ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.348.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 348

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
29 decembrie 2009


Cuprins

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

Pagina

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

 

2009/1010/JAI

 

*

Decizia Consiliului de administrație al Europol din 4 iunie 2009 privind condițiile de prelucrare a datelor în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Decizia Europol

1

 

 

2009/1011/JAI

 

*

Decizia Consiliului de administrație al Europol din 4 iunie 2009 de stabilire a normelor privind selecția, prelungirea mandatului și demiterea directorului și a directorilor adjuncți ai Europol

3

 

 

V   Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

 

*

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1295/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009 de ajustare, începând de la 1 iulie 2009, a ratei contribuției la sistemul de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii Europene

9

 

*

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009 de ajustare, începând cu 1 iulie 2009, a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți

10

 

*

Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC

16

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

 

 

2009/1013/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 22 decembrie 2009 de autorizare a Republicii Austria în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

21

 

 

2009/1014/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de numire a unor membri și a unor supleanți în cadrul Comitetului Regiunilorpentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015

22

 

 

2009/1015/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a părții I din anexa 3 la Instrucțiunile consulare comune în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au obligația de a deține viză de tranzit aeroportuar

51

 

 

2009/1016/UE

 

*

Decizia a Consiliului din 22 decembrie 2009 de abrogare a Deciziei 2009/473/CE a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea

53

 

 

2009/1017/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 privind acordarea de ajutor de stat de către autoritățile din Republica Ungară pentru achiziționarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013

55

 

 

2009/1018/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2009/29)

57

 

 

2009/1019/UE

 

*

Recomandarea Consiliului din 22 decembrie 2009 privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere ( 1 )

71

 

 

2009/1020/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 21 decembrie 2009 privind punerea în aplicare în condiții de siguranță a utilizării combustibililor cu un conținut redus de sulf de către navele aflate la dană în porturile comunitare ( 1 )

73

 

 

2009/1021/UE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 14 decembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2009/28)

75

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/1


DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL EUROPOL

din 4 iunie 2009

privind condițiile de prelucrare a datelor în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Decizia Europol

(2009/1010/JAI)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL EUROPOL,

având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (EUROPOL) (1) (numită în continuare „Decizia Europol”), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Consiliul de administrație are responsabilitatea, acționând în baza unei propuneri a directorului și în urma consultării cu Organismul comun de supraveghere, de a stabili condițiile aferente prelucrării datelor cu scopul de a determina dacă aceste date sunt relevante pentru sarcinile Europol și pot fi incluse în unul dintre sistemele sale de prelucrare a informațiilor, în special cu privire la accesarea și utilizarea datelor, precum și la termenele limită de stocare și ștergere a datelor.

(2)

Prin adoptarea prezentei decizii, Consiliul de administrație va ține seama de principiile Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 și ale Recomandării nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 17 septembrie 1987 de reglementare a utilizării datelor cu caracter personal în sectorul polițienesc.

(3)

Decizia Consiliului de administrație va fi înaintată Consiliului spre aprobare,

ADOPTĂ URMĂTOAREA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În înțelesul prezentei decizii:

(a)

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă: o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale;

(b)

„prelucrarea datelor cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă se realizează prin mijloace automate sau nu, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor;

(c)

„sisteme de prelucrare a datelor” înseamnă sistemul informațional Europol, fișierele de lucru pentru analiză și alte sisteme de prelucrare a datelor cu caracter personal, menționate la articolul 10 alineatul (1) din Decizia Europol;

(d)

„sistemul informațional Europol” înseamnă sistemul menționat la articolul 11 alineatul (1) din Decizia Europol;

(e)

„fișier de lucru pentru analiză” înseamnă un fișier deschis în scopul analizei, astfel cum se menționează la articolul 14 din Decizia Europol;

(f)

„organisme UE” înseamnă instituțiile, organismele, birourile și agențiile înființate de sau în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatelor de instituire a Comunităților Europene, menționate la articolul 22 alineatul (1) din Decizia Europol;

(g)

„terțe părți” înseamnă statele și organizațiile terțe menționate la articolul 23 alineatul (1) din Decizia Europol;

(h)

„personal Europol împuternicit corespunzător” înseamnă personalul Europol desemnat de director în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta decizie.

Articolul 2

Sfera de aplicare

Prezenta decizie se aplică datelor cu caracter personal comunicate Europol în scopul determinării dacă aceste date sunt relevante pentru sarcinile sale și pot fi incluse în sistemele sale de prelucrare a informațiilor, cu excepția:

(a)

datelor cu caracter personal introduse în sistemul informațional Europol în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Decizia Europol;

(b)

datelor cu caracter personal oferite de un stat membru, un organism UE sau o terță parte în vederea includerii într-un anumit fișier de lucru pentru analiză, precum și datelor cu caracter personal introduse într-un fișier de lucru pentru analiză în temeiul articolului 14 din Decizia Europol;

(c)

datelor cu caracter personal furnizate de Europol în vederea includerii într-un alt sistem specific de prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (1) ultima teză din Decizia Europol.

Articolul 3

Acces și utilizare

(1)   Accesul la datele cu caracter personal prelucrate de Europol în temeiul prezentei decizii este limitat la personalul Europol împuternicit corespunzător.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 17 din Decizia Europol, datele cu caracter personal prelucrate de Europol în temeiul prezentei decizii sunt utilizate doar cu scopul de a determina dacă aceste date sunt relevante pentru sarcinile Europol și pot fi incluse în sistemele sale de prelucrare a informațiilor.

(3)   În situațiile în care Europol determină că datele sunt relevante pentru sarcinile sale și pot fi incluse în sistemul informațional Europol, Europol propune ca statul membru furnizor să introducă datele în sistemul informațional Europol, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Decizia Europol. În cazul în care statul membru nu dă curs propunerii Europol, se aplică articolul 5 din prezenta decizie.

Articolul 4

Norme privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea datelor

(1)   La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei decizii, Europol respectă normele privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea datelor prevăzute în Decizia Europol, în special articolele 18, 27 și 35, și normele adoptate pentru punerea în aplicare a acesteia.

(2)   În cazul în care Europol decide să includă aceste date în sistemele de prelucrare a informațiilor sau să le șteargă ori să le distrugă, trebuie să informeze în acest sens statul membru, organismul UE sau terța parte care a furnizat datele.

Articolul 5

Termen limită de stocare a datelor

(1)   O decizie privind utilizarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) trebuie adoptată cât mai curând posibil și, în orice caz, nu mai târziu de șase luni de la primirea acestor date de către Europol.

(2)   În absența unei astfel de decizii la expirarea perioadei de șase luni, datele cu caracter personal în cauză sunt șterse sau distruse, iar statul membru, organismul UE sau terța parte care a furnizat datele este informat(ă) în acest sens.

Articolul 6

Responsabilitate

Europol este responsabil să asigure respectarea articolelor 3, 4 și 5 din prezenta decizie.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în aceeași zi cu data de aplicare a Deciziei Europol.

Haga, 4 iunie 2009.

Aprobată de Consiliu la 30 noiembrie 2009.

Președintele

S. CLERTON


(1)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.


29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/3


DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL EUROPOL

din 4 iunie 2009

de stabilire a normelor privind selecția, prelungirea mandatului și demiterea directorului și a directorilor adjuncți ai Europol

(2009/1011/JAI)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL EUROPOL,

având în vedere Decizia Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (1) (denumită în continuare „Decizia Europol”), în special articolele 37 alineatul (9) litera (g), 38 alineatul (1), 38 alineatul (2), 38 alineatul (3), 38 alineatul (7) și 39,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”) și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (denumit în continuare „Regimul aplicabil agenților”) stabilite de Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (2),

având în vedere articolul 12 din Regimul aplicabil agenților privind condițiile de angajare a agenților temporari și capitolul 9 din titlul II al Regimului aplicabil agenților privind încetarea raporturilor de muncă ale agenților temporari,

având în vedere Decizia SEC(2009) 27/2 a Comisiei din 12 ianuarie 2009 care conține orientări privind selecția și numirea în funcție a directorilor agențiilor de reglementare, agențiilor executive și întreprinderilor comune,

având în vedere regulamentul de procedură al Consiliului de administrație,

întrucât:

(1)

Consiliului de administrație îi revine responsabilitatea de a stabili normele aplicabile selecției, prelungirii mandatului și demiterii directorului și directorilor adjuncți ai Europol, care vor fi aprobate de Consiliu, hotărând prin majoritate calificată, înainte de intrarea în vigoare a acestora.

(2)

Directorul și directorii adjuncți trebuie selectați printr-o procedură obiectivă și transparentă, fără a aduce atingere confidențialității procedurilor și protecției datelor cu caracter personal prelucrate în scopul procedurilor de selecție.

(3)

Se dorește adoptarea unor proceduri similare celor prevăzute de Decizia SEC(2009) 27/2 a Comisiei din 12 ianuarie 2009.

(4)

Scopul procedurilor de selecție constă în identificarea candidaților cu cele mai bune calificări pentru postul vacant.

(5)

Europol oferă șanse egale la angajare,

STABILEȘTE URMĂTOARELE NORME:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

(1)   Prezentele norme se aplică selecției, prelungirii mandatului și demiterii directorului și directorilor adjuncți, conform dispozițiilor articolului 38 din Decizia Europol.

(2)   În cazul în care directorul nu poate exercita temporar atribuțiile funcției sale pe o perioadă mai mare de o lună sau în cazul în care postul de director este vacant, atribuțiile sale sunt exercitate de un director adjunct. În acest scop, Consiliul de administrație indică ordinea de înlocuire.

(3)   Orice referire din cuprinsul prezentelor norme la o persoană de sex masculin este considerată, de asemenea, o referire la sexul feminin și invers, cu excepția cazului în care se indică altfel în context.

CAPITOLUL 2

PROCEDURI DE SELECȚIE

Articolul 2

Procedura de selecție respectă principiile prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regimul aplicabil agenților.

Articolul 3

(1)   Postul de director sau de director adjunct este considerat vacant:

(a)

începând cu nouă luni înainte de expirarea mandatului respectiv;

(b)

în momentul primirii de către Consiliu a unei scrisori de demisie;

(c)

în momentul adoptării de către Consiliu a unei decizii de demitere din funcție a directorului sau a unui director adjunct sau de renunțare din alte motive la serviciile acestora în conformitate cu capitolul 4 din prezentele norme;

(d)

începând cu nouă luni înainte de data la care directorul sau un director adjunct împlinește vârsta de 65 de ani; sau

(e)

în momentul decesului directorului sau a unui director adjunct.

(2)   Pentru fiecare post vacant, Consiliul de administrație întocmește un anunț de post vacant. Pentru postul de director adjunct, anunțul de post vacant este întocmit de Consiliul de administrație în urma consultării directorului.

Anunțul de post vacant prezintă în termeni clari și detaliați următoarele elemente:

(a)

o descriere generală a sarcinilor și misiunii Europol prevăzute în Decizia Europol;

(b)

o descriere a principalelor funcții și îndatoriri ale directorului sau directorului adjunct, după caz, cu referiri corespunzătoare la dispozițiile pertinente din Decizia Europol;

(c)

criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de fiecare candidat;

(d)

profilul postului, inclusiv orice calități considerate relevante pentru funcție și utilizate ulterior drept criterii de selecție;

(e)

o prezentare generală a procedurii de selecție și de numire în funcție;

(f)

termenii și condițiile de angajare, inclusiv gradul la recrutare, natura contractului oferit și durata mandatului;

(g)

modalitățile și data de închidere pentru depunerea candidaturilor.

(3)   Procesul de selecție include o evaluare pentru testarea competențelor și abilităților specifice ale candidaților.

Consiliul de administrație precizează caracteristicile și modalitățile de evaluare pentru fiecare post vacant și poate decide să apeleze la un centru extern de evaluare.

(4)   Anunțul de post vacant indică, de asemenea, necesitatea depunerii candidaturii în scris, însoțite de un curriculum vitae detaliat, de o scrisoare de motivație și de referințele personale corespunzătoare cu privire la capacitatea de exercitare a atribuțiilor aferente postului vacant, la președintele Consiliului de administrație în termen de șase săptămâni de la data publicării anunțului de post vacant în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Anunțul de post vacant oferă, de asemenea, informații privind ancheta de securitate aplicabilă candidatului care a obținut postul în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 40 din Decizia Europol.

Articolul 4

(1)   Consiliul de administrație asigură publicarea anunțului de post vacant menționat la articolul 3 alineatul (2) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte mijloace de informare în masă, inclusiv în ziare naționale și publicații periodice de specialitate, pentru a obține o expunere maximă în toate statele membre.

(2)   Europol informează unitățile naționale ale Europol cu privire la un post vacant de director sau director adjunct. Unitățile naționale informează autoritățile competente relevante din statele membre cu privire la postul vacant. Autoritățile competente au responsabilitatea de a asigura că postul vacant este adus la cunoștința departamentelor acestora și întregului personal interesat.

(3)   Europol trimite candidaților o confirmare de primire.

Articolul 5

(1)   Consiliul de administrație înființează un comitet de selecție (denumit în continuare „comitetul”) care evaluează candidaturile primite și întocmește un raport motivat ce va fi înaintat Consiliului de administrație în conformitate cu articolul 6 din prezentele norme.

(2)   Pentru postul de director, comitetul este compus din membrul Consiliului de administrație care reprezintă Comisia și șase membri ai Consiliului de administrație care reprezintă statele membre, aceștia fiind desemnați de Consiliul de administrație prin tragere la sorți.

(3)   Pentru postul de director adjunct, comitetul este compus din director sau un director adjunct delegat de acesta, membrul Consiliului de administrație care reprezintă Comisia și cinci membri ai Consiliului de administrație care reprezintă statele membre, aceștia fiind desemnați de Consiliul de administrație prin tragere la sorți.

(4)   În cazul în care un membru al Consiliului de administrație desemnat în conformitate cu alineatele (2) și (3) nu poate participa la lucrările comitetului, acesta este înlocuit de membrul supleant al Consiliului de administrație care reprezintă Comisia sau statul membru în cauză, după caz.

(5)   În cazul în care există motive de suspiciune cu privire la existența unei relații personale între un membru al comitetului și unul dintre candidați sau în cazul în care ar putea apărea orice alt potențial conflict de interese, membrul respectiv nu poate participa la lucrările comitetului și trebuie înlocuit cu membrul supleant în conformitate cu alineatul (4).

(6)   Secretariatul Consiliului de administrație asigură activitatea de secretariat a comitetului.

Articolul 6

(1)   La prima sa ședință, comitetul alege un președinte dintre membrii săi.

(2)   Comitetul poate fi asistat de un consultant extern pe probleme de resurse umane în îndeplinirea sarcinilor sale în cazul în care Consiliul de administrație ia această decizie din proprie inițiativă sau la cererea comitetului. Consultantul extern pe probleme de resurse umane nu deține statutul de membru al comitetului.

(3)   Sarcinile comitetului includ:

(a)

identificarea tuturor candidaților care, pe baza criteriilor menționate în anunțul de post vacant, sunt eligibili pentru post;

(b)

realizarea unei evaluări inițiale a candidaturilor depuse de candidații eligibili, luând în considerare calificările profesionale, competențele, experiența și referințele personale ale acestora pentru a decide care dintre ei trebuie evaluați în continuare de către comitet;

(c)

organizarea unei evaluări a candidaților în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din prezentele norme;

(d)

intervievarea candidaților în vederea evaluării calificărilor și competențelor acestora pe baza criteriilor menționate în anunțul de post vacant; și

(e)

întocmirea unui raport motivat corespunzător privind candidaturile primite și procedura urmată de acesta incluzând:

(i)

lista candidaților eligibili, indicându-i dintre aceștia pe cei intervievați de comitet;

(ii)

o listă a candidaților, clasificați în ordinea meritelor, care întrunesc criteriile de eligibilitate și sunt considerați a corespunde în cea mai mare măsură criteriilor de selecție menționate în anunțul de post vacant.

(4)   Lucrările comitetului sunt complet documentate, în special prin utilizarea fișelor de evaluare întocmite în conformitate cu criteriile menționate în anunțul de post vacant și cu orice orientări suplimentare primite de la Consiliul de administrație. Fișele de evaluare și rezumatul concluziilor generale ale comitetului privind fiecare candidat sunt adăugate la dosarele de candidatură.

(5)   Rezultatele oricărei activități efectuate în numele comitetului de către secretariatul acestuia, de către unul sau mai mulți membri ai acestuia sau de către un consultant extern pe probleme de resurse umane sunt prezentate comitetului în formă completă spre examinare și aprobare.

(6)   Decizia comitetului de întocmire a raportului este semnată de președintele acestuia și de un alt membru al comitetului.

(7)   Președintele comitetului înaintează Consiliului de administrație, cât mai curând posibil în urma susținerii interviurilor, raportul întocmit de către comitet, precum și dosarul complet de candidatură al candidaților intervievați.

Articolul 7

După fiecare etapă a procesului de selecție, candidații respinși de comitet sunt informați în scris de către secretariatul comitetului cu privire la rezultatul procedurii.

Articolul 8

(1)   Procedurile comitetului se desfășoară la Haga, cu excepția cazului în care Consiliul de administrație decide altfel.

(2)   Cheltuielile de deplasare și subzistență, incluzând cazarea la hotel, sunt rambursate membrilor comitetului și candidaților invitați să susțină testele și interviurile în conformitate cu normele aplicabile.

Articolul 9

(1)   Consiliul de administrație invită președintele comitetului să explice procedura desfășurată și să prezinte raportul comitetului.

(2)   Consiliul de administrație poate decide să intervieveze candidații incluși pe lista de clasificare a comitetului și orice alți candidați eligibili intervievați de acesta.

(3)   Pe baza raportului depus de comitet și, dacă este cazul, a rezultatelor interviurilor susținute în conformitate cu alineatul (2), Consiliul de administrație adoptă un aviz motivat în care:

(a)

prezintă lista candidaților eligibili;

(b)

întocmește o listă restrânsă cu cel puțin trei candidați adecvați clasificați în ordinea meritelor; și

(c)

confirmă întrunirea de către candidații incluși pe lista restrânsă a condițiilor de angajare prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din Regimul aplicabil agenților și a tuturor criteriilor de eligibilitate menționate în anunțul de post vacant.

(4)   Dacă un membru al Consiliului de administrație se află, de asemenea, pe lista candidaților sau în cazul în care ar putea apărea orice alt potențial conflict de interese, acesta nu poate fi prezent în momentul întocmirii avizului Consiliului de administrație.

(5)   Președintele Consiliului de administrație înaintează Consiliului avizul Consiliului de administrație și dosarul complet de candidatură al fiecăruia dintre candidații de pe lista restrânsă, pentru a permite Consiliului să ia o decizie în conformitate cu dispozițiile articolului 38 din Decizia Europol pe baza tuturor informațiilor pertinente.

(6)   Candidații respinși de Consiliul de administrație sunt informați în scris de către secretariatul Consiliului de administrație cu privire la rezultatul procedurii.

Articolul 10

După efectuarea numirii în funcție de către Consiliu, fiecare candidat care a concurat pentru post primește o notificare oficială cu privire la rezultatul procedurii din partea secretariatului Consiliului de administrație. Termenul limită de trei luni pentru depunerea unei contestații în conformitate cu articolul 90 din Statutul funcționarilor începe de la data comunicării acestei scrisori.

Articolul 11

(1)   Procedurile comitetului și ale Consiliului de administrație sunt secrete.

(2)   Membrii comitetului, precum și membrii Consiliului de administrație și orice membri ai personalului Europol, personalul oricărui centru extern de evaluare sau consultantul extern pe probleme de resurse umane implicat în procedura de selecție trebuie să păstreze stricta confidențialitate a activității desfășurate.

CAPITOLUL 3

PRELUNGIREA MANDATULUI

Articolul 12

(1)   În cazul în care mandatul directorului sau al unui director adjunct numit în funcție în temeiul articolului 38 din Decizia Europol poate fi prelungit în conformitate cu articolele 38 alineatul (1) sau 38 alineatul (2) din Decizia Europol, Consiliul de administrație poate decide să se abată de la procedura menționată la capitolul 2. În astfel de cazuri, Consiliul de administrație întocmește, cel târziu cu douăsprezece luni înainte de expirarea mandatului, un aviz prin care recomandă Consiliului prelungirea mandatului. Avizul Consiliului de administrație ia în considerare, în special, rezultatele obținute de directorul sau directorul adjunct vizat pe perioada primului mandat, rapoartele anuale de evaluare a performanțelor întocmite în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regimul aplicabil agenților, precum și misiunea și necesitățile Europol din următorii ani.

Avizul Consiliului de administrație prin care recomandă prelungirea mandatului unui director adjunct este transmis în urma consultării directorului.

(2)   Procedura prevăzută la capitolul 2 este urmată atunci când Consiliul de administrație decide să nu se abată de la aceasta, când Consiliul decide să nu prelungească mandatul directorului sau al directorului adjunct vizat sau când Consiliul nu ia o decizie în acest sens în termen de trei luni de la primirea avizului Consiliului de administrație.

CAPITOLUL 4

ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU

Articolul 13

(1)   În afara încetării ca urmare a decesului, raporturile de serviciu ale directorului sau ale unui director adjunct încetează, în conformitate cu articolul 47 litera (a) din Regimul aplicabil agenților, la sfârșitul lunii în care persoana respectivă împlinește vârsta de 65 de ani.

(2)   Încetarea raporturilor de serviciu ale directorului sau ale unui director adjunct este hotărâtă de Consiliu, acționând cu o majoritate calificată, după obținerea avizului Consiliului de administrație, în conformitate cu articolele 15 și 17 din prezentele norme.

(3)   Avizul Consiliului de administrație privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui director adjunct este întocmit în urma consultării directorului.

Articolul 14

(1)   Un director sau director adjunct care dorește să demisioneze înainte de expirarea mandatului său își declară în scris în mod clar intenția de a înceta raporturile de serviciu în cadrul Europol, propunând o dată la care demisia sa să intre în vigoare în conformitate cu articolul 47 litera (b) punctul (ii) din Regimul aplicabil agenților.

(2)   Scrisoare de demisie este adresată președintelui Consiliului, o copie fiind transmisă președintelui Consiliului de administrație și directorului, în cazul demisiei unui director adjunct.

Articolul 15

(1)   La cererea Consiliului de administrație, raporturile de serviciu ale directorului sau ale unui director adjunct pot înceta din dispoziția Consiliului în conformitate cu articolul 47 litera (b) din Regimul aplicabil agenților, cu respectarea perioadei de preaviz și a altor condiții prevăzute la punctul (ii) sau punctul (iii) din articolul menționat.

(2)   Raporturile de serviciu ale directorului sau ale unui director adjunct pot înceta fără preaviz din dispoziția Consiliului, la cererea Consiliului de administrație, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 48 litera (a) sau litera (b) din Regimul aplicabil agenților.

(3)   Raporturile de serviciu ale directorului sau ale unui director adjunct pot înceta fără preaviz din dispoziția Consiliului în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 50 din Regimul aplicabil agenților. În astfel de cazuri, în urma audierii persoanei în cauză și după aplicarea procedurii disciplinare prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din prezentele norme, Consiliul declară încetarea raporturilor de muncă ale acestuia.

Înainte de încetarea raporturilor de muncă ale acestuia, directorul sau directorul adjunct vizat poate fi suspendat, primul de către Consiliul de administrație, iar cel din urmă de către director, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regimul aplicabil agenților și cu articolele 23 și 24 din anexa IX la Regimul aplicabil agenților.

Articolul 16

(1)   Pentru orice nerespectare intenționată sau din culpă de către director sau un director adjunct a obligațiilor sale în temeiul Deciziei Europol sau al Regimului aplicabil agenților, acesta devine pasibil de sancțiuni disciplinare în conformitate cu articolul 50 litera (a) din Regimul aplicabil agenților, cu titlul VI din Statutul funcționarilor și, unde este cazul, cu anexa IX la Statutul funcționarilor.

O astfel de nerespectare include, inter alia, furnizarea deliberată dovedită de informații false cu privire la capacitatea sa profesională sau cerințele articolului 12 alineatul (2) din Regimul aplicabil agenților, când informațiile false furnizate au constituit un factor determinant în angajarea acestuia.

(2)   Procedurile disciplinare sunt inițiate și executate în conformitate cu anexa IX la Statutul funcționarilor.

Articolul 17

(1)   În urma executării procedurii disciplinare prevăzute în anexa IX la Statutul funcționarilor, raporturile de serviciu ale directorului sau ale unui director adjunct pot fi încetate din dispoziția Consiliului fără preaviz din motive disciplinare, în conformitate cu articolul 49 din Regimul aplicabil agenților, în cazurile grave de nerespectare intenționată sau din culpă de către director sau un director adjunct a obligațiilor sale.

Înainte de încetarea raporturilor de muncă ale acestuia, directorul sau directorul adjunct vizat poate fi suspendat, primul de către Consiliul de administrație, iar cel din urmă de către director, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regimul aplicabil agenților și cu articolele 23 și 24 din anexa IX la Statutul funcționarilor.

(2)   La primirea raportului Comisiei de disciplină la care se face referire la articolul 18 din anexa IX la Statutul funcționarilor, Consiliul de administrație decide dacă este necesară prezentarea unui aviz Consiliului în vederea încetării raporturilor de serviciu ale directorului în conformitate cu articolul 38 alineatul (7) din Decizia Europol. În astfel de cazuri, Consiliul de administrație transmite, în termen de o lună de la data primirii raportului Comisiei de disciplină, un aviz motivat corespunzător cu privire la sancțiunea care se impune în urma faptelor reclamate sau orice altă măsură care trebuie luată de Consiliu în temeiul prezentelor norme. Înainte de a-și elabora avizul, Consiliul de administrație acordă directorului posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere. Președintele Consiliului de administrație înaintează Consiliului avizul Consiliului de administrație, conform dispozițiilor articolului 38 alineatul (7) din Decizia Europol, și o copie a acestuia directorului care face obiectul acuzațiilor.

În cazul în care Consiliul de administrație decide să nu se înainteze niciun aviz Consiliului în temeiul articolului 38 alineatul (7) din Decizia Europol, acesta are dreptul de a impune una dintre sancțiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din anexa IX la Statutul funcționarilor, cu excepția demiterii din funcție a directorului. În urma audierii directorului, Consiliul de administrație ia o decizie în conformitate cu articolele 9 și 10 din anexa IX la Statutul funcționarilor, în termen de două luni de la data primirii avizului Comisiei de disciplină. Decizia trebuie motivată.

(3)   La primirea raportului Comisiei de disciplină la care se face referire la articolul 18 din anexa IX la Statutul funcționarilor, directorul prezintă, fără întârziere nejustificată, Consiliului de administrație un proiect de aviz motivat corespunzător cu privire la sancțiunea care se impune în urma faptelor reclamate sau orice măsură care trebuie luată de Consiliu cu privire la un director adjunct în temeiul prezentelor norme.

Consiliul de administrație decide dacă este necesară prezentarea unui aviz către Consiliu în vederea încetării raporturilor de serviciu ale directorului adjunct vizat în conformitate cu articolul 38 alineatul (7) din Decizia Europol. Înainte de a-și elabora avizul, Consiliul de administrație acordă directorului adjunct vizat posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere. Avizul Consiliului de administrație este transmis în termen de o lună de la data primirii de către director a raportului Comisiei de disciplină. Președintele Consiliului de administrație înaintează Consiliului avizul Consiliului de administrație, conform dispozițiilor articolului 38 alineatul (7) din Decizia Europol, și o copie a acestuia directorului adjunct care face obiectul acuzațiilor.

În cazul în care Consiliul de administrație decide să nu se înainteze niciun aviz Consiliului în temeiul articolului 38 alineatul (7) din Decizia Europol, directorul are dreptul de a impune una dintre sancțiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din anexa IX la Statutul funcționarilor, cu excepția demiterii din funcție a directorului adjunct vizat. În urma audierii directorului adjunct în cauză, directorul ia o decizie în conformitate cu dispozițiile articolelor 9 și 10 din anexa IX la Statutul funcționarilor, în termen de două luni de la data primirii avizului Comisiei de disciplină. Decizia trebuie motivată.

(4)   La primirea unui aviz al Consiliului de administrație, în temeiul alineatului (2) sau 3 din prezentul articol, în urma audierii directorului sau a directorului adjunct vizat, Consiliul decide eventualitatea demiterii din funcție a directorului sau a unui director adjunct, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (h) din anexa IX la Statutul funcționarilor, sau dispune în alt mod încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia în cadrul Europol.

În cazul în care Consiliul decide demiterea din funcție a directorului sau a unui director adjunct sau dispune în alt mod încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia, Consiliul indică în decizia sa natura exactă a măsurii, precum și data de la care se va aplica decizia. Decizia trebuie motivată în mod corespunzător și trebuie comunicată persoanei în cauză și Europol.

Decizia Consiliului de demitere din funcție a directorului sau a unui director adjunct în temeiul articolului 9 din anexa IX la Statutul funcționarilor este luată în termen de două luni de la data primirii avizului Comisiei de disciplină la care se face referire la articolul 18 din anexa IX la Statutul funcționarilor.

(5)   În situația în care Consiliul decide să nu demită din funcție directorul sau directorul adjunct vizat în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (h) din anexa IX la Statutul funcționarilor sau nu dispune în alt mod încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia în cadrul Europol, cauza va fi deferită din nou Consiliului de administrație, în cazul directorului, sau Consiliului de administrație și directorului, în cazul unui director adjunct.

În situația în care cauza directorului este deferită din nou Consiliului de administrație, acesta are dreptul de a impune una dintre sancțiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din anexa IX la Statutul funcționarilor, cu excepția demiterii din funcție a directorului. După audierea directorului, Consiliul de administrație ia o decizie fără întârziere nejustificată. Decizia trebuie motivată.

În situația în care cauza unui director adjunct este deferită din nou Consiliului de administrație și directorului, acesta din urmă are dreptul de a impune una dintre sancțiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din anexa IX la Statutul funcționarilor, cu excepția demiterii din funcție a directorului adjunct. După audierea directorului adjunct în cauză, directorul ia o decizie fără întârziere nejustificată. Decizia trebuie motivată.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

(1)   Prezentele norme intră în vigoare în aceeași zi cu data aplicării Deciziei Europol.

(2)   Prezentele norme sunt evaluate de Consiliul de administrație în decurs de trei ani de la intrarea lor în vigoare.

(3)   Orice propuneri de modificare a prezentelor norme sunt luate în considerare de Consiliul de administrație în vederea adoptării acestora de către Consiliu în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 38 alineatul (3) și 38 alineatul (7) din Decizia Europol.

Haga, 4 iunie 2009.

Aprobată de Consiliu la 30 noiembrie 2009.

Președintele

S. CLERTON


(1)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.


V Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/9


REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1295/2009 AL CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

de ajustare, începând de la 1 iulie 2009, a ratei contribuției la sistemul de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (1), în special articolul 83a și anexa XII la Statutul funcționarilor,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 13 din anexa XII la Statutul funcționarilor, Eurostat a prezentat la 1 septembrie 2009 raportul privind evaluarea actuarială pe anul 2009 a sistemului de pensii, care actualizează parametrii menționați în anexa respectivă. Conform acestei evaluări, rata contribuției necesare pentru a menține echilibrul actuarial al sistemului de pensii este de 11,3 % din salariul de bază.

(2)

În consecință, pentru a se asigura echilibrul actuarial al sistemului de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii Europene, este necesar ca rata contribuției să fie ajustată la 11,3 % din salariul de bază,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 iulie 2009, rata contribuției menționate la articolul 83 alineatul (2) din Statutul funcționarilor este de 11,3 %.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. CARLGREN


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.


29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/10


REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1296/2009 AL CONSILIULUI

din 23 decembrie 2009

de ajustare, începând cu 1 iulie 2009, a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, prevăzute de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (1), în special articolele 63, 64, 65 și 82 din Statutul funcționarilor și anexele VII, XI și XIII la acesta, precum și articolul 20 alineatul (1), articolele 64, 92 și 132 din Regimul aplicabil celorlalți agenți,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Pentru a garanta că puterea de cumpărare a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Uniunii evoluează în paralel cu cea a funcționarilor publici naționali din statele membre, remunerațiile și pensiile funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene ar trebui ajustate în cadrul revizuirii anuale din 2009.

(2)

Ajustarea remunerațiilor și pensiilor propusă de Comisie ar trebui modificată din perspectiva crizei economice și financiare și ca parte a politicii economice și sociale a Uniunii. Situația ar trebui reexaminată atunci când este oportun,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 iulie 2009, la articolul 63 paragraful al doilea din Statutul funcționarilor, data de „1 iulie 2008” se înlocuiește cu data de „1 iulie 2009”.

Articolul 2

Începând cu 1 iulie 2009, la articolul 66 din Statutul funcționarilor, tabelul care cuprinde salariile lunare de bază, care se aplică în scopul calculării remunerațiilor și pensiilor, se înlocuiește cu următorul tabel:

1.7.2009

TREAPTĂ

GRAD

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Articolul 3

Începând cu 1 iulie 2009, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 64 din Statutul funcționarilor, remunerației funcționarilor și a celorlalți agenți sunt cei indicați în coloana 2 din tabelul următor.

Începând cu 1 ianuarie 2010, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 17 alineatul (3) din anexa VII la Statutul funcționarilor, transferurilor efectuate de către funcționari și ceilalți agenți sunt cei indicați în coloana 3 din tabelul următor.

Începând cu 1 iulie 2009, coeficienții corectori care se aplică pensiilor în temeiul articolului 20 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor sunt cei indicați în coloana 4 din tabelul următor.

Începând cu 16 mai 2009, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 64 din Statutul funcționarilor, remunerației funcționarilor și a celorlalți agenți sunt cei indicați în coloana 5 din tabelul următor. Data efectivă aferentă ajustării anuale pentru acele locuri de repartizare este 16 mai 2009.

Începând cu 1 mai 2009, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 64 din Statutul funcționarilor, remunerației funcționarilor și a celorlalți agenți sunt cei indicați în coloana 6 din tabelul următor. Data efectivă aferentă ajustării anuale pentru acele locuri de repartizare este 1 mai 2009.

1

2

3

4

5

6

Țară/Loc

Remunerație

1.7.2009

Transfer

1.1.2010

Pensie

1.7.2009

Remunerație

16.5.2009

Remunerație

1.5.2009

Bulgaria

 

62,0

100,0

69,2

 

Republica Cehă

88,3

80,4

100,0

 

 

Danemarca

138,7

133,9

133,9

 

 

Germania

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

München

106,1

 

 

 

 

Estonia

82,1

79,6

100,0

 

 

Irlanda

114,7

110,6

110,6

 

 

Grecia

94,2

93,5

100,0

 

 

Spania

99,4

93,5

100,0

 

 

Franța

115,8

108,5

108,5

 

 

Italia

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Cipru

88,7

91,5

100,0

 

 

Letonia

84,5

77,1

100,0

 

 

Lituania

76,5

71,0

100,0

 

 

Ungaria

81,8

70,9

100,0

 

 

Malta

85,5

86,2

100,0

 

 

Țarile de Jos

109,3

101,1

101,1

 

 

Austria

106,9

105,9

105,9

 

 

Polonia

 

64,0

100,0

72,2

 

Portugalia

87,8

87,2

100,0

 

 

România

 

59,1

100,0

 

69,3

Slovenia

90,8

86,3

100,0

 

 

Slovacia

84,3

79,0

100,0

 

 

Finlanda

121,3

116,6

116,6

 

 

Suedia

 

98,0

100,0

102,8

 

Regatul Unit

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Articolul 4

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea indemnizației aferente concediului pentru creșterea copilului menționată la al doilea și al treilea paragraf de la articolul 42a din Statutul funcționarilor se stabilește la 894,57 EUR și la 1 192,76 EUR pentru familiile monoparentale.

Articolul 5

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea de bază a alocației pentru locuință menționate la articolul 1 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la 167,31 EUR.

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea alocației pentru copilul aflat în întreținere menționată la articolul 2 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la 365,60 EUR.

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea alocației școlare menționate la articolul 3 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la 248,06 EUR.

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea alocației școlare menționate la articolul 3 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la 89,31 EUR.

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea minimă a indemnizației de expatriere menționată la articolul 69 din Statutul funcționarilor și la articolul 4 alineatul (1) paragraful al doilea din anexa VII la acesta este stabilită la 495,89 EUR.

Începând cu 14 iulie 2009, valoarea indemnizației de expatriere menționată la articolul 134 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la 356,48 EUR.

Articolul 6

Începând cu 1 ianuarie 2010, valoarea indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționate la articolul 8 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor se ajustează după cum urmează:

0 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 0-200 km

0,3719 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 201-1 000 km

0,6198 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 1 001-2 000 km

0,3719 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 2 001-3 000 km

0,1238 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 3 001-4 000 km

0,0597 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 4 001-10 000 km

0 EUR pe km pentru distanțe de peste 10 000 km.

La indemnizația pentru distanța parcursă în kilometri menționată anterior se adaugă o sumă forfetară suplimentară, în valoare de:

185,92 EUR, în cazul în care distanța pe cale ferată dintre locul de repartizare și locul de origine este între 725 km și 1 450 km;

371,79 EUR, în cazul în care distanța pe cale ferată dintre locul de repartizare și locul de origine este mai mare de 1 450 km.

Articolul 7

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea diurnei menționate la articolul 10 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la:

38,43 EUR pentru funcționarul care are dreptul la alocația pentru locuință;

30,98 EUR pentru funcționarul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

Articolul 8

Începând cu 1 iulie 2009, limita inferioară a indemnizației de instalare menționate la articolul 24 alineatul (3) din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la:

1 094,01 EUR pentru agentul care are dreptul la alocația pentru locuință;

650,50 EUR pentru un agent care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

Articolul 9

Începând cu 1 iulie 2009, limita inferioară pentru alocația de șomaj menționată la articolul 28a alineatul (3) paragraful al doilea din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la 1 312,02 EUR, limita superioară se stabilește la 2 624,05 EUR, iar deducerea forfetară se stabilește la 1 192,76 EUR.

Articolul 10

Începând cu 1 iulie 2009, tabelul salariilor lunare de bază de la articolul 93 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se înlocuiește cu următorul tabel:

GRUPĂ DE FUNCȚII

1.7.2009

TREAPTĂ

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Articolul 11

Începând cu 1 iulie 2009, limita inferioară a indemnizației de instalare menționate la articolul 94 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la:

822,88 EUR pentru agentul care are dreptul la alocația pentru locuință;

487,86 EUR pentru un agent care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

Articolul 12

Începând cu 1 iulie 2009, limita inferioară pentru alocația de șomaj menționată la articolul 96 alineatul (3) paragraful al doilea din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la 984,02 EUR, limita superioară se stabilește la 1 968,04 EUR, iar deducerea forfetară se stabilește la 894,57 EUR.

Începând cu 14 iulie 2009, limita inferioară pentru alocația de șomaj menționată la articolul 136 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la 865,73 EUR, iar limita superioară se stabilește la 2 037,00 EUR.

Articolul 13

Începând cu 1 iulie 2009, indemnizațiile pentru muncă neîntreruptă în schimburi prevăzute la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului (2) sunt stabilite la 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR și, respectiv, 843,65 EUR.

Articolul 14

Începând cu 1 iulie 2009, la sumele prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului (3) se aplică un coeficient corector de 5,412934.

Articolul 15

Începând cu 1 iulie 2009, tabelul de la articolul 8 alineatul (2) din anexa XIII la Statutul funcționarilor se înlocuiește cu următorul tabel:

1.7.2009

TREAPTĂ

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Articolul 16

Începând cu 1 iulie 2009, în sensul aplicării articolului 18 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor, valoarea indemnizației fixe menționate la fostul articol 4a din anexa VII la Statutul funcționarilor în vigoare înainte de 1 mai 2004 se stabilește la:

129,36 EUR pe lună pentru funcționarii de gradul C4 sau C5;

198,33 EUR pe lună pentru funcționarii de gradul C1, C2 sau C3.

Articolul 17

Începând cu 14 iulie 2009, grila salariilor lunare de bază de la articolul 133 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se înlocuiește cu următorul tabel:

Grad

1

2

3

4

5

6

7

Salariu de bază pentru normă întreagă

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Grad

8

9

10

11

12

13

14

Salariu de bază pentru normă întreagă

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Grad

15

16

17

18

19

 

 

Salariu de bază pentru normă întreagă

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Articolul 18

Prezentul regulament se reexaminează, dacă este necesar, și Comisia prezintă în acest sens, după caz, o propunere de modificare a prezentului regulament cu privire la care Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(2)  Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului din 9 februarie 1976 de stabilire a categoriilor de beneficiari care au dreptul la indemnizații pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații (JO L 38, 13.2.1976, p. 1).

(3)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).


29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/16


DECIZIA 2009/1012/PESC A CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 26 alineatul (2) și articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 26 iunie 1997, Consiliul a adoptat Programul UE pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme convenționale, prin care Uniunea Europeană și statele sale membre se angajează să ia măsuri concertate pentru acordarea de asistență altor țări în prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme.

(2)

La 8 decembrie 2008, Consiliul a adoptat Poziția comună 2008/944/PESC de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (1), care stabilește opt criterii pentru exportul de arme convenționale, înființează un mecanism de notificare și consultare pentru refuzuri și conține o procedură de asigurare a transparenței prin publicarea raporturilor anuale ale UE privind exporturile de arme. Poziția comună respectivă contribuie în mod semnificativ la armonizarea politicilor naționale de control al exporturilor de arme, iar principiile și criteriile sale au fost în mod oficial susținute de unele țări terțe.

(3)

Articolul 11 din Poziția comună 2008/944/PESC prevede că statele membre depun toate eforturile pentru a încuraja alte state care exportă arme să aplice criteriile poziției comune respective.

(4)

Strategia europeană de securitate adoptată de șefii de stat și de guvern la 12 decembrie 2003 enunță cinci provocări fundamentale cu care UE se confruntă în contextul de după războiul rece: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale, eșecurile statale și criminalitatea organizată. Consecințele circulației necontrolate a armelor convenționale se află în centrul a patru dintre aceste cinci provocări. Într-adevăr, transferul necontrolat de arme contribuie la agravarea terorismului și a criminalității organizate și este un factor major în producerea și propagarea conflictelor, precum și al colapsului structurilor statului. În afară de aceasta, strategia subliniază importanța controlului exporturilor în limitarea proliferării.

(5)

Instrumentul internațional care permite statelor să identifice și să urmărească, în mod rapid și fiabil, armele ușoare și de calibru mic ilegale, adoptat de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 8 decembrie 2005, are drept obiectiv îmbunătățirea eficienței și completarea acordurilor bilaterale, regionale și internaționale existente pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme ușoare și de calibru mic sub toate aspectele.

(6)

Strategia UE de combatere a acumulării și a traficului ilicit de arme ușoare și de calibru mic (SALW), precum și de muniții aferente, adoptată de Consiliul European din 15-16 decembrie 2005, prevede că UE ar trebui să sprijine, la nivel regional și internațional, întărirea controalelor privind exporturile de arme și promovarea criteriilor Codului de conduită privind exporturile de arme, înlocuit ulterior prin Poziția comună 2008/944/PESC, printre altele prin acordarea de asistență țărilor terțe la elaborarea legislației lor interne în acest domeniu și prin promovarea măsurilor pentru îmbunătățirea transparenței.

(7)

La 6 decembrie 2006, Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, cu sprijinul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, a adoptat Rezoluția 61/89 intitulată „Spre un tratat privind comerțul cu arme: stabilirea standardelor internaționale comune pentru importul, exportul și transferul de arme convenționale”. În decembrie 2006 și în iunie și decembrie 2007, concluziile adoptate de Consiliu au subliniat importanța asumării unui rol activ de către UE și statele membre și a cooperării acestora cu alte state și organizații regionale ca parte a procesului din cadrul Organizației Națiunilor Unite de stabilire a unor standarde internaționale comune pentru importul, exportul și transferul de arme convenționale, ceea ce ar reprezenta o contribuție majoră la contracararea proliferării nedorite și iresponsabile de arme convenționale ce subminează pacea, securitatea, dezvoltarea și respectarea deplină a drepturilor omului.

(8)

La 17 martie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/230/PESC privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme (2); ultima activitate prevăzută în această acțiune comună s-a desfășurat în perioada 27-28 octombrie 2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În scopul punerii în aplicare practice a:

Strategiei europene de securitate,

Strategiei UE de combatere a acumulării și a traficului ilicit de SALW, precum și de muniții aferente,

Articolului 11 din Poziția comună 2008/944/PESC,

Programului UE pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu arme convenționale,

Instrumentului internațional care permite statelor să identifice și urmărească, în mod rapid și fiabil, armele ușoare și de calibru mic ilegale și

Concluziilor Consiliului referitoare la un tratat internațional privind comerțul cu arme,

Uniunea Europeană sprijină activități pentru realizarea următoarelor obiective:

(a)

promovarea în rândul țărilor terțe a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC;

(b)

acordarea de asistență țărilor terțe în elaborarea și punerea în aplicare a legislației pentru a asigura controlul eficient al exporturilor de arme;

(c)

acordarea de asistență țărilor terțe în formarea funcționarilor competenți în domeniul eliberării licențelor pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și executarea controalelor privind exporturile de arme;

(d)

acordarea de asistență țărilor terțe și regiunilor din țările terțe în elaborarea rapoartelor naționale și regionale privind exporturile de arme și în promovarea altor forme de evaluare pentru a încuraja transparența și responsabilitatea în exporturile de arme;

(e)

încurajarea țărilor terțe în sprijinirea procesului ONU care vizează adoptarea unui tratat internațional cu forță juridică obligatorie care să stabilească standarde comune pentru comerțul cu arme convenționale la nivel mondial și acordarea de asistență pentru a asigura posibilitatea acestora de a respecta eventualele standarde comune.

(2)   O descriere a proiectelor privind atingerea obiectivelor, astfel cum sunt menționate la alineatul (1), este prevăzută în anexă.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate (ÎR) are responsabilitatea punerii în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Următoarea entitate pune în aplicare din punct de vedere tehnic proiectele menționate la articolul 1 alineatul (2):

The German Federal Office of Economics and Export Control, BAFA.

(3)   Entitatea de punere în aplicare își va îndeplini sarcinile sub responsabilitatea ÎR. În acest sens, ÎR va încheia acordurile necesare cu agenția de punere în aplicare.

Articolul 3

(1)   Suma financiară de referință pentru punerea în aplicare a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) este de 787 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului Uniunii.

(3)   Comisia supraveghează punerea în aplicare corespunzătoare a contribuției UE menționate la alineatul (1) din prezentul articol. În acest sens, Comisia încheie un acord de finanțare cu entitatea de punere în aplicare menționată la articolul 2 alineatul (2). Acordul de finanțare prevede faptul că entitatea de punere în aplicare trebuie să asigure vizibilitatea contribuției UE, corespunzătoare cuantumului acesteia.

(4)   Comisia depune eforturi în vederea încheierii acordului de finanțare menționat la alineatul (3) în cel mai scurt timp posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Aceasta informează Consiliul cu privire la orice dificultăți întâmpinate și cu privire la data încheierii acordului.

Articolul 4

(1)   Șefii misiunilor UE din fiecare dintre țările terțe beneficiare elaborează un raport faptic privind progresele înregistrate în fiecare țară beneficiară, la finalizarea ultimului atelier și a schimburilor de personal efectuate în temeiul prezentei decizii.

(2)   ÎR raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii, pe baza unor rapoarte elaborate periodic de entitatea de punere în aplicare menționată la articolul 2 alineatul (2) și de șefii misiunilor menționați la alineatul (1) al prezentului articol. Rapoartele stau la baza evaluării de către Consiliu. Comisia furnizează informații cu privire la aspectele financiare aferente punerii în aplicare a proiectelor menționate la articolul 3 alineatul (3).

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Aceasta expiră la 24 de luni de la data încheierii acordului financiar menționat la articolul 3 alineatul (3) sau la șase luni de la data adoptării sale, în cazul în care până atunci nu se încheie nici un acord financiar.

Articolul 6

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. CARLGREN


(1)  JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

(2)  JO L 75, 18.3.2008, p. 81.


ANEXĂ

Sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC

I.   Obiective

Prezenta decizie are următoarele obiective generale:

(a)

promovarea în rândul țărilor terțe a criteriilor și a principiilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC;

(b)

acordarea de asistență țărilor terțe în elaborarea și punerea în aplicare a legislației pentru a asigura controlul eficient al exporturilor de arme;

(c)

acordarea de asistență țărilor în formarea funcționarilor competenți în domeniul eliberării licențelor pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și executarea controalelor privind exporturile de arme;

(d)

acordarea de asistență țărilor și regiunilor în elaborarea rapoartelor naționale și regionale privind exporturile de arme și în promovarea altor forme de evaluare pentru a încuraja transparența și responsabilitatea în exporturile de arme;

(e)

încurajarea țărilor terțe în sprijinirea procesului ONU care vizează adoptarea unui tratat internațional cu forță juridică obligatorie care să stabilească standarde comune pentru comerțul cu arme convenționale la nivel mondial și acordarea de asistență pentru a asigura posibilitatea acestora de a respecta eventualele standarde comune.

II.   Proiecte

 

Scop:

Furnizarea de asistență tehnică țărilor terțe interesate care și-au manifestat dorința de a-și îmbunătăți standardele și practicile proprii în domeniul controlului exporturilor de tehnologie și echipament militar și de a-și alinia standardele și practicile la cele convenite și aplicate de către statele membre ale Uniunii Europene și stabilite în Poziția comună 2008/944/PESC și în Ghidul utilizatorului aferent acestuia.

 

Descriere și situația estimativă a costurilor:

(i)

Ateliere cu grupuri de țări

Proiectul se va desfășura sub forma a cinci ateliere de câte două zile, la care vor fi invitați să participe funcționari guvernamentali, vamali și funcționari competenți în domeniul eliberării licențelor din grupul de țări selecționat. Pot fi invitați și reprezentanți ai industriei apărării. Atelierele se pot desfășura într-o țară beneficiară sau într-un alt loc stabilit de către ÎR. Formarea în domeniile specifice va fi asigurată de experți din cadrul administrațiilor naționale ale statelor membre ale UE, din statele care s-au aliniat la Poziția comună 2008/944/PESC din cadrul Secretariatului Consiliului UE și/sau din sectorul privat (inclusiv ONG-uri).

(ii)

Schimburi de personal

Proiectul se va desfășura sub forma a cel mult patru vizite de lucru sau de studiu de câte cel mult o lună, la care vor participa funcționari guvernamentali și/sau funcționari responsabili cu eliberarea licențelor din statele beneficiare candidate la aderare la UE, organizate de autoritățile relevante ale statelor membre UE, sau a cel mult patru vizite de lucru sau de studiu de câte cel mult o lună, la care vor participa funcționari guvernamentali și/sau funcționari responsabili cu eliberarea licențelor din statele membre UE, organizate de autoritățile relevante ale statelor beneficiare (1).

III.   Durată

Durata totală estimată de punere în aplicare a proiectelor va fi de 24 luni.

IV.   Beneficiari

 

Primul semestru 2010:

(i)

țări din regiunea Balcanilor de Vest (Albania; Bosnia și Herțegovina; Croația; Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; Muntenegru și Serbia);

(ii)

țări mediteraneene din Africa de Nord partenere la politica europeană de vecinătate (Algeria; Egipt; Libia; Maroc și Tunisia);

 

Al doilea semestru 2010:

țări din Europa de Est și regiunea Caucazului partenere la politica europeană de vecinătate (Armenia; Azerbaidjan; Belarus; Georgia; Moldova și Ucraina).

 

Primul semestru 2011:

țări din regiunea Balcanilor de Vest (Albania; Bosnia și Herțegovina; Croația; Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; Muntenegru și Serbia).

 

Al doilea semestru 2011:

țări din Europa de Est și regiunea Caucazului partenere la politica europeană de vecinătate (Armenia; Azerbaidjan; Belarus; Georgia; Moldova și Ucraina).

În cazul în care trebuie modificată lista beneficiarilor sau programarea atelierelor, din cauza unor situații neprevăzute, Grupul de lucru pentru exportul de arme convenționale (COARM) poate decide acest lucru, la propunerea ÎR.

În cazul în care una dintre țările menționate mai sus nu dorește să participe la atelier, pot fi selecționate alte țări (2) din următorul grup suplimentar de țări partenere la politica europeană de vecinătate: Israel; Iordania; Liban; Autoritatea Palestiniană și Siria.

V.   Evaluarea impactului

Impactul prezentei decizii și a Acțiunii comune 2008/230/PESC ar trebui evaluat din punct de vedere tehnic la finalizarea ultimului atelier și a schimburilor de personal efectuate în temeiul prezentei decizii. Această evaluare va îmbrăca forma unor rapoarte faptice privind adoptarea legislației corespunzătoare, înființarea unor autorități de control al exporturilor și efectuarea unor controale eficiente ale exporturilor în țările beneficiare. Rapoartele vor fi întocmite de șefii misiunilor UE din fiecare dintre țările beneficiare.


(1)  Selecția beneficiarilor schimburilor de personal se aprobă în cadrul grupului de lucru relevant al Consiliului, la propunerea ÎR.

(2)  Se aprobă în cadrul grupului de lucru relevant al Consiliului, la propunerea ÎR.


ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/21


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

de autorizare a Republicii Austria în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(2009/1013/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Printr-o scrisoare înregistrată la Secretariatul General al Comisiei la 2 iunie 2009, Republica Austria (denumită în continuare Austria) a solicitat autorizarea de a continua să aplice o măsură de derogare de la dispozițiile Directivei 2006/112/CE care reglementează dreptul de deducere, acordată anterior prin Decizia 2004/866/CE (2) în temeiul celei de a șasea Directive 77/388/CEE din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire (3), aplicabilă la momentul respectiv.

(2)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, printr-o scrisoare din 10 septembrie 2009, cu privire la solicitarea înaintată de Austria. Printr-o scrisoare din 21 septembrie 2009 Comisia a notificat Austriei faptul că deține toate informațiile pe care le consideră necesare pentru a analiza solicitarea.

(3)

În vederea simplificării colectării taxei pe valoarea adăugată (TVA), măsura de derogare este destinată să excludă complet TVA asupra bunurilor și serviciilor de la dreptul de deducere, în cazul în care bunurile și serviciile în cauză sunt utilizate, în proporție mai mare de 90 %, în scop privat de către persoana impozabilă sau de către angajații acesteia sau, în general, în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică.

(4)

Măsura reprezintă o derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE, care stabilește principiul general al dreptului de deducere, și este destinată să simplifice procedura de percepere a TVA. Valoarea taxei datorate în stadiul consumului final este afectată doar într-o măsură neglijabilă.

(5)

Situația de drept și de fapt care a justificat aplicarea actuală a măsurii de simplificare în cauză nu s-a schimbat și există în continuare. Prin urmare, Austria ar trebui să fie autorizată să aplice în continuare măsura de simplificare dar pentru o perioadă limitată în timp, pentru a permite evaluarea măsurii.

(6)

Derogarea nu va avea efecte adverse asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE, Austria este autorizată să excludă TVA asupra bunurilor și serviciilor de la dreptul de deducere în cazul în care bunurile și serviciile în cauză sunt utilizate, în proporție mai mare de 90 %, în scop privat de către o persoană impozabilă sau de către angajații acesteia sau, mai general, în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2012.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Austria.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. CARLGREN


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 371, 18.12.2004, p. 47.

(3)  JO L 145, 13.6.1977, p. 1.


29.12.2009   

RO XM XM

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/22


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

de numire a unor membri și a unor supleanți în cadrul Comitetului Regiunilorpentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015

(2009/1014/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 300 alineatul (3) și articolul 305, coroborate cu articolul 8 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere propunerile fiecărui stat membru,

întrucât:

(1)

Articolul 300 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că membrii sau supleanții din cadrul Comitetului Regiunilor trebuie să fie nu numai reprezentanții unor colectivități regionale sau locale ci și persoane care sunt „fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese”.

(2)

Articolul 305 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede numirea de către Consiliu, pentru o perioadă de cinci ani, a membrilor Comitetului și a unui număr egal de supleanți, în conformitate cu propunerile fiecărui stat membru.

(3)

Articolul 8 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii prevede repartizarea membrilor Comitetului Regiunilor.

(4)

Întrucât mandatul membrilor și al supleanților din cadrul Comitetului Regiunilor expiră la 25 ianuarie 2010, ar trebui să se numească noi membri și supleanți în cadrul Comitetului Regiunilor.

(5)

Numirea acestora va fi urmată, ulterior, de numirea celorlalți membri și a supleanților a căror nominalizare nu a fost transmisă Consiliului înainte 14 decembrie 2009,

ADOPTĂ URMĂTOAREA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015:

în calitate de membri, persoanele propuse de statele membre în anexa I;

în calitate de supleanți, persoanele propuse de statele membre în anexa II;

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. CARLGREN


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Geert BOURGEOIS

Vlaams minister

 

De heer Jos CHABERT

Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Monsieur Xavier DESGAIN

Membre du Parlement wallon

 

Mevrouw Mia DE VITS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Paul FICHEROULLE

Echevin de la Ville de Charleroi

 

Monsieur Jean-François ISTASSE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ

Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Monsieur Michel LEBRUN

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Monsieur Charles PICQUE

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

De heer Jan ROEGIERS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Johan SAUWENS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Hasan AZIS

Mayor, Municipality of Karjali

 

Ms. Katya DOYCHEVA

Mayor, Municipality of Tvarditza

 

Ms. Dora IANKOVA

Mayor, Municipality of Smolyan

 

Mr. Vladimir KISSIOV

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Krasimir MIREV

Mayor, Municipality of Targovishte

 

Mr. Vladimir MOSKOV

Mayor, Municipality of Gotze Delchev

 

Mr. Orhan MUMUN

Mayor, Municipality of Mineralni Bani

 

Ms. Detelina NIKOLOVA

Mayor, Municipality of Dobrich

 

Ms. Penka PENKOVA

Mayor, Municipality of Lom

 

Mr. Georgi SLAVOV

Mayor, Municipality of Yambol

 

Mr. Bozhidar YOTOV

Mayor, Municipality of Ruse

 

Mr. Zlatko ZHIVKOV

Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Pavel BÉM

Primátor hlavního města Prahy

 

RNDr. Jiří BYTEL

Starosta obce Velká Hleďsebe

 

Pan Stanislav EICHLER

Hejtman Libereckého kraje

 

Mgr. Jan KUBATA

Primátor města Ústí nad Labem

 

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ

Místostarostka města Černošce

 

Pan Roman LÍNEK

Náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

Pan Josef NOVOTNÝ

Hejtman Karlovarského kraje

 

Ing. Petr OSVALD

Zastupitel města Plzeň

 

Pan Jaroslav PALAS

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Juraj THOMA

Primátor města České Budějovice

 

Paní Jana VAŇHOVÁ

Hejtmanka Ústeckého kraje

 

Pan Jiří ZIMOLA

Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

 

Hr. Knud Elmer ANDERSEN

Regionsrådsmedlem

 

Hr. Per BØDKER ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jens Christian GJESING

Borgmester

 

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Henning JENSEN

Borgmester

 

Fru Tove LARSEN

Borgmester

 

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN

Regionrådsmedlem

 

Hr. Jens Jørgen NYGAARD

Byrådsmedlem

 

Hr. Karsten Uno PETERSEN

Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

 

Frau Nicola BEER

Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

 

Herr Ralf CHRISTOFFERS

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 

Herr Wolfgang GIBOWSKI

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

 

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Frau Monika HELBIG

Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

 

Herr Niclas HERBST MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Helmut M. JAHN

Landrat des Hohenlohekreises

 

Herr Werner JOSTMEIER MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Norbert KARTMANN MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Dr. Kerstin KIESSLER

Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

 

Dr. Karl-Heinz KLÄR

Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

 

Herr Dieter KLÖCKNER MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Uta-Maria KUDER

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Heinz LEHMANN MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Jürgen MARTENS

Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

 

Herr Heinz MAURUS

Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

 

Frau Martina MICHELS MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Frau Emilia MÜLLER

Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

 

Herr Peter MÜLLER MdL

Ministerpräsident des Saarlandes

 

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER

Justizminister des Freistaates Thüringen

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. hc. Petra ROTH

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

EESTI

 

Mr. Väino HALLIKMÄGI

Member of Pärnu City Council

 

Mr. Kaido KAASIK

Mayor of Valjala Rural Municipality Government

 

Mr. Teet KALLASVEE

Member of Haapsalu City Council

 

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr. Jüri PIHL

Vice- Mayor of Tallinn City Government

 

Mr. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr. Toomas VITSUT

Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

 

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

 

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δήμαρχος Αθηναίων

 

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Νομάρχης Πιερίας

 

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νομάρχης Αθηνών

 

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος Καβάλας

 

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ

Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

 

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

 

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ

Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

 

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ

Δήμαρχος Πατρέων

 

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

 

D.a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES

Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

 

D. Francesc ANTICH OLIVER

Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

 

D.a Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

D. José María BARREDA FONTES

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

D. Francisco CAMPS ORTIZ

Presidente de la Comunitat Valenciana.

 

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ

Alcalde de Getafe

 

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D.a Dolores GOROSTIAGA SAIZ

Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

 

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

 

D. Jordi HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

 

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Marcelino IGLESIAS RICOU

Presidente del Gobierno de Aragón

 

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ

Lehendakari del Gobierno Vasco

 

D. José MONTILLA AGUILERA

Presidente de la Generalitat de Catalunya

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Mandato: Alcalde de Madrid

 

D. Pedro María SANZ ALONSO

Presidente del Gobierno de La Rioja

 

D. Miguel SANZ SESMA

Presidente del Gobierno de Navarra

 

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

 

M. Jean-Paul BORE

Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Bruno BOURG-BROC

Maire de Châlons en Champagne

 

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

 

M. François COMMEINHES

Maire de Sète

 

M. Michel DELEBARRE

Maire de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Claude du GRANRUT

Conseillère régionale de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Maire de la Bastidonne

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de Gironde

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

 

M. Alain LE VERN

Président du Conseil régional de Haute-Normandie

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Ile-de-France

 

M. Jean PRORIOL

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'Assemblée de Corse

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. Alain ROUSSET

Président du Conseil régional d'Aquitaine

 

M. Ange SANTINI

Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

 

Sig. Antonio BASSOLINO

Presidente della Regione Campania

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

 

Sig. Ugo CAPPELLACCI

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE

Presidente della Provincia di Catania

 

Sig. Luciano CAVERI

Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

 

Sig. Sergio CHIAMPARINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Giovanni CHIODI

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA

Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

 

Sig. Luis DURNWALDER

Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

 

Sig. Giorgio GRANELLO

Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

 

Sig. Claudio MARTINI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Sonia MASINI

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

 

Sig. Graziano MILIA

Presidente della Provincia di Cagliari

 

Sig. Francesco MUSOTTO

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

 

Sig. Roberto PELLA

Consigliere del Comune di Valdengo

 

Sig. Massimo PINESCHI

Consigliere della Regione Lazio

 

Sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco del Comune di Candela

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Sindaco del Comune di Potenza

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

 

Sig. Riccardo VENTRE

Consigliere del Comune di Caserta

 

Sig.ra Marta VINCENZI

Sindaco del Comune di Genova

ΚYΠΡΟΣ

 

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

 

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δήμαρχος Στροβόλου

 

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

 

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

 

Χρίστος ΜΕΣΗΣ

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

 

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

 

Andris JAUNSLEINIS

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

 

Guntars KRIEVIŅŠ

Liepājas pilsētas domes deputāts

 

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis NEIMANIS

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Indra RASSA

Saldus novada domes priekšsēdētāja

 

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Ainārs ŠLESERS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Vytas APUTIS

Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

 

Andrius KUPČINSKAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Virginijus KOMSKIS

Pagėgių savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Ričardas MALINAUSKAS

Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Daiva MATONIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Gediminas PAVIRŽIS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

 

Povilas ŽAGUNIS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

 

Mme Simone BEISSEL

Echevin de la Ville de Luxembourg

 

Mme Agnès DURDU

Membre du conseil communal de Wincrange

 

M. Dan KERSCH

Bourgmestre de la commune de Mondercange

 

M. Albert LENTZ

Echevin de la commune de Mersch

 

M. Paul-Henri MEYERS

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Marc SCHAEFER

Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Ferenc BENKŐ

Tiszaladány község polgármestere

 

Gábor BIHARY

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

György GÉMESI dr.

Gödöllő város polgármestere

 

György IPKOVICH dr.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

Attila JÓSZAI

Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

 

Csaba MOLNÁR dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

 

Sándor NAGY

Kistelek város polgármestere

 

József RIBÁNYI

Tamási város polgármestere

 

István SÉRTŐ-RADICS dr.

Uszka község polgármestere

 

Gyula SZABÓ

Heves Megyei Közgyűlés tagja

 

András SZALAY dr.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

Zoltán VARGA

Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

 

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor of Qrendi

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Victoria, Gozo

 

Mr. Michael COHEN

Mayor of Kalkara

 

Mr. Joseph CORDINA

Mayor of Xagħra, Gozo

 

Dr. Malcolm MIFSUD

Mayor of Pietà

NEDERLAND

 

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB

Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

 

Dhr J.H. (Rob) BATS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

 

Dhr D. (Dick) BUURSINK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

 

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

 

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

 

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK

Burgemeester (mayor) of the city of Almere

 

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

 

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS

Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

 

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

 

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS

Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

 

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK

Burgemeester (mayor) of the city of Delft

 

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

 

Herr Gerhard DÖRFLER

Landeshauptmann von Kärnten

 

Dr. Michael HÄUPL

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 

Herr Erwin MOHR

Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

 

Herr Hans NIESSL

Landeshauptmann von Burgenland

 

Herr Johannes PEINSTEINER

Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

 

Dr. Erwin PRÖLL

Landeshauptmann von Niederösterreich

 

Dr. Josef PÜHRINGER

Landeshauptmann von Oberösterreich

 

Dr. Herbert SAUSGRUBER

Landeshauptmann von Vorarlberg

 

Dr. Heinz SCHADEN

Bürgermeister der Stadt Salzburg

 

Dr. Franz SCHAUSBERGER

Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

 

DDr. Herwig VAN STAA

Präsident des Landtags von Tirol

 

Mag. Franz VOVES

Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

 

Jacek CZERNIAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Konstanty DOMBROWICZ

Prezydent Miasta Bydgoszcz

 

Marcin JABŁOŃSKI

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Adam JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

Radny m.st. Warszawy

 

Maciej KOBYLIŃSKI

Prezydent Miasta Słupsk

 

Jan KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Witold KROCHMAL

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

Jerzy KROPIWNICKI

Prezydent Miasta Łodzi

 

Marek NAWARA

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Jacek PROTAS

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Józef SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Adam STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Bogusław ŚMIGIELSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Stanisław SZWABSKI

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

 

Leszek ŚWIĘTALSKI

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

 

Marek TRAMŚ

Starosta Polkowicki

 

Ludwik WĘGRZYN

Radny Powiatu Bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Tadeusz WRONA

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

 

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO

Presidente da Câmara Municipal do Porto

 

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO

Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

 

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO

Presidente da Câmara Municipal da Amadora

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

 

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

 

Dl Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

 

Dl Decebal ARNĂUTU

Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

 

Dl Mircea COSMA

Președintele Consiliului Județean Prahova

 

Dl Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

 

Dl Gheorghe FALCĂ

Primarul municipiului Arad, județul Arad

 

Dl Răducu George FILIPESCU

Președintele Consiliului Județean Călărași

 

Dna Veronica IONIȚĂ

Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

 

Dna Edita Emöke LOKODI

Președintele Consiliului Județean Mureș

 

Dl Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

 

Dl Constantin OSTAFICIUC

Președintele Consiliului Județean Timiș

 

Dl Tudor PENDIUC

Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

 

Dl Ion PRIOTEASA

Președintele Consiliului Județean Dolj

 

Dl Emil PROȘCAN

Primarul orașului Mizil, județul Prahova

 

Dl Vasile SAVA

Primarul orașului Țăndărei, județul Ialomița

 

Dl Gheorghe Bunea STANCU

Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

 

Mr Aleš ČERIN

Podžupan Mestne občine Ljubljana

 

Ms Irena MAJCEN

Županja Občine Slovenska Bistrica

 

Mr Franci ROKAVEC

Župan Občine Litija

 

Mr Anton Tone SMOLNIKAR

Župan Občine Kamnik

 

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

 

Ms Jasmina VIDMAR

Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

Mr Franci VOVK

Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

 

Pán Milan BELICA

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Juraj BLANÁR

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hl. mesta Bratislava

 

Pán Peter CHUDÍK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Pán František KNAPÍK

Primátor mesta Košice

 

Pán Ján ORAVEC

Primátor mesta Štúrovo

 

Pán Pavol SEDLÁČEK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Zdenko TREBUĽA

Predseda Košického samosprávneho kraja

 

Pán István ZACHARIÁŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

 

Pauliina HAIJANEN

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Sirpa HERTELL

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Anne KARJALAINEN

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Veikko KUMPUMÄKI

Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Antti LIIKKANEN

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Markku MARKKULA

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ossi MARTIKAINEN

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

 

Folke SJÖLUND

Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

 

Satu TIETARI

Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Uno ALDEGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Ms Kristina ALVENDAL

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Mr Kent JOHANSSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Mr Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Mr Paul LINDQUIST

Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

 

Ms Monalisa NORRMAN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Mr Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

 

Ms Yoomi RENSTRÖM

Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

 

Ms Annelie STARK

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Cllr Doris ANSARI

Member of Cornwall Council

 

Cllr Jonathan BELL

Member of Ards Borough Council

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert BRIGHT

Member of Newport City Council

 

Cllr Amanda BYRNE

Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

 

Christine CHAPMAN AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Flo CLUCAS

Member of Liverpool City Council

 

Sir Simon DAY

Member of Devon County Council

 

Cllr Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Linda GILLHAM

Member of Runneymede Borough Council

 

Cllr Gordon KEYMER CBE

Member of Tandridge District Council

 

Cllr Roger KNOX

Member of East Lothian Council

 

Cllr Iain MALCOLM

Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

 

Mr Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Corrie MCCHORD

Member of Stirling

 

Francie MOLLOY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Irene OLDFATHER MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr David PARSONS

Member of Leicestershire County Council

 

Cllr Judith PEARCE

Member of Wychavon District Council

 

Cllr David SIMMONDS

Member of London Borough of Hillingdon

 

Cllr Neil SWANNICK

Member of Manchester City Council

 

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE

Member of the London Borough of Sutton

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Dave WILCOX

Member of Derbyshire County Council


ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Ludwig CALUWÉ

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Emmanuel DISABATO

Membre du Parlement wallon

 

De heer Marc HENDRICKX

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Alain HUTCHINSON

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Monsieur Michel de LAMOTTE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Mevrouw Fientje MOERMAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Mevrouw Fatma PEHLIVAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Yaron PESZTAT

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Mevrouw Sabine POLEYN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luckas VAN DER TAELEN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Madame Olga ZRIHEN

Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Ahmed AHMEDOV

Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

 

Mr. Ivo ANDONOV

Mayor, Municipality of Silistra

 

Mr. Ivan ASPARUHOV

Mayor, Municipality of Mezdra

 

Mr. Stanislav BLAGOV

Mayor, Municipality of Svishtov

 

Ms. Shukran IDRIZ

Mayor, Municipality of Kirkovo

 

Mr. Krasimir KOSTOV

Mayor, Municipality of Shumen

 

Ms. Malina LAZAROVA

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Veselin LICHEV

Mayor, Municipality of Sopot

 

Mr. Rumen RASHEV

Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

 

Mr. Emil NAYDENOV

Mayor, Municipality of Gorna Malina

 

Mr. Svetlin TANCHEV

Mayor, Municipality of Stara Zagora

 

Mr. Nayden ZELENOGORSKI

Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Jiří BĚHOUNEK

Hejtman kraje Vysočina

 

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ

Místostarostka obce Proboštov

 

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ

Starostka města Kostelec n. Orlicí

 

Mgr. Tomáš CHALUPA

Starosta městské části Praha 6

 

Paní Milada EMMEROVÁ

Hejtmanka Plzeňského kraje

 

Pan Lubomír FRANC

Hejtman Královéhradeckého kraje

 

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ

Starostka města Bílovec

 

Pan Radko MARTÍNEK

Hejtman Pardubického kraje

 

Pan Stanislav MIŠÁK

Hejtman Zlínského kraje

 

Pan David RATH

Hejtman Středočeského kraje

 

Pan Martin TESAŘÍK

Hejtman Olomouckého kraje

 

Mgr. Tomáš ÚLEHLA

Radní města Zlín

DANMARK

 

Hr. Bo ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jan BOYE

Byrådsmedlem

 

Hr. Bent HANSEN

Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

 

Hr. Carl HOLST

Regionsrådsformand

 

Hr. Bent LARSEN

Regionrådsmedlem

 

Fru Jane Findahl LINDSKOV

Byrådsmedlem

 

Hr. Erik Bent NIELSEN

Borgmester

 

Hr. Simon Mønsted STRANGE

Byrådsmedlem

 

Hr. Johnny SØTRUP

Borgmester

DEUTSCHLAND

 

Herr Dietmar BROCKES MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

 

Herr Rolf FISCHER MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Michael GWOSDZ MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Herr Wilhelm HOGREFE MdL

Mitglied des Landtages von Niedersachsen

 

Herr Dr. Ekkehard KLUG

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 

Dr. Hermann KUHN MdBB

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Prof. Ursula MÄNNLE MdL

Mitglied des Bayerischen Landtags

 

Frau Nicole MORSBLECH MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER MdL

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Manfred RICHTER MdL

Mitglied des Landtags von Brandenburg

 

Dr. Michael REUTER MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Herr Peter SCHOWTKA MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Herr Peter STRAUB MdL

Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

 

Herr Tilman TÖGEL MdL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Stephan TOSCANI MdL

Mitglied des Landtages des Saarlandes

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Herr Roland WERNER

Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

 

Herr Frank ZIMMERMANN MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

 

Ms. Urve ERIKSON

Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr. Juri GOTMANS

Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

 

Mr. Andres JAADLA

Vice- Chairman of Rakvere City Council

 

Ms. Saima KALEV

Member of Jõgeva Rural Municipality Council

 

Ms. Kersti KÕOSAAR

Member of Võru City Council

 

Mrs. Kersti SARAPUU

Mayor of Paide City Government

 

Ms. Kadri TILLEMANN

Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος

Νομάρχης Μεσσηνίας

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

 

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης

Δήμαρχος Πρέβεζας

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Νομάρχης Ευρυτανίας

 

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος

Νομάρχης Χίου

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης

Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης

Δήμαρχος Άρτας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

 

D. Gabriel AMER AMER

Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

 

Da María Luisa ARAÚJO CHAMORRO

Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

 

D.a Elsa María CASAS CABELLO

Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS

Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

 

Da María DE DIEGO DURÁNTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Francisco DE LA TORRE PRADO

Alcalde de Málaga

 

D. Emilio DEL RÍO SANZ

Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

 

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ

Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

 

Da. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO

Alcaldesa de Gijón

 

D. Jesús María GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

 

D. Alberto GARCIA CERVIÑO

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO

Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

 

D.a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ

Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

 

D.a Esther MONTERRUBIO VILLAR

Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

 

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ

Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

 

D. Andrés OCAÑA RABADÁN

Alcalde de Córdoba

 

D. Rafael RIPOLL NAVARRO

Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

 

D.a Anna TERRÓN CUSÍ

Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

 

D. Javier VELASCO MANCEBO

Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Jean-Paul BACHY

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

M. Philippe BODARD

Maire de Mûrs-Erigné

 

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ

Conseillère régionale d’Alsace

 

Mme Anne-Marie COMPARINI

Conseillère régionale de Rhône-Alpes

 

M. Jean-Michel DACLIN

Adjoint au maire de Lyon

 

Mme Nassimah DINDAR

Président du Conseil général de l’Ile de La Réunion

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d’Azerailles

 

M. Jean-Jacques FRITZ

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

Mme Arlette GROSSKOST

Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace

 

M. Antoine KARAM

Président du Conseil régional de Guyane

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Claudine LEDOUX

Maire de Charleville-Mézières

 

M. Martin MALVY

Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Didier MARIE

Président du Conseil général de Seine-Maritime

 

M. Michel NEUGNOT

Conseiller régional de Bourgogne

 

M. Yves PAGES

Maire de Saint-Georges

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

Mme Gisèle STIEVENARD

Vice présidente du Conseil général de Paris

 

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN

Conseillère régionale d’Auvergne

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere del Comune di Ravenna

 

Sig. Roberto BOMBARDA

Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

 

Sig.ra Barbara BONINO

Consigliere della Provincia di Torino

 

Sig.ra Carmela CASILE

Consigliere del Comune di Giaveno

 

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO

Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

 

Sig. Francesco DE MICHELI

Consigliere del Comune di Roma

 

Sig. Mario Sisto FERRANTE

Consigliere della Provincia di Roma

 

Sig. Vincenzo LODOVISI

Consigliere della Provincia di Rieti

 

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Salvatore MANGIAFICO

Assessore della Provincia di Siracusa

 

Sig. Matteo MAURI

Consigliere della Provincia di Milano

 

Sig. Luigi MONTANARO

Sindaco del Comune di Ginosa

 

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI

Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Umberto OPPUS

Sindaco del Comune di Mandas

 

Sig. Aristide PELI

Assessore della Provincia di Brescia

 

Sig.ra Alessia ROSOLEN

Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig.ra Federica SEGANTI

Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Fiorenzo SILVESTRI

Consigliere della Provincia di Treviso

 

Sig. Sergio SOAVE

Sindaco del Comune di Savigliano

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Consigliere del Comune di Gerace

 

Sig. Gianfranco VITAGLIANO

Assessore della Regione Molise

 

Sig. Angelo ZUBBANI

Sindaco del Comune di Carrara

 

Sig. Sante ZUFFADA

Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚYΠΡΟΣ

 

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

 

Δήμος ΓΙΑΓΚΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

 

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ

Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

 

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ

Δήμαρχος Μόρφου

 

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

 

Edvīns BARTKEVIČS k-gs

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Inesis BOĶIS k-gs

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

 

Ligita GINTERE k-dze

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

 

Nellija KLEINBERGA k-dze

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

 

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs

Balvu novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

 

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

 

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

 

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

 

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

 

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

 

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

 

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

 

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

 

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

 

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

 

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

 

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

 

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

 

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

 

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

 

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

 

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

 

Szilárd SZÉKELY

Sásd város polgármestere

 

Kata Zsuzsanna TÜTTŐ

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

László József VÉCSEY

Szada község polgármestere

MALTA

 

Ms. Doris BORG

Deputy Mayor of Birkirkara

 

Mr. Ian BORG

Mayor of Dingli

 

Mr. Fredrick CUTAJAR

Mayor of Santa Luċija

 

Mr. Paul FARRUGIA

Mayor of Tarxien

 

Mr. Noel FORMOSA

Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

 

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

 

Dhr M.J. (Job) COHEN

Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

 

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

 

Dhr H. (Harry) DIJKSMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

 

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

 

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

 

Dhr M.J. (Martin) JAGER

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

 

Dhr H. (Hans) KOK

Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

 

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

 

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

 

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

 

Dhr J.C. (Co) VERDAAS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

 

Mag. Renate BRAUNER

Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

 

Mag. Gabriele BURGSTALLER

Landeshauptfrau von Salzburg

 

Frau Marianne FÜGL

Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

 

Herr Markus LINHART

Bürgermeister von Bregenz

 

Dr. Josef MARTINZ

Mitglied der Kärntner Landesregierung

 

Mag. Johanna MIKL-LEITNER

Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

 

Herr Günther PLATTER

Landeshauptmann von Tirol

 

Herr Walter PRIOR

Präsident des Burgenländischen Landtags

 

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER

Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

 

Herr Viktor SIGL

Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

 

Frau Elisabeth VITOUCH

Mitglied des Gemeinderates von Wien

 

Mag. Markus WALLNER

Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

 

Adam BANASZAK

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jan BRONŚ

Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Lech DYMARSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Jan DZIUBIŃSKI

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Robert GODEK

Starosta Strzyżowski

 

Władysław HUSEJKO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Michał KARALUS

Starosta Pleszewski

 

Marzena KEMPIŃSKA

Starosta Świecki

 

Józef KOTYŚ

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Tadeusz KOWALCZYK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Andrzej KUNT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Mirosław LECH

Wójt Gminy Korycin

 

Andrzej MATUSIEWICZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Marek OLSZEWSKI

Wójt Gminy Lubicz

 

Ewa PANASIUK

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Elżbieta RUSIELEWICZ

Radna Miasta Bydgoszcz

 

Czesław SOBIERAJSKI

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Robert SOSZYŃSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Dariusz WRÓBEL

Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

 

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD

Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

 

Exma. Sr.a Da Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES

Presidente da Câmara Municipal de Resende

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Tondela

 

Exmo. Sr. António Jorge NUNES

Presidente da Câmara Municipal de Bragança

 

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

 

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

 

Dl Silvian CIUPERCĂ

Președintele Consiliului Județean Ialomița

 

Dl Árpád Szabolcs CSEHI

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

 

Dl Alexandru DRĂGAN

Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA

Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Dl Dumitru ENACHE

Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

 

Dl Péter FERENC

Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

 

Dl Gheorghe FLUTUR

Președintele Consiliului Județean Suceava

 

Dna Mariana MIRCEA

Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

 

Dl Mircea Ioan MOLOȚ

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Dl Mircia MUNTEAN

Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

 

Dl Gheorghe NICHITA

Primarul municipiului Iași, Județul Iași

 

Dl Marian OPRIȘAN

Președintele Consiliului Județean Vrancea

 

Dl George SCRIPCARU

Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

 

Dl Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir, Județul Alba

 

Dna Ioana TRIFOI

Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

 

Dr. Štefan ČELAN

Župan Mestne Občine Ptuj

 

Ga. Darja DELAČ FELDA

Podžupanja Občine Kočevje

 

G. Siniša GERMOVŠEK

Član občinskega sveta Občine Bovec

 

G. Branko LEDINEK

Župan Občine Rače-Fram

 

Mag. Jure MEGLIČ

Podžupan Občine Tržič

 

G. Blaž MILAVEC

Župan Občine Sodražica

 

G. Anton ŠTIHEC

Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

 

Pán Ján BLCHÁČ

Primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Pán Remo CICUTTO

Primátor mesta Piešťany

 

Pán Pavol FREŠO

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pán Milan FTÁČNIK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

Pán Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov

 

Pán Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin

 

Pani Božena KOVÁČOVÁ

Starostka obce Janova Lehota

 

Pán Tibor MIKUŠ

Predseda Trnavského samosprávneho kraja

 

Pán Jozef PETUŠÍK

Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

 

Markus AALTONEN

Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ilpo HAALISTO

Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

 

Mårten JOHANSSON

Raaseporin kaupunginjohtaja

 

Petri KALMI

Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

 

Britt LUNDBERG

Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

 

Hannele LUUKKAINEN

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Riitta MYLLER

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

 

Miikka SEPPÄLÄ

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Katja SORRI

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Susanna HABY

Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

 

Mr Tore HULT

Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Mr Bernth JOHNSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

 

Ms Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

 

Mr Jens NILSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

 

Ms Ingela NYLUND WATZ

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Mr Carl-Johan SONESSON

Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Paula BAKER

Member of Basingstoke and Deane Council

 

Cllr Sandra BARNES

Member of South Northamptonshire

 

Mr Ted BROCKLEBANK MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Nilgun CANVER

Member of London Borough of Haringey

 

John DALLAT MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Graham GARVIE

Member of Scottish Borders Council

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Martin HEATLEY

Member of Warwickshire County Council

 

Cllr Chris HOLLEY

Member of the City and County of Swansea

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Herbert MANLEY

Member of Cheshire West and Chester Council

 

Cllr Alan MELTON

Member of Cambridgeshire County Council

 

Cllr Peter MOORE

Member of Sheffield City Council

 

Cllr Sandy PARK

Member of the Highland Council

 

Cllr Kathy POLLARD

Member of Suffolk County Council

 

Cllr Mary ROBINSON

Member of Eden District Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Buckinghamshire County Council

 

Mr Nicol STEPHEN MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Roger STONE

Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

 

Cllr Ann STRIBLEY

Member of Poole Borough Council

 

Cllr Sharon TAYLOR

Member of Stevenage Borough Council

 

Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Peter THOMPSON

Member of the London Borough of Hounslow


29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/51


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

de modificare a părții I din anexa 3 la Instrucțiunile consulare comune în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au obligația de a deține viză de tranzit aeroportuar

(2009/1015/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competențele de executare în ceea ce privește anumite norme metodologice și proceduri de examinare a cererilor de viză (1),

având în vedere inițiativa Republicii Federale Germania,

întrucât:

(1)

Partea I din anexa 3 la Instrucțiunile consulare comune cuprinde lista comună a țărilor terțe ai căror resortisanți sunt supuși obligației de a deține viză de tranzit aeroportuar (VTA) de către toate statele membre.

(2)

Germania și Țările de Jos doresc, în ceea ce privește resortisanții etiopieni, să limiteze obligația de a deține VTA la persoanele care nu dețin o viză valabilă eliberată pentru un stat membru sau pentru un stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 sau pentru Canada, Japonia, sau Statele Unite ale Americii. Prin urmare, Partea I din anexa 3 la Instrucțiunile consulare comune ar trebui să se modifice în consecință.

(3)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. Întrucât prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen în temeiul dispozițiilor titlului V din partea a treia a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca decide, în termen de șase luni de la data adoptării prezentei decizii, dacă va transpune decizia în legislația națională, în conformitate cu articolul 4 din respectivul protocol.

(4)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (2), care intră sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a respectivului acord (3).

(5)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (4), care intră sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea Acordului în numele Comunității Europene (5).

(6)

În ceea ce privește Liechtensteinul, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/261/CE a Consiliului din 28 februarie 2008 privind semnarea protocolului în numele Comunității Europene (6).

(7)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (7). Prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(8)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (8). Prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(9)

În ceea ce privește Ciprul, prezenta decizie reprezintă un act care dezvoltă dispozițiile acquis-ului Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003.

(10)

Prezenta decizie reprezintă un act care dezvoltă dispozițiile acquis-ului Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Partea I din anexa 3 la Instrucțiunile consulare comune se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica referitoare la Etiopia, se introduce următoarea notă de subsol:

„Pentru Germania și Țările de Jos

Următoarele persoane sunt scutite de obligația de a deține VTA:

resortisanții care dețin o viză valabilă eliberată pentru un stat membru sau pentru un stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 sau pentru Canada, Japonia sau Statele Unite ale Americii, sau în cazul în care se întorc din aceste țări după ce și-au utilizat viza.”.

2.

În josul listei cu țările terțe, în partea explicativă de la paragraful al treilea, se adaugă un nou paragraf:

„Scutirile de la obligația de a deține viză de tranzit aeroportuar se aplică și în cazul trecerii prin zona de tranzit aeroportuar a unui resortisant al unei țări terțe care deține o viză valabilă eliberată pentru un stat membru sau pentru un stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 sau pentru Canada, Japonia sau Statele Unite ale Americii, care călătorește către oricare altă țară terță. Acestea nu se aplică trecerii prin zona de tranzit aeroportuar a unui resortisant al unei țări terțe care se întoarce din oricare altă țară terță după expirarea vizei menționate anterior.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în cea de a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre, în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. CARLGREN


(1)  JO L 116, 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(5)  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(6)  JO L 83, 26.3.2008, p. 3.

(7)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(8)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.


29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/53


DECIZIA A CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

de abrogare a Deciziei 2009/473/CE a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea

(2009/1016/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatele (5) și (8),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Protocolul la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea, care a fost parafat la 20 decembrie 2008, s-a aplicat cu titlu provizoriu începând cu 1 ianuarie 2009, conform celor convenite de părți prin schimbul de scrisori aprobat prin Decizia 2009/473/CE (1), sub rezerva încheierii Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) între Comunitatea Europeană și Republica Guineea.

(2)

Comisia a decis să își retragă propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea APP ca urmare a evenimentelor tragice din 28 septembrie 2009, când forțe ale guvernului au deschis focul asupra demonstranților, cauzând astfel pierderea a mai mult de 150 de vieți omenești.

(3)

Este, prin urmare, necesară abrogarea Deciziei 2009/473/CE și notificarea Republicii Guineea cât mai curând posibil, în numele Uniunii Europene, în legătură cu încetarea aplicării provizorii a acordului, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2009/473/CE a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea se abrogă.

Articolul 2

Prin urmare, Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită(e) să notifice Republicii Guineea, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, faptul că Uniunea Europeană nu mai intenționează să devină parte la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea care a fost parafat la 20 decembrie 2008. Respectiva notificare se prezintă sub forma unei scrisori.

Textul scrisorii este anexat la prezenta decizia.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. CARLGREN


(1)  Decizia 2009/473/CE, JO L 156, 19.6.2009, p. 31.


ANEXĂ

Stimate domn,

În ceea ce privește Protocolul la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea, care a fost parafat la 20 decembrie 2008, respectiv aplicarea provizorie a acestuia, astfel cum a fost convenită de Comunitatea Europeană și Republica Guineea printr-un schimb de scrisori la 28 mai 2009:

Uniunea Europeană notifică prin prezenta Republicii Guineea faptul că, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, nu mai intenționează să devină parte la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului menționat anterior.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Uniunii Europene


29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/55


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

privind acordarea de ajutor de stat de către autoritățile din Republica Ungară pentru achiziționarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013

(2009/1017/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) paragraful al treilea,

având în vedere solicitarea înaintată de Guvernul Republicii Ungare la 27 noiembrie 2009,

întrucât:

(1)

La 27 noiembrie 2009, Republica Ungară (denumită în continuare „Ungaria”) a prezentat Consiliului o solicitare pentru o decizie în conformitate cu articolul 88 alineatul (2) paragraful al treilea din Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind planul Ungariei de a acorda ajutor de stat agricultorilor maghiari pentru achiziționarea de terenuri agricole.

(2)

Procesul de privatizare a terenurilor în care s-a angajat Ungaria de la începutul anilor 1990 a dus, în multe cazuri, la o proprietate comună a terenurilor agricole fragmentată sau nedivizată, având drept efect o structură funciară nefavorabilă și o slabă viabilitate economică a exploatațiilor agricole.

(3)

Având în vedere lipsa de capital a agricultorilor, dobânzile ridicate la împrumuturile comerciale pentru achiziționarea de terenuri agricole și înăsprirea criteriilor bancare pentru acordarea de împrumut agricultorilor în actualul context de criză, agricultorii, în special cei cu gospodării mici, au perspective reduse de a obține împrumuturi comerciale pentru investiții precum achiziționarea de terenuri. De fapt, ca urmare a crizei economice și financiare, dobânda anuală la împrumuturile comerciale pentru achiziționarea de terenuri agricole a crescut de la o rată medie de 9,5 % în iulie 2008 la 15,5 % în mai 2009, iar valoarea medie a garanțiilor solicitate pentru aceste împrumuturi aproape s-a dublat în aceeași perioadă.

(4)

În această situație, este probabil să se multiplice cazurile de achiziționare în scopuri speculative a terenurilor de către operatori economici neangajați în activități agricole care au un acces mai ușor la capital.

(5)

Ajutorul de stat pentru achiziționarea terenurilor agricole ar trebui să contribuie la salvarea surselor de venit a numeroase familii de agricultori afectate de actuala criză prin crearea condițiilor care să permită reducerea costurilor de producție și îmbunătățirea rentabilității producției agricole, stopându-se astfel creșterea nivelului sărăciei și al șomajului în zonele rurale. În fapt, ca urmare a crizei, șomajul în Ungaria a crescut de la 7,7 % în perioada august 2008-octombrie 2008 la 10,4 % în aceeași perioadă în 2009, în timp ce produsul intern brut (PIB) al Ungariei a scăzut cu 7,2 % între al treilea trimestru al anului 2008 și al treilea trimestru al anului 2009. În plus, PIB-ul Ungariei la prețurile curente în agricultură, silvicultură și pescuit a scăzut cu aproximativ 33 % între prima jumătate a anului 2008 și prima jumătate a anului 2009 [de la 410 828 milioane forinți maghiari (HUF) la 275 079 milioane HUF].

(6)

Ajutorul de stat care urmează a fi acordat se ridică la o valoare totală de 4 000 milioane HUF și ar trebui să vină în sprijinul a aproximativ 5 000 de producători agricoli. Ajutorul ar trebui să fie constituit din:

până la o valoare totală de 2 000 milioane HUF, o subvenționare a dobânzii pentru împrumuturile destinate agricultorilor particulari care întrunesc criteriile referitoare la înregistrare, calificare profesională, aplicarea bunelor practici agricole și cerințele privind o exploatare viabilă, permițându-le să beneficieze de împrumuturi favorabile pentru achiziționarea de terenuri agricole cu o dimensiune maximă a exploatației agricole de 300 de hectare. Subvenționarea dobânzii va lua forma unui credit ipotecar pentru o sumă de maxim 75 milioane HUF și pentru o perioadă de cel mult 20 de ani, incluzând o perioadă de grație de doi ani pentru rambursarea capitalului, și va fi egală cu 50 % din randamentul mediu al obligațiunilor guvernului Ungariei cu o scadență de 5 sau 10 ani, cu o majorare de 1,75 %;

până la o valoare totală de 2 000 milioane HUF, o subvenție directă pentru achiziționarea de terenuri agricole, ridicându-se la maxim 20 % din prețul de achiziție stabilit în contractul de vânzare, cu o sumă maximă de 3 milioane HUF pentru fiecare solicitare și cu un număr maxim de două solicitări anuale pentru fiecare beneficiar. Subvenția poate fi acordată unei persoane particulare care era implicată, la data achiziției, într-o activitate agricolă în calitate de proprietar al cel puțin cinci hectare de planații sau al unui hectar de alt tip de teren agricol pentru o perioadă de cel puțin un an, pe o parcelă direct adiacentă terenului achiziționat, și care se angajează să nu vândă terenul achiziționat și să îl utilizeze în mod efectiv în unicul scop al producției agricole pe o perioadă de cel puțin cinci ani de la data plății ajutorului. Ajutorul poate fi acordat numai cu condiția ca dimensiunea totală a terenului existent și a celui achiziționat să depășească 210 de coroane de aur (1) sau 2 hectare în cazul terenului agricol utilizat ca plantație de viță-de-vie sau ca livadă și să nu fie înregistrat ca teren utilizat pentru silvicultură.

(7)

Nu se permite combinarea ajutorului de stat sub forma unei subvenționări a dobânzii cu subvenția directă pentru achiziționare aceleași suprafețe de teren agricol.

(8)

Până în această etapă, Comisia nu a inițiat nicio procedură și nici nu a adoptat o poziție cu privire la natura și compatibilitatea ajutorului.

(9)

În consecință, există împrejurări excepționale, care permit considerarea acestui ajutor, prin derogare și în măsura strict necesară pentru limitarea gradului de sărăcie rurală din Ungaria, ca fiind compatibil cu piața internă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ajutorul de stat excepțional acordat de autoritățile maghiare sub forma subvenționării dobânzilor și a subvențiilor directe în vederea achiziționării terenurilor agricole, în valoare de maxim 4 000 milioane HUF și acordat între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013, este considerat compatibil cu piața internă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Ungare.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. CARLGREN


(1)  Unitate de măsură a calității terenului agricol în Ungaria.


29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/57


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 14 decembrie 2009

de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene

(BCE/2009/29)

(2009/1018/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 26.2,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2009/16 din 2 iulie 2009 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni garantate (1) prevede stabilirea unui program pentru achiziționarea de obligațiuni garantate. Punerea în aplicare a acestui program impune modificări ulterioare ale Deciziei BCE/2006/17 din 10 noiembrie 2006 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (2).

(2)

Este necesar să fie prevăzut tratamentul contabil al creanțelor exigibile care rezultă din neexecutarea obligațiilor de către contrapărțile Eurosistemului în contextul operațiunilor de credit ale Eurosistemului și al activelor conexe, precum și tratamentul contabil al dispozițiilor privind riscul de contraparte care rezultă din astfel de operațiuni.

(3)

Se impun modificări tehnice ulterioare ale Deciziei BCE/2006/17.

(4)

Decizia BCE/2006/17 trebuie modificată în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Decizia BCE/2006/17 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Provizion pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului

Luând în considerare natura activităților BCE, Consiliul guvernatorilor poate constitui un provizion pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului în bilanțul BCE. Consiliul guvernatorilor decide cu privire la nivelul și utilizarea provizionului pe baza unei estimări motivate a expunerilor BCE la risc.”

2.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Nu se face distincție între diferențele din reevaluare de preț și de monedă pentru aur, dar se înregistrează o singură diferență din reevaluare pentru aur, bazată pe prețul în euro pe unitate de măsură definită a aurului, preț determinat de cursul de schimb EUR/USD la data reevaluării trimestriale. Reevaluarea se efectuează pentru fiecare monedă în parte în cazul schimburilor valutare, inclusiv tranzacțiile din bilanț și din afara bilanțului, și pentru fiecare cod în parte, adică același număr/tip ISIN pentru titlurile de valoare, cu excepția acelor titluri de valoare incluse la postul «Alte active financiare» sau «Diverse» ori titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară, care sunt înregistrate ca poziții separate.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Titlurile de valoare clasificate ca titluri de valoare păstrate până la scadență se înregistrează separat, se evaluează la costurile amortizate și fac obiectul deprecierii. Același tratament se aplică titlurilor de valoare netranzacționabile. Titlurile de valoare clasificate ca titluri de valoare păstrate până la scadență pot fi vândute înainte de scadența acestora:

(i)

în cazul în care cantitatea vândută este considerată a fi nesemnificativă în comparație cu suma totală a portofoliului de titluri de valoare păstrate până la scadență; sau

(ii)

în cazul în care titlurile de valoare sunt vândute în luna în care se regăsește data scadenței; sau

(iii)

în circumstanțe excepționale, precum o deteriorare semnificativă a solvabilității creditorului, sau ca urmare a unei decizii de politică monetară explicită a Consiliului guvernatorilor BCE.”

3.

Anexele I și III la Decizia BCE/2006/17 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2009.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 14 decembrie 2009.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 175, 4.7.2009, p. 18.

(2)  JO L 348, 11.12.2006, p. 38.


ANEXĂ

Anexele I și III la Decizia BCE/2006/17 se modifică după cum urmează:

1.

Tabelele incluse în anexa I la Decizia BCE/2006/17 se înlocuiesc cu următoarele:

ACTIVE

Post de bilanț

Clasificarea conținutului posturilor de bilanț

Principiu de evaluare

1.

Aur și creanțe în aur

Aur fizic, adică lingouri, monede, plăcuțe, pepite, în stoc sau «în curs de transport». Aur scriptic, precum soldurile conturilor la vedere în aur (conturi nealocate), depozite la termen și creanțe în aur rezultate din următoarele tranzacții: (i) tranzacții de revalorizare sau de devalorizare și (ii) swap cu aur cu localizări diferite sau swap cu aur cu purități diferite, în cazul în care intervalul dintre transfer și primire depășește o zi lucrătoare

Valoare de piață

2.

Creanțe exprimate în valută externă asupra rezidenților din afara zonei euro

Creanțe exprimate în valută externă asupra contrapărților rezidente în afara zonei euro, inclusiv instituții internaționale și supranaționale și bănci centrale din afara zonei euro

 

2.1.

Creanțe asupra Fondului Monetar Internațional (FMI)

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Cotele naționale minus soldurile în euro aflate la dispoziția FMI. Contul nr. 2 al FMI (cont în euro pentru cheltuieli administrative) poate fi inclus la acest post sau la postul «Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro»

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

(b)

Drepturi speciale de tragere

Dețineri de drepturi speciale de tragere (brut)

(b)

Drepturi speciale de tragere

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

(c)

Alte creanțe

Acorduri generale de împrumut, împrumuturi în cadrul acordurilor speciale de împrumut, depozite în cadrul Instrumentului de Reducere a Sărăciei și de Creștere (Poverty Reduction and Growth Facility)

(c)

Alte creanțe

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

2.2.

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport (reverse repo transactions)

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

(b)

Plasamente în titluri de valoare din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară (money market paper), instrumente de capitaluri proprii deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)(iv)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

(c)

Împrumuturi externe (depozite) acordate rezidenților din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

(c)

Împrumuturi externe

Depozite la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

(d)

Alte active externe

Bancnote și monede din afara zonei euro

(d)

Alte active externe

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

3.

Creanțe exprimate în valută externă asupra rezidenților zonei euro

(a)

Plasamente în titluri de valoare din zona euro, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, instrumente de capitaluri proprii deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din zona euro

(a)(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(a)(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(a)(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(a)(iv)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

(b)

Alte creanțe asupra rezidenților din zona euro, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Împrumuturi, depozite, tranzacții de deport, împrumuturi diverse

(b)

Alte creanțe

Depozite și alte împrumuturi la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

4.

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

 

 

4.1.

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi, tranzacții de deport legate de gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală

(b)

Plasamente în titluri de valoare din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Instrumente de capitaluri proprii, obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)(iv)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței

(c)

Împrumuturi acordate rezidenților din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

(c)

Împrumuturi acordate în afara zonei euro

Depozite la valoare nominală

(d)

Titluri de valoare emise de entități din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Titluri de valoare emise de organizații internaționale și supranaționale, de exemplu Banca Europeană de Investiții, indiferent de localizarea geografică

(d)(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Primele/disconturile sunt amortizate

(d)(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(d)(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

4.2.

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II (ERM II)

Împrumuturi acordate conform condițiilor MCS II

Valoare nominală

5.

Împrumuturi în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 5.1-5.5: tranzacții în funcție de instrumentele de politică monetară respective descrise în anexa I la Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1)

 

5.1.

Operațiuni principale de refinanțare

Tranzacții reversibile regulate, în vederea furnizării de lichidități, cu frecvență săptămânală și, în mod obișnuit, o scadență de o săptămână

Valoare nominală sau costul repo

5.2.

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

Tranzacții reversibile regulate, în vederea furnizării de lichidități, cu frecvență lunară și, în mod obișnuit, cu o scadență de trei luni

Valoare nominală sau costul repo

5.3.

Operațiuni de ajustare sub formă de tranzacții reversibile

Tranzacții reversibile, executate ca tranzacții ad hoc în scopuri de ajustare

Valoare nominală sau costul repo

5.4.

Operațiuni structurale sub formă de tranzacții reversibile

Tranzacții reversibile de ajustare a poziției structurale a Eurosistemului în raport cu sectorul financiar

Valoare nominală sau costul repo

5.5.

Facilitate de creditare marginală

Facilitate pentru obținerea de lichidități overnight, la o rată prestabilită a dobânzii contra unor active eligibile (facilitate permanentă)

Valoare nominală sau costul repo

5.6.

Credite legate de apeluri în marjă

Credite suplimentare acordate instituțiilor de credit, provenite din creșteri ale valorii activelor suport aferente altor credite acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală sau cost

6.

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi, tranzacții de deport în legătură cu gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ «Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro», inclusiv tranzacțiile rezultate din transformarea fostelor rezerve în valută externă ale zonei euro și alte creanțe. Conturi corespondente cu instituțiile de credit străine din zona euro. Alte creanțe și operațiuni fără legătură cu operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului

Nominal value or cost

7.

Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

 

 

7.1.

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Titluri de valoare emise în zona euro deținute în scopuri de politică monetară. Certificate de creanță emise de BCE cumpărate în scopuri de ajustare

(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

7.2.

Alte titluri de valoare

Titluri de valoare, altele decât cele din postul de activ 7.1 «Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară» și din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»; obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară deținute direct, inclusiv titluri de stat care provin din perioada anterioară creării UEM, exprimate în euro. Instrumente de capitaluri proprii

(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iv)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței

8.

Datorii în euro ale administrației publice

Creanțe asupra administrației publice provenite din perioada anterioară creării UEM (titluri de valoare netranzacționabile, împrumuturi)

Depozite/împrumuturi la valoare nominală, titluri de valoare netranzacționabile înregistrate la cost

9.

Creanțe intra-Eurosistem

 

 

9.1.

Creanțe legate de biletele la ordin în contrapartidă cu emisiunea BCE de certificate de creanță

Post numai în bilanțul BCE

Bilete la ordin emise de BCN în cadrul acordului de andosare (back-to-back agreement) în legătură cu certificatele de creanță emise de către BCE

Valoare nominală

9.2.

Creanțe legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

Creanțe legate de emisiunile BCE de bancnote în conformitate cu Decizia BCE/2001/15 din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro (2)

Valoare nominală

9.3.

Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

(a)

creanțe nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor corespondente ale BCN, adică cifra netă a creanțelor și a angajamentelor – a se vedea, de asemenea, postul de pasiv «Alte pasive în cadrul Eurosistemului (net)»

(a)

Valoare nominală

(b)

alte creanțe intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie către BCN a venitului BCE din senioraj

(b)

Valoare nominală

10.

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (creanțe), inclusiv cecurile în curs de încasare

Valoare nominală

11.

Alte active

 

 

11.1.

Monede din zona euro

Monede euro

Valoare nominală

11.2.

Imobilizări corporale și necorporale

Terenuri și clădiri, mobilier și echipamente, inclusiv echipamente informatice, software

Cost minus amortizarea

Amortizarea este alocarea sistematică a valorii depreciabile a unui activ pe parcursul duratei sale de viață utilă. Durata de viață utilă este perioada în care un activ fix poate fi folosit de entitatea în cauză. Durata de viață utilă a activelor imobilizate individuale poate fi revizuită în mod sistematic, în cazul în care previziunile diferă de estimările precedente. Activele principale pot include componente cu durate diferite de viață utilă. Durata de viață a respectivelor componente ar trebui evaluată individual.

Costul activelor necorporale cuprinde prețul corespunzător achiziției activului necorporal. Alte costuri directe sau indirecte se trec pe cheltuieli.

Capitalizarea cheltuielilor: limitată (cheltuieli mai mici de 10 000 EUR fără TVA: nu se capitalizează)

11.3.

Alte active financiare

Participații și investiții în filiale, instrumente de capitaluri proprii deținute din motive strategice/politice

Titluri de valoare, inclusiv instrumente de capitaluri proprii, și alte instrumente financiare și solduri, inclusiv depozite la termen și conturi curente, deținute ca un portofoliu separat

Tranzacții de deport cu instituții de credit privind gestionarea portofoliilor de titluri din acest post

(a)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței

(b)

Participații și acțiuni nelichide și orice alte instrumente de capitaluri proprii deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

(c)

Investiții în filiale sau interese semnificative

Valoare netă a activului

(d)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Primele/disconturile sunt amortizate

(e)

Titluri de valoare tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență sau deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(f)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

(g)

Conturi la bănci și împrumuturi

Valoarea nominală convertită la cursul de schimb al pieței dacă soldurile/depozitele sunt exprimate în valute externe

11.4.

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe valute, a swap-urilor valutare, a swap-urilor pe rata dobânzii, a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a operațiunilor de schimb valutar la vedere, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția la termen (forward) și tranzacția la vedere (spot), la cursul de schimb al pieței

11.5.

Dobânzi acumulate și cheltuieli estimate

Venituri neexigibile, dar care se atribuie perioadei de raportare. Cheltuieli estimate și dobânzi acumulate plătite (adică dobânzi acumulate achiziționate cu un titlu de valoare)

Valoare nominală, convertite la cursul de schimb al pieței

11.6.

Diverse

(a)

Avansuri, împrumuturi și alte elemente minore. Împrumuturi în contul unor terți

(a)

Valoare nominală sau cost

(b)

Investiții legate de depozitele în aur ale clienților

(b)

Valoare de piață

(c)

Active nete cu titlu de pensii

(c)

În conformitate cu articolul 22 alineatul (3)

(d)

Creanțe exigibile care rezultă din neexecutarea obligațiilor de către contrapărțile Eurosistemului în contextul operațiunilor de credit ale Eurosistemului

(d)

Valoare nominală/recuperabilă (înainte/după decontarea pierderilor)

(e)

Active sau creanțe (în raport cu terții) apropriate și/sau dobândite în contextul valorificării garanțiilor oferite de Eurosistem contrapărților care nu și-au executat obligațiile

(e)

Cost (convertit la cursul de schimb al pieței și la momentul achiziționării în cazul în care activele financiare sunt exprimate în valute externe)

12.

Pierderea exercițiului financiar

 

Valoare nominală


PASIVE

Post de bilanț

Clasificarea conținutului posturilor de bilanț

Principiu de evaluare

1.

Bancnote în circulație

Bancnote euro emise de BCE, în conformitate cu Decizia BCE/2001/15

Valoare nominală

2.

Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 2.1, 2.2, 2.3 și 2.5: depozite în euro astfel cum sunt descrise în anexa I la Orientarea BCE/2000/7

 

2.1.

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

Conturi în euro ale instituțiilor de credit incluse în lista instituțiilor financiare care au obligația de a constitui rezerve minime obligatorii, în conformitate cu Statutul. Acest post conține în principal conturile utilizate pentru deținerea rezervelor minime obligatorii

Valoare nominală

2.2.

Facilitate de depozit

Depozite overnight la o rată predeterminată a dobânzii (facilitate permanentă)

Valoare nominală

2.3.

Depozite la termen

Fond pentru absorbția de lichidități în cadrul operațiunilor de ajustare

Valoare nominală

2.4.

Operațiuni de ajustare sub formă de tranzacții reversibile

Tranzacții în scopuri de politică monetară, destinate absorbției de lichidități

Valoare nominală sau costul repo

2.5.

Depozite legate de apeluri în marjă

Depozite ale instituțiilor de credit, rezultate din devalorizarea activelor suport aferente creditelor acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală

3.

Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

Tranzacții de report legate de tranzacții simultane de deport pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ «Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro». Alte operațiuni care nu sunt legate de operațiunile de politică monetară a Eurosistemului. Nu se includ conturile curente ale instituțiilor de credit

Valoare nominală sau costul repo

4.

Certificate de creanță emise de BCE

Post numai în bilanțul BCE.

Certificate de creanță descrise în anexa I la Orientarea BCE/2000/7. Titluri cu discont, emise în scopul absorbției de lichidități

Valoare nominală

5.

Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro

 

 

5.1.

Administrație publică

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

5.2.

Alte pasive

Conturile curente ale personalului, societăților comerciale și clienților, inclusiv ale instituțiilor financiare care figurează pe lista instituțiilor scutite de obligația constituirii rezervelor minime obligatorii – a se vedea postul de pasiv 2.1 etc.; depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

6.

Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere, inclusiv conturile constituite în vederea efectuării de plăți și conturile constituite pentru gestionarea rezervelor: ale altor bănci, ale băncilor centrale, ale instituțiilor internaționale/supranaționale, inclusiv Comisia Europeană; conturi curente ale altor deponenți. Tranzacții de report legate de tranzacții de deport simultane pentru gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro. Soldurile conturilor TARGET2 ale băncilor centrale ale statelor membre care nu au adoptat euro

Valoare nominală sau costul repo

7.

Angajamente exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report, de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în valută externă sau aur

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

8.

Angajamente exprimate în valută externă față de rezidenți din afara zonei euro

 

 

8.1.

Depozite, solduri și alte angajamente

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report, de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în valută externă sau aur

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

8.2.

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

Împrumuturi în condițiile MCS II

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

9.

Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

Post exprimat în DST care indică valoarea DST alocate inițial țării/BCN respective

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

10.

Angajamente intra-Eurosistem

 

 

10.1.

Angajamente echivalente transferului de rezerve valutare

Post numai în bilanțul BCE, exprimat în euro

Valoare nominală

10.2.

Alte angajamente în cadrul Eurosistemului (net)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

(a)

angajamente nete care provin din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor corespondente ale BCN, adică cifra netă a creanțelor și a angajamentelor – a se vedea, de asemenea, postul de activ «Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)»

(a)

Valoare nominală

(b)

alte angajamente intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie către BCN a venitului BCE din bancnote euro

(b)

Valoare nominală

11.

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (pasive), inclusiv transferurile în curs

Valoare nominală

12.

Alte pasive

 

 

12.1.

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe valute, a swap-urilor valutare, a swap-urilor pe rata dobânzii, a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a operațiunilor de schimb valutar la vedere, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între poziția la termen și poziția spot, la cursul de schimb al pieței

12.2.

Dobânzi acumulate și venituri colectate în avans

Cheltuieli care ajung la scadență în viitor, dar sunt aferente perioadei de raportare. Venituri realizate în perioada de raportare, dar care privesc o perioadă viitoare

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

12.3.

Diverse

(a)

Impozite de plătit (conturi tranzitorii). Conturi de credite sau garanții, în monedă străină. Tranzacții de report cu instituții de credit în legătură cu tranzacții simultane de deport pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ «Alte active financiare». Depozite obligatorii, altele decât depozitele de rezerve. Alte elemente minore. Angajamente în contul terților.

(a)

Valoare nominală sau cost (repo)

(b)

Depozite în aur ale clienților

(b)

Valoare de piață

(c)

Angajamenete nete privind pensiile

(c)

În conformitate cu articolul 22 alineatul (3)

13.

Provizioane

(a)

Pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului, precum și în alte scopuri, de exemplu cheltuieli viitoare estimate și contribuții în conformitate cu articolul 49.2 din Statut în ceea ce privește băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate

(a)

Cost/valoare nominală

(b)

Pentru riscurile de contraparte care rezultă din operațiunile de politică monetară

(b)

Valoare nominală

14.

Conturi de reevaluare

(a)

Conturi de reevaluare legate de fluctuații de preț pentru aur, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în euro, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în valută externă, pentru opțiuni; diferențele din evaluarea de piață legate de instrumentele derivate pe riscul ratei dobânzii; conturi de reevaluare legate de fluctuații ale cursului de schimb pentru fiecare poziție valutară netă deținută, inclusiv swap-urile valutare/contractele la termen pe cursul de schimb și DST

(b)

Conturi de reevaluare speciale provenite din contribuții în conformitate cu articolul 49.2 din Statut în ceea ce privește băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate – a se vedea articolul 11 alineatul (2)

Diferența din reevaluare între costul mediu și valoarea de piață, cursul de schimb convertit la cursul pieței

15.

Capital și rezerve

 

 

15.1.

Capital

Capital vărsat

Valoare nominală

15.2.

Rezerve

Rezerve legale, în conformitate cu articolul 33 din Statut și contribuțiile în conformitate cu articolul 49.2 din Statut pentru băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate

Valoare nominală

16.

Profitul exercițiului financiar

 

Valoare nominală”

2.

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE PUBLICAT AL BCE

(milioane EUR)

Contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie …

Anul de raportare

Anul precedent

1.1.1.

Venituri din dobânzi la activele din rezervele valutare

 

 

1.1.2.

Venituri din dobânzi rezultate din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

 

 

1.1.3.

Alte venituri din dobânzi

 

 

1.1.

Venituri din dobânzi

 

 

1.2.1.

Remunerarea creanțelor BCN cu privire la rezervele valutare transferate

 

 

1.2.2.

Alte cheltuieli privind dobânzile

 

 

1.2.

Cheltuieli privind dobânzile

 

 

1.

Venit net din dobânzi

 

 

2.1.

Câștiguri realizate/pierderi care rezultă din operațiuni financiare

 

 

2.2.

Reduceri ale valorii activelor și pozițiilor financiare

 

 

2.3.

Transfer către/de la provizioane pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului

 

 

2.

Rezultatul net al operațiunilor financiare, al reducerilor de valoare și al provizioanelor pentru riscuri

 

 

3.1.

Venituri din taxe și comisioane

 

 

3.2.

Cheltuieli cu taxe și comisioane

 

 

3.

Venituri/cheltuieli nete din/cu taxe și comisioane (4)

 

 

4.

Venituri din acțiuni și participații

 

 

5.

Alte venituri

 

 

Venit net total

 

 

6.

Cheltuieli de personal (5)

 

 

7.

Cheltuieli administrative (5)

 

 

8.

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

 

 

9.

Servicii de producere a bancnotelor (6)

 

 

10.

Alte cheltuieli

 

 

(Pierderea)/profitul exercițiului financiar

 

 


(1)  JO L 310, 11.12.2000, p. 1.

(2)  JO L 337, 20.12.2001, p. 52.

(3)  BCE poate publica alternativ sumele exacte în euro sau sumele rotunjite în alt mod.

(4)  Defalcarea între venituri și cheltuieli poate fi oferită alternativ în notele explicative la conturile anuale.

(5)  Inclusiv provizioanele administrative.

(6)  Acest post se utilizează în cazul în care producția de bancnote este încredințată unui terț (pentru costul serviciilor oferite de societăți externe care produc bancnote în numele băncilor centrale). Se recomandă să se înregistreze costurile apărute în legătură cu emisiunea de bancnote euro în contul de profit și pierdere pe măsură ce acestea sunt facturate sau efectuate în alt mod; a se vedea, de asemenea, Orientarea BCE/2006/16.”


29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/71


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/1019/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 168 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Gripa sezonieră este o boală virală contagioasă, care se manifestă sub forma unei epidemii în cursul lunilor de iarnă în Europa. Aceasta este una dintre bolile transmisibile cele mai răspândite și cele mai curente și este o sursă importantă de morbiditate și de mortalitate în toate statele membre.

(2)

În unele cazuri, complicațiile depășesc infecția respiratorie benignă și duc la o pneumonie gravă sau la alte complicații secundare care uneori au un deznodământ fatal. Frecvența acestor complicații este mult mai ridicată la persoanele în vârstă și la persoanele care suferă de o afecțiune cronică.

(3)

Vaccinarea poate atenua propagarea gripei sezoniere, dar mutațiile frecvente ale compoziției antigenice a virusului impun modificarea periodică a compoziției vaccinului de către grupurile de experți ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

(4)

În 2003, Adunarea Mondială a Sănătății a adoptat Rezoluția 56.19 în vederea creșterii acoperirii vaccinale antigripale sezoniere la toate persoanele expuse unui factor ridicat de risc, în scopul obținerii unei acoperiri vaccinale a populației vârstnice de cel puțin 50 % până în 2006 și de 75 % până în 2010.

(5)

La 26 octombrie 2005 și la 14 iunie 2006, Parlamentul European a adoptat rezoluțiile intitulate „Strategie împotriva unei pandemii de gripă”și „Pregătirea și planificarea reacției în cazul unei pandemii de gripă în Comunitatea Europeană”, care invită statele membre să intensifice vaccinarea antigripală, în concordanță cu recomandările OMS. Aceste rezoluții solicită, de asemenea, statelor membre să sporească acoperirea vaccinală în perioadele interpandemice, în conformitate cu recomandările OMS.

(6)

Prin urmare, este necesară o acțiune concertată la nivelul Uniunii Europene pentru a se reduce impactul gripei sezoniere prin încurajarea vaccinării grupurilor de risc și a personalului medical. Scopul prezentei recomandări este de a atinge obiectivul recomandat de OMS, și anume o acoperire vaccinală de 75 % a persoanelor în vârstă cât mai curând posibil și, de preferință, până în sezonul de iarnă 2014-2015. Acest obiectiv de 75 % ar trebui să fie extins, dacă este posibil, la grupul de risc format din persoanele cu afecțiuni cronice, luându-se în considerare orientările publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

(7)

Sporirea ratelor de vaccinare ale grupurilor de risc ar contribui, de asemenea, la sporirea ratei vaccinărilor în general, inclusiv în rândul personalului medical.

(8)

Prima măsură necesară pentru atingerea obiectivului este de a asigura informarea tuturor participanților din cadrul sistemului de sănătate, a grupurilor de risc, a personalului medical, a medicilor, a managerilor din domeniul sănătății și a factorilor de decizie asupra problemei pe care o reprezintă gripa sezonieră, prin intermediul unor campanii de sensibilizare publice și în mediul profesional. Personalul medical trebuie să fie sensibilizat cu privire la pericolul deosebit cu care se confruntă cei mai vulnerabili dintre pacienți. De asemenea, personalul medical ar trebui să fie sensibilizat cu privire la responsabilitatea care îi revine de a informa pacienții în mod corespunzător cu privire la vaccinare.

(9)

Este îndeosebi esențial să se colecteze date specifice și comparabile la nivel național cu privire la rata administrării vaccinurilor la grupurile de risc, pentru a evalua în mod corect situația în toate statele membre. Până în prezent, astfel de date nu au fost întotdeauna disponibile. Pe baza acestor date, Comisia și statele membre vor putea face schimb de informații și de cele mai bune practici cu țările terțe prin intermediul rețelelor de cooperare internaționale existente în domeniul sănătății.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire și Control al Bolilor (1) (ECDC) a însărcinat în special ECDC cu misiunea de a furniza expertiză tehnică și științifică Comisiei și statelor membre. ECDC gestionează, de asemenea, rețeaua specializată de supraveghere a gripei sezoniere, în conformitate cu Decizia 2000/96/CE a Comisiei din 22 decembrie 1999 privind bolile transmisibile care vor fi incluse în mod progresiv în rețeaua Comunității în conformitate cu Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Prin urmare, ECDC ar trebui să acorde asistență statelor membre în furnizarea de expertiză științifică cu privire la vaccinarea gripei sezoniere.

(11)

În contextul vaccinării împotriva gripei sezoniere, realizarea obiectivului de atingere a unei acoperiri vaccinale de 75 % în rândul grupurilor de persoane în vârstă recomandată de OMS va fi în mod evident facilitată de o acțiune concertată la nivelul Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Statele membre sunt încurajate să adopte și să pună în aplicare planuri de acțiune sau politici naționale, regionale sau locale, după caz, vizând îmbunătățirea acoperirii vaccinale împotriva gripei sezoniere, cu scopul de a atinge, cât mai curând posibil, și de preferință până în sezonul de iarnă 2014-2015, o rată de acoperire vaccinală de 75 % pentru „grupurile de persoane în vârstă” și, dacă este posibil, pentru celelalte grupuri de risc menționate la punctul 2 litera (a), dacă nu a fost deja atinsă.