ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.105.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 105

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
27 aprilie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 357/2010 al Comisiei din 23 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației ( 1 )

10

 

*

Regulamentul (UE) nr. 358/2010 al Comisiei din 23 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației ( 1 )

12

 

 

Regulamentul (UE) nr. 359/2010 al Comisiei din 26 aprilie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

15

 

 

DECIZII

 

*

Decizia Consiliului 2010/231/PESC din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC

17

 

*

Decizia Consiliului 2010/232/PESC din 26 aprilie 2010 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

22

 

 

2010/233/UE

 

*

Decizia Comisiei din 26 aprilie 2010 de înființare a Grupului de experți pentru un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor

109

 

 

2010/234/UE

 

*

Decizia Comisiei din 26 aprilie 2010 de acordare în beneficiul Luxemburgului a unei derogări parțiale de la prevederile Deciziei 2006/66/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul material rulant-zgomot al sistemului feroviar transeuropean convențional și de la prevederile Deciziei 2006/861/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul material rulant-vagoane de marfă al sistemului feroviar transeuropean convențional [notificată cu numărul C(2010) 2546]

112

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

27.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 356/2010 AL CONSILIULUI

din 26 aprilie 2010

de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatele (1) și (2),

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 20 noiembrie 2008, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare „Consiliul de Securitate”), acționând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite, a adoptat Rezoluția 1844 (2008), confirmând embargoul general și complet asupra tuturor livrărilor de arme Somaliei impus prin Rezoluția RCSONU 733 (1992) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și introducând măsuri restrictive suplimentare.

(2)

Măsurile restrictive suplimentare privesc restricțiile la admitere, precum și măsuri financiare restrictive împotriva persoanelor fizice și a entităților desemnate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul RCSONU 751 (1992) privind Somalia (denumit în continuare „Comitetul de sancțiuni”). În plus față de embargoul general asupra armelor, rezoluția introduce o interdicție specifică privind aprovizionarea directă și indirectă, vânzarea sau transferul de arme și de echipament militar, precum și o interdicție specifică privind furnizarea de asistență sau de servicii conexe către persoanele și entitățile aflate pe lista Comitetului de sancțiuni.

(3)

Măsurile restrictive vizează persoanele și entitățile desemnate de către Organizația Națiunilor Unite (ONU) ca fiind implicate sau că ar sprijini prin forță acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Somaliei, inclusiv actele care pun în pericol Acordul de la Djibouti, din 18 august 2008, sau procesul politic ori că ar amenința cu forța instituțiile federale de tranziție (IFT) sau Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM), că ar întreprinde acțiuni care încalcă embargoul asupra armelor sau alte măsuri conexe sau că ar obstrucționa furnizarea de ajutor umanitar către Somalia, accesul la ajutor ori distribuția acestuia în Somalia.

(4)

La 16 februarie 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Poziția comună 2009/138/PESC privind măsuri restrictive împotriva Somaliei (2) care prevede, printre altele, măsuri restrictive de ordin financiar împotriva persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor aflate pe lista ONU, precum și interdicția de a furniza acestor persoane, entități sau organisme, în mod direct și indirect, asistență sau servicii legate de arme și de echipament militar.

(5)

La 19 martie 2010, Consiliul de Securitate a adoptat RCSONU 1916 (2010) prin care s-a decis, printre altele, diminuarea anumitor restricții și obligații impuse prin regimul de sancțiuni, pentru a permite furnizarea proviziilor și a asistenței tehnice de către organizațiile internaționale, regionale și subregionale și pentru a asigura furnizarea la timp de către ONU a asistenței umanitare necesare de urgență.

(6)

La 12 aprilie 2010, Comitetul de sancțiuni a adoptat lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică măsurile restrictive.

(7)

Pe această bază, la 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/231/PESC.

(8)

Aceste măsuri intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor în mod uniform de către operatorii economici din toate statele membre, se impune adoptarea unui act al Uniunii pentru a asigura punerea lor în aplicare în ceea ce privește Uniunea.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 147/2003 al Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia (3) a impus o interdicție generală privind furnizarea de consiliere tehnică, asistență, instruire, finanțare sau ajutor financiar legat de activități militare către orice persoană, entitate sau organism din Somalia. Este necesară adoptarea unui nou regulament al Consiliului pentru punerea în aplicare a măsurilor referitoare la persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele aflate pe lista ONU.

(10)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (4), mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui să se aplice în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(11)

Prezentul regulament respectă de asemenea pe deplin obligațiile care revin statelor membre în temeiul Cartei Națiunilor Unite și caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al Rezoluțiilor Consiliului de Securitate.

(12)

Competența de a modifica lista din anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii mondiale și a securității în regiune reprezentată de situația din Somalia și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2010/231/PESC a Consiliului.

(13)

Procedura de modificare a anexei I la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, astfel cum au fost comunicate de Comitetul de sancțiuni, pentru a oferi acestora posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

(14)

Pentru a asigura un maximum de securitate juridică în cadrul Uniunii, numele și alte date relevante pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor ale căror fonduri și resurse economice sunt înghețate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie publicate.

(15)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (6).

(16)

Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie proporționale, eficace și cu efect de descurajare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe pecuniare, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

titluri de valoare și titluri de creanță tranzacționate în mod public și privat, cum ar fi acțiunile, certificatele reprezentând valori mobiliare, obligațiunile, biletele la ordin, warantele, obligațiunile negarantate și contractele pentru produse derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau de resurse financiare;

(b)

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare sau tranzacție de fonduri care ar avea ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, în special gestionarea portofoliilor;

(c)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(d)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(e)

„Comitetul de sancțiuni” înseamnă comitetul Consiliului de Securitate instituit în temeiul RCSONU 751 (1992) privind Somalia;

(f)

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea, dezvoltarea, fabricarea, montarea, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere de cunoștințe sau calificări profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv forme verbale de asistență;

(g)

„servicii de investiții” înseamnă:

(i)

primirea și trimiterea comenzilor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare;

(ii)

executarea comenzilor în numele clienților;

(iii)

tranzacții pe cont propriu;

(iv)

gestionarea portofoliului;

(v)

consultanță pentru investiții;

(vi)

subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

(vii)

plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm; sau

(viii)

exploatarea sistemului multilateral de tranzacționare,

cu condiția ca activitatea să fie legată de instrumentele financiare enumerate în secțiunea C din anexa I la Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (7);

(h)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile cărora li se aplică tratatele, în condițiile prevăzute de acestea;

(i)

„expunere de motive” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriul scris și/sau, după caz, rezumatul narativ al motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul de sancțiuni.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor enumerate în anexa I de fonduri sau resurse economice de orice fel.

(3)   Anexa I cuprinde persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni, în conformitate cu RCSONU 1844 (2008).

(4)   Este interzisă participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au ca obiect sau efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

(5)   Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca această interdicție.

Articolul 3

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații încheiate sau contractate anterior datei la care persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la articolul 2 au fost desemnate de către Comitetul de sancțiuni sau de către Consiliul de Securitate,

cu condiția ca orice dobândă de acest fel, orice câștiguri și plăți să facă în continuare obiectul articolului 2 alineatul (1).

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflat pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează de îndată autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt indicate pe paginile de internet enumerate în anexa II, cu privire la aceste tranzacții.

Articolul 4

(1)   Articolul 2 alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau resurse economice necesare pentru asigurarea furnizării la timp a asistenței umanitare necesare de urgență în Somalia de către Organizația Națiunilor Unite, de către agențiile sau programele specializate ale acesteia, de către organizațiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care furnizează asistență umanitară, sau de către partenerii acestora în materie de punere în aplicare.

(2)   Exceptarea prevăzută la alineatul (1) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor nu ar face obiectul acestei exceptări.

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt indicate pe paginile de internet enumerate în anexa II, pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă în cauză a considerat că fondurile sau resursele economice sunt:

(i)

necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor enumerate în anexa I și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor privind plata produselor alimentare, a chiriilor sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, a medicamentelor și a tratamentelor medicale, plata impozitelor, a primelor de asigurare și a utilităților publice;

(ii)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor legate de furnizarea unor servicii juridice; sau

(iii)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe pentru prestarea de servicii pentru păstrarea sau gestionarea curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; precum și

(b)

în cazul în care statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni hotărârea și intenția sa de a acorda o autorizație, iar Comitetul de sancțiuni nu a obiectat la o astfel de acțiune în termen de trei zile lucrătoare de la data notificării.

(2)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt enumerate în anexa II, pot autoriza deblocarea sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au stabilit că acestea sunt necesare pentru acoperirea de cheltuieli extraordinare, cu condiția ca statul membru în cauză să notifice decizia sa Comitetului de sancțiuni și această decizie să fi fost aprobată de către comitet.

(3)   Statele membre vizate informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) și (2).

Articolul 6

Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt indicate pe paginile de internet enumerate în anexa II, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unui privilegiu de natură judecătorească, administrativă sau arbitrală, constituit înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost desemnat de Comitetul de sancțiuni sau de Consiliul de Securitate ori al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate înainte de acea dată;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele care fac obiectul unui astfel de privilegiu sau recunoscute ca valide printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care au astfel de creanțe;

(c)

privilegiul sau hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism enumerat în anexa I;

(d)

privilegiul sau hotărârea nu contravine politicii publice din statul membru în cauză; și

(e)

privilegiul sau hotărârea a fost comunicată Comitetului de sancțiuni de către statul membru.

Articolul 7

Înghețarea fondurilor și resurselor economice sau refuzul de a autoriza punerea la dispoziție a acestora, efectuate cu bună credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei juridice sau fizice sau a entității care o pune în aplicare, a directorilor sau angajaților acesteia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice au fost înghețate ca urmare a neglijenței.

Articolul 8

(1)   Se interzice furnizarea, directă sau indirectă, către oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entități sau organisme enumerate în anexa I, de:

(a)

asistență tehnică referitoare la activități militare sau la furnizarea, vânzarea, transferul, fabricarea, întreținerea sau utilizarea bunurilor și a tehnologiilor incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (8);

(b)

finanțare sau asistență financiară pentru activități militare sau pentru furnizarea, vânzarea, transferul, fabricarea, întreținerea sau utilizarea bunurilor și a tehnologiilor incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare;

(c)

servicii de investiții referitoare la activități militare sau la furnizarea, vânzarea, transferul, fabricarea, întreținerea sau utilizarea bunurilor și a tehnologiilor incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

(2)   Se interzice participarea, cu bună știință și intenționată, la activitățile având ca obiect sau ca efect, în mod direct sau indirect, evitarea interdicției prevăzute la alineatul (1).

(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) litera (b) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care au oferit finanțare sau asistență financiară, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca această interdicție.

Articolul 9

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de comunicare de informații, de confidențialitate și de secret profesional, persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele:

(a)

furnizează de îndată autorităților competente, astfel cum sunt indicate pe paginile de internet enumerate în anexa II, din statul în care își au reședința sau în care sunt stabilite, orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, ca de exemplu cele privind conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2 și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul acestor autorități competente; și

(b)

cooperează cu autoritățile competente, astfel cum sunt indicate pe paginile de internet enumerate în anexa II, pentru verificarea informațiilor în cauză.

(2)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 10

Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică reciproc informațiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 11

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 12

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism și comunică o expunere de motive privind această desemnare, Consiliul include persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv în anexa I. Consiliul comunică decizia sa și expunerea de motive persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză, fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(2)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 13

În cazul în care ONU hotărăște să scoată de pe listă o persoană, o entitate sau un organism ori să modifice datele de identificare ale unei persoane, ale unei entități sau ale unui organism inclus pe listă, Consiliul modifică anexa I în consecință.

Articolul 14

Anexa I cuprinde, după caz, informații puse la dispoziție de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni, necesare în vederea identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor respective. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexa I se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni.

Articolul 15

(1)   Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre informează Comisia, fără întârziere, în legătură cu aceste norme și cu orice modificări ulterioare aduse acestora.

Articolul 16

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le identifică pe sau prin intermediul paginilor de internet enumerate în anexa II.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre informează Comisia, fără întârziere, în legătură cu autoritățile lor competente și cu orice modificări ulterioare referitoare la acestea.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și alte coordonate care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, din interiorul sau exteriorul Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care își desfășoară întreaga activitate sau o parte a acesteia în Uniune.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 26 aprilie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  A se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 46, 17.2.2009, p. 73.

(3)  JO L 24, 29.1.2003, p. 2.

(4)  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(8)  JO C 69, 18.3.2010, p. 19.


ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLELE 2 ȘI 8

I.   Persoane fizice

1.

Yasin Ali Baynah [alias: (a) Ali, Yasin Baynah, (b) Ali, Yassin Mohamed, (c) Baynah, Yasin, (d) Baynah, Yassin, (e) Baynax, Yasiin Cali, (f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, (h) Beenax, Yasin, (i) Beenax, Yassin, (j) Benah, Yasin, (k) Benah, Yassin, (l) Benax, Yassin, (m) Beynah, Yasin, (n) Binah, Yassin, (o) Cali, Yasiin Baynax] Data nașterii: circa 1966. Cetățenia: Somalia. Altă cetățenie: Suedia. Localizare: Rinkeby, Stockholm, Suedia; Mogadiscio, Somalia.

2.

Hassan Dahir Aweys [alias: (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Hassan Dahir, (c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (d) Aweyes, Hassen Dahir, (e) Aweys, Ahmed Dahir, (f) Aweys, Sheikh, (g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, (h) Dahir, Aweys Hassan, (i) Ibrahim, Mohammed Hassan, (j) OAIS, Hassan Tahir, (k) Uways, Hassan Tahir, (l) „Hassan, Sheikh”] Data nașterii: 1935. Cetățean al: Somalia. Cetățenia: Somalia. Localizare: Somalia; Eritreea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias: (a) Al-Turki, Hassan, (b) Turki, Hassan, (c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, (d) Turki, Sheikh Hassan, (e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, (f) Xirsi, Xasan Cabdulle] Data nașterii: circa 1944. Locul nașterii: Regiunea Ogaden, Etiopia. Cetățenia: Somalia. Localizare: Somalia.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed [alias: (a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, (b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, (c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, (d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, (e) „Godane”, (f) „Godani”, (g) „Mukhtar, Shaykh”, (h) „Zubeyr, Abu”] Data nașterii: 10 iulie 1977. Locul nașterii: Hargeysa, Somalia. Cetățenia: Somalia.

5.

Fuad Mohamed Khalaf [alias: (a) Fuad Mohamed Khalif, (b) Fuad Mohamed Qalaf, (c) Fuad Mohammed Kalaf, (d) Fuad Mohamed Kalaf, (e) Fuad Mohammed Khalif, (f) Fuad Khalaf, (g) Fuad Shongale, (h) Fuad Shongole, (i) Fuad Shangole, (j) Fuad Songale, (k) Fouad Shongale, (l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole] Cetățenia: Somalia. Localizare: Mogadiscio, Somalia. Altă localizare: Somalia.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud [alias: (a) Bashir Mohamed Mahmoud, (b) Bashir Mahmud Mohammed, (c) Bashir Mohamed Mohamud, (d) Bashir Mohamed Mohamoud, (e) Bashir Yare, (f) Bashir Qorgab, (g) Gure Gap, (h) „Abu Muscab”, (i) „Qorgab”] Data nașterii: circa 1979-1982. Altă dată a nașterii: 1982. Cetățenia: Somalia. Localizare: Mogadiscio, Somalia.

7.

Mohamed Sa’id [alias: (a) „Atom”, (b) Mohamed Sa’id Atom, (c) Mohamed Siad Atom] Data nașterii: circa 1966. Locul nașterii: Galgala, Somalia. Localizare: Galgala, Somalia. Altă localizare: Badhan, Somalia.

8.

Fares Mohammed Mana’a [alias: (a) Faris Mana’a, (b) Fares Mohammed Manaa] Data nașterii: 8 februarie 1965. Locul nașterii: Sadah, Yemen. Pașaport nr.: 00514146; locul eliberării: Sanaa, Yemen. Carte de identitate nr.: 1417576; locul eliberării: Al-Amana, Yemen; data eliberării: 7 ianuarie 1996.

II.   Persoane juridice, entități sau organisme

AL-SHABAAB [alias: (a) Al-Shabab, (b) Shabaab, (c) The Youth (Tineretul), (d) Mujahidin Al-Shabaab Movement (Mișcarea Mujahidin Al-Shabaab), (e) Mujahideen Youth Movement (Mișcarea de tineret Mujahideen), (f) Mujahidin Youth Movement (Mișcarea de tineret Mujahidin), (g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, (i) Hizbul Shabaab, (j) Hisb’ul Shabaab, (k) Al-Shabaab Al-Islamiya, (l) Youth Wing (Aripa tânără), m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth (Unitatea tineretului islamic), (p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, (q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, (r) Mujaahidiin Youth Movement (Mișcarea de tineret Mujaahidiin)] Localizare: Somalia.


ANEXA II

PAGINILE DE INTERNET CARE CUPRIND INFORMAțII REFERITOARE LA AUTORITĂȚILE COMPETENTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2) ȘI LA ARTICOLELE 5, 6 ȘI 9, PRECUM ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICĂRILE ADRESATE COMISIEI EUROPENE

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ȚĂRILE DE JOS

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGATUL UNIT

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax: +32 22990873


27.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 357/2010 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2010

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 820/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a măsurilor de aplicare pentru implementarea standardelor de bază comune privind securitatea aviației (2) conține proceduri de securitate pentru livrarea de lichide și pentru pungile cu sigiliu. Cu toate acestea, regulamentul va fi abrogat începând cu 29 aprilie 2010.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației (3) va înlocui Regulamentul (CE) nr. 820/2008. Regulamentul (UE) nr. 185/2010 nu conține proceduri de securitate pentru livrarea de lichide și pentru pungile cu sigiliu.

(3)

În scopul protejării intereselor aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită care pun în pericol securitatea aviației civile, procedurile de securitate pentru livrarea de lichide, aerosoli, geluri și pungi cu sigiliu vândute în zona aeroportuară a UE vor trebui menținute. În consecință, este necesară includerea lor în Regulamentul (UE) nr. 185/2010.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se aplică începând cu 29 aprilie 2010. Intrarea în vigoare a prezentului regulament este, prin urmare, urgentă, deoarece el trebuie aplicat începând cu aceeași dată.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 185/2010 trebuie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică de la 29 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 221, 19.8.2008, p. 8.

(3)  JO L 55, 5.3.2010, p. 1.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 8, se adaugă următorul punct 8.3:

„8.3   MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE PENTRU FURNIZAREA LICHIDELOR, AEROSOLILOR, GELURILOR ȘI A PUNGILOR CU SIGILIU LA BORDUL AERONAVEI

1.

Pungile cu sigiliu care sunt destinate uzului la bordul aeronavei vor fi livrate într-un ambalaj cu sigiliu, într-o zonă de operațiuni aeriene sau într-o zonă de securitate cu acces restricționat.

2.

După prima recepție într-o zonă de operațiuni aeriene sau într-o zonă de securitate cu acces restricționat și până la momentul vânzării în aeronavă, lichidele, aerosolii, gelurile și pungile cu sigiliu trebuie protejate împotriva oricăror intervenții neautorizate.

3.

Dispoziții detaliate pentru măsurile suplimentare de securitate pentru furnizarea lichidelor, aerosolilor, gelurilor și a pungilor cu sigiliu sunt stabilite într-o decizie separată.”

2.

La punctul 9, se adaugă următorul punct 9.3:

„9.3   MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE PENTRU FURNIZAREA LICHIDELOR, AEROSOLILOR, GELURILOR ȘI A PUNGILOR CU SIGILIU

1.

Pungile cu sigiliu vor fi livrate într-un ambalaj cu sigiliu, într-o zonă de operațiuni aeriene sau într-o zonă de securitate cu acces restricționat.

2.

După prima recepție într-o zonă de operațiuni aeriene și până la momentul vânzării de către punctul de vânzare, lichidele, aerosolii, gelurile și pungile cu sigiliu trebuie protejate împotriva oricăror intervenții neautorizate.

3.

Dispoziții detaliate pentru măsurile de securitate suplimentare pentru furnizarea lichidelor, aerosolilor, gelurilor și a pungilor transparente sunt stabilite într-o decizie separată.”


27.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 358/2010 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2010

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Restricțiile referitoare la lichidele, aerosolii și gelurile transportate de pasagerii care sosesc din țări terțe și care se transferă pe aeroporturi din UE creează unele dificultăți operaționale în aceste aeroporturi și provoacă neplăceri pasagerilor implicați.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 820/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației (2) prevede exceptări de la aplicarea acelor restricții, care pot fi acordate dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Comisia a acordat astfel de exceptări după ce a verificat îndeplinirea respectivelor condiții pe aeroporturile din anumite țări terțe și s-a asigurat că țările în cauză întrețin bune relații de cooperare cu Uniunea Europeană și cu statele sale membre.

(3)

Ca urmare a abrogării Regulamentului (CE) nr. 820/2008 începând cu data de 29 aprilie 2010, exceptările menționate mai sus vor fi de asemenea abrogate. Cu toate acestea, restricțiile referitoare la lichidele, aerosolii și gelurile transportate de pasagerii care sosesc din țări terțe și care se transferă pe aeroporturi din UE rămân în vigoare conform Regulamentului (UE) nr. 297/2010 din 9 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile (3).

(4)

Exceptările de la aplicarea restricțiilor referitoare la lichidele, aerosolii și gelurile transportate de pasagerii care sosesc din țări terțe trebuie, prin urmare, prelungite, atâta timp cât respectivele restricții rămân în vigoare, cu condiția ca respectivele țări terțe să îndeplinească în continuare condițiile de acordare a acestor exceptări.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 185/2010 din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (4) trebuie modificat în consecință.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 297/2010 din 9 aprilie 2010 se aplică începând cu 29 aprilie 2010. Intrarea în vigoare a prezentului regulament este, prin urmare, urgentă, deoarece el trebuie aplicat începând cu aceeași dată.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică începând cu 29 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 221, 19.8.2008, p. 8.

(3)  JO L 90, 10.4.2010, p. 1.

(4)  JO L 55, 5.3.2010, p. 1.


ANEXĂ

Capitolul 4 din anexă se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 4.0.4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

În sensul prezentei anexe:

(a)

«lichide, aerosoli și geluri» (liquids, aerosols and gels - LAGs) includ pastele, loțiunile, amestecurile de lichide/solide și conținutul recipientelor sub presiune, precum pasta de dinți, gelul de păr, băuturile, supele, siropurile, parfumurile, spuma de ras și alte articole cu consistență similară.

(b)

«pungă prevăzută cu elemente de probare a integrității» (security tamper-evident bag - STEB) este o pungă conformă cu liniile directoare privind controlul de securitate, recomandate de Organizația Aviației Civile Internaționale.”

2.

Punctul 4.1.3.4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Lichidele, aerosolii și gelurile transportate de pasageri pot fi exceptate de la controlul de securitate în următoarele cazuri:

(a)

dacă se află în recipiente individuale cu o capacitate de maximum 100 de mililitri sau echivalent, într-o singură pungă de plastic transparentă resigilabilă, cu o capacitate de maximum 1 litru, în care articolele conținute încap cu ușurință și care este complet închisă; sau

(b)

dacă urmează să fie folosite pe durata călătoriei și sunt necesare în scop medical sau răspund unei necesități dietetice speciale, inclusiv alimentele pentru bebeluși. La cerere, pasagerii trebuie să prezinte dovada autenticității lichidului, aerosolului și a gelului exceptat; sau

(c)

dacă au fost obținute în zona de operațiuni aeriene, după punctul de control al cărților de îmbarcare, din puncte de vânzare care fac obiectul unor proceduri de securitate aprobate ca parte a programului de securitate al aeroportului, cu condiția să fie ambalate într-o pungă prevăzută cu elemente de probare a integrității, în interiorul căreia să se prezinte dovezi suficiente care să ateste achiziționarea din respectivul aeroport în aceeași zi; sau

(d)

dacă au fost obținute în zona de securitate cu acces restricționat din puncte de vânzare care fac obiectul unor proceduri de securitate aprobate ca parte a programului de securitate al aeroportului; sau

(e)

dacă au fost obținute de pe un alt aeroport din UE, cu condiția să fie ambalate într-o pungă prevăzută cu elemente de probare a integrității și să existe dovezi satisfăcătoare și vizibile care să ateste achiziționarea din zona de operațiuni aeriene a respectivului aeroport în aceeași zi; sau

(f)

dacă au fost obținute la bordul unei aeronave aparținând unui transportator aerian din UE, cu condiția să se afle într-o pungă prevăzută cu elemente de probare a integrității, în interiorul căreia să se prezinte dovezi suficiente care să ateste achiziționarea la bordul aeronavei în aceeași zi; sau

(g)

dacă au fost obținute pe un aeroport situat într-o țară terță, menționată în apendicele 4-D, cu condiția ca lichidul, aerosolul sau gelul să se afle într-o pungă prevăzută cu elemente de probare a integrității, în interiorul căreia să se prezinte dovezi suficiente care să ateste achiziționarea în zona de operațiuni aeriene a respectivului aeroport cu cel mult 36 de ore înainte. Exceptările prevăzute la prezentul punct expiră la 29 aprilie 2011.”

3.

Se adaugă apendicele 4-D prezentat în continuare:

APENDICELE 4-D

Aeroport(uri) de pe care pleacă zboruri având ca destinație aeroporturi din UE:

Canada:

Toate aeroporturile internaționale

Republica Croația:

Aeroportul din Dubrovnik (DBV)

Aeroportul din Pula (PUY)

Aeroportul din Rijeka (RJK)

Aeroportul din Split (SPU)

Aeroportul din Zadar (ZAD)

Aeroportul din Zagreb (ZAG)

Malaysia:

Aeroportul Internațional Kuala Lumpur (KUL)

Republica Singapore:

Aeroportul din Changi (SIN)

Statele Unite ale Americii:

Toate aeroporturile internaționale”


27.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/15


REGULAMENTUL (UE) NR. 359/2010 AL COMISIEI

din 26 aprilie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 27 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

27.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/17


DECIZIA CONSILIULUI 2010/231/PESC

din 26 aprilie 2010

privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 10 decembrie 2002, Consiliul a adoptat Poziția comună 2002/960/PESC privind măsuri restrictive împotriva Somaliei (1) ca urmare a Rezoluțiilor RCSONU 733 (1992), 1356 (2001) și 1425 (2002) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, referitoare la un embargo asupra armelor împotriva Somaliei.

(2)

La 16 februarie 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Poziția comună 2009/138/PESC privind măsuri restrictive împotriva Somaliei si de abrogare a Poziției comune 2002/960/PESC (2) de punere în aplicare a RCSONU 1844 (2008), care a introdus măsuri restrictive împotriva persoanelor care încearcă să împiedice sau să blocheze un proces politic pașnic sau împotriva celor care amenință instituțiile federale de tranziție (IFT) ale Somaliei sau Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM) prin forță sau care întreprind acțiuni care subminează stabilitatea din Somalia sau în regiune.

(3)

La 1 martie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/126/PESC a Consiliului de modificare a Poziției comune 2009/138/PESC (3) și de punere în aplicare a RCSONU 1907 (2009), care solicita tuturor statelor ca, în acord cu autoritățile lor naționale și în conformitate cu legislația lor internă, și cu respectarea dreptului internațional, să controleze, pe teritoriul propriu, inclusiv în porturi și aeroporturi, toate încărcăturile cu destinația Somalia sau provenind din această țară, în cazul în care statul în cauză deține informații conform cărora există motive întemeiate pentru a presupune că încărcătura respectivă conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în cadrul embargoului general și complet asupra tuturor livrărilor de arme Somaliei, instituit în temeiul punctului 5 din RCSONU 733 (1992) și detaliat și modificat prin rezoluții ulterioare.

(4)

La 19 martie 2010, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare „Consiliul de Securitate”) a adoptat RCSONU 1916 (2010), prin care, printre altele, a fost prelungit, mandatul grupului de supraveghere menționat la punctul 3 din RCSONU 1558 (2004) și s-a decis diminuarea anumitor restricții și obligații în temeiul regimului de sancțiuni, pentru a permite furnizarea de provizii și de asistență tehnică de către organizațiile internaționale, regionale și subregionale și pentru a asigura furnizarea la timp, de către Organizația Națiunilor Unite (ONU), a asistenței umanitare necesare de urgență.

(5)

La 12 aprilie 2010, Comitetul de sancțiuni instituit în temeiul punctului 11 din Rezoluția RCSONU 751 (1992) privind Somalia (denumit în continuare „Comitetul de sancțiuni”) a adoptat lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică măsurile restrictive.

(6)

Din motive de claritate, măsurile impuse prin Poziția comună 2009/138/PESC, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2010/126/PESC a Consiliului, precum și exceptările prevăzute în RCSONU 1916 (2010), ar trebui să fie incorporate într-un instrument juridic unic.

(7)

Prin urmare, Poziția comună 2009/138/PESC ar trebui să fie abrogată.

(8)

Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (4), mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezenta decizie ar trebui aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(9)

Prezenta decizie respectă de asemenea pe deplin obligațiile care le revin statelor membre în temeiul Cartei Națiunilor Unite și caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al Rezoluțiilor Consiliului de Securitate.

(10)

Procedura de modificare a listei din anexa la prezenta decizie ar trebui să cuprindă transmiterea către persoanele și entitățile desemnate a motivelor includerii lor pe listă, astfel cum au fost comunicate de Comitetul de sancțiuni, pentru a se oferi acestora posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana sau entitatea în cauză.

(11)

Se impun acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se interzice furnizarea, vânzarea sau transferul, direct sau indirect, către Somalia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb ale acestora, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul lor.

(2)   Se interzice furnizarea directă sau indirectă către Somalia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, de asistență tehnică, financiară și de altă natură și de formare în domeniul activităților militare, inclusiv, în special, formarea și asistența tehnică în legătură cu livrarea, fabricarea, întreținerea sau utilizarea articolelor menționate la alineatul (1).

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică:

(a)

furnizării, vânzării sau transferului de armament și materiale conexe de orice tip și furnizării directe sau indirecte de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de formare în legătură cu activitățile miliare, destinate exclusiv sprijinirii AMISOM sau utilizării de către aceasta, după cum se prevede la punctul 4 din RCSONU 1744 (2007) sau destinate exclusiv utilizării de către statele și organizațiile regionale care adoptă măsuri în conformitate cu punctul 6 din RCSONU 1851 (2008) și cu punctul 10 din RCSONU 1846 (2008);

(b)

furnizării, vânzării sau transferului de armament și materiale conexe de orice tip și furnizării directe sau indirecte de asistență tehnică cu scopul exclusiv de a ajuta la dezvoltarea instituțiilor din domeniul securității, în conformitate cu procesul politic prevăzut la punctele 1, 2 și 3 din RCSONU 1744 (2007) și în absența unei decizii negative din partea Comitetului de sancțiuni în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării relevante;

(c)

furnizării, vânzării sau transferului de material militar neletal destinat exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție sau de materiale destinate unor programe ale Uniunii sau ale statelor membre privind crearea de instituții, inclusiv în domeniul securității, desfășurate în cadrul procesului de pace și reconciliere, aprobate în prealabil de Comitetul de sancțiuni, precum și de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Somalia de către personalul ONU, reprezentanții presei, personalul umanitar, personalul de asistență pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

Articolul 2

Se impun măsuri restrictive, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3, articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatele (1) și (2), împotriva următoarelor persoane și entități desemnate de Comitetul de sancțiuni care:

sunt implicate în sau care sprijină acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Somalia, inclusiv acte care amenință Acordul de la Djibouti din 18 august 2008 sau procesul politic, sau amenință IFT sau AMISOM prin forță;

au încălcat embargoul privind armamentul și măsurile conexe acestuia menționate la articolul 1;

împiedică furnizarea de asistență umanitară în Somalia sau accesul la sau distribuirea de asistență umanitară în Somalia.

Lista persoanelor și a entităților relevante este inclusă în anexă.

Articolul 3

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea, vânzarea sau transferul, direct sau indirect, de armament și echipament militar și furnizarea directă sau indirectă de asistență sau formare tehnică, asistență financiară și de altă natură, inclusiv servicii de investiții, brokeraj financiar sau alte servicii financiare, referitoare la activitățile militare sau la furnizarea, vânzarea, transferul, fabricarea, întreținerea sau utilizarea de armament și de echipament militar către persoanele sau entitățile menționate la articolul 2.

Articolul 4

(1)   Statele membre, în acord cu autoritățile lor naționale și în conformitate cu legislația lor internă și în acord cu dreptul internațional, controlează, pe teritoriul propriu, inclusiv în aeroporturi și porturi, toate încărcăturile cu destinația Somalia sau provenind din această țară, în cazul în care dețin informații conform cărora există motive întemeiate pentru a presupune că încărcătura respectivă conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 3.

(2)   Aeronavele și navele care transportă încărcături cu destinația Somalia sau provenind din această țară sunt supuse obligației de informare suplimentară înainte de sosire sau înainte de plecare cu privire la toate bunurile aduse în interiorul sau duse în afara unui stat membru.

(3)   Atunci când descoperă articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 3, statele membre le confiscă și le înlătură (distrugându-le sau făcându-le nefuncționale).

Articolul 5

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoanele menționate la articolul 2.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni:

(a)

stabilește în fiecare caz în parte, că o astfel de intrare sau un astfel de tranzit se justifică din motive umanitare, inclusiv o obligație religioasă,

(b)

stabilește în fiecare caz în parte că o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor de pace și reconciliere națională în Somalia și de stabilitate în regiune.

(4)   În cazul în care, în temeiul alineatului (3), un stat membru autorizează persoanele desemnate de Comitetul de sancțiuni să intre pe teritoriul său sau să-l tranziteze, această autorizație se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

Articolul 6

(1)   Toate fondurile și resursele economice care se află, în mod direct sau indirect, în proprietatea sau sub controlul persoanelor sau entităților menționate la articolul 2 sau care sunt deținute de entități aflate, în mod direct sau indirect, în proprietatea sau sub controlul acestora sau al oricăror persoane sau entități care acționează în numele sau la îndrumarea acestora, astfel cum sunt desemnate de Comitetul de sancțiuni, sunt înghețate. Persoanele și entitățile în cauză sunt identificate în anexă.

(2)   Niciun fel de fonduri sau resurse economice nu se pun la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (1) și nici nu se utilizează în beneficiul acestora, în mod direct sau indirect.

(3)   Statele membre pot permite derogări de la măsurile menționate la alineatele (1) și (2) în ceea ce privește fondurile și resursele economice care:

(a)

sunt necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv plăți pentru produse alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente și tratament medical, impozite, prime de asigurare și cheltuieli pentru utilități publice;

(b)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor legate de furnizarea unor servicii juridice;

(c)

sunt destinate exclusiv plății de taxe sau comisioane de gestionare, în conformitate cu legislația națională, pentru păstrarea sau administrarea curentă a fondurilor și resurselor economice înghețate;

(d)

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, după notificarea Comitetului de sancțiuni de către statul membru în cauză și cu acordul Comitetului de sancțiuni;

(e)

fac obiectul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot să fie utilizate în scopul precizat de hotărârea sau privilegiul respectiv, cu condiția ca acestea să fie anterioare desemnării persoanei sau entității în cauză de Comitetul de sancțiuni și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la articolul 2, după notificarea Comitetului de sancțiuni de către statul membru în cauză.

(4)   Derogările menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) pot să fie acordate după notificarea Comitetului de sancțiuni de către statul membru în cauză cu privire la intenția sa de a autoriza, după caz, accesul la astfel de fonduri și resurse economice, precum și în lipsa unei decizii defavorabile din partea comitetului în termen de trei zile lucrătoare de la notificarea respectivă.

(5)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit obiectul unor măsuri restrictive,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte câștiguri și plăți să intre în continuare sub incidența alineatului (1).

(6)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau alte active financiare sau resurse economice necesare pentru asigurarea furnizării la timp a asistenței umanitare necesare de urgență în Somalia de către ONU, de către agențiile sau programele specializate ale acesteia, de către organizațiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU care furnizează asistență umanitară sau de către partenerii acestora în materie de punere în aplicare.

Articolul 7

Consiliul stabilește lista cuprinsă în anexă și o modifică în conformitate cu desemnările efectuate fie de Consiliul de Securitate, fie de Comitetul de sancțiuni.

Articolul 8

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană, o entitate sau un organism și comunică o expunere de motive privind această desemnare, Consiliul include persoana, entitatea sau organismul respectiv în anexă. Consiliul comunică decizia sa și expunerea de motive persoanei, entității sau organismului în cauză, fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(2)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 9

Anexa cuprinde, după caz, informații puse la dispoziție de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni, necesare în vederea identificării persoanelor sau entităților respective. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexă se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni.

Articolul 10

Prezenta decizie se revizuiește, se modifică sau se abrogă, după caz, în conformitate cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate.

Articolul 11

Poziția comună 2009/138/PESC se abrogă.

Articolul 12

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 26 aprilie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 334, 11.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 46, 17.2.2009, p. 73.

(3)  JO L 51, 2.3.2010, p. 18.

(4)  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.


ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

I.   Persoane

1.

Yasin Ali Baynah [alias: (a) Ali, Yasin Baynah, (b) Ali, Yassin Mohamed, (c) Baynah, Yasin, (d) Baynah, Yassin, (e) Baynax, Yasiin Cali, (f) Beenah, Yasin, (g) Beenah, Yassin, (h) Beenax, Yasin, (i) Beenax, Yassin, (j) Benah, Yasin, (k) Benah, Yassin, (l) Benax, Yassin, (m) Beynah, Yasin, (n) Binah, Yassin, (o) Cali, Yasiin Baynax] Data nașterii: circa 1966. Cetățenia: Somalia. Altă cetățenie: Suedia. Localizare: Rinkeby, Stockholm, Suedia; Mogadiscio, Somalia.

2.

Hassan Dahir Aweys [alias: (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Hassan Dahir, (c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (d) Aweyes, Hassen Dahir, (e) Aweys, Ahmed Dahir, (f) Aweys, Sheikh, (g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, (h) Dahir, Aweys Hassan, (i) Ibrahim, Mohammed Hassan, (j) OAIS, Hassan Tahir, (k) Uways, Hassan Tahir, (l) „Hassan, Sheikh”] Data nașterii: 1935. Cetățean al: Somalia. Cetățenia: Somalia. Localizare: Somalia; Eritreea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias: (a) Al-Turki, Hassan, (b) Turki, Hassan, (c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, (d) Turki, Sheikh Hassan, (e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, (f) Xirsi, Xasan Cabdulle] Data nașterii: circa 1944. Locul nașterii: Regiunea Ogaden, Etiopia. Cetățenia: Somalia. Localizare: Somalia.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed [alias: (a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, (b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, (c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, (d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, (e) „Godane”, (f) „Godani”, (g) „Mukhtar, Shaykh”, (h) „Zubeyr, Abu”] Data nașterii: 10 iulie 1977. Locul nașterii: Hargeysa, Somalia. Cetățenia: Somalia.

5.

Fuad Mohamed Khalaf [alias: (a) Fuad Mohamed Khalif, (b) Fuad Mohamed Qalaf, (c) Fuad Mohammed Kalaf, (d) Fuad Mohamed Kalaf, (e) Fuad Mohammed Khalif, (f) Fuad Khalaf, (g) Fuad Shongale, (h) Fuad Shongole, (i) Fuad Shangole, (j) Fuad Songale, (k) Fouad Shongale, (l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole] Cetățenia: Somalia. Localizare: Mogadiscio, Somalia. Altă localizare: Somalia.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud [alias: (a) Bashir Mohamed Mahmoud, (b) Bashir Mahmud Mohammed, (c) Bashir Mohamed Mohamud, (d) Bashir Mohamed Mohamoud, (e) Bashir Yare, (f) Bashir Qorgab, (g) Gure Gap, (h) „Abu Muscab”, (i) „Qorgab”] Data nașterii: circa 1979-1982. Altă dată a nașterii: 1982. Cetățenia: Somalia. Localizare: Mogadiscio, Somalia.

7.

Mohamed Sa’id [alias: (a) „Atom”, (b) Mohamed Sa’id Atom, (c) Mohamed Siad Atom] Data nașterii: circa 1966. Locul nașterii: Galgala, Somalia. Localizare: Galgala, Somalia. Altă localizare: Badhan, Somalia.

8.

Fares Mohammed Mana’a [alias: (a) Faris Mana’a, (b) Fares Mohammed Manaa] Data nașterii: 8 februarie 1965. Locul nașterii: Sadah, Yemen. Pașaport nr.: 00514146; locul eliberării: Sanaa, Yemen. Carte de identitate nr.: 1417576; locul eliberării: Al-Amana, Yemen; data eliberării: 7 ianuarie 1996.

II.   Entități

AL-SHABAAB [alias: (a) Al-Shabab, (b) Shabaab, (c) The Youth (Tineretul), (d) Mujahidin Al-Shabaab Movement (Mișcarea Mujahidin Al-Shabaab), (e) Mujahideen Youth Movement (Mișcarea de tineret Mujahideen), (f) Mujahidin Youth Movement (Mișcarea de tineret Mujahidin), (g) MYM, (h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, (i) Hizbul Shabaab, (j) Hisb’ul Shabaab, (k) Al-Shabaab Al-Islamiya, (l) Youth Wing (Aripa tânără), (m) Al-Shabaab Al-Islaam, (n) Al-Shabaab Al-Jihaad, (o) The Unity Of Islamic Youth (Unitatea tineretului islamic), (p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, (q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, (r) Mujaahidiin Youth Movement (Mișcarea de tineret Mujaahidiin)] Localizare: Somalia.


27.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/22


DECIZIA CONSILIULUI 2010/232/PESC

din 26 aprilie 2010

de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 27 aprilie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/318/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (1). Respectivele măsuri au înlocuit măsurile anterioare, primele dintre acestea fiind adoptate în 1996 prin Poziția comună 96/653/PESC (2).

(2)

Poziția comună 2009/351/PESC a Consiliului (3), adoptată la 27 aprilie 2009, a prelungit Poziția comună 2006/318/PESC până la 30 aprilie 2010.

(3)

Având în vedere situația din Burma/Myanmar, în special lipsa îmbunătățirii situației în domeniul drepturilor omului și a progreselor vizibile spre un proces generalizat de democratizare, sub rezerva promulgării unei noi legi electorale și a anunțului guvernului din Birmania/Myanmar, potrivit căruia în 2010 vor fi organizate alegeri pluripartite, aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de Poziția comună 2006/318/PESC ar trebui extinsă pentru o perioadă suplimentară de 12 luni.

(4)

Lista persoanelor și a întreprinderilor cărora li se aplică măsurile restrictive ar trebui modificată pentru a lua în considerare schimbările intervenite în cadrul guvernului, al forțelor de securitate, al Consiliului de stat pentru pace și dezvoltare și al administrației din Birmania/Myanmar, precum și situația personală a persoanelor vizate și pentru a actualiza lista întreprinderilor care sunt deținute sau controlate de regimul din Birmania/Myanmar sau de persoane aflate în legătură cu regimul.

(5)

Uniunea trebuie să acționeze în continuare, pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se interzice vânzarea și furnizarea către Birmania/Myanmar, precum și transferul și exportul în această țară, de către resortisanții țărilor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau cu ajutorul unor nave sau aeronave sub pavilionul acestora, de armamente și de materiale conexe de orice fel, inclusiv de arme și de muniții, de vehicule și echipamente militare, de echipamente paramilitare și piese de schimb pentru țara menționată anterior, precum și de echipamente care pot fi utilizate în scopuri de reprimare internă, fie că provin sau nu de pe teritoriul lor.

(2)   Se interzice:

(a)

acordarea de asistență tehnică, servicii de brokeraj și alte servicii legate de activitățile militare și de livrarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armamente și materiale conexe de orice tip, inclusiv armele și munițiile, vehiculele și echipamentele militare, echipamentele paramilitare și piesele de schimb pentru serviciile respective, precum și echipamentele care pot fi utilizate în scopuri de reprimare internă, direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care se află pe teritoriul Birmaniei/Myanmar sau în scopul utilizării în această țară;

(b)

acordarea unei finanțări sau a unui ajutor financiar în legătură cu activitățile militare, în special subvenții, împrumuturi sau o asigurare pentru credite de export, cu ocazia vânzării, livrării, transferului sau exportului de arme și materiale conexe, precum și de echipamente care pot fi utilizate în scopuri de reprimare internă sau în scopul furnizării de asistență tehnică, de servicii de brokeraj și de alte servicii în legătură cu acest material, direct sau indirect, către persoane, entități sau organisme din Birmania/Myanmar sau în scopul unei utilizări în această țară;

(c)

participarea, cu bună știință și voluntar, la activități care au ca obiect sau efect nerespectarea interdicțiilor menționate la literele (a) sau (b).

Articolul 2

(1)   Articolul 1 nu se aplică:

(a)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de material militar neletal sau de echipamente care pot fi utilizate în scopuri de reprimare internă, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție sau unor programe ale ONU și UE privind crearea de instituții, sau de material destinat operațiunilor de gestionare a crizei ale UE și ONU;

(b)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de echipamente de deminare și de material utilizat în operațiunile de deminare;

(c)

acordării unei finanțări sau a unui ajutor financiar în legătură cu acest material sau cu aceste programe și operațiuni;

(d)

acordării unei asistențe tehnice în legătură cu acest material sau cu aceste programe și operațiuni,

cu condiția ca exporturile respective să fi fost în prealabil aprobate de autoritatea competentă respectivă.

(2)   Articolul 1 nu se aplică hainelor de protecție, inclusiv vestele antiglonț și căștile militare, temporar exportate în Birmania/Myanmar pentru utilizarea exclusivă de către personalul ONU, personalul UE sau al statelor sale membre, reprezentanții mijloacelor de informare în masă, personalul umanitar, personalul de ajutor pentru dezvoltare și personalul asociat.

Articolul 3

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipament și tehnologie corespunzătoare destinate întreprinderilor din Birmania/Myanmar care își desfășoară activitatea în cadrul următoarelor ramuri de activitate, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau cu ajutorul navelor sau al aeronavelor aflate sub jurisdicția statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora:

(a)

exploatarea forestieră și prelucrarea cherestelei;

(b)

extracția aurului, cositorului, fierului, cuprului, tungstenului, argintului, cărbunelui, plumbului, manganului, nichelului și zincului;

(c)

extracția și prelucrarea pietrelor prețioase și semiprețioase, incluzând diamantele, rubinele, safirele, jadul și smaraldele.

(2)   Se interzic următoarele:

(a)

furnizarea de asistență tehnică sau de formare privind echipamentul și tehnologia corespunzătoare destinate întreprinderilor din Birmania/Myanmar care își desfășoară activitatea în cadrul industriilor menționate la alineatul (1);

(b)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de echipament și tehnologie corespunzătoare destinate întreprinderilor din Birmania/Myanmar înscrise pe lista din anexa I, care își desfășoară activitatea în cadrul industriilor menționate la alineatul (1), sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau formare conexă.

Articolul 4

Se interzice achiziționarea, importul sau transferul din Birmania/Myanmar în Uniune al următoarelor produse:

(a)

bușteni rotunzi, cherestea și produse din cherestea;

(b)

aur, cositor, fier, cupru, tungsten, argint, cărbune, plumb, mangan, nichel și zinc;

(c)

pietre prețioase și semiprețioase, incluzând diamantele, rubinele, safirele, jadul și smaraldele.

Articolul 5

Se interzice:

(a)

acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Birmania/Myanmar, enumerate în anexa I, care își desfășoară activitatea în cadrul ramurilor de activitate menționate la articolul 3 alineatul (1);

(b)

achiziționarea sau majorarea unei participații în întreprinderile din Birmania/Myanmar, enumerate în anexa I, care își desfășoară activitatea în cadrul ramurilor de activitate menționate la articolul 3 alineatul (1), inclusiv achiziționarea acestor întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(c)

crearea unei asociații în participațiune cu întreprinderile din Birmania/Myanmar, enumerate în anexa I, care își desfășoară activitatea în cadrul ramurilor de activitate menționate la articolul 3 alineatul (1), și cu orice filială sau întreprindere afiliată aflată sub controlul acestora.

Articolul 6

(1)   Interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 4 nu aduce atingere executării obligațiilor care decurg din contracte privind bunuri aflate în curs de expediere înainte de 19 noiembrie 2007.

(2)   Interdicțiile prevăzute la articolul 3 nu aduc atingere executării obligațiilor care decurg din contracte încheiate înainte de 19 noiembrie 2007 și care privesc investiții realizate în Birmania/Myanmar, înainte de această dată, de către întreprinderi stabilite în statele membre.

(3)   Interdicțiile prevăzute la articolul 5 literele (a) și respectiv (b):

(i)

nu aduc atingere îndeplinirii unor obligații care decurg din contractele sau acordurile încheiate înainte de data înscrierii întreprinderii respective, astfel cum se menționează în anexa I;

(ii)

nu constituie un obstacol în calea majorării unei participații în întreprinderile înscrise pe lista din anexa I, în cazul în care această majorare este prevăzută într-un acord încheiat cu respectiva întreprindere, înainte de data înscrierii acesteia, astfel cum se menționează în anexa I.

Articolul 7

Se interzice participarea cu bună știință și cu intenție la activități care au ca obiect sau ca efect, direct sau indirect, eludarea dispozițiilor articolelor 3, 4 și 5.

Articolul 8

Ajutorul și programele de dezvoltare care nu au caracter umanitar se suspendă. Se acordă derogări pentru proiecte și programe care vizează:

(a)

drepturile omului, democrația și buna guvernare, prevenirea conflictelor și consolidarea capacității societății civile;

(b)

sănătatea, educația și combaterea sărăciei, în special cele care răspund nevoilor fundamentale și asigură subzistența categoriilor celor mai sărace și mai vulnerabile ale populației;

(c)

protecția mediului înconjurător, în special programele care vizează rezolvarea problemei exploatării excesive a pădurilor, incompatibilă cu dezvoltarea durabilă, care conduce la despădurire.

Aceste programe și proiecte ar trebui puse în aplicare de către instituții specializate ale ONU și organizații neguvernamentale, precum și prin intermediul unei cooperări descentralizate cu administrațiile civile locale. În acest context, Uniunea Europeană continuă să dialogheze cu guvernul din Birmania/Myanmar cu privire la necesitatea intensificării eforturilor pentru realizarea obiectivelor pentru dezvoltare ale mileniului, stabilite de ONU.

Programele și proiectele ar trebui, pe cât posibil, să fie elaborate, continuate, gestionate și evaluate în consultare cu societatea civilă și toate grupările democratice, inclusiv Liga națională pentru democrație.

Articolul 9

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau trecerea în tranzit pe teritoriul lor:

(a)

a conducătorilor Consiliului de stat pentru pace și dezvoltare (CEPD), a autorităților birmane din sectorul turismului, a membrilor de rang înalt ai armatei, guvernului sau forțelor de securitate, care stabilesc sau pun în aplicare politicile care împiedică trecerea Birmaniei/Myanmar la democrație sau care profită de acest lucru, precum și a membrilor familiilor lor, numele acestor persoane fizice fiind înscrise pe lista din anexa II;

(b)

ofițeri superiori activi din armata birmană și membri ai familiilor lor, numele acestor persoane fizice fiind enumerate în anexa II.

(2)   Un stat membru nu are obligația, în conformitate cu alineatul (1), să refuze propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său.

(3)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere cazurilor în care un stat membru este legat printr-o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

ca țară gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

ca țară gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau ținute sub auspiciile lor;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d)

în temeiul tratatului de reconciliere (acordurile de la Laterano) încheiat în 1929 de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Alineatul (3) este considerat aplicabil, de asemenea, cazurilor în care un stat membru este gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat corespunzător cu privire la toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în conformitate cu alineatul (3) sau (4).

(6)   Statele membre pot face derogări de la măsurile impuse la alineatul (1) atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate de Uniunea Europeană sau la reuniuni organizate de un stat membru care asigură în acel moment președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, drepturilor omului și statului de drept în Birmania/Myanmar.

(7)   Statul membru care dorește să acorde derogări în sensul alineatului (6) trebuie să adreseze o notificare în scris Consiliului. Derogarea se consideră ca fiind acordată cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun în scris în termen de două zile lucrătoare de la data primirii comunicării în cauză. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun, Consiliul, care hotărăște cu majoritate calificată, poate decide acordarea derogării propuse.

(8)   În cazurile în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) și (7), un stat membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau tranzitul persoanelor enumerate de anexa II, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele respective.

Articolul 10

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin membrilor guvernului Birmaniei/Myanmar și persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care le sunt asociate și care sunt înscrise pe lista din anexa II, precum și toate fondurile și resursele economice care sunt în posesia acestora sau care sunt deținute sau controlate de aceste persoane, entități sau organisme.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, în mod direct sau indirect, și utilizarea în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau organismelor care sunt înscrise pe lista din anexa II a fondurilor sau resurselor economice de orice fel.

(3)   Autoritatea competentă poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a unor capitaluri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice respective sunt:

(a)

necesare pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanelor înscrise pe lista din anexa II și ale membrilor familiei aflați în întreținerea acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente sau cheltuieli medicale, impozite, prime de asigurare și servicii publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii profesionale rezonabile și rambursării unor cheltuieli care corespund unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor obligații sau cheltuieli legate de deținerea sau gestionarea curentă a fondurilor sau resurselor economice înghețate;

(d)

necesare pentru cheltuieli neprevăzute, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat celorlalte autorități competente și Comisiei, cel puțin cu două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specială.

(4)   Alineatul (2) nu se aplică acumulării în conturile înghețate a:

(a)

dobânzilor sau a altor câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăților cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații anterioare datei la care aceste conturi au fost supuse măsurilor restrictive,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte beneficii și plăți să facă în continuare obiectul alineatului (1).

(5)   Se interzice:

(a)

acordarea de împrumuturi financiare sau credite întreprinderilor care sunt deținute sau controlate de regim sau de persoane fizice sau juridice asociate acestuia, înscrise pe lista din anexa III, sau achiziționarea de obligațiuni, certificate de depozit, warante sau obligațiuni negarantate, emise de aceste întreprinderi;

(b)

achiziționarea sau majorarea unei participații în cadrul întreprinderilor deținute sau controlate de regim sau de persoane fizice sau juridice asociate regimului, astfel cum sunt enumerate aceste întreprinderi în anexa III, inclusiv achiziționarea acestor întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(c)

crearea unei asociații în participațiune cu întreprinderile înscrise pe lista din anexa III și cu orice filială sau întreprindere afiliată aflată sub controlul acestora.

(6)   Dispozițiile alineatului (5) litera (a) nu aduc atingere îndeplinirii unor obligații care decurg din contractele sau acordurile încheiate cu întreprinderea respectivă înainte de data înscrierii acesteia, astfel cum se menționează în anexa III.

(7)   Interdicția de la alineatul (5) litera (b) nu împiedică majorarea unei participații în întreprinderile enumerate în anexa III, în cazul în care această majorare este prevăzută într-un acord încheiat înainte de data înscrierii întreprinderii respective pe listă, astfel cum se precizează în anexa III.

Articolul 11

Vizitele guvernamentale bilaterale la înalt nivel (miniștri și funcționari la nivel de conducători politici și la alte niveluri) în Birmania/Myanmar rămân suspendate. Consiliul poate, în împrejurări excepționale, să decidă autorizarea excepțiilor de la această regulă.

Articolul 12

Statele membre refuză ca personalul militar să fie atașat reprezentanțelor diplomatice ale Birmaniei/Myanmar în statele membre. Rechemarea întregului personal militar atașat reprezentanțelor diplomatice ale statelor membre în Birmania/Myanmar se menține.

Articolul 13

Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate modifică în măsura în care este necesar lista din anexa II.

Articolul 14

Prezenta decizie este revizuită în mod constant. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, în special în ceea ce privește întreprinderile enumerate în anexele I și III, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

Articolul 15

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezentul regulament se aplică până la 30 aprilie 2011.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 116, 29.4.2006, p. 77.

(2)  JO L 287, 8.11.1996, p. 1.

(3)  JO L 108, 29.4.2009, p. 54.


ANEXA I

Lista întreprinderilor la care se face referire la articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul 5 și articolul 14

 

LEMN & CHERESTEA

 

Numele

Data întocmirii listei

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Numele directorului: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

INDUSTRIA LEMNULUI

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

MAȘINI DE PRELUCRARE A LEMNULUI

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

EXPORTATORI DE CHERESTEA

 

Numele

Data întocmirii listei

19.11.2007

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

CHERESTEA

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Reprezentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Numele directorului: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN, Y

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Numele directorului: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No. (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

N: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

TURNĂTORII DE FIER & OȚEL

 

Numele

Data întocmirii listei

19.11.2007

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

COMPANII MINIERE

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Numele directorului: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

ECHIPMENTE ȘI MATERIALE MINIERE

Minerit și echipament minier

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay