ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.013.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 13

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
19 ianuarie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 36/2010 al Comisiei din 3 decembrie 2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare și formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

19.1.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 13/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2010 al Comisiei

din 3 decembrie 2009

privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare și formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (1), în special articolul 4 alineatul (4),

având în vedere Recomandarea nr. ERA/REC/SAF/04-2008 a Agenției Europene a Căilor Ferate din 19 decembrie 2008 privind formatele armonizate de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare și copii certificate ale certificatelor complementare pentru mecanicii de locomotivă în conformitate cu Directiva 2007/59/CE, precum și Recomandarea nr. ERA/REC/SAF/06-2008 a Agenției Europene a Căilor Ferate din 19 decembrie 2008 privind utilizarea unui model armonizat pentru cererea de permis de mecanic de locomotivă,

întrucât:

(1)

Directiva 2007/59/CE prevede că toți mecanicii de locomotivă trebuie să aibă capacitatea fizică și calificările necesare pentru conducerea trenurilor și trebuie să dețină următoarele documente: un permis care să demonstreze că mecanicul satisface condițiile minime privind cerințele medicale, are studii de bază și aptitudini profesionale generale, precum și unul sau mai multe certificate care să indice infrastructura pe care titularul certificatului este autorizat să conducă și materialul rulant pe care titularul certificatului este autorizat să îl conducă.

(2)

Legile statelor membre privind condițiile de certificare a mecanicilor de locomotivă diferă considerabil. Prin urmare, este necesară adoptarea unor modele armonizate pentru certificarea mecanicilor de locomotivă, în vederea sprijinirii implementării normelor comunitare relevante.

(3)

Scopul armonizării permiselor și a certificatelor complementare este, înainte de toate, facilitarea mobilității mecanicilor de locomotivă dintr-un stat membru în altul, dar și facilitarea mobilității acestora de la o întreprindere feroviară la alta și, în general, recunoașterea permiselor și a certificatelor de către toate părțile interesate din sectorul feroviar. În acest scop, este esențial să se prevadă cerințe minime pe care solicitanții trebuie să le satisfacă pentru a obține un permis sau un certificat complementar armonizat. Pentru a garanta uniformitatea și transparența necesare, statele membre trebuie să adopte un model armonizat pentru permisele de mecanici de locomotivă, iar întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură trebuie să elibereze certificate complementare armonizate.

(4)

Pentru întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură care angajează sau contractează mecanici de locomotivă și mai ales pentru întreprinderile feroviare care exploatează servicii internaționale este important ca formatul certificatelor complementare să fie același în diferitele state membre; prin urmare, acesta trebuie armonizat pentru a atesta respectarea de către mecanicii de locomotivă a anumitor condiții minime, calificarea profesională și competența lingvistică a acestora.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2007/59/CE, se solicită Agenției Europene a Căilor Ferate să pregătească un proiect de model comunitar de permis, de certificat complementar și de copie certificată a certificatului complementar și totodată să determine caracteristicile fizice ale acestora, ținând cont de măsurile de prevenire a falsificării. La același articol se solicită agenției să recomande Comisiei coduri comunitare pentru diferitele tipuri din categoriile de conducere A și B care urmează să figureze pe certificatul complementar. Conform anexei I punctul 2 litera (g) din Directiva 2007/59/CE, Comisia stabilește codurile pentru informațiile suplimentare sau pentru restricțiile medicale care urmează să fie incluse în permisele de mecanici de locomotivă.

(6)

Statele membre atribuie un număr unic fiecărui permis de mecanic de locomotivă; acest număr trebuie totodată să înlesnească înregistrarea permisului în registrul național de evidență a permiselor de mecanici de locomotivă, care urmează să fie constituit în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2007/59/CE.

(7)

Toate informațiile care figurează în permisele de mecanici de locomotivă, certificatele complementare și registrele aferente trebuie utilizate de către autoritățile din domeniul siguranței pentru a facilita evaluarea procesului de certificare a personalului prevăzut la articolele 10 și 11 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranţa feroviară) (2), precum și pentru a se accelera eliberarea certificatelor de siguranță prevăzute la articolele menționate.

(8)

Angajarea mecanicilor de locomotivă certificați în conformitate cu Directiva 2007/59/CE nu trebuie să scutească întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură de obligația de a înființa un sistem de monitorizare și control intern al competenței și conduitei mecanicilor lor de locomotivă în temeiul articolului 9 și anexei III la Directiva 2004/49/CE și trebuie să facă parte din acest sistem. Certificatul complementar armonizat nu trebuie să scutească întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură de răspunderea care le revine în ceea ce privește exploatarea în siguranță a segmentului lor din sistemul feroviar și, în special, în ceea ce privește formarea profesională a personalului propriu.

(9)

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE dispune că permisul este valabil pe întreg teritoriul Comunității, iar articolul 4 alineatul (4) din directiva menționată impune stabilirea unui model comunitar. Prin urmare, un formular armonizat de cerere de permis ar facilita activitatea autorităților competente din statele membre, care trebuie să culeagă informații pentru acordarea permisului.

(10)

Articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE impune autorităților competente din statele membre publicarea procedurii care trebuie urmată pentru obținerea unui permis. La stabilirea acestor proceduri, autoritățile competente trebuie să includă prevederi privind utilizarea formularului armonizat de cerere.

(11)

Formularul armonizat de cerere poate fi utilizat pentru furnizarea de informații corespunzătoare cu privire la dispozițiile naționale de aplicare a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3) referitoare la protecția persoanelor fizice în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal. Autoritățile competente pot utiliza acest formular pentru a obține autorizația de a prelucra datele cu privire la solicitanții sau titularii unui permis de mecanic de locomotivă ori de câte ori este necesar.

(12)

Adoptarea unui formular armonizat de cerere are un impact economic foarte restrâns și constituie o sarcină administrativă foarte ușoară, având în vedere posibilitatea de a alege între un document imprimat și o interfață IT care utilizează o aplicație comună.

(13)

În conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din Directiva 2007/59/CE, directiva menționată nu se aplică Ciprului și Maltei. Prin urmare, prezentul regulament nu trebuie să se aplice în Cipru și Malta, atât timp cât nu există un sistem feroviar pe teritoriul acestor state membre.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru interoperabilitate și siguranță feroviară instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 96/48/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modelul comunitar pentru permisele de mecanici de locomotivă

Pentru permisele de mecanici de locomotivă menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2007/59/CE se folosește modelul comunitar care figurează în anexa I la prezentul regulament. Acest format se folosește la eliberarea, reînnoirea, actualizarea, modificarea sau revocarea unui permis de mecanic de locomotivă.

Se utilizează una sau mai multe dintre limbile oficiale ale Comunității Europene.

Articolul 2

Modelul comunitar pentru certificatele complementare

Pentru certificatele complementare menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2007/59/CE se folosește modelul comunitar care figurează în anexa II la prezentul regulament.

Acest format se folosește la eliberarea, reînnoirea, actualizarea, modificarea sau revocarea unui certificat complementar.

Se utilizează una sau mai multe dintre limbile oficiale ale Comunității Europene.

Articolul 3

Modelul comunitar pentru copiile certificate ale certificatelor complementare

Pentru copiile certificate ale certificatelor complementare eliberate în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2007/59/CE se folosește modelul comunitar care figurează în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Formularul de cerere de permis de mecanic de locomotivă

(1)   Pentru formularele de cerere de permis de mecanic de locomotivă menționate la articolul 14 din Directiva 2007/59/CE se poate folosi modelul comunitar de formular de cerere care figurează în anexa IV la prezentul regulament. Acest model permite includerea de cerințe naționale în completarea informațiilor care figurează în anexa IV la prezentul regulament.

(2)   Modelul comunitar de formular de cerere se poate folosi pentru cererile de acordare a unui nou permis, de actualizare a unor detalii ale permisului, de reînnoire sau de eliberare a unui duplicat.

(3)   În anexa IV sunt prezentate indicații pentru completarea modelului comunitar de formular de cerere.

(4)   Autoritățile competente pot transpune formatul modelului comunitar în procedura care urmează să fie publicată în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE, precum și în interfețele informatice.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, cu excepția Ciprului și Maltei atât timp cât pe teritoriu acestora nu există un sistem feroviar.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2009.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 315, 3.12.2007, p. 51.

(2)  JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.


ANEXA I

MODELUL COMUNITAR DE PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

1.   CARACTERISTICILE FIZICE ALE PERMISULUI DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Permisul de mecanic de locomotivă respectă formatul ID-1 prezentat în standardul internațional ISO/CEI 7810:2003 Carduri de identificare – Caracteristici fizice.

Fără a aduce atingere normelor privind protecția datelor, statele membre pot utiliza, doar la nivel național, un suport de stocare (microcip) drept componentă a permisului, pentru a permite întreprinderilor feroviare și gestionarilor de infrastructură să stocheze informații legate de societatea în cauză, precum și datele care urmează să fie conținute în certificatul complementar, cu condiția ca acest lucru să nu perturbe în niciun fel punerea în aplicare a prezentului regulament.

Inserarea unui astfel de microcip respectă standardul internațional ISO 7816-1:1998 Carduri de identificare – Carduri cu circuit(e) integrat(e) cu contact – Partea 1: Caracteristici fizice.

Întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură nu vor fi scutiți de adoptarea modelului comunitar de certificat complementar descris în capitolul 4 din anexa II până la stabilirea cerințelor armonizate privind utilizarea cardurilor inteligente.

Metodele de verificare a caracteristicilor permiselor de conducere pentru asigurarea conformității acestora cu standardele internaționale trebuie să respecte standardul ISO/CEI 10373-1:2006 Carduri de identificare – Metode de testare – Partea 1: Caracteristici generale.

2.   MĂSURI DE PREVENIRE A FALSIFICĂRII

(a)

Materialul folosit pentru permisele de conducere este protejat împotriva falsificării prin folosirea următoarelor tehnici (elemente de siguranță obligatorii):

corpul cardului este insensibil la radiații UV;

un model de siguranță pe fundal, conceput să fie rezistent la contrafacere prin scanare, imprimare sau copiere, folosind imprimarea irizată cu cerneluri multicolore de siguranță și imprimarea ghioșată pozitivă și negativă: modelul nu cuprinde culorile primare (CMGN), conține un model complex din minimum două culori speciale și include microcaractere;

elemente optice variabile care să asigure o protecție adecvată împotriva copierii și falsificării fotografiei;

în zona fotografiei, modelul de siguranță din fundal și fotografia se suprapun cel puțin pe marginea fotografiei (model care se estompează).

(b)

În plus, materialul folosit pentru permisele de conducere este protejat împotriva falsificării prin folosirea a cel puțin trei dintre următoarele tehnici (elemente de siguranță suplimentare):

cerneluri iridiscente;

cerneluri termocrome;

holograme personalizate;

imagini laser variabile;

caractere, simboluri sau modele tactile.

Tehnicile utilizate trebuie să permită autorităților competente să verifice valabilitatea cardului fără ajutorul niciunui echipament special.

Măsurile netehnice pentru prevenirea falsificării trebuie să fie legate de monitorizarea sistemului de management al siguranței creat de întreprinderile feroviare și de gestionarii de infrastructură în conformitate cu punctul 2 litera (j) din anexa III la Directiva 2004/49/CE.

3.   FORMATUL PERMISULUI DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Permisul de mecanic de locomotivă respectă modelul comunitar, culorile de referință (albastru reflex Pantone și galben Pantone) și grafica prevăzute în apendice.

Agenția furnizează o variantă electronică a formatului grafic de înaltă definiție care trebuie să includă caracterele open-type (Myriad Pro și Minion Pro, disponibile în toate alfabetele limbilor UE) și dimensiunile care urmează să fie utilizate pentru caractere.

Permisul de mecanic de locomotivă prezintă informații față-verso.

Fața conține:

(a)

cuvintele „Permis de mecanic de locomotivă” tipărite cu caractere mari în limba sau limbile statului membru care eliberează permisul;

(b)

numele statului membru care eliberează permisul;

(c)

indicativul statului membru care eliberează permisul, pe baza codului alfa-2 prevăzut în standardul ISO 3166, tipărit cu alb într-un dreptunghi albastru și înconjurat de 12 stele galbene.

Indicativele sunt următoarele:

[(*) CH și NO apar cu titlu informativ]

AT

:

Austria

BE

:

Belgia

BG

:

Bulgaria

CY

:

Cipru (1)

CZ

:

Republica Cehă

DK

:

Danemarca

EE

:

Estonia

FI

:

Finlanda

FR

:

Franța

DE

:

Germania

EL

:

Grecia

HU

:

Ungaria

IS

:

Islanda

IE

:

Irlanda

IT

:

Italia

LV

:

Letonia

LI

:

Liechtenstein

LT

:

Lituania

LU

:

Luxemburg

MA

:

Malta (1)

[NO]:

:

[Norvegia] *

NL

:

Țările de Jos

PL

:

Polonia

PT

:

Portugalia

RO

:

România

SK

:

Republica Slovacă

SI

:

Slovenia

ES

:

Spania

SE

:

Suedia

[CH:]

:

[Elveția] *

UK

:

Regatul Unit

(d)

informații specifice permisului eliberat, care trebuie numerotate după cum urmează:

1.

numele titularului. Numele trebuie să corespundă celui (celor) înscris(e) în pașaport/cartea națională de identitate/alt document recunoscut care atestă identitatea;

2.

prenumele titularului. Prenumele trebuie să corespundă celui (celor) înscris(e) în pașaport/cartea națională de identitate/alt document recunoscut care atestă identitatea;

3.

data și locul nașterii titularului;

4a

data eliberării permisului;

4b

data expirării permisului;

4c

numele autorității emitente;

4d

numărul de identificare atribuit angajatului de către angajator (facultativ);

5.

numărul permisului care oferă acces la datele din registrul național se bazează pe numărul european de identificare (NEI), conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei (2).

Codul NEI format din două cifre pentru tipul documentului trebuie să fie după cum urmează:

71 până la numărul de ordine 9 999;

în cazul în care se eliberează mai mult de 9 999 de permise pe an:

72 dacă numărul de ordine este cuprins între 10 000 și 19 999;

în cazul în care se eliberează mai mult de 19 999 de permise pe an:

73 dacă numărul de ordine este cuprins între 20 000 și 29 999;

6.

o fotografie a titularului;

7.

semnătura titularului.

Versoul conține:

8.

domiciliul permanent sau adresa poștală a titularului (facultativ), înscrise în spațiul identificat cu numărul 8;

9.

informații suplimentare (identificate drept căsuțele „9a”) sau restricții medicale (identificate drept căsuțele „9b”) privind utilizarea, impuse de o autoritate competentă. Restricțiile medicale sunt înscrise sub formă de cod.

9a

Informațiile suplimentare se înscriu în căsuțele identificate cu numărul 9a în următoarea ordine:

a.1

limba maternă (limbile materne) a (ale) mecanicului de locomotivă, conform clasificării utilizate în statul membru;

a.2

spațiu rezervat înregistrării de către statul membru care eliberează permisul a informațiilor necesare în temeiul legislației naționale.

9b

Restricția medicală figurează în căsuțele identificate cu numărul 9b. Codurile „b.1” și „b.2” vor constitui codurile comunitare armonizate pentru restricțiile medicale:

b.1

utilizarea obligatorie a ochelarilor/lentilelor de contact;

b.2

utilizarea obligatorie a protezei auditive/dispozitivului ajutător pentru comunicare.

Codul aplicabil se înscrie în una dintre căsuțe, căsuțele nefolosite fiind anulate.

În plus, cuvintele „Model al Comunităților Europene” în limba sau limbile statului membru emitent al permisului și cuvintele „Permis de mecanic de locomotivă” în celelalte limbi comunitare se tipăresc după cum urmează:

Bulgară:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

Cehă:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Daneză:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

Olandeză:

VERGUNNING MACHINIST (Țările de Jos)

VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgia)

Engleză:

TRAIN DRIVING LICENCE

Estonă:

VEDURIJUHILUBA

Finlandeză:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

Franceză:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgia, Franța, Luxemburg)

Germană:

EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgia, Germania)

FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Austria)

Greacă:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

Maghiară:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

Irlandeză:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

Italiană:

PATENTE DEL MACCHINISTA

Letonă:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

Lituaniană:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

Malteză:

LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[Norvegiană]:

[FØRERBEVIS] * (cu titlu informativ)

Polonă:

LICENCJA MASZYNISTY]

Portugheză:

CARTA DE MAQUINISTA

Română:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Slovacă:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

Slovenă:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

Spaniolă:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

Suedeză:

FÖRARBEVIS

4.   STATUTUL ŞI NUMEROTAREA PERMISULUI DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Numărul este atribuit de autoritatea competentă sau de organismul delegat, la eliberarea permisului de mecanic de locomotivă. Numărul se păstrează în cazul reînnoirii, al modificării, al actualizării sau al eliberării unui duplicat.

La reînnoirea permisului, după zece ani, pe acesta trebuie să figureze o fotografie nouă și o nouă dată de expirare.

Permisul se actualizează în cazul în care apar modificări în ceea ce privește datele facultative, precum modificarea adresei sau a numărului de identificare al angajatului.

Permisul se modifică atunci când este necesară înscrierea unei restricții medicale în timpul perioadei de valabilitate. Codul sau codurile noi se adaugă conform procedurii stabilite în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE.

Autoritatea competentă actualizează permisul respectând procedura și termenul stabilite în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE. Întreprinderile feroviare sau gestionarii de infrastructură care angajează sau contractează mecanici de locomotivă pun în aplicare fără întârziere orice decizie luată pe baza rezultatului controalelor medicale.

Orice modificare a statutului permisului de mecanic de locomotivă se înregistrează în registrul național de evidență a permiselor de mecanici de locomotivă.

5.   PREVENIREA UTILIZĂRII CARDURILOR NEVALABILE

Dacă informațiile înscrise pe permis se deteriorează, titularul trebuie să returneze imediat cardul autorității emitente pentru ca acesta să poată fi înlocuit, iar cardul nevalabil să poată fi distrus.

Aceeași procedură se aplică în cazul unui card pierdut, înlocuit cu unul nou și apoi regăsit.

6.   MODELUL COMUNITAR DE PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Image


(1)  Obligațiile privind transpunerea și aplicarea prezentei directive nu se aplică Ciprului și Maltei atât timp cât pe teritoriul acestora nu există un sistem feroviar [articolul 36 alineatul (3) din Directiva 2007/59/CE].

(2)  JO L 153, 14.6.2007, p. 9.


ANEXA II

MODELUL COMUNITAR DE CERTIFICAT COMPLEMENTAR

1.   CUPRINS

Întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură eliberează certificate complementare care trebuie purtate în timpul orelor de serviciu de către mecanicii de locomotivă pe care îi angajează sau pe care îi utilizează în temeiul unui acord contractual, în conformitate cu articolul 29 din Directiva 2007/59/CE.

Procedura de eliberare și actualizare a certificatelor complementare, stabilită în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2007/59/CE, precizează limba (limbile) în care se eliberează aceste certificate.

Certificatele complementare conțin următoarele informații:

o trimitere la numărul permisului;

numele titularului. Statele membre pot include toate numele recunoscute, însă trebuie să se acorde prioritate numelui de familie principal, iar numele enumerate trebuie să fie aceleași cu numele care figurează în permis;

prenumele titularului. Statele membre pot include toate prenumele pe care le recunosc, însă prenumele enumerate trebuie să fie aceleași cu prenumele care figurează în permis;

numărul de identificare atribuit de angajator (opțional);

data eliberării și expirării certificatului complementar. Perioada de valabilitate a certificatului complementar este stabilită de întreprinderile feroviare/gestionarii de infrastructură care angajează sau contractează mecanici de locomotivă și este transpusă în procedura care trebuie publicată de întreprinderile feroviare/gestionarii de infrastructură în conformitate cu articolul 15. Dacă certificatul este valabil pe o perioadă nedeterminată, data expirării se anulează;

date privind organizația emitentă. Certificatul complementar poate fi eliberat de către un departament central sau regional al întreprinderii feroviare/gestionarului de infrastructură, desemnat conform procedurii stabilite în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2007/59/CE;

acestea pot include un număr intern dat de respectiva societate în scopuri administrative.

Informațiile următoare trebuie numerotate după cum se descrie mai jos.

1.1.   Date privind angajatorul

Informațiile privind societatea care angajează sau contractează respectivul mecanic de locomotivă cuprind:

numele societății și, dacă este relevant, punctul de lucru (de exemplu, depoul la care este repartizat respectivul mecanic de locomotivă);

categoria entității care angajează sau contractează mecanicul de locomotivă: „întreprindere feroviară” sau „gestionar de infrastructură”;

adresa poștală: strada, codul poștal, localitatea și țara;

numărul personal de identificare a mecanicului de locomotivă în cadrul societății respective. Aceasta este o informație facultativă.

1.2.   Date privind titularul

Trebuie înscrise următoarele date privind titularul:

locul nașterii (localitatea și țara);

data nașterii;

naționalitatea mecanicului de locomotivă;

adresa poștală (strada, codul poștal, localitatea și țara). Aceasta este o informație facultativă.

1.3.   Categorii de conducere

Categoriile și tipurile de conducere pentru care este autorizat mecanicul de locomotivă se prezintă după cum urmează.

Categoria A

Întreprinderile feroviare/gestionarii de infrastructură pot utiliza „A” drept categorie globală care cuprinde toate activitățile din categoria A: locomotive de manevră, trenuri pentru lucrări, vehicule pentru întreținerea liniilor și orice alte locomotive atunci când sunt folosite pentru manevre.

Alternativ, întreprinderile feroviare/gestionarii de infrastructură pot limita domeniul de aplicare al certificatului la unul sau mai multe dintre tipurile următoare:

A1

=

atunci când este limitat la locomotive de manevră;

A2

=

atunci când este limitat la trenuri pentru lucrări;

A3

=

atunci când este limitat la vehicule pentru întreținerea liniilor;

A4

=

atunci când este limitat la orice alte locomotive folosite pentru manevre;

A5

=

altul, dacă autorizația se acordă pentru servicii sau material rulant neincluse în categoriile precedente. Acest lucru se indică în spațiul special prevăzut în acest sens.

Categoria B

Întreprinderile feroviare/gestionarii de infrastructură pot utiliza „B” drept categorie globală care cuprinde transportul de pasageri și mărfuri.

Alternativ, întreprinderile feroviare/gestionarii de infrastructură pot limita domeniul de aplicare al certificatului la unul sau mai multe dintre tipurile următoare:

B1

=

atunci când este limitat la transportul de pasageri;

B2

=

atunci când este limitat la transportul de mărfuri.

Categoria de conducere pentru care este autorizat titularul se indică prin completarea căsuței corespunzătoare, în cazul în care se alege o categorie globală, sau prin completarea căsuțelor corespunzătoare, în cazul în care se aleg una sau mai multe subcategorii. Căsuțele care nu sunt necesare trebuie anulate.

Exemple:

A

Image

=

Categoria globală A. Nu se folosește nicio subcategorie

A

Image

=

Categoria A, subcategoria 1

(autorizație de a conduce numai locomotive de manevră)

A

Image

=

Categoria A, subcategoriile 2 și 3

(autorizație de a conduce numai trenuri pentru lucrări și vehicule pentru întreținerea liniilor)

A

Image

=

Categoria A, subcategoria 5

(autorizație pentru servicii sau material rulant neincluse în subcategoriile A1-A4. A se indica în căsuța „Observații”)

B

Image

=

Categoria globală B. Nu se folosește nicio subcategorie

B

Image

=

Categoria B, subcategoria 2

(autorizație de a conduce trenuri de marfă)

Întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură se asigură că alegerea subcategoriilor nu afectează cerințele prevăzute în anexele V și VI la Directiva 2007/59/CE.

1.4.   Informații suplimentare

Această parte este rezervată informațiilor suplimentare care pot fi necesare în temeiul legislației naționale aplicabile sau al procedurilor interne ale societății în cauză.

1.5.   Date privind competențele lingvistice

Aici se introduce lista tuturor limbilor, altele decât limba maternă, care sunt necesare pentru exploatarea infrastructurilor relevante, sunt cunoscute de către mecanicii de locomotivă și îndeplinesc cerințele din anexa VI la Directiva 2007/59/CE.

1.6.   Restricții

Această parte prezintă restricțiile legate de calitățile și aptitudinile mecanicului de locomotivă în raport cu conținutul certificatului complementar (de exemplu, condus permis numai pe lumina zilei).

Dacă restricțiile se referă la materialul rulant (de exemplu, restricții de viteză la conducerea anumitor tipuri de locomotive) și/sau la infrastructură, se furnizează informații în format text în căsuța „Observații” din dreptul materialului rulant și/sau infrastructurii corespunzătoare.

1.7.   Date privind materialul rulant

Această parte enumeră tipurile de material rulant pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să le conducă, în urma unei evaluări a competențelor enumerate în anexa V la Directiva 2007/59/CE.

Datele se înscriu în următoarele căsuțe:

o căsuță pentru data de la care este valabilă competența corespunzătoare;

o căsuță pentru fiecare tip de material rulant;

o căsuță cu spațiu pentru observații (acestea pot fi reprezentate de o ștampilă pentru confirmarea competențelor dobândite, data până la care este valabilă respectiva competență sau alte informații pertinente, după cum se menționează la punctul 1.6 anterior).

1.8.   Date privind infrastructura

Această parte enumeră infrastructura pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă în urma unei evaluări a competențelor enumerate la punctele 1-7 din anexa VI la Directiva 2007/59/CE.

Datele se înscriu în următoarele căsuțe:

o căsuță pentru data de la care este valabilă competența corespunzătoare;

o căsuță pentru delimitarea infrastructurii pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă;

o căsuță cu spațiu pentru observații (acestea pot fi reprezentate de o ștampilă pentru confirmarea competențelor dobândite, data până la care este valabilă respectiva competență sau alte informații pertinente, după cum se menționează la punctul 1.6 anterior).

Delimitarea infrastructurii pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă este prezentată în procedura de eliberare și actualizare a certificatului complementar stabilită de întreprinderea feroviară. Pentru fiecare tronson de infrastructură pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă se adaugă informațiile sau restricțiile relevante.

2.   CARACTERISTICILE FIZICE ALE CERTIFICATULUI COMPLEMENTAR

Modelul comunitar de certificat complementar este un document pliabil, cu dimensiunea de 10 cm × 21 cm (atunci când este desfășurat), împărțit în trei pagini pe față și trei pe verso.

Coperta 1 conține următoarele informații:

numele și prenumele titularului;

numărul permisului;

data eliberării și expirării certificatului complementar;

date privind entitatea emitentă însoțite de ștampilă. Acestea pot include un număr intern dat de respectiva societate în scopuri administrative.

Coperta 2 conține date cu privire la angajator/entitatea contractantă și date suplimentare cu privire la titular, numerotate după cum urmează:

1.

date privind angajatorul sau entitatea contractantă;

2.

date privind mecanicul de locomotivă (titularul certificatului complementar).

Coperta 3 conține:

3.

categorii de conducere;

4.

informații suplimentare;

5.

competențe lingvistice;

6.

restricții.

Paginile interioare conțin tipurile de material rulant pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să le conducă (tipurile, data evaluării inițiale) și lista infrastructurilor pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă.

Se pot adăuga pagini interioare suplimentare pentru a include informații care depășesc spațiul disponibil.

Certificatul complementar respectă modelul prezentat în secțiunea 4.

3.   MĂSURI DE PREVENIRE A FALSIFICĂRII

Pentru certificatele complementare se utilizează următoarele două tipuri de măsuri de prevenire a falsificării:

Măsuri tehnice (cele mai obișnuite fiind logoul societății, textura hârtiei și cerneala permanentă, afișarea unui număr de înregistrare intern și a unei ștampile). Toate actualizările trebuie confirmate prin datarea și ștampilarea documentului și trebuie să corespundă informațiilor din registru.

Proceduri de monitorizare a sistemului de management al siguranței, pentru a verifica dacă informațiile din certificatul complementar sunt valabile și nu au fost modificate, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE.

Toate aceste informații trebuie incluse în dispozițiile privind eliberarea și actualizarea certificatelor complementare, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2007/59/CE.

4.   MODELUL COMUNITAR DE CERTIFICAT COMPLEMENTAR

Image

Image


ANEXA III

MODELUL COMUNITAR DE COPIE CERTIFICATĂ A CERTIFICATULUI COMPLEMENTAR

1.   COPIA CERTIFICATĂ A CERTIFICATULUI COMPLEMENTAR

Întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură eliberează mecanicului de locomotivă, fie la cerere, fie la părăsirea locului de muncă, o copie certificată a certificatului complementar. Modelul comunitar de copie certificată a certificatului complementar este prezentat în secțiunea 4 a prezentei anexe.

Procedura de eliberare a certificatelor complementare, stabilită în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2007/59/CE, precizează limba (limbile) în care se eliberează aceste certificate.

2.   CARACTERISTICILE FIZICE ALE COPIEI CERTIFICATE A CERTIFICATULUI COMPLEMENTAR

Modelul comunitar de copie certificată a certificatului complementar este în format A4, prezintă informațiile numerotate ca în anexa II secțiunea 1 și conține data la care mecanicul de locomotivă a încetat să conducă trenuri pentru întreprinderea feroviară/gestionarul de infrastructură în cauză, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și articolul 17 din Directiva 2007/59/CE.

Deținerea unei copii certificate a certificatului complementar are scopul de a furniza informații despre competențele dobândite de mecanicul de locomotivă și nu reprezintă o autorizație de a conduce.

Modelul are dimensiunea unei pagini A4 și se limitează la o pagină. Totuși, având în vedere posibilitatea ca informațiile să necesite căsuțe mai mari de un rând, copia certificată finală poate să aibă mai mult de o pagină.

3.   MĂSURI DE PREVENIRE A FALSIFICĂRII

Măsurile de prevenire a falsificării în cazul copiilor certificate ale certificatelor complementare sunt identice cu cele pentru certificatele complementare, descrise în anexa II secțiunea 3.

4.   MODELUL COMUNITAR DE COPIE CERTIFICATĂ A CERTIFICATULUI COMPLEMENTAR

Image

Image


ANEXA IV

FORMULARUL ARMONIZAT DE CERERE DE PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

1.   OBSERVAŢII GENERALE

Autoritățile competente pot utiliza următorul format armonizat pentru a culege informații în vederea eliberării unui permis de mecanic de locomotivă nou, reînnoit, modificat sau actualizat sau în vederea eliberării unui duplicat al acestuia. În plus, acestea pot pune la dispoziția utilizatorului formularului explicațiile și instrucțiunile necesare prezentate în continuare.

Conținutul formularului de cerere

Formularul armonizat de cerere cuprinde următoarele părți:

(a)

Formularul de cerere de permis, de completat atunci când un solicitant sau o entitate care acționează în numele acestuia solicită un permis de mecanic de locomotivă nou, actualizat, modificat, reînnoit sau un duplicat al acestuia. Formularul armonizat de cerere este prezentat în secțiunea 3.

(b)

O declarație cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. Necesitatea protejării datelor cu caracter personal trebuie să se reflecte în procedura de obținere a permisului. În secțiunea 4 este prezentat un exemplu de declarație cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. Statele membre îl pot adapta cerințelor naționale proprii în temeiul Directivei 95/46/CE (1).

(c)

Lista documentelor anexate, de folosit ca listă de verificare pentru certificatele sau orice alte documente puse la dispoziție care oferă informații despre cerințele inițiale privind depunerea unei cereri de permis sau despre cerințele obligatorii privind reînnoirea. Aceasta este prezentată în secțiunea 5.

(d)

Indicații cu privire la formularul de cerere pentru solicitanți și pentru autoritățile competente. Acestea sunt prezentate în secțiunea 5.

2.   FORMULARUL ARMONIZAT DE CERERE

Image

Image

3.   EXEMPLE DE DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1.   Exemplu de adaptat în funcție de legislația națională aplicabilă în temeiul Directivei 95/46/CE

Orice date cu caracter personal, prelucrate în scopul acordării de permise de mecanici de locomotivă și în vederea îndeplinirii cerințelor Directivei 2007/59/CE privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar, se prelucrează în conformitate cu [legislația națională de implementare a Directivei 95/46/CE] privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aceste date se prelucrează numai în scopurile menționate mai sus și în vederea gestionării registrului de către entitatea care are rolul de a ține registrul. Persoana vizată are dreptul de a accesa datele sale cu caracter personal și de a obține corectarea acelor date care sunt inexacte sau incomplete.

Pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor sale cu caracter personal, persoana vizată se adresează entității care are rolul de operator:

(aici trebuie enumerate numele operatorului sau operatorilor responsabili de datele cu caracter personal în cadrul autorității competente/entității delegate)

În funcție de accesul de care dispune în scopuri pertinente, persoana vizată are dreptul de a recurge în orice moment la Controlorul pentru protecția datelor:

(aici trebuie să figureze numele Controlorului pentru protecția datelor din cadrul autorității competente/entității delegate)

***

3.2.   Autorizație de prelucrare a datelor cu caracter personal (exemplu)

Persoana vizată a fost informată cu privire la scopul și procedura prelucrării datelor cu caracter personal și autorizează prelucrarea datelor cu caracter personal legate de eliberarea permiselor de mecanici de locomotivă, precum și înregistrarea acestora în registrul național de evidență a permiselor de mecanici de locomotivă în conformitate cu Directiva 2007/59/CE.

Data

Semnătura solicitantului

***

4.   LISTA DOCUMENTELOR CARE TREBUIE ANEXATE FORMULARULUI DE CERERE DE PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

DOCUMENTE PREZENTATE LA DEPUNEREA UNEI CERERI DE

Data sosirii


1.   PERMIS NOU

1.1.

Formularul de cerere semnat

 

1.2.

Autorizația de prelucrare a datelor cu caracter personal (Directiva 95/46/CE)

 

1.3.

Dovada ultimului ciclu de învățământ absolvit

 

1.4.

Adeverință de stare fizică satisfăcătoare

 

1.5.

Adeverință de stare psihologică corespunzătoare din punct de vedere profesional

 

1.6.

Certificat de competență profesională generală

 

1.7.

Copie după pașaport/cartea națională de identitate/alt document recunoscut care atestă identitatea

 


 2.   ACTUALIZARE

2.1.

Permis curent

 

2.2.

Justificarea modificării în vederea actualizării datelor

 

2.3.

 


 3.   MODIFICARE

3.1.

Permis curent

 

3.2.

Adeverință de stare fizică satisfăcătoare

 

3.3.

Justificarea modificării în vederea corectării datelor

 


 4.   DUPLICAT

4.1.

Declarație cu privire la motivul pentru care se solicită un duplicat (distrus/furat/declarat pierdut/date deteriorate)

 

4.2.

Permisul, numai în cazul în care se solicită un duplicat deoarece permisul s-a deteriorat/uzat

 


 5.   REÎNNOIRE

5.1.

Adeverință de stare fizică satisfăcătoare

 

5.2.

Copie după ultimul permis

 

5.3.

Dovada menținerii competențelor (după caz)

 


Numărul de înregistrare intern

Data completării cererii

SPAȚIU REZERVAT PENTRU ȘTAMPILA BIROULUI/AUTORITĂȚII SOLICITATE

 

 

5.   INDICAȚII CU PRIVIRE LA FORMULARUL DE CERERE

Observații generale

(a)

Prezentul formular de cerere trebuie încorporat în procedura de solicitare a unui permis stabilită de statele membre. Modelul armonizat se bazează pe cerințele prevăzute în Directiva 2007/59/CE (denumită în continuare „directiva”).

Prezenta cerere trebuie să fie însoțită de documente specifice care demonstrează că solicitantul îndeplinește cerințele enumerate la articolul 11 din Directiva 2007/59/CE.

(b)

Prezentul formular de cerere se eliberează în toate limbile Comunității Europene, sistemul de numerotare păstrându-se neschimbat, indiferent de limbă.

(c)

Datele trebuie furnizate în formatul indicat în continuare pentru a corespunde formatului datelor din registru. Ori de câte ori este posibil, datele trebuie să apară în formatul AAAA-LL-ZZ, conform standardului ISO 8601:2004 „Elemente de date și formate de schimb de date – Schimb de informații – Redarea datelor și a orelor”.

(d)

Atunci când culegerea de date este facultativă în temeiul directivei și nu se culege un termen, căsuța corespunzătoare trebuie completată cu cuvintele „nu se aplică”.

(e)

Pot fi necesare informații suplimentare în temeiul legislației naționale pentru verificarea datelor de identificare personală. Orice date suplimentare solicitate de autoritățile competente se adaugă la sfârșitul cerințelor armonizate. Câmpurile numerotate 2.24, 2.25, 2.26 pun la dispoziție spațiu pentru includerea cerințelor specifice; numărul acestora este limitat totuși la ceea ce este strict necesar, pentru a nu submina obiectivul de a dispune de un document armonizat.

1.   Prima secțiune se referă la organizația emitentă

1.1.   De personalizat de către organizația emitentă (autoritățile naționale de siguranță, întreprinderile feroviare sau alte entități contractante).

1.2.   Completați cu informații despre organizația emitentă.

2.   A doua secțiune se referă la statutul permisului

2.1.   Bifați una dintre următoarele patru căsuțe pentru a declara motivul care stă la baza cererii.

2.2.   Bifați această căsuță dacă depuneți cererea pentru un permis nou, caz în care trebuie furnizate documentele enumerate în secțiunea 4.1.

2.3.   Bifați această căsuță dacă depuneți cererea pentru actualizarea sau modificarea permisului și indicați motivul pentru actualizare sau modificare în câmpul prevăzut pentru text.

Actualizare: actualizarea permisului poate fi necesară, de exemplu, dacă se modifică unul dintre elementele facultative, precum adresa personală a mecanicului de locomotivă sau numărul de identificare al angajatului.

Modificare: modificarea permisului poate fi necesară dacă trebuie modificată una dintre informațiile suplimentare sau o restricție în urma unui control medical ori dacă într-un câmp există o greșeală care trebuie corectată.

2.4.   Bifați această căsuță dacă depuneți cerere pentru reînnoirea permisului. Permisul trebuie reînnoit la fiecare zece ani, când trebuie furnizată o fotografie nouă.

2.5.   Bifați această căsuță dacă depuneți cererea pentru un duplicat al permisului și indicați motivul cererii în câmpul prevăzut pentru text (de exemplu, pierdere, furt sau distrugere accidentală). Autoritatea competentă trebuie să verifice dacă permisul pentru care se solicită un duplicat este încă valabil și nu a fost suspendat sau retras.

2.6.   La prima eliberare a unui permis se atribuie un număr european de identificare. Dacă depuneți cererea pentru primul permis, această căsuță se lasă goală.

Completați cu numărul NEI dacă depuneți cererea pentru ca permisul să fie modificat, actualizat, reînnoit sau înlocuit (eliberarea unui duplicat).

2.7.   Completați acest câmp dacă depuneți cererea pentru ca permisul să fie modificat, actualizat, reînnoit sau înlocuit (eliberarea unui duplicat).

2.8.   Trebuie să precizați dacă cererea este depusă de solicitant sau de o altă entitate în numele acestuia. Această informație poate fi utilizată pentru trasabilitatea cererii și, dacă este necesar, pentru a contacta un mecanic a cărui adresă poștală nu mai este valabilă.

2.9.   Bifați această căsuță dacă cererea este depusă de solicitant.

2.10.   Bifați această căsuță dacă cererea este depusă de o altă entitate.

2.11.   Completați această secțiune (2.11-2.13) dacă cererea este depusă de o entitate în numele solicitantului și indicați denumirea entității care depune cererea.

2.12.   Indicați statutul entității care depune cererea (angajator/entitate contractantă/altul). Această informație permite înregistrarea verificărilor privind formarea profesională continuă realizate, de exemplu, în cadrul sistemului de management al siguranței al întreprinderilor feroviare sau al gestionarilor de infrastructură.

2.13.   Indicați adresa poștală a entității care depune cererea, în următoarea ordine:

Strada/Numărul (dacă este cazul)

Codul poștal/Localitatea

Țara

2.14.   Indicați detaliile personale ale solicitantului în secțiunea următoare (2.15-2.23). Completarea câmpurilor 2.21 și 2.22 este facultativă.

2.15.   Aici indicați numele (de familie) exact așa cum este (sunt) înscris(e) în pașaportul sau cartea națională de identitate a solicitantului sau în alt document recunoscut care atestă identitatea acestuia.

2.16.   Indicați prenumele solicitantului exact așa cum este (sunt) înscris(e) în pașaportul sau cartea națională de identitate a solicitantului sau în alt document recunoscut care atestă identitatea acestuia

2.17.   Bifați căsuța corespunzătoare sexului solicitantului.

2.18.   Aici indicați data nașterii solicitantului.

2.19.   Indicați locul nașterii solicitantului (orașul sau satul), după cum urmează:

indicativul (două caractere) țării (a se vedea anexa I secțiunea 3) – codul poștal – locul.

Indicați:

naționalitatea sau țara de origine a solicitantului, în funcție de cerințele legislative naționale pentru această informație;

limba maternă a solicitantului.

2.20.   Indicați numărul de identificare atribuit angajatului de către angajator (această informație este facultativă în temeiul Directivei 2007/59/CE)

2.21.   Indicați adresa poștală la care trebuie trimis permisul (adresa declarată de solicitant sau de entitatea care depune cererea în numele acestuia), în următoarea ordine (dacă este diferită de cea indicată în câmpul 2.13 sau în câmpul 2.22):

Strada/Numărul (dacă este cazul)

Codul poștal/Localitatea

Țara

Aceste informații sunt importante deoarece permit autorității competente să ceară mecanicului sau entității care depune cererea în numele acestuia clarificări cu privire la documentele sau informațiile furnizate.

2.22.   Adresa permanentă a solicitantului, care poate fi înscrisă pe permis (această informație este facultativă în temeiul Directivei 2007/59/CE), în următoarea ordine:

Strada/Numărul (dacă este cazul)

Codul poștal/Localitatea

Țara

Se pot adăuga câmpuri suplimentare pentru mai multe informații, precum numărul de telefon sau adresa de e-mail.

2.23.   Adăugați o fotografie a solicitantului, de preferat una digitală (format preferat: jpeg; .bmp; .tiff) care permite o rezoluție bună la dimensiuni mici. În cazul cererilor de reînnoire, fotografia trebuie actualizată.

Deși cerințele naționale privind dimensiunile fotografiilor pentru documentele oficiale pot fi diferite, există specificații privind calitatea fotografiilor portret, menționate în politicile UE, în apendicele 11 la secțiunea IV din documentul OACI nr. 9303 „Documente de călătorie care pot fi citite automat” (ed. 2006). Acesta conține indicații detaliate, care pot fi rezumate după cum urmează:

fotografia trebuie să cuprindă chipul întreg, din față, cu ochii deschiși;

fotografia trebuie să cuprindă întreg capul, din creștet până la umeri;

fotografia trebuie să fie făcută pe un fundal alb simplu sau de diferite nuanțe de alb;

trebuie să se evite prezența umbrelor pe chip sau pe fundal;

chipul din fotografie trebuie să aibă o expresie naturală (gura închisă);

chipul din fotografie nu trebuie să fie acoperit cu ochelari de soare cu lentile colorate sau ochelari de vedere cu rama groasă, iar în lentile nu trebuie să se reflecte lumină;

persoana fotografiată nu trebuie să poarte niciun tip de pălărie, cu excepția celor admise de autoritățile de stat;

contrastul și lumina din fotografie trebuie să fie normale.

2.24. 2.25. 2.26.   (spațiu rezervat pentru datele suplimentare colectate în temeiul legislației naționale)

Aceste spații sunt rezervate înregistrării de către statul membru care eliberează permisul a oricăror informații necesare în temeiul legislației naționale (de exemplu, aici se pot indica numerele personale de identificare în temeiul legislației naționale: acestea sunt valabile numai în țara în care se eliberează permisul).

2.27.   Solicitanții trebuie să prezinte o declarație semnată, fie pe suport de hârtie, fie sub formă electronică, care să ateste că informațiile furnizate de candidat/mecanicul de locomotivă sunt adevărate. Declarația trebuie să facă obiectul legislației cu privire la falsul în declarații din statul în care este întocmită. Prin urmare, declarația poate fi adaptată legislației naționale pentru a îndeplini cerințele juridice în ceea ce privește consecințele declarațiilor false, ale falsificării documentelor, ale fraudei etc.

2.28.   Indicați data la care a fost semnată declarația.

2.29.   Adăugați aici semnătura solicitantului, sub formă de original, copie sau în conformitate cu Directiva 1999/93/CE (2).

2.30.   Autoritatea competentă poate adăuga un număr de înregistrare intern al dosarului (numărul din registrul de intrare a corespondenței, de exemplu).

2.31.   Aici se adaugă data primirii formularului de cerere, pentru a verifica dacă permisul este eliberat în termenul prevăzut la articolul 14 alineatul (4) din Directiva 2007/59/CE.

2.32.   Acest spațiu este rezervat autorității destinatare (pentru o ștampilă sau pentru orice indicație necesară pentru clasificare, de exemplu).

3.   Protecția datelor cu caracter personal

3.1.   Autoritățile competente trebuie să asigure că registrele prevăzute la articolul 22 din Directiva 2007/59/CE sunt conforme cu Directiva 95/46/CE privind protecția datelor cu caracter personal (3). Aceasta se limitează strict la datele furnizate în formularul de cerere care trebuie să figureze în permis.

3.2.   Protecția datelor prevăzută la punctul 3.1 al prezentei anexe și autorizația care trebuie semnată de solicitant de la punctul 3.2 sunt simple exemple de soluții posibile. Prin urmare, acestea trebuie adaptate la legislația națională de implementare a Directivei 95/46/CE privind protecția datelor cu caracter personal.

Semnătura solicitantului poate fi înlocuită cu o modalitate tehnică de obținere a autorizației de prelucrare a datelor cu caracter personal.

4.   Această secțiune se referă la furnizarea de documente doveditoare ale informațiilor privind statutul posibil al permisului

4.1.   Pentru obținerea unui permis nou, bifați căsuța 1 de la punctul 4 (lista documentelor anexate) și furnizați documentele enumerate la punctele 1.1-1.6 [a se vedea articolul 14 alineatul (4) din directivă].

[1.2] A se furniza autorizația de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația națională de implementare a Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

[1.3] Cerințele referitoare la educație sunt definite la articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE.

[1.4] Cerințele referitoare la starea fizică sunt definite la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2007/59/CE.

[1.5] Cerințele referitoare la starea psihologică sunt definite la articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2007/59/CE.

[1.6] Cerințele referitoare la competența profesională generală sunt definite la articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2007/59/CE.

4.2.   Pentru actualizarea permisului, se bifează căsuța 2 de la punctul 4 și se furnizează documentele enumerate la punctele 2.1, 2.2 sau 2.3.

4.3.   Pentru modificarea permisului, se bifează căsuța 3 de la punctul 4 și se furnizează documentele enumerate la punctele 3.1-3.2 sau 3.3.

4.4.   Pentru obținerea unui duplicat al permisului, se bifează căsuța 4 și se furnizează documentele enumerate la punctele 4.1-4.2.

4.5.   Pentru reînnoirea permisului, se bifează căsuța 4.5 și se furnizează documentele enumerate la punctele 5.1-5.3.

[5.3] Dovada menținerii competențelor privește mecanicii de locomotivă care nu pot fi incluși într-un sistem de management al siguranței al unei întreprinderi feroviare sau al unui gestionar de infrastructură sau într-un program de menținere a competențelor organizat sau recunoscut de autoritățile competente.

Se pot adăuga căsuțe suplimentare. Acestea nu fac însă parte din formatul armonizat.


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 13, 19.1.2000, p. 12.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).