ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.341.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 341

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
22 decembrie 2009


Cuprins

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/965/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 noiembrie 2009 privind documentul de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate [notificată cu numărul C(2009) 8680]  ( 1 )

1

 

 

2009/966/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 noiembrie 2009 de adoptare a deciziilor privind importul comunitar de anumite produse chimice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Deciziilor 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE și 2005/416/CE

14

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

22.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/1


DECIZIA COMISIEI

din 30 noiembrie 2009

privind documentul de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate

[notificată cu numărul C(2009) 8680]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/965/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 27 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Agenției Europene a Căilor Ferate (nr. ERA/REC/XA/01-2009) din 17 aprilie 2009,

întrucât:

(1)

Articolul 27 alineatul(3) din Directiva 2008/57/CE prevede că Agenția Europeană a Căilor Ferate trebuie să elaboreze un proiect de document de referință care să facă trimitere încrucișată la toate normele de drept intern aplicate de statele membre pentru punerea în funcțiune a vehiculelor. Acest document trebuie să conțină normele de drept intern ale fiecărui stat membru pentru fiecare dintre parametrii enumerați în anexa VII la Directiva 2008/57/CE și să precizeze grupa, menționată în secțiunea 2 din anexa respectivă, căreia îi aparțin aceste norme. Normele respective trebuie să includă normele notificate în temeiul articolului 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, inclusiv pe cele notificate în urma adoptării de STI-uri (cazuri speciale, aspecte în discuție, derogări), precum și pe cele notificate în temeiul articolului 8 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Prima versiune a documentului de referință trebuie prezentată Comisiei până cel târziu la 1 ianuarie 2010.

(2)

Pentru a permite comparații și trimiteri încrucișate, în cazul unui anumit parametru, între cerințele cuprinse în STI-uri și cele cuprinse în normele de drept intern, lista parametrilor care trebuie verificați în legătură cu punerea în funcțiune a unor vehicule care nu respectă STI-urile ar trebui, pe de o parte, să mențină compatibilitatea cu acordurile existente bazate pe normele de drept intern și să se fundamenteze pe acestea și, pe de altă parte, să reflecte STI-urile. Prin urmare, este necesar ca lista parametrilor să fie mult mai detaliată decât cea care se regăsește în prezent în secțiunea 1 din anexa VII la Directiva 2008/57/CE. Este oportun să se adopte lista detaliată a parametrilor din anexa la prezenta decizie ca bază pentru documentul de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE.

(3)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Documentul de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE se elaborează pe baza listei de parametri din anexa la prezenta decizie.

Acesta conține, de asemenea, pentru fiecare stat membru, unele informații de bază privind cadrul juridic de drept intern aplicabil punerii în funcțiune a vehiculelor feroviare.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre și Agenției Europene a Căilor Ferate, reprezentată de directorul său executiv.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 164, 30.4.2004, p. 44.


ANEXĂ

Lista parametrilor care trebuie utilizați pentru clasificarea normelor de drept intern în documentul de referință menționat la articolul 27 din Directiva 2008/57/CE

Ref.

Parametri

Explicații

1.0

Documentație generală

Documentația generală (inclusiv descrierea vehiculului nou, reînnoit sau modernizat și utilizarea preconizată a acestuia, informații privind proiectarea, activitățile de reparație, exploatarea și întreținerea, fișa tehnică etc.)

1.1

Documentație generală

Documentația generală, descrierea din punct de vedere tehnic a vehiculului, concepția și utilizarea preconizată pentru tipul de trafic (tren de lung parcurs, vehicule pentru transport suburban, servicii de navetă etc.), viteza preconizată și viteza maximă proiectată, inclusiv schițele generale, diagramele și datele necesare pentru registre, cum ar fi lungimea vehiculului, dispunerea osiilor, ecartamentul osiilor, masa pe unitate etc.

1.2

Instrucțiuni și cerințe privind întreținerea

 

1.2.1

Instrucțiuni privind întreținerea

Manuale și broșuri privind întreținerea, inclusiv cerințele necesare pentru menținerea nivelului de siguranță proiectat al vehiculului

Orice calificări profesionale adecvate, adică competențele necesare pentru întreținerea echipamentelor

1.2.2

Dosarul de justificare a proiectului de întreținere

 

1.3

Instrucțiuni și documentație privind exploatarea

 

1.3.1

Instrucțiuni privind exploatarea în regim normal și de avarie ale vehiculului

 

1.4

Încercări pe teren ale vehiculului complet

 

2.0

Structură și părți mecanice

Integritatea mecanică și interfața dintre vehicule (inclusiv aparatele de tracțiune și de ciocnire, culoarele centrale), rezistența structurii vehiculului și a dotărilor (de exemplu, scaunele), capacitatea de sarcină, siguranța pasivă (inclusiv rezistența interioară și exterioară la șocuri)

2.1

Structura vehiculului

 

2.1.1

Rezistență și integritate

Acest parametru se referă, de exemplu, la cerințele privind rezistența mecanică a carcasei vehiculului, a șasiului, a sistemelor de suspensie, a aparatelor de legare, a curățitorului de linie și a plugului de zăpadă. Rezistența mecanică a elementelor separate din această listă, cum ar fi boghiuri/aparate de rulare, cutii de osii, osii, roți și pantografe, se va defini separat

2.1.2

Capacitatea de încărcare

 

2.1.2.1

Condiții de sarcină și masa ponderată

 

2.1.2.2

Sarcina pe osie și sarcina pe roată

Pentru fiecare roată/osie în conformitate cu condițiile de sarcină de la punctul 2.1.2.1

2.1.3

Tehnologia de asamblare

 

2.1.4

Ridicare și ridicare cu vinciuri

 

2.1.5

Fixarea de dispozitive pe structura carcasei

 

2.1.7

Legături folosite între diferite părți ale vehiculului

De exemplu, legături/suspensie între carcasă și boghiu

2.2

Interfețe mecanice pentru cuplarea finală și cuplarea interioară

 

2.2.1

Cuplare automată

 

2.2.2

Caracteristicile cuplării pentru operațiuni de recuperare

Pentru cerințele operaționale privind recuperarea garniturilor de tren a se vedea, de asemenea, punctele 13.1 și 13.3

2.2.3

Cuple cu șurub

 

2.2.4

Componente ale aparatelor de ciocnire, de cuplare interioară și de tracțiune

Inclusiv proiectul, funcționalitatea și caracteristicile, de exemplu, elasticitatea tampoanelor

2.2.5

Marcajul tampoanelor

 

2.2.6

Cârlig de tracțiune

 

2.2.7

Culoarele centrale

 

2.3

Siguranța pasivă

Incluzând, de exemplu, deflectoarele de obstacole, limitarea decelerării, spațiul de supraviețuire, integritatea structurală a zonelor ocupate, reducerea riscului de deraiere și de încălecare, reducerea consecințelor în cazul unei coliziuni cu un obstacol aflat pe linie, amenajări interioare pentru siguranța pasivă

3

Interacțiunea cu linia și calibrarea

Interfețele mecanice cu infrastructura (inclusiv comportamentul static și dinamic, jocuri și toleranțe, gabaritul, aparatul de rulare etc.)

3.1

Gabaritul vehiculului

Compatibilitatea profilului vehiculului cu infrastructura și cu alte vehicule (gabarit static și dinamic) pe baza gabaritelor static și dinamic de referință

3.1.1

Caz specific

Caz specific (de exemplu, vehicule care urmează să fie transportate pe un feribot)

3.2

Dinamica vehiculului

Comportamentul dinamic al materialului rulant, inclusiv conicitatea echivalentă, criteriul de instabilitate, înclinarea, siguranța împotriva deraierii pe linii torsionate, încărcarea liniei etc.

3.2.1

Dinamica și siguranța în circulație

Inclusiv toleranța vehiculului la torsionarea căii, circulația pe linii curbe sau torsionate, circulația în siguranță la trecerea peste inimi de încrucișare simple și duble etc.

3.2.2

Conicitate echivalentă, profilul roților și limite

 

3.2.3

Parametri de compatibilitate privind încărcarea liniei

De exemplu, forța dinamică a roții, forțele exercitate asupra căii de o osie montată (forță cvasistatică a roții, forță dinamică laterală totală maximă, forță de ghidare cvasistatică)

3.2.4

Accelerație verticală

De exemplu, efectele dinamice transmise tablierelor de poduri, inclusiv rezonanța

3.3

Boghiuri/aparat de rulare

 

3.3.1

Boghiuri

 

3.3.2

Osie montată (osie + roți)

Inclusiv osii montate cu ecartament variabil, corpul osiei etc.

3.3.3

Roată

 

3.3.4

Interfața roată-șină (inclusiv lubrifierea și șlefuirea bandajului roții)

Interfața roată-șină (inclusiv lubrifierea bandajului roții, mișcare pendulară/uzură datorată interacțiunilor dintre calea ferată și roată și cerințele de șlefuire în funcție de tracțiune, frânare, sistemele de detectare a trenurilor)

3.3.5

Lagărele osiei montate

 

3.3.6

Raza minimă a curbei care trebuie abordată

Valori și condiții (de exemplu, vagon cuplat/decuplat)

3.3.7

Grătar de protecție

„Protejarea roților de obstacolele de pe șine”

3.4

Limita accelerației longitudinale pozitive și negative maxime

 

4

Frânarea

Elemente de frânare (inclusiv sistemul antipatinare, sistemul de control al frânării, performanțele frânelor de serviciu, de urgență și de staționare)

4.1

Cerințe funcționale pentru frânarea trenului

De exemplu, automaticitate, continuitate, neepuizare …

4.2

Cerințe de siguranță pentru frânarea trenului

 

4.2.1

Înzăvorârea tracțiunii/frânării

De exemplu, blocarea tracțiunii

4.3

Sistemul de frânare

Arhitectura recunoscută și standardele aferente

Trimitere la soluții existente, de exemplu, UIC

4.4

Acționarea frânelor

Cerințe privind acționarea frânelor pe tip de frână, de exemplu, numărul și tipul dispozitivului, întârziere permisă între acționare și activarea frânei …

4.4.1

Acționarea frânării de urgență

 

4.4.2

Acționarea frânării de serviciu

 

4.4.3

Acționarea frânării directe

 

4.4.4

Acționarea frânării dinamice

 

4.4.5

Acționarea frânei de staționare

 

4.5

Performanța sistemului de frânare

 

4.5.1

Frânare de siguranță

 

4.5.2

Frânare de serviciu

 

4.5.3

Calcule privind capacitatea termică

 

4.5.4

Frână de staționare

 

4.6

Gestionarea aderenței la frânare

 

4.6.1

Limita profilului de aderență roată-șină

 

4.6.2

Sistem de protecție antipatinare roată

 

4.7

Producerea forței de frânare

Cerință privind echipamentul de producere a forței de frânare, pe tip de frână

4.7.1

Frână cu saboți

Inclusiv proprietățile materiale, de exemplu, pentru saboții de frână din materiale compozite

4.7.1.1

Saboți de frână

 

4.7.1.2

Discuri de frână

 

4.7.1.3

Plăcuțe de frână

 

4.7.2

Frână dinamică legată de tracțiune

 

4.7.3

Frână de cale magnetică

 

4.7.4

Frână cu curenți turbionari

 

4.7.5

Frână de staționare

 

4.8

Indicatori de stare și de avarie a frânei

 

4.9

Cerințe privind frânarea în scopul salvării

 

5.0

Elemente pentru călători

Dotări destinate uzului călătorilor și mediul configurat pentru aceștia, inclusiv ferestrele și ușile pentru călători și cerințele pentru persoanele cu mobilitate redusă etc.

5.1

Acces

Specificații funcționale și tehnice, de exemplu, pentru persoanele cu mobilitate redusă

5.1.1

Uși exterioare

 

5.1.2

Uși interioare

 

5.1.3

Culoare de trecere

 

5.1.4

Trepte și sisteme de iluminare

 

5.1.5

Diferențe de înălțime ale podelelor

 

5.1.6

Balustrade

 

5.1.7

Dispozitive de asistență pentru urcare/coborâre

 

5.2

Ferestre

De exemplu, caracteristicile mecanice ale ferestrelor și geamurilor, cerințe pentru situațiile de urgență

Pentru caracteristicile mecanice ale parbrizelor, a se vedea 9.1.3.1

5.3

Toalete

A se vedea 6.2.1.1 pentru emisiile generate de toalete

5.4

Informații pentru călători

 

5.4.1

Sistem de difuzare publică a anunțurilor

 

5.4.2

Semne și informații

Inclusiv instrucțiuni de siguranță și marcaje în caz de urgență pentru călători

5.5

Scaune și amenajări speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă

Cu excepția accesului (tratat la punctul 5.1)

5.6

Dotări speciale pentru călători

 

5.6.1

Sisteme ascensoare

Conformitate cu reglementările CE sau naționale, dacă există

5.6.2

Sisteme de încălzire, ventilație și climatizare

De exemplu, calitatea aerului din interior, cerințe în caz de incendiu (dezactivare)

5.6.3

Altele

De exemplu, distribuitoare automate de băuturi

6.0

Condiții de mediu și efecte aerodinamice

Impactul mediului asupra vehiculului și impactul vehiculului asupra mediului (inclusiv condițiile aerodinamice, interfața dintre vehicul și partea „terestră” a sistemului feroviar, precum și interfața cu mediul extern)

6.1

Impactul mediului asupra vehiculului

 

6.1.1

Condiții de mediu care afectează vehiculul

 

6.1.1.1

Altitudine

 

6.1.1.2

Temperatură

 

6.1.1.3

Umiditate

De exemplu, măsuri anticondens și antiîngheț

6.1.1.4

Ploaie

 

6.1.1.5

Zăpadă, gheață și grindină

De exemplu, dispozitive de curățare a zăpezii, plug de zăpadă, instalații de dezghețare etc.

6.1.1.6

Radiația solară

 

6.1.1.7

Substanțe chimice și particule

Impactul asupra echipamentelor și funcțiilor vehiculelor datorat substanțelor chimice și micilor obiecte în suspensie (de exemplu, balast)

6.1.2

Efecte aerodinamice asupra vehiculului

Efecte aerodinamice asupra echipamentelor și funcțiilor vehiculului

6.1.2.1

Efecte ale vânturilor laterale

Efectele vânturilor laterale asupra echipamentelor și funcțiilor vehiculului

6.1.2.2

Variația maximă a presiunii în tuneluri

Efectele schimbărilor rapide ale presiunii ambiante asupra echipamentelor și funcțiilor vehiculului

6.2

Impactul vehiculului asupra mediului

 

6.2.1

Emisii de substanțe chimice și particule

Limite ale emisiilor de substanțe chimice și particule generate de vehicul

6.2.1.1

Emisii provenind de la toalete

Emisiile generate în mediul extern de vidanjarea toaletelor

6.2.1.2

Emisii de gaze de eșapament

Emisiile de gaze de eșapament în mediul extern

6.2.2

Limite ale emisiilor sonore

Limite ale emisiilor sonore generate de vehicul în mediul extern

6.2.2.1

Impactul zgomotului exterior

Impactul zgomotului exterior generat de vehicul asupra mediului extern sistemului feroviar

6.2.2.2

Impactul zgomotului staționar

Impactul zgomotului staționar generat de vehicul asupra mediului extern sistemului feroviar

6.2.2.3

Impactul zgomotului la demarare

Impactul zgomotului generat de vehicul la demarare asupra mediului extern sistemului feroviar

6.2.2.4

Impactul zgomotului la trecere

Impactul zgomotului generat de vehicul la trecere asupra mediului extern sistemului feroviar

6.2.3

Limite ale impactului sarcinilor aerodinamice

Limite ale impactului sarcinilor aerodinamice generate de vehicul asupra altor părți ale sistemului feroviar și asupra mediului

6.2.3.1

Unde de presiune la capul trenului

Efectul undelor de presiune cauzate de capul trenului pe latura căii ferate

6.2.3.2

Impactul aerodinamic asupra călătorilor/materialelor de pe peron

Perturbații aerodinamice care afectează călătorii/materialele de pe peron, inclusiv metode de evaluare și condiții operaționale de încărcare

6.2.3.3

Impact aerodinamic asupra lucrătorilor la calea ferată

Perturbații aerodinamice care afectează lucrătorii la calea ferată

6.2.3.4

Ridicarea balastului și proiectarea acestuia către bunuri învecinate

 

7.0

Cerințe privind avertizarea exterioară, marcajele, funcțiile și integritatea softurilor

Avertizări exterioare, marcaje, funcțiile și integritatea softurilor, de exemplu, funcții legate de siguranță cu impact asupra comportamentului trenului, inclusiv asupra magistralei de date a trenului

7.1

Integritatea softurilor folosite pentru funcții legate de siguranță

De exemplu, integritatea softului magistralei de date a trenului

7.2

Funcții de identificare și avertizare vizuală și sonoră ale vehiculului

 

7.2.1

Marcaje ale vehiculului

 

7.2.2

Lumini exterioare

 

7.2.2.1

Faruri

 

7.2.2.2

Lumini de poziție

 

7.2.2.3

Lumini spate

 

7.2.2.4

Acționarea lămpilor

 

7.2.3

Avertizor sonor

 

7.2.3.1

Tonurile avertizorului sonor

 

7.2.3.2

Nivelurile de presiune acustică ale avertizorului sonor

În afara cabinei – pentru nivelurile acustice din interior, a se vedea 9.2.1.2

7.2.3.3

Avertizoare sonore – protecție

 

7.2.3.4

Avertizoare sonore – acționare

 

7.2.3.5

Verificarea nivelurilor de presiune acustică ale avertizoarelor sonore

 

7.2.4

Suporturi

De exemplu, cerințe pentru semnalizarea de fine de tren: lămpi, stegulețe etc.

8.0

Sisteme de alimentare cu energie electrică și de control aflate la bord

Sistemele de propulsie, de alimentare cu energie electrică și de control aflate la bord, la care se adaugă interfața vehiculului cu infrastructura de alimentare cu energie electrică și toate aspectele legate de compatibilitatea electromagnetică

8.1

Cerințe privind performanțele de tracțiune

 

8.1.1

Accelerația reziduală la viteza maximă

 

8.1.2

Capacitatea reziduală de tracțiune în regim de avarie

 

8.1.3

Cerințe privind aderența roată/șină la tracțiune

 

8.2

Specificații funcționale și tehnice privind interfața dintre vehicul și subsistemul energetic

 

8.2.1

Specificații funcționale și tehnice privind alimentarea cu energie electrică

 

8.2.1.1

Alimentarea cu energie electrică

 

8.2.1.2

Impedanța dintre pantograf și roți

 

8.2.1.3

Tensiunea și frecvența de alimentare cu energie electrică a liniei aeriene de contact

 

8.2.1.4

Recuperarea energiei

 

8.2.1.5

Puterea maximă și curentul maxim care se admit a fi absorbite din linia aeriană de contact

Inclusiv curentul maxim la staționare

8.2.1.6

Factorul de putere

 

8.2.1.7

Perturbații ale sistemului energetic

 

8.2.1.7.1

Caracteristici armonice și supratensiunile aferente în linia aeriană de contact

 

8.2.1.7.2

Efectele conținutului de curent continuu în alimentarea cu curent alternativ

 

8.2.1.8

Protecția electrică

De exemplu, selectivitatea protecțiilor de la bord și a sistemului de protecție a substațiilor

8.2.2

Parametrii funcționali și proiectați ai pantografului

 

8.2.2.1

Concepția de ansamblu a pantografului

 

8.2.2.2

Geometria armăturii pantografului

 

8.2.2.3

Forța de contact statică a pantografelor

 

8.2.2.4

Forța de contact dinamică a pantografelor (inclusiv comportamentul dinamic și efectele aerodinamice)

Inclusiv calitatea captării curentului

8.2.2.5

Intervalul util al pantografelor

 

8.2.2.6

Capacitatea de curent

 

8.2.2.7

Dispunerea pantografelor

 

8.2.2.8

Izolarea pantografului de vehicul

 

8.2.2.9

Coborârea pantografului

 

8.2.2.10

Trecerea prin sectoarele de separare a fazelor

 

8.2.2.11

Trecerea prin sectoarele de separare a sistemelor

 

8.2.3

Parametrii funcționali și proiectați ai patinelor de contact

 

8.2.3.1

Geometria patinelor de contact

 

8.2.3.2

Materialul patinelor de contact

 

8.2.3.3

Evaluarea patinelor de contact

 

8.2.3.4

Detectarea deteriorării patinelor de contact

 

8.2.3.5

Capacitatea de curent

 

8.3

Alimentarea cu energie electrică și sistemul de tracțiune

 

8.3.1

Măsurarea consumului de energie

 

8.3.2

Configurarea circuitelor electrice principale

 

8.3.3

Componente de înaltă tensiune

 

8.3.4

Împământare

 

8.4

Compatibilitatea electromagnetică

Compatibilitatea electromagnetică între sistemul de alimentare cu energie electrică și control de la bord și:

alte părți ale sistemului de alimentare cu energie electrică și control de la bordul aceluiași vehicul

alte vehicule

partea terestră a sistemului feroviar

mediul extern

8.4.1

Compatibilitatea electromagnetică în cadrul sistemului de alimentare cu energie electrică și control de la bord

Compatibilitatea electromagnetică între părți ale sistemului de alimentare cu energie electrică și control de la bord

8.4.2

Compatibilitatea electromagnetică cu rețeaua de semnalizare și de telecomunicații

Compatibilitatea electromagnetică între sistemul de alimentare cu energie electrică și control de la bord și rețeaua de semnalizare și de telecomunicații a căii ferate

8.4.3

Compatibilitatea electromagnetică cu alte vehicule și cu partea terestră a sistemului feroviar

Compatibilitatea electromagnetică între sistemul de alimentare cu energie electrică și control de la bord și alte vehicule și partea terestră a sistemului feroviar (cu excepția rețelei de semnalizare și de telecomunicații)

8.4.4

Compatibilitatea electromagnetică cu mediul

Compatibilitatea electromagnetică între sistemul de alimentare cu energie electrică și control de la bord și mediul extern sistemului feroviar (inclusiv oamenii aflați în imediata apropiere sau pe peron, călătorii, mecanicii de locomotivă/personalul)

8.5

Protecție împotriva riscurilor electrice

 

8.6

Cerințe referitoare la sistemele Diesel și la alte sisteme de tracțiune termică

 

8.7

Sisteme care necesită măsuri speciale de monitorizare și protecție

 

8.7.1

Rezervoare și tubulaturi pentru lichide inflamabile

Cerințe speciale pentru rezervoarele și tubulaturile destinate lichidelor inflamabile (inclusiv combustibilului)

8.7.2

Sisteme de vase sub presiune/echipamente sub presiune

 

8.7.3

Instalații de cazane de abur

 

8.7.4

Sisteme tehnice în atmosfere potențial explozive

Cerințe speciale pentru sistemele tehnice în atmosfere potențial explozive (de exemplu, gaz lichefiat, gaz natural și sisteme pe baterii, inclusiv protecția cuvei transformatorului)

8.7.5

Detectori cu ionizare

 

8.7.6

Sistemele de alimentare și control hidraulice/pneumatice

Specificații funcționale și tehnice, de exemplu, alimentarea cu aer comprimat, capacitatea, tipul, intervalul de temperatură, uscătoare de aer (turnuri), indicatori de punct de rouă, izolație, caracteristicile admisiei de aer, indicatori de defecțiune etc.

9.0

Dotări, interfețe și mediu pentru personal

Dotările, interfețele, condițiile de lucru și mediul existente la bord pentru personal (inclusiv cabinele mecanicilor de locomotivă și interfața mecanic/mașină)

9.1

Concepția cabinei mecanicului de locomotivă

 

9.1.1

Concepția cabinei

 

9.1.1.1

Amenajarea spațiului interior

De exemplu, disponibilitatea spațiului, amenajarea cabinei și cerințe ergonomice

9.1.1.2

Ergonomia postului de conducere

 

9.1.1.3

Scaunul mecanicului de locomotivă

 

9.1.1.4

Mijloace prin care mecanicul de locomotivă poate face schimb de documente

 

9.1.1.5

Alte dotări pentru controlul exploatării trenului

 

9.1.2

Accesul la cabina mecanicului de locomotivă

 

9.1.2.1

Intrare, ieșire și uși

 

9.1.2.2

Ieșirile de urgență ale cabinei mecanicului de locomotivă

 

9.1.3

Parbrizul cabinei mecanicului de locomotivă

 

9.1.3.1

Caracteristici mecanice

 

9.1.3.2

Caracteristici optice

 

9.1.3.3

Echipamente

De exemplu, echipamente de dezghețare, de dezaburire, dispozitive externe de curățare etc.

9.1.3.4

Vizibilitate frontală

 

9.2

Condiții de muncă

 

9.2.1

Condiții ambientale

 

9.2.1.1

Sisteme de încălzire, ventilație și climatizare în cabinele mecanicilor de locomotivă

 

9.2.1.2

Zgomotul în cabinele mecanicilor de locomotivă

Inclusiv nivelul acustic al avertizorului sonor în interiorul cabinei

9.2.1.3

Iluminatul în cabinele mecanicilor de locomotivă

 

9.2.2

Altele

 

9.3

Interfața mecanic-mașină

Echipamente instalate în cabina mecanicului de locomotivă pentru a supraveghea și controla exploatarea în siguranță a trenului

9.3.1

Interfața mecanic-mașină

 

9.3.1.1

Vitezometru

Înregistrarea vitezei este tratată la punctul 9.6

9.3.1.2

Monitor și ecrane de afișare pentru mecanicul de locomotivă

 

9.3.1.3

Comenzi și indicatoare

 

9.3.2

Supravegherea mecanicului de locomotivă

Funcția de control a activității mecanicului de locomotivă, de exemplu, vigilența acestuia

9.3.3

Vedere în spate și în lateral

 

9.4

Marcaje și etichetare în cabinele mecanicilor de locomotivă

Afișare statică a informațiilor de bază pentru mecanicul de locomotivă

9.5

Echipamente și alte dotări la bord pentru personal

 

9.5.1

Dotări la bord pentru personal

 

9.5.1.1

Accesul personalului pentru legare/dezlegare

 

9.5.1.2

Scări și balustrade exterioare pentru personalul de manevră

 

9.5.1.3

Spații de depozitare pentru personal

 

9.5.1.4

Alte dotări

 

9.5.2

Uși de acces pentru personal și pentru mărfuri

Uși echipate cu dispozitive de siguranță care pot fi deschise doar de personal, inclusiv pentru serviciile de alimentație

9.5.3

Instrumente și echipamente portabile aflate la bord

De exemplu, echipamente de care are nevoie mecanicul de locomotivă sau personalul în caz de urgență

9.5.4

Sistem de comunicare audio

De exemplu, pentru comunicarea între:

personalul de tren

personalul de tren și oamenii din interiorul/din afara trenului

9.6

Dispozitiv de înregistrare

Pentru monitorizarea comportamentului mecanicului de locomotivă și al trenului

9.8

Funcție de control la distanță

 

10

Protecția împotriva incendiilor și evacuarea în caz de incendiu

 

10.1

Protecția împotriva incendiilor

 

10.1.1

Conceptul de protecție împotriva incendiilor

 

10.1.1.1

Clasificarea vehiculului/Categorii de incendiu

 

10.1.2

Măsuri de protecție împotriva incendiilor

 

10.1.2.1

Măsuri generale de protecție pentru vehicule

 

10.1.2.2

Măsuri de protecție pentru anumite tipuri de vehicule

De exemplu, cerințe pentru trenurile de marfă sau pentru trenurile de călători în ceea ce privește capacitatea de circulație, protecția mecanicilor de locomotivă etc.

10.1.2.3

Protecția cabinei mecanicului de locomotivă

 

10.1.2.4

Bariere împotriva focului

 

10.1.2.5

Proprietăți materiale

 

10.1.2.6

Detectoare de incendiu

 

10.1.2.7

Echipamente de stingere a incendiilor

 

10.2

În caz de urgență

 

10.2.1

Ieșirile de urgență pentru călători

 

10.2.2

Informarea, echipamentul și accesul serviciilor de salvare

 

10.2.3

Semnalul de alarmă pentru călători

 

10.2.4

Iluminatul în caz de urgență

 

10.3

Măsuri suplimentare

 

11

Întreținere

Dotări și interfețe pentru întreținere existente la bord

11.1

Dotări pentru curățarea trenului

 

11.1.1

Dotări pentru curățarea trenului în exterior

De exemplu, curățarea exteriorului într-o instalație de spălare

11.1.2

Curățarea trenurilor în interior

 

11.2

Dotări pentru realimentarea trenului

 

11.2.1

Sisteme de evacuare a apelor uzate

Inclusiv interfața cu sistemul de vidanjare a toaletelor

11.2.2

Sistemul de alimentare cu apă

Conformitate cu reglementările în domeniul sanitar

11.2.3

Alte dotări pentru alimentarea cu apă

De exemplu, cerințe speciale pentru staționarea trenurilor

11.2.4

Interfața cu echipamentele de realimentare pentru materialul rulant neelectric

De exemplu, duze pentru motorină și alți carburanți

12.0

Control-comandă și semnalizare la bord

Toate echipamentele existente la bord care sunt necesare pentru a asigura siguranța, controlul și comanda mișcărilor trenurilor autorizate să circule pe rețea și efectele acestora asupra părții terestre a sistemului feroviar

12.1

Sistemul radio de la bord

 

12.1.1

Sistem radio care NU este GSM-R

 

12.1.2

Sistem radio compatibil GSM-R

 

12.1.2.1

Mesaje text

Cerințe specifice pentru mesajele text (de exemplu, în caz de urgență)

12.1.2.2

Redirecționarea apelurilor

Cerințe și condiții pentru redirecționarea apelurilor

12.1.2.3

Apeluri radiodifuzate

Cerințe și condiții pentru apelurile radiodifuzate

12.1.2.4

Cerințe privind sistemul radio din cabină

Respectiv alte cerințe naționale obligatorii privind sistemul radio din cabină, care nu sunt obligatorii conform STI

12.1.2.5

Activarea din exterior a selectării rețelei

 

12.1.2.6

Funcții de ordin general privind sistemul radio

Respectiv alte funcții radio de ordin general obligatorii la nivel național, care nu sunt obligatorii conform STI

12.1.2.7

Funcționalitatea interfeței om-mașină a controlerului principal

Cerințe exportate către radioul mobil din cabină, decurgând din funcționalitatea interfeței om-mașină a controlerului

12.1.2.8

Utilizarea receptoarelor portabile ca radio mobil de cabină

Ca radio primar sau de rezervă

12.1.2.9

Capacitate GSM-R la bord

De exemplu, cerința privind capacitatea de comutare a pachetelor

12.1.2.10

Interfața GSM-R-ETCS

De exemplu, sincronizarea identificării trenurilor

12.1.2.11

Interconectare și roaming între rețelele GSM-R

Aplicabile până la lansarea noului obiectiv al EIRENE în cursul anului 2010

12.1.2.12

Trecerea frontierei

Aplicabil până la lansarea noului obiectiv al EIRENE în cursul anului 2010

12.1.2.13

GPRS și ASCI

Abordat în cadrul solicitării de modificare, nu sunt preconizate norme la nivel național

12.1.2.14

Interfața între dispozitivul de siguranță al mecanicului de locomotivă, dispozitivul de vigilență și ansamblul GSM-R de la bord

Aplicabil până la lansarea noului obiectiv al EIRENE în cursul anului 2010

12.1.2.15

Specificații de încercare pentru echipamentele mobile GSM-R

Urmează să fie închis cu adăugirile la specificațiile EIRENE

12.1.2.16

Selectarea direcționată/automată a rețelei

 

12.1.2.17

Înregistrare și radiere

 

12.1.2.18

Administrarea versiunilor GSM-R

Nu mai reprezintă un aspect aflat în discuție – a fost tratat prin procedura agenției – și urmează să fie eliminat din cadrul aspectelor aflate în discuție din STI. Nu se preconizează norme naționale

12.2

Semnalizarea la bord

 

12.2.1

Sisteme naționale de semnalizare la bord

Sisteme de control și de avertizare, inclusiv, de exemplu, „funcția de frânare de urgență” și alte cerințe naționale privind protecția trenurilor

12.2.2

Compatibilitatea sistemului de semnalizare cu restul trenului

Compatibilitatea echipamentelor de semnalizare de la bord cu alte sisteme aflate la bordul trenului, de exemplu, frâne, sisteme de tracțiune etc.

12.2.3

Compatibilitatea materialului rulant cu infrastructura căii ferate

Compatibilitatea, de exemplu, cu sistemele de detectare terestre sau cu detectoarele de cutii de osii supraîncălzite, pentru compatibilitatea electromagnetică a se vedea 8.4.2

12.2.3.1

Relația dintre distanța între osii și diametrul roților

 

12.2.3.2

Spațiul fără metal din jurul roților

 

12.2.3.3

Masa metalică a unui vehicul

 

12.2.4

Sistemul ETCS de semnalizare în cabină

 

12.2.4.1

Activare

Urmează să fie rezolvat în referința 3

12.2.4.2

Categorii de tren

Urmează să fie rezolvat în referința 3

12.2.4.3

Cerințe de performanță pentru echipamentul GSM-R de la bord privind calitatea serviciilor

Calitatea serviciilor GSM-R necesară pentru ETCS

12.2.4.4

Utilizarea modurilor ETCS

Cerințe cu privire la utilizarea modurilor ETCS care afectează autorizarea vehiculului, care depășesc cerințele din STI-uri

12.2.4.5

Cerințe ETCS pentru cazul în care vehiculul este condus din afara cabinei

Cerințe care depășesc sau care intră în conflict cu STI-urile în ceea ce privește conducerea din afara cabinei, de exemplu, controlul prin radio de către personalul de la sol atunci când se execută manevre

12.2.4.6

Funcționalitatea trecerilor la nivel

Urmează să fie rezolvat în referința 3

12.2.4.7

Marje de siguranță la frânare

Urmează să fie rezolvat în referința 3

12.2.4.8

Cerințe de fiabilitate – disponibilitate

Urmează să fie rezolvat prin revizuirea STI

12.2.4.9

Panouri indicatoare

Cerințele exportate la vehicul pentru a se asigura vizibilitatea panourilor (de exemplu, suprafața luminată de farul din față, vizibilitate din cabină) au fost rezolvate parțial în 2.3.0d și urmează să fie rezolvate integral în referința 3

12.2.4.10

Aspecte ergonomice ale interfeței mecanic-mașină

Urmează să fie rezolvat în referința 3

12.2.4.11

Valorile ETCS ale variabilelor controlate în afara UNISIG – Manual

Urmează să fie rezolvat în referința 3

12.2.4.12

Cerințe de conformitate KM

Urmează să fie rezolvat în referința 3

12.2.4.13

Cerințe de preinstalare a echipamentelor ETCS la bord

Nu mai reprezintă un aspect aflat în discuție – este abordat în capitolul 7, aprobat de Comitetul pentru interoperabilitate și siguranță feroviară (RISC) în martie 2009 – și va fi eliminat din următoarea versiune a STI. Nu se preconizează norme naționale

12.2.4.14

Administrarea versiunilor ETCS

Nu mai reprezintă un aspect aflat în discuție – a fost tratat prin procedura agenției – și urmează să fie eliminat din cadrul aspectelor aflate în discuție din STI. Nu se preconizează norme naționale

12.2.4.15

Specificarea variabilelor ETCS

Urmează să fie rezolvat în referința 3

12.2.4.16

Interfața RBC-RBC

Va fi abordat în 2.3.0d, specificația de încercare urmează să fie recomandată în cadrul reuniunii RISC din iunie 2009

12.2.4.17

Cerințe suplimentare privind locomotivele și ramele

 

12.2.4.18

Funcționalitatea și interfețele sistemelor de protecție a personalului cu sistemul de semnalizare

Urmează să fie rezolvat în referința 3

12.2.4.19

Interfața cu frâna de serviciu

Urmează să fie rezolvat prin revizuirea STI privind CCS

13

Cerințe operaționale specifice

Cerințe specifice privind exploatarea vehiculelor (inclusiv regimul de avarie, recuperarea vehiculului etc.)

13.1

Elemente specifice la bord

 

13.2

Sănătatea și siguranța la locul de muncă

 

13.3

Diagrama de ridicare și instrucțiuni de recuperare

Recuperare, ridicare și repunere pe șine

14

Elemente referitoare la marfă

Cerințe specifice referitoare la marfă și mediul aferent (inclusiv dotări specifice necesare pentru mărfurile periculoase)

14.1

Constrângeri de proiectare, de exploatare și de întreținere pentru transportul mărfurilor periculoase

De exemplu, cerințe derivate din RID, norme naționale sau alte reglementări privind transportul mărfurilor periculoase

14.2

Dotări specifice pentru transportul de marfă

 

14.3

Uși și instalații de încărcare

 


22.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/14


DECIZIA COMISIEI

din 30 noiembrie 2009

de adoptare a deciziilor privind importul comunitar de anumite produse chimice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Deciziilor 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE și 2005/416/CE

(2009/966/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (1), în special articolul 12 alineatul (1) paragraful al doilea,

după consultarea comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (2),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 689/2008, Comisia trebuie să decidă, în numele Comunității, dacă autorizează sau nu importul în Comunitate al produselor chimice supuse procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC).

(2)

Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) au fost desemnate pentru a exercita atribuțiile de secretariat în scopul aplicării procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC) stabilită prin Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă în cazul anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, aprobată de Comunitate prin Decizia 2006/730/CE a Consiliului din 25 septembrie 2006 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (3).

(3)

Comisia, acționând în calitate de autoritate desemnată comună, trebuie să transmită deciziile de import privind produsele chimice supuse procedurii PIC Secretariatului Convenției de la Rotterdam, în numele Comunității și al statelor membre.

(4)

Este necesar să se revizuiască deciziile anterioare de import legate de substanțele chimice oxid de etilenă, fluoroacetamidă, HCH (amestec de izomeri), lindan, metamidofos, pentaclorfenol, precum și sărurile și esterii acestuia, bifenili polibromurați (PBB), terfenili policlorurați (PCT), preparate sub formă de pudră care conțin o combinație de benomil, carbofuran și tiram și compuși ai mercurului, pentru a reflecta extinderea Comunității de la 1 ianuarie 2007, precum și pentru a lua în considerare evoluțiile normative intervenite în Comunitate după data adoptării respectivelor decizii.

(5)

Comercializarea și utilizarea oxidului de etilenă în temeiul Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (4) sunt restricționate la anumite utilizări specifice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (5) privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE. În consecință, nu se permit importuri decât în scopul acelor utilizări specifice. Statele membre pot decide ce utilizări, dintre cele permise de Directiva 98/8/CE, autorizează pe teritoriul național.

(6)

Fluoroacetamida și pentaclorfenolul, precum și sărurile și esterii acestora nu sunt incluse ca substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (6) și nici în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE; în consecință, utilizarea respectivelor substanțe active ca pesticide este interzisă. Prin urmare, este interzis importul de fluoroacetamidă și pentaclorfenol, precum și al sărurilor și esterilor acestora în scopul utilizării ca pesticide.

(7)

Începând cu 1 iulie 2008, metamidofosul nu mai este inclus în anexa I la Directiva 91/414/CE și, prin urmare, a fost necesară retragerea tuturor autorizațiilor pentru produse fitosanitare care conțin metamidofos, astfel încât comercializarea de produse fitosanitare conținând metamidofos este interzisă. Mai mult, metamidofosul nu a fost identificat sau notificat în cadrul programului comunitar de evaluare a substanțelor existente prevăzut de Directiva 98/8/CE și, prin urmare, nu este permisă comercializarea și utilizarea acestuia ca produs biocid.

(8)

Producția, comercializarea și utilizarea de lindan și HCH (amestec de izomeri) au fost interzise de Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (7), iar derogarea permisă de respectivul regulament a expirat la 31 decembrie 2007. Prin urmare, importul acestor substanțe chimice este interzis de la acea dată.

(9)

Producția, comercializarea și utilizarea hexabromo-1,1'-bifenilului este interzisă. Mai mult, această substanță aparține grupului PBB-urilor, care este inclus în anexa III la Convenția de la Rotterdam și se supune procedurii PIC.

(10)

Bulgaria și România au devenit state membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Întrucât Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 permite statelor membre să autorizeze anumite utilizări specifice ale PCT-urilor pe teritoriile naționale proprii, decizia privind importul acestora trebuie revizuită pentru a reflecta legislațiile naționale din aceste două noi state membre.

(11)

Prin urmare, este necesară înlocuirea deciziilor privind importul de oxid de etilenă, fluoroacetamidă, HCH (amestec de izomeri), lindan, metamidofos, pentaclorfenol precum și sărurile și esterii acestuia, bifenili polibromurați (PBB) și terfenili policlorurați (PCT) prevăzute de Decizia 2000/657/CE a Comisiei din 16 octombrie 2000 de adoptare a deciziilor privind importul comunitar de anumite produse chimice în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2455/92 privind exportul și importul de anumite substanțe chimice periculoase (8), de Decizia 2001/852/CE a Comisiei 19 noiembrie 2001 privind adoptarea deciziilor privind importul comunitar de anumite produse chimice în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2455/92 privind exportul și importul de anumite substanțe chimice periculoase și de modificare a Deciziei 2000/657/CE (9), de Decizia 2003/508/CE a Comisiei din 7 iulie 2003 de adoptare a deciziilor privind importul comunitar de anumite substanțe chimice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Deciziilor 2000/657/CE și 2001/852/CE (10) și de Decizia 2005/416/CE a Comisiei din 19 mai 2005 de adoptare a deciziilor privind importul comunitar de anumite substanțe chimice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Deciziilor 2000/657/CE, 2001/852/CE și 2003/508/CE (11).

(12)

Benomilul nu este inclus ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE și nici în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE și, în consecință, utilizarea respectivei substanțe active ca pesticid este interzisă. În consecință, este interzisă comercializarea și utilizarea ca pesticide a preparatelor sub formă de pudră care conțin o combinație de benomil, carbofuran și tiram. Prin urmare, este necesară înlocuirea deciziei de import privind preparatele sub formă de pudră care conțin o combinație de benomil, carbofuran și tiram prevăzută de Decizia 2004/382/CE a Comisiei din 26 aprilie 2004 de adoptare a deciziilor de import comunitar de anumite substanțe chimice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (12).

(13)

Comercializarea și utilizarea de produse fitosanitare care conțin compuși ai mercurului ca substanțe active sunt interzise în temeiul Directivei 79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 privind interzicerea introducerii pe piață și folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active (13). În plus, nu sunt permise comercializarea și utilizarea de produse biocide care conțin compuși ai mercurului în conformitate cu Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este necesară înlocuirea deciziei de import privind compușii mercurului publicată în Circulara X privind PIC.

(14)

Prin urmare, este necesară modificarea Deciziilor 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE și 2005/416/CE,

DECIDE:

Articolul 1

Deciziile prevăzute în anexa la Decizia 2000/657/CE privind importul de lindan, metamidofos, precum și de pentaclorofenol împreună cu sărurile și esterii acestuia se înlocuiesc cu deciziile de import prevăzute în formularele de răspuns al țării importatoare din anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia privind importul de oxid de etilenă prevăzută în anexa I la Decizia 2001/852/CE se înlocuiește cu decizia de import prevăzută în formularul de răspuns al țării importatoare din anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Decizia privind importul de bifenili polibromurați (PBB) prevăzută în anexa III la Decizia 2003/508/CE se înlocuiește cu decizia de import prevăzută în formularul de răspuns al țării importatoare din anexa III la prezenta decizie.

Articolul 4

Deciziile privind importul de fluoroacetamidă, HCH (amestec de izomeri) și terfenili policlorurați (PCT) prevăzute în anexa I la Decizia 2005/416/CE se înlocuiesc cu deciziile de import prevăzute în formularele de răspuns al țării importatoare din anexa IV la prezenta decizie.

Articolul 5

Decizia provizorie privind importul de preparate sub formă de pudră care conțin o combinație de benomil, carbofuran și tiram prevăzută în anexa III la Decizia 2004/382/CE se înlocuiește cu decizia de import prevăzută în formularul de răspuns al țării importatoare din anexa V la prezenta decizie.

Articolul 6

Decizia privind importul compușilor mercurului publicată în Circulara X privind PIC se înlocuiește cu decizia de import prevăzută în formularul de răspuns al țării importatoare din anexa VI la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 204, 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 299, 28.10.2006, p. 23.

(4)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.

(6)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(7)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(8)  JO L 275, 27.10.2000, p. 44.

(9)  JO L 318, 4.12.2001, p. 28.

(10)  JO L 174, 12.7.2003, p. 10.

(11)  JO L 147, 10.6.2005, p. 1.

(12)  JO L 144, 30.4.2004, p. 11.

(13)  JO L 33, 8.2.1979, p. 36.


ANEXA I

Decizii revizuite privind importul de lindan, metamidofos și pentaclorofenol și de săruri și esteri ai acestuia, care înlocuiesc deciziile de import prevăzute în Decizia 2000/657/CE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Decizie revizuită privind importul de oxid de etilenă, care înlocuiește decizia anterioară privind importul, prevăzută în Decizia 2001/852/CE

Image

Image

Image


ANEXA III

Decizie revizuită privind importul de bifenili polibromurați (PBB), care înlocuiește decizia anterioară privind importul, prevăzută în Decizia 2003/508/CE

Image

Image

Image


ANEXA IV

Decizii revizuite privind importul de fluoroacetamidă, HCH (amestec de izomeri) și terfenili policlorurați (PCT), care înlocuiesc deciziile anterioare privind importul, prevăzute în Decizia 2005/416/CE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA V

Decizie revizuită privind importul de preparate sub formă de pudră care conțin o combinație de benomil, carbofuran și tiram, care înlocuiește decizia de import prevăzută în Decizia 2004/382/CE

Image

Image

Image


ANEXA VI

Decizie revizuită privind importul de compuși ai mercurului, care înlocuiește decizia de import publicată în Circulara X privind PIC

Image

Image

Image