ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.021.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 21

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
26 ianuarie 2010


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Consiliu

 

*

Regulamentul (UE) nr. 23/2010 al Consiliului din 14 ianuarie 2010 de stabilire, pentru 2010, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1359/2008, (CE) nr. 754/2009, (CE) nr. 1226/2009 și (CE) nr. 1287/2009

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

Consiliu

26.1.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 21/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 23/2010 AL CONSILIULUI

din 14 ianuarie 2010

de stabilire, pentru 2010, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice, aplicabile în apele UE şi, pentru navele din UE, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1359/2008, (CE) nr. 754/2009, (CE) nr. 1226/2009 şi (CE) nr. 1287/2009

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod şi zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (1), în special articolul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsuri de stabilire şi alocare a posibilităţilor de pescuit.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (2) cere Consiliul să stabilească măsurile aplicabile accesului la ape şi resurse şi exercitarea durabilă a activităţilor de pescuit, ţinând seama de recomandările ştiinţifice, tehnice şi economice disponibile şi în special de rapoartele elaborate de Consiliul ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit (CSTEP).

(3)

Consiliului îi revine obligaţia de a fixa capturile totale admisibile (TAC) pe rezervă de pescuit sau grup de rezerve de pescuit. Posibilităţile de pescuit ar trebui distribuite între statele membre într-un mod care să asigure fiecărui stat membru o anumită stabilitate în activităţile de pescuit pentru fiecare stoc sau rezevă de pescuit şi ţinându-se cont în mod adecvat de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, stabilite în Regulamentul (CE) nr.2371/2002. De asemenea, pentru ca posibilităţile de pescuit să fie optime şi să se aplice în mod eficace, ar trebui să se stabilească anumite condiţii esenţiale pentru posibilităţile de pescuit şi care să fie legate funcţional de acestea.

(4)

Este necesar ca TAC să fie stabilite pe baza recomandărilor ştiinţifice disponibile, ţinându-se seama de anumite aspecte biologice şi socio-economice şi cu asigurarea unui tratament echitabil al sectoarelor de pescuit. În această privinţă, este necesar să se ţină cont de opiniile exprimate în cadrul consultărilor cu părţile interesate, în special la reuniunea din 23 iulie 2009 la care au participat Comitetului consultativ pentru pescuit şi acvacultură, consiliile consultative regionale interesate şi statele membre şi la reuniunea din 29 septembrie 2009 la care au participat Comitetul consultativ pentru pescuit şi acvacultură şi consiliile consultative regionale interesate.

(5)

Pentru stocurile care fac obiectul unor planuri multianuale, TAC ar trebui stabilite în conformitate cu regulile prevăzute în planurile respective. În consecinţă, TAC pentru stocurile de merluciu, langustină, limbă-de-mare din Golful Biscaya, din Canalul de Vest şi din Marea Nordului, de cambulă de Baltica din Marea Nordului, de hering nordic din vestul Scoţiei, de cod din Kattegat, Marea Nordului, Skagerrak, Canalul de Est, Vestul Scoţiei, Marea Irlandei şi Marea Celtică ar trebui să se stabilească în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 811/2004 din 21 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri de refacere a stocului de merluciu din regiunile nordice (3), Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor de Urophycis floridana şi de langustină în Marea Cantabrică şi vestul Peninsulei Iberice (4),

Regulamentul (CE) nr. 388/2006 din 23 februarie 2006 de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaia (5), Regulamentul (CE) nr. 509/2007 din 7 mai 2007 de stabilire a unui plan multianual de exploatare durabilă a rezervelor de limbă de mare în Canalul de Vest (6), Regulamentul (CE) nr. 676/2007 din 11 iunie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru zonele piscicole în care se exploatează rezerve de cambulă şi limbă-de-mare din Marea Nordului (7), Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering nordic prezente în vestul Scoţiei şi pentru unităţile piscicole care exploatează aceste stocuri (8), Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 şi Regulamentul (CE) nr. 302/2009 din 6 aprilie 2009 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană (9).

(6)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96, trebuie identificate stocurile care fac obiectul diferitelor măsuri menţionate în respectivul regulament.

(7)

Operaţiunile de pescuit desfăşurate exclusiv în scopul unor cercetări ştiinţifice nu ar trebui incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament, cu excepţia operaţiunilor derulate de navele care participă la iniţiativele privind pescuitul documentat pe deplin.

(8)

Pentru anumite specii, cum ar fi anumite specii de rechini, chiar şi o activitate de pescuit limitată ar putea crea un risc grav pentru conservarea acestora. Posibilităţile de pescuit pentru astfel de specii ar trebui, prin urmare, să fie eliminate prin intermediul unei interdicţii generale de pescuit pentru speciile respective.

(9)

Este necesar să se stabilească nivelurile maxime admisibile ale efortului de pescuit pentru 2010 în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2166/2005, articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 09/2007, articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 676/2007, articolele 11 şi 12 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 şi articolele 5 şi 9 din Regulamentul (CE) nr. 302/2009, ţinându-se seama în acelaşi timp de Regulamentul (CE) nr. 754/2009 al Consiliului din 27 iulie 2009 de excludere a anumitor grupuri de nave din regimul efortului de pescuit prevăzut la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 (10).

(10)

Este necesar, în urma avizului ICES, să se menţină şi să se revizuiască sistemul de gestionare a efortului de pescuit pentru ţipar în apele UE din zonele ICES IIa, IIIa şi IV.

(11)

În lumina celor mai recente recomandări ştiinţifice din partea ICES şi în conformitate cu angajamentele internaţionale luate în contextul Convenţiei privind pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC), este necesară limitarea efortului de pescuit pentru anumite specii de adâncime.

(12)

Posibilităţile de pescuit ar trebui utilizate în conformitate cu legislaţia Uniunii în materie, în special cu Regulamentul (CEE) nr. 2807/83 al Comisiei din 22 septembrie 1983 de definire a procedurilor speciale de înregistrare a informaţiilor privitoare la capturile de peşte de către statele membre (11), Regulamentul (CEE) nr. 2930/86 al Consiliului din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor navelor de pescuit (12), Regulamentul (CEE) nr. 1381/87 al Comisiei din 20 mai 1987 privind stabilirea modalităţilor specifice de marcare şi documentare a navelor de pescuit (13),, articolul 21 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (14), Regulamentul (CE) nr. 1627/94 al Consiliului din 27 iunie 1994 de stabilire a dispoziţiilor generale privind permisele de pescuit speciale (15), Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecţie a puietului de organisme marine (16),

Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a cerinţelor specifice de acces şi a condiţiilor conexe care se aplică pescuitului rezervelor de specii de adâncime (17), Regulamentul (CE) nr. 1954/2003 al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind gestionarea efortului de pescuit referitor la anumite zone şi resurse de pescuit comunitare (18), Regulamentul (CE) nr. 2244/2003 al Comisiei din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispoziţiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit (19), Regulamentul (CE) nr. 601/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de stabilire a unor măsuri de control aplicabile activităţilor de pescuit în zona care face obiectul Convenţiei privind conservarea faunei şi florei marine din Antarctica (20), Regulamentul (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unui plan de redresare pentru halibutul negru în cadrul Organizaţiei de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (21),

Regulamentul (CE) nr. 2166/2005, Regulamentul (CE) nr. 388/2006, Regulamentul (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind înregistrarea şi comunicarea electronică a datelor referitoare la activităţile de pescuit şi dispozitivele de teledetecţie (22), Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (23), Regulamentul (CE) nr. 509/2007, Regulamentul (CE) nr. 520/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unor măsuri tehnice pentru conservarea anumitor rezerve de specii cu migraţie extinsă (24), Regulamentul (CE) nr. 676/2007, Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unor măsuri de conservare şi executare care se aplică în zona de reglementare a Organizaţiei de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (25), Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (26), Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizaţiile pentru activităţile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare şi accesul navelor ţărilor terţe în apele comunitare (27),

Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea şi comunicarea electronică a datelor referitoare la activităţile de pescuit şi dispozitivele de teledetecţie (28), Regulamentul (CE) nr. 1300/2008, Regulamentul (CE) nr. 1342/2008, Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (reformare) (29), Regulamentul (CE) nr. 217/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind furnizarea de statistici referitoare la capturile de peşte şi la activitatea piscicolă de către statele membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest (reformare) (30), Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (reformare) (31), Regulamentul (CE) nr. 302/2009 şi Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (32).

(13)

În conformitate cu procedura prevăzută în acordurile sau protocoalele privind relaţiile în domeniul pescuitului cu Norvegia (33), Insulele Feroe (34) şi Groenlanda (35), Uniunea a avut consultări privind drepturile de pescuit cu partenerii respectivi. Consultările cu Groenlanda s-au încheiat la 25 noiembrie 2009 prin stabilirea posibilităţilor de pescuit disponibile pentru 2010 pentru navele din UE din apele Groenlandei. Consultările cu Insulele Feroe şi Norvegia nu s-au finalizat încă şi se aşteaptă încheierea acordurilor pentru 2010 cu aceşti parteneri la începutul anului 2010. În vederea evitării întreruperii activităţilor de pescuit ale Uniunii, oferindu-se în acelaşi timp flexibilitatea necesară pentru încheierea acordurilor menţionate la începutul anului 2010, este adecvat ca Uniunea să stabilească în mod provizoriu posibilităţile de pescuit pentru stocurile care fac obiectul acordurilor respective, în aşteptarea încheierii acestora.

(14)

Uniunea este parte contractantă în cadrul mai multor organizaţii de pescuit şi participă în cadrul altor organizaţii în calitate de parte cooperantă necontractantă. În plus, în temeiul Actului din 2003, acordurile din domeniul pescuitului încheiate anterior de Republica Polonă, cum ar fi Convenţia privind conservarea şi gestionarea resurselor de cod negru în Marea Bering centrală, sunt gestionate de Uniune de la data aderării Poloniei la Uniunea Europeană. Organizaţiile de pescuit menţionate au recomandat introducerea pentru 2010 a mai multor măsuri, printre care posibilităţi de pescuit pentru navele din UE. Aceste posibilităţi de pescuit ar trebui puse în aplicare de către Uniune.

(15)

Comisia interamericană pentru tonul tropical (IATTC) nu a reuşit să adopte limite ale capturilor pentru tonul cu aripioare galbene, tonul obez şi tonul dungat în cadrul reuniunii sale anuale din 2009 şi, deşi Uniunea nu este membră a IATTC, este necesară reglementarea posibilităţilor de pescuit pentru resursele aflate în sfera de competenţă a IATTC în vederea garantării gestionării durabile a acestora.

(16)

La reuniunea sa anuală din 2009, Comisia internaţională pentru conservarea tonului de Atlantic (ICCAT) a adoptat tabele ce indică subutilizarea şi suprautilizarea posibilităţilor de pescuit ale părţilor contractante ICCAT. În acest context, ICCAT a adoptat o decizie, constatând că în cursul anului 2008, Uniunea şi-a subutilizat cota pentru peştele-spadă (nord şi sud), tonul obez şi tonul alb (nord). Pentru a respecta adaptările aduse cotelor Uniunii stabilite de ICCAT, este necesar ca distribuţia posibilităţilor de pescuit ce decurg din subutilizare să fie realizată în baza respectivei contribuţii a fiecărui stat membru la subutilizare fără modificarea metodei de distribuţie stabilite de prezentul regulament pentru alocarea anuală a TAC. În cadrul aceleiaşi reuniuni, planul de redresare pentru tonul roşu a fost modificat. În continuare, ICCAT a adoptat o recomandare privind conservarea rechinilor-vulpe. Pentru a contribui la conservarea resurselor halieutice, este necesar să se pună în aplicare respectivele măsuri.

(17)

În cursul celei de a treia reuniuni internaţionale, desfăşurate în mai 2007, pentru crearea unei organizaţii regionale pentru gestionarea pescuitului (SPRFMO) în largul Pacificul de Sud, participanţii au adoptat măsuri tranzitorii, inclusiv referitoare la posibilităţile de pescuit, destinate reglementării activităţilor de pescuit pelagic, precum şi a pescuitului de fund în regiunea respectivă până în momentul constituirii respectivei organizaţii regionale. Aceste măsuri au fost revizuite în timpul celei de-a opta reuniune internaţională pentru crearea respectivei SPRFMO, desfăşurată în noiembrie 2009. În conformitate cu acordul la care au ajuns participanţii, respectivele măsuri tranzitorii sunt voluntare şi nu au forţă juridică obligatorie în temeiul dreptului internaţional. Cu toate acestea, este recomandabil, din perspectiva dispoziţiilor aferente ale Acordului Organizaţiei Naţiunilor Unite privind resursele halieutice, să se încorporeze aceste măsuri în legislaţia Uniunii.

(18)

La reuniunea sa anuală din 2009, Organizaţia de Pescuit în Atlanticul de Sud-Est (SEAFO) a adoptat limite ale capturilor pentru două noi resurse halieutice din zona reglementată de Convenţia SEAFO. Este necesar să se introducă aceste limite ale capturilor în legislaţia Uniunii.

(19)

Din motive de continuitate, navele de pescuit ale anumitor ţări terţe ar trebui să aibă dreptul să pescuiască în apele UE în anumite condiţiii şi sub rezerva dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 şi a dispoziţiilor de punere în aplicare a acestuia.

(20)

În contextul stabilirii de posibilităţi de pescuit şi în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008, Consiliul poate, acţionând pe baza informaţiilor furnizate de statele membre şi evaluate de către CSTEP, să excludă anumite grupuri de nave de la aplicarea regimului privind efortul de pescuit stabilit în respectivul regulament, cu condiţia să fie disponibile date corespunzătoare cu privire la capturile de cod şi capturile de cod aruncate înapoi în mare ale navelor respective, a unui procentaj al capturilor de cod care să nu depăşească 1,5 % din totalul capturilor grupului de nave şi cu condiţia ca includerea grupului de nave în regimul privind efortul de pescuit să constituie o sarcină administrativă disproporţionată în raport cu impactul global al acestuia asupra rezervelor de cod. Polonia a furnizat informaţii cu privire la capturile de cod de către un grup de nave constituit dintr-o singură navă care pescuieşte cod negru în Marea Nordului cu traule de fund cu dimensiunea ochiurilor de plasă mai mare sau egală cu 100 mm. Regatul Unit a furnizat informaţii cu privire la capturile de cod a două grupuri de nave care utilizează traule de fund la vest de Scoţia. Pe baza acestor informaţii evaluate de către CSTEP, se poate stabili că capturile de cod ale acestor grupuri de nave, inclusiv capturile aruncate înapoi în mare, nu depăşesc 1,5 % din totalul capturilor acestora. În plus, având în vedere măsurile care asigură controlul şi monitorizarea activităţilor de pescuit ale acestor grupuri de nave şi având în vedere faptul că includerea acestor grupuri ar constitui o sarcină administrativă disproporţionată în raport cu impactul global al respectivei includeri asupra stocurilor de cod, este oportun să se excludă aceste grupuri de nave de la aplicarea capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008, permiţându-se astfel stabilirea în consecinţă a limitelor de efort pentru statele membre în cauză.

(21)

În conformitate cu articolul 291 din tratat, măsurile necesare pentru stabilirea limitelor capturilor pentru anumite stocuri de peşti cu durată scurtă de viaţă ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (36) din motive de urgenţă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIŢII

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabileşte posibilităţile de pescuit şi condiţiile legate din punct de vedere funcţional de utilizarea acestor posibilităţi de pescuit după cum urmează:

pentru anul 2010, posibilităţile de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupuri de resurse halieutice şi

pentru anul 2011, anumite limitări ale efortului şi, pentru perioadele prevăzute în secţiunea 2 capitolul III titlul II şi în anexele IE şi V, posibilităţile de pescuit pentru anumite resurse halieutice antarctice.

(2)   Prezentul regulament stabileşte, de asemenea, posibilităţi de pescuit provizorii pentru anumite resurse halieutice sau grupe de resurse halieutice reglementate de acordurile bilaterale de pescuit cu Norvegia şi Insulele Feroe, în aşteptarea consultărilor privind acordurile în cauză pentru 2010.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   În absenţa unor dispoziţii contrare, prezentul regulament se aplică:

(a)

navelor din UE şi

(b)

navelor de pescuit care arborează pavilionul unor ţări terţe şi sunt înmatriculate pe teritoriul acestora („nave din ţări terţe”) aflate în apele UE.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), prezentul regulament, cu excepţia notei de subsol (1) la tabelul care figurează în anexa V partea B, nu se aplică operaţiunilor de pescuit desfăşurate exclusiv în scopul unor cercetări ştiinţifice care se derulează cu permisiunea şi sub autoritatea statului membru de pavilion al navei şi cu privire la care Comisia şi statele membre în apele cărora sunt efectuate cercetările au fost informate în prealabil. Statele membre care desfăşoară operaţiuni de pescuit în scopul cercetărilor ştiinţifice informează Comisia, statele membre în ale căror ape se desfăşoară cercetările, ICES şi CSTEP în legătură cu toate capturile realizate pe parcursul respectivelor operaţiuni de pescuit.

(3)   Alineatul (2) nu se aplică operaţiunilor de pescuit ale navelor care participă la iniţiativele privind pescuitul documentat pe deplin, în cazul în care acest tip de pescuit beneficiază de cote suplimentare.

Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentului regulament, în plus faţă de definiţiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, se aplică următoarele definiţii:

(a)

„nave din UE” înseamnă navele de pescuit definite în articolul 3 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(b)

„apele UE” înseamnă apele definite în articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(c)

„captură totală admisibilă (TAC)” înseamnă cantitatea care poate fi pescuită şi debarcată din fiecare stoc în fiecare an;

(d)

„cotă” înseamnă o proporţie din TAC alocată Uniunii, statelor membre sau unor ţări terţe;

(e)

„ape internaţionale” înseamnă apele care se găsesc în afara suveranităţii sau jurisdicţiei vreunui stat;

(f)

„dimensiunea ochiului de plasă” înseamnă dimensiunea ochiului de plasă determinată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Comisiei din 10 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului în ceea ce priveşte determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă şi evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit (37)

(g)

„registrul UE al flotei de pescuit” înseamnă registrul creat de Comisie în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(h)

„jurnal de pescuit” înseamnă jurnalul menţionat la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr.1224/2009.

Articolul 4

Zonele de pescuit

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii ale zonelor:

(a)

zonele ICES (Consiliul Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime) sunt cele definite în Regulamentul (CEE) nr. 218/2009;

(b)

„Skagerrak” înseamnă zona delimitată la vest de o linie trasată de la farul Hanstholm la farul Lindesnes şi la sud de o linie trasată de la farul Skagen la farul Tistlarna şi de la acest punct la cel mai apropiat punct pe coasta suedeză;

(c)

„Kattegat” înseamnă zona delimitată la nord de o linie trasată de la farul Skagen la farul Tistlarna şi de la acest punct la punctul cel mai apropiat pe coasta suedeză şi la sud de o linie trasată de la Hasenøre la Gnibens Spids, de la Korshage la Spodsbjerg şi de la Gilbjerg Hoved la Kullen;

(d)

prin „Golful Cadiz” se înţelege zona ICES IXa la est de longitudinea 7o 23'48″V;

(e)

zonele CECAF (Atlanticul est-central sau zona principală de pescuit FAO 34) sunt cele definite în Regulamentul (CE) nr. 216/2009;

(f)

zonele NAFO (Organizaţia de pescuit în Atlanticul de Nord-Vest) sunt cele definite în Regulamentul (CE) nr. 217/2009;

(g)

zona Convenţiei SEAFO (Organizaţia de Pescuit în Atlanticul de Sud-Est) este cea definită în Convenţia privind conservarea şi gestionarea resurselor piscicole din sud-estul Oceanului Atlantic (38);

(h)

zona Convenţiei ICCAT (Comisia internaţională pentru conservarea tonului de Atlantic) este cea definită în Convenţia internaţională pentru conservarea tonului de Atlantic (39);

(i)

zona Convenţiei CCAMLR (Convenţia privind conservarea resurselor marine vii ale Antarcticii) este cea definită în Regulamentul (CE) nr. 601/2004;

(j)

zona Convenţiei IATTC (Convenţia interamericană pentru tonul tropical) este cea definită în Convenţia pentru întărirea Comisiei interamericane pentru tonul tropical instituite prin Convenţia din 1949 între Statele Unite ale Americii şi Republica Costa Rica (40);

(k)

zona IOTC (Comisia Tonului din Oceanul Indian) este cea definită în Acordul de instituire a Comisiei Tonului din Oceanul Indian (41);

(l)

„zona Convenţiei SPRFMO (Organizaţia regională pentru gestionarea pescuitului în sudul Pacificului)” înseamnă zona de mare liberă situată la sud de 10°, la nord de zona Convenţiei CCAMLR, la est de zona Convenţiei SIOFA, definită în Acordul privind pescuitul în sudul Oceanului Indian (42), şi la vest de zonele de pescuit aflate sub jurisdicţia statelor din America de Sud;

(m)

zona Convenţiei WCPFC (Convenţia privind pescuitul în Pacificul Central şi de Vest) este cea definită în Convenţia privind conservarea şi gestionarea rezervelor de peşti mari migratori din Oceanul Pacific de Vest şi Central (43).

(n)

„marea liberă din Marea Bering” înseamnă zona de mare liberă din Marea Bering dincolo de 200 de mile marine de la liniile de bază de la care este măsurată lăţimea mării teritoriale a statelor de coastă la Marea Bering.

TITLUL II

POSIBILITĂŢI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DIN UE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Articolul 5

Limite de captură şi alocări

(1)   Limitele capturilor pentru navele din UE în apele UE sau în anumite ape din afara UE, precum şi alocarea acestor limite între statele membre şi condiţiile suplimentare conform articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 sunt prezentate în anexa I.

(2)   Navele din UE sunt autorizate să efectueze capturi, în cadrul limitelor cotelor stabilite în anexa I, în apele care intră, în ceea ce priveşte pescuitul, sub jurisdicţia Insulelor Feroe, a Groenlandei, a Islandei şi a Norvegiei, precum şi în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen, sub rezerva condiţiilor stabilite la articolul 12 din anexa III la prezentul regulament şi în Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 şi în dispoziţiile de punere în aplicare a acestuia.

(3)   Comisia fixează limitele de captură pentru pescuitul de ţipar în apele UE din zonele ICES IIa, IIIa şi IV, în conformitate cu normele prevăzute la punctul 6 din anexa IID.

(4)   Comisia fixează limite de captură pentru capelin în apele Groenlandei din zonele ICES V şi XIV disponibile Comunităţii la 7,7 % din TAC pentru capelin, de îndată ce TAC este fixată.

(5)   Pe baza informaţiilor ştiinţifice obţinute în prima jumătate a anului 2010, Comisia poate revizui limitele de captură pentru stocul de merluciu norvegian în apele UE din zonele ICES IIa, IIIa şi IV şi pentru stocul de şprot în apele UE din zonele ICES IIa şi IV, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(6)   Ca o consecinţă a revizuirii stocului de merluciu norvegian în conformitate cu alineatul (5), limitele de captură pentru stocurile de merlan în apele UE din zona ICES IIa, IIIa şi IV şi pentru stocurile de eglefin în apele UE din zona ICES IIa, III şi IV pot fi revizuite de Comisie în conformitate cu procedura menţionată la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 pentru a ţine seama de capturile accidentale industriale din cadrul pescuitului de merluciu norvegian.

(7)   Comisia poate fixa limitele de captură pentru stocul de hamsii din zona ICES VIII în conformitate cu procedura menţionată la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, ţinând seama de datele ştiinţifice culese în prima jumătate a anului 2010.

Articolul 6

Specii interzise

Se interzice navelor din UE să pescuiască, să reţină la bord, să transbordeze şi să debarce următoarele specii:

(a)

rechin pelerin (Cetorhinus maximus) şi rechin alb (Carcharodon carcharias) în toate apele UE şi din afara UE;

(b)

rechin călugăr (Squatina squatina) în toate apele UE;

(c)

vulpe neagră (Dipturus batis) în apele UE din zonele ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX şi X;

(d)

pisica de mare marmorată (Raja undulate) şi vulpea de mare albă (Rostroraja alba) în apele UE din zonele ICES VI, VII, VIII, IX şi X, precum şi

(e)

rechinul scrumbiilor (Lamna nasus) în apele internaţionale.

Articolul 7

Dispoziţii speciale privind alocările

(1)   Alocarea posibilităţilor de pescuit între statele membre, stabilită în anexa I, nu aduce atingere:

(a)

schimburilor efectuate în temeiul articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(b)

realocărilor efectuate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 sau în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008;

(c)

debarcărilor suplimentare permise în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

(d)

cantităţilor reţinute în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

(e)

deducerilor efectuate în conformitate cu articolele 105, 106, şi 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)   Cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii contrare în anexa I la prezentul regulament, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică stocurilor care fac obiectul TAC de precauţie, iar articolul 3 alineatele (2) şi (3) şi articolul 4 din respectivul regulament se aplică stocurilor care fac obiectul TAC analitice.

Articolul 8

Limite ale efortului de pescuit

De la 1 februarie 2010 la 31 ianuarie 2011, măsurile privind efortul de pescuit prevăzute în:

(a)

anexa IIA se aplică pentru gestionarea anumitor stocuri în Kattegat, Skagerrak, acea parte a zonei ICES IIIa neacoperită de Skagerrak şi Kattegat, în zonele ICES IV, VIa, VIIa, VIId, precum şi în apele UE din zonele ICES IIa şi Vb;

(b)

anexa IIB se aplică pentru refacerea stocurilor de merluciu şi de langustină în zonele ICES VIIIc şi IXa, cu excepţia Golfului Cadiz;

(c)

anexa IIC se aplică pentru gestionarea stocurilor de limbă de mare în zona ICES VIIe;

(d)

anexa IID se aplică pentru gestionarea stocurilor de ţipar în apele UE din zonele ICES IIa, IIIa şi IV.

Articolul 9

Limite ale capturilor şi ale efortului pentru pescuitul la mare adâncime

(1)   Pe lângă limitele capturilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1359/2008 din 28 noiembrie 2008 de stabilire, pentru 2009 şi 2010, a posibilităţilor de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce priveşte anumite stocuri de peşti de adâncime (44), se interzice captura, reţinerea la bord transbordarea sau debarcarea oricărei cantităţi agregate de specii de adâncime şi de halibut negru de peste 100 kg la fiecare ieşire în larg pentru pescuit, cu excepţia cazului în care nava în cauză deţine un permis de pescuit de adâncime eliberat în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2347/2002.

(2)   Statele membre se asigură că activităţile de pescuit care conduc la capturarea şi păstrarea la bord în fiecare an calendaristic a peste 10 tone de specii de adâncime şi de halibut negru de către navele care le arborează pavilionul şi sunt înmatriculate pe teritoriul lor sunt condiţionate de existenţa unui permis de pescuit de adâncime.

(3)   Statele membre se asigură că, pentru 2010, nivelurile efortului de pescuit, măsurate în kW/zile de absenţă din port, ale navelor care deţin permise de pescuit de adâncime nu depăşesc 65 % din efortul de pescuit anual mediu desfăşurat de navele statului membru în cauză în 2003 cu ocazia ieşirilor pentru care navele deţineau permise de pescuit de adâncime şi/sau în cursul cărora au fost capturate speciile de adâncime enumerate în anexele I şi II la Regulamentul (CE) nr. 2347/2002. Prezentul alineat se aplică numai ieşirilor de pescuit în care au fost capturate peste 100 kg de specii de adâncime, altele decât Argentina silus.

Articolul 10

Condiţii pentru debarcarea capturilor şi a capturilor accidentale

(1)   Peştii din stocurile pentru care sunt fixate limite ale capturilor sunt reţinuţi la bord sau debarcaţi numai în cazul în care:

(a)

capturile au fost efectuate de nave ale unui stat membru care are o cotă, iar această cotă nu este epuizată; or

(b)

capturile constau dintr-o fracţiune a unei cote a Uniunii care nu a fost alocată în cote statelor membre, iar această cotă a Uniunii nu a fost epuizată.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), următorii peşti pot fi păstraţi la bord şi debarcaţi chiar în cazul în care statul membru nu are cote ori cotele sau părţile au fost epuizate:

(a)

specii, altele decât hering nordic sau macrou de Atlantic, atunci când

(i)

acestea sunt capturate amestecate cu alte specii cu plase ale căror ochiuri sunt mai mici de 32 mm în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 850/98; şi

(ii)

capturile nu sunt sortate nici la bord, nici cu ocazia debarcării;

sau

(b)

macrou de Atlantic, atunci când

(i)

acesta este capturat amestecat cu stavrid sau sardină marocană;

(ii)

acesta nu depăşeşte 10 % din greutatea totală a macroului de Atlantic, a stavridului negru şi a sardinei marocane la bord şi;

(iii)

capturile nu sunt sortate nici la bord, nici cu ocazia debarcării.

(3)   Toate debarcările sunt scăzute din cotă sau, în cazul în care cota Uniunii nu a fost distribuită între statele membre sub formă de cote, din cota Uniunii, cu excepţia capturilor efectuate în conformitate cu alineatul (2).

(4)   Stabilirea procentului de capturi accidentale şi eliminarea acestora se efectuează în conformitate cu articolele 4 şi 11 din Regulamentul (CE) nr. 850/98.

Articolul 11

Restricţii privind utilizarea anumitor posibilităţi de pescuit

Pe durata perioadei cuprinse între 1 mai şi 31 iulie 2010, se interzice pescuitul sau reţinerea la bord a oricăror organisme marine, altele decât hering nordic, macrou de Atlantic, sardine marocane, stavrid negru, şprot, putasu şi argentină în zonele delimitate prin unirea secvenţială cu loxodrome a următoarelor poziţii:

Punct

Latitudine

Longitudine

1

52o 27' N

12o 19' V

2

52o 40' N

12o 30' V

3

52o 47' N

12o 39,600' V

4

52o 47' N

12o 56' V

5

52o 13,5' N

13o 53,830' V

6

51o 22' N

14o 24' V

7

51o 22' N

14o 03' V

8

52o 10' N

13o 25' V

9

52o 32' N

13o 07,500' V

10

52o 43' N

12o 55' V

11

52o 43' N

12o 43' V

12

52o 38,800' N

12o 37' V

13

52o 27' N

12o 23' V

14

52o 27' N

12o 19' V

Articolul 12

Debarcări nesortate în zonele ICES IIIa, IV şi VIId şi în apele UE din zona ICES IIa

(1)   Atunci când limitele de captură pentru hering nordic alocate unui stat membru în zonele ICES IIIa, IV şi VIId şi în apele uE din zona ICES IIa sunt epuizate, navelor care arborează pavilionul respectivului stat membru, care sunt înmatriculate în Uniune şi operează în zonele de pescuit cărora li se aplică limitările relevante ale capturilor, li se interzice să debarce capturi care sunt nesortate şi care conţin hering nordic.

(2)   Statele membre se asigură că există un program corespunzător de eşantionare care permite o monitorizare eficientă a debarcărilor nesortate pe specii capturate în zonele ICES IIIa, IV şi VIId şi în apele UE din zona ICES IIa.

(3)   Capturile nesortate din zonele ICES IIIa, IV şi VIId şi din apele UE din zona ICES IIa sunt debarcate numai în porturile şi locaţiile de debarcare unde există un program de eşantionare, astfel cum se menţionează la alineatul (2).

Articolul 13

Transmiterea datelor

Atunci când, în conformitate cu articolele 33 şi 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre trimit Comisiei date privind debarcările de stocuri capturate, acestea utilizează codurile stocurilor prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

CAPITOLUL II

Autorizarea pescuitului în apele ţărilor terţe

Articolul 14

Autorizaţiile de pescuit

(1)   Numărul maxim de autorizaţii de pescuit pentru navele din UE care pescuiesc în apele unei ţări terţe este stabilit în anexa III.

(2)   În cazul în care un stat membru transferă o cotă altui stat membru (schimb de cote de pescuit) în zonele de pescuit stabilite anexa III, în baza articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, transferul include un transfer corespunzător de autorizaţii de pescuit şi este notificat Comisiei. Totuşi, numărul total de autorizaţii de pescuit pentru fiecare zonă de pescuit, astfel cum se prevede în anexa III, nu trebuie depăşit.

CAPITOLUL III

Posibilităţile de pescuit în apele organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului

Secţiunea 1

Zona convenţiei ICCAT

Articolul 15

Limitări ale numărului de nave autorizate să pescuiască ton roşu

Numărul maxim de nave din următoarele categorii se limitează conform anexei IV:

navele din UE de pescuit cu platformă şi cele cu paragate autorizate să pescuiască activ ton roşu (Thunnus thynnus) cu o greutate/lungime cuprinse între 8 kg/75 cm şi 30 kg/115 cm în Atlanticul de Est;

navele din UE de coastă care practică pescuitul artizanal autorizate să pescuiască activ ton roşu cu o greutate/lungime cuprinse între 8 kg/75 cm şi 30 kg/115 cm în Marea Mediterană;

navele din UE care pescuiesc ton roşu în Marea Adriatică în scopul creşterii, autorizate să pescuiască activ ton roşu cu o greutate/lungime cuprinse între 8 kg/75 cm şi 30 kg/115 cm.

Articolul 16

Condiţii suplimentare pentru cota de ton roşu alocată în anexa ID

Pe lângă dispoziţiile articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 302/2009, pescuitul de ton roşu cu plase-pungă este interzis în Atlanticul de Est şi în Marea Mediterană în perioada 15 aprilie - 15 mai 2010.

Articolul 17

Pescuitul sportiv şi de divertisment

Statele membre alocă o cotă specifică pentru pescuitul sportiv şi de divertisment al tonului roşu din cotele lor alocate prevăzute în anexa ID.

Articolul 18

Rechini

(1)   Reţinerea la bord, transbordarea sau debarcarea oricărei părţi dintr-o carcasă sau a unei carcase întregi de rechin-vulpe (Alopias superciliosus) la orice tip de pescuit sunt interzise.

(2)   Este interzis să se pescuiască direcţionat speciile de rechini-vulpe din genul Alopias.

Secţiunea 2

Zona convenţiei CCAMLR

Articolul 19

Interdicţii şi limitări ale capturilor

(1)   Pescuitul direcţionat din speciile prevăzute în anexa V partea A este interzis în zonele şi în cursul perioadelor prevăzute în respectiva anexă.

(2)   Pentru pescuitul nou şi experimental, limitele capturilor şi ale capturilor accidentale stabilite în anexa V partea B se aplică în subzonele stabilite în respectiva parte.

Articolul 20

Pescuitul experimental

(1)   Navele de pescuit care arborează pavilionul şi sunt înmatriculate într-un stat membru şi au fost notificate la CCAMLR în conformitate cu dispoziţiile articolelor 7 şi 7a din Regulamentul (CE) nr. 601/2004 pot participa la pescuitul experimental cu paragate de Dissostichus spp. în subzonele FAO 88.1 şi 88.2, precum şi în diviziunile 58.4.1 şi 58.4.2, în afara zonelor de jurisdicţie naţională.

(2)   În ceea ce priveşte subzonele FAO 88.1 şi 88.2 şi diviziunile 58.4.1 şi 58.4.2, limitele totale ale capturilor şi ale capturilor accidentale pe subzonă şi diviziune, precum şi distribuţia acestora între unităţile de cercetare la scară mică (SSRU) în fiecare dintre acestea, sunt stabilite în anexa V partea B. Pescuitul în orice SSRU trebuie să înceteze atunci când captura raportată atinge limita specificată de capturare, iar această SSRU este închisă pentru pescuit pentru restul sezonului.

(3)   Pescuitul trebuie să aibă loc într-o zonă geografică şi batimetrică cât se poate de întinsă pentru a obţine informaţiile necesare în vederea determinării potenţialului de pescuit şi pentru a evita concentrarea excesivă a capturilor şi a efortului de pescuit. Cu toate acestea, pescuitul în subzonele FAO 88.1 şi 88.2, precum şi în diviziunile 58.4.1 şi 58.4.2 este interzis la adâncimi mai mici de 550 m.

Articolul 21

Pescuitul de krill antarctic în cursul sezonului de pescuit 2010/2011

(1)   Numai acele state membre care sunt membre ale Comisiei CCAMLR pot pescui krill antarctic (Euphausia superba) în zona Convenţiei CCAMLR în sezonul de pescuit 2010/2011. În cazul în care unul dintre aceste state membre intenţionează să pescuiască krill antarctic în zona Convenţiei CCAMLR, notifică Secretariatului CCAMLR şi Comisiei, în conformitate cu articolul 5a din Regulamentul (CE) nr. 601/2004, până cel târziu la 1 iunie 2010:

(a)

intenţia de a pescui krill antarctic, utilizând în acest scop modelul prevăzut în anexa V partea C;

(b)

formularul privind configuraţia plasei utilizând modelul prevăzut în anexa V partea D.

(2)   Notificarea menţionată la alineatul (1) trebuie să includă informaţiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 601/2004 pentru fiecare navă care urmează să fie autorizată de statul membru să participe la pescuitul de krill antarctic.

(3)   Statele membre care intenţionează să pescuiască krill antarctic în zona Convenţiei CCAMLR notifică numai navele autorizate care arborează pavilionul lor în momentul notificării.

(4)   Statele membre pot autoriza participarea la pescuitul de krill antarctic a unei alte nave decât cele notificate la CCAMLR în conformitate cu alineatele (1), (2) şi (3), dacă o navă autorizată nu poate participa din motive operaţionale întemeiate sau de forţă majoră. În astfel de circumstanţe, statele membre în cauză informează de îndată Secretariatul CCAMLR şi Comisia, furnizând:

(a)

toate informaţiile legate de nava/navele de înlocuire menţionată(e) la alineatul (2), inclusiv informaţiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 601/2004;

(b)

o relatare completă a motivelor care justifică înlocuirea şi orice dovadă sau referinţe justificative pertinente.

(5)   Statele membre nu autorizează în vederea participării la pescuitul de krill antarctic navele incluse pe listele de nave IUU ale CCAMLR.

Articolul 22

Încetarea pescuitului

(1)   În urma notificării de către Secretariatul CCAMLR privind încetarea pescuitului datorită epuizării TAC în conformitate cu anexa IE, statele membre se asigură că toate navele aflate sub pavilionul lor şi care pescuiesc în zonă, în zona de gestionare, în subzonă, în diviziune, în SSRU sau în alte unităţi de gestionare, vizate de notificarea de încetare, îşi retrag toate uneltele de pescuit din apă până la data şi ora specificate în notificarea de încetare.

(2)   La primirea unei astfel de notificări de către o navă, nu mai pot fi instalate paragate în termen de 24 de ore de la data şi ora notificate. Dacă o astfel de notificare este primită cu mai puţin de 24 de ore înainte de data şi ora încetării, nu mai pot fi instalate paragate din momentul primirii notificării.

(3)   În cazul încetării pescuitului la care se face referire la alineatul (1), toate navele părăsesc zona de pescuit de îndată ce uneltele de pescuit sunt retrase din apă.

(4)   În cazul în care o navă nu îşi poate retrage toate uneltele de pescuit din apă până la data şi ora notificării de încetare din motive legate de:

(a)

siguranţa navei şi a echipajului;

(b)

restricţiile cauzate de condiţii meteorologice defavorabile;

(c)

calota de gheaţă, sau

(d)

necesitatea protejării mediului marin din Antarctica,

nava notifică statul membru al cărui pavilion îl arborează în legătură cu situaţia. Statele membre notifică de îndată Secretariatul CCAMLR şi Comisia. Nava trebuie, totuşi, să depună toate eforturile posibile pentru a-şi retrage toate uneltele de pescuit din apă cât mai curând posibil.

(5)   Dacă se aplică alineatul (4), statele membre desfăşoară o anchetă privind acţiunile navei respective şi, în conformitate cu procedurile lor interne, raportează Secretariatului CCAMLR şi Comisiei constatările făcute, cel târziu înainte de următoarea reuniune a CCAMLR. Raportul final determină dacă nava a depus toate eforturile posibile pentru a-şi retrage toate uneltele de pescuit din apă:

(a)

la data şi ora notificării de încetare; şi

(b)

cât mai curând posibil după notificarea menţionată la alineatul (4).

(6)   În cazul în care nava nu părăseşte zona închisă de îndată ce toate uneltele de pescuit au fost retrase din apă, statul membru de pavilion se asigură că Secretariatul CCAMLR şi Comisia sunt informate.

Secţiunea 3

Zona IOTC

Articolul 23

Limitarea capacităţii navelor care pescuiesc în zona IOTC

(1)   Numărul maxim de nave din UE care pescuiesc ton tropical în zona IOTC şi capacitatea corespondentă în masă brută (GT) se stabilesc conform anexei VI punctul 1.

(2)   Numărul maxim de nave din UE care pescuiesc peşte-spadă (Xiphias gladius) şi ton alb (Thunnus alalunga) în zona IOTC şi capacitatea corespondentă în GT se stabilesc conform anexei VI punctul 2.

(3)   Statele membre pot modifica numărul de nave menţionat la alineatele (1) şi (2) în funcţie de tipul de unelte folosite, cu condiţia să poată demonstra Comisiei că respectiva schimbare nu duce la o creştere a efortului de pescuit în cazul resurselor halieutice respective.

(4)   Statele membre se asigură că, în cazul unei propuneri de transfer de capacitate către flota lor, navele care vor fi transferate sunt incluse în registrul IOTC al navelor sau în registrul navelor altor organizaţii regionale pentru pescuitul de ton. Nu pot fi transferate nave care figurează pe lista navelor care desfăşoară activităţi de pescuit ilegal, nedeclarat şi nereglementat (navele IUU) a oricărei organizaţii regionale de gestionare a pescuitului.

(5)   Pentru a lua în considerare punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare transmise către IOTC, statele membre pot mări limitările capacităţilor de pescuit, astfel cum se precizează în prezentul articol, numai în limitele stabilite în planurile de dezvoltare respective.

Secţiunea 4

Zona convenţiei SPFO

Articolul 24

Pescuitul pelagic – limitări ale capacităţilor

Statele membre care au exercitat activităţi de pescuit pelagic în zona Convenţiei SPRFMO în 2007, 2008 sau 2009 vor limita nivelul total de GT al navelor aflate sub pavilionul lor care pescuiesc stocuri pelagice în 2010 la niveluri al căror total este de 78 610 GT în zona Convenţiei SPRFMO, astfel încât exploatarea durabilă a resurselor de peşti pelagici din Pacificul de Sud să fie asigurată.

Articolul 25

Pescuitul pelagic – limitele capturilor

(1)   Numai statele membre care au exercitat activităţi de pescuit pelagic activ în zona Convenţiei SPRFMO în 2007, 2008 sau 2009, în conformitate cu articolul 24, pot pescui stocuri pelagice în această zonă în conformitate cu limitele capturilor prevăzute în anexa IJ.

(2)   Statele membre comunică, în fiecare lună, Comisiei denumirile şi caracteristicile, inclusiv GT, ale navelor lor implicate în pescuitul la care se face referire în prezentul articol.

(3)   În scopul monitorizării pescuitului la care se face referire în prezentul articol, statele membre trimit Comisiei, în vederea transmiterii către secretariatul interimar al SPRFMO, înregistrările sistemelor de monitorizare a navelor (VMS), rapoartele lunare privind capturile şi, dacă sunt disponibile, datele privind escalele cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare.

Articolul 26

Activităţi de pescuit de fund

Statele membre restricţionează capturile sau efortul aferent activităţilor de pescuit de fund în zona Convenţiei SPRFMO la nivelurile anuale medii înregistrate în perioada 1 ianuarie 2002- 31 decembrie 2006, în ceea ce priveşte numărul de nave de pescuit şi alţi parametri care indică nivelul capturilor, efortul de pescuit şi capacitatea de pescuit şi numai la acele părţi din zona Convenţiei SPRFMO unde au avut loc activităţi de pescuit de fund în sezonul de pescuit anterior.

Secţiunea 5

Zona convenţiei IATTC

Articolul 27

Pescuitul cu plasă-pungă

(1)   Pescuitul cu nave de pescuit cu plase-pungă de ton cu aripioare galbene (Thunnus albacares), ton obez (Thunnus obesus) şi ton dungat (Katsuwonus pelamis) este interzis:

(a)

în perioada 29 iulie-28 septembrie 2010 sau în perioada 10 noiembrie 2010-18 ianuarie 2011 în zona definită de următoarele limite:

coastele de la Pacific ale Americilor;

longitudinea 150° V;

latitudinea 40° N;

latitudinea 40° S.

(b)

în perioada 29 septmebrie-29 octombrie 2010 în zona definită de următoarele limite:

longitudinea 94° V;

longitudinea 110° V;

latitudinea 3° N;

latitudinea 5° S.

(2)   Statele membre în cauză adresează o notificare Comisiei cu privire la perioada aleasă de încetare a pescuitului menţionată la alineatul (1) litera (a) înainte de 1 aprilie 2010. Toate navele de pescuit cu plasă-pungă ale statelor membre în cauză trebuie să oprească pescuitul cu plase-pungă în zona definită în perioada aleasă.

(3)   Navele de pescuit cu plasă-pungă care pescuiesc ton în zona reglementată de IATTC păstrează la bord şi apoi debarcă toate cantităţile ton cu aripioare galbene, de ton obez şi de ton dungat capturate, cu excepţia peştelui considerat impropriu pentru consum uman din alte motive decât dimensiunea. O singură excepţie este posibilă în ultima parte a unei ieşiri în larg atunci când spaţiul poate fi insuficient pentru stocarea întregii cantităţi de ton capturate în acea parte a ieşirii.

Secţiunea 6

Zona convenţiei SEAFO

Articolul 28

Măsuri pentru protecţia rechinilor de adâncime

Pescuitul direcţionat al rechinilor de adâncime în zona Convenţiei SEAFO este interzis: vulpe de mare (Rajidae), rechin de Marea Neagră (Squalus acanthias), Etmopterus bigelowi, Etmopterus brachyurus, marele rechin lanternă (Etmopterus princeps), micul rechin lanternă (Etmopterus pusillus), Apristurus manis, Scymnodon squamulosus şi rechinii de adâncime din ordinul Selachimorpha.

Secţiunea 7

Zona convenţiei WCPFC

Articolul 29

Limitări ale efortului de pescuit pentru ton obez, ton cu aripioare galbene, ton dungat şi ton alb din Pacificul de Sud

Statele membre trebuie să se asigure că efortul total de pescuit pentru tonul obez (Thunnus obesus), tonul cu aripioare galbene (Thunnus albacares), tonul dungat (Katsuwonus pelamis) şi tonul alb din Pacificul de Sud (Thunnus alalunga) în zona Convenţiei WCPFC se limiează la efortul de pescuit prevăzut în acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului încheiate între Uniune şi statele de coastă din regiune.

Articolul 30

Zonă închisă pentru pescuitul cu FAD

(1)   În partea din zona Convenţiei WCPFC situată între 20°N şi 20°S, activităţile de pescuit ale navelor cu plasă-pungă care utilizează dispozitive de concentrare a peştilor (FAD) sunt interzise în perioada 1 iulie 2010, ora 00:00 – 30 septembrie 2010, ora 24:00. În cursul acestei perioade, navele cu plasă-pungă pot desfăşura operaţiuni de pescuit în partea respectivă a zonei Convenţiei WCPFC numai dacă la bordul acestora este prezent un observator care monitorizează faptul că nava nu desfăşoară, în niciun moment, următoarele activităţi:

(a)

lansarea sau utilizarea FAD sau a unui dispozitiv electronic conex,

(b)

pescuirea bancurilor de peşti în asociere cu FAD.

(2)   Toate navele cu plasă-pungă care pescuiesc în partea zonei Convenţiei WCPFC menţionată la alineatul (1) păstrează la bord şi debarcă sau transbordează toate cantităţile de ton obez, ton cu aripioare galbene şi ton dungat capturate.

(3)   Alineatul (2) nu se aplică în următoarele cazuri:

(a)

în ultima parte a unei ieşiri, atunci când spaţiul este insuficient pentru stocarea întregii cantităţi;

(b)

atunci când peştele este considerat impropriu pentru consum uman din alte motive decât cele legate de dimensiune, sau

(c)

în cazul unei defecţiuni grave a echipamentului de congelare.

Articolul 31

Limitări ale numărului de nave autorizate să pescuiască peşte-spadă

Numărul maxim de nave din UE autorizate să pescuiască peşte-spadă (Xiphias gladius) în zonele situate la sud de 20° S din zona Convenţiei WCPFC este indicat în anexa VII.

Secţiunea 8

Marea Bering

Articolul 32

Interdicţia de pescuit în zona de mare liberă din Marea Bering

Se interzice pescuitul de peşti marini de Alaska (Theragra chalcogramma) în zona de mare liberă din Marea Bering.

TITLUL III

POSIBILITĂŢILE DE PESCUIT PENTRU NAVELE DIN ŢĂRI TERŢE ÎN APELE UE

Articolul 33

Limitele capturilor

Navele de pescuit care arborează pavilionul Norvegiei şi navele de pescuit înmatriculate în Insulele Feroe sunt autorizate să efectueze capturi în apele UE, în limitele de captură stabilite în anexa I şi sub rezerva condiţiilor prevăzute la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008, precum şi în prezentul titlu.

Articolul 34

Autorizaţii de pescuit

(1)   Numărul maxim de autorizaţii de pescuit pentru navele din ţări terţe care pescuiesc în apele UE este stabilit în anexa VIII.

(2)   Peştele din stocurile pentru care sunt fixate limite de captură nu este reţinut la bord sau debarcat, cu excepţia cazului în care capturile au fost preluate de navele de pescuit ale unei ţări terţe care are o cotă, iar această cotă nu este epuizată.

Articolul 35

Specii interzise

Se interzice navelor din ţări terţe să pescuiască, să reţină la bord, să transbordeze şi să debarce următoarele specii:

(a)

rechin pelerin (Cetorhinus maximus) şi rechin alb (Carcharodon carcharias) în toate apele UE;

(b)

rechin călugăr (Squatina squatina) în toate apele UE;

(c)

vulpe neagră (Dipturus batis) în apele UE din zonele ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX şi X, precum şi

(d)

pisica de mare marmorată (Raja undulata) şi vulpea de mare albă (Rostroraja alba) în apele UE din zonele ICES VI, VII, VIII, IX şi X.

TITLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 36

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1359/2008

În partea a 2-a a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1359/2008, menţiunea referitoare la grenadierul de piatră în apele comunitare şi în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia ţărilor terţe din subzona ICES III se înlocuieşte cu următorul text:

„Specii:

Grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Ape comunitare şi ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia ţărilor terţe, din zona III (45)

(RNG/03-)

Anul

2009

2010

 

Danemarca

804

804

Germania

5

5

Suedia

41

41

EC

850

850

Articolul 37

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 754/2009

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 754/2009 se adaugă următoarele litere:

„(c)

grupul de nave sub pavilionul Regatului Unit care participă la pescuitul la care se face referire în cererea înaintată de Regatul Unit şi datată 18 iunie 2009 şi care pescuieşte langustină cu traule de fund şi plase-pungă cu dimensiunea ochiurilor de plasă mai mare sau egală cu 70 mm şi mai mică de 100 mm la vest de Scoţia, în special în zona Minch (dreptunghiurile statistice ICES 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

(d)

grupul de nave sub pavilionul Regatului Unit care participă la pescuitul la care se face referire în cererea înaintată de Regatul Unit şi datată 18 iunie 2009 şi care pescuieşte langustină cu traule de fund şi plase-pungă cu dimensiunea ochiurilor de plasă mai mare sau egală cu 70 mm şi mai mică de 100 mm la vest de Scoţia, în special în zona Firth of Clyde (dreptunghiurile statistice ICES 39 E5 şi 40 E5);

(e)

grupul de nave sub pavilionul Poloniei care participă la pescuitul la care se face referire în cererea înaintată de Polonia şi datată 24 aprilie 2009, astfel cum a fost completată de corespondenţa din 11 iulie 2009, şi care pescuieşte cod negru cu traule de fund cu dimensiunea ochiurilor de plasă mai mare sau egală cu 100 mm în Marea Nordului şi în apele UE din zona ICES IIa cu prezenţa permanentă a observatorilor.”.

Articolul 38

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1226/2009

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1226/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2010 (46) se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit comunitare («nave comunitare») care operează în Marea Baltică.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), dispoziţiile prezentului regulament nu se aplică operaţiunilor de pescuit desfăşurate exclusiv în scopul unor cercetări ştiinţifice care se derulează cu permisiunea şi sub autoritatea statului membru de pavilion al navei şi cu privire la care Comisia şi statele membre în apele cărora sunt efectuate cercetările au fost informate în prealabil. Statele membre care desfăşoară operaţiuni de pescuit în scopul cercetărilor ştiinţifice informează Comisia, statele membre în ale căror ape se desfăşoară cercetările, ICES şi CSTEP în legătură cu toate capturile realizate pe parcursul respectivelor operaţiuni de pescuit.

(3)   Alineatul (2) nu se aplică operaţiunilor de pescuit ale navelor care participă la iniţiativele privind pescuitul documentat pe deplin, în cazul în care acest tip de pescuit beneficiază de cote suplimentare.”

Articolul 39

Modificarea Regulamentului (CE) nr 1287/2009

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2009 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2010 (47) se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit comunitare («nave comunitare») care operează în Marea Neagră.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), dispoziţiile prezentului regulament nu se aplică operaţiunilor de pescuit desfăşurate exclusiv în scopul unor cercetări ştiinţifice care se derulează cu permisiunea şi sub autoritatea statului membru de pavilion al navei şi cu privire la care Comisia şi statele membre în apele cărora sunt efectuate cercetările au fost informate în prealabil. Statele membre care desfăşoară operaţiuni de pescuit în scopul cercetărilor ştiinţifice informează Comisia, statele membre în ale căror ape se desfăşoară cercetările, ICES şi CSTEP în legătură cu toate capturile realizate pe parcursul respectivelor operaţiuni de pescuit.

(3)   Alineatul (2) nu se aplică operaţiunilor de pescuit ale navelor care participă la iniţiativele privind pescuitul documentat pe deplin, în cazul în care acest tip de pescuit beneficiază de cote suplimentare.”

Articolul 40

Intrarea în vigoare şi aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

În cazul în care se stabilesc posibilităţi de pescuit pentru zona Convenţiei CCAMLR pentru perioade care încep înainte de 1 ianuarie 2010, secţiunea 2 din capitolul III titlul II şi anexele IE şi V se aplică de la începutul perioadelor respective de aplicare ale posibilităţilor de pescuit în cauză.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 ianuarie 2010

Pentru Consiliu

Preşedintele

M. A. MORATINOS


(1)  JO L 348, 24.12.2008, p. 20.

(2)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 150, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 345, 28.12.2005, p. 5.

(5)  JO L 65, 7.3.2006, p. 1.

(6)  JO L 122, 11.5.2007, p. 7.

(7)  JO L 157, 19.6.2007, p. 1.

(8)  JO L 344, 20.12.2008, p. 6.

(9)  JO L 96, 15.4.2009, p. 1.

(10)  JO L 214, 19.8.2009, p. 16.

(11)  JO L 276, 10.10.1983, p. 1.

(12)  JO L 274, 25.9.1986, p. 1.

(13)  JO L 132, 21.5.1987, p. 9.

(14)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(15)  JO L 171, 6.7.1994, p. 7.

(16)  JO L 125, 27.4.1998, p. 1.

(17)  JO L 351, 28.12.2002, p. 6.

(18)  JO L 289, 7.11.2003, p. 1.

(19)  JO L 333, 20.12.2003, p. 17.

(20)  JO L 97, 1.4.2004, p. 16.

(21)  JO L 340, 23.12.2005, p. 3.

(22)  JO L 409, 30.12.2006, p. 1.

(23)  JO L 36, 8.2.2007, p. 6.

(24)  JO L 123, 12.5.2007, p. 3.

(25)  JO L 318, 5.12.2007, p. 1.

(26)  JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(27)  JO L 286, 29.10.2008, p. 33.

(28)  JO L 295, 4.11.2008, p. 3.

(29)  JO L 87, 31.3.2009, p. 1.

(30)  JO L 87, 31.3.2009, p. 42.

(31)  JO L 87, 31.3.2009, p. 70.

(32)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(33)  Acord privind pescuitul între Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei (JO L 226, 29.8.1980, p. 48).

(34)  Acord privind pescuitul între Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul Naţional al Insulelor Feroe, pe de altă parte (JO L 226, 29.8.1980, p. 12).

(35)  Acord de parteneriat în domeniul pecuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte (JO L 172, 30.6.2007, p. 4) şi Protocolul de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în respectivul acord (JO L 172, 30.6.2007, p. 9).

(36)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(37)  JO L 151, 11.6.2008, p. 5.

(38)  Încheiată prin Decizia 2002/738/CE a Consiliului (JO L 234, 31.8.2002, p. 39).

(39)  Comunitatea Europeană a aderat prin Decizia 86/238/CEE a Consiliului (JO L 162, 18.6.1986, p. 33).

(40)  Încheiată prin Decizia 2006/539/CE a Consiliului (JO L 224, 16.8.2006, p. 22).

(41)  Comunitatea Europeană a aderat prin Decizia 95/399/CE a Consiliului (JO L 236, 5.10.1995, p. 24).

(42)  Încheiat prin Decizia 2008/780/CE a Consiliului (JO L 268, 9.10.2008, p. 27).

(43)  Comunitatea Europeană a aderat prin Decizia 2005/75/CE a Consiliului (JO L 32, 4.2.2005, p. 1).

(44)  JO L 352, 31.12.2008, p. 1.

(45)  Nu se efectuează nicio activitate de pescuit direcţionat de grenadier de piatră în zona ICES IIIa, în aşteptarea consultărilor dintre Uniunea Europeană şi Norvegia.”

(46)  JO L 330, 16.12.2009, p. 1.

(47)  JO L 347, 24.12.2009, p. 1.


ANEXA I

LIMITE ALE CAPTURILOR APLICABILE NAVELOR DIN UE ÎN ZONELE ÎN CARE EXISTĂ LIMITĂRI ALE CAPTURILOR ŞI NAVELOR DE PESCUIT DIN ŢĂRI TERŢE ÎN APELE UE, PE SPECII ŞI ZONE (ÎN TONE DE GREUTATE ÎN VIU, CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE SE SPECIFICĂ ALTFEL)

Toate limitele capturilor stabilite în prezenta anexă sunt considerate cote în sensul articolului 5 din prezentul regulament şi, prin urmare, se supun regulilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 şi în special la articolele 33 şi 34.

Trimiterile la zone de pescuit sunt trimiteri la zone ICES, dacă nu se specifică altfel.

În cadrul fiecărei zone, resursele halieutice sunt indicate în ordinea alfabetică a denumirilor în limba latină ale speciilor. În scopul aplicării prezentului regulament, următorul tabel de corespondenţă indică denumirile în limba latină şi denumirile comune:

Denumire ştiinţifică

Codul Alpha-3

Denumire comună

Amblyraja radiata

RJR

Pisică-de-mare stelată

Ammodytes spp.

SAN

Specii de ţipar

Argentina silus

ARU

Argentină mare

Beryx spp.

ALF

Specii de baryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Centrophorus squamosus

GUQ

Rechin catifelat

Centroscymnus coelolepis

CYO

Rechin portughez

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Champsocephalus gunnari

ANI

Drac vărgat

Chionoecetes spp.

PCR

Chionoecetes spp

Clupea harengus

HER

Hering nordic

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de piatră

Dalatias licha

SCK

Rechin focă

Deania calcea

DCA

Câine de mare abisal

Dipturus Batis

RJB

Vulpe neagră

Dissostichus eleginoides

TOP

Peşte dinţos de Patagonia

Engraulis encrasicolus

ANE

Hamsie

Etmopterus princeps

ETR

Marele rechin lanternă

Etmopterus pusillus

ETP

Micul rechin lanternă

Euphausia superba

KRI

Krill antarctic

Gadus morhua

COD

Cod de Atlantic

Galeorhinus galeus

GAG

Rechin neted

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Cambulă cenuşie

Hippoglossoides platessoides

PLA

Cambulă americană

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Halibut

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pion portocaliu

Illex illecebrosus

SQI

Calmar roşu nordic

Lamna nasus

POR

Rechinul scrumbiilor

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Cod de piatră gri

Lepidorhombus spp.

LEZ

Specii de cardine

Leucoraja circularis

RJI

Leucoraja circularis

Leucoraja fullonica

RJF

Leucoraja fullonica

Leucoraja naevus

RJN

Leucoraja naevus

Limanda ferruginea

YEL

Cambulă cu coada galbenă

Limanda limanda

DAB

Limandă

Lophiidae

ANF

Peşte pescar

Macrourus spp.

GRV

Grenadier

Makaira nigricans

BUM

Marlin albastru

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Martialia hyadesi

SQS

Calmar

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merluciu

Micromesistius poutassou

WHB

Putasu

Microstomus kitt

LEM

Limbă-roşie

Molva dypterygia

BLI

Mihalţ-de-mare albastru

Molva molva

LIN

Mihalţ-de-mare

Nephrops norvegicus

NEP

Langustină

Pandalus borealis

PRA

Crevetă nordică

Paralomis spp.

PAI

Crabi

Penaeus spp.

PEN

Specii de peneide

Platichthys flesus

FLE

Cambulă

Pleuronectes platessa

PLE

Cambulă de Baltica

Pleuronectiformes

FLX

Peşti plaţi

Pollachius pollachius

POL

Polac

Pollachius virens

POK

Cod negru

Psetta maxima

TUR

Calcan-mare

Raja brachyura

RJH

Raja Bachyura

Raja clavata

RJC

Vulpe de mare

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Raja microocellata

RJE

Raja microocellata

Raja montagui

RJM

Raja montagui

Raja undulata

RJA

Pisica de mare pătată

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Vulpi şi pisici-de-mare

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Halibut negru

Rostroraja alba

RJA

Vulpe-de-mare albă

Scomber scombrus

MAC

Macrou de Atlantic

Scophthalmus rhombus

BLL

Calcan-neted

Sebastes spp.

RED

Sebastă

Solea solea

SOL

Limbă de mare comună

Sole

SOO

Limbă de mare

Sprattus sprattus

SPR

Şprot

Squalus acanthias

DGS

Rechin de Marea Neagră

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin alb de Atlantic

Thunnus maccoyii

SBF

Ton roşu din sud

Thunnus obesus

BET

Ton obez

Thunnus thynnus

BFT

Ton roşu

Trachurus spp.

JAX

Stavrid negru

Trisopterus esmarkii

NOP

Merluciu norvegian

Urophycis tenuis

HKW

Merluciu alb

Xiphias gladius

SWO

Peşte-spadă

Tabelul de corespondenţă următor prezintă, exclusiv cu titlu explicativ, denumirile comune şi denumirile latine ale speciilor:

Argentină mare

ARU

Argentina silus

Calmar

SQS

Martialia hyadesi

Calcan-mare

TUR

Psetta maxima

Calcan-neted

BLL

Scophthalmus rhombus

Calmar roşu nordic

SQI

Illex illecebrosus

Cambulă

FLE

Platichthys flesus

Cambulă cu coada galbenă

YEL

Limanda ferruginea

Cambulă americană

PLA

Hippoglossoides platessoides

Cambulă cenuşie

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Cambulă de Baltica

PLE

Pleuronectes platessa

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Specii de cardine

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Drac vărgat

ANI

Champsocephalus gunnari

Chionoecetes spp

PCR

Chionoecetes spp.

Cod de Atlantic

COD

Gadus morhua

Cod negru

POK

Pollachius virens

Crabi

PAI

Paralomis spp.

Crevetă nordică

PRA

Pandalus borealis

Câine de mare abisal

DCA

Deania calcea

Vulpe neagră

RJB

Dipturus Batis

Peşte dinţos de Patagonia

TOP

Dissostichus eleginoides

Eglefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Marele rechin lanternă

ETR

Etmopterus princeps

Micul rechin lanternă

ETP

Etmopterus pusillus

Grenadier

GRV

Macrourus spp.

Grenadier de piatră

RNG

Coryphaenoides rupestris

Halibut

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Halibut negru

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Hamsie

ANE

Engraulis encrasicolus

Hering nordic

HER

Clupea harengus

Brosme

USK

Brosme brosme

Krill antarctic

KRI

Euphausia superba

Langustină

NEP

Nephrops norvegicus

Leucoraja circularis

RJI

Leucoraja circularis

Leucoraja fullonica

RJF

Leucoraja fullonica

Leucoraja naevus

RJN

Leucoraja naevus

Limandă

DAB

Limanda limanda

Limbă-de-mare comună

SOL

Solea solea

Limbă-roşie

LEM

Microstomus kitt

Macrou de Atlantic

MAC

Scomber scombrus

Marlin alb de Atlantic

WHM

Tetrapturus albidus

Marlin albastru

BUM

Makaira nigricans

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merluciu

HKE

Merluccius merluccius

Merluciu alb

HKW

Urophycis tenuis

Merluciu norvegian

NOP

Trisopterus esmarkii

Mihalţ-de-mare

LIN

Molva molva

Mihalţ-de-mare albastru

BLI

Molva dypterygia

Cod de piatră gri

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Peşte pescar

ANF

Lophiidae

Peşte-spadă

SWO

Xiphias gladius

Peşti plaţi

FLX

Pleuronectiformes

Pion portocaliu

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pisica-de-mare pătată

RJU

Raja undulata

Pisică-de-mare stelată

RJR

Amblyraja radiata

Polac

POL

Pollachius pollachius

Putasu

WHB

Micromesistius poutassou

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Raja Bachyura

RJH

Raja brachyura

Raja microocellata

RJE

Raja microocellata

Raja montagui

RJM

Raja montagui

Rechin catifelat

GUQ

Centrophorus squamosus

Rechin de Marea Neagră

DGS

Squalus acanthias

Rechin focă

SCK

Dalatias licha

Rechin neted

GAG

Galeorhinus galeus

Rechin portughez

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sebastă

RED

Sebastes spp.

Limbi de mare

SOX

Soleidae

Specii de baryx

ALF

Beryx spp.

Rechinul scrumbiilor

POR

Lamna nasus

Specii de peneide

PEN

Penaeus spp.

Specii de ţipar

SAN

Ammodytes spp.

Stavrid negru

JAX

Trachurus spp.

Şprot

SPR

Sprattus sprattus

Ton obez

BET

Thunnus obesus

Ton roşu

BFT

Thunnus thynnus

Ton roşu din sud

SBF

Thunnus maccoyii

Vulpe de mare

RJC

Raja clavata

Vulpe-de-mare albă

RJA

Rostroraja alba

Vulpi şi pisici-de-mare

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

ANEXA IA

Skagerrak, Kattegat, zonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII şi XIV, apele UE din CECAF, apele din Guyana franceză

Specia:

Specii de ţipar

Ammodytes spp.

Zona:

Apele norvegiene din zona IV

(SAN/04-N.)

Danemarca

0

 (1)

 

 

Regatul Unit

0

 (1)

 

 

UE

0

 (1)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Specii de ţipar

Ammodytes spp.

Zona:

Apele UE din zonele IIIa şi IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Danemarca

108 834

 (2)

 

 

Regatul Unit

2 379

 (2)

 

 

Germania

166

 (2)

 

 

Suedia

3 996

 (2)

 

 

UE

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Specia:

Argentină mare

Argentina silus

Zona:

Apele UE şi apele internaţionale din zonele I şi II

(ARU/1/2.)

Germania

30

 

 

 

Franţa

10

 

 

 

Ţările de Jos

24

 

 

 

Regatul Unit

48

 

 

 

UE

112

 

 

 

TAC

112

 

 


Specia:

Argentină mare

Argentina silus

Zona:

Apele UE din zonele III şi IV

(ARU/3/4.)

Danemarca

1 134

 

 

 

Germania

11

 

 

 

Franţa

8

 

 

 

Irlanda

8

 

 

 

Ţările de Jos

53

 

 

 

Suedia

44

 

 

 

Regatul Unit

20

 

 

 

UE

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Specia:

Argentină mare

Argentina silus

Zona:

Apele UE şi apele internaţionale din zonele V, VI şi VII

(ARU/567.)

Germania

389

 

 

 

Franţa

8

 

 

 

Irlanda

360

 

 

 

Ţările de Jos

4 057

 

 

 

Regatul Unit

285

 

 

 

UE

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Specia:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Apele UE şi apele internaţionale din zonele I, II şi XIV

(USK/1214EI.)

Germania

6

 (3)

 

 

Franţa

6

 (3)

 

 

Regatul Unit

6

 (3)

 

 

Altele

3

 (3)

 

 

UE

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Specia:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Apele UE din zona III

(USK/03-C.)

Danemarca

12

 

 

 

Suedia

6

 

 

 

Germania

6

 

 

 

UE

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Specia:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Apele UE din zona IV

(USK/04-C.)

Danemarca

53

 

 

 

Germania

16

 

 

 

Franţa

37

 

 

 

Suedia

5

 

 

 

Regatul Unit

80

 

 

 

Altele

5

 (4)

 

 

UE

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Specia:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Apele UE şi apele internaţionale din zonele V, VI şi VII

(USK/567EI.)

Germania

4

 (6)

 

 

Spania

14

 (6)

 

 

Franţa

165

 (6)

 

 

Irlanda

16

 (6)

 

 

Regatul Unit

80

 (6)

 

 

Altele

4

 (5)  (6)

 

 

UE

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Specia:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Apele norvegiene din zona IV

(USK/04-N.)

Belgia

0

 (7)

 

 

Danemarca

0

 (7)

 

 

Germania

0

 (7)

 

 

Franţa

0

 (7)

 

 

Ţările de Jos

0

 (7)

 

 

Regatul Unit

0

 (7)

 

 

UE

0

 (7)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Hering nordic (8)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03A.)

Danemarca

10 147

 (9)

 

 

Germania

163

 (9)

 

 

Suedia

10 614

 (9)

 

 

UE

20 924

 (9)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Hering nordic (10)

Clupea harengus

Zona:

Apele UE din zona IV la nord de 53° 30'N

(HER/04A.), (HER/04B.)

Danemarca

15 259

 (11)

 

 

Germania

9 595

 (11)

 

 

Franţa

6 547

 (11)

 

 

Ţările de Jos

14 637

 (11)

 

 

Suedia

1 131

 (11)

 

 

Regatul Unit

16 429

 (11)

 

 

UE

63 598

 (11)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Hering nordic

Clupea harengus

Zona:

Apele norvegiene la sud de 62°N

(HER/04-N.)

Suedia

0

 (12)  (13)

 

 

UE

0

 (13)

 

 

TAC

Nu se aplică

 (13)

 


Specia:

Hering nordic (14)

Clupea harengus

Zona:

Capturi accidentale în zona IIIa

(HER/03A-BC)

Danemarca

4 652

 (15)

 

 

Germania

42

 (15)

 

 

Suedia

748

 (15)

 

 

UE

5 442

 (15)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Hering nordic (16)

Clupea harengus

Zona:

Capturi accidentale în apele UE din zona IIa şi IV; VIId

(HER/2A47DX)

Belgia

51

 (17)

 

 

Danemarca

9 948

 (17)

 

 

Germania

51

 (17)

 

 

Franţa

51

 (17)

 

 

Ţările de Jos

51

 (17)

 

 

Suedia

49

 (17)

 

 

Regatul Unit

189

 (17)

 

 

UE

10 390

 (17)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Hering nordic (18)

Clupea harengus

Zona:

VIId; IVc (19)

(HER/4CXB7D.)

Belgia

4 615

 (20)  (21)

 

 

Danemarca

218

 (20)  (21)

 

 

Germania

137

 (20)  (21)

 

 

Franţa

3 550

 (20)  (21)

 

 

Ţările de Jos

5 557

 (20)  (21)

 

 

Regatul Unit

1 242

 (20)  (21)

 

 

UE

15 319

 (21)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Hering nordic

Clupea harengus

Zona:

Apele UE şi cele internaţionale din zonele Vb, VIb şi VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Germania

1 533

 (23)

 

 

Franţa

290

 (23)

 

 

Irlanda

2 072

 (23)

 

 

Ţările de Jos

1 533

 (23)

 

 

Regatul Unit

8 287

 (23)

 

 

UE

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Specia:

Hering nordic

Clupea harengus

Zona:

VIIb, VIIc; VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Irlanda

6 774

 

 

 

Ţările de Jos

677

 

 

 

UE

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Specia:

Hering nordic

Clupea harengus

Zona:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Regatul Unit

720

 

 

 

UE

720

 

 

 

TAC

720

 

 


Specia:

Hering nordic

Clupea harengus

Zona:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 250

 

 

 

Regatul Unit

3 550

 

 

 

UE

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Specia:

Hering nordic

Clupea harengus

Zona:

VIIe şi VIIf

(HER/7EF.)

Franţa

500

 

 

 

Regatul Unit

500

 

 

 

UE

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Specia:

Hering nordic

Clupea harengus

Zona:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)şi VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Germania

113

 

 

 

Franţa

627

 

 

 

Irlanda

8 770

 

 

 

Ţările de Jos

627

 

 

 

Regatul Unit

13

 

 

 

UE

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Specia:

Hamsie

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

(ANE/08.)

Spania

6 300

 

 

 

Franţa

700

 

 

 

UE

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Specia:

Hamsie

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spania

3 826

 

 

 

Portugalia

4 174

 

 

 

UE

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgia

7

 (28)  (29)

 

 

Danemarca

2 140

 (28)  (29)

 

 

Germania

54

 (28)  (29)

 

 

Ţările de Jos

13

 (28)  (29)

 

 

Suedia

374

 (28)  (29)

 

 

UE

2 588

 (29)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemarca

234

 

 

 

Germania

5

 

 

 

Suedia

140

 

 

 

UE

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

Apele UE din zona IIa şi zona IV; acea parte din zona IIIa neinclusă în Skagerrak şi Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgia

553

 (30)  (31)

 

 

Danemarca

3 178

 (30)  (31)

 

 

Germania

2 015

 (30)  (31)

 

 

Franţa

683

 (30)  (31)

 

 

Ţările de Jos

1 796

 (30)  (31)

 

 

Suedia

21

 (30)  (31)

 

 

Regatul Unit

7 290

 (30)  (31)

 

 

UE

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

Apele norvegiene la sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suedia

0

 (32)  (33)

 

 

UE

0

 (33)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

VIb; Apele UE şi cele internaţionale din zona Vb la vest de 12° 00V şi din zonele XII şi XIV

(COD/561214)

Belgia

0

 

 

 

Germania

1

 

 

 

Franţa

13

 

 

 

Irlanda

18

 

 

 

Regatul Unit

48

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

VIa: Apele UE şi cele internaţionale din zona Vb la est de 12° 00V

(COD/5B6A-C)

Belgia

0

 

 

 

Germania

4

 

 

 

Franţa

38

 

 

 

Irlanda

53

 

 

 

Regatul Unit

145

 

 

 

UE

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

VIIa

(COD/07A.)

Belgia

9

 

 

 

Franţa

25

 

 

 

Irlanda

444

 

 

 

Ţările de Jos

2

 

 

 

Regatul Unit

194

 

 

 

UE

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgia

167

 

 

 

Franţa

2 735

 

 

 

Irlanda

825

 

 

 

Ţările de Jos

1

 

 

 

Regatul Unit

295

 

 

 

UE

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Specia:

Cod de Atlantic

Gadus morhua

Zona:

VIId

(COD/07D.)

Belgia

47

 (34)  (35)

 

 

Franţa

916

 (34)  (35)

 

 

Ţările de Jos

27

 (34)  (35)

 

 

Regatul Unit

101

 (34)  (35)

 

 

UE

1 091

 (35)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Rechinul scrumbiilor

Lamna nasus

Zona:

Apele UE din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X şi XII

(POR/3-12)

Danemarca

0

 

 

 

Franţa

0

 

 

 

Germania

0

 

 

 

Irlanda

0

 

 

 

Spania

0

 

 

 

Regatul Unit

0

 

 

 

UE

0

 

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Specii de cardine

Lepidorhombus spp.

Zona:

Apele UE din zonele IIa şi IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgia

5

 

 

 

Danemarca

5

 

 

 

Germania

5

 

 

 

Franţa

29

 

 

 

Ţările de Jos

23

 

 

 

Regatul Unit

1 690

 

 

 

UE

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Specia:

Specii de cardine

Lepidorhombus spp.

Zona:

VI; apele UE şi internaţionale din zona Vb; apele internaţionale din zonele XII şi XIV

(LEZ/561 214)

Spania

350

 

 

 

Franţa

1 364

 

 

 

Irlanda

399

 

 

 

Regatul Unit

966

 

 

 

UE

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Specia:

Specii de cardine

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

(LEZ/07.)

Belgia

494

 

 

 

Spania

5 490

 

 

 

Franţa

6 663

 

 

 

Irlanda

3 029

 

 

 

Regatul Unit

2 624

 

 

 

UE

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Specia:

Specii de cardine

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spania

1 176

 

 

 

Franţa

949

 

 

 

UE

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Specia:

Specii de cardine

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spania

1 188

 

 

 

Franţa

59

 

 

 

Portugalia

40

 

 

 

UE

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Specia:

Limandă şi cambulă

Limanda limanda şi Platichthys flesus

Zona:

Apele UE din zonele IIa şi IV

(D/F/2AC4-C)

Belgia

513

 

 

 

Danemarca

1 927

 

 

 

Germania

2 890

 

 

 

Franţa

200

 

 

 

Ţările de Jos

11 654

 

 

 

Suedia

6

 

 

 

Regatul Unit

1 620

 

 

 

UE

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Specia:

Peşte pescar

Lophiidae

Zona:

Apele UE din zonele IIa şi IV

(ANF/2AC4-C)

Belgia

401

 (36)

 

 

Danemarca

884

 (36)

 

 

Germania

432

 (36)

 

 

Franţa

82

 (36)

 

 

Ţările de Jos

303

 (36)

 

 

Suedia

10

 (36)

 

 

Regatul Unit

9 233

 (36)

 

 

UE

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Specia:

Peşte pescar

Lophiidae

Zona:

Apele norvegiene din zona IV

(ANF/04-N.)

Belgia

0

 (37)

 

 

Danemarca

0

 (37)

 

 

Germania

0

 (37)

 

 

Ţările de Jos

0

 (37)

 

 

Regatul Unit

0

 (37)

 

 

UE

0

 (37)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Peşte pescar

Lophiidae

Zona:

VI; apele UE şi internaţionale din zona Vb; apele internaţionale din zonele XII şi XIV

(ANF/561214)

Belgia

200

 

 

 

Germania

228

 

 

 

Spania

214

 

 

 

Franţa

2 462

 

 

 

Irlanda

557

 

 

 

Ţările de Jos

193

 

 

 

Regatul Unit

1 713

 

 

 

UE

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Specia:

Peşte pescar

Lophiidae

Zona:

VII

(ANF/07.)

Belgia

2 984

 (38)

 

 

Germania

333

 (38)

 

 

Spania

1 186

 (38)

 

 

Franţa

19 149

 (38)

 

 

Irlanda

2 447

 (38)

 

 

Ţările de Jos

386

 (38)

 

 

Regatul Unit

5 807

 (38)

 

 

UE

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 


Specia:

Peşte pescar

Lophiidae

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spania

1 387

 

 

 

Franţa

7 721

 

 

 

UE

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Specia:

Peşte pescar

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spania

1 247

 

 

 

Franţa

1

 

 

 

Portugalia

248

 

 

 

UE

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Specia:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa, apele UE din zonele IIIb, IIIc şi IIId

(HAD/3A/BCD)

Belgia

7

 (40)

 

 

Danemarca

1 213

 (40)

 

 

Germania

77

 (40)

 

 

Ţările de Jos

1

 (40)

 

 

Suedia

143

 (40)

 

 

UE

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Apele UE din zona IIa şi zona IV

(HAD/2AC4.)

Belgia

225

 (42)

 

 

Danemarca

1 549

 (42)

 

 

Germania

986

 (42)

 

 

Franţa

1 718

 (42)

 

 

Ţările de Jos

169

 (42)

 

 

Suedia

109

 (42)

 

 

Regatul Unit

16 485

 (42)

 

 

UE

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Apele norvegiene la sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suedia

0

 (43)  (44)

 

 

UE

0

 (44)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Apele UE şi cele internaţionale zonele VIb, XII şi XIV

(HAD/6B1214)

Belgia

11

 

 

 

Germania

13

 

 

 

Franţa

551

 

 

 

Irlanda

393

 

 

 

Regatul Unit

4 029

 

 

 

UE

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 


Specia:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Apele UE şi cele internaţionale din zonele Vb şi VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgia

3

 

 

 

Germania

4

 

 

 

Franţa

147

 

 

 

Irlanda

438

 

 

 

Regatul Unit

2 081

 

 

 

UE

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Specia:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIb-k, VIII, IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgia

129

 

 

 

Franţa

7 719

 

 

 

Irlanda

2 573

 

 

 

Regatul Unit

1 158

 

 

 

UE

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Specia:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgia

23

 

 

 

Franţa

103

 

 

 

Irlanda

617

 

 

 

Regatul Unit

681

 

 

 

UE

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Specia:

Merlan

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

(WHG/03A.)

Danemarca

151

 (46)

 

 

Ţările de Jos

1

 (46)

 

 

Suedia

16

 (46)

 

 

UE

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Merlan

Merlangius merlangus

Zona:

Apele UE din zona IIa şi zona IV

(WHG/2AC4.)

Belgia

250

 (48)  (49)

 

 

Danemarca

1 082

 (48)  (49)

 

 

Germania

282

 (48)  (49)

 

 

Franţa

1 627

 (48)  (49)

 

 

Ţările de Jos

626

 (48)  (49)

 

 

Suedia

1

 (48)  (49)

 

 

Regatul Unit

4 317

 (48)  (49)

 

 

UE

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Merlan

Merlangius merlangus

Zona:

VI; apele UE şi internaţionale din zona Vb; apele internaţionale din zonele XII şi XIV

(WHG/561 214)

Germania

3

 

 

 

Franţa

53

 

 

 

Irlanda

129

 

 

 

Regatul Unit

246

 

 

 

UE

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Specia:

Merlan

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgia

0

 

 

 

Franţa

5

 

 

 

Irlanda

91

 

 

 

Ţările de Jos

0

 

 

 

Regatul Unit

61

 

 

 

UE

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Specia:

Merlan

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh şi VIIk

(WHG/7X7A.)

Belgia

133

 

 

 

Franţa

8 180

 

 

 

Irlanda

4 565

 

 

 

Ţările de Jos

66

 

 

 

Regatul Unit

1 463

 

 

 

UE

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Specia:

Merlan

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

(WHG/08.)

Spania

1 296

 

 

 

Franţa

1 944

 

 

 

UE

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Specia:

Merlan

Merlangius merlangus

Zona:

IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugalia

588

 

 

 

UE

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Specia:

Merlan şi polac

Merlangius merlangus şi Pollachius pollachius

Zona:

Apele norvegiene la sud de 62° N

(W/P/04-N.)

Suedia

0

 (50)  (51)

 

 

UE

0

 (51)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa; Apele UE din zonele IIIb, IIIc şi IIId

(HKE/3A/BCD)

Danemarca

1 531

 

 

 

Suedia

130

 

 

 

UE

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Specia:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zona:

Apele UE din zonele IIa şi IV

(HKE/2AC4-C)

Belgia

28

 

 

 

Danemarca

1 119

 

 

 

Germania

128

 

 

 

Franţa

248

 

 

 

Ţările de Jos

64

 

 

 

Regatul Unit

348

 

 

 

UE

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Specia:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zona:

VI şi VII; apele UE şi internaţionale din zona Vb; apele internaţionale din zonele XII şi XIV

(HKE/571214)

Belgia

284

 (54)

 

 

Spania

9 109

 

 

 

Franţa

14 067

 (54)

 

 

Irlanda

1 704

 

 

 

Ţările de Jos

183

 (54)

 

 

Regatul Unit

5 553

 (54)

 

 

UE

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Condiţie specială:

În cadrul limitelor cotelor menţionate anterior, în zonele specificate pot fi capturate cel mult cantităţile de mai jos:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgia

37

Spania

1 469

Franţa

1 469

Irlanda

184

Ţările de Jos

18

Regatul Unit

827

UE

4 004


Specia:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgia

9

 (56)

 

 

Spania

6 341

 

 

 

Franţa

14 241

 

 

 

Ţările de Jos

18

 (56)

 

 

UE

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Condiţie specială:

În cadrul limitelor cotelor menţionate anterior, în zonele specificate pot fi capturate cel mult cantităţile de mai jos:

 

VI şi VII; apele UE şi internaţionale din zona Vb; apele internaţionale din zonele XII şi XIV

(HKE/*57-14)

Belgia

2

Spania

1 837

Franţa

3 305

Ţările de Jos

6

UE

5 150


Specia:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spania

5 952

 

 

 

Franţa

571

 

 

 

Portugalia

2 777

 

 

 

UE

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Specia:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

Apele norvegiene din zonele II şi IV

(WHB/4AB-N.)

Danemarca

0

 (58)

 

 

Regatul Unit

0

 (58)

 

 

UE

0

 (58)

 

 

TAC

Nu se aplică

 

 


Specia:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

Apele UE şi ape internaţionale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII şi XIV

(WHB/1X14)

Danemarca

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Germania

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Spania

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Franţa

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Irlanda

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Ţările de Jos

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugalia

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Suedia

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Regatul Unit

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

UE

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Specia:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spania

7 881

 (62)

 

 

Portugalia

1 970

 (62)

 

 

UE

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Specia:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

apele UE din zonele II, IVa, V, VI la nord de 56° 30′N şi VII la vest de 12°V

(WHB/24A567)

Norvegia

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Specia:

Limbă-roşie şi cambulă cenuşie

Microstomus kitt şi Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Apele UE din zonele IIa şi IV

(L/W/2AC4-C)

Belgia

353

 

 

 

Danemarca

973

 

 

 

Germania

125

 

 

 

Franţa

266

 

 

 

Ţările de Jos

810

 

 

 

Suedia

11

 

 

 

Regatul Unit

3 983

 

 

 

UE

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Specia:

Mihalţ-de-mare albastru

Molva dypterygia

Zona:

Apele UE şi internaţionale din zonele VI, VII

(BLI/67-)

Germania

21

 (68)

 

 

Estonia

3

 (68)

 

 

Spania

67

 (68)

 

 

Franţa

1 536

 (68)

 

 

Irlanda

6

 (68)

 

 

Lituania

1

 (68)

 

 

Polonia

1

 (68)

 

 

Regatul Unit

391

 (68)

 

 

Altele

6

 (67)  (68)

 

 

UE

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Specia:

Mihalţ-de-mare

Molva molva

Zona:

Apele UE şi apele internaţionale din zonele I şi II

(LIN/1/2.)

Danemarca

8

 

 

 

Germania

8

 

 

 

Franţa

8

 

 

 

Regatul Unit

8

 

 

 

Altele

4

 (69)

 

 

UE

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Specia:

Mihalţ-de-mare

Molva molva

Zona:

IIIa; Apele UE din zonele IIIb, IIIc şi IIId

(LIN/03.)

Belgia

7

 (70)

 

 

Danemarca

51

 

 

 

Germania

7

 (70)

 

 

Suedia

20

 

 

 

Regatul Unit

7

 (70)

 

 

UE

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Specia:

Mihalţ-de-mare

Molva molva

Zona:

Apele UE din zona IV

(LIN/04

Belgia

16

 

 

 

Danemarca

243

 

 

 

Germania

150

 

 

 

Franţa

135

 

 

 

Ţările de Jos

5

 

 

 

Suedia

10

 

 

 

Regatul Unit

1 869

 

 

 

UE

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Specia:

Mihalţ-de-mare

Molva molva

Zona:

Apele UE şi apele internaţionale din zona V

(LIN/05.)

Belgia

10

 

 

 

Danemarca

6

 

 

 

Germania

6

 

 

 

Franţa

6

 

 

 

Regatul Unit

6

 

 

 

UE

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Specia:

Mihalţ-de-mare

Molva molva

Zona:

Apele UE şi internaţionale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII şi XIV

(LIN/6X14.)

Belgia

26

 (71)

 

 

Danemarca

5

 (71)

 

 

Germania

95

 (71)

 

 

Spania

1 930

 (71)

 

 

Franţa

2 057

 (71)

 

 

Irlanda

516

 (71)

 

 

Portugalia

5

 (71)

 

 

Regatul Unit

2 369

 (71)

 

 

UE

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Specia:

Mihalţ-de-mare

Molva molva

Zona:

Apele norvegiene din zona IV

(LIN/04-N.)

Belgia

0

 (72)

 

 

Danemarca

0

 (72)

 

 

Germania

0

 (72)

 

 

Franţa

0

 (72)

 

 

Ţările de Jos

0

 (72)

 

 

Regatul Unit

0

 (72)

 

 

UE

0

 (72)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa; Apele UE din zonele IIIb, IIIc şi IIId

(NEP/3A/BCD)

Danemarca

3 800

 

 

 

Germania

11

 (73)

 

 

Suedia

1 359

 

 

 

UE

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Specia:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zona:

Apele UE din zonele IIa şi IV

(NEP/2AC4-C)

Belgia

1 291

 

 

 

Danemarca

1 291

 

 

 

Germania

19

 

 

 

Franţa

38

 

 

 

Ţările de Jos

665

 

 

 

Regatul Unit

21 384

 

 

 

UE

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Specia:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zona:

Apele norvegiene din zona IV

(NEP/04-N.)

Danemarca

0

 (74)

 

 

Germania

0

 (74)

 

 

Regatul Unit

0

 (74)

 

 

UE

0

 (74)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zona:

VI; Apele UE şi apele internaţionale din zona Vb

(NEP/5BC6.)

Spania

33

 

 

 

Franţa

130

 

 

 

Irlanda

217

 

 

 

Regatul Unit

15 677

 

 

 

UE

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Specia:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

(NEP/07.)

Spania

1 346

 

 

 

Franţa

5 455

 

 

 

Irlanda

8 273

 

 

 

Regatul Unit

7 358

 

 

 

UE

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 


Specia:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spania

234

 

 

 

Franţa

3 665

 

 

 

UE

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Specia:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spania

97

 

 

 

Franţa

4

 

 

 

UE

101

 

 

 

TAC

101

 

 


Specia:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zona:

IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spania

84

 

 

 

Portugalia

253

 

 

 

UE

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Specia:

Crevetă nordică

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

(PRA/03A.)

Danemarca

2 621

 (75)

 

 

Suedia

1 412

 (75)

 

 

UE

4 033

 (75)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Crevetă nordică

Pandalus borealis

Zona:

Apele UE din zonele IIa şi IV

(PRA/2AC4-C)

Danemarca

3 145

 

 

 

Ţările de Jos

29

 

 

 

Suedia

127

 

 

 

Regatul Unit

932

 

 

 

UE

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Specia:

Crevetă nordică

Pandalus borealis

Zona:

apele norvegiene la sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemarca

0

 (77)

 

 

Suedia

0

 (76)  (77)

 

 

UE

0

 (77)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Specii de peneide

Penaeus spp

Zona:

Apele Guyanei Franceze

(PEN/FGU.)

Franţa

4 108

 (78)

 

 

UE

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgia

36

 (79)

 

 

Danemarca

4 733

 (79)

 

 

Germania

24

 (79)

 

 

Ţările de Jos

910

 (79)

 

 

Suedia

253

 (79)

 

 

UE

5 956

 (79)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemarca

1 353

 (80)

 

 

Germania

15

 (80)

 

 

Suedia

152

 (80)

 

 

UE

1 520

 (80)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

Apele UE din zona IIa şi zona IV; acea parte din zona IIIa neinclusă în Skagerrak şi Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgia

2 100

 (81)

 

 

Danemarca

6 824

 (81)

 

 

Germania

1 968

 (81)

 

 

Franţa

394

 (81)

 

 

Ţările de Jos

13 123

 (81)

 

 

Regatul Unit

9 711

 (81)

 

 

UE

34 120

 (81)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

VI; apele UE şi internaţionale din zona Vb; apele internaţionale din zonele XII şi XIV

(PLE/561214)

Franţa

10

 

 

 

Irlanda

280

 

 

 

Regatul Unit

417

 

 

 

UE

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgia

42

 

 

 

Franţa

18

 

 

 

Irlanda

1 063

 

 

 

Ţările de Jos

13

 

 

 

Regatul Unit

491

 

 

 

UE

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb şi VIIc

(PLE/7BC.)

Franţa

16

 

 

 

Irlanda

64

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId şi VIIe

(PLE/7DE.)

Belgia

699

 

 

 

Franţa

2 332

 

 

 

Regatul Unit

1 243

 

 

 

UE

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf şi VIIg

(PLE/7FG.)

Belgia

67

 

 

 

Franţa

120

 

 

 

Irlanda

201

 

 

 

Regatul Unit

63

 

 

 

UE

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh, VIIj şi VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgia

7

 

 

 

Franţa

14

 

 

 

Irlanda

156

 

 

 

Ţările de Jos

27

 

 

 

Regatul Unit

14

 

 

 

UE

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spania

67

 

 

 

Franţa

269

 

 

 

Portugalia

67

 

 

 

UE

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Specia:

Polac

Pollachius pollachius

Zona:

VI; apele UE şi internaţionale din zona Vb; apele internaţionale din zonele XII şi XIV

(POL/561214)

Spania

6

 

 

 

Franţa

194

 

 

 

Irlanda

57

 

 

 

Regatul Unit

148

 

 

 

UE

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Specia:

Polac

Pollachius pollachius

Zona:

VII

(POL/07.)

Belgia

428

 

 

 

Spania

26

 

 

 

Franţa

9 864

 

 

 

Irlanda

1 051

 

 

 

Regatul Unit

2 401

 

 

 

UE

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Specia:

Polac

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spania

257

 

 

 

Franţa

1 255

 

 

 

UE

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Specia:

Polac

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

(POL/08C.)

Spania

212

 

 

 

Franţa

24

 

 

 

UE

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Specia:

Polac

Pollachius pollachius

Zona:

IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Spania

278

 

 

 

Portugalia

10

 

 

 

UE

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Specia:

Cod negru

Pollachius virens

Zona:

IIIa; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc, IIId şi IV

(POK/2A34.)

Belgia

29

 (82)

 

 

Danemarca

3 394

 (82)

 

 

Germania

8 572

 (82)

 

 

Franţa

20 172

 (82)

 

 

Ţările de Jos

86

 (82)

 

 

Suedia

466

 (82)

 

 

Regatul Unit

6 572

 (82)

 

 

UE

39 291

 (82)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Cod negru

Pollachius virens

Zona:

VI; apele UE şi internaţionale din zona Vb; apele UE şi internaţionale din zonele XII şi XIV

(POK/561214)

Germania

621

 (83)

 

 

Franţa

6 163

 (83)

 

 

Irlanda

206

 (83)

 

 

Regatul Unit

1 503

 (83)

 

 

UE

8 493

 (83)

 

 

TAC

Nestabilit

 

 


Specia:

Cod negru

Pollachius virens

Zona:

Apele norvegiene la sud de 62°N

(POK/04-N.)

Suedia

0

 (84)  (85)

 

 

UE

0

 (85)

 

 

TAC

Nu se aplică.

 

 


Specia:

Cod negru

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgia

6

 

 

 

Franţa

1 428

 

 

 

Irlanda

1 525

 

 

 

Regatul Unit

452

 

 

 

UE

3 411

 

 

 

TAC

3 411

 

 


Specia:

Calcan mare şi calcan-neted

Psetta maxima şi Scopthalmus rhombus

Zona:

Apele UE din zonele IIa şi IV

(T/B/2AC4-C)

Belgia

347

 

 

 

Danemarca

742

 

 

 

Germania

189