ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.034.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 34

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
5 februarie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 96/2010 al Comisiei din 4 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre, în ceea ce privește pragul de simplificare, comerțul pe caracteristici de întreprindere, mărfurile și mișcările specifice și codurile privind natura tranzacției

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 97/2010 al Comisiei din 4 februarie 2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialități tradiționale garantate [Pizza Napoletana (STG)]

7

 

 

Regulamentul (UE) nr. 98/2010 al Comisiei din 4 februarie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

17

 

 

Regulamentul (UE) nr. 99/2010 al Comisiei din 4 februarie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

19

 

 

Regulamentul (UE) nr. 100/2010 al Comisiei din 4 februarie 2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

21

 

 

Regulamentul (UE) nr. 101/2010 al Comisiei din 4 februarie 2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

22

 

 

Regulamentul (UE) nr. 102/2010 al Comisiei din 4 februarie 2010 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licențe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 1 și 2 februarie 2010 în cadrul contingentului tarifar tunisian și de suspendare a eliberării licențelor de import pentru luna februarie 2010

23

 

 

DECIZII

 

 

2010/58/UE

 

*

Decizia Comisiei din 1 februarie 2010 de închidere a conturilor unor agenții de plăți din Grecia, Portugalia și Finlanda privind cheltuielile finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2010) 425]

24

 

 

2010/59/UE

 

*

Decizia Comisiei din 1 februarie 2010 de închidere a conturilor unor agenții de plăți din Belgia, Germania, Spania, Portugalia și Slovacia privind cheltuielile finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2008 [notificată cu numărul C(2010) 426]

26

 

 

2010/60/UE

 

*

Decizia Comisiei din 2 februarie 2010 de închidere a conturilor agenției de plăți din Malta privind cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2010) 459]

30

 

 

2010/61/UE

 

*

Decizia Comisiei din 2 februarie 2010 de închidere a conturilor unor agenții de plăți din Germania și Portugalia privind cheltuielile finanțate din Fondul european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), secțiunea Garantare, pentru exercițiul financiar 2006 [notificată cu numărul C(2010) 470]

33

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 96/2010 AL COMISIEI

din 4 februarie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre, în ceea ce privește pragul de simplificare, comerțul pe caracteristici de întreprindere, mărfurile și mișcările specifice și codurile privind natura tranzacției

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului (1), în special articolul 3 alineatul (4), articolul 9 alineatul (1), articolul 10 alineatul (4), articolul 12 alineatele (1), (2), (4) și articolul 13 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 a fost pus în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei (2).

(2)

Ar trebui definit un prag sub care părțile ar putea beneficia de simplificare prin furnizarea unui set de date limitat cu scopul de a reduce obligațiile de raportare ale furnizorilor de date statistice.

(3)

Pentru a se asigura o elaborare armonizată a statisticilor de comerț pe caracteristici de întreprindere, ar trebui definită metodologia de producere a acestor statistici.

(4)

Prevederile privind mărfurile și mișcările specifice ar trebui ajustate din motive metodologice.

(5)

Pentru asigurarea caracterului complet al datelor în ceea ce privește cantitatea, rezultatele statistice transmise Comisiei (Eurostat) ar trebui să conțină estimări ale masei nete pentru care nu sunt colectate date.

(6)

Ar trebui stabilite coduri revizuite privind natura tranzacției cu scopul de a identifica mărfurile care urmează să fie prelucrate în lohn și reintroduse în statul membru de unde au fost expediate inițial.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru statisticile de comerț cu mărfuri între statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 13, se introduce următorul alineat (3a):

„(3a)   Statele membre care aplică pragurile în conformitate cu normele de simplificare prevăzute la articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 638/2004 se asigură că valoarea comerțului părților care beneficiază de simplificare reprezintă maximum 6 % din totalul comerțului acestora.”

2.

Se introduce următorul capitol 4a:

„CAPITOLUL 4A

COMERȚUL PE CARACTERISTICI DE ÎNTREPRINDERE

Articolul 13a

Elaborarea statisticilor de comerț pe caracteristici de întreprindere

(1)   Autoritățile naționale elaborează statisticile anuale de comerț pe caracteristici de întreprindere.

(2)   Unitățile statistice sunt întreprinderi astfel cum sunt definite în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului (3).

(3)   Unitățile statistice se construiesc prin asocierea numărului de identificare atribuit părții care răspunde de furnizarea informațiilor în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 638/2004 cu unitatea legală din registrul întreprinderilor conform variabilei 1.7a menționată în anexa la Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(4)   Se analizează următoarele caracteristici:

(a)

fluxul comercial;

(b)

valoarea statistică;

(c)

statul membru partener;

(d)

codul mărfurilor, conform secțiunii sau nivelului de două cifre, astfel cum este definit în anexa la Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

(e)

numărul de întreprinderi;

(f)

activitatea desfășurată de întreprindere conform secțiunii sau nivelului de două cifre din clasificarea statistică a activităților economice (CAEN), astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (6);

(g)

clasa de mărime, măsurată ca număr de angajați conform definițiilor caracteristicilor pentru statisticile structurale de întreprindere, astfel cum sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei (7).

(5)   Se elaborează următoarele seturi de date:

(a)

rata de concordanță între registrele comerțului și registrele de întreprindere;

(b)

comerțul în funcție de activitate și clasa de mărime a întreprinderii;

(c)

cota celor mai mari întreprinderi exprimată ca valoare a comerțului în funcție de activitate;

(d)

comerțul în funcție de statul membru partener și activitate;

(e)

comerțul în funcție de numărul de state membre partenere și activitate;

(f)

comerțul în funcție de marfă și activitate.

(6)   Primul an de referință pentru care se elaborează statistici anuale este 2009. Statele membre furnizează date pentru fiecare an calendaristic de după anul de referință.

(7)   Statisticile se transmit în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de referință.

(8)   Statele membre se asigură că statisticile sunt furnizate în așa fel încât diseminarea acestora de către Comisie (Eurostat) să nu facă posibilă identificarea întreprinderilor sau a comercianților. Autoritățile naționale specifică datele care se supun prevederilor referitoare la confidențialitate.

3.

La articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Perioada de referință pentru intrările sau expedierile transporturilor eșalonate poate fi ajustată astfel încât datele să fie raportate o singură dată, în luna în care a fost primit sau expediat ultimul transport.”

4.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Nave și aeronave

(1)   În sensul prezentului articol:

(a)

prin «navă» se înțelege o navă considerată maritimă în conformitate cu capitolul 89 din NC, remorchere, nave de război și structuri plutitoare;

(b)

prin «aeronave» se înțelege avioane încadrate la codurile NC 8802 30 și 8802 40;

(c)

prin «proprietate economică» se înțelege dreptul unei persoane impozabile de a solicita beneficiile asociate utilizării unei nave sau aeronave în cursul unei activități economice în virtutea acceptării riscurilor asociate.

(2)   Statisticile de comerț cu mărfuri între statele membre, pe nave și aeronave, se referă numai la următoarele expedieri și intrări:

(a)

transferul proprietății economice a unei nave sau aeronave de la o persoană impozabilă stabilită într-un alt stat membru către o persoană impozabilă stabilită în statul membru declarant. Această operațiune este asimilată cu o intrare;

(b)

transferul proprietății economice a unei nave sau aeronave de la o persoană impozabilă stabilită în statul membru declarant către o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru. Această operațiune este asimilată cu o expediere. În cazul în care nava sau aeronava este nouă, expedierea este înregistrată în statul membru unde aceasta a fost construită;

(c)

intrările și expedierile de nave sau aeronave înainte sau după o prelucrare în lohn în conformitate cu definiția prevăzută în anexa III nota 2.

(3)   Statele membre aplică următoarele dispoziții specifice statisticilor de comerț cu mărfuri între statele membre la bordul navelor sau aeronavelor:

(a)

cantitatea este exprimată, pentru nave, în număr de articole și în orice altă unitate suplimentară prevăzută în NC și, pentru aeronave, în masă netă și în unități suplimentare;

(b)

valoarea statistică este suma totală care ar fi facturată – fără costurile de transport și de asigurare – în cazul vânzării sau cumpărării întregii nave sau aeronave;

(c)

statul membru partener este:

(i)

statul membru unde este stabilită persoana impozabilă care transferă proprietatea economică a navei sau a aeronavei, la intrare, sau persoana impozabilă căreia i se transferă proprietatea economică a navei sau a aeronavei, la expediere, pentru mișcările menționate la alineatul (2) literele (a) și (b);

(ii)

statul membru în care a fost construită, la intrare, în cazul unei nave sau aeronave noi;

(iii)

statul membru unde este stabilită persoana impozabilă care își exercită proprietatea economică a navei sau aeronavei, la intrare, sau statul membru care efectuează prelucrarea în lohn, la expediere, pentru mișcările menționate la alineatul (2) litera (c);

(d)

perioada de referință pentru intrările și expedierile menționate la alineatul (2) literele (a) și (b) este luna în care are loc transferul proprietății economice.

(4)   La cererea autorităților naționale, autoritățile responsabile cu gestionarea registrelor navale și ale aeronavelor furnizează toate informațiile disponibile pentru identificarea unei schimbări de proprietate economică a unei nave sau aeronave între persoane impozabile stabilite în statele membre de intrare sau de expediere.”

5.

La articolul 19 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

se consideră că o navă sau o aeronavă aparține statului membru în care este stabilită persoana impozabilă care își exercită proprietatea economică a navei sau aeronavei conform definiției de la articolul 17 alineatul (1) litera (c)”.

6.

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Mărfuri livrate către sau de la instalații marine

(1)   În sensul prezentului articol:

(a)

prin «instalații marine» se înțelege echipamentele și dispozitivele instalate și staționare pe mare în afara teritoriului statistic al oricărui stat membru;

(b)

prin «mărfuri livrate către instalații marine» se înțelege livrarea de produse destinate echipajului și funcționării motoarelor, a mașinilor și a altor echipamente ale instalațiilor marine;

(c)

prin «mărfuri obținute de la sau produse de instalațiile marine» se înțelege produse extrase de pe fundul mării sau din subsolul marin sau fabricate de instalațiile marine.

(2)   Statisticile de comerț cu mărfuri între statele membre înregistrează:

(a)

o intrare, în cazul în care mărfurile sunt livrate de:

(i)

un alt stat membru către o instalație marină stabilită într-o zonă în care statul membru declarant are drepturi exclusive de exploatare a fundului mării sau a subsolului respectiv;

(ii)

o instalație marină stabilită într-o zonă în care un alt stat membru are drepturi exclusive de exploatare a fundului mării sau a subsolului respectiv către statul membru declarant;

(iii)

o instalație marină stabilită într-o zonă în care un alt stat membru are drepturi exclusive de exploatare a fundului mării sau a subsolului respectiv către o instalație marină dintr-o zonă în care statul membru de primire are drepturi exclusive de exploatare a fundului mării sau a subsolului respectiv;

(b)

o expediere, în cazul în care mărfurile sunt livrate către:

(i)

un alt stat membru, dinspre o instalație marină stabilită într-o zonă în care statul membru declarant are drepturi exclusive de exploatare a fundului mării sau a subsolului respectiv;

(ii)

o instalație marină stabilită într-o zonă în care un alt stat membru are drepturi exclusive de exploatare a fundului mării sau a subsolului respectiv, dinspre statul membru declarant;

(iii)

o instalație marină stabilită într-o zonă în care un alt stat membru are drepturi exclusive de exploatare a fundului mării sau a subsolului respectiv, dinspre o instalație marină aflată într-o zonă în care statul membru de expediere are drepturi exclusive de exploatare a fundului mării sau a subsolului respectiv.

(3)   Statele membre utilizează următoarele coduri de mărfuri pentru mărfurile livrate instalațiilor marine:

9931 24 00: mărfurile de la capitolele 1-24 din NC;

9931 27 00: mărfurile de la capitolul 27 din NC;

9931 99 00: mărfuri clasificate în altă parte.

Pentru toate livrările, cu excepția mărfurilor de la capitolul 27 din NC, transmiterea datelor referitoare la cantitate este opțională, putând fi utilizat codul simplificat «QV» al statului membru partener.”

7.

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Produse marine

(1)   În sensul prezentului articol:

(a)

prin «produse marine» se înțelege produsele pescărești, mineralele, resturile și toate celelalte produse care nu au fost încă debarcate de către navele maritime;

(b)

se consideră că o navă aparține statului membru în care este stabilită persoana impozabilă care își exercită proprietatea economică a navei conform definiției de la articolul 17 alineatul (1) litera (c).

(2)   Statisticile de comerț cu mărfuri dintre statele membre cu produse maritime reglementează următoarele intrări și expedieri:

(a)

debarcarea produselor marine în porturile statului membru declarant sau achiziționarea acestora de către nave aparținând statului membru declarant de la nave aparținând altui stat membru. Aceste operațiuni sunt asimilate cu intrări;

(b)

debarcarea produselor marine în porturile altui stat membru de pe nave aparținând statului membru declarant sau achiziționarea acestora de către nave aparținând altui stat membru de la nave aparținând statului membru declarant. Aceste operațiuni sunt asimilate cu expedieri.

(3)   La primire, statul membru partener este un stat membru unde este stabilită persoana impozabilă care își exercită proprietatea economică a navei care transportă captura, iar la expediere, un alt stat membru unde sunt debarcate produsele marine sau unde este stabilită persoana care își exercită proprietatea economică a navei care achiziționează produsele marine.

(4)   Dacă nu există niciun conflict cu legislația Uniunii Europene, autoritățile naționale au acces la toate sursele de date disponibile de care ar putea avea nevoie pentru punerea în aplicare a prezentului articol, pe lângă cele provenite de la sistemul Intrastat sau din declarația vamală.”

8.

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Nave spațiale

(1)   În sensul prezentului articol:

(a)

prin «navă spațială» se înțelege orice vehicul capabil să călătorească dincolo de atmosfera terestră;

(b)

prin «proprietate economică» se înțelege dreptul unei persoane impozabile de a solicita beneficiile asociate utilizării unei nave spațiale în cursul unei activități economice în virtutea acceptării riscurilor asociate.

(2)   Lansarea unei nave spațiale pentru care proprietatea economică a fost transferată între două persoane impozabile stabilite în state membre diferite se înregistrează:

(a)

ca o expediere în statul membru în care a fost construită nava spațială finită;

(b)

ca o intrare în statul membru în care este stabilit noul proprietar.

(3)   Statisticilor menționate la alineatul (2) li se aplică următoarele dispoziții specifice:

(a)

datele privind valoarea statistică se definesc ca valoarea navei spațiale, fără costurile de transport și de asigurare;

(b)

datele privind statul membru partener sunt statul membru în care a fost construită nava spațială finită, la intrare, și statul membru în care este stabilit noul proprietar, la expediere.

(4)   Dacă nu există niciun conflict cu legislația Uniunii Europene, autoritățile naționale au acces la toate sursele de date disponibile de care ar putea avea nevoie pentru punerea în aplicare a prezentului articol, pe lângă cele provenite de la sistemul Intrastat sau din declarațiile vamale.”

9.

Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 25

(1)   Rezultatele agregate menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 638/2004 sunt definite, pentru fiecare flux, ca valoarea totală a comerțului cu alte state membre. În plus, statele membre care aparțin zonei euro prezintă o defalcare pe produse a comerțului lor în afara zonei euro, în funcție de secțiunile din Clasificarea Standard de Comerț Internațional în vigoare.

(2)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele referitoare la comerț colectate de la societățile care depășesc pragurile stabilite în conformitate cu articolul 13 sunt exhaustive și respectă criteriile de calitate specificate la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 638/2004.

(3)   Ajustările efectuate în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 638/2004 sunt transmise către Eurostat cu cel puțin o defalcare în funcție de statul membru partener și codul mărfurilor la nivel de capitol din NC.

(4)   În cazul în care valorile statistice nu sunt colectate, statele membre estimează valoarea statistică a mărfurilor.

(5)   Statele membre estimează masa netă în toate cazurile în care aceasta nu este colectată de la părțile responsabile cu furnizarea informațiilor în conformitate cu articolul 9 alineatul (1). Comisia (Eurostat) furnizează statelor membre coeficienții necesari estimării masei nete.

(6)   Statele membre care au ajustat perioada de referință în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) se asigură că rezultatele lunare sunt transmise Comisiei (Eurostat), utilizând la nevoie estimări, în cazul în care perioada de referință în scopuri fiscale nu corespunde unei luni calendaristice.

(7)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele declarate confidențiale, astfel încât acestea să poată fi publicate cel puțin la nivel de capitol din NC, dacă se asigură astfel confidențialitatea.

(8)   Atunci când rezultatele lunare deja transmise Comisiei (Eurostat) fac obiectul unor revizuiri, statele membre transmit rezultatele revizuite cel târziu în cursul lunii calendaristice următoare disponibilității datelor revizuite.”

10.

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 102, 7.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 343, 19.11.2004, p. 3.

(3)  JO L 76, 30.3.1993, p. 1.

(4)  JO L 61, 5.3.2008, p. 6.

(5)  JO L 145, 4.6.2008, p. 65.

(6)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

(7)  JO L 86, 31.3.2009, p. 1.”


ANEXĂ

„ANEXA III

LISTA CODURILOR PRIVIND NATURA TRANZACȚIEI

A

B

1.

Tranzacții care implică transferul real sau intenționat de proprietate de la rezidenți la nerezidenți în schimbul unei compensații financiare sau de altă natură (cu excepția tranzacțiilor enumerate la punctele 2, 7 și 8)

1.

Achiziție/vânzare definitivă

2.

Furnizarea pentru vânzare la vedere sau cu testare, pentru consignație sau prin intermediul unui agent comisionar

3.

Comerț în barter (compensație în natură)

4.

Leasing financiar (închiriere-achiziție) (1)

9.

Altele

2.

Returnări și înlocuiri de mărfuri în mod gratuit după înregistrarea tranzacției inițiale

1.

Returnări de mărfuri

2.

Înlocuiri de mărfuri returnate

3.

Înlocuiri (de exemplu, sub garanție) ale mărfurilor care nu au fost returnate

9.

Altele

3.

Tranzacții care implică transferul de proprietate fără compensații financiare sau de altă natură (de exemplu, expedieri de ajutoare)

 

4.

Operațiuni în vederea prelucrării (2) în lohn (fără transferul proprietății către prelucrător)

1.

Mărfuri destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate inițial

2.

Mărfuri care nu sunt destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate inițial

5.

Operațiuni ca urmare a prelucrării în lohn (fără transferul proprietății către prelucrător)

1.

Mărfuri reintroduse în statul membru de unde au fost expediate inițial

2.

Mărfuri care nu sunt reintroduse în statul membru de unde au fost expediate inițial

6.

Tranzacții particulare înregistrate pentru scopuri naționale

 

7.

Operații în cadrul unor proiecte comune de apărare sau alte programe comune interguvernamentale de producție

 

8.

Tranzacții care implică furnizarea de materiale de construcție și echipament tehnic în cadrul unui contract general de construcții sau construcții civile pentru care nu este necesară o facturare separată a mărfurilor, fiind eliberată numai o factură pentru totalitatea contractului

 

9.

Alte tranzacții care nu pot fi clasificate la alte coduri

1.

Închirieri, împrumuturi și leasing operațional cu durata peste 24 de luni

9.

Altele


(1)  Leasingul financiar cuprinde operațiuni unde ratele sunt calculate în așa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea mărfurilor. Riscurile și beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârșitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al mărfurilor.

(2)  Prelucrarea include operațiunile (transformare, construcție, montaj, îmbunătățire, renovare …) având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătățit în mod efectiv. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activitățile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la această poziție, fiind necesară înregistrarea acestora la poziția 1 din coloana A.”


5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 97/2010 AL COMISIEI

din 4 februarie 2010

de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialități tradiționale garantate [Pizza Napoletana (STG)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (1), în special articolul 9 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 și în aplicarea articolului 19 alineatul (3) din regulamentul respectiv, cererea Italiei de înregistrare a denumirii „Pizza Napoletana” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Germania și Polonia au prezentat declarații de opoziție la înregistrare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006. Aceste declarații de opoziție au fost considerate admisibile în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul paragraf litera (a) din regulamentul menționat.

(3)

Declarația de opoziție a Germaniei se referea în special la temerea că sortimentele de făină de grâu din Germania ar putea fi dezavantajate, având în vedere că în temeiul caietului de sarcini este autorizat un singur tip de făină de grâu, disponibil într-un singur stat membru, și anume Italia.

(4)

Declarația de opoziție a Poloniei se referea în special la faptul că denumirea nu este specifică în sine și că cererea de înregistrare, astfel cum a fost publicată, nu conține explicații corespunzătoare.

(5)

Prin scrisorile din 17 septembrie 2008, Comisia a invitat statele membre interesate să încerce să ajungă la un acord în conformitate cu procedurile lor interne.

(6)

În termen de șase luni, Italia și Germania au ajuns la un acord, care a fost notificat Comisiei la 24 februarie 2009 și a fost aprobat de către aceasta. În conformitate cu acest acord, au fost ridicate restricțiile legate de utilizarea anumitor sortimente de făină de grâu.

(7)

Dat fiind că Italia și Polonia nu au ajuns totuși la un acord în termenele prevăzute, Comisia trebuie să adopte o decizie în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006.

(8)

În acest context și ca urmare a opoziției Poloniei, au fost adăugate la caietul de sarcini explicațiile prin care se demonstrează că denumirea a cărei înregistrare este solicitată este specifică în sine.

(9)

Având în vedere aceste elemente, denumirea „Pizza Napoletana” trebuie înscrisă, prin urmare, în „Registrul de specialități tradiționale garantate”. Nu a fost solicitată protecția prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru specialitățile tradiționale garantate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa II la prezentul regulament cuprinde caietul de sarcini consolidat.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

(2)  JO C 40, 14.2.2008, p. 17.


ANEXA I

Produse alimentare menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 509/2006

Clasa 2.3.   Produse de cofetărie, produse de panificație, produse de patiserie sau biscuiți

ITALIA

Pizza Napoletana (STG)


ANEXA II

CERERE DE ÎNREGISTRARE A UNEI STG

Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare

„PIZZA NAPOLETANA”

Nr. CE: IT/TSG/007/0031/09.02.2005

1.   DENUMIREA ȘI ADRESA ORGANISMULUI SOLICITANT

Denumire:

Associazione Verace Pizza Napoletana

Adresă:

Via S. Maria La Nova 49, Napoli

Telefon

081/4201205

Fax

081/4201205

E-mail:

info@pizzanapoletana.org

Denumire:

Associazione Pizzaiuoli Napoletani

Adresă:

Corso S. Giovanni a Teduccio, 55 Napoli

Telefon

081.559.07.81

Fax

081.559.07.81

E-mail:

info@pizzaiuolinapoletani.it

direttivo@pizzaiuolinapoletani.it

2.   STATUL MEMBRU SAU ȚARA TERȚĂ

Italia

3.   CAIET DE SARCINI

3.1.   Denumirea care trebuie înregistrată

„Pizza Napoletana”

Se solicită înregistrarea exclusiv în limba italiană.

Mențiunea „Prodotta secondo la Tradizione napoletana” (Produsă potrivit tradiției napolitane) și sigla STG de pe logoul sau eticheta „Pizza Napoletana” STG se traduc în limba țării în care aceasta este produsă.

3.2.   A se indica dacă denumirea

X

Este specifică în sine

A se indica specificitatea produsului agricol sau alimentar

Pentru a denumi acest produs, este folosită în mod tradițional denumirea „Pizza Napoletana”, după cum o atestă diferitele surse indicate la punctul 3.8.

3.3.   A se indica dacă se solicită rezervarea denumirii în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006

Înregistrare cu rezervarea denumirii

X

Înregistrare fără rezervarea denumirii

3.4.   Tipul de produs

Clasa 2.3.

Produse de cofetărie, produse de panificație, produse de patiserie sau biscuiți

3.5.   Descrierea produsului agricol sau alimentar căruia i se aplică denumirea de la punctul 3.1

„Pizza Napoletana” STG este un produs de formă rotundă copt în cuptor, cu diametrul variabil care nu trebuie să depășească 35 cm, cu marginile înălțate și cu mijlocul acoperit de umplutură. Partea din mijloc are o grosime de 0,4 cm, cu o toleranță acceptată de – 10 %, iar marginea de 1–2 cm. Pizza este moale, elastică, ușor de pliat în patru.

„Pizza Napoletana” STG se caracterizează printr-o margine înălțată, de culoare aurie, tipică produselor coapte în cuptor, moale la atingere și la degustare și prin centrul acoperit de umplutură, a cărui culoare predominantă este culoarea roșie a tomatelor, în care uleiul este perfect încorporat, și în care se întrevăd, în funcție de ingredientele folosite, culoarea verde a oregano-ului și culoarea albă a usturoiului. De asemenea, se întrevăd bucățelele albe de mozzarella, mai mult sau mai puțin apropiate, precum și frunzele de busuioc, de un verde mai deschis sau mai închis în funcție de gradul de coacere.

„Pizza Napoletana” trebuie să aibă o consistență moale, elastică și să fie ușor de îndoit; produsul este ușor de tăiat; are o aromă caracteristică, savuroasă, dată de marginea înălțată, care are gustul specific pâinii bine crescute și bine coapte, amestecată cu aroma acidă a roșiilor, cu a condimentelor folosite, oregano, usturoi și busuioc, și cu aroma mozarellei coapte.

La sfârșitul procesului de coacere, pizza emană un miros caracteristic, cu un parfum delicios; roșiile, odată pierdut excesul de apă, rămân de o consistență densă; Mozzarella di Bufala Campana DOP sau Mozarella STG sunt topite pe suprafața pizzei; atât busuiocul, cât și usturoiul sau oregano, degajă o aromă intensă, fără să aibă un aspect de ars.

3.6.   Descrierea metodei de obținere a produsului căruia i se aplică denumirea indicată la punctul 3.1

Materiile prime de bază specifice „Pizza Napoletana” sunt: făină albă de patiserie, drojdie de bere, apă naturală potabilă, roșii decojite și/sau roșii mici (pomodorini) proaspete, sare marină sau sare de bucătărie, ulei de măsline extravirgin. Alte ingrediente care pot fi folosite la prepararea „Pizza Napoletana” sunt: usturoi și oregano; Mozzarella di Bufala Campana DOP, busuioc proaspăt și Mozzarella STG.

Caracteristicile făinii sunt următoarele:

:

W

:

220-380

:

P/L

:

0,50-0,70

:

Capacitatea de hidratare

:

55-62

:

Stabilitate

:

4-12

:

Value index E10

:

maximum 60

:

Falling number

:

300-400

:

Gluten sec

:

9,5-11 g %

:

Proteine

:

11-12,5 g %

Prepararea „Pizza Napoletana” cuprinde exclusiv fazele de lucru următoare, care trebuie realizate în ciclu continuu în cadrul aceleiași operațiuni.

Prepararea aluatului

Se amestecă făina, apa, sarea și drojdia. Se toarnă un litru de apă în malaxor, se dizolvă o cantitate de sare marină cuprinsă între 50 și 55 g, se adaugă 10 % din cantitatea totală de făină prevăzută, după care se desfac 3 g de drojdie, se pornește malaxorul și se adaugă treptat 1 800 g de făină tip W 220-380 până se ajunge la consistența dorită, definită drept „stabilitatea aluatului”. Această operațiune trebuie să dureze 10 minute.

Aluatul trebuie frământat în malaxor, de preferat cu elice, timp de 20 de minute la viteză scăzută astfel încât să nu se obțină o masă compactă unică. Pentru a obține o consistență optimă a aluatului, este foarte importantă cantitatea de apă pe care o poate absorbi făina. Aluatul nu trebuie să fie lipicios, ci moale și elastic.

Caracteristicile aluatului sunt următoarele, cu o toleranță pentru fiecare dintre ele de ± 10 %:

:

Temperatura de fermentare

:

25 °C

:

pH final

:

5,87

:

Aciditatea totală titrabilă

:

0,14

:

Densitatea

:

0,79 g/cm3 (+ 34 %)

Dospirea aluatului

Prima fază: odată scos din malaxor, aluatul se pune pe masa de lucru a pizzeriei unde se lasă să se odihnească timp de două ore, acoperit cu un șervet umed, astfel încât să nu se întărească la suprafață și să nu se formeze o crustă prin evaporarea umidității interne. După ce a trecut intervalul de două ore de dospire, se procedează la formarea blatului, care se realizează de către „pizzaiolo” (brutar sau patiser) exclusiv manual. Pe masa de lucru, se ia cu ajutorul unei spatule o bucată din aluat și i se dă forma unei chifle. Pentru „Pizza Napoletana” porția pentru un blat trebuie să aibă o greutate cuprinsă între 180 și 250 g.

A doua fază de dospire: după formarea chiflelor (porționare), intervine o a doua dospire, în recipiente pentru alimente timp de 4-6 ore. Acest aluat, păstrat la temperatura ambiantă, este astfel gata pentru a fi folosit pe parcursul următoarelor șase ore.

Formarea blaturilor

După ce au trecut cele 4-6 ore, blatul se extrage cu ajutorul unei spatule din recipientul în care a fost lăsat la dospit și se pune pe masa de lucru tapetată cu făină astfel încât coca să nu se lipească de planșetă. Într-o mișcare dinspre centru înspre exterior și apăsând cu degetele ambelor mâini pe aluat, care se întoarce de mai multe ori, „pizzaiolo” formează un disc astfel încât grosimea la centru să nu fie mai mare de 0,4 cm, cu o toleranță acceptată de ± 10 %, iar la exterior nu mai mare de 1-2 cm, formând astfel o margine înălțată.

Nu sunt permise alte moduri de preparare pentru „Pizza Napoletana” STG, în special nu este permisă utilizarea ruloului de patiserie și/sau a mașinii cu disc tip presă mecanică.

Umplutura

„Pizza Napoletana” se garnisește după cum urmează:

cu o lingură, se pun în mijlocul blatului între 70 g și 100 g de roșii decojite și tocate;

cu o mișcare în spirală, roșiile se întind uniform în mijlocul blatului;

cu o mișcare în spirală, se presară sare pe suprafața acoperită cu roșii;

în același mod, se presară puțin oregano;

se taie în felii un cățel de usturoi, decojit în prealabil, și se presară peste roșii;

cu ajutorul unui recipient cu cioc și cu o mișcare în spirală, pornind din centru, se toarnă 4-5 g de ulei de măsline extravirgin cu o toleranță acceptată de + 20 %.

Sau:

cu o lingură, se pun în mijlocul blatului între 60 și 80 g de roșii decojite și tocate și/sau roșii mici (tip cherry) proaspete tăiate;

cu o mișcare în spirală, roșiile se întind uniform în mijlocul blatului;

cu o mișcare în spirală, se presară sare pe suprafața acoperită cu roșii;

se pun pe suprafața acoperită cu roșii 80-100 g de Mozzarella di Bufala Campana DOP tăiată felii;

se pun pe pizza câteva frunze de busuioc proaspăt;

cu un recipient cu cioc și cu o mișcare în spirală, pornind din centru, se toarnă 4-5 g de ulei de măsline extravirgin cu o toleranță acceptată de + 20 %.

Sau:

cu o lingură, se pun în mijlocul blatului între 60 și 80 g de roșii decojite și tocate;

cu o mișcare în spirală, roșiile se întind uniform în mijlocul blatului;

cu o mișcare în spirală, se presară sare pe suprafața acoperită cu roșii;

se pun pe suprafața acoperită cu roșii 80-100 g de Mozzarella STG tăiată felii;

se pun pe pizza câteva frunze de busuioc proaspăt;

cu ajutorul unui recipient cu cioc și cu o mișcare în spirală, pornind din centru, se toarnă 4-5 g de ulei de măsline extravirgin cu o toleranță acceptată de + 20 %.

Coacerea

Folosind puțină făină și cu o mișcare circulară, „pizzaiolo” mută pizza umplută pe un panacod de lemn (sau de aluminiu), după care o lasă să alunece în cuptor cu o mișcare rapidă din încheietura mâinii astfel încât să nu curgă umplutura. Coacerea „Pizza Napoletana” STG se efectuează exclusiv în cuptoare cu lemne, în care se atinge o temperatură de coacere de 485 °C, esențială pentru obținerea „Pizza Napoletana” STG.

„Pizzaiolo” trebuie să controleze coacerea pizzei ridicând puțin blatul cu ajutorul unei palete metalice și rotind pizza către foc, utilizând întotdeauna aceeași zonă din cuptor pentru a evita arderea pizzei din cauza diferențelor de temperatură. Este important ca pizza să se coacă uniform pe toată circumferința.

Tot cu ajutorul paletei metalice, „pizzaiolo” scoate pizza din cuptor atunci când este coaptă și o depune pe platoul pe care urmează să fie servită. Timpul de coacere nu trebuie să depășească 60-90 de secunde.

După coacere, pizza prezintă următoarele caracteristici: roșiile, odată pierdut numai excesul de apă, rămân de o consistență densă; Mozzarella di Bufala Campana DOP sau Mozarella STG se va regăsi topită pe suprafața pizzei; atât busuiocul, cât și usturoiul sau oregano degajă o aromă intensă, fără să aibă un aspect de ars.

Temperatura de coacere la suprafața de contact cu cuptorul: circa 485 °C

Temperatura la nivelul bolții cuptorului: circa 430 °C

Timp de coacere 60-90 de secunde

Temperatura la care ajunge aluatul: 60-65 °C

Temperatura la care ajung roșiile: 75-80 °C

Temperatura la care ajunge uleiul: 75-85 °C

Temperatura la care ajunge mozzarella: 65-70 °C

Conservarea

Este de preferat ca „Pizza Napoletana” să fie consumată pe loc, imediat după ce a fost scoasă din cuptor, în același local în care a fost produsă. În orice caz, dacă nu a fost consumată în localul unde a fost produsă, nu poate fi înghețată sau congelată sau ambalată sub vid în vederea unei comercializări ulterioare.

3.7.   Specificitatea produsului agricol sau alimentar

Elementele cheie care definesc caracterul specific al produsului respectiv sunt numeroase și sunt direct legate de timpul și de modalitățile de preparare, precum și de îndemânarea și experiența persoanei care îl realizează.

În special, procesul de preparare a „Pizza Napoletana” se caracterizează prin: malaxare, consistența și elasticitatea aluatului (reologie) și specificitatea dospirii (diferențiată în două faze în care trebuie create condiții specifice sub raportul timpului și temperaturii); prepararea și formarea blaturilor; modul în care este manipulată și preparată bucata de aluat dospit; pregătirea cuptorului și caracteristicile de coacere (timp/temperatură), particularitățile cuptorului care trebuie să funcționeze exclusiv pe bază de lemne.

Cu titlu de exemplu, se subliniază importanța celei de a doua dospiri, a modului de manipulare și a echipamentelor de lucru, și anume a cuptorului, care trebuie să fie în mod obligatoriu un cuptor cu lemne, și a panacoadelor.

După cea de-a doua dospire, bucata de aluat pentru blat a crescut în volum și umiditate. Sub efectul presiunii degetelor de la ambele mâini, forța exercitată provoacă deplasarea aerului din alveolele aluatului dinspre centru către marginile discului de aluat și începe să se formeze marginea înălțată a pizzei. Această tehnică reprezintă o caracteristică fundamentală a „Pizza Napoletana” STG deoarece marginea înălțată garantează menținerea la interior a tuturor ingredientelor umpluturii. Pentru a face să se mărească diametrul bucății de aluat, se practică prepararea aluatului, rotindu-l cu palmele, ținând mâna dreaptă în poziție oblică la 45-60 de grade față de masa de lucru. Discul de aluat este așezat pe masa de lucru și va fi rotit prin mișcări sincronizate ale mâinii stângi.

În schimb, alte modalități de preparare, în special cu ruloul de patiserie sau cu mașina cu disc (tip presă mecanică), nu pot să asigure deplasarea omogenă către exterior a aerului din alveolele din aluat astfel încât să se obțină un disc de aluat uniform în toate zonele sale. Se obține astfel formarea, în centrul discului a unei zone de aluat în straturi, despărțite de aerul din interstiții. Prin urmare, dacă se folosesc aceste instrumente, după coacere pizza nu va prezenta specifica margine înălțată, care constituie una dintre caracteristicile principale ale „Pizza Napoletana” STG.

Tehnica napolitană prevede, de asemenea, că, după ce a pregătit o serie de trei până la șase blaturi cu umplutură, „pizzaiolo” le pune, cu gesturi rapide și precise ale mâinilor, de pe masa de lucru pe panacod, astfel încât pizza să nu își piardă forma rotundă inițială („pizzaiolo” ridică pizza cu ambele mâini, îi imprimă o mișcare de rotație de aproximativ 90°, și o depune apoi pe un panacod liber). „Pizzaiolo” presară puțină făină pe panacod pentru ca pizza să alunece mai ușor de pe acesta în cuptor. Această operațiune se realizează cu o mișcare ușoară din încheietura mâinii, ținând panacodul la un unghi de 20-25° față de suprafața cuptorului, cu grijă să nu cadă umplutura de pe pizza.

Folosirea unor tehnici diferite de cele prezentate anterior este contraindicată, deoarece ridicând pizza de pe masa de lucru direct cu panacodul există riscul de a o strica înainte de introducerea în cuptor.

Cuptorul cu lemne este un element esențial pentru coacerea și calitatea „Pizza Napoletana”. La reușita clasicei „Pizza Napoletana” contribuie într-o mare măsură caracteristicile tehnice ale acestui cuptor. Cuptorul napolitan de pizza este constituit dintr-o bază de cărămizi de tuf, pe care se află o suprafață circulară, numită „talpa cuptorului”, deasupra căreia se construiește o boltă. Bolta cuptorului este realizată din materiale refractare pentru a împiedica disiparea căldurii. De fapt, proporțiile între diferitele părți ale cuptorului sunt esențiale pentru buna coacere a pizzei. Particularitatea acestui cuptor o constituie amploarea tălpii, formată din patru zone circulare refractare. Patiserul ridică pizza cu ajutorul panacodului de oțel și/sau aluminiu, o aduce spre gura cuptorului unde o lasă jos și o întoarce cu 180°; pizza este reamplasată pe locul ocupat anterior, astfel încât să revină la temperatura bazei, mai mică din cauza căldurii absorbite de pizza în timpul coacerii.

Amplasarea pizzei într-un alt loc ar face ca aceasta să revină la temperatura inițială a plăcii cuptorului, ceea ce poate produce arderea blatului pizzei.

Toate aceste specificități creează fenomenul camerei de aer și aspectul vizual al produsului final, „Pizza Napoletana”, care este moale și compactă; cu marginea înălțată, dospită la interior, foarte moale și ușor de pliat în patru. Este important de subliniat că niciun alt produs similar obținut prin procese de preparare diferite de cel descris nu poate avea aceleași caracteristici vizuale și organoleptice ca „Pizza Napoletana”.

3.8.   Caracterul tradițional al produsului agricol sau alimentar

Se poate considera că „Pizza Napoletana” a apărut într-o perioadă istorică situată între 1715 și 1725. Într-un tratat despre alimentele cele mai utilizate la Napoli, Vincenzo Corrado, bucătar-șef al prințului Emanuele di Francavilla, menționează că roșia este folosită pentru garnisirea pizzei și macaroanelor, asociind astfel două produse care s-au aflat la originea notorietății orașului Napoli și a intrării acestuia în istoria gastronomiei. Acest citat marchează nașterea oficială a „Pizza Napoletana”, un disc de aluat garnisit cu roșii.

Numeroase documente istorice menționează că pizza este una dintre specialitățile culinare originare din Napoli; de pildă, scriitorul Franco Salerno afirmă că acest produs este una dintre cele mai mari invenții ale bucătăriei napolitane.

Chiar dicționarele limbii italiene, precum și Enciclopedia Treccani fac referire la „Pizza Napoletana”. De asemenea, expresia „Pizza Napoletana” este citată în numeroase texte literare.

Primele „pizzerie” (pizzerii) au apărut, fără îndoială, la Napoli și, până la mijlocul secolului al XX-lea, produsul era specialitatea exclusivă a orașului și a pizzeriilor de aici. Încă din secolul al XVIII-lea existau în oraș mai multe prăvălii, denumite „pizzeria”. Faima lor a ajuns până la urechile regelui cetății Napoli, Ferdinand de Bourbon, care, pentru a încerca acest produs tipic al tradiției napolitane, a încălcat eticheta curții intrând într-una dintre cele mai renumite pizzerii. Din acel moment, „pizzeria” a devenit un local la modă, dedicat preparării exclusive a pizzei. Pizzele cele mai populare și mai renumite din Napoli erau „Marinara”, apărută în 1734, și „Margherita” apărută în perioada 1796-1810, care a fost oferită reginei Italiei aflată în vizită la Napoli în 1889, tocmai pentru că culorile garniturii sale (roșii, mozzarella și busuioc) aminteau de drapelul Italiei.

În timp, au apărut pizzerii în toate orașele Italiei, chiar și în străinătate. Toate, chiar dacă se aflau în alt oraș decât Napoli, și-au legat întotdeauna existența de mențiunea „pizzeria napoletana” sau au utilizat o expresie care să evoce într-un fel sau altul legătura cu Napoli, unde, de aproape 300 de ani, acest produs a rămas neschimbat.

În luna mai 1984, toți „pizzaioli napoletani” au redactat un mic caiet de sarcini semnat de toată breasla și înregistrat printr-un act oficial în fața notarului Antonio Carannante din Napoli.

De-a lungul secolelor, expresia „Pizza Napoletana” s-a răspândit într-o asemenea măsură că, peste tot, inclusiv în afara Europei, în America Centrală și de Sud (în Mexic și Guatemala) și în Asia (în Thailanda și în Malaysia), produsul respectiv este cunoscut sub numele de „Pizza Napoletana”, deși locuitorii nu au, uneori, nici cea mai vagă idee despre locul unde se află pe hartă orașul Napoli.

3.9.   Cerințe minimale și proceduri de verificare a caracterului specific al produsului

Verificările prevăzute pentru „Pizza Napoletana” STG au în vedere următoarele aspecte:

în întreprinderi, în fazele de malaxare a aluatului, de dospire și de pregătire, se urmăresc desfășurarea și succesiunea corectă a fazelor descrise, se controlează atent punctele critice ale întreprinderii; se verifică materiile prime, care trebuie să corespundă cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini în ceea ce privește execuția; verificarea stării perfecte de conservare și a depozitării materiilor prime care urmează să fie utilizate, pentru a asigura conformitatea caracteristicilor produsului final cu cerințele prevăzute de caietul de sarcini în ceea ce privește producția.

3.10.   Logo

Acronimul STG și mențiunile „Specialità Tradizionale Garantita” (Specialitate Tradițională Garantată) și „Prodotta seconda la tradizione napoletana” (Produsă potrivit tradiției napolitane) se traduc în limbile oficiale ale țării unde are loc producția.

Logoul care caracterizează „Pizza Napoletana” este următorul: o imagine ovală în plan orizontal, de culoare albă, cu conturul gri deschis, care reprezintă farfuria în care se servește pizza, reprodusă într-o manieră realistă și, în același timp, stilizată grafic, respectând pe deplin tradiția și reprezentând ingredientele clasice, între care roșiile, mozzarella, frunzele de busuioc și un fir de ulei de măsline.

Sub farfurie, apare un efect de umbră decalată, de culoare verde, care, asociată cu celelalte culori, pune în evidență culorile naționale italiene ale produsului.

Ușor suprapusă pe farfuria cu pizza, apare o fereastră dreptunghiulară de culoare roșie, cu unghiurile foarte rotunjite, conținând, scrisă cu alb, cu contur negru și un efect de umbră decalată de culoare verde cu contur alb, mențiunea: „PIZZA NAPOLETANA” STG. Deasupra acestei mențiuni, ușor deplasată spre dreapta, cu corp de literă diferit și mai mic, în alb, apare mențiunea „Specialitate Tradițională Garantată” (Specialità Tradizionale Garantita). În partea de jos și în centru, cu aceleași caractere ca denumirea PIZZA NAPOLETANA STG, dar cu corp de literă mai mic, este înscrisă, cu majuscule de culoare albă și contur negru, mențiunea: „Produsă potrivit tradiției napolitane” (Prodotta seconda la tradizione napoletana).

Mențiuni

Caractere

PIZZA NAPOLETANA STG

Varga

Specialitate Tradițională Garantată

Alternate Gothic

Produsă potrivit tradiției napolitane

Varga


Culorile pizzei

PantoneProSim

C

M

Y

K

Culoarea bej a marginii

466

11

24

43

0 %

Fondul roșu al sosului de tomate

703

0 %

83

65

18

Frunzele de busuioc

362

76

0 %

100

11

Nervurile frunzelor de busuioc

562

76

0 %

100

11

Culoarea roșie a tomatelor

032

0 %

91

87

0 %

Firul de ulei de măsline

123

0 %

31

94

0 %

Mozzarella

600

0 %

0 %

11

0 %

Umbrele pe mozzarella

5 807

0 %

0%

11

9


Culorile părții grafice și ale caracterelor

PantoneProSim

C

M

Y

K

Culoarea gri a marginii farfuriei ovale

P.Grey – 3CV

0 %

0 %

0 %

18

Culoarea verde a umbrei farfuriei ovale

362

76

0 %

100

11

Culoarea roșie a dreptunghiului cu unghiuri rotunjite

032

0 %

91

87

0 %

Culoarea albă conturată cu negru a mențiunii „PIZZA NAPOLETANA” STG

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Culoarea albă conturată cu negru a mențiunii „Produsă potrivit tradiției napolitane”

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Culoarea albă cu care este înscrisă mențiunea „Specialitate Tradițională Garantată”

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Image

4.   AUTORITĂȚILE SAU ORGANISMELE CARE VERIFICĂ RESPECTAREA CAIETULUI DE SARCINI

4.1.   Denumirea și adresa

Denumire:

Certiquality SRL

Adresă:

Via Gaetano Giardino, 4 – 20123 Milano

Telefon

02/8069171

Fax

02/86465295

E-mail:

certiquality@certiquality.it

Public

X

Privat

Denumire:

DNV Det Norske Veritas Italia

Adresă:

Centro Direzionale Colleoni Viale Colleoni, 9 Palazzo Sirio 2 – 20041 Agrate Brianza (MI)

Telefon

+39 039 6899 905

Fax

+39 039 6899 930

E-mail:

Public

X

Privat

Denumire:

ISMECERT

Adresă:

Corso Meridionale, 6 - 80143 NAPOLI

Telefon

081-5636647

Fax

081-5534019

E-mail:

info@ismecert.com

Public

X

Privat

4.2.   Responsabilități specifice ale autorității sau organismului

Toate cele trei organisme de control menționate anterior efectuează verificări privind aspecte diverse în diferite părți ale teritoriului național.


5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 98/2010 AL COMISIEI

din 4 februarie 2010

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2010.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

106,9

JO

75,8

MA

63,8

TN

122,7

TR

96,1

ZZ

93,1

0707 00 05

MA

71,3

TR

132,6

ZZ

102,0

0709 90 70

MA

137,6

TR

139,0

ZZ

138,3

0709 90 80

EG

85,3

ZZ

85,3

0805 10 20

EG

52,6

IL

56,7

MA

52,4

TN

44,6

TR

49,6

ZZ

51,2

0805 20 10

IL

163,0

MA

85,4

TR

62,0

ZZ

103,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,4

EG

61,9

IL

68,9

JM

92,4

MA

126,2

PK

45,1

TR

68,7

ZZ

74,2

0805 50 10

EG

82,4

IL

89,4

TR

73,7

ZZ

81,8

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

66,9

MK

24,7

US

124,9

ZZ

74,4

0808 20 50

CN

46,8

TR

84,8

US

134,5

ZA

105,0

ZZ

92,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/19


REGULAMENTUL (UE) NR. 99/2010 AL COMISIEI

din 4 februarie 2010

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2009/2010 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 90/2010 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2010.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 29, 2.2.2010, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 5 februarie 2010

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

48,11

0,00

1701 11 90 (1)

48,11

0,47

1701 12 10 (1)

48,11

0,00

1701 12 90 (1)

48,11

0,17

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 100/2010 AL COMISIEI

din 4 februarie 2010

de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) prevede o procedură de licitație permanentă.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să nu se acorde restituiri pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 2 februarie 2010.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul licitației permanente deschise prin Regulamentul (CE) nr. 619/2008 pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 2 februarie 2010, nu se acordă nicio restituire la export pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 literele (a) și (b) și, respectiv, la articolul 2 din regulamentul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2010.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2010 AL COMISIEI

din 4 februarie 2010

de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să nu se acorde restituiri pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 2 februarie 2010.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 2 februarie 2010, nu se acordă nicio restituire pentru produsul menționat la articolul 1 litera (c) și destinațiile menționate la articolul 2 din regulamentul respectiv.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2010.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 102/2010 AL COMISIEI

din 4 februarie 2010

de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licențe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 1 și 2 februarie 2010 în cadrul contingentului tarifar tunisian și de suspendare a eliberării licențelor de import pentru luna februarie 2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 1 (3) la Acordul euro-mediteranean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte (4), deschide un contingent tarifar, cu taxe vamale zero, pentru importul de ulei de măsline netratat care se încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 1509 10 90, obținut în întregime în Tunisia și transportat din această țară direct în Uniunea Europeană, într-o limită prevăzută pentru fiecare an.

(2)

Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru uleiul de măsline originar din Tunisia (5) prevede anumite limite cantitative lunare pentru eliberarea licențelor de import.

(3)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, autoritățile competente au primit cereri de acordare a licențelor de import pentru o cantitate totală care depășește limita prevăzută pentru luna februarie la articolul 2 alineatul (2) din regulamentul menționat.

(4)

În aceste condiții, Comisia trebuie să stabilească un coeficient de atribuire care să permită eliberarea licențelor proporțional cu cantitatea disponibilă.

(5)

Limita corespunzătoare lunii februarie fiind deja atinsă, nu se mai poate elibera nicio licență de import pentru luna în cauză,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licențe de import depuse în perioada cuprinsă între 1 și 2 februarie 2010, în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, fac obiectul unui coeficient de atribuire de 77,509766 %.

Eliberarea licențelor de import pentru cantitățile solicitate începând cu 8 februarie 2010 se suspendă pentru februarie 2010.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 februarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2010.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97, 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97, 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365, 21.12.2006, p. 84.


DECIZII

5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/24


DECIZIA COMISIEI

din 1 februarie 2010

de închidere a conturilor unor agenții de plăți din Grecia, Portugalia și Finlanda privind cheltuielile finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2007

[notificată cu numărul C(2010) 425]

(Numai textele în limbile finlandeză, greacă, portugheză și suedeză sunt autentice)

(2010/58/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 33,

după consultarea Comitetului fondului,

întrucât:

(1)

Prin Deciziile 2008/397/CE (2) și 2009/86/CE (3) ale Comisiei, pentru exercițiul financiar 2007, au fost închise conturile tuturor agențiilor de plăți cu excepția agenției de plăți „OPEKEPE” (Grecia), a agenției de plăți „IFAP” (Portugalia) și a agenției de plăți „MAVI” (Finlanda).

(2)

În urma prezentării de noi informații și a verificărilor suplimentare efectuate, în ceea ce privește cheltuielile finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Comisia poate acum să ia o decizie privind integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor prezentate de agenția de plăți „OPEKEPE” (Grecia), de agenția de plăți „IFAP” (Portugalia) și de agenția de plăți „MAVI” (Finlanda).

(3)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor ulterioare ale Comisiei privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se închid conturile referitoare la cheltuielile finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru exercițiul financiar 2007, ale agenției de plăți „OPEKEPE” din Grecia, ale agenției de plăți „IFAP” din Portugalia și ale agenției de plăți „MAVI” din Finlanda.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia în cadrul fiecărui program de dezvoltare rurală în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv cele care rezultă din aplicarea articolului 33 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, figurează în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene, Republicii Portugheze și Republicii Finlanda.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2010.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139, 29.5.2008, p. 40.

(3)  JO L 33, 3.2.2009, p. 35.


ANEXĂ

Închiderea cheltuielilor disociate, defalcate pe programe și măsuri de dezvoltare rurală pentru exercițiul financiar 2007

Sume care trebuie recuperate de la statul membru sau plătite acestuia

(în EUR)

Măsură

Cheltuieli 2007

Corecții

Total

Sume care nu sunt reutilizabile

Suma acceptată și închisă pentru exercițiul financiar 2007

Plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

Sumă care trebuie recuperată de la statul membru (–) sau plătită acestuia (+) în următoarea declarație

GR: 2007GR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

83 342 228,55

0,00

83 342 228,55

0,00

83 342 228,55

83 342 228,55

0,00

212

32 123 903,36

0,00

32 123 903,36

0,00

32 123 903,36

32 123 903,36

0,00

214

61 783 222,40

0,00

61 783 222,40

0,00

61 783 222,40

61 783 222,40

0,00

221

16 765 452,61

0,00

16 765 452,61

0,00

16 765 452,61

16 765 452,61

0,00

Total

194 014 806,92

0,00

194 014 806,92

0,00

194 014 806,92

194 014 806,92

0,00

PT: 2007PT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 429 348,64

0,00

1 429 348,64

0,00

1 429 348,64

1 429 348,64

0,00

212

483 629,57

0,00

483 629,57

0,00

483 629,57

483 629,57

0,00

213

4 360 765,91

0,00

4 360 765,91

0,00

4 360 765,91

4 360 765,91

0,00

221

730 820,23

0,00

730 820,23

0,00

730 820,23

730 820,23

0,00

Total

7 004 564,35

0,00

7 004 564,35

0,00

7 004 564,35

7 004 564,35

0,00

PT: 2007PT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 266 789,56

0,00

3 266 789,56

0,00

3 266 789,56

3 266 789,56

0,00

211

4 097 213,53

0,00

4 097 213,53

0,00

4 097 213,53

4 097 213,53

0,00

212

1 723 170,65

0,00

1 723 170,65

0,00

1 723 170,65

1 723 170,65

0,00

214

48 341 911,66

0,00

48 341 911,66

0,00

48 341 911,66

48 341 911,66

0,00

221

25 542 706,82

0,00

25 542 706,82

0,00

25 542 706,82

25 542 706,82

0,00

511

285 000,00

0,00

285 000,00

0,00

285 000,00

285 000,00

0,00

Total

83 256 792,22

0,00

83 256 792,22

0,00

83 256 792,22

83 256 792,22

0,00

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 036,13

0,00

83 036,13

0,00

83 036,13

83 036,13

0,00

113

9 302 896,89

0,00

9 302 896,89

0,00

9 302 896,89

9 240 576,62

62 320,27

123

48 210,89

0,00

48 210,89

0,00

48 210,89

48 210,89

0,00

211

65 633 160,53

12 860,21

65 620 300,32

0,00

65 620 300,32

65 620 300,32

0,00

212

52 090 453,86

–8 927,92

52 099 381,78

0,00

52 099 381,78

52 099 381,78

0,00

214

87 503 613,64

201 327,95

87 302 285,69

0,00

87 302 285,69

87 302 285,69

0,00

221

1 097 959,60

0,00

1 097 959,60

0,00

1 097 959,60

1 097 959,60

0,00

311

345 766,76

0,00

345 766,76

0,00

345 766,76

345 766,76

0,00

313

62 252,31

0,00

62 252,31

0,00

62 252,31

62 252,31

0,00

321

175 571,99

0,00

175 571,99

0,00

175 571,99

175 571,99

0,00

322

13 200,31

0,00

13 200,31

0,00

13 200,31

13 200,31

0,00

411

10 253,00

0,00

10 253,00

0,00

10 253,00

10 253,00

0,00

413

243 625,99

0,00

243 625,99

0,00

243 625,99

242 561,41

1 064,58

Total

216 610 001,90

205 260,24

216 404 741,66

0,00

216 404 741,66

216 341 356,81

63 384,85

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

773,68

0,00

773,68

0,00

773,68

773,68

0,00

214

4 010,84

0,00

4 010,84

0,00

4 010,84

4 010,84

0,00

Total

4 784,52

0,00

4 784,52

0,00

4 784,52

4 784,52

0,00


5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/26


DECIZIA COMISIEI

din 1 februarie 2010

de închidere a conturilor unor agenții de plăți din Belgia, Germania, Spania, Portugalia și Slovacia privind cheltuielile finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2008

[notificată cu numărul C(2010) 426]

(Numai textele în limbile franceză, germană, olandeză, portugheză, slovacă și spaniolă sunt autentice)

(2010/59/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 33,

după consultarea Comitetului fondului,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2009/373/CE a Comisiei (2), pentru exercițiul financiar 2008, au fost închise conturile tuturor agențiilor de plăți cu excepția agenției de plăți „ALV” (Belgia), a agențiilor de plăți „Bayern”, „Brandenburg”, „Niedersachsen” și „Schleswig-Holstein” (Germania), a agenției de plăți „OPEKEPE” (Grecia), a agenției de plăți „Galicia” (Spania), a agenției de plăți „ODARC” (Franța), a agenției de plăți „ARBEA” (Italia), a agenției de plăți „IFAP” (Portugalia) și a agenției de plăți „APA” (Slovacia).

(2)

În urma prezentării de noi informații și a verificărilor suplimentare efectuate, în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Comisia poate acum să ia o decizie privind integralitatea, acuratețea și exactitatea conturilor prezentate de agenția de plăți „ALV” (Belgia), de agențiile de plăți „Brandenburg”, „Niedersachsen” și „Schleswig-Holstein” (Germania), de agenția de plăți „Galicia” (Spania), de agenția de plăți „IFAP” (Portugalia) și de agenția de plăți „APA” (Slovacia).

(3)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor ulterioare ale Comisiei privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se închid conturile referitoare la cheltuielile finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru exercițiul financiar 2008, ale agenției de plăți „ALV” din Belgia, ale agențiilor de plăți „Brandenburg”, „Niedersachsen” și „Schleswig-Holstein” din Germania, ale agenției de plăți „Galicia” din Spania, ale agenției de plăți „IFAP” din Portugalia și ale agenției de plăți „APA” din Slovacia.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia în cadrul fiecărui program de dezvoltare rurală în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv cele care rezultă din aplicarea articolului 33 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, figurează în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Portugheze și Republicii Slovace.

Adoptat la Bruxelles, 1 februarie 2010.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 116, 9.5.2009, p. 21.


ANEXĂ

ÎNCHIDEREA CHELTUIELILOR DISOCIATE, DEFALCATE PE PROGRAM ȘI PE MĂSURĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008

SUME, PER PROGRAM, CARE TREBUIE RECUPERATE DE LA STATUL MEMBRU SAU PLĂTITE ACESTUIA

(în euro)

CCI: program/măsură

Cheltuieli 2008

Corecții

Total

Sume care nu sunt reutilizabile

Suma acceptată și închisă pentru exercițiul financiar 2008

Plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

Sumă care trebuie recuperată de la statul membru (–) sau plătită acestuia (+) în următoarea declarație

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 597 041,76

0,00

1 597 041,76

0,00

1 597 041,76

1 597 041,67

0,09

112

2 710 657,12

0,00

2 710 657,12

0,00

2 710 657,12

2 710 657,12

0,00

114

575 329,00

0,00

575 329,00

0,00

575 329,00

575 328,99

0,01

121

12 825 365,38

0,00

12 825 365,38

0,00

12 825 365,38

12 825 361,81

3,57

123

124 643,21

0,00

124 643,21

0,00

124 643,21

124 643,20

0,01

125

23 547,15

0,00

23 547,15

0,00

23 547,15

23 547,15

0,00

213

26 188,00

0,00

26 188,00

0,00

26 188,00

26 188,00

0,00

214

8 665 113,41

0,00

8 665 113,41

0,00

8 665 113,41

8 665 102,34

11,07

221

145 606,16

0,00

145 606,16

0,00

145 606,16

145 605,16

1,00

227

132 869,36

0,00

132 869,36

0,00

132 869,36

132 869,29

0,07

311

628 265,92

0,00

628 265,92

0,00

628 265,92

628 265,72

0,20

313

544 626,92

0,00

544 626,92

0,00

544 626,92

544 626,88

0,04

321

105 664,47

0,00

105 664,47

0,00

105 664,47

105 664,48

–0,01

322

210 076,67

0,00

210 076,67

0,00

210 076,67

210 076,69

–0,02

323

184 432,86

0,00

184 432,86

0,00

184 432,86

184 432,85

0,01

331

134 385,93

0,00

134 385,93

0,00

134 385,93

134 385,92

0,01

431

152 947,76

0,00

152 947,76

0,00

152 947,76

152 947,75

0,01

511

172 698,36

0,00

172 698,36

0,00

172 698,36

172 698,27

0,09

Total

28 959 459,44

0,00

28 959 459,44

0,00

28 959 459,44

28 959 443,29

16,15

DE: 2007DE06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

157 797,77

0,00

157 797,77

0,00

157 797,77

157 797,77

0,00

121

4 501 551,97

0,00

4 501 551,97

0,00

4 501 551,97

4 501 551,97

0,00

125

7 619 684,31

0,00

7 619 684,31

0,00

7 619 684,31

7 619 684,32

–0,01

213

2 179 031,99

0,00

2 179 031,99

0,00

2 179 031,99

2 179 031,98

0,01

214

28 674 920,38

0,00

28 674 920,38

0,00

28 674 920,38

28 674 980,61

–60,23

226

33 360,00

0,00

33 360,00

0,00

33 360,00

33 360,00

0,00

311

208 321,39

0,00

208 321,39

0,00

208 321,39

208 321,19

0,20

312

386 419,72

0,00

386 419,72

0,00

386 419,72

386 419,72

0,00

313

868 451,26

0,00

868 451,26

0,00

868 451,26

868 451,26

0,00

322

165 495,71

0,00

165 495,71

0,00

165 495,71

165 495,71

0,00

323

884 937,57

0,00

884 937,57

0,00

884 937,57

884 937,57

0,00

331

147 099,50

0,00

147 099,50

0,00

147 099,50

147 099,50

0,00

412

28 793,54

0,00

28 793,54

0,00

28 793,54

28 793,54

0,00

413

791 191,26

0,00

791 191,26

0,00

791 191,26

791 191,26

0,00

431

409 078,08

0,00

409 078,08

0,00

409 078,08

409 078,08

0,00

511

78 954,86

0,00

78 954,86

0,00

78 954,86

78 954,86

0,00

Total

47 135 089,31

0,00

47 135 089,31

0,00

47 135 089,31

47 135 149,34

–60,03

DE: 2007DE06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

460 830,04

0,00

460 830,04

0,00

460 830,04

460 830,04

0,00

114

775 059,50

0,00

775 059,50

0,00

775 059,50

775 059,50

0,00

121

20 043 827,24

0,00

20 043 827,24

0,00

20 043 827,24

20 043 827,24

0,00

123

5 570 699,64

0,00

5 570 699,64

0,00

5 570 699,64

5 570 699,64

0,00

125

11 805 894,52

0,00

11 805 894,52

0,00

11 805 894,52

11 805 894,51

0,01

126

4 869 388,43

0,00

4 869 388,43

0,00

4 869 388,43

4 869 388,43

0,00

213

1 193 318,68

0,00

1 193 318,68

0,00

1 193 318,68

1 193 318,68

0,00

214

17 132 919,63

0,00

17 132 919,63

0,00

17 132 919,63

17 132 919,62

0,01

221

380 164,52

0,00

380 164,52

0,00

380 164,52

380 164,52

0,00

223

1 701,15

0,00

1 701,15

0,00

1 701,15

1 701,15

0,00

225

–10 222,50

0,00

–10 222,50

0,00

–10 222,50

–10 222,50

0,00

227

4 272 821,30

0,00

4 272 821,30

0,00

4 272 821,30

4 272 821,30

0,00

313

11 065,50

0,00

11 065,50

0,00

11 065,50

11 065,50

0,00

322

652 879,51

0,00

652 879,51

0,00

652 879,51

652 879,51

0,00

323

1 910 623,38

0,00

1 910 623,38

0,00

1 910 623,38

1 910 623,37

0,01

331

34 513,45

0,00

34 513,45

0,00

34 513,45

34 513,45

0,00

341

14 250,00

0,00

14 250,00

0,00

14 250,00

14 250,00

0,00

413

263 116,00

0,00

263 116,00

0,00

263 116,00

263 116,00

0,00

431

28 150,00

0,00

28 150,00

0,00

28 150,00

28 150,00

0,00

511

359 491,01

0,00

359 491,01

0,00

359 491,01

359 491,00

0,01

Total

69 770 491,00

0,00

69 770 491,00

0,00

69 770 491,00

69 770 490,96

0,04

DE: 2007DE06RPO021

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

113 768,17

0,00

113 768,17

0,00

113 768,17

113 768,18

–0,01

121

2 177 500,00

0,00

2 177 500,00

0,00

2 177 500,00

2 177 500,00

0,00

123

1 262 577,50

0,00

1 262 577,50

0,00

1 262 577,50

1 262 577,50

0,00

125

1 139 103,86

0,00

1 139 103,86

0,00

1 139 103,86

1 139 103,89

–0,03

126

5 030 000,00

0,00

5 030 000,00

0,00

5 030 000,00

5 030 000,04

–0,04

212

635 866,57

0,00

635 866,57

0,00

635 866,57

635 868,26

–1,69

213

363 677,09

0,00

363 677,09

0,00

363 677,09

363 680,13

–3,04

214

8 620 523,50

0,00

8 620 523,50

0,00

8 620 523,50

8 620 572,16

–48,66

221

428 197,36

0,00

428 197,36

0,00

428 197,36

428 198,99

–1,63

313

1 351 218,17

0,00

1 351 218,17

0,00

1 351 218,17

1 351 218,20

–0,03

321

2 393 791,15

0,00

2 393 791,15

0,00

2 393 791,15

2 393 791,16

–0,01

322

1 308 239,92

0,00

1 308 239,92

0,00

1 308 239,92

1 308 239,95

–0,03

323

3 718 261,01

0,00

3 718 261,01

0,00

3 718 261,01

3 718 261,19

–0,18

341

152 637,26

0,00

152 637,26

0,00

152 637,26

152 637,29

–0,03

511

108 883,85

0,00

108 883,85

0,00

108 883,85

108 883,88

–0,03

Total

28 804 245,41

0,00

28 804 245,41

0,00

28 804 245,41

28 804 300,82

–55,41

ES: 2007ES06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

532 913,94

0,00

532 913,94

0,00

532 913,94

532 913,94

0,00

113

14 053 064,08

0,00

14 053 064,08

0,00

14 053 064,08

14 053 106,99

–42,91

121

1 931 683,50

0,00

1 931 683,50

0,00

1 931 683,50

1 931 683,46

0,04

124

318 885,95

0,00

318 885,95

0,00

318 885,95

318 885,97

–0,02

133

642 735,46

0,00

642 735,46

0,00

642 735,46

642 735,45

0,01

211

4 204 390,32

0,00

4 204 390,32

0,00

4 204 390,32

4 204 390,47

–0,15

212

3 393 059,43

0,00

3 393 059,43

0,00

3 393 059,43

3 393 059,01

0,42

214

3 017 633,62

0,00

3 017 633,62

0,00

3 017 633,62

3 017 631,67

1,95

221

1 024 794,25

0,00

1 024 794,25

0,00

1 024 794,25

1 024 794,26

–0,01

223

1 092 653,11

0,00

1 092 653,11

0,00

1 092 653,11

1 092 653,10

0,01

226

5 919 058,83

0,00

5 919 058,83

0,00

5 919 058,83

5 919 076,00

–17,17

311

10 845,72

0,00

10 845,72

0,00

10 845,72

10 845,72

0,00

312

2 202 494,09

0,00

2 202 494,09

0,00

2 202 494,09

2 202 494,08

0,01

321

1 202 567,16

0,00

1 202 567,16

0,00

1 202 567,16

1 202 567,14

0,02

323

401 805,62

0,00

401 805,62

0,00

401 805,62

401 805,63

–0,01

Total

39 948 585,08

0,00

39 948 585,08

0,00

39 948 585,08

39 948 642,89

–57,81

PT: 2007PT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 522 534,84

0,00

1 522 534,84

0,00

1 522 534,84

1 522 533,98

0,86

212

14 517 046,43

0,00

14 517 046,43

0,00

14 517 046,43

14 517 041,11

5,32

214

6 973 557,48

0,00

6 973 557,48

0,00

6 973 557,48

6 973 555,89

1,59

221

623 710,55

0,00

623 710,55

0,00

623 710,55

623 799,88

–89,33

Total

23 636 849,30

0,00

23 636 849,30

0,00

23 636 849,30

23 636 930,86

–81,56

PT: 2007PT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

4 361 413,63

0,00

4 361 413,63

0,00

4 361 413,63

4 361 413,63

0,00

211

91 079 593,39

0,00

91 079 593,39

0,00

91 079 593,39

91 079 593,39

0,00

212

14 706 382,90

0,00

14 706 382,90

0,00

14 706 382,90

14 706 382,90

0,00

214

81 764 281,33

0,00

81 764 281,33

0,00

81 764 281,33

81 764 281,33

0,00

221

34 827 903,60

0,00

34 827 903,60

0,00

34 827 903,60

34 827 903,60

0,00

225

116 377,00

0,00

116 377,00

0,00

116 377,00

116 377,00

0,00

511

1 617 408,55

0,00

1 617 408,55

0,00

1 617 408,55

2 693 094,53

–1 075 685,98

Total

228 473 360,40

0,00

228 473 360,40

0,00

228 473 360,40

229 549 046,38

–1 075 685,98

PT: 2007PT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

9 496,90

0,00

9 496,90

0,00

9 496,90

9 496,92

–0,02

212

6 900,32

0,00

6 900,32

0,00

6 900,32

6 900,26

0,06

214

1 411 149,58

0,00

1 411 149,58

0,00

1 411 149,58

1 411 149,34

0,24

221

130,87

0,00

130,87

0,00

130,87

130,87

0,00

Total

1 427 677,67

0,00

1 427 677,67

0,00

1 427 677,67

1 427 677,39

0,28

SK: 2007SK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

44 391 735,28

0,00

44 391 735,28

0,00

44 391 735,28

44 391 735,18

0,10

212

31 308 747,96

0,00

31 308 747,96

0,00

31 308 747,96

31 312 565,46

–3 817,50

214

22 085 790,81

0,00

22 085 790,81

0,00

22 085 790,81

22 085 792,09

–1,28

Total

97 786 274,05

0,00

97 786 274,05

0,00

97 786 274,05

97 790 092,73

–3 818,68


5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/30


DECIZIA COMISIEI

din 2 februarie 2010

de închidere a conturilor agenției de plăți din Malta privind cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007

[notificată cu numărul C(2010) 459]

(Numai textul în limba malteză este autentic)

(2010/60/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 39,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

Prin Deciziile 2008/395/CE (2) și 2009/85/CE (3) ale Comisiei au fost închise, pentru exercițiul financiar 2007, conturile tuturor agențiilor de plăți, cu excepția agenției de plăți „MRAE” din Malta.

(2)

În urma transmiterii de noi informații și după efectuarea unor controale suplimentare, Comisia poate lua în prezent o decizie cu privire la integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor privind cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală, prezentate de agenția de plăți „MRAE” din Malta.

(3)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor ulterioare ale Comisiei de excludere de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se închid, pentru exercițiul financiar 2007, conturile agenției de plăți „MRAE” din Malta privind cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA).

Sumele care trebuie recuperate de la statul membru sau plătite acestuia, în temeiul prezentei decizii, în domeniul măsurilor de dezvoltare rurală aplicabile în Malta sunt stabilite în anexele I și II.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Malta.

Adoptată la Bruxelles, 2 februarie 2010.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139, 29.5.2008, p. 25.

(3)  JO L 33, 3.2.2009, p. 31.


ANEXA I

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLĂȚI

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2007 – CHELTUIELI DE DEZVOLTARE RURALĂ FINANȚATE DIN FEGA ÎN NOILE STATE MEMBRE

SUMA CARE TREBUIE RECUPERATĂ DE LA STATUL MEMBRU SAU PLĂTITĂ ACESTUIA

SM

 

2007 – Cheltuieli ale agenției de plăți pentru care conturile sunt

Total a + b

Reduceri

Total

Plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

Suma care trebuie recuperată de la statul membru (–) sau plătită acestuia (+)

închise

disociate

= cheltuieli declarate în declarația anuală

= total plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


ANEXA II

CHELTUIELI ÎNCHISE, DEFALCATE PE MĂSURI DE DEZVOLTARE RURALĂ FINANȚATE DIN FEGA PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2007 ÎN NOILE STATE MEMBRE

DIFERENȚE DINTRE CONTURILE ANUALE ȘI DECLARAȚIILE DE CHELTUIELI

SM

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2007

Anexa I coloana „a”

Reduceri

Anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2007

Anexa I coloana „e”

MT

Nr.

Măsuri

i

ii

iii = i + ii

 

1

Zone defavorizate

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Agromediu

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Respectarea normelor

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Grupuri de producători

0,00

0,00

0,00

 

5

Asistență tehnică

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Ajutoare de stat complementare

0,00

0,00

0,00

 

7

Măsură ad-hoc

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Total

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92


5.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/33


DECIZIA COMISIEI

din 2 februarie 2010

de închidere a conturilor unor agenții de plăți din Germania și Portugalia privind cheltuielile finanțate din Fondul european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), secțiunea Garantare, pentru exercițiul financiar 2006

[notificată cu numărul C(2010) 470]

(Numai textele în limbile germană și portugheză sunt autentice)

(2010/61/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 7 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2), în special articolul 32,

după consultarea Comitetului Fondului,

întrucât:

(1)

Prin Deciziile 2007/327/CE (3) și 2008/394/CE (4) ale Comisiei au fost închise, pentru exercițiul financiar 2006, conturile tuturor agențiilor de plăți, cu excepția agenției de plăți „Bayern-Umwelt” din Germania, a agenției de plăți „ARBEA” din Italia și a agenției de plăți „IFADAP” din Portugalia.

(2)

În urma transmiterii de noi informații și după efectuarea unor controale suplimentare, Comisia poate lua în prezent o decizie privind integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor prezentate de agențiile de plăți „Bayern-Umwelt” din Germania și „IFADAP” din Portugalia.

(3)

Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1663/95 al Comisiei din 7 iulie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 729/70 al Consiliului în ceea ce privește procedura de închidere a conturilor secțiunii Garantare a FEOGA (5) stabilește că sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia, în conformitate cu decizia de închidere a conturilor menționată la primul paragraf, se calculează prin scăderea avansurilor plătite în cursul exercițiului financiar în cauză, și anume 2006, din cheltuielile recunoscute pentru exercițiul financiar respectiv în conformitate cu primul paragraf. Aceste sume se scad din avansurile pentru cheltuielile din a doua lună care urmează lunii în care este luată decizia de închidere a conturilor sau se adaugă la aceste avansuri.

(4)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregulilor sunt suportate de statul membru în cauză și 50 % de bugetul comunitar dacă recuperarea sumelor respective nu s-a produs în decurs de patru ani de la constatarea primară administrativă sau judiciară sau în decurs de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională în vederea recuperării sumelor respective. Articolul 32 alineatul (3) din regulamentul menționat prevede obligația statelor membre de a înainta Comisiei, împreună cu conturile anuale, un raport de sinteză privind procedurile de recuperare întreprinse în urma depistării neregulilor. Normele de aplicare privind obligația statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (6). Anexa III la regulamentul menționat prevede modelele de tabel 1 și 2 pe care statele membre au avut obligația de a le furniza în 2007. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia decide consecințele financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregulilor mai vechi de patru ani sau, respectiv, de opt ani. Această decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, luate în temeiul articolului 32 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(5)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre pot decide să nu inițieze procedurile de recuperare. O astfel de decizie poate fi luată numai dacă costurile deja suportate și cele estimate pentru recuperare depășesc valoarea care trebuie recuperată sau dacă recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrată și recunoscută în conformitate cu legislația națională, a debitorului sau a persoanelor responsabile din punct de vedere juridic pentru neregulă. Dacă această decizie a fost luată în decurs de patru ani de la constatarea primară administrativă sau judiciară sau în decurs de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională în vederea recuperării, consecințele financiare ale nerecuperării sunt suportate în proporție de 100 % de bugetul comunitar. În raportul de sinteză menționat la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 sunt indicate sumele pentru care statul membru a decis să nu inițieze procedurile de recuperare și motivele acestei decizii. Aceste sume nu sunt imputate statelor membre în cauză și, în consecință, sunt suportate de bugetul comunitar. Această decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, luate în temeiul articolului 32 alineatul (8) din regulamentul menționat.

(6)

La închiderea conturilor agențiilor de plăți în cauză, Comisia trebuie să țină seama de sumele deja reținute de la statele membre respective în temeiul Deciziilor 2007/327/CE și 2008/394/CE.

(7)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 și cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1663/95, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor ulterioare ale Comisiei de excludere de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se închid, pentru exercițiul financiar 2006, conturile agenției de plăți „Bayern-Umwelt” din Germania și ale agenției de plăți „IFADAP” din Portugalia privind cheltuielile finanțate din Fondul european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), secțiunea Garantare.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru în cauză sau plătite acestuia în temeiul prezentei decizii, inclusiv sumele rezultate din aplicarea articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 2 februarie 2010.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 122, 11.5.2007, p. 51.

(4)  JO L 139, 29.5.2008, p. 22.

(5)  JO L 158, 8.7.1995, p. 6.

(6)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.


ANEXĂ

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLĂȚI

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2006

Sumele care trebuie recuperate de la statul membru sau plătite acestuia

NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.

SM

 

2006 – Cheltuieli/Venituri alocate ale agențiilor de plăți ale căror conturi sunt

Total a + b

Reduceri și suspendări pentru întregul exercițiu financiar (1)

Reduceri în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005

Total inclusiv reduceri și suspendări

Plăți efectuate către statul membru pentru exercițiul financiar

Sume care trebuie recuperate de la statul membru (–) sau plătite acestuia (+)

Sume recuperate de la statul membru (–) sau plătite acestuia (+) în temeiul Deciziei 2007/327/CE

Sume recuperate de la statul membru (–) sau plătite acestuia (+) în temeiul Deciziei 2008/394/CE

Sume care trebuie recuperate de la statul membru (–) sau plătite acestuia (+) în temeiul prezentei decizii (2)

închise

disociate

= cheltuieli/venituri alocate declarate în declarația anuală

= totalul cheltuielilor/veniturilor alocate declarate în declarațiile lunare

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – i – i'

DE

EUR

6 543 354 057,67

0,00

6 543 354 057,67

–15 751,26

–22 076 833,17

6 521 261 473,24

6 543 392 477,21

–22 131 003,97

–22 062 685,96

–68 318,01

0,00

PT

EUR

948 006 804,65

0,00

948 006 804,65

–79 408,17

–1 169 114,34

946 758 282,14

946 441 751,51

316 530,63

704 425,08

0,00

– 387 894,45


SM

 

Cheltuieli (3)

Venituri alocate (3)

Fondul pentru zahăr

Articolul 32 (= e)

Total (= j)

Cheltuieli (4)

Venituri alocate (4)

05 07 01 06

67 01

05 02 16 02

68 03

67 02

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT

EUR

– 279 281,98

0,00

0,00

0,00

– 108 612,47

– 387 894,45


(1)  Reducerile și suspendările sunt cele luate în considerare în sistemul de plăți, la care se adaugă în special corecțiile pentru nerespectarea termenelor de plată stabilite în august, septembrie și octombrie 2006.

(2)  La calcularea sumei de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia, suma luată în considerare reprezintă totalul cheltuielilor închise declarate în declarația anuală (col. a) sau totalul cheltuielilor disociate declarate în declarațiile lunare (col. b).

Cursul de schimb aplicabil: articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006.

(3)  Dacă partea de venituri alocate este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la poziția 05 07 01 06.

(4)  Dacă partea de venituri alocate din Fondul pentru zahăr este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la poziția 05 02 16 02.

NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.