ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.049.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 49

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
26 februarie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 157/2010 al Consiliului din 22 februarie 2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 158/2010 al Comisiei din 25 februarie 2010 de stabilire în avans, pentru 2010, a valorii ajutorului pentru depozitarea privată a untului

14

 

 

Regulamentul (UE) nr. 159/2010 al Comisiei din 25 februarie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

16

 

 

Regulamentul (UE) nr. 160/2010 al Comisiei din 25 februarie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

18

 

 

Regulamentul (UE) nr. 161/2010 al Comisiei din 25 februarie 2010 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

20

 

 

Regulamentul (UE) nr. 162/2010 al Comisiei din 25 februarie 2010 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

21

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2010/118/PESC a Consiliului din 25 februarie 2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo

22

 

*

Decizia 2010/119/PESC a Consiliului din 25 februarie 2010 de prelungire și de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană

26

 

*

Decizia 2010/120/PESC a Consiliului din 25 februarie 2010 de prelungire și de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan și Pakistan

28

 

*

Decizia 2010/121/PESC a Consiliului din 25 februarie 2010 de modificare a anexei la Poziția comună 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

30

 

 

2010/122/UE

 

*

Decizia Comisiei din 25 februarie 2010 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic și științific, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o scutire referitoare la o aplicație a cadmiului [notificată cu numărul C(2010) 1034]  ( 1 )

32

 

 

2010/123/UE

 

*

Decizia Comisiei din 25 februarie 2010 de ajustare a coeficienților corectori aplicabili de la 1 februarie 2009, 1 martie 2009, 1 aprilie 2009, 1 mai 2009 și 1 iunie 2009 remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene repartizați în țările terțe

34

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 157/2010 AL CONSILIULUI

din 22 februarie 2010

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1), care abrogă Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009,

având în vedere propunerea Comisiei Europene („Comisia”) prezentată după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsurile în vigoare

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 119/97 (3), Consiliul a instituit taxe antidumping definitive cuprinse între 32,5 % și 39,4 % la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză (RPC). Aceste tarife s-au aplicat mecanismelor de îndosariere altele decât cele cu 17 sau 23 de inele, în timp ce mecanismele de îndosariere cu 17 și 23 de inele au fost supuse unei taxe egale cu diferența dintre prețul minim de import (PMI) de 325 EUR pe 1 000 de bucăți și prețul net, franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire, atunci când cel din urmă era mai mic decât PMI.

(2)

Prin Regulamentul (CE) nr. 2100/2000 (4), Consiliul a modificat și a mărit taxele menționate anterior pentru anumite mecanisme de îndosariere cu inele, altele decât cele cu 17 sau 23 de inele, în urma unei anchete de reexaminare efectuate în perspectiva expirării măsurilor, desfășurate în temeiul articolului 12 din regulamentul de bază. Taxele modificate au fost eșalonate de la 51,2 % la 78,8 %.

(3)

În urma unei cereri din partea a doi producători din Uniune, în ianuarie 2002 (5) a fost inițiată o reexaminare în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, iar Consiliul a prelungit, prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 (6), măsurile antidumping în vigoare cu patru ani.

(4)

În urma unei anchete anticircumvenție efectuate în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază, Consiliul a extins, prin Regulamentul (CE) nr. 1208/2004 (7), măsurile antidumping definitive asupra importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară.

(5)

În urma unei anchete anticircumvenție efectuate în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază, Consiliul a extins, prin Regulamentul (CE) nr. 33/2006 (8), măsurile antidumping definitive asupra importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Republica Democrată Populară Laos, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară.

(6)

În sfârșit, în august 2008, prin Regulamentul (CE) nr. 818/2008 (9), Consiliul a extins domeniul de aplicare al măsurilor la anumite mecanisme de îndosariere cu inele ușor modificate, întrucât s-a stabilit că avusese loc o circumvenție a măsurilor.

2.   Cererea de reexaminare

(7)

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă a măsurilor antidumping în vigoare la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din RPC (10) Comisia a primit, la 4 septembrie 2008, o cerere de reexaminare a acestor măsuri în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(8)

Cererea a fost depusă de către producătorul din Uniune Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (denumit în continuare „solicitantul”), care reprezintă o proporție majoră, în acest caz de peste 50 %, din producția totală a Uniunii de mecanisme de îndosariere cu inele. Cererea se bazează pe faptul că expirarea măsurilor ar conduce probabil la continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului pentru industria Uniunii.

(9)

Stabilind, în urma consultării Comitetului consultativ, că există suficiente elemente de probă pentru a justifica inițierea unei reexaminări în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia a inițiat o reexaminare (11).

3.   Ancheta

(a)   Procedura

(10)

Comisia a informat oficial producătorii-exportatori, importatorii și utilizatorii despre care se știe că sunt interesați, reprezentanții țării exportatoare, producătorul din Uniune care a depus cererea și celălalt producător cunoscut din Uniune despre inițierea unei proceduri de reexaminare. Părțile interesate au avut posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere și de a solicita să fie audiate în termenul fixat în avizul de inițiere.

(11)

Toate părțile care și-au manifestat dorința în termenul menționat și care au demonstrat că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate au avut posibilitatea de a fi audiate.

(12)

Au fost trimise chestionare tuturor părților care au fost informate oficial despre inițierea reexaminării și celor care au cerut să primească un chestionar în termenul stabilit în avizul de inițiere. De asemenea, un producător din Thailanda (țara analoagă luată în considerare) a fost contactat și a primit un chestionar.

(13)

Au fost primite răspunsuri la chestionar din partea unui producător-exportator din RPC care nu exportase mecanisme de îndosariere cu inele către Uniunea Europeană (denumită în continuare „UE”) și din partea societății sale afiliate din Thailanda, din partea producătorului din Uniune care a depus cererea, precum și din partea a trei importatori neafiliați și a unui utilizator afiliat reclamantului. Celălalt producător din Uniune nu a cooperat la această anchetă, iar un importator neafiliat a prezentat doar observații.

(14)

Toate părțile vizate au fost informate cu privire la faptele și la considerațiile esențiale pe baza cărora s-a avut în vedere recomandarea instituirii de taxe antidumping definitive. Le-a fost acordat un termen pentru a le permite să-și prezinte observațiile referitoare la informațiile comunicate. Observațiile părților au fost examinate și, după caz, constatările la care se ajunsese au fost modificate în consecință.

(b)   Părțile interesate și vizitele de verificare

(15)

Serviciile Comisiei au căutat și au verificat toate informațiile considerate ca fiind necesare pentru a stabili probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului și a prejudiciului și pentru a determina interesul Uniunii. S-au efectuat vizite de verificare la sediile următoarelor societăți:

(i)

producătorul din Uniune care a depus cererea:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Viena, Austria;

(ii)

producătorul din țara exportatoare:

Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (WHS), Guangzhou, și societatea sa afiliată Wah Hing Stationery Manufactory Ltd („WHS”) din Hong Kong, RPC;

(iii)

importatorul neafiliat din UE:

Giardini S.r.l., Settimo Milanese, Italia.

(c)   Perioada de anchetă

(16)

Ancheta privind continuarea sau reapariția dumpingului a vizat perioada cuprinsă între 1 octombrie 2007 și 30 septembrie 2008 (denumită în continuare „perioada anchetei de reexaminare” sau „PAR”). Analiza tendințelor relevante pentru evaluarea probabilității unei continuări sau reapariții a prejudiciului a vizat perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 și sfârșitul PAR (denumită în continuare „perioada examinată”).

B.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ șI PRODUSUL SIMILAR

1.   Produsul în cauză

(17)

Produsul în cauză este identic cu cel definit în Regulamentul (CE) nr. 2074/2004 al Consiliului, respectiv anumite mecanisme de îndosariere cu inele compuse din două plăci sau sârmă din oțel, incluzând cel puțin patru semiinele din sârmă de oțel, totul fiind susținut de o placă de acoperire din oțel. Ele se deschid trăgând semiinelele sau cu ajutorul unui mic dispozitiv din oțel fixat pe mecanism. Inelele se pot prezenta sub diferite forme, cele mai întâlnite fiind cele în formă circulară sau în forma literei D (denumite în continuare „produsul în cauză”). Mecanismele de îndosariere cu inele sunt încadrate în prezent la codul NC ex 8305 10 00. Mecanismele cu pârghie în formă de arc clasificate la același cod NC nu sunt incluse în definiția produsului în cauză.

(18)

Mecanismele de îndosariere cu inele sunt folosite la fabricarea dosarelor de birou, de prezentare sau altele, de hârtie, de carton sau îmbrăcate în material plastic.

(19)

Un mare număr de tipuri diferite de mecanisme de îndosariere cu inele au fost vândute în UE în cursul PAR. Diferențele între aceste tipuri de produse au fost determinate de lățimea învelitorii, tipul de mecanism, numărul de inele, sistemul de deschidere, numărul de coli care pot fi îndosariate, diametrul și forma inelelor sau lungimea și spațierea inelelor. Luând în considerare faptul că toate aceste tipuri de produse prezintă aceleași caracteristici fizice și tehnice de bază și că sunt interschimbabile pe anumite intervale, s-a hotărât ca toate mecanismele de îndosariere cu inele să constituie un singur produs în sensul prezentei proceduri.

2.   Produsul similar

(20)

S-a constatat, de asemenea, că nu există diferențe în ceea ce privește caracteristicile fizice și tehnice de bază și utilizările între mecanismele de îndosariere cu inele produse în RPC și cele produse de industria din Uniune și vândute pe piața UE.

(21)

Prin urmare, s-a concluzionat că mecanismele de îndosariere cu inele originare din RPC și cele produse și vândute de industria din Uniune pe piața UE sunt toate produse similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

C.   PROBABILITATEA UNEI CONTINUĂRI SAU A UNEI REAPARIțII A DUMPINGULUI

(22)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, s-a examinat dacă expirarea măsurilor existente ar fi de natură să atragă după sine continuarea sau reapariția dumpingului.

1.   Observații preliminare

(23)

Niciun producător chinez care exporta mecanisme de îndosariere cu inele către UE nu a cooperat în cadrul anchetei. Dintre cele patru societăți chineze menționate în cerere, doar una singură a cooperat, precum și societatea sa afiliată stabilită în Thailanda. Celelalte trei societăți exportatoare nu au răspuns la chestionar. Singurul producător chinez care a cooperat nu a exportat produsul în cauză către UE, ci a efectuat exporturi ale produsului în cauză către alte piețe din țări terțe. În lipsa cooperării producătorilor chinezi care au exportat mecanisme de îndosariere cu inele către UE în cursul PAR, constatările referitoare la dumping au trebuit să se bazeze pe alte surse de informații accesibile Comisiei, în conformitate cu dispozițiile articolului 18 din regulamentul de bază. În acest caz, s-a considerat că informațiile cele mai rezonabile și cele mai potrivite în ceea ce privește exporturile sunt cele oferite de Eurostat. În măsura posibilului și ținând cont de termenele anchetei, aceste informații au fost verificate prin referire la informațiile furnizate de către singurul producător chinez care a cooperat la prezenta anchetă, dar nu a exportat mecanisme de îndosariere cu inele către UE, precum și la statisticile de export chineze. Cu toate acestea, ținând cont de faptul că nu există date specifice societăților în ceea ce privește cantitățile și volumele din partea producătorilor-exportatori chinezi, statisticile Eurostat sunt considerate în continuare singura estimare disponibilă a exporturilor chineze către UE, chiar dacă nivelul absolut al prețurilor indicat de către Eurostat pare destul de ridicat comparativ cu prețurile de import înregistrate de statisticile chineze privind exporturile și cu cifrele Eurostat privind alte țări terțe.

2.   Continuarea dumpingului

(a)   Țara analoagă

(24)

Întrucât RPC este o economie în tranziție și în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, valoarea normală a trebuit să fie stabilită pe baza prețului sau a valorii normale construite obținute într-o țară terță adecvată cu economie de piață (denumită în continuare „țara analoagă”) sau pe baza prețului practicat la exportul din țara analoagă către alte țări, inclusiv către Uniune sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, în orice alt mod rezonabil, inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau care urmează să fie plătit în Uniune pentru produsul similar, ajustat în mod corespunzător, în cazul în care este necesar, pentru ca acesta să includă o marjă de profit rezonabilă.

(25)

În ancheta precedentă, țara analoagă aleasă a fost India. În acest sens, trebuie notat faptul că Comisia a informat singurul producător indian care a cooperat la ancheta precedentă în legătură cu inițierea procedurii actuale, dar partea în cauză a refuzat să coopereze. În cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, Thailanda a fost propusă ca țară analoagă pentru stabilirea valorii normale. Această alegere a fost contestată de anumite părți vizate de procedură, care au afirmat că India ar fi trebuit să fie utilizată în calitate de țară analoagă adecvată.

(26)

În ceea ce privește Thailanda, un producător thailandez a acceptat să coopereze. Prin urmare, Comisia a examinat posibilitatea de a utiliza datele obținute din partea Thailandei în scopul stabilirii valorii normale pentru RPC. În acest sens, ar trebui precizat faptul că nu au existat vânzări interne ale produsului în cauză în Thailanda. Prin urmare, orice determinare a valorii normale în Thailanda ar trebui să se efectueze pe baza articolului 2 alineatul (6) litera (c).

(27)

În plus, comparația între nivelul prețului mediu la export al produsului în cauză provenind din Thailanda și prețul mediu la export al produsului în cauză provenind din RPC, conform datelor furnizate de Eurostat, a arătat că prețurile din China erau superioare celor din Thailanda. În acest sens, trebuie precizat faptul că o gamă largă de tipuri de produse diferite sunt incluse în definiția produsului în cauză și că prețurile pot varia în funcție de tipul de produs. Din cauza lipsei de cooperare din partea producătorilor-exportatori din RPC, nu a fost posibilă stabilirea componenței exacte a vânzărilor lor la exportul către UE și compararea acestora cu gama de produse a producătorilor-exportatori thailandezi. În consecință, întrucât nu există indicii conform cărora diferența semnificativă între prețurile de export să poată fi atribuită altor factori, s-a concluzionat că există o diferență în ceea ce privește gama de mecanisme de îndosariere cu inele exportate către UE de către producătorii-exportatori chinezi și de către cei thailandezi. Într-adevăr, pe baza diferențelor în ceea ce privește prețurile de export către Uniunea Europeană între Thailanda și RPC și utilizând cele mai bune date disponibile, s-a concluzionat că exporturile din RPC vizează tipuri de produse mai elaborate, relativ mai scumpe și că, și din acest motiv, nu ar fi oportună utilizarea datelor din Thailanda pentru stabilirea valorii normale pentru RPC.

(28)

În plus, societatea thailandeză era afiliată singurului producător chinez de mecanisme de îndosariere cu inele care a cooperat. Comisia a analizat dacă faptul că cele două societăți erau afiliate ar putea avea un impact asupra determinării valorii normale. În acest sens, se reamintește că anchetele precedente (respectiv două anchete anticircumvenție) au arătat faptul că societatea thailandeză fusese creată de un producător chinez, ca reacție la instituirea măsurilor antidumping asupra produsului în cauză. Aceeași concluzie este confirmată de prezenta anchetă, astfel cum se explică în detaliu în considerentul 38. Ținând cont de această legătură clar stabilită între producătorul chinez și cel thailandez, s-a considerat oportun să nu se utilizeze informațiile transmise de către singura societate care a cooperat din țara analoagă propusă. Prin urmare, ținând cont de toți factorii menționați anterior și în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, Thailanda nu a fost considerată ca fiind o țară analoagă adecvată pentru stabilirea valorii normale.

(29)

Ținând cont de faptele prezentate anterior în ceea ce privește Thailanda, de lipsa cooperării din partea țării utilizate anterior în calitate de țară analoagă (India), precum și de faptul că nicio societate chineză care a exportat mecanisme de îndosariere cu inele către UE nu a cooperat la anchetă, s-a considerat oportun ca valoarea normală să fie determinată pe orice altă bază rezonabilă, respectiv pe baza prețurilor plătite efectiv sau care urmează să fie plătite în Uniune pentru produsul similar.

(b)   Valoarea normală

(30)

Având în vedere faptele descrise mai sus, s-a hotărât ca determinarea valorii normale să fie bazată pe prețurile industriei din Uniune, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, respectiv pe prețurile plătite efectiv sau care urmează să fie plătite în Uniune pentru produsul similar. Astfel, valoarea normală a fost calculată pe baza datelor verificate la sediul producătorului din Uniune care a depus cererea. S-a constatat că vânzările interne ale acestui producător de produs similar sunt reprezentative comparativ cu exporturile produsului în cauză din RPC către UE. Având în vedere că prețurile de vânzare ale industriei din Uniune erau generatoare de pierderi, a trebuit ca ele să fie ajustate corespunzător pentru a include o marjă de profit rezonabilă, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază. În acest sens, s-a utilizat o marjă de profit de 5 %, considerată rezonabilă pentru acest tip de activitate comercială.

(c)   Prețul de export

(31)

În conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază și în lipsa cooperării din partea producătorilor-exportatori chinezi, prețul de export a fost calculat prin utilizarea datelor provenite de la Eurostat.

(d)   Comparația

(32)

Valoarea normală și prețul de export au fost comparate la nivel franco fabrică. În scopul asigurării unei comparații echitabile între valoarea normală și prețul de export, s-au efectuat ajustări corespunzătoare diferențelor care afectează prețurile și comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. S-au efectuat ajustări, atunci când a fost necesar, pentru diferențele de costuri de transport, asigurare și alte costuri legate de transport.

(e)   Marja de dumping

(33)

Ținând cont de cele de mai sus și de lipsa oricăror alte informații fiabile pentru China, marja de dumping la nivel național, calculată pe baza unei comparații a mediilor ponderate și exprimată ca procent al prețului CIF frontieră a UE, înainte de vămuire, a fost calculată și stabilită la 20,7 %.

(f)   Concluzia în privința dumpingului

(34)

Ancheta a stabilit existența dumpingului în cursul PAR. Această concluzie se bazează (i) pe prețurile de export, astfel cum au fost stabilite pornind de la datele Eurostat, din motivele explicate în considerentul 23, pe de o parte, și (ii) pe valoarea normală determinată pe baza prețurilor industriei din Uniune, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, din motivele explicate în considerentele 24-29, pe de altă parte.

3.   Reapariția dumpingului

(35)

Pe lângă analiza existenței dumpingului în cursul PAR, s-a examinat probabilitatea unei reapariții a dumpingului. În lipsa cooperării din partea producătorilor-exportatori chinezi, cu excepția unei societăți care efectuase exporturi doar către țări terțe și având în vedere lipsa de informații accesibile publicului, concluziile de mai jos se bazează în principal pe datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, respectiv pe datele Eurostat, pe datele furnizate de singura societate care a cooperat, pe statisticile chineze, precum și pe datele conținute în cererea de reexaminare.

(36)

În acest sens, au fost analizate următoarele elemente: (a) capacitățile neutilizate și politica urmată de producătorii-exportatori chinezi în materie de volume și de prețuri și (b) atractivitatea pieței UE în materie de prețuri și de volume pentru exportatorii chinezi.

(a)   Capacitățile neutilizate și politica producătorilor-exportatori chinezi

(37)

Este util de reamintit faptul că, în lipsa cooperării altor producători-exportatori în afară de WHS, nu s-a putut obține nicio informație privind producția din RPC, capacitățile de producție neutilizate și vânzările realizate pe piața chineză, în afara informațiilor privind producătorul care a cooperat.

(38)

Singurul producător chinez cooperant își redusese considerabil propria capacitate de producție între 2005 și PAR (cifra exactă nu poate fi comunicată din motive de confidențialitate). Cu toate acestea, acest producător chinez este în măsură să-și crească din nou capacitatea de producție. Într-adevăr, această capacitate de producție redusă ar putea fi restabilită fără întârziere și fără efort, având în vedere că producătorul respectiv posedă încă o instalație industrială goală în apropierea celei operaționale. În acest loc, producătorul chinez ar putea să restabilească într-o perioadă scurtă, respectiv în șase luni, o linie de producție de mecanisme de îndosariere cu inele folosind echipamentele existente, care sunt în prezent destinate altor necesități de producție, dar care ar putea fi readaptate pentru a-și crește producția totală de mecanisme de îndosariere cu inele. În acest sens, ar trebui notat, de asemenea, faptul că acest producător chinez nu efectuează vânzări pe piața internă și nu are intenția de a se lansa în astfel de vânzări în viitorul apropiat. Prin urmare, acest producător ar putea să-și mărească brusc producția și să o dirijeze către orice piață de export (inclusiv cea a UE, către care nu realizează în prezent vânzări), în ipoteza în care măsurile ar expira. De asemenea, societatea a confirmat că, în cazul abrogării măsurilor antidumping, ea ar închide unitatea de producție a societății sale afiliate thailandeze și ar repatria toată producția de mecanisme de îndosariere cu inele în China. Societatea cooperantă nu a menținut un nivel de investiții ridicat, ceea ce se explică cu ușurință ținând cont de existența societății sale afiliate thailandeze, de nivelul scăzut de investiții necesar în general pentru acest tip de activitate de producție și de perioada scurtă necesară pentru adaptarea mașinilor la producția de mecanisme de îndosariere cu inele.

(39)

În ceea ce privește producătorii chinezi care nu au cooperat, se concluzionează că încă există capacități neutilizate în RPC, având în vedere că exporturile chineze au scăzut în general și că nu există informații conform cărora capacitățile din RPC ar fi scăzut. În plus, se notează faptul că adaptarea mașinilor și a echipamentelor în general poate fi realizată în scurt timp în sectorul mecanismelor de îndosariere cu inele, astfel încât capacitățile ar putea fi restabilite cu ușurință pentru a urma evoluția pieței mecanismelor de îndosariere cu inele.

(40)

În ceea ce privește vânzările realizate la export către țări terțe de către singurul producător chinez cooperant, informațiile furnizate de acesta din urmă sunt doar parțiale și arată că vânzările sale au crescut cu 10 % între 2006 și PAR. În aceeași perioadă, prețul mediu al acestor exporturi către țări terțe a crescut cu 0,7 %.

(41)

În ceea ce privește evoluția exporturilor chineze totale către alte țări, au fost consultate statisticile chineze disponibile pentru a se stabili volumele și prețurile acestora. Aceste date confirmă scăderea semnificativă a exporturilor de mecanisme de îndosariere cu inele din China în perioada cuprinsă între 2004 și PAR. Potrivit statisticilor chineze, volumul mecanismelor de îndosariere cu inele exportate în 2004 se ridica la 198 de milioane de bucăți, scăzând la 89 de milioane în cursul PAR. Pe de altă parte, prețul de vânzare mediu a scăzut puternic în perioada cuprinsă între 2004 și 2007, pentru a atinge în final, în cursul PAR, niveluri ușor inferioare celor din 2004. Faptul că volumele exporturilor chineze de mecanisme de îndosariere cu inele au reprezentat, în cursul PAR, doar 45 % din nivelul lor din 2004, în timp ce prețul mediu de export în cursul aceleiași perioade era cu 7 % inferior nivelului său din 2004 confirmă că există un stimulent puternic pentru toți producătorii chinezi, indiferent dacă au cooperat sau nu la anchetă, să se întoarcă la performanțele lor de export anterioare, ținând cont de capacitățile lor disponibile și de tendința de creștere a prețurilor de export, observată în ultimii ani. În aceste condiții, este rezonabil să se considere că, în cazul în care măsurile antidumping ar expira, piața UE ar deveni o țintă foarte atractivă pentru toți producătorii chinezi, care ar urmări, în acest caz, să exporte cantități considerabile către piața UE.

(b)   Atractivitatea pieței UE

(42)

Înainte de instituirea taxelor antidumping, UE reprezenta pentru RPC a doua piață de export de mecanisme de îndosariere cu inele în ordinea importanței, în termeni de volum global. Cota de piață a RPC a scăzut în mod constant după instituirea măsurilor antidumping, care au fost extinse în urma a două anchete anticircumvenție și, în 2008, au făcut obiectul unei reexaminări care le-a lărgit domeniul de aplicare. Cotele de piață au rămas destul de stabile în cursul perioadei examinate și au scăzut doar ușor, la 3,2 % (– 0,4 %), în cursul PAR. Cu toate acestea, dimensiunea pieței UE, a doua în lume după cea din SUA, și cererea care rezultă fac din UE o țintă importantă comparativ cu alte piețe de export din China. Prezența Chinei în trecut pe piața UE și importanța pieței pot fi considerate indicii clare conform cărora producătorii chinezi ar încerca, în viitor, să recâștige cote de piață în UE.

(43)

În plus, există indicii clare conform cărora anumite părți din China urmăresc îndeaproape prezenta anchetă și iau în considerare posibilitatea de a începe să exporte produse către UE. În acest sens, se notează faptul că, în urma inițierii procedurii, Comisia a primit întrebări din partea unui producător chinez nemenționat în cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, care a declarat că societatea sa a fost creată în 2005, că aceasta produce mecanisme de îndosariere cu inele și că intenționează să le exporte către UE începând cu anul 2009. Inițial, această societate luase în considerare posibilitatea de a coopera la anchetă, dar nu a răspuns la chestionarul relevant. Cele de mai sus confirmă faptul că UE rămâne o piață atractivă pentru producătorii chinezi, în ciuda măsurilor antidumping în vigoare și că, în consecință, expirarea măsurilor ar spori considerabil impulsul lor de a-și începe, a-și mări sau a-și relua exporturile către UE.

(44)

Importanța și atractivitatea istorică a UE în calitate de piață pentru mecanismele de îndosariere cu inele este confirmată, de asemenea, de tentativele repetate din trecut de a eluda sau a absorbi măsurile antidumping în vigoare. Într-adevăr, de la instituirea măsurilor antidumping împotriva RPC, exportatorii chinezi au încercat în continuu să le eludeze sau să le absoarbă, pentru a accede la piața UE. Se reamintește faptul că măsurile actuale au fost întărite în 2000, în urma unei proceduri privind absorbția măsurilor, că acestea au fost extinse la Vietnam și Laos în 2004 și, respectiv, în 2006, ca o consecință a existenței practicilor de circumvenție și că ele au fost modificate în 2008 în ceea ce privește definiția produsului în cauză, de asemenea ca o consecință a practicilor de circumvenție prin intermediul unei ușoare modificări a produsului.

(45)

În ceea ce privește prețurile, conform statisticilor chineze, prețul mediu al exporturilor chineze către piețe ale țărilor terțe este mai ridicat decât prețul mediu al exporturilor chineze către UE, dar acesta rămâne cu mult inferior prețurilor medii din India și Thailanda pe piața UE, respectiv prețurilor concurenților lor potențiali direcți. Datele chineze relevante privind exporturile arată că producătorii chinezi au deja o poziție bine stabilită pe majoritatea celorlalte piețe, spre deosebire de situația lor pe piața UE. Astfel, este clar că piața UE ar reprezenta o opțiune atractivă pe plan financiar pentru exportatorii chinezi, deoarece ei ar putea vinde în UE la prețuri mai ridicate fără a-și pune în pericol vânzările către restul lumii și încă subcotând, prin intermediul practicilor de dumping, cu prețuri inferioare celor ale principalilor lor concurenți în UE.

(c)   Măsurile de apărare comercială aplicate de țările terțe

(46)

Nicio țară terță nu a aplicat măsuri de apărare comercială cu privire la importurile de mecanisme de îndosariere cu inele provenind din RPC.

4.   Concluzie

(47)

Ancheta a arătat că atât producătorul-exportator care a cooperat, cât și, foarte probabil, ceilalți producători-exportatori chinezi dispun de capacități neutilizate considerabile, luând în considerare scăderea semnificativă a exporturilor lor în perioada cuprinsă între 2004 și PAR. Ea a arătat, de asemenea, că există un interes constant al părților din China de a intra pe piața UE. În plus, singurul producător cooperant ar putea să-și mute cu ușurință capacitatea de producție din Thailanda înapoi în China, în ipoteza în care măsurile antidumping ar fi abrogate.

(48)

Având în vedere capacitățile neutilizate ale producătorilor chinezi și flexibilitatea mașinilor și echipamentelor lor, este probabil ca importurile din RPC pe piața UE să fie reluate în proporții considerabile, în cazul în care măsurile antidumping ar expira. Piața UE este în prezent singura piață din lume unde există măsuri antidumping, iar faptele stabilite arată că exportatorii chinezi ar urmări cu siguranță să-și recâștige cât mai rapid cotele de piață anterioare, profitând de adaptabilitatea necesară a capacităților. Concluzia de mai sus este susținută de faptul că ei și-ar putea permite să vândă la prețuri mai reduse decât cele ale tuturor concurenților lor de pe piața UE și că chiar au demonstrat acest lucru în cursul PAR.

(49)

Pe baza tuturor acestor elemente și constatări, este probabil ca, în ipoteza unei reluări a vânzărilor exportatorilor chinezi în UE, aceste exporturi să fie realizate la prețuri inferioare valorii normale. În consecință, se stabilește că, în cazul abrogării măsurilor existente, există probabilitatea ca dumpingul din China să reapară.

D.   DEFINIȚIA INDUSTRIEI DIN UNIUNE

(50)

În cursul PAR, în UE au fost fabricate mecanisme de îndosariere cu inele de către următorii producători:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Viena, Austria;

Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Italia.

(51)

Primul producător este solicitantul și a cooperat la anchetă. Celălalt producător din Uniune (de dimensiune mai redusă) nu a cooperat. Ancheta a stabilit că solicitantul reprezenta mai mult de 50 % din producția totală de mecanisme de îndosariere cu inele din Uniune în cursul PAR. Prin urmare, se consideră că acest producător reprezintă industria din Uniune în sensul articolului 4 alineatul (1) și al articolului 5 alineatul (4) din regulamentul de bază. În consecință, acesta este denumit în continuare „industria din Uniune”. Solicitantul și filialele sale nu sunt afiliați producătorilor-exportatori chinezi.

(52)

Ar trebui notat faptul că, în trecut, industria din Uniune era compusă inițial din doi producători diferiți (Koloman Handler – Austria și Robert Krause – Germania), care au dat faliment și au fost preluați de către un grup austriac. Societățile au fost supuse unei restructurări semnificative, iar structura actuală „Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH” a fost creată în 2003, respectiv cu doi ani înainte de perioada examinată. Sediul social se află în Austria, în timp ce producția este realizată în Ungaria.

E.   SITUAȚIA PE PIAȚA UE

1.   Consumul pe piața UE

(53)

Răspunsurile la chestionar furnizate de producătorul cooperant din Uniune au fost folosite pentru a stabili vânzările de mecanisme de îndosariere cu inele realizate de industria din Uniune pe piața UE. Au fost folosite, de asemenea, și alte informații disponibile pentru a calcula volumul vânzărilor producătorului din Uniune neinclus în definiția industriei din Uniune.

(54)

Datele privind volumul importurilor au fost obținute pornind de la statisticile Eurostat, cu excepția importurilor din Thailanda, care au fost obținute din răspunsurile la chestionar furnizate în cadrul procedurii antidumping paralele referitoare la această țară.

(55)

Pe această bază, consumul de mecanisme de îndosariere cu inele în UE a scăzut cu 4 % de-a lungul perioadei examinate, de la aproximativ 170-180 de milioane de bucăți în 2005, la 165-175 de milioane de bucăți în cursul PAR (12).

2.   Importurile provenite din țara în cauză

(a)   Volumul importului și cota de piață

 

2005

2006

2007

PAR

Volumul importurilor

100

49

41

43

Cota de piață (%)

7,0 %

3,8 %

3,2 %

3,2 %

(56)

Pentru a stabili volumul total al importurilor produsului în cauză provenind din RPC, s-a considerat oportun să se includă importurile din acele țări la care actualele măsuri antidumping au fost extinse în temeiul articolului 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, respectiv Vietnam și Laos [a se vedea considerentele (4) și (5) de mai sus]. Într-adevăr, s-a considerat că importurile provenind din aceste țări erau de fapt originare din RPC. Pe această bază, s-a stabilit că volumul total al importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele provenind din RPC a scăzut cu peste 50 % de-a lungul perioadei examinate. Cota de piață a scăzut în aceeași măsură în cursul acestei perioade. Cu toate acestea, ar trebui notat faptul că aceste cifre includ doar importurile expediate din Laos în 2005, an în care ele reprezentau jumătatea importurilor. Trebui reamintit faptul că ancheta anticircumvenție referitoare la importurile de mecanisme de îndosariere cu inele expediate din Laos a fost deschisă în aprilie 2005.

(57)

Cota de piață a RPC a scăzut de la 7,0 % la 3,8 % în 2006 și a rămas stabilă de atunci (la aproximativ 3 %). Se notează faptul că, în cadrul precedentei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, cotele de piață ale RPC au scăzut de la 14,8 % în 1998, la 1,9 % în 2001, cu alte cuvinte cota de piață a mecanismelor de îndosariere cu inele chineze este în prezent mai ridicată decât la sfârșitul perioadei examinate în cadrul precedentei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor.

(b)   Prețurile importurilor produsului în cauză/subcotarea

(58)

Dintre cei trei importatori care au cooperat, unul singur a importat mecanisme de îndosariere cu inele din RPC în cursul PAR. Aceste importuri erau foarte reduse comparativ cu importurile totale din RPC și erau compuse din mecanisme cu 17 și 23 de inele supuse unui preț minim de import. Prin urmare, acestea nu ar fi putut servi drept bază reprezentativă. Potrivit statisticilor Eurostat, prețurile de import ale mecanismelor de îndosariere cu inele originare din RPC au scăzut cu 5 % în cursul perioadei examinate, iar prețurile din China erau inferioare cu aproximativ 10 % (fără a ține cont de taxele antidumping) prețurilor industriei din Uniune. Cu toate acestea, nivelul absolut al prețurilor indicate de Eurostat pare destul de ridicat comparativ cu prețurile de import comunicate în statisticile chineze privind exporturile și cu cifrele Eurostat furnizate pentru alte țări terțe. Astfel cum este indicat mai sus, în cazul abrogării măsurilor, prețurile de export din China vor trebui probabil să se alinieze cu cele ale concurenților lor străini (Thailanda, India) și, în acest caz, nivelul de subcotare ar fi mult mai important.

(c)   Importurile din alte țări terțe

 

2005

2006

2007

PAR

India

52,9 %

48,3 %

44,9 %

43,3 %

Thailanda

11,5 %

12,2 %

7,9 %

13,0 %

Hong Kong

0,2 %

0,0 %

5,1 %

4,9 %

Altele

1,2 %

2,7 %

4,4 %

1,7 %

(59)

În ceea ce privește importurile din alte țări terțe, importurile de mecanisme de îndosariere cu inele originare din India sunt în scădere, în timp ce importurile de mecanisme de îndosariere cu inele originare din Thailanda au crescut ușor în cursul PAR, când au fost mai ridicate comparativ cu anii precedenți. La fel ca și alte țări, Hong Kong exportă mecanisme de îndosariere cu inele către UE, însă nu a fost prezentată nicio observație în acest sens și nu este disponibilă nicio altă informație.

3.   Situația economică a industriei din Uniune  (13)

(a)   Producția, capacitatea de producție și gradul de utilizare a capacității de producție

 

2005

2006

2007

PAR

Producția

100

102

118

119

Capacitatea de producție

100

91

100

103

Gradul de utilizare a capacității de producție (%)

59 %

66 %

70 %

68 %

(60)

În cursul perioadei examinate, producția a crescut cu aproape 20 %, în timp ce gradul de utilizare a capacității de producție a rămas relativ stabil. În consecință, gradul de utilizare a capacității de producție a urmat o tendință similară cu cea a producției, crescând cu 9 puncte procentuale.

(61)

Cu toate acestea, gradul de utilizare a capacității de producție în cursul PAR era inferior nivelului său din 2001, an care corespundea perioadei de anchetă a precedentei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor. Gradul de utilizare a capacității de producție era cuprins atunci între 70 % și 75 %.

(b)   Stocurile

 

2005

2006

2007

PAR

Stocurile finale

100

95

119

143

(62)

În cursul perioadei examinate, stocurile industriei din Uniune au crescut în mod global cu 43 %. O parte semnificativă a producției de mecanisme de îndosariere cu inele este compusă din produse standard, prin urmare industria din Uniune trebuie să mențină un anumit nivel al stocurilor pentru a fi în măsură să satisfacă rapid cererea clienților săi. Orice creștere a stocurilor finale peste nivelul mediu semnalează dificultăți de a vinde produsele (pe piața internă și pe cea de export). Caracterul sezonier al vânzărilor ar trebui, de asemenea, luat în considerare: vânzările sunt mai importante în cursul ultimului trimestru al anului, corespunzător începutului anului școlar.

(c)   Volumul vânzărilor, cota de piață și creșterea

 

2005

2006

2007

PAR

Volumul vânzărilor

100

113

118

123

Cotele de piață

24,4 %

30,2 %

31,5 %

31,1 %

(63)

Vânzările realizate de industria din Uniune pe piața UE au crescut cu 23 % de-a lungul perioadei examinate, iar cotele de piață au crescut de la 24,4 % la 31,1 %, respectiv o creștere de aproximativ 7 puncte procentuale. Această creștere a cotelor de piață arată că creșterea industriei din Uniune a fost superioară celei a consumului.

(64)

Cu toate acestea, nivelul absolut al cotei de piață a rămas inferior nivelului de 40 % atins în 2001, an corespunzător precedentei perioade de anchetă.

(d)   Prețurile de vânzare și costurile

 

2005

2006

2007

PAR

Prețurile de vânzare

100

88

88

88

(65)

Prețul de vânzare mediu ponderat al industriei din Uniune a scăzut cu 12 % în cursul perioadei examinate. Trebuie notat faptul că, în ultimii ani, prețurile materiei prime (oțelul) au urmat o evoluție mondială crescătoare și că oțelul reprezintă aproximativ 40 % din costul unitar total. Prețurile de vânzare au fost generatoare de pierderi începând cu anul 2006.

(e)   Rentabilitatea, randamentul investițiilor, fluxul de lichidități

 

2005

2006

2007

PAR

Rentabilitatea

100

– 646

–62

– 115

Randamentul activelor nete

100

–72

– 103

–53

Fluxul de lichidități

100

56

42

– 131

(66)

Industria din Uniune era încă rentabilă în 2005, dar situația s-a deteriorat semnificativ în anul următor din cauza practicilor circumvenție, care au condus la o extindere a măsurilor, în 2006 și la o lărgire a definiției produsului, în 2008. Deși rentabilitatea s-a îmbunătățit în 2007, industria din Uniune nu era încă în măsură să atingă pragul de rentabilitate și înregistra pierderi în cursul PAR. În cursul PAR, pierderile erau reduse.

(67)

Fluxul de lichidități și randamentul activelor nete au urmat, în mare măsură, aceeași tendință. Aflat într-o asemenea situație financiară, solicitantul care reprezintă industria din Uniune s-ar confrunta inevitabil cu dificultăți de a mobiliza capital în afara grupului.

(f)   Investițiile și capacitatea de mobilizare a capitalului

 

2005

2006

2007

PAR

Investițiile (€)

100

190

85

80

(68)

Chiar dacă investițiile au urmat o tendință descrescătoare, respectiv de 20 % în cursul perioadei examinate, industria din Uniune a menținut totuși un anumit nivel de investiții pentru a rămâne competitivă. Aceste investiții constau în mașini noi destinate îmbunătățirii procesului de producție și creșterii competitivității.

(69)

Astfel cum se precizează în considerentul (66), având în vedere situația financiară fragilă a industriei din Uniune, se poate concluziona că respectiva sa capacitate de a mobiliza capital din surse independente era grav afectată.

(g)   Ocuparea forței de muncă, productivitatea și salariile

 

2005

2006

2007

PAR

Ocuparea forței de muncă

100

94

105

104

Productivitatea

100

109

113

114

Masa salarială

100

102

107

111

Salariile

100

109

102

106

(70)

În cursul perioadei examinate, ocuparea forței de muncă (posturi cu normă întreagă) a crescut cu 4 %, iar productivitatea, măsurată în mii de bucăți produse de către un salariat în cursul acestei perioade, s-a îmbunătățit cu 14 %; costul global al forței de muncă a crescut cu 11 %, ceea ce se explică în mare parte prin creșterea cifrelor ocupării forței de muncă; creșterea salarială medie pentru un salariat a rămas mai limitată.

(h)   Amploarea marjei de dumping efective

(71)

Pe baza celor mai bune date disponibile, ancheta a stabilit existența unui dumping substanțial în cursul PAR, respectiv de 20,7 %.

4.   Concluzie

(72)

Industria din Uniune s-a restructurat și a beneficiat, într-o anumită măsură, de instituirea măsurilor împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping. Într-adevăr, situația sa economică s-a îmbunătățit în ultimii ani: producția, vânzările, cota de piață și ocuparea forței de muncă arată tendințe pozitive.

(73)

În ciuda acestei evoluții pozitive, industria nu a reușit totuși să se redreseze pe deplin de pe urma prejudiciului suferit anterior. Acest fapt este evidențiat în principal de indicatorii financiari: rentabilitatea, fluxul de lichidități și randamentul activelor nete arată încă semne de prejudiciu. De asemenea, industria nu a fost încă în măsură să atingă nivelurile de vânzări și de producție înregistrate în trecut. Aceste elemente ar trebui, de asemenea, privite în lumina faptului că, în cursul unei părți a perioadei examinate, măsurile au fost, de asemenea, neutralizate prin intermediul practicilor de circumvenție descrise anterior.

(74)

Chiar dacă situația economică a industriei din Uniune s-a îmbunătățit, ea a rămas precară în cursul perioadei examinate.

F.   PROBABILITATEA UNEI CONTINUĂRI SAU A UNEI REAPARIȚII A PREJUDICIULUI

(75)

Industria din Uniune și-a restructurat activitățile și a beneficiat de măsurile antidumping. Cu toate acestea, deși aceste măsuri au fost instituite pentru prima dată în 1997, ele au devenit pe deplin efective doar atunci când efectele practicilor de absorbție și de circumvenție au fost neutralizate. Deși situația industriei din Uniune s-a îmbunătățit, aceasta rămâne fragilă și vulnerabilă.

(76)

În aceste împrejurări, este oportun să se efectueze o analiză a probabilității de reapariție a unui prejudiciu important, pentru a examina dacă – în ipoteza unei abrogări a măsurilor – evoluțiile preconizate ale importurilor originare din RPC, în termeni de volume și de prețuri, ar agrava situația industriei și ar cauza un prejudiciu important.

1.   Impactul creșterii prevăzute a importurilor care fac obiectul unui dumping asupra industriei din Uniune

(77)

Se reamintește faptul că China dispune de capacități neutilizate semnificative și că producția de mecanisme de îndosariere cu inele ar putea fi cu ușurință crescută într-o mare măsură. Această afirmație se bazează pe constatările prezentate mai sus, conform cărora singurul producător chinez care a cooperat și-ar putea restabili cu ușurință capacitatea de producție, în prezent redusă și chiar și-ar putea închide unitatea de producție din Thailanda pentru a repatria producția în China. În plus, alți producători chinezi care nu au cooperat dispun de capacități neutilizate semnificative sau ar putea restabili cu ușurință astfel de capacități, având în vedere perioada scurtă necesară pentru adaptarea mașinilor și flexibilitatea generală a echipamentelor necesare pentru producția de mecanisme de îndosariere cu inele.

(78)

S-a stabilit că, în cazul abrogării măsurilor, orice producție suplimentară de mecanisme de îndosariere cu inele în RPC ar fi, foarte probabil, exportată masiv către UE. Această afirmație se bazează pe faptul că piața UE rămâne semnificativă prin dimensiunea sa și prin faptul că a reprezentat, din punct de vedere istoric, o piață importantă pentru exportatorii chinezi, care ar încerca cu siguranță să-și recâștige cotele de piață pierdute. Atractivitatea pieței UE pentru exportatorii chinezi a fost, de asemenea, evidențiată clar de numeroasele tentative de a evita măsurile antidumping în vigoare. Într-adevăr, măsurile au fost absorbite și eludate prin intermediul unor țări terțe și chiar printr-o ușoară modificare a produselor.

(79)

În sfârșit, se stabilește că orice creștere viitoare a importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele în UE ar avea consecințe negative grave asupra situației industriei din Uniune. Astfel cum s-a menționat mai sus, în ipoteza unei abrogări a măsurilor, se preconizează că volumul importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele provenind din RPC va fi semnificativ. În plus, aceste importuri ar exercita, foarte probabil, o presiune puternică asupra prețurilor de pe piața UE și, astfel, asupra industriei din Uniune, după cum arată analiza nivelului prețurilor practicate pe piața UE și pe piețele țărilor terțe. Într-adevăr, potrivit datelor Eurostat, prețurile actuale din China sunt inferioare prețurilor din UE cu aproximativ 10 % (exceptând taxele antidumping) și sunt cu mult superioare prețului mediu practicat de concurenții potențiali ai Chinei (India și Thailanda) pe piața UE. În ipoteza în care măsurile ar fi abrogate și producătorii chinezi ar fi în măsură să exporte toate tipurile de mecanisme de îndosariere cu inele fără nicio taxă antidumping în UE, este foarte probabil faptul că, cel puțin într-o anumită măsură, ei își vor alinia prețurile cu cele ale concurenților lor. Acest fapt este confirmat și de nivelul (scăzut) al prețurilor din China pe piețele țărilor terțe, conform statisticilor chineze privind exporturile. În lipsa oricăror măsuri, piața UE ar deveni astfel foarte atractivă pentru exportatorii chinezi.

2.   Concluzie privind probabilitatea de reapariție a prejudiciului

(80)

Pe baza celor menționate anterior, este probabil ca expirarea măsurilor antidumping aplicate importurilor de mecanisme de îndosariere cu inele originare din RPC să atragă după sine o creștere accentuată a volumului importurilor în UE la prețuri foarte scăzute și să conducă la o scădere a nivelului general al prețurilor pe piața UE. Trebuie notat faptul că cea mai mare parte a produselor comercializate pe piața mecanismelor de îndosariere cu inele sunt puternic standardizate și că prețul constituie, în consecință, principalul factor determinant.

(81)

Luând în considerare situația deja precară a industriei din Uniune, o creștere substanțială a importurilor efectuate la preț de dumping din RPC, conjugată cu o subcotare semnificativă a prețurilor, ar avea fără îndoială consecințe grave pentru industria din Uniune. Aceasta ar cauza un prejudiciu important și ar anula astfel eforturile depuse de industrie pentru a se restructura.

G.   INTERESUL UNIUNII

1.   Introducere

(82)

S-a analizat dacă există motive întemeiate care ar putea conduce la concluzia că nu este în interesul Uniunii să se reînnoiască măsurile antidumping în vigoare. În acest sens, în conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază, au fost examinate, pe baza tuturor elementelor de probă prezentate, impactul reintroducerii măsurilor asupra tuturor părților interesate de prezenta procedură și consecințele expirării lor.

(83)

Pentru a determina impactul unei eventuale mențineri a măsurilor, toate părțile interesate au avut posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din regulamentul de bază. Astfel cum s-a menționat deja, doar producătorii din Uniune care au cooperat și trei importatori neafiliați au răspuns la chestionar. De asemenea, un importator neafiliat și un utilizator au prezentat observații, fără să răspundă la chestionar.

2.   Interesul industriei din Uniune

(84)

În 1995, când a fost depusă prima plângere antidumping, industria din Uniune era compusă din doi producători: Koloman Handler GmbH, o societate austriacă și Robert Krause GmbH & Co, o societate germană. Aceste două societăți erau prezente pe piața UE de mult timp, dar se confruntau cu dificultăți financiare semnificative datorate, printre altele, importurilor efectuate în condiții neloiale.

(85)

Situația lor economică era atât de precară, încât ambele au fost obligate să inițieze procedura de faliment. În timp ce Robert Krause GmbH a inițiat procedura de faliment în 1998 și societatea sa succesoare a trebuit să facă același lucru în 2002, Koloman Hander a devenit insolvabilă în 2001. Ambele societăți au fost preluate de o altă societate, SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, care a fost, la rândul ei, achiziționată de Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, reclamantul din cadrul prezentei reexaminări.

(86)

De atunci, activitatea a fost restructurată pentru a fi mai competitivă la nivel mondial, dar în special pe piața principală a reclamantului, respectiv piața UE.

(87)

Achiziționarea societății Bensons, aparținând de multă vreme sectorului mecanismelor de îndosariere cu inele și dispunând de unități implantate în Țările de Jos, în Singapore, în Regatul Unit și în SUA a dovedit în mod clar voința industriei din Uniune de a-și mări accesul la piețele mondiale, precum și seriozitatea efortului său de restructurare.

(88)

Eforturile reclamantului au avut succes, cel puțin parțial, astfel cum arată analiza situației economice a societății. În cursul ultimilor ani, producția, volumul vânzărilor și cota de piață au crescut, la fel ca și ocuparea forței de muncă.

(89)

Cu toate acestea, eforturile depuse de industrie pentru a-și îmbunătăți situația au fost compromise, întrucât efectele măsurilor instituite împotriva importurilor neloiale au fost diluate din cauza practicilor de absorbție și de circumvenție. În consecință, în ciuda unei îmbunătățiri semnificative, situația industriei rămâne fragilă, astfel cum arată evoluția indicatorilor financiari.

(90)

Prin urmare, industria rămâne vulnerabilă la efectele oricărei creșteri a importurilor din RPC efectuate la prețuri de dumping situate la un nivel scăzut. Este evident faptul că, în cazul abrogării măsurilor, industria s-ar confrunta din nou cu dificultăți serioase, care ar putea conduce la dispariția sa definitivă. Prin intermediul eforturilor sale de restructurare, industria din Uniune a dovedit că este o industrie viabilă și că este încă în măsură să aprovizioneze o parte importantă a pieții UE, dar, pentru a atinge o situație sănătoasă și solidă, ea are nevoie de o protecție suplimentară și eficientă împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping.

(91)

Pe această bază, se concluzionează că menținerea măsurilor pentru o nouă perioadă de cinci ani ar fi în interesul industriei din Uniune.

3.   Interesul importatorilor

(92)

Patru importatori neafiliați au participat la prezenta anchetă, dar doar trei dintre aceștia au răspuns la chestionar. Cu toate acestea, ei nu mai importau mecanisme de îndosariere cu inele din RPC, cu excepția unuia dintre ei, care importa doar mecanisme cu 17 și 23 de inele supuse unui preț minim de import. În timp ce doi dintre ei s-au opus anchetei și au contestat măsurile antidumping aflate în vigoare de 10 ani, cel de-al treilea a avut o atitudine mai degrabă neutră și a declarat că măsurile actuale nu îl afectează.

(93)

Importatorii s-au plâns în special în legătură cu numărul limitat de surse de aprovizionare de pe piața UE, având în vedere amploarea măsurilor antidumping aplicate importurilor provenind din RPC și cota de piață importantă a industriei din Uniune, precum și faptul că aceasta deține, de asemenea, un important distribuitor de mecanisme de îndosariere cu inele pe piața UE, care ar beneficia de un fel de exclusivitate pentru mecanismele de îndosariere cu inele originare din India.

(94)

În acest sens, ar trebui notat faptul că există, în prezent, diferite surse de aprovizionare pe piața UE, fie că este vorba despre industria din Uniune, despre celălalt producător din Uniune sau despre surse diferite de RPC, cum ar fi Thailanda.

(95)

În plus, chiar dacă este adevărat că nivelul măsurilor actuale este relativ ridicat, ar trebui reamintit faptul că măsurile au fost întărite în urma unei anchete care a arătat absorbția lor de către exportatorii chinezi. Prin urmare, nivelul actual este perfect justificat.

(96)

De la instituirea măsurilor și de la întărirea acestora, importurile din RPC au scăzut în mod semnificativ și nu au reprezentat decât o parte minoră a pieței UE în cursul PAR. Cu toate acestea, importatorii s-au adaptat la situație și și-au schimbat sursele de aprovizionare. Chiar dacă se recunoaște faptul că, în lipsa măsurilor, importatorii ar dispune de o gamă mai largă de surse de aprovizionare, întrucât în prezent aceștia nu importă mecanisme de îndosariere cu inele originare din RPC, menținerea măsurilor nu ar avea un impact negativ asupra situației economice a acestor importatori.

(97)

Pe această bază, se concluzionează că menținerea măsurilor în vigoare nu ar avea un efect important asupra importatorilor.

4.   Interesele utilizatorilor

(98)

Singurul utilizator care a răspuns la chestionar a furnizat argumente în favoarea extinderii măsurilor, susținând că mecanismele de îndosariere cu inele produse în UE au o calitate mult mai bună decât cele importate din RPC.

(99)

Un alt utilizator a prezentat unele observații, dar nu a furnizat niciun element de probă în sprijinul lor. Rezultă că, deși au fost aplicate măsuri, utilizatorii nu au fost afectați în mod semnificativ de aceste măsuri. Situația utilizatorilor nu ar trebui, prin urmare, să se deterioreze ca urmare a menținerii măsurilor antidumping.

5.   Interesul industriei situate în amonte

(100)

Furnizorii de bandă și de sârmă de oțel vând o proporție neglijabilă din producția lor industriei din Uniune și nu sunt, din acest motiv, afectați de rezultatul prezentei proceduri. Niciunul dintre aceștia nu s-a prezentat în calitate de parte interesată.

6.   Efectele de denaturare a concurenței și a schimburilor comerciale

(101)

În ceea ce privește efectele unei eventuale expirări a măsurilor asupra concurenței în UE, ar trebui menționat că nu există în lume decât câțiva producători de mecanisme de îndosariere cu inele și că este vorba, în majoritate, despre producători-exportatori chinezi sau controlați de producători-exportatori chinezi. Prin urmare, dispariția celorlalți câțiva producători, necontrolați de societățile chineze, ar avea un efect negativ asupra concurenței în UE.

7.   Concluzie privind interesul Uniunii

(102)

Luând în considerare factorii și elementele menționate anterior, se concluzionează că nu există motive întemeiate care să se opună menținerii măsurilor antidumping actuale.

H.   COMUNICAREA INFORMAȚIILOR șI MĂSURILE ANTIDUMPING

(103)

Toate părțile au fost informate cu privire la faptele și la considerentele esențiale pe baza cărora se sprijină intenția de a recomanda menținerea măsurilor în vigoare. De asemenea, acestora li s-a acordat un termen în care să prezinte observații și cereri referitoare la această comunicare de informații. Observațiile pertinente prezentate au fost analizate, dar nu au condus la modificarea faptelor și a considerentelor esențiale pe baza cărora s-a hotărât menținerea măsurilor antidumping actuale.

(104)

Din cele menționate anterior reiese că, astfel cum prevede articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, măsurile antidumping aplicabile importurilor de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză, instituite prin Regulamentul (CE) nr. 2074/2004, ar trebui să fie reînnoite,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele încadrate în prezent la codul NC ex 8305 10 00, originare din Republica Populară Chineză.

(2)   În sensul prezentului articol, mecanismele de îndosariere cu inele sunt compuse din două plăci sau sârmă din oțel, incluzând cel puțin patru semiinele din sârmă de oțel, totul fiind susținut de o placă de acoperire din oțel. Ele se deschid trăgând semiinelele sau cu ajutorul unui mic dispozitiv din oțel fixat pe mecanism.

(3)   Nivelul taxei antidumping definitive aplicabile la prețul net, franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire, se stabilește după cum urmează:

(a)

pentru mecanismele cu 17 și 23 de inele (coduri TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 și 8305100035), valoarea taxei este egală cu diferența dintre prețul minim de import de 325 EUR pentru 1 000 de bucăți și prețul net, franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire;

(b)

pentru alte mecanisme decât cele cu 17 sau 23 de inele (coduri TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 și 8305100034):

 

Nivelul taxei

Cod adițional TARIC

Republica Populară Chineză:

 

 

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Republica Populară Chineză

51,2 %

8934

toate celelalte societăți

78,8 %

8900

Articolul 2

(1)   Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele încadrate în prezent la codul NC ex 8305 10 00, expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară (coduri TARIC 8305100011 și 8305100021).

(2)   Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele încadrate în prezent la codul NC ex 8305 10 00, expediate din Republica Democrată Populară Laos, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară (coduri TARIC 8305100013 și 8305100023).

(3)   În sensul prezentului articol, mecanismele de îndosariere cu inele sunt compuse din două plăci dreptunghiulare sau sârmă din oțel, incluzând cel puțin patru semiinele din sârmă de oțel, totul fiind susținut de o placă de acoperire din oțel. Ele se deschid trăgând semiinelele sau cu ajutorul unui mic dispozitiv din oțel fixat pe mecanism.

(4)   Nivelul taxei antidumping definitive aplicabile la prețul net, franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire, se stabilește după cum urmează:

(a)

pentru mecanismele cu 17 și 23 de inele (coduri TARIC 8305100021 și 8305100023), valoarea taxei este egală cu diferența dintre prețul minim de import de 325 EUR pentru 1 000 de bucăți și prețul net, franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire;

(b)

pentru alte mecanisme decât cele cu 17 sau 23 de inele (coduri TARIC 8305100011 și 8305100013), valoarea taxei este de 78,8 %.

Articolul 3

În lipsa unor dispoziții contrare, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezentul regulament se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 22, 24.1.1997, p. 1.

(4)  JO L 250, 5.10.2000, p. 1.

(5)  JO C 21, 24.1.2002, p. 25.

(6)  JO L 359, 4.12.2004, p. 11.

(7)  JO L 232, 1.7.2004, p. 1.

(8)  JO L 7, 12.1.2006, p. 1.

(9)  JO L 221, 19.8.2008, p. 1.

(10)  JO C 146, 12.6.2008, p. 33.

(11)  JO C 310, 5.12.2008, p. 15.

(12)  Sunt indicate doar intervalele, pentru a păstra confidențialitatea datelor singurului reclamant.

(13)  Date exprimate în indici (1998 = 100) sau într-un interval, în cazul în care este necesar să se păstreze confidențialitatea.


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 158/2010 AL COMISIEI

din 25 februarie 2010

de stabilire în avans, pentru 2010, a valorii ajutorului pentru depozitarea privată a untului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 literele (a) și (d), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a untului.

(2)

Evoluția prețurilor și a stocurilor de unt indică un dezechilibru al pieței care poate fi eliminat sau redus prin depozitare sezonieră. Având în vedere actuala situație a pieței, este oportun să se acorde ajutor pentru depozitarea privată a untului începând de la 1 martie 2010.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole (2) a stabilit norme comune pentru implementarea schemei de ajutoare pentru depozitarea privată.

(4)

În temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, un ajutor stabilit în avans trebuie acordat în conformitate cu normele și condițiile prevăzute în capitolul III din regulamentul respectiv.

(5)

Pentru a facilita implementarea prezentei măsuri luând în considerare practicile existente în statele membre, articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 trebuie să se refere numai la produsele care au fost depozitate în întregime. Prin urmare, trebuie introdusă o derogare de la articolul respectiv.

(6)

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, valoarea ajutorului se stabilește având în vedere cheltuielile de depozitare și evoluția previzibilă a prețurilor pentru untul proaspăt și pentru untul depozitat.

(7)

Este oportun să se stabilească un ajutor pentru costurile de intrare și de ieșire a produselor în cauză, precum și pentru costurile zilnice de depozitare la rece și costurile financiare.

(8)

Din motive de eficiență și simplificare administrativă, în cazul în care informațiile cerute în legătură cu detaliile depozitării sunt deja incluse în cererea de ajutor, este oportun să se renunțe, după încheierea contractului, la solicitarea de notificare a acelorași informații, prevăzută la articolul 20 primul paragraf litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008.

(9)

Din motive de eficiență și simplificare administrativă și ținând seama de situația specifică a depozitării untului, controalele prevăzute la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 trebuie efectuate în cazul a cel puțin jumătate din numărul de contracte. Prin urmare, trebuie introdusă o derogare de la articolul respectiv. Această derogare trebuie să se aplice și în cazul retragerilor menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2008 de stabilire în avans a valorii ajutorului pentru depozitarea privată a untului pentru anul 2009 (3).

(10)

Din motive de simplificare și de eficiență logistică, atunci când numărul contractului este înscris în registrul depozitului, se poate renunța la obligația de a indica acest număr pe fiecare unitate depozitată.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament prevede acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a untului sărat și nesărat, menționat la articolul 28 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în cazul contractelor încheiate începând cu 1 martie 2010.

Articolul 2

(1)   Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 826/2008, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare.

(2)   Prin derogare de la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cererile se referă numai la produsele care au fost depozitate în întregime.

Articolul 3

Unitatea de măsură, menționată la articolul 16 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, este „lotul de depozitare”, care corespunde unei cantități din produsele la care se referă prezentul regulament, cu greutatea de cel puțin o tonă și cu compoziția și calitatea omogene, produsă în aceeași fabrică și depozitată în aceeași zi în același depozit.

Articolul 4

(1)   Valoarea ajutorului pentru produsele menționate la articolul 1 este de:

18,31 EUR pe tonă de produs depozitat pentru cheltuielile de depozitare fixe;

0,34 EUR pe tonă pe zi de depozitare contractuală.

(2)   Intrarea în depozitare contractuală are loc în perioada 1 martie-15 august 2010. Retragerea din depozit poate avea loc numai începând cu 16 august 2010. Depozitarea contractuală se încheie în ziua precedentă datei retragerii din depozit sau cel târziu în ultima zi a lunii februarie din anul următor anului de intrare în depozitare.

(3)   Ajutorul se poate acorda numai dacă perioada de depozitare contractuală este cuprinsă între 90 și 210 zile.

Articolul 5

Statele membre comunică Comisiei, în fiecare zi de marți până la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului), cantitățile de produse pentru care s-au încheiat contracte, în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, precum și cantitățile de produse pentru care s-au depus cereri în vederea încheierii de contracte.

Articolul 6

(1)   Articolul 20 primul paragraf litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 nu se aplică.

(2)   Statele membre pot renunța la obligația de a indica numărul de contract, menționată la articolul 22 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cu condiția ca șeful depozitului să își ia angajamentul de a înscrie numărul de contract în registrul menționat la punctul III din anexa I la regulamentul respectiv.

(3)   Prin derogare de la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, la finalul perioadei de depozitare contractuală, autoritatea de control verifică prin eșantionare, pe parcursul întregii perioade de retragere cuprinsă între august 2010 și februarie 2011, greutatea și identificarea untului din depozit în cazul a cel puțin jumătate din numărul de contracte.

Primul paragraf se aplică în cazul controalelor efectuate în cursul perioadei de retragere care începe la 16 august 2010 în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2008.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223, 21.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 319, 29.11.2008, p. 49.


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 159/2010 AL COMISIEI

din 25 februarie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 26 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

114,6

JO

79,9

MA

92,1

TN

128,5

TR

109,1

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

146,0

ZZ

167,2

0709 90 70

IL

265,5

MA

137,3

TR

125,8

ZZ

176,2

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

58,3

MA

50,3

TN

48,2

TR

60,4

ZZ

53,3

0805 20 10

EG

65,1

IL

140,3

MA

87,5

TR

80,4

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,5

EG

69,6

IL

81,8

JM

97,9

MA

112,6

PK

34,1

TR

60,6

ZZ

73,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

57,9

ZZ

69,8

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,0

MK

24,7

US

110,2

ZZ

68,0

0808 20 50

AR

85,3

CL

75,8

CN

45,8

US

91,8

ZA

101,2

ZZ

80,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/18


REGULAMENTUL (UE) NR. 160/2010 AL COMISIEI

din 25 februarie 2010

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2009/10 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 155/2010 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 26 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 48, 25.2.2010, p. 9.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 26 februarie 2010

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

43,40

0,00

1701 11 90 (1)

43,40

1,88

1701 12 10 (1)

43,40

0,00

1701 12 90 (1)

43,40

1,59

1701 91 00 (2)

49,77

2,54

1701 99 10 (2)

49,77

0,00

1701 99 90 (2)

49,77

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/20


REGULAMENTUL (UE) NR. 161/2010 AL COMISIEI

din 25 februarie 2010

de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 676/2009 al Comisiei (2), s-a deschis o licitație pentru reducerea maximă a taxei la importul de porumb provenind din țări terțe în Spania.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia (3), Comisia poate decide, conform procedurii prevăzute la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, stabilirea unei reduceri maxime a taxei la import. Pentru stabilirea acestei reduceri, trebuie să se țină cont în special de criteriile prevăzute la articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008.

(3)

Contractul se atribuie oricărui ofertant a cărui ofertă este mai mică sau egală cu reducerea maximă a taxei la import.

(4)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru ofertele comunicate în perioada 12 februarie-25 februarie 2010 în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009, reducerea maximă a taxei la importul de porumb este stabilită la 19,06 EUR/t pentru o cantitate maximă globală de 1 000 t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 26 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196, 28.7.2009, p. 6.

(3)  JO L 340, 19.12.2008, p. 57.


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 162/2010 AL COMISIEI

din 25 februarie 2010

de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 677/2009 al Comisiei (2), s-a deschis o licitație pentru reducerea maximă a taxei la importul de porumb provenind din țări terțe în Portugalia.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia (3), Comisia poate decide, conform procedurii prevăzute la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, stabilirea unei reduceri maxime a taxei la import. Pentru stabilirea acestei reduceri, trebuie să se țină cont în special de criteriile prevăzute la articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008.

(3)

Contractul se atribuie oricărui ofertant a cărui ofertă este mai mică sau egală cu reducerea maximă a taxei la import.

(4)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru ofertele comunicate în perioada 12 februarie-25 februarie 2010 în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009, reducerea maximă a taxei la importul de porumb este stabilită la 19,25 EUR/t pentru o cantitate maximă globală de 20 000 t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 26 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196, 28.7.2009, p. 7.

(3)  JO L 340, 19.12.2008, p. 57.


DECIZII

26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/22


DECIZIA 2010/118/PESC A CONSILIULUI

din 25 februarie 2010

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo (1)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 10 iunie 1999, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1244.

(2)

La 15 septembrie 2006, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2006/623/PESC (2) privind crearea unei echipe însărcinate cu pregătirea instalării unei eventuale misiuni civile internaționale în Kosovo care include un reprezentant special al Uniunii Europene (echipa de pregătire a MCI/RSUE).

(3)

La 13-14 decembrie 2007, Consiliul European a subliniat faptul că Uniunea Europeană (UE) este pregătită să joace un rol central în consolidarea stabilității din regiune și în punerea în practică a unei înțelegeri care să definească statutul viitor al Kosovo. Consiliul European a afirmat disponibilitatea Uniunii de a sprijini Kosovo pe calea către o stabilitate durabilă, inclusiv printr-o misiune în cadrul politicii europene de securitate și apărare (PESA) și printr-o contribuție la un birou civil internațional, ca parte a prezențelor internaționale.

(4)

La 4 februarie 2008 Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO (3) și Acțiunea comună 2008/123/PESC (4) de numire a dlui Pieter FEITH în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo până la 28 februarie 2009.

(5)

La 16 februarie 2009, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2009/137/PESC de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2010 (5).

(6)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit până la 31 august 2010. Cu toate acestea, mandatul RSUE se poate încheia mai devreme, în cazul în care Consiliul decide aceasta, pe baza unei recomandări din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR), ca urmare a intrării în vigoare a Deciziei de instituire a Serviciului european pentru acțiune externă.

(7)

Procesul de stabilizare și de asociere constituie cadrul strategic al politicii Uniunii cu privire la regiunea Balcanilor de Vest, iar instrumentele acestuia sunt aplicabile Kosovo, inclusiv parteneriatul european, dialogul politic și tehnic în cadrul mecanismului de urmărire al PSA, precum și programele de asistență ale Uniunii în materie.

(8)

Pentru asigurarea coerenței cu alte activități relevante din sfera de competență a Uniunii, mandatul RSUE ar trebui să fie executat în coordonare cu Comisia.

(9)

Consiliul preconizează învestirea aceleiași persoane atât cu atribuțiile și competențele RSUE, cât și cu atribuțiile și competențele care îi revin reprezentantului civil internațional.

(10)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea aduce atingere obiectivelor politicii externe și de securitate comune, prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul dlui Pieter FEITH în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo se prelungește până la 31 august 2010. Mandatul RSUE se poate încheia mai devreme, în cazul în care Consiliul decide aceasta, pe baza unei recomandări din partea ÎR, ca urmare a intrării în vigoare a Deciziei de instituire a Serviciului european pentru acțiune externă.

Articolul 2

Obiectivele politicii

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii în Kosovo. Acestea includ obiectivul de a juca un rol central în consolidarea stabilității din regiune și în punerea în practică a unei înțelegeri care să definească statutul viitor al Kosovo, în perspectiva unui Kosovo stabil, viabil, pașnic, democratic și multietnic, care să contribuie la cooperarea și la stabilitatea regională, pe baza unor relații de bună vecinătate; un Kosovo care se angajează să respecte supremația legii, protecția minorităților și a patrimoniului cultural și religios.

Articolul 3

Mandatul

În vederea realizării obiectivelor politicii, mandatul RSUE constă în:

(a)

oferirea consilierii și a sprijinului Uniunii în procesul politic;

(b)

promovarea coordonării politice globale a Uniunii în Kosovo;

(c)

acordarea de orientări politice locale șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX KOSOVO), inclusiv cu privire la aspectele politice ale chestiunilor legate de responsabilitățile executive;

(d)

asigurarea consecvenței și a coerenței acțiunii Uniunii față de public. Purtătorul de cuvânt al RSUE este principalul punct de contact al Uniunii pentru mass-media din Kosovo în ceea ce privește chestiunile legate de politica externă și de securitate comună/politica de securitate și apărare comună (PESC/PSAC). Toate activitățile privind presa și informarea publicului se vor desfășura în strânsă și continuă coordonare cu purtătorul de cuvânt al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR)/Biroul de presă al Secretariatului Consiliului;

(e)

contribuția la dezvoltarea și consolidarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Kosovo, inclusiv în ceea ce privește femeile și copiii, în conformitate cu politica UE privind drepturile omului și cu orientările UE privind drepturile omului.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 martie 2010 - 31 august 2010 este de 1 660 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2010. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii. Resortisanții țărilor din regiunea Balcanilor de Vest pot participa la proceduri de ofertare pentru contracte.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   Un personal specializat al Uniunii este desemnat pentru a-l asista pe RSUE la executarea mandatului său și pentru a contribui la coerența, vizibilitatea și eficacitatea acțiunii globale a Uniunii în Kosovo. În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare corespunzătoare care îi sunt puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a Uniunii este acoperit de statul membru sau de instituția Uniunii în cauză, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Personalul internațional contractat trebuie să aibă naționalitatea unui stat membru.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii RSUE și a membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea/părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate

(1)   RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (6), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

(2)   ÎR este autorizat să comunice NATO/KFOR informații și documente clasificate ale UE până la nivelul „CONFIDENTIEL UE” elaborate în scopurile acțiunii, în conformitate cu Regulamentul de securitate al Consiliului.

(3)   ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în conformitate cu necesitățile operaționale ale RSUE, informații și documente clasificate ale UE până la nivelul „RESTREINT UE” care sunt elaborate în scopurile acțiunii, în conformitate cu Regulamentul de securitate al Consiliului. Se adoptă mecanisme în acest scop la nivel local.

(4)   ÎR este autorizat să comunice părților terțe asociate la prezenta decizie documente neclasificate ale UE legate de deliberările Consiliului referitoare la acțiune și care fac obiectul obligației de secret profesional în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din regulamentul de procedură al Consiliului (7).

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegația Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând, pe baza orientărilor Secretariatului General al Consiliului, un plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, măsuri organizaționale și procedurale specifice misiunii, realizând gestionarea deplasării personalului în condiții de siguranță către zona de misiune și în interiorul acesteia, precum și gestionarea incidentelor de securitate și prevăzând un plan de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurându-se că întreg personalul desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice zonei de misiune;

(c)

asigurându-se că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul contractat la nivel local, au participat, înainte de sosirea în zona de misiune sau după aceasta, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei de misiune de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și furnizând ÎR, Consiliului și Comisiei rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor intermediare și al celor de executare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea ÎR sau a COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe.

Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică globală a Uniunii. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele Uniunii de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politicii Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii în regiune și cu șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE oferă orientări politice locale șefului EULEX KOSOVO, inclusiv pentru aspectele politice ale chestiunilor legate de responsabilitățile executive. RSUE și comandantul operației civile se vor consulta reciproc, în funcție de necesități.

(3)   RSUE asigură, de asemenea, legătura cu organismele locale relevante și cu alți actori internaționali și regionali prezenți la fața locului.

(4)   RSUE, împreună cu alți actori ai Uniunii prezenți la fața locului, asigură difuzarea informațiilor și schimbul de informații între actorii Uniunii din teatrul de operații, în vederea atingerii unui grad înalt de conștientizare și evaluare comună a situației.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind executarea mandatului, la încheierea acestuia.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 martie 2010.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  În conformitate cu Rezoluția 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)  JO L 253, 16.9.2006, p. 29.

(3)  JO L 42, 16.2.2008, p. 92.

(4)  JO L 42, 16.2.2008, p. 88.

(5)  JO L 46, 17.2.2009, p. 69. Modificată prin Acțiunea comună 2009/605/PESC (JO L 206, 8.8.2009, p. 20).

(6)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.

(7)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35)


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/26


DECIZIA 2010/119/PESC A CONSILIULUI

din 25 februarie 2010

de prelungire și de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 6 decembrie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea Comună 2007/805/PESC (1) de numire a dlui Koen VERVAEKE în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pe lângă Uniunea Africană (UA).

(2)

La 1 decembrie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/898/PESC (2) de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2010.

(3)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit până la 31 august 2010. Cu toate acestea, mandatul RSUE se poate încheia mai devreme, în cazul în care Consiliul decide aceasta, pe baza unei recomandări din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR), ca urmare a intrării în vigoare a Deciziei de instituire a Serviciului european pentru acțiune externă.

(4)

RSUE urmează să își execute mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea aduce atingere obiectivelor politicii externe și de securitate comune, prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acțiunea comună 2008/898/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul dlui Koen VERVAEKE în calitate de RSUE pe lângă Uniunea Africană (UA) se prelungește până la 31 august 2010. Mandatul RSUE se poate încheia mai devreme, în cazul în care Consiliul decide aceasta, pe baza unei recomandări din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR), ca urmare a intrării în vigoare a Deciziei de instituire a Serviciului european pentru acțiune externă.”

2.

La articolul 3, fraza introductivă de la primul paragraf și literele (a) și (k) se înlocuiesc cu următorul text:

„În scopul îndeplinirii aspectelor privind politica externă și de securitate comună (PESC)/politica de securitate și apărare comună (PSAC) din cadrul obiectivelor menționate la articolul 2, mandatul RSUE constă în:

(a)

consolidarea influenței globale a UE și a rolului său de coordonare în dialogul de la Addis Abeba cu UA și cu comisia acesteia, cu privire la toate chestiunile din domeniul PESC/PSAC care intră în sfera relațiilor UE-UA;

(k)

menținerea unor contacte strânse și încurajarea coordonării cu principalii parteneri internaționali ai UA prezenți în Addis Abeba, în special Organizația Națiunilor Unite, dar și cu actori nestatali, cu privire la toate chestiunile din domeniul PESC/PSAC care intră în sfera relațiilor UE-UA.”

3.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.”

4.

Articolul 5 alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 31 august 2010 este de 1 850 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 ianuarie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii Europene.”

5.

Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei sale.”

6.

Articolul 9 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Delegația Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.”

7.

Articolul 10 litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

asigurarea faptului că toate recomandările formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea sunt puse în aplicare și furnizarea către ÎR, Consiliu și Comisie de rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor intermediare și al celor de executare a mandatului.”

8.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe.”

9.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Coordonarea

RSUE promovează coordonarea politică globală a Uniunii. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele Uniunii de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politicii Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Uniunii.

Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii din regiune și cu șefii misiunilor statelor membre, care depun toate eforturile pentru a îl susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE stabilește, de asemenea, legături cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.”

Articolul 2

RSUE prezintă ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind executarea mandatului, la încheierea acestuia.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 martie 2010.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  JO L 323, 8.12.2007, p. 45.

(2)  JO L 322, 2.12.2008, p. 50.


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/28


DECIZIA 2010/120/PESC A CONSILIULUI

din 25 februarie 2010

de prelungire și de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan și Pakistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 24 iulie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/612/PESC (1) de numire a dlui Ettore F. SEQUI în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Afganistan pentru perioada 1 septembrie 2008 - 28 februarie 2009.

(2)

La 16 februarie 2009, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2009/135/PESC (2) de prelungire a mandatului RSUE pentru Afganistan până la 28 februarie 2010.

(3)

Pe baza unei reexaminări a Acțiunii comune 2009/135/PESC, la 15 iunie 2009 Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2009/467/PESC (3) de extindere a mandatului RSUE pentru Afganistan în vederea includerii Pakistanulului.

(4)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit până la 31 martie 2010.

(5)

RSUE pentru Afganistan și Pakistan își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere obiectivelor politicii externe și de securitate comune, prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acțiunea comună 2009/467/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

D-l Ettore F. SEQUI este numit în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Afganistan și Pakistan până la 31 martie 2010.”;

2.

Articolul 2 litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

sprijină activitatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) în regiune.”

3.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.”

4.

Articolul 5 alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 martie 2009 - 31 martie 2010 este de 2 830 000 EUR.”;

„(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii Europene.”

5.

Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei sale.”

6.

Articolul 9 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Delegațiile Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.”

7.

Articolul 10 litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și furnizând ÎR, Consiliului și Comisiei rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor intermediare și al celor de executare a mandatului.”

8.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea ÎR sau a COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe (CAE).”

9.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică globală a Uniunii. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele Uniunii de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politicii Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale RSUE pentru Asia Centrală. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii și cu șefii misiunilor statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a îl susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE oferă orientări politice locale șefului Misiunii de poliție a UE în Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN). RSUE și comandantul operației civile se consultă reciproc, în funcție de necesități. RSUE stabilește, de asemenea, legături cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.”

Articolul 2

RSUE prezintă ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind executarea mandatului, la încheierea acestuia.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 martie 2010.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  JO L 197, 25.7.2008, p. 60.

(2)  JO L 46, 17.2.2009, p. 61.

(3)  JO L 151, 16.6.2009, p. 41.


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/30


DECIZIA 2010/121/PESC A CONSILIULUI

din 25 februarie 2010

de modificare a anexei la Poziția comună 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 19 februarie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe (1).

(2)

Decizia 2010/92/PESC a Consiliului (2), adoptată la 15 februarie 2010, a prelungit măsurile restrictive prevăzute în Poziția comună 2004/161/PESC până la 20 februarie 2011.

(3)

Consiliul consideră că o persoană ar trebui adăugată pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Poziția comună 2004/161/PESC. Lista prevăzută în anexa la Poziția comună 2004/161/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoana care figurează în anexa la prezenta decizie se include pe lista prevăzută în anexa la Poziția comună 2004/161/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 50, 20.2.2004, p. 66.

(2)  JO L 41, 16.2.2010, p. 6.


ANEXĂ

Persoana menționată la articolul 1

Nr. 57

Jangara (alias Changara), Thomsen


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/32


DECIZIA COMISIEI

din 25 februarie 2010

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic și științific, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o scutire referitoare la o aplicație a cadmiului

[notificată cu numărul C(2010) 1034]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/122/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/95/CE solicită Comisiei să facă modificările necesare pentru a adapta lista aplicațiilor scutite de cerințele articolului 4 alineatul (1) din directiva respectivă la progresul științific și tehnic.

(2)

Înlocuirea cadmiului din ledurile cu schimb de culoare din grupa II-VI nu se poate încă realiza din punct de vedere tehnic fără să afecteze în mod semnificativ performanța. De aceea, anumite materiale și componente care conțin cadmiu trebuie scutite de interdicție. Cercetările în materie de tehnologii fără cadmiu sunt însă în desfășurare, iar în următorii patru-cinci ani, cel târziu, urmează să apară înlocuitori.

(3)

Prin urmare, Directiva 2002/95/CE trebuie modificată în consecință.

(4)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2002/95/CE, Comisia a consultat părțile interesate.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Directiva 2002/95/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(2)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.


ANEXĂ

În anexa la Directiva 2002/95/CE se adaugă următorul punct 39:

„39.

Cadmiul din ledurile cu schimb de culoare din grupa II-VI (< 10 μg Cd per mm2 de suprafață emițătoare de lumină) pentru utilizarea în iluminarea solidă sau la sistemele de afișaj până la 1 iulie 2014.”


26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/34


DECIZIA COMISIEI

din 25 februarie 2010

de ajustare a coeficienților corectori aplicabili de la 1 februarie 2009, 1 martie 2009, 1 aprilie 2009, 1 mai 2009 și 1 iunie 2009 remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene repartizați în țările terțe

(2010/123/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (1), în special articolul 13 paragraful al doilea din anexa X la acesta,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 613/2009 al Consiliului (2) s-au stabilit, în conformitate cu articolul 13 primul paragraf din anexa X la statut, coeficienții corectori aplicabili, începând cu 1 iulie 2008, remunerațiilor plătite, în moneda țării de repartiție, funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene repartizați în țările terțe.

(2)

Este necesară ajustarea, în conformitate cu articolul 13 paragraful al doilea din anexa X la statut, începând cu 1 februarie 2009, 1 martie 2009, 1 aprilie 2009, 1 mai 2009 și 1 iunie 2009, a anumitor coeficienți corectori, deoarece, având în vedere datele statistice aflate în posesia Comisiei, variația costului vieții, măsurată prin coeficientul corector și prin cursul de schimb corespunzător, este, pentru anumite țări terțe, mai mare de 5 % în raport cu ultima stabilire a acestor coeficienți,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Coeficienții corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene repartizați în țările terțe, care se plătesc în moneda țării de repartiție, sunt ajustați în cazul anumitor țări, menționate în anexa la prezenta decizie. Anexa conține cinci tabele lunare care indică țările în cauză și datele de aplicare succesive ale ajustării pentru fiecare dintre acestea (1 februarie 2009, 1 martie 2009, 1 aprilie 2009, 1 mai 2009 și 1 iunie 2009).

Cursurile de schimb utilizate pentru calcularea acestor remunerații sunt cele stabilite în conformitate cu normele de aplicare a Regulamentului financiar și corespund diferitelor date avute în vedere la primul paragraf.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Catherine ASHTON

Vicepreședinte


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 181, 14.7.2009, p. 1.


ANEXĂ

FEBRUARIE 2009

Locul de repartiție

Parități economice februarie 2009

Curs de schimb februarie 2009 (1)

Coeficienți corectori februarie 2009 (2)

Azerbaidjan (3)

0,9962

1,0578

94,2

Belarus (4)

2 192

3 495,42

62,7

Chile

478,2

810,48

59,0

China

8,502

8,9653

94,8

Columbia

2 300

2 990,32

76,9

India

35,8

64,075

55,9

Indonezia (Jakarta)

10 540

14 913,8

70,7

Kazahstan (Almaty) (3)

150,2

161,79

92,8

Kenya

78,23

103,009

75,9

Lesotho

6,198

12,9979

47,7

Liberia

84,28

84,6997

99,5

Pakistan

48,48

101,889

47,6

Sierra Leone

3 356

3 998,59

83,9

Trinidad și Tobago

6,291

8,10395

77,6

Zambia (3)

3 331

6 548,29

50,9


MARTIE 2009

Locul de repartiție

Parități economice martie 2009

Curs de schimb martie 2009 (5)

Coeficienți corectori martie 2009 (6)

Croația (7)

7,21

7,386

97,6

Statele Unite ale Americii (New York)

1,367

1,2782

106,9

Etiopia

12,93

14,289

90,5

Kazahstan (Astana)

140,3

191,460

73,3

Papua-Noua Guinee (7)

3,265

3,47947

93,8

Siria

50,24

60,97

82,4

Venezuela (8)

2,496

2,74813

90,8


APRILIE 2009

Locul de repartiție

Parități economice aprilie 2009

Curs de schimb aprilie 2009 (9)

Coeficienți corectori aprilie 2009 (10)

Africa de Sud

6,162

12,8433

48,0

Belize

1,902

2,5947

73,3

Camerun (11)

678,9

655,957

103,5

Eritreea

10,43

20,8173

50,1

Statele Unite ale Americii (Washington)

1,264

1,3193

95,8

Ghana

1,045

1,859

56,2

Israel

5,915

5,5288

107,0

Maroc (11)

9,319

11,2015

83,2

Nigeria

176,4

196,571

89,7

Republica Democratică Congo (11)

1 185

1 100,11

107,7


MAI 2009

Locul de repartiție

Parități economice mai 2009

Curs de schimb mai 2009 (12)

Coeficienți corectori mai 2009 (13)

Arabia Saudită

4,62

4,8515

95,2

Belarus (14)

2 348

3 735,22

62,9

Haiti

66,21

55,0576

120,3

Kârgâzstan

53,52

56,48

94,8

Liban

1 795

1 999,85

89,8

Noua Caledonie

157

119,332

131,6

Serbia

61,49

94,1782

65,3

Venezuela (15)

2,64

2,85219

92,6


IUNIE 2009

Locul de repartiție

Parități economice iunie 2009

Curs de schimb iunie 2009 (16)

Coeficienți corectori iunie 2009 (17)

Algeria

80,51

100,892

79,8

Azerbaidjan (18)

1,048

1,11513

94,0

Bosnia și Herțegovina (Sarajevo)

1,437

1,95583

73,5

Camerun (19)

644,4

655,957

98,2

Congo (Brazzaville)

794

655,957

121,0

Croația (20)

6,843

7,3305

93,3

Georgia

2,06

2,2857

90,1

Guineea-Bissau

712,6

655,957

108,6

Fiji

1,78

2,91971

61,0

Insulele Solomon

10,23

10,9681

93,3

Kazahstan (Almaty) (18)

159,4

209,7

76,0

Maroc (19)

8,821

11,2615

78,3

Mexic

11,97

18,3176

65,3

Nicaragua

15,79

28,0214

56,3

Norvegia

11,26

8,9615

125,6

Uzbekistan

1 053

2 032,12

51,8

Papua-Noua Guinee (20)

3,456

3,87597

89,2

Paraguay

4 748

7 003,48

67,8

Republica Democratică Congo (19)

1 277

1 083,84

117,8

Sudanul de Sud (Juba)

3,108

3,37579

92,1

Elveția (Geneva)

1,692

1,5117

111,9

Tadjikistan

3,498

6,04787

57,8

Turcia

1,654

2,1775

76,0

Ucraina

8,155

10,6411

76,6

Uruguay

23,59

32,7002

72,1

Yemen

187,9

279,175

67,3

Zambia (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 EURO = unități ale monedei naționale (cu excepția Cubei, a Ecuadorului și a El Salvadorului, unde se utilizează USD în loc de EURO).

(2)  Bruxelles = 100 %.

(3)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru februarie 2009 și pentru iunie 2009.

(4)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru februarie 2009 și pentru mai 2009.

(5)  1 EURO = unități ale monedei naționale (cu excepția Cubei, a Ecuadorului și a El Salvadorului, unde se utilizează USD în loc de EURO).

(6)  Bruxelles = 100 %.

(7)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru martie 2009 și pentru iunie 2009.

(8)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru martie 2009 și pentru mai 2009.

(9)  1 EURO = unități ale monedei naționale (cu excepția Cubei, Ecuadorului și El Salvadorului, unde se utilizează USD în loc de EURO).

(10)  Bruxelles = 100 %.

(11)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru aprilie 2009 și pentru iunie 2009.

(12)  1 EURO = unități ale monedei naționale (cu excepția Cubei, a Ecuadorului și a El Salvadorului, unde se utilizează USD în loc de EURO).

(13)  Bruxelles = 100 %.

(14)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru februarie 2009 și pentru mai 2009.

(15)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru martie 2009 și pentru mai 2009.

(16)  1 EURO = unități ale monedei naționale (cu excepția Cubei, a Ecuadorului și a El Salvadorului, unde se utilizează USD în loc de EURO).

(17)  Bruxelles = 100 %.

(18)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru februarie 2009 și pentru iunie 2009.

(19)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru aprilie 2009 și pentru iunie 2009.

(20)  Coeficientul pentru acest loc de repartiție este ajustat de două ori: pentru martie 2009 și pentru iunie 2009.