ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.102.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 102

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
23 aprilie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 331/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru castraveți și cireșe, altele decât vișinele

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 332/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Israel din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor ( 1 )

10

 

*

Regulamentul (UE) nr. 333/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 privind autorizarea unei noi utilizări a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați (deținător al autorizației: Calpis Co. Ltd. Japan, reprezentat în Uniunea Europeană de Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

Regulamentul (UE) nr. 334/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 721/2008 în ceea ce privește compoziția aditivilor pentru hrana animalelor ( 1 )

21

 

*

Regulamentul (UE) nr. 335/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 privind autorizarea chelatului de zinc al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 336/2010 al Comisiei din 21 aprilie 2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

25

 

 

Regulamentul (UE) nr. 337/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

27

 

 

Regulamentul (UE) nr. 338/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

29

 

 

Regulamentul (UE) nr. 339/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

33

 

 

Regulamentul (UE) nr. 340/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

34

 

 

Regulamentul (UE) nr. 341/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

35

 

 

Regulamentul (UE) nr. 342/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

37

 

 

Regulamentul (UE) nr. 343/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

39

 

 

Regulamentul (UE) nr. 344/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

41

 

 

Regulamentul (UE) nr. 345/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

43

 

 

DECIZII

 

 

2010/227/UE

 

*

Decizia Comisiei din 19 aprilie 2010 cu privire la Banca europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed) [notificată cu numărul C(2010) 2363]  ( 1 )

45

 

 

2010/228/UE

 

*

Decizia Comisiei din 21 aprilie 2010 de autorizare a introducerii pe piață a piureului și concentratului de fructe de Morinda citrifolia ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 2397]

49

 

 

2010/229/UE

 

*

Decizia Comisiei din 22 aprilie 2010 privind proiectul de decret al Italiei de stabilire a standardelor care reglementează etichetarea laptelui cu durată lungă de conservare, a laptelui UHT, a laptelui pasteurizat microfiltrat și a laptelui pasteurizat la temperatură ridicată, precum și a produselor lactate [notificată cu numărul C(2010) 2436]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 330/2010 AL COMISIEI

din 20 aprilie 2010

privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 19/65/CEE al Consiliului din 2 martie 1965 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate (1), în special articolul 1,

după publicarea unui proiect al prezentului regulament,

după consultarea Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante,

întrucât:

(1)

Regulamentul nr. 19/65/CEE împuternicește Comisia să aplice articolul 101, alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2), prin regulament, anumitor categorii de acorduri verticale și practici concertate corespunzătoare care intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2790/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (3) definește o categorie de acorduri verticale pe care Comisia le consideră ca respectând, în mod normal, condițiie prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat. Având în vedere experiența generală pozitivă dobândită în aplicarea acelui regulament care va expira la 31 mai 2010 și ținând seama de experiența suplimentară dobândită de la adoptarea regulamentului respectiv, este necesar să se adopte un nou regulament de exceptare pe categorii.

(3)

Categoria de acorduri verticale care poate fi considerată, ca respectând, în mod normal, condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat, include acordurile verticale pentru cumpărarea ori vânzarea de bunuri sau servicii, atunci când acele acorduri sunt încheiate între întreprinderi neconcurente, între anumite întreprinderi concurente ori de către anumite asociații de comercianți cu amănuntul Aceasta include, de asemenea, acorduri verticale care conțin dispoziții auxiliare privind transferul sau utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală. Termenul „acorduri verticale” include practicile concertate corespunzătoare.

(4)

Pentru aplicarea articolului 101 alineatul (3) din tratat prin regulament, nu este necesar să se definească acordurile verticale care pot intra sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. La evaluarea individuală a acordurilor în temeiul articolului 101 alineatul (1) din tratat trebuie să se țină seama de mai mulți factori, în special de structura pieței, în ceea ce privește cererea și oferta.

(5)

Beneficiul exceptării pe categorii stabilit prin prezentul regulament trebuie limitat la acordurile verticale pentru care se poate estima cu suficientă certitudine că îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat.

(6)

Anumite tipuri de acorduri verticale pot îmbunătăți eficiența economică în cadrul unui proces de producție sau de distribuție prin facilitarea unei mai bune coordonări între întreprinderile participante. În special, acestea pot duce la o reducere a costurilor de tranzacție și de distribuție ale părților și la o optimizare a nivelului vânzărilor și investițiilor acestora.

(7)

Probabilitatea ca asemenea efecte de creștere a eficienței să compenseze anumite efecte anticoncurențiale cauzate de restricțiile incluse în acordurile verticale depinde de puterea de piață a părților participante la acord și, prin urmare, de măsura în care aceste întreprinderi resimt concurența altor furnizori de bunuri sau servicii, pe care clienții acestora le consideră ca fiind interschimbabile sau substituibile între ele, în funcție de caracteristicile produselor, de prețurile acestora și de scopul în care urmează să fie utilizate.

(8)

Se poate presupune că, atunci când cota pe care o deține fiecare întreprindere parte la acord pe piața relevantă nu depășește 30 %, acordurile verticale care nu conțin anumite tipuri de restrângeri grave ale concurenței determină, în general, o îmbunătățire a producției sau a distribuției și asigură consumatorilor o parte echitabilă din beneficiile obținute.

(9)

Peste pragul de 30 % al cotei de piață, nu se poate presupune că acordurile verticale care intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat vor da naștere în general unor avantaje obiective de o asemenea natură și dimensiune încât să compenseze prejudiciile pe care le creează concurenței. În același timp, nu există nicio prezumție că aceste acorduri verticale intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat sau nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat.

(10)

Prezentul regulament nu trebuie să excepteze acorduri verticale ce conțin restricții care sunt susceptibile să restrângă concurența și să aducă prejudicii consumatorilor sau care nu sunt indispensabile pentru atingerea efectelor de creștere a eficienței. În special acordurile verticale care conțin anumite tipuri de restrângeri grave ale concurenței, precum prețurile de revânzare minime și fixe, precum și anumite tipuri de protecție teritorială trebuie să fie excluse de la beneficiul exceptării pe categorii stabilite prin prezentul regulament, indiferent de cota de piață a întreprinderilor în cauză.

(11)

Pentru a asigura accesul pe piața relevantă sau pentru a preveni coluziunea pe această piață, exceptarea pe categorii trebuie să fie subordonată anumitor condiții. În acest sens, exceptarea obligațiilor de neconcurență trebuie limitată la obligațiile care nu depășesc o durată determinată. Din aceleași motive, orice obligație, directă sau indirectă, prin care se impune membrilor unui sistem de distribuție selectivă să nu vândă mărcile anumitor furnizori concurenți, trebuie exclusă de la beneficiul prezentului regulament.

(12)

Stabilirea unui prag de cotă de piață, excluderea anumitor acorduri verticale de la exceptarea prevăzută de prezentul regulament, precum și condițiile prevăzute de prezentul regulament pentru acordarea exceptării asigură în general că acordurile cărora li se aplică exceptarea pe categorii nu vor permite întreprinderilor participante să elimine concurența pentru o parte substanțială a produselor în cauză.

(13)

Comisia poate retrage beneficiul aplicării prezentului regulament, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (4), în cazul în care constată într-un caz particular că un acord căruia i se aplică exceptarea prevăzută de prezentul regulament, are totuși efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat.

(14)

Autoritatea de concurență a unui stat membru poate retrage beneficiul prezentului regulament în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 pentru teritoriul statului membru în cauză sau pentru o parte a acestuia, atunci când, într-un anumit caz, un acord căruia i se aplică exceptarea prevăzută de prezentul regulament are totuși efecte care sunt incompatibile cu articolul 101 alineatul (3) din tratat pe teritoriul statului membru, sau într-o parte a acestuia și numai dacă un asemenea teritoriu are toate caracteristicile unei piețe geografice distincte.

(15)

În aprecierea necesității ca beneficiul prezentului regulament să fie retras, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 sunt de o importanță deosebită efectele anticoncurențiale care ar putea rezulta din existența rețelelor paralele de acorduri verticale având efecte similare care limitează semnificativ accesul la o piață relevantă sau concurența pe piața respectivă. Astfel de efecte cumulative pot apărea, de exemplu, în cazul distribuției selective sau al obligațiilor de neconcurență.

(16)

Pentru a întări controlul rețelelor paralele de acorduri verticale care au efecte anticoncurențiale similare și care acoperă peste 50 % dintr-o piață dată, Comisia poate, prin intermediul unui regulament, declara prezentul regulament inaplicabil acordurilor verticale care conțin restricții specifice privind piața respectivă, restabilind, în acest fel, aplicarea deplină a articolului 101 din tratat acestui tip de acorduri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„acord vertical” înseamnă un acord sau practică concertată convenite între două sau mai multe întreprinderi care acționează fiecare, în sensul acordului sau al practicii concertate, la niveluri diferite ale procesului de producție și de distribuție, și care se referă la condițiile în care părțile pot cumpăra, vinde sau revinde anumite bunuri sau servicii;

(b)

„restricție verticală” înseamnă restricționarea concurenței într-un acord vertical care intră sub incidența articolului 101, alineatul (1) din tratat;

(c)

„întreprindere concurentă” înseamnă un concurent existent sau potențial; „concurent real” înseamnă o întreprindere care este activă pe aceeași piață relevantă; „concurent potențial” înseamnă o întreprindere care, în lipsa acordului vertical, în mod realist și nu doar ca o simplă posibilitate teoretică, în cazul unei creșteri mici, dar permanente a prețurilor relative, ar putea să întreprindă, într-o perioadă scurtă de timp, investițiile suplimentare necesare sau să suporte alte costuri de transformare necesare pentru a intra pe piața relevantă;

(d)

„obligația de neconcurență” înseamnă orice obligație directă ori indirectă prin care i se interzice cumpărătorului să producă, să cumpere, să vândă sau să revândă bunuri ori servicii care concurează cu bunurile sau serviciile contractuale sau orice obligație directă sau indirectă prin care i se impune cumpărătorului să cumpere de la furnizor sau de la altă întreprindere desemnată de furnizor peste 80 % din achizițiile sale totale anuale de bunuri sau servicii contractuale și de bunuri și servicii substituibile pe piața relevantă, calculate pe baza valorii achizițiilor sale realizate în anul calendaristic precedent sau, în cazul în care există o practică într-un anumit sector de activitate, pe baza volumului achizițiilor sale realizate în anul calendaristic precedent;

(e)

„sistem de distribuție selectivă” înseamnă un sistem de distribuție prin care furnizorul se obligă să vândă bunurile sau serviciile contractuale, direct sau indirect, numai anumitor distribuitori selectați pe baza unor criterii stabilite și prin care acești distribuitori se obligă să nu vândă aceste bunuri sau servicii unor distribuitori neagreați, pe teritoriul rezervat de către furnizor pentru aplicarea acestui sistem;

(f)

„drepturi de proprietate intelectuală” includ drepturile de proprietate industrială, know-how, drepturile de autor și drepturile conexe;

(g)

„know-how” reprezintă un ansamblu secret, substanțial și identificat de informații practice, nebrevetate, rezultate din experiența furnizorului și testate de acesta: în acest context, „secret” înseamnă că know-how-ul nu este în general cunoscut sau ușor accesibil; „substanțial” înseamnă că acest know-how este semnificativ și util cumpărătorului pentru utilizarea, vânzarea sau revânzarea bunurilor sau serviciilor contractuale; „identificat” înseamnă că know-how-ul este descris de o manieră suficient de cuprinzătoare astfel încât să se poată permite verificarea condițiilor de „secret” și „substanțial”;

(h)

„cumpărător” se referă inclusiv la o întreprindere care, în cadrul unui acord care intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat, vinde bunuri și servicii în numele altei întreprinderi;

(i)

„client al cumpărătorului” înseamnă o întreprindere care nu este parte la acord și care achiziționează bunurile sau serviciile contractuale de la un cumpărător care este parte la acord.

(2)   În sensul prezentului regulament, termenii „întreprindere”, „furnizor” și „cumpărător” includ întreprinderile asociate respective.

„Întreprinderi asociate” înseamnă:

(a)

întreprinderi în care o parte la acord dispune, în mod direct sau indirect, de:

(i)

mai mult de jumătate din drepturile de vot, ori

(ii)

competența de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de supraveghere, ai consiliului de administrație sau ai organismelor care asigură reprezentarea legală a întreprinderii, ori

(iii)

dreptul de a gestiona activitățile întreprinderii;

(b)

întreprinderi care dispun, în mod direct sau indirect, într-o întreprindere parte la acord, de drepturile sau competențele enumerate la litera (a);

(c)

întreprinderi în care o întreprindere menționată la litera (b) dispune, în mod direct sau indirect, de drepturile sau competențele enumerate la litera (a);

(d)

întreprinderi în care o parte la acord, împreună cu una sau mai multe dintre întreprinderile menționate la literele (a), (b) sau (c), ori în care două sau mai multe dintre acestea din urmă dispun în comun de drepturile sau competențele enumerate la litera (a);

(e)

întreprinderi în care drepturile sau competențele enumerate la litera (a) sunt deținute în comun de:

(i)

părțile la acord sau întreprinderile asociate respective ale acestora menționate la literele (a)-(d) sau

(ii)

una sau mai multe dintre părțile la acord sau una sau mai multe dintre întreprinderile asociate ale acestora menționate la literele (a)-(d) și una sau mai multe părți terțe.

Articolul 2

Exceptare

(1)   În conformitate cu articolul 101 alineatul (3) din tratat și sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, articolul 101 alineatul (1) in tratat nu se aplică acordurilor verticale.

Această exceptare se aplică în măsura în care asemenea acorduri conțin restricții verticale.

(2)   Exceptarea prevăzută la alineatul (1) se aplică acordurilor verticale încheiate între o asociație de întreprinderi și membrii ei sau între o astfel de asociație și furnizorii ei, doar dacă toți membrii asociației sunt comercianți cu amănuntul de bunuri și dacă nici un membru individual al asociației, împreună cu întreprinderile asociate, nu realizează o cifră de afaceri anuală totală care depășește 50 de milioane EUR. Acordurile verticale încheiate între asemenea asociații intră sub incidența prezentului regulament, fără a aduce atingere aplicării articolului 101 din tratat acordurilor orizontale încheiate între membrii asociației și deciziilor adoptate de asociație.

(3)   Exceptarea prevăzută la alineatul 1 se aplică acordurilor verticale care conțin dispoziții care se referă la cesionarea către cumpărător sau la utilizarea de către cumpărător a drepturilor de proprietate intelectuală, cu condiția ca aceste dispoziții să nu constituie obiectul principal al acordurilor respective și să fie direct legate de utilizarea, vânzarea sau revânzarea de bunuri sau servicii de către cumpărător sau clienții acestuia. Exceptarea se aplică dispozițiilor respective, cu condiția ca, în ceea ce privește bunurile sau serviciile contractuale, dispozițiile să nu conțină restricții ale concurenței având același obiect ca cel cuprins în restricțiile verticale care nu sunt exceptate conform prezentului regulament.

(4)   Exceptarea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică acordurilor verticale încheiate între întreprinderi concurente. Cu toate acestea, exceptarea se aplică atunci când întreprinderile concurente încheie între ele un acord vertical nereciproc și dacă:

(a)

furnizorul este un producător și un distribuitor de bunuri, în timp ce cumpărătorul este un distribuitor și nu o întreprindere concurentă care acționează în calitate de producător, ori

(b)

furnizorul este un prestator de servicii la mai multe niveluri comerciale, în timp ce cumpărătorul furnizează bunurile sau serviciile sale la nivelul comercializării cu amănuntul și nu reprezintă o întreprindere concurentă la nivelul comercial la care își achiziționează serviciile contractuale.

(5)   Prezentul regulament nu se aplică acordurilor verticale care fac obiectul unui alt regulament de exceptare pe categorii, cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un astfel de regulament.

Articolul 3

Pragul cotei de piață

(1)   Exceptarea prevăzută la articolul 2 se aplică în condițiile în care cota de piață deținută de furnizor nu depășește 30 % din piața relevantă pe care acesta vinde bunurile sau serviciile contractuale, iar cota de piață deținută de cumpărător nu depășește 30 % din piața relevantă pe care acesta cumpără bunurile sau serviciile contractuale.

(2)   În sensul alineatului (1), în cazul în care într-un acord multipartid o întreprindere cumpără bunurile sau serviciile contractuale de la o întreprindere parte la acord și vinde bunurile sau serviciile contractuale unei alte întreprinderi parte la acord, cota de piață a primei întreprinderi trebuie să respecte pragul cotei de piață prevăzut la alineatul respectiv, atât în calitate de cumpărător, cât și de furnizor în vederea aplicării exceptării prevăzute la articolul 2.

Articolul 4

Restricțiile care elimină beneficiul exceptării pe categorii – restricții grave

Exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică acordurilor verticale care, direct sau indirect, separat sau în combinație cu alți factori aflați sub controlul părților, au ca obiect:

(a)

restrângerea capacității cumpărătorului de a-și stabili prețul de vânzare, fără a aduce atingere posibilității furnizorului de a impune un preț de vânzare maxim sau de a recomanda un preț de vânzare, cu condiția ca acestea din urmă să nu echivaleze cu un preț de vânzare fix sau minim stabilit ca rezultat al presiunii exercitate ori al stimulentelor oferite de oricare dintre părți;

(b)

restrângerea teritoriului în care, ori a clienților cărora, un cumpărător parte la acord le poate vinde bunurile ori serviciile contractuale fără a aduce atingere unei restricții asupra locului în care este stabilit, cu excepția:

(i)

restrângerii vânzărilor active în teritoriul exclusiv sau către un grup de clienți rezervat furnizorului sau alocat de furnizor altui cumpărător, atunci când o asemenea restricție nu limitează vânzările efectuate de clienții cumpărătorului,

(ii)

restrângerii vânzărilor către utilizatorii finali de către un cumpărător care acționează pe piață în calitate de comerciant cu ridicata,

(iii)

restrângerii vânzărilor de către membrii unui sistem de distribuție selectivă către distribuitori neagreați pe teritoriul rezervat de către furnizor pentru aplicarea acestui sistem și

(iv)

restrângerii capacității cumpărătorului de a vinde componente, furnizate cu scopul de a fi asamblate, către clienții care le-ar utiliza la producerea acelorași tipuri de bunuri ca și cele produse de furnizor;

(c)

restrângerea vânzărilor active sau pasive către utilizatorii finali de către membrii unui sistem de distribuție selectivă care acționează pe piață în calitate de vânzători cu amănuntul, fără a aduce atingere posibilității de a interzice unui membru al sistemului să își desfășoare activitățile dintr-un loc neautorizat;

(d)

restrângerea livrărilor încrucișate între distribuitori în interiorul unui sistem de distribuție selectivă, inclusiv între distribuitorii care acționează la niveluri de comercializare diferite;

(e)

restrângerea convenită între un furnizor de componente și un cumpărător care asamblează aceste componente, care limitează posibilitatea furnizorului de a vinde aceste componente ca piese de schimb utilizatorilor finali, unor prestatori de reparații sau altor prestatori de servicii cărora cumpărătorul nu le-a încredințat repararea sau întreținerea bunurilor sale.

Articolul 5

Restricții excluse

(1)   Exceptarea prevăzută la articolul 2 nu se aplică următoarelor obligații conținute în acordurile verticale:

(a)

orice obligație directă sau indirectă de neconcurență a cărei durată este nedeterminată sau depășește cinci ani;

(b)

orice obligație directă sau indirectă care interzice cumpărătorului, după încetarea acordului, să producă, să cumpere, să vândă sau să revândă bunurile sau serviciile;

(c)

orice obligație directă sau indirectă care impune membrilor unui sistem de distribuție selectivă să nu vândă mărcile anumitor furnizori concurenți.

În sensul primului paragraf litera (a) o obligație de neconcurență care poate fi reînnoită tacit după o perioadă de cinci ani este considerată ca fiind încheiată pe o durată nedeterminată.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), limitarea temporală de cinci ani nu se aplică atunci când bunurile sau serviciile contractuale sunt vândute de cumpărător din spații sau terenuri aflate în proprietatea furnizorului sau închiriate de furnizor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul, cu condiția ca durata obligației de neconcurență să nu depășească perioada de ocupare a spațiilor sau a terenurilor de către cumpărător.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), exceptarea prevăzută la articolul 2 se aplică oricărei obligații directe sau indirecte care interzice cumpărătorului, după încetarea acordului, să producă, să cumpere, să vândă sau să revândă bunurile sau serviciile în cazul în care sunt respectate următoarele condiții:

(a)

obligația privește bunuri sau servicii care concurează cu bunurile sau serviciile contractuale;

(b)

obligația este limitată la spațiile și terenurile de pe care a acționat cumpărătorul în cursul perioadei contractuale;

(c)

obligația este indispensabilă pentru protejarea know-how-ului transferat de furnizor cumpărătorului;

(d)

durata unei astfel de obligații este limitată la o perioadă de un an după expirarea acordului.

Alineatul (1) litera (b) nu aduce atingere posibilității de impunere a unei restricții nelimitate în timp asupra utilizării și divulgării unui know-how care nu este în domeniul public.

Articolul 6

Neaplicarea prezentului regulament

În temeiul articolului 1a din Regulamentul nr. 19/65/CEE, Comisia poate declara, prin regulament că, atunci când rețelele paralele de restricții verticale similare acoperă peste 50 % dintr-o piață relevantă, prezentul regulament nu se aplică acordurilor verticale care conțin restricții specifice referitoare la piața respectivă.

Articolul 7

Aplicarea pragului cotei de piață

În scopul aplicării pragurilor cotei de piață prevăzute la articolul 3, se aplică următoarele reguli:

(a)

cota de piață a furnizorului se calculează pe baza datelor privind valoarea vânzărilor pe piață, iar cota de piață a cumpărătorului se calculează pe baza valorii achizițiilor pe piață. În cazul în care nu sunt disponibile informații privind valorile vânzărilor pe piață sau ale achizițiilor pe piață, se pot utiliza estimări bazate pe alte informații fiabile privind piața, inclusiv volumul vânzărilor și achizițiilor pe piață, pentru a stabili cota de piață a întreprinderii în cauză;

(b)

cotele de piață se calculează pe baza datelor aferente anului calendaristic precedent;

(c)

cota de piață a furnizorului include orice bunuri sau servicii furnizate distribuitorilor integrați vertical pentru vânzare;

(d)

în cazul în care cota de piață nu este inițial mai mare de 30 %, dar crește ulterior peste acest nivel, fără a depăși 35 %, exceptarea prevăzută la articolul 2 continuă să se aplice pe o perioadă de doi ani calendaristici consecutivi care urmează după anul în care a fost prima dată depășit pragul de 30 % al cotei de piață;

(e)

în cazul în care o cotă de piață nu este inițial mai mare de 30 %, dar crește ulterior peste 35 %, exceptarea prevăzută la articolul 2 continuă să se aplice pe durata unui an calendaristic care urmează după anul în care a fost prima oară depășit nivelul de 35 %;

(f)

beneficiul de la literele (d) și (e) nu poate fi combinat astfel încât să depășească o perioadă de doi ani calendaristici;

(g)

cota de piață deținută de întreprinderile menționate la articolul 1 alineatul (2) paragraful al doilea litera (e) se impută în mod egal fiecărei întreprinderi care dispune de drepturile sau competențele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) paragraful al doilea litera (a).

Articolul 8

Aplicarea pragului privind cifra de afaceri

(1)   Pentru a calcula cifra de afaceri anuală totală în sensul articolului 2 alineatul (2), se însumează cifra de afaceri realizată în cursul anului financiar precedent de partea vizată de acordul vertical și cifra de afaceri realizată de întreprinderile asociate acesteia, în privința tuturor bunurilor și serviciilor, din care se scad toate taxele și alte contribuții. În acest sens, nu se iau în considerare tranzacțiile dintre partea la acordul vertical și întreprinderile asociate acesteia, nici cele dintre întreprinderile asociate.

(2)   Exceptarea prevăzută la articolul 2 rămâne aplicabilă în cazurile în care, pentru orice perioadă de două exerciții financiare anuale consecutive, pragul cifrei de afaceri anuale este depășit cu maxim 10 %.

Articolul 9

Perioada de tranziție

Interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se aplică pe perioada 1 iunie 2010-31 mai 2011 acordurilor deja în vigoare la 31 mai 2010 care nu îndeplinesc condițiile de exceptare prevăzute de prezentul regulament, dar care, la 31 mai 2010, îndeplineau condițiile de exceptare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2790/1999.

Articolul 10

Perioada de valabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iunie 2010.

Prezentul regulament expiră la 31 mai 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO 36, 6.3.1965, p. 533.

(2)  De la 1 decembrie 2009, articolul 81 din Tratatul CE devine articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Cele doua articole sunt, pe fond, identice. În sensul prezentului regulament, acolo unde este cazul, trimiterile la articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie înțelese ca fiind trimiteri la articolul 81 in Tratatul CE.

(3)  JO L 336, 29.12.1999, p. 21.

(4)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 331/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru castraveți și cireșe, altele decât vișinele

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143 litera (b) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2) prevede supravegherea importurilor de produse enumerate în anexa XVII la regulamentul respectiv. Această supraveghere se efectuează în conformitate cu normele prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (3).

(2)

În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2007, 2008 și 2009, nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru castraveți și cireșe, altele decât vișinele, trebuie adaptate.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANEXĂ

„ANEXA XVII

TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL II SECȚIUNEA 2

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, denumirea mărfurilor se consideră ca având numai o valoare indicativă. Domeniul de aplicare a taxelor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare al codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Perioada de aplicare

Nivelul de declanșare (în tone)

78.0015

0702 00 00

Tomate

1 octombrie-31 mai

415 907

78.0020

1 iunie-30 septembrie

40 107

78.0065

0707 00 05

Castraveți

1 mai-31 octombrie

11 879

78.0075

1 noiembrie-30 aprilie

18 611

78.0085

0709 90 80

Anghinare

1 noiembrie-30 iunie

8 866

78.0100

0709 90 70

Dovlecei

1 ianuarie-31 decembrie

55 369

78.0110

0805 10 20

Portocale

1 decembrie-31 mai

355 386

78.0120

0805 20 10

Clementine

1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice

1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie

96 377

78.0155

0805 50 10

Lămâi

1 iunie-31 decembrie

334 680

78.0160

1 ianuarie-31 mai

62 311

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

21 iulie-20 noiembrie

89 140

78.0175

0808 10 80

Mere

1 ianuarie-31 august

829 840

78.0180

1 septembrie-31 decembrie

884 648

78.0220

0808 20 50

Pere

1 ianuarie-30 aprilie

224 927

78.0235

1 iulie-31 decembrie

38 957

78.0250

0809 10 00

Caise

1 iunie-31 iulie

5 785

78.0265

0809 20 95

Cireșe, altele decât vișinele

21 mai-10 august

90 511

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

11 iunie-30 septembrie

131 459

78.0280

0809 40 05

Prune

11 iunie-30 septembrie

129 925”


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 332/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Israel din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special teza introductivă de la articolul 8, articolul 8 punctul 1 primul paragraf și articolul 8 punctul 4,

având în vedere Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (2), în special articolul 24 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/99/CE stabilește normele generale de sănătate animală care reglementează toate etapele de producție, transformare și distribuție în cadrul Uniunii și de introducere din țări terțe a produselor de origine animală și a produselor derivate din acestea destinate consumului uman. Directiva respectivă prevede stabilirea de condiții speciale de import pentru fiecare țară terță sau grup de țări terțe, având în vedere situația sănătății animale din țara respectivă sau din grupul respectiv.

(2)

Directiva 2009/158/CE stabilește condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul în interiorul Uniunii și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație. Directiva respectivă prevede că păsările de curte trebuie să provină din țări terțe indemne de gripa aviară sau care, deși nu sunt indemne de această boală, aplică măsuri pentru a o combate care sunt cel puțin echivalente cu cele stabilite de legislația relevantă din Uniune.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (3) prevede că produsele vizate de acesta se pot importa și pot tranzita Uniunea numai dacă provin din țări terțe, teritorii, zone sau compartimente enumerate în tabelul din partea 1 a anexei I la acesta.

(4)

În conformitate cu regulamentul respectiv, în cazul în care apare un focar de gripă aviară înalt patogenă (HPAI) într-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment anterior indemn de boala în cauză, țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul în cauză va fi considerat din nou indemn de HPAI dacă sunt îndeplinite anumite condiții; condițiile menționate se referă la punerea în aplicare a unei politici de depopulare totală pentru a combate boala, inclusiv realizarea curățării și dezinfectării corespunzătoare în toate unitățile infectate anterior. În plus, supravegherea gripei aviare trebuie să se fi realizat în conformitate cu partea II a anexei IV la regulamentul respectiv în timpul unei perioade de trei luni după încheierea politicii de depopulare totală și a operațiunilor de curățare și dezinfectare.

(5)

În prezent, Israelul este inclus pe lista din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ca țară terță indemnă de gripa aviară înalt patogenă. Importurile de produse din păsări de curte la care se aplică respectivul regulament sunt, prin urmare, autorizate din întregul teritoriu al țării terțe respective.

(6)

Israelul a notificat Comisiei un focar de gripă aviară înalt patogenă de subtipul H5N1 pe teritoriul său.

(7)

Datorită confirmării focarului de HPAI, teritoriul Israelului nu mai poate fi considerat ca indemn de boala respectivă, iar autoritățile veterinare din Israel au suspendat, în consecință, eliberarea de certificate sanitar-veterinare pentru transporturile de anumite produse din păsări de curte. De asemenea, Israelul a pus în aplicare o politică de depopulare totală în scopul de a combate boala și de a-i limita răspândirea.

(8)

Informațiile privind măsurile de combatere luate au fost prezentate Comisiei. Informațiile respective și situația epidemiologică din Israel au fost evaluate de către Comisie.

(9)

Măsurile prompte și hotărâte luate de Israel pentru a limita boala și rezultatul pozitiv al evaluării situației epidemiologice permit reducerea restricțiilor asupra importurilor în Uniune de anumite produse din păsări de curte la zonele afectate de boală, cărora autoritățile veterinare din Israel le-au impus restricții în urma focarului de gripă aviară înalt patogenă.

(10)

În plus, Israelul desfășoară activități de supraveghere a gripei aviare, care par să îndeplinească cerințele stabilite în partea II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

(11)

Ținând cont de evoluția favorabilă a situației epidemiologice și de activitățile conexe de supraveghere a gripei aviare desfășurate pentru lichidarea focarului, se cuvine limitarea, până la 1 mai 2010, a perioadei în timpul căreia se suspendă autorizarea importurilor în Uniune.

(12)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui modificată în consecință.

(13)

În scopul de a pune în aplicare cerințele de zonare, permițând astfel reluarea operațiunilor comerciale cât se poate de repede, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare a doua zi după publicare.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 26 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 74.

(3)  JO L 226, 23.8.2008, p. 1.


ANEXĂ

Partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA 1

Lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor

Cod ISO și numele țării terțe sau al teritoriului

Codul țării terțe, al teritoriului, al zonei sau al compartimentului

Descrierea țării terțe, a teritoriului, a zonei sau a compartimentului

Certificat sanitar-veterinar

Condiții specifice

Condiții specifice

Situația supravegherii gripei aviare

Situația vaccinării împotriva gripei aviare

Situația combaterii infecțiilor cu Salmonella

Model(e)

Garanții suplimentare

Data de închidere (1)

Data de deschidere (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albania

AL-0

Întreaga țară

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australia

AU-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazilia

BR-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Statele:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo și Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Statele:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina și São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Districtul Federal și statele:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina și São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Belarus

BY-0

Întreaga țară

EP și E (în ambele cazuri «doar pentru tranzit prin UE»)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Canada

CA-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Elveția

CH-0

Întreaga țară

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Chile

CL-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – China

CN-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provincia Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Groenlanda

GL-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Întregul teritoriu al Regiunii Administrative Speciale Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Croația

HR-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Israel

IL-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Teritoriul Israelului, cu excepția IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Teritoriul Israelului situat în interiorul limitelor următoare:

la vest:

drumul numărul 4;

la sud:

drumul numărul 5812 intersectat cu drumul numărul 5815;

la est:

zidul de securitate până la drumul numărul 6513;

la nord:

drumul numărul 6513 până la intersecția cu drumul numărul 65.

Din acest punct în linie dreaptă până la intrarea în Givat Nili și de acolo în linie dreaptă până la intersecția drumului numărul 652 cu drumul numărul 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

S4

IN – India

IN-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islanda

IS-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Republica Coreea

KR-0

Întreaga țară

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Muntenegru

ME-O

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagascar

MG-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Peninsula Occidentală

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK –

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (4)

MK-0 (4)

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexic

MX-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Noua Caledonie

NC-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Noua Zeelandă

NZ-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint-Pierre și Miquelon

PM-0

Întregul teritoriu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia (5)

RS-0 (5)

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rusia

RU-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapore

SG-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thailanda

TH-0

Întreaga țară

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunisia

TN-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turcia

TR-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Statele Unite

US-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Uruguay

UY-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Africa de Sud

ZA-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Întreaga țară

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Produsele, inclusiv cele transportate în largul mării, fabricate înainte de această dată pot fi importate în Uniune în timpul unei perioade de 90 de zile de la această dată.

(2)  Doar produsele fabricate după această dată pot fi importate în Uniune.

(3)  În conformitate cu Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (JO L 114, 30.4.2002, p. 132).

(4)  Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; cod provizoriu care nu aduce atingere în niciun fel nomenclaturii definitive pentru această țară, care va fi stabilită după încheierea negocierilor actuale pe această temă în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

(5)  Fără să includă Kosovo, astfel cum a fost definit în Rezoluția 1244 din 10 iunie 1999 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.”


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/19


REGULAMENTUL (UE) NR. 333/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

privind autorizarea unei noi utilizări a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați (deținător al autorizației: Calpis Co. Ltd. Japan, reprezentat în Uniunea Europeană de Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinați hranei animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare a preparatului menționat în anexa la prezentul regulament. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați, în vederea clasificării în categoria de aditivi „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului pe bază de microorganisme a fost autorizată pentru puii pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 1444/2006 al Comisiei (2).

(5)

Au fost prezentate noi date în susținerea cererii de autorizare pentru hrana purceilor înțărcați. În avizul său din 9 decembrie 2009 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nu are efecte nocive asupra sănătății animalelor, a sănătății oamenilor sau asupra mediului și că utilizarea preparatului respectiv poate îmbunătăți performanța animalelor. Autoritatea nu consideră necesară prevederea unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer în furaje, prezentat de Laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată conform precizărilor din anexa la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intestinale”, se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile menționate în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 271, 30.9.2006, p. 19.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1426.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, reprezentat în Uniunea Europeană de Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Franța

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Compoziția aditivului:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) cu un conținut minim de 1,0 × 1010 CFU/g

 

Caracterizarea substanței active:

Spori viabili (UFC) de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Metoda de analiză (1):

 

Numărare: metoda dispersiei pe placă cu triptonă soia agar în toate matricele vizate (EN 15874:2009)

 

Identificare: electroforeză în câmp pulsator (PFGE)

Purcei (înțărcați)

3 × 108

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului, a preamestecului și a furajelor combinate se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Pentru purceii înțărcați de până la aproximativ 35 kg.

3.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

13 mai 2020


(1)  Detalii privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 334/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 721/2008 în ceea ce privește compoziția aditivilor pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii pentru hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 721/2008 al Comisiei (2) autorizează un preparat de bacterie Paracoccus carotinifaciens bogată în carotenoid roșu ca aditiv alimentar pentru somon și păstrăv până la 15 august 2018. Aditivul alimentar în cauză este clasificat în categoria de aditivi „aditivi senzoriali” și în grupul funcțional „a (ii). Coloranți; substanțe care, utilizate în furaje, colorează alimentele de origine animală”.

(2)

Comisia a primit o cerere de modificare a condițiilor de autorizare în ceea ce privește compoziția aditivului alimentar. Cererea respectivă a fost însoțită de date pertinente care o susțin. Comisia a înaintat cererea menționată Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”).

(3)

Autoritatea concluzionează în avizul său din ianuarie 2010 că modificarea solicitată nu va afecta siguranța și eficacitatea produsului (3).

(4)

Evaluarea preparatului modificat arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 721/2008 trebuie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 721/2008, în coloana a treia, „Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză”,

 

cuvintele:

„—

10-15 g/kg adonirubină

3-5 g/kg cantaxantină”

 

se înlocuiesc cu următoarele cuvinte:

„—

7-15 g/kg adonirubină

1-5 g/kg cantaxantină”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 198, 26.7.2008, p. 23.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 335/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

privind autorizarea chelatului de zinc al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinați hranei animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizări.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare a preparatului menționat în anexa la prezentul regulament. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea chelatului de zinc al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi nutriționali”.

(4)

Din avizul adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) la 11 noiembrie 2009 (2), precum și din cele adoptate la 16 aprilie 2008 (3) și 2 aprilie 2009 (4), rezultă că chelatul de zinc al analogului hidroxilat al metioninei nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, a sănătății oamenilor sau asupra mediului. Conform avizului din 16 aprilie 2008, utilizarea preparatului respectiv poate fi considerată ca fiind o sursă disponibilă de zinc și îndeplinește criteriile referitoare la aditivii nutriționali pentru toate speciile de animale. Autoritatea recomandă luarea unor măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Ea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer în furaje, prezentat de laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată conform precizărilor din anexa la prezentul regulament.

(6)

Prin Regulamentul (CE) nr. 888/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind autorizarea chelatului de zinc al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat (5), preparatul respectiv a fost deja autorizat ca aditiv furajer în hrana puilor pentru îngrășat. Regulamentul respectiv ar trebui abrogat.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupului funcțional „compuși de oligoelemente”, este autorizat ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 888/2009 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7(11): 1381.

(3)  The EFSA Journal (2008) 694, 1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  JO L 254, 26.9.2009, p. 71.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Conținut de element (Zn) în mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor nutriționali. Grup funcțional: compuși de oligoelemente

3b6.10

Chelat de zinc al analogului hidroxilat al metioninei

 

Caracterizarea aditivului:

 

chelat de zinc al analogului hidroxilat al metioninei conținând 17,5-18 % zinc și 81 % acid 2-hidroxi-4-(metiltio) butanoic

 

Ulei mineral: ≤ 1 %

 

Metoda de analiză (1):

spectrometria de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) în conformitate cu standardul EN 15510:2007

Toate speciile

 

Animale de companie: 250 (total)

Pești: 200 (total)

Alte specii: 150 (total)

Înlocuitori de lapte compleți și complementari: 200 (total)

1.

Aditivul se încorporează în furaje sub formă de preamestec.

2.

Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul manipulării, utilizatorii poartă mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

13 mai 2020


(1)  Detalii privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 336/2010 AL COMISIEI

din 21 aprilie 2010

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii Europene, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

1.

Un disc cu un diametru de aproximativ 580 mm și cu o grosime de aproximativ 3 mm, constituit din două straturi de poliuretan, dintre care unul dispune de șanțuri uzinate, iar celălalt este acoperit cu un înveliș adeziv protejat de o folie de plastic detașabilă (numită „suport polimeric”).

Articolul este destinat mașinilor utilizate pentru fabricarea plachetelor de semiconductoare din siliciu (wafers). El este fixat pe capul unui instrument interșanjabil al acestui tip de mașini și este utilizat pentru a nivela/netezi și a șlefui plachetele.

3919 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3919 și 3919 90 00.

Este exclusă clasificarea la poziția 8486, ca parte sau accesoriu al unui tip de mașină utilizată exclusiv sau în principal pentru fabricarea plachetelor semiconductoare, dat fiind că articolul nu are caracteristicile necesare pentru a fi considerat drept parte sau accesoriu al unei astfel de mașini.

Deoarece articolul este un bun consumabil, el trebuie clasificat, în conformitate cu materialul din care este constituit, la codul NC 3919 90 00, drept placă sau folie autoadezivă din materiale plastice.

2.

Un disc cu un diametru de aproximativ 580 mm și o grosime de aproximativ 2 mm, constituit din două straturi de fetru sintetic, dintre care unul este impregnat cu un liant de polimer (poliuretan) (numit „suport poromeric”). Celălalt strat are un înveliș adeziv protejat de o folie de plastic detașabilă.

Articolul este destinat mașinilor utilizate pentru fabricarea plachetelor de semiconductoare din siliciu (wafers). El este fixat pe capul unui instrument interșanjabil al acestui tip de mașini și este utilizat pentru a nivela/netezi și a șlefui plachetele.

5911 90 90

Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, cu nota 7(a) la secțiunea XI, cu nota 1(e) la secțiunea XVI, cu nota 7(b) la capitolul 59 și cu textul codurilor NC 5911, 5911 90 și 5911 90 90.

Este exclusă clasificarea la poziția 8486, ca parte sau accesoriu al unui tip de mașină utilizată exclusiv sau în principal pentru fabricarea plachetelor semiconductoare, dat fiind că articolul nu are caracteristicile necesare pentru a fi considerat drept parte sau accesoriu al unei astfel de mașini.

Produsul constituie un articol de uz tehnic în sensul notei 1(e) la secțiunea XVI, fiind destinat mașinilor de fabricat plachete de siliciu și plachete semiconductoare și utilizat pentru a nivela/netezi și a șlefui plachetele.

Prin urmare, el trebuie clasificat la codul NC 5911 90 90, drept articol textil (material constituent) de uz tehnic [a se vedea nota 7(b) de la capitolul 59].


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/27


REGULAMENTUL (UE) NR. 337/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/29


REGULAMENTUL (UE) NR. 338/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile pe piața internațională la produsele vizate în partea XV din anexa I la regulamentul menționat și prețurile acelorași produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Ținând seama de situația care se înregistrează la ora actuală pe piața cărnii de vită și mânzat, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164 și 167-170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În temeiul articolului 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special când această diferențiere se impune datorită situației pe piața internațională, necesităților specifice ale anumitor piețe sau obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

(4)

Restituirile nu trebuie să se acorde decât pentru produsele a căror liberă circulație în Comunitate este autorizată și care poartă marca de salubritate prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4).

(5)

Articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat dezosată (5) prevede o reducere a restituirii speciale în cazul în care cantitatea de carne dezosată care urmează a fi exportată reprezintă sub 95 % din greutatea totală a tranșelor obținute prin dezosare, dar nu mai puțin de 85 % din aceasta.

(6)

În consecință, este necesară abrogarea Regulamentului (CE) nr. 62/2010 al Comisiei (6) și înlocuirea acestuia printr-un nou regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament sub rezerva respectării condițiilor menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să îndeplinească dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004, în special cele referitoare la pregătirea acestora în cadrul unei întreprinderi autorizate și la îndeplinirea cerințelor de marcaj de salubritate prevăzute în capitolul III secțiunea I anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

În cazul vizat la articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007, rata de restituire pentru produsele înregistrate sub codul 0201 30 00 9100 se reduce cu 7 EUR/100 kg.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 62/2010 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 304, 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 17, 22.1.2010, p. 33.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de vită și mânzat aplicabile începând cu 23 aprilie 2010

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

61,0

B03

EUR/100 kg greutate netă

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (5)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg greutate netă

84,7

B03

EUR/100 kg greutate netă

49,8

EG

EUR/100 kg greutate netă

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg greutate netă

50,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

29,9

EG

EUR/100 kg greutate netă

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (5)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1).

Codurile destinațiilor sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19).

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

B00

:

Toate destinațiile (țări terțe, alte teritorii, aprovizionare cu alimente și destinații asimilate unor exporturi în afara Comunității).

B02

:

B04 și destinația EG.

B03

:

Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo (), Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, aprovizionare cu alimente și combustibil [destinații prevăzute la articolele 33 și 42 și, dacă este cazul, la articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei (JO L 186, 17.7.2009, p. 1)].

B04

:

Turcia, Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârghâzstan, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Liban, Siria, Irak, Iran, Israel, Cisiordania/Fâșia Gaza, Iordania, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailanda, Vietnam, Indonezia, Filipine, China, Coreea de Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capul Verde, Senegal, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea, Sierra Leone, Liberia, Coasta de Fildeș, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Republica Centrafricană, Guineea Ecuatorială, São Tomé și Principe, Gabon, Congo, Republica Democratică Congo, Ruanda, Burundi, Sfânta Elena și teritoriile dependente, Angola, Etiopia, Eritreea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles și teritoriile dependente, Teritoriul Britanic al Oceanului Indian, Mozambic, Mauritius, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Africa de Sud, Lesotho.


(1)  Astfel cum este definit în Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.

(2)  Admiterea în această subpoziție este condiționată de prezentarea certificatului menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei (JO L 104, 21.4.2007, p. 3).

(3)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2007, p. 21) și, după caz, de Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei (OJ L 329, 25.11.2006, p. 7).

(4)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1643/2006 al Comisiei (JO L 308, 8.11.2006, p. 7).

(5)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1041/2008 al Comisiei (JO L 281, 24.10.2008, p. 3).

(6)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 al Comisiei (JO L 325, 24.11.2006, p. 12).

(7)  Conținutul de carne de vită și mânzat macră, cu excepția grăsimii, se stabilește conform procedurii de analiză prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei (JO L 210, 1.8.1986, p. 39).

Expresia „conținut mediu” se referă la cantitatea eșantionului, astfel cum este acesta definit la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2002 al Comisiei (JO L 117, 4.5.2002, p. 6). Eșantionul se prelevează din porțiunea lotului în cauză care prezintă riscul cel mai mare.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/33


REGULAMENTUL (UE) NR. 339/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) prevede o procedură de licitație permanentă.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să nu se acorde restituiri pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 20 aprilie 2010.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul licitației permanente deschise prin Regulamentul (CE) nr. 619/2008 pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 20 aprilie 2010, nu se acordă nicio restituire la export pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 literele (a) și (b) și, respectiv, la articolul 2 din regulamentul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/34


REGULAMENTUL (UE) NR. 340/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să nu se acorde restituiri pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 20 aprilie 2010.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 20 aprilie 2010, nu se acordă nicio restituire pentru produsul menționat la articolul 1 litera (c) și destinațiile menționate la articolul 2 din regulamentul respectiv.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/35


REGULAMENTUL (UE) NR. 341/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor enumerate în anexa I partea XIX din regulamentul menționat și prețurile din Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața ouălor, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că restituirea se poate diferenția în funcție de destinație, în special atunci când acest lucru este impus de situația pieței mondiale, de nevoile specifice ale anumitor piețe sau de obligațiile care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2) și ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3), precum și condițiile de marcare prevăzute la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condițiilor enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind marcarea stabilite în anexa II secțiunea I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum și pe cele definite la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul ouălor, aplicabile începând cu 23 aprilie 2010

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 buc

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 buc

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

E09

:

Kuweit, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, RAS Hong Kong, Rusia, Turcia.

E10

:

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan, Filipine.

E19

:

Toate destinațiile, cu excepția Elveției și a grupurilor E09 și E10.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/37


REGULAMENTUL (UE) NR. 342/2010 ALCOMISIEI

din 22 aprilie 2010

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile de pe piața mondială și cele din Comunitate ale produselor menționate în partea XX din anexa I la regulamentul respectiv poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața cărnii de pasăre, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că aceste restituiri pot fi diferențiate în funcție de destinație, în special dacă se impun datorită situației pieței mondiale, necesităților specifice anumitor piețe sau obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care poartă marca de identificare prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie, de asemenea, să respecte cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condiției enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind aplicarea mărcii de identificare prevăzute în secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de pasăre aplicabile începând cu 23 aprilie 2010

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

V03:

A24, Angola, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Yemen, Liban, Irak, Iran.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/39


REGULAMENTUL (UE) NR. 343/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate în partea XVII din anexa I la regulamentul respectiv și prețul acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piața cărnii de porc, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu dispozițiile articolului 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special atunci când situația pieței mondiale, necesitățile specifice ale anumitor piețe sau obligațiile care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat impun acest lucru.

(4)

Restituirile pot fi acordate doar pentru produsele autorizate să circule libere în Comunitate și care poartă marca de salubritate prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). De asemenea, aceste produse trebuie să respecte dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute de articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și sumele acestor restituiri sunt menționate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării dispoziției prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să îndeplinească dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004, în special cele referitoare la pregătirea acestora în cadrul unei întreprinderi autorizate și la îndeplinirea cerințelor de marcaj de salubritate prevăzute în capitolul III secțiunea I anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de porc, aplicabile începând cu 23 aprilie 2010

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/41


REGULAMENTUL (UE) NR. 344/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 614/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei (2), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (3) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, este necesar ca prețurile reprezentative să fie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, este necesară aplicarea acestei modificări în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181, 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 22 aprilie 2010 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

114,5

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate de cocoși și de găini

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Piepturi de pui congelate

190,1

7

BR

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

110,3

10

BR

0207 25 10

Carcase de curcan congelate, denumite «curcan 80 %»

146,0

4

BR

0207 27 10

Bucăți de curcan dezosate, congelate

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Gălbenușuri de ou

318,2

0

AR

0408 91 80

Ouă uscate fără coajă

325,9

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Ovalbumine uscate

531,4

0

AR


(1)  Nomenclatura țărilor, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/43


REGULAMENTUL (UE) NR. 345/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 64 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile din comerțul internațional pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (s) și enumerate în partea XIX anexei I la regulamentul menționat și prețurile din cadrul comunității poate fi acoperită prin restituire la export dacă aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în partea V din anexa XX la regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului cu privire la sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile de stabilire a sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata restituirilor, ce se va aplica pentru produsele exportate sub formă de mărfuri incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu articolul 14 al doilea paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata restituirii la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective va fi stabilită pentru o perioadă egală cu cea stabilită pentru restituirea aplicabilă acelorași produse exportate neprocesate.

(4)

Articolul 11 din Acordul privind agricultura încheiat în Runda Uruguay stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat într-o anumită marfă nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs dacă este exportat fără prelucrare ulterioară.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și exportate sub formă de mărfuri care sunt incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 23 aprilie 2010 ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

(EURO/100 kg)

Codul NC

Descriere

Destinația (1)

Rata de restituire

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau gătite:

 

 

– De pasăre:

 

 

0407 00 30

– – Altele

 

 

(a)

La exportul de ovalbumină având codurile NC 3502 11 90 și 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

(b)

La exportul altor mărfuri

01

0,00

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în aburi, frământate, congelate sau altfel conservate:

 

 

– Gălbenușuri de ou:

 

 

0408 11

– – Uscate:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

84,72

0408 19

– – Altele:

 

 

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Lichide:

 

 

neîndulcite

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Înghețate:

 

 

neîndulcite

01

42,53

– Altele:

 

 

0408 91

– – Uscate:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

53,67

0408 99

– – Altele:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

9,00


(1)  Destinațiile sunt după cum urmează:

01

Țări terțe. Pentru Elveția și Liechtenstein aceste rate nu se aplică mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, Turcia, Hong Kong SAR și Rusia;

03

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan și Filipine;

04

Toate destinațiile cu excepția Elveției și a celor de la pozițiile 02 și 03.


DECIZII

23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/45


DECIZIA COMISIEI

din 19 aprilie 2010

cu privire la Banca europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed)

[notificată cu numărul C(2010) 2363]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/227/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile (1), în special articolul 10b alineatul (3),

având în vedere Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (2), în special articolul 14a alineatul (3),

având în vedere Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro  (3), în special articolul 12 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directivele 90/385/CEE, 93/42/CEE și 98/79/CE conțin dispoziții cu privire la o bancă europeană de date referitoare la dispozitivele medicale care necesită constituirea băncii de date respective.

(2)

Scopul băncii europene de date referitoare la dispozitivele medicale este de a se întări supravegherea pieței prin dotarea autorităților competente cu acces rapid la informații asupra producătorilor și reprezentanților autorizați, asupra dispozitivelor și certificatelor și asupra datelor referitoare la procedura de vigilență, schimbul de informații privind datele provenite din investigațiile clinice, precum și de a contribui la aplicarea uniformă a directivelor respective, mai ales în ceea ce privește cerințele de înregistrare.

(3)

Banca de date ar trebui, prin urmare, să conțină datele cerute de Directivele 90/385/CEE, 93/42/CEE și 98/79/CE, în special privind înregistrarea producătorilor și a dispozitivelor, date referitoare la certificatele emise sau reînnoite, modificate, suplimentate, suspendate, retrase sau refuzate, date obținute în conformitate cu procedura de vigilență, precum și date referitoare la investigațiile clinice.

(4)

În cooperare cu statele membre, Comisia Europeană a construit o astfel de bancă de date sub numele de „Banca europeană de date pentru dispozitivele medicale (Eudamed)” și numeroase state membre folosesc, în mod voluntar, această bancă de date.

(5)

Datele ar trebui introduse în banca de date folosind metode prescrise de transfer de date.

(6)

Este oportun să se folosească o nomenclatură a dispozitivelor medicale recunoscută la nivel internațional atunci când se introduc date în Eudamed, pentru a se permite o descriere uniformă a dispozitivelor în cauză și folosirea eficientă a băncii de date respective. Având în vedere că datele pot fi introduse în toate limbile oficiale ale Comunității, ar trebui să se folosească un cod numeric pentru ca dispozitivele să poată fi găsite cu ușurință.

(7)

Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale, construit pe baza EN ISO 15225:2000 Nomenclatură – Specificații pentru un sistem de nomenclatură pentru dispozitive medicale, destinat schimbului de date de reglementare este o astfel de nomenclatură recunoscută la nivel internațional. Necesitatea de înființare și întreținere a Eudamed și de a se începe punerea în aplicare a Nomenclatorului global al dispozitivelor medicale ca bază pentru banca de date respectivă a fost reafirmată în concluziile Consiliului din 2 decembrie 2003 referitoare la dispozitivele medicale (4).

(8)

Este necesară o perioadă de tranziție corespunzătoare pentru a permite statelor membre să se pregătească pentru folosirea obligatorie a Eudamed și pentru a lua în considerare schimbările introduse prin Directiva 2007/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 90/385/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile, a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale și a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive (5).

(9)

Statelor membre ar trebui să li se ceară să introducă datele existente înainte de 1 mai 2011 numai în măsura necesară pentru viitoarea funcționare a Eudamed. Pentru ca Eudamed să fie completă, este necesar să se introducă datele existente înainte de 1 mai 2011 cu privire la producător, reprezentantul autorizat și înregistrarea dispozitivului, cerute de Directivele 93/42/CEE și 98/79/CE, sub forma în care astfel de date sunt disponibile la nivel național.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dispozitive medicale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie stabilește Banca europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed) ca bancă de date în sensul articolului 10b alineatul (3) din Directiva 90/385/CEE, al articolului 14a alineatul (3) din Directiva 93/42/CEE și al articolului 12 alineatul (3) din Directiva 98/79/CE.

Articolul 2

Statele membre asigură introducerea în Eudamed a datelor menționate la literele (a) și (b) ale articolului 10b alineatul (1) din Directiva 90/385/CEE, la literele (a), (b) și (c) ale articolului 14a alineatul (1) din Directiva 93/42/CEE și la literele (a), (b) și (c) ale articolului 12 alineatul (1) din Directiva 98/79/CE, în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Pentru investigații clinice, statele membre asigură introducerea în Eudamed a unui extras al notificărilor menționate la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 90/385/CEE și la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 93/42/CEE, precum și a informației menționate la articolul 10 alineatele (3) și (4) din Directiva 90/385/CEE și la articolul 15 alineatele (6) și (7) din Directiva 93/42/CEE, în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Eudamed folosește Protocolul de transfer hipertext securizat (HTTPS) și limbajul XML.

Articolul 4

La introducerea de date în Eudamed, statele membre pot alege între introducerea de date online și încărcarea de fișiere XML.

Statele membre se asigură că, atunci când se introduc date în Eudamed, dispozitivele medicale sunt descrise folosind un cod dintr-o nomenclatură pentru dispozitive medicale recunoscută la nivel internațional.

Articolul 5

În ceea ce privește datele existente înaintea datei menționate la articolul 6, statele membre se asigură că datele referitoare la înregistrarea producătorilor, reprezentanților autorizați și a dispozitivelor se introduc în Eudamed în conformitate cu articolul 14a alineatul (1) litera (a) din Directiva 93/42/CEE și articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Directiva 98/79/CE.

Aceste date se introduc cel mai târziu până la 30 aprilie 2012.

Articolul 6

Statele membre aplică prezenta decizie începând de la 1 mai 2011.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 aprilie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 189, 20.7.1990, p. 17.

(2)  JO L 169, 12.7.1993, p. 1.

(3)  JO L 331, 7.12.1998, p. 1.

(4)  JO C 20, 24.1.2004, p. 1.

(5)  JO L 247, 21.9.2007, p. 21.


ANEXĂ

Tabel de detaliere a câmpurilor de date obligatorii din fiecare modul în banca de date Eudamed, în conformitate cu obligațiile ce rezultă din Directivele 93/42/CEE, 90/385/CEE și 98/79/CE

Directiva 93/42/CEE

Date minime necesare pentru introducerea de date în Eudamed

Articolul 14a alineatul (1) litera (a) și articolul 14 alineatele (1) și (2)

1.

Actor (producător/reprezentant autorizat):

(a)

Numele

(b)

Strada

(c)

Localitatea

(d)

Codul poștal

(e)

Țara

(f)

Telefon sau e-mail

(g)

Rol

2.

Dispozitiv:

(a)

Cod de nomenclatură recunoscută la nivel internațional (pentru date generate după 1 mai 2011)

(b)

Numele/marca dispozitivului sau, atunci când acestea nu sunt disponibile, numele generic

Articolul 14a alineatul (1) litera (b)

3.

Certificat:

(a)

Numărul certificatului

(b)

Tipul certificatului

(c)

Data emiterii

(d)

Data expirării

(e)

Producător și, dacă este cazul, reprezentant autorizat (a se vedea câmpurile din modulul 1. Actor)

(f)

Organism notificat (selectat din sistem)

(g)

Descrierea domeniului general de aplicare și, dacă este cazul, detalii privind dispozitivul (a se vedea câmpurile din modulul 2. Dispozitiv)

(h)

Statut și, dacă este cazul, motivații pentru decizia organismului notificat

Articolul 14a alineatul (1) litera (c) și articolul 10 alineatul (3)

4.

Incident (Raport al autorității naționale competente):

(a)

Referința autorității competente

(b)

Producător, dacă este cazul, reprezentant autorizat (a se vedea câmpurile din modulul 1. Actor)

(c)

Date de contact pentru producător

(d)

Referința producătorului/Acțiune corectivă de siguranță a utilizării în condiții reale (FSCA) nr.

(e)

Dispozitiv (a se vedea câmpurile din modulul 2. Dispozitiv), plus, dacă este cazul, numărul de lot, numărul de serie, versiunea softului

(f)

Organism notificat (selectat din sistem)

(g)

Dispozitiv cunoscut a fi introdus pe piață

(h)

Confidențial

(i)

Investigație completă

(j)

Informație de context (Descriere)

(k)

Concluzie

(l)

Recomandare

(m)

Acțiune și descrierea acțiunii

Articolul 14a alineatul (1) litera (d) și articolul 15 alineatele (1), (6) și (7)

5.

Investigația clinică:

(a)

Producător, dacă este cazul, reprezentant autorizat (a se vedea câmpurile din modulul 1. Actor)

(b)

Dispozitiv (a se vedea câmpurile din modulul 2. Dispozitiv)

(c)

Titlul investigației

(d)

Numărul de protocol

(e)

Obiectivul principal

(f)

Contactul din cadrul autorității competente pentru prezenta investigație clinică

(g)

Decizii luate de autoritatea competentă conform articolului 15 alineatul (6), data deciziei și motivele acesteia

(h)

Încheiere prematură pe motive de siguranță conform articolului 15 alineatul (7), data deciziei și motive

Directiva 90/385/CEE

Date minime necesare pentru introducerea de date în Eudamed

Articolul 10b alineatul (1) litera (a)

6.

Certificat (a se vedea câmpurile din modulul 3. Certificat)

Articolul 10b alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (3)

7.

Incident (a se vedea câmpurile din modulul 4. Incident)

Articolul 10b alineatul (1) litera (c) și articolul 10 alineatele (1), (3) și (4)

8.

Investigație clinică [a se vedea câmpurile din modulul 5. Investigație clinică, (a)-(f)]

(a)

Decizii luate de autoritatea competentă conform articolului 10 alineatul (3), data deciziei și motivele acesteia

(b)

Încheiere prematură pe motive de siguranță conform articolului 10 alineatul (4), data deciziei și motive

Directiva 98/79/CE

Date minime necesare pentru introducerea de date în Eudamed

Articolul 12 alineatul (1) litera (a) și articolul 10 alineatele (1), (3) și (4) și anexa VIII punctul 4

9.

Actor (pentru toate dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (IVD-uri):

Adresa producătorului, respectiv a reprezentantului autorizat (a se vedea câmpurile din modulul 1. Actor)

10.

Dispozitiv:

Pentru toate IVD-urile

(a)

Dispozitiv (a se vedea câmpurile din modulul 2. Dispozitiv)

(b)

Informații cu privire la calitatea dispozitivului de a fi sau nu „nou”

(c)

Întreruperea plasării pe piață

În plus pentru anexa II și autotestare

(d)

Rezultatul evaluării performanței, dacă este cazul

(e)

Certificate (a se vedea câmpurile din modulul 3. Certificat)

(f)

Conformitate cu specificațiile tehnice generale, dacă este cazul

(g)

Identificarea dispozitivului

Articolul 12 alineatul (1) litera (b)

11.

Certificat (a se vedea câmpurile din modulul 3. Certificat)

Articolul 12 alineatul (1) litera (c) și articolul 11 alineatul (3)

12.

Incident (a se vedea câmpurile din modulul 4. Incident)


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/49


DECIZIA COMISIEI

din 21 aprilie 2010

de autorizare a introducerii pe piață a piureului și concentratului de fructe de Morinda citrifolia ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2010) 2397]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2010/228/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

La 20 aprilie 2006, Tahitian Noni International Inc. a înaintat autorităților competente din Belgia o cerere de introducere pe piață a piureului și concentratului de fructe de Morinda citrifolia ca ingredient alimentar nou.

(2)

La 28 februarie 2007, organismul competent de evaluare a produselor alimentare din Belgia a emis un raport de evaluare inițială. În acest raport, el a concluzionat că utilizarea piureului și concentratului de fructe de Morinda citrifolia ca ingredient alimentar era acceptabilă.

(3)

Comisia a transmis raportul de evaluare inițială tuturor statelor membre la data de 28 martie 2007.

(4)

În cursul intervalului de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 258/97 s-au formulat obiecții motivate față de comercializarea acestui produs, în conformitate cu dispoziția menționată anterior.

(5)

Prin urmare, la 7 noiembrie 2007 a fost consultată Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

(6)

La 13 martie 2009, în avizul științific al Grupului pentru produse dietetice, nutriție și alergii, emis la cererea Comisiei Europene, cu privire la siguranța „piureului și concentratului de fructe de Morinda citrifolia (Noni)” ca ingredient alimentar nou, EFSA a concluzionat că piureul și concentratul de fructe Noni sunt sigure pentru ansamblul populației.

(7)

Pe baza evaluării științifice, s-a stabilit că piureul și concentratul de fructe de Morinda citrifolia (Noni) respectă criteriile stabilite la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Piureul și concentratul de fructe de Morinda citrifolia (Noni), în conformitate cu specificațiile din anexa I, pot fi introduse pe piața Uniunii ca ingredient alimentar nou pentru utilizările enumerate în anexa II.

Articolul 2

Denumirea piureului de fructe de Morinda citrifolia autorizat prin prezenta decizie, specificată pe eticheta produselor alimentare care conțin acest ingredient, este „piure de fructe de Morinda citrifolia” sau „piure de fructe Noni”.

Denumirea concentratului de fructe de Morinda citrifolia autorizat prin prezenta decizie, specificată pe eticheta produselor alimentare care conțin acest ingredient, este „concentrat de fructe de Morinda citrifolia” sau „concentrat de fructe Noni”.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, SUA.

Adoptată la Bruxelles, 21 aprilie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.


ANEXA I

Specificațiile piureului și concentratului de fructe de Morinda citrifolia

Descriere:

Fructele de Morinda citrifolia sunt recoltate manual. Semințele și coaja sunt separate mecanic de piureul de fructe. După pasteurizare, piureul este ambalat în containere aseptice și depozitat la rece.

Concentratul de Morinda citrifolia se prepară din piureul de Morinda citrifolia prin tratarea cu enzime pectinolitice (50-60 °C timp de 1-2 h). Piureul este apoi încălzit, pentru a neutraliza pectinazele și apoi este imediat răcit. Sucul este separat într-un decantor centrifugal. Apoi sucul este colectat și pasteurizat, înainte de a fi concentrat într-un evaporator cu vid, de la 6-8 grade Brix la 49-51 grade Brix în cazul concentratului final.

Compoziția piureului și concentratului de fructe de Morinda citrifolia

Umiditate

89-93 %

48-53 %

Proteine

< 0,6 g/100 g

3-3,5 g/100 g

Grăsimi

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Cenușă

< 1 g/100 g

4,5-5 g/100 g

Glucide totale

5-10 g/100 g

37-45 g/100 g

Fructoză

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Glucoză

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Fibre alimentare

1,5-3 g/100 g

1,5-5 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (1)

0,19-0,20 μg/mL

0,11-0,77 μg/mL

Lucidin (1)

Nedetectabil

Nedetectabil

Alizarin (1)

Nedetectabil

Nedetectabil

Rubiadin (1)

Nedetectabil

Nedetectabil


(1)  Printr-o metodă HPLC-UV dezvoltată și validată de solicitant pentru analiza antrachinonelor în piureul și concentratul de fructe de Morinda citrifolia.

Limitele de detecție: 2,5 ng/mL (5,15-dimetilmorindol); 50,0 ng/mL (lucidin); 6,3 ng/mL (alizarin) și 62,5 ng/mL (rubiadin).


ANEXA II

Utilizările piureului și concentratului de fructe de Morinda citrifolia

Grup de utilizări

Nivelul maxim de utilizare pentru fructul de Morinda citrifolia

piure

concentrat

Bomboane/produse de cofetărie

45 g/100 g

10 g/100 g

Batoane din cereale

53 g/100 g

12 g/100 g

Amestecuri sub formă de praf pentru băuturi nutritive (greutate uscată)

53 g/100 g

12 g/100 g

Băuturi gazoase

11 g/100 g

3 g/100 g

Înghețată și șerbet

31 g/100 g

7 g/100 g

Iaurt

12 g/100 g

3 g/100 g

Biscuiți

53 g/100 g

12 g/100 g

Brioșe, prăjituri și produse de patiserie

53 g/100 g

12 g/100 g

Cereale pentru micul dejun (cereale integrale)

88 g/100 g

20 g/100 g

Dulcețuri și jeleuri (fructe conservate)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Creme dulci tartinabile, pentru umpluturi și pentru glasat

31 g/100 g

7 g/100 g

Sosuri aromatice, marinate, sucuri de carne și condimente

88 g/100 g

20 g/100 g

Suplimente alimentare [în conformitate cu Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2)]

26 g per doză zilnică, în conformitate cu recomandările producătorului

6 g per doză zilnică, în conformitate cu recomandările producătorului


(1)  Pe baza cantității înainte de prelucrarea prealabilă pentru a produce 100 g de produs final.

(2)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51.


23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/52


DECIZIA COMISIEI

din 22 aprilie 2010

privind proiectul de decret al Italiei de stabilire a standardelor care reglementează etichetarea laptelui cu durată lungă de conservare, a laptelui UHT, a laptelui pasteurizat microfiltrat și a laptelui pasteurizat la temperatură ridicată, precum și a produselor lactate

[notificată cu numărul C(2010) 2436]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/229/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 al doilea paragraf din Directiva 2000/13/CE, la 25 august 2009, autoritățile italiene au notificat Comisiei proiectul de decret de stabilire a standardelor care reglementează etichetarea laptelui cu durată lungă de conservare, a laptelui UHT, a laptelui pasteurizat microfiltrat și a laptelui pasteurizat la temperatură ridicată, precum și a produselor lactate.

(2)

În conformitate cu articolul 1 al decretului care face obiectul notificării, acesta se aplică laptelui cu durată lungă de conservare, laptelui UHT, laptelui pasteurizat microfiltrat și laptelui pasteurizat la temperatură ridicată, precum și produselor lactate.

(3)

Articolul 2 al decretului care face obiectul notificării prevede că etichetele laptelui cu durată lungă de conservare, laptelui UHT, laptelui pasteurizat microfiltrat și laptelui pasteurizat la temperatură ridicată trebuie să indice locul de origine al laptelui care a fost supus tratamentului în cauză.

(4)

Articolul 3 alineatul (1) din decretul care face obiectul notificării prevede că etichetele produselor lactate trebuie să indice locul de origine al laptelui utilizat la prepararea acestor produse.

(5)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din decretul care face obiectul notificării, etichetele brânzeturilor, inclusiv ale brânzeturilor Cottage, care conțin substanțe obținute prin prelucrarea laptelui sau a produselor lactate, trebuie să includă substanțele respective pe lista ingredientelor și să facă referire la locul de origine al laptelui utilizat pentru prelucrarea substanțelor respective.

(6)

Articolul 4 din decretul care face obiectul notificării prevede că etichetele brânzeturilor obținute din lapte coagulat trebuie să indice locul de origine al laptelui utilizat pentru obținerea laptelui coagulat.

(7)

Directiva 2000/13/CE armonizează normele care reglementează etichetarea produselor alimentare, prevăzând, pe de o parte, armonizarea unor dispoziții naționale și, pe de altă parte, măsuri pentru dispozițiile naționale nearmonizate. Domeniul de aplicare a armonizării este definit la articolul 3 alineatul (1) din directiva respectivă care enumeră toate mențiunile care trebuie să figureze în mod obligatoriu pe eticheta produselor alimentare în conformitate cu articolele 4-17 și sub rezerva derogărilor prevăzute la articolele menționate.

(8)

În special, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) punctul 8 din Directiva 2000/13/CE, este obligatoriu să se indice locul de origine sau de proveniență în cazul în care omiterea acestei mențiuni ar putea induce consumatorul în eroare într-o măsură importantă cu privire la originea sau proveniența reală a produsului alimentar. Această dispoziție instituie un mecanism adecvat pentru a preveni riscul inducerii în eroare a consumatorilor în cazurile în care anumite elemente ar putea sugera că un aliment are altă origine sau proveniență decât cea reală.

(9)

În plus, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2000/13/CE prevede că, în cazul anumitor produse alimentare, dispozițiile Uniunii Europene sau, în absența acestora, dispozițiile naționale pot solicita includerea altor mențiuni pe lângă cele enumerate la articolul 3 alineatul (1) din directiva respectivă.

(10)

Articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2000/13/CE permite adoptarea de dispoziții naționale nearmonizate în cazul în care sunt justificate de unul dintre motivele enumerate la articolul menționat, inclusiv, inter alia, prevenirea fraudei și protecția sănătății publice și cu condiția să nu fie de o asemenea natură încât să împiedice aplicarea definițiilor și normelor prevăzute în Directiva 2000/13/CE. Prin urmare, atunci când într-un stat membru au fost propuse proiecte de dispoziții naționale în materie de etichetare, este necesar să se analizeze compatibilitatea acestora cu cerințele menționate anterior și cu dispozițiile tratatului.

(11)

Autoritățile italiene susțin că decretul care face obiectul notificării este necesar în vederea definirii și reglementării sistemului de trasabilitate în ceea ce privește laptele cu durată lungă de conservare, laptele UHT, laptele pasteurizat microfiltrat și laptele pasteurizat la temperatură ridicată, precum și produsele lactate. De asemenea, acestea susțin că decretul care face obiectul notificării este necesar în vederea reglementării etichetării alimentelor enumerate la articolul 1 al acestuia pentru a garanta protejarea interesului consumatorilor în cea mai mare măsură posibilă.

(12)

În ceea ce privește trasabilitatea produselor enumerate la articolul 1 al decretului care face obiectul notificării, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (2) prevede că întreprinderile din domeniul alimentar trebuie să instituie un sistem de trasabilitate în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție care să permită efectuarea unor retrageri specifice și adecvate de produse sau să informeze consumatorii și inspectorii oficiali. În special, în conformitate cu articolul 18 al acestuia, operatorii din sectorul alimentar trebuie să poată identifica orice persoană care le-a furnizat alimentul, precum și celelalte întreprinderi cărora le-au fost furnizate produsele lor. În plus, articolul 19 din regulamentul în cauză prevede obligații specifice pentru operatorii din sectorul alimentar. Indicarea obligatorie a locului de origine pe eticheta produselor finale în cauză nu constituie o informație necesară pentru îndeplinirea cerințelor de trasabilitate menționate.

(13)

În plus, în afara unei mențiuni generale referitoare la necesitatea protejării interesului consumatorilor, autoritățile italiene nu au furnizat nicio justificare care să permită să se concluzioneze că, în ceea ce privește produsele enumerate la articolul 1 din decretul care face obiectul notificării, este necesară indicarea obligatorie a locului de origine care să depășească obligația stabilită la articolul 3 alineatul (1) punctul 8 din Directiva 2000/13/CE.

(14)

Prin urmare, autoritățile italiene nu au putut să demonstreze că indicarea locului de origine, astfel cum este prevăzută de decretul care face obiectul notificării, este necesară în vederea atingerii unuia dintre obiectivele enumerate la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2000/13/CE.

(15)

În lumina acestor observații, Comisia a emis un aviz negativ privind dispozițiile menționate anterior ale decretului care face obiectul notificării, în conformitate cu articolul 19 al treilea paragraf din Directiva 2000/13/CE.

(16)

În consecință, ar trebui să se solicite autorităților italiene să nu adopte dispozițiile decretului care face obiectul notificării în cauză.

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Italia nu adoptă articolul 2, articolul 3 alineatele (1) și (3) și nici articolul 4 (în ceea ce privește obligația indicării locului de origine al laptelui utilizat pentru fabricarea laptelui coagulat) din decretul care face obiectul notificării care reglementează etichetarea laptelui cu durată lungă de conservare, a laptelui UHT, a laptelui pasteurizat microfiltrat și a laptelui pasteurizat la temperatură ridicată, precum și a produselor lactate.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 22 aprilie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.