ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.321.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 321

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
8 decembrie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei din 3 noiembrie 2009 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 1762/2003, (CE) nr. 1775/2004, (CE) nr. 1686/2005, (CE) nr. 164/2007 și de stabilire, pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 și 2005/2006, a valorilor cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1194/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție ( 1 )

5

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/895/CE

 

*

Decizia Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind poziția care urmează a fi adoptată de Comunitatea Europeană referitor la renegocierea acordului monetar cu Cetatea Vaticanului

36

 

 

2009/896/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

38

 

 

2009/897/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

39

 

 

2009/898/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Barbados privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

40

 

 

2009/899/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

41

 

 

2009/900/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de la obligația de a deține viză de scurtă ședere

42

 

 

2009/901/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

43

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/902/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de instituire a unei rețele europene de prevenire a criminalității (EUCPN) și de abrogare a Deciziei 2001/427/JAI

44

 

 

V   Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1195/2009 al Comisiei din 7 decembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

47

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1196/2009 al Comisiei din 4 decembrie 2009 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO, diviziunea 3M, de către navele care arborează pavilionul tuturor statelor membre

49

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

 

 

2009/903/UE

 

*

Decizia Consiliului, adoptată de comun acord cu președintele ales al Comisiei, din 4 decembrie 2009 de adoptare a listei celorlalte personalități pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei

51

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1193/2009 AL COMISIEI

din 3 noiembrie 2009

de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 1762/2003, (CE) nr. 1775/2004, (CE) nr. 1686/2005, (CE) nr. 164/2007 și de stabilire, pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 și 2005/2006, a valorilor cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 15 alineatul (8) prima liniuță și articolul 16 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 314/2002 al Comisiei din 20 februarie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului cotelor în sectorul zahărului (2), valorile cotizațiilor la producție au fost stabilite după cum urmează:

pentru anul de comercializare 2002/2003, prin Regulamentul (CE) nr. 1762/2003 al Comisiei (3);

pentru anul de comercializare 2003/2004, prin Regulamentul (CE) nr. 1775/2004 al Comisiei (4);

pentru anul de comercializare 2004/2005, prin Regulamentul (CE) nr. 1686/2005 al Comisiei (5); și

pentru anul de comercializare 2005/2006, prin Regulamentul (CE) nr. 164/2007 al Comisiei (6).

(2)

La 8 mai 2008, Curtea de Justiție a Comunităților Europene a pronunțat hotărârea în cauzele conexe C-5/06 și C-23/06-C-36/06, în care se declară că articolul 15 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 trebuie interpretat în sensul că toate cantitățile de produse exportate care intră sub incidența articolului respectiv, indiferent dacă s-au acordat sau nu efectiv restituiri, sunt luate în considerare pentru calcularea pierderii medii estimate pe tonă de produs. Prin urmare, Curtea a declarat nule Regulamentul (CE) nr. 1762/2003 al Comisiei din 7 octombrie 2003 de stabilire, pentru anul de comercializare 2002/2003, a valorilor cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului și Regulamentul (CE) nr. 1775/2004 al Comisiei din 14 octombrie 2004 de stabilire, pentru anul de comercializare 2003/2004, a valorilor cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului.

(3)

Urmând același raționament pentru calcularea pierderii medii estimate pe tonă de produs în sensul articolului 15 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001, prin ordonanțele din 6 octombrie 2008 emise în cauzele conexe C-175/07-C-184/07, precum și în cauzele C-466/06 și C-200/06, Curtea a declarat nul Regulamentul (CE) nr. 1686/2005 al Comisiei din 14 octombrie 2005 de stabilire, pentru anul de comercializare 2004/2005, a valorilor cotizațiilor la producție și a coeficientului pentru cotizația suplimentară pentru sectorul zahărului.

(4)

Metoda respinsă de Curte pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004 și 2004/2005 a fost aplicată, de asemenea, pentru anul de comercializare 2005/2006. Prin urmare, pentru anul de comercializare în cauză, valorile cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului trebuie stabilite după noua metodă de calcul.

(5)

În hotărârea din 8 mai 2008, pronunțată în cauzele conexe C-5/06 și C-23/06-C-36/06, Curtea a hotărât că examinarea Regulamentului (CE) nr. 1837/2002 al Comisiei din 15 octombrie 2002 de stabilire, pentru anul de comercializare 2001/2002, a valorilor cotizațiilor la producție și a coeficientului pentru cotizația suplimentară pentru sectorul zahărului (7) nu a relevat existența unor elemente de natură să afecteze validitatea acestuia. Pentru a stabili valorile cotizațiilor la producție în anul de comercializare respectiv, Comisia trebuie să calculeze pierderea medie pe baza cantităților totale de zahăr exportat sub formă de produse prelucrate, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru restituiri.

(6)

Prin urmare, Comisia trebuie să stabilească valorile cotizațiilor la producție, inclusiv, acolo unde este necesar, un coeficient pentru cotizația suplimentară, folosind aceeași metodă de calcul ca și cea folosită în anul de comercializare 2001/2002.

(7)

Pierderea globală previzibilă constatată pentru anul de comercializare 2002/2003, în conformitate cu articolul 15 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001, a necesitat calcularea cotizației de bază și a cotizației B, după cum se prevede la alineatele (3) și (4) din articolul respectiv. Cotizația de bază a fost stabilită la 2 %, iar cotizația B, la 19,962 %. În același timp, pierderea globală constatată pe baza datelor cunoscute și în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 a fost acoperită integral de veniturile provenite din cotizația la producția de bază și din cotizația B; de aceea, nu a fost necesară stabilirea, pentru anul de comercializare 2002/2003, a coeficientului menționat la articolul 16 alineatul (2) din regulamentul respectiv. Prin aplicarea metodei de calcul menționate la considerentul 5, se ajunge la o valoare de 2 % pentru cotizația de bază și la 19,958 % pentru cotizația B. Pierderea globală constatată pe baza datelor cunoscute și în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 este acoperită integral de veniturile provenite din cotizația la producția de bază și din cotizația B. Prin urmare, nu este necesară stabilirea, pentru anul de comercializare 2002/2003, a coeficientului menționat la articolul 16 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(8)

Pierderea globală previzibilă constatată pentru anul de comercializare 2003/2004, în conformitate cu articolul 15 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001, a necesitat calcularea cotizației de bază și a cotizației B, după cum se prevede la alineatele (3) și (4) din articolul respectiv. Cotizația de bază a fost stabilită la 2 %, iar cotizația B, la 27,050 %. În același timp, pierderea globală constatată pe baza datelor cunoscute și în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 a fost acoperită integral de veniturile provenite din cotizația la producția de bază și din cotizația B; de aceea, nu a fost necesară stabilirea, pentru anul de comercializare 2003/2004, a coeficientului menționat la articolul 16 alineatul (2) din regulamentul respectiv. Prin aplicarea metodei de calcul menționate la considerentul 5, se ajunge la o valoare de 2 % pentru cotizația de bază și la 27,169 % pentru cotizația B. Pierderea globală constatată pe baza datelor cunoscute și în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 este acoperită integral de veniturile provenite din cotizația la producția de bază și din cotizația B. Prin urmare, nu este necesară stabilirea, pentru anul de comercializare 2003/2004, a coeficientului menționat la articolul 16 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(9)

Pentru anul de comercializare 2004/2005, Regulamentul (CE) nr. 1462/2004 al Comisiei din 17 august 2004 de revizuire, pentru anul de comercializare 2004/2005, a valorii maxime a cotizației B și de modificare a prețului minim al sfeclei de zahăr B pentru sectorul zahărului (8), a mărit valoarea maximă a cotizației B menționate la articolul 15 alineatul (4) paragraful al doilea prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 la 37,5 % din prețul de intervenție pentru zahărul alb. Pentru anul de comercializare respectiv, pierderea globală previzibilă, constatată în conformitate cu articolul 15 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001, a necesitat adoptarea valorii maxime de 2 % pentru cotizația de bază și de 37,5 % pentru cotizația B. Aplicarea metodei de calcul menționate la considerentul 5 nu modifică valorile cotizației de bază și cotizației B pentru anul de comercializare respectiv. Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 prevede introducerea unei cotizații suplimentare în cazul în care pierderea globală constatată în conformitate cu articolul 15 alineatele (1) și (2) din regulamentul respectiv nu este acoperită integral de veniturile provenite din cotizația la producția de bază și din cotizația B. Pentru anul de comercializare 2004/2005, noua metodă de calcul a evidențiat că sumele reprezentând pierderea globală neacoperită s-au ridicat la 125 129 948 EUR. Prin urmare, trebuie stabilit coeficientul menționat la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001. Pentru stabilirea coeficientului respectiv, trebuie să se țină seama de cotizațiile excesive stabilite pentru anul de comercializare 2003/2004, care au vizat statele membre ale Comunității în componența acesteia de la 30 aprilie 2004.

(10)

Pierderea globală previzibilă constatată în anul de comercializare 2005/2006, în conformitate cu articolul 15 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001, a necesitat adoptarea valorii de 1,0022 % pentru cotizația de bază, după cum se prevede la articolul 15 alineatul (3). În același timp, pierderea globală constatată pe baza datelor cunoscute și în conformitate cu dispozițiile articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 a fost acoperită integral de veniturile provenite din cotizația de bază, nefiind necesară stabilirea, pentru anul de comercializare 2005/2006, a unei cotizații B sau a unui coeficient de calculare a unei cotizații suplimentare. Prin aplicarea metodei de calcul menționate la considerentul 5, se ajunge la o valoare de 0,9706 % pentru cotizația de bază, fără a mai fi necesară o cotizație B. Pierderea globală constatată pe baza datelor cunoscute și în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 este acoperită integral de veniturile provenite din cotizația la producția de bază și nu mai este necesară stabilirea coeficientului menționat la articolul 16 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(11)

Având în vedere cele menționate anterior, Regulamentele (CE) nr. 1762/2003, (CE) nr. 1775/2004, (CE) nr. 1686/2005 și (CE) nr. 164/2007 trebuie rectificate în consecință.

(12)

Din motive de securitate juridică, rectificările propuse trebuie să se aplice de la data la care au intrat în vigoare dispozițiile pentru care sunt necesare rectificări.

(13)

Din motive de certitudine juridică și pentru a asigura tratamentul egal al statelor membre, este necesar să stabilească o dată comună începând cu care trebuie stabilite valorile rectificate ale cotizațiilor în conformitate cu prezentul regulament, în sensul articolului 2 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (9).

(14)

Avizul emis de Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a este favorabil măsurilor prevăzute în prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1762/2003 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Pentru anul de comercializare 2002/2003, valorile cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului se stabilesc după cum urmează:

(a)

12,638 EUR pe tona de zahăr alb, reprezentând cotizația la producția de bază pentru zahărul A și zahărul B;

(b)

126,113 EUR pe tona de zahăr alb, reprezentând cotizația B pentru zahărul B;

(c)

5,330 EUR pe tona de substanță uscată, reprezentând cotizația la producția de bază pentru izoglucoza A și izoglucoza B;

(d)

55,082 EUR pe tona de substanță uscată, reprezentând cotizația B pentru izoglucoza B;

(e)

12,638 EUR pe tona de substanță uscată, echivalent zahăr/izoglucoză, reprezentând cotizația la producția de bază pentru siropul de inulină A și siropul de inulină B;

(f)

126,113 EUR pe tona de substanță uscată, echivalent zahăr/izoglucoză, reprezentând cotizația B pentru siropul de inulină B.”

Articolul 2

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1775/2004 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Pentru anul de comercializare 2003/2004, valorile cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului se stabilesc după cum urmează:

(a)

12,638 EUR pe tona de zahăr alb, reprezentând cotizația la producția de bază pentru zahărul A și zahărul B;

(b)

171,679 EUR pe tona de zahăr alb, reprezentând cotizația B pentru zahărul B;

(c)

5,330 EUR pe tona de substanță uscată, reprezentând cotizația la producția de bază pentru izoglucoza A și izoglucoza B;

(d)

73,310 EUR pe tona de substanță uscată, reprezentând cotizația B pentru izoglucoza B;

(e)

12,638 EUR pe tona de substanță uscată, echivalent zahăr/izoglucoză, reprezentând cotizația la producția de bază pentru siropul de inulină A și siropul de inulină B;

(f)

171,679 EUR pe tona de substanță uscată, echivalent zahăr/izoglucoză, reprezentând cotizația B pentru siropul de inulină B.”

Articolul 3

Articolele 1 și 2 din Regulamentul (CE) nr. 1686/2005 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1

Pentru anul de comercializare 2004/2005, valorile cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului se stabilesc după cum urmează:

(a)

12,638 EUR pe tona de zahăr alb, reprezentând cotizația la producția de bază pentru zahărul A și zahărul B;

(b)

236,963 EUR pe tona de zahăr alb, reprezentând cotizația B pentru zahărul B;

(c)

5,330 EUR pe tona de substanță uscată, reprezentând cotizația la producția de bază pentru izoglucoza A și izoglucoza B;

(d)

99,424 EUR pe tona de substanță uscată, reprezentând cotizația B pentru izoglucoza B;

(e)

12,638 EUR pe tona de substanță uscată, echivalent zahăr/izoglucoză, reprezentând cotizația la producția de bază pentru siropul de inulină A și siropul de inulină B;

(f)

236,963 EUR pe tona de substanță uscată, echivalent zahăr/izoglucoză, reprezentând cotizația B pentru siropul de inulină B.

Articolul 2

Pentru anul de comercializare 2004/2005, coeficientul prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 este de 0,25466 pentru Republica Cehă, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia și Slovacia, și de 0,14911 pentru celelalte state membre.”

Articolul 4

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 164/2007 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Pentru anul de comercializare 2005/2006, valorile cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului se stabilesc după cum urmează:

(a)

6,133 EUR pe tona de zahăr alb, reprezentând cotizația la producția de bază pentru zahărul A și zahărul B;

(b)

2,726 EUR pe tona de substanță uscată, reprezentând cotizația la producția de bază pentru izoglucoza A și izoglucoza B;

(c)

6,133 EUR pe tona de substanță uscată, echivalent zahăr/izoglucoză, reprezentând cotizația la producția de bază pentru siropul de inulină A și siropul de inulină B.”

Articolul 5

Data stabilirii, menționată la articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000, a valorilor rectificate ale corecțiilor în conformitate cu prezentul regulament este cel târziu ultima zi a celei de-a doua luni care urmează zilei intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 se aplică de la 8 octombrie 2003.

Articolul 2 se aplică de la 15 octombrie 2004.

Articolul 3 se aplică de la 18 octombrie 2005.

Articolul 4 se aplică de la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 178, 30.6.2001, p. 1. Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 a fost abrogat și înlocuit, începând cu anul de comercializare 2006/2007, cu Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului, care a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 50, 21.2.2002, p. 40. Regulamentul (CE) nr. 314/2002 a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei (JO L 178, 1.7.2006, p. 39).

(3)  JO L 254, 8.10.2003, p. 4.

(4)  JO L 316, 15.10.2004, p. 64.

(5)  JO L 271, 15.10.2005, p. 12.

(6)  JO L 51, 20.2.2007, p. 17.

(7)  JO L 278, 16.10.2002, p. 13.

(8)  JO L 270, 18.8.2004, p. 4.

(9)  JO L 130, 31.5.2000, p. 1.


8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1194/2009 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Pentru a menține un nivel ridicat și uniform al siguranței aviației în Europa, este necesar să se aducă modificări cerințelor și procedurilor de certificare a aeronavelor și produselor, reperelor și dispozitivelor aferente, precum și celor de certificare a întreprinderilor de proiectare și producție, în special pentru a introduce definiția conceptului de sediu principal de activitate, pentru a îmbunătăți conținutul Certificatului de autorizare a dării în exploatare (Formularul EASA 1) și pentru a revizui dispozițiile privind autorizația de zbor.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 (2) trebuie modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament se bazează pe avizele (3) emise de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), se adaugă următoarele litere (e), (f), (g) și (h):

„(e)

«sediul principal de activitate» înseamnă sediul principal sau sediul social al întreprinderii, unde se exercită principalele funcții financiare și controlul operațional ale activităților menționate în prezentul regulament;

(f)

«articol» reprezintă orice reper și dispozitiv ce urmează a fi utilizate pentru o aeronavă civilă;

(g)

«ETSO» înseamnă European Technical Standard Order, adică autorizații conforme cu standardele tehnice europene. Standardele tehnice europene reprezintă o specificație detaliată de navigabilitate emisă de agenție pentru a asigura conformitatea cu cerințele prezentului regulament, fiind totodată un standard minim de funcționare pentru articolele specificate;

(h)

«EPA» înseamnă European Part Approval, adică aprobarea europeană a reperului. European Part Approval înseamnă că articolul a fost fabricat în conformitate cu datele de proiect aprobate, care nu aparțin titularului certificatului de tip a produsului în cauză, cu excepția articolelor ETSO.”

2.

La articolul 3 alineatul (5), trimiterea la „21A.112” se înlocuiește cu „21A.112A”.

3.

La articolul 5 se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   Prin derogare de la alineatul (1), organizațiile de producție aprobate în conformitate cu secțiunea A a subpărților F și G din anexa (partea 21) la prezentul regulament pot să emită în continuare certificate de autorizare a dării în exploatare sau declarații de conformitate utilizând Formularul EASA 1, emiterea inițială, astfel cum este stabilit în apendicele 1 la anexa (partea 21) la prezentul regulament, până la 28 septembrie 2010.”

4.

Anexa (partea 21) se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6.

(3)  Avizul 03/2006 privind modificările editoriale, Avizul 05/2006 privind sediul principal, Avizul 06/2008 privind Formularul EASA 1, Avizul 04/2007 privind permisul de zbor.


ANEXĂ

Anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei se modifică după cum urmează:

1.

Cuprinsul se înlocuiește cu următorul text:

Cuprins

21.1

Generalități

SECȚIUNEA A – CERINȚE TEHNICE

CAPITOLUL A – DISPOZIȚII GENERALE

21A.1

Domeniu de aplicare

21A.2

Angajament din partea unei alte persoane decât solicitantul sau titularul unui certificat

21A.3

Avarii, funcționare necorespunzătoare și defecțiuni

21A.3B

Dispoziții privind navigabilitatea

21A.4

Coordonare între proiectare și producție

CAPITOLUL B – CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICȚIONATE

21A.11

Domeniu de aplicare

21A.13

Eligibilitate

21A.14

Demonstrarea capacității

21A.15

Cerere

21A.16A

Coduri de navigabilitate

21A.16B

Condiții speciale

21A.17

Condițiile aplicabile omologării

21A.18

Stabilirea cerințelor aplicabile privind protecția mediului și a specificațiilor de omologare aplicabile

21A.19

Modificări care necesită un nou certificat de tip

21A.20

Conformitate cu condițiile aplicabile omologării și cu cerințele privind protecția mediului

21A.21

Emiterea unui certificat de tip

21A.23

Emiterea unui certificat de tip restricționat

21A.31

Proiectul de tip

21A.33

Verificări și încercări

21A.35

Încercări în zbor

21A.41

Certificat de tip

21A.44

Obligațiile titularului

21A.47

Transferabilitatea

21A.51

Durata și menținerea valabilității

21A.55

Evidența documentelor

21A.57

Manuale

21A.61

Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității

(CAPITOLUL C – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D – MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICȚIONATE

21A.90

Domeniu de aplicare

21A.91

Clasificarea modificărilor privind proiectul de tip

21A.92

Eligibilitate

21A.93

Cerere

21A.95

Modificări minore

21A.97

Modificări majore

21A.101

Stabilirea specificațiilor referitoare la omologare și a cerințelor aplicabile privind protecția mediului

21A.103

Emiterea aprobării

21A.105

Evidența documentelor

21A.107

Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității

21A.109

Obligații și marcaj EPA

CAPITOLUL E – CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

21A.111

Domeniu de aplicare

21A.112A

Eligibilitate

21A.112B

Demonstrarea capacității

21A.113

Solicitarea unui certificat de tip suplimentar

21A.114

Demonstrarea conformității

21A.115

Emiterea unui certificat de tip suplimentar

21A.116

Transferabilitatea

21A.117

Modificarea părții din produs care face obiectul certificatului de tip suplimentar

21A.118A

Obligații și marcaj EPA

21A.118B

Durata și menținerea valabilității

21A.119

Manuale

21A.120

Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității

CAPITOLUL F – FABRICAȚIE FĂRĂ APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PRODUCȚIE

21A.121

Domeniu de aplicare

21A.122

Eligibilitate

21A.124

Cerere

21A.125A

Emiterea unei scrisori de aprobare

21A.125B

Constatări

21A.125C

Durata și menținerea valabilității

21A.126

Sistem de verificare a producției

21A.127

Probe: aeronave

21A.128

Probe: motoare și elice

21A.129

Obligațiile producătorului

21A.130

Declarația de conformitate

CAPITOLUL G – APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PRODUCȚIE

21A.131

Domeniu de aplicare

21A.133

Eligibilitate

21A.134

Cerere

21A.135

Emiterea aprobării întreprinderii de producție

21A.139

Sistem de calitate

21A.143

Prezentare

21A.145

Cerințe privind aprobarea

21A.147

Modificări ale întreprinderii de producție aprobate

21A.148

Schimbarea sediului

21A.149

Transferabilitatea

21A.151

Condiții privind aprobarea

21A.153

Modificarea condițiilor de aprobare

21A.157

Investigații

21A.158

Constatări

21A.159

Durata și menținerea valabilității

21A.163

Prerogative

21A.165

Obligațiile titularului

CAPITOLUL H – CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICȚIONATE

21A.171

Domeniu de aplicare

21A.172

Eligibilitate

21A.173

Clasificare

21A.174

Cerere

21A.175

Limba

21A.177

Amendamente sau modificări

21A.179

Transfer și reemitere în statele membre

21A.180

Inspecții

21A.181

Durata și menținerea valabilității

21A.182

Identificarea aeronavei

CAPITOLUL I – CERTIFICATE DE ZGOMOT

21A.201

Domeniu de aplicare

21A.203

Eligibilitate

21A.204

Cerere

21A.207

Amendamente sau modificări

21A.209

Transfer și reemitere în statele membre

21A.210

Inspecții

21A.211

Durata și menținerea valabilității

CAPITOLUL J – APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PROIECTARE

21A.231

Domeniu de aplicare

21A.233

Eligibilitate

21A.234

Cerere

21A.235

Emiterea aprobării întreprinderii de proiectare

21A.239

Asigurarea calității proiectului

21A.243

Date

21A.245

Cerințe privind aprobarea

21A.247

Modificarea sistemului de asigurare a calității proiectului

21A.249

Transferabilitatea

21A.251

Condiții privind aprobarea

21A.253

Modificarea condițiilor de aprobare

21A.257

Investigații

21A.258

Constatări

21A.259

Durata și menținerea valabilității

21A.263

Prerogative

21A.265

Obligațiile titularului

CAPITOLUL K – REPERE ȘI DISPOZITIVE

21A.301

Domeniu de aplicare

21A.303

Conformitatea cu cerințele aplicabile

21A.305

Aprobarea reperelor și dispozitivelor

21A.307

Aprobarea reperelor și dispozitivelor în vederea instalării

(CAPITOLUL L – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M – REPARAȚII

21A.431

Domeniu de aplicare

21A.432A

Eligibilitate

21A.432B

Demonstrarea capacității

21A.433

Proiectul de reparații

21A.435

Clasificarea reparațiilor

21A.437

Emiterea aprobării pentru proiectul de reparații

21A.439

Fabricarea pieselor de schimb

21A.441

Executarea reparației

21A.443

Limitări

21A.445

Defecțiuni neremediate

21A.447

Evidența documentelor

21A.449

Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității

21A.451

Obligații și marcaj EPA

(CAPITOLUL N – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O – AUTORIZAȚII ETSO

21A.601

Domeniu de aplicare

21A.602A

Eligibilitate

21A.602B

Demonstrarea capacității

21A.603

Cerere

21A.604

Autorizație ETSO pentru un bloc de alimentare auxiliar (APU)

21A.605

Documente necesare

21A.606

Emiterea autorizației ETSO

21A.607

Prerogativele autorizației ETSO

21A.608

Declarație referitoare la proiect și performanțe (DDP)

21A.609

Obligațiile titularilor de autorizații ETSO

21A.610

Aprobarea abaterilor de la standardele de performanță

21A.611

Modificarea proiectului

21A.613

Evidența documentelor

21A.615

Inspecția din partea agenției

21A.619

Durata și menținerea valabilității

21A.621

Transferabilitatea

CAPITOLUL P – AUTORIZAȚIA DE ZBOR

21A.701

Domeniu de aplicare

21A.703

Eligibilitate

21A.705

Autoritatea competentă

21A.707

Solicitarea unei autorizații de zbor

21A.708

Condițiile de zbor

21A.709

Solicitarea pentru aprobarea condițiilor de zbor

21A.710

Aprobarea condițiilor de zbor

21A.711

Emiterea unei autorizații de zbor

21A.713

Modificări

21A.715

Limbă

21A.719

Transferabilitate

21A.721

Inspecții

21A.723

Durata și menținerea valabilității

21A.725

Reînnoirea unei autorizații de zbor

21A.727

Obligațiile deținătorului unei autorizații de zbor

21A.729

Înregistrarea

CAPITOLUL Q – IDENTIFICAREA PRODUSELOR, REPERELOR ȘI DISPOZITIVELOR

21A.801

Identificarea produselor

21A.803

Tratarea datelor de identificare

21A.804

Identificarea reperelor și dispozitivelor

21A.805

Identificarea reperelor esențiale

21A.807

Identificarea articolelor ETSO

SECȚIUNEA B – PROCEDURI PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

CAPITOLUL A – DISPOZIȚII GENERALE

21B.5

Domeniu de aplicare

21B.20

Obligațiile autorității competente

21B.25

Cerințe privind organizarea autorității competente

21B.30

Proceduri documentate

21B.35

Modificarea organizării și procedurilor

21B.40

Soluționarea litigiilor

21B.45

Raportare/coordonare

21B.55

Evidența documentelor

21B.60

Dispoziții privind navigabilitatea

CAPITOLUL B – CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICȚIONATE

(CAPITOLUL C – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D – MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICȚIONATE

CAPITOLUL E – CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

CAPITOLUL F – FABRICAȚIE FĂRĂ APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PRODUCȚIE

21B.120

Investigații

21B.125

Constatări

21B.130

Emiterea scrisorii de aprobare

21B.135

Menținerea scrisorii de aprobare

21B.140

Modificarea scrisorii de aprobare

21B.145

Limitarea, suspendarea și revocarea scrisorii de aprobare

21B.150

Evidența documentelor

CAPITOLUL G – APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PRODUCȚIE

21B.220

Investigații

21B.225

Constatări

21B.230

Emiterea certificatului

21B.235

Supraveghere continuă

21B.240

Modificarea aprobării întreprinderii de producție

21B.245

Suspendarea și revocarea aprobării întreprinderii de producție

21B.260

Evidența documentelor

CAPITOLUL H – CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICȚIONATE

21B.320

Investigații

21B.325

Emiterea certificatelor de navigabilitate

21B.326

Certificatele de navigabilitate

21B.327

Certificate de navigabilitate restricționate

21B.330

Suspendarea și revocarea certificatelor de navigabilitate și a certificatelor de navigabilitate restricționate

21B.345

Evidența documentelor

CAPITOLUL I – CERTIFICATE DE ZGOMOT

21B.420

Investigații

21B.425

Emiterea certificatelor de zgomot

21B.430

Suspendarea și revocarea certificatului de zgomot

21B.445

Evidența documentelor

CAPITOLUL J – APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PROIECTARE

CAPITOLUL K – REPERE ȘI DISPOZITIVE

(CAPITOLUL L – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M – REPARAȚII

(CAPITOLUL N – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O – AUTORIZAȚII ETSO

CAPITOLUL P – AUTORIZAȚIA DE ZBOR

21B.520

Ancheta

21B.525

Emiterea unei autorizații de zbor

21B.530

Revocarea unei autorizații de zbor

21B.545

Evidența datelor

CAPITOLUL Q – IDENTIFICAREA PRODUSELOR, REPERELOR ȘI DISPOZITIVELOR

APENDICE – FORMULARE EASA”;

2.

Titlul secțiunii A se înlocuiește cu următorul titlu:

3.

La punctul 21.A.14 litera (b), punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

o elice cu pas fix sau reglabil.”;

4.

La punctul 21A.35 litera (b), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

pentru certificarea aeronavei în temeiul prezentei secțiuni, cu excepția (i) baloanelor cu aer cald, baloanelor libere cu gaz, baloanelor captive cu gaz, planoarelor și a motoplanoarelor și cu excepția (ii) navelor aeriene și aeroplanelor cu o masă maximă la decolare (MTOM) de cel mult 2 722 kg, pentru a stabili dacă există asigurarea că aeronava, reperele și dispozitivele acesteia sunt fiabile și funcționează corespunzător.”;

5.

Punctul 21A.112 se înlocuiește cu următorul text:

Persoanele fizice sau juridice («întreprinderi») care și-au demonstrat ori sunt pe cale de a-și demonstra capacitatea în conformitate cu punctul 21A.112B sunt eligibile în calitate de solicitanți ai unui certificat de tip suplimentar, în condițiile stabilite în prezentul capitol.”;

6.

La punctul 21.A.124 litera (b), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

rezumatul informațiilor solicitate la punctul 21A.125A litera (b).”;

7.

Punctul 21A.125 se înlocuiește cu următorul text:

Autoritatea competentă eliberează o scrisoare de aprobare prin care se atestă că s-a demonstrat conformitatea produsului, reperului sau dispozitivului în conformitate cu prezentul capitol, după ce solicitantul:

(a)

a stabilit un sistem de control al producției care să garanteze/asigure că fiecare produs, reper sau dispozitiv este conform cu datele de proiectare aplicabile și poate funcționa în condiții de siguranță;

(b)

a prezentat un manual care cuprinde:

1.

descrierea sistemului de control al producției necesar în temeiul literei (a);

2.

descrierea mijloacelor de stabilire a sistemului de control al producției;

3.

descrierea probelor solicitate la punctele 21A.127 și 21A.128, precum și numele persoanelor autorizate în sensul punctului 21A.130 litera (a);

(c)

a demonstrat că poate oferi asistență în conformitate cu punctele 21A.3 și 21A.129 litera (d).”;

8.

La punctul 21A.125B litera (c), trimiterea la „21B.143” se înlocuiește cu trimiterea la „punctul 21B.125”;

9.

Punctul 21A.126 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), „21A.125” se înlocuiește cu „21A.125A litera (a)”;

(ii)

la litera (b), „21A.125 litera (a)” se înlocuiește cu „21A.125A(a)”;

10.

La punctul 21.A.127 litera (a), „21A.125 litera (a)” se înlocuiește cu „21A.125A litera (a)”;

11.

La punctul 21.A.128, „21A.125 litera (a)” se înlocuiește cu „21A.125A litera (a)”;

12.

Punctul 21A.165 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (c), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

stabilește dacă alte produse, repere sau dispozitive sunt complete și conforme cu datele de proiect aprobate și pot fi exploatate în siguranță, înaintea emiterii Formularului EASA 1 pentru certificarea conformității cu datele de proiectare aprobate și stării de exploatare în siguranță și, suplimentar, în cazul motoarelor, stabilește, conform datelor oferite de titularul certificatului de tip a motorului, faptul că fiecare motor complet este conform cu cerințele aplicabile privind emisiile, definite la punctul 21A.18 litera (b), în vigoare la data fabricării motorului, pentru a certifica conformitatea cu cerințele privind emisiile; sau”;

(ii)

litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„(k)

Dacă este cazul, în temeiul prerogativelor acordate de punctul 21A.163 litera (e), trebuie să stabilească conformitatea cu punctul 21A.711 literele (c) și (e) înainte de a emite o autorizație de zbor pentru o aeronavă.”;

13.

La punctul 21.A.174 litera (b) punctul 3 subpunctul (ii), „21A.184 litera (c)” se înlocuiește cu „21B.327 litera (c)”;

14.

Punctul 21A.183 se elimină.

15.

Punctul 21A.184 se elimină.

16.

Punctul 21A.205 se elimină.

17.

La punctul 21A.245, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Personalul din toate departamentele tehnice este în număr suficient, are o experiență corespunzătoare și autoritatea necesară pentru a putea îndeplini responsabilitățile atribuite și că acestea, împreună cu birourile, instalațiile și dispozitivele, sunt adecvate, astfel încât să permită personalului să realizeze obiectivele de navigabilitate și de protecție a mediului pentru produsul respectiv.”;

18.

Punctul 21A.263 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

unei autorizații ETSO în condițiile prevăzute la punctul 21A.602B litera (b) punctul 1; sau”;

(b)

litera (c) se modifică după cum urmează:

(i)

punctele 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„3.

să ofere informații sau instrucțiuni care să conțină următoarea declarație: Conținutul tehnic al acestui document este aprobat sub autoritatea DOA ref. EASA.21J.[XXXX];

4.

să aprobe modificări documentare ale manualului de zbor al aeronavei și ale suplimentelor și să facă astfel de modificări, care să conțină următoarea declarație: Revizuirea nr. [YY] a manualului de zbor al aeronavei (sau suplimentului) ref [ZZ] este aprobată sub autoritatea DOA ref. EASA.21J.[XXXX];”;

(ii)

punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.

să emită o autorizație de zbor în conformitate cu punctul 21A.711 litera (b) pentru o aeronavă care a fost proiectată sau modificată ori în cazul căreia s-au aprobat, în temeiul punctului 21A.263 litera (c) punctul 6, condițiile de emitere a autorizației de zbor, și atunci când întreprinderea de proiectare însăși controlează, în temeiul aprobării sale ca întreprindere de proiectare, configurația aeronavei și atestă conformitatea cu condițiile de proiectare aprobate pentru zbor.”;

19.

La punctul 21A.265, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

Dacă este cazul, în temeiul prerogativelor acordate de punctul 21A.263 litera (c) punctul 7, trebuie să stabilească conformitatea cu punctul 21A.711 literele (b) și (e) înainte de a emite o autorizație de zbor pentru o aeronavă.”;

20.

La punctul 21A.307, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

însoțit de un certificat de autorizare a dării în folosință (Formular EASA 1), care atestă că produsul a fost fabricat în conformitate cu datele de proiectare aprobate și poate funcționa în siguranță; și”;

21.

Punctul 21A.432 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Orice persoană fizică sau juridică care și-a demonstrat sau este în curs de a-și demonstra capacitatea în conformitate cu punctul 21A.432B este eligibilă ca solicitant de aprobare de proiect pentru o reparație majoră, în condițiile stabilite în prezentul capitol.

(b)

Orice persoană fizică sau juridică este eligibilă ca solicitant al unei aprobări de proiect pentru o reparație minoră.”;

22.

La punctul 21A.601, litera (b) se elimină.

23.

La punctul 21A.605 litera (d), „21A.125 litera (b)” se înlocuiește cu „21A.125A litera (b)”;

24.

La punctul 21A.606, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

declară în mod expres că se conformează dispozițiilor de la punctul 21A.609.”

25.

La punctul 21A.609, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

Respectă cerințele de la punctele 21A.3, 21A.3B și 21A.4.”;

26.

Punctul 21A.701 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Autorizațiile de zbor se vor emite în conformitate cu prezentul capitol pentru aeronave care nu îndeplinesc sau pentru care nu s-a demonstrat că îndeplinesc cerințele de navigabilitate aplicabile, dar care pot zbura în siguranță în condiții definite și în următoarele scopuri:

1.

dezvoltare;

2.

demonstrarea conformității cu normele sau specificațiile de certificare;

3.

instruirea personalului întreprinderilor de proiectare sau al întreprinderilor de producție;

4.

încercările în zbor după fabricație pentru aeronavele noi fabricate;

5.

pilotarea aeronavelor aflate în fabricație între unitățile de producție;

6.

pilotarea aeronavei pentru acceptarea de către beneficiar;

7.

livrarea sau exportul aeronavei;

8.

pilotarea aeronavei pentru acceptarea de către autoritate;

9.

studii de piață, inclusiv formarea echipajului beneficiarului;

10.

expoziții și spectacole aeriene;

11.

pilotarea aeronavei către o locație unde ar urma să aibă loc revizia de întreținere sau de navigabilitate sau către un loc de conservare;

12.

pilotarea aeronavei cu o greutate care depășește greutatea maximă de decolare certificată pentru zbor dincolo de distanța normală de zbor deasupra apei saudeasupra zonelor terestre unde nu sunt disponibile condiții de aterizare adecvate sau unde combustibilul adecvat nu este disponibil;

13.

doborârea de recorduri, curse aeriene sau competiții similare;

14.

pilotarea aeronavei care îndeplinește cerințele de navigabilitate înainte de a fi identificată conformitatea cu cerințele de mediu;

15.

pentru activități de zbor în scop recreativ cu aeronave simple sau cu tipuri de aeronave pentru care un certificat de navigabilitate sau un certificat de navigabilitate restricționat nu este necesar.

(b)

Prezentul capitol stabilește procedura de emitere a autorizațiilor de zbor și de aprobare a condițiilor de zbor aferente, precum și drepturile și obligațiile solicitanților și titularilor acestor autorizații și aprobări ale condițiilor de zbor.”;

27.

Punctul 21A.703 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Orice persoană fizică sau juridică este eligibilă ca solicitant pentru o autorizație de zbor, exceptând autorizația de zbor emisă în sensul dispozițiilor de la punctul 21A.701 litera (a) punctul 15, în cazul căreia solicitantul trebuie să fie proprietarul aeronavei.

(b)

Orice persoană fizică sau juridică este eligibilă ca solicitant al unei aprobări a condițiilor de zbor.”;

28.

Punctul 21.710 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Înaintea aprobării condițiilor de zbor, agenția, autoritatea competentă sau organizația autorizată trebuie să aibă certitudinea că aeronava este capabilă de zbor în siguranță în condițiile și cu restricțiile specificate. Agenția și autoritatea competentă pot face sau cere solicitantului să facă orice inspecții sau teste necesare în acest scop.”;

29.

Punctul 21A.711 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Autorizația de zbor (Formularul EASA 20a, a se vedea apendicele) poate fi emisă de autoritatea competentă în condițiile prevăzute la punctul 21B.525.

(b)

O întreprindere de proiectare aprobată corespunzător poate emite o autorizație de zbor (Formular EASA 20b, a se vedea apendicele), în temeiul prerogativei acordate de punctul 21A.263 litera (c) punctul 7, atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710.

(c)

O întreprindere de producție aprobată corespunzător poate emite o autorizație de zbor (Formular EASA 20b, a se vedea apendicele), în temeiul prerogativei acordate de punctul 21A.163 litera (e), atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710.

(d)

O întreprindere de management al menținerii navigabilității aprobată corespunzător poate emite o autorizație de zbor (Formular EASA 20b, a se vedea apendicele), în temeiul prerogativei acordate de punctul M.A.711 din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 , atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710.

(e)

Autorizația de zbor va preciza scopul (scopurile) și orice condiții sau restricții care au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710.

(f)

Pentru autorizațiile emise în temeiul literei (b), (c) sau (d), va fi prezentată autorității competente, cu prima ocazie, dar în termen de cel mult 3 zile, o copie a autorizației de zbor și a condițiilor aferente de zbor.

(g)

În cazul în care există dovezi că oricare dintre condițiile specificate la punctul 21A.723 litera (a) nu este îndeplinită în ceea ce privește o autorizație de zbor emisă de o întreprindere în temeiul literei (b), (c) sau (d), respectiva întreprindere revoca de îndată autorizația de zbor și informează fără întârziere autoritatea competentă.”;

30.

La punctul 21A.723, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Autorizațiile de zbor se emit pentru o perioadă de maximum 12 luni și rămân valabile cu condiția:

1.

respectării condițiilor și restricțiilor de la punctul 21A.711 litera (e) aferente autorizației de zbor;

2.

autorizația de zbor să nu facă obiectul unei renunțări sau al unei revocări;

3.

aeronava să rămână înmatriculată în același registru.”;

31.

La punctul.21.A.801, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Pentru baloanele cu echipaj, placa de identificare recomandată la litera (b) se fixează pe învelișul balonului și se aplică, dacă este posibil, într-un loc în care să fie lizibilă pentru operator, atunci când balonul este umplut cu aer. În plus, nacela, cadrul de încărcare și orice sistem de încălzire se marchează permanent și lizibil cu numele producătorului, numărul reperului (sau echivalent), precum și cu numărul de serie (sau echivalent).”;

32.

La punctul 21.A.804, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Fiecare reper sau dispozitiv se marchează permanent și lizibil cu:

1.

o denumire, o marcă comercială sau un simbol care să identifice producătorul într-o manieră identificată de datele de proiectare aplicabile; și

2.

numărul reperului, prevăzut în datele de proiect aplicabile; și

3.

literele EPA, pentru reperele sau dispozitivele fabricate în conformitate cu datele de proiect aprobate care nu aparțin titularului certificatului de tip a produsului în cauză, cu excepția articolelor ETSO.”;

33.

Punctul 21B.125 după cum urmează:

(a)

În cazul în care, în cursul auditurilor sau prin alte mijloace, autoritatea competentă găsește dovezi obiective care demonstrează că titularul unei scrisori de aprobare nu respectă cerințele aplicabile din secțiunea A a anexei (partea 21), constatarea este clasificată în conformitate cu punctul 21A.125B litera (a).

(b)

Autoritatea competentă ia următoarele măsuri:

1.

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă ia măsuri imediate pentru a limita, suspenda sau revoca, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării, scrisoarea de aprobare, până când întreprinderea finalizează o acțiune corectivă satisfăcătoare;

2.

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru aplicarea unei acțiuni corective, adaptat naturii constatării. Acest termen nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul de trei luni dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(c)

Aceasta ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, scrisoarea de aprobare.”;

34.

La punctul 21.B.135 litera (b) punctul 2, „21A.125 litera (b)” se înlocuiește cu „21A.125A litera (b)”;

35.

Punctul 21.B.143 se elimină.

36.

Punctul 21B.145 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Limitarea, suspendarea sau revocarea scrisorii de aprobare este comunicată în scris titularului scrisorii de aprobare. Autoritatea competentă declară motivele limitării, suspendării sau revocării și informează titularul scrisorii de aprobare cu privire la dreptul său la apel.

(b)

În cazul în care o scrisoare de aprobare a fost suspendată, ea poate fi repusă în vigoare numai după restabilirea conformității cu cerințele secțiunii A capitolul F din anexă (partea 21).”;

37.

Punctul 21B.225 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

În cazul în care, în cursul auditurilor sau prin alte mijloace, autoritatea competentă găsește dovezi obiective care demonstrează că titularul unei autorizații de întreprindere de producție nu respectă cerințele aplicabile din secțiunea A a anexei (partea 21), constatarea este clasificată în conformitate cu punctul 21A.158 litera (a).

(b)

Autoritatea competentă ia următoarele măsuri:

1.

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă ia măsuri imediate pentru a limita, suspenda sau revoca, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării, autorizația de întreprindere de producție până când întreprinderea finalizează o acțiune corectivă satisfăcătoare;

2.

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru aplicarea unei acțiuni corective, adaptat naturii constatării. Acest termen nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul de trei luni dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(c)

Autoritatea competentă ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, autorizarea dacă nu se restabilește conformitatea în termenele decise de autoritatea competentă.”;

38.

La punctul 21B.235, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În scopul justificării menținerii autorizației de întreprindere de producție, autoritatea competentă desfășoară o supraveghere continuă:

1.

pentru a verifica dacă sistemul de calitate al titularului autorizației de întreprindere de producție respectă în continuare secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea 21);

2.

pentru a verifica dacă întreprinderea titularului aprobării de întreprindere de producție funcționează în conformitate cu prezentarea întreprinderii de producție; și

3.

pentru a verifica intrarea în vigoare a procedurilor de prezentare a întreprinderii de producție; și

4.

pentru a monitoriza prin eșantionare standardele produsului, reperului sau dispozitivului.”;

39.

Punctul 21B.325 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite sau modifică certificatele de zgomot fără întârzieri nejustificate (Formular EASA 25, a se vedea apendicele), atunci când constată că cerințele de la punctul 21B.326 și cerințele aplicabile din secțiunea A capitolul H din prezenta anexă (partea 21) sunt îndeplinite.

(b)

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite sau modifică un certificat restricționat de navigabilitate fără întârzieri nejustificate (Formular EASA 24, a se vedea apendicele), atunci când constată că cerințele de la punctul 21B.327 și cerințele aplicabile din secțiunea A capitolul H din prezenta anexă (partea 21) sunt îndeplinite.

(c)

Pe lângă certificatul de navigabilitate menționat la litera (a) sau (b), pentru o aeronavă nouă sau folosită, provenită dintr-un stat nemembru, autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite un certificat inițial de revizuire a navigabilității (Formular EASA 15a, a se vedea apendicele).”;

40.

Se adaugă următorul punct 21B.326:

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea emite un certificat de navigabilitate pentru:

(a)

O aeronavă nouă:

1.

la prezentarea documentației solicitate în temeiul punctului 21A.174 litera (b) punctul 2;

2.

atunci când autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea a stabilit că aeronava este conformă cu proiectul aprobat și poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

(b)

O aeronavă folosită:

1.

la prezentarea documentației necesare în temeiul punctului 21A.174 litera (b) punctul 3, demonstrând următoarele:

(i)

aeronava este conformă cu un proiect de tip aprobat în baza unui certificat de tip și a oricărui certificat de tip suplimentar, schimbare sau reparație aprobată conform anexei (partea 21); și

(ii)

au fost respectate dispozițiile aplicabile privind navigabilitatea; și

(iii)

aeronava a fost inspectată conform dispozițiilor aplicabile din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;

2.

atunci când autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea a stabilit că aeronava este conformă cu proiectul aprobat și poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.”;

41.

Se adaugă următorul punct 21B.327:

(a)

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea emite un certificat de navigabilitate restricționat pentru:

1.

O aeronavă nouă:

(i)

la prezentarea documentației necesare în temeiul punctului 21A.174 litera (b) punctul 2;

(ii)

atunci când autoritatea competentă din statul membru în care s-a făcut înmatricularea constată că aeronava este conformă cu un proiect aprobat de agenție în baza unui certificat de tip restricționat sau în conformitate cu specificații de certificare specifice și că poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

2.

O aeronavă folosită:

(i)

la prezentarea documentației necesare în temeiul punctului 21A.174 litera (b) punctul 3, demonstrând următoarele:

A.

aeronava este conformă cu un proiect de tip aprobat de agenție în baza unui certificat restricționat de tip sau în conformitate cu specificații de certificare specifice și a oricărui certificat de tip suplimentar, schimbare sau reparație aprobată conform anexei (partea 21); și

B.

au fost respectate dispozițiile aplicabile privind navigabilitatea; și

C.

aeronava a fost inspectată conform dispozițiilor aplicabile din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;

(ii)

atunci când autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea a stabilit că aeronava este conformă cu proiectul aprobat și poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

(b)

Pentru o aeronavă care nu se poate conforma cerințelor esențiale menționate în regulamentul de bază și care nu este eligibilă pentru un certificat de tip restricționat, agenția ia în considerare, după caz, abaterile de la respectivele cerințe esențiale:

1.

emite și verifică conformitatea cu specificațiile de navigabilitate speciale, asigurând siguranța optimă cu privire la utilizarea preconizată; și

2.

specifică limitările de utilizare pentru această aeronavă.

(c)

Limitările de utilizare vor fi asociate cu certificatele de navigabilitate restricționate, inclusiv restricții de spațiu aerian, după caz, pentru ține seama de abaterile de la cerințele esențiale de navigabilitate prevăzute în regulamentul de bază.”;

42.

Punctul 21B.525 se înlocuiește cu următorul text:

Autoritatea competentă emite o autorizație de zbor (Formularul EASA 20a, a se vedea apendicele) fără întârzieri nejustificate:

1.

la prezentarea informațiilor necesare în temeiul punctului 21A.707; și

2.

atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710; și

3.

atunci când autoritatea competentă, prin investigațiile proprii, care pot include inspecții, sau prin proceduri convenite cu solicitantul, a stabilit că aeronava este în conformitate cu proiectul definit în temeiul punctului 21A.708 înainte de zbor.”;

43.

Anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele I

Certificat de autorizare a dării în exploatare – Formularul EASA 1 menționat în anexă (partea 21)

Image

Instrucțiuni de folosire a Formularului EASA 1

Aceste instrucțiuni privesc doar folosirea Formularului EASA 1 în scopuri de producție. Se atrage atenția asupra apendicelui II la anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, care vizează folosirea Formularului EASA 1 în scopuri de întreținere.

1.   SCOP ȘI FOLOSIRE

1.1.

Unul dintre scopurile de bază ale certificatului este declararea navigabilității produselor, reperelor și dispozitivelor noi de aviație [denumite în continuare «articol(e)»].

1.2.

Trebuie să se stabilească o corelație între certificat și articol(e). Emitentul trebuie să rețină un certificat într-o formă care să permită verificarea datelor originale.

1.3.

Certificatul, deși acceptat de multe autorități de navigabilitate, poate depinde de acorduri bilaterale și/sau de politica autorității de navigabilitate. «Datele de proiect aprobate» menționate în acest certificat înseamnă, prin urmare, aprobarea de către autoritatea de navigabilitate a țării importatoare.

1.4.

Certificatul nu reprezintă o notă de livrare sau de expediție.

1.5.

Aeronavele nu sunt date în exploatare prin intermediul acestui certificat.

1.6.

Certificatul nu constituie o aprobare de instalare a articolului pe o anumită aeronavă, motor sau elice, ci are rolul de a ajuta utilizatorul final să determine starea aprobării navigabilității.

1.7.

Nu este permisă utilizarea aceluiași certificat pentru articole diferite puse în serviciu după producție sau întreținere.

1.8.

Nu este permisă utilizarea aceluiași certificat pentru articole diferite certificate ca fiind conforme cu «datele aprobate» și cu «datele neaprobate».

2.   FORMAT GENERAL

2.1.

Certificatul trebuie să respecte formatul anexat, inclusiv numărul rubricilor și localizarea fiecărei rubrici. Dimensiunea rubricilor poate fi modificată pentru a se adapta fiecărui caz particular, dar nu în așa măsură încât să facă certificatul de nerecunoscut.

2.2.

Certificatul trebuie să fie în format «landscape», dar dimensiunea generală poate crește sau descrește semnificativ atâta vreme cât certificatul rămâne recognoscibil și lizibil. Dacă aveți dubii, consultați autoritatea competentă.

2.3.

Declarația de răspundere a utilizatorului/instalatorului poate fi amplasată pe oricare parte a formularului.

2.4.

Ceea ce este imprimat trebuie să fie clar și lizibil pentru a permite o lectură facilă.

2.5.

Certificatul poate să fie pre-tipărit sau generat de calculator, dar, în orice caz, imprimarea liniilor și a caracterelor trebuie să fie clară și lizibilă și conformă formatului definit.

2.6.

Certificatul trebuie să fie în engleză și, dacă este cazul, în una sau mai multe alte limbi.

2.7.

Informațiile care trebuie înscrise pe certificat pot fi scrise la mașina de scris sau imprimate la imprimanta unui calculator sau scrise de mână cu majuscule și trebuie să poată fi citite cu ușurință.

2.8.

Se recomandă limitarea la minimum a abrevierilor, pentru a evita confuziile.

2.9.

Spațiul disponibil pe versoul certificatului poate fi utilizat de emitent pentru a da orice informație suplimentară dar nu trebuie să includă nici o declarație de certificare. Orice utilizare a versoului certificatului trebuie menționată în caseta corespunzătoare de pe rectoul certificatului.

3.   COPII

3.1.

Nu există nicio restricție în privința numărului de copii ale certificatului trimise clientului sau păstrate de către emitent.

4.   EXISTENȚA UNEIA SAU MAI MULTOR ERORI ÎNTR-UN CERTIFICAT

4.1.

Dacă un utilizator final găsește o eroare sau mai multe erori într-un certificat, trebuie să semnaleze în scris emitentului acest fapt. Emitentul poate emite un nou certificat în cazul în care poate verifica și corecta eroarea sau erorile.

4.2.

Pe noul certificat trebuie să figureze un nou număr de identificare, o nouă semnătură și o nouă dată.

4.3.

Cererea de emitere a unui nou certificat poate fi onorată fără reverificarea stării articolului sau articolelor. Noul certificat nu reprezintă o declarație a stării actuale și trebuie să facă trimitere la certificatul anterior din rubrica12 prin următoarea frază: «Prezentul certificat corectează eroarea (erorile) din rubrica (rubricile) [a se introduce rubrica sau rubricile corectate] a certificatului [a se introduce numărul inițial de identificare] datat [a se introduce data inițială a emiterii] și nu vizează conformitatea/starea/punerea în serviciu.» Ambele certificate trebuie păstrate pe perioada de păstrare aferentă primului certificat.

5.   COMPLETAREA CERTIFICATULUI DE CĂTRE EMITENT

Rubrica 1 Autoritatea competentă care acordă aprobarea/Țara

Precizați denumirea și țara autorității competente sub jurisdicția căreia se emite prezentul certificat. Dacă autoritatea competentă este agenția, menționați numai «EASA».

Rubrica 2 Antet formular EASA 1

«CERTIFICAT DE AUTORIZARE A DĂRII ÎN EXPLOATARE FORMULAR EASA 1»

Rubrica 3 Numărul de identificare al formularului

Introduceți numărul unic generat prin sistemul/procedura de numerotare a întreprinderii identificate în rubrica 4; acesta poate să includă caractere alfabetice/numerice.

Rubrica 4 Numele și adresa întreprinderii

Introduceți numele complet și adresa întreprinderii producătoare (trimitere la Formularul EASA 55 foaia A) care a dat în exploatare articolul sau articolele care fac obiectul prezentului certificat. Se permite înscrierea logourilor etc. ale întreprinderii, în cazul în care încap în această rubrică.

Rubrica 5 Comandă/Contract/Factură

Pentru a facilita trasabilitatea articolului sau articolelor de către client, introduceți numărul comenzii, al contractului, al facturii sau un număr de referință similar.

Rubrica 6 Nr. crt.

Se numerotează articolele dacă există mai mult de un articol. Această rubrică permite stabilirea unei corespondențe cu rubrica 12 – Observații.

Rubrica 7 Descriere

Introduceți denumirea sau descrierea articolului. Trebuie acordată întâietate termenului folosit în instrucțiunile de menținere a navigabilității sau în datele de întreținere (cum ar fi catalogul ilustrat al reperelor, manualul de întreținere a aeronavei, buletinul de service, manualul de întreținere a componentelor).

Rubrica 8 Nr. reper

Introduceți numărul reperului, astfel cum figurează pe articol sau pe etichetă/ambalaj. În cazul motoarelor sau al elicelor, poate fi folosită denumirea de tip.

Rubrica 9 Cantitate

Se precizează cantitatea articolelor.

Rubrica 10 Nr. de serie

Dacă există reglementări care prevăd identificarea articolului printr-un număr de serie, introduceți acest număr în rubrică. Ca opțiune suplimentară, se poate introduce orice alt număr de serie care nu este impus de reglementări. Dacă articolul nu prezintă un număr de serie, introduceți «N/A».

Rubrica 11 Stare/Lucrări

Se precizează «PROTOTIP» SAU «NOU».

Se precizează «PROTOTIP» în următoarele situații:

(i)

Producerea unui articol nou, în conformitate cu datele de proiectare neaprobate.

(ii)

Recertificarea de către organismul identificat la rubrica 4 din certificatul anterior după lucrările de modificare sau remediere a unui articol, înainte de punerea în serviciu (de exemplu, după încorporarea unei modificări de proiectare, corectarea unei defecțiuni, după inspecții ori încercări sau prelungirea duratei de depozitare. În caseta 12 se introduc detalii ale punerii inițiale în serviciu sau ale lucrărilor de modificare sau remediere.

Se precizează «NOU» în următoarele situații:

(i)

Producerea unui articol nou, în conformitate cu datele de proiectare aprobate.

(ii)

Recertificarea de către organismul identificat la rubrica 4 din certificatul anterior după lucrări de modificare sau remediere a unui articol, înainte de punerea în serviciu (de exemplu, după încorporarea unei modificări de proiectare, corectarea unei defecțiuni, după inspecții ori teste sau prelungirea duratei de depozitare). În caseta 12 se introduc detalii ale punerii inițiale în serviciu sau ale lucrărilor de modificare sau remediere.

(iii)

Recertificarea de către fabricantul produsului sau de către întreprindere identificată în rubrica 4 din certificatul anterior a articolelor din categoria «prototip» (conformitate numai cu date neaprobate) în categoria «nou» (conformitate cu datele aprobate și o stare care permite exploatarea în siguranță), în urma aprobării datelor de proiectare aplicabile, cu condiția nemodificării acestora. În rubrica 12 trebuie introdusă următoarea declarație:

RECERTIFICAREA ARTICOLELOR DIN CATEGORIA «PROTOTIP» ÎN CATEGORIA «NOU»: PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CERTIFICĂ APROBAREA DATELOR DE PROIECTARE [A SE INSERA NUMĂRUL TC/STC, NIVELUL DE REVIZIE], LA DATA [A SE INSERA DATA, DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU IDENTIFICAREA SITUAȚIEI REVIZIEI] LA CARE ARTICOLUL SAU ARTICOLELE A FOST SAU AU FOST FABRICATE.

Caseta «date de proiectare aprobate și pot fi exploatate în siguranță» din rubrica 13a trebuie marcată.

(iv)

Examinarea unui articol nou, pus în serviciu anterior, înainte de punerea în serviciu în conformitate cu un standard sau cu o specificație a clientului (ale cărei detalii și a cărei puneri inițiate în serviciu trebuie precizate la rubrica 12) sau înainte de stabilirea navigabilității (o explicație a temeiului punerii în serviciu și a detaliilor punerii inițiale în serviciu trebuie înscrisă în rubrica 12).

Rubrica 12 Observații

Se descriu lucrările identificate în rubrica 11, fie direct, fie prin trimitere la documentele justificative, informații necesare pentru ca utilizatorul sau instalatorul să determine navigabilitatea articolului sau articolelor în relație cu lucrările care sunt în curs de certificare. Dacă este cazul, se poate utiliza o foaie separată la care să se facă trimitere în Formularul EASA 1. Fiecare declarație trebuie să identifice clar cu care dintre articolele de la rubrica 6 are legătură. Dacă nu există nicio declarație, se face mențiunea «Niciuna».

În rubrica 12 se introduce justificarea pentru punerea în serviciu în condiții de date de proiectare neaprobate (de exemplu, certificat de tip în curs de emitere, numai pentru încercări, datele sunt în curs de aprobare).

Dacă datele se imprimă dintr-un formular electronic EASA 1, datele care nu corespund altor rubrici trebuie introduse în această rubrică.

Rubrica 13a

Marcați numai una dintre cele două casete de mai jos:

1.

Se marchează caseta «datele de proiectare aprobate și pot fi operate în siguranță» dacă articolul sau articolele au fost fabricate utilizând datele de proiectare aprobate și s-a constatat că pot fi exploatate în siguranță.

2.

Se marchează caseta «datele de proiectare neaprobate specificate la rubrica 12» dacă articolul sau articolele au fost fabricate utilizând date de proiectare neaprobate aplicabile. Se identifică datele în rubrica 12 (de exemplu, certificat de tip în curs de emitere, numai pentru încercări, datele sunt în curs de aprobare).

Nu este permisă utilizarea aceluiași certificat pentru articole diferite certificate ca fiind conforme cu «datele aprobate» și cu «date neaprobate».

Rubrica 13b Semnătura autorizată

Acest spațiu se completează cu semnătura persoanei autorizate. Numai persoanelor autorizate în mod specific în temeiul normelor și politicilor autorității competente li se permite să semneze în această rubrică. Pentru a facilita identificarea semnatarului, poate fi adăugat un număr unic care să identifice persoana autorizată.

Rubrica 13c Nr. aprobării/autorizării

Se introduce numărul/referința aprobării/autorizării. Numărul sau referința este emis(ă) de autoritatea competentă.

Rubrica 13d Nume

Se introduce numele persoanei care semnează în rubrica 13b, în mod lizibil.

Rubrica 13e Data

Se introduce data semnării rubricii 13b, care trebuie să fie în formatul zz = ziua exprimată prin 2 cifre, lll = primele trei litere ale lunii și aaaa = anul exprimat prin 4 cifre.

Rubricile 14a-14e

Cerințe generale pentru rubricile 14a-14e:

Nu se aplică pentru punerea în serviciu în scop de producție. Se acoperă cu o culoare întunecată sau se marchează în alt mod, pentru a împiedica utilizarea întâmplătoare sau neautorizată.

Responsabilitățile utilizatorului/instalatorului

Faceți următoarea declarație pe certificat pentru a înștiința utilizatorii finali că nu sunt scutiți de răspunderea ce le revine în ceea ce privește instalarea și utilizarea articolelor însoțite de formular:

«PREZENTUL CERTIFICAT NU DĂ DREPTUL AUTOMAT LA INSTALAREA REPERULUI/COMPONENTEI/ANSAMBLULUI.

ÎN CAZUL ÎN CARE CEL CE UTILIZEAZĂ/INSTALEAZĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE EMISE DE ALTĂ AUTORITATE DE NAVIGABILITATE DECÂT AUTORITATEA DE NAVIGABILITATE SPECIFICATĂ LA RUBRICA 1, ESTE ESENȚIAL CA ACESTA SĂ SE ASIGURE CĂ AUTORITATEA SA DE NAVIGABILITATE ACCEPTĂ REPERELE/COMPONENTELE/ANSAMBLELE ACCEPTATE DE AUTORITATEA DE NAVIGABILITATE SPECIFICATĂ LA RUBRICA 1. DECLARAȚIILE DE LA RUBRICILE 13A ȘI 14A NU CONSTITUIE CERTIFICAREA INSTALĂRII. ÎN TOATE CAZURILE, EVIDENȚELE ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE A AERONAVEI TREBUIE SĂ INCLUDĂ O CERTIFICARE A INSTALĂRII EMISĂ ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE DE CĂTRE CEL CE UTILIZEAZĂ/INSTALEAZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ZBORULUI.»”

44.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele II

Formularul EASA 15a – Certificat de revizuire a navigabilității

Image

45.

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele IV

Formularul EASA 24 – Certificat de navigabilitate restricționat

LOGO autoritatea competentă

CERTIFICAT DE NAVIGABILITATE RESTRICȚIONAT

 (1)

[Statul membru de înmatriculare]

[AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN STATUL MEMBRU]

 (1)

1.

Naționalitate și mărci de înmatriculare

2.

Producătorul și denumirea aeronavei de către producător

3.

Numărul de serie al aeronavei

4.

Categorii

5.

Prezentul certificat de navigabilitate este emis în temeiul (2) [Convenției privind aviația civilă internațională din 7 decembrie 1944] și al Regulamentului (CE) nr. 216/2008, articolul 5 alineatul (4) litera (b), pentru aeronava menționată anterior, care este considerată navigabilă atunci când este întreținută și exploatată în conformitate cu dispozițiile menționate mai sus și cu limitările de operare corespunzătoare.

În afară de acestea, se aplică următoarele restricții:

 (1)

 (2) [Aeronava poate fi utilizată în navigația internațională, în ciuda restricțiilor de mai sus].

 

Data emiterii:

 

Semnătura:

6.

Certificatul de navigabilitate restricționat este valabil numai dacă nu a fost revocat de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

La prezentul certificat se anexează un certificat de revizuire a navigabilității valabil.

Formular EASA 24 versiunea 2.

Prezentul certificat se păstrează la bord pe durata tuturor zborurilor

46.

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele V

Formularul EASA 25 – Certificat de navigabilitate

LOGO autoritatea competentă

CERTIFICAT DE NAVIGABILITATE

 (3)

[Statul membru de înmatriculare]

[AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN STATUL MEMBRU]

 (3)

1.

Naționalitate și mărci de înmatriculare

2.

Producătorul și denumirea aeronavei de către producător

3.

Numărul de serie al aeronavei

4.

Categorii

5.

Prezentul certificat de navigabilitate este emis în temeiul Convenției privind aviația civilă internațională din 7 decembrie 1944] și al Regulamentului (CE) nr. 216/2008, articolul 5 alineatul (2) litera (c), pentru aeronava menționată anterior, care este considerată navigabilă atunci când este întreținută și exploatată în conformitate cu dispozițiile menționate mai sus și cu limitările de operare corespunzătoare.

Condiții/Observații

 (3)

 

Data emiterii:

 

Semnătura:

6.

Prezentul certificat de navigabilitate este valabil numai dacă nu a fost revocat de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

La prezentul certificat se anexează un certificat de revizuire a navigabilității valabil.

Formular EASA 25 versiunea 2.

Prezentul certificat se păstrează la bord pe durata tuturor zborurilor

47.

Anexa VII se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele VII

Formularul EASA 52 – Declarație de conformitate a aeronavei

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A AERONAVEI

1.

Statul de fabricație

2.

[STAT MEMBRU] (4) Stat membru al Uniunii Europene (5)

3.

Referință declarație:

4.

Întreprindere

5.

Tipul de aeronavă

6.

Ref. certificat de tip:

7.

Numărul sau marca de înmatriculare a aeronavei

8.

Nr. identificare alocat de fabricant

9.

Detalii motor/elice (6)

10.

Modificări și/sau buletine de service (6)

11.

Directive de navigabilitate

12.

Concesii

13.

Scutiri, excepții sau derogări (6)

14.

Observații

15.

Certificat de navigabilitate

16.

Cerințe suplimentare

17.

Declarație de conformitate

Prin prezenta se certifică faptul că aeronava menționată este pe deplin conformă proiectului de tip și cu informațiile din casetele 9, 10, 11, 12 și 13.

Aeronava se află în poate fi exploatată în siguranță.

Aeronava a fost încercată în zbor, cu rezultate satisfăcătoare.

18.

Semnătura

19.

Nume

20.

Data (z/l/a)

21.

Referință aprobare întreprindere de producție

Formular EASA 52 versiunea 2.

Instrucțiuni de folosire a Formularului EASA 52 – Declarația de conformitate a aeronavei

1.   SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

1.1.

Utilizarea declarației de conformitate a aeronavei, emisă de un fabricant care își desfășoară activitatea de producție în temeiul părții 21 secțiunea A capitolul F este descrisă la 21A.130, împreună cu mijloacele de conformare corespunzătoare acceptabile.

1.2.

Scopul declarației de conformitate a aeronavei (Formularul EASA 52), emisă în temeiul părții 21 secțiunea A capitolul G este de a permite deținătorului unei autorizații corespunzătoare de întreprindere de producție să își exercite dreptul de a obține un certificat de navigabilitate individual de la autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare.

2.   GENERALITĂȚI

2.1.

Declarația de conformitate trebuie să respecte formatul anexat, inclusiv numărul rubricilor și localizarea fiecărei rubrici. Dimensiunea rubricilor poate fi modificată pentru a se adapta fiecărui caz particular, dar nu într-o măsură care ar face de nerecunoscut declarația de conformitate. Dacă aveți dubii, consultați autoritatea competentă.

2.2.

Declarația de conformitate poate să fie pretipărită sau generată de calculator, dar, în orice caz, imprimarea liniilor și a caracterelor trebuie să fie clară și lizibilă. Utilizarea formulelor pretipărite este autorizată în conformitate cu modelul anexat, dar nu se permite nici un alt tip de declarație de certificare.

2.3.

Informațiile pot fi completate la mașina de scris, imprimate la imprimanta unui calculator sau scrise de mână cu majuscule, astfel încât să poată fi citite cu ușurință. Se acceptă informațiile formulate în limba engleză și, dacă este cazul, în una sau mai multe limbi oficiale ale statului membru emitent.

2.4.

O copie a declarației și toate anexele la care se face trimitere sunt păstrate de întreprinderea de producție autorizată.

3.   COMPLETAREA DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE DE CĂTRE EMITENT

3.1.

Toate rubricile trebuie să fie completate pentru ca documentul să fie considerat valabil.

3.2.

Declarațiile de conformitate nu se emite autorității competente din statul membru de înmatriculare decât cu condiția ca proiectul aeronavei și produsele instalate pe aceasta să fie aprobate.

3.3.

Informațiile care trebuie completate la rubricile 9, 10, 11, 12, 13 și 14 pot fi prezentate printr-o trimitere la documente separate identificate, păstrate la dosar de către întreprinderea de producție, dacă autoritatea competentă nu convine altfel.

3.4.

Scopul declarației de conformitate nu este de a include echipamentele a căror instalare ar putea fi necesară pentru a respecta regulile operaționale aplicabile. Cu toate acestea, unele dintre aceste articole individuale pot fi incluse în rubrica 10 sau în proiectul de tip aprobat. Prin urmare, operatorilor li se reamintește că le revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu regulile operaționale aplicabile pentru propria lor activitate de exploatare.

Rubrica 1

Introduceți numele statului membru de fabricație.

Rubrica 2

Autoritatea competentă sub a cărei autoritate a fost emisă declarația de conformitate.

Rubrica 3

În această rubrică trebuie pretipărit un număr de serie unic pentru controlul declarației și pentru asigurarea trasabilității. Constituie o excepție cazul în care documentul este generat de calculator, iar acesta este programat să producă și să imprime un număr unic; prin urmare, în acest caz, pretipărirea nu este necesară.

Rubrica 4

Denumirea completă și adresa întreprinderii care emite declarația. Această rubrică poate fi pretipărită. Se permite înscrierea logourilor etc., în cazul în care încap în această rubrică.

Rubrica 5

Tipul aeronavei, în reprezentare completă, astfel cum este definit în certificatul de tip și în fișa de date aferentă.

Rubrica 6

Numerele de referință și numărul versiunii certificatului de tip pentru aeronava respectivă.

Rubrica 7

Dacă aeronava este înmatriculată, se înscrie marca de înmatriculare. Dacă aeronava nu este înmatriculată, se înscrie o marcă acceptată de autoritatea competentă a statului membru și, dacă este cazul, de autoritatea competentă a unei țări terțe.

Rubrica 8

Numărul de identificare atribuit de fabricant în scopul realizării controlului, trasabilității și asistenței pentru produs. Acesta se mai numește numărul de serie al fabricantului sau numărul constructorului.

Rubrica 9

Tipul sau tipurile motorului și elicei, în reprezentare completă, astfel cum sunt definite în certificatul de tip și în fișa de date aferentă. De asemenea, trebuie să figureze numărul de identificare și localizarea fabricantului.

Rubrica 10

Modificări aprobate ale proiectului în ceea ce privește definiția aeronavei.

Rubrica 11

O listă a tuturor directivelor de navigabilitate aplicabile (sau echivalentul) și o declarație de conformitate, împreună cu o descriere a metodei de conformare în cazul aeronavei individuale vizate, inclusiv produsele și reperele, dispozitivele și echipamentele instalate. Trebuie precizat orice termen viitor pentru conformarea cu cerințele aplicabile.

Rubrica 12

Devieri neintenționate și aprobate de la proiectul de tip aprobat, denumite și concesii, divergențe sau neconformități.

Rubrica 13

În această rubrică se înscriu numai scutirile, excepțiile și derogările admise.

Rubrica 14

Observații. Orice declarații, informații, date specifice sau limitări care pot afecta navigabilitatea aeronavei. Dacă nu există asemenea declarații, informații, date specifice sau limitări, se înscrie mențiunea „NICIUNA”.

Rubrica 15

Se înscrie „certificat de navigabilitate”, „certificat de navigabilitate restricționat” sau certificatul de navigabilitate solicitat.

Rubrica 16

În această rubrică se înscriu cerințele suplimentare, cum ar fi cele notificate de țara importatoare.

Rubrica 17

Valabilitatea declarației de conformitate depinde de completarea în întregime a tuturor rubricilor formularului. Deținătorul aprobării întreprinderii de producție trebuie să țină la dosar o copie a raportului de încercare în zbor, împreună cu documentele care evidențiază defectele înregistrate și detaliile acțiunilor de remediere. Raportul trebuie semnat ca satisfăcător de către personalul de certificare corespunzător și de un membru al echipajului de zbor, cum ar fi pilotul de încercare sau inginerul zborului de încercare. Încercările în zbor efectuate sunt cele definite în cadrul sistemului de control al calității, astfel cum este stabilit la punctul 21A.139, în special la 21A.139 litera (b) punctul 1 subpunctul (vi), pentru a se asigura că aeronava este conformă datelor de proiectare aplicabile și poate fi exploatată în siguranță.

Deținătorul aprobării de întreprindere de producție trebuie să păstreze la dosar lista articolelor furnizate sau puse la dispoziție pentru a întruni cerințele de exploatare în siguranță ale declarației.

Rubrica 18

Declarația de conformitate poate fi semnată de persoana autorizată în acest sens de către deținătorul autorizației de producție, conform punctului 21A.145 litera (d). Nu se utilizează parafe.

Rubrica 19

Se înscrie numele persoanei care semnează certificatul, dactilografiat sau imprimat în manieră lizibilă.

Rubrica 20

Trebuie precizată data semnării declarației de conformitate.

Rubrica 21

Trebuie precizată referința aprobării de către autoritatea competentă.

48.

Anexa IX se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele IX

Certificat de aprobare a întreprinderii de producție la care se face trimitere în capitolul G din anexă (partea 21) – Formularul EASA 55

Image

Image

49.

Anexa X se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele X

Scrisoare de aprobare – Formularul EASA 65 – menționat în capitolul F din anexă (partea 21)

Image


(1)  A se completa pentru uzul statului de înmatriculare.

(2)  Se șterge dacă nu se aplică.”;

(3)  A se completa pentru uzul statului de înmatriculare.”;

(4)  Sau EASA dacă EASA este autoritatea competentă.

(5)  Se șterge în cazul EASA sau al unei țări nemembre a UE.

(6)  Se șterge dacă nu se aplică.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/36


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2009

privind poziția care urmează a fi adoptată de Comunitatea Europeană referitor la renegocierea acordului monetar cu Cetatea Vaticanului

(2009/895/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 111 alineatul (3),

având în vedere recomandarea Comisiei,

după consultarea Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

De la data introducerii monedei euro, Comunitatea deține competența în materie de chestiuni monetare și de curs de schimb.

(2)

Consiliul urmează să stabilească aranjamentele pentru negocierea și încheierea acordurilor privind chestiunile monetare și de regim valutar.

(3)

La data de 29 decembrie 2000, Republica Italiană a încheiat, în numele Comunității, un acord monetar cu Cetatea Vaticanului.

(4)

În concluziile sale din 10 februarie 2009, Consiliul a invitat Comisia să revizuiască funcționarea aranjamentelor monetare existente și să ia în considerare posibile creșteri ale plafoanelor la emisiunile de monedă.

(5)

Comisia a concluzionat în Comunicarea privind funcționarea acordurilor monetare cu Monaco, San Marino și Vatican că acordul monetar cu Cetatea Vaticanului, în forma actuală, trebuie modificat în vederea asigurării unei abordări mai coerente a relațiilor dintre Comunitate și țările care au semnat un acord monetar.

(6)

Prin urmare, acordul monetar cu Cetatea Vaticanului trebuie renegociat cât de curând posibil pentru ca noul regim să intre în vigoare la 1 ianuarie 2010, împreună cu noile reguli privind modalitățile de introducere a monedelor euro, stabilite prin Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind normele comune pentru fața națională și emisiunile de monedă euro pentru circulație (1), aprobată de Consiliu în concluziile sale din 10 februarie 2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Republica Italiană informează Cetatea Vaticanului în privința necesității modificării acordului monetar existent între Republica Italiană, în numele Comunității Europene, și Cetatea Vaticanului (denumit în continuare „acordul”), în cel mai scurt timp, și își exprimă disponibilitatea pentru renegocierea prevederilor pertinente ale acordului.

Articolul 2

Comunitatea vizează realizarea următoarelor modificări în renegocierea acordului cu Cetatea Vaticanului:

(a)

Acordul se încheie între Comunitate și Cetatea Vaticanului. Textul acordului va fi un text codificat al acordului actual, cu includerea modificărilor.

(b)

Cetatea Vaticanului se angajează să adopte toate măsurile corespunzătoare, prin transpunere directă sau prin acțiuni echivalente, pentru aplicarea întregii legislații comunitare în materie de prevenire a spălării de bani, a fraudei și a falsificării de monedă ori de alte mijloace de plată în afara numerarului. Cetatea Vaticanului se angajază de asemenea să adopte toată legislația comunitară relevantă din domeniile bancar și financiar dacă și atunci când este creat un sector bancar în Cetatea Vaticanului.

(c)

Metoda de determinare a plafonului de monedă euro emisă în Cetatea Vaticanului trebuie revizuită. Noul plafon se va calcula prin utilizarea unei metode care să combine o parte fixă menită să evite speculația numismatică excesivă a monedelor din Cetatea Vaticanului prin satisfacerea cererii de pe piața colecționarilor de monedă și o parte variabilă, calculată ca media emisiunilor de monedă per capita în Republica Italiană în anul n-1, înmulțită cu numărul de locuitori din Cetatea Vaticanului. Fără a aduce atingere emisiunilor de monede pentru colecționari, acordul stabilește proporția minimă de monede euro din Vatican care urmează a fi introduse la valoarea nominală la 51 %.

(d)

Se va institui un comitet mixt în scopul monitorizării progreselor realizate în implementarea acordului. Comitetul mixt va fi compus din reprezentanți ai Cetății Vaticanului, ai Republicii Italiene, ai Comisiei și ai BCE. Acesta va avea posibilitatea de a revizui anual cota fixă pentru a se lua în considerare inflația și evoluția pieței colecționarilor. Comitetul mixt verifică din cinci în cinci ani caracterul adecvat al proporției minime de monede care urmează a fi introduse la valoarea nominală și poate decide să o majoreze. Comitetul mixt adoptă decizii în unanimitate. Comitetul mixt își adoptă regulamentul de procedură.

(e)

Monedele euro din Cetatea Vaticanului vor fi bătute de Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Institutul Poligrafic și Monetăria de Stat). Cu toate acestea, Cetatea Vaticanului are posibilitatea de a alege un alt contractor din rândul monetăriilor din Uniunea Europeană care bat monede euro, cu acordul comitetului mixt. Volumul monedelor emise de Cetatea Vaticanului va fi adăugat la volumul de monede emise de Republica Italiană, pentru ca BCE să aprobe volumul total al emisiunii.

(f)

Curtea de Justiție a Comunităților Europene este aleasă ca organism de soluționare a litigiilor care pot fi generate de aplicarea acordului.

În cazul în care Comunitatea ori Cetatea Vaticanului este de părere că cealaltă parte nu și-a îndeplinit o obligație care îi revine în temeiul acordului monetar, poate să sesizeze Curtea de Justiție în acest sens. Hotărârea Curții de Justiție are caracter obligatoriu asupra părților, care vor lua toate măsurile necesare pentru a se conforma acestei hotărâri într-un termen care urmează a fi stabilit de Curtea de Justiție în respectiva hotărâre. În cazul în care Comunitatea ori Vaticanul nu iau măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii în termenul stabilit, cealaltă parte poate rezilia de îndată acordul.

Articolul 3

Negocierile cu Cetatea Vaticanului se poartă între Republica Italiană și Comisie în numele Comunității. Republica Italiană și Comisia sunt împuternicite să parafeze acordul în numele Comunității. BCE este asociată pe deplin la negocieri și acordul acesteia este necesar cu privire la aspectele din domeniul său de competență. Republica Italiană și Comisia prezintă proiectul de acord Comitetului economic și financiar (CEF) în vederea emiterii unui aviz.

Articolul 4

La parafarea acordului, Comisia este împuternicită să încheie acordul în numele Comunității, cu excepția cazului în care CEF sau BCE este de părere că acordul ar trebui transmis Consiliului.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene, Comisiei și BCE.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BJÖRKLUND


(1)  JO L 9, 14.1.2009, p. 52.


8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/38


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(2009/896/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul (2) litera (b) subpunctul (i), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității, la 28 mai 2009 și a fost aplicat cu titlu provizoriu de la data respectivă, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2009/478/CE a Consiliului (2).

(3)

Acordul ar trebui aprobat.

(4)

Prin acord se instituie un comitet mixt de gestionare a acordului, care ar trebui să-și adopte regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității privind adoptarea respectivului regulament de procedură.

(5)

În conformitate cu articolele 1și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, respectivele state membre nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, nu li se aplică și nu prevede obligații pentru acestea,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (3) se aprobă, prin prezenta decizie, în numele Comunității.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din acord (4).

Articolul 3

Comunitatea este reprezentată de către Comisie, care este asistată de experți ai statelor membre, în cadrul Comitetului mixt de experți instituit prin articolul 6 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de Consiliu, Comisia stabilește poziția Comunității în cadrul Comitetului mixt de experți în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestuia, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  Avizul din 20 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 169, 30.6.2009, p. 1.

(3)  Textul acordului se găsește în JO L 169, 30.6.2009, p. 3.

(4)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/39


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(2009/897/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul (2) litera (b) subpunctul (i), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității, la 28 mai 2009 și a fost aplicat cu titlu provizoriu de la data respectivă, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2009/481/CE (2) a Consiliului.

(3)

Acordul ar trebui aprobat.

(4)

Prin acord se instituie un comitet mixt de gestionare a acordului, care ar trebui să-și adopte regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității privind adoptarea respectivului regulament de procedură.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, respectivele state membre nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, nu li se aplică și nu prevede obligații pentru acestea,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (3) se aprobă, prin prezenta decizie, în numele Comunității.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din acord (4).

Articolul 3

Comunitatea este reprezentată de către Comisie, care este asistată de experți ai statelor membre, în cadrul comitetului mixt de experți instituit prin articolul 6 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de Consiliu, Comisia stabilește poziția Comunității în cadrul comitetului mixt de experți în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestuia, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  Avizul din 20 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 169, 30.6.2009, p. 24.

(3)  Textul acordului se găsește în JO L 169, 30.6.2009, p. 3.

(4)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/40


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Barbados privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(2009/898/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul (2) litera (b) subpunctul (i), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Barbados privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității, la 28 mai 2009 și a fost aplicat cu titlu provizoriu de la data respectivă, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2009/479/CE a Consiliului (2).

(3)

Acordul ar trebui aprobat.

(4)

Prin acord se instituie un comitet mixt de gestionare a acordului, care ar trebui să-și adopte regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității privind adoptarea respectivului regulament de procedură.

(5)

În conformitate cu articolele 1 ș 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, respectivele state membre nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, nu li se aplică și nu prevede obligații pentru acestea,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană și Republica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (3) se aprobă, prin prezenta decizie, în numele Comunității.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din acord (4).

Articolul 3

Comunitatea este reprezentată de către Comisie, care este asistată de experți ai statelor membre, în cadrul Comitetului mixt de experți instituit prin articolul 6 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de Consiliu, Comisia stabilește poziția Comunității în cadrul Comitetului mixt de experți în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestuia, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  Avizul din 20 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 169, 30.6.2009, p. 9.

(3)  Textul acordului se găsește în JO L 169, 30.6.2009, p. 10.

(4)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/41


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(2009/899/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul (2) litera (b) subpunctul (i), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității, la 28 mai 2009, și a fost aplicat cu titlu provizoriu de la data respectivă, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2009/480/CE a Consiliului (2).

(3)

Acordul ar trebui aprobat.

(4)

Prin acord se instituie un comitet mixt de gestionare a acordului, care ar trebui să-și adopte regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității privind adoptarea respectivului regulament de procedură.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, respectivele state membre nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, nu li se aplică și nu prevede obligații pentru acestea,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (3) se aprobă, prin prezenta decizie, în numele Comunității. Textul acordului este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din acord (4).

Articolul 3

Comunitatea este reprezentată de către Comisie, care este asistată de experți ai statelor membre, în cadrul Comitetului mixt de experți instituit prin articolul 6 din acord.

Articolul 4

După consultarea cu un comitet special desemnat de Consiliu, Comisia stabilește poziția Comunității în cadrul Comitetului mixt de experți în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestuia, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  Avizul din 20 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 169, 30.6.2009, p. 16.

(3)  Textul acordului se găsește în JO L 169, 30.6.2009, p. 17.

(4)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/42


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de la obligația de a deține viză de scurtă ședere

(2009/900/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul (2) litera (b) subpunctul (i), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Republica Seychelles privind exonerarea de la obligația de a deține viză de scurtă ședere (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității, la 28 mai 2009 și a fost aplicat cu titlu provizoriu de la data respectivă, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2009/482/CE a Consiliului (2).

(3)

Acordul ar trebui aprobat.

(4)

Prin acord se instituie un comitet mixt de gestionare a acordului, care ar trebui să-și adopte regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității privind adoptarea respectivului regulament de procedură.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, respectivele state membre nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, aceasta nu li se aplică și nu prevede obligații pentru acestea,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de la obligația de a deține viză de scurtă ședere (3) se aprobă ,prin prezenta decizie, în numele Comunității.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din acord (4).

Articolul 3

Comunitatea este reprezentată de către Comisie, care este asistată de experți ai statelor membre, în cadrul Comitetului mixt de experți instituit prin articolul 6 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de Consiliu, Comisia stabilește poziția Comunității în cadrul Comitetului mixt de experți în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestuia, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  Avizul din 20 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 169, 30.6.2009, p. 30.

(3)  Textul acordului se găsește în JO L 169, 30.6.2009, p. 31.

(4)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/43


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(2009/901/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul (2) litera (b) subpunctul (i), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității, la 28 mai 2009, și a fost aplicat cu titlu provizoriu de la data respectivă, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2009/483/CE a Consiliului (2).

(3)

Acordul ar trebui aprobat.

(4)

Prin acord se instituie un comitet mixt de gestionare a acordului, care ar trebui să-și adopte regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității privind adoptarea respectivului regulament de procedură.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, nu li se aplică și nu prevede obligații pentru acestea,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (3) se aprobă, prin prezenta decizie, în numele Comunității.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din acord (4).

Articolul 3

Comunitatea este reprezentată de către Comisie, care este asistată de experți ai statelor membre, în cadrul comitetului mixt de experți instituit prin articolul 6 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de Consiliu, Comisia stabilește poziția Comunității în cadrul comitetului mixt de experți în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestuia, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  Avizul din 20 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 169, 30.6.2009, p. 37.

(3)  Textul acordului se găsește în JO L 169, 30.6.2009, p. 38.

(4)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/44


DECIZIA 2009/902/JAI A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

de instituire a unei rețele europene de prevenire a criminalității (EUCPN) și de abrogare a Deciziei 2001/427/JAI

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1), articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Ungare, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (1),

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Consiliul European de la Tampere din 15-16 octombrie 1999 a concluzionat că este necesar să se dezvolte măsurile de prevenire a criminalității, să se facă schimb de cele mai bune practici și să se consolideze rețeaua autorităților naționale competente în materie de prevenire a criminalității, precum și cooperarea între organismele naționale specializate în domeniu, precizând că prioritățile pentru o astfel de cooperare ar putea fi în principal delincvența juvenilă, criminalitatea urbană și cea legată de droguri. În acest sens, s-a solicitat un studiu cu privire la posibilitatea elaborării unui program finanțat de către Comunitate.

(2)

În conformitate cu Recomandarea nr. 6 din strategia Uniunii Europene pentru începutul noului mileniu privind prevenirea și controlul criminalității organizate (2), Consiliul trebuie să poată conta pe asistența unor experți cu calificare corespunzătoare în domeniul criminalității organizate, cum ar fi punctele de convergență naționale, sau pe constituirea unei rețele de experți aparținând organizațiilor naționale de prevenire a criminalității.

(3)

Decizia 2001/427/JAI a Consiliului a instituit Rețeaua europeană de prevenire a criminalității (3).

(4)

O evaluare externă a rețelei europene de prevenire a criminalității, desfășurată în anii 2008-2009, a identificat oportunități în vederea consolidării rețelei, care au fost acceptate de către consiliul de administrație al EUCPN și care impun abrogarea Deciziei 2001/427/JAI și înlocuirea ei cu o nouă decizie a Consiliului privind rețeaua.

(5)

Evaluarea a identificat necesitatea unei implicări mai mari în activitățile rețelei din partea reprezentanților naționali.

(6)

În vederea consolidării rețelei, sunt necesare o serie de modificări, care includ modificarea dispozițiilor referitoare la punctele de contact, secretariat, structura consiliului de administrație și rolul acestuia, inclusiv desemnarea președintelui.

(7)

Modificările în componența rețelei ar trebui să fie eficiente și rentabile, bazându-se pe experiențele anterioare ale statelor membre în ceea ce privește finanțarea și desfășurarea sarcinilor de secretariat și de altă natură ale rețelei. Consiliul de administrație ar trebui să își intensifice eforturile în ceea ce privește cooperarea în vederea analizării și a exploatării la potențial maxim a posibilităților de finanțare prin intermediul bugetului general al Uniunii Europene. Aceasta s-ar putea realiza fie pe baza parteneriatelor-cadru, fie prin includerea rețelei pe lista organismelor în situație de monopol recunoscute din programul de finanțare relevant.

(8)

În ceea ce privește celelalte dispoziții, acestea ar trebui să fie întemeiate pe Decizia 2001/427/JAI,

DECIDE:

Articolul 1

Instituire

Se instituie o rețea europeană de prevenire a criminalității, denumită în continuare „rețeaua”. Aceasta este considerată ca succesoare a Rețelei europene de prevenire a criminalității, instituită prin Decizia 2001/427/JAI.

Articolul 2

Obiectiv

(1)   Rețeaua contribuie la dezvoltarea diferitelor aspecte ale prevenirii criminalității la nivelul Uniunii, cu luarea în considerare a strategiei Uniunii Europene de prevenire a criminalității, și sprijină activitățile de prevenire a criminalității la nivel național și local.

(2)   Prevenirea criminalității se referă la toate măsurile, atât cantitative, cât și calitative, care vizează reducerea sau care contribuie la reducerea criminalității și a sentimentului de nesiguranță al cetățenilor fie direct, prin descurajarea activităților criminale, fie prin intermediul politicilor și acțiunilor destinate să reducă factorii criminogeni, precum și cauzele criminalității. Aceasta conjugă acțiunile întreprinse de guverne, autoritățile competente, autoritățile judiciare din sectorul penal, autoritățile locale și asociațiile de specialitate pe care le-au creat în Europa, sectorul privat, organizațiile benevole, cercetătorii și publicul, cu sprijinul mijloacelor de comunicare.

Articolul 3

Structură și componență

(1)   Rețeaua se compune dintr-un consiliu de administrație și un secretariat, precum și punctele de contact care pot fi desemnate de fiecare stat membru.

(2)   Consiliul de administrație este constituit din reprezentanți naționali, un președinte și un comitet executiv.

(3)   Fiecare stat membru desemnează un reprezentant național și poate desemna un supleant.

(4)   Președintele este desemnat din rândul reprezentanților naționali.

(5)   Comitetul executiv este condus de președinte și este compus din maxim șase membri suplimentari din consiliul de administrație și un reprezentant desemnat de Comisie.

Articolul 4

Atribuțiile rețelei

În special, rețeaua:

(a)

facilitează cooperarea, contactele și schimbul de informații și de experiență între actorii din domeniul prevenirii criminalității;

(b)

culege, evaluează și comunică informații evaluate, inclusiv bune practici, despre activitățile existente de prevenire a criminalității;

(c)

organizează conferințe, și în special o conferință anuală privind cele mai bune practici, și alte activități, inclusiv premiul european anual pentru prevenirea criminalității, menite să realizeze obiectivele rețelei și să difuzeze pe scară largă rezultatele acesteia;

(d)

pune expertiza sa la dispoziția Consiliului și a Comisiei, conform cerințelor;

(e)

raportează Consiliului în fiecare an cu privire la activitățile proprii, prin intermediul consiliului de administrație și al grupurilor de lucru competente. Consiliul este invitat să aprobe respectivul raport și să îl înainteze Parlamentului European;

(f)

elaborează și pune în aplicare un program de lucru bazat pe o strategie clar definită care ia în considerare identificarea amenințărilor relevante în materie de criminalitate și răspunsul la acestea.

Articolul 5

Schimbul de informații

În îndeplinirea atribuțiilor sale, rețeaua:

(a)

favorizează o abordare pluridisciplinară;

(b)

menține un contact strâns, prin intermediul reprezentanților naționali și al punctelor de contact, cu organismele de prevenire a criminalității, autoritățile locale, partenerii locali și societatea civilă, precum și cu institutele de cercetare și organizațiile neguvernamentale din statele membre;

(c)

creează și gestionează o pagină proprie de internet care conține rapoartele sale periodice și orice alte informații utile, în special un compendiu al celor mai bune practici;

(d)

se străduiește să folosească și să promoveze rezultatele proiectelor privind prevenirea criminalității care sunt finanțate în cadrul programelor Uniunii.

Articolul 6

Responsabilități

(1)   Comitetul executiv furnizează sprijin președintelui în vederea asigurării, printre altele:

(a)

a elaborării strategiei rețelei pentru aprobarea acesteia de către consiliul de administrație;

(b)

a funcționării eficiente a consiliului de administrație, și

(c)

a elaborării și a executării programului de activitate.

(2)   Sarcinile consiliului de administrație includ:

(a)

să asigure buna funcționare a rețelei în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv să decidă cu privire la organizarea practică a funcțiilor de secretariat;

(b)

să elaboreze și să adopte un regulament financiar;

(c)

să aprobe strategia rețelei, care să contribuie la dezvoltarea prevenirii criminalității la nivelul Uniunii;

(d)

să adopte și să asigure executarea programului de lucru al rețelei;

(e)

să adopte un raport anual privind activitățile rețelei.

(3)   Consiliul de administrație adoptă, cu unanimitate, regulamentul său de procedură, care conține, printre altele, dispozițiile cu privire la desemnarea și durata mandatului președintelui și a membrilor comitetului executiv, procedurile decizionale ale consiliului de administrație, regimul lingvistic, atribuțiile, organizarea și resursele secretariatului, precum și procedurile administrative pentru cooperarea cu alte entități, menționate la articolul 8.

(4)   Secretariatul sprijină consiliul de administrație. Secretariatul funcționează în regim permanent, în beneficiul deplin al rețelei, respectând totodată confidențialitatea necesară. Secretariatul are următoarele atribuții:

(a)

să ofere sprijin de ordin administrativ și general în cadrul pregătirii de reuniuni, seminarii și conferințe; să elaboreze raportul anual și programul de lucru, să sprijine punerea în aplicare a programului de lucru și să ofere un punct de convergență pentru comunicarea cu membrii rețelei;

(b)

să furnizeze o funcție de analiză și de suport pentru a identifica activitatea de cercetare în curs în domeniul prevenirii criminalității și informații conexe care s-ar putea dovedi utile pentru rețea;

(c)

să preia responsabilitatea generală în ceea ce privește găzduirea, dezvoltarea și gestionarea paginii de internet a rețelei.

(5)   Fiecare reprezentant național promovează activitățile rețelei la nivel național și local și facilitează furnizarea, actualizarea și schimbul de materiale referitoare la prevenirea criminalității între statul membru al acestuia și rețea.

(6)   Punctele de contact sprijină reprezentanții naționali în ceea ce privește schimbul de informații și de expertiză naționale în materie de prevenire a criminalității în cadrul rețelei.

(7)   Secretariatul raportează președintelui și comitetului executiv, care evaluează îndeplinirea atribuțiilor acestuia.

(8)   Statele membre răspund de finanțarea rețelei și a activităților acesteia. Prin intermediul consiliului de administrație, statele membre cooperează în vederea asigurării unei finanțări eficiente din punctul de vedere al costurilor a rețelei și a activităților acesteia.

(9)   Alineatul (8) nu aduce atingere posibilităților de a solicita și de a obține sprijin financiar de la bugetul general al Uniunii Europene.

Articolul 7

Reuniunile consiliului de administrație

Consiliul de administrație se reunește cel puțin semestrial la invitația președintelui.

Articolul 8

Cooperarea cu alte entități

Rețeaua poate coopera cu alte entități având competențe în domeniul prevenirii criminalității, atunci când acest lucru prezintă relevanță pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Articolul 9

Evaluare

Comisia prezintă Consiliului un raport de evaluare privind activitățile rețelei, axându-se în special pe eficiența activității rețelei și a secretariatului acesteia, luând în considerare în mod corespunzător interacțiunea dintre rețea și alte părți interesate relevante, până la data de 30 noiembrie 2012. În temeiul rezultatelor acestei evaluări, se efectuează o evaluare în scopul identificării eventualelor oportunități care s-ar putea materializa de exemplu prin transferarea secretariatului către o agenție existentă.

Articolul 10

Abrogare

Decizia 2001/427/JAI se abrogă.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ASK


(1)  JO C 222, 15.9.2009, p. 2.

(2)  JO C 124, 3.5.2000, p. 1.

(3)  JO L 153, 8.6.2001, p. 1.


V Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/47


REGULAMENTUL (UE) NR. 1195/2009 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 decembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2009.

Pentru Comisie, în numele Președintelui,

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/49


REGULAMENTUL (UE) NR. 1196/2009 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2009

de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO, diviziunea 3M, de către navele care arborează pavilionul tuturor statelor membre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3), în special pentru anumite stocuri de pește din zonele NAFO, stabilește cotele pentru 2009.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de către navele comunitare și de către navele altor părți contractante au epuizat TAC (captura totală admisibilă) alocată pentru anul 2009.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc, în conformitate cu nota de subsol 1 din regulamentul menționat anterior, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării peștelui din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

TAC alocată pentru 2009 părților contractante NAFO menționate în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în anexa respectivă se consideră epuizată.

Articolul 2

Interdicții

Se interzice pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuat de nave care arborează pavilionul statelor membre menționate în anexa respectivă sau care sunt înmatriculate în aceste state membre. Se interzic, de asemenea, păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul menționat, capturat de navele respective.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2009.

Pentru Comisie

În numele președintelui

Fokion FOTIADIS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22, 26.1.2009, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

02/09/NA

Stat membru

Toate statele membre

Stoc

RED/N3M.

Specie

Sebastă (Sebastes spp.)

Zonă

Zona de reglementare NAFO, diviziunea 3M

Dată

23.11.2009


ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/51


DECIZIA CONSILIULUI,

adoptată de comun acord cu președintele ales al Comisiei,

din 4 decembrie 2009

de adoptare a listei celorlalte personalități pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei

(2009/903/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 17 alineatul (3), alineatul (4) și alineatul (7) paragraful al doilea,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

întrucât:

(1)

Ca o consecință a circumstanțelor legate de procesul de ratificare a Tratatului de la Lisabona, Comisia numită la 22 noiembrie 2004 a rămas în funcție și după 31 octombrie 2009, așteptându-se finalizarea procesului de numire a noii Comisii, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona.

(2)

O nouă Comisie, alcătuită din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, trebuie numită până la 31 octombrie 2014.

(3)

Consiliul European l-a desemnat pe d-l José Manuel DURÃO BARROSO ca personalitate propusă Parlamentului European în calitate de președinte al Comisiei, iar Parlamentul European a ales candidatul desemnat astfel.

(4)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European, cu acordul președintelui Comisiei, numește Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

(5)

Consiliul trebuie să adopte, de comun acord cu președintele ales al Comisiei, lista celorlalte personalități pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei până la 31 octombrie 2014.

(6)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (7) paragraful al treilea din Tratatul privind Uniunea Europeană, președintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ceilalți membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului European,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

De comun acord cu d-l José Manuel DURÃO BARROSO, președintele ales al Comisiei, Consiliul propune următoarele personalități pentru a fi numite membri ai Comisiei până la 31 octombrie 2014:

 

Domnul Joaquín ALMUNIA AMANN

 

Domnul László ANDOR

 

Domnul Michel BARNIER

 

Domnul Dacian CIOLOȘ

 

Domnul John DALLI

 

Doamna Maria DAMANAKI

 

Domnul Karel DE GUCHT

 

Domnul Štefan FÜLE

 

Doamna Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Domnul Johannes HAHN

 

Doamna Connie HEDEGAARD

 

Doamna Rumiana JELEVA

 

Domnul Siim KALLAS

 

Doamna Neelie KROES

 

Domnul Janusz LEWANDOWSKI

 

Doamna Cecilia MALMSTRÖM

 

Domnul Günther H. OETTINGER

 

Domnul Andris PIEBALGS

 

Domnul Janez POTOČNIK

 

Doamna Viviane REDING

 

Domnul Olli REHN

 

Domnul Maroš ŠEFČOVIČ

 

Domnul Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Domnul Antonio TAJANI

 

Doamna Androulla VASSILIOU

Articolul 2

Prezenta decizie se transmite Parlamentului European.

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

E. BJÖRLING