ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.344.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 344

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
23 decembrie 2009


Cuprins

 

V   Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

Pagina

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1273/2009 al Comisiei din 22 decembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1274/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor de import de orez originar din țările și teritoriile de peste mări (TTPM)

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1275/2009 al Comisiei din 21 decembrie 2009 de interzicere a pescuitului de ton roșu în Oceanul Atlantic la est de meridianul de 45° longitudine vestică și în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Franței

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1276/2009 al Comisiei din 22 decembrie 2009 de stabilire a valorilor standard care trebuie utilizate la calcularea compensației financiare și a avansului din aceasta pentru anumite produse piscicole retrase de pe piață în cursul sezonului de pescuit 2010

10

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1277/2009 al Comisiei din 22 decembrie 2009 de stabilire, pentru produsele piscicole enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, a prețurilor comunitare de retragere și de vânzare pentru sezonul de pescuit 2010

12

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1278/2009 al Comisiei din 22 decembrie 2009 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse piscicole în sezonul de pescuit 2010

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1279/2009 al Comisiei din 22 decembrie 2009 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru punerea în rezervă și a ajutorului forfetar pentru anumite produse piscicole pentru sezonul de pescuit 2010

23

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1280/2009 al Comisiei din 22 decembrie 2009 de stabilire a prețurilor de referință pentru anumite produse piscicole pentru sezonul de pescuit 2010

25

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1281/2009 al Comisiei din 22 decembrie 2009 de stabilire a prețurilor comunitare de vânzare a produselor piscicole enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului pentru sezonul de pescuit 2010

29

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1282/2009 al Comisiei din 22 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 409/2009 de stabilire a coeficienților de conversie și a codurilor de prezentare la nivel comunitar utilizate la conversia greutății peștelui procesat în greutate în viu

31

 

*

Directiva 2009/163/UE a Comisiei din 22 decembrie 2009 de modificare a Directivei 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare în ceea ce privește produsul neotame ( 1 )

37

 

*

Directiva 2009/164/UE a Comisiei din 22 decembrie 2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II și III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice ( 1 )

41

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

 

 

2009/1000/UE

 

*

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2009 privind o contribuție financiară a Uniunii pentru anul 2010 destinată laboratorului comunitar de referință pentru encefalopatii spongiforme transmisibile [notificată cu numărul C(2009) 10291]

44

 

 

2009/1001/UE

 

*

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2009 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a celei de-a treia liste actualizate a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia [notificată cu numărul C(2009) 10414]

46

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2009/908/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei Consiliului European privind exercitarea președinției Consiliului și privind președinția grupurilor de pregătire ale Consiliului (JO L 322, 9.12.2009)

56

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


V Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1273/2009 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 decembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

44,1

MA

54,6

TN

117,3

TR

84,8

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

155,5

JO

81,7

MA

86,1

TR

114,8

ZZ

109,5

0709 90 70

MA

36,3

TR

112,8

ZZ

74,6

0805 10 20

MA

64,0

TR

60,5

ZA

81,6

ZZ

68,7

0805 20 10

MA

65,1

TR

59,0

ZZ

62,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,2

IL

76,2

TR

76,8

ZZ

63,4

0805 50 10

TR

71,3

ZZ

71,3

0808 10 80

CA

71,9

CN

87,2

MK

23,6

US

81,8

ZZ

66,1

0808 20 50

CN

47,6

US

119,8

ZZ

83,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 1274/2009 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2009

privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor de import de orez originar din țările și teritoriile de peste mări (TTPM)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (1), în special articolul 6 alineatul (5) al șaptelea paragraf din anexa III,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (2), în special articolul 148 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 din anexa III la Decizia 2001/822/CE, cumulul de origine ACP/TTPM pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006 este permis pentru o cantitate anuală totală de 160 000 tone, exprimată în echivalent orez decorticat, în care este inclus contingentul tarifar de 125 000 tone de orez originar din statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) și prevăzut în Acordul de parteneriat ACP-CE. În fiecare an, se eliberează inițial licențe de import pentru o cantitate de 35 000 tone de orez originar din țările și teritoriile de peste mări (denumite în continuare „TTPM”) și, în cadrul acestei cantități, se eliberează licențe de import pentru 10 000 tone pentru importuri originare din TTPM cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa IB la decizia respectivă. Toate celelalte licențe de import se eliberează pentru importuri originare din Antilele Olandeze și Aruba. Această cantitate de 35 000 tone de orez, rezervată pentru TTPM, poate fi majorată dacă statele ACP nu utilizează efectiv posibilitățile de export direct de care dispun în cadrul contingentului tarifar prevăzut de Acordul de la Cotonou.

(2)

De la 1 ianuarie 2008 nu se mai aplică regimul comercial prevăzut de Acordul de parteneriat ACP-CE, iar contingentul tarifar de orez prevăzut de acest regim comercial este înlocuit cu regimul preferențial prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic (3). În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din regulamentul respectiv, regimul preferențial aplicabil produselor încadrate la poziția tarifară 1006, originare din anumite state care fac parte din grupul statelor ACP și prevăzute în acorduri care stabilesc sau duc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic, continuă numai până la 31 decembrie 2009. În consecință, de la 1 ianuarie 2010 nu mai poate fi prevăzută o eventuală majorare a contingentului TTPM legată de utilizarea unui contingent ACP și, prin urmare, contingentele TTPM trebuie deschise anual pentru o cantitate limitată la 35 000 tone.

(3)

Fără a aduce atingere condițiilor suplimentare sau derogărilor în materie stabilite pentru gestionarea acestor regimuri de import, trebuie să se țină seama de dispozițiile regulamentelor de aplicare orizontale sau sectoriale, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (4), Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (5) și Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (6).

(4)

Pentru a asigura o gestionare echilibrată a pieței, licențele de import pentru contingentele de import menționate anterior trebuie să fie eliberate în mod eșalonat, pe mai multe subperioade determinate pe parcursul anului și trebuie stabilită perioada de valabilitate a licențelor, precum și o cantitate maximă per cerere.

(5)

Pentru conversia cantităților de orez aflat în alte stadii de procesare decât orezul decorticat se utilizează ratele stabilite la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1312/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de stabilire a ratelor de conversie, a costurilor de prelucrare și a valorii subproduselor aferente diferitelor etape de transformare a orezului (7). Trebuie să fie prevăzută și conversia cantităților de brizură de orez.

(6)

Pentru a asigura gestionarea corectă a contingentelor de import, împreună cu cererea de licență de import trebuie să se depună o garanție al cărei nivel să fie corelat cu riscurile implicate.

(7)

Pentru a optimiza utilizarea contingentelor în cazul aplicării unui coeficient de alocare, trebuie să se stabilească faptul că drepturile care decurg din licențe pot fi transferate cesionarilor care satisfac condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(8)

În conformitate cu articolul 6 din anexa III la Decizia 2001/822/CE, licențele neutilizate pentru importul de orez originar din TTPM cel mai puțin dezvoltate, enumerate în anexa IB la decizia respectivă, trebuie să poată fi utilizate pentru importul de orez originar din Antilele Olandeze și Aruba. În acest scop, este necesar să se prevadă că, în subperioada septembrie, cantitățile neutilizate pentru TTPM cel mai puțin dezvoltate pot fi alocate pentru importul de orez originar din Antilele Olandeze și Aruba.

(9)

Pentru a asigura gestionarea corectă a contingentelor, este necesar să se prevadă o derogare de la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și să se adapteze obligațiile de notificare prevăzute la articolul respectiv.

(10)

Având în vedere că taxele de import pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006, originare din anumite state care fac parte din grupul statelor ACP și prevăzute în acorduri care stabilesc sau duc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic, se elimină de la 1 ianuarie 2010, măsurile prevăzute de prezentul regulament trebuie să se aplice de la aceeași dată.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare pentru 2008 și 2009 a contingentelor de import pentru orezul originar din grupul statelor ACP care fac parte din regiunea CARIFORUM, precum și din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) (8) va deveni caduc la sfârșitul perioadei contingentare 2009. Din acest motiv, regulamentul respectiv trebuie abrogat.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament prevede deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru importul următoarelor cantități de orez având codul NC 1006, denumite în continuare „contingente tarifare”:

(a)

25 000 tone originare din Antilele Olandeze sau Aruba;

(b)

10 000 tone originare din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa IB la Decizia 2001/822/CE.

Contingentele tarifare se deschid anual pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

(2)   Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 1301/2006 și (CE) nr. 376/2008, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel.

(3)   Contingentele tarifare sunt gestionate conform metodei de examinare simultană menționată în capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(4)   Taxa vamală pentru importurile efectuate în cadrul contingentelor tarifare este zero. Această rată a taxei vamale este indicată în rubrica 24 din cererea de licență de import și din licența de import, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(5)   Perioadele de contingent tarifar de import sunt divizate în 3 subperioade, prevăzute în anexa I.

Cantitățile menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și disponibile pentru subperioada următoare sunt comunicate de către Comisie înainte de a 25-a zi din ultima lună a unei subperioade date.

În cazul în care, pentru subperioada septembrie, cantitățile la care se referă cererile pentru contingentul tarifar menționat la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol sunt mai mici decât cantitatea totală disponibilă, cantitatea rămasă poate fi utilizată pentru importul produselor originare din Antilele Olandeze sau Aruba.

(6)   În afara cazului în care se specifică altfel, cantitățile indicate în prezentul regulament sunt exprimate în echivalent orez decorticat.

Pentru conversia cantităților de orez aflat în alte stadii de procesare decât orezul decorticat se utilizează ratele de conversie stabilite la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1312/2008.

În sensul prezentului regulament, cantitățile de brizură de orez se convertesc în cantități de orez decorticat pe baza greutății produsului.

Articolul 2

(1)   Cererile de licențe se depun în primele șapte zile din fiecare subperioadă prevăzută în anexa I.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, cantitatea solicitată pentru fiecare subperioadă și număr de ordine corespunzător al unui contingent nu depășește 5 000 tone.

(3)   Statele membre notifică Comisiei, până în a 14-a zi din luna în care se depun cererile, cantitățile totale la care se referă cererile de licență, menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, specificând codul NC din opt cifre, țara de origine și cantitățile, exprimate în greutate produs, la care se referă cererile respective.

Articolul 3

(1)   La rubricile 7 și 8 din cererile de licențe și din licențe se indică țara de origine, iar mențiunea „da” se bifează cu o cruce. Licențele dau naștere obligației de a importa din țara specificată.

(2)   La rubrica 20 din cererile de licențe și din licențe se indică una dintre mențiunile care figurează în anexa II.

Articolul 4

Valoarea garanției menționate la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 este de 46 EUR pe tonă.

Articolul 5

(1)   Licențele de import se eliberează între a 25-a zi și ultima zi a lunii în care se depun cererile.

(2)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 și fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008, drepturile care decurg din licențe pot fi transferate cesionarilor care satisfac condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre notifică Comisiei cel târziu:

(a)

în a doua zi lucrătoare după eliberarea licențelor de import cantitățile totale la care se referă licențele de import pe care le-au emis în cursul lunii precedente;

(b)

în ultima zi a fiecărei luni, incluzând și notificările „niciuna”:

(i)

cantitățile totale puse efectiv în liberă circulație de care au luat cunoștință și care nu au fost anterior notificate; și

(ii)

cantitățile totale la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate, menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, de care au luat cunoștință și care nu au fost anterior notificate.

(2)   Cantitățile menționate la alineatul (1) sunt exprimate în greutate produs și sunt defalcate pe cod NC din opt cifre, țară de origine și anul contingentului.

Articolul 7

Din motive legate de gestionarea contingentelor tarifare, cantitățile la care se referă cererile de licențe, cantitățile notificate în conformitate cu articolele 2 și 6 și cantitățile la care se referă licențele de import se exprimă în kilograme și sunt numere întregi.

Articolul 8

Licențele sunt valabile din ziua de eliberare efectivă în sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 până la data de 31 decembrie a anului în care au fost eliberate.

Articolul 9

Punerea în liberă circulație este condiționată de prezentarea originalului unui certificat de circulație EUR.1 sau a declarației furnizorului în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) din anexa III la Decizia 2001/822/CE.

Articolul 10

Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 se abrogă.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 314, 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(3)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 189, 29.7.2003, p. 12.

(5)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 344, 20.12.2008, p. 56.

(8)  JO L 348, 31.12.2007, p. 155.


ANEXA I

Contingentele prevăzute la articolul 1 pentru produse care se încadrează la codul NC 1006 pentru o cantitate totală de 35 000 tone exprimată în echivalent orez decorticat

Origine

Cantitate exprimată în echivalent orez decorticat

(tone)

Nr. de ordine

Subperioade

[cantități exprimate în echivalent orez decorticat (tone)]

Ianuarie

Mai

Septembrie

Antilele Olandeze și Aruba

25 000

09.4189

8 333

8 334

8 333

TTPM cel mai puțin dezvoltate

10 000

09.4190

3 333

3 334

3 333


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 3 alineatul (2):

:

în limba bulgară

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕC) № 1274/2009)

:

în limba spaniolă

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (UE) no 1274/2009]

:

în limba cehă

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (EU) č. 1274/2009)

:

în limba daneză

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EU) nr. 1274/2009)

:

în limba germană

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EU) Nr. 1274/2009)

:

în limba estonă

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EL) nr 1274/2009)

:

în limba greacă

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1274/2009]

:

în limba engleză

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EU) No 1274/2009)

:

în limba franceză

:

Exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (UE) no 1274/2009]

:

în limba italiană

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (UE) n. 1274/2009]

:

în limba letonă

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ES) Nr. 1274/2009)

:

în limba lituaniană

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (ES) Nr. 1274/2009)

:

în limba maghiară

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1274/2009/EU rendelet)

:

în limba malteză

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (UE) Nru 1274/2009)

:

în limba olandeză

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van deze vergunning vermelde hoeveelheid (Verordening (EU) nr. 1274/2009)

:

în limba polonă

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1274/2009)

:

în limba portugheză

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (UE) n.o 1274/2009]

:

în limba română

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (UE) nr. 1274/2009]

:

în limba slovacă

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v kolónkach 17 a 18 tohto dovozného povolenia [nariadenie (EÚ) č. 1274/2009]

:

în limba slovenă

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1274/2009)

:

în limba finlandeză

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EU) N:o 1274/2009)

:

în limba suedeză

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EU) nr 1274/2009)


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 1275/2009 AL COMISIEI

din 21 decembrie 2009

de interzicere a pescuitului de ton roșu în Oceanul Atlantic la est de meridianul de 45° longitudine vestică și în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Franței

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2009.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2009.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării peștelui din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2009 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizat de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzice începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2009.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Fokion FOTIADIS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22, 26.1.2009, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

31/T&Q

Stat membru

Franța

Stoc

BFT/AE045W

Specie

Ton roșu (Thunnus thynnus)

Zonă

Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și Marea Mediterană

Dată

11 noiembrie 2009


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 1276/2009 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de stabilire a valorilor standard care trebuie utilizate la calcularea compensației financiare și a avansului din aceasta pentru anumite produse piscicole retrase de pe piață în cursul sezonului de pescuit 2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 21 alineatele (5) și (8),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede acordarea unei compensații financiare organizațiilor de producători care retrag, în anumite condiții, produsele enumerate în părțile A și B din anexa I la respectivul regulament. Valoarea acestei compensații financiare trebuie redusă cu valori standard în cazul produselor destinate altor scopuri decât consumului uman.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2493/2001 al Comisiei din 19 decembrie 2001 privind comercializarea anumitor produse pescărești care au fost retrase de pe piață (2) precizează modalitățile de comercializare a produselor retrase de pe piață. Valoarea acestor produse trebuie stabilită la un nivel standard în cazul fiecăruia dintre aceste moduri de comercializare, luând în considerare veniturile medii care pot fi obținute din această activitate în diferite state membre.

(3)

În temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 2509/2000 al Comisiei din 15 noiembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea compensației financiare pentru retragerea anumitor produse pescărești (3), unele norme speciale prevăd că, în cazul în care o organizație de producători sau unul dintre membrii acesteia pune în vânzare produse într-un alt stat membru decât cel în care a fost recunoscută, trebuie informat organismul însărcinat cu acordarea compensației financiare. Este vorba despre organismul din statul membru în care organizația de producători este recunoscută. Valoarea standard deductibilă trebuie, așadar, să fie cea aplicată în respectivul stat membru.

(4)

Aceeași metodă de calcul trebuie să se aplice în cazul avansurilor din compensația financiară, conform dispozițiilor articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 2509/2000.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor piscicole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la prezentul regulament sunt stabilite valorile standard care trebuie utilizate, pentru sezonul de pescuit 2010, la calcularea compensației financiare și a avansurilor aferente pentru produsele piscicole retrase de pe piață de organizațiile de producători și destinate altor scopuri decât consumului uman, conform articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

Articolul 2

Valoarea standard care trebuie dedusă din compensația financiară și din avansurile aferente este cea aplicată în statul membru în care organizația de producători este recunoscută.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 337, 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289, 16.11.2000, p. 11.


ANEXĂ

VALORI STANDARD

Utilizarea produselor retrase de pe piață

EUR/tonă

1.

Utilizare după transformarea în hrană (hrană pentru animale):

 

(a)

Hering din specia Clupea harengus și macrou din speciile Scomber scombrus și Scomber japonicus:

 

Danemarca și Suedia

60

Regatul Unit

50

alte state membre

15

Franța

2

(b)

Creveți din specia Crangon crangon și creveți nordici (Pandalus borealis):

 

Danemarca și Suedia

0

alte state membre

10

(c)

Alte produse:

 

Danemarca

40

Suedia, Portugalia și Irlanda

20

Regatul Unit

28

alte state membre

1

2.

Utilizare în stare proaspătă sau conservată (hrană pentru animale):

 

(a)

Sardine din specia Sardina pilchardus și hamsii (Engraulis spp.):

 

toate statele membre

8

(b)

Alte produse:

 

Suedia

0

Franța

30

alte state membre

30

3.

Utilizare ca momeală:

 

Franța

60

alte state membre

20

4.

Utilizare în alte scopuri decât hrana pentru animale

0


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 1277/2009 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de stabilire, pentru produsele piscicole enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, a prețurilor comunitare de retragere și de vânzare pentru sezonul de pescuit 2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 20 alineatul (3) și articolul 22,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede că, pentru fiecare dintre produsele enumerate în anexa I, prețurile UE de retragere și de vânzare se stabilesc pe baza prospețimii, a dimensiunii sau greutății și a prezentării produsului, prin aplicarea factorului de conversie pentru categoria de produse vizate la un nivel care să nu depășească 90 % din prețul orientativ.

(2)

În zonele de debarcare foarte îndepărtate de principalele centre de consum din UE, prețurile de retragere pot fi ponderate cu anumiți factori de ajustare. Pentru toate produsele în cauză, prețurile orientative pentru sezonul de pescuit 2010 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1212/2009 al Consiliului (2).

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor piscicole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la prezentul regulament figurează factorii de conversie utilizați la calcularea, în cazul produselor enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000, a prețurilor UE de retragere și de vânzare pentru sezonul de pescuit 2010 menționate la articolele 20 și 22 din respectivul regulament.

Articolul 2

Prețurile UE de retragere și de vânzare pentru sezonul de pescuit 2010, precum și produsele cărora acestea li se aplică sunt enumerate în anexa II.

Articolul 3

Prețurile de retragere pentru sezonul de pescuit 2010 în zonele de debarcare foarte îndepărtate de principalele centre de consum din UE, precum și produsele cărora li se aplică aceste prețuri sunt enumerate în anexa III.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 327, 12.12.2009, p. 1.


ANEXA I

Factorii de conversie care se aplică produselor enumerate la punctele A, B și C din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Specie

Dimensiune (1)

Factori de conversie

Pește eviscerat, cu cap (1)

Pește întreg (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Hering din specia

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardine din specia

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Câine de mare

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Câine de mare

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sebastă

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Cod din specia

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Cod negru

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlan

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Mihalț-de-mare

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Macrou din specia

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Macrou spaniol din specia

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Hamsii (anșoa) (Engraulius eurasicholus)

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merluciu din specia

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Cardine

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limandă

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Cambulă

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Ton alb

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sepii

Sepia officinalis și Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Specie

Dimensiune (2)

Factor de conversie

 

Pește întreg

Pește fără cap (2)

Pește eviscerat, cu cap (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Pește pescar

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Toate prezentările

 

Extra, A (2)

 

Creveți din specia

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Preparat în apă

Proaspăt sau refrigerat

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Creveți nordici

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Întreg (2)

 

 

Crabi comuni

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Întreg (2)

 

Cozi (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langustină

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Pește eviscerat, cu cap (2)

Pește întreg (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Limbă-de-mare

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și prezentarea sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

(2)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și prezentarea sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.


ANEXA II

Prețurile comunitare de retragere și de vânzare ale produselor enumerate la punctele A, B și C din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Specie

Dimensiune (1)

Preț de retragere (EUR/t)

Pește eviscerat, cu cap (1)

Pește întreg (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Hering din specia

Clupea harengus

1

0

129

2

0

198

3

0

187

4a

0

118

4b

0

118

4c

0

248

5

0

220

6

0

110

7a

0

110

7b

0

99

8

0

83

Sardine din specia

Sardina pilchardus

1

0

296

2

0

371

3

0

418

4

0

273

Câine de mare

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Câine de mare

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Sebastă

Sebastes spp.

1

0

962

2

0

962

3

0

808

Cod din specia

Gadus morhua

1

1 144

826

2

1 144

826

3

1 081

636

4

858

477

5

604

350

Cod negru

Pollachius virens

1

559

435

2

559

435

3

551

427

4

473

233

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

1

703

547

2

703

547

3

605

420

4

508

351

Merlan

Merlangius merlangus

1

593

449

2

575

431

3

539

395

4

368

269

Mihalț-de-mare

Molva spp.

1

792

652

2

769

629

3

699

559

Macrou din specia

Scomber scombrus

1

0

228

2

0

225

3

0

219

Macrou spaniol din specia

Scomber japonicus

1

0

215

2

0

215

3

0

176

4

0

131

Hamsii (anșoa) (Engraulius eurasicholus)

Engraulis spp.

1

0

875

2

0

927

3

0

772

4

0

322

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

de la 1 ianuarie la 30 aprilie 2010

1

789

431

2

789

431

3

757

431

4

547

358

de la 1 mai la 31 decembrie 2010

1

1 097

599

2

1 097

599

3

1 053

599

4

760

497

Merluciu din specia

Merluccius merluccius

1

3 063

2 416

2

2 314

1 804

3

2 314

1 770

4

1 906

1 463

5

1 770

1 395

Cardine

Lepidorhombus spp.

1

1 633

1 537

2

1 441

1 345

3

1 297

1 177

4

817

697

Limandă

Limanda limanda

1

588

480

2

447

348

Cambulă

Platichtys flesus

1

327

288

2

248

208

Ton alb

Thunnus alalunga

1

2 238

1 815

2

2 238

1 726

Sepii

Sepia officinalis și Rossia macrosoma

1

0

1 140

2

0

1 140

3

0

712

 

 

Pește întreg

Pește fără cap (1)

Pește eviscerat, cu cap (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Pește pescar

Lophius spp.

1

1 783

4 632

2

2 280

4 331

3

2 280

4 090

4

1 900

3 609

5

1 052

2 586

 

 

Toate prezentările

Extra, A (1)

Creveți din specia

Crangon crangon

1

1 430

2

654

 

 

Preparat în apă

Proaspăt sau refrigerat

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Creveți nordici

Pandalus borealis

1

4 985

1 081

2

1 748


Specie

Dimensiune (2)

Prețuri de vânzare (EUR/t)

 

Întreg (2)

 

Crabi comuni

Cancer pagurus

1

1 207

 

 

2

905

 

 

Întreg (2)

Cozi (2)

E′ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langustină

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 323

2

4 469

3 066

2 789

3

4 002

3 066

2 051

4

2 599

2 131

1 682

 

 

Pește eviscerat, cu cap (2)

Pește întreg (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Limbă-de-mare

Solea spp.

1

5 057

3 910

 

2

5 057

3 910

3

4 787

3 641

4

3 910

2 832

5

3 371

2 225


(1)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și prezentarea sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

(2)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și prezentarea sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.


ANEXA III

Prețurile de retragere în zonele de debarcare foarte îndepărtate de principalele centre de consum

Specie

Zona de debarcare

Factor de conversie

Dimensiune (1)

Preț de retragere

(EUR/t)

Pește eviscerat, cu cap (1)

Pește întreg (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Hering din specia

Clupea harengus

Regiunile de coastă și insulele din Irlanda

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Regiunile de coastă din estul Angliei între Berwick și Dover

Regiunile de coastă ale Scoției între Portpatrick și Eyemouth și insulele situate în partea de vest și de nord a acestor regiuni

Regiunile de coastă din Ținutul Down (Irlanda de Nord)

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Macrou din specia

Scomber scombrus

Regiunile de coastă și insulele din Irlanda

0,96

1

0

219

2

0

216

3

0

210

Regiunile de coastă și insulele din Cornwall și Devon din Regatul Unit

0,95

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Merluciu din specia

Merluccius merluccius

Regiunile de coastă dintre Troon (din partea de sud-vest a Scoției) și Wick (din partea de nord-est a Scoției) și insulele situate în partea de vest și de nord a acestor regiuni

0,75

1

2 444

1 812

2

1 846

1 353

3

1 846

1 327

4

1 520

1 097

5

1 412

1 046

Ton alb

Thunnus alalunga

Insulele Azore și Madeira

0,48

1

1 043

871

2

1 043

828

Sardine din specia

Sardina pilchardus

Insulele Canare

0,48

1

0

142

2

0

178

3

0

200

4

0

131

Regiunile de coastă și insulele din Cornwall și Devon din Regatul Unit

0,74

1

0

219

2

0

275

3

0

309

4

0

202

Regiunile portugheze de pe coasta Atlanticului

0,93

2

0

345

0,81

3

0

338


(1)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și prezentarea sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 1278/2009 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de stabilire a cuantumului ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse piscicole în sezonul de pescuit 2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2813/2000 al Comisiei din 21 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea ajutorului pentru stocarea privată a anumitor produse pescărești (2), în special articolul 1,

întrucât:

(1)

Cuantumul ajutorului nu trebuie să depășească suma costurilor tehnice și financiare înregistrate în UE în cursul sezonului de pescuit precedent anului în cauză.

(2)

Pentru a descuraja depozitarea pe termen lung, precum și pentru a reduce durata de efectuare a plăților și costul controalelor, este necesar ca ajutorul pentru depozitarea privată să se plătească într-o singură tranșă.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor piscicole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru sezonul de pescuit 2010, cuantumul ajutorului pentru depozitarea privată menționat la articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 pentru produsele incluse în anexa II la regulamentul respectiv este în valoare de:

:

prima lună

:

219 EUR/tonă

:

a doua lună

:

0 EUR/tonă

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326, 22.12.2000, p. 30.


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 1279/2009 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de stabilire a cuantumului ajutorului pentru punerea în rezervă și a ajutorului forfetar pentru anumite produse piscicole pentru sezonul de pescuit 2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2814/2000 al Comisiei din 21 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea ajutorului pentru punerea în rezervă a anumitor produse pescărești (2), în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 939/2001 al Comisiei din 14 mai 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind acordarea ajutorului forfetar pentru anumite produse pescărești (3), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede că se pot acorda ajutoare pentru cantități din anumite produse proaspete retrase de pe piață care sunt fie prelucrate pentru stabilizare și depozitare, fie conservate.

(2)

Aceste ajutoare au ca scop să încurajeze în mod adecvat organizațiile de producători să prelucreze sau să conserve produsele retrase de pe piață, astfel încât distrugerea lor să poată fi evitată.

(3)

Este necesar ca nivelul ajutorului să se stabilească astfel încât să nu perturbe echilibrul pieței produselor în cauză și să nu denatureze concurența.

(4)

Nivelul ajutorului nu trebuie să fie mai mare decât costurile tehnice și financiare aferente operațiunilor esențiale pentru stabilizare și depozitare înregistrate în UE în decursul sezonului de pescuit precedent anului în cauză.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor piscicole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru sezonul de pescuit 2010, cuantumurile ajutorului pentru punerea în rezervă menționat la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, precum și cuantumurile ajutorului forfetar menționat la articolul 24 alineatul (4) din regulamentul menționat sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326, 22.12.2000, p. 34.

(3)  JO L 132, 15.5.2001, p. 10.


ANEXĂ

1.

Cuantumul ajutorului pentru punerea în rezervă a produselor enumerate în anexa I punctele A și B și pentru limbă-de-mare (Solea spp.) enumerate la punctul C din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Metode de prelucrare enumerate la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Ajutor (EUR/tonă)

1

2

I.   

Congelare și depozitare de produse întregi, eviscerate și cu cap sau de produse tranșate

Sardine din specia Sardina pilchardus

359

Alte specii

291

II.

Filetare, congelare și depozitare

395

III.

Sărare și/sau uscare și depozitare de produse întregi, eviscerate și cu cap sau de produse tranșate sau filetate

277

IV.

Marinare și depozitare

260

2.

Cuantumul ajutorului pentru punerea în rezervă a altor produse enumerate la punctul C din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Metode de prelucrare și/sau conservare enumerate la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Produsele

Ajutor (EUR/tonă)

1

2

3

I.

Congelare și depozitare

Langustină

(Nephrops norvegicus)

327

Cozi de langustină

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Decapitare, congelare și depozitare

Langustină

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Preparare, congelare și depozitare

Langustină

(Nephrops norvegicus)

327

Crabi comuni

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pasteurizare și depozitare

Crabi comuni

(Cancer pagurus)

392

V.

Depozitare în stare vie în rezervoare fixe sau cuști

Crabi comuni

(Cancer pagurus)

210

3.

Cuantumul ajutorului forfetar pentru produsele enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Metode de prelucrare

Ajutor (EUR/tonă)

I.

Congelare și depozitare de produse întregi, eviscerate și cu cap sau de produse tranșate

291

II.

Filetare, congelare și depozitare

395


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 1280/2009 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de stabilire a prețurilor de referință pentru anumite produse piscicole pentru sezonul de pescuit 2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 29 alineatele (1) și (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede posibilitatea stabilirii în fiecare an, pe categorii de produse, a unor prețuri de referință valabile pentru UE privind produsele care fac obiectul unei suspendări a tarifelor vamale în conformitate cu articolul 28 alineatul (1). Aceeași posibilitate este prevăzută și pentru produsele care trebuie să respecte un preț de referință, în virtutea faptului că fac obiectul unei reduceri obligatorii a taxei vamale impuse de OMC sau al altui regim preferențial.

(2)

În temeiul articolului 29 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, prețul de referință pentru produsele enumerate în părțile A și B din anexa I la regulamentul menționat trebuie să fie egal cu prețul de retragere stabilit în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(3)

Pentru sezonul de pescuit 2010, prețurile UE de retragere pentru produsele respective sunt stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1277/2009 al Comisiei (2).

(4)

În temeiul articolului 29 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, prețul de referință pentru alte produse decât cele enumerate în anexele I și II la regulamentul menționat se va stabili în special pe baza mediei ponderate a valorilor în vamă înregistrate pe piețele sau în porturile de import în cei trei ani imediat anteriori datei la care este stabilit prețul de referință.

(5)

Nu este necesară stabilirea unor prețuri de referință pentru acele produse care fac obiectul criteriilor stabilite la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 și care sunt importate din țări terțe în volume nesemnificative.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor piscicole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru sezonul de pescuit 2010, prețurile de referință ale produselor piscicole, menționate la articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  A se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ (1)

1.   Prețurile de referință pentru produsele menționate la articolul 29 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

Specie

Dimensiune (2)

Preț de referință (EUR/tonă)

Eviscerat, cu cap (2)

Pește întreg (2)

Cod adițional TARIC

Extra, A (2)

Cod adițional TARIC

Extra, A (2)

Hering din specia

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

129

2

 

F012

198

3

 

F013

187

4a

 

F016

118

4b

 

F017

118

4c

 

F018

248

5

 

F015

220

6

 

F019

110

7a

 

F025

110

7b

 

F026

99

8

 

F027

83

Sebastă

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 și ex 0302 69 33

1

 

F067

962

2

 

F068

962

3

 

F069

808

Cod din specia

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 144

F083

826

2

F074

1 144

F084

826

3

F075

1 081

F085

636

4

F076

858

F086

477

5

F077

604

F087

350

 

 

Fiert în apă

Proaspăt sau refrigerat

Cod adițional TARIC

Extra, A (2)

Cod adițional TARIC

Extra, A (2)

Crevete nordic

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 985

F321

1 081

2

F318

1 748

2.   Prețurile de referință pentru produsele piscicole menționate la articolul 29 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

Produsul

Cod adițional TARIC

Prezentare

Preț de referință

(EUR/tonă)

1.   

Sebastă

 

 

Întreg:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

cu sau fără cap

941

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Fileuri:

 

F412

cu oase („standard”)

1 895

F413

fără oase

2 094

F414

blocuri în ambalaj direct, în greutate de cel mult 4 kg

2 239

2.   

Cod

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Întreg, cu sau fără cap

1 095

ex 0304 29 29

 

Fileuri:

 

F417

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, cu oase („standard”)

2 451

F418

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, fără oase

2 663

F419

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, cu piele

2 550

F420

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, fără piele

2 943

F421

blocuri în ambalaj direct, în greutate de cel mult 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Bucăți și alte feluri de carne, cu excepția blocurilor de carne tocată

1 448

3.   

Cod negru

ex 0304 29 31

 

Fileuri:

 

F424

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, cu oase („standard”)

1 518

F425

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, fără oase

1 705

F426

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, cu piele

1 476

F427

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, fără piele

1 630

F428

blocuri în ambalaj direct, în greutate de cel mult 4 kg

1 786

ex 0304 99 41

F429

Bucăți și alte feluri de carne, cu excepția blocurilor de carne tocată

966

4.   

Eglefin

ex 0304 29 33

 

Fileuri:

 

F431

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, cu oase („standard”)

2 241

F432

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, fără oase

2 580

F433

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, cu piele

2 537

F434

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, fără piele

2 710

F435

blocuri în ambalaj direct, în greutate de cel mult 4 kg

2 901

5.   

Polac de Alaska

 

 

Fileuri:

 

ex 0304 29 85

F441

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, cu oase („standard”)

1 170

F442

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, fără oase

1 324

6.   

Hering

 

 

Flancuri de hering:

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

în greutate mai mare de 80 g/bucată

510

F450

în greutate mai mare de 80 g/bucată

464


(1)  Pentru toate categoriile diferite de cele menționate în mod explicit la punctele 1 și 2 din anexă, codul adițional care trebuie precizat este „F499: altele”.

(2)  Categoriile de prospețime, dimensiune și prezentare sunt cele stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/29


REGULAMENTUL (UE) NR. 1281/2009 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de stabilire a prețurilor comunitare de vânzare a produselor piscicole enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului pentru sezonul de pescuit 2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 25 alineatele (1) și (6),

întrucât:

(1)

Înainte de începerea sezonului de pescuit se stabilește, pentru fiecare dintre produsele menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000, un preț UE de vânzare, la un nivel de cel puțin 70 %, dar nu mai mare de 90 %, din prețul orientativ.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1212/2009 al Consiliului (2) stabilește prețurile orientative ale tuturor produselor în cauză pentru sezonul de pescuit 2010.

(3)

Prețurile pieței variază considerabil în funcție de specie și de modul de prezentare a produselor, în special în cazul calmarilor și al merluciului.

(4)

Prin urmare, trebuie fixați factori de conversie pentru diferitele specii și moduri de prezentare a produselor congelate debarcate în UE, în vederea stabilirii nivelului prețului care declanșează măsura de intervenție prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor piscicole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile UE de vânzare, menționate la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, aplicabile în cursul sezonului de pescuit 2010 pentru produsele enumerate în anexa II la regulamentul respectiv, forma de prezentare și factorii de conversie aferenți sunt stabiliți în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 327, 12.12.2009, p. 1.


ANEXĂ

Prețuri de vânzare și factori de conversie

Specie

Prezentare

Factor de conversie

Nivel de intervenție

Preț de vânzare

(EUR/tonă)

Halibut negru

(Reinhardtius hippoglossoides)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

1 629

Merluciu

(Merluccius spp.)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

1 027

Fileuri individuale

 

 

 

cu piele

1,0

0,85

1 261

fără piele

1,1

0,85

1 387

Doradă

(Dentex dentex și Pagellus spp.)

Întreagă sau eviscerată, cu sau fără cap

1,0

0,85

1 268

Pește-spadă

(Xiphias gladius)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

3 398

Creveți Penaeidae

Congelați

 

 

 

(a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 461

(b)

Alte Penaeidae

 

1,0

0,85

6 847

Sepii

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma și Sepiola rondeletti)

Congelate

1,0

0,85

1 628

Specii de calmar (Loligo spp.)

(a)

Loligo patagonica

Întreg, necurățat

1,00

0,85

1 002

Curățat

1,20

0,85

1 203

(b)

Loligo vulgaris

Întreg, necurățat

2,50

0,85

2 505

Curățat

2,90

0,85

2 906

Caracatiță

(Octopus spp.)

Congelată

1,00

0,85

1 837

Illex argentinus

Întreg, necurățat

1,00

0,80

685

Tub

1,70

0,80

1 164

Întreg, necurățat

:

produs care nu a suferit niciun tratament

Curățat

:

produs care a fost cel puțin eviscerat

Tub

:

corp de calmar care a fost cel puțin eviscerat, iar capul a fost îndepărtat


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 1282/2009 AL COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 409/2009 de stabilire a coeficienților de conversie și a codurilor de prezentare la nivel comunitar utilizate la conversia greutății peștelui procesat în greutate în viu

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 409/2009 al Comisiei (2) stabilește coeficienți de conversie și coduri de prezentare la nivel comunitar pentru stările de procesare „proaspăt” și „proaspăt sărat”.

(2)

Speciile pentru care s-au stabilit cote de pescuit sunt debarcate în principal în stările de procesare „proaspăt”, „proaspăt sărat” și „congelat”. În consecință, este necesară completarea Regulamentului (CE) nr. 409/2009 cu factori de conversie comunitari pentru peștele congelat, astfel încât să existe factori de conversie comunitari pentru toate stările de procesare principale.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 al Comisiei (3) stabilește normele de aplicare pentru înregistrarea și comunicarea electronică a jurnalului de bord, a declarației de captură și a datelor referitoare la transbordări.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 409/2009 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 409/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

«stare de procesare» înseamnă modul de păstrare a peștelui (proaspăt, proaspăt sărat și congelat).”

2.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În scopul convertirii greutății peștelui procesat în greutate în viu, se aplică coeficienții de conversie comunitari prevăzuți în anexele II, III și IV.”

3.

La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comandanții navelor de pescuit comunitare utilizează coeficienții de conversie menționați la articolul 4 în jurnalul de bord prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 și la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 al Comisiei (4) în următoarele scopuri:

(a)

pentru a estima greutatea în viu a cantităților aflate la bordul navei; și

(b)

pentru a calcula greutatea în viu a cantităților debarcate.

4.

Anexa I se înlocuiește cu textul anexei I la prezentul regulament.

5.

Textul anexei II la prezentul regulament se adaugă ca anexa IV.

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(2)  JO L 123, 19.5.2009, p. 78.

(3)  JO L 295, 4.11.2008, p. 3.

(4)  JO L 295, 4.11.2008, p. 3.”


ANEXA I

„ANEXA I

CODURI DE PREZENTARE ALFA-3

Cod de prezentare alfa-3

Prezentare

Descriere

FIL

Fileuri

Fără cap, viscere, oase și înotătoare. Din fiecare pește se obțin două fileuri separate

FIS

Fileuri depelate

Fără cap, viscere, oase, înotătoare și piele. Din fiecare pește se obțin două fileuri separate

FSB

Fileuri cu piele și oase

Fileuri cu piele și oase

FSP

Fileuri, fără piele, cu oase

Fileuri, fără piele și cu oase

GHT

Eviscerat, fără cap și coadă

Fără viscere, cap și coadă

GUG

Eviscerat, fără branhii

Fără viscere și branhii

GUH

Eviscerat, fără cap

Fără viscere și cap

GUL

Eviscerat, cu ficat

Fără viscere, cu excepția ficatului

GUS

Eviscerat, fără cap și depelat

Fără viscere, cap și piele

GUT

Eviscerat

Fără viscere

HEA

Fără cap

Fără cap

JAT

Fără coadă, tăiere de tip japonez

Tăiere de tip japonez, cu înlăturarea cozii

LVR

Ficat

Numai ficatul; în caz de prezentare colectivă*, se va utiliza codul LVR-C

OTH

Altele

Orice altă formă de prezentare

ROE

Icre

Numai icrele; în caz de prezentare colectivă*, se va utiliza codul ROE-C

CBF

File dublu de cod (butterfly)

Decapitat, cu piele, coloană vertebrală și coadă

SUR

Surimi

Surimi

SGT

Eviscerat, sărat

Fără viscere și sărat

TAL

Coadă

Numai cozi

TNG

Limbă

Numai limbă; în caz de prezentare colectivă*, se va utiliza codul TNG-C

WHL

Pește întreg

Neprocesat

WNG

Aripioare

Numai aripioare”


ANEXA II

„ANEXA IV

COEFICIENȚI DE CONVERSIE COMUNITARI PENTRU PEȘTELE CONGELAT

Specie: Ton alb

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Specie: Specii de baryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Specie: Hamsii

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Specie: Pește undițar

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Specie: Macrou arctic

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Specie: Argentina silus

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Specie: Ton obez

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25


Specie: Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Specie: Calcan-neted

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Specie: Sabie neagră

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Specie: Merlin albastru

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Specie: Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Specie: Cod

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

CBF

1,63


Specie: Limandă

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Specie: Câine de mare cu spini

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Specie: Cambulă

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Specie: Phycis blennoides

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Specie: Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Specie: Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Specie: Halibut de Atlantic

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Specie: Hering

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Specie: Merluciu

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Specie: Merluciu alb

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Specie: Stavrid negru

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie: Krill antarctic

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Specie: Limbă-roșie

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Specie: Cardine

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Specie: Channichthys rhinoceratus

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Specie: Mihalț-de-mare

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Specie: Macrou de Atlantic

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Homar norvegian

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Specie: Cod de piatră cocoșat

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Specie: Merluciu norvegian

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Specie: Cod de piatră

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Specie: Pion portocaliu

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Specie: Chionoecetes opilio

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Specie: Peneide

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Specie: Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Specie: Cod negru

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Specie: Polac

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie: Crevete nordic

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Specie: Sebastă de Atlantic

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,78

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Specie: Macrourus berglax

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Specie: Grenadier-de-piatră

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Specie: Specii de uva

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Specie: Doradă roșie

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Specie: Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Specie: Pseudochaenichthus georgianus

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Specie: Limbă-de-mare

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Specie: Șprot

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Specie: Calmar roșu nordic

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Specie: Calmar

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Specie: Specii de vulpe-de-mare

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Specie: Pește-spadă

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Specie: Dissostichus eleginoides

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Specie: Calcan

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie: Ierosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Specie: Merlan albastru

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Specie: Merlan

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Specie: Merlan de Atlantic

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Specie: Cambulă cenușie

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Specie: Cambulă cu coada galbenă

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00”


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/37


DIRECTIVA 2009/163/UE A COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de modificare a Directivei 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare în ceea ce privește produsul „neotame”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 31,

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA),

întrucât:

(1)

Directiva 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare (2) stabilește o listă de îndulcitori care pot fi utilizați în Uniune și condițiile pentru utilizarea acestora.

(2)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a evaluat siguranța produsului „neotame” ca îndulcitor și potențiator de aromă și a emis un aviz la 27 septembrie 2007 (3). După examinarea tuturor datelor privind stabilitatea, produsele de degradare și toxicologia, EFSA a concluzionat că produsul „neotame” nu prezintă riscuri în privința utilizărilor propuse ca îndulcitor și potențiator de aromă și a stabilit o doză zilnică acceptabilă (DZA) de 0-2 mg/kg de greutate corporală pe zi. EFSA a notat, de asemenea, că, potrivit estimărilor prudente privind expunerea prin intermediul alimentelor a adulților și a copiilor la produsul „neotame”, este foarte puțin probabil ca DZA să fie depășită la nivelurile de utilizare propuse.

(3)

Produsul „neotame” este un îndulcitor deosebit de puternic cu un potențial de îndulcire de 7 000 până la 13 000 de ori mai mare decât cel al zaharozei. El poate fi utilizat ca un înlocuitor al zaharozei sau al altor îndulcitori într-o gamă largă de produse. Produsul „neotame” poate fi utilizat în mod individual sau împreună cu alți îndulcitori. În plus, acesta poate modifica aroma alimentelor și băuturilor.

(4)

Este necesar să se modifice anexa la Directiva 94/35/CE pentru a autoriza utilizarea produsului „neotame” în aceleași aplicații alimentare ca și ceilalți îndulcitori puternici autorizați în prezent. Produsul „neotame” ar trebui să primească un nou număr E, și anume E 961. Pentru a facilita comercializarea și utilizarea acestui nou îndulcitor, se prevede ca produsele care respectă dispozițiile prezentei directive să poată fi comercializate de la data intrării în vigoare a acesteia.

(5)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o legiferare mai bună (4), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Uniunii, propriile lor tabele care, pe cât posibil, să ilustreze concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa la Directiva 94/35/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la 12 octombrie 2010. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele respectivelor dispoziții.

Atunci când statele membre adoptă respectivele dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)   Produsele care respectă dispozițiile prezentei directive pot fi comercializate de la data intrării în vigoare a acesteia.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 237, 10.9.1994, p. 3.

(3)  Aviz științific al Grupului privind aditivi alimentari, arome, ajutoare tehnologice și materiale în contact cu alimentele, emis la cererea Comisiei Europene cu privire la utilizarea produsului „neotame” ca îndulcitor și potențiator de aromă. The EFSA Journal (2007) 581, 1-43.

(4)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


ANEXĂ

În anexa la Directiva 94/35/CE, următoarea rubrică E 961 este adăugată după rubrica E959.

Nr. CE

Denumire

Produse alimentare

Doză maximă utilizabilă

„E 961

Neotame

Băuturi nealcoolice

 

Băuturi aromate apoase cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

20 mg/l

Băuturi din lapte și din derivate de lapte sau din sucuri de fructe, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

20 mg/l

Deserturi și produse similare

 

Deserturi aromate apoase cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Preparate din lapte și din derivate de lapte, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Deserturi din fructe și din legume, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Deserturi din ouă cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Deserturi din cereale cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Deserturi cu grăsimi cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Snacks: gustări sărate și uscate, din amidon sau din nuci și alune, preambalate și având diferite arome

18 mg/kg

Produse de cofetărie

 

Produse de cofetărie fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Produse de cofetărie din cacao sau din fructe deshidratate, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

65 mg/kg

Produse de cofetărie din amidon, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

65 mg/kg

Cornete și foi napolitane, pentru înghețată, fără adaos de zahăr

60 mg/kg

Essoblaten

60 mg/kg

Produse tartinabile pe bază de cacao, lapte, fructe deshidratate sau grăsime, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Cereale pentru micul dejun cu conținut în fibre de peste 15 % și conținând cel puțin 20 % tărâțe, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Microbomboane pentru împrospătarea respirației, fără adaos de zahăr

200 mg/kg

Pastile pentru gât puternic aromatizate, fără adaos de zahăr

65 mg/kg

Gumă de mestecat fără adaos de zahăr

250 mg/kg

Produse de cofetărie sub formă de tablete cu valoare calorică redusă

15 mg/kg

Cidru de mere și cidru de pere

20 mg/l

Băuturi alcătuite din amestecul unei băuturi nealcoolice cu bere, cidru de mere, cidru de pere, băuturi spirtoase sau vin

20 mg/l

Băuturi spirtoase cu conținut în alcool mai mic de 15 % din volum

20 mg/l

Bere fără alcool sau cu un conținut în alcool care nu depășește 1,2 % din volum

20 mg/l

Bière de table/Tafelbier/Table beer (conținut de must original mai mic de 6 %), cu excepția varietății «Obergäriges Einfachbier»

20 mg/l

Beri cu aciditate minimă de 30 de miliechivalenți exprimați în NaOH

20 mg/l

Beri brune de tipul «oud bruin»

20 mg/l

Bere cu valoare calorică redusă

1 mg/l

Înghețate comestibile cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

26 mg/kg

Fructe conservate în cutii sau borcane, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr

32 mg/kg

Gemuri, jeleuri și marmelade cu valoare calorică redusă

32 mg/kg

Preparate din fructe și legume cu valoare calorică redusă

32 mg/kg

Conserve dulci-acrișoare din fructe și legume

10 mg/kg

Feinkostsalat

12 mg/kg

Conserve și semiconserve dulci-acrișoare din pește și marinate din pește, crustacee și moluște

10 mg/kg

Supe cu valoare calorică redusă

5 mg/l

Sosuri

12 mg/kg

Muștar

12 mg/kg

Produse fine de panificație pentru utilizări nutritive speciale

55 mg/kg

Produse alimentare destinate a fi utilizate în regimuri hipocalorice pentru scăderea în greutate în sensul Directivei 1996/8/CE

26 mg/kg

Produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale în sensul Directivei 1999/21/CE

32 mg/kg

Suplimente alimentare în sensul Directivei 2002/46/CE, furnizate sub formă lichidă

20 mg/kg

Suplimente alimentare în sensul Directivei 2002/46/CE, furnizate sub formă solidă

60 mg/kg

Suplimente alimentare în sensul Directivei 2002/46/CE pe bază de vitamine și/sau elemente minerale, furnizate sub formă de sirop sau mestecabile

185 mg/kg

Îndulcitori de masă

quantum satis


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/41


DIRECTIVA 2009/164/UE A COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II și III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru siguranța consumatorilor,

întrucât:

(1)

În prezent, este interzisă utilizarea substanței ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth.) în produsele cosmetice, aceasta fiind inclusă în anexa II la Directiva 76/768/CEE, la numărul de ordine 450. Interzicerea acestei substanțe a fost introdusă pe baza unui aviz din mai 2000 al Comitetului științific pentru produse cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor (SCCNFP), ulterior înlocuit de „Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor (CSPC)” prin Decizia 2004/210/CE a Comisiei (2) și, mai târziu, de „Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC)” prin Decizia 2008/721/CE a Comisiei (3). SCCNFP a recomandat interzicerea uleiurilor esențiale de verbină (Lippia citriodora Kunth.) și a derivaților, și anume concrete și absolute, atunci când se utilizează ca ingredient pentru parfumuri, din cauza potențialului lor sensibilizant.

(2)

Totuși, SCCNFP a concluzionat ulterior, într-un aviz emis în 2001, că absolutul de verbină obținut din Lippia citriodora Kunth. nu ar trebui folosit în produsele cosmetice finite la un nivel care depășește 0,2 %. Prin urmare, este necesară includerea absolutului de verbină (Lippia citriodora Kunth.) alături de restricția sa respectivă în anexa III partea 1 la Directiva 76/768/CEE. De asemenea, este necesară modificarea numărului de ordine 450 din anexa II în scopul de a se preciza că se interzice utilizarea ca ingredient pentru parfumuri a substanțelor uleiuri esențiale de verbină (Lippia citriodora Kunth.) și derivați, altele decât absolutul.

(3)

Directiva 2008/42/CE a Comisiei din 3 aprilie 2008 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II și III la progresul tehnic (4) a inclus, în anexa III partea 1 la Directiva 76/768/CEE, o serie de esteri de alil care conțin alcool alilic ca impuritate. Substanța allyl phenethyl ether poate, de asemenea, să conțină alcool alilic ca impuritate. În 2000, SCCNFP a emis un aviz care recomandă pentru această substanță o limită superioară de 0,1 % de alcool alilic ca impuritate.

(4)

Având în vedere avizul SCCNFP, precum și din motive legate de coerență, este necesară includerea în anexa III partea 1 la Directiva 76/768/CEE a substanței allyl phenethyl ether, împreună cu restricția sa respectivă.

(5)

Grupul de substanțe Terpene terpenoids sinpine este, în prezent, reglementat la numărul de ordine 130 din anexa III partea 1 la Directiva 76/768/CEE. Totuși, termenul „sinpine” este o denumire comercială și, în consecință, ar trebui eliminat din denumirea respectivului grup de substanțe.

(6)

Prin urmare, Directiva 76/768/CEE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Pentru a asigura o trecere armonioasă de la formulele existente ale produselor cosmetice la formule care respectă cerințele prevăzute în prezenta directivă, este necesar să se prevadă perioade de tranziție adecvate.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele II și III la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, începând de la 15 februarie 2011, producătorii din Uniune sau importatorii stabiliți în Uniune nu vor introduce pe piață niciun produs cosmetic care nu este conform cu prezenta directivă.

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, începând de la 15 august 2011, în Uniune, nu se va comercializa sau distribui către consumatorul final niciun produs cosmetic care nu este conform cu prezenta directivă.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 15 august 2010 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Statele membre aplică actele respective începând de la 15 februarie 2011.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 66, 4.3.2004, p. 45.

(3)  JO L 241, 10.9.2008, p. 21.

(4)  JO L 93, 4.4.2008, p. 13.


ANEXĂ

Directiva 76/768/CEE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II, numărul de ordine 450, „ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth.) (nr. CAS 8024-12-2), când se utilizează ca ingredient pentru parfumuri” se înlocuiește cu „uleiuri esențiale de verbină (Lippia citriodora Kunth.) și derivați, altele decât absolutul (nr. CAS 8024-12-2), când se utilizează ca ingredient pentru parfumuri”.

2.

Anexa III partea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

următoarea rubrică se introduce după rubrica cu numărul de ordine 151:

Număr de ordine

Substanță

Restricții

Condiții de utilizare și avertizări care trebuie să fie tipărite pe etichetă

Domeniu de aplicare și/sau utilizare

Concentrație maximă autorizată în produsul cosmetic finit

Alte limitări și cerințe

a

b

c

d

e

f

„151 bis

Allyl phenethyl ether

Nr. CAS 14289-65-7

Nr. CE 238-212-2

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester ar trebui să fie sub 0,1 %”;

 

(b)

se adaugă următoarea rubrică:

Număr de ordine

Substanță

Restricții

Condiții de utilizare și avertizări care trebuie să fie tipărite pe etichetă

Domeniu de aplicare și/sau utilizare

Concentrație maximă autorizată în produsul cosmetic finit

Alte limitări și cerințe

a

b

c

d

e

f

„X

Absolut de verbină

(Lippia citriodora Kunth.)

Nr. CAS 8024-12-2

 

0,2 %”;

 

 

(c)

în coloana (b) de la rubrica privind numărul de ordine 130, termenii „Terpene terpenoids sinpine” se înlocuiesc cu „Terpenes și terpenoids”.


ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/44


DECIZIA COMISIEI

din 22 decembrie 2009

privind o contribuție financiară a Uniunii pentru anul 2010 destinată laboratorului comunitar de referință pentru encefalopatii spongiforme transmisibile

[notificată cu numărul C(2009) 10291]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2009/1000/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 32 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Orice laborator de legătură sau de referință desemnat ca atare în conformitate cu legislația veterinară a Uniunii și care îndeplinește obligațiile și cerințele stabilite în aceasta poate primi ajutor din partea Uniunii în conformitate cu articolul 31 din Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 al Comisiei din 28 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de acordare a asistenței financiare comunitare laboratoarelor comunitare de referință pentru hrana pentru animale, produse alimentare și sectorul sănătății animale (3) prevede că asistența financiară din partea Uniunii se acordă în cazul în care programele de lucru aprobate sunt puse în aplicare în mod eficient, iar beneficiarii comunică informațiile necesare în anumite termene limită.

(3)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, relația dintre Comisie și fiecare dintre laboratoarele comunitare de referință se stabilește într-un acord de parteneriat sprijinit de un program de lucru multianual.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (4) desemnează „Veterinary Laboratories Agency”, Addlestone, Regatul Unit ca fiind laboratorul comunitar de referință pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST). Funcțiile acestuia includ culegerea și compilarea datelor privind rezultatele testelor efectuate în Uniune și însușirea ultimelor tendințe în domeniul monitorizării, epidemiologiei și preîntâmpinării formelor de EST din întreaga lume.

(5)

Comisia a evaluat programul de lucru și estimările bugetare corespunzătoare pentru anul 2010 înaintate de laboratorul comunitar de referință pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile. În consecință, este necesară acordarea unei asistențe financiare din partea Uniunii acestui laborator comunitar de referință pentru cofinanțarea activităților sale în vederea exercitării funcțiilor și a îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și în Regulamentul (CE) nr. 999/2001. Contribuția financiară a Uniunii ar trebui să reprezinte 100 % din costurile eligibile definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 stabilește norme de eligibilitate pentru seminarele organizate de laboratoarele comunitare de referință. De asemenea, regulamentul limitează asistența financiară la un număr maxim de 32 de participanți pe seminar. În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, este oportună prevederea unor derogări de la această limită în cazul în care un laborator comunitar de referință trebuie să reunească mai mult de 32 de participanți în scopul valorizării maxime a seminarelor sale.

(7)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (5), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) finanțează eradicarea bolilor la animale și programe de control (măsuri veterinare). În plus, articolul 13 al doilea paragraf din regulamentul menționat anterior prevede că, în cazuri excepționale justificate corespunzător, pentru măsurile și programele reglementate prin Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (6), cheltuielile referitoare la costurile administrative și de personal ocazionate de statele membre și beneficiarii de ajutor din partea FEGA se suportă de către fond. În scopul controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Uniunea acordă ajutor financiar societății „Veterinary Laboratories Agency”, Addlestone, Regatul Unit, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini obligațiile prevăzute în capitolul B din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 1 129 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010.

Fără a aduce atingere plafonului fixat la al doilea paragraf și termenelor stabilite la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, o sumă de 600 000 EUR este afectată elaborării și punerii în aplicare a unui protocol destinat colectării de informații care să permită progresul cunoștințelor privind rezistența genetică la scrapie în rândul caprinelor din Cipru.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Uniunea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminare. Ajutorul respectiv nu depășește 60 000 EUR.

(3)   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, laboratorul menționat la alineatul (1) are dreptul să solicite asistență financiară pentru un număr maxim de 50 de participanți la unul dintre seminariile sale menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul 2

Prezenta decizie are ca destinatar „Veterinary Laboratories Agency”, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regatul Unit.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(3)  JO L 331, 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.

(5)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(6)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.


23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/46


DECIZIA COMISIEI

din 22 decembrie 2009

de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a celei de-a treia liste actualizate a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia

[notificată cu numărul C(2009) 10414]

(2009/1001/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (1), în special articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regiunea biogeografică Macaronezia menționată la articolul 1 litera (c) punctul (iii) din Directiva 92/43/CEE, este compusă din arhipelagurile Azore și Madeira (Portugalia) și Insulele Canare (Spania) situate în Oceanul Atlantic, astfel cum sunt specificate în harta biogeografică aprobată la 25 aprilie 2005 de către comitetul instituit prin articolul 20 din directiva respectivă, denumit în continuare „Comitetul Habitate”.

(2)

În contextul unui proces inițiat încă din 1995, este necesar să se realizeze progrese suplimentare în ceea ce privește punerea efectivă în practică a rețelei Natura 2000, care reprezintă un element esențial al protejării biodiversității în Comunitate.

(3)

Lista inițială și prima listă actualizată a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia, în sensul Directivei 92/43/CEE, au fost adoptate prin Deciziile 2002/11/CE (2) și 2008/95/CE ale Comisiei (3). În temeiul articolului 4 alineatul (4) și al articolului 6 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE, statul membru în cauză desemnează siturile incluse în lista siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia ca arii speciale de conservare, cât mai curând posibil, în termen de maximum șase ani, stabilind prioritățile și măsurile de conservare necesare.

(4)

În contextul unei adaptări dinamice a rețelei Natura 2000, listele siturilor de importanță comunitară fac obiectul unei revizuiri. Prin urmare, este necesară o a doua actualizare a listei regiunii Macaronezia.

(5)

Pe de o parte, a doua actualizare a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia este necesară în vederea includerii siturilor suplimentare propuse de către statele membre, începând din anul 2006, ca situri de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia în sensul articolului 1 din Directiva 92/43/CEE. Obligațiile care decurg din articolul 4 alineatul (4) și din articolul 6 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE sunt aplicabile cât mai curând posibil, în termen de maximum șase ani de la adoptarea celei de-a doua liste actualizate a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia.

(6)

Pe de altă parte, a doua actualizare a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia este necesară pentru a reflecta eventualele modificări ale informațiilor referitoare la situri, comunicate de către statele membre ulterior adoptării listei comunitare inițiale și a primei liste comunitare actualizate. În acest sens, a doua listă actualizată a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia constituie o versiune consolidată a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că obligațiile care decurg din articolul 4 alineatul (4) și din articolul 6 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE sunt aplicabile cât mai curând posibil, în termen de maximum șase ani de la adoptarea listei inițiale sau a primei liste actualizate a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia, în funcție de lista în care a fost inclus ca atare, pentru prima dată, un sit de importanță comunitară.

(7)

Pentru regiunea biogeografică Macaronezia, listele siturilor propuse ca situri de importanță comunitară în sensul articolului 1 din Directiva 92/43/CEE au fost transmise Comisiei în perioada noiembrie 1997-octombrie 2008 de către statele membre în cauză, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din directiva menționată.

(8)

Listele siturilor propuse au fost însoțite de informații privind fiecare sit, furnizate în formatul prevăzut de Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 2000 (4).

(9)

Aceste informații cuprind harta cea mai recentă și definitivă a sitului, transmisă de statele membre în cauză, denumirea, localizarea și suprafața sitului, precum și datele obținute prin aplicarea criteriilor prevăzute în anexa III la Directiva 92/43/CEE.

(10)

Pe baza proiectului de listă elaborat de Comisie de comun acord cu fiecare dintre statele membre în cauză, care identifică, în plus, situri care găzduiesc tipuri de habitate naturale prioritare sau specii prioritare, este necesar să se adopte o a doua listă actualizată de situri selectate ca situri de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia.

(11)

Cunoștințele privind existența și distribuția tipurilor de habitate naturale și a speciilor evoluează în permanență, ca rezultat al controlului prevăzut la articolul 11 din Directiva 92/43/CEE. Prin urmare, evaluarea și selectarea siturilor la nivel comunitar au fost efectuate pe baza celor mai bune informații disponibile în prezent.

(12)

Anumite state membre nu au propus suficiente situri pentru a îndeplini cerințele Directivei 92/43/CEE în ceea ce privește anumite tipuri de habitate și anumite specii. Prin urmare, pentru aceste tipuri de habitate și specii nu se poate concluziona că rețeaua Natura 2000 este completă. Luând în considerare timpul necesar pentru primirea informațiilor și pentru ajungerea la un acord cu statele membre, este necesară adoptarea unei a doua liste actualizate a siturilor, care va trebui revizuită în conformitate cu articolul 4 din Directiva 92/43/CEE.

(13)

Având în vedere insuficiența cunoștințelor privind existența și distribuția unor tipuri de habitate naturale din anexa I și de specii din anexa II la Directiva 92/43/CEE, nu se poate stabili dacă rețeaua Natura 2000 este completă sau incompletă. Lista trebuie revizuită, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 92/43/CEE.

(14)

Din motive de claritate și transparență, este necesar ca Decizia 2008/95/CE să fie înlocuită.

(15)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Habitate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

A doua listă actualizată a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva 92/43/CEE, este stabilită în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia 2008/95/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

(2)  JO L 5, 9.1.2002, p. 16.

(3)  JO L 31, 5.2.2008, p. 39.

(4)  JO L 107, 24.4.1997, p. 1.


ANEXĂ

A doua listă actualizată a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia

Fiecare sit de importanță comunitară (SIC) se identifică pe baza informațiilor furnizate în formularul Natura 2000, inclusiv a hărții corespunzătoare. Aceste informații au fost transmise de autoritățile naționale competente în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 92/43/CEE.

Tabelul de mai jos cuprinde următoarele informații:

A

:

codul SIC, compus din nouă caractere, dintre care primele două reprezintă codul ISO al statului membru;

B

:

denumirea SIC;

C

:

* = prezența în cadrul SIC a cel puțin unui tip de habitat natural prioritar și/sau a unei specii prioritare în sensul articolului 1 din Directiva 92/43/CEE;

D

:

suprafața SIC în hectare sau lungimea SIC în kilometri;

E

:

coordonatele geografice ale SIC (latitudine și longitudine).

Toate informațiile prezentate în lista comunitară de mai jos se bazează pe datele propuse, transmise și validate de Portugalia și Spania.

A

B

C

D

E

Codul SIC

Denumirea SIC

*

Suprafața SIC

(ha)

Lungimea SIC

(km)

Coordonatele geografice ale SIC

Longitudine

Latitudine

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago-Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão — Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos — Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia — Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro — Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco — Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central — Morro Alto — Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste — Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo — Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca — Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais — Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo — Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos — Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMAZ0001

Menez Gwen

 

9 489

 

W 31 31

N 37 49

PTMAZ0002

Lucky Strike

 

19 023,5

 

W 32 18

N 37 17

PTMIG0019

Lagoa do Fogo — Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera — Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira — S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro — Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha — Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico — Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena — Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco — Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo — Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel — Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto — Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras — Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48


Rectificări

23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/56


Rectificare la Decizia 2009/908/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei Consiliului European privind exercitarea președinției Consiliului și privind președinția grupurilor de pregătire ale Consiliului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 322 din 9 decembrie 2009 )

La pagina 30, tabelul din anexa I se va înlocui cu următorul:

„Germania

ianuarie-iunie

2007

Portugalia

iulie-decembrie

Slovenia

ianuarie-iunie

2008

Franța

iulie-decembrie

Republica Cehă

ianuarie-iunie

2009

Suedia

iulie-decembrie

Spania

ianuarie-iunie

2010

Belgia

iulie-decembrie

Ungaria

ianuarie-iunie

2011

Polonia

iulie-decembrie

Danemarca

ianuarie-iunie

2012

Cipru

iulie-decembrie

Irlanda

ianuarie-iunie

2013

Lituania

iulie-decembrie

Grecia

ianuarie-iunie

2014

Italia

iulie-decembrie

Letonia

ianuarie-iunie

2015

Luxemburg

iulie-decembrie

Țările de Jos

ianuarie-iunie

2016

Slovacia

iulie-decembrie

Malta

ianuarie-iunie

2017

Regatul Unit

iulie-decembrie

Estonia

ianuarie-iunie

2018

Bulgaria

iulie-decembrie

Austria

ianuarie-iunie

2019

România

iulie-decembrie

Finlanda

ianuarie-iunie

2020”