ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.097.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 97

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
17 aprilie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 316/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pommes des Alpes de Haute Durance (IGP)]

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 317/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010 de adoptare a specificațiilor modulului ad hoc din 2011 privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 318/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010 de modificare pentru a 124-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Quaida și cu talibanii

10

 

 

Regulamentul (UE) nr. 319/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

12

 

 

DECIZII

 

 

2010/218/UE

 

*

Decizia Comisiei din 16 aprilie 2010 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la apariția unui focar de gripă aviară cu virus de subtip H5N1 înalt patogen la păsările domestice din România [notificată cu numărul C(2010) 2348]  ( 1 )

14

 

 

2010/219/UE

 

*

Decizia Comisiei din 16 aprilie 2010 de abrogare a Deciziei 2006/236/CE privind condițiile speciale care reglementează produsele pescărești importate din Indonezia și destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2010) 2354]  ( 1 )

16

 

 

2010/220/UE

 

*

Decizia Comisiei din 16 aprilie 2010 privind măsurile de urgență aplicabile transporturilor de produse de piscicultură importate din Indonezia și destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2010) 2358]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

17.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 316/2010 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2010

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pommes des Alpes de Haute Durance (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Pommes des Alpes de Haute Durance” depusă de Franța a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i-a fost comunicată nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 199, 25.8.2009, p. 19.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6:   Fructe, legume și cereale proaspete sau prelucrate

FRANȚA

Pommes des Alpes de Haute Durance (IGP)


17.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 317/2010 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2010

de adoptare a specificațiilor modulului ad hoc din 2011 privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (denumită în continuare „Convenția ONU”), semnată de Comunitatea Europeană și de toate statele sale membre, stabilește la articolul 31 privind statisticile și colectarea datelor că statele părți se angajează să colecteze informații corespunzătoare, inclusiv date statistice și de cercetare, care să le permită să formuleze și să aplice politici în vederea punerii în aplicare a Convenției ONU, inclusiv a dispozițiilor articolului 27 în legătură cu munca și ocuparea forței de muncă.

(2)

În rezoluția sa din 17 martie 2008 cu privire la situația persoanelor cu handicap în Uniunea Europeană (2), Consiliul subliniază că statisticile privind persoanele cu handicap sunt necesare pentru a alcătui o imagine de ansamblu a situației persoanelor cu handicap în Europa și că aceste date statistice și de cercetare permit elaborarea și punerea în aplicare a unor politici avizate pentru persoanele cu handicap la toate nivelurile de guvernare. Consiliul invită statele membre și Comisia, în concordanță cu competențele lor, să se asigure că se vor începe eforturile de elaborare a unei strategii europene pentru persoanele cu handicap care să continue actualul Plan european de acțiune pentru persoanele cu handicap 2004-2010, inclusiv prin evaluarea modului în care măsurile naționale reflectă angajamentele Comunității Europene și statelor membre de a pune în aplicare integral Convenția ONU la nivel european, precum și prin analizarea posibilității de a stabili obiective naționale coerente și comparabile în acest scop.

(3)

Este necesar un set de date complete și comparabile privind încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, pentru a monitoriza progresele în privința aplicării articolului 27 din Convenția ONU și realizarea obiectivelor Strategiei europene pentru persoanele cu handicap, precum și pentru a examina evoluția participării pe piața muncii a acestora.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 365/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă anii 2010, 2011 și 2012, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă, prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (3) cuprinde un modul ad hoc privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap. Ar trebui stabilită lista variabilelor pentru acest modul.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista detaliată a variabilelor care vor fi colectate în 2011 prin modulul ad hoc privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap se stabilește în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 77, 14.3.1998, p. 3.

(2)  JO C 75, 26.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 112, 24.4.2008, p. 22.


ANEXĂ

ANCHETĂ PRIN SONDAJ PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

Specificarea modulului ad hoc pentru 2011 privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap

1.

Statele membre și regiunile în cauză: toate.

2.

Variabilele se codifică după cum urmează:

Codurile variabilelor anchetei prin sondaj privind forța de muncă din coloana „Filtru” se referă la anexa III la Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință (1).

Nume

Coloană

Cod

Descriere

Filtru

HEALTHMA

197-198

 

Tipul problemei de sănătate sau al bolii de lungă durată (cod corespunzător primului tip principal)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani

01

Probleme la nivelul brațelor sau mâinilor (inclusiv artrită sau reumatism)

02

Probleme la nivelul membrelor inferioare sau labei piciorului (inclusiv artrită sau reumatism)

03

Probleme la nivelul spatelui sau gâtului (inclusiv artrită sau reumatism)

04

Cancer

05

Probleme la nivelul pielii, inclusiv reacții alergice și desfigurări grave

06

Probleme cardiace, de tensiune arterială sau circulatorii

07

Probleme la nivelul cutiei toracice sau probleme respiratorii, inclusiv astmă sau bronșită

08

Probleme ale stomacului, ale ficatului, ale rinichilor sau ale aparatului digestiv

09

Diabet

10

Epilepsie (inclusiv convulsii)

11

Dureri de cap severe, precum migrenele

12

Dificultăți de învățare (tulburări la citit, de scriere sau tulburări ale abilităților matematice)

13

Anxietate cronică

14

Depresie

15

Alte probleme mintale, nervoase sau emoționale

16

Alte boli progresive (inclusiv scleroza multiplă, HIV, boala Alzheimer, boala Parkinson)

17

Alte probleme de sănătate de lungă durată

18

Nicio problemă de sănătate sau boală de lungă durată

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

HEALTHSE

199-200

 

Tipul problemei de sănătate sau al bolii de lungă durată (cod corespunzător celui de al doilea tip principal)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și HEALTHMA = 1-17

01

Probleme la nivelul brațelor sau mâinilor (inclusiv artrită sau reumatism)

02

Probleme la nivelul membrelor inferioare sau labei piciorului (inclusiv artrită sau reumatism)

03

Probleme la nivelul spatelui sau gâtului (inclusiv artrită sau reumatism)

04

Cancer

05

Probleme la nivelul pielii, inclusiv reacții alergice și desfigurări grave

06

Probleme cardiace, de tensiune arterială sau circulatorii

07

Probleme la nivelul cutiei toracice sau probleme respiratorii, inclusiv astmă sau bronșită

08

Probleme ale stomacului, ale ficatului, ale rinichilor sau ale aparatului digestiv

09

Diabet

10

Epilepsie (inclusiv convulsii)

11

Dureri de cap severe, precum migrenele

12

Dificultăți de învățare (tulburări la citit, de scriere sau tulburări ale abilităților matematice)

13

Anxietate cronică

14

Depresie

15

Alte probleme mintale, nervoase sau emoționale

16

Alte boli progresive (inclusiv scleroza multiplă, HIV, boala Alzheimer, boala Parkinson)

17

Alte probleme de sănătate de lungă durată

18

Nicio altă problemă de sănătate sau boală de lungă durată

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

DIFFICMA

201-202

 

Prima dificultate în îndeplinirea unor activități de bază (codul celei mai importante dificultăți)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani

01

Vedere, chiar dacă poartă ochelari

02

Auz, chiar dacă utilizează o proteză auditivă

03

Mers, urcarea scărilor

04

Șezut sau stat în picioare

05

Memorie, concentrare

06

Comunicare, de exemplu a înțelege sau a fi înțeles

07

Apucarea cu mâna sau întinderea membrelor

08

Ridicarea și purtarea obiectelor

09

Aplecarea

10

A ține, a strânge sau a întoarce

11

Niciuna

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

DIFFICSE

203-204

 

A doua dificultate în îndeplinirea unei activități de bază (codul celei de a doua dificultăți ca importanță)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și DIFFICMA = 1-10

01

Vedere, chiar dacă poartă ochelari

02

Auz, chiar dacă utilizează o proteză auditivă

03

Mers, urcarea scărilor

04

Șezut sau stat în picioare

05

Memorie, concentrație

06

Comunicare, de exemplu a înțelege sau a fi înțeles

07

Apucarea cu mâna sau întinderea membrelor

08

Ridicarea și purtarea obiectelor

09

Aplecarea

10

A ține, a strânge sau a întoarce

11

Niciuna

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

LIMHOURS

205

 

Problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile) sau dificultatea (dificultățile) determină o limitare a numărului de ore săptămânale în care persoana poate lucra

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da, problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile)

2

Da, dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

3

Da, ambele, problema (problemele) de sănătate/boala (bolile) și dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

4

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

LIMTYPEW

206

 

Problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile) sau dificultatea (dificultățile) determină o limitare în privința tipului de muncă pe care persoana o poate desfășura (de exemplu, probleme în legătură cu transportul de greutăți mari, munca în exterior, faptul de a rămâne așezat pentru mult timp)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da, problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile)

2

Da, dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

3

Da, ambele, problema (problemele) de sănătate/boala (bolile) și dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

4

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

LIMTRANS

207

 

Problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile) sau dificultatea (dificultățile) determină o limitare în privința deplasării către și de la locul de muncă

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da, problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile)

2

Da, dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

3

Da, ambele, problema (problemele) de sănătate/boala (bolile) și dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

4

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

NEEDHELP

208

 

Ca urmare a problemei (problemelor) de sănătate sau a dificultății (dificultăților) în îndeplinirea anumitor activități, persoana are nevoie de (persoană neîncadrată în muncă)/utilizează (persoană încadrată în muncă) asistență personală pentru a putea să lucreze

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da

2

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

NEEDADAP

209

 

Ca urmare a problemei (problemelor) de sănătate sau a dificultății (dificultăților) în îndeplinirea anumitor activități, persoana are nevoie de (persoană neîncadrată în muncă)/utilizează (persoană încadrată în muncă) echipamente speciale sau adaptări ale locului de muncă pentru a putea să lucreze

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da

2

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

NEEDORGA

210

 

Ca urmare a problemei (problemelor) de sănătate sau a dificultății (dificultăților) în îndeplinirea anumitor activități, persoana are nevoie de (persoană neîncadrată în muncă)/utilizează (persoană încadrată în muncă) condiții de lucru speciale care să-i permită să lucreze (precum ocupații sedentare, muncă la distanță, timp de lucru flexibil sau o muncă mai puțin obositoare)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da

2

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

LIMREAS

211-212

 

Principalul motiv al limitării în desfășurarea muncii (număr de ore, tip de activitate, deplasarea către și de la locul de muncă) ce nu sunt cauzate de problemele de sănătate/bolile de lungă durată sau de dificultăți în îndeplinirea unor activități de bază

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani

01

Lipsă de calificări/experiență

02

Lipsa unor posibilități de angajare potrivite

03

Lipsă sau posibilități reduse de transport către și de la locul de muncă

04

Lipsă de flexibilitate a angajatorului

05

Afectează dreptul la prestații

06

Responsabilități familiale/de îngrijire

07

Motive personale

08

Alte motive

09

Nicio limitare în desfășurarea muncii

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns


Nume

Coloană

Cod

Descriere

Filtru

 

213/218

 

Factor de ponderare pentru modulul ad hoc din 2010 (opțional)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani

0000-9999

Coloanele 213-216 conțin numere întregi

00-99

Coloanele 217-218 conțin decimale


(1)  JO L 114, 26.4.2008, p. 57.


17.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 318/2010 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2010

de modificare pentru a 124-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Quaida și cu talibanii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 29 martie 2010, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine numele unei persoane fizice din lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

João VALE DE ALMEIDA

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Azahari Husin. Titlu: Dr. Adresa: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Data nașterii: 14.9.1957. Locul nașterii: Negeri Sembilan, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: A 11512285. Număr național de identificare: 570914-05- 5411. Alte informații: presupus a fi decedat în 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”


17.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 318/2010 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

87,5

MA

80,1

TN

109,3

TR

111,1

ZZ

97,0

0707 00 05

MA

93,5

TR

124,4

ZZ

109,0

0709 90 70

MA

49,0

TR

99,2

ZZ

74,1

0805 10 20

EG

51,1

IL

52,2

MA

52,7

TN

56,0

TR

64,0

ZZ

55,2

0805 50 10

EG

66,0

TR

60,3

ZA

64,4

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

90,3

BR

85,3

CA

111,7

CL

85,8

CN

86,7

MK

22,1

NZ

105,3

US

135,1

UY

72,5

ZA

81,8

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

86,3

CN

50,4

ZA

105,4

ZZ

82,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

17.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/14


DECIZIA COMISIEI

din 16 aprilie 2010

de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la apariția unui focar de gripă aviară cu virus de subtip H5N1 înalt patogen la păsările domestice din România

[notificată cu numărul C(2010) 2348]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/218/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (3), în special articolul 18 primul paragraf,

având în vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (4), în special articolul 63 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/415/CE a Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/135/CE (5) prevede aplicarea anumitor măsuri de protecție pentru a preveni răspândirea bolii, inclusiv stabilirea unor zone A și B ca urmare a suspectării sau confirmării unui focar de gripă aviară. Zonele respective sunt incluse în tabelul din anexa la decizia respectivă.

(2)

Ca urmare a confirmării izbucnirii unui focar de gripă aviară cu virus înalt patogen de subtip H5N1 în România, acest stat membru a luat măsuri de protecție în temeiul Deciziei 2006/415/CE, incluzând stabilirea unor zone A și B, în conformitate cu articolul 4 din decizia respectivă.

(3)

Decizia 2010/158/UE a Comisiei din 16 martie 2010 privind anumite măsuri provizorii de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările domestice din România (6) a fost adoptată ca urmare a apariției unui focar de gripă aviară în România. Respectiva decizie stabilește zonele în care se aplică măsurile de protecție prevăzute în Decizia 2006/415/CE, precum și perioada de aplicare a măsurilor respective.

(4)

Respectivele măsuri provizorii de protecție au fost reexaminate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(5)

De la adoptarea Deciziei 2010/158/UE a fost confirmat un nou focar, într-o zonă care face deja obiectul unor măsuri provizorii de protecție. Prin urmare, este adecvat să se țină cont de apariția noului focar în definirea dimensiunii zonei A și a perioadei de aplicare a măsurilor de protecție, care acum ar trebui confirmate.

(6)

Prin urmare, anexa la Decizia 2006/415/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

În interesul clarității legislației Uniunii, Decizia 2010/158/UE ar trebui abrogată formal.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2006/415/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia 2010/158/UE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 aprilie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 164, 16.6.2006, p. 51.

(6)  JO L 67, 17.3.2010, p. 10.


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA A

Zona A, astfel cum a fost stabilită în conformitate cu articolul 4 alineatul (2):

Codul ISO al țării

Stat membru

Zona A

Aplicabil până la [în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Codul

(dacă este disponibil)

Denumire

RO

România

00038

Zona care cuprinde:

17.4.2010

Zona de protecție:

Letea

Zona de supraveghere:

C.A. Rosetti

Sfiștofca

Cardon

RO

România

00038

Zona de protecție:

Plauru

27.4.2010

PARTEA B

Zona B, astfel cum a fost stabilită în conformitate cu articolul 4 alineatul (2):

Codul ISO al țării

Stat membru

Zona B

Aplicabil până la [în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Codul

(dacă este disponibil)

Denumire

RO

România

00038

Zonele din județul Tulcea, altele decât cele menționate în partea A.

27.4.2010”


17.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/16


DECIZIA COMISIEI

din 16 aprilie 2010

de abrogare a Deciziei 2006/236/CE privind condițiile speciale care reglementează produsele pescărești importate din Indonezia și destinate consumului uman

[notificată cu numărul C(2010) 2354]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/219/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (1), în special articolul 22 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (2), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/236/CE a Comisiei din 21 martie 2006 privind condițiile speciale care reglementează produsele pescărești importate din Indonezia și destinate consumului uman (3) a fost adoptată în urma inspecțiilor Comisiei Europene efectuate în Indonezia, care au relevat lipsuri grave în materie de igienă în manipularea produselor pescărești în țara terță respectivă.

(2)

Decizia 2006/236/CE a fost modificată prin Decizia 2008/660/CE a Comisiei (4), care a eliminat cerința de analiză a produselor pescărești originare din Indonezia în vederea detectării prezenței histaminei și a metalelor grele în produsele de acvacultură.

(3)

Decizia 2006/236/CE prevede că statele membre trebuie să se asigure că fiecare lot de produse pescărești, altele decât produsele de acvacultură, importate din Indonezia face obiectul controalelor necesare pentru a garanta că produsele respective nu depășesc anumite conținuturi maxime de metale grele.

(4)

Decizia 2006/236/CE prevede, de asemenea, că respectiva decizie trebuie să fie revizuită în funcție de garanțiile prezentate de autoritățile indoneziene competente și de rezultatele analizelor efectuate de statele membre.

(5)

Rezultatele analizelor efectuate de statele membre asupra produselor pescărești importate din Indonezia sunt favorabile în ceea ce privește metalele grele. În plus, Indonezia a furnizat acum Comisiei garanțiile corespunzătoare. Prin urmare, nu mai este necesar controlul fiecărui lot de produse pescărești în vederea detectării prezenței metalelor grele.

(6)

Prin urmare, Decizia 2006/236/CE ar trebui abrogată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2006/236/CE se abrogă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 aprilie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 83, 22.3.2006, p. 16.

(4)  JO L 215, 12.8.2008, p. 6.


17.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/17


DECIZIA COMISIEI

din 16 aprilie 2010

privind măsurile de urgență aplicabile transporturilor de produse de piscicultură importate din Indonezia și destinate consumului uman

[notificată cu numărul C(2010) 2358]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/220/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Rezultatele unei inspecții efectuate de Comisie în Indonezia în noiembrie 2009 au relevat existența unor deficiențe ale sistemului de control a reziduurilor în cazul animalelor de acvacultură și a produselor de piscicultură și lipsa dotărilor de laborator corespunzătoare pentru detectarea reziduurilor de anumite substanțe farmacologic active în animalele de acvacultură și în produsele de piscicultură, astfel cum prevede Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor substanțe și a reziduurilor acestora în animale vii și în produse de origine animală și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (2) și Decizia 2002/657/CE a Comisiei din 14 august 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului privind funcționarea metodelor de analiză și interpretarea rezultatelor (3).

(2)

În consecință, există un risc ca produsele de piscicultură destinate consumului uman importate din Indonezia să conțină reziduuri de anumite substanțe farmacologic active utilizate în combaterea unor boli sau pentru a crește producția de animale de acvacultură, reziduuri care pot fi dăunătoare sănătății umane. Aceste substanțe sunt în special: cloramfenicolul, nitrofurani și tetracicline. Prin urmare ar trebui luate măsuri de reducere a riscului respectiv. Ar trebui ca măsurile să fie proporționale și să nu genereze restricționarea comerțului mai mult decât e necesar, pentru a se obține un înalt nivel de protecție a consumatorilor.

(3)

Dacă o parte semnificativă a produselor de acvacultură importate din Indonezia este supusă unor teste obligatorii în vederea depistării reziduurilor relevante înainte de introducerea respectivelor produse pe piață, riscul ca transporturile care conțin reziduuri să fie introduse pe piață se reduce, se vor genera informații mai exacte privind nivelul efectiv de contaminare cu reziduuri a produselor pescărești provenite din Indonezia, iar producătorii din Indonezia vor fi descurajați să utilizeze substanțele incorect sau ilicit.

(4)

Este necesar să se stabilească cerințe uniforme de testare a transporturilor de produse de piscicultură importate din Indonezia care să corespundă unui nivel minim definit, deoarece produsele pot fi importate prin intermediul mai multor state membre.

(5)

Statele membre trebuie să raporteze Comisiei detectarea prezenței de substanțe farmacologic active a căror utilizare la animalele de la care se obțin alimente nu este autorizată de Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4) sau a prezenței de reziduuri de substanțe farmacologic active în concentrații care depășesc limitele maxime pentru reziduuri stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009, prin intermediul Sistemului de alertă rapidă înființat prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și să trimită cu regularitate rapoarte privind toate testele efectuate, pentru a pune la dispoziția Comisiei informațiile necesare pentru a evalua dacă este cazul ca această măsură provizorie să fie menținută sau modificată ținând cont de informațiile primite.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică transporturilor de produse de piscicultură importate din Indonezia și destinate consumului uman.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură, folosindu-se de planuri de eșantionare corespunzătoare, prelevarea de eșantioane din cel puțin 20 % din transporturile la care se face referire la articolul 1, care sunt prezentate în vederea importării la punctele de control la frontieră situate pe teritoriul lor.

(2)   Eșantioanele prelevate în temeiul alineatului (1) se supun testelor analitice în vederea detectării reziduurilor de substanțe farmacologic active definite la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, în special ale cloramfenicolului, metaboliților nitrofuranilor și tetraciclinelor (cel puțin ale tetraciclinei, oxitetraciclinei și clortetraciclinei).

Articolul 3

Transporturile din care s-au prelevat eșantioane în temeiul articolului 2 alineatul (1) se păstrează sub control oficial de către autoritatea competentă a statului membru în cauză până la finalizarea testelor analitice. Respectivele transporturi pot fi introduse pe piață doar dacă rezultatele testelor analitice confirmă faptul că transporturile respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 470/2009.

Articolul 4

(1)   Statele membre informează imediat Comisia cu privire la rezultatele testelor analitice dacă respectivele teste relevă:

(a)

prezența oricărei substanțe farmacologic active încadrată în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) literele (a), (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 într-un nivel de concentrație care depășește limita maximă pentru reziduuri stabilită în temeiul respectivului regulament; sau

(b)

prezența de substanțe farmacologic active neîncadrate în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) literele (a), (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, cu excepția situației în care s-a stabilit un reper de acțiune pentru substanța respectivă în temeiul prezentului regulament sau al Deciziei 2002/657/CE a Comisiei din 12 august 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului privind funcționarea metodelor de analiză și interpretarea rezultatelor (5), iar concentrația de reziduuri nu este egală cu sau mai mare decât respectivul reper de acțiune.

Rezultatele testelor respective se trimit Comisiei prin intermediul Sistemului de alertă rapidă înființat prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2)   Statele membre pregătesc trimestrial un raport conținând toate rezultatele tuturor testelor analitice efectuate în precedentele trei luni asupra transporturilor de produse de piscicultură provenite din Indonezia și destinate consumului uman.

Rapoartele respective se transmit Comisiei în cursul lunii următoare fiecărei perioade (în aprilie, iulie, octombrie și ianuarie).

Articolul 5

Toate cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei decizii intră în sarcina expeditorului, a destinatarului sau a agentului lor.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 aprilie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(3)  JO L 221, 17.8.2002, p. 8.

(4)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(5)  JO L 221, 17.8.2002, p. 8.