ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.088.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 88

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
8 aprilie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia 2010/199/PESC a Consiliului din 22 martie 2010 privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Muntenegru privind participarea Muntenegrului la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația Atalanta)

1

Acord între Uniunea Europeană și Muntenegru privind participarea Muntenegrului la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația Atalanta)

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 291/2010 al Comisiei din 31 martie 2010 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 437/2009, (CE) nr. 438/2009 și (CE) nr. 1064/2009 în ceea ce privește regimul de destinație finală prevăzut pentru importul anumitor produse agricole în cadrul contingentelor tarifare

9

 

 

Regulamentul (UE) nr. 292/2010 al Comisiei din 7 aprilie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

11

 

 

DECIZII

 

 

2010/200/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

13

 

 

2010/201/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

14

 

 

2010/202/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

15

 

 

2010/203/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

16

 

 

2010/204/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

17

 

 

2010/205/UE

 

*

Decizia Comisiei din 31 martie 2010 cu privire la chestionarul de raportare asociat Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 1955]  ( 1 )

18

 

 

2010/206/UE

 

*

Decizia Comisiei din 6 aprilie 2010 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizațiilor provizorii acordate pentru noua substanță activă FEN 560 [notificată cu numărul C(2010) 1974]  ( 1 )

21

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

 

2010/207/CE

 

*

Decizia Consiliului din 16 noiembrie 2009 privind poziția Comunității referitoare la participarea în cadrul Comitetului consultativ CARIFORUM-CE prevăzută în Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte și privind selecția reprezentanților organizațiilor situate în partea CE

23

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/1


DECIZIA 2010/199/PESC A CONSILIULUI

din 22 martie 2010

privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Muntenegru privind participarea Muntenegrului la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația Atalanta)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37, și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218 alineatele (5) și (6),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 10 noiembrie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/851/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1) (operația Atalanta).

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din respectiva acțiune comună prevede că modalitățile detaliate privind participarea statelor terțe fac obiectul unor acorduri care urmează să fie încheiate în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(3)

În urma deciziilor Comitetului politic și de securitate (COPS) din 21 aprilie 2009 privind acceptarea contribuțiilor țărilor terțe la operația Atalanta (ATALANTA/2/2009) (2) și instituirea unui Comitet al contribuitorilor (ATALANTA/3/2009) (3), a fost negociat un acord între Uniunea Europeană și Muntenegru cu privire la participarea Muntenegrului la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația Atalanta) („acordul”).

(4)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene, Acordul între Uniunea Europeană și Muntenegru privind participarea Muntenegrului la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația Atalanta) („acordul”).

Textul acordului se atașează prezentei decizii.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul prin care Uniunea Europeană își asumă obligații.

Articolul 3

Notificarea prevăzută la articolul 10 alineatul (1) din acord (4) se efectuează, în numele Uniunii, de către președintele Consiliului.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 martie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 109, 30.4.2009, p. 52.

(3)  JO L 112, 6.5.2009, p. 9 și addendum în JO L 119, 14.5.2009, p. 40.

(4)  Secretariatul General al Consiliului va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene data intrării în vigoare a acordului.


TRADUCERE

ACORD

între Uniunea Europeană și Muntenegru privind participarea Muntenegrului la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația Atalanta)

UNIUNEA EUROPEANĂ (UE),

pe de o parte, și

MUNTENEGRU,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE:

adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene a Acțiunii comune 2008/851/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1) (operația Atalanta), modificată prin Decizia 2009/907/PESC a Consiliului (2),

invitația adresată Muntenegrului de către UE de a participa la operația condusă de UE,

finalizarea cu succes a procesului de constituire a forțelor și recomandarea formulată de către comandantul operației UE și de către Comitetul Militar al UE în vederea unui acord cu privire la participarea forțelor Muntenegrului la operația condusă de UE,

Decizia Comitetului politic și de securitate ATALANTA/2/2009 din 21 aprilie 2009 privind acceptarea contribuțiilor țărilor terțe la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (3) și Decizia Comitetului politic și de securitate ATALANTA/3/2009 din 21 aprilie 2009 privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (4), ambele modificate prin Decizia Comitetului politic și de securitate ATALANTA/7/2009 (5),

Decizia Muntenegru din 13 august 2009 de a participa la operația Atalanta,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Participarea la operație

(1)   Muntenegru se asociază la Acțiunea comună 2008/851/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația Atalanta), modificată prin Decizia 2009/907/PESC, precum și la orice decizie ulterioară prin care Consiliul Uniunii Europene hotărăște extinderea operației, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și cu oricare alte dispoziții de punere în aplicare necesare.

(2)   Contribuția Muntenegru la forța navală condusă de Uniunea Europeană (EUNAVFOR) nu aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii Europene.

(3)   Muntenegru se asigură că forțele sale și personalul său care participă la operația Atalanta își îndeplinesc misiunea în conformitate cu:

Acțiunea comună 2008/851/PESC și cu alte posibile modificări ulterioare ale acesteia;

planul de operații;

orice măsuri de punere în aplicare.

(4)   Personalul și forțele detașate în cadrul operației de către Muntenegru își îndeplinesc sarcinile și acționează exclusiv în interesul operației Atalanta.

(5)   Muntenegru îl informează în timp util pe comandantul operației UE cu privire la orice modificare referitoare la participarea sa la operație.

Articolul 2

Statutul forțelor

(1)   Statutul personalului și al forțelor cu care Muntenegru contribuie la operația Atalanta este guvernat de dispozițiile privind statutul forțelor convenit între Uniunea Europeană și Somalia, Djibouti sau orice altă țară din regiune cu care se încheie un astfel de acord în vederea realizării obiectivelor operației sau de declarația unilaterală privind statutul forțelor formulată de Kenya, Seychelles sau orice țară din regiune care formulează o astfel de declarație în vederea realizării obiectivelor operației.

(2)   Statutul forțelor detașate și al personalului detașat pe lângă comandamentul sau elementele de comandă situate în afara zonei operației comune este reglementat prin acorduri între statul-gazdă al comandamentului și al elementelor de comandă în cauză și Muntenegru.

(3)   Fără a aduce atingere acordurilor și declarațiilor privind statutul forțelor menționat la alineatele (1) și (2), Muntenegru își exercită jurisdicția asupra forțelor proprii și personalului propriu care participă la operația Atalanta.

(4)   Muntenegru răspunde de soluționarea oricăror pretenții legate de participarea la operația Atalanta, formulate de către un membru al forțelor sau personalului său sau care îl privește pe acesta. Muntenegru răspunde de introducerea oricărei acțiuni, în special judiciare sau disciplinare, împotriva oricărui membru al forțelor sau personalului său, în conformitate cu legislația și reglementările sale.

(5)   Muntenegru se angajează să prezinte o declarație cu privire la renunțarea la pretenții împotriva oricărui stat participant la operația Atalanta și să o depună la semnarea prezentului acord.

(6)   Statele membre ale Uniunii Europene se angajează să prezinte o declarație cu privire la renunțarea la pretenții în ceea ce privește participarea Muntenegrului la operația Atalanta și să o formuleze la semnarea prezentului acord.

Articolul 3

Condițiile privind transferul persoanelor capturate și reținute în vederea urmăririi penale

În situația în care Muntenegru își exercită competențele jurisdicționale asupra persoanelor care au săvârșit sau sunt suspectate de a fi săvârșit acte de piraterie sau jafuri armate în apele teritoriale ale statului de coastă din zona operației, transferul persoanelor capturate în vederea urmăririi penale și reținute de EUNAVFOR și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVOR către Muntenegru, se desfășoară în condițiile prevăzute în anexă, care face parte integrală din prezentul acord.

Articolul 4

Informațiile clasificate

(1)   Muntenegru ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că informațiile clasificate UE sunt protejate în conformitate cu normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene, cuprinse în Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (6), și în conformitate cu orientările ulterioare emise de autoritățile competente, inclusiv de comandantul operației UE.

(2)   Pentru cazurile în care UE și Muntenegru încheie un acord privind procedurile de securitate cu privire la schimbul de informații clasificate, dispozițiile respectivului acord se aplică în contextul operației Atalanta.

Articolul 5

Lanțul de comandă

(1)   Toți membrii forțelor și ai personalului implicați în operația Atalanta rămân în totalitate în subordinea autorităților lor naționale.

(2)   Autoritățile naționale transferă comandantului operației UE comanda și/sau controlul operațional și strategic asupra forțelor și personalului lor. Comandantul operației UE are dreptul să-și delege competențele.

(3)   Muntenegru are aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operației ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene participante la aceasta.

(4)   Comandantul operației UE poate solicita în orice moment – în urma consultării cu Muntenegru – retragerea contribuției Muntenegrului.

(5)   Muntenegru desemnează un Înalt Reprezentant Militar (ÎRM) care să reprezinte contingentul său național în cadrul operației Atalanta. ÎRM se consultă cu comandantul forțelor UE cu privire la toate aspectele legate de operație și este răspunzător de disciplina zilnică a contingentului său.

Articolul 6

Aspecte financiare

(1)   Muntenegru își asumă toate costurile legate de participarea sa la operație, cu excepția acelor costuri care fac obiectul finanțării comune, în conformitate cu instrumentele juridice menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul acord, precum și în Decizia 2008/975/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2008 de înființare a unui mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau de apărare (Athena) (7).

(2)   Operația Atalanta furnizează sprijin logistic contingentului muntenegrean pe baza rambursării cheltuielilor în condițiile prevăzute în convențiile de punere în aplicare menționate la articolul 7. Gestionarea administrativă a costurilor aferente se încredințează mecanismului Athena.

(3)   În cazul decesului, al vătămării corporale, al deteriorării sau al distrugerii provocate persoanelor fizice sau juridice din statul sau statele în care se desfășoară operația, Muntenegru plătește, în cazul stabilirii răspunderii sale, despăgubiri în conformitate cu acordul privind statutul forțelor, în cazul încheierii unui astfel de acord, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (1) din prezentul acord.

Articolul 7

Convenții de punere în aplicare a prezentului acord

Orice convenții de natură tehnică și administrativă necesare punerii în aplicare a prezentului acord se încheie între Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sau comandantul operației UE și autoritățile competente din Muntenegru.

Articolul 8

Nerespectarea obligațiilor

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile prevăzute în articolele precedente, cealaltă parte are dreptul de a denunța prezentul acord printr-o notificare trimisă cu o lună înainte.

Articolul 9

Soluționarea diferendelor

Diferendele privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează între părți pe cale diplomatică.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a primei luni după data la care părțile și-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne necesare în acest scop.

(2)   Prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării.

(3)   Prezentul acord rămâne în vigoare pe durata participării Muntenegrului la operație.

(4)   Încetarea prezentului acord nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care rezultă din aplicarea prezentului acord înainte de încetare, inclusiv drepturile oricărei persoane transferate, pe perioada detenției sau a urmăririi penale de către Muntenegru.

După încetarea operației, toate drepturile EUNAVFOR, astfel cum sunt definite în anexa la prezentul acord, pot fi exercitate de către orice persoană sau entitate desemnată de statul care exercită Președinția Consiliului UE. Persoana sau entitatea desemnată pot fi, între altele, un agent diplomatic sau un funcționar consular al respectivului stat acreditat în Muntenegru. După încetarea operației, toate notificările care ar fi fost transmise EUNAVFOR în temeiul prezentului instrument vor fi transmise statului care exercită Președinția Consiliului UE.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și patru martie două mii zece, în limba engleză, în duplicat.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru Muntenegru


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33; corectată în JO L 253, 25.9.2009, p. 18.

(2)  JO L 322, 9.12.2009, p. 27.

(3)  JO L 109, 30.4.2009, p. 52.

(4)  JO L 112, 6.5.2009, p. 9 și addendum în JO L 119, 14.5.2009, p. 40.

(5)  JO L 270, 15.10.2009, p. 19.

(6)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.

(7)  JO L 345, 23.12.2008, p. 96.

ANEXĂ

DISPOZIȚII PRIVIND CONDIȚIILE ȘI MODALITĂȚILE DE TRANSFER AL PERSOANELOR SUSPECTATE DE COMITEREA UNOR ACTE DE PIRATERIE SAU A UNOR ACTE DE JAF ARMAT ÎN APELE TERITORIALE ALE UNUI STAT DE COASTĂ DIN ZONA OPERAȚIEI ȘI REȚINUTE DE FORȚA NAVALĂ CONDUSĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ (EUNAVFOR), PRECUM ȘI AL BUNURILOR CONFISCATE AFLATE ÎN POSESIA EUNAVFOR, DE LA EUNAVFOR CĂTRE MUNTENEGRU, PRECUM ȘI PRIVIND TRATAMENTUL ACESTORA DUPĂ UN ASTFEL DE TRANSFER

1.   Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„piraterie” înseamnă actele de piraterie astfel cum sunt definite la articolul 101 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării;

(b)

„jaf armat” înseamnă actele definite la litera (a) atunci când sunt săvârșite în apele teritoriale ale unui stat de coastă în zona operației;

(c)

„persoană transferată” înseamnă orice persoană suspectată de a intenționa să comită, de a comite sau de a fi comis acte de piraterie sau de jaf armat transferată de EUNAVFOR către Muntenegru în temeiul prezentului acord.

2.   Principii generale

(a)

Muntenegru poate accepta, la cererea EUNAVFOR, transferul persoanelor reținute de EUNAVFOR în legătură cu pirateria și cu jaful armat, precum și al bunurilor asociate acestora confiscate de EUNAVFOR și poate încredința aceste persoane și bunuri autorităților sale competente în scopul cercetării și urmăririi penale.

(b)

Atunci când acționează în temeiul prezentului acord, EUNAVFOR transferă persoane exclusiv autorităților care asigură aplicarea legii competente din Muntenegru.

(c)

Muntenegru confirmă că va trata persoanele transferate în temeiul prezentelor dispoziții, atât înainte, cât și după transfer, în mod uman și în conformitate cu obligațiile care decurg din dreptul internațional al drepturilor omului, inclusiv interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane, degradante sau care denotă cruzime, interzicerea reținerii arbitrare și în conformitate cu cerințele desfășurării unui proces echitabil.

3.   Tratamentul, urmărirea penală și judecarea persoanelor transferate

(a)

Orice persoană transferată este tratată în mod uman și nu este supusă torturii sau unui tratament sau pedeapsă inumană, degradantă sau care denotă cruzime, i se asigură cazare și hrană adecvate, accesul la tratament medical și are libertatea de a-și practica cultul religios.

(b)

Orice persoană transferată este adusă cu celeritate în fața judecătorului sau a unui alt funcționar autorizat prin lege să exercite puterea judecătorească, care se pronunță fără întârziere asupra legalității reținerii sale și ordonă eliberarea respectivei persoane în cazul în care reținerea este ilegală.

(c)

Orice persoană transferată are dreptul să fie judecată într-un termen rezonabil sau să fie eliberată.

(d)

Pentru soluționarea oricărei acuzații penale împotriva sa, orice persoană transferată are dreptul la un proces echitabil și public în fața unei instanțe competente, independente și imparțiale instituite prin lege.

(e)

Orice persoană transferată acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până în momentul când i se dovedește, în conformitate cu legea, vinovăția.

(f)

În stabilirea oricărei acuzații penale împotriva sa, orice persoană are dreptul la următoarele garanții minime, în deplină egalitate:

1.

să fie informată cu promptitudine și în detaliu într-o limbă pe care o înțelege cu privire la caracterul și cauza acuzațiilor care îi sunt aduse;

2.

să aibă suficient timp și mijloace pentru a-și pregăti apărarea și pentru a comunica cu avocatul pe care l-a ales;

3.

să fie judecată fără întârzieri nejustificate;

4.

să fie judecată în prezența sa și să se apere singură sau să fie apărată de un avocat la alegerea sa; să fie informată, dacă nu are avocat, de acest drept; și să i se acorde din oficiu un avocat, în cazul în care interesele justiției o cer, în mod gratuit, în orice cauză, în cazul în care nu dispune de mijloace suficiente pentru a-l plăti;

5.

să examineze sau să obțină examinarea tuturor probelor împotriva sa, inclusiv declarațiile în scris depuse de către martori sub jurământ care au dus la capturare și să obțină participarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării;

6.

să fie asistată în mod gratuit de un interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită de instanță;

7.

să nu fie obligată să depună mărturie împotriva sa sau să își recunoască vinovăția.

(g)

Orice persoană transferată condamnată pentru o infracțiune poate ataca sau cere revizuirea hotărârii de condamnare la o instanță superioară în conformitate cu dreptul din Muntenegru.

(h)

Muntenegru nu transferă nicio persoană transferată către un alt stat în scopul cercetării sau urmăririi penale fără consimțământul prealabil al EUNAVFOR.

4.   Pedeapsa cu moartea

Nicio persoană transferată nu poate fi condamnată sau pasibilă de a fi condamnată la pedeapsa cu moartea și nu poate face obiectul aplicării pedepsei cu moartea.

5.   Dosare și notificări

(a)

Orice transfer face obiectul unui document adecvat semnat de un reprezentant al EUNAVFOR și de un reprezentant al autorităților competente care asigură aplicarea legii din Muntenegru.

(b)

EUNAVFOR furnizează Muntenegrului dosarele de reținere referitoare la orice persoană transferată. Aceste dosare includ informații, în măsura posibilului, privind condiția fizică a persoanei transferate în cursul reținerii, momentul transferului către autoritățile Muntenegrului, motivul reținerii, momentul și locul începerii reținerii și orice decizie luată referitoare la reținerea sa.

(c)

Muntenegru răspunde de asigurarea unor evidențe exacte ale tuturor persoanelor transferate, inclusiv, dar fără a se limita la consemnări cu privire la orice bun confiscat, condiția fizică a persoanei, situarea locurilor de reținere, orice acuzație împotriva persoanei și orice decizie semnificativă luată în cursul urmăririi penale și al procesului.

(d)

Aceste consemnări sunt disponibile pentru reprezentanții UE și ai EUNAVFOR pe baza unei cereri în scris adresate Ministerului Afacerilor Externe din Muntenegru.

(e)

În plus, Muntenegru notifică EUNAVFOR locul reținerii oricărei persoane transferate în temeiul prezentului acord, orice deteriorare a condiției fizice a acesteia și orice acuzație de tratament presupus necorespunzător. Reprezentanții UE și EUNAVFOR au acces la orice persoană transferată în temeiul prezentului acord atât timp cât aceste persoane sunt reținute și le pot audia.

(f)

La cererea lor, agențiile umanitare naționale și internaționale pot vizita persoanele transferate în temeiul prezentului acord.

(g)

În scopul asigurării faptului că EUNAVFOR poate oferi rapid asistență Muntenegrului prin participarea martorilor din partea EUNAVFOR și prin furnizarea de dovezi pertinente, Muntenegru notifică EUNAVFOR intenția sa de a iniția proceduri judiciare penale împotriva oricărei persoane transferate și programul administrării și al prezentării probelor.

6.   Asistența EUNAVFOR

(a)

În limita mijloacelor și capacităților sale, EUNAVFOR furnizează toată asistența necesară Muntenegrului în vederea anchetării și a urmării penale a persoanelor transferate.

(b)

În special, EUNAVFOR:

1.

transmite dosarele de reținere redactate în temeiul punctului 5 litera (b) din prezentele dispoziții;

2.

prelucrează orice probă în conformitate cu cerințele autorităților competente ale Muntenegrului, astfel cum s-a convenit în cadrul convențiilor de punere în aplicare descrise la punctul 8;

3.

depune eforturi pentru a obține declarații ale martorilor sau declarații depuse sub jurământ din partea personalului EUNAVFOR implicat în orice incident în legătură cu care persoanele au fost transferate în temeiul prezentelor dispoziții;

4.

transmite toate bunurile relevante confiscate aflate în posesia EUNAVFOR.

7.   Legătura cu alte drepturi ale persoanelor transferate

Niciuna dintre prezentele dispoziții nu urmărește să deroge sau nu poate fi interpretată că derogă de la drepturile pe care o persoană transferată le poate avea în temeiul dreptului intern sau internațional aplicabil.

8.   Convențiile de punere în aplicare

(a)

În sensul aplicării prezentelor dispoziții, chestiunile de ordin operațional, administrativ și tehnic pot face obiectul unor convenții de punere în aplicare care urmează să fie aprobate, pe de o parte, de autoritățile competente din Muntenegru și, pe de altă parte, de autoritățile UE competente, precum și de autoritățile competente ale statelor care pun la dispoziția EUNAVFOR un contingent național.

(b)

Convențiile de punere în aplicare pot avea ca obiect, printre altele:

1.

identificarea autorităților competente care asigură aplicarea legii din Muntenegru cărora EUNAVFOR le poate transfera persoane;

2.

centrele de detenție în care vor fi deținute persoanele transferate;

3.

tratarea documentelor, inclusiv cele legate de obținerea probelor, care sunt transmise autorităților competente care asigură aplicarea legii din Muntenegru la transferul unei persoane;

4.

punctele de contact pentru notificări;

5.

formularele folosite pentru transferuri.


REGULAMENTE

8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 291/2010 AL COMISIEI

din 31 martie 2010

de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 437/2009, (CE) nr. 438/2009 și (CE) nr. 1064/2009 în ceea ce privește regimul de destinație finală prevăzut pentru importul anumitor produse agricole în cadrul contingentelor tarifare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1) și articolul 148, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 437/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar comunitar pentru importul de masculi tineri din specia bovină pentru îngrășare (2), articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 438/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru tauri, vaci și juninci, altele decât cele destinate sacrificării, din anumite rase alpine și montane (3) și articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1064/2009 al Comisiei din 4 noiembrie 2009 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentului tarifar comunitar pentru importul de orz de bere provenit din țări terțe (4) prevăd o supraveghere vamală în cadrul regimului de destinație finală vizat la articolul 166 din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (Codul vamal modernizat) (5).

(2)

Conform tabelului de corespondență inclus în anexa la Regulamentul (CE) nr. 450/2008, articolul 166 este menit să înlocuiască articolul 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (6) care prevedea, de asemenea, supravegherea vamală în cazul în care marfa importată era destinată unui utilizări specifice. Articolul 188 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 prevede însă că, fără a aduce atingere intrării în vigoare a dispozițiilor de punere în aplicare vizate la primul paragraf al alineatului respectiv, articolul 166 din regulamentul menționat se aplică cel târziu de la 24 iunie 2013. Prin urmare, articolul 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 continuă să se aplice până la punerea în aplicare a articolului 166 din Regulamentul (CE) nr. 450/2008.

(3)

Rezultă deci că, în Regulamentele (CE) nr. 437/2009, (CE) nr. 438/2009 și (CE) nr. 1064/2009, ar fi mai adecvat să se înlocuiască trimiterea la articolul 166 din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 printr-o trimitere la articolul 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

(4)

Prin urmare, este oportun să se corecteze Regulamentele (CE) nr. 437/2009, (CE) nr. 438/2009 și (CE) nr. 1064/2009 în consecință.

(5)

Pentru a asigura gestionarea eficace a contingentelor tarifare în cauză și având în vedere că dispozițiile respective nu se modifică pe fond, este oportun ca această rectificare să se aplice la datele de aplicare ale regulamentelor în cauză.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 437/2009 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În temeiul articolului 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (7), animalele importate fac obiectul unei supravegheri vamale care urmărește să garanteze că acestea sunt îngrășate timp de cel puțin o sută douăzeci de zile în unitățile de producție pe care importatorul trebuie să le indice în luna care urmează punerii în liberă circulație a animalelor.

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 438/2009 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (8), animalele importate fac obiectul unei supravegheri vamale, spre a se asigura faptul că nu sunt sacrificate în termen de patru luni de la punerea lor în liberă circulație.

Articolul 3

La articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1064/2009, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (9), orzul importat în temeiul prezentului contingent face obiectul unei supravegheri vamale pentru a se garanta că:

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolele 1 și 2 se aplică de la 1 iulie 2009.

Articolul 3 se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 martie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 128, 27.5.2009, p. 54.

(3)  JO L 128, 27.5.2009, p. 57.

(4)  JO L 291, 7.11.2009, p. 14.

(5)  JO L 145, 4.6.2008, p. 1.

(6)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.”

(8)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.”

(9)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.”


8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/11


REGULAMENTUL (UE) NR. 292/2010 AL COMISIEI

din 7 aprilie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

160,8

JO

96,4

MA

143,8

TN

131,6

TR

133,9

ZZ

133,3

0707 00 05

JO

92,1

MA

106,5

TR

134,8

ZZ

111,1

0709 90 70

MA

71,9

TR

102,7

ZZ

87,3

0805 10 20

EG

54,6

IL

55,9

MA

45,0

TN

47,0

TR

67,7

ZZ

54,0

0805 50 10

IL

66,0

TR

60,4

ZA

71,7

ZZ

66,0

0808 10 80

AR

94,0

BR

83,8

CA

101,3

CL

90,8

CN

83,9

MK

23,6

US

131,3

UY

74,3

ZA

79,7

ZZ

84,7

0808 20 50

AR

94,6

CL

111,5

CN

52,3

ZA

102,5

ZZ

90,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/13


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 martie 2010

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2010/200/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați care sunt afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)

La 23 septembrie 2009, Lituania a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările care au avut loc în sectorul construcției de clădiri. Având în vedere faptul că această cerere îndeplinește condițiile privind stabilirea contribuției financiare, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 118 893 EUR.

(5)

Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat în vederea acordării unei contribuții financiare ca răspuns la cererea depusă de Lituania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 1 118 893 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 9 martie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. Á. MORATINOS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/14


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 martie 2010

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2010/201/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați care sunt afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

La 13 august 2009, Germania a depus o cerere de mobilizare a FEG privind disponibilizările din sectorul automobilelor, iar până la 23 octombrie 2009 a transmis informații suplimentare. Având în vedere faptul că această cerere îndeplinește condițiile privind stabilirea contribuției financiare prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, Comisia propune mobilizarea sumei de 6 199 341 EUR.

(5)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Germania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 6 199 341 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 9 martie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. Á. MORATINOS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/15


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 martie 2010

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2010/202/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați care sunt afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

La 23 iulie 2009, Lituania a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările care au avut loc la „Snaigė” plc și la doi dintre furnizorii săi. Având în vedere faptul că această cerere îndeplinește condițiile privind stabilirea contribuției financiare, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, Comisia propune mobilizarea sumei de 258 163 EUR.

(5)

Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat în vederea unei contribuții financiare ca răspuns la cererea depusă de Lituania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 258 163 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 9 martie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. Á. MORATINOS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/16


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 martie 2010

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2010/203/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați care sunt afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

La 23 septembrie 2009, Lituania a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările care au avut loc în sectorul fabricării mobilei, iar până la 16 octombrie 2009 a transmis informații suplimentare. Având în vedere faptul că această cerere îndeplinește condițiile privind stabilirea contribuției financiare prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, Comisia propune mobilizarea sumei de 662 088 EUR.

(5)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Lituania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 662 088 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 martie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/17


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 martie 2010

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2010/204/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați care sunt afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

La 23 septembrie 2009, Lituania a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările din sectorul produselor textile. Având în vedere faptul că această cerere îndeplinește condițiile privind stabilirea contribuției financiare prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, Comisia propune mobilizarea sumei de 523 481 EUR.

(5)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Lituania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 523 481 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 martie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/18


DECIZIA COMISIEI

din 31 martie 2010

cu privire la chestionarul de raportare asociat Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului

[notificată cu numărul C(2010) 1955]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/205/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului (1), în special articolul 16,

având în vedere Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (2),

întrucât:

(1)

Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 prevede întocmirea unui raport privind implementarea regulamentului, pe baza informațiilor din ultimii trei ani de raportare, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 166/2006.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 prevede că raportul trebuie întocmit pe baza unui chestionar redactat de Comisie, asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din regulament.

(3)

Primul raport cuprinde perioada 2007-2009.

(4)

Măsurile vizate de prezenta decizie sunt conforme avizului exprimat de comitet, în conformitate cu articolul 19 din regulament,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre utilizează chestionarul de raportare din anexa la prezenta decizie ca bază pentru întocmirea raportului ce urmează a fi transmis Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 166/2006.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 martie 2010.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 33, 4.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48.


ANEXĂ

CHESTIONAR DE RAPORTARE

Informații suplimentare ce trebuie raportate de statele membre în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului

Note generale:

Chestionarul cuprinde întrebările la care trebuie să răspundă statele membre referitor la implementarea Regulamentului E-PRTR în ultimii trei ani de raportare.

Statele membre pun la dispoziție răspunsurile la chestionar în format electronic.

1.   DESCRIERE GENERALĂ

Descrieți pe scurt procesul prin care a fost elaborat acest raport, inclusiv informații cu privire la tipul de autorități publice care și-au adus contribuția la realizarea lui.

2.   MĂSURI LEGISLATIVE PRIN CARE SE INSTITUIE SISTEMUL PRTR (ARTICOLELE 5 ȘI 20)

Enumerați măsurile legislative, reglementare sau de alt tip, prin care se instituie registrul european al poluanților emiși și transferați.

Descrieți în special măsurile adoptate de statele membre conform dispozițiilor articolului 20 pentru a se asigura că normele privind sancțiunile sunt eficiente, proporționale și disuasive, precum și experiența aplicării acestora.

3.   CERINȚE DE RAPORTARE, IDENTIFICAREA UNITĂȚII, AUTORITĂȚILE COMPETENTE ȘI DATELE CARE TREBUIE RAPORTATE (ARTICOLUL 5)

Enumerați măsurile legislative, reglementare sau de alt tip, prin care se instituie cerințele de raportare pentru PRTR.

Descrieți în special autoritățile competente desemnate să identifice unitățile E-PRTR și să colecteze informații privind poluanții emiși din surse punctiforme. Folosind formularul de mai jos, vă rugăm să descrieți cerințele de raportare și să indicați traseul colectării de date PRTR în țara dumneavoastră, precizând tipul instituțiilor implicate și partea operațiunilor de validare pentru care acestea sunt responsabile.

 

Validarea procesului de către instituție

 

Unitate: …

 

Autorități locale: …

 

Autoritatea regională: …

 

Autoritatea națională: …

 

Ministerul Mediului: …

4.   PRACTICA DE RAPORTARE RPTR (ARTICOLUL 5)

Pentru fiecare ciclu de raportare desfășurat de la ultimul chestionar de raportare, vă rugăm precizați:

(a)

termenele limită de raportare către autoritatea competentă;

(b)

dificultăți întâmpinate la respectarea termenelor de raportare; precizați dacă au fost respectate, în practică, termenele stabilite pentru raportarea datelor de către unități și pentru punerea informațiilor din registru la dispoziția publicului și, dacă au existat întârzieri, motivele acestora;

(c)

proporția raportării electronice în comparație cu datele furnizate de operatori în format tipărit și descrierea raportării și instrumentelor disponibile atât operatorilor, cât și autorităților competente;

(d)

dificultățile principale ale operatorilor și autorităților competente în procesul de raportare a datelor PRTR (vă rugăm răspundeți din punctul de vedere al autorităților).

5.   ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII DATELOR [ARTICOLUL 9 ALINEATELE (1), (2) ȘI (3)]

Descrieți normele, procedurile și măsurile de asigurare a calității datelor raportate în temeiul E-PRTR, precum și concluziile care au reieșit în ceea ce privește calitatea datelor raportate.

În special, se prezintă informații privind:

(a)

evaluarea de către autoritățile competente a caracterului complet, a coerenței și credibilității datelor furnizate de operatori;

(b)

metodologiile și procedurile adoptate de autoritățile competente, care au determinat furnizarea unor date calitativ superioare.

6.   ACCESUL PUBLIC LA DATELE PRTR [ARTICOLUL 10 ALINEATUL (2)]

Descrieți modul sau modurile în care se facilitează accesul public la informațiile din registru.

În special, prezentați informații privind:

Măsurile luate în vederea facilitării accesului la registru în locuri accesibile publicului, în cazul în care informațiile din registrul european PRTR nu sunt ușor accesibile publicului prin mijloace electronice directe.

7.   CONFIDENȚIALITATE [ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2), ARTICOLUL 11]

Dacă există informații care se păstrează confidențiale, indicați tipul acestora, motivul (naturii confidențiale) și frecvența păstrării confidențialității lor. În special, prezentați pe scurt:

(a)

tipul datelor care au fost păstrate confidențiale;

(b)

motivele principale pentru invocarea confidențialității;

(c)

numărul de unități pentru Anexa I – Activități cu date confidențiale și numărul total de unități de raportare pentru Anexa I – Activități.

Vă rugăm să prezentați comentarii privind experiența practică și provocările cu care v-ați confruntat în abordarea invocării confidențialității în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în special în ceea ce privește informațiile referitoare la emisii și transferuri, după cum se definește în anexa III.


8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/21


DECIZIA COMISIEI

din 6 aprilie 2010

de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizațiilor provizorii acordate pentru noua substanță activă FEN 560

[notificată cu numărul C(2010) 1974]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/206/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (1) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, Franța a primit în iunie 2003 o solicitare din partea societății Société occitane de fabrications et de technologies în vederea includerii substanței active FEN 560 în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 2004/131/CE a Comisiei (2) a confirmat că dosarul este complet și că poate fi considerat ca îndeplinind, în principiu, cerințele privind datele și informațiile din anexele II și III la directiva în cauză.

(2)

Confirmarea faptului că dosarul este complet a fost necesară pentru a permite examinarea substanței active în detaliu și pentru a oferi statelor membre posibilitatea acordării de autorizații provizorii, pentru perioade de până la trei ani, pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă respectivă, respectând, în același timp, condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE și, în special, condiția cu privire la evaluarea detaliată a substanței active și a produsului de protecție a plantelor, în conformitate cu cerințele prevăzute de directiva respectivă.

(3)

Efectele acestei substanțe active asupra sănătății umane și a mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE, pentru utilizările propuse de solicitant. La 18 februarie 2005, statul membru raportor a prezentat Comisiei proiectul de raport de evaluare.

(4)

În urma prezentării proiectului de raport de evaluare de către statul membru raportor, s-a constat că este necesar ca solicitantul să furnizeze informații suplimentare și ca statul membru raportor să examineze aceste informații și să transmită evaluarea sa. Prin urmare, examinarea dosarului este încă în curs de desfășurare, iar evaluarea nu va putea fi finalizată în termenul prevăzut în Directiva 91/414/CEE, coroborată cu Decizia 2008/353/CE a Comisiei (3).

(5)

Dat fiind că evaluarea nu a evidențiat niciun motiv de preocupare imediată la acea dată, este necesar să se permită statelor membre să prelungească cu o perioadă de douăzeci și patru de luni autorizațiile provizorii acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă în cauză, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din Directiva 91/414/CEE, pentru ca evaluarea dosarului să poată fi continuată. Se așteaptă ca evaluarea și procesul de adoptare a unei decizii privind eventuala includere a FEN 560 în anexa I la directiva respectivă să fie finalizate în termen de 24 de luni.

(6)

De asemenea, Decizia 2008/353/CE ar trebui abrogată deoarece a devenit caducă.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre pot prelungi autorizațiile provizorii acordate produselor de protecție a plantelor care conțin FEN 560 până la 6 aprilie 2012 cel mai târziu.

Articolul 2

Decizia 2008/353/CE este abrogată.

Articolul 3

Prezenta decizie expiră la 6 aprilie 2012.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 aprilie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 37, 10.2.2004, p. 34.

(3)  JO L 117, 1.5.2008, p. 45.


IV Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2009

privind poziția Comunității referitoare la participarea în cadrul Comitetului consultativ CARIFORUM-CE prevăzută în Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte și privind selecția reprezentanților organizațiilor situate în partea CE

(2010/207/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 300 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1)

Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 15 octombrie 2008 și se aplică cu titlu provizoriu de la 29 decembrie 2008.

(2)

Articolul 232 alineatul (2) din acord prevede ca decizia cu privire la participarea în cadrul Comitetului consultativ CARIFORUM-CE (denumit în continuare „Comitetul”) să fie luată de Consiliul mixt CARIFORUM-CE (denumit în continuare „Consiliul mixt”), pentru a se asigura o reprezentare amplă a tuturor părților interesate.

(3)

Este esențial să se asigure crearea rapidă a instituțiilor prevăzute în acord, în special a Comitetului, având în vedere rolul său în monitorizarea punerii în aplicare a acordului.

(4)

Ar trebui stabilită o procedură internă comunitară pentru selecția reprezentanților organizațiilor situate în partea CE.

(5)

Comitetul Economic și Social European și-a exprimat disponibilitatea de a acorda asistență pentru identificarea și selecția reprezentanților organizațiilor societății civile europene și de a exercita, inițial, funcția de secretariat al Comitetului,

DECIDE:

Articolul 1

Poziția Comunității cu privire la adoptarea unei decizii a Consiliului mixt conducând la selecția membrilor permanenți ai Comitetului, prevăzută în acord, se bazează pe proiectul de decizie al Consiliului mixt anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Reprezentanții organizațiilor europene definite la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din anexă sunt propuși de către Comitetul Economic și Social European prin consultarea și cu acordul Comisiei în vederea aprobării de către Comitetul CARIFORUM-CE pentru comerț și dezvoltare (denumit în continuare „Comitetul pentru comerț și dezvoltare”). Printre reprezentanții propuși se numără trei reprezentanți ai organizațiilor sindicale, trei reprezentanți ai organizațiilor patronale, trei reprezentanți ai organizațiilor care reprezintă diverse interese sociale și economice, inclusiv asociații de agricultori și consumatori, și îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 1 din anexă.

(2)   Sunt patru reprezentanți ai organizațiilor europene definite la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din anexă și doi reprezentanți ai organizațiilor europene definite la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din anexă. Comitetului Economic și Social European i se solicită să stabilească liste ale organizațiilor definite la articolul 1 alineatul (1) literele (b) și (c) din anexă. Aceasta se efectuează prin difuzarea largă a unei cereri de exprimare a interesului în vederea includerii pe aceste liste. Ca răspuns la această cerere, fiecare organizație interesată descrie modul în care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 1 din anexă. Listele rămân deschise pentru orice organizație care îndeplinește cerințele respectivei dispoziții. Comisia verifică respectarea de către organizațiile care doresc să fie incluse pe liste a cerințelor prevăzute la articolul 1 din anexă. În cazul în care Comisia consideră că o organizație care a solicitat includerea pe listă nu îndeplinește cerințele respective, aceasta informează organizația candidată în termen de două luni de la data candidaturii.

(3)   Organizațiile incluse pe listă sunt informate cu privire la lucrările Comitetului și pot participa la acestea în calitate de observatori, pe cheltuiala proprie.

(4)   În cererea de exprimare a interesului, organizațiile sunt de asemenea invitate să își exprime interesul ca unul dintre reprezentanții lor să fie membru permanent în cadrul Comitetului. Organizațiilor incluse pe liste li se solicită ulterior să susțină candidatura pentru Comitet a maximum doi reprezentanți permanenți dintre cei care și-au manifestat interesul și care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 1 din anexă. Partea CE propune Comitetului pentru comerț și dezvoltare ca membri permanenți pentru categoriile menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b) și (c) pe acei reprezentanți care au obținut cele mai multe susțineri, în măsura în care se respectă cerințele prevăzute la articolul 1 din anexă.

(5)   Cererea de exprimare a interesului de a deveni membru permanent în cadrul Comitetului se lansează cu patru luni înainte de expirarea mandatului membrilor Comitetului. Desemnarea are loc conform acelorași proceduri prevăzute la alineatul (4).

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  JO L 289, 30.10.2008, p. 3.


ANEXĂ

DECIZIA NR. …/20.. A CONSILIULUI MIXT CARIFORUM-CE

instituit prin Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte cu privire la participarea la Comitetul consultativ CARIFORUM-CE

CONSILIUL MIXT CARIFORUM-CE,

având în vedere Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), semnat la Bridgetown, Barbados, la 15 octombrie 2008, în special articolul 232 alineatul (2),

întrucât:

Având în vedere obiectivele stabilite la articolul 1 din acord și angajamentul privind monitorizarea acestuia prevăzut la articolul 5 din acord, este necesară instituirea rapidă a Comitetului consultativ CARIFORUM-CE (denumit în continuare „Comitetul”),

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Comitetul este constituit din 40 de membri permanenți reprezentanți ai organizațiilor societății civile, 25 de reprezentanți ai organizațiilor situate în statele CARIFORUM și 15 reprezentanți ai organizațiilor situate în partea CE.

În cadrul fiecăruia dintre aceste două grupuri există cel puțin doi reprezentanți ai organizațiilor reprezentând respectiv:

(a)

partenerii sociali și economici;

(b)

comunitatea academică, inclusiv instituțiile independente de cercetare; și

(c)

alte organizații neguvernamentale, inclusiv organizațiile în domeniul dezvoltării și al mediului.

Membrii permanenți rămân în funcție timp de doi ani, sub rezerva reînnoirii mandatelor lor. Trebuie asigurate expertiza relevantă și reprezentarea geografică și sectorială amplă.

(2)   În sensul prezentei decizii, organizații ale societății civile înseamnă asociații, fundații și alte instituții private care nu au un scop lucrativ pe plan internațional și care pot furniza informații specializate sau îndrumare cu privire la aspectele reglementate de acord sau care reprezintă elemente importante ale opiniei publice legate de aspectele reglementate de acord. Cerința privind absența unui scop lucrativ poate fi eliminată în cazul instituțiilor academice cu competențe specifice legate de aspectele reglementate de acord.

(3)   Se consideră că o organizație este situată pe teritoriul fie al statelor CARIFORUM, fie al părții CE dacă organizația în cauză își are locul principal de desfășurare a activității și centrul de gestionare și control pe teritoriul statelor CARIFORUM sau al părții CE, după caz.

Articolul 2

Comitetul CARIFORUM-CE pentru comerț și dezvoltare (denumit în continuare „Comitetul pentru comerț și dezvoltare”) dezbate rapid și aprobă lista membrilor permanenți propusă de statele CARIFORUM și, respectiv, de partea CE, precum și reînnoirile acesteia.

Articolul 3

O organizație care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 1 alineatele (2) și (3) poate participa la reuniunile Comitetului în calitate de observator. Comitetul pentru comerț și dezvoltare aprobă anual lista observatorilor propuși de statele CARIFORUM și, respectiv, de partea CE. Comitetul poate invita experți pentru a contribui la lucrările sale. Modalitățile de participare a experților și a observatorilor sunt prevăzute în regulamentul de procedură al Comitetului.

Articolul 4

Comitetul Economic și Social European servește drept secretariat al Comitetului pentru o perioadă inițială, până la 31 decembrie 2010. Această perioadă este reînnoită automat, cu excepția cazului în care părțile sau Comitetul Economic și Social European nu sunt de acord, notificându-și dezacordul în prealabil și într-un interval de timp rezonabil.

Articolul 5

Acordurile financiare se stabilesc în cadrul Comitetului pentru comerț și dezvoltare. Doar membrii permanenți pot beneficia de asistență financiară pentru a se achita de sarcinile care le revin în cadrul Comitetului.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la …

Adoptată la …