – – – –

De peste 250 l, dar de maximum 340 l

8418 30

Congelatoare tip ladă, de o capacitate de maximum 800 l:

8418 30 20

– –

Cu capacitatea de maximum 400 l:

ex 8418 30 20

– – –

Altele decât cele utilizate în aviaţia civilă

8418 30 80

– –

Cu capacitatea de peste 400 l, dar de maximum 800 l:

ex 8418 30 80

– – –

Altele decât cele utilizate în aviaţia civilă

8418 40

Congelatoare tip dulap, de o capacitate de maximum 900 l:

8418 40 20

– –

Cu capacitatea de maximum 250 l:

ex 8418 40 20

– – –

Altele decât cele utilizate în aviaţia civilă

8418 40 80

– –

Cu capacitatea de peste 250 l, dar de maximum 900 l:

ex 8418 40 80

– – –

Altele decât cele utilizate în aviaţia civilă

8422

Maşini pentru spălat vesela; maşini şi aparate pentru curăţat sau uscat sticle sau alte recipiente; maşini şi aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; maşini şi aparate pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare; alte maşini şi aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv maşini şi aparate de ambalat în folie termoretractabilă); maşini şi aparate pentru acidularea băuturilor;

 

Maşini pentru spălat vesela:

8422 11 00

– –

De tip menajer

8426

Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv macarale suspendate; cadre mobile pentru ridicat, dispozitive de ridicare şi camioane prevăzute cu macarale:

 

Alte maşini şi aparate:

8426 91

– –

Concepute pentru a fi montate pe un vehicul rutier:

8426 91 10

– – –

Macarale hidraulice pentru încărcarea sau descărcarea vehiculului

8426 91 90

– – –

Altele

8450

Maşini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare:

 

Maşini cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate de maximum 10 kg:

8450 11

– –

Maşini complet automate:

 

– – –

Cu capacitatea exprimată în greutatea rufelor uscate de maximum 6 kg:

8450 11 11

– – – –

Cu încărcare frontală

8483

Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came şi vilbrochene) şi manivele; lagăre şi cuzineţi; angrenaje şi roţi de fricţiune; tije filetate cu role sau cu bile; reductoare, multiplicatoare şi variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu; volanţi şi fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje şi organe de cuplare, inclusiv articulaţii:

8483 30

Lagăre, altele decât cele cu rulmenţi încorporaţi; cuzineţi:

8483 30 80

– –

Cuzineţi

8703

Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tipul „break” şi maşinile de curse:

 

Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie:

8703 24

– –

Cu capacitatea cilindrică de peste 3 000 cm3:

8703 24 10

– – –

Noi:

ex 8703 24 10

– – – –

Vagoane automotoare pentru transportul de călători

8703 24 90

– – –

Uzate

 

Alte autovehicule, cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

8703 33

– –

Cu capacitatea cilindrică de peste 2 500 cm3:

 

– – –

Noi:

8703 33 19

– – – –

Altele:

ex 8703 33 19

– – – – –

Vagoane automotoare pentru transportul de călători

9401

Scaune (altele decât cele de la poziţia 9402), chiar transformabile în paturi şi părţile lor

9401 40 00

Scaune, altele decât scaunele de grădină sau de camping, transformabile în paturi

 

Alte scaune, cu cadru de lemn:

9401 61 00

– –

Tapiţate

9401 69 00

– –

Altele

 

Alte scaune, cu cadru de metal:

9401 71 00

– –

Tapiţate

9401 79 00

– –

Altele

9401 80 00

Alte scaune

9403

Alt mobilier şi părţi ale acestuia:

9403 40

Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în bucătării:

9403 40 90

– –

Altele

9403 50 00

Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în dormitoare

9403 60

Alt mobilier din lemn:

9403 60 10

– –

Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în sufragerii şi în camere de zi

9403 60 90

– –

Alt mobilier din lemn

9404

Somiere; articole de pat şi articole similare (de exemplu: saltele, pături, plăpumi, perne) cu arcuri sau umplute cu câlţi sau garnituri interioare din orice materiale, inclusiv cauciuc alveolar sau material plastic alveolar, acoperite sau neacoperite

 

Somiere:

9404 29

– –

Din alte materiale:

9404 29 10

– – –

Cu arcuri metalice

9404 90

Altele:

9404 90 90

– –

Altele

9406 00

Construcţii prefabricate:

 

Altele:

9406 00 20

– –

Din lemn

ANEXA II

DEFINIŢIA PRODUSELOR „BABY BEEF”

(menționate la articolul 26 alineatul (3))

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, formularea denumirii mărfurilor este considerată a avea doar o valoare orientativă, regimul preferenţial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare al codurilor NC. Atunci când codul NC este precedat de „ex”, regimul preferenţial este determinat de aplicarea codului NC şi de descrierea corespunzătoare acestuia.

Cod NC

Subdiviziune TARIC

Denumirea mărfurilor

0102

 

Animale vii din specia bovină:

0102 90

 

Altele:

 

 

– –

Din specii domestice:

 

 

– – –

Cu o greutate de peste 300 kg:

 

 

– – – –

Juninci (bovine femele care nu au fătat niciodată):

ex 0102 90 51

 

– – – – –

Destinate sacrificării:

 

10

care nu au încă dentiţie definitivă şi au o greutate egală sau mai mare de 320 kg şi de maximum 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –

Altele:

 

11

21

31

91

care nu au încă dentiţie definitivă şi au o greutate egală sau mai mare de 320 kg şi de maximum 470 kg (1)

 

 

– – – –

Altele:

ex 0102 90 71

 

– – – – –

Destinate sacrificării:

 

10

tauri şi boi, neavând niciun dinte schimbat şi o greutate de minimum 350 kg şi de maximum 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –

Altele:

 

21

91

Tauri şi boi, neavând nici un dinte schimbat şi o greutate de minimum 350 kg şi de maximum 500 kg (1)

0201

 

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată:

ex 0201 10 00

 

În carcase şi semicarcase

 

91

Carcase cu o greutate de minimum 180 kg şi de maximum 300 kg şi semicarcase cu o greutate de minimum 90 kg şi de maximum 150 kg, cu un nivel scăzut de osificare a cartilajelor (în special cele ale simfizei pubiene şi ale apofizelor vertebrale), cu carnea de culoare roz deschis şi grăsimea foarte fină, de culoare albă până la galben-deschis (1)

0201 20

 

Alte bucăţi nedezosate în:

ex 0201 20 20

 

– –

Sferturi, denumite „compensate”:

 

91

Sferturi denumite „compensate” cu o greutate de minimum 90 kg şi de maximum 150 kg, cu un nivel scăzut de osificare a cartilajelor (în special cele ale simfizei pubiene şi ale apofizelor vertebrale), cu carnea de culoare roz deschis şi grăsimea foarte fină, de culoare albă până la galben-deschis (1)

ex 0201 20 30

 

– –

Sferturi anterioare neseparate sau separate:

 

91

Sferturi anterioare separate cu o greutate de minimum 45 kg şi de maximum 75 kg, cu un nivel scăzut de osificare a cartilajelor (în special cele ale simfizei pubiene şi ale apofizelor vertebrale), cu carnea de culoare roz deschis şi grăsimea foarte fină, de culoare albă până la galben-deschis (1)

ex 0201 20 50

 

– –

Sferturi posterioare neseparate sau separate:

 

91

Sferturi posterioare separate cu o greutate de minimum 45 kg şi de maximum 75 kg (dar cu o greutate de minimum 38 kg şi de maximum 68 kg în cazul tranşării de tip „pistola”), cu un nivel scăzut de osificare a cartilajelor (în special cele ale simfizei pubiene şi ale apofizelor vertebrale), cu carnea de culoare roz deschis şi grăsimea foarte fină, de culoare albă până la galben-deschis (1)


(1)  Încadrarea la această supoziţie se face în condiţiile stabilite de dispoziţiile comunitare adoptate în materie.

ANEXA III (a)

CONCESIILE TARIFARE ACORDATE DE MUNTENEGRU PENTRU PRODUSELE AGRICOLE PRIMARE ORIGINARE DIN COMUNITATE

[menţionate la articolul 27 alineatul (2) litera (a)]

Scutire de la plata taxelor vamale pentru cantităţi nelimitate de la data intrării în vigoare a acordului

Cod NC

Denumirea mărfurilor

0101

Cai, măgari, catâri şi bardoi, vii:

0101 90

Altele:

 

– –

Cai:

0101 90 11

– – –

Destinaţi sacrificării

0101 90 19

– – –

Altele

0101 90 30

– –

Măgari

0101 90 90

– –

Catâri şi bardoi

0105

Cocoşi, găini, raţe, gâşte, curcani, curci şi bibilici, vii, din specii domestice:

 

Cu o greutate de maximum 185 g:

0105 12 00

– –

Curcani

0105 19

– –

Altele:

0105 19 20

– – –

Gâşte

0105 19 90

– – –

Raţe şi bibilici

0106

Alte animale vii:

 

Mamifere:

0106 19

– –

Altele:

0106 19 10

– – –

Iepuri de casă

0106 19 90

– – –

Altele

0106 20 00

Reptile (inclusiv şerpi şi broaşte ţestoase de mare)

 

Păsări:

0106 39

– –

Altele:

0106 39 10

– – –

Porumbei

0205 00

Carne de cal, măgar sau catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată:

0205 00 20

Proaspătă sau refrigerată

0205 00 80

Congelată

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate:

0206 10

De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate:

0206 10 10

– –

Destinate fabricării produselor farmaceutice

 

– –

Altele:

0206 10 91

– – –

Ficat

0206 10 95

– – –

muşchiul gros şi muşchiul subţire ai diafragmei

0206 10 99

– – –

Altele

 

- De animale din specia bovine, congelate:

0206 21 00

– –

Limbă

0206 22 00

– –

Ficat

0206 29

– –

Altele:

0206 29 10

– – –

Destinate fabricării produselor farmaceutice

 

– – –

Altele:

0206 29 91

– – – –

muşchiul gros şi muşchiul subţire ai diafragmei

0206 29 99

– – – –

Altele

0206 30 00

De animale din specia porcine, proaspete sau refrigerate

 

De animale din specia porcine, congelate:

0206 41 00

– –

Ficat

0206 49

– –

Altele:

0206 49 20

– – –

De animale din specia porcine domestice

0206 49 80

– – –

Altele

0206 80

Altele, proaspete sau refrigerate:

0206 80 10

– –

Destinate fabricării produselor farmaceutice

 

– –

Altele:

0206 80 91

– – –

De cai, măgari şi catâri

0206 80 99

– – –

De animale din specia ovine sau caprine

0206 90

Altele, congelate:

0206 90 10

– –

Destinate fabricării produselor farmaceutice

 

– –

Altele:

0206 90 91

– – –

De cai, măgari şi catâri

0206 90 99

– – –

De animale din specia ovine sau caprine

0208

Altă carne şi organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate:

0208 10

De iepure de casă sau iepure de câmp:

 

– –

De iepure de casă:

0208 10 11

– – –

Proaspătă sau refrigerată

0208 10 19

– – –

Congelată

0208 10 90

– – –

Altele

0208 30 00

De primate

0208 40

De balenă, delfin şi delfin brun (mamifere din ordinul Cetacea); de lamantin şi dugong (mamifere din ordinul Sirenia).

0208 40 10

– –

Carne de balenă

0208 40 90

– –

Altele

0208 50 00

De reptile (inclusiv şerpi şi broaşte ţestoase de mare)

0208 90

Altele

0208 90 10

– –

De porumbei domestici

 

– –

De vânat, altul decât iepurii de casă sau iepurii de câmp:

0208 90 20

– – –

De prepeliţe

0208 90 40

– – –

Altele

0208 90 55

– –

Carne de focă

0208 90 60

– –

Carne de ren

0208 90 70

– –

Pulpe de broască

0208 90 95

– –

Altele

0210

Carne şi organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină şi pudră comestibile, obţinute din carne sau organe interne comestibile:

 

Altele, inclusiv făină şi pudră comestibile din carne sau organe:

0210 91 00

– –

De primate

0210 92 00

– –

De balenă, delfin şi delfin brun (mamifere din ordinul Cetacea); de lamantin şi dugong (mamifere din ordinul Sirenia)

0210 93 00

– –

De reptile (inclusiv şerpi şi ţestoase de mare)

0210 99

– –

Altele:

 

– – –

Carne:

0210 99 10

– – – –

Carne de cal sărată, în saramură sau uscată

 

– – – –

De animale din specia ovine sau caprine:

0210 99 21

– – – – –

Nedezosată

0210 99 29

– – – – –

Carne dezosată

0210 99 31

– – – –

Carne de ren

0210 99 39

– – – –

Altele

 

– – –

Organe:

 

– – – –

De animale din specia porcine domestice:

0210 99 41

– – – – –

Ficat

0210 99 49

– – – – –

Altele

 

– – – –

De animale din specia bovine:

0210 99 51

– – – – –

muşchiul gros şi muşchiul subţire ai diafragmei

0210 99 59

– – – – –

Altele

0210 99 60

– – – –

De animale din specia ovine sau caprine

 

– – – –

Altele:

 

– – – – –

Ficat de pasăre:

0210 99 71

– – – – – –

Ficat gras de gâscă sau de raţă, sărat sau în saramură

0210 99 79

– – – – – –

Altele

0210 99 80

– – – – –

Altele

0210 99 90

– – –

Făină şi pudră comestibile, obţinute din carne sau organe

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

 

De pasăre:

 

– –

Pentru clocit:

0407 00 11

– – –

De curci şi de gâşte

0407 00 19

– – –

Altele

0408

Ouă de păsări, fără coajă, şi gălbenuşuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori:

 

Gălbenuşuri de ou:

0408 11

– –

Uscate:

0408 11 20

– – –

Improprii consumului alimentar

0408 19

– –

Altele:

0408 19 20

– – –

Improprii consumului alimentar

 

Altele: