ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.325.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 325

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
11 decembrie 2009


Cuprins

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2009/931/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

1

 

 

Consiliu

 

 

2009/932/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2009 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

3

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/933/PESC a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind extinderea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea

4

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate

6

 

*

Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri

12

 

*

Decizia 2009/936/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol

14

 

 

V   Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1205/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

23

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1206/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

25

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1207/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

26

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1208/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

28

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1209/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1159/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 decembrie 2009

30

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1210/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

33

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

 

 

2009/937/UE

 

*

Decizia Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură

35

 

 

2009/938/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 7 decembrie 2009 de autorizare a Regatului Suediei și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

62

 

 

2009/939/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 7 decembrie 2009 de autorizare a Republicii Slovenia în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

64

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Parlamentul European și Consiliu

11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/1


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2009

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2009/931/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați care sunt afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru a include solicitările prezentate cu începere de la 1 mai 2009, astfel încât să fie prevăzut un sprijin pentru lucrătorii disponibilizați ca urmare a crizei financiare și economice globale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)

La 5 mai 2009, Belgia a prezentat două solicitări de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările din industria textilă. Aceste solicitări îndeplinesc condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, prin urmare Comisia propune mobilizarea sumei de 9 198 874 EUR.

(5)

La 29 iunie 2009, Irlanda a prezentat o solicitare de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările din industria producătoare de calculatoare. Solicitarea îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, prin urmare Comisia propune mobilizarea sumei de 14 831 050 EUR.

(6)

În consecință, FEG ar trebui să fie mobilizat în vederea acordării unei contribuții financiare pentru solicitările prezentate de Belgia și Irlanda,

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, Fondul european de ajustare la globalizare este mobilizat pentru a se acorda suma de 24 029 924 EUR, sub formă de credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 25 noiembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


Consiliu

11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

(2009/932/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2006-25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un post de membru în cadrul Comitetului Regiunilor devine vacant ca urmare a încheierii mandatului dlui Piero MARRAZZO,

DECIDE:

Articolul 1

Se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2010:

Dl Massimo PINESCHI, Consigliere regionale, Regione Lazio.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/4


DECIZIA 2009/933/PESC A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind extinderea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 24 și articolul 38,

având în vedere articolul 3 din Decizia 2003/516/CE a Consiliului din 6 iunie 2003 referitoare la semnarea Acordurilor între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea și asistența judiciară reciprocă în materie penală,

întrucât:

(1)

În urma autorizării acordate de Consiliu, la 26 aprilie 2002, Președinției, asistate de Comisie, pentru începerea negocierilor cu Statele Unite ale Americii, au fost negociate cu Statele Unite ale Americii două acorduri de cooperare internațională în materie penală, unul privind extrădarea și unul privind asistența judiciară reciprocă.

(2)

În conformitate cu Decizia 2003/516/CE a Consiliului din 6 iunie 2003 (1), Acordul privind extrădarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (2) și Acordul privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (3) au fost semnate, în numele Uniunii Europene, la 25 iunie 2003.

(3)

În conformitate cu Decizia 2009/820/CE a Consiliului din 23 octombrie 2009 (4), Acordul privind extrădarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și Acordul privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au fost semnate, în numele Uniunii Europene, la 25 iunie 2003. În conformitate cu această decizie, Președinția Consiliului a realizat, la 28 octombrie 2009, un schimb de instrumente de aprobare cu Procurorul General al SUA, la Washington DC.

(4)

Ambele acorduri vor intra în vigoare la 1 februarie 2010.

(5)

Țările de Jos au informat Președinția că doresc extinderea domeniului de aplicare teritorială a acordului privind extrădarea, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) a acestuia, la Antilele olandeze și Aruba. O astfel de extindere a avut loc prin intermediul unui schimb de note diplomatice, la 9 iunie 2009, între Secretariatul General al Consiliului și Misiunea Statelor Unite ale Americii pe lângă Uniunea Europeană, schimb recunoscut în nota diplomatică din 16 iunie 2009 a misiunii Statelor Unite către Uniunea Europeană.

(6)

Având în vedere iminenta intrare în vigoare a acordului de extrădare UE-SUA, această extindere a domeniului de aplicare teritorială ar trebui aprobată de Consiliu,

DECIDE:

Articolul 1

În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea, extinderea domeniului de aplicare teritorială a acestui acord la Antilele olandeze și Aruba se aprobă prin prezenta în numele Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  JO L 181, 19.7.2003, p. 25.

(2)  JO L 181, 19.7.2003, p. 27.

(3)  JO L 181, 19.7.2003, p. 34.

(4)  JO L 291, 7.11.2009, p. 40.


ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/6


DECIZIA 2009/934/JAI A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (1) („Decizia Europol”), în special articolul 26 alineatul (1) litera (b) și articolul 59 alineatul (1) litera (c),

având în vedere proiectul de norme înaintat de consiliul de administrație, cu privire la care organismul comun de supraveghere a emis un aviz,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât, în conformitate cu Decizia Europol, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată după consultarea Parlamentului European, adoptă normele de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate (denumite în continuare „normele”),

DECIDE:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentelor norme:

(a)

„state terțe”, astfel cum se menționează la articolul 23 alineatul (1) litera (a) din Decizia Europol, înseamnă state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene;

(b)

„organizații”, astfel cum se menționează la articolul 23 alineatul (1) litera (b) din Decizia Europol, înseamnă organizații cum ar fi organizațiile internaționale și organismele subordonate acestora, care se supun dreptului public sau alte organisme de drept public constituite prin sau în temeiul unui acord între două sau mai multe state;

(c)

„părți terțe” înseamnă state terțe și organizații;

(d)

„organisme UE” înseamnă instituțiile, organismele, oficiile și agențiile înființate prin sau în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatelor de instituire a Comunităților Europene, astfel cum se precizează la articolul 22 alineatul (1) din Decizia Europol;

(e)

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

(f)

„informații clasificate” înseamnă orice informații sau materiale, indiferent de formă, a căror divulgare neautorizată ar prejudicia în grade diferite interesele esențiale ale Europol, ale unuia sau mai multor state membre sau ale partenerilor de cooperare ai Europol și care presupun aplicarea de măsuri de securitate corespunzătoare;

(g)

„acord strategic” înseamnă orice acord care permite schimbul de informații, cu excepția datelor cu caracter personal;

(h)

„acord operațional” înseamnă orice acord care permite schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal;

(i)

„acord de cooperare” înseamnă fie un acord strategic, fie un acord operațional;

(j)

„acord de lucru” înseamnă un acord între Europol și un organism UE cu privire la cooperarea dintre aceștia, care permite schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal;

(k)

„prelucrarea datelor cu caracter personal” sau „prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu privire la datele cu caracter personal, indiferent dacă se realizează prin mijloace automate sau nu, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor;

(l)

„autorități competente” înseamnă toate organismele publice din statele membre sau statele terțe, responsabile, în temeiul dreptului intern, de prevenirea și combaterea infracțiunilor.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentele norme reglementează relațiile Europol cu organismele UE și părțile terțe, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate, și prevăd procedurile aplicabile negocierii și încheierii de acorduri de cooperare și de acorduri de lucru.

TITLUL II

ÎNCHEIEREA ACORDURILOR DE COOPERARE ȘI A ACORDURILOR DE LUCRU

Articolul 3

Stabilirea unor relații cu organismele UE

În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Decizia Europol, Europol poate stabili și întreține relații de cooperare cu organismele UE, în măsura în care este relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Europol solicită avizul consiliului de administrație dacă intenționează să inițieze negocieri cu privire la un acord de cooperare sau un acord de lucru cu un organism UE care nu este menționat în mod explicit la articolul 22 alineatul (1) literele (a)-(f) din Decizia Europol.

Articolul 4

Procedura de încheiere a acordurilor de cooperare sau a acordurilor de lucru cu organisme UE

(1)   În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Decizia Europol, Europol încheie acorduri de cooperare sau acorduri de lucru cu organisme UE în scopul stabilirii unor relații de cooperare. Aceste acorduri sau acorduri de lucru pot privi schimbul de informații operaționale, strategice sau tehnice, inclusiv date cu caracter personal și informații clasificate.

(2)   Transmiterea informațiilor clasificate este permisă numai în măsura în care există un acord de confidențialitate între Europol și organismul UE. Comitetul de securitate este informat cu privire la un astfel de acord, care ulterior îmbracă forma unui acord de cooperare sau a unui acord de lucru.

(3)   Orice astfel de acord de cooperare sau acord de lucru se încheie numai după aprobarea consiliului de administrație.

(4)   În cazul în care acordul de cooperare sau acordul de lucru se referă la schimbul de date cu caracter personal, înainte de a aproba încheierea acestora, consiliul de administrație obține avizul prealabil al organismului comun de supraveghere menționat la alineatul (3).

Articolul 5

Stabilirea unor relații cu părți terțe

(1)   În conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Decizia Europol, Europol poate stabili și întreține relații de cooperare cu părți terțe, în măsura în care este necesar în vederea îndeplinirii sarcinilor sale.

(2)   În conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Decizia Europol, Europol încheie acorduri cu părțile terțe care au fost incluse pe lista statelor terțe și a organizațiilor menționate la articolul 26 alineatul (1) litera (a) din Decizia Europol. Astfel de acorduri pot privi schimbul de informații operaționale, strategice sau tehnice, inclusiv date cu caracter personal și informații clasificate. În cazul unui acord cu un stat terț, astfel de informații sunt transmise prin intermediul unui punct de contact desemnat identificat în acord.

(3)   Europol poate iniția procedura de încheiere a unui acord cu o parte terță din momentul includerii respectivei părți terțe pe lista menționată la alineatul (2).

(4)   În cazul în care se are în vedere încheierea unui acord operațional cu o parte terță, Europol efectuează o evaluare care să ateste că partea terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Evaluarea în cauză se transmite consiliului de administrație, care a obținut avizul prealabil al organismului comun de supraveghere. În scopul evaluării, se vor lua în considerare cadrul normativ și practicile administrative ale părții terțe în cauză în domeniul protecției datelor, inclusiv ale oricărei autorități independente responsabile cu supravegherea aspectelor referitoare la protecția datelor.

Articolul 6

Procedura de încheiere a acordurilor de cooperare cu părți terțe

(1)   Consiliul de administrație decide, pe baza evaluării menționate la articolul 5 alineatul (4) și luând în considerare avizul organismului comun de supraveghere, dacă directorul va iniția negocieri cu partea terță privind încheierea unui acord operațional. După obținerea unei decizii favorabile din partea consiliului de administrație, directorul inițiază negocieri cu partea terță privind încheierea unui astfel de acord. În cazul unei decizii nefavorabile, consiliul de administrație poate lua în considerare încheierea unui acord strategic cu partea terță în cauză.

(2)   Transmiterea de către Europol a informațiilor clasificate este permisă numai în măsura în care există un acord de confidențialitate între Europol și partea terță. Comitetul de securitate este informat cu privire la un astfel de acord, care ulterior îmbracă forma unui acord de cooperare.

(3)   După finalizarea negocierilor referitoare la un acord, directorul transmite proiectul de acord consiliului de administrație. În cazul încheierii unui acord operațional, consiliul de administrație obține avizul organismului comun de supraveghere. Consiliul de administrație avizează proiectul de acord înainte de a-l transmite Consiliului spre aprobare.

În cazul avizării unui acord operațional, proiectul de acord respectiv și avizul organismului comun de supraveghere se transmit, de asemenea, Consiliului.

(4)   În conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Decizia Europol, astfel de acorduri pot fi încheiate numai după aprobarea Consiliului, care consultă în prealabil consiliul de administrație și, în măsura în care astfel de acorduri privesc schimbul de date cu caracter personal, organismul comun de supraveghere, prin intermediul consiliului de administrație.

Articolul 7

Informarea consiliului de administrație

Directorul informează periodic consiliul de administrație cu privire la situația negocierilor cu organismele UE și părți terțe.

TITLUL III

SCHIMBUL DE INFORMAȚII

CAPITOLUL I

Primirea informațiilor

Articolul 8

Primirea informațiilor înainte de intrarea în vigoare a unui acord

Înainte de intrarea în vigoare a acordului sau a acordului de lucru cu un organism UE sau o parte terță, Europol poate, în conformitate cu articolul 22 alineatul (3) și cu articolul 23 alineatul (3) din Decizia Europol, primi și utiliza în mod direct informații, inclusiv date cu caracter personal și informații clasificate, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea legitimă a sarcinilor sale enumerate la articolul 5 din Decizia Europol.

CAPITOLUL II

Transmiterea informațiilor

Articolul 9

Condiții privind transmiterea informațiilor către organismele UE și părți terțe

Europol poate transmite informații unui organism UE sau unei părți terțe numai în următoarele condiții:

1.

fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 11-14, informațiile pot fi transmise numai după încheierea unui acord sau acord de lucru cu organismul UE sau cu partea terță în conformitate cu dispozițiile titlului II;

2.

atunci când datele respective au fost transmise Europol de către un stat membru, Europol le transmite la rândul său organismelor UE sau părților terțe numai cu acordul statului membru respectiv. Statul membru în cauză își poate da acordul prealabil cu privire la o astfel de transmitere, în general sau sub rezerva unor condiții speciale. Acordul respectiv poate fi retras oricând;

3.

în cazul în care datele nu au fost transmise de către un stat membru, Europol se asigură că transmiterea datelor respective nu este de natură să:

(a)

obstrucționeze îndeplinirea adecvată a sarcinilor care țin de competența unui stat membru;

(b)

pună în pericol securitatea sau ordinea publică a unui stat membru sau să îi provoace un prejudiciu de orice fel;

4.

transmiterea datelor cu caracter personal către părți terțe este permisă numai în cazul în care:

(a)

acest lucru este necesar, în cazuri individuale, în scopul prevenirii sau al combaterii infracțiunilor care se află în sfera de competență a Europol; și

(b)

Europol a încheiat un acord operațional cu părțile terțe în cauză, prin care se permite transmiterea acestor date pe baza unei evaluări care atestă că entitatea respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (4);

5.

transmiterea de către Europol a informațiilor clasificate este permisă:

(a)

în măsura în care există un acord de confidențialitate între Europol și organismul UE, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și cu articolul 6 alineatul (2); și

(b)

în cazul transmiterii de date către părți terțe, atunci când acest lucru este necesar, în cazuri individuale, în scopul prevenirii sau al combaterii infracțiunilor care se află în sfera de competență a Europol.

Articolul 10

Responsabilitatea în materie de transmitere a datelor

Europol răspunde de legalitatea transmiterii datelor. Europol ține o evidență a tuturor transmiterilor de date în conformitate cu prezentele norme și a motivelor care stau la baza transmiterii datelor respective. Datele sunt transmise numai în situația în care destinatarul se angajează să utilizeze datele respective exclusiv în scopurile pentru care au fost transmise.

Articolul 11

Transmiterea informațiilor către organismele UE înainte de intrarea în vigoare a unui acord de cooperare sau a unui acord de lucru

(1)   Înainte de intrarea în vigoare a acordului operațional sau a acordului de lucru cu un organism UE, Europol poate, în conformitate cu articolul 22 alineatul (3) din Decizia Europol și în condițiile prevăzute la articolul 9 punctele 2 și 3 din prezentele norme, să transmită direct informații, inclusiv date cu caracter personal, către organisme UE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea legitimă a sarcinilor destinatarului.

(2)   Transmiterea de către Europol a informațiilor clasificate este permisă numai în măsura în care există un acord de confidențialitate între Europol și organismul UE, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

Articolul 12

Transmiterea de informații către părțile terțe înainte de intrarea în vigoare a unui acord

Înainte de intrarea în vigoare a unui acord cu o parte terță, Europol poate, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Decizia Europol și în condițiile prevăzute la articolul 9 punctele 2 și 3 din prezentele norme, să transmită direct informații, cu excepția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, părții terțe respective, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea legitimă a sarcinilor destinatarului.

Articolul 13

Transmiterea de informații către părțile terțe care nu sunt incluse pe lista Consiliului

În conformitate cu articolul 23 alineatul (5) din Decizia Europol și în condițiile prevăzute la articolul 9 punctele 2 și 3 din prezentele norme, Europol poate transmite informații în mod direct, cu excepția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, părților terțe care nu sunt incluse pe lista la care se face trimitere la articolul 26 alineatul (1) litera (a) din Decizia Europol, în măsura în care acest lucru este absolut necesar în cazuri individuale pentru prevenirea sau combaterea infracțiunilor care se află în sfera de competență a Europol.

CAPITOLUL III

Transmiterea informațiilor în cazuri excepționale

Articolul 14

Transmiterea datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate în cazuri excepționale

(1)   În conformitate cu articolul 23 alineatele (8) și (9) din Decizia Europol și în condițiile prevăzute la articolul 9 punctele 2 și 3 din prezentele norme, Europol poate transmite date cu caracter personal și informații clasificate pe care le deține părților terțe, în cazul în care directorul consideră că transmiterea acestora este absolut necesară pentru a proteja interesele esențiale ale respectivelor state membre, în cadrul obiectivelor Europol sau în scopul de a preveni un pericol iminent legat de criminalitate sau de acte teroriste.

(2)   În cazul transmiterii informațiilor clasificate, directorul informează în cel mai scurt timp consiliul de administrație și comitetul de securitate cu privire la decizia sa.

(3)   În cazul transmiterii datelor cu caracter personal, directorul ține seama, în toate circumstanțele, de nivelul de protecție a datelor aplicabil părții terțe, în vederea asigurării echilibrului între respectivul nivel de protecție și interesele menționate anterior. Astfel, directorul ia în calcul toate elementele pertinente, precum pericolul care ar putea apărea în cazul în care Europol nu ar transmite datele cu caracter personal în cauză. Directorul informează cât mai curând posibil consiliul de administrație și organismul comun de supraveghere cu privire la decizia sa și la evaluarea caracterului adecvat al nivelului de protecție a datelor asigurat de părțile terțe în cauză.

(4)   Înainte de transmiterea datelor cu caracter personal în conformitate cu alineatul (1), directorul evaluează caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor asigurat de către părțile terțe în cauză, luând în considerare toate circumstanțele relevante pentru transmiterea datelor cu caracter personal, în special:

(a)

tipul datelor;

(b)

scopul datelor;

(c)

durata procesului de prelucrare avut în vedere;

(d)

dispozițiile generale sau specifice privind protecția datelor aplicabile părților terțe;

(e)

dacă părțile terțe au acceptat sau nu eventualele condiții speciale solicitate de Europol privind astfel de date.

CAPITOLUL IV

Condiții specifice privind transmiterea datelor cu caracter personal

Articolul 15

Scopurile în care datele cu caracter personal sunt transmise

(1)   Nu se transmit datele cu caracter personal solicitate fără indicarea scopului și a motivului cererii.

(2)   Transmiterea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența sindicală, precum și transmiterea datelor privind sănătatea sau viața sexuală a unei persoane sunt interzise, cu excepția cazului în care acestea sunt strict necesare.

Articolul 16

Rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal

(1)   La transmiterea datelor cu caracter personal către un organism UE sau o parte terță, Europol se asigură că organismul UE sau partea terță destinatară se angajează să rectifice sau să șteargă datele cu caracter personal dacă se dovedește că acestea sunt incorecte, inexacte, nu mai sunt valabile sau nu ar fi trebuit să fie transmise. În cazul în care Europol observă că datele cu caracter personal sunt incorecte, inexacte, nu mai sunt valabile sau nu ar fi trebuit transmise, organismul UE destinatar sau partea terță destinatară vor fi imediat notificate cu privire la aceasta și vor fi invitate să notifice Europol cu privire la faptul că datele vor fi rectificate sau șterse. Directorul informează consiliul de administrație și organismul comun de supraveghere cu privire la activitățile Europol în acest domeniu.

(2)   Orice acord încheiat stipulează obligația de rectificare sau ștergere a datelor în conformitate cu procedura menționată la alineatul (1).

(3)   La transmiterea datelor cu caracter personal, Europol se asigură că organismul UE sau partea terță destinatară se angajează să șteargă datele dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost transmise.

CAPITOLUL V

Transmiterea mai departe a datelor către organismele UE sau către părți terțe

Articolul 17

Autoritățile competente și transmiterea mai departe

(1)   Transmiterea datelor cu caracter personal de către Europol către un stat terț și transmiterea în cadrul acelui stat se limitează la autoritățile competente, care vor fi menționate în mod explicit în orice acord încheiat.

(2)   Cu ocazia negocierii acordurilor, Europol va depune toate eforturile pentru a asigura că, în măsura posibilităților, statul terț desemnează o singură autoritate competentă în calitate de punct național de contact între Europol și alte autorități competente ale acelui stat terț.

(3)   La transmiterea datelor cu caracter personal, Europol se asigură că organismul UE sau partea terță destinatară se angajează să limiteze transmiterea mai departe a datelor cu caracter personal la autoritățile competente, transmiterea realizându-se în condiții similare transmisiei inițiale.

(4)   În cazul în care statul terț nu poate desemna o singură autoritate competentă în calitate de punct național de contact, acordurile pot prevedea, în mod excepțional, transmisia directă a informației de către Europol către una sau mai multe autorități competente din statul terț în cauză.

Articolul 18

Condiții privind transmiterea mai departe

(1)   Europol transmite datele cu caracter personal unei autorități competente a unui stat terț sau transmite datele cu caracter personal unei organizații sau unui organism UE numai dacă acea autoritate, organizație sau organism se angajează să nu comunice datele respective altor organisme UE sau părți terțe, cu excepția condițiilor prevăzute la alineatul (2).

(2)   Transmiterea mai departe a datelor cu caracter personal de către o autoritate competentă a unui stat terț, o organizație sau organism UE cu care Europol a încheiat un acord operațional se poate realiza numai:

(a)

cu acordul prealabil al Europol, în cazurile în care organismul UE sau partea terță care primește datele cu caracter personal a încheiat un acord operațional cu Europol; sau

(b)

în cazuri excepționale, cu autorizația directorului, luând în considerare nivelul de protecție a datelor, aplicabil organismului UE sau părții terțe, dacă acesta consideră că transmiterea mai departe a datelor cu caracter personal de organismul UE sau partea terță este absolut necesară:

(i)

pentru a proteja interesele esențiale ale respectivelor state membre, în cadrul obiectivelor Europol; sau

(ii)

în scopul de a preveni un pericol iminent legat de criminalitate sau de acte teroriste.

(3)   Nu se permite transmiterea mai departe a datelor comunicate Europol de către un stat membru fără acordul prealabil al statului membru vizat. Directorul informează statul membru vizat cu privire la motivele transmiterii datelor respective printr-un organism UE sau o parte terță, și nu prin transmitere directă.

CAPITOLUL VI

Condiții specifice privind primirea de către Europol a informațiilor de la părțile terțe

Articolul 19

Evaluarea sursei și a informațiilor

(1)   Pentru a putea stabili fiabilitatea informațiilor primite de Europol, precum și a sursei acestora, Europol invită organismul UE sau partea terță să evalueze, pe cât posibil, informațiile și sursa acestora în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 12 din Decizia 2009/936/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol (2) („normele privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol”).

(2)   În cazul în care nu se pune la dispoziție această evaluare, Europol va încerca, pe cât posibil, să evalueze fiabilitatea sursei sau a informațiilor pe baza informațiilor de care dispune în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 12 din normele privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol.

(3)   Europol și organismul UE sau partea terță pot conveni, printr-un acord, în termeni generali, privind evaluarea tipurilor de informații specificate și a surselor specificate, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 12 din normele privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol.

Articolul 20

Rectificarea și ștergerea informațiilor primite de Europol

(1)   Acordurile prevăd că organismul UE sau partea terță informează Europol în momentul rectificării sau ștergerii informațiilor transmise Europol.

(2)   În momentul în care organismul UE sau partea terță informează Europol că a rectificat sau șters informațiile transmise Europol, Europol rectifică sau șterge informațiile respective în consecință. Europol nu șterge informațiile dacă acestea necesită în continuare prelucrare pentru fișierul de lucru pentru analiză respectiv sau, dacă informațiile sunt stocate într-un alt fișier de date al Europol, Europol este în continuare interesat de acestea, pe baza informațiilor secrete care sunt mai cuprinzătoare decât cele deținute de organismul UE sau partea terță. Europol informează organismul UE sau partea terță în cauză în legătură cu continuarea păstrării informațiilor respective.

(3)   Dacă Europol are motive să considere că informațiile furnizate sunt inexacte sau nu mai sunt valabile, acesta informează organismul UE sau partea terță care a comunicat informațiile și le solicită să informeze Europol cu privire la poziția acestora. În cazul în care Europol rectifică sau șterge informațiile în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din Decizia Europol, Europol informează organismul UE sau partea terță care a furnizat informațiile cu privire la rectificare sau ștergere.

(4)   Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 31 din Decizia Europol, informațiile obținute în mod clar de un stat terț prin încălcarea drepturilor omului nu sunt prelucrate.

(5)   Acordurile vor prevedea că organismul UE sau partea terță informează Europol, în măsura posibilităților, în cazul în care acea parte terță are motive să creadă că informațiile comunicate sunt inexacte sau nu mai sunt de actualitate.

TITLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 21

Intrarea în vigoare

Prezentele norme intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)  A se vedea pagina 14 din prezentul Jurnal Oficial.


11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/12


DECIZIA 2009/935/JAI A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (1) („Decizia Europol”), în special articolul 26 alineatul (1) litera (a),

având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate (2), în special articolele 5 și 6,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată după consultarea Parlamentului European, stabilește, într-o listă, statele terțe și organizațiile menționate la articolul 23 alineatul (1) din Decizia Europol cu care Europol încheie acorduri.

(2)

Consiliul de administrație este cel care pregătește respectiva listă.

(3)

Este de dorit să se prevadă o procedură de stabilire a modului în care alte state terțe și organizații pot fi adăugate la lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   În conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Decizia Europol, Europol încheie acorduri cu statele terțe și organizațiile care figurează în lista cuprinsă în anexa la prezenta decizie. Europol poate iniția procedura de încheiere a unui acord de îndată ce un stat terț sau o organizație a fost inclus(ă) pe respectiva listă. Europol depune eforturi pentru încheierea unui acord de cooperare cu respectivele state terțe și organizații care să permită schimbul de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care consiliul de administrație hotărăște altfel.

(2)   Europol acordă prioritate încheierii acordurilor de cooperare cu statele terțe sau cu organizațiile incluse pe listă, ținând seama de necesitățile sale operaționale și de resursele umane și financiare disponibile. Consiliul de administrație poate da directorului Europol orice altă instrucțiune referitoare la negocierea unui acord specific pe care o consideră utilă în această privință.

(3)   Directorul informează periodic consiliul de administrație în legătură cu situația negocierilor în curs cu terțe părți și transmite la fiecare șase luni un raport privind progresele înregistrate.

Articolul 2

(1)   Un membru al consiliului de administrație sau Europol poate propune adăugarea unui nou stat terț sau a unei organizații pe listă. În acest caz, acestia subliniază necesitatea operațională de a încheia un acord de cooperare cu statul terț sau cu organizația în cauză.

(2)   Consiliul de administrație decide dacă să propună sau nu Consiliului adăugarea pe listă a statului terț sau a organizației în cauză.

(3)   Consiliul decide cu privire la adăugarea pe listă a noului stat terț sau a organizației, prin modificarea anexei la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)  A se vedea pagina 6 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

Lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri:

1.

State terțe (în ordine alfabetică):

Albania

Australia

Bolivia

Bosnia și Herțegovina

Canada

China

Columbia

Croația

Elveția

Federația Rusă

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

Islanda

India

Israel

Liechtenstein

Maroc

Moldova

Monaco

Muntenegru

Norvegia

Peru

Serbia

Statele Unite ale Americii

Turcia

Ucraina

2.

Organizații (în ordine alfabetică):

Biroul Națiunilor Unite pentru combaterea drogurilor și a criminalității (UNODC)

OIPC-Interpol

Organizația Mondială a Vămilor


11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/14


DECIZIA 2009/936/JAI A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

de adoptare a normelor de punere în aplicare privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (1) („Decizia Europol”), în special articolul 14 alineatul (1) și articolul 59 alineatul (1) litera (b),

având în vedere Convenția pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, adoptată de Consiliul Europei la 28 ianuarie 1981,

având în vedere Recomandarea nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniștri referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal în activitatea poliției, adoptată de Consiliul Europei la 17 septembrie 1987,

având în vedere proiectul de norme privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol înaintat de consiliul de administrație,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât Consiliul, hotărând cu majoritate calificată după consultarea Parlamentului European, adoptă normele de punere în aplicare privind fișierele de lucru pentru analiză (denumite în continuare „normele”),

DECIDE:

CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentelor norme:

(a)

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o „persoană identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un cod numeric personal sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

(b)

„fișier de lucru pentru analiză” înseamnă un fișier deschis în scopul analizei, astfel cum se menționează în articolul 14 alineatul (1) din Decizia Europol;

(c)

„analiză” înseamnă culegerea, prelucrarea sau utilizarea datelor în vederea acordării de asistență în anchetele penale, în înțelesul articolului 14 alineatul (2) din Decizia Europol;

(d)

„participanți la un grup de analiză” înseamnă analiștii și alți membri ai personalului Europol desemnați de director, precum și ofițerii de legătură și/sau experții din statele membre care furnizează informațiile sau care sunt implicați în procesul de analiză, în sensul articolului 14 alineatul (4) din Decizia Europol;

(e)

„prelucrarea datelor cu caracter personal” sau „prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi culegerea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Normele instituite prin prezentul text se aplică prelucrării datelor în scopul analizei, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (1) din Decizia Europol.

Articolul 3

Date furnizate în scopul analizei

(1)   În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) și cu articolul 14 alineatul (3) din Decizia Europol, datele furnizate în scopul analizei sunt comunicate fie într-o formă structurată, fie într-o formă nestructurată, de către unitățile naționale, sau, în funcție de gradul de urgență, acestea pot fi transmise direct către Europol de la autoritățile competente desemnate, pentru a fi incluse într-un fișier de lucru pentru analiză. Statul membru care furnizează datele notifică Europol cu privire la scopul pentru care datele sunt furnizate și orice restricție privind utilizarea, ștergerea sau distrugerea acestora, inclusiv posibilele restricții de acces în termeni generali sau specifici. Statul membru în cauză poate, de asemenea, informa Europol ulterior în legătură cu astfel de restricții.

Europol se asigură că părțile terțe care furnizează astfel de date notifică Europol cu privire la scopul pentru care datele sunt furnizate și orice restricție privind utilizarea acestora.

După primirea respectivelor date, se stabilește cât mai curând posibil în ce măsură datele se includ într-un fișier specific.

(2)   În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Decizia Europol, datele menționate la alineatul (1) rămân sub responsabilitatea statului membru care a furnizat datele și sunt supuse legislației naționale a respectivului stat membru până în momentul în care datele în cauză sunt incluse într-un fișier de lucru pentru analiză. Acest lucru nu aduce atingere responsabilităților Europol privind aceste date, astfel cum sunt prevăzute la al doilea și al treilea paragraf.

Europol are responsabilitatea de a asigura faptul că astfel de date pot fi consultate doar de statele membre care au furnizat datele sau de către analiștii și alți membri ai personalului Europol desemnați de director în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Decizia Europol, în scopul de a stabili dacă datele pot fi incluse sau nu într-un fișier de lucru pentru analiză.

În cazul în care, după examinarea datelor, Europol are motive să considere că datele furnizate sunt inexacte sau nu mai sunt actuale, acesta informează statul membru care a furnizat datele.

(3)   Datele care, după evaluare, nu au fost selecționate pentru includerea într-un fișier de lucru pentru analiză, precum și dosarele sau documentele pe hârtie care conțin date care au fost incluse într-un asemenea fișier, rămân în responsabilitatea statului membru care a furnizat datele în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Decizia Europol, și sunt supuse legislației naționale a acestuia. Acest lucru nu aduce atingere responsabilităților Europol, astfel cum sunt prevăzute în Decizia Europol.

Europol are responsabilitatea de a asigura faptul că astfel de date, dosare sau documente pe hârtie, menționate la primul paragraf, sunt stocate separat de fișierele de lucru pentru analiză și pot fi consultate doar de statele membre care au furnizat datele, de către analiștii sau de către alți membri ai personalului Europol desemnați de director în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (a) din Decizia Europol, în următoarele scopuri:

(a)

includerea ulterioară a acestora într-un fișier de lucru pentru analiză;

(b)

verificarea faptului că datele care au fost incluse deja într-un fișier de lucru pentru analiză sunt corecte și pertinente; sau

(c)

verificarea faptului că au fost îndeplinite cerințele cuprinse în prezentele norme sau în Decizia Europol.

Datele respective pot fi consultate, de asemenea, în interesul persoanei la care se referă datele și care necesită protecție. În acest caz, datele pot fi utilizate numai cu consimțământul persoanei vizate.

Astfel de date, dosare și documente pe hârtie sunt înapoiate statului membru care le-a furnizat, sau sunt șterse sau distruse, în cazul în care nu mai sunt necesare pentru scopurile prevăzute în prezentul articol. În orice caz, acestea trebuie șterse sau distruse după ce fișierul de lucru pentru analiză este închis.

(4)   În cazul în care datele menționate la alineatul (1) au fost comunicate de o terță parte, Europol are responsabilitatea de a asigura faptul că principiile stabilite de prezentul articol se aplică respectivelor date, potrivit normelor stabilite în conformitate cu articolul 26 din Decizia Europol.

Articolul 4

Prelucrarea datelor

(1)   În cazul în care este necesar pentru realizarea obiectivului stabilit la articolul 3 din Decizia Europol, datele cu caracter personal menționate la articolele 5 și 6 din prezentele norme pot fi prelucrate de Europol în măsura în care acestea sunt adecvate, corecte și pertinente, și nu sunt excesive în raport cu scopul fișierului de lucru pentru analiză în care sunt incluse, și cu condiția ca acestea să fie stocate pentru o durată care nu depășește durata necesară pentru acest scop. Necesitatea stocării în continuare a datelor în scopul fișierului de lucru pentru analiză este evaluată periodic în conformitate cu articolul 7 din prezentele norme și cu articolul 20 din Decizia Europol.

(2)   Fiecare stat membru implicat în proiectul de analiză hotărăște, în conformitate cu legislația națională, în ce măsură poate furniza astfel de date, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (3) din Decizia Europol.

Articolul 5

Ordinele de creare a fișierelor de lucru pentru analiză

(1)   În fiecare ordin de creare a unui fișier de lucru pentru analiză, astfel cum se menționează la articolul 16 din Decizia Europol, directorul precizează categoriile de date cu caracter personal enumerate la articolul 6 din prezentele norme care sunt considerate a fi necesare în scopul respectivului fișier de lucru pentru analiză.

(2)   În ordinul menționat la alineatul (1), directorul specifică, de asemenea, dacă datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența sindicală, precum și datele privind sănătatea sau viața sexuală urmează să fie incluse sau nu în fișierul de lucru pentru analiză în cadrul categoriilor enumerate la articolul 6, precum și motivul pentru care aceste date sunt considerate strict necesare pentru scopul respectivului fișier de lucru pentru analiză. Astfel de date pot fi prelucrate doar atunci când se adaugă altor date cu caracter personal deja introduse în respectivul fișier.

În cazul care datele menționate în primul paragraf privesc categoriile de persoane prevăzute la articolul 6 alineatele (3)-(6), motivele specifice pentru solicitarea unor asemenea date trebuie incluse în ordinul de creare a fișierului, iar astfel de date se prelucrează doar la cererea explicită a două sau mai multe state membre care participă la proiectul de analiză. Datele vizate se șterg în momentul în care nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost stocate.

(3)   Ordinele de creare a fișierelor de analiză, inclusiv modificările ulterioare ale acestora, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din Decizia Europol.

Articolul 6

Datele cu caracter personal conținute în fișierele de lucru pentru analiză

(1)   Ori de câte ori sunt stocate date cu caracter personal în fișiere de lucru pentru analiză, se adaugă o notă care se referă la categoria de persoane privind care sunt stocate datele.

(2)   Următoarele categorii de date cu caracter personal, inclusiv datele administrative asociate, pot fi prelucrate în ceea ce privește categoriile de persoane menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Decizia Europol:

(a)

Date personale:

1.

Nume de familie actual și anterior

2.

Prenume actual și anterior

3.

Nume dinaintea căsătoriei

4.

Numele tatălui (acolo unde este necesar în scopul identificării)

5.

Numele mamei (acolo unde este necesar în scopul identificării)

6.

Sexul

7.

Data nașterii

8.

Locul nașterii

9.

Cetățenie

10.

Stare civilă

11.

Pseudonim

12.

Supranume

13.

Nume de împrumut sau nume fals

14.

Reședință și/sau domiciliu actual și precedent

(b)

Descriere fizică:

1.

Descriere fizică

2.

Semne distinctive (semne/cicatrice/tatuaje etc.)

(c)

Mijloace de identificare:

1.

Documente de identitate/carnet de conducere

2.

Numărul cărții naționale de identitate/pașaportului

3.

Cod numeric personal național/număr de securitate socială, după caz

4.

Reprezentări vizuale și alte informații privind înfățișarea

5.

Informații de identificare medico-legală, cum ar fi amprentele digitale, profilul ADN (stabilit pe baza părții necodate a ADN), amprenta vocală, grupa sangvină, informațiile dentare

(d)

Ocupație și calificări:

1.

Loc de muncă și ocupație actuale

2.

Loc de muncă și ocupație anterioare

3.

Educație (școlară/universitară/profesională)

4.

Aptitudini

5.

Competențe și alte cunoștințe (limbi străine/altele)

(e)

Informații economice și financiare:

1.

Date financiare (conturi și coduri bancare, cărți de credit etc.)

2.

Active în numerar

3.

Acțiuni deținute/alte active

4.

Date patrimoniale

5.

Legături cu societăți

6.

Contacte cu bănci și instituții de credit

7.

Situație în raport cu fiscul

8.

Alte informații privind modul în care persoana își gestionează resursele financiare

(f)

Date privind comportamentul:

1.

Mod de viață (cum ar fi un nivel de trai peste venituri) și obiceiuri

2.

Deplasări

3.

Locuri frecventate

4.

Arme și alte instrumente periculoase

5.

Grad de pericol

6.

Riscuri specifice, precum probabilitatea fugii, utilizarea agenților dubli, legături cu personalul de aplicare a legii

7.

Trăsături de caracter care au legătură cu infracționalitatea

8.

Toxicomania

(g)

Contacte și asociați, inclusiv tipul și natura contactelor sau asocierii

(h)

Mijloace de comunicare utilizate, cum ar fi telefonul (fix/mobil), faxul, pagerul, poșta electronică, adresele poștale, conexiunea/conexiunile internet

(i)

Mijloace de transport folosite, cum ar fi vehiculele, vapoarele, aeronavele, inclusiv informațiile de identificare a acestor mijloace de transport (numere de înregistrare)

(j)

Informații privind actele cu caracter infracțional pentru care Europol are competență în temeiul articolului 4 din Decizia Europol:

1.

Condamnări anterioare

2.

Implicare prezumată în acte cu caracter infracțional

3.

Moduri de operare

4.

Mijloacele care au fost sau pot fi utilizate în scopul săvârșirii de infracțiuni

5.

Apartenența la grupuri/organizații infracționale și poziția în cadrul grupului/organizației

6.

Rolul în cadrul organizației infracționale

7.

Răspândirea geografică a actelor cu caracter infracțional

8.

Materiale adunate în timpul anchetei, cum ar fi înregistrările video și fotografiile

(k)

Referiri la alte baze de date în care sunt stocate informații privind persoana:

1.

Europol

2.

Poliție/agenții vamale

3.

Alte agenții de punere în aplicare

4.

Organizații internaționale

5.

Entități publice

6.

Entități private

(l)

Informații privind persoanele juridice asociate datelor menționate la literele (e) și (j):

1.

Denumirea persoanei juridice

2.

Amplasarea

3.

Data și locul înființării

4.

Numărul de înregistrare/înmatriculare administrativă

5.

Forma juridică

6.

Capital

7.

Domeniul de activitate

8.

Filiale naționale și internaționale

9.

Administratori

10.

Legături cu bănci.

(3)   Contactele și asociații, astfel cum sunt menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (d) din Decizia Europol, sunt persoanele pentru care există suficiente motive pentru a considera că informațiile referitoare la persoanele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și care sunt relevante pentru analiză pot fi obținute prin aceste persoane, și cu condiția ca acestea să nu fie incluse într-una din categoriile de persoane menționate la alineatele (2), (4), (5) sau (6). „Contactele” sunt persoanele care au un contact sporadic cu persoanele menționate la alineatul (2). „Asociații” sunt persoanele care au un contact constant cu persoanele menționate la alineatul (2).

În ceea ce privește contactele și asociații, datele în temeiul alineatului (2) pot fi stocate după cum este necesar, cu condiția să existe motive pentru a considera că sunt necesare pentru analiza rolului unor astfel de persoane în calitate de contacte sau de asociați.

În acest context, se ține seama de următoarele:

(a)

relația acestor persoane cu persoanele menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Decizia Europol se clarifică cât mai curând posibil;

(b)

dacă se dovedește neîntemeiată presupunerea că există o relație între aceste persoane cu persoanele menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Decizia Europol, datele sunt șterse fără întârziere;

(c)

dacă astfel de persoane sunt suspectate de a fi comis o infracțiune pentru care Europol are competență în temeiul articolului 4 din Decizia Europol sau au fost condamnate pentru o astfel de infracțiune sau există indicații faptice sau motive întemeiate în temeiul legislației naționale a statului membru vizat pentru a considera că aceste persoane vor comite o astfel de infracțiune, toate datele menționate la alineatul (2) pot fi stocate;

(d)

datele privind contactele și asociații contactelor precum și datele privind contactele și asociații asociaților nu se stochează, cu excepția datelor privind tipul și natura contactelor sau asocierilor cu persoanele menționate;

(e)

dacă o clarificare nu este posibilă în baza literelor de mai sus, acest lucru se ia în considerare la luarea deciziei cu privire la necesitatea de a extinde stocarea pentru analize suplimentare.

(4)   În ceea ce privește persoanele care, astfel cum prevede articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Decizia Europol, au fost victimele uneia dintre infracțiunile avute în vedere sau cu privire la care anumite fapte îndreptățesc convingerea că persoanele respective ar putea fi victimele unei asemenea infracțiuni, datele menționate în prezentul articol la alineatul (2) de la litera (a) punctul 1 la litera (c) punctul (3) pot fi stocate, precum și următoarele categorii de date:

(a)

datele de identificare a victimei;

(b)

motivul alegerii victimei;

(c)

daune (fizice/financiare/psihologice/altele);

(d)

dacă urmează să se garanteze anonimitatea;

(e)

dacă este posibilă participarea la o procedură judiciară;

(f)

informațiile legate de infracțiune comunicate de persoane menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Decizia Europol sau obținute prin intermediul acestora, inclusiv informații privind relațiile lor cu alte persoane, în cazul în care este necesar, pentru identificarea persoanelor menționate la articolul 12 alineatul (1) din Decizia Europol.

Alte date în temeiul alineatului (2) pot fi stocate, după cum este necesar, cu condiția să existe motive pentru a considera că sunt necesare pentru analiza rolului unei persoane ca victimă sau victimă potențială.

Datele care nu sunt solicitate pentru alte analize se șterg.

(5)   În ceea ce privește persoanele care, astfel cum prevede articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Decizia Europol, ar putea fi chemate să depună mărturie în cadrul anchetelor legate de infracțiuni avute în vedere sau în cadrul unor cercetări penale ulterioare datele menționate în prezentul articol la alineatul (2) de la litera (a) punctul 1 la litera (c) punctul (3) pot fi stocate, precum și datele care corespund următoarelor criterii:

(a)

informațiile legate de infracțiune comunicate de aceste persoane, inclusiv informații privind relațiile lor cu alte persoane incluse în fișierul de lucru pentru analiză;

(b)

dacă urmează să se garanteze anonimitatea;

(c)

dacă urmează să se asigure protecție și de către cine;

(d)

noua identitate;

(e)

dacă este posibilă participarea la o procedură judiciară.

Alte date în temeiul alineatului (2) pot fi stocate după cum este necesar, cu condiția să existe motive pentru a considera că sunt necesare pentru analiza rolului unei astfel de persoane ca martor.

Datele care nu sunt solicitate pentru alte analize se șterg.

(6)   În ceea ce privește persoanele care, astfel cum menționează articolul 14 alineatul (1) litera (e) din Decizia Europol, ar putea furniza informații privind infracțiuni avute în vedere datele menționate în prezentul articol la alineatul (2) de la litera (a) punctul 1 la litera (c) punctul (3) pot fi stocate, precum și datele care răspund următoarelor criterii:

(a)

informații personale codate;

(b)

tip de informații furnizate;

(c)

dacă urmează să se garanteze anonimitatea;

(d)

dacă urmează să se asigure protecție și de către cine;

(e)

noua identitate;

(f)

dacă este posibilă participarea la o procedură judiciară;

(g)

experiențe negative;

(h)

recompense (financiare/favoruri).

Alte date în temeiul alineatului (2) pot fi stocate, după cum este necesar, cu condiția să existe motive pentru a considera că sunt necesare pentru analiza rolului unei astfel de persoane ca informatori.

Datele care nu sunt solicitate pentru alte analize se șterg.

(7)   În cazul în care, în orice moment în timpul analizei, devine clar, pe baza unor indicații solide și coroborate, că o persoană inclusă în fișierul de lucru pentru analiză ar trebui încadrată într-o altă categorie de persoane, astfel cum sunt definite în prezentul articol, decât categoria în care persoana în cauză a fost inclusă inițial, Europol poate prelucra numai datele privind această persoană care sunt permise în temeiul respectivei noi categorii, iar toate celelalte date se șterg.

În cazul în care, pe baza unor astfel de indicații, devine evident că o persoană ar trebui inclusă în două sau mai multe alte categorii, astfel cum sunt definite în prezentul articol, toate datele permise în temeiul acestor categorii pot fi prelucrate de Europol.

Articolul 7

Termene pentru examinare și durata de stocare

(1)   În cazul în care se hotărăște dacă datele cu caracter personal sunt stocate în continuare sau nu în temeiul articolului 6 din prezentele norme, în conformitate cu articolul 20 din Decizia Europol, se ține seama de echilibrul între interesele Europol în îndeplinirea sarcinilor sale și interesele legitime de protecție ale subiectului datelor în legătură cu care sunt stocate datele.

Necesitatea continuării stocării tuturor datelor cu caracter personal inclusiv în fișierul de lucru pentru analiză se reexaminează, în conformitate cu articolul 20 din Decizia Europol, nu mai târziu de trei ani de la stocarea sau de la ultima reexaminare a datelor. Fără a aduce atingere acestei reexaminări, necesitatea continuării stocării este reexaminată dacă apar circumstanțe care sugerează că datele trebuie șterse sau corectate.

Reexaminarea ține seama de necesitatea de a păstra datele în perspectiva finalizării unei anchete într-un caz particular, o hotărâre judecătorească finală, în special achitarea, reabilitarea, stingerea pedepsei, amnistii, vârsta subiectului datelor, categorii speciale de date.

(2)   În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Decizia Europol, Europol realizează reexaminarea necesității continuării unui fișier de lucru pentru analiză. Pe baza reexaminării respective, directorul adoptă o decizie privind continuarea sau închiderea fișierului. Consiliul de administrație și organismul comun de supraveghere sunt imediat informate de către director cu privire la elementele fișierului care justifică stricta necesitate a continuării acestuia.

(3)   În cazul în care cercetările penale împotriva persoanelor menționate la articolul 6 alineatul (2) sunt încheiate, fără posibilitatea unei căi de atac, fie prin hotărâre judecătorească, fie în alt fel, și hotărârea respectivă este notificată Europol de către statul membru sau terța parte vizată, Europol verifică dacă datele afectate de această hotărâre pot fi în continuare stocate, modificate sau utilizate. Dacă se poate prezuma din motivele hotărârii sau din alte informații că persoana vizată nu a comis infracțiunea sau faptele comise nu constituie infracțiune sau dacă motivele hotărârii lasă această chestiune deschisă, datele afectate de această hotărâre se șterg, în afara cazului în care există motive substanțiale pentru a presupune că sunt în continuare relevante în scopul fișierului de lucru pentru analiză. În acest caz, informațiile privind hotărârea judecătorească se adaugă la datele deja incluse în fișier. Mai mult, aceste date pot fi prelucrate și păstrate numai cu respectarea corespunzătoare a contextului și a pronunțării hotărârii sus-menționate și a drepturilor pe care le acordă persoanei vizate.

(4)   Datele personale nu pot fi reținute pentru o perioadă mai îndelungată decât cea menționată la articolul 20 alineatul (1) din Decizia Europol. În cazul în care, ca o consecință a continuării fișierului de analiză, datele privind persoanele menționate la articolul 6 alineatele (3)-(6) sunt stocate într-un fișier pentru o perioadă care depășește cinci ani, organismul comun de supraveghere menționat la articolul 34 alineatul (1) din Decizia Europol este informat în consecință.

(5)   În cazul în care, în decursul unei reexaminări a activităților Europol de către organismul comun de supraveghere m, se descoperă că datele cu caracter personal sunt reținute cu încălcarea prezentelor norme, organismul comun de supraveghere informează directorul în legătură cu acest lucru după cum consideră necesar, în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) din Decizia Europol.

În cazul în care organismul comun de supraveghere, în temeiul articolului 34 alineatul (4) din Decizia Europol, a transmis o cerere privind stocarea, prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal consiliului de administrație, transmiterea datelor vizate este interzisă în absența autorizării prealabile a consiliului de administrație. În cazuri excepționale, directorul poate autoriza transmiterea datelor înainte de aprobarea consiliului de administrație, în cazul în care se consideră că este absolut necesară pentru a proteja interesele esențiale ale respectivelor state membre, în cadrul obiectivelor Europol sau în scopul prevenirii unui pericol iminent legat de infracționalitate sau de acte teroriste. În astfel de cazuri, autorizația directorului este prezentată într-un document care este transmis consiliului de administrație și organismului comun de supraveghere.

Articolul 8

Asocierea terților

Europol poate asocia experți din instituții, organisme, birouri și agenții menționate la articolul 22 alineatul (1) din Decizia Europol și experți din state terțe și organizații, astfel cum se menționează la articolul 23 alineatul (1) din decizia respectivă, la desfășurarea activităților unui grup de analiză în condițiile stabilite la articolul 14 alineatul (8) din decizia respectivă.

Directorul încheie un acord cu oricare dintre entitățile menționate la primul paragraf în conformitate cu normele care guvernează astfel de acorduri, astfel cum a stabilit consiliul de administrație. Detaliile acestor acorduri sunt transmise consiliului de administrație și organismului comun de supraveghere. Organismul comun de supraveghere poate prezenta consiliului de administrație orice observații pe care le consideră necesare.

Articolul 9

Culegerea și înregistrarea datelor

Datele stocate în fișiere în scop de analiză sunt diferențiate în funcție de evaluarea sursei și de gradul de acuratețe sau de fiabilitate al informației, în conformitate cu articolul 11. Datele bazate pe fapte sunt diferențiate de datele bazate pe opinii sau evaluări personale.

Articolul 10

Protecția datelor interne

Directorul ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentele norme și cu alte dispoziții privind protecția datelor. În acest scop, directorul solicită consilierea responsabilului pentru protecția datelor, în conformitate cu articolul 28 din Decizia Europol.

CAPITOLUL II

CLASIFICARE

Articolul 11

Tipuri de fișiere de lucru pentru analiză

Fișierele de lucru pentru analiză pot fi:

(a)

generale sau strategice, unde scopul este prelucrarea informațiilor relevante privind o anumită problemă sau elaborarea sau îmbunătățirea inițiativelor de către autoritățile competente, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Decizia Europol;

(b)

operaționale, unde scopul este obținerea de informații privind unul sau mai multe acte cu caracter infracțional menționate la articolul 3 din Decizia Europol, legate de un caz, o persoană sau o organizație, în scopul începerii, asistării sau încheierii, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Decizia Europol, a anchetelor bilaterale sau multilaterale cu un caracter internațional, cu condiția ca două sau mai multe state membre să se numere printre părțile vizate.

Articolul 12

Evaluarea surselor și a informațiilor

(1)   Sursa informațiilor provenite de la un stat membru este evaluată în măsura posibilului de către statul membru care furnizează informațiile utilizând următoarele coduri de evaluare a sursei:

A

:

atunci când nu există îndoieli cu privire la autenticitatea, credibilitatea și competența sursei sau dacă informațiile sunt furnizate de o sursă care s-a dovedit fiabilă în toate situațiile;

B

:

atunci când informația este furnizată de o sursă care s-a dovedit fiabilă în majoritatea cazurilor;

C

:

atunci când informația este furnizată de o sursă care s-a dovedit nefiabilă în majoritatea cazurilor;

X

:

atunci când fiabilitatea sursei nu poate fi evaluată.

(2)   Informația provenită de la un stat membru este evaluată în măsura posibilului de către statul membru care furnizează informația pe baza fiabilității sale utilizând următoarele coduri de evaluare a informației:

1

:

informație a cărei acuratețe nu este pusă la îndoială;

2

:

informație cunoscută direct de către sursă, dar care nu este cunoscută direct de către funcționarul care o transmite;

3

:

informație pe care sursa nu o cunoaște direct, dar care este coroborată cu alte informații deja înregistrate;

4

:

informație care nu este cunoscută direct de către sursă și care nu poate fi coroborată.

(3)   În cazul în care Europol, pe baza informațiilor de care dispune deja, conchide că este necesar ca evaluarea să fie corectată, acesta informează statul membru vizat și caută să convină asupra modificării evaluării. Europol nu modifică evaluarea în absența unui astfel de acord.

(4)   Dacă Europol primește date sau informații de la un stat membru fără o evaluare, Europol încearcă, în măsura posibilului, să evalueze fiabilitatea sursei sau informației pe baza informațiilor de care dispune deja. Evaluarea datelor și informațiilor specifice trebuie să se facă în acord cu statul membru care le-a furnizat. Un stat membru și Europol pot conveni, de asemenea, în termeni generali asupra evaluării anumitor tipuri de date și a anumitor surse. Consiliul de administrație este informat cu privire la astfel de acorduri generale. În cazul în care datele au fost comunicate Europol pe baza unor astfel de acorduri generale, acest lucru este consemnat împreună cu datele.

În cazul în care nu s-a ajuns la un acord privind un caz specific, sau nu există un acord în termeni generali, Europol evaluează informația sau datele și atribuie informației sau datelor în cauză codurile de evaluare X și 4, menționate la alineatul (1) și, respectiv, la alineatul (2).

(5)   În cazul în care Europol primește date sau informații de la o terță parte, prezentul articol se aplică în consecință.

(6)   În cazul în care informațiile incluse într-un fișier de lucru pentru analiză este rezultatul unei analize, Europol evaluează aceste informații în conformitate cu prezentul articol și în acord cu statele membre care participă la analiză.

CAPITOLUL III

NORME DE UTILIZARE A FIȘIERELOR DE LUCRU PENTRU ANALIZĂ ȘI A DATELOR DE ANALIZĂ

Articolul 13

Crearea fișierelor de lucru pentru analiză

(1)   Fișierele de lucru pentru analiză sunt create la inițiativa Europol sau la cererea statelor membre care furnizează date, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 16 din Decizia Europol.

(2)   Consiliul de administrație poate invita reprezentanți ai organismului comun de supraveghere să participe la discuțiile privind crearea fișierelor de lucru pentru analiză.

(3)   În conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Decizia Europol, activitățile de analiză și diseminarea rezultatelor analizelor pot începe imediat după ce fișierul pentru analiză a fost creat. În cazul în care consiliul de administrație dispune ca directorul să modifice un ordin de creare sau să închidă fișierul, în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Decizia Europol, datele care nu pot fi incluse în fișier sau, în cazul în care fișierul urmează să fie închis, toate datele conținute în acel fișier trebuie șterse fără întârziere.

(4)   În cazul în care, în timpul analizei, devine necesară modificarea ordinului de creare a fișierului de lucru pentru analiză, procedurile menționate la articolul 16 din Decizia Europol și în prezentul articol se aplică în consecință.

Articolul 14

Extragerea datelor

(1)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (b) din Decizia Europol, extragerea datelor de către participanții la proiectul de analiză este permisă numai după ce aceștia au fost acreditați de către Europol și după o instruire cu privire la obligațiile lor specifice în temeiul cadrului juridic al Europol.

(2)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Decizia Europol, toți participanții la grupul de analiză pot extrage date din respectivul fișier. Grupul de analiză hotărăște în unanimitate cu privire la măsura în care o astfel de extragere poate avea loc și cu privire la orice condiții și restricții care se aplică.

Articolul 15

Transmiterea datelor sau informațiilor conținute în fișierele de lucru pentru analiză

(1)   Transmiterea datelor cu caracter personal conținute în fișierele de lucru pentru analiză către orice stat membru sau terță parte se înregistrează în fișierul respectiv.

În colaborare cu statul membru sau cu terța parte care a comunicat datele, Europol verifică, după caz și nu mai târziu decât la momentul transmiterii, faptul că datele sunt corecte și coerente cu Decizia Europol.

În măsura posibilului, toate comunicările menționează hotărârile judecătorești, precum și deciziile de neîncepere a urmăririi penale. Înainte de a fi transmise și de a se specifica gradul de acuratețe sau fiabilitate al acestora, datele bazate pe opinii sau aprecieri personale trebuie verificate în cooperare cu statul membru sau terța parte care le-a comunicat.

Statul membru destinatar informează statul membru care transmite datele, la solicitarea acestuia din urmă, cu privire la utilizarea datelor transmise și la rezultatele obținute ulterior, în cazul în care legislația națională a statului membru destinatar permite acest lucru.

În cazul în care există restricții cu privire la utilizarea datelor în temeiul articolului 19 din Decizia Europol, aceste restricții se înregistrează împreună cu datele, iar destinatarii rezultatelor analizei sunt informați cu privire la acest lucru.

(2)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (7) din Decizia Europol, în cazurile în care Europol constată, după introducerea datelor în fișierul de lucru pentru analiză, că datele se referă la o persoană sau la un obiect cu privire la care date furnizate de un alt stat membru au fost deja introduse în fișier, statul membru sau partea terță respectivă este informată imediat cu privire la legătura identificată.

Articolul 16

Proceduri de control

În scopul îndeplinirii cerințelor legate de securitatea datelor stabilite la articolul 35 din Decizia Europol și al asigurării prelucrării în condiții de securitate a datelor în sensul prezentelor norme, consiliul de administrație autorizează sistemul de analiză, în conformitate cu articolul 8 din normele privind confidențialitatea informațiilor Europol adoptate prin Decizia 2009/…/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 (2), după consultarea prealabilă a comitetului de securitate, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din respectivele norme. Autorizarea se acordă pe baza cerințelor de securitate specifice sistemului și a altor documente de securitate considerate necesare de către consiliul de administrație.

Articolul 17

Utilizarea și stocarea datelor pentru analiză și a rezultatelor analizei

(1)   Toate datele cu caracter personal și rezultatele analizei transmise dintr-un fișier pentru analiză pot fi utilizate numai în conformitate cu scopul fișierului sau în scopul prevenirii și combaterii altor forme de infracțiune grave și în conformitate cu orice restricții de utilizare specificate de statul membru pe baza articolului 19 alineatul (2) din Decizia Europol. Datele menționate la articolul 5 alineatul (2) din prezentele norme pot fi transmise numai cu acordul statului membru care a furnizat datele.

(2)   După închiderea unui fișier de lucru pentru analiză, toate datele conținute în respectivul fișier sunt stocate de Europol într-un fișier separat accesibil numai în scopul controlului intern sau extern. Fără a aduce atingere articolului 20 alineatul (4) din Decizia Europol, astfel de date sunt păstrate nu mai mult de optsprezece luni de la închiderea fișierului de lucru pentru analiză.

(3)   Rezultatele fișierului de lucru pentru analiză pot fi stocate de Europol în format electronic pentru o perioadă de cel mult trei ani de la data închiderii fișierului în cauză, cu condiția să fie stocate într-un fișier separat și să nu se adauge date noi. După această perioadă, rezultatele pot fi stocate numai sub forma unui document pe hârtie.

Articolul 18

Combinarea fișierelor și comunicarea între fișiere

(1)   În cazul în care devine evident că informația conținută într-un fișier de lucru pentru analiză poate fi relevantă și pentru alte fișiere de lucru pentru analiză, se aplică următoarea procedură:

(a)

în cazul în care se propune o combinare completă a informațiilor din cele două fișiere, se creează un fișier nou care cuprinde toate informațiile din ambele fișiere, în conformitate cu articolul 16 din Decizia Europol. Decizia de a combina cele două fișiere este luată de toți participanții la ambele fișiere originale. În acest caz, fișierele originale sunt închise;

(b)

în cazul în care unele informații dintr-un fișier sunt relevante pentru alt fișier, furnizorii informațiilor respective hotărăsc dacă informațiile pot fi comunicate sau nu celuilalt fișier.

(2)   În situațiile menționate la alineatul (1), termenele-limită pentru reexaminarea datelor comunicate de la un fișier pentru analiză la altul nu sunt afectate de un astfel de transfer.

Articolul 19

Noi mijloace tehnice

Pot fi introduse noi mijloace tehnice pentru prelucrarea datelor în scopul analizei numai în cazul în care au fost luate toate măsurile rezonabile pentru garantarea utilizării acestora în conformitate cu normele de protecție a datelor cu caracter personal aplicabile Europol. Directorul se consultă în prealabil cu organismul comun de supraveghere în toate cazurile în care introducerea unor astfel de mijloace tehnice generează probleme pentru aplicarea prezentelor norme de protecție a datelor.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Reexaminarea normelor

Prezentele norme sunt evaluate sub supravegherea consiliului de administrație, până la 1 ianuarie 2013.

Orice propuneri de modificare a prezentelor norme sunt luate în considerare de consiliul de administrație în vederea adoptării acestora de către Consiliu în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (1) al treilea paragraf din Decizia Europol.

Articolul 21

Intrarea în vigoare

Prezentele norme intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


V Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 1205/2009 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 decembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2009.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

50,4

MA

51,8

TN

90,9

TR

64,0

ZZ

64,3

0707 00 05

EG

155,5

MA

49,3

TR

72,7

ZZ

92,5

0709 90 70

MA

51,4

TR

121,0

ZZ

86,2

0805 10 20

AR

70,4

MA

48,8

TR

60,1

ZA

61,3

ZZ

60,2

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

54,0

IL

75,3

TR

75,1

ZZ

68,1

0805 50 10

TR

76,0

ZZ

76,0

0808 10 80

CA

65,1

CN

131,4

MK

23,6

US

88,2

ZZ

77,1

0808 20 50

CN

47,8

US

129,6

ZZ

88,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 1206/2009 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2009

de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să nu se acorde restituiri pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 8 decembrie 2009.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 8 decembrie 2009, nu se acordă nicio restituire pentru produsul menționat la articolul 1 litera (c) și destinațiile menționate la articolul 2 din regulamentul respectiv.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 decembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2009.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/26


REGULAMENTUL (UE) NR. 1207/2009 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2009

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 614/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei (2), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (3) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, este necesar ca prețurile reprezentative să fie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, este necesară aplicarea acestei modificări în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2009.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181, 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

77,0

4

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

115,1

1

BR

104,8

4

AR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate de cocoși și de găini

194,8

33

BR

185,9

37

AR

280,9

6

CL

0207 14 50

Piepturi de pui congelate

195,0

5

BR

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

107,4

11

BR

94,5

15

AR

0207 25 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 80 %»

157,1

1

BR

0207 27 10

Bucăți de curcan dezosate, congelate

248,4

15

BR

283,3

4

CL

0408 11 80

Gălbenușuri de ou

341,4

0

AR

0408 91 80

Ouă uscate fără coajă

349,9

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

225,7

18

BR


(1)  Nomenclatura țărilor, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/28


REGULAMENTUL (UE) NR. 1208/2009 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor enumerate în anexa I partea XIX din regulamentul menționat și prețurile din Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața ouălor, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că restituirea se poate diferenția în funcție de destinație, în special atunci când acest lucru este impus de situația pieței mondiale, de nevoile specifice ale anumitor piețe sau de obligațiile care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2) și ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3), precum și condițiile de marcare prevăzute la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condițiilor enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind marcarea stabilite în anexa II secțiunea I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum și pe cele definite la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 decembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2009.

Pentru Comisie, îm numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul ouălor, aplicabile începând cu 11 decembrie 2009

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 buc

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 buc

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

18,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

E09

Kuweit, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, RAS Hong Kong, Rusia, Turcia.

E10

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan, Filipine.

E19

Toate destinațiile, cu excepția Elveției și a grupurilor E09 și E10.


11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/30


REGULAMENTUL (UE) NR. 1209/2009 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1159/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 decembrie 2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele la import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Taxele de import în sectorul cerealelor aplicabile începând cu 1 decembrie 2009 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1159/2009 al Comisiei (3).

(2)

Având în vedere că media calculată a taxelor de import prezintă o diferență de 5 EUR/t față de taxa stabilită, trebuie să se efectueze ajustarea corespunzătoare a taxelor de import stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1159/2009.

(3)

Este necesară modificarea, în consecință, a Regulamentului (CE) nr. 1159/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 1159/2009 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 11 decembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2009.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 314, 1.12.2009, p. 3.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 11 decembrie 2009

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

8,78

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

32,76

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

17,53

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

17,53

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

32,76


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

30.11.2009-9.12.2009

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

152,42

103,68

Prețul FOB USA

131,77

121,77

101,77

78,87

Primă pentru Golf

14,49

Primă pentru Marile Lacuri

13,89

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

22,95 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

46,83 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/33


REGULAMENTUL (UE) NR. 1210/2009 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2009

de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 64 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile din comerțul internațional pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (s) și enumerate în partea XIX anexei I la regulamentul menționat și prețurile din cadrul comunității poate fi acoperită prin restituire la export dacă aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în partea V din anexa XX la regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului cu privire la sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile de stabilire a sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata restituirilor, ce se va aplica pentru produsele exportate sub formă de mărfuri incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu articolul 14 al doilea paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata restituirii la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective va fi stabilită pentru o perioadă egală cu cea stabilită pentru restituirea aplicabilă acelorași produse exportate neprocesate.

(4)

Articolul 11 din Acordul privind agricultura încheiat în Runda Uruguay stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat într-o anumită marfă nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs dacă este exportat fără prelucrare ulterioară.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și exportate sub formă de mărfuri care sunt incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 decembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2009.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 11 decembrie 2009 ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

(EURO/100 kg)

Codul NC

Descriere

Destinația (1)

Rata de restituire

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau gătite:

 

 

– De pasăre:

 

 

0407 00 30

– – Altele

 

 

(a)

La exportul de ovalbumină având codurile NC 3502 11 90 și 3502 19 90

02

0,00

03

18,00

04

0,00

(b)

La exportul altor mărfuri

01

0,00

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în aburi, frământate, congelate sau altfel conservate:

 

 

– Gălbenușuri de ou:

 

 

0408 11

– – Uscate:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

84,72

0408 19

– – Altele:

 

 

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Lichide:

 

 

neîndulcite

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Înghețate:

 

 

neîndulcite

01

42,53

– Altele:

 

 

0408 91

– – Uscate:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

53,67

0408 99

– – Altele:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

9,00


(1)  Destinațiile sunt după cum urmează:

01

Țări terțe. Pentru Elveția și Liechtenstein aceste rate nu se aplică mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, Turcia, Hong Kong SAR și Rusia;

03

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan și Filipine;

04

Toate destinațiile cu excepția Elveției și a celor de la pozițiile 02 și 03.


ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/35


DECIZIA CONSILIULUI

din 1 decembrie 2009

de adoptare a regulamentului său de procedură

(2009/937/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 240 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Tratatul de la Lisabona aduce mai multe modificări modului de funcționare a Consiliului și a președinției acestuia, structurii Consiliului, precum și tipurilor de acte juridice ale Uniunii și desfășurării procedurii de adoptare a actelor, făcând în special distincție între actele legislative și actele fără caracter legislativ.

(2)

Prin urmare, ar trebui să se modifice regulamentul de procedură adoptat la 15 septembrie 2006 (1), printr-un regulament de procedură care să conțină modificările necesare punerii în aplicare a Tratatului de la Lisabona,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Regulamentul de procedură al Consiliului din 15 septembrie 2006 se înlocuiește cu dispozițiile prevăzute în anexă.

Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2) din anexa III la Regulamentul de procedură al Consiliului, cifrele referitoare la populație introduse prin prezenta decizie la articolul 1 din anexa menționată se aplică pentru perioada 1 decembrie 2009-31 decembrie 2010.

Articolul 2

În conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Consiliului, astfel cum este adoptat prin prezenta decizie, se aplică proiectelor de acte legislative adoptate și transmise de la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  Decizia 2006/683/CE, Euratom a Consiliului din 15 septembrie 2006 de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului (JO L 285, 16.10.2006, p. 47).


ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI

Articolul 1

Dispoziții generale, convocarea și locul de desfășurare a reuniunilor

(1)   Consiliul se întrunește la convocarea președintelui său, la inițiativa acestuia, a unuia dintre membrii săi ori a Comisiei (1)

(2)   Cu șapte luni înainte de începerea semestrului în cauză, pentru fiecare formațiune a Consiliului și după consultările corespunzătoare, președinția face cunoscute datele pe care le preconizează pentru reuniunile Consiliului care trebuie să aibă loc pentru ca acesta să își efectueze activitatea legislativă sau pentru a lua decizii operaționale. Datele pentru toate formațiunile Consiliului sunt incluse într-un document unic.

(3)   Sediul Consiliului este la Bruxelles. În timpul lunilor aprilie, iunie și octombrie, Consiliul își ține reuniunile la Luxemburg (2).

În situații excepționale și din motive bine întemeiate, Consiliul sau Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre (Coreper), hotărând în unanimitate, poate decide ca o reuniune a Consiliului să se desfășoare în alt loc.

(4) (3)   Președinția Consiliului, cu excepția formațiunii Afaceri Externe, este asigurată, pe o perioadă de 18 luni, de grupuri prestabilite de trei state membre. Aceste grupuri sunt formate în baza unui sistem egal de rotație a statelor membre, avându-se în vedere diversitatea acestora și echilibrul geografic al Uniunii.

Fiecare membru al unui grup asigură, prin rotație, pentru o durată de șase luni, președinția tuturor formațiunilor Consiliului, cu excepția formațiunii Afaceri Externe. Ceilalți membri ai grupului sprijină președinția în îndeplinirea tuturor responsabilităților acesteia, pe baza unui program comun. Membrii grupului pot ajunge la alte înțelegeri.

(5)   Deciziile adoptate de Consiliu sau de Coreper în temeiul prezentului regulament de procedură sunt adoptate cu majoritate simplă, cu excepția cazurilor în care acesta prevede o altă modalitate de vot.

În prezentul regulament de procedură, sub rezerva dispozițiilor specifice, trimiterile la președinție sau la președinte se referă la toate persoanele care asigură președinția uneia dintre formațiunile Consiliului sau, după caz, a unuia dintre grupurile sale de pregătire.

Articolul 2

Formațiunile Consiliului, rolul formațiunii Afaceri Generale și cel al formațiunii Afaceri Externe și programarea

(1)   Consiliul se întrunește în cadrul diferitelor formațiuni, în funcție de subiectul abordat. Lista formațiunilor Consiliului, cu excepția formațiunii Afaceri Generale și a formațiunii Afaceri Externe, se adoptă de către Consiliul European hotărând cu majoritate calificată (4). Lista formațiunilor Consiliului este prevăzută în anexa I.

(2)   Consiliul Afaceri Generale asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului. Acesta pregătește reuniunile Consiliului European și urmărește aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele Consiliului European și cu Comisia (5). Printre responsabilitățile sale se numără coordonarea generală a politicilor, a chestiunilor instituționale și administrative, a dosarelor orizontale care afectează mai multe politici ale Uniunii, cum ar fi cadrul financiar multianual și extinderea, precum și a oricărui dosar care i-a fost încredințat de Consiliul European, ținând seama de regulile de funcționare ale Uniunii economice și monetare.

(3)   Modalitățile de pregătire a reuniunilor Consiliului European sunt prevăzute la articolul 3 din Regulamentul de procedură al Consiliului European după cum urmează:

(a)

În scopul pregătirii prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Consiliului European, cel puțin cu patru săptămâni înaintea fiecărei reuniuni ordinare a Consiliului European, menționată la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului European, președintele acestuia, în strânsă cooperare cu membrul Consiliului European care reprezintă statul membru care asigură președinția semestrială a Consiliului și cu președintele Comisiei, transmite Consiliului Afaceri Generale un proiect adnotat al ordinii de zi.

Contribuțiile celorlalte formațiuni ale Consiliului la lucrările Consiliului European se transmit Consiliului Afaceri Generale cu cel puțin două săptămâni înaintea reuniunii Consiliului European.

Președintele Consiliului European, în strânsă cooperare astfel cum se menționează în primul paragraf, pregătește un proiect de orientări pentru concluziile Consiliului European și, după caz, proiectele de concluzii și proiectele de decizii ale Consiliului European, care sunt dezbătute în cadrul Consiliului Afaceri Generale.

Consiliul Afaceri Generale se reunește ultima dată cu cel mult cinci zile înaintea reuniunii Consiliului European. În lumina ultimei dezbateri, președintele Consiliului European stabilește ordinea de zi provizorie.

(b)

Cu excepția cazurilor în care există motive imperative și imprevizibile legate, de exemplu, de actualitatea internațională, nicio altă formațiune sau grup de pregătire al Consiliului nu poate dezbate un punct transmis Consiliului European între reuniunea Consiliului Afaceri Generale la finalul căreia a fost stabilită ordinea de zi provizorie a Consiliului European și reuniunea Consiliului European.

(c)

Consiliul European aprobă ordinea sa de zi la începutul reuniunii.

Ca regulă generală, punctele înscrise pe ordinea de zi trebuie să fi fost examinate în prealabil, în conformitate cu dispozițiile prezentului alineat.

(4)   Consiliul Afaceri Generale asigură, în colaborare cu Comisia, coerența și continuitatea lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului în cadrul unui program multianual, în conformitate cu alineatul (6) (6).

(5)   Consiliul Afaceri Externe elaborează acțiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile strategice stabilite de Consiliul European, și asigură coerența acțiunii Uniunii (7). Acestuia îi revine răspunderea pentru întreaga acțiune externă a Uniunii Europene, și anume politica externă și de securitate comună, politica de securitate și de apărare comună, politica comercială comună cooperarea în scopul dezvoltării și ajutorul umanitar.

Președinția Consiliului Afaceri Externe este asigurată de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care poate să fie înlocuit, în caz de necesitate, de membrul acestei formațiuni care reprezintă statul membru care exercită președinția semestrială a Consiliului (8).

(6)   Pentru fiecare perioadă de 18 luni, grupul prestabilit al celor trei state membre care asigură președinția Consiliului pe perioada respectivă elaborează, în conformitate cu articolul 1 alineatul (4), un program al activităților Consiliului pentru perioada în cauză. Proiectul se elaborează împreună cu președintele Consiliului Afaceri Externe în ceea ce privește activitățile acestei formațiuni pe parcursul perioadei respective. Acest proiect de program este elaborat în strânsă colaborare cu Comisia și cu președintele Consiliului European, după consultările corespunzătoare. Proiectul se prezintă sub forma unui document unic, cu cel puțin o lună înainte de începerea perioadei în cauză, pentru ca acesta să poată fi aprobat de Consiliul Afaceri Generale (9).

(7)   Președinția care își va desfășura mandatul în perioada respectivă întocmește, după consultările corespunzătoare, pentru fiecare formațiune a Consiliului, proiecte de ordine de zi pentru reuniunile Consiliului programate pentru semestrul următor, prezentând cu titlu indicativ activitatea legislativă și deciziile operaționale preconizate. Aceste proiecte sunt întocmite cu cel puțin o săptămână înainte de începerea semestrului în cauză, pe baza programului pe 18 luni, după consultarea Comisiei. Proiectele pentru toate formațiunile Consiliului sunt incluse într-un document unic. În cazul în care se consideră necesar, se pot prevedea reuniuni suplimentare ale Consiliului, în afara celor planificate anterior.

În cazul în care pe parcursul unui semestru oricare din reuniunile planificate pe parcursul perioadei în cauză nu se mai justifică, președinția nu mai convoacă reuniunea menționată.

Articolul 3 (10)

Ordinea de zi

(1)   Având în vedere programul pe 18 luni al Consiliului, președintele întocmește ordinea de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Ordinea de zi se trimite celorlalți membri ai Consiliului și ai Comisiei cu cel puțin 14 zile înainte de începerea reuniunii. Aceasta este transmisă în același timp parlamentelor naționale și statelor membre.

(2)   Ordinea de zi provizorie conține punctele pentru care cererea de includere pe ordinea de zi prezentată de un membru al Consiliului sau de Comisie, precum și orice document aferent, au fost transmise Secretariatului General cu cel puțin 16 zile înainte de începerea reuniunii respective. Pe ordinea de zi provizorie se indică, de asemenea, printr-un asterisc, punctele asupra cărora președinția, un membru al Consiliului sau Comisia pot solicita un vot. O asemenea indicație se face după îndeplinirea tuturor cerințelor de procedură prevăzute de tratate.

(3)   În cazul în care se aplică termenul de opt săptămâni prevăzut de Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană și de Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, punctele referitoare la adoptarea unui act legislativ sau a unei poziții în primă lectură în cadrul unei proceduri legislative ordinare nu sunt incluse pe ordinea de zi provizorie în vederea adoptării unei decizii decât după încheierea respectivului termen de opt săptămâni.

Consiliul poate deroga de la termenul de opt săptămâni menționat în primul paragraf în cazul în care includerea unui punct pe ordinea de zi este supusă excepției din motive de urgență prevăzute la articolul 4 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană. Consiliul hotărăște în conformitate cu modalitatea de vot aplicabilă adoptării actului sau poziției în cauză.

Cu excepția cazurilor de urgență motivate corespunzător, se respectă un termen de zece zile între înscrierea unui proiect de act legislativ pe ordinea de zi provizorie a Consiliului și adoptarea unei poziții (11).

(4)   Pot fi incluse pe ordinea de zi provizorie numai punctele pentru care documentele au fost trimise membrilor Consiliului și Comisiei până cel târziu la data la care s-a trimis ordinea de zi respectivă.

(5)   Secretariatul General transmite membrilor Consiliului și Comisiei cererile de includere a punctelor pe ordinea de zi și documentele pentru care termenele menționate anterior nu au fost respectate.

Președinția elimină de pe ordinea de zi provizorie punctele referitoare la proiecte de acte legislative a căror examinare nu a fost finalizată de Coreper până la sfârșitul săptămânii anterioare săptămânii care precede respectiva reuniune, cu excepția cazurilor în care se impune un alt mod de acțiune din motive de urgență și fără a aduce atingere alineatului (3).

(6)   Ordinea de zi provizorie are două părți, consacrate deliberărilor privind actele legislative și, respectiv, activităților fără caracter legislativ. Prima parte este intitulată „Deliberări legislative”, iar cea de a doua „Activități fără caracter legislativ”.

Punctele înscrise în fiecare parte a ordinii de zi provizorii sunt împărțite în puncte A și puncte B. Punctele a căror aprobare de către Consiliu este posibilă fără dezbatere sunt înscrise ca puncte A, dar acest lucru nu exclude posibilitatea ca orice membru al Consiliului sau al Comisiei să își exprime opinia cu ocazia aprobării acestor puncte și ca declarațiile acestora să fie consemnate în procesul-verbal.

(7)   Ordinea de zi se adoptă de către Consiliu la începutul fiecărei reuniuni. Pentru înscrierea pe ordinea de zi a unui alt punct decât cele care figurează pe ordinea de zi provizorie este necesară decizia în unanimitate a Consiliului. Punctele astfel înscrise pe ordinea de zi se pot supune votului dacă toate normele de procedură prevăzute în tratate au fost respectate.

(8)   Cu toate acestea, în cazul în care o luare de poziție privind un punct „A” ar putea conduce la o dezbatere suplimentară sau în care un membru al Consiliului sau Comisia solicită acest lucru, punctul „A” respectiv este retras de pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care Consiliul hotărăște altfel.

(9)   Orice cerere de înscriere a unui punct în secțiunea „Diverse” este însoțită de un document explicativ.

Articolul 4

Reprezentarea unui membru al Consiliului

Sub rezerva dispozițiilor articolului 11 privind delegarea drepturilor de vot, un membru al Consiliului care nu poate participa la o reuniune poate lua măsuri pentru a fi reprezentat.

Articolul 5

Reuniuni

(1)   Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când deliberează și votează un proiect de act legislativ (12). Reuniunile Consiliului nu sunt publice decât în cazurile menționate la articolul 8.

(2)   Comisia este invitată să ia parte la reuniunile Consiliului. Aceeași dispoziție se aplică și pentru Banca Centrală Europeană în cazurile în care aceasta își exercită dreptul de inițiativă. Cu toate acestea, Consiliul poate decide să delibereze fără ca Banca Centrală Europeană sau Comisia să fie prezente.

(3)   Membrii Consiliului și ai Comisiei pot fi însoțiți de funcționari care îi asistă. Numele și funcțiile funcționarilor în cauză se notifică în prealabil Secretariatului General. Numărul maxim de persoane pentru fiecare delegație, prezente în sala de reuniune a Consiliului în același timp, inclusiv membrii Consiliului, poate fi stabilit de Consiliu.

(4)   Accesul la reuniunile Consiliului se face sub rezerva prezentării unui permis eliberat de Secretariatul General.

Articolul 6

Secretul profesional și eliberarea de documente în procedurile juridice

(1)   Fără a aduce atingere articolelor 7, 8 și 9 și dispozițiilor privind accesul public la documente, deliberările Consiliului intră sub incidența secretului profesional, cu excepția cazurilor și în măsura în care Consiliul hotărăște altfel.

(2)   Consiliul sau Coreper pot autoriza eliberarea, în scopul utilizării în cadrul procedurilor juridice, a unei copii sau a unui extras din acele documente ale Consiliului care nu au fost încă date publicității în conformitate cu dispozițiile privind accesul public la documente.

Articolul 7

Procedura legislativă și publicarea

(1)   Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când deliberează și votează un proiect de act legislativ. În acest scop, ordinea sa de zi include o parte intitulată „Deliberări legislative”.

(2)   Documentele prezentate Consiliului care sunt înscrise la un punct de pe ordinea de zi din partea „Deliberări legislative” sunt făcute publice, precum și elementele din procesul-verbal al Consiliului referitoare la această parte din ordinea de zi.

(3)   Deschiderea către public a reuniunilor Consiliului pentru partea „Deliberări legislative” a ordinii sale de zi se face prin transmitere publică prin intermediul mijloacelor audiovizuale, în special într-o sală suplimentară și prin transmiterea în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene prin difuzare video în direct (video streaming). O versiune înregistrată rămâne disponibilă cel puțin o lună pe site-ul web al Consiliului. Rezultatul votului se indică prin mijloace vizuale.

Secretariatul General asigură informarea prealabilă a publicului cu privire la datele și orele aproximative la care au loc transmisiile audiovizuale și ia toate măsurile practice pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului articol.

(4)   Rezultatele voturilor și explicațiile voturilor membrilor Consiliului sau ale reprezentanților acestora în comitetul de conciliere prevăzut în procedura legislativă ordinară, precum și declarațiile consemnate în procesele-verbale ale Consiliului și punctele din procesele-verbale referitoare la reuniunea comitetului de conciliere sunt făcute publice.

(5)   În cazul în care i se prezintă propuneri sau inițiative legislative, Consiliul se abține de la adoptarea unor acte care nu sunt prevăzute în tratate, precum rezoluțiile, concluziile sau declarațiile, altele decât cele care țin de adoptarea actului și care urmează să fie consemnate în procesul-verbal al Consiliului.

Articolul 8

Alte cazuri de deliberări ale Consiliului deschise publicului și de dezbateri publice

(1)   În cazul în care i se prezintă Consiliului o propunere fără caracter legislativ referitoare la adoptarea de norme care sunt obligatorii din punct de vedere juridic în sau pentru statele membre, prin intermediul unor regulamente, directive, decizii-cadru sau decizii, pe baza dispozițiilor relevante ale tratatelor, cu excepția măsurilor interne, a actelor administrative sau bugetare, a actelor privind relațiile interinstituționale sau internaționale sau a actelor neobligatorii (precum concluziile, recomandările sau rezoluțiile), prima deliberare a Consiliului privind noile propuneri importante este deschisă publicului. Președinția identifică propunerile noi care sunt importante, însă Consiliul sau Coreper pot hotărî altfel, după caz.

Președinția poate hotărî, de la caz la caz, ca deliberările ulterioare ale Consiliului cu privire la propunerile menționate la primul paragraf să fie deschise publicului, exceptând cazul în care Consiliul sau Coreper hotărăsc altfel.

(2)   Pe baza unei decizii a Consiliului sau a Coreper, hotărând cu o majoritate calificată, Consiliul organizează dezbateri publice pe marginea unor chestiuni importante care afectează interesele Uniunii Europene și ale cetățenilor săi.

Președinția, oricare dintre membrii Consiliului sau Comisia propun teme sau subiecte specifice pentru aceste dezbateri, luând în considerare importanța chestiunii și interesul pe care îl prezintă pentru cetățeni.

(3)   Consiliul Afaceri Generale organizează o dezbatere publică de orientare privind programul pe 18 luni al Consiliului. Dezbaterile de orientare în alte configurații ale Consiliului cu privire la prioritățile acestora se țin, de asemenea, în public. Prezentarea de către Comisie a programului său pe cinci ani, a programului anual de lucru și a strategiei de orientare anuale, precum și dezbaterile ulterioare din Consiliu, sunt publice.

(4)   De la momentul transmiterii ordinii de zi provizorii în temeiul articolului 3:

(a)

acele puncte de pe ordinea de zi a Consiliului care sunt deschise publicului în conformitate cu alineatul (1) sunt însoțite de mențiunea „deliberare publică”;

(b)

acele puncte de pe ordinea de zi a Consiliului care sunt deschise publicului în conformitate cu alineatele (2) și (3) sunt însoțite de mențiunea „dezbatere publică”.

Deschiderea către public a deliberărilor Consiliului și a dezbaterilor publice în conformitate cu prezentul articol se face prin transmisie publică astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3).

Articolul 9

Publicarea voturilor, a explicațiilor voturilor și a procesului-verbal în celelalte cazuri

(1)   În cazurile în care Consiliul adoptă acte fără caracter legislativ prevăzute la articolul 8 alineatul (1), rezultatele voturilor și explicațiile voturilor membrilor Consiliului, precum și declarațiile consemnate în procesele-verbale ale Consiliului și punctele din procesele-verbale referitoare la adoptarea acestor acte sunt făcute publice.

(2)   În plus, rezultatele voturilor sunt făcute publice:

(a)

atunci când Consiliul hotărăște în conformitate cu titlul V din TUE, prin decizie unanimă a Consiliului sau a Coreper adoptată la cererea unuia dintre membrii acestora;

(b)

în alte cazuri, printr-o decizie a Consiliului sau a Coreper adoptată la cererea unuia dintre membrii acestora.

Atunci când rezultatele voturilor Consiliului sunt făcute publice în conformitate cu literele (a) și (b) de la primul paragraf, explicațiile voturilor prezentate în momentul votului se fac, de asemenea, publice, la cererea membrilor Consiliului în cauză, cu respectarea prezentului regulament de procedură, a securității juridice și a intereselor Consiliului.

Declarațiile consemnate în procesele-verbale ale Consiliului și punctele din procesele-verbale privind adoptarea actelor prevăzute la literele (a) și (b) de la primul paragraf se fac publice prin decizia Consiliului sau a Coreper adoptată la cererea unuia dintre membrii acestora.

(3)   Exceptând cazurile în care deliberările Consiliului sunt deschise către public în conformitate cu articolele 7 și 8, voturile nu sunt făcute publice în cazul discuțiilor care conduc la voturi indicative sau la adoptarea unor acte pregătitoare.

Articolul 10

Accesul public la documentele Consiliului

Dispozițiile specifice privind accesul public la documentele Consiliului sunt stabilite în anexa II.

Articolul 11

Modalități de vot și cvorum

(1)   Consiliul votează la inițiativa președintelui.

De asemenea, președintele trebuie să inițieze o procedură de vot la inițiativa unui membru al Consiliului sau al Comisiei, cu condiția ca majoritatea membrilor Consiliului să se pronunțe în acest sens.

(2)   Membrii Consiliului votează în ordinea statelor membre conform listei de succesiune a președințiilor, începând cu membrul care, în conformitate cu ordinea menționată, urmează membrului care exercită funcția de președinte.

(3)   În caz de vot, fiecare membru al Consiliului poate primi mandat din partea unui singur alt membru (13).

(4)   Consiliul poate vota numai în prezența majorității membrilor Consiliului care au drept de vot în conformitate cu tratatele. Atunci când se votează, președintele, asistat de Secretariatul General, verifică dacă este întrunit cvorumul.

(5)   Până la 31 octombrie 2014, atunci când o decizie trebuie adoptată de Consiliu cu majoritate calificată și în cazul în care un membru al Consiliului solicită acest lucru, se verifică dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 62 % din populația totală a Uniunii Europene, calculată în conformitate cu cifrele referitoare la populație stabilite la articolul 1 din anexa III. Prezentul alineat se aplică și în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2017 în cazul în care un membru al Consiliului solicită acest lucru în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din protocolul privind dispozițiile tranzitorii.

Articolul 12

Procedura scrisă obișnuită și procedura tacită

(1)   Actele Consiliului privind o problemă urgentă pot fi adoptate printr-un vot exprimat în scris, în cazul în care Consiliul sau Coreper decid în unanimitate să folosească procedura menționată. În împrejurări speciale, președintele poate propune, de asemenea, utilizarea acestei proceduri; în acest caz, se poate utiliza votul exprimat în scris dacă toți membrii Consiliului sunt de acord cu această procedură.

În cazul în care votul exprimat în scris se referă la o problemă pe care Comisia a înaintat-o Consiliului, se solicită acceptarea de către Comisie a utilizării procedurii scrise.

Secretariatul General elaborează lunar o sinteză a actelor adoptate prin procedura scrisă. Această sinteză include eventualele declarații care urmează să fie consemnate în procesul-verbal al Consiliului. Din această sinteză, părțile referitoare la adoptarea actelor legislative sunt făcute publice.

(2)   La inițiativa președinției, Consiliul poate acționa prin intermediul unei proceduri scrise simplificate, denumite „procedura tacită”:

(a)

în scopul adoptării textului unui răspuns la o întrebare cu solicitare de răspuns scris sau, după caz, la o întrebare cu solicitare de răspuns oral înaintată Consiliului de un membru al Parlamentului European, după ce proiectul de răspuns a fost examinat de Coreper (14);

(b)

în scopul numirii membrilor Comitetului Economic și Social și a membrilor Comitetului Regiunilor, precum și a supleanților acestora, după ce proiectul de decizie a fost examinat de Coreper;

(c)

în scopul luării deciziei de consultare a altor instituții, organe, oficii sau agenții, ori de câte ori consultarea este impusă de tratate;

(d)

în scopul punerii în aplicare a politicii externe și de securitate comună prin rețeaua „COREU” (procedura tacită COREU) (15).

În acest caz, textul relevant se consideră adoptat la sfârșitul perioadei stabilite de președinție, în funcție de urgența problemei, cu excepția cazului în care un membru al Consiliului obiectează.

(3)   Secretariatul General constată finalizarea procedurilor scrise.

Articolul 13

Procese-verbale

(1)   Pentru fiecare reuniune se întocmește un proces-verbal și, după aprobare, acesta este semnat de secretarul general. Acesta poate delega semnarea acestuia directorilor generali ai Secretariatului General.

Ca regulă generală, procesul-verbal indică, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi:

documentele prezentate Consiliului;

deciziile adoptate sau concluziile la care a ajuns Consiliul;

declarațiile făcute de Consiliu și cele a căror includere pe ordinea de zi a fost solicitată de un membru al Consiliului sau de Comisie.

(2)   Secretariatul General elaborează proiectele de procese-verbale în termen de cincisprezece zile și le înaintează Consiliului sau Coreper în vederea aprobării.

(3)   Înainte de această aprobare, orice membru al Consiliului sau Comisia poate solicita să se introducă mai multe detalii în procesul-verbal cu privire la orice punct de pe ordinea de zi. Aceste solicitări pot fi formulate în cadrul Coreper.

(4)   Procesele-verbale corespunzătoare părților de „Deliberări legislative” ale reuniunilor Consiliului sunt transmise direct parlamentelor naționale după aprobare și, simultan, guvernelor statelor membre.

Articolul 14

Deliberările și deciziile pe baza documentelor și proiectelor elaborate în limbile prevăzute de regimul lingvistic în vigoare

(1)   Cu excepția cazurilor în care Consiliul hotărăște în unanimitate contrariul din motive de urgență, Consiliul deliberează și ia decizii numai pe baza unor documente și proiecte întocmite în limbile prevăzute de regimul lingvistic în vigoare.

(2)   Orice membru al Consiliului poate să se opună dezbaterii dacă textele eventualelor modificări propuse nu sunt elaborate în limbile prevăzute la alineatul (1) pe care acesta le specifică.

Articolul 15

Semnarea actelor

Textul actelor adoptate de Parlamentul European și de Consiliu conform procedurii legislative ordinare, precum și cel al actelor adoptate de Consiliu sunt semnate de președintele în exercițiu la momentul adoptării lor și de secretarul general. Secretarul general poate delega semnarea directorilor generali ai Secretariatului General.

Articolul 16 (16)

Absența posibilității de a participa la vot

În sensul aplicării prezentului regulament de procedură, se iau în considerare, în mod corespunzător, în conformitate cu anexa IV, cazurile în care, în baza tratatelor, unul sau mai mulți membri ai Consiliului nu pot participa la vot.

Articolul 17

Publicarea actelor în Jurnalul Oficial

(1)   Secretarul general asigură publicarea următoarelor acte în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit în continuare „Jurnalul Oficial”):

(a)

actele prevăzute la articolul 297 alineatul (1) și alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE;

(b)

pozițiile în primă lectură adoptate de Consiliu conform procedurii legislative ordinare, precum și expunerile de motive ale acestora;

(c)

inițiativele prezentate Consiliului în conformitate cu articolul 76 din TFUE de adoptare a unui act legislativ;

(d)

acordurile internaționale încheiate de Uniune.

În Jurnalul Oficial se face mențiune cu privire la intrarea în vigoare a acestor acorduri;

(e)

acordurile internaționale încheiate de Uniune în domeniul politicii externe și de securitate comune, cu excepția cazurilor în care Consiliul hotărăște altfel în temeiul articolelor 4 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, Consiliului și Comisiei (17).

În Jurnalul Oficial se face mențiune cu privire la intrarea în vigoare a acordurilor publicate în Jurnalul Oficial.

(2)   Cu excepția cazurilor în care Consiliul sau Coreper hotărăște contrariul, secretarul general asigură publicarea următoarelor acte în Jurnalul Oficial:

(a)

inițiativele prezentate Consiliului în conformitate cu articolul 76 din TFUE în alte cazuri decât cele prevăzute la alineatul (1) litera (c);

(b)

directivele și deciziile prevăzute la articolul 297 alineatul (2) paragraful al treilea din TFUE, recomandările și avizele, cu excepția deciziilor prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol.

(3)   Consiliul sau Coreper hotărăște în unanimitate, pentru fiecare caz în parte, dacă secretarul general trebuie să asigure publicarea în Jurnalul Oficial a deciziilor prevăzute la articolul 25 din TUE.

(4)   Consiliul sau Coreper hotărăște în unanimitate, pentru fiecare caz în parte și ținând seama de eventuala publicare a actului de bază, dacă secretarul general trebuie să asigure publicarea următoarelor acte în Jurnalul Oficial:

(a)

deciziile de punere în aplicare a deciziilor prevăzute la articolul 25 din TUE;

(b)

deciziile adoptate în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) prima și a doua liniuță din TUE;

(c)

celelalte acte ale Consiliului, precum concluziile sau rezoluțiile.

(5)   În cazul în care un acord încheiat între Uniune sau Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și unul sau mai multe state sau organizații internaționale instituie un organism învestit cu competențe de luare a deciziilor, Consiliul stabilește, la încheierea unui asemenea acord, dacă deciziile ce urmează să fie adoptate de organismul respectiv trebuie publicate în Jurnalul Oficial.

Articolul 18

Notificarea actelor

(1)   Directivele și deciziile prevăzute la articolul 297 alineatul 2 paragraful al treilea din TFUE se notifică destinatarilor lor de către secretarul general sau de către un director general care acționează în numele său.

(2)   Atunci când nu sunt publicate în Jurnalul Oficial, următoarele acte se notifică destinatarilor lor de către secretarul general sau un director general care acționează în numele său:

(a)

recomandările;

(b)

deciziile prevăzute la articolul 25 din TUE;

(3)   Secretarul general sau directorul general care acționează în numele său eliberează guvernelor statelor membre și Comisiei copii certificate conforme cu originalul ale directivelor și deciziilor Consiliului prevăzute la articolul 297 alineatul 2 paragraful al treilea din TFUE, precum și ale recomandărilor Consiliului.

Articolul 19 (18)

Coreper, comitete și grupuri de lucru

(1)   Coreper răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului și de îndeplinirea mandatelor care îi sunt încredințate de Consiliu. În toate situațiile (19), acesta asigură consecvența politicilor și acțiunilor Uniunii Europene și veghează la respectarea următoarelor principii și norme:

(a)

principiile legalității, subsidiarității, proporționalității și al justificării actelor;

(b)

normele de stabilire a competențelor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii;

(c)

dispozițiile bugetare;

(d)

normele privind procedura, transparența și calitatea redactării.

(2)   Toate punctele înscrise pe ordinea de zi a unei reuniuni a Consiliului fac obiectul unei examinări prealabile a Coreper, cu excepția cazurilor în care acesta din urmă hotărăște contrariul. Coreper depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord la nivelul său, care este prezentat Consiliului în vederea adoptării. Acesta asigură prezentarea adecvată a dosarelor către Consiliu și, dacă este cazul, prezintă orientări, opțiuni sau sugestii de soluții. În cazul unei urgențe, Consiliul, hotărând în unanimitate, poate decide să delibereze fără ca această examinare prealabilă să aibă loc.

(3)   Pot fi constituite comitete sau grupuri de lucru de către sau cu aprobarea Coreper cu scopul de a realiza anumite lucrări pregătitoare sau studii definite în prealabil.

Secretariatul General actualizează și publică lista grupurilor de pregătire. Numai comitetele și grupurile de lucru din această listă se pot întruni în calitate de grupuri de pregătire ale Consiliului.

(4)   Președinția Coreper este asigurată, în funcție de punctele de pe ordinea de zi, de reprezentantul permanent sau de reprezentantul permanent adjunct al statului membru care deține președinția Consiliului Afaceri Generale.

Președinția Comitetului politic și de securitate este asigurată de un reprezentant al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Președinția celorlalte grupuri de pregătire și a formațiunilor Consiliului, cu excepția formațiunii Afaceri Externe, este asigurată de un delegat al statului membru care asigură președinția formațiunii respective, cu excepția situațiilor în care Consiliul hotărăște contrariul, cu majoritate calificată. Lista prevăzută la alineatul (3) paragraful al doilea cuprinde și grupurile de pregătire pentru care Consiliul a hotărât, în conformitate cu articolul 4 din decizia Consiliului European privind exercitarea președinției Consiliului, exercitarea unui alt tip de președinție.

(5)   Pentru pregătirea reuniunilor formațiunilor Consiliului care se întrunesc o dată pe semestru, în cazul în care aceste reuniuni se desfășoară în prima jumătate a semestrului, reuniunile altor comitete decât Coreper și cele ale grupurilor de lucru desfășurate în cursul semestrului precedent sunt prezidate de delegatul statului membru care trebuie să exercite președinția reuniunilor Consiliului menționate anterior.

(6)   Sub rezerva aplicabilității unui alt tip de președinție, în cazul în care un dosar este analizat în principal în cursul unui semestru, un delegat al statului membru care deține președinția în timpul semestrului respectiv poate, în cursul semestrului precedent, să prezideze reuniunile comitetelor, cu excepția Coreper, cât și ale grupurilor de lucru, atunci când acestea dezbat dosarul respectiv. Aplicarea practică a prezentului alineat face obiectul unui acord între cele două președinții în cauză.

În cazul particular al examinării bugetului Uniunii pentru un anumit exercițiu financiar, reuniunile grupurilor de pregătire ale Consiliului, altele decât Coreper, care se ocupă cu pregătirea punctelor de pe ordinea de zi a Consiliului privind examinarea bugetului sunt prezidate de un delegat al statului membru care deține președinția Consiliului în cursul celui de al doilea semestru al anului anterior exercițiului financiar în cauză. Același lucru se aplică, cu acordul celeilalte președinții, în ceea ce privește prezidarea reuniunilor Consiliului în momentul în care se discută punctele menționate anterior privind bugetul. Președințiile vizate se consultă cu privire la modalitățile practice.

(7)   În conformitate cu dispozițiile relevante menționate în continuare, Coreper poate adopta următoarele decizii de procedură, cu condiția ca punctele referitoare la acestea să fi fost incluse pe ordinea de zi provizorie cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de reuniune. Se impune o decizie în unanimitate în cadrul Coreper pentru orice derogare de la perioada respectivă (20):

(a)

decizia de desfășurare a unei reuniuni a Consiliului într-un alt loc decât Bruxelles sau Luxemburg [articolul 1 alineatul (3)];

(b)

autorizația de realizare a unei copii sau a unui extras al unui document al Consiliului pentru a fi folosit în proceduri judiciare [articolul 6 alineatul (2)];

(c)

decizia de a ține o dezbatere publică în cadrul Consiliului sau de a nu a ține o anumită deliberare a Consiliului în public [articolul 8 alineatele (1), (2) și (3)];

(d)

decizia de a face publice rezultatele voturilor și declarațiile înscrise în procesele verbale ale Consiliului în cazurile stabilite la articolul 9 alineatul (2);

(e)

decizia de a utiliza procedura scrisă [articolul 12 alineatul (1)];

(f)

aprobarea sau modificarea proceselor-verbale ale Consiliului [articolul 13 alineatele (2) și (3)];

(g)

decizia de a publica sau de a nu publica un text sau un act în Jurnalul Oficial [articolul 17 alineatele (2), (3) și (4)];

(h)

decizia de a consulta o instituție sau un organism ori de câte ori această consultare este impusă de tratate;

(i)

decizia de a stabili sau de a prelungi un termen limită pentru consultarea unei instituții sau a unui organism;

(j)

decizia de a prelungi termenele prevăzute la articolul 294 alineatul (14) din TFUE;

(k)

aprobarea formulării unei scrisori care urmează a fi transmisă unei instituții sau unui organism.

Articolul 20

Președinția și buna desfășurare a lucrărilor

(1)   Președinția este responsabilă pentru aplicarea prezentului regulament de procedură și asigură buna desfășurare a dezbaterilor. În special, președinția asigură respectarea dispozițiilor anexei V privind metodele de lucru ale Consiliului.

Pentru a asigura buna desfășurare a dezbaterilor președinția poate, cu excepția cazurilor în care Consiliul decide altfel, să ia orice măsură adecvată necesară pentru ca timpul disponibil în cursul reuniunilor să fie folosit cât mai eficient, în special:

(a)

să limiteze, pentru dezbaterea unui anumit punct, numărul de persoane din fiecare delegație prezente în sala de reuniune și să decidă dacă să autorizeze sau nu deschiderea unei săli suplimentare;

(b)

să stabilească ordinea în care se abordează punctele și durata dezbaterilor pe marginea acestora;

(c)

să organizeze timpul alocat pentru dezbaterea unui anumit punct, în special limitând timpul în care participanții pot lua cuvântul și stabilind ordinea intervențiilor lor;

(d)

să solicite delegațiilor să prezinte în scris propunerile lor pentru modificarea unui text luat în discuție înainte de o anumită dată, însoțite, dacă este cazul, de o scurtă explicație;

(e)

să solicite delegațiilor care au poziții identice sau similare asupra unui anumit punct, text sau parte a unui text să desemneze una dintre aceste delegații pentru a exprima poziția lor comună în cadrul reuniunii sau în scris înainte de reuniune.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatele (4)-(6), competențelor și răspunderii sale politice generale, președinția semestrială este sprijinită în îndeplinirea tuturor responsabilităților sale, pe baza programului pe 18 luni, sau în temeiul altor înțelegeri convenite între aceștia, de ceilalți membri ai grupului prestabilit de trei state membre prevăzut la articolul 1 alineatul (4). De asemenea, președinția este sprijinită, după caz, de către reprezentantul statului membru care va deține președinția următoare. Acest stat membru sau un membru al grupului respectiv, la solicitarea președinției și acționând în conformitate cu instrucțiunile sale, o înlocuiește, după cum este cazul, o eliberează, dacă este necesar, de anumite sarcini și asigură continuitatea lucrărilor Consiliului.

Articolul 21 (21)  (22)

Rapoartele comitetelor și ale grupurilor de lucru

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din prezentul regulament de procedură, președinția organizează reuniunile diferitelor comitete și grupuri de lucru, astfel încât rapoartele acestora să fie disponibile înainte de reuniunile Coreper în cadrul cărora trebuie analizate.

Cu excepția cazului în care rațiuni de urgență impun un alt mod de acțiune, președinția amână pentru o reuniune ulterioară a Coreper punctele referitoare la actele legislative asupra cărora comitetul sau grupul de lucru nu și-a finalizat lucrările cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de reuniunea Coreper.

Articolul 22

Calitatea redactării (23)

Pentru a sprijini Consiliul în sarcina sa de a asigura calitatea redactării actelor legislative pe care le adoptă, serviciul juridic este responsabil cu verificarea, la momentul oportun, a calității redactării propunerilor și a proiectelor de acte, precum și cu formularea unor sugestii privind redactarea destinate Consiliului și organelor sale, în temeiul Acordului interinstituțional din 22 decembrie 1998 privind liniile directoare comune pentru calitatea redactării legislației comunitare (24).

Pe parcursul întregului proces legislativ, cei care prezintă texte în cadrul lucrărilor Consiliului acordă o atenție specială calității redactării acestora.

Articolul 23

Secretarul general și Secretariatul General

(1)   Consiliul este sprijinit de un Secretariatul General, condus de un secretar general. Secretarul general este numit de Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată.

(2)   Consiliul decide cu privire la organizarea Secretariatului General (25).

Sub autoritatea sa, secretarul general adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura buna funcționare a Secretariatului General.

(3)   Secretariatul General este implicat îndeaproape și continuu în organizarea, coordonarea și controlul consecvenței lucrărilor Consiliului și a punerii în aplicare a programului său pe 18 luni. Sub responsabilitatea și îndrumarea președinției, Secretariatul General asistă Consiliul la identificarea soluțiilor.

(4)   Secretarul general prezintă Consiliului un proiect de estimare a cheltuielilor Consiliului în timp util pentru a se asigura că termenele prevăzute în dispozițiile financiare sunt respectate.

(5)   Secretarul general are răspundere deplină în gestionarea creditelor înscrise în secțiunea II — Consiliul European și Consiliul — a bugetului și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura buna gestiune a acestora. Acesta execută creditele în cauză în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar aplicabile bugetului Uniunii.

Articolul 24

Securitatea

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptă normele de securitate.

Articolul 25

Sarcinile în calitate de depozitar al acordurilor

În cazul în care secretarul general este desemnat ca depozitar al unui acord încheiat între Uniune sau Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și unul sau mai multe state sau organizații internaționale, actele de ratificare, acceptare sau aprobare a acordurilor se depun la adresa Consiliului.

În asemenea situații, secretarul general îndeplinește sarcinile de depozitar și se asigură, de asemenea, că datele de intrare în vigoare a acordurilor în cauză sunt publicate în Jurnalul Oficial.

Articolul 26

Reprezentarea în fața Parlamentului European

Consiliul este reprezentat în fața Parlamentului European sau a comisiilor acestuia de către președinție sau, cu acordul acesteia din urmă, de către un membru al grupului prestabilit de trei state membre prevăzut la articolul 1 alineatul (4), de către președinția următoare sau de către secretarul general. De asemenea, Consiliul poate fi reprezentat în fața comisiilor Parlamentului European de către înalți funcționari ai Secretariatului General care acționează în conformitate cu instrucțiunile președinției.

În cazul Consiliului Afaceri Externe, Consiliul este reprezentat în fața Parlamentului European și a comisiilor acestuia de către președintele acestei formațiuni. Dacă este necesar, președintele poate fi înlocuit de către membrul acestei formațiuni a Consiliului care reprezintă statul membru care exercită președinția semestrială a Consiliului. În conformitate cu instrucțiunile președintelui Consiliului Afaceri Externe, acesta poate, de asemenea, să fie reprezentat în fața comisiilor Parlamentului European de către înalți funcționari ai Serviciului european pentru acțiunea externă sau, după caz, ai Secretariatului General.

Consiliul poate, de asemenea, să își prezinte punctele de vedere Parlamentului European printr-o declarație scrisă.

Articolul 27

Dispoziții privind forma actelor

Dispozițiile privind forma actelor sunt prevăzute în anexa VI.

Articolul 28

Corespondența adresată Consiliului

Corespondența adresată Consiliului se trimite președintelui, la sediul Consiliului, la următoarea adresă:

Conseil de l'Union européenne

rue de la Loi, 175

B - 1048 Bruxelles

ANEXA I

Lista formațiunilor Consiliului

1.

Afaceri Generale (26);

2.

Afaceri Externe (27);

3.

Afaceri Economice și Financiare (28);

4.

Justiție și Afaceri Interne (29);

5.

Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori;

6.

Competitivitate (piață internă, industrie și cercetare) (30);

7.

Transporturi, Telecomunicații și Energie;

8.

Agricultură și Pescuit;

9.

Mediu;

10.

Educație, Tineret și Cultură (31).

Fiecare stat membru trebuie să stabilească modul de reprezentare în cadrul Consiliului, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din TUE.

Mai mulți miniștri pot participa ca membri cu drepturi depline în aceeași formațiune a Consiliului, ordinea de zi și organizarea lucrărilor fiind adaptate în consecință (32).

ANEXA II

Dispoziții specifice privind accesul publicului la documentele Consiliului

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Orice persoană fizică sau juridică are acces la documentele Consiliului în conformitate cu principiile, condițiile și limitele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și cu dispozițiile specifice prevăzute de prezenta anexă.

Articolul 2

Consultarea cu privire la documentele emise de terțe părți

(1)   În sensul aplicării articolului 4 alineatul (5) și a articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, cu excepția cazurilor în care rezultă în mod clar, în urma examinării documentului în conformitate cu articolul 4 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, că documentul nu trebuie să fie divulgat, terța parte în cauză este consultată în cazul în care:

(a)

documentul este un document sensibil în înțelesul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001;

(b)

documentul provine de la un stat membru și:

a fost prezentat Consiliului înainte de 3 decembrie 2001, sau

statul membru în cauză a solicitat ca acesta să nu fie divulgat fără acordul său prealabil.

(2)   În toate celelalte cazuri, în situația în care Consiliul primește o cerere privind un document aflat în posesia sa care provine de la o terță parte, Secretariatul General, în sensul aplicării articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, consultă partea terță vizată, cu excepția cazurilor în care, în urma examinării documentului, rezultă în mod clar, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, faptul că acesta trebuie sau nu trebuie să fie divulgat.

(3)   Terța parte este consultată în scris (inclusiv prin poșta electronică) și i se acordă un termen rezonabil pentru a răspunde, ținând seama de termenul stabilit la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În cazurile menționate la alineatul (1), terța parte este invitată să își exprime avizul în scris.

(4)   În cazul în care documentul nu intră sub incidența alineatului (1) litera (a) sau (b), iar Secretariatul General, în urma avizului negativ al terței părți, nu are convingerea că articolul 4 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 este aplicabil, dosarul este prezentat Consiliului.

În cazul în care Consiliul are în vedere punerea documentului la dispoziția publicului, terța parte este informată imediat în scris asupra intenției Consiliului de a face public documentul după o perioadă de cel puțin zece zile lucrătoare. În același timp, terței părți i se atrage atenția asupra articolului 279 din TFUE.

Articolul 3

Cererile de consultare primite de la alte instituții sau de la statele membre

Cererile de consultare a Consiliului, formulate de o altă instituție sau de un stat membru referitoare la cererea privind un document al Consiliului, se trimit prin poștă electronică la adresa access@consilium.europa.eu sau prin fax la numărul: +32(0)2 281 63 61.

Secretariatul General comunică prompt avizul său în numele Consiliului, ținând seama de termenul necesar pentru adoptarea unei decizii de către instituția sau statul membru în cauză, fără a depăși termenul de cinci zile lucrătoare.

Articolul 4

Documente care provin de la statele membre

Orice cerere formulată de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se adresează în scris Secretariatului General.

Articolul 5

Cereri prezentate de statele membre

Atunci când un stat membru prezintă o cerere Consiliului, aceasta este tratată în conformitate cu articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și cu dispozițiile pertinente din prezenta anexă. În cazul unui refuz total sau parțial al accesului, solicitantul este informat că orice cerere de confirmare trebuie adresată direct Consiliului.

Articolul 6

Adresa pentru cereri

Cererile de acces la un document se adresează în scris Secretariatului General al Consiliului, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, prin poștă electronică la adresa access@consilium.europa.eu sau prin fax la numărul: +32(0)2 281 63 61.

Articolul 7

Prelucrarea cererilor inițiale

Sub rezerva articolului 9 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, orice cerere de acces la un document al Consiliului este examinată de Secretariatul General.

Articolul 8

Prelucrarea cererilor de confirmare

Sub rezerva articolului 9 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, orice cerere de confirmare face obiectul unei decizii a Consiliului.

Articolul 9

Taxe

Secretarul general stabilește taxele pentru eliberarea și transmiterea copiilor documentelor Consiliului.

Articolul 10

Registrul public al documentelor Consiliului

(1)   Secretariatul General răspunde de asigurarea accesului public la registrul documentelor Consiliului.

(2)   Pe lângă trimiterile la documente, în registru se indică documentele elaborate după 1 iulie 2000 care au fost deja puse la dispoziția publicului. Sub rezerva Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (33) și a articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, conținutul acestora se publică pe Internet.

Articolul 11

Documente direct accesibile publicului

(1)   Prezentul articol se aplică tuturor documentelor Consiliului, cu condiția ca acestea să nu fie clasificate și fără a aduce atingere posibilității de a prezenta o cerere scrisă în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

(2)   În sensul prezentului articol:

„difuzare” înseamnă distribuirea versiunii finale a unui document membrilor Consiliului, reprezentanților sau delegaților acestora;

„document legislativ” înseamnă orice document privind examinarea și adoptarea unui act legislativ.

(3)   Secretariatul General pune la dispoziția publicului următoarele documente de îndată ce au fost difuzate:

(a)

documente al căror autor nu este nici Consiliul, nici un stat membru, care au fost făcute publice de către autorul lor sau cu acordul acestuia;

(b)

ordinea de zi provizorie a reuniunilor Consiliului în diferitele sale formațiuni;

(c)

orice text adoptat de Consiliu și destinat publicării în Jurnalul Oficial.

(4)   Cu condiția ca acestea să nu intre în mod clar sub incidența niciuneia dintre excepțiile stabilite la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, Secretariatul General poate, de asemenea, să pună la dispoziția publicului următoarele documente de îndată ce au fost difuzate:

(a)

ordinea de zi provizorie a comitetelor și a grupurilor de lucru;

(b)

alte documente, precum notele de informare, rapoartele, rapoartele intermediare și rapoartele privind stadiul lucrărilor în cadrul Consiliului sau în cadrul unuia din grupurile sale de pregătire, care nu reflectă pozițiile individuale ale delegațiilor, cu excepția avizelor și contribuțiilor serviciului juridic.

(5)   Pe lângă documentele menționate la alineatele (3) și (4), Secretariatul General pune la dispoziția publicului următoarele documente legislative și următoarele alte tipuri de documente, de îndată ce au fost difuzate:

(a)

notele de însoțire și copiile scrisorilor privind actele legislative și acte menționate la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul de procedură, adresate Consiliului de către alte instituții sau organisme ale Uniunii Europene sau, sub rezerva articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, de către un stat membru;

(b)

documentele prezentate Consiliului care sunt înscrise sub un punct inclus în partea „Deliberări legislative” a ordinii de zi sau însoțite de mențiunea „deliberare publică” sau „dezbatere publică”, în conformitate cu articolul 8 din regulamentul de procedură;

(c)

notele prezentate Coreper și/sau Consiliului în vederea aprobării (notele aferente punctelor „I/A” și „A”) referitoare la proiecte de acte legislative și de acte prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul de procedură, precum și proiectele actelor legislative la care fac trimitere

(d)

actele adoptate de Consiliu în timpul unei proceduri legislative ordinare sau speciale și textele comune aprobate de comitetul de conciliere în cadrul procedurii legislative ordinare.

(6)   După adoptarea unuia dintre actele menționate la alineatul (5) litera (d) sau după adoptarea finală a actului respectiv, Secretariatul General pune la dispoziția publicului orice documente referitoare la acest act care au fost elaborate înainte de adoptarea unuia dintre actele respective și care nu intră sub incidența nici uneia dintre excepțiile stabilite la articolul 4 alineatele (1) și (2) și alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, precum notele de informare, rapoartele, rapoartele intermediare și rapoartele privind stadiul lucrărilor în Consiliu sau în cadrul unuia din grupurile sale de pregătire („rezultatele lucrărilor”), cu excepția avizelor și contribuțiilor serviciului juridic.

La cererea unui stat membru, documentele care sunt reglementate de primul paragraf și care reflectă poziția individuală a delegației statului membru respectiv în Consiliu nu se pun la dispoziția publicului.

ANEXA III

Norme detaliate pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind ponderarea voturilor în cadrul Consiliului

Articolul 1

În scopul aplicării articolului 16 alineatul (5) din TUE și a articolului 3 alineatele (3) și (4) din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, populația totală a fiecărui stat membru, pentru perioada 1 decembrie 2009 - 31 decembrie 2010, este următoarea:

Stat membru

Populație

(x 1 000)

Germania

82 002,4

Franța

64 350,8

Regatul Unit

61 576,1

Italia

60 045,1

Spania

45 828,2

Polonia

38 135,9

România

21 498,6

Țările de Jos

16 485,8

Grecia

11 260,4

Belgia

10 750,0

Portugalia

10 627,3

Republica Cehă

10 467,5

Ungaria

10 031,0

Suedia

9 256,3

Austria

8 355,3

Bulgaria

7 606,6

Danemarca

5 511,5

Slovacia

5 412,3

Finlanda

5 326,3

Irlanda

4 450,0

Lituania

3 349,9

Letonia

2 261,3

Slovenia

2 032,4

Estonia

1 340,4

Cipru

796,9

Luxemburg

493,5

Malta

413,6

Total

499 665,1

prag (62 %)

309 792,4

Articolul 2

(1)   Înainte datei de 1 septembrie a fiecărui an, statele membre comunică Biroului Statistic al Comunităților Europene datele privind totalul populației lor la data de 1 ianuarie a anului în curs.

(2)   Cu începere de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, Consiliul, în conformitate cu datele disponibile la Biroul Statistic al Comunităților Europene la 30 septembrie a anului precedent, modifică cifrele stabilite la articolul 1. Această decizie se publică în Jurnalul Oficial.

ANEXA IV

menționată la articolul 16

(1)

La aplicarea următoarelor dispoziții din regulamentul de procedură și pentru deciziile în privința cărora, în temeiul tratatelor, membrii Consiliului sau ai Coreper nu pot participa la vot, votul membrilor în cauză nu se ia în considerare:

(a)

articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf (desfășurarea unei reuniuni în alt loc decât Bruxelles sau Luxemburg);

(b)

articolul 3 alineatul (7) (includerea pe ordinea de zi a unui punct diferit de cele care figurează pe ordinea de zi provizorie);

(c)

articolul 3 alineatul (8) (menținerea unui punct „A” ca punct „B” pe ordinea de zi, care altfel ar fi trebuit retras de pe ordinea de zi);

(d)

articolul 5 alineatul (2), în ceea ce privește doar prezența Băncii Centrale Europene (deliberare în absența Băncii Centrale Europene);

(e)

articolul 9 alineatul (2) primul paragraf litera (b), al doilea și al treilea paragraf [ publicarea rezultatelor voturilor, a explicațiilor voturilor, a declarațiilor consemnate în procesele-verbale ale Consiliului și a punctelor din procesele-verbale menționate referitoare la alte cazuri decât cele prevăzute la alineatul (1)];

(f)

articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf (deschiderea unei proceduri de vot);

(g)

articolul 12 alineatul (1) (utilizarea procedurii scrise);

(h)

articolul 14 alineatul (1) (decizia de a delibera și de a adopta decizii, în mod excepțional, pe baza documentelor și a proiectelor care nu sunt redactate în toate limbile) (34);

(i)

articolul 17 alineatul (2) litera (a) (nepublicarea în Jurnalul Oficial a unei inițiative prezentate de un stat membru în temeiul articolului 76 din TFUE );

(j)

articolul 17 alineatul (2) litera (b) (nepublicarea în Jurnalul Oficial a anumitor directive, decizii, recomandări și avize);

(k)

articolul 17 alineatul (5) (publicarea sau nepublicarea în Jurnalul Oficial a deciziilor adoptate de un organism instituit în conformitate cu un acord internațional).

(2)

Un membru al Consiliului sau al Coreper nu poate invoca următoarele dispoziții din prezentul regulament de procedură în legătură cu decizii în privința cărora, în conformitate cu tratatele, membrul respectiv nu poate participa la vot:

(a)

articolul 3 alineatul (8) (posibilitatea ca un membru al Consiliului să solicite retragerea unui punct „A” de pe ordinea de zi);

(b)

articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf (posibilitatea ca un membru al Consiliului să solicite deschiderea unei proceduri de vot);

(c)

articolul 11 alineatul (3) (posibilitatea ca un membru al Consiliului să acționeze în numele altui membru în cadrul procedurii de vot);

(d)

articolul 14 alineatul (2) (posibilitatea ca un membru al Consiliului să se opună dezbaterii în cazul în care textul modificărilor propuse nu este elaborat în limba pe care membrul respectiv a specificat-o).

ANEXA V

Metodele de lucru ale Consiliului

Pregătirea reuniunilor

(1)

Președinția se asigură că grupurile de lucru sau comitetele transmit dosarele către Coreper doar în momentul în care există perspectiva concretă de avansare sau de clarificare a pozițiilor la acest nivel. În sens invers, dosarele sunt înapoiate grupurilor de lucru sau comitetelor doar atunci când este necesar și în orice caz, doar cu scopul de a rezolva chestiuni precise și bine definite.

(2)

Președinția ia măsurile necesare pentru a se asigura că lucrările avansează între reuniuni. De exemplu, cu acordul grupului de lucru sau al comitetului, aceasta poate desfășura consultările necesare, în modul cel mai eficient, asupra unor probleme specifice în vederea raportării posibilelor soluții către grupul de lucru sau comitetul în cauză. Președinția poate, de asemenea, să aibă consultări scrise solicitând delegațiilor să răspundă în scris la o propunere înainte de următoarea reuniune a grupului de lucru sau a comitetului.

(3)

Ori de câte ori este oportun, delegațiile prezintă în scris pozițiile pe care le-ar putea adopta în cadrul viitoarei reuniuni, înainte de reuniunea în cauză. Dacă acestea se referă la modificări de text, delegațiile propun o formulare precisă. În măsura în care este posibil, delegațiile care susțin poziții identice își prezintă în comun contribuțiile în scris.

(4)

Coreper evită reluarea activității desfășurate deja în cadrul pregătirii lucrărilor. Această dispoziție se aplică în principal pentru punctele „I”, pentru informările privind organizarea și ordinea punctelor tratate, pentru informările privind ordinea de zi și organizarea viitoarelor reuniuni ale Consiliului. În măsura în care este posibil, delegațiile propun punctele „diverse” în cadrul pregătirii lucrărilor Coreper mai degrabă decât în cadrul Coreper.

(5)

Președinția prezintă delegațiilor, de îndată ce este posibil, în cadrul pregătirii lucrărilor Coreper, toate informațiile necesare pentru a permite pregătirea temeinică a lucrărilor Coreper, inclusiv informațiile referitoare la obiectivul pe care președinția încearcă să îl atingă în urma discutării fiecărui punct de pe ordinea de zi. În sens invers, dacă este necesar, președinția încurajează delegațiile să aducă la cunoștința celorlalte delegații, în cadrul pregătirii lucrărilor Coreper, informații privind pozițiile pe care le vor adopta în cadrul Coreper. În acest context, președinția finalizează ordinea de zi a Coreper. În cazul în care circumstanțele o impun, președinția poate convoca mai frecvent grupurile de pregătire a lucrărilor Coreper.

Desfășurarea reuniunilor

(6)

Pe ordinea de zi a Consiliului nu se înscriu puncte care presupun doar o prezentare din partea Comisiei sau a unui membru al Consiliului, cu excepția cazului în care este prevăzută o dezbatere privind noi inițiative importante.

(7)

Președinția evită înscrierea pe ordinea de zi a Coreper a punctelor cu scop pur informativ. Astfel de informații, ca de exemplu rezultatul reuniunilor în alte forumuri, cu un stat terț sau o altă instituție, problemele de procedură sau de organizare etc., ar trebui transmise delegațiilor în cadrul pregătirii lucrărilor Coreper, în scris ori de câte ori este posibil, și nu se reiau în cadrul reuniunilor Coreper.

(8)

La deschiderea reuniunii, președinția oferă toate informațiile suplimentare necesare cu privire la desfășurare și indică în mod special timpul pe care intenționează să îl aloce fiecărui punct. Se evită introducerile lungi și repetarea informațiilor aduse deja la cunoștința delegațiilor.

(9)

La începutul deliberărilor asupra unei chestiuni de fond, președinția comunică delegațiilor, în funcție de tipul dezbaterii necesare, durata maximă a intervenției lor. În majoritatea cazurilor, intervențiile nu trebuie să depășească două minute.

(10)

Luările de cuvânt de către toți participanții sunt în principiu excluse; pot fi folosite în principiu doar în situații excepționale în cazul unor probleme specifice, președinția stabilind un timp pentru fiecare alocuțiune.

(11)

Președinția se concentrează cât mai mult posibil asupra deliberărilor, mai ales invitând delegațiile să răspundă la textele de compromis sau la propuneri specifice.

(12)

Pe parcursul reuniunilor și la încheierea acestora, președinția evită rezumatele lungi ale dezbaterilor și se limitează la concluzii concise asupra rezultatelor (de fond și/sau de procedură) obținute.

(13)

Delegațiile evită repetarea observațiilor prezentate de vorbitorii care au luat deja cuvântul. Alocuțiunile sunt scurte, precise și la obiect.

(14)

Delegațiile care împărtășesc aceeași poziție sunt încurajate să se consulte pentru ca un singur purtător de cuvânt să prezinte poziția comună asupra unei anumite chestiuni.

(15)

În cadrul examinării textelor, delegațiile prezintă în scris propuneri concrete de texte, în loc să se limiteze la exprimarea dezacordului față de o anumită propunere.

(16)

Cu excepția cazului în care președinția indică altfel, delegațiile nu iau cuvântul atunci când sunt de acord cu o anumită propunere; în acest caz, tăcerea se consideră acord de principiu.

ANEXA VI

Dispoziții privind forma actelor

A.   Forma regulamentelor

(1)

Regulamentele adoptate în comun de Parlamentul European și de Consiliu, precum și regulamentele Consiliului cuprind:

(a)

în titlu, cuvântul „regulament”, urmat de un număr de ordine, de data adoptării și de obiectul acestuia; În cazul în care este vorba despre un regulament de punere în aplicare adoptat de Consiliu în conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din TFUE, titlul regulamentului în cauză este „regulament de punere în aplicare”;

(b)

formula „Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene” sau „Consiliul Uniunii Europene”, după caz;

(c)

o trimitere la dispozițiile în temeiul cărora se adoptă regulamentul, precedată de termenii „având în vedere”;

(d)

o trimitere la propunerile prezentate și la avizele obținute;

(e)

o expunere a motivelor pe care se bazează regulamentul, precedată de termenul „întrucât:”, considerentele fiind numerotate;

(f)

formula „adoptă prezentul regulament”, urmată de partea dispozitivă a regulamentului.

(2)

Regulamentele sunt structurate pe articole, grupate, dacă este cazul, în capitole și secțiuni.

(3)

Articolul final al regulamentului stabilește data intrării în vigoare, în cazul în care acea dată este anterioară sau ulterioară celei de a douăzecea zi de la data publicării acestuia.

(4)

Articolul final din regulament este urmat de:

(a)

(i)

formula: „Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.”

sau de

(ii)

formula: „Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre în conformitate cu tratatele ”, în cazurile în care un act nu se aplică tuturor sau în toate statele membre (35);

(b)

sau de formula „Adoptat la …”, urmată de data la care a fost adoptat regulamentul

și

(c)

în cazul:

(i)

unui regulament adoptat în comun de Parlamentul European și Consiliu, de formula:

Pentru Parlamentul European

Președintele”,

Pentru Consiliu

Președintele”,

urmată de numele președintelui Parlamentului European și al președintelui în exercițiu al Consiliului la data adoptării regulamentului;

(ii)

unui regulament al Consiliului, de formula:

Pentru Consiliu

Președintele”,

urmată de numele președintelui în exercițiu al Consiliului la data adoptării regulamentului.

B.   Forma directivelor, a deciziilor, a recomandărilor și a avizelor

(1)

Directivele și deciziile adoptate în comun de Parlamentul European și Consiliu, precum și directivele și deciziile Consiliului poartă titlul „directivă” sau „decizie”.

În cazul în care este vorba despre o directivă sau o decizie de punere în aplicare adoptată de Consiliu în conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din TFUE, poartă „directivă de punere în aplicare” sau „decizie de punere în aplicare”;

(2)

Recomandările și avizele emise de Consiliu poartă titlul „recomandare” sau „aviz”.

(3)

Dispozițiile prevăzute la punctul A pentru regulamente se aplică mutatis mutandis, sub rezerva dispozițiilor din tratate aplicabile directivelor și deciziilor.

C.   Forma deciziilor prevăzute la articolul 25 din TUE

Aceste decizii poartă titlul:

„Decizia Consiliului”, un număr de ordine (anul/numărul/PESC), data adoptării și obiectul lor.


(1)  Acest alineat reproduce articolul 237 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”).

(2)  Acest alineat reproduce litera (b) din articolul unic al Protocolului privind stabilirea sediilor unor instituții și a anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene.

(3)  Acest alineat reproduce articolul 1 din proiectul de decizie a Consiliului European din 1 decembrie 2009 privind exercitarea președinției Consiliului (JO L 315, 2.12.2009, p. 50).

(4)  Aceste două teze reiau și adaptează articolul 16 alineatul (6) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumit în continuare „TUE”) și articolul 236 litera (a) din TFUE.

(5)  Aceste două teze reproduc articolul 16 alineatul (6) paragraful al doilea din TUE.

(6)  Prezentul alineat reproduce articolul 3 prima teză din Decizia Consiliului European din 1 decembrie 2009 privind exercitarea președinției Consiliului.

(7)  Această teză reproduce articolul 16 alineatul (6) paragraful al treilea din TUE.

(8)  A se vedea declarația (a) în continuare:

(a)

referitor la articolul 2 alineatul (5) al doilea paragraf:

„În cazurile în care Consiliul Afaceri Externe este convocat pentru a trata chestiuni de politică comercială comună, președintele acestuia poate fi înlocuit de președinția semestrială, în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) paragraful al doilea.”.

(9)  A se vedea declarația (b) în continuare:

(b)

referitor la articolul 2 alineatul (6):

„Programul pe 18 luni include o secțiune introductivă generală care situează programul în contextul orientărilor strategice pe termen lung ale Uniunii. Cele trei președinții responsabile cu elaborarea programului pe 18 luni se consultă cu cele trei președinții ulterioare, în cadrul «consultărilor corespunzătoare» menționate la alineatul (6) teza a treia. Proiectul de program pe 18 luni ar trebui, de asemenea, să țină seama, printre altele, de aspectele relevante care rezultă din dialogul privind prioritățile politice pentru anul respectiv, desfășurat la inițiativa Comisiei.”

(10)  A se vedea declarațiile (c) și (d) în continuare:

(c)

referitor la articolul 3 alineatele (1) și (2):

„Președintele depune eforturi pentru a se asigura că, în principiu, ordinea de zi provizorie pentru fiecare reuniune a Consiliului consacrată aplicării dispozițiilor titlului din TFUE privind spațiul de libertate, securitate și justiție, precum și orice documente referitoare la punctele respective le parvin membrilor Consiliului cu cel puțin 21 de zile înainte de începerea reuniunii.”

(d)

referitor la articolele 1 și 3:

„Fără a aduce atingere articolul 30 alineatul (2) din TUE, care prevede că se poate convoca o reuniune extraordinară a Consiliului într-un termen foarte scurt în cazuri care impun o decizie rapidă, Consiliul este conștient de necesitatea de a se ocupa rapid și eficient de problemele privind politica externă și securitatea comună. Dispozițiile prevăzute la articolul 3 nu împiedică satisfacerea acestei necesități.”.

(11)  Acest paragraf reproduce ultima teză a articolului 4 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

(12)  Această teză reproduce articolul 16 alineatul (8) prima teză din TUE.

(13)  Acest alineat reproduce articolul 239 din TFUE.

(14)  A se vedea declarația (e) în continuare:

(e)

referitor la articolul 12 alineatul (2) literele (a), (b) și (c)

„În conformitate cu practica obișnuită a Consiliului, termenul stabilit va fi în mod normal de trei zile lucrătoare.”

(15)  A se vedea declarația (f) în continuare:

(f)

Referitor la articolul 12 alineatul (2) litera (d)

„Consiliul subliniază faptul că rețeaua COREU trebuie utilizată în conformitate cu concluziile Consiliului din 12 iunie 1995 (doc. 7896/95) privind metodele de lucru ale Consiliului.”

(16)  A se vedea declarația (g) în continuare:

(g)

referitor la articolul 16 și anexa IV

„Consiliul convine că dispozițiile articolului 16 și dispozițiile din anexa IV se aplică actelor pentru a căror adoptare unii membri ai Consiliului, în conformitate cu tratatele, nu au dreptul să voteze. Cu toate acestea, aplicarea articolului 7 din TUE nu este reglementată de aceste dispoziții. În primul caz de aplicare a dispozițiilor privind cooperarea consolidată, Consiliul va examina, având în vedere experiența dobândită în alte domenii, adaptările necesare ale articolul 16 și ale anexei IV la regulamentul de procedură”.

(17)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(18)  Aceste dispoziții nu aduc atingere rolului Comitetului economic și financiar prevăzut la articolul 134 din TFUE și deciziilor existente ale Consiliului privind acest comitet (JO L 358, 31.12.1998, p. 109 și JO L 5, 9.1.1999, p. 71).

(19)  A se vedea declarația (h) în continuare:

(h)

referitor la articolul 19 alineatul (1)

„Coreper asigură consecvența și respectarea principiilor stabilite la alineatul (1), în special în cazul subiectelor care necesită pregătire de fond în alte forumuri.”

(20)  A se vedea declarația (i) în continuare:

(i)

referitor la articolul 19 alineatul (7)

„În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de decizie de procedură prezentat Coreper în vederea adoptării în conformitate cu articolul 19 alineatul (7) ridică o chestiune de fond, proiectul de decizie se înaintează Consiliului.”

(21)  Aceste dispoziții nu aduc atingere rolului Comitetului economic și financiar, în conformitate cu articolul 134 din TFUE și deciziilor actuale ale Consiliului privind acest comitet (JO L 358, 31.12.1998, p. 109 și JO L 5, 9.1.1999, p. 71).

(22)  A se vedea declarația (j) în continuare:

(j)

referitor la articolul 21

„Rapoartele grupurilor de lucru și orice alte documente utilizate ca bază pentru deliberările Coreper trebuie trimise delegațiilor în timp util pentru a permite examinarea acestora.”

(23)  A se vedea declarația (k) în continuare:

(k)

referitor la articolul 22

„Serviciul juridic al Consiliului a fost, de asemenea, instruit să acorde asistență statelor membre care prezintă inițiative în înțelesul articolului 76 litera (b) din TFUE, în principal pentru a controla calitatea redactării unor asemenea inițiative, în cazul în care asistența respectivă este solicitată de statul membru în cauză.”

A se vedea declarația (l) în continuare:

(l)

referitor la articolul 22

„Membrii Consiliului fac observații privind propunerile de codificare oficială a textelor legislative în termen de treizeci de zile de la difuzarea unor astfel de propuneri de către Secretariatul General.Membrii Consiliului se asigură că acele dispoziții ale propunerilor de reformulare a textelor legislative care au fost preluate din actul precedent fără modificări de fond sunt examinate în conformitate cu principiile stabilite pentru examinarea propunerilor de codificare.”

(24)  JO L 73, 17.3.1999, p. 1.

(25)  Alineatul (1) și alineatul (2) primul paragraf reproduc articolul 240 alineatul (2) din TFUE.

(26)  Formațiune instituită prin articolul 16 alineatul (6) al doilea paragraf din TUE.

(27)  Formațiune instituită prin articolul 16 alineatul (6) al treilea paragraf din TUE.

(28)  Inclusiv Bugetul.

(29)  Inclusiv Protecția civilă.

(30)  Inclusiv Turismul.

(31)  Inclusiv domeniul audiovizualului.

(32)  A se vedea declarația (m) în continuare:

(m)

referitor la anexa I, al doilea paragraf:

„Președinția organizează ordinile de zi ale Consiliului grupând punctele de pe ordinea de zi care au legătură între ele, pentru a facilita participarea reprezentanților naționali implicați, mai ales în cazul în care o anumită formațiune a Consiliului trebuie să se ocupe o serie de subiecte distincte”.

(33)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(34)  A se vedea declarația (n) în continuare:

(n)

referitor la anexa IV alineatul (1) litera (h):

„Consiliul confirmă faptul că vor rămâne aplicabile normele existente conform cărora textele utilizate ca bază în cadrul deliberărilor sale sunt redactate în toate limbile.”

(35)  A se vedea declarația (o) în continuare:

(o)

referitor la anexa VI secțiunea A punctul 4 litera (a) subpunctul (ii)

„Consiliul subliniază că, în cazurile prevăzute în tratate în care un act nu se aplică tuturor sau în toate statele membre, este necesar să se precizeze clar aplicarea sa teritorială în motivele și conținutul actului în cauză.”


11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/62


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

din 7 decembrie 2009

de autorizare a Regatului Suediei și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(2009/938/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regatul Suediei (denumit în continuare Suedia) și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare Regatul Unit) au fost autorizate, prin Decizia 2007/133/CE a Consiliului (2), prin derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE, să amâne nașterea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată (TVA) până în momentul efectuării plății către furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii, pentru persoanele impozabile care aplică un regim opțional potrivit căruia, în conformitate cu articolul 66 litera (b) din directiva menționată, TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii ale acestora devine exigibilă în momentul în care sunt încasate plățile (denumit regimul contabilității de casă). Pentru a beneficia de acest regim, cifra lor de afaceri anuală nu trebuie să depășească 3 000 000 SEK în cazul Suediei și 1 350 000 GBP în cazul Regatului Unit.

(2)

Suedia și Regatul Unit au solicitat autorizarea de a prelungi această măsură specială de derogare prin scrisorile înregistrate la Secretariatul General al Comisiei la 3 martie 2009 în cazul Suediei și la 15 ianuarie 2009 în cazul Regatului Unit. Regatul Unit a solicitat, de asemenea, posibilitatea de a majora plafonul cifrei de afaceri anuale pentru acest regim până la 1 500 000 GBP.

(3)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, prin scrisorile din 9 iulie 2009, Comisia a transmis solicitările Suediei și Regatului Unit celorlalte state membre și, prin scrisorile din 13 iulie 2009, a informat Suedia și Regatul Unit că dispune de toate informațiile pe care le consideră necesare pentru evaluarea solicitărilor.

(4)

Regimul contabilității de casă este un regim simplificat și opțional dedicat micilor întreprinderi care nu beneficiază de scutirea de la plata taxei. Regimul permite acestor persoane impozabile să aplice o regulă simplă, bazată pe data plății cheltuielilor lor în amonte și pe data operațiunilor lor în aval, pentru a determina în ce moment trebuie să își exercite dreptul de deducere a TVA, respectiv să plătească taxa la Trezorerie. Acest regim constituie, prin urmare, pentru aceste persoane impozabile, o măsură de simplificare care poate, în plus, să le ofere un avantaj de trezorerie.

(5)

La 28 ianuarie 2009, Comisia a prezentat o propunere de directivă care vizează modificarea Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele privind facturarea și care permite, de asemenea, ca statele membre să amâne nașterea dreptului de deducere a TVA până în momentul efectuării plății către furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii, pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește un plafon stabilit de statele membre până la 2 000 000 EUR și care beneficiază astfel de un regim opțional potrivit căruia TVA aferentă operațiunilor lor nu devine exigibilă decât atunci când acestea încasează plățile.

(6)

Măsura specială de derogare solicitată nu afectează suma veniturilor din TVA la bugetul Suediei sau Regatului Unit în stadiul consumului final și nu are nicio implicație pentru resursele proprii ale Uniunii care provin din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE, Suedia și Regatul Unit sunt autorizate să amâne nașterea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în ceea ce privește persoanele impozabile menționate la al doilea paragraf până în momentul efectuării plății către furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii.

Persoanele impozabile vizate trebuie să fi optat pentru un regim în aplicarea căruia TVA aferentă livrărilor lor de bunuri și prestărilor lor de servicii devine exigibilă în momentul în care acestea încasează plățile. Potrivit acestui regim, cifra lor de afaceri anuală trebuie să nu depășească 3 000 000 SEK în cazul Suediei și 1 500 000 GBP în cazul Regatului Unit.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică începând de la 1 ianuarie 2010 până la data intrării în vigoare a unei directive care autorizează statele membre să amâne nașterea dreptului la deducerea TVA până în momentul efectuării plății către furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii, pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește un anumit plafon și care beneficiază, astfel, de un regim opțional în aplicarea căruia taxa aferentă furnizărilor de bunuri și prestărilor de servicii de către acestea devine exigibilă în momentul în care acestea încasează plățile. În orice caz, prezenta decizie se aplică până cel târziu la 31 decembrie 2012.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 7 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 57, 24.2.2007, p. 12.


11.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/64


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

din 7 decembrie 2009

de autorizare a Republicii Slovenia în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(2009/939/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Republica Slovenia (denumită în continuare Slovenia) a fost autorizată, prin Decizia 2007/133/CE a Consiliului (2), prin derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE, să amâne nașterea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată (TVA) până în momentul efectuării plății către furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii, pentru persoanele impozabile care aplică un regim opțional potrivit căruia, în conformitate cu articolul 66 litera (b) din directiva menționată, TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii ale acestora devine exigibilă în momentul în care sunt încasate plățile (denumit regimul contabilității de casă). Pentru a beneficia de acest regim, cifra de afaceri anuală a acestora nu trebuie să depășească 208 646 EUR.

(2)

Slovenia a solicitat autorizarea de a prelungi această măsură specială de derogare prin scrisorile înregistrate la Secretariatul General al Comisiei la 23 și 31 iulie 2009. Slovenia a solicitat, de asemenea, posibilitatea de a majora plafonul cifrei de afaceri anuale pentru acest regim până la 400 000 EUR.

(3)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, prin scrisoarea din 25 septembrie 2009, Comisia a transmis celorlalte state membre solicitarea Sloveniei. Prin scrisoarea din 29 septembrie 2009, Comisia a informat Slovenia că dispune de informațiile pe care le consideră necesare pentru evaluarea solicitării.

(4)

Regimul contabilității de casă este un regim simplificat și opțional dedicat micilor întreprinderi care nu beneficiază de scutirea de la plata taxei. Regimul permite acestor persoane impozabile să aplice o regulă simplă, bazată pe data plății cheltuielilor lor în amonte și pe data operațiunilor lor în aval, pentru a determina în ce moment trebuie să își exercite dreptul de deducere a TVA, respectiv să plătească taxa la Trezorerie. Acest regim constituie, prin urmare, pentru aceste persoane impozabile, o măsură de simplificare care poate, în plus, să le ofere un avantaj de trezorerie.

(5)

La 28 ianuarie 2009, Comisia a prezentat o propunere de directivă care vizează modificarea Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele privind facturarea, care permite, de asemenea, ca statele membre să amâne nașterea dreptului de deducere a TVA până în momentul efectuării plății către furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii, pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește un plafon stabilit de statele membre până la 2 000 000 EUR și care beneficiază, astfel, de un regim opțional potrivit căruia TVA aferentă operațiunilor lor nu devine exigibilă decât atunci când acestea încasează plățile.

(6)

Măsura specială de derogare solicitată nu afectează suma veniturilor din TVA la bugetul Sloveniei în stadiul consumului final și nu are nicio implicație pentru resursele proprii ale Uniunii care provin din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE, Slovenia este autorizată să amâne nașterea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în ceea ce privește persoanele impozabile menționate la al doilea paragraf până în momentul efectuării plății către furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii.

Persoanele impozabile vizate trebuie să fi optat pentru un regim în aplicarea căruia TVA aferentă livrărilor lor de bunuri și prestărilor lor de servicii devine exigibilă în momentul în care acestea încasează plățile. Potrivit acestui regim, cifra lor de afaceri anuală trebuie să nu depășească 400 000 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică începând de la 1 ianuarie 2010 până la data intrării în vigoare a unei directive care autorizează statele membre să amâne nașterea dreptului la deducerea TVA până în momentul efectuării plății către furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii, pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește un anumit plafon și care beneficiază, astfel, de un regim opțional în aplicarea căruia taxa aferentă furnizărilor de bunuri și prestărilor de servicii de către acestea devine exigibilă în momentul în care acestea încasează plățile. În orice caz, prezenta decizie se aplică până cel târziu la 31 decembrie 2012.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Slovenia.

Adoptată la Bruxelles, 7 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 57, 24.2.2007, p. 12.