ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.039.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 39

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
12 februarie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 124/2010 al Comisiei din 11 februarie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (UE) nr. 125/2010 al Comisiei din 11 februarie 2010 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

3

 

 

DECIZII

 

 

2010/86/UE, Euratom

 

*

Decizia Parlamentului European din 20 ianuarie 2010 privind alegerea Ombudsmanului European

4

 

 

2010/87/UE

 

*

Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 593]  ( 1 )

5

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

*

Decizia 2010/88/PESC/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală

19

Acord între Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală

20

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

12.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 124/2010 AL COMISIEI

din 11 februarie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 12 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 februarie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

176,4

JO

82,9

MA

82,1

TN

124,7

TR

99,6

ZZ

113,1

0707 00 05

JO

150,4

MA

75,9

TR

140,4

ZZ

122,2

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,7

TR

143,3

ZZ

171,4

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,7

IL

57,3

MA

47,1

TN

47,0

TR

52,0

ZZ

50,6

0805 20 10

IL

150,5

MA

89,1

ZZ

119,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,3

EG

57,3

IL

92,1

JM

109,6

MA

85,7

PK

45,0

TR

61,9

ZZ

72,6

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

TR

70,0

ZZ

74,2

0808 10 80

CL

60,1

CN

68,1

MK

24,7

US

111,9

ZZ

66,2

0808 20 50

CN

52,8

US

100,1

ZA

110,3

ZZ

87,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


12.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 125/2010 AL COMISIEI

din 11 februarie 2010

de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 676/2009 al Comisiei (2), s-a deschis o licitație pentru reducerea maximă a taxei la importul de porumb provenind din țări terțe în Spania.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia (3), Comisia poate decide, conform procedurii prevăzute la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, stabilirea unei reduceri maxime a taxei la import. Pentru stabilirea acestei reduceri, trebuie să se țină cont în special de criteriile prevăzute la articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008.

(3)

Contractul se atribuie oricărui ofertant a cărui ofertă este mai mică sau egală cu reducerea maximă a taxei la import.

(4)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru ofertele comunicate în perioada 29 ianuarie-11 februarie 2010 în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009, reducerea maximă a taxei la importul de porumb este stabilită la 19,61 EUR/t pentru o cantitate maximă globală de 8 000 t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 12 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 februarie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196, 28.7.2009, p. 6.

(3)  JO L 340, 19.12.2008, p. 57.


DECIZII

12.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/4


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 20 ianuarie 2010

privind alegerea Ombudsmanului European

(2010/86/UE, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 24 al treilea paragraf și articolul 228,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (1),

având în vedere articolul 204 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere apelul la candidaturi (2),

având în vedere votul său din 20 ianuarie 2010,

DECIDE:

să aleagă pe Nikiforos DIAMANDOUROS ca Ombudsman European.

Adoptată la Strasbourg, 20 ianuarie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK


(1)  JO L 113, 4.5.1994, p. 15.

(2)  JO C 216, 10.9.2009, p. 7.


12.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/5


DECIZIA COMISIEI

din 5 februarie 2010

privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2010) 593]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/87/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (1), în special articolul 26 alineatul (4),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se solicită să se asigure că transferul de date cu caracter personal către o țară terță poate avea loc numai dacă țara terță în cauză asigură un nivel adecvat de protecție a datelor și dacă legile statelor membre respective, care sunt în conformitate cu celelalte dispoziții ale directivei, sunt respectate înainte de transferul datelor.

(2)

Cu toate acestea, articolul 26 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE prevede că statele membre pot autoriza, sub rezerva anumitor garanții, transferul sau o serie de transferuri de date cu caracter personal către țări terțe care nu asigură un nivel de protecție adecvat. Aceste garanții pot rezulta mai ales din clauze contractuale corespunzătoare.

(3)

În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecție a datelor ar trebui evaluat pe baza tuturor circumstanțelor referitoare la un transfer sau la o serie de transferuri. Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal instituit în temeiul directivei menționate a publicat orientări pentru a facilita această evaluare.

(4)

Clauzele contractuale tip ar trebui să se refere numai la protecția datelor. Prin urmare, exportatorul de date și importatorul de date sunt liberi să includă orice alte clauze comerciale pe care le consideră relevante pentru contract, cu condiția ca acestea să nu contravină clauzelor contractuale tip.

(5)

Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere autorizațiilor naționale pe care statele membre le pot acorda în conformitate cu dispozițiile naționale de punere în aplicare a articolului 26 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE. Prezenta decizie ar trebui să aibă numai efectul de a impune statelor membre să nu refuze să recunoască faptul că clauzele contractuale prevăzute de aceasta oferă garanții corespunzătoare, prin urmare decizia nu ar trebui să aibă niciun efect asupra altor clauze contractuale.

(6)

Decizia 2002/16/CE a Comisiei din 27 decembrie 2001 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către procesatorii de date stabiliți în țări terțe, în temeiul Directivei 95/46/CE (2), a fost adoptată pentru a facilita transferul de date cu caracter personal de la un operator de date stabilit în Uniunea Europeană către o persoană împuternicită de către operator stabilită într-o țară terță care nu oferă un nivel corespunzător de protecție a datelor.

(7)

De la adoptarea Deciziei 2002/16/CE s-a acumulat o experiență considerabilă. În plus, raportul privind punerea în aplicare a deciziilor privind clauzele contractuale tip pentru transferurile de date cu caracter personal către țările terțe (3) a arătat că există un interes crescând cu privire la promovarea utilizării clauzelor contractuale tip pentru transferurile internaționale de date cu caracter personal către țări terțe care nu oferă un nivel corespunzător de protecție a datelor. În plus, părțile interesate au prezentat propuneri în vederea actualizării clauzelor contractuale prevăzute de Decizia 2002/16/CE, pentru a se lua în considerare creșterea rapidă a activităților de prelucrare a datelor la nivel global, precum și pentru a se aborda anumite aspecte care nu au făcut obiectul deciziei menționate (4).

(8)

Domeniul de aplicare al prezentei decizii ar trebui limitat la stabilirea faptului că clauzele pe care le prevede pot fi utilizate de un operator de date stabilit în Uniunea Europeană pentru a oferi garanții corespunzătoare în sensul articolului 26 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE privind transferul de date cu caracter personal către o persoană împuternicită de către operator stabilită într-o țară terță.

(9)

Prezenta decizie nu ar trebui să se aplice transferului de date cu caracter personal efectuat de operatorii de date stabiliți în Uniunea Europeană către operatorii de date stabiliți în afara Uniunii Europene, care intră în domeniul de aplicare al Deciziei 2001/497/CE a Comisiei din 15 iunie 2001 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țările terțe în temeiul Directivei 95/46/CE (5).

(10)

Prezenta decizie ar trebui să pună în aplicare obligația prevăzută la articolul 17 alineatul (3) din Directiva 95/46/CE și nu ar trebui să aducă atingere conținutului contractelor sau actelor juridice stabilite în temeiul dispoziției menționate. Cu toate acestea, ar trebui incluse unele dintre clauzele contractuale tip, în special în ceea ce privește obligațiile exportatorului de date, pentru a face mai clare dispozițiile susceptibile de a fi incluse într-un contract încheiat între un operator de date și o persoană împuternicită de către acesta.

(11)

Autoritățile de supraveghere din statele membre joacă un rol esențial în acest mecanism contractual, asigurând că datele cu caracter personal sunt corespunzător protejate după efectuarea transferului. În cazurile excepționale în care exportatorii de date refuză sau nu sunt în măsură să-l instruiască pe importatorul de date în mod corespunzător și există un risc iminent de prejudiciere a persoanelor vizate, clauzele contractuale tip ar trebui să permită autorităților de supraveghere să efectueze un audit la importatorii de date și la subcontractanți și, după caz, să ia decizii cu caracter obligatoriu pentru aceștia. Autoritățile de supraveghere ar trebui să aibă competența de a interzice sau suspenda un transfer sau o serie de transferuri de date pe baza clauzelor contractuale tip în acele cazuri excepționale în care s-a stabilit că transferul pe bază de contract este susceptibil să aibă efecte negative asupra garanțiilor și obligațiilor care oferă persoanelor vizate protecția adecvată.

(12)

Clauzele contractuale tip ar trebui să prevadă măsurile tehnice și organizatorice de securitate pe care ar trebui să le aplice persoana împuternicită de către operator stabilită într-o țară terță care nu oferă protecția adecvată, care să asigure nivelul de securitate corespunzător pentru riscurile reprezentate de prelucrarea și natura datelor care trebuie protejate. Părțile ar trebui să prevadă în contract măsurile tehnice și organizatorice care, având în vedere legea aplicabilă privind protecția datelor, nivelul tehnologic și costul punerii în aplicare a acestora, sunt necesare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat sau a oricăror alte forme ilegale de prelucrare.

(13)

Pentru a facilita circuitul datelor dinspre Uniunea Europeană, este de dorit să se permită persoanelor împuternicite de către operator care oferă servicii de prelucrare a datelor mai multor operatori de date din Uniunea Europeană să aplice aceleași măsuri tehnice și organizatorice de securitate, indiferent de statul membru în care își are originea transferul de date, în special în cazurile în care importatorul de date le primește, în vederea prelucrării ulterioare, de la diverse structuri ale exportatorului de date din Uniunea Europeană, situație în care ar trebui să se aplice legea statului membru de stabilire desemnat.

(14)

Este oportun să se stabilească informațiile minime pe care părțile ar trebui să le specifice în contractul cu privire la transfer. Statele membre ar trebui să-și mențină competența de a preciza informațiile pe care trebuie să le furnizeze părțile. Aplicarea prezentei decizii ar trebui revizuită prin prisma experienței dobândite.

(15)

Importatorul de date ar trebui să prelucreze datele cu caracter personal transferate numai în numele exportatorului de date și în conformitate cu instrucțiunile acestuia și obligațiile cuprinse în clauze. În special, importatorul de date nu ar trebui să divulge datele cu caracter personal unei părți terțe fără acordul în scris dat în prealabil de exportatorul de date. Exportatorul de date ar trebui să-l instruiască pe importatorul de date pe toată durata serviciilor de prelucrare a datelor să realizeze această prelucrare în conformitate cu instrucțiunile sale, cu legile aplicabile privind protecția datelor și cu obligațiile cuprinse în clauze.

(16)

Raportul referitor la punerea în aplicare a deciziilor privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către țările terțe a recomandat instituirea unor clauze contractuale tip corespunzătoare privind transferurile ulterioare de la o persoană împuternicită de către operator stabilită într-o țară terță către o altă persoană similară (subcontractare a serviciilor de prelucrare a datelor), pentru a lua în considerare tendințele și practicile comerciale pentru activitatea de prelucrare a datelor, din ce în ce mai globalizată.

(17)

Prezenta decizie ar trebui să cuprindă clauze contractuale tip privind subcontractarea, de către o persoană împuternicită de către operator stabilită într-o țară terță (importatorul de date), a serviciilor sale de prelucrare către alte persoane similare (subcontractanți) stabilite în țări terțe. În plus, această decizie ar trebui să stabilească condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească subcontractarea serviciilor de prelucrare a datelor pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt transferate continuă să fie protejate fără aduce atingere transferului ulterior unui subcontractant.

(18)

În plus, subcontractarea serviciilor de prelucrare a datelor ar trebui să cuprindă numai operațiunile convenite în cadrul contractului încheiat între exportatorul de date și importatorul de date, să includă clauzele contractuale tip prevăzute de prezenta decizie și nu ar trebui să se refere la operațiuni de prelucrare sau scopuri diferite, astfel încât să fie respectat principiul limitării scopului prevăzut de Directiva 95/46/CE. Mai mult, în cazul în care subcontractantul nu își îndeplinește propriile obligații privind prelucrarea datelor în temeiul unui astfel de contract, importatorul de date ar trebui să fie responsabil față de exportatorul de date. Transferul datelor cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în afara Uniunii Europene nu aduce atingere faptului că activitățile de prelucrare ar trebui să fie reglementate în orice caz de legea aplicabilă privind protecția datelor.

(19)

Clauzele contractuale tip ar trebui să aibă caracter executoriu nu numai de către organizațiile care sunt părți contractuale, ci și de persoanele vizate, în special în cazul în care acestea suferă un prejudiciu în urma nerespectării contractului.

(20)

Persoana vizată ar trebui să aibă dreptul de a introduce o acțiune în instanță și, după caz, de a primi despăgubiri din partea exportatorului de date care este operatorul de date cu caracter personal transferate. În mod excepțional, persoana vizată ar trebui să aibă și dreptul de a introduce o acțiune în instanță și, după caz, de a primi despăgubiri din partea importatorului de date în cazurile în care importatorul de date sau oricare dintre subcontractanții sub nivelul său nu își respectă una dintre obligațiile prevăzute de clauza 3 alineatul (2), în situația în care exportatorul de date a dispărut în fapt, și-a încetat existența de drept sau a devenit insolvabil. În mod excepțional, persoana vizată ar trebui să aibă și dreptul de a introduce o acțiune în instanță și, după caz, de a primi despăgubiri din partea subcontractantului în cazurile în care atât exportatorul de date, cât și importatorul de date au dispărut în fapt, și-au încetat existența de drept sau au devenit insolvabili. O astfel de răspundere civilă față de terțe părți a subcontractantului ar trebui limitată la propriile operațiuni de prelucrare în temeiul clauzelor contractuale.

(21)

În cazul în care un litigiu între persoana vizată, care invocă clauza terțului beneficiar, și importatorul de date nu se rezolvă pe cale amiabilă, importatorul de date ar trebui să ofere persoanei vizate posibilitatea de a alege între mediere sau introducerea unei acțiuni în justiție. Persoana vizată va avea posibilitate efectivă de a alege în măsura existenței unor sisteme de mediere de încredere și recunoscute. Medierea de către autoritățile de supraveghere a protecției datelor din statele membre în care este stabilit exportatorul de date ar trebui să fie o opțiune în cazul în care aceste autorități oferă acest serviciu.

(22)

Contractul ar trebui să fie guvernat de legea statului membru în care este stabilit exportatorul de date și care permite unui terț beneficiar să execute un contract. Persoanele vizate ar trebui să poată fi reprezentate de către asociații sau alte organisme, dacă o doresc și dacă este permis de legislația națională. Aceeași lege ar trebui să guverneze dispozițiile privind protecția datelor din orice contract cu un subcontractant, în vederea subcontractării activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal transferate de exportatorul de date importatorului de date în temeiul clauzelor contractuale.

(23)

Întrucât prezenta decizie se aplică subcontractării operațiunilor de prelucrare a datelor de către un operator stabilit într-o țară terță unui subcontractant stabilit într-o altă țară terță, aceasta n-ar trebui să se aplice situației în care o persoană împuternicită de către operator stabilită în Uniunea Europeană, care efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal în numele unui operator stabilit în Uniunea Europeană, își subcontractează operațiunile de prelucrare a datelor unui subcontractant stabilit într-o țară terță. În astfel de situații, statele membre sunt libere să ia în considerare faptul că principiile și garanțiile clauzelor contractuale stabilite în prezenta decizie au fost utilizate pentru a subcontracta serviciile unui subcontractant stabilit într-o țară terță cu intenția de a oferi protecția adecvată a drepturilor persoanelor vizate, ale căror date sunt transferate pentru operațiunile de subcontractare a serviciilor de prelucrare a datelor.

(24)

Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal stabilit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE și-a dat avizul cu privire la nivelul de protecție oferit pe baza clauzelor contractuale tip anexate la prezenta decizie, aviz care a fost luat în considerare în pregătirea prezentei decizii.

(25)

Decizia 2002/16/CE ar trebui abrogată.

(26)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se consideră că clauzele contractuale tip prevăzute în anexă oferă garanții corespunzătoare în ceea ce privește protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor și cu privire la exercitarea drepturilor corespunzătoare în temeiul articolului 26 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se referă numai la gradul de adecvare al protecției oferite de clauzele contractuale tip stabilite în anexă privind transferul datelor cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator. Aceasta nu afectează aplicarea altor dispoziții naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre.

Prezenta decizie se aplică transferului de date cu caracter personal de către operatorii stabiliți în Uniunea Europeană către destinatari stabiliți în afara teritoriului Uniunii Europene, care îndeplinesc în exclusivitate rolul de persoane împuternicite de către operator.

Articolul 3

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„categorii speciale de date” înseamnă datele menționate la articolul 8 din Directiva 95/46/CE;

(b)

„autorități de supraveghere” înseamnă autoritățile menționate la articolul 28 din Directiva 95/46/CE;

(c)

„exportator de date” înseamnă operatorul care transferă datele cu caracter personal;

(d)

„importator de date” înseamnă persoana împuternicită de către operator stabilită într-o țară terță care este de acord să primească de la exportatorul de date datele cu caracter personal destinate prelucrării în numele exportatorului de date, în urma transferului, în conformitate cu instrucțiunile acestuia și cu condițiile prezentei decizii, și care nu este supusă unui sistem al unei țări terțe capabil să asigure o protecție adecvată, în sensul articolului 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE;

(e)

„subcontractant” înseamnă orice persoană împuternicită de către operator angajată de importatorul de date sau de orice alt subcontractant al acestuia, care este de acord să primească de la importatorul de date sau de la orice alt subcontractant al acestuia datele cu caracter personal destinate exclusiv activităților de prelucrare care urmează să fie efectuate în numele exportatorului de date, în urma transferului, în conformitate cu instrucțiunile acestuia, cu condițiile stabilite în anexă și cu condițiile contractului scris de subcontractare a serviciilor de prelucrare a datelor;

(f)

„legea aplicabilă protecției datelor” înseamnă legislația care protejează drepturile și libertățile fundamentale ale particularilor și, în special, dreptul lor la viață privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabilă operatorului de date din statul membru în care este stabilit exportatorul de date;

(g)

„măsuri tehnice și organizatorice de securitate” înseamnă măsurile menite să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Articolul 4

(1)   Fără a aduce atingere competențelor lor de a lua măsuri pentru a asigura respectarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul capitolelor II, III, V și VI din Directiva 95/46/CE, autoritățile competente ale statelor membre își pot exercita competențele existente de interzicere sau suspendare a fluxului de date către țările terțe pentru a proteja persoanele fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în cazurile în care:

(a)

s-a stabilit că legea căreia i se supune importatorul de date sau subcontractantul îl obligă pe acesta să deroge de la legea aplicabilă protecției datelor cu caracter personal, care depășește restricțiile necesare într-o societate democratică, după cum prevede articolul 13 din Directiva 95/46/CE, atunci când obligațiile respective sunt susceptibile de a avea efecte negative importante asupra garanțiilor oferite de legea aplicabilă protecției datelor cu caracter personal și clauzele contractuale tip;

(b)

o autoritate competentă a stabilit că importatorul de date sau subcontractantul nu a respectat clauzele contractuale tip din anexă; sau

(c)

există o probabilitate mare de nerespectare în prezent sau în viitor a clauzelor contractuale tip din anexă și de creare a unui risc iminent de prejudiciere gravă a persoanelor vizate ca urmare a continuării transferului de date.

(2)   Interzicerea sau suspendarea în temeiul alineatului (1) se ridică de îndată ce motivele care le justifică nu mai există.

(3)   În cazul în care statele membre adoptă măsuri în temeiul alineatelor (1) și (2), acestea informează fără întârziere Comisia, care transmite informațiile respective celorlalte state membre.

Articolul 5

Comisia evaluează aplicarea prezentei decizii, pe baza informațiilor disponibile, la trei ani după adoptarea acesteia. Comisia prezintă comitetului înființat în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE un raport cu privire la constatările făcute. Raportul cuprinde orice element care poate influența evaluarea privind caracterul adecvat al clauzelor contractuale tip din anexă și orice element care demonstrează că prezenta decizie se aplică în mod discriminatoriu.

Articolul 6

Prezenta decizie se aplică începând cu 15 mai 2010.

Articolul 7

(1)   Decizia 2002/16/CE se abrogă începând cu 15 mai 2010.

(2)   Un contract încheiat de un exportator de date și un importator de date în temeiul Deciziei 2002/16/CE înainte de 15 mai 2010 rămân în vigoare atât timp cât transferurile și operațiunile de prelucrare a datelor care fac obiectul contractului rămân neschimbate și datele cu caracter personal acoperite de prezenta decizie continuă să fie transferate între părți. În cazul în care părțile contractante decid să facă modificări în acest sens sau să subcontracteze operațiunile de prelucrare care fac obiectul contractului, acestora li se impune încheierea unui nou contract care se conformează clauzelor contractuale stabilite în anexă.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2010.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 6, 10.1.2002, p. 52.

(3)  SEC(2006) 95, 20.1.2006.

(4)  Camera Internațională de Comerț (ICC), Consiliul Japonez de Afaceri din Europa (JBCE), Comitetul UE al Camerei de Comerț Americane în Belgia (Amcham) și Federația asociațiilor europene de marketing direct (FEDMA).

(5)  JO L 181, 4.7.2001, p. 19.


ANEXĂ

CLAUZE CONTRACTUALE TIP (PERSOANELE ÎMPUTERNICITE DE CĂTRE OPERATOR)

În sensul articolului 26 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE privind transferul datelor cu caracter personal către persoane împuternicite de către operator stabilite în țări terțe care nu oferă un nivel corespunzător de protecție a datelor

Denumirea organizației care exportă datele: …

Adresă: …

Tel.: …; fax: …; e-mail: …

Alte informații necesare pentru identificarea organizației

(exportatorul de date)

și

Denumirea organizației care importă datele: …

Adresă: …

Tel.: …; fax: …; e-mail: …

Alte informații necesare pentru identificarea organizației

(importatorul de date)

fiecare denumită „parte”; împreună denumite „părțile”,

AU CONVENIT cu privire la următoarele clauze contractuale (denumite în continuare „clauzele”) pentru a oferi garanții corespunzătoare privind protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor în cazul transferului, de la exportatorul de date către importatorul de date, a datelor cu caracter personal menționate în apendicele 1.

Clauza 1

Definiții

În sensul clauzelor:

(a)

„date cu caracter personal”, „categorii speciale de date”, „prelucrare”, „operator”, „persoană împuternicită de către operator”, „persoană vizată” și „autoritate de supraveghere” au același înțeles ca cel din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (1);

(b)

„exportator de date” înseamnă operatorul care transferă datele cu caracter personal;

(c)

„importator de date” înseamnă persoana împuternicită de către operator care este de acord să primească, de la exportatorul de date, datele cu caracter personal destinate prelucrării în numele exportatorului, în urma transferului, în conformitate cu instrucțiunile acestuia și cu condițiile prezentelor clauze și care nu este supusă unui sistem al unei țări terțe capabil să asigure o protecție adecvată în sensul articolului 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE;

(d)

„subcontractant” înseamnă orice persoană împuternicită de către operator angajată de importatorul de date sau de orice alt subcontractant al acestuia, care este de acord să primească, de la importatorul de date sau de la oricare alt subcontractant al acestuia, datele cu caracter personal destinate exclusiv activităților de prelucrare care sunt efectuate în numele exportatorului de date, în urma transferului, în conformitate cu instrucțiunile acestuia, cu condițiile stabilite în prezentele clauze și cu condițiile contractului scris de subcontractare;

(e)

„legea aplicabilă protecției datelor” înseamnă legislația care protejează drepturile și libertățile fundamentale ale particularilor și, în special, dreptul lor la viață privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabilă operatorului de date din statul membru în care este stabilit exportatorul de date;

(f)

„măsuri tehnice și organizatorice de securitate” înseamnă măsurile menite să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme ilegale de prelucrare.

Clauza 2

Date privind transferul

Detaliile transferului și, în special, categoriile speciale de date, atunci când este cazul, sunt precizate în apendicele 1, care face parte integrantă din clauze.

Clauza 3

Clauza terțului beneficiar

(1)

Persoana vizată poate invoca în fața exportatorului de date prezenta clauză, clauza 4 literele (b)-(i), clauza 5 literele (a)-(e) și (g)-(j), clauza 6 alineatele (1) și (2), clauza 7, clauza 8 alineatul (2), precum și clauzele 9-12 în calitate de terți beneficiari.

(2)

Persoana vizată poate invoca în fața importatorului de date prezenta clauză, clauza 5 literele (a)-(e) și (g), clauza 6, clauza 7, clauza 8 alineatul (2) și clauzele 9-12, în situația în care exportatorul de date a dispărut în fapt sau și-a încetat existența de drept, cu excepția cazului în care vreo entitate succesoare și-a asumat toate obligațiile juridice ale exportatorului de date prin contract sau prin efectul legii și, ca rezultat, preia drepturile și obligațiile exportatorului de date, caz în care persoana vizată poate invoca clauzele menționate în fața acestei entități.

(3)

Persoana vizată poate invoca în fața subcontractantului prezenta clauză, clauza 5 literele (a)-(e) și (g), clauza 6, clauza 7, clauza 8 alineatul (2) și clauzele 9-12, în situațiile în care atât exportatorul de date, cât și importatorul de date au dispărut în fapt, și-au încetat existența de drept sau au devenit insolvabili, cu excepția cazului în care o entitate succesoare și-a asumat toate obligațiile juridice ale exportatorului de date prin contract sau prin efectul legii și, ca rezultat, își asumă drepturile și obligațiile exportatorului de date, caz în care persoana vizată poate invoca clauzele menționate în raport cu o asemenea entitate. O astfel de răspundere civilă față de terțe părți a subcontractantului se limitează la propriile operațiuni de prelucrare în temeiul prezentelor clauze.

(4)

Părțile nu se opun ca persoana vizată să fie reprezentată de o asociație sau alt organism, în cazul în care persoana vizată dorește în mod expres acest lucru și dacă legislația națională permite acest fapt.

Clauza 4

Obligațiile exportatorului de date

Exportatorul de date este de acord și garantează că:

(a)

prelucrarea, inclusiv transferul în sine, a datelor cu caracter personal a fost și va continua să fie efectuată în conformitate cu dispozițiile relevante ale legii aplicabile privind protecția datelor (și, atunci când a fost cazul, a fost notificată autorităților competente din statul membru în care este stabilit exportatorul de date) și nu încalcă dispozițiile relevante din statul respectiv;

(b)

a instruit și, pe toată durata serviciilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, acesta va continua să îl instruiască pe importatorul de date să prelucreze datele cu caracter personal transferate numai în numele exportatorului de date și în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor și cu prezentele clauze;

(c)

importatorul de date prezintă suficiente garanții referitoare la măsurile tehnice și organizatorice de securitate menționate în apendicele 2 la acest contract;

(d)

după evaluarea cerințelor legii aplicabile privind protecția datelor, măsurile de securitate sunt adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricăror alte forme ilegale de prelucrare, și că aceste măsuri asigură un nivel adecvat de securitate în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrarea sau natura datelor care trebuie protejate, ținând seama de cele mai recente tehnici din sector și de costurile punerii lor în aplicare;

(e)

va asigura respectarea măsurilor de securitate;

(f)

în cazul în care transferul implică categorii speciale de date, persoana vizată a fost informată sau va fi informată înainte de transferul datelor sale, sau cât de curând posibil în urma transferului, că datele sale ar putea fi transmise către o țară terță care nu oferă protecția adecvată în sensul Directivei 95/46/CE;

(g)

transmite orice notificare primită de la importatorul de date sau de la oricare dintre subcontractanți, în temeiul clauzei 5 litera (b) și al clauzei 8 alineatul (3), către autoritatea de supraveghere a protecției datelor, în cazul în care exportatorul de date decide să continue transferul sau să ridice suspendarea;

(h)

pune la dispoziția persoanelor vizate, la cerere, o copie a clauzelor, mai puțin apendicele 2, și o descriere pe scurt a măsurilor de securitate, precum și o copie a oricărui contract de subcontractare a serviciilor care trebuie încheiat în conformitate cu clauzele, cu excepția cazului în care clauzele sau contractul conțin informații comerciale, caz în care acesta le poate înlătura;

(i)

în cazul subcontractării serviciilor de prelucrare a datelor, activitatea de prelucrare este efectuată în conformitate cu clauza 11 de către un subcontractant care oferă cel puțin același nivel de protecție a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanei vizate ca și importatorul de date, în temeiul prezentelor clauze; precum și

(j)

va asigura respectarea clauzei 4 literele (a)-(i).

Clauza 5

Obligațiile importatorului de date  (2)

Importatorul de date este de acord și garantează că:

(a)

prelucrează datele cu caracter personal exclusiv în numele exportatorului de date și în conformitate cu instrucțiunile acestuia și cu clauzele; în cazul în care, din diverse motive, nu poate garanta conformitatea, acesta este de acord să informeze fără întârziere exportatorul de date cu privire la imposibilitatea sa de a asigura conformitatea, caz în care exportatorul de date are dreptul să suspende transferul de date și/sau să rezilieze contractul;

(b)

acesta nu are niciun motiv să creadă că legislația care i se aplică îl împiedică să îndeplinească instrucțiunile primite de la exportatorul de date și obligațiile ce îi revin în temeiul contractului și că, în cazul unei modificări în legislația respectivă, susceptibilă să aibă efecte negative asupra garanțiilor și obligațiilor prevăzute de clauze, va notifica fără întârziere modificarea exportatorului de date, de îndată ce are cunoștință de aceasta, caz în care exportatorul de date are dreptul să suspende transferul de date și/sau să rezilieze contractul;

(c)

a pus în aplicare măsurile tehnice și organizatorice de securitate menționate în apendicele 2 înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal transferate;

(d)

acesta notifică fără întârziere exportatorului de date:

(i)

orice solicitare, obligatorie din punct de vedere juridic, de a divulga date cu caracter personal, prezentată de o autoritate de aplicare a legii, cu excepția cazului în care aceasta face obiectul altei interdicții, de exemplu interdicția, în cadrul dreptului penal, de a păstra confidențialitatea unei investigații urmărind aplicarea legii;

(ii)

orice acces accidental sau neautorizat; precum și

(iii)

orice solicitare primită direct de la persoanele vizate, fără a răspunde la aceasta, cu excepția cazului în care a fost autorizat să facă acest lucru;

(e)

tratează fără întârziere și în mod adecvat toate întrebările exportatorului de date privind prelucrarea datelor cu caracter personal care fac obiectul transferului și se conformează recomandării făcute de autoritatea de supraveghere în ceea ce privește prelucrarea datelor transferate;

(f)

la cererea exportatorului de date, își prezintă facilitățile privind prelucrarea datelor în scopul auditului privind activitățile de prelucrare acoperite de clauze, care va fi efectuat de exportatorul de date sau de un organism de inspecție alcătuit din membri independenți care dețin calificările profesionale și sunt supuși obligației de confidențialitate, selectați de exportatorul de date, după caz, în acord cu autoritatea de supraveghere;

(g)

pune la dispoziția persoanelor vizate, la cerere, o copie a clauzelor sau orice contract existent de subcontractare a serviciilor de prelucrare a datelor, cu excepția cazului în care clauzele sau contractul conțin informații comerciale, caz în care acestea pot fi înlăturate, mai puțin apendicele 2, care se înlocuiește cu o descriere pe scurt a măsurilor de securitate, în situația în care persoana vizată nu poate obține o copie de la exportatorul de date;

(h)

în cazul subcontractării serviciilor de prelucrare, a informat în prealabil exportatorul de date și a obținut acordul în scris al acestuia;

(i)

serviciile de prelucrare efectuate de subcontractant sunt efectuate în conformitate cu clauza 11;

(j)

trimite fără întârziere exportatorului de date o copie a oricărui contract de subcontractare încheiat în temeiul prezentelor clauze.

Clauza 6

Răspundere

(1)

Părțile convin că orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu în urma încălcării obligațiile prevăzute de clauza 3 sau clauza 11 de către oricare dintre părți sau de către subcontractant are dreptul de a primi despăgubiri din partea exportatorului de date pentru prejudiciul suferit.

(2)

În cazul în care persoana vizată nu poate introduce împotriva exportatorului de date o acțiune în despăgubiri menționată la alineatul (1), în urma încălcării de către importatorul de date sau subcontractantul acestuia a oricăreia dintre obligațiile prevăzute de clauza 3 sau clauza 11 din motiv că exportatorul de date a dispărut în fapt, și-a încetat existența de drept sau a devenit insolvabil, importatorul de date este de acord ca persoana vizată să poată formula o cerere de despăgubire împotriva importatorului de date, în locul exportatorului de date, cu excepția cazului în care vreo entitate succesoare și-a asumat toate obligațiile juridice ale exportatorului de date prin contract sau prin efectul legii, caz în care persoana vizată își poate cere drepturile de la o astfel de entitate.

Importatorul de date nu se poate baza pe o încălcare, de către subcontractant, a obligațiilor sale pentru a evita propria responsabilitate.

(3)

În cazul în care persoana vizată nu poate introduce o acțiune împotriva exportatorului de date sau importatorului de date, după cum se menționează la alineatele (1) și (2), în urma încălcării de către subcontractant a oricăreia dintre obligațiile prevăzute de clauza 3 sau clauza 11 din motiv că atât exportatorul de date, cât și importatorul de date au dispărut în fapt, și-au încetat existența de drept sau au devenit insolvabili, subcontractantul este de acord ca persoana vizată să poată formula o cerere de despăgubire împotriva subcontractantului care prelucrează datele în legătură cu propriile operațiuni de prelucrare, în locul exportatorului de date sau al importatorului de date, cu excepția cazului în care o entitate succesoare și-a asumat toate obligațiile juridice ale exportatorului de date sau ale importatorului de date prin contract sau prin efectul legii, caz în care persoana vizată își poate cere drepturile de la o astfel de entitate. Răspunderea civilă față de terțe părți a subcontractantului se limitează la propriile operațiuni de prelucrare în temeiul prezentelor clauze.

Clauza 7

Mediere și jurisdicție

(1)

Importatorul de date este de acord ca, în cazul în care persoana vizată invocă împotriva sa drepturile terțului beneficiar și/sau cere despăgubiri pentru prejudiciile suferite, în temeiul clauzelor, importatorul de date va accepta decizia persoanei vizate:

(a)

de a prezenta litigiul în vederea medierii, de către o persoană independentă sau, după caz, de către autoritatea de supraveghere;

(b)

de a prezenta litigiul instanțelor din statul membru în care este stabilit exportatorul de date.

(2)

Părțile convin că opțiunea aleasă de persoana vizată nu va aduce atingere drepturilor materiale sau procedurale ale acestuia de a introduce acțiuni în conformitate cu alte dispoziții din legislația națională sau internațională.

Clauza 8

Cooperarea cu autoritățile de supraveghere

(1)

Exportatorul de date convine să depună o copie a prezentului contract la autoritatea de supraveghere, la cererea acesteia sau dacă depunerea copiei este cerută de legea aplicabilă privind protecția datelor.

(2)

Părțile convin că autoritatea de supraveghere are dreptul să efectueze un audit la importatorul de date și la oricare dintre subcontractanți, în aceeași măsură și aceleași condiții care s-ar aplica unui audit efectuat la exportatorul de date în temeiul legii aplicabile privind protecția datelor.

(3)

Importatorul de date informează fără întârziere exportatorul de date privind existența unei legislații care se aplică în cazul său sau al oricărui subcontractant, care împiedică efectuarea unui audit la importatorul de date, sau la oricare dintre subcontractanți, în temeiul alineatului (2). Într-un astfel de caz, exportatorul de date are dreptul să ia măsurile prevăzute de clauza 5 litera (b).

Clauza 9

Legea aplicabilă

Clauzele sunt guvernate de legea statului membru în care este stabilit exportatorul de date, anume …

Clauza 10

Modificarea contractului

Părțile se angajează să nu varieze sau modifice termenii clauzelor. Acest lucru nu împiedică părțile să adauge clauze comerciale, după caz, cu condiția ca acestea să nu contravină clauzei.

Clauza 11

Subcontractarea serviciilor de prelucrare a datelor

(1)

Importatorul de date nu subcontractează niciuna dintre operațiunile de prelucrare efectuate în numele exportatorului de date în temeiul clauzelor fără acordul în scris dat în prealabil de exportatorul de date. În cazul în care importatorul de date, având acordul exportatorului de date, își subcontractează obligațiile în temeiul prezentelor clauze, o face numai prin intermediul unui acord scris cu subcontractantul, care îi impune acestuia aceleași obligații ca cele impuse importatorului de date în temeiul prezentelor clauze (3). În cazul în care subcontractantul nu își îndeplinește obligațiile privind protecția datelor în temeiul unui astfel de acord scris, importatorul de date este pe deplin responsabil față de exportatorul de date pentru respectarea, de către subcontractant, a obligațiilor în temeiul acordului respectiv.

(2)

Contractul scris prealabil dintre importatorul de date și subcontractant prevede, de asemenea, o clauză a terțului beneficiar, astfel cum este menționat la clauza 3, pentru cazurile în care persoana vizată nu poate introduce acțiunea în despăgubiri prevăzută de clauza 6 alineatul (1) împotriva exportatorului de date și importatorului de date, întrucât aceștia au dispărut în fapt, și-au încetat existența de drept sau au devenit insolvabili și nici o entitate succesoare nu și-a asumat toate obligațiile juridice ale exportatorului de date și ale importatorului de date prin contract sau prin efectul legii. O astfel de răspundere civilă față de terțe părți a subcontractantului se limitează la propriile operațiuni de prelucrare în temeiul clauzelor.

(3)

Dispozițiile privind aspectele de protecție a datelor pentru subcontractarea contractului menționat la alineatul (1) sunt guvernate de legea statului membru în care este stabilit exportatorul de date, anume …

(4)

Exportatorul de date păstrează o listă a acordurilor de subcontractare a serviciilor de prelucrare a datelor încheiate în temeiul clauzelor și notificate de către importatorul de date în temeiul clauzei 5 litera (j), care se actualizează cel puțin o dată pe an. Lista este la dispoziția autorității de supraveghere a protecției datelor a exportatorului de date.

Clauza 12

Obligații după încheierea serviciilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

(1)

Părțile convin că, la încheierea furnizării serviciilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, la alegerea exportatorului de date, importatorul de date și subcontractantul returnează toate datele cu caracter personal transferate, precum și copiile acestora, sau distrug toate datele cu caracter personal, confirmând exportatorului de date că au făcut acest lucru, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă importatorului de date îl împiedică să returneze sau să distrugă integral sau parțial datele cu caracter personal transferate. În acest caz, importatorul de date garantează că va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal transferate și nu le va mai prelucra în mod activ.

(2)

Importatorul de date și subcontractantul garantează că, la cererea exportatorului de date și/sau a autorității de supraveghere, își prezintă facilitățile privind prelucrarea datelor în scopul auditului măsurilor menționate la alineatul (1).

În numele exportatorului de date:

Numele (în întregime): …

Funcția sau calitatea: …

Adresa: …

Alte informații necesare astfel încât contractul să fie obligatoriu (dacă este cazul):

Image

Semnătura …

În numele importatorului de date:

Numele (în întregime): …

Funcția sau calitatea: …

Adresa: …

Alte informații necesare astfel încât contractul să fie obligatoriu (dacă este cazul):

Image

Semnătura …


(1)  Părțile pot reproduce definițiile și sensurile prevăzute de Directiva 95/46/CE în cadrul prezentei clauze în cazul în care consideră că, astfel, contractul este de sine stătător.

(2)  Cerințele imperative ale legislației naționale aplicabile importatorului de date care nu depășesc ceea ce este necesar într-o societate democratică pe baza unuia dintre interesele enumerate la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE, adică dacă reprezintă o măsură necesară salvgardării siguranței naționale, apărării, securității publice, prevenirii, cercetării, identificării și urmăririi în justiție a infracțiunilor sau a încălcării deontologiei în cazul profesiilor reglementate, unui interes economic sau financiar important al statului sau protecției persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților celorlalți, nu sunt în contradicție cu clauzele contractuale tip. Câteva exemple de astfel de cerințe imperative care nu depășesc ceea ce este necesar într-o societate democratică sunt, printre altele, sancțiunile recunoscute la nivel internațional, obligațiile de declarație fiscală sau obligațiile de declarație în cadrul luptei contra spălării banilor.

(3)  Această cerință poate fi satisfăcută dacă subcontractantul cosemnează contractul încheiat între exportatorul de date și importatorul de date în temeiul prezentei decizii.

Apendicele 1

La clauzele contractuale TIP

Prezentul apendice face parte integrantă din clauze și trebuie completat și semnat de părți

Statele membre pot completa sau preciza, în conformitate cu propriile proceduri naționale, orice informații suplimentare necesare care să fie incluse în prezentul apendice

Exportatorul de date

Exportatorul de date este (vă rugăm să precizați pe scurt activitățile dumneavoastră, relevante pentru transfer):

Importatorul de date

Importatorul de date este (vă rugăm să precizați pe scurt activitățile relevante pentru transfer):

Persoanele vizate

Datele cu caracter personal se referă la următoarele categorii de persoane vizate (vă rugăm să precizați):

Categorii de date

Datele cu caracter personal se referă la următoarele categorii de date (vă rugăm să precizați):

Categorii speciale de date (dacă este cazul)

Datele cu caracter personal se referă la următoarele categorii speciale de date (vă rugăm să precizați):

Operațiuni de prelucrare

Datele cu caracter personal transferate vor face obiectul următoarelor activități de prelucrare de bază (vă rugăm să precizați):

 

EXPORTATORUL DE DATE

Nume: …

Semnătură autorizată …

 

IMPORTATORUL DE DATE

Nume: …

Semnătură autorizată …

Apendicele 2

la clauzele contractuale TIP

Prezentul apendice face parte integrantă din clauze și trebuie completat și semnat de părți

Descrierea măsurilor tehnice și organizatorice de securitate puse în aplicare de importatorul de date în conformitate cu clauza 4 litera (d) și clauza 5 litera (c) (sau cu documentele/legislația anexate):

EXEMPLU DE CLAUZĂ DE DESPĂGUBIRE (OPțIONALĂ)

Răspundere

Părțile convin ca, în cazul în care una dintre părți este răspunzătoare de o încălcare a clauzelor comisă de cealaltă parte, aceasta din urmă va despăgubi, în măsura responsabilității sale, cealaltă parte pentru costurile, sarcinile, prejudiciile, cheltuielile sau pierderea pe care i le-a provocat.

Despăgubirea este condiționată de următoarele aspecte:

(a)

exportatorul de date notifică fără întârziere importatorului de date existența unei cereri de despăgubire; și

(b)

importatorului de date i se dă posibilitatea de a coopera cu exportatorul de date privind apărarea și soluționarea cererii de despăgubire (1).


(1)  Paragraful privind responsabilitatea este opțional.


IV Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

12.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/19


DECIZIA 2010/88/PESC/JAI A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 24 și 38,

întrucât:

(1)

La 26-27 februarie 2009, Consiliul a decis să autorizeze Președinția, sprijinită de Comisie, să deschidă negocieri în vederea încheierii unui acord între Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală. Aceste negocieri s-au încheiat cu succes și acordul a fost redactat.

(2)

Deoarece nu există tratate bilaterale în materie de asistență judiciară reciprocă între statele membre și Japonia, Uniunea Europeană vizează instituirea unei cooperări mai eficiente între statele sale membre și Japonia în domeniul asistenței judiciare reciproce în materie penală.

(3)

Acordul ar trebui să fie semnat, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, sub rezerva încheierii respectivului acord.

Textul acordului se atașează prezentei decizii.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii acestuia.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


TRADUCERE

ACORD

între Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală

UNIUNEA EUROPEANĂ

și

JAPONIA,

DORIND să stabilească o cooperare mai eficace între statele membre ale Uniunii Europene și Japonia în domeniul asistenței judiciare reciproce în materie penală,

DORIND ca această cooperare să contribuie la combaterea criminalității,

REAFIRMANDU-ȘI angajamentul de a respecta justiția, principiile statului de drept și democrației și independența judiciară,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Obiect și scop

(1)   Statul solicitat, în urma unei cereri din partea statului solicitant, oferă asistență judiciară reciprocă (denumită în continuare „asistență”) cu privire la anchete, urmăriri și alte proceduri, inclusiv proceduri judiciare, în materie penală, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

(2)   Prezentul acord nu se aplică extrădărilor, transferului de proceduri în materie penală și executării hotărârilor, altele decât confiscările prevăzute la articolul 25.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

termenul „părți contractante” înseamnă Uniunea Europeană și Japonia;

(b)

termenul „stat membru” înseamnă un stat membru al Uniunii Europene;

(c)

termenul „stat” înseamnă un stat membru sau Japonia;

(d)

termenul „obiecte” înseamnă documente, dosare și alte elemente de probă;

(e)

termenul „bunuri” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și documentele sau instrumentele legale care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor active;

(f)

termenul „instrumente” înseamnă orice bun utilizat sau destinat utilizării în orice mod, în tot sau în parte, pentru comiterea unei infracțiuni;

(g)

termenul „produse” înseamnă orice bun provenit sau obținut, direct sau indirect, din comiterea unei infracțiuni;

(h)

termenul „înghețare sau sechestrare” înseamnă interdicția temporară a transferului, conversiei, dispoziției sau circulației bunurilor sau faptul de a fi asumat temporar paza ori controlul de bunuri pe baza unei hotărâri a unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente; și

(i)

termenul „confiscare”, care include pierderea drepturilor asupra bunurilor, după caz, înseamnă o pedeapsă sau o măsură dispusă de o instanță judecătorească în urma unor proceduri în legătură cu o infracțiune sau cu infracțiuni, având ca rezultat deposedarea definitivă de bunurile respective.

Articolul 3

Domeniul de aplicare a asistenței

Asistența cuprinde următoarele:

(a)

luarea mărturiilor sau a declarațiilor;

(b)

permiterea audierii prin videoconferință;

(c)

obținerea de obiecte, inclusiv prin executarea de percheziții și sechestre;

(d)

obținerea de registre, documente sau rapoarte privind conturile bancare;

(e)

examinarea persoanelor, a obiectelor sau a locurilor;

(f)

localizarea sau identificarea persoanelor, a obiectelor sau a locurilor;

(g)

furnizarea obiectelor aflate în posesia autorităților legislative, administrative sau judiciare ale statului solicitat, precum și a autorităților locale ale acestuia;

(h)

comunicarea documentelor și informarea unei persoane cu privire la o invitație de a se înfățișa în statul solicitant;

(i)

transferul temporar al unei persoane deținute în scopul depunerii mărturiei sau în alte scopuri probatorii;

(j)

oferirea de asistență în cadrul procedurilor legate de înghețarea sau sechestrarea și confiscarea produselor sau instrumentelor; și

(k)

orice altă formă de asistență permisă conform legislației statului solicitat și stabilită de comun acord între un stat membru și Japonia.

Articolul 4

Desemnarea autorităților centrale și responsabilitățile acestora

Fiecare stat desemnează autoritatea centrală, și anume autoritatea responsabilă să trimită și să primească cereri de asistență și să răspundă la acestea, să execute respectivele cereri sau să le transmită autorităților care au competența de a executa respectivele cereri conform legislației statului. Autoritățile centrale sunt autoritățile enumerate în anexa I la prezentul acord.

Articolul 5

Comunicarea între autoritățile centrale

(1)   Cererile de asistență în temeiul prezentului acord se trimit de autoritatea centrală a statului solicitant către autoritatea centrală a statului solicitat.

(2)   Autoritățile centrale ale statelor membre și Japoniei comunică între ele în mod direct în scopurile prezentului acord.

Articolul 6

Autoritățile competente să emită cereri

Autoritățile care sunt competente, în temeiul legislației statelor, să emită cereri de asistență în temeiul prezentului acord, sunt prezentate în anexa II la prezentul acord.

Articolul 7

Autentificarea

Documentele transmise de un stat în temeiul prezentului acord, care sunt atestate de semnătura sau ștampila unei autorități competente sau a autorității centrale a statului, nu necesită autentificare.

Articolul 8

Cererile de asistență

(1)   Statul solicitant formulează o cerere în scris.

(2)   Statul solicitant poate, în cazuri urgente, după contactarea statului solicitat, să formuleze o cerere prin orice alt mijloc de comunicare fiabil, inclusiv prin fax sau e-mail. În astfel de cazuri, statul solicitant furnizează prompt ulterior o confirmare suplimentară în scris a cererii, dacă statul solicitat cere acest lucru.

(3)   Cererea include următoarele:

(a)

denumirea autorității competente care efectuează ancheta, urmărirea sau altă procedură, inclusiv procedura judiciară;

(b)

fapte referitoare la obiectul anchetei, urmăririi sau al altei proceduri, inclusiv o procedură judiciară;

(c)

natura și stadiul anchetei, urmăririi sau ale altei proceduri, inclusiv o procedură judiciară;

(d)

textul legislației pertinente ale statului solicitant sau o declarație referitoare la aceasta, inclusiv sancțiunile aplicabile;

(e)

o descriere a asistenței solicitate; și

(f)

o descriere a scopului asistenței solicitate.

(4)   În măsura posibilului și dacă sunt relevante pentru tipul de asistență solicitat, cererea cuprinde următoarele:

(a)

informații privind identitatea și locul în care se află orice persoană solicitată să depună mărturie, să dea declarații sau să furnizeze obiecte;

(b)

o listă a întrebărilor care urmează să fie adresate persoanei solicitate să depună mărturie sau să dea declarații;

(c)

o descriere precisă a persoanelor sau locurilor care urmează a fi percheziționate și a obiectelor care urmează a fi căutate;

(d)

o descriere a motivelor pentru care statul solicitant consideră că registrele, documentele sau rapoartele solicitate referitoare la conturile bancare sunt relevante pentru anchetarea infracțiunii, precum și alte informații care ar putea facilita executarea cererii;

(e)

informații privind persoanele, obiectele sau locurile care urmează să fie examinate;

(f)

informații privind persoanele, obiectele sau locurile care urmează să fie localizate sau identificate;

(g)

informații privind identitatea și locul în care se află persoana căreia urmează să i se comunice un document sau să fie informată cu privire la o invitație, relația respectivei persoane cu procedurile și modalitatea în care urmează să se efectueze comunicarea documentului;

(h)

informații privind indemnizațiile și cheltuielile la care este îndreptățită persoana solicitată să se înfățișeze în fața autorității competente din statul solicitant; și

(i)

o descriere precisă a produselor sau a instrumentelor, locul în care se află acestea, precum și identitatea proprietarului acestora.

(5)   De asemenea, în măsura în care este necesar, cererea include următoarele:

(a)

o descriere a oricărei modalități sau proceduri specifice care urmează să fie aplicată în cadrul executării cererii;

(b)

o descriere a motivelor pe care se întemeiază confidențialitatea cererii; și

(c)

orice alte informații care ar trebui aduse la cunoștința statului solicitat pentru a facilita executarea cererii.

(6)   Dacă statul solicitat consideră că informațiile conținute într-o cerere de asistență nu sunt suficiente pentru a îndeplini cerințele din cadrul prezentului acord pentru executarea cererii, statul solicitat poate cere furnizarea de informații suplimentare.

Articolul 9

Regimul lingvistic

Cererea și orice documente anexate la aceasta sunt însoțite de o traducere în una dintre limbile oficiale ale statului solicitat sau, în toate cazurile ori în cazuri urgente, în una dintre limbile prevăzute în anexa III la prezentul acord.

Articolul 10

Executarea cererilor

(1)   Statul solicitat execută prompt cererea în conformitate cu dispozițiile relevante ale prezentului acord. Autoritățile competente ale statului solicitat iau toate măsurile posibile care le stau la dispoziție pentru a asigura executarea cererii.

(2)   Cererea se execută prin utilizarea unor măsuri care sunt conforme cu legislația statului solicitat. Modalitatea sau procedura specifică descrisă în cererea menționată la articolul 8 alineatul (4) litera (g) sau alineatul (5) litera (a) se aplică în măsura în care nu intră în contradicție cu legislația statului solicitat și acolo unde este posibil din punct de vedere practic. În cazul în care executarea cererii prin modalitatea sau procedura descrisă în cerere creează o problemă statului solicitat la nivel practic, statul solicitat se consultă cu statul solicitant în vederea rezolvării respectivei probleme practice.

(3)   Dacă se consideră că executarea cererii împiedică o anchetă, o urmărire sau altă procedură, inclusiv o procedură judiciară, aflată în curs în statul solicitat, statul solicitat poate amâna executarea. Statul solicitat informează statul solicitant cu privire la motivele amânării și se va consulta cu statul solicitant cu privire la continuarea procedurii. În locul amânării executării, statul solicitat poate supune executarea unor condiții considerate necesare după consultări cu statul solicitant. Dacă statul solicitant acceptă respectivele condiții, statul solicitant se conformează acestora.

(4)   Statul solicitat depune toate eforturile pentru a păstra caracterul confidențial al faptului că cererea a fost formulată, al conținutului acesteia, al rezultatului executării cererii, precum și alte informații relevante privind executarea cererii, dacă această confidențialitate este cerută de statul solicitant. În cazul în care cererea nu poate fi executată fără divulgarea acestor informații, statul solicitat informează statul solicitant despre acest lucru, acesta stabilind ulterior dacă este sau nu cazul ca cererea să fie totuși executată.

(5)   Statul solicitat răspunde la întrebările rezonabile adresate de statul solicitant cu privire la stadiul executării cererii.

(6)   Statul solicitat informează prompt statul solicitant cu privire la rezultatul executării cererii și furnizează statului solicitant mărturiile, declarațiile sau obiectele obținute în urma executării, inclusiv orice pretenție, din partea persoanei solicitate să depună mărturie, să dea declarații sau să furnizeze obiecte, referitoare la imunitate, la incapacitate sau la un privilegiu conform legislației statului solicitant. Statul solicitat furnizează originale sau, dacă există motive rezonabile pentru aceasta, copii legalizate ale registrelor sau documentelor. Dacă cererea nu poate fi executată în totalitate sau în parte, statul solicitat informează statul solicitant cu privire la motivele care justifică acest lucru.

Articolul 11

Motive de refuz al asistenței

(1)   Asistența poate fi refuzată, dacă statul solicitat consideră că:

(a)

o cerere se referă la o infracțiune politică sau la o infracțiune legată de o infracțiune politică;

(b)

executarea cererii ar putea prejudicia suveranitatea, securitatea, ordinea publică sau alte interese fundamentale ale acestuia. În sensul prezentei litere, statul solicitat poate considera că executarea unei cereri referitoare la o infracțiune pasibilă de pedeapsa cu moartea în temeiul legislației statului solicitant sau, în cadrul relațiilor dintre un stat membru, menționat în anexa IV la prezentul acord, și Japonia, referitoare la o infracțiune pasibilă de pedeapsa detențiunii pe viață în temeiul legislației statului solicitant ar putea prejudicia interese fundamentale ale statului solicitat, cu excepția cazului în care statul solicitat și statul solicitant convin asupra condițiilor în care cererea poate fi executată;

(c)

există motive bine întemeiate pentru a presupune că cererea de asistență a fost formulată în vederea urmăririi sau pedepsirii unei persoane pe motiv de rasă, religie, naționalitate, origine etnică, opinii politice sau gen sau că statutul acestei persoane poate fi prejudiciat pentru oricare dintre aceste motive;

(d)

persoana care face, în statul solicitant, obiectul anchetelor penale, al urmăririlor sau al altor proceduri, inclusiv proceduri judiciare, pentru care s-a solicitat asistență, a fost deja achitată sau condamnată definitiv, pentru aceleași fapte, într-un stat membru sau în Japonia; sau

(e)

cererea nu este conformă cerințelor prezentului acord.

(2)   Statul solicitat poate refuza asistența care ar necesita măsuri coercitive conform legislației sale, în cazul în care consideră că fapta care face obiectul anchetei, urmăririi sau altei proceduri, inclusiv o procedură judiciară, în statul solicitant nu ar constitui o infracțiune conform legislației statului solicitat. În cadrul relațiilor dintre Japonia și două state membre menționate în anexa IV la prezentul acord, asistența poate fi refuzată în cazul în care statul solicitat consideră că fapta care face obiectul anchetei, urmăririi sau altei proceduri, inclusiv o procedură judiciară, în statul solicitant nu ar constitui o infracțiune conform legislației statului solicitat.

(3)   Asistența nu poate fi refuzată prin invocarea secretului bancar.

(4)   Înainte de refuzarea asistenței în temeiul prezentului articol, statul solicitat consultă statul solicitant atunci când statul solicitat consideră că se poate furniza asistență sub rezerva anumitor condiții. Dacă statul solicitant acceptă respectivele condiții, statul solicitant se conformează acestora.

(5)   Dacă asistența se refuză, statul solicitat informează statul solicitant cu privire la motivele refuzului.

Articolul 12

Cheltuieli

(1)   Statul solicitat suportă toate costurile legate de executarea cererii, dacă nu s-a convenit altfel între statul solicitant și statul solicitat.

(2)   Fără a aduce atingere dispoziției de la alineatul (1), statul solicitant suportă:

(a)

onorariile unui martor expert;

(b)

costurile de traducere, interpretare și transcriere;

(c)

indemnizațiile și cheltuielile aferente deplasării persoanelor în temeiul articolelor 22 și 24;

(d)

costurile stabilirii legăturii video și costurile legate de punerea la dispoziție a legăturii video în statul solicitat; și

(e)

costurile de natură deosebită;

cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între statul solicitant și statul solicitat.

(3)   Dacă executarea cererii ar impune costuri de natură deosebită, statul solicitant și statul solicitat se consultă pentru a stabili condițiile conform cărora cererea va fi executată.

Articolul 13

Limitări privind utilizarea mărturiilor, a declarațiilor, a obiectelor sau a informațiilor

(1)   Statul solicitant nu utilizează mărturii, declarații, obiecte sau alte informații, inclusiv date cu caracter personal, furnizate sau obținute în alt mod în temeiul prezentului acord, altfel decât în cadrul anchetei, urmăririi sau al unei alte proceduri, inclusiv o procedură judiciară, descrisă în cerere, fără consimțământul prealabil al statului solicitat. Atunci când își dă acest consimțământ prealabil, statul solicitat poate impune condițiile pe care le consideră adecvate.

(2)   Statul solicitat poate cere ca mărturiile, declarațiile, obiectele sau orice informații, inclusiv date cu caracter personal, furnizate sau obținute în alt mod în temeiul prezentului acord să rămână confidențiale sau să fie folosite doar sub rezerva altor condiții pe care le poate specifica. Dacă statul solicitant este de acord cu privire la această confidențialitate sau acceptă respectivele condiții, statul solicitant se conformează acestora.

(3)   În circumstanțe excepționale, un stat poate cere, în momentul în care transmite mărturii, declarații, obiecte sau orice informații, inclusiv date cu caracter personal, ca statul destinatar să furnizeze informații privind modul în care le-a utilizat.

Articolul 14

Transportul, păstrarea și restituirea obiectelor

(1)   Statul solicitat poate cere statului solicitant să transporte și să păstreze obiectele furnizate în temeiul prezentului acord în conformitate cu condițiile specificate de statul solicitat, inclusiv condițiile considerate necesare pentru protejarea intereselor părților terțe în ceea ce privește obiectele care urmează să fie transferate.

(2)   Statul solicitat poate cere statului solicitant să restituie orice obiecte furnizate în temeiul prezentului acord în conformitate cu condițiile specificate de statul solicitat, după ce aceste obiecte au fost utilizate în scopul descris în cerere.

(3)   Statul solicitant se conformează unei cereri formulate în temeiul alineatului (1) sau (2). Atunci când o astfel de cerere a fost formulată, statul solicitant nu examinează obiectele fără acordul prealabil al statului solicitat, dacă examinarea duce la deteriorarea sau ar putea duce la deteriorarea obiectului.

Articolul 15

Luarea mărturiilor sau a declarațiilor

(1)   Statul solicitat ia mărturii sau declarații. Statul solicitat folosește măsuri coercitive în acest scop, dacă astfel de măsuri sunt necesare, iar statul solicitant furnizează statului solicitat informații care justifică aceste măsuri conform legislației statului solicitat.

(2)   Statul solicitat depune toate eforturile pentru a face posibilă prezența persoanelor indicate în cerere în vederea luării mărturiilor sau declarațiilor în cursul executării cererii și pentru a permite respectivelor persoane să adreseze întrebări persoanei solicitate să depună mărturie sau să dea declarații. În cazul în care adresarea directă a întrebărilor nu este permisă, respectivelor persoane li se va permite să prezinte întrebări care urmează să fie adresate persoanei solicitate să depună mărturie sau să dea declarații.

(3)   Dacă o persoană solicitată să depună mărturie sau să dea declarații în temeiul prezentului articol invocă imunitatea, incapacitatea sau un privilegiu conform legislației statului solicitant, mărturia sau declarațiile pot fi totuși luate, cu excepția cazului în care cererea cuprinde o declarație din partea statului solicitant conform căreia mărturia sau declarațiile nu pot fi luate atunci când se invocă imunitatea, incapacitatea sau un privilegiu.

Articolul 16

Audierea prin videoconferință

(1)   Dacă o persoană care se află pe teritoriul statului solicitat trebuie să fie audiată ca martor sau ca expert de către autoritățile competente ale statului solicitant, statul solicitat poate permite ca mărturia sau declarația să fie luată prin videoconferință de la persoana respectivă, de către autoritățile competente respective, în cazul în care o astfel de audiere este necesară în cadrul procedurii din statul solicitant. Statul solicitant și statul solicitat se consultă, dacă este necesar, pentru a facilita soluționarea problemelor juridice, tehnice sau logistice care pot apărea în cadrul executării cererii.

(2)   Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între statul solicitant și statul solicitat, se aplică următoarele norme privind audierea prin videoconferință:

(a)

autoritatea din statul solicitat va identifica persoana care trebuie audiată conform cererii și va invita această persoană, în vederea facilitării înfățișării;

(b)

audierea va fi efectuată direct de către autoritatea competentă a statului solicitant sau sub conducerea acesteia, în conformitate cu legislația statului solicitant sau cu principiile fundamentale de drept ale statului solicitat;

(c)

autoritatea statului solicitat va fi prezentă în timpul audierii, fiind asistată după caz, de un interpret, și va avea rol de observator în cadrul audierii. Dacă autoritatea statului solicitat apreciază că principiile fundamentale de drept ale acestui stat membru sunt încălcate în timpul audierii, aceasta va lua imediat măsurile necesare pentru a se asigura că audierea se desfășoară în continuare în conformitate cu principiile menționate;

(d)

la cererea statului solicitant sau a persoanei care trebuie audiată, statul solicitat se asigură că, dacă este necesar, respectiva persoană este asistată de un interpret; precum și

(e)

persoana care trebuie audiată poate invoca dreptul de a nu depune mărturie, care i-ar fi recunoscut fie conform legislației statului solicitant, fie conform legislației statului solicitat. De asemenea, vor fi luate alte măsuri necesare pentru protecția persoanei, conform celor convenite între autoritățile statului solicitant și ale statului solicitat.

Articolul 17

Obținerea de obiecte

(1)   Statul solicitat obține obiecte. Statul solicitat folosește măsuri coercitive, inclusiv percheziții și sechestre, în acest scop, dacă astfel de măsuri sunt necesare, iar statul solicitant furnizează statului solicitat informații care justifică aceste măsuri conform legislației statului solicitat.

(2)   Statul solicitat depune toate eforturile pentru a face posibilă prezența persoanelor indicate în cerere în vederea obținerii obiectelor în cursul executării cererii.

Articolul 18

Conturi bancare

(1)   Statul solicitat confirmă dacă o persoană fizică sau juridică supusă unei anchete penale deține sau controlează unul sau mai multe conturi în băncile precizate în cerere.

(2)   Statul solicitat furnizează registrele, documentele sau rapoartele specificate referitoare la conturile bancare specificate, istoricul operațiunilor bancare ce au fost efectuate pe parcursul unei perioade specificate în conturile precizate în cerere sau identificate în temeiul alineatului (1), precum și registrele, documentele sau rapoartele privind orice cont emitent sau beneficiar.

(3)   Obligațiile stipulate în prezentul articol se aplică doar în măsura în care banca gestionară a contului posedă informațiile respective.

(4)   Statul solicitat poate decide ca executarea cererii conform alineatelor (1) și (2) să fie supusă acelorași condiții care se aplică cererilor de obținere de obiecte.

Articolul 19

Examinarea persoanelor, a obiectelor sau a locurilor

(1)   Statul solicitat examinează persoane, obiecte sau locuri. Statul solicitat folosește măsuri coercitive în acest scop, dacă astfel de măsuri sunt necesare, iar statul solicitant furnizează statului solicitat informații care justifică aceste măsuri conform legislației statului solicitat.

(2)   Statul solicitat depune toate eforturile pentru a face posibilă prezența persoanelor indicate într-o cerere în vederea examinării persoanelor, obiectelor sau locurilor în cursul executării cererii.

Articolul 20

Localizarea sau identificarea persoanelor, a obiectelor sau a locurilor

Statul solicitat depune toate eforturile pentru a localiza sau identifica persoane, obiecte sau locuri.

Articolul 21

Furnizarea obiectelor aflate în posesia autorităților legislative, administrative, judiciare sau locale

(1)   Statul solicitat furnizează statului solicitant obiecte care sunt în posesia autorităților legislative, administrative sau judiciare ale statului solicitat, precum și a autorităților locale ale acestuia și care sunt accesibile publicului larg.

(2)   Statul solicitat depune toate eforturile pentru a furniza statului solicitant obiecte, inclusiv cazierele judiciare, care sunt în posesia autorităților legislative, administrative sau judiciare ale statului solicitat, precum și a autorităților locale ale acestuia și care nu sunt accesibile publicului larg, în aceeași măsură și în aceleași condiții ca în cazul în care aceste obiecte ar fi disponibile autorităților sale de anchetare și urmărire penală.

Articolul 22

Comunicarea documentelor și informarea unei persoane cu privire la o invitație

(1)   Statul solicitat procedează la comunicarea de documente, inclusiv comunicarea de citații sau alte documente prin care se solicită înfățișarea unei persoane înaintea autorității competente din statul solicitant, către persoane din statul solicitat. Statul solicitat informează o persoană din statul respectiv cu privire la o invitație de a se înfățișa în fața autorității competente din statul solicitant.

(2)   Atunci când o cerere se referă la comunicarea unui document prin care se solicită înfățișarea unei persoane în fața autorității competente din statul solicitant, cererea este primită de autoritatea centrală a statului solicitat cu cel puțin cincizeci (50) de zile înainte de data programată a înfățișării. În cazuri urgente, statul solicitat poate renunța la această cerință.

(3)   Atunci când statul solicitant are cunoștință de faptul că destinatarul nu înțelege limba în care documentele, comunicate sau trimise în temeiul alineatului (1), sunt întocmite sau traduse, statul solicitant va depune eforturi în vederea traducerii documentelor sau cel puțin a pasajelor importante din acestea și în limba pe care destinatarul o înțelege.

(4)   Documentele comunicate în temeiul alineatului (1) includ o declarație conform căreia destinatarul poate obține informații de la autoritatea competentă de la care documentul emană sau de la alte autorități din statul solicitant cu privire la drepturile și obligațiile sale fundamentale referitoare la documente, dacă este cazul.

(5)   În cadrul informării cu privire la rezultatul comunicării de documente, în temeiul articolului 10 alineatul (6), statul solicitat face dovada comunicării printr-o recipisă datată și semnată de persoana căreia i se comunică documentul sau printr-o declarație a statului solicitat care să confirme comunicarea, precum și data, locul și forma comunicării. Statul solicitat, în urma unei cereri din partea statului solicitant, informează prompt statul solicitant, când este posibil, cu privire la răspunsul persoanei invitate sau a cărei înfățișare este solicitată în fața autorității competente din statul solicitant în temeiul alineatului (1).

(6)   O persoană care a fost invitată sau a cărei înfățișare este solicitată în fața autorității competente din statul solicitant în temeiul alineatului (1) și care nu se înfățișează în fața respectivei autorități nu este, din acest motiv, pasibilă de vreo sancțiune și nu este supusă niciunei măsuri coercitive în statul solicitant, indiferent de orice mențiune contrară în cererea sau documentele comunicate sau trimise.

Articolul 23

Imunitate

(1)   O persoană care a fost invitată sau a cărei înfățișare este solicitată în fața autorității competente din statul solicitant în temeiul articolului 22 alineatul (1):

(a)

nu este supusă detenției sau vreunei restricții a libertății sale personale pe teritoriul statului respectiv pentru vreo faptă sau vreo condamnare anterioare plecării persoanei din statul solicitat; sau

(b)

nu este obligată să prezinte probe în cadrul sau să asiste la vreo anchetă, urmărire sau altă procedură, inclusiv procedură penală, alta decât cea specificată în cerere.

(2)   Dacă imunitatea prevăzută la alineatul (1) nu poate fi asigurată, statul solicitant specifică aceasta în cerere sau documentele comunicate pentru ca persoana să fie informată în mod corespunzător și să poată lua o decizie cu privire la înfățișarea în fața autorității competente din statul solicitant.

(3)   Imunitatea prevăzută la alineatul (1) încetează atunci când:

(a)

persoana care a avut, pentru o perioadă de 15 zile consecutive, calculată de la data de la care prezența sa nu mai este cerută de autoritatea competentă sau din ziua în care aceasta nu s-a înfățișat în fața acelei autorități la data programată pentru înfățișare, posibilitatea de a părăsi statul solicitant a rămas totuși de bunăvoie în statul solicitant; sau

(b)

persoana, părăsind statul solicitant, se reîntoarce din proprie inițiativă.

(4)   Atunci când statul solicitant are cunoștință de faptul că imunitatea prevăzută la alineatul (1) a încetat în temeiul alineatului (3) literele (a) și (b), statul solicitant informează statul solicitat în acest sens fără întârziere, dacă această informație este cerută de statul solicitat și considerată necesară de statul solicitant.

Articolul 24

Transferul temporar al persoanelor deținute

(1)   O persoană deținută din statul solicitat, a cărei prezență în statul solicitant este necesară în vederea depunerii mărturiei sau a altor scopuri probatorii, este transferată temporar în aceste scopuri către statul solicitant, dacă persoana consimte și dacă statul solicitant și statul solicitat sunt de acord, atunci când legislația statului solicitat permite aceasta.

(2)   Statul solicitant menține persoana transferată în temeiul alineatului (1) în detenția statului solicitant, cu excepția cazului în care statul solicitat a permis să procedeze contrar.

(3)   Statul solicitant predă imediat persoana transferată statului solicitat, conform celor convenite în prealabil sau altfel între statul solicitant și statul solicitat.

(4)   Se ține seama de perioada de detenție executată de persoana transferată în statul solicitant în scopul reducerii din pedeapsa aplicată în statul solicitat.

(5)   Persoana transferată către statul solicitant în temeiul prezentului articol beneficiază în statul solicitant de imunitatea prevăzută la articolul 23 alineatul (1) până la predarea către statul solicitat, cu excepția cazului în care persoana consimte să depună probe sau să asiste la orice anchetă, urmărire sau alte proceduri, inclusiv proceduri judiciare, altele decât cea specificată în cerere și dacă statul solicitant și statul solicitat convin cu privire la aceasta.

(6)   O persoană care nu consimte să fie transferată în temeiul prezentului articol nu este, din acest motiv, pasibilă de vreo sancțiune și nu este supusă niciunei măsuri coercitive în statul solicitant, indiferent de orice mențiune contrară în cerere.

Articolul 25

Înghețarea sau sechestrarea și confiscarea produselor sau instrumentelor

(1)   Statul solicitat asistă, în măsura în care legislația sa permite aceasta, la procedurile legate de înghețarea sau sechestrarea și confiscarea produselor sau instrumentelor.

(2)   O cerere de confiscare descrisă la alineatul (1) este însoțită de o decizie a unei instanțe judecătorești sau a altei autorități judiciare prin care se dispune confiscarea.

(3)   Statul solicitat care deține produse sau instrumente poate transfera respectivele produse sau instrumente, în totalitate sau în parte, statului solicitant, în măsura în care legislația statului solicitat permite aceasta și în condițiile pe care le consideră adecvate.

(4)   În aplicarea prezentului articol, drepturile legitime și interesele părților terțe de bună credință sunt respectate în conformitate cu legislația statului solicitat.

Articolul 26

Schimbul spontan de informații

(1)   Statele membre și Japonia pot, fără cerere prealabilă, să își furnizeze reciproc informații în materie penală în măsura în care legislația statului furnizor permite aceasta.

(2)   Statul furnizor poate să impună condiții privind utilizarea respectivelor informații de către statul destinatar. În acest caz, statul furnizor notifică în prealabil statul destinatar cu privire la natura informațiilor care urmează să fie furnizate și a condițiilor care urmează să fie impuse. Statul destinatar are obligația de a se supune acelor condiții, dacă este de acord cu acestea.

Articolul 27

Relația cu alte instrumente

(1)   Niciun element din prezentul acord nu împiedică niciun stat să solicite asistență sau să ofere asistență în conformitate cu alte acorduri internaționale aplicabile sau conform legislației sale care poate fi aplicabilă.

(2)   Niciun element din prezentul acord nu împiedică un stat membru și Japonia să încheie acorduri internaționale care confirmă, suplimentează, extind sau amplifică dispozițiile prezentului acord.

Articolul 28

Consultări

(1)   Autoritățile centrale ale statelor membre și ale Japoniei desfășoară, după caz, consultări în scopul soluționării oricăror dificultăți legate de executarea unei cereri și facilitării asistenței rapide și eficace în temeiul prezentului acord și pot decide cu privire la măsuri necesare în acest scop.

(2)   Dacă este necesar, părțile contractante desfășoară consultări cu privire la orice chestiune care poate surveni în interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 29

Aplicare teritorială

(1)   Prezentul acord se aplică teritoriului Japoniei și, în ceea ce privește Uniunea Europeană:

(a)

teritoriilor statelor membre; și

(b)

teritoriilor ale căror relații externe se află sub responsabilitatea unui stat membru sau țărilor care nu sunt state membre și pentru care un stat membru are alte îndatoriri cu privire la relațiile externe, atunci când acest lucru a fost convenit printr-un schimb de note diplomatice între părțile contractante, confirmat în mod corespunzător de statul membru respectiv.

(2)   Oricare dintre părțile contractante poate denunța aplicarea prezentului acord oricărui teritoriu sau oricărei țări care face obiectul extinderii prevăzute la alineatul (1) litera (b) prin transmiterea unui preaviz scris de șase luni către cealaltă parte contractantă, pe cale diplomatică, atunci când acest lucru este confirmat în mod corespunzător între statul membru respectiv și Japonia.

Articolul 30

Statutul anexelor

Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din prezentul acord. Anexele I, II și III pot fi modificate de comun acord, în scris, de către părțile contractante, fără a aduce modificări prezentului acord.

Articolul 31

Intrarea în vigoare și încetarea

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la data la care părțile contractante schimbă note diplomatice prin care se informează reciproc cu privire la finalizarea procedurilor lor interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord.

(2)   Prezentul acord se aplică oricărei cereri de asistență prezentate la sau după data intrării în vigoare a prezentului acord, indiferent dacă faptele relevante pentru cerere au fost comise înainte, la sau după această dată.

(3)   Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord în orice moment, prin notificare scrisă către cealaltă parte contractantă. Această denunțare produce efecte în termen de șase luni de la data respectivei notificări.

DREPT PENTRU CARE, subsemnații plenipotențiari au semnat prezentul acord.

ÎNTOCMIT în două exemplare, în limbile engleză și japoneză, ambele texte fiind autentice în egală măsură, semnat la Bruxelles la treizeci noiembrie 2009 și la Tokyo la cincisprezece decembrie 2009. Prezentul acord este întocmit și în limbile bulgară, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, părțile contractante urmând să autentifice respectivele versiuni lingvistice printr-un schimb de note diplomatice.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru Japonia

ANEXA I

AUTORITĂȚILE CENTRALE

Autoritățile centrale ale părților contractante sunt următoarele autorități:

 

Regatul Belgiei: Serviciul Public Federal de Justiție, Departamentul de cooperare internațională în materie penală.

 

Republica Bulgaria: Ministerul Justiției.

 

Republica Cehă:

înainte de trimiterea dosarului în instanță (adică în etapa premergătoare judecății): Parchetul Republicii Cehe; și

după trimiterea dosarului în instanță (adică în etapa judecății): Ministerul Justiției din Republica Cehă.

 

Regatul Danemarcei: Ministerul Justiției.

 

Republica Federală Germania: Biroul Federal de Justiție.

 

Republica Estonia: Ministerul Justiției.

 

Irlanda: Ministerul Justiției, Egalității și Reformei Legislative sau o persoană desemnată de minister.

 

Republica Elenă: Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

 

Regatul Spaniei: Ministerul Justiției, Subdirectoratul General pentru cooperarea juridică internațională.

 

Republica Franceză: Ministerul Justiției, Biroul pentru asistență reciprocă internațională în materie penală, Direcția pentru afaceri penale și grațieri.

 

Republica Italiană: Ministerul Justiției, Departamentul pentru afaceri judiciare – Direcția Generală pentru afaceri penale.

 

Republica Cipru: Ministerul Justiției și Ordinii Publice.

 

Republica Letonia:

în timpul cercetării desfășurate în etapa premergătoare judecății până la urmărirea penală: poliția statală;

în timpul cercetării desfășurate în etapa premergătoare judecății până la trimiterea dosarului în instanță: Parchetul; și

în etapa judecății: Ministerul Justiției.

 

Republica Lituania:

Ministerul Justiției al Republicii Lituania; și

Parchetul Republicii Lituania.

 

Marele Ducat al Luxemburgului: Procurorul general.

 

Republica Ungară:

Ministerul Justiției și Aplicării Legii; și

Parchetul.

 

Republica Malta: Parchetul.

 

Regatul Țărilor de Jos: Ministerul Justiției din Haga.

 

Republica Austria: Ministerul Justiției.

 

Republica Polonă:

în cursul etapei premergătoare judecății: Parchetul;

în cursul judecății: Ministerul Justiției.

 

Republica Portugheză: Parchetul.

 

România: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Direcția Generală Cooperare, Direcția Drept Internațional și Tratate, Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie penală.

 

Republica Slovenia: Ministerul Justiției, Direcția cooperare internațională și asistență juridică internațională.

 

Republica Slovacă:

în cursul etapei premergătoare judecății: Parchetul;

în etapa judecății: Ministerul Justiției; și

pentru primire: Ministerul Justiției.

 

Republica Finlanda: Ministerul Justiției.

 

Regatul Suediei: Ministerul Justiției.

 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: Home Office (Autoritatea Centrală a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), Her Majesty’s Revenue and Customs (Administrația fiscală și vamală), Crown Office (Oficiul Coroanei) și Procurator Fiscal Service.

 

Japonia: Ministerul Justiției și Comisia națională pentru siguranță publică sau persoane desemnate de acestea.

ANEXA II

În ceea ce privește articolul 6 din prezentul acord, autoritățile care au competența, în temeiul legislației statelor să formuleze cereri de asistență, în conformitate cu prezentul acord, sunt următoarele:

 

Regatul Belgiei: autoritățile judiciare: a se înțelege ca fiind membrii sistemului judiciar responsabili de administrarea legii, judecătorii de instrucție și membrii Direcției Parchetului General.

 

Republica Bulgaria: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație pentru etapa premergătoare judecății și instanțele Republicii Bulgaria pentru cauzele aflate pe rol în etapa judecății.

 

Republica Cehă: procurorii și instanțele din Republica Cehă.

 

Regatul Danemarcei:

instanțele districtuale, instanțele superioare și Curtea Supremă;

Departamentul Parchetului, care include:

Ministerul Justiției;

Procurorul general;

procurorii; și

comisarii de poliție.

 

Republica Federală Germania:

Ministerul Federal al Justiției;

Curtea Federală de Justiție, Karlsruhe;

Parchetul de pe lângă Curtea Federală de Justiție, Karlsruhe;

Biroul Federal de Justiție;

Ministerul Justiției din Baden-Württemberg, Stuttgart;

Ministerul bavarez al Justiției și Protecției Consumatorilor, München;

Departamentul Senatului pentru Justiție, Berlin;

Ministerul Justiției din Landul Brandenburg, Potsdam;

Senatorul pentru justiție și constituție al orașului hanseatic liber Bremen, Bremen;

Autoritatea judiciară a orașului liber și hanseatic Hamburg, Hamburg;

Ministerul Justiției, al Integrării și al Europei din Hessa, Wiesbaden;

Ministerul Justiției din Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin;

Ministerul Justiției din Saxonia Inferioară, Hanovra;

Ministerul Justiției din Landul Rinului de Nord/Westfalia, Düsseldorf;

Ministerul Justiției din Landul Rhineland-Palatinate, Mainz;

Ministerul Justiției din Saarland, Saarbrücken;

Ministerul saxon al Justiției, Dresda;

Ministerul Justiției din Landul Saxony-Anhalt, Magdeburg;

Ministerul Justiției, Egalității și Integrării din Schleswig-Holstein, Kiel;

Ministerul Justiției din Thuringia, Erfurt;

instanțele regionale superioare;

instanțele regionale;

instanțele locale;

Procurorul general al instanțelor regionale superioare;

Procurorii generali din cadrul instanțelor regionale;

Biroul central al administrațiilor judiciare ale landului pentru cercetarea infracțiunilor socialiste naționale, Ludwigsburg;

Biroul Poliției Judiciare Federale;

Biroul central al Serviciului german de cercetări vamale.

 

Republica Estonia: judecătorii și procurorii.

 

Irlanda: Procurorul general.

 

Republica Elenă: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.

 

Regatul Spaniei: magistrații și judecătorii din cadrul instanțelor penale, precum și procurorii.

 

Republica Franceză:

prim-președinții, președinții, judecătorii și magistrații din cadrul instanțelor penale;

judecătorii de instrucție din cadrul instanțelor penale;

membrii parchetelor de pe lângă instanțele penale, și anume:

prim-procurorii;

prim-procurorii adjuncți;

prim-procurorii asistenți;

procurorii și procurorii asistenți;

reprezentanții procurorilor de pe lângă instanțele polițienești; precum și

procurorii instanțelor militare.

 

Republica Italiană:

 

Procurorii:

Directorul Parchetului

Procurorul general asistent

Directorul Parchetului militar

Procurorul asistent din cadrul Parchetului militar

Procurorul general

Procurorul general asistent

Procurorul general militar

Procurorul general militar asistent.

 

Judecătorii:

Judecătorul de pace

Judecătorul de instrucție

Judecătorul pentru audieri preliminare

Instanța judecătorească

Tribunalul militar

Curtea cu Juri

Curtea de Apel

Curtea de Apel cu Juri

Curtea Militară de Apel

Curtea de Casație.

 

Republica Cipru:

Procurorul general al Republicii;

Șeful Poliției;

Directorul Direcției Vămilor și Accizelor;

membrii Unității de combatere a spălării banilor (MOKAS); precum și

orice altă autoritate sau persoană care este autorizată să desfășoare anchete și urmăriri penale în Republica Cipru.

 

Republica Letonia: anchetatorii, procurorii și judecătorii.

 

Republica Lituania: judecătorii și procurorii.

 

Marele Ducat al Luxemburgului: autoritățile judiciare: a se înțelege ca fiind membrii sistemului judiciar responsabili de administrarea legii, judecătorii de instrucție și membrii Departamentului Parchetului.

 

Republica Ungară: parchetele și instanțele.

 

Republica Malta:

Curtea Magistraților;

Tribunalul pentru Minori;

Tribunalul Penal și Curtea Penală de Apel;

Procurorul general;

Procurorul general adjunct;

Consilierii juridici din cadrul Parchetului; precum și

magistrații.

 

Regatul Țărilor de Jos: membrii autorității judiciare responsabile de administrarea legii, judecătorii de instrucție și membrii Departamentului Parchetului.

 

Republica Austria: instanțele și procurorii.

 

Republica Polonă: procurorii și instanțele.

 

Republica Portugheză: parchetele în etapa cercetării penale, judecătorii de instrucție și judecătorii de fond.

 

România: instanțele și parchete de pe lângă instanțe.

 

Republica Slovenia:

judecătorii din cadrul instanțelor locale;

judecătorii de instrucție;

judecătorii din cadrul instanțelor districtuale;

judecătorii din cadrul instanțelor superioare;

judecătorii din cadrul instanțelor supreme;

judecătorii din cadrul Curții Constituționale;

procurorii districtuali de stat;

procurorii superiori de stat;

procurorii supremi de stat.

 

Republica Slovacă: judecătorii și procurorii.

 

Republica Finlanda:

Ministerul Justiției;

tribunalele de primă instanță, curțile de apel și Curtea Supremă;

procurorii;

autoritățile polițienești, autoritățile vamale și poliția de frontieră, în capacitatea lor de autorități responsabile cu cercetarea penală preliminară în cadrul procedurilor penale, în temeiul Legii privind cercetările penale preliminare.

 

Regatul Suediei: instanțele și procurorii.

 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: instanțele și procurorii.

 

Japonia: instanțele, judecătorii cu rol de președinte, judecătorii, procurorii, asistenții procurorilor, precum și agenții poliției judiciare.

ANEXA III

În ceea ce privește articolul 9 din prezentul acord, statele membre și Japonia acceptă următoarele limbi:

 

Regatul Belgiei: olandeză, franceză și germană în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Bulgaria: bulgară în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Cehă: cehă în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Regatul Danemarcei: daneză în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Federală Germania: germană în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Estonia: estonă și engleză în toate cazurile.

 

Irlanda: engleză și irlandeză în toate cazurile.

 

Republica Elenă: greacă în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Regatul Spaniei: spaniolă în toate cazurile.

 

Republica Franceză: franceză în toate cazurile.

 

Republica Italiană: italiană în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Cipru: greacă și engleză în toate cazurile.

 

Republica Letonia: letonă în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Lituania: lituaniană în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Marele Ducat al Luxemburgului: franceză și germană în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Ungară: maghiară în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Malta: malteză în toate cazurile.

 

Regatul Țărilor de Jos: olandeză în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Austria: germană în toate cazurile și engleză în cazurile urgente.

 

Republica Polonă: polonă în toate cazurile.

 

Republica Portugheză: portugheză în toate cazurile și engleză sau franceză în cazurile urgente.

 

România: română, engleză sau franceză în toate cazurile. În ceea ce privește documentele mai lungi, România își rezervă dreptul, în orice caz specific, de a solicita o traducere în limba română sau de a dispune traducerea documentelor pe cheltuiala statului solicitant.

 

Republica Slovenia: slovenă și engleză în toate cazurile.

 

Republica Slovacă: slovacă în toate cazurile.

 

Republica Finlanda: finlandeză, suedeză și engleză în toate cazurile.

 

Regatul Suediei: suedeză, daneză sau norvegiană în toate cazurile, cu excepția situației în care autoritatea care execută cererea acceptă o altă limbă într-un caz specific.

 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: engleză în toate cazurile.

 

Japonia: japoneză în toate cazurile și engleză în cazurile urgente. Cu toate acestea, Japonia își rezervă dreptul, în orice caz specific urgent, de a solicita traducerea în limba japoneză în ceea ce privește cererea statului solicitant care nu acceptă traducerea în limba engleză în conformitate cu prezenta anexă.

ANEXA IV

În ceea ce privește articolul 11 alineatul (1) litera (b) din prezentul acord, „un stat membru” menționat la litera respectivă este Republica Portugheză.

În ceea ce privește articolul 11 alineatul (2) din prezentul acord, „două state membre” menționate la alineatul respectiv sunt Republica Austria și Republica Ungară.