ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.063.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 63

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
12 martie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 207/2010 al Comisiei din 10 martie 2010 de modificare pentru a 121-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Quaida și cu talibanii

1

 

 

Regulamentul (UE) nr. 208/2010 al Comisiei din 11 martie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

 

Regulamentul (UE) nr. 209/2010 al Comisiei din 11 martie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

5

 

 

DECIZII

 

 

2010/152/UE

 

*

Decizia Comisiei din 11 martie 2010 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2010) 1317]

7

 

 

2010/153/UE

 

*

Decizia Comisiei din 11 martie 2010 de prelungire a valabilității Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conțin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziție pe piață [notificată cu numărul C(2010) 1337]  ( 1 )

21

 

 

ORIENTĂRI

 

 

2010/154/UE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 4 martie 2010 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2010/1)

22

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

 

2010/155/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 octombrie 2009 privind ajutoarele prevăzute la articolul 99 alineatul (2) litera (a) (în ceea ce privește sectorul agricol) și la articolul 124 alineatele (1) și (2) (modificat) din legea regională siciliană nr. 32 din 23 decembrie 2000, care conține dispoziții privind punerea în aplicare a POR 2000-2006 și reorganizarea schemelor de ajutoare pentru întreprinderi (dosar de ajutor C 21/04 – ex N 590/B/01) [notificată cu numărul C(2009) 8064]

24

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

12.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 207/2010 AL COMISIEI

din 10 martie 2010

de modificare pentru a 121-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Quaida și cu talibanii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 1 martie 2010, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis scoaterea a două persoane juridice, grupuri sau entități, de pe lista sa cu persoanele, grupurile și entitățile cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I ar trebui să fie actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 martie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

João VALE DE ALMEIDA

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se șterg următoarele mențiuni:

(a)

„BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (fostă c/o Astat Trust reg.).”

(b)

„Nada International Anstalt. Adresă: Vaduz, Liechtenstein (fostă c/o Asat Trust reg.). Alte informații: lichidată și ștearsă din Registrul Comercial. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”


12.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 208/2010 AL COMISIEI

din 11 martie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 12 martie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

174,7

JO

62,0

MA

129,8

TN

160,4

TR

132,6

ZZ

131,9

0707 00 05

EG

227,8

JO

138,7

MK

134,1

TR

143,9

ZZ

161,1

0709 90 70

JO

80,1

MA

200,7

TR

128,7

ZZ

136,5

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

CL

52,4

EG

45,2

IL

52,1

MA

57,0

TN

55,1

TR

61,5

ZZ

53,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

72,8

TR

65,4

ZZ

71,5

0808 10 80

CA

102,4

CN

73,4

MK

24,7

US

108,0

UY

70,1

ZZ

75,7

0808 20 50

AR

98,3

CL

108,7

CN

64,4

US

95,6

ZA

92,2

ZZ

91,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


12.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 209/2010 AL COMISIEI

din 11 martie 2010

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2009/10 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 205/2010 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 12 martie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 61, 11.3.2010, p. 33.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 12 martie 2010

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

37,60

0,01

1701 11 90 (1)

37,60

3,62

1701 12 10 (1)

37,60

0,00

1701 12 90 (1)

37,60

3,33

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

12.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/7


DECIZIA COMISIEI

din 11 martie 2010

de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

[notificată cu numărul C(2010) 1317]

(Numai textele în limbile bulgară, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, maghiară, polonă, portugheză, slovacă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2010/152/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 7 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2), în special articolul 31,

după consultarea Comitetului pentru fonduri agricole,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia efectuează verificările necesare, comunică statelor membre rezultatele acestor verificări, ia în considerare observațiile statelor membre, inițiază discuții bilaterale în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză și le comunică acestora concluziile sale, în mod oficial.

(2)

Statele membre au avut posibilitatea de a solicita inițierea unei proceduri de conciliere. În unele cazuri, această posibilitate a fost utilizată, iar rapoartele emise în urma acestei proceduri au fost examinate de Comisie.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 și cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, se pot finanța numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea normelor Uniunii Europene.

(4)

Având în vedere verificările efectuate, rezultatele discuțiilor bilaterale și procedurile de conciliere, rezultă că o parte din cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinesc această cerință și, prin urmare, nu pot fi finanțate din secțiunea Garantare a FEOGA și nici din Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, sau din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR.

(5)

Trebuie indicate sumele care nu sunt recunoscute ca fiind imputabile FEOGA secțiunea Garantare, FEGA și FEADR. Aceste sume nu privesc cheltuieli efectuate cu mai mult de douăzeci și patru de luni înainte de notificarea scrisă a Comisiei către statele membre privind rezultatele verificărilor.

(6)

În ceea ce privește cazurile reglementate prin prezenta decizie, evaluarea sumelor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu normele Uniunii Europene a fost comunicată de Comisie statelor membre într-un raport de sinteză pe această temă.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere consecințelor financiare pe care Comisia ar putea să le stabilească în urma hotărârilor Curții de Justiție în cauzele aflate pe rol la 30 septembrie 2009, care privesc conținutul prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cheltuielile indicate în anexa la prezenta decizie, efectuate de agențiile de plăți acreditate din statele membre și declarate în cadrul secțiunii Garantare a FEOGA, în cadrul FEGA sau în cadrul FEADR, se exclud de la finanțarea de către Uniunea Europeană deoarece nu sunt conforme cu normele Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 11 martie 2010.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.


ANEXĂ

POSTUL BUGETAR 6701

SM

Măsură

EF

Motivul corecției

Tip

%

Monedă

Sumă

Deduceri deja efectuate

Impact financiar

BE

Audit financiar — Depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

– 593,30

– 593,30

0,00

Total BE

– 593,30

– 593,30

0,00

BG

Audit financiar — Termene de plată

2008

Nerespectarea termenelor de plată.

punctuală

 

EUR

–10 969,94

–10 969,94

0,00

Total BG

–10 969,94

–10 969,94

0,00

CY

Plăți directe

2005

Calitatea slabă și programarea incorectă a controalelor la fața locului, deficiențe ale controalelor criteriilor BCAM. Insuficiența cadrului general de control.

forfetară

10,00

EUR

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

Total CY

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

DE

Plăți directe

2006

Aplicarea greșită a reducerilor și excluderilor.

punctuală

 

EUR

–6 712 699,14

0,00

–6 712 699,14

DE

Audit financiar — Termene de plată

2008

Nerespectarea termenelor de plată.

punctuală

 

EUR

–37 390,29

–37 390,29

0,00

Total DE

–6 750 089,43

–37 390,29

–6 712 699,14

DK

Ecocondiționalitate

2006

Numărul și calitatea insuficiente ale controalelor principale și auxiliare.

forfetară

5,00

DKK

–10 302 438,99

0,00

–10 302 438,99

DK

Ecocondiționalitate

2006

Numărul și calitatea insuficiente ale controalelor principale și auxiliare.

punctuală

 

DKK

– 495 596,61

0,00

– 495 596,61

DK

Ecocondiționalitate

2007

Compensare ca urmare a ajustărilor efectuate de SM în declarațiile anuale.

 

 

DKK

16 823,86

0,00

16 823,86

DK

Ecocondiționalitate

2007

Numărul și calitatea insuficiente ale controalelor principale și auxiliare.

forfetară

5,00

EUR

–2 912 878,81

0,00

–2 912 878,81

DK

Prime pentru carne — Bovine

2003

Numărul insuficient de controale la fața locului.

forfetară

2,00

DKK

–8 883 403,83

0,00

–8 883 403,83

DK

Prime pentru carne — Bovine

2005

Numărul insuficient de controale la fața locului.

forfetară

2,00

DKK

–40 706,28

0,00

–40 706,28

DK

Prime pentru carne — Bovine

2005

Nerespectarea definiției vacii care alăptează.

punctuală

 

EUR

– 229 600,00

0,00

– 229 600,00

DK

Prime pentru carne — Bovine

2004

Numărul insuficient de controale la fața locului.

forfetară

2,00

DKK

–7 410,47

0,00

–7 410,47

DK

Prime pentru carne — Bovine

2004

Compensare ca urmare a ajustărilor efectuate de SM în declarațiile anuale.

 

 

EUR

1 363,55

0,00

1 363,55

DK

Prime pentru carne — Bovine

2004

Nerespectarea definiției vacii care alăptează.

punctuală

 

EUR

– 164 800,00

0,00

– 164 800,00

DK

Prime pentru carne — Bovine

2005

Compensare ca urmare a ajustărilor efectuate de SM în declarațiile anuale.

 

 

EUR

2 519,93

0,00

2 519,93

DK

Prime pentru carne — Bovine

2006

Compensare ca urmare a ajustărilor efectuate de SM în declarațiile anuale.

 

 

DKK

9 238,20

0,00

9 238,20

Total DK (EUR)

–3 303 395,33

0,00

–3 303 395,33

Total DK (DKK)

–19 703 494,12

0,00

–19 703 494,12

EE

Audit financiar — Depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

–30 242,24

–30 242,24

0,00

Total EE

–30 242,24

–30 242,24

0,00

ES

Închiderea conturilor

2004

Debit nerecuperabil.

punctuală

 

EUR

–12 466,39

0,00

–12 466,39

ES

Ecocondiționalitate

2006

Lipsa controalelor la fața locului.

forfetară

10,00

EUR

–2 226 313,51

0,00

–2 226 313,51

ES

Ecocondiționalitate

2007

Lipsa controalelor la fața locului.

forfetară

10,00

EUR

–18 615,65

0,00

–18 615,65

ES

Audit financiar — Termene de plată

2008

Nerespectarea termenelor de plată.

punctuală

 

EUR

–3 919 231,56

–4 103 814,39

184 582,83

ES

Audit financiar — Depășiri

2008

Cheltuieli neeligibile, taxa pe lapte și nerambursarea sumelor datorate în cadrul ecocondiționalității.

punctuală

 

EUR

8 318,45

8 318,45

0,00

ES

Audit financiar — Depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

– 823 800,98

– 823 800,98

0,00

ES

Fructe și legume — Programe operaționale

2004

Costul neeligibil al gestionării ecologice a ambalajelor.

punctuală

 

EUR

–3 929 919,02

0,00

–3 929 919,02

ES

Fructe și legume — Programe operaționale

2005

Costul neeligibil al gestionării ecologice a ambalajelor .

punctuală

 

EUR

–14 719 270,21

0,00

–14 719 270,21

ES

Fructe și legume — Programe operaționale

2006

Costul neeligibil al gestionării ecologice a ambalajelor.

punctuală

 

EUR

–17 337 716,29

0,00

–17 337 716,29

ES

Fructe și legume — Grupuri de producători

2003

Costul neeligibil al gestionării ecologice a ambalajelor.

punctuală

 

EUR

–1 243 226,69

0,00

–1 243 226,69

ES

Fructe și legume — Grupuri de producători

2003

Puncte slabe ale unui control principal (controale insuficiente privind finanțarea dublă).

forfetară

5,00

EUR

–2 130 607,74

0,00

–2 130 607,74

ES

Fructe și legume — Grupuri de producători

2004

Costul neeligibil al gestionării ecologice a ambalajelor.

punctuală

 

EUR

–1 096 997,97

0,00

–1 096 997,97

ES

Fructe și legume — Grupuri de producători

2004

Puncte slabe ale unui control principal (controale insuficiente privind finanțarea dublă).

forfetară

5,00

EUR

–2 496 111,63

0,00

–2 496 111,63

ES

Fructe și legume — Grupuri de producători

2005

Puncte slabe ale unui control principal (controale insuficiente privind finanțarea dublă).

forfetară

5,00

EUR

–2 359 546,06

0,00

–2 359 546,06

ES

Fructe și legume — Grupuri de producători

2006

Puncte slabe ale unui control principal (controale insuficiente privind finanțarea dublă).

forfetară

5,00

EUR

–2 148 564,48

0,00

–2 148 564,48

ES

Cânepă — Ajutor de producție

1997

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-259/05.

forfetară

10,00

EUR

112 677,49

0,00

112 677,49

ES

Cânepă — Ajutor de producție

1998

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-259/05.

forfetară

10,00

EUR

290 132,36

0,00

290 132,36

ES

Cânepă — Ajutor de producție

1999

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-259/05.

forfetară

10,00

EUR

220,24

0,00

220,24

ES

Cânepă — Ajutor de producție

1999

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-259/05.

forfetară

25,00

EUR

3 135 672,08

0,00

3 135 672,08

ES

Cânepă — Ajutor de producție

2000

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-259/05.

forfetară

25,00

EUR

1 417 423,82

0,00

1 417 423,82

ES

Cânepă — Ajutor de producție

2001

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-259/05.

forfetară

25,00

EUR

331 466,05

0,00

331 466,05

ES

Cânepă — Ajutor de producție

2002

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-259/05.

forfetară

25,00

EUR

–1 014,83

0,00

–1 014,83

Total ES

–49 167 492,52

–4 919 296,92

–44 248 195,60

FI

Audit financiar — Depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

–2 432,42

–2 432,42

0,00

Total FI

–2 432,42

–2 432,42

0,00

FR

Închiderea conturilor

2002

Gestionarea debitelor: nerecuperarea debitelor.

punctuală

 

EUR

– 256 801,47

0,00

– 256 801,47

FR

Închiderea conturilor

2002

Depășirea plafoanelor.

punctuală

 

EUR

– 464 310,98

0,00

– 464 310,98

FR

Închiderea conturilor

2004

Eroarea cea mai probabilă.

punctuală

 

EUR

– 178 075,49

0,00

– 178 075,49

FR

Închiderea conturilor

2005

Gestionarea debitelor: nerecuperarea debitelor.

punctuală

 

EUR

–66 012,51

0,00

–66 012,51

FR

Închiderea conturilor

2005

Eroarea sistematică.

punctuală

 

EUR

–62 342,03

0,00

–62 342,03

FR

Furaje uscate

2005

Eșantioane prelevate în cantitate insuficientă și examinare de slabă calitate a acestora.

forfetară

2,00

EUR

– 680 596,08

0,00

– 680 596,08

FR

Furaje uscate

2006

Eșantioane prelevate în cantitate insuficientă și examinare de slabă calitate a acestora.

forfetară

2,00

EUR

–1 514 646,79

0,00

–1 514 646,79

FR

Furaje uscate

2007

Eșantioane prelevate în cantitate insuficientă și examinare de slabă calitate a acestora.

forfetară

2,00

EUR

– 849 968,48

0,00

– 849 968,48

FR

Fructe și legume — Programe operaționale

2006

Costul neeligibil al gestionării ecologice a ambalajelor. Costuri de personal prea ridicate. Justificare insuficientă a costurilor specifice ale plantelor certificate.

punctuală

 

EUR

– 205 654,66

0,00

– 205 654,66

FR

Fructe și legume — Programe operaționale

2007

Costul neeligibil al gestionării ecologice a ambalajelor. Costuri de personal prea ridicate. Justificare insuficientă a costurilor specifice ale plantelor certificate.

punctuală

 

EUR

–4 402 146,53

0,00

–4 402 146,53

FR

Fructe și legume — Programe operaționale

2008

Costul neeligibil al gestionării ecologice a ambalajelor. Costuri de personal prea ridicate. Justificare insuficientă a costurilor specifice ale plantelor certificate.

punctuală

 

EUR

–2 250 805,13

0,00

–2 250 805,13

FR

Prime pentru carne — Bovine

2003

Deficiențe în aplicarea sancțiunilor la nivel național.

punctuală

 

EUR

–2 175 736,00

0,00

–2 175 736,00

FR

Prime pentru carne — Bovine

2004

Deficiențe în aplicarea sancțiunilor la nivel național.

punctuală

 

EUR

–1 586 850,00

0,00

–1 586 850,00

FR

Prime pentru carne — Bovine

2004

Insuficiența serioasă a cadrului de control și lipsa statutului de vaci care alăptează al cirezii.

forfetară

25,00

EUR

–1 825 745,07

0,00

–1 825 745,07

FR

Prime pentru carne — Bovine

2004

Insuficiența serioasă a cadrului de control.

forfetară

10,00

EUR

– 161 858,24

0,00

– 161 858,24

FR

Prime pentru carne — Bovine

2005

Insuficiența serioasă a cadrului de control și lipsa statulului de vaci care alăptează al cirezii.

forfetară

25,00

EUR

–1 835 682,64

0,00

–1 835 682,64

FR

Prime pentru carne — Bovine

2005

Insuficiența serioasă a cadrului de control.

forfetară

10,00

EUR

– 171 143,00

0,00

– 171 143,00

FR

Prime pentru carne — Bovine

2006

Insuficiența serioasă a cadrului de control.

forfetară

25,00

EUR

–8 361,56

0,00

–8 361,56

FR

Prime pentru carne — Bovine

2006

Insuficiența serioasă a cadrului de control.

forfetară

5,00

EUR

–86 986,20

0,00

–86 986,20

FR

Prime pentru carne — Bovine

2006

Insuficiența serioasă a cadrului de control.

forfetară

10,00

EUR

– 722 979,52

0,00

– 722 979,52

Total FR

–19 506 702,38

0,00

–19 506 702,38

GB

Plăți directe

2006

Aplicarea incorectă a reducerilor și excluderilor.

punctuală

 

GBP

–8 122,33

0,00

–8 122,33

GB

Plăți directe

2007

Aplicarea incorectă a reducerilor și excluderilor.

punctuală

 

GBP

–9 623,98

0,00

–9 623,98

GB

Audit financiar — Termene de plată

2008

Nerespectarea termenelor de plată.

punctuală

 

EUR

–14 180 950,72

–14 311 495,63

130 544,91

GB

Audit financiar — Depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

– 262 732,55

– 262 732,55

0,00

GB

Dezvoltare rurală, FEOGA, Axa 2

2005

Puncte slabe ale controalelor principale și ale controalelor administrative. Controale insuficiente ale criteriilor BCAM și controale încrucișate insuficiente cu baza de date privind animalele.

forfetară

5,00

GBP

–36 364,00

0,00

–36 364,00

GB

Dezvoltare rurală, FEOGA, Axa 2

2006

Puncte slabe ale controalelor principale și ale controalelor administrative. Controale insuficiente ale criteriilor BCAM și controale încrucișate insuficiente cu baza de date privind animalele.

forfetară

5,00

GBP

–3 254 010,00

0,00

–3 254 010,00

Total GB (GBP)

–3 308 120,31

0,00

–3 308 120,31

Total GB (EUR)

–14 443 683,27

–14 574 228,18

130 544,91

GR

Ajutor alimentar în Comunitate

2005

Costurile neeligibile rezultate din retrageri târzii și distribuire târzie.

punctuală

 

EUR

–1 310 306,02

0,00

–1 310 306,02

GR

Ajutor alimentar în Comunitate

2006

Costurile neeligibile rezultate din retrageri târzii și distribuire târzie.

punctuală

 

EUR

–6 799 511,68

0,00

–6 799 511,68

GR

Ajutor alimentar în Comunitate

2007

Costurile neeligibile de depozitare rezultate din retragerile târzii.

punctuală

 

EUR

– 220 830,34

0,00

– 220 830,34

GR

Fructe și legume — Programe operaționale

2005

Stabilirea incorectă a valorii producției comercializate (VPC), utilizată la calcularea ajutoarelor comunitare.

punctuală

 

EUR

–38 933,40

0,00

–38 933,40

GR

Fructe și legume — Programe operaționale

2006

Stabilirea incorectă a valorii producției comercializate (VPC), utilizată la calcularea ajutoarelor comunitare.

punctuală

 

EUR

– 127 757,63

0,00

– 127 757,63

GR

Fructe și legume — Programe operaționale

2007

Stabilirea incorectă a valorii producției comercializate (VPC), utilizată la calcularea ajutoarelor comunitare.

punctuală

 

EUR

– 148 714,80

0,00

– 148 714,80

GR

Bumbac

2004

Sistem slab de control. Deficiențe ale controlului măsurilor pe suprafață și măsurilor de mediu.

forfetară

5,00

EUR

–12 022,67

0,00

–12 022,67

GR

Bumbac

2004

Depășirea cantităților de producție permise de regulamente.

punctuală

 

EUR

–37 392,00

0,00

–37 392,00

GR

Bumbac

2005

Sistem slab de control. Deficiențe ale controlului măsurilor pe suprafață și măsurilor de mediu.

forfetară

5,00

EUR

–34 573 887,48

0,00

–34 573 887,48

GR

Bumbac

2005

Depășirea cantităților de producție permise de regulamente.

punctuală

 

EUR

–1 284 276,00

0,00

–1 284 276,00

GR

Bumbac

2006

Sistem slab de control. Deficiențe ale controlului măsurilor pe suprafață și măsurilor de mediu.

forfetară

5,00

EUR

–68 134 305,29

0,00

–68 134 305,29

GR

Bumbac

2006

Sistem slab de control. Deficiențe ale controlului măsurilor pe suprafață și măsurilor de mediu.

punctuală

 

EUR

–1 411 287,00

0,00

–1 411 287,00

GR

Ulei de măsline — Ajutor pentru consum

1996

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-243/05.

punctuală

 

EUR

67 626,66

0,00

67 626,66

GR

Ulei de măsline — Ajutor pentru consum

1997

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-243/05.

punctuală

 

EUR

116 091,92

0,00

116 091,92

GR

Ulei de măsline — Ajutor pentru consum

1998

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-243/05.

punctuală

 

EUR

16 428,10

0,00

16 428,10

GR

Dezvoltare rurală, Garantare (măsuri pe suprafață)

2005

Puncte slabe persistente ale sistemului IACS. Deficiențe ale rapoartelor de control. Efectuarea cu întârziere a controalelor la fața locului.

forfetară

10,00

EUR

–8 498 907,00

0,00

–8 498 907,00

GR

Dezvoltare rurală, Garantare (măsuri pe suprafață)

2006

Puncte slabe persistente ale sistemului IACS. Deficiențe ale rapoartelor de control. Efectuarea cu întârziere a controalelor la fața locului.

forfetară

5,00

EUR

– 349 453,00

0,00

– 349 453,00

GR

Dezvoltare rurală, Garantare (măsuri pe suprafață)

2006

Puncte slabe persistente ale sistemului IACS. Deficiențe ale rapoartelor de control. Efectuarea cu întârziere a controalelor la fața locului.

forfetară

10,00

EUR

–6 168 408,00

0,00

–6 168 408,00

GR

Dezvoltare rurală, Garantare, noi măsuri

2005

Puncte slabe persistente ale sistemului IACS. Deficiențe ale rapoartelor de control. Efectuarea cu întârziere a controalelor la fața locului.

forfetară

10,00

EUR

– 690 219,00

0,00

– 690 219,00

GR

Dezvoltare rurală, Garantare, noi măsuri

2006

Puncte slabe persistente ale sistemului IACS. Deficiențe ale rapoartelor de control. Efectuarea cu întârziere a controalelor la fața locului.

forfetară

10,00

EUR

–2 816 729,00

0,00

–2 816 729,00

Total GR

– 132 422 793,63

0,00

– 132 422 793,63

HU

Dezvoltare rurală, Garantare

2005

Rambursare ca urmare a dublei corecții (în temeiul Deciziei 2009/721/CE a Comisiei și al ordinului de recuperare GFO.09.025 privind programul ITDR 2004HU06GDO001).

punctuală

 

HUF

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

Total HU

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

IE

Primă pentru produse lactate

2005

Neaplicarea reducerilor de ajutoare în cazul fermierilor care au depus cererile de ajutor după expirarea termenului.

punctuală

 

EUR

– 367 181,29

0,00

– 367 181,29

IE

Audit financiar — Termene de plată

2008

Nerespectarea termenelor de plată.

punctuală

 

EUR

– 152 676,24

– 152 676,24

0,00

Total IE

– 519 857,53

– 152 676,24

– 367 181,29

IT

Audit financiar — Termene de plată

2008

Cheltuieli neeligibile.

punctuală

 

EUR

–9 345,00

–9 345,00

0,00

IT

Audit financiar — Termene de plată

2008

Nerespectarea termenelor de plată.

punctuală

 

EUR

–1 877 812,65

–1 877 812,65

0,00

IT

Fructe și legume — Programe operaționale

2007

Cheltuieli neeligibile.

 

 

EUR

–18 750,00

0,00

–18 750,00

Total IT

–1 905 907,65

–1 887 157,65

–18 750,00

LU

Audit financiar — Depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

–1 273,90

–1 273,90

0,00

LU

Prime pentru carne — Bovine

2001

Lipsa controalelor administrative privind perioada de reținere. Lipsa controalelor la fața locului. Calculul inadecvat al sancțiunilor.

punctuală

 

EUR

–18 292,47

0,00

–18 292,47

LU

Prime pentru carne — Bovine

2002

Lipsa controalelor administrative privind perioada de reținere. Lipsa controalelor la fața locului. Calculul inadecvat al sancțiunilor.

punctuală

 

EUR

–3 973,52

0,00

–3 973,52

LU

Prime pentru carne — Bovine

2003

Lipsa controalelor administrative privind perioada de reținere. Lipsa controalelor la fața locului. Calculul inadecvat al sancțiunilor.

punctuală

 

EUR

– 150 184,70

0,00

– 150 184,70

LU

Prime pentru carne — Bovine

2004

Lipsa controalelor administrative privind perioada de reținere. Lipsa controalelor la fața locului. Calculul inadecvat al sancțiunilor.

punctuală

 

EUR

– 190 950,23

0,00

– 190 950,23

Total LU

– 364 674,82

–1 273,90

– 363 400,92

NL

Închiderea conturilor

2000-04

Erori în populația testată.

punctuală

 

EUR

– 481 542,94

0,00

– 481 542,94

NL

Închiderea conturilor

2004

Erori în populația testată.

punctuală

 

EUR

–46 697,81

0,00

–46 697,81

NL

Închiderea conturilor

2005

Erori în populația testată.

punctuală

 

EUR

– 402 695,00

0,00

– 402 695,00

NL

Restituiri la export

2003

Numărul insuficient de controale de substituire efectuate.

forfetară

2,00

EUR

–4 037 899,76

0,00

–4 037 899,76

NL

Restituiri la export

2003

Numărul insuficient de controale de substituire efectuate.

forfetară

5,00

EUR

–4 083 396,09

0,00

–4 083 396,09

NL

Restituiri la export

2004

Numărul insuficient de controale de substituire efectuate.

forfetară

2,00

EUR

–1 062 605,20

0,00

–1 062 605,20

NL

Restituiri la export

2004

Numărul insuficient de controale de substituire efectuate.

forfetară

5,00

EUR

–1 193 119,34

0,00

–1 193 119,34

NL

Restituiri la export

2005

Numărul insuficient de controale de substituire efectuate.

forfetară

5,00

EUR

–31 195,10

0,00

–31 195,10

NL

Audit financiar — Depășiri

2007

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

– 914,70

0,00

– 914,70

NL

Audit financiar — Depășiri

2008

Cheltuieli neeligibile.

punctuală

 

EUR

–91 807,12

–91 807,12

0,00

NL

Prime pentru carne — Bovine

2004

Puncte slabe ale gestionării registrelor cu șeptelul și a documentelor justificative.

forfetară

2,00

EUR

–3 214 925,84

0,00

–3 214 925,84

NL

Prime pentru carne — Bovine

2005

Puncte slabe ale gestionării registrelor cu șeptelul și a documentelor justificative.

forfetară

2,00

EUR

–3 559 908,74

0,00

–3 559 908,74

NL

Prime pentru carne — Bovine

2006

Puncte slabe ale gestionării registrelor cu șeptelul și a documentelor justificative.

forfetară

2,00

EUR

–19 171,10

0,00

–19 171,10

Total NL

–18 225 878,74

–91 807,12

–18 134 071,62

PL

Plăți directe

2005

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată.

forfetară

5,00

PLN

–1 408 667,08

0,00

–1 408 667,08

PL

Plăți directe

2006

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată.

punctuală

2,70

PLN

–18 510 167,85

0,00

–18 510 167,85

PL

Plăți directe

2006

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată.

punctuală

3,00

PLN

–87 534 475,32

0,00

–87 534 475,32

PL

Plăți directe

2006

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată.

forfetară

5,00

PLN

–80 963 313,58

0,00

–80 963 313,58

PL

Plăți directe

2007

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată

o singură aplicare

2,20

PLN

–12 919 019,99

0,00

–12 919 019,99

PL

Plăți directe

2007

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată.

punctuală

2,50

EUR

–23 256 069,07

0,00

–23 256 069,07

PL

Plăți directe

2007

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată.

punctuală

2,70

PLN

–24 369,25

0,00

–24 369,25

PL

Plăți directe

2007

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată.

punctuală

3,00

EUR

–34 508,87

0,00

–34 508,87

PL

Plăți directe

2007

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată.

forfetară

5,00

EUR

–2 293 418,87

0,00

–2 293 418,87

PL

Plăți directe

2007

Vectorizare incompletă a sistemului parcelelor de teren. Acceptarea la plată a terenurilor neeligibile. Numărul prea mic de controale la fața locului în regiuni cu rate mari de eroare. Aplicarea eronată a dispozițiilor privind nerespectarea intenționată.

forfetară

5,00

PLN

–78 434 429,08

0,00

–78 434 429,08

PL

Audit financiar — Depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

0,00

–1 894 213,61

1 894 213,61

Total PL (PLN)

– 279 794 442,15

0,00

– 279 794 442,15

Total PL (EUR)

–25 583 996,81

–1 894 213,61

–23 689 783,20

SE

Ecocondiționalitate

2006

Numărul și calitatea insuficiente ale controalelor principale și auxiliare.

forfetară

5,00

SEK

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

SE

Ecocondiționalitate

2007

Numărul și calitatea insuficiente ale controalelor principale și auxiliare.

forfetară

5,00

EUR

–2 137 710,17

0,00

–2 137 710,17

SE

Audit financiar — Termene de plată

2008

Nerespectarea termenelor de plată.

punctuală

 

EUR

–35 584,38

–35 584,38

0,00

SE

Audit financiar — Depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

–44,84

–44,84

0,00

Total SE (SEK)

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

Total SE (EUR)

–2 173 339,39

–35 629,22

–2 137 710,17


POSTUL BUGETAR 6500

SM

Program

EF

Motivul corecției

Tip

%

Monedă

Sumă

Deduceri deja efectuate

Impact financiar

SK

Dezvoltare rurală, Garantare (programul 2004 SK 06 GDO 001)

2005

Procedură incorectă de control conducând la controale insuficiente asupra eșantioanelor selectate.

forfetară

2,00

EUR

–1 249 561,00

0,00

–1 249 561,00

SK

Dezvoltare rurală, Garantare (programul 2004 SK 06 GDO 001)

2006

Procedură incorectă de control conducând la controale insuficiente asupra eșantioanelor selectate.

forfetară

2,00

EUR

–1 784 419,00

0,00

–1 784 419,00

SK

Dezvoltare rurală, Garantare (programul 2004 SK 06 GDO 001)

2007

Procedură incorectă de control conducând la controale insuficiente asupra eșantioanelor selectate.

forfetară

2,00

EUR

– 933,00

0,00

– 933,00

Total SK

–3 034 913,00

0,00

–3 034 913,00


POSTUL BUGETAR 6711

SM

Program

EF

Motivul corecției

Tip

%

Monedă

Sumă

Deduceri deja efectuate

Impact financiar

GB

Programul de dezvoltare rurală 2007UK06RPO001

2007

Puncte slabe ale controalelor principale și ale controalelor administrative. Controale insuficiente ale criteriilor BCAM și controale încrucișate insuficiente cu baza de date privind animalele.

forfetară

5,00

EUR

–39 244,00

0,00

–39 244,00

Total GB

–39 244,00

0,00

–39 244,00


POSTUL BUGETAR 05 07 01 07

SM

Program

EF

Motivul corecției

Tip

%

Monedă

Sumă

Deduceri deja efectuate

Impact financiar

HU

Audit financiar — Depășiri

2008

Cheltuieli neeligibile.

punctuală

 

EUR

–5 622,81

–5 622,81

0,00

HU

Audit financiar — Depășiri

2008

Depășirea plafoanelor financiare.

punctuală

 

EUR

21 511,01

–5 432,55

26 943,56

Total HU (EUR)

15 888,20

–11 055,36

26 943,56

PT

Plăți directe

2004

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-50/07.

punctuală

 

EUR

1 983 698,00

0,00

1 983 698,00

PT

In — Ajutor de producție

2001

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-183/06.

punctuală

 

EUR

3 135 348,71

 

3 135 348,71

Total PT

5 119 046,71

0,00

5 119 046,71


12.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/21


DECIZIA COMISIEI

din 11 martie 2010

de prelungire a valabilității Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conțin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziție pe piață

[notificată cu numărul C(2010) 1337]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/153/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

Decizia 2009/251/CE a Comisiei (2) solicită statelor membre să se asigure că produsele care conțin produsul biocid dimetil fumarat (DMF) nu sunt introduse sau puse la dispoziție pe piață.

(2)

Decizia 2009/251/CE a fost adoptată în conformitate cu dispozițiile articolului 13 din Directiva 2001/95/CE, care limitează valabilitatea deciziei la o perioadă de până la un an, permițând însă confirmarea acesteia pentru perioade suplimentare, niciuna dintre acestea nefiind mai mare de un an.

(3)

În lumina experienței acumulate până în prezent și având în vedere lipsa unei măsuri permanente privind produsele de consum care conțin biocid dimetil fumarat, este necesară prelungirea valabilității Deciziei 2009/251/CE cu 12 luni și modificarea acestei decizii în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului stabilit prin Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Textul articolului 4 din Decizia 2009/251/CE se înlocuiește cu următorul:

„Prezenta decizie se aplică până la 15 martie 2011.”

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii cel târziu până la 15 martie 2010 și publică aceste măsuri. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 martie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 74, 20.3.2009, p. 32.


ORIENTĂRI

12.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/22


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 martie 2010

de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

(BCE/2010/1)

(2010/154/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolele 12.1 și 14.3, coroborate cu articolul 3.1 prima liniuță, articolul 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Realizarea unei politici monetare unice impune definirea instrumentelor și procedurilor care urmează să fie folosite de Eurosistem, alcătuit din băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre participante”) și Banca Centrală Europeană (BCE), pentru implementarea acestei politici în mod uniform în statele membre participante.

(2)

Evoluția recentă a piețelor în domeniul titlurilor garantate cu active a făcut necesară modificarea Mecanismului Eurosistemului de evaluare a creditelor (ECAF) pentru a asigura respectarea cerinței Eurosistemului de aplicare a unor standarde înalte de creditare pentru toate garanțiile eligibile. În special, este necesară modificarea cerințelor de rating privind eligibilitatea titlurilor garantate cu active pentru a fi folosite în operațiunile de creditare din Eurosistem în scopul respectării cerinței prevăzute la articolul 18.1 din Statutul SEBC, conform căreia operațiunile de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață să se desfășoare pe baza unor garanții corespunzătoare din perspectiva politicii monetare a Eurosistemului. Pe lângă cele menționate anterior, modificările sunt menite să contribuie la restabilirea bunei funcționări a pieței titlurilor garantate cu active.

(3)

În vederea punerii în aplicare a Deciziei Consiliului guvernatorilor BCE din 22 octombrie 2009, este necesară modificarea Orientării BCE/2000/7 din 31 august 2000 cu privire la instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1),

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări la anexa I la Orientarea BCE/2000/7

În secțiunea 6.3.2, după prima liniuță referitoare la „Evaluarea creditului de către o ECAI” se introduce următoarea liniuță:

„—

Evaluarea creditului de către o ECAI în cazul titlurilor garantate cu active: În cazul titlurilor garantate cu active emise la sau după 1 martie 2010, Eurosistemul solicită cel puțin două evaluări ale creditului de către orice ECAI acceptate pentru emisiune. În scopul stabilirii eligibilității acestor titluri garantate cu active, va fi aplicată «regula celei de a doua opțiuni», care înseamnă că nu numai cea mai bună evaluare a creditului de către o ECAI, ci și evaluarea imediat următoare din punct de vedere calitativ trebuie să respecte nivelul de calitate a creditului pentru titlurile garantate cu active. În temeiul acestei reguli, Eurosistemul impune pentru ambele evaluări ale creditului nivelul «AAA»/«Aaa» la emisiune și nivelul «single A» pe durata valabilității titlului pentru ca titlurile să fie eligibile.

De la 1 martie 2011, toate titlurile garantate cu active, indiferent de data emisiunii, vor avea cel puțin două evaluări ale creditului de la orice ECAI acceptate pentru emisiune, iar pentru ca titlurile să rămână eligibile va trebui să fie îndeplinită și regula celei de a doua opțiuni.

În cazul titlurilor garantate cu active emise înainte de 1 martie 2010 care au doar o evaluare a creditului, se va obține o a doua evaluare a creditului înainte de 1 martie 2011. În cazul titlurilor garantate cu active emise înainte de 1 martie 2009, ambele evaluări ale creditului trebuie să fie conforme nivelului «single A» pe durata de viață a titlului. În cazul titlurilor garantate cu active emise între 1 martie 2009 și 28 februarie 2010, prima evaluare a creditului trebuie să fie conformă cu nivelul «AAA»/«Aaa» la emisiune și cu nivelul «single A» pe durata de viață a titlului, în timp ce a doua evaluare a creditului trebuie să fie conformă cu nivelul «single A» atât la emitere (2), cât și pe durata de viață a titlului.

BCE publică pragul de calitate a creditului pentru orice ECAI acceptate, în conformitate cu punctul 6.3.1 (3).

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare la 1 martie 2010.

Articolul 3

Destinatari

(1)   Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre participante.

(2)   BCN menționate la alineatul (1) transmit către BCE până la 11 martie 2010 măsurile prin care acestea intenționează să se conformeze prevederilor prezentei orientări.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 martie 2010.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310, 11.12.2000, p. 1.

(2)  În ceea ce privește evaluarea de către o a doua ECAI necesară pentru aceste TGA, «evaluarea creditului la emitere» se referă la evaluarea creditului atunci când a fost emisă sau publicată prima dată de ECAI.

(3)  Aceste informații sunt publicate pe website-ul BCE (www.ecb.europa.eu).”


IV Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

12.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/24


DECIZIA COMISIEI

din 28 octombrie 2009

privind ajutoarele prevăzute la articolul 99 alineatul (2) litera (a) (în ceea ce privește sectorul agricol) și la articolul 124 alineatele (1) și (2) (modificat) din legea regională siciliană nr. 32 din 23 decembrie 2000, care conține dispoziții privind punerea în aplicare a POR 2000-2006 și reorganizarea schemelor de ajutoare pentru întreprinderi (dosar de ajutor C 21/04 – ex N 590/B/01)

[notificată cu numărul C(2009) 8064]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(2010/155/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

după invitarea părților interesate să își prezinte observațiile în conformitate cu articolul menționat anterior,

întrucât:

I.   PROCEDURA

(1)

În conformitate cu articolul 88 alineatul (3) din tratat, prin scrisoarea din 28 august 2001, înregistrată la 29 august 2001, Reprezentanța permanentă a Italiei pe lângă Uniunea Europeană a comunicat Comisiei dispozițiile articolelor 99, 107, 110, 111, 112, 120, 122 și 124 și ale articolului 135 alineatele (3) și (4) din legea regională siciliană nr. 32 din 23 decembrie 2000, care prevede dispoziții pentru aplicarea POR 2000-2006 și reorganizarea schemelor de ajutoare pentru întreprinderi (denumită în continuare „legea nr. 32/2000”).

(2)

Prin scrisoarea din 17 mai 2002, înregistrată la 21 mai 2002, și cea din 10 octombrie 2002, înregistrată la 11 octombrie 2002, Reprezentanța permanentă a Italiei pe lângă Uniunea Europeană a comunicat Comisiei informațiile suplimentare solicitate autorităților italiene prin scrisorile din 24 octombrie 2001 și 18 iulie 2002.

(3)

Prin scrisoarea din 10 octombrie 2002, autoritățile italiene au furnizat informații suplimentare doar în legătură cu ajutorul menționat la articolul 123 al legii nr. 32/2000, având în vedere caracterul urgent al acestuia.

(4)

Ajutorul menționat la articolul 123 din legea nr. 32/2000 a fost disociat de celelalte ajutoare prevăzute la articolele notificate și a fost declarat compatibil cu piața comună în cadrul dosarului de ajutor N 590/A/2001 (1).

(5)

Deoarece scrisoarea autorităților italiene din 10 octombrie 2002 se referea doar la articolul 123 din legea regională în cauză, prin scrisoarea din 11 februarie 2003, serviciile Comisiei au trimis autorităților italiene solicitarea de a răspunde celorlalte întrebări adresate prin scrisoarea din 18 iulie 2002.

(6)

Prin scrisoarea din 5 martie 2003, înregistrată la 6 martie 2003, Reprezentanța permanentă a Italiei pe lângă Uniunea Europeană a comunicat Comisiei răspunsul autorităților italiene la întrebările adresate prin scrisoarea din 18 iulie 2002.

(7)

După examinarea acestui răspuns, prin scrisoarea din 2 mai 2003, serviciile Comisiei au cerut informații suplimentare autorităților italiene.

(8)

Prin scrisoarea din 13 august 2003, înregistrată la 18 august 2003, Reprezentanța permanentă a Italiei pe lângă Uniunea Europeană a comunicat Comisiei răspunsul autorităților italiene la scrisoarea din 2 mai 2003. Prin scrisoarea menționată, autoritățile italiene au anunțat retragerea articolului 111 din legea nr. 32/2000 și au solicitat Comisiei adoptarea unei decizii separate pentru anumite articole din lege.

(9)

Prin scrisoarea din 1 octombrie 2003, serviciile Comisiei au explicat autorităților italiene că urma a fi luată o decizie cu privire la întregul dosar (ajutorul N 590/B/2001) și au cerut acestora câteva precizări în legătură cu unul dintre articolele legii nr. 32/2000.

(10)

Prin scrisoarea din 7 ianuarie 2004, înregistrată la 14 ianuarie 2004, Reprezentanța permanentă a Italiei pe lângă Uniunea Europeană a comunicat Comisiei răspunsul autorităților italiene la scrisoarea din 1 octombrie 2003.

(11)

Prin scrisoarea din 10 martie 2004, Comisia a solicitat în mod oficial autorităților italiene precizările suplimentare cerute deja în cursul unor contacte neoficiale.

(12)

Prin scrisoarea din 20 aprilie 2004, înregistrată la 21 aprilie 2004, și prin scrisoarea din 24 mai 2004, înregistrată la 25 mai 2004, autoritățile italiene au transmis Comisiei precizările menționate la considerentul 11.

(13)

Prin scrisoarea din 21 iunie 2004 (2) și prin cea din 10 septembrie 2004 (rectificare a scrisorii menționate, redactată în urma observațiilor formulate de autoritățile italiene într-o scrisoare transmisă de Reprezentanța permanentă a Italiei pe lângă Uniunea Europeană la 7 iulie 2004 și înregistrată la 12 iulie 2004) (3), Comisia a informat Italia cu privire la decizia sa de a nu prezenta obiecții în legătură cu articolul 99 alineatul (2) litera (b) (pentru sectorul agricol) și cu articolele 107, 110 (4), 112, 120, 122 și 135 din legea nr. 32/2000 și de a iniția procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din tratat cu referire la ajutoarele prevăzute la articolul 99 alineatul (2) litera (a) din lege (pentru sectorul agricol) și la articolul 124 alineatele (1) și (2) din lege (pentru anumite asociații de producători) (5).

(14)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (6). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile privind ajutoarele în cauză.

(15)

Comisia nu a primit nicio observație de la părțile interesate.

II.   DESCRIERE

(16)

Articolul 99 alineatul (2) litera (a) din legea nr. 32/2000 prevede, în favoarea consorțiilor de garantare de gradele 1 și 2 (cu alte cuvinte, a consorțiilor de garantare și a asociațiilor acestora), contribuții care vizează constituirea sau completarea fondurilor de risc destinate activității de furnizare de garanții în vederea favorizării acordării de finanțări de către firmele și instituțiile de creditare, societățile de leasing, societățile de cesionare a creditelor întreprinderilor și instituțiile parabancare (7).

(17)

Aceste contribuții, care nu pot fi cumulate cu alte scheme cu scopuri similare și finanțate cu o parte din bugetul de 20 de milioane EUR prevăzut pentru totalitatea măsurilor menționate la articolul 99, sunt acordate consorțiilor de garantare care le solicită. Cuantumul contribuțiilor nu poate depăși suma totală aprobată de asociați și de instituțiile care susțin consorțiile.

(18)

Garanțiile propriu-zise trebuie să faciliteze accesul beneficiarilor la credite (deoarece aproximativ 70 % dintre întreprinderile din Sicilia din sectorul agricol sunt de mici dimensiuni, unora dintre acestea le-ar fi imposibil să prezinte garanțiile necesare pentru asigurarea împrumutului sau să obțină o garanție). Garanțiile prezintă următoarele caracteristici:

echivalentul-subvenție brut al garanțiilor este calculat prin metoda descrisă la punctul 3.2 a doua liniuță din Comunicarea Comisiei privind aplicarea dispozițiilor articolelor 87 și 88 din tratatul CE ajutoarelor de stat acordate sub forma unor garanții (8);

nu pot acoperi mai mult de 80 % din împrumut, în conformitate cu dispozițiile punctelor 3.3 și 3.4 din comunicarea menționată;

trebuie să fie acordate pentru operațiuni conforme, prin caracteristicile lor (rata ajutorului, beneficiari și obiective), cu dispozițiile Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat din sectorul agricol (9); de asemenea, ele trebuie acordate unor întreprinderi solvabile care au o situație financiară bună, în conformitate cu dispozițiile punctelor 3.5 și 5.2 din comunicarea menționată;

se pot referi doar la împrumuturi acordate în cadrul și în condițiile schemelor autorizate de Comisie;

lichidizarea garanțiilor depinde de punerea în practică a procedurilor judiciare prevăzute pentru cazul în care debitorul devine insolvabil (declararea falimentului întreprinderii beneficiare etc.);

pot să beneficieze de garanții și cei care nu sunt membri ai consorțiilor (afilierea la acestea este posibilă pentru toți operatorii din sectorul agricol, fără limite) (10).

(19)

Articolul 124 alineatele (1) și (2) din legea nr. 32/2000 prevede contribuții de lansare pentru asociațiile de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1035/72 al Consiliului din 18 mai 1972 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor (11). Aceste ajutoare, acordate pentru o perioadă de cinci ani, vor acoperi în primul an 100 % din cheltuielile efectuate de grup, scăzând cu 20 % pe an în anii următori și ajungând la zero la sfârșitul perioadei menționate. În plus, nu pot fi acordate ajutoare după al cincilea an și nici după șapte ani de la recunoașterea grupului. Ajutoarele sunt finanțate cu o parte din bugetul de 3 615 198 EUR prevăzut pentru totalitatea măsurilor prevăzute la articolul 124.

(20)

Prin scrisoarea din 13 august 2003, autoritățile italiene și-au comunicat intenția de a modifica legea în așa fel încât modalitățile de acordare a ajutoarelor să fie în conformitate cu cele definite de Regulamentul (CEE) nr. 1035/72. De asemenea, autoritățile italiene au precizat că urmau a beneficia de ajutor doar următoarele asociații:

asociația ASPROSUD din Messina, recunoscută la 13 martie 1992, pentru al patrulea și al cincilea an de la recunoaștere (1995 și 1996);

asociația Sicilia Verde din Bagheria, recunoscută la 8 iulie 1993, pentru al treilea, al patrulea și al cincilea an de la recunoaștere (1996, 1997 și 1998);

asociația AGRISUD din Vittoria, recunoscută la 15 noiembrie 1994, pentru al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea an de la recunoaștere (1996, 1997, 1998 și 1999);

asociația APRO FRUS din Capo d’Orlando, recunoscută la 23 noiembrie 1990, pentru al patrulea și al cincilea an de la recunoaștere (1994-1995 și 1995-1996).

III.   INIȚIEREA PROCEDURII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 88 ALINEATUL (2) DIN TRATAT

(21)

Comisia a inițiat procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din tratat cu referire la ajutoarele de stat prevăzute la articolul 99 alineatul (2) litera (a) și la articolul 124 alineatele (1) și (2) din legea nr. 32/2000 (în ceea ce privește sectorul agricol, în primul caz, și în ceea ce privește asociațiile ASPROSUD, Sicilia Verde și APRO FRUS, în cel de-al doilea caz), deoarece avea îndoieli cu privire la compatibilitatea acestora cu piața comună.

(22)

În legătură cu ajutoarele prevăzute pentru sectorul agricol de articolul 99 alineatul (2) litera (a) din legea nr. 32/2000, principiul acordării unei garanții presupune existența unui împrumut; lista schemelor cărora le pot fi aplicate aceste acordări de garanții, transmisă de autoritățile italiene la cererea serviciilor Comisiei, cuprindea câteva scheme care nu prea puteau fi finanțate prin împrumuturi, ținând cont de caracterul măsurilor prevăzute în cadrul lor (de exemplu, era greu de conceput că ajutoarele destinate acoperirii primelor de asigurare din sectorul agricol ar fi putut lua forma unui împrumut).

(23)

Un alt element care a determinat Comisia să se îndoiască de compatibilitatea cu piața comună a ajutoarelor prevăzute la articolul 99 alineatul (2) litera (a) din legea nr. 32/2000 este posibilitatea de a acorda aceste ajutoare în combinație cu aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 124 alineatele (1) și (2) din legea menționată. Comisia nu putea să nu se îndoiască de compatibilitatea acestora, dat fiind că admisibilitatea ajutoarelor prevăzute la articolul 124 alineatele (1) și (2) era ea însăși condiționată.

(24)

În sfârșit, Comisia nu dispunea de indicații privind modul în care autoritățile italiene urmau să se asigure că potențialul element de ajutor al garanțiilor, cumulat cu ajutorul prevăzut pentru schemele la care erau aplicabile garanțiile respective, nu generează o depășire a procentelor de ajutor admisibile în cadrul schemelor menționate.

(25)

În legătură cu ajutoarele prevăzute la articolul 124 alineatele (1) și (2) din legea nr. 32/2000, autoritățile italiene explicaseră că acestea erau destinate exclusiv achitării restanțelor la plata contribuțiilor către asociațiile de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1035/72. Aceste contribuții ar fi trebuit să fie deja plătite, dar nu au fost plătite deoarece FEOGA nu a garantat acoperirea financiară a angajamentelor financiare asumate la nivelul Italiei.

(26)

Autoritățile italiene au adăugat că puteau beneficia de ajutor doar cei care dobândiseră dreptul la ajutor înainte de 21 noiembrie 1996 [data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (12), care a înlocuit Regulamentul (CEE) nr. 1035/72] și care nu au pierdut respectivul drept.

(27)

Cu ocazia examinării dosarului, Comisia a putut constata că, în temeiul articolului 53 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, drepturile dobândite de organizațiile de producători înaintea intrării în vigoare a regulamentului, în conformitate cu titlul IIa și cu articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72, se păstrează până la epuizarea lor și că, în cazul în care ar fi îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72, ajutoarele naționale acordate, eventual, în temeiul aceluiași articol ar fi compatibile ipso iure cu normele care reglementează organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor și nu ar trebui să mai facă obiectul unei examinări din perspectiva normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat (13).

(28)

Pe baza acestor considerații, autoritățile italiene se angajaseră să schimbe modalitățile de acordare a ajutoarelor prevăzute, în așa fel încât acestea să fie conforme cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 1035/72 (a se vedea considerentele 19 și 20). Totuși, având în vedere lista beneficiarilor transmisă de autoritățile italiene, Comisia constatase că, în cazul asociațiilor menționate la considerentul 21, ajutorul în cauză urma să fie acordat cu o depășire considerabilă a termenului de șapte ani de la recunoașterea asociației și că, prin urmare, nu ar mai fi fost îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 (ținând cont de faptul că una dintre condiții era ca ajutoarele să fie acordate în cinci ani, dar în cel mult șapte ani de la recunoaștere); ajutoarele ar fi trebuit să fie analizate, așadar, din perspectiva articolelor 87 și 88 din tratat.

(29)

În cadrul acestei analize din perspectiva articolelor 87 și 88 din tratat, Comisia a constatat că, deoarece Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 fusese abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 2200/96, acordarea unui ajutor pe baza unui act legislativ care nu mai există unor asociații ale căror drepturi și-au pierdut valabilitatea [fapt care determina inaplicabilitatea articolului 53 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, menționat la considerentul 27] a interferat cu funcționarea mecanismelor organizării comune a piețelor din sectorul legumelor și fructelor instituite prin Regulamentul (CE) nr. 2200/96. În conformitate cu punctul 3.2 din Orientările comunitare privind ajutoarele de stat din sectorul agricol, Comisia poate aproba un ajutor incompatibil cu dispozițiile care reglementează o organizare comună a piețelor sau care ar interfera cu funcționarea corectă a acesteia.

(30)

În consecință, Comisia nu putea decât să se îndoiască de compatibilitatea ajutorului cu piața comună.

(31)

Aceste îndoieli erau susținute de faptul că un ajutor acordat în circumstanțele descrise ar fi constituit un ajutor cu efect retroactiv interzis în mod explicit în temeiul punctului 3.6 din Orientările comunitare privind ajutoarele de stat din sectorul agricol, deoarece nu conține componenta necesară de stimulent pe care trebuie să o conțină un ajutor în sectorul agricol, cu excepția ajutoarelor cu caracter de compensare.

(32)

În sfârșit, Comisia se îndoia și de soliditatea argumentului conform căruia FEOGA nu ar fi garantat acoperirea financiară a angajamentelor asumate la nivelul Italiei, deoarece cofinanțarea constituirii asociațiilor de producători implică rambursarea automată, din FEOGA, a unei părți a ajutorului aprobat în cadrul organizării comune a piețelor.

IV.   OBSERVAȚIILE AUTORITĂȚILOR ITALIENE

(33)

Prin scrisoarea din 26 august 2004, înregistrată la 30 august 2004, prin scrisoarea din 24 noiembrie 2004, înregistrată la 26 noiembrie 2004, și prin scrisoarea din 26 octombrie 2005, înregistrată la 28 octombrie 2005, Reprezentanța permanentă a Italiei pe lângă Uniunea Europeană a comunicat Comisiei răspunsul autorităților italiene la inițierea procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) din tratat cu referire la ajutoarele prevăzute la articolul 99 alineatul (2) litera (a) și la articolul 124 alineatele (1) și (2) din legea nr. 32/2000 (în ceea ce privește sectorul agricol, în primul caz, și asociațiile ASPROSUD, Sicilia Verde și APRO FRUS în al doilea caz).

(34)

Prin scrisoarea din 26 august 2004, autoritățile italiene au transmis următoarele solicitări și observații cu privire la ajutoarele prevăzute la articolul 99 alineatul (2) litera (a) din legea nr. 32/2000:

au cerut ca anumite scheme cuprinse în lista menționată la considerentul 22 să fie eliminate din aceasta, deoarece constataseră că, într-adevăr, nu puteau fi finanțate prin împrumuturi;

au precizat că, în cazul schemelor care rămân pe lista menționată, garanția s-ar referi doar la partea privată a investiției – dacă schema ar fi deja aprobată și finanțată – și la suma totală admisibilă, dacă schema ar fi deja aprobată, dar încă nu ar fi finanțată. Indiferent de cazul luat în discuție, echivalentul-subvenție brut al garanției nu ar putea depăși limita maximă a ajutorului aprobat în cadrul schemei în cauză (este prevăzut un control asupra unui eșantion de cel puțin 5 % din autocertificările solicitate beneficiarilor);

au confirmat că urmau să stabilească modalitățile de aplicare a articolului 99 alineatul (2) litera (a) din legea nr. 32/2000 și că acestea urmau să cuprindă și lista menționată.

(35)

Prin aceeași scrisoare, autoritățile italiene au comunicat următoarele observații referitoare la ajutoarele prevăzute pentru cele trei asociații menționate la considerentul 21, la articolul 124 alineatele (1) și (2) din legea nr. 32/2000:

autoritățile au susținut că, în opinia lor, poziția adoptată de Comisie în cadrul dosarului N 157/2000 ar trebui adoptată și în cazul de față și că ajutoarele prevăzute pentru cele trei asociații menționate nu ar fi trebuit să facă obiectul unei analize din perspectiva articolelor 87 și 88 din tratat;

au făcut referire la dispozițiile articolului 53 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, în temeiul cărora drepturile dobândite de organizațiile de producători se mențin până la epuizarea lor (și deci până la lichidarea finală a contribuției), pentru a sublinia că dreptul este dobândit în momentul în care asociația face o cerere conformă și că, în cazul de față, toate solicitările au fost prezentate cu respectarea termenului de șapte ani de la recunoaștere și, de asemenea, că dreptul nu poate fi încălcat din cauza unei întârzieri acumulate de administrațiile publice, în general, pe parcursul căutării fondurilor corespunzătoare pentru lichidarea ajutoarelor;

au confirmat modificarea legii nr. 32/2000 menționată la considerentul 20.

(36)

Prin scrisoarea din 24 noiembrie 2004, autoritățile italiene au transmis o copie a articolului 12 din legea regională nr. 15 din 5 noiembrie 2004 (denumită în continuare „legea nr. 15/2004”) care modifică, printre altele, articolele 99 și 124 din legea nr. 32/2000.

(37)

În ceea ce privește articolul 99 din legea nr. 32/2000, articolul 12 alineatele (2) și (4) din legea nr. 15/2004 a sporit numărul potențialilor beneficiari ai măsurilor prevăzute, incluzând și întreprinderile neasociate care își asumă obligația de a plăti costurile administrative inerente acordării garanției, și a stabilit că, pentru perioada 2000-2006, suma maximă destinată măsurilor prevăzute de articol este de 20 de milioane EUR.

(38)

În ceea ce privește articolul 124 din legea nr. 32/2000, articolul 12 alineatul (8) din legea nr. 15/2004 a introdus un nou alineat (2), înlocuind modalitățile de acordare a ajutoarelor descrise la considerentul 19 de mai sus cu modalități conforme celor prevăzute de articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72.

(39)

Acest nou alineat (2) adăugat la articolul 124 din legea nr. 32/2000 pentru a înlocui alineatul existent pe care autoritățile italiene se angajaseră să-l modifice (a se vedea considerentul 20) este formulat după cum urmează:

„În conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72, pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea și, respectiv, al cincilea an, cuantumul maxim al acestor contribuții este echivalent cu 5 %, 5 %, 4 %, 3 % și, respectiv, 2 % din valoarea producției comercializate cuprinsă de acțiunea organizației de producători. Cuantumul ajutorului nu poate depăși în niciun caz cheltuielile reale de constituire și de funcționare administrativă a organizației. Nu pot fi acordate ajutoare pentru cheltuieli efectuate după al cincilea an sau după șapte ani de la recunoaștere.”

(40)

Prin scrisoarea din 26 octombrie 2005, autoritățile italiene au comunicat că articolul 99 alineatul (2) litera (a) din legea nr. 32/2000 fusese abrogat de articolul 23 din legea regională nr. 11 din 21 septembrie 2005 și au anunțat retragerea notificării care se referea la articolul respectiv.

V.   EVALUARE

(41)

Articolul 87 alineatul (1) din tratat prevede că sunt incompatibile cu piața comună ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

(42)

Măsurile analizate în cazul de față corespund acestei definiții, în sensul că sunt finanțate din resurse publice, care favorizează anumite tipuri de producție (de exemplu, sectorul fructelor și legumelor) și care pot afecta schimburile comerciale, având în vedere poziția pe care o ocupă Italia pe piețele în cauză (în ceea ce privește fructele – excluzând citricele – în 2005 Italia avea o producție de 11 443 milioane de tone, fiind cel mai mare producător de fructe din Uniunea Europeană).

(43)

Totuși, în cazurile prevăzute la articolul 87 alineatele (2) și (3) din tratat, anumite măsuri pot fi considerate, prin derogare, compatibile cu piața comună.

(44)

În cazul de față, având în vedere măsurile descrise anterior, singura derogare care poate fi invocată este cea prevăzută la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat, în temeiul căreia pot fi considerate compatibile cu piața comună ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități sau a anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea nu aduc modificări condițiilor schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun.

(45)

În primul rând, Comisia constată că articolul 99 alineatul (2) litera (a) din legea nr. 32/2000 a fost abrogat fără a fi fost aplicat [având în vedere efectul de suspendare legat de inițierea procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) din tratat] și că autoritățile italiene au retras notificarea referitoare la aceasta, ceea ce face inutilă examinarea aplicabilității dispozițiilor derogării prevăzute de articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat.

(46)

În legătură cu ajutoarele prevăzute la articolul 124 alineatele (1) și (2) din legea nr. 32/2000, Comisia constată că modalitățile de acordare a ajutoarelor au fost adaptate pentru a se conforma dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 1035/72, modificat de articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 3284/83 al Consiliului din 14 noiembrie 1983 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1035/72 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor (14), prin dispozițiile articolului 124 noul alineat (2) din legea nr. 32/2000, introdus de articolul 12 din legea nr. 15/2004.

(47)

La data adoptării legii respective, ajutoarele pentru asociațiile de producători erau reglementate de Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

(48)

După cum se arată și la considerentul 27, articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 prevede că drepturile dobândite de organizațiile de producători înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, în conformitate cu articolul 14 și cu titlul IIa din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72, rămân valabile până la epuizarea lor, dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de articolul 14 menționat.

(49)

Dispozițiile articolului 124 noul alineat (2) din legea nr. 32/2000 introdus de articolul 12 din legea nr. 15/2004 demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute de articolul 14 menționat și garantează în mod efectiv excluderea oricărei asociații de producători care nu îndeplinește condițiile respective. Deoarece, în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1035/72, normele privind ajutoarele de stat se aplicau doar în limitele stabilite de Consiliu, iar regulamentul prevedea, la articolul 14, o dispoziție direct aplicabilă care autoriza acordarea de ajutoare naționale dacă erau respectate, în prealabil, anumite condiții, care erau deja îndeplinite la momentul respectiv, ajutoarele naționale în cauză nu mai trebuie să facă obiectul unei examinări din perspectiva normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat.

(50)

Prin urmare, dispare obiectul celorlalte îndoieli exprimate de Comisie cu ocazia inițierii procedurii.

VI.   CONCLUZIE

(51)

Dată fiind abrogarea articolului 99 alineatul (2) litera (a) din legea nr. 32/2000, Comisia nu trebuie să se pronunțe privind compatibilitatea cu piața comună a ajutoarelor prevăzute de litera menționată. Prin urmare, procedura inițiată cu referire la dispozițiile respective, rămasă fără obiect, poate fi încheiată.

(52)

Dat fiind că, în temeiul articolului 124 alineatul (2) din legea regională nr. 32/2000, modificat de articolul 12 din legea nr. 15/2004, ajutoarele prevăzute pentru asociațiile de producători devin conforme cu dispozițiile articolului 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 și că, datorită acestei circumstanțe, ajutoarele respective sunt considerate a fi compatibile în mod automat cu normele care reglementează organizarea comună a piețelor și nu mai trebuie să facă obiectul unei examinări din perspectiva normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat, procedura inițiată în acest sens, rămasă fără obiect, poate fi, de asemenea, încheiată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din tratat, inițiată cu referire la ajutoarele prevăzute la articolul 99 alineatul (2) litera (a) (în ceea ce privește sectorul agricol) din legea regională siciliană nr. 32 din 23 decembrie 2000 este încheiată, deoarece a devenit inutilă după retragerea notificării de către Italia.

Articolul 2

Procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din tratat, inițiată cu referire la ajutoarele prevăzute de articolul 124 alineatele (1) și (2) (modificat) din legea regională siciliană nr. 32 din 23 decembrie 2000, dar devenită inutilă, este încheiată.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  Scrisoarea SG (2002) D/233133 din 18.12.2002.

(2)  Scrisoarea SG-Greffe (2004) D/202440 din 21.6.2004.

(3)  Scrisoarea SG-Greffe (2004) D/203974 din 10.9.2004.

(4)  Totuși, decizia conține recomandări referitoare la acest articol.

(5)  Articolul 124 din legea nr. 32/2000 conținea și o măsură de ajutor la alineatul (3), dar Comisia a constatat că era vorba despre un ajutor național autorizat în mod explicit de un regulament prin care se instituia o organizare comună a piețelor și care, prin urmare, nu mai trebuia analizat.

(6)  JO C 52, 2.3.2005, p. 23.

(7)  Aceste dispoziții sunt valabile atât pentru sectorul agricol, cât și pentru sectorul pescuitului. Referirea doar la sectorul agricol în decizia de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) din tratat și în prezenta decizie se explică prin faptul că, în scrisoarea din 24 mai 2005 menționată la considerentul 12, Ministerul pentru Pescuit al Regiunii Sicilia a comunicat că, ulterior, urma să fie emisă o notificare separată pentru sectorul pescuitului.

(8)  JO C 71, 11.3.2000, p. 14.

(9)  JO C 232, 12.8.2000, p. 17.

(10)  Acești parametri nu sunt menționați la articolul 99, dar au fost comunicați în informațiile suplimentare furnizate de autoritățile italiene.

(11)  JO L 118, 20.5.1972, p. 1.

(12)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

(13)  Această abordare fusese deja aplicată în cazul ajutoarelor de stat prevăzute la nivel național pentru asociațiile de producători în scopul aplicării articolului 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 – a se vedea dosarul de ajutor N 157/2000, închis prin scrisoarea SG (2001) D/288558 din 16.5.2001.

(14)  JO L 325, 22.11.1983, p. 1.