ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.303.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 303

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
18 noiembrie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1100/2009 al Consiliului din 17 noiembrie 2009 de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Deciziei 2008/475/CE

31

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1101/2009 al Comisiei din 17 noiembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

37

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1102/2009 al Comisiei din 16 noiembrie 2009 de modificare pentru a 116-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

39

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1103/2009 al Comisiei din 17 noiembrie 2009 de interzicere a pescuitului de hering în apele comunitare și internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

60

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1104/2009 al Comisiei din 17 noiembrie 2009 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

62

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/840/PESC a Consiliului din 17 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului

64

 

*

Acțiunea comună 2009/841/PESC a Consiliului din 17 noiembrie 2009 de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2008/112/PESC privind misiunea Uniunii Europene în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica Guineea-Bissau (EU SSR GUINEEA-BISSAU)

70

 

*

Acțiunea comună 2009/842/PESC a Consiliului din 17 noiembrie 2009 de modificare a Acțiunii comune 2007/369/PESC privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

71

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

18.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1099/2009 AL CONSILIULUI

din 24 septembrie 2009

privind protecția animalelor în momentul uciderii

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1)

Directiva 93/119/CE a Consiliului din 22 decembrie 1993 privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii (3) stabilește reguli minime comune la nivel comunitar pentru protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii. De la adoptarea sa, directiva menționată nu a suferit nicio modificare importantă.

(2)

Uciderea animalelor le poate cauza durere, chin, frică sau alte forme de suferință chiar și în cazul aplicării celor mai bune condiții tehnice disponibile. Anumite operații aferente uciderii pot cauza efecte negative, orice tehnică de asomare prezentând unele dezavantaje. Operatorii economici sau orice altă persoană implicată în uciderea animalelor ar trebui să ia măsurile necesare pentru a evita durerea și pentru a reduce la minimum chinul și suferința animalelor în cursul procesului de sacrificare sau ucidere, ținând cont de cele mai bune practici din domeniu și de metodele permise de prezentul regulament. Prin urmare, durerea, chinul sau suferința ar trebui să fie considerate ca evitabile, atunci când operatorii economici sau orice altă persoană implicată în uciderea animalelor nu respectă una dintre cerințele prezentului regulament sau utilizează practici permise fără să recurgă însă la cele mai moderne dintre acestea, provocându-le astfel animalelor, prin neglijență sau intenționat, durere, chin sau suferință.

(3)

Protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii este reglementată de dreptul comunitar începând cu 1974 și a fost consolidată în mod substanțial prin Directiva 93/119/CE. Cu toate acestea, s-au constatat discrepanțe mari între statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei respective; au fost, de asemenea, identificate preocupări și diferențe importante în materie de bunăstare, care ar putea influența competitivitatea între operatorii economici.

(4)

Bunăstarea animalelor constituie o valoare comunitară consacrată prin Protocolul (nr. 33) privind protecția și bunăstarea animalelor anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene („Protocolul nr. 33”). Protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii este un subiect de interes public care afectează atitudinile consumatorilor față de produsele agricole. În plus, îmbunătățirea protecției animalelor în momentul sacrificării contribuie la ameliorarea calității cărnii, având, de asemenea, un efect pozitiv indirect asupra securității muncii în abatoare.

(5)

Legislația națională privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii influențează condițiile de concurență și, prin urmare, funcționarea pieței comune a produselor de origine animală prevăzute în anexa I la Tratatul de instituire a Comunității Europene. Este necesară stabilirea unor reguli comune pentru a asigura dezvoltarea rațională a pieței interne a produselor respective.

(6)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (4), a adoptat două avize privind bunăstarea animalelor în cadrul principalelor sisteme de asomare și ucidere ale anumitor specii de animale, mai precis, în 2004, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare și ucidere ale principalelor specii comerciale de animale și, în 2006, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare și ucidere ale cervidelor, caprinelor, iepurilor, struților, rațelor, gâștelor și prepelițelor crescute în scopuri comerciale. Dreptul comunitar în acest domeniu ar trebui să fie actualizat, pentru a ține cont de avizele științifice menționate. Recomandările de a elimina treptat utilizarea dioxidului de carbon în cazul porcinelor și utilizarea asomatoarelor cu baie de apă în cazul păsărilor de crescătorie nu au fost incluse în prezentul regulament deoarece evaluarea impactului a indicat că, în prezent, astfel de recomandări nu sunt viabile din punct de vedere economic în UE. Cu toate acestea, este important ca această discuție să fie continuată în viitor. În acest scop, Comisia ar trebui să întocmească și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la diferitele metode de asomare a păsărilor, în special asomatoarele cu băi de apă multiple. În plus, alte recomandări ar trebui excluse din prezentul regulament pentru că ele se referă la parametri tehnici care ar trebui să facă parte din măsurile de punere în aplicare sau din orientările comunitare. Recomandările privind peștii de crescătorie nu au fost incluse în prezentul regulament ca urmare a necesității unui aviz științific și a unei evaluări economice suplimentare în acest domeniu.

(7)

În 2007, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) a adoptat Codul sanitar pentru animale terestre, care include orientări privind sacrificarea animalelor, precum și privind uciderea animalelor în scop de control al bolilor. Orientările internaționale respective conțin recomandări privind manipularea, imobilizarea, asomarea și sângerarea animalelor în abatoare și privind uciderea animalelor în cazul apariției focarelor de boli contagioase. Este, de asemenea, necesar ca standardele internaționale menționate să fie luate în considerare în cadrul prezentului regulament.

(8)

De la adoptarea Directivei 93/119/CE, legislația comunitară din domeniul siguranței alimentare aplicabilă abatoarelor a fost modificată în mod substanțial prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (5) și a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (6). Regulamentele menționate subliniază responsabilitatea operatorilor din sectorul alimentar cu privire la asigurarea siguranței alimentare. Abatoarele fac, de asemenea, obiectul unei proceduri de aprobare prealabilă, în cursul căreia autoritatea competentă examinează construcția, amenajarea și echiparea lor, pentru a verifica dacă acestea corespund normelor tehnice privind siguranța alimentară. Este necesar ca abatoarele, precum și construcția, amenajarea și echiparea lor să țină cont mai mult de preocupările privind bunăstarea animalelor.

(9)

Au fost, de asemenea, reorganizate controalele oficiale ale lanțului alimentar, prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (7) și a Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (8).

(10)

Condițiile în care animalele din crescătorii sunt ucise au un impact direct sau indirect asupra pieței alimentelor, hranei pentru animale și a altor produse, precum și asupra competitivității operatorilor economici din aceste sectoare. Prin urmare, aceste operații de sacrificare ar trebui să fie reglementate de dreptul comunitar. Cu toate acestea, speciile crescute în mod tradițional, cum ar fi caii, măgarii, vitele, ovinele, caprinele sau porcinele pot fi, de asemenea, crescute pentru alte scopuri, spre exemplu, ca animale de companie, animale pentru spectacole sau pentru activități sportive, precum și ca animale de muncă. Atunci când uciderea acestor animale determină producția de alimente sau alte produse, operațiile respective ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Prin urmare, uciderea animalelor sălbatice și a animalelor fără stăpân în scopul de a controla numărul acestora nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(11)

Peștii prezintă diferențe fiziologice importante față de animalele terestre; peștii de crescătorie sunt sacrificați și uciși într-un context foarte diferit, mai ales în ceea ce privește procesul de inspecție. În plus, cercetările în domeniul asomării peștilor sunt mult mai puțin dezvoltate față cele referitoare la alte specii de crescătorie. Ar trebui să se stabilească standarde separate privind protecția peștilor în momentul uciderii. Prin urmare, dispozițiile aplicabile peștilor ar trebui să se limiteze pentru moment la principiile esențiale. Inițiativele viitoare ale Comunității ar trebui să se bazeze pe o evaluare științifică a riscurilor privind sacrificarea și uciderea peștilor, realizată de EFSA, evaluare care să țină cont de implicațiile sociale, economice și administrative.

(12)

Uciderea animalelor productive care suferă dureri puternice, în absența unui mod viabil din punct de vedere economic de a atenua astfel de dureri, constituie o datorie etică. În majoritatea cazurilor, animalele pot fi ucise prin modalități care respectă condițiile de bunăstare adecvate. Cu toate acestea, în situații excepționale, cum ar fi accidentele produse în zone îndepărtate în care nu poate fi asigurată prezența personalului competent și a echipamentului adecvat, respectarea regulilor privind condițiile optime de bunăstare ar putea prelungi suferința animalelor. Astfel, în interesul acestor animale, este necesară excluderea uciderii de urgență din aplicarea anumitor dispoziții ale prezentului regulament.

(13)

Câteodată, animalele pot pune în pericol ființele umane, constituind un risc pentru viața acestora, provocând leziuni grave sau transmițând boli mortale. De obicei, aceste riscuri sunt prevenite prin imobilizarea corespunzătoare a animalelor, dar în anumite situații ar putea fi necesară uciderea animalelor periculoase pentru a pune capăt unor astfel de riscuri. Caracterul urgent al situațiilor de acest tip determină faptul că uciderea nu poate fi mereu efectuată în condițiile optime de bunăstare. În consecință, în aceste cazuri este necesară derogarea de la obligația de a asoma sau de a ucide imediat animalele.

(14)

Activitățile de vânătoare sau de pescuit sportiv se desfășoară într-un context în care condițiile uciderii sunt foarte diferite față de cele referitoare la animalele de crescătorie, vânătoarea fiind reglementată de o legislație specifică. Prin urmare, este necesară excluderea uciderilor în contextul vânătorii sau al pescuitului sportiv din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(15)

Protocolul nr. 33 subliniază, de asemenea, necesitatea de a respecta actele cu putere de lege și actele administrative, precum și obiceiurile din statele membre, referitoare, în special, la ritualuri religioase, tradiții culturale și moșteniri regionale atunci când se formulează și se pun în aplicare politicile comunitare, cum ar fi agricultura și piața internă. Prin urmare, este necesară excluderea din domeniul de aplicare al prezentului regulament a manifestărilor culturale în cazurile în care respectarea cerințelor de bunăstare a animalelor ar afecta în mod negativ însăși natura manifestărilor respective.

(16)

În plus, tradițiile culturale se referă la mentalități, acțiuni sau comportamente moștenite, consacrate sau consuetudinare, care implică, de fapt, conceptul unui element transmis sau care provine de la un predecesor. Acestea contribuie la consolidarea legăturilor sociale de lungă durată între generații. Cu condiția ca activitățile respective să nu afecteze piața produselor de origine animală și să nu fie motivate de scopuri de producție, este necesar să se excludă uciderea animalelor în contextul acestor manifestări din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(17)

Sacrificarea păsărilor de crescătorie, a iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp pentru consumul personal intern nu se realizează într-o măsură care să poată afecta competitivitatea abatoarelor comerciale. În mod similar, eforturile pe care autoritățile publice ar trebui să le facă pentru a detecta și a controla astfel de operații nu ar fi proporționale cu problemele potențiale de rezolvat. Prin urmare, este necesară excluderea acestor operații din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(18)

Derogarea de la asomare în cazul sacrificărilor religioase care au loc în abatoare a fost acordată prin Directiva 93/119/CE. Din moment ce dispozițiile comunitare aplicabile sacrificării religioase au fost transpuse în mod diferit în funcție de contextele naționale și din moment ce normele naționale țin cont de dimensiuni care depășesc scopul prezentului regulament, este important ca derogarea de la asomarea animalelor înaintea sacrificării să fie menținută, lăsând, totuși, un anumit grad de subsidiaritate fiecărui stat membru. Prin urmare, prezentul regulament respectă libertatea de religie și dreptul persoanelor de a-și manifesta religia sau convingerea prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și îndeplinirii riturilor, astfel cum acestea au fost consacrate prin articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(19)

Există suficiente date științifice care demonstrează că animalele vertebrate sunt ființe sensibile, care ar trebui, prin urmare, incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Reptilele și amfibiile nu sunt însă animale crescute în mod obișnuit în comunitate; prin urmare, includerea lor în domeniul de aplicare al prezentei directive nu ar fi oportună sau proporțională.

(20)

Multe metode de ucidere provoacă durere animalelor. Din acest motiv, asomarea este necesară pentru a determina pierderea cunoștinței și a sensibilității înaintea sau în momentul uciderii animalelor. Măsurarea gradului de pierdere a conștienței și a sensibilității unui animal este complexă și trebuie să fie efectuată utilizând o metodologie aprobată științific. În orice caz, este necesară monitorizarea prin intermediul indicatorilor, pentru a evalua eficiența metodei respective în condiții practice.

(21)

Monitorizarea eficienței asomării se bazează în special pe evaluarea gradului de conștiență și de sensibilitate a animalelor. Conștiența unui animal rezultă mai ales din posibilitatea acestuia de a simți emoții și de a-și controla mișcările voluntare. În ciuda anumitor excepții, cum ar fi imobilizarea prin intermediul curentului electric sau alte tipuri de paralizie provocată, se presupune că un animal este inconștient în absența poziției ridicate naturale, când nu este treaz și nu manifestă emoții pozitive sau negative, cum ar fi frica sau agitația. Sensibilitatea unui animal constă în principal în posibilitatea sa de a simți durerea. În general, se poate presupune că un animal este lipsit de sensibilitate atunci când acesta nu manifestă reflexe sau reacții la stimuli cum ar fi sunetele, mirosurile, lumina sau contactul fizic.

(22)

Noi metode de asomare sunt create și propuse spre utilizare în mod regulat, pentru a răspunde noilor provocări din sectoarele creșterii animalelor și industriei cărnii. Prin urmare, este important să fie autorizată Comisia în vederea aprobării noilor metode de asomare concomitent cu menținerea unui nivel înalt de protecție a animalelor.

(23)

Orientările comunitare constituie un instrument util pentru a oferi operatorilor și autorităților competente informații specifice privind parametrii care trebuie utilizați pentru a asigura un nivel înalt de protecție a animalelor, păstrând, în același timp, un mediu echitabil pentru operatori. În consecință, este necesar să fie autorizată Comisia să elaboreze astfel de orientări.

(24)

În funcție de modul în care sunt utilizate în cadrul procesului de sacrificare sau ucidere, unele metode de asomare pot determina moartea animalelor într-un mod care evită durerea și reduce la minimum chinul sau suferința animalelor. Este posibil ca alte metode de asomare să nu conducă la moarte, animalele putându-și recăpăta cunoștința sau senzitivitatea în timpul unei proceduri dureroase ulterioare. Prin urmare, aceste metode ar trebui completate cu alte tehnici care să conducă la moarte sigură înainte ca animalul să își revină. Așadar, este esențial să se specifice ce metode de asomare trebuie finalizate cu o metodă de ucidere.

(25)

Condițiile în care animalele sunt asomate și rezultatele asomării variază în practică, din cauza multor factori. Din acest motiv, este necesară evaluarea regulată a consecințelor asomării. În acest scop, operatorii ar trebui să stabilească un eșantion reprezentativ, pentru a verifica eficiența metodelor de asomare folosite, ținând cont de omogeneitatea grupului de animale și de alți factori hotărâtori, cum ar fi echipamentul utilizat și personalul implicat.

(26)

Unele protocoale de asomare se pot dovedi a fi suficient de eficiente pentru a ucide în mod ireversibil animalele în toate situațiile în condițiile aplicării anumitor parametri-cheie specifici. În astfel de cazuri, necesitatea verificării asomării ar părea inutilă și disproporționată. În consecință, este necesar să se prevadă posibilitatea acordării de derogări de la obligațiile referitoare la verificarea asomării în cazurile în care există suficiente dovezi științifice că un anumit protocol de asomare produce moartea ireversibilă a tuturor animalelor în anumite condiții comerciale.

(27)

Bunăstarea animalelor este influențată puternic de gestionarea cotidiană a operațiilor; pot fi obținute rezultate fiabile numai dacă operatorii economici elaborează instrumente de monitorizare prin intermediul cărora să evalueze efectele acestor operații. Astfel, este necesară elaborarea unor proceduri standard de operare, bazate pe riscuri, la toate nivelurile procesului de producție. Aceste proceduri ar trebui să ia în calcul obiective clare, persoanele responsabile, metodele folosite, criterii măsurabile, precum și modalitățile de monitorizare și de înregistrare. Parametrii-cheie stabiliți pentru fiecare metodă de asomare ar trebui specificați într-un mod care să asigure asomarea adecvată în cazul tuturor animalelor supuse acestui proces.

(28)

Existența unui personal bine instruit și competent contribuie la ameliorarea condițiilor de tratare a animalelor. Competența în domeniul bunăstării animalelor presupune cunoașterea principalelor modele comportamentale, a necesităților, precum și a semnelor de conștiență și de sensibilitate care caracterizează specia în cauză. Aceasta include, de asemenea, cunoștințe tehnice cu privire la echipamentul de asomare utilizat. Prin urmare, ar trebui să se impună persoanelor care efectuează anumite operații de sacrificare și celor care supraveghează uciderea sezonieră a animalelor pentru blană să dețină un certificat de competență adecvat operațiilor pe care le efectuează. Ar fi însă disproporționat față de obiectivele urmărite să se ceară un certificat de competență pentru ceilalți membri ai personalului care intervin în uciderea animalelor.

(29)

Se poate presupune că personalul cu mai mulți ani de experiență deține un anumit nivel de competență. Din acest motiv, prezentul regulament ar trebui să conțină o dispoziție tranzitorie pentru cerințele privind certificatul de competență al personalului aflat în această situație.

(30)

Echipamentul de asomare este conceput și proiectat pentru a fi eficient într-un context specific. Prin urmare, producătorii ar trebui să furnizeze utilizatorilor instrucțiuni detaliate privind condițiile în care ar trebui folosite și întreținute echipamentele pentru a asigura un nivel optim de bunăstare a animalelor.

(31)

Pentru a garanta eficiența echipamentului de asomare și a echipamentului de imobilizare, acestea ar trebui să fie întreținute în mod adecvat. În cazul echipamentului folosit în mod intensiv, ar putea fi necesară înlocuirea anumitor părți; în plus, chiar echipamentul folosit în mod ocazional ar putea să devină mai puțin eficient din cauza coroziunii sau a altor factori de mediu. În mod similar, anumite tipuri de echipament trebuie să fie reglate cu precizie. Prin urmare, operatorii economici sau orice altă persoană implicată în uciderea animalelor ar trebui să aplice proceduri de întreținere pentru echipamentul respectiv.

(32)

Imobilizarea animalelor este necesară pentru siguranța operatorilor și aplicarea corespunzătoare a anumitor tehnici de asomare. Cu toate acestea, imobilizarea poate fi chinuitoare pentru animale și, prin urmare, ar trebui aplicată cât mai puțin timp posibil.

(33)

Animalele ar putea suferi dacă procedurile de asomare eșuează. Din acest motiv, prezentul regulament ar trebui să prevadă existența unui echipament de asomare de rezervă adecvat, care să reducă la minimum durerea, chinul sau suferința animalelor.

(34)

Sacrificarea păsărilor de crescătorie, a iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp pentru furnizarea directă de cantități mici de carne către consumatorii finali sau distribuitorii locali care livrează cu amănuntul astfel de carne către consumatorii locali sub formă de carne proaspătă se realizează la niveluri care diferă de la un stat membru la altul din cauza normelor naționale care guvernează acest tip de activitate în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) litera (d) și articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Totuși, este important să se asigure aplicarea unui nivel minim de bunăstare a animalelor și acestor tipuri de activități.

(35)

În ceea ce privește sacrificarea anumitor categorii de animale, altele decât păsările de crescătorie, iepurii de crescătorie și iepurii de câmp pentru consumul personal intern, există deja cerințe comunitare minimale care trebuie aplicate, cum ar fi asomarea prealabilă, precum și norme naționale. Prin urmare, este oportun să se asigure că și în prezentul regulament sunt incluse anumite norme minimale privind bunăstarea animalelor.

(36)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 stabilește o listă a unităților din care este autorizat importul anumitor produse de origine animală. Cerințele generale și cerințele suplimentare aplicabile abatoarelor prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie luate în considerare în scopul stabilirii listei respective.

(37)

Comunitatea caută să promoveze standarde înalte de bunăstare pentru efectivele de animale din întreaga lume, în special în ceea ce privește comercializarea. Comunitatea susține standardele și recomandările specifice cu privire la bunăstarea animalelor emise de OIE, inclusiv în ceea ce privește sacrificarea animalelor. Aceste standarde și recomandări ar trebui luate în considerare atunci când trebuie stabilită echivalența cu cerințele comunitare din prezentul regulament în ceea ce privește importurile.

(38)

Ghidurile de bune practici întocmite de către organizații ale operatorilor sunt instrumente valoroase care ajută operatorii economici să respecte anumite cerințe cuprinse în prezentul regulament, cum ar fi, de exemplu, elaborarea și punerea în aplicare de proceduri standard de operare.

(39)

Abatoarele și echipamentele folosite de acestea sunt proiectate pentru anumite categorii de animale și pentru anumite capacități. Depășirea acestor capacități sau folosirea echipamentului în scopuri pentru care acesta nu a fost proiectat determină efecte negative asupra bunăstării animalelor. Prin urmare, este necesar ca informațiile privind aspectele menționate să fie comunicate autorităților competente și să facă parte din procedura de aprobare a abatoarelor.

(40)

Abatoarele mobile reduc necesitatea ca animalele să fie transportate pe distanțe lungi și, prin urmare, pot contribui la protejarea bunăstării animalelor. Cu toate acestea, restricțiile de natură tehnică pentru abatoarele mobile sunt diferite față de cele pentru abatoarele fixe, iar normele tehnice ar putea să necesite adaptări adecvate. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să ofere posibilitatea de a stabili derogări care să dispenseze abatoarele mobile de cerințele privind amenajarea, construcția și echiparea abatoarelor. Până la adoptarea unor astfel de derogări, este necesar să se permită statelor membre să stabilească sau să păstreze norme naționale privind abatoarele mobile.

(41)

Se înregistrează permanent progrese științifice și tehnice în privința construcției, amenajării și echipării abatoarelor. Prin urmare, este important să fie autorizată Comisia să modifice cerințele aplicabile construcției, amenajării și echipării abatoarelor, menținând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a animalelor.

(42)

Orientările comunitare sunt utile pentru că oferă operatorilor și autorităților competente informații specifice privind construcția, amenajarea și echiparea abatoarelor pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a animalelor, păstrând, în același timp, un mediu echitabil pentru operatorii economici. În consecință, este necesar să fie autorizată Comisia să adopte astfel de orientări.

(43)

Sacrificarea fără asomare necesită o tăiere a gâtului efectuată cu precizie cu un cuțit ascuțit, pentru a reduce la minimum suferința. În plus, animalele care nu sunt imobilizate în mod mecanic după tăierea gâtului tind să încetinească procesul de sângerare, prelungind astfel în mod inutil suferința. Animalele din speciile bovine, ovine și caprine sunt cele mai comune specii sacrificate cu folosirea acestei proceduri. Din acest motiv, rumegătoarele sacrificate fără asomare ar trebui să fie imobilizate în mod mecanic și individual.

(44)

Se înregistrează permanent progrese științifice și tehnice în privința manipulării și imobilizării animalelor în abatoare. Prin urmare, este important să fie autorizată Comisia să modifice cerințele aplicabile manipulării și imobilizării animalelor înainte de sacrificare, menținând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a animalelor.

(45)

Orientările comunitare sunt utile pentru că oferă operatorilor economici și autorităților competente informații specifice privind manipularea și imobilizarea animalelor înainte de sacrificare, pentru a asigura un nivel înalt de protecție a animalelor, păstrând, în același timp, un mediu echitabil pentru operatorii economici. În consecință, este necesar să fie autorizată Comisia să adopte astfel de orientări.

(46)

Experiența unor state membre a arătat că numirea ca responsabil cu bunăstarea animalelor a unei persoane cu o calificare corespunzătoare, care să coordoneze și să urmărească punerea în aplicare a procedurilor de operare referitoare la bunăstarea animalelor în abatoare, a determinat efecte pozitive în materie de bunăstare. Această măsură ar trebui, prin urmare, să fie aplicată la nivelul întregii Comunități. Responsabilul cu bunăstarea animalelor ar trebui să dețină o autoritate și o competență tehnică suficiente pentru a oferi o orientare adecvată personalului implicat în activitățile de sacrificare.

(47)

Abatoarele mici, care se ocupă mai ales cu vânzarea directă a alimentelor către consumatorii finali, nu necesită un sistem de gestionare complex pentru a pune în aplicare principiile generale ale prezentului regulament. Cerința de a dispune de un responsabil cu bunăstarea animalelor la fața locului ar fi, prin urmare, disproporționată în raport cu obiectivele urmărite în aceste cazuri, fiind astfel necesar ca prezentul regulament să prevadă o derogare de la cerința respectivă pentru abatoarele mici.

(48)

Frecvent, depopularea implică o gestionare a crizei prin abordarea în paralel a unor priorități diferite, cum ar fi sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția mediului sau bunăstarea animalelor. Cu toate că este important ca normele privind bunăstarea animalelor să fie respectate în toate etapele procesului de depopulare, în situații excepționale respectarea normelor respective ar putea pune în pericol sănătatea umană sau ar putea încetini mult procesul de eradicare a unei boli, expunând astfel mai multe animale la îmbolnăvire și la moarte.

(49)

În mod corespunzător, autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a institui derogări de la anumite dispoziții din prezentul regulament, evaluate de la caz la caz, atunci când starea de sănătate a animalelor determină necesitatea uciderii de urgență a acestora și/sau dacă nu există alternative adecvate pentru a le asigura un nivel optimal de bunăstare. Cu toate acestea, astfel de derogări nu ar trebui să înlocuiască o programare corespunzătoare. În acest scop, este necesară ameliorarea nivelului planificării și integrarea corespunzătoare a bunăstării animalelor în planurile de urgență pentru bolile contagioase.

(50)

În sensul procedurilor de notificare a bolilor animale, informațiile referitoare la apariția focarelor de boli în conformitate cu Directiva 82/894/CEE din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității (9) sunt comunicate prin Sistemul de notificare a bolilor animalelor (ADNS). În prezent, ADNS nu oferă informații specifice cu privire la bunăstarea animalelor, dar poate fi dezvoltat să facă în viitor acest lucru. În consecință, ar trebui prevăzută o derogare de la obligația de raportare privind bunăstarea animalelor în caz de depopulare pentru a se avea în vedere dezvoltarea viitoare a ADNS.

(51)

Echipamentele moderne de asomare și de imobilizare sunt din ce în ce mai complexe și mai sofisticate, necesitând cunoștințe tehnice și analize specifice. În consecință, statele membre ar trebui să se asigure că se pune la dispoziția autorității competente suficient sprijin științific, la care funcționarii să poată apela atunci când este necesară evaluarea echipamentelor sau metodelor de asomare a animalelor.

(52)

Eficiența fiecărei metode de asomare se bazează pe controlul parametrilor-cheie și pe evaluarea sa periodică. Elaborarea de ghiduri de bune practici privind procedurile de monitorizare și de operare care să fie utilizate în contextul uciderii animalelor este un factor important pentru asigurarea unei orientări adecvate în materie de bunăstare a animalelor pentru operatorii economici. Pentru evaluarea unor astfel de ghiduri sunt necesare cunoștințe științifice, experiență practică și realizarea unor compromisuri între părțile interesate. Aceste sarcini ar trebui să fie îndeplinite de un centru sau o rețea de referință în fiecare stat membru, în colaborare cu părțile interesate.

(53)

Emiterea certificatelor de competență ar trebui să se realizeze într-un mod uniform. Prin urmare, organismele sau entitățile care emit certificatele de competență ar trebui să fie acreditate în funcție de standarde coerente care trebuie să fie evaluate din punct de vedere științific. În consecință, entitatea care oferă sprijinul științific în conformitate cu articolul 20 ar trebui să furnizeze, atunci când este necesar, avizul său cu privire la capacitatea și adecvarea organismelor sau a entităților care emit certificatele de competență.

(54)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede anumite măsuri care să fie întreprinse de autoritatea competentă în cazul neconformării, în special în relație cu normele de bunăstare. Prin urmare, se impune numai stabilirea măsurilor suplimentare care sunt specifice prezentului regulament.

(55)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede că EFSA promovează constituirea de rețele ale organizațiilor care își desfășoară activitatea în cadrul misiunilor Autorității pentru a facilita cooperarea științifică, schimbul de informații, elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor comune, precum și schimbul cunoștințelor și al celor mai bune practici referitoare la legislația în domeniul alimentar.

(56)

Emiterea certificatelor de competență și organizarea cursurilor de formare ar trebui să se realizeze într-un mod uniform. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să prevadă obligațiile statelor membre în acest domeniu și modalitățile în care certificatele de competență trebuie acordate, suspendate sau retrase.

(57)

Cetățenii europeni se așteaptă ca un minim de norme privind bunăstarea animalelor să fie respectate în timpul sacrificării animalelor. În anumite zone, atitudinea față de animale depinde și de percepțiile naționale, în unele state membre existând chiar cererea de a se menține sau adopta norme de bunăstare a animalelor mai extinse decât cele convenite la nivel de Comunitate. În interesul animalelor și cu condiția să nu fie afectată funcționarea pieței interne, este necesar să se permită statelor membre anumită flexibilitate pentru a menține sau, în anumite domenii specifice, pentru a adopta norme naționale mai extinse.

Este important să se asigure că aceste norme naționale nu sunt folosite de statele membre într-un mod care să prejudicieze corecta funcționare a pieței interne.

(58)

În anumite domenii circumscrise domeniului de aplicare a prezentului regulament, Consiliul are nevoie de mai multe informații științifice, sociale și economice înainte de a stabili reguli detaliate, în special în ceea ce privește peștele de crescătorie și vitele imobilizate în poziții inverse. În consecință, Comisia trebuie să pună la dispoziția Consiliului aceste informații înainte de a propune orice fel de modificare a regulamentului în domeniile respective.

(59)

Amenajarea, construirea și echiparea abatoarelor necesită o planificare și investiții pe termen lung. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să prevadă o perioadă de tranziție adecvată, pentru a ține cont de timpul necesar pentru ca sectorul în cauză să se adapteze la cerințele corespunzătoare prevăzute de prezentul regulament. În cursul perioadei respective, ar trebui să se aplice în continuare cerințele Directivei 93/119/CE aplicabile amenajării, construcției și echipării abatoarelor.

(60)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile pentru încălcările dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Sancțiunile menționate anterior ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(61)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unei abordări armonizate în ceea ce privește standardele de bunăstare a animalelor în momentul uciderii, nu poate fi realizat în suficientă măsură de statele membre și, prin urmare, date fiind dimensiunea și efectele prezentului regulament, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, este necesar și adecvat în raport cu realizarea obiectivului respectiv să fie stabilite norme specifice privind uciderea animalelor în scopul producerii de alimente, lână, piele, blană sau de alte produse, precum și privind operațiile aferente. Prezentul regulament nu dispune mai mult decât ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului respectiv.

(62)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (10),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește norme privind uciderea animalelor crescute sau deținute în scopul producerii de alimente, lână, piele, blană sau orice alte produse, precum și privind uciderea animalelor în scopul depopulării și operațiile aferente.

În ceea ce privește peștii, se vor aplica însă numai obligațiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

(2)   Capitolul II, cu excepția articolului 3 alineatele (1) și (2), precum și capitolul III și capitolul IV cu excepția articolului 19 nu se aplică în cazul uciderii de urgență în afara unui abator sau atunci când respectarea dispozițiilor respective ar determina un risc imediat și serios pentru sănătatea sau siguranța umană.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

atunci când animalele sunt ucise:

(i)

în cadrul unor experimente științifice efectuate sub supravegherea unei autorități competente;

(ii)

în cadrul activităților de vânătoare sau de pescuit sportiv;

(iii)

în cadrul manifestărilor culturale sau sportive;

(b)

în cazul păsărilor de crescătorie, al iepurilor de crescătorie și al iepurilor de câmp sacrificați în afara unui abator de către proprietarul lor, pentru consumul personal intern.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„ucidere” înseamnă orice proces provocat în mod intenționat care cauzează moartea unui animal;

(b)

„operații aferente” înseamnă operații cum ar fi manipularea, adăpostirea, imobilizarea, asomarea și sângerarea animalelor, care au loc în contextul și în locul unde acestea urmează să fie ucise;

(c)

„animal” înseamnă orice animal vertebrat, cu excepția reptilelor și a amfibiilor;

(d)

„ucidere de urgență” înseamnă uciderea animalelor având leziuni sau o boală asociată cu durere sau suferință puternică, dacă nu există alte posibilități practice de a reduce această durere sau suferință;

(e)

„adăpostire” înseamnă păstrarea animalelor în boxe, țarcuri, spații acoperite sau terenuri asociate cu operațiile de sacrificare sau care fac parte din acestea;

(f)

„asomare” înseamnă orice proces provocat în mod intenționat care determină pierderea cunoștinței și a sensibilității fără durere, inclusiv orice proces care determină moartea imediată;

(g)

„rit religios” înseamnă o serie de acte relative la sacrificarea animalelor care sunt stabilite de o religie;

(h)

„manifestări culturale sau sportive” înseamnă manifestările legate în mod esențial și predominant de tradiții culturale sau activități sportive consolidate în timp, inclusiv curse sau alte forme de competiții, dacă acestea nu determină o producție de carne sau de alte produse de origine animală sau dacă producția respectivă este marginală în raport cu evenimentul propriu-zis și nu este semnificativă din punct de vedere economic;

(i)

„proceduri standard de operare” înseamnă un set de instrucțiuni scrise care au scopul de a obține realizarea în mod uniform a unei funcții sau unui standard specific;

(j)

„sacrificare” înseamnă uciderea animalelor destinate consumului uman;

(k)

„abator” înseamnă orice unitate utilizată pentru sacrificarea animalelor terestre care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 853/2004;

(l)

„operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care deține controlul unei întreprinderi care se ocupă de uciderea animalelor sau de orice alte operațiuni asociate care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament;

(m)

„animale pentru blană” înseamnă acele specii de animale mamifere crescute în special pentru producerea de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, nutria, șinșila;

(n)

„depopulare” înseamnă procesul de ucidere a animalelor din motive de sănătate publică sau a animalelor, de bunăstare a animalelor sau din motive de mediu, sub supravegherea autorității competente;

(o)

„păsări de crescătorie” înseamnă păsările de fermă, inclusiv păsările care nu sunt considerate domestice, dar care sunt crescute ca animale domestice, cu excepția acarinatelor;

(p)

„imobilizare” înseamnă aplicarea unei proceduri menite să restricționeze mișcările animalului, care îl cruță de orice fel de durere, teamă sau agitație care pot fi evitate, pentru a facilita asomarea sau uciderea efectivă a acestuia;

(q)

„autoritate competentă” înseamnă autoritatea centrală a unui stat membru care are competența de a asigura respectarea cerințelor prezentului regulament sau orice autoritate căreia autoritatea centrală i-a delegat competența respectivă;

(r)

„spinalizare” înseamnă lacerarea țesutului nervos central și a măduvei spinării cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană.

CAPITOLUL II

CERINȚE GENERALE

Articolul 3

Cerințe generale privind uciderea și operațiile aferente

(1)   În timpul uciderii animalelor și al operațiilor aferente, acestea sunt ferite de orice durere, chin sau suferință evitabile.

(2)   În sensul alineatului (1), operatorii economici adoptă măsurile necesare pentru a garanta, în special, că animalele:

(a)

beneficiază de confort fizic și de protecție, în special prin menținerea curățeniei, în condiții termice adecvate și prin evitarea căderilor și alunecărilor;

(b)

sunt protejate de leziuni;

(c)

sunt tratate și adăpostite ținându-se cont de comportamentul lor normal;

(d)

nu manifestă semne de durere, teamă care pot fi evitate sau afișează comportamente anormale;

(e)

nu suferă din cauza unei privări prelungite de hrană sau de apă;

(f)

sunt ferite de interacțiuni care pot fi evitate cu alte animale care le-ar putea afecta bunăstarea.

(3)   Structurile utilizate pentru ucidere și pentru operațiile aferente trebuie să fie proiectate, construite, întreținute și exploatate astfel încât în condițiile de utilizare prevăzute pentru acestea, pe tot parcursul anului, să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la alineatele (1) și (2).

Articolul 4

Metode de asomare

(1)   Animalele vor fi ucise doar după asomare, în conformitate cu metodele și cerințele specifice referitoare la aplicarea metodelor respective prevăzute în anexa I. Pierderea cunoștinței și sensibilității se menține până la moartea animalului.

Metodele menționate în anexa I care nu au drept rezultat moartea instantanee (denumită în continuare „asomare simplă”) sunt urmate cât de repede posibil de o procedură care să asigure moartea, cum ar fi sângerarea, spinalizarea, electrocutarea sau expunerea prelungită la anoxie.

(2)   Anexa I poate fi modificată pentru a ține seama de progresul tehnic și științific, în baza unui aviz al EFSA și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Orice astfel de modificări trebuie să asigure un nivel de bunăstare a animalelor cel puțin echivalent cu acela asigurat prin metodele existente.

(3)   Orientările comunitare privind metodele prevăzute în anexa I pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

(4)   În cazul animalelor supuse unor metode speciale de sacrificare prevăzute de ritualuri religioase, cerințele prevăzute la alineatul (1) nu se aplică atunci când sacrificarea are loc într-un abator.

Articolul 5

Verificarea asomării

(1)   Operatorii economici se asigură de faptul că persoanele responsabile de asomare sau alte persoane desemnate în acest sens desfășoară verificări periodice pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conștiență sau sensibilitate în intervalul de timp dintre procesul de asomare și moarte.

Aceste verificări se realizează asupra unui eșantion de animale suficient de reprezentativ, iar frecvența lor se stabilește ținând cont de rezultatul verificărilor precedente și de orice factori care ar putea afecta eficiența procesului de asomare.

În cazul în care rezultatul verificărilor indică faptul că un animal nu este asomat în mod corespunzător, persoana însărcinată cu asomarea ia imediat măsurile corespunzătoare, astfel cum este specificat în procedurile standard de operare întocmite în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

(2)   În cazul în care, în sensul articolului 4 alineatul (4), animalele sunt ucise fără asomare prealabilă, persoanele responsabile cu procesul de sacrificare efectuează verificări sistematice pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conștiință sau sensibilitate înainte de a fi eliberate din imobilizare și că nu prezintă niciun semn de viață înainte de a se trece la eviscerare sau opărire.

(3)   În sensul alineatelor (1) și (2), operatorii economici pot folosi procedurile de verificare descrise în ghidurile de bune practici menționate la articolul 13.

(4)   Atunci când este cazul, pentru a se ține seama de nivelul înalt de fiabilitate a anumitor metode de asomare și pe baza unui aviz al EFSA, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) se pot adopta derogări de la cerințele prevăzute la alineatul (1).

Articolul 6

Proceduri standard de operare

(1)   Operatorii economici planifică din timp uciderea animalelor și operațiile aferente și le efectuează în conformitate cu procedurile standard de operare.

(2)   Operatorii economici concep și pun în aplicare astfel de proceduri standard de operare pentru a garanta că uciderea și operațiile aferente se desfășoară în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

În ceea ce privește asomarea, procedurile standard de operare:

(a)

țin cont de recomandările producătorului;

(b)

definesc, pentru fiecare metodă de asomare utilizată, pe baza dovezilor științifice disponibile, parametrii-cheie menționați în capitolul I din anexa I care asigură eficacitatea asomării animalelor;

(c)

specifică măsurile care trebuie luate în cazul în care verificările menționate la articolul 5 indică faptul că un animal nu este asomat corespunzător sau, în cazul animalelor asomate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), că animalele încă mai prezintă semne de viață.

(3)   În sensul alineatului (2) din prezentul articol, operatorii economici pot folosi procedurile standard de operare descrise în ghidurile de bune practici menționate la articolul 13.

(4)   Operatorii economici pun la dispoziția autorității competente procedurile standard de operare, la cererea acesteia.

Articolul 7

Nivelul și certificatul de competență

(1)   Uciderea și operațiile aferente pot fi efectuate numai de către persoane cu un nivel de competență adecvat, fără a provoca animalelor niciun fel de durere, chin sau suferință evitabile.

(2)   Operatorii economici se asigură că următoarele operații aferente sacrificării sunt efectuate numai de persoane care dețin un certificat de competență pentru astfel de operații, conform dispozițiilor articolului 21, demonstrându-și capacitatea de a efectua aceste operații în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament:

(a)

manipularea și îngrijirea animalelor înainte de imobilizare;

(b)

imobilizarea animalelor în vederea asomării și uciderii;

(c)

asomarea animalelor;

(d)

evaluarea eficacității asomării;

(e)

imobilizarea și suspendarea animalelor vii;

(f)

sângerarea animalelor vii;

(g)

sacrificarea în conformitate cu articolul 4 alineatul (4).

(3)   Fără a aduce atingere obligației prevăzute la alineatul (1), uciderea animalelor pentru blană se efectuează în prezența și sub supravegherea directă a unei persoane care deține un certificat de competență, conform dispozițiilor menționate la articolul 21, emis pentru toate operațiilor efectuate sub supravegherea sa. Operatorii economici din cadrul crescătoriilor de animale pentru blană notifică în avans autoritatea competentă cu privire la data uciderii animalelor.

Articolul 8

Instrucțiunile pentru utilizarea echipamentelor de imobilizare și de asomare

Produsele comercializate sau prezentate prin intermediul publicității ca echipamente de imobilizare sau de asomare se vând numai atunci când sunt însoțite de instrucțiuni adecvate privind utilizarea lor, într-un mod care să asigure un nivel optim al bunăstării animalelor. De asemenea, aceste instrucțiuni se pun la dispoziția producătorilor în mod public, prin intermediul internetului.

Aceste instrucțiuni specifică în special:

(a)

speciile, categoriile, cantitățile și/sau greutatea animalelor cărora le sunt destinate echipamentele;

(b)

parametrii recomandați care corespund diferitelor circumstanțe de utilizare, inclusiv parametrii-cheie prevăzuți la capitolul I din anexa I;

(c)

pentru echipamentul de asomare, o metodă de monitorizare a eficienței echipamentului în privința respectării normelor stabilite prin prezentul regulament;

(d)

recomandările de întreținere și, dacă este cazul, de calibrare a echipamentului de asomare.

Articolul 9

Utilizarea echipamentelor de imobilizare și de asomare

(1)   Operatorii economici asigură că orice echipament de imobilizare sau de asomare a animalelor este întreținut și verificat în conformitate cu instrucțiunile producătorilor de către persoane care au fost instruite în mod special în acest scop.

Operatorii economici întocmesc un registru de întreținere. Aceste registre se păstrează cel puțin un an și le pun la dispoziția autorității competente la cererea acesteia.

(2)   Operatorii economici asigură faptul că, în cursul operațiilor de asomare, un echipament de rezervă adecvat este disponibil imediat la fața locului și este folosit în cazul în care echipamentul de asomare utilizat inițial nu dă rezultate. Metoda de rezervă poate fi diferită de cea utilizată prima dată.

(3)   Operatorii se asigură că animalele nu sunt plasate în echipamentul de imobilizare, inclusiv de imobilizare a capului, decât în momentul în care persoana însărcinată cu asomarea sau sângerarea este pregătită să le asomeze sau să le sângereze cât mai repede posibil.

Articolul 10

Consumul personal intern

În cazul sacrificării animalelor, altele decât păsările de crescătorie, iepurii de crescătorie și iepurii de câmp, și al operațiilor conexe efectuate în afara unui abator de către proprietarul acestora sau de către o persoană aflată sub responsabilitatea și supravegherea proprietarului pentru consumul personal intern se aplică numai dispozițiile articolului 3 alineatul (1), articolului 4 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (1).

Cu toate acestea, în cazul unei sacrificări de animale, altele decât păsările de crescătorie, iepurii de crescătorie și iepurii de câmp, porcii, oile și caprele, în afara unui abator, de către proprietarul acestora sau de către o persoană aflată sub responsabilitatea și supravegherea proprietarului, pentru consumul personal intern, se aplică și dispozițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (3) și la punctele 1.8-1.11, 31.1, precum și, în cazul în care este vorba despre asomarea simplă, punctul 3.2 din anexa III.

Articolul 11

Furnizarea directă de mici cantități de păsări de crescătorie, iepuri de crescătorie și iepuri de câmp

(1)   În cazul sacrificării păsărilor de crescătorie, a iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp în cadrul fermei în scopul furnizării directe de mici cantități de carne către consumatorul final sau distribuitorii locali care livrează cu amănuntul astfel de carne către consumatorii locali sub formă de carne proaspătă, se aplică numai dispozițiile articolului 3 alineatul (1), articolului 4 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (1), cu condiția ca numărul de animale sacrificate în cadrul fermei să nu depășească numărul maxim de animale care urmează să fie stabilit în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

(2)   Cerințele prevăzute în capitolele II și III din prezentul regulament se aplică în cazul sacrificării unor astfel de animale atunci când numărul acestora depășește numărul maxim menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 12

Importurile din țări terțe

Cerințele prevăzute în capitolele II și III din prezentul regulament se aplică în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Certificatul de sănătate care însoțește carnea importată din țări terțe este însoțit de un atestat care să certifice conformitatea cu cerințe cel puțin echivalente cu cele prevăzute la capitolele II și III din prezentul regulament.

Articolul 13

Elaborarea și difuzarea ghidurilor de bune practici

(1)   Statele membre încurajează elaborarea și difuzarea de ghiduri de bune practici pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)   Atunci când se întocmesc astfel de ghiduri de bune practici, acestea se elaborează și difuzează de către organizațiile de operatori economici:

(a)

prin consultare cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, autoritățile competente și alte părți interesate;

(b)

ținând seama de avizele științifice menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (c).

(3)   Autoritatea competentă evaluează ghidurile de bune practici pentru a se asigura că acestea au fost elaborate în conformitate cu alineatul (2) și că sunt conforme cu orientările comunitare existente.

(4)   În cazul în care organizațiile operatorilor nu prezintă ghiduri de bune practici, autoritatea competentă poate elabora și publica propriile ghiduri de bune practici.

(5)   Statele membre prezintă Comisiei toate ghidurile de bune practici validate de autoritatea competentă. Comisia creează și exploatează un sistem de înregistrare a acestor ghiduri, pe care îl pune la dispoziția statelor membre.

CAPITOLUL III

CERINȚE SUPLIMENTARE APLICABILE ABATOARELOR

Articolul 14

Amenajarea, construcția și echiparea abatoarelor

(1)   Operatorii economici se asigură că amenajarea și construcția abatoarelor, precum și echipamentul utilizat în cadrul acestora respectă regulile prevăzute în anexa II.

(2)   În sensul prezentului regulament, operatorii economici prezintă, atunci când li se solicită acest lucru, autorității competente menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, pentru fiecare abator, cel puțin următoarele informații:

(a)

numărul maxim de animale pe oră pentru fiecare linie de sacrificare;

(b)

categoriile de animale și greutățile pentru care pot fi folosite echipamentele de imobilizare sau de asomare disponibile;

(c)

capacitatea maximă pentru fiecare spațiu de adăpostire.

Autoritatea competentă respectivă analizează informațiile prezentate de operator în conformitate cu primul paragraf în momentul aprobării abatorului.

(3)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), pot fi adoptate următoarele:

(a)

derogări de la normele prevăzute în anexa II pentru abatoarele mobile;

(b)

modificări necesare adaptării anexei II pentru a ține cont de progresul științific și tehnic.

Până la adoptarea derogărilor menționate la litera (a) din primul paragraf, statele membre pot stabili sau menține normele naționale aplicabile în cazul abatoarelor mobile.

(4)   Orientările comunitare pentru punerea în aplicare a alineatului (2) din prezentul articol și a anexei II se pot adopta în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 15

Operațiile de manipulare și de imobilizare în abatoare

(1)   Operatorii economici se asigură că normele de operare pentru abatoare prevăzute în anexa III sunt respectate.

(2)   Operatorii economici asigură că toate animalele care sunt ucise în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) fără asomare prealabilă sunt imobilizate individual; rumegătoarele se imobilizează mecanic.

Sistemele de imobilizare a animalelor bovine în poziții inverse sau în orice poziții nefirești se folosesc doar în cazul animalelor sacrificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) și cu condiția ca acestea să fie prevăzute cu un dispozitiv care restricționează atât mișcarea laterală, cât și cea verticală a capului animalului și să fie ajustabile astfel încât să se adapteze dimensiunii animalului.

(3)   Următoarele metode de imobilizare sunt interzise:

(a)

suspendarea sau ridicarea animalelor conștiente;

(b)

fixarea mecanică sau legarea labelor sau picioarelor animalelor;

(c)

secționarea măduvei spinării, de exemplu cu ajutorul unui stilet sau pumnal;

(d)

utilizarea curentului electric pentru imobilizarea animalului la intensități care nu îl asomează sau ucid în circumstanțe controlate, în particular orice aplicare a curentului electric care nu înconjoară creierul.

Cu toate acestea, literele (a) și (b) nu se aplică dispozitivelor de suspendare utilizate pentru păsările de crescătorie.

(4)   Pentru a ține seama de progresul tehnic și științific, inclusiv de un aviz al EFSA, anexa III poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(5)   Orientările comunitare pentru punerea în aplicare a normelor prevăzute în anexa III pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 16

Proceduri de monitorizare în cadrul abatoarelor

(1)   În sensul articolului 5, operatorii economici adoptă și pun în aplicare proceduri de monitorizare adecvate în cadrul abatoarelor.

(2)   Procedurile de monitorizare menționate la alineatul (1) descriu modalitatea în care trebuie efectuate verificările prevăzute la articolul 5 și includ cel puțin următoarele informații:

(a)

numele persoanelor responsabile de procedura de monitorizare;

(b)

indicatorii destinați să detecteze semnele absenței sau prezenței conștienței sau sensibilității la animalele; indicatorii destinați detectării absenței semnelor de viață la animalele sacrificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4);

(c)

criteriile în funcție de care să se determine dacă rezultatele arătate de indicatorii menționați la litera (b) sunt satisfăcătoare;

(d)

circumstanțele și/sau momentul în care trebuie să aibă loc monitorizarea;

(e)

numărul de animale din fiecare eșantion care să fie verificate în cursul monitorizării;

(f)

proceduri adecvate pentru a garanta că, în cazul în care criteriile menționate la litera (c) nu sunt îndeplinite, operațiile de asomare sau de ucidere sunt reexaminate pentru a identifica motivele oricărui tip de imperfecțiune și schimbările necesare ale acestor operații.

(3)   Operatorii economici introduc câte o procedură de monitorizare specifică pentru fiecare linie de sacrificare.

(4)   Frecvența verificărilor ține cont de principalii factori de risc, cum ar fi schimbările legate de tipul sau dimensiunea animalelor sacrificate sau de organizarea activității personalului, fiind stabilită în vederea garantării unor rezultate cu un nivel ridicat de siguranță.

(5)   În sensul alineatelor (1)-(4) din prezentul articol, operatorii pot folosi procedurile de monitorizare descrise în ghidurile de bune practici menționate la articolul 13.

(6)   Orientările comunitare privind procedurile de monitorizare în abatoare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 17

Responsabilul cu bunăstarea animalelor

(1)   Operatorii economici desemnează un responsabil cu bunăstarea animalelor pentru fiecare abator care să acorde asistența necesară pentru ca abatorul respectiv să respecte normele stabilite prin prezentul regulament.

(2)   Responsabilul cu bunăstarea animalelor se află sub autoritatea directă a operatorului economic și raportează direct acestuia în ceea ce privește chestiunile referitoare la bunăstarea animalelor. Acesta este în măsură să ceară ca personalul abatorului să realizeze orice măsuri corective necesare pentru a asigura respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament.

(3)   Sarcinile responsabilului cu bunăstarea animalelor sunt prevăzute în procedurile standard de operare ale abatoarelor și aduse în mod eficace în atenția personalului interesat.

(4)   Responsabilul cu bunăstarea animalelor deține un certificat de competență conform cu dispozițiile menționate la articolul 21, emis pentru toate operațiile desfășurate în abatoarele unde el/ea este responsabil.

(5)   Responsabilul cu bunăstarea animalelor ține o evidență a măsurilor întreprinse în vederea asigurării bunăstării animalelor din abatorul în care își desfășoară activitatea. Aceste evidențe se păstrează cel puțin un an și se pun la dispoziția autorităților competente la solicitarea acestora.

(6)   Alineatele (1)-(5) nu se aplică abatoarelor care sacrifică mai puțin de 1 000 de unități animal viu pentru mamifere sau 150 000 de unități pe an pentru păsări sau iepuri de crescătorie.

În sensul primului paragraf, „unitate animal viu” înseamnă o unitate de măsură standard care permite reunirea diferitelor categorii de animale pentru a permite compararea acestora.

În aplicarea primului paragraf statele membre vor folosi următoarele rate de conversie:

(a)

animale bovine adulte în sensul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (11) și ecvidee: 1 unitate animal viu;

(b)

alte animale bovine: 0,50 unitate animal viu;

(c)

porcine cu o greutate în viu de peste 100 kg: 0,20 unitate animal viu;

(d)

alte porcine: 0,15 unitate animal viu;

(e)

ovine și caprine: 0,10 unitate animal viu;

(f)

miei, iezi și purcei cu o greutate în viu mai mică de 15 kg: 0,05 unitate animal viu.

CAPITOLUL IV

DEPOPULAREA ȘI UCIDEREA DE URGENȚĂ

Articolul 18

Depopularea

(1)   Autoritatea competentă responsabilă cu o operație de depopulare stabilește un plan de acțiune pentru a asigura respectarea normelor prevăzute în prezentul regulament, înainte de începerea operației.

În special, metodele de asomare și de ucidere planificate și procedurile standard de operare corespunzătoare având scopul de a garanta respectarea normelor stabilite în prezentul regulament se includ în planurile de urgență cerute de dreptul comunitar privind sănătatea animală, pe baza ipotezelor stabilite în planul de urgență cu privire la dimensiunea și situarea focarelor suspectate.

(2)   Autoritatea competentă:

(a)

garantează că astfel de operații se desfășoară în conformitate cu planul de acțiune menționat la alineatul (1);

(b)

ia toate măsurile adecvate pentru a proteja bunăstarea animalelor în cele mai bune condiții disponibile.

(3)   În sensul prezentului articol și în situații excepționale, autoritatea competentă poate acorda derogări de la una sau mai multe dispoziții ale prezentului regulament, dacă consideră că respectarea acestora poate afecta sănătatea umană sau încetini în mod semnificativ procesul de eradicare a unei boli.

(4)   Până la data de 30 iunie a fiecărui an, autoritatea competentă menționată la alineatul (1) transmite Comisiei un raport privind operațiile de depopulare desfășurate în cursul anului precedent și îl pune la dispoziția publicului prin intermediul internetului.

În ceea ce privește fiecare operație de depopulare, raportul respectiv va include în special:

(a)

motivele depopulării;

(b)

numărul și speciile de animale ucise;

(c)

metodele de asomare și de ucidere utilizate;

(d)

o descriere a dificultăților întâmpinate și, dacă este cazul, a soluțiilor găsite pentru a diminua sau reduce la minimum suferința animalelor în cauză;

(e)

orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (3).

(5)   Orientările comunitare pentru elaborarea și punerea în aplicare a acțiunilor de depopulare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

(6)   După caz, pentru a se ține seama de informațiile colectate de Sistemul de notificare a bolilor animalelor (ADNS) se pot adopta derogări de la obligația de raportare prevăzută la alineatul (4) din prezentul articol, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 19

Uciderea de urgență

În cazul uciderii de urgență, deținătorul animalelor în cauză ia toate măsurile necesare pentru a le ucide cât mai rapid.

CAPITOLUL V

AUTORITATEA COMPETENTĂ

Articolul 20

Sprijin științific

(1)   Fiecare stat membru se asigură că există suficient sprijin științific independent disponibil pentru a asista autoritățile competente, la solicitarea acestora, prin furnizarea de:

(a)

expertize tehnice și științifice în legătură cu autorizarea abatoarelor, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (2) și elaborarea de noi metode de asomare;

(b)

avize științifice referitoare la instrucțiunile furnizate de producători privind utilizarea și întreținerea echipamentelor de imobilizare și de asomare;

(c)

avize științifice cu privire la ghidurile de bune practici elaborate pe teritoriul său în sensul prezentului regulament;

(d)

recomandări în sensul prezentului regulament, în special cu privire la inspecții și audituri;

(e)

avize cu privire la capacitatea și adecvarea unor organisme și entități separate de a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (2);

(2)   Sprijinul științific poate fi furnizat prin intermediul unei rețele cu condiția efectuării tuturor sarcinilor enumerate la alineatul (1) pentru toate activitățile relevante care au loc în statele membre în cauză.

În acest scop, fiecare stat membru desemnează un punct de contact unic și îl pune la dispoziția publicului prin intermediul internetului. Acest punct de contact este responsabil de schimbul de informații tehnice și științifice și de cele mai bune practici privind punerea în aplicare a prezentului regulament cu omologii săi și cu Comisia.

Articolul 21

Certificatul de competență

(1)   În sensul articolului 7, statele membre desemnează autoritatea competentă care are responsabilitatea:

(a)

de a asigura disponibilitatea cursurilor de formare pentru personalul implicat în desfășurarea operațiilor de ucidere și a operațiilor aferente;

(b)

de a emite certificate de competență care atestă promovarea unui examen final independent; subiectele examenului respectiv se referă la categoriile de animale relevante și corespund operațiilor enumerate la articolul 7 alineatele (2) și (3), precum și subiectelor prevăzute în anexa IV;

(c)

de a autoriza programele de formare pentru cursurile menționate la litera (a) și conținutul și modalitățile examenului menționat la litera (b).

(2)   Autoritatea competentă poate delega examinarea finală și emiterea certificatelor de competență unui organism sau unei entități separate, care:

(a)

deține experiența, personalul și echipamentul necesare;

(b)

este independent(ă) și nu se află în conflict de interese în ceea ce privește examinarea finală și emiterea certificatelor de competență.

De asemenea, autoritatea competentă poate delega și organizarea de cursuri de formare unui organism sau unei entități separate care dispune de expertiza, personalul și echipamentul necesare pentru aceasta.

Datele de contact ale organismelor și entităților cărora le-au fost delegate aceste sarcini sunt puse de autoritatea competentă la dispoziția publicului prin intermediul internetului.

(3)   Certificatele de competență menționează categoriile de animale, tipurile de echipamente și operațiile enunțate la articolul 7 alineatul (2) sau (3) pentru care este valabil certificatul.

(4)   Statele membre recunosc certificatele de competență eliberate într-un alt stat membru.

(5)   Autoritatea competentă poate elibera certificate de competență temporare dacă:

(a)

solicitantul participă la unul dintre cursurile de formare menționate la alineatul (1) litera (a);

(b)

solicitantul va lucra în prezența și sub directa supraveghere a altei persoane care deține un certificat de competență eliberat pentru activitatea specifică pe care urmează să o desfășoare;

(c)

validitatea certificatului temporar nu depășește trei luni; și

(d)

solicitantul furnizează o declarație scrisă care atestă că nu i s-a mai eliberat anterior un alt certificat de competență temporar pentru același tip de activitate sau demonstrează autorității competente, în mod satisfăcător, că nu a putut să treacă examenul final.

(6)   Fără a aduce atingere deciziei unei autorități judiciare sau a unei autorități competente de interzicere a manipulării animalelor, certificatele de competență, inclusiv certificatele temporare, se eliberează numai dacă solicitantul furnizează o declarație scrisă care atestă că nu a comis încălcări grave ale dreptului comunitar și/sau național în domeniul protecției animalelor în cursul perioadei de trei ani anterioare datei solicitării unui astfel de certificat.

(7)   Statele membre pot recunoaște calificările obținute în alte scopuri ca fiind echivalente cu certificatele de competență în sensul prezentului regulament, cu condiția ca acestea să fi fost obținute în condiții echivalente cu cele prevăzute la prezentul articol. Autoritatea competentă pune la dispoziția publicului și actualizează, prin intermediul internetului, o listă a calificărilor recunoscute drept echivalente cu certificatul de competență.

(8)   Orientările comunitare pentru aplicarea dispozițiilor alineatului (1) din prezentul articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

CAPITOLUL VI

NECONFORMITATEA, SANCȚIUNILE ȘI COMPETENȚELE DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 22

Neconformitatea

(1)   În sensul articolului 54 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, autoritatea competentă poate, în special:

(a)

să solicite operatorilor economici să își modifice procedurile standard de operare și, în special, să reducă ritmul de producție sau chiar să oprească producția;

(b)

să solicite operatorilor economici să mărească frecvența controalelor prevăzute la articolul 5 și să modifice procedurile de monitorizare menționate la articolul 16;

(c)

să suspende sau să retragă certificatele de competență eliberate în temeiul prezentului regulament unei persoane care nu mai demonstrează suficiente competențe, cunoștințe sau familiarizare cu sarcinile aferente pentru îndeplinirea operațiilor pentru care a fost eliberat certificatul;

(d)

să suspende sau să retragă delegarea competențelor prevăzută la articolul 21 alineatul (2);

(e)

să solicite modificarea instrucțiunilor prevăzute la articolul 8 acordând atenția cuvenită avizelor științifice furnizate în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b).

(2)   În cazul în care o autoritate competentă suspendă sau retrage un certificat de competență, aceasta va informa autoritatea competentă care l-a acordat cu privire la decizia sa.

Articolul 23

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în caz de nerespectare a prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 ianuarie 2013 și o informează de îndată cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 24

Normele de punere în aplicare

Normele de punere în aplicare a prezentului regulament pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 25

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

Norme naționale mai stricte

(1)   Prezentul regulament nu împiedică statele membre să mențină orice norme naționale destinate asigurării unei protecții mai extinse a animalelor în momentul uciderii aplicabile la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

Înainte de 1 ianuarie 2013, statele membre informează Comisia cu privire la existența unor astfel de norme naționale. Comisia le supune atenției celorlalte state membre.

(2)   Statele membre pot adopta norme naționale destinate să asigure o protecție mai extinsă a animalelor în momentul uciderii decât cele prevăzute de prezentul regulament cu privire la următoarele domenii:

(a)

uciderea animalelor și celelalte operațiuni conexe, desfășurate în afara unui abator;

(b)

sacrificarea vânatului de crescătorie, astfel cum a fost definit la punctul 1.6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, inclusiv renii, și celelalte operațiuni conexe;

(c)

sacrificarea animalelor și celelalte operațiuni conexe, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4).

Statele membre notifică Comisiei aceste norme naționale. Comisia le supune atenției celorlalte state membre.

(3)   În cazul în care, pe baza unor noi dovezi științifice, un stat membru consideră oportun să adopte măsuri destinate asigurării unei protecții mai extinse a animalelor în momentul uciderii în raport cu metodele de asomare prezentate în anexa I, acesta transmite Comisiei o notificare cu privire la măsurile avute în vedere. Comisia le supune atenției celorlalte state membre.

Comisia prezintă chestiunea comitetului menționat la articolul 25 alineatul (1) în termen de o lună de la notificare și, pe baza avizului EFSA și în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2), aprobă sau respinge măsurile naționale în cauză.

În cazul în care Comisia consideră adecvat, pe baza măsurilor naționale aprobate, poate propune modificări la anexa I, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(4)   Un stat membru nu interzice sau împiedică punerea în circulație pe teritoriul său a produselor de origine animală derivate din animalele ucise în alt stat membru pe motiv că animalele în cauză nu au fost ucise în conformitate cu normele sale naționale destinate unei protecții mai extinse a animalelor în momentul uciderii.

Articolul 27

Raportarea

(1)   Până la 8 decembrie 2014, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind posibilitatea de a introduce anumite cerințe privind protecția peștilor în momentul uciderii, ținând seama de aspectele legate de bunăstarea animalelor, precum și de impactul socio-economic și asupra mediului. După caz, acest raport va fi însoțit de propuneri legislative în vederea modificării prezentului regulament prin introducerea unor norme specifice privind protecția peștilor în momentul uciderii.

În așteptarea adoptării acestor măsuri, statele membre pot menține sau adopta norme naționale privind protecția peștilor în momentul sacrificării sau al uciderii și informează Comisia cu privire la acestea.

(2)   Până la 8 decembrie 2012, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind sistemele de imobilizare a bovinelor în poziții inverse sau nefirești. Acest raport se bazează pe rezultatele unui studiu științific care compară sistemele în cauză cu cele care imobilizează bovinele în poziție verticală și iau în considerare aspectele privind protecția animalelor, precum și implicațiile socio-economice, inclusiv acceptarea acestora de către comunitățile religioase și siguranța operatorilor. După caz, acest raport va fi însoțit de propuneri legislative în vederea modificării prezentului regulament în ceea ce privește sistemele de imobilizare a bovinelor în poziții inverse sau nefirești.

(3)   Până la 8 decembrie 2013, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind diferitele metode de asomare a păsărilor de crescătorie, în special asomatoarele cu băi de apă multiple pentru păsări, ținând seama de aspectele legate de bunăstarea animalelor, precum și de impactul socio-economic și asupra mediului.

Articolul 28

Abrogare

(1)   Directiva 93/119/CEE se abrogă.

Cu toate acestea, în sensul articolului 29 alineatul (1) din prezentul regulament, continuă să se aplice următoarele dispoziții din Directiva 93/119/CEE:

(a)

anexa A:

(i)

punctul 1 din secțiunea I;

(ii)

punctul 1 și a doua teză de la punctul 3, punctele 6, 7 și 8, precum și prima teză de la punctul 9 din secțiunea II;

(b)

anexa C, punctul 3.A.2, punctul 3.B.1 primul paragraf, punctul 3.B.2, punctul 3.B.4 și punctele 4.2 și 4.3 din secțiunea II;

(2)   Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 29

Dispoziții tranzitorii

(1)   Până la 8 decembrie 2019, articolul 14 alineatul (1) se aplică numai pentru abatoarele noi sau pentru orice amenajare nouă, construcție sau echipamente reglementate de normele prevăzute în anexa II, care nu au intrat în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2013 prezentului regulament.

(2)   Până la 8 decembrie 2015, statele membre pot dispune ca certificatele de competență menționate la articolul 21 să fie emise prin procedură simplificată în cazul persoanelor care demonstrează o experiență profesională relevantă de cel puțin trei ani.

Articolul 30

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. OLOFSSON


(1)  Avizul din 6 mai 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 25 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 340, 31.12.1993, p. 21.

(4)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(7)  JO L 191, 28.5.2004, p. 1.

(8)  JO L 226, 25.6.2004, p. 83.

(9)  JO L 378, 31.12.1982, p. 58.

(10)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.


ANEXA I

LISTA METODELOR DE ASOMARE ȘI SPECIFICAȚIILE AFERENTE

(menționate la articolul 4)

CAPITOLUL I

Metode

Tabelul 1 –   Metode mecanice

Nr.

Denumire

Descriere

Condiții de utilizare

Parametri-cheie

Cerințe specifice pentru anumite metode – capitolul II din prezenta anexă

1

Dispozitiv cu bolț captiv penetrant

O leziune gravă și ireversibilă a creierului provocată de șoc și de penetrarea unui bolț captiv

Asomare simplă

Toate speciile

Sacrificare, depopulare și alte situații

Poziția și direcția de împușcare

O viteză, o lungime a ieșirii și un diametru al bolțului corespunzătoare dimensiunii și speciei animalului

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere (secunde)

Nu se aplică

2

Dispozitiv cu bolț captiv nepenetrant

O leziune gravă a creierului provocată de șocul unui bolț captiv fără penetrare

Asomare simplă

Rumegătoare, păsări de crescătorie, iepuri de crescătorie și iepuri de câmp

Sacrificare doar pentru rumegătoare

Sacrificare, depopulare și alte situații pentru păsări de crescătorie, iepuri de crescătorie și iepuri de câmp

Poziția și direcția de împușcare

O viteză, un diametru și o formă a bolțului corespunzătoare dimensiunii și speciei animalului

Forța cartușului utilizat

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere (secunde)

Punctul 1

3

Armă de foc cu proiectil liber

O leziune gravă și ireversibilă a creierului provocată de șoc și de penetrarea unuia sau mai multor proiectile

Toate speciile

Sacrificare, depopulare și alte situații

Poziția de împușcare

Puterea și calibrul cartușului

Tipul de proiectil

Nu se aplică

4

Macerarea

Strivirea imediată a întregului animal

Pui de maximum 72 de ore și ouă embrionate

Toate situațiile cu excepția sacrificării

Cantitatea maximă care poate fi introdusă

Distanța dintre lame și viteza de rotație

Măsuri pentru a preveni supraîncărcarea

Punctul 2

5

Dislocarea cervicală

Întinderea și răsucirea manuală sau mecanică a gâtului, provocând astfel ischemia cerebrală

Păsări cântărind maximum 5 kg în viu

Sacrificare, depopulare și alte situații

Nu se aplică

Punctul 3

6

Lovitură puternică penetrativă în cap

Lovitură fermă și precisă în cap care provoacă vătămarea gravă a creierului

Porcine tinere, miei, iezi, iepuri de crescătorie, iepuri de câmp, animale pentru blană și păsări cântărind maximum 5 kg în viu

Sacrificare, depopulare și alte situații

Forța și localizarea loviturii

Punctul 3


Tabelul 2 –   Metode electrice

Nr.

Denumire

Descriere

Condiții de utilizare

Parametri-cheie

Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexă

1

Asomarea electrică aplicată exclusiv la nivelul capului

Expunere a creierului la curent electric, determinând o formă de epilepsie generalizată pe electroencefalogramă (EEG)

Asomare simplă

Toate speciile

Sacrificare, depopulare și alte situații

Curent minim (A sau mA)

Tensiune minimă (V)

Frecvență maximă (Hz)

Durata minimă a expunerii

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere (secunde)

Frecvența reglării echipamentului

Optimizarea fluxului de curent

Evitarea unor șocuri electrice înainte de asomare

Poziționarea și zona suprafeței de contact a electrozilor

Punctul 4

2

Asomarea prin electricitate aplicată la nivelul capului și corpului

Expunere a corpului la un curent care generează, în același timp, o formă de epilepsie generalizată pe EEG și fibrilația sau oprirea inimii

Asomare simplă în cazul sacrificării

Toate speciile

Sacrificare, depopulare și alte situații

Curent minim (A sau mA)

Tensiune minimă (V)

Frecvență maximă (Hz)

Durata minimă a expunerii

Frecvența reglării echipamentului

Optimizarea fluxului de curent

Evitarea unor șocuri electrice înainte de asomare

Poziționarea și zona suprafeței de contact a electrozilor

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare în cazul asomării sau asomărilor simple (secunde)

Punctul 5

3

Electrocutare în baie de apă

Expunere a întregului corp la un curent care generează o formă de epilepsie generalizată pe EEG și o posibilă fibrilație sau oprire a inimii prin intermediul unei băi de apă

Asomare simplă cu excepția cazului în care frecvența este mai mică sau egală cu 50Hz

Păsări de crescătorie

Sacrificare, depopulare și alte situații

Curent minim (A sau mA)

Tensiune minimă (V)

Frecvență maximă (Hz)

Frecvența reglării echipamentului

Evitarea unor șocuri electrice înainte de asomare

Reducerea la minimum a durerii în momentul suspendării

Optimizarea fluxului de curent

Durata maximă a suspendării înainte de baia de apă

Durata minimă a expunerii pentru fiecare animal

Imersiunea păsărilor până la baza aripilor

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere pentru frecvențele peste 50 Hz (secunde)

Punctul 6


Tabelul 3 –   Metode prin gazare

Nr.

Denumire

Descriere

Condiții de utilizare

Parametri-cheie

Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexă

1

Dioxid de carbon, concentrație ridicată

Expunerea directă sau progresivă a animalelor conștiente la un amestec gazos conținând peste 40 % dioxid de carbon. Metoda poate fi folosită în bazine, tuneluri, containere sau clădiri etanșeizate în prealabil

Asomare simplă în cazul sacrificării porcinelor

Porcine, mustelide, șinșile, păsări de crescătorie cu excepția rațelor și a gâștelor

Sacrificare numai în cazul porcinelor

Alte situații cu excepția sacrificării în cazul păsărilor de crescătorie, al mustelidelor, al șinșilelor și al porcinelor

Concentrația dioxidului de carbon

Durata de expunere

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare în cazul asomării simple (secunde)

Calitatea gazului

Temperatura gazului

Punctul 7

Punctul 8

2

Dioxid de carbon în două faze

Expunerea succesivă a animalelor conștiente la un amestec gazos conținând până la 40 % dioxid de carbon, urmată de o concentrație mai mare de dioxid de carbon sau după ce animalele și-au pierdut cunoștința

Păsări de crescătorie

Sacrificare, depopulare și alte situații

Concentrația dioxidului de carbon

Durata de expunere

Calitatea gazului

Temperatura gazului

Nu se aplică

3

Dioxid de carbon asociat cu gaze inerte

Expunerea directă sau progresivă a animalelor conștiente la un amestec de gaz, conținând până la 40 % dioxid de carbon asociat cu gaze inerte, care duce la anoxie. Metoda poate fi folosită în bazine, saci, tuneluri, containere sau clădiri etanșeizate în prealabil

Asomare simplă a porcinelor în cazul în care durata expunerii la o concentrație de dioxid de carbon de minim 30 % este mai mică de 7 minute

Asomare simplă a păsărilor în cazul în care durata totală a expunerii la o concentrație de dioxid de carbon de minim 30 % este mai mică de 3 minute

Porcine și păsări de crescătorie

Sacrificare, depopulare și alte situații

Concentrația dioxidului de carbon

Durata de expunere

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere în cazul asomării simple (secunde)

Calitatea gazului

Temperatura gazului

Concentrația de oxigen

Punctul 8

4

Gaze inerte

Expunerea directă sau progresivă a animalelor conștiente la un amestec de gaz inert, precum argon sau azot, care duce la anoxie. Metoda poate fi folosită în bazine, saci, tuneluri, containere sau în clădiri etanșeizate în prealabil

Asomare simplă în cazul sacrificării porcinelor

Asomare simplă pentru păsări de crescătorie în cazul în care durata expunerii la anoxie este mai mică de 3 minute

Porcine și păsări de crescătorie

Sacrificare, depopulare și alte situații

Concentrația de oxigen

Durata de expunere

Calitatea gazului

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere în cazul asomării simple (secunde)

Temperatura gazului

Punctul 8

5

Monoxid de carbon (sub formă pură)

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos conținând peste 4 % monoxid de carbon

Animale pentru blană, păsări de crescătorie și porcine tinere

Alte situații cu excepția sacrificării

Calitatea gazului

Concentrația monoxidului de carbon

Durata de expunere

Temperatura gazului

Punctele 9.1, 9.2 și 9.3

6

Monoxid de carbon asociat cu alte gaze

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos conținând peste 1 % monoxid de carbon, asociat cu alte gaze toxice

Animale pentru blană, păsări de crescătorie și porcine tinere

Alte situații cu excepția sacrificării

Concentrația monoxidului de carbon

Durata de expunere

Temperatura gazului

Filtrarea gazului produs de motor

Punctul 9


Tabelul 4 –   Alte metode

Nr.

Denumire

Descriere

Condiții de utilizare

Parametri-cheie

Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexă

1

Injecție letală

Pierderea cunoștinței și a sensibilității, urmată de moartea ireversibilă determinată de injectarea unor substanțe veterinare

Toate speciile

Alte situații cu excepția sacrificării

Tipul de injecție

Utilizarea medicamentelor aprobate

Nu se aplică

CAPITOLUL II

Cerințe specifice pentru anumite metode

1.   Dispozitiv cu bolț captiv nepenetrant

La utilizarea acestei metode, operatorii trebuie să acorde o atenție deosebită pentru a evita fracturarea craniului.

Această metodă se va utiliza doar în cazul rumegătoarelor a căror greutate în viu nu depășește 10 kg.

2.   Macerarea

Această metodă asigură macerarea instantanee și moartea imediată a animalelor. Aparatul conține lame rotative cu acționare mecanică rapidă sau proiecții de polistiren expandat. Aparatul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a asigura uciderea instantanee a tuturor animalelor, chiar în cazul în care sunt în număr mare.

3.   Dislocarea cervicală și lovitură puternică penetrativă în cap

Aceste metode nu se vor utiliza ca metode de rutină, ci numai în cazul nu sunt disponibile alte metode de asomare.

Aceste metode nu se vor utiliza în abatoare decât ca metodă de rezervă pentru asomare.

Nicio persoană nu va ucide prin dislocare cervicală manuală sau lovitură puternică penetrativă în cap mai mult de 70 de animale pe zi.

Dislocarea cervicală manuală nu va fi utilizată pentru animalele cu o greutate în viu mai mare de trei kilograme.

4.   Asomarea electrică aplicată exclusiv la nivelul capului

4.1.

În cazul asomării electrice exclusiv la nivelul capului, electrozii înconjoară creierul animalului și sunt adaptați dimensiunii capului.

4.2.

Asomarea electrică exclusiv la nivelul capului se efectuează aplicând limitele minime de curent prevăzute în tabelul 1.

Tabelul 1 –   Limite minime ale curentului pentru asomarea electrică exclusiv la nivelul capului

Categorie de animale

Bovine în vârstă de cel puțin 6 luni

Bovine cu vârsta sub 6 luni

Animale din speciile ovină și caprină

Animale din specia porcine

Pui

Curcani

Curent minim

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA

5.   Asomarea prin electricitate aplicată la nivelul capului și al corpului

5.1.   Animale din speciile ovină, caprină și porcină.

Nivelul minim al curentului pentru asomarea prin electricitate aplicată la nivelul capului și al corpului este de 1 amper pentru ovine și caprine și 1,3 amperi pentru porcine.

5.2.   Vulpi

Electrozii se aplică la nivelul gurii și al rectului, cu o valoare minimă a curentului de 0,3 amperi și un voltaj minim de 110 volți, pentru cel puțin trei secunde.

5.3.   Șinșile

Electrozii se aplică de la urechi la coadă, cu o valoare minimă a curentului de 0,57 amperi, pentru cel puțin 60 de secunde.

6.   Asomarea electrică cu baie de apă a păsărilor de crescătorie

6.1.

Animalele nu sunt suspendate dacă sunt prea mici în raport cu asomatorul cu baie de apă sau dacă fixarea poate determina sau crește durerea (de exemplu, în cazul animalelor vizibil rănite). În aceste cazuri, animalele sunt ucise utilizând o metodă alternativă.

6.2.

Dispozitivele de suspendare se umezesc înainte de suspendarea și expunerea la curent a păsărilor vii. Păsările se suspendă de ambele picioare.

6.3.

Pentru animalele enumerate în tabelul 2 asomarea cu baie de apă se efectuează în conformitate cu nivelul minim al curentului stabilit în tabelul următor, iar animalele sunt expuse la curent pentru o durată minimă de cel puțin patru secunde.

Tabelul 2 –   Cerințe privind curentul utilizat de echipamentul pentru asomarea cu baie de apă

(valori medii per animal)

Frecvența (Hz)

Pui

Curcani

Rațe și gâște

Prepelițe

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

De la 200 la 400 Hz

150 mA

400 mA

Interzis

Interzis

De la 400 la 1 500 Hz*

200 mA

400 mA

Interzis

Interzis

7.   Concentrație ridicată de dioxid de carbon

În cazul porcinelor, al mustelidelor și al șinșilelor, se utilizează o concentrație minimă de dioxid de carbon de 80 %.

8.   Dioxidul de carbon, utilizarea gazelor inerte sau a unei combinații a acestor amestecuri gazoase

În niciun caz gazele nu vor intra în camera sau locația în care animalele urmează să fie asomate și ucise într-un mod care ar putea provoca arsuri sau agitație din cauza înghețării sau a lipsei de umiditate.

9.   Monoxidul de carbon (sub formă pură sau asociat cu alte gaze)

9.1.

Animalele sunt ținute permanent sub supraveghere vizuală.

9.2.

Acestea sunt introduse unul câte unul, asigurându-se faptul că atunci când un animal este introdus în încăpere cel dinaintea sa și-a pierdut deja cunoștința sau este mort.

9.3.

Animalele rămân în încăpere până când se constată moartea lor.

9.4.

Se poate utiliza gazul produs de un motor special adaptat în scopul uciderii animalelor, cu condiția ca persoana responsabilă de uciderea animalelor să fi verificat în prealabil dacă gazul utilizat:

(a)

a fost răcit în mod corespunzător;

(b)

a fost filtrat suficient;

(c)

nu conține componente sau gaze iritante.

Motorul se testează anual înainte de a se proceda la uciderea animalelor.

9.5.

Animalele sunt introduse în încăpere numai când se obține concentrația minimă de monoxid de carbon.


ANEXA II

AMENAJAREA, CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA ABATOARELOR

(menționate la articolul 14)

1.   Toate structurile de adăpostire

1.1.

Sistemele de ventilație sunt proiectate, construite și întreținute astfel încât să se asigure în mod constant bunăstarea animalelor, ținând seama de gama condițiilor meteorologice probabile.

1.2.

În cazul în care sunt necesare mijloace mecanice de ventilație, se prevăd instalații alternative de alarmă și urgență în eventualitatea unei avarii.

1.3.

Structurile de adăpostire se proiectează și se construiesc astfel încât să se reducă la minimum riscul rănirii animalelor și apariția de zgomote bruște.

1.4.

Structurile de adăpostire se proiectează și se construiesc astfel încât să faciliteze inspecția animalelor. Se asigură un iluminat fix sau portabil adecvat pentru a permite inspecția animalelor în orice moment.

2.   Structurile de adăpostire pentru animalele care nu sunt livrate în containere

2.1.

Se proiectează și se construiesc țarcuri, coridoare și piste, pentru a permite ca:

(a)

animalele să se miște în mod liber în direcția cerută, utilizând caracteristicile lor comportamentale și fără agitație;

(b)

porcinele și ovinele să se deplaseze unele lângă altele, cu excepția cazurilor în care pistele conduc la echipamentul de imobilizare.

2.2.

Rampele și podurile se echipează cu protecție laterală pentru a exista siguranță ca animalele nu cad.

2.3.

Sistemul de furnizare a apei în țarcuri se proiectează, se construiește și se întreține astfel încât să se permită accesul animalelor la apă curată în orice moment, fără ca acestea să se rănească sau să fie limitate în mișcare.

2.4.

În cazul în care se utilizează un țarc de așteptare, acesta se construiește cu o podea netedă și părți laterale solide, între țarcurile de adăpostire și pista care conduce la punctul de asomare, și se proiectează astfel încât animalele să nu poată fi blocate sau călcate în picioare.

2.5.

Podelele sunt construite și întreținute astfel încât să se reducă la minimum riscul ca animalele să alunece, să cadă sau să se rănească la picioare.

2.6.

În cazul în care abatoarele au câmpuri de adăpost fără refugiu natural sau umbră, trebuie asigurată o protecție adecvată împotriva intemperiilor. În cazul în care nu există astfel de protecție, câmpurile de adăpost respective nu se vor utiliza în caz de condiții meteorologice nefavorabile. În lipsa unei surse naturale de apă se vor asigura structuri de adăpare.

3.   Echipamentul și structurile de imobilizare

3.1.

Echipamentul și structurile de imobilizare sunt proiectate, construite și întreținute pentru a:

(a)

optimiza aplicarea metodei de asomare sau ucidere;

(b)

preveni rănirea sau contuzionarea animalelor;

(c)

reduce la minimum agitația animalelor și sunetele emise de acestea când sunt imobilizate;

(d)

reduce la minimum timpul de imobilizare.

3.2.

Pentru animalele din specia bovine, boxele de imobilizare utilizate împreună cu un bolț pneumatic captiv trebuie să posede un dispozitiv care să împiedice mișcările laterale și verticale ale capului animalului.

4.   Echipamentul pentru asomarea electrică (cu excepția echipamentului de asomare cu baie de apă)

4.1.

Echipamentul pentru asomarea electrică este fixat printr-un dispozitiv care afișează și înregistrează detalii privind parametrii-cheie electrici pentru fiecare animal asomat. Dispozitivul se amplasează astfel încât să existe o vizibilitate clară pentru personal și trebuie să emită un avertisment vizual și sonor clar în cazul în care durata expunerii scade sub nivelul necesar. Aceste înregistrări se păstrează cel puțin un an.

4.2.

Echipamentul automat pentru asomarea electrică asociat unui dispozitiv de imobilizare emite un curent constant.

5.   Echipamentul pentru asomarea electrică cu baie de apă

5.1.

Liniile de suspendare să fie proiectate și poziționate astfel încât păsările suspendate să nu întâlnească niciun obstacol și să se reducă la minimum disconfortul acestora.

5.2.

Liniile de suspendare să fie proiectate astfel încât păsările care sunt suspendare de acestea să nu rămână atârnate în stare de conștiență mai mult de un minut. Cu toate acestea, rațele, gâștele și curcile să nu rămână atârnate în stare de conștiență mai mult de două minute.

5.3.

Întreaga lungime a liniei de suspendare, de la punctul de intrare până la bazinul de opărire, să fie ușor accesibilă în cazul în care animalele trebuie să fie înlăturate de pe linia de abataj.

5.4.

Dimensiunea și forma inelelor metalice să corespundă dimensiunii picioarelor păsărilor care urmează să fie asomate, pentru a garanta o electrocutare nedureroasă.

5.5.

Echipamentul de asomare cu baie de apă să fie prevăzut cu o rampă de intrare izolată electric, proiectată și întreținută astfel încât să prevină revărsarea apei la intrare.

5.6.

Baia de apă să fie proiectată astfel încât nivelul de imersiune a păsărilor să poată fi adaptat cu ușurință.

5.7.

Electrozii echipamentului de asomare cu baie de apă să cuprindă toată lungimea bazinului. Bazinul să fie proiectat și întreținut astfel încât cătușele care trec pe deasupra apei să fie în contact continuu cu bara de interacțiune împământată.

5.8.

Se realizează un sistem în contact cu pieptul păsărilor de la punctul de suspendare până când păsările intră în asomator, în scopul de a le calma.

5.9.

Echipamentul de asomare cu baie de apă să fie ușor accesibil, pentru a permite sângerarea păsărilor care au fost asomate, în cazul în care acestea rămân în bazin ca urmare a unei avarii sau a unei întârzieri pe linie.

5.10.

Echipamentul de asomare cu baie de apă să fie fixat printr-un dispozitiv care afișează și înregistrează detalii privind parametrii-cheie electrici utilizați. Aceste înregistrări se păstrează cel puțin un an.

6.   Echipamentul de asomare cu gaz pentru porcine și păsările de crescătorie

6.1.

Asomatoarele cu gaz, inclusiv benzile transportoare, să fie concepute și construite pentru a:

(a)

optimiza aplicarea metodei de asomare cu gaz;

(b)

preveni rănirea sau contuzionarea animalelor;

(c)

reduce la minimum agitația animalelor și sunetele emise de acestea când sunt imobilizate.

6.2.

Asomatoarele cu gaz să fie echipate pentru a măsura în permanență, afișa și înregistra concentrația de gaz și timpul de expunere, precum și pentru a emite un avertisment vizual sau sonor clar în cazul în care concentrația gazului scade sub nivelul cerut. Dispozitivul se amplasează astfel încât să existe o vizibilitate clară pentru personal. Aceste înregistrări se păstrează cel puțin un an.

6.3.

Asomatorul cu gaz să fie proiectat astfel încât animalele să se poată așeza fără să se suprapună, chiar și în cazul exploatării liniei la capacitatea sa maximă.


ANEXA III

NORME DE OPERARE PENTRU ABATOARE

(menționate la articolul 15)

1.   Sosirea, deplasarea și manipularea animalelor

1.1.

Condițiile de bunăstare pentru fiecare transport de animale sunt evaluate în mod sistematic de responsabilul cu bunăstarea animalelor sau de o persoană direct subordonată acestuia la sosirea animalelor, în vederea identificării priorităților, în special stabilind care sunt animalele cu necesități de bunăstare specifice și ce măsuri adecvate se impun.

1.2.

Animalele să fie descărcate cât mai rapid după sosire și sacrificate fără întârzieri nejustificate.

Mamiferele, cu excepția iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp, care nu sunt duse la locul de sacrificare imediat după sosire, să fie adăpostite.

Animalele care nu sunt sacrificate în termen de 12 ore de la sosire trebuie hrănite și ulterior alimentate cu cantități moderate de hrană la intervale corespunzătoare. În astfel de cazuri, animalele primesc o cantitate adecvată de așternut pentru vite sau de materiale echivalente, care să garanteze un nivel de confort corespunzător speciei și numărului de animale în cauză. Materialul respectiv să garanteze un drenaj eficient sau să asigure o absorbție adecvată a urinei și fecalelor.

1.3.

Containerele în care sunt transportate animalele să fie păstrate în ordine, manipulate cu atenție, în special în cazul în care fundul containerelor este perforat sau flexibil, și:

(a)

să nu fie aruncate, făcute să cadă sau lovite;

(b)

atunci când este posibil, să fie încărcate și descărcate pe orizontală și cu mijloace mecanice;

Animalele să fie descărcate individual atunci când este posibil.

1.4.

Atunci când containerele sunt așezate unul peste altul, se fie luate măsurile de precauție necesare:

(a)

pentru a limita căderea de urină și fecale asupra animalelor situate mai jos;

(b)

pentru a se asigura stabilitatea containerelor;

(c)

pentru a se asigura că ventilația nu este blocată.

1.5.

În scopul sacrificării, animalele neînțărcate, animalele de lapte în lactație, femelele care au fătat în timpul transportului sau animalele livrate în containere au prioritate față de celelalte animale. Dacă acest lucru nu este posibil, se adoptă măsuri care să le atenueze suferința, în special:

(a)

mulgând animalele de lapte la intervale de maximum 12 ore;

(b)

asigurând condiții adecvate pentru sugar și pentru bunăstarea animalului nou-născut, în cazul femelelor care au fătat;

(c)

asigurând apă animalelor livrate în containere.

1.6.

Mamiferele, cu excepția iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp, care nu sunt duse la locul de sacrificare imediat după descărcare, să aibă tot timpul apă suficientă de băut, din instalații corespunzătoare.

1.7.

Să se asigure o aprovizionare constantă de animale pentru asomare și ucidere pentru a se evita ca manipulatorii de animale să grăbească animalele din țarcurile de adăpostire.

1.8.

Se interzic următoarele:

(a)

lovirea animalelor cu mâna sau cu piciorul;

(b)

aplicarea unei presiuni într-o zonă sensibilă a corpului animalelor, în urma căreia animalele să sufere dureri sau suferințe evitabile;

(c)

ridicarea sau târârea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare, coadă sau lână sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferințe;

Cu toate acestea, interdicția de a ridica animalele de picioare nu se aplică păsărilor de crescătorie, iepurilor de crescătorie și iepurilor de câmp;

(d)

utilizarea țepușelor sau a altor instrumente ascuțite;

(e)

răsucirea, strivirea sau ruperea cozilor animalelor sau lovirea ochilor animalelor.

1.9.

Să fie evitată, pe cât posibil, utilizarea instrumentelor care administrează șocuri electrice. În orice caz, astfel de instrumente se utilizează numai pentru animalele bovine și porcine adulte care refuză să se miște și numai dacă acestea au spațiu suficient pentru a înainta. Șocurile nu durează mai mult de o secundă, sunt repartizate la intervale adecvate și se aplică exclusiv pe mușchii membrelor posterioare. Dacă animalul nu reacționează, șocurile nu se administrează în mod repetat.

1.10.

Animalele să nu fie legate de coarne, de cornițe sau de inelul din nas, nici să nu fie imobilizate prin legarea picioarelor împreună. Dacă este necesară legarea animalelor, frânghiile, funiile sau orice alte mijloace utilizate:

(a)

să fie suficient de rezistente pentru a nu se rupe;

(b)

să permită animalelor să se așeze, să mănânce și să se adape, dacă este necesar;

(c)

să fie proiectate astfel încât să elimine orice risc de strangulare sau rănire și să permită dezlegarea rapidă a animalelor.

1.11.

Animalele care nu se pot deplasa nu sunt târâte până la locul sacrificării, ci sunt ucise acolo unde se află.

2.   Norme suplimentare pentru mamiferele din adăposturi (cu excepția iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp)

2.1.

Fiecare animal să aibă suficient spațiu pentru a se ridica, a se așeza și, cu excepția vitelor ținute individual, pentru a se întoarce.

2.2.

Animalele să fie ținute în siguranță în adăpost și se iau măsuri pentru a le împiedica să scape și pentru a le proteja de animalele de pradă.

2.3.

Pentru fiecare țarc se se indice printr-un în mod vizibil data și ora sosirii și, cu excepția vitelor ținute individual, numărul maxim de animale care pot fi ținute.

2.4.

În toate zilele în care abatorul funcționează și înainte de sosirea animalelor, se pregătesc și se păstrează gata de utilizare boxe izolate pentru animalele care necesită îngrijiri specifice.

2.5.

Starea generală și starea de sănătate a animalelor dintr-un adăpost să fie controlată periodic de responsabilul cu bunăstarea animalelor sau de o persoană având competențe adecvate.

3.   Sângerarea animalelor

3.1.

Dacă o singură persoană este responsabilă de asomarea, încătușarea, suspendarea și sângerarea animalelor, aceasta desfășoară toate operațiile menționate în mod consecutiv asupra unui animal înainte de a efectua oricare dintre ele asupra unui alt animal.

3.2.

În cazul asomării simple sau al sacrificării în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), cele două artere carotide sau vasele din care apar acestea sunt secționate în mod sistematic. Stimularea electrică se efectuează numai după ce s-a verificat că animalul se află în stare de inconștiență. Eviscerarea sau opărirea ulterioară să fie efectuată numai după verificarea absenței semnelor de viață ale animalului.

3.3.

Păsările să fie sacrificate utilizând un dispozitiv automat de tăiere a gâtului numai dacă se poate stabili faptul că dispozitivul respectiv a tăiat într-adevăr ambele vase de sânge. Atunci când dispozitivul de tăiere a gâtului nu a funcționat în mod eficient, pasărea să fie sacrificată imediat.


ANEXA IV

CORESPONDENȚA DINTRE ACTIVITĂȚILE ȘI CERINȚELE AFERENTE EXAMINĂRII COMPETENȚEI

(menționate la articolul 21)

Operațiile de sacrificare enumerate la articolul 7 alineatul (2)

Subiecte în vederea examinării competenței

Toate operațiile enumerate la articolul 7 alineatul (2) literele (a)-(g)

Comportamentul, suferința, conștiența și sensibilitatea, precum și stresul animalelor

(a)

manipularea și îngrijirea animalelor înainte de imobilizare

Aspecte practice ale manipulării și imobilizării animalelor

Cunoașterea instrucțiunilor producătorilor cu privire la tipurile de echipamente de imobilizare folosite în cazul imobilizării mecanice

(b)

imobilizarea animalelor în vederea asomării și uciderii

(c)

asomarea animalelor

Aspectele practice ale tehnicilor de imobilizare și cunoașterea instrucțiunilor producătorilor cu privire la tipurile de echipamente de imobilizare folosite

Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere

Întreținerea de bază și curățarea echipamentului de asomare și/sau de ucidere

(d)

evaluarea eficacității asomării

Monitorizarea eficacității asomării

Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere

(e)

imobilizarea și suspendarea animalelor vii

Aspecte practice ale manipulării și imobilizării animalelor

Monitorizarea eficacității asomării

(f)

sângerarea animalelor vii

Monitorizarea eficacității asomării și a semnelor vitale

Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere

Utilizarea și întreținerea corespunzătoare a cuțitelor utilizate pentru sângerare

(g)

sacrificarea în conformitate cu articolul 4 alineatul (4)

Utilizarea și întreținerea corespunzătoare a cuțitelor utilizate pentru sângerare

Monitorizarea absenței semnelor vitale


Operațiile de ucidere enumerate la articolul 7 alineatul (3)

Subiecte în vederea examinării competenței

Uciderea animalelor pentru blană

Aspecte practice ale manipulării și imobilizării animalelor

Aspectele practice ale tehnicilor de imobilizare și cunoașterea instrucțiunilor producătorilor cu privire la echipamentele de imobilizare

Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere

Monitorizarea eficienței asomării și confirmarea morții

Întreținerea de bază și curățarea echipamentului de asomare și/sau de ucidere


18.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/31


REGULAMENTUL (CE) NR. 1100/2009 AL CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2009

de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Deciziei 2008/475/CE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 19 aprilie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului. Articolul 15 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede stabilirea, reexaminarea și modificarea de către Consiliu a listei persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 7 alineatul (2) din respectivul regulament.

(2)

La 23 iunie 2008, Consiliul a stabilit lista persoanelor, entităților și organismelor, astfel cum figurează în anexa V, cărora li se aplică articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007. În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din regulamentul respectiv, Consiliul a expus motivele individuale și specifice ale deciziilor luate în temeiul articolului 15 alineatul (2) și le-a făcut cunoscute persoanelor, entităților și organismelor vizate.

(3)

În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007, Consiliul a realizat o reexaminare integrală a listei persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 7 alineatul (2) din regulamentul respectiv. În cadrul acestei reexaminări, Consiliul a luat în considerare observațiile transmise de către cei vizați.

(4)

Consiliul a ajuns la concluzia că persoanele, entitățile și organismele enumerate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în regulamentul respectiv.

(5)

Lista persoanelor și entităților menționate ar trebui modificată pentru a ține seama de schimbările intervenite în structura guvernului și administrației Iranului, precum și de situația în care se află persoanele și entitățile vizate.

(6)

Prin urmare, lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 ar trebui actualizată în consecință.

(7)

Prezentul regulament are precedență față de Decizia 2008/475/CE a Consiliului din 23 iunie 2008 de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (2). Prin urmare, decizia respectivă ar trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Decizia 2008/475/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 103, 20.4.2007, p. 1.

(2)  JO L 163, 24.6.2008, p. 29.


ANEXĂ

„ANEXA V

Lista persoanelor, entităților și organismelor prevăzute la articolul 7 alineatul (2)

A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Reza AGHAZADEH

Data nașterii: 15.3.1949 Numărul pașaportului: S4409483, valabil 26.4.2000 – 27.4.2010. Emis la: Teheran, pașaport diplomatic numărul: D9001950, emis la 22.1.2008, valabil până la 21.1.2013, locul nașterii: Khoy

Fost președinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (Iranian Revolutionary Guard Corps - IRGC)

 

Adjunct responsabil cu inspecțiile în cadrul Ministerului Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL). Responsabil cu toate echipamentele și instalațiile MODAFL.

24.6.2008

3.

Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Director general al Organizației Industriilor de Apărare (Defence Industries Organisation - DIO), citată în RCSONU 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran

Vicepreședinte și director general al Companiei de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și a Consiliului de Securitate al ONU.

24.4.2007

5.

Mojtaba HAERI, inginer

 

Adjunct al MODAFL, însărcinat cu industria. Rol de supraveghere a Organizației Industriilor Aerospațiale (Aerospace Industries Organisation - AIO) și a DIO.

24.6.2008

6.

Ali HOSEYNITASH, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Președintele Departamentului general al Consiliului Suprem de Securitate Națională; participă la elaborarea politicii privind chestiunea nucleară

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Ocupă o poziție de comandă în cadrul IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Data nașterii: 21.4.1946, pașaport numărul: T12838903

Vicepreședinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (cunoscut și sub numele de LANGROUDI)

Data nașterii: 24.11.1945, locul nașterii: Langroud

Vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412

Președintele Centrului de Cercetări Nucleare de la Teheran (Tehran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări cu privire la experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv cu privire la prezența particulelor de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Director general al Iran Electronic Industries

24.6.2008

12.

Beik MOHAMMADLU, general de brigadă

 

Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica în cadrul MODAFL

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrator al Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; societatea sa a încercat să achiziționeze bunuri sensibile, în beneficiul entităților citate în RCSONU 1737 (2006)

24.6.2008

14.

Mohammad NADERI, general de brigadă

 

Președinte al Organizației Industriilor Aerospațiale (AIO). AIO a participat la programe iraniene sensibile.

24.6.2008

15.

Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Ministru al internelor și fost ministru al MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice.

24.6.2008

16.

Dr. Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Data nașterii: 21.4.1954, data nașterii conform vechiului calendar iranian: 1.5.1954, locul nașterii: Mashad

Președinte al Grupului de fizică neutronică din cadrul AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Președintele Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI, contraamiral

 

Adjunct al MODAFL însărcinat cu coordonarea

24.6.2008

19.

Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Adjunct al MODAFL însărcinat cu contrainformațiile, responsabil de securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Director general al uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materialul primar (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru rolul său

24.4.2007

21.

Ahmad VAHIDI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Ministru al MODAFL și fost vicepreședinte al MODAFL

24.6.2008

B.   Persoane juridice, entități și organisme

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Organizația Industriilor Aerospațiale, țiale (Aerospace Industries Organisation - AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO supervizează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, care au fost toate citate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, citați în RCSONU 1737 (2006)

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

O filială a DIO (Organizația Industriilor de Apărare

24.4.2007

3.

Organizația Geografică a Forțelor Armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Identificată ca furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul nuclear și programul de rachete ale Iranului sau achiziționează bunuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul nuclear și programul de rachete ale Iranului. A furnizat o serie de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor din Iran, inclusiv deschiderea de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior au fost citate în rezoluțiile 1737 (2006) și 1747 (2007) ale Consiliului de Securitate al ONU.

Bank Melli continuă să îndeplinească acest rol, angajându-se într-un model de comportament care susține și facilitează activitățile sensibile ale Iranului. Utilizând relațiile sale bancare, aceasta continuă să furnizeze sprijin și servicii financiare entităților care figurează pe listele ONU și UE în legătură cu aceste activități. De asemenea, aceasta acționează în numele acestor entități și sub conducerea acestor entități, incluzând Bank Sepah, care operează adesea prin intermediul filialelor și al asociaților proprii.

24.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit

(b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia

5.

Centrul de Cercetare privind Tehnologiile și Științele Apărării (Defence Technology and Science Research Centre - DTSRC) – cunoscut și ca Institutul de Cercetare Educațională (Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati -ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Responsabil cu activitatea de cercetare și dezvoltare. Filială a DIO. DTSRC efectuează o mare parte a achizițiilor în numele DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.

24.6.2008

7.

Forțele Aeriene ale IRGC (IRGC Air Force)

 

Administrează stocurile iraniene de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Numele comandantului Forțelor Aeriene ale IRGC figurează în RCSONU 1737 (2006)

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Grup de companii deținut de IRGC. Utilizează resursele în materie de inginerie ale IRGC pentru construcții, acționând drept contractant principal în proiecte majore, incluzând construcția de tuneluri; considerat susținător al programului de rachete balistice și al programului nuclear ale Iranului.

24.6.2008

9.

Universitatea Malek Ashtar

 

Asociată Ministerului Apărării, aceasta a creat în 2003 un curs de formare în domeniul rachetelor, în colaborare strânsă cu AIO

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Filială a DIO

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

A participat la producția de componente pentru programul balistic

24.6.2008

12.

Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Responsabil cu cercetarea în domeniul apărării, cu programele de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv susținerea programului de rachete și a celui nuclear

24.6.2008

13.

Ministerul de Export al Logisticii de Apărare (Ministry of Defence Logistics Export - MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

Reprezintă departamentul însărcinat cu exporturile din cadrul MODAFL, precum și agenția folosită pentru exportul de arme finite în cadrul tranzacțiilor interstatale. Conform RCSONU 1747 (2007), MODLEX nu ar trebui să desfășoare activități de comercializare.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Firmă paravan a AIO care participă la achiziții în domeniul balistic.

24.6.2008

15.

Compania de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran

Divizia de producție a combustibilului nuclear (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând prospectarea, exploatarea minieră, măcinarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, filiala AEOI care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

A desfășurat activități privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Filială a DIO.

24.4.2007

18.

Organizația de Achiziții de Stat (State Purchasing Organisation - SPO)

 

SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Se pare că este o filială a MODAFL.

24.6.2008”


18.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/37


REGULAMENTUL (CE) NR. 1101/2009 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 noiembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

38,6

MA

29,0

MK

38,6

TR

58,9

ZZ

41,3

0707 00 05

JO

171,8

MA

69,5

TR

87,9

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

62,7

TR

110,7

ZZ

86,7

0805 20 10

MA

74,5

ZA

117,3

ZZ

95,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

64,5

MA

74,5

TR

78,3

ZZ

67,4

0805 50 10

AR

59,1

TR

69,2

ZA

72,0

ZZ

66,8

0806 10 10

AR

196,3

BR

259,2

LB

313,2

TR

146,3

US

292,2

ZZ

241,4

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

NZ

102,0

US

92,6

ZA

95,1

ZZ

105,1

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


18.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/39


REGULAMENTUL (CE) NR. 1102/2009 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 2009

de modificare pentru a 116-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

La 11 august 2008, 16 septembrie 2008, 3 octombrie 2008, 21 octombrie 2008, 2 decembrie 2008, 10 decembrie 2008, 23 decembrie 2008, 30 ianuarie 2009, 13 februarie 2009, 23 februarie 2009, 5 martie 2009, 13 martie 2009, 18 martie 2009, 23/24 martie 2009, 20 aprilie 2009, 3 iunie 2009, 17 iulie 2009 și 10 august 2009, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea datelor de identificare cu privire la mai multe persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I ar trebui să fie actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Modificări la rubrica ‧Persoane juridice, grupuri și entități‧

(1)

Mențiunea „Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adresă: (a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nr 4, Karachi, Pakistan (Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; Fax 662 38 14); (c) 302b-40, Good Earth Court, vizavi de Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tel. 497 92 63); (d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tel. 587 25 45); (e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, vizavi de Jang Building, Karachi, Pakistan (telefon: 262 38 18-19); (f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Alte informațiiare sediul în Pakistan, b) numere de cont la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 și 06500138.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Al Rashid Trust (alias) (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adresă: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (Tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81)Alte informații: (a) are sediul în Pakistan, (b) operațiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia, (c) are două numere de cont la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 și 06500138, (d) până la 21.10.2008 lista ONU a inclus mențiunile „Al Rashid Trust” (QE.A.5.01, introdusă la 6.10.2001) și „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QE.A.73.02, introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006). Pe baza informațiilor care confirmă că cele două mențiuni se referă la aceeași entitate, Comitetul ONU pentru sancțiuni împotriva Al-Qaida și a talibanilor a decis la 21.10.2009 să consolideze informațiile relevante din ambele mențiuni în cadrul prezentei mențiuni. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

(2)

Mențiunea „Al-Akhtar Trust International [alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp]. Adresă: ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, PakistanAlte informații: birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se află în Spin Boldak, Afghanistan.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„‧Al-Akhtar Trust International [alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust)]. Adresă: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan Alte informații: birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se află în Spin Boldak, Afghanistan.‧ Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.8.2005.”

(3)

Mențiunea „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn și Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation]. Adresă: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia and Herzegovina Alte informații: Închis de autoritățile bosniace” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adresă: (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina (adresa filialei); (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia și Herțegovina; (d) Zenica, Bosnia și Herțegovina; Alte informații: (a) a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina cu numărul 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-203/04); (c) nu mai funcționa în decembrie 2008; (d) sediile fundației și activitățile sale umanitare au fost transferate sub supraveghere guvernamentală unei noi entități denumite Sretna Buducnost. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.6.2004”

(4)

Mențiunea „Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir). Adresă: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz și Safet Durguti fac parte din cadrul angajaților și asociaților. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.”

(5)

Mențiunea „Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (aka Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Egyptian Islamic Jihad [alias (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

(6)

Mențiunea ‧Al Qaida/armata islamică‧ (alias „Baza”, Al Qaeda, Fundația salvării islamice, Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, Rețeaua lui Osama ben Laden, Organizația lui Osama ben Laden) de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Al Qaida/armata islamică [alias (a) „Baza”, (b) Al Qaeda, (c) Fundația salvării islamice, (d) Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, (e) Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, (f) Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, (g) Rețeaua lui Osama ben Laden, (h) Organizația lui Osama ben Laden, (i) Al Qa’ida, (j) Armata islamică). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

(7)

Mențiunea „Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite; PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Al Baraka Exchange L.L.C. Adresă: (a) PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; (b) PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: declarată ca fiind deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

(8)

Mențiunea „Al Furqan [alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adrese: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo (Bosnia și Herțegovina); b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, (Bosnia și Herțegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo (Bosnia și Herțegovina).” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Al Furqan [alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adresă: (a) 30a Put Mladih Muslimana (denumită anterior Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) înregistrată în Bosnia și Herțegovina ca asociație cetățenească sub numele de „Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan” la 26.9.1997; (b) Al Furqan și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizia nr. 03-054-286/97 din 8.11.2002); (c) Al Furqan nu mai funcționa în decembrie 2008; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.”

(9)

Mențiunea „Ansar al-Islam [alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna); localizare: nord-estul Irakului” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Ansar al-Islam [alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Alte informații: Localizare – nordul Irakului. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.2.2003.”

(10)

Mențiunea „Asbat al-Ansar” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Asbat al-Ansar. Adresă: Ein el-Hilweh camp, Liban. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

(11)

Mențiunea „Barakat Banks and Remittances [alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adresă: (a) Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, Emiratele Arabe Unite” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Barakaat Bank of Somalia [alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Adresă: (a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

(12)

Mențiunea „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteAlte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

(13)

Mențiunile „Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite” și „Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entităț se înlocuiesc cu”:

„Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteAlte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

(14)

Mențiunea „Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adrese și birouri cunoscute până în prezent: — Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, — Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina, — Sehidska Street, Breza, Bosnia și Herțegovina, — Sehidska Street, Breza, Bosnia și Herțegovina, — Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina, — Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu:

„Bosanska Idealna Futura [alias (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Adresă: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina; (b) Sehidska Street Breza, Bosnia și Herțegovina; (c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnia și Herțegovina; (e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) Bosanska Idealna Futura a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina ca asociație și organizație umanitară cu numărul 59; (b) aceasta a fost succesorul legal al filialelor din Bosnia și Herțegovina ale organizației Benevolence International Foundation care desfășura activități prin intermediul BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura nu mai funcționa în decembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.11.2002.”

(15)

Mențiunea „Global Relief Foundation” [alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE], (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adresă: (a) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA, (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA, (c) 9 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia, (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia, (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia, (g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, (l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Alte informații: (a) Alte locații din străinătate: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, China, Cisiordania și Fâșia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Ingușeția (Rusia), Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia, Siria, Cecenia (Rusia). (b) Număr de identificare „U.S. Federal Employer”: 36-3804626. (c) Număr TVA: BE 454419759. (d) Adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. și Fondation Secours Mondial vzw. din 1998. de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu:

„Global Relief Foundation (GRF) [alias (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w, (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia; (f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia; (g) Mula Mustafe Baseskije Street No 72, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (i) 64 Potur mahala St. , Travnick, Bosnia și Herțegovina; (j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; (m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Alte informații: (a) alte locații din străinătate: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, Cecenia (Rusia), China, Cisiordania și Fâșia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Ingușeția (Rusia), Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia și Siria. (b) număr de identificare „U.S. Federal Employer”: 36-3804626; (c) număr TVA: BE 454 419 759; (d) adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., ale Fondation Secours Mondial vzw. și ale and Stichting Wereldhulp — België, v.z.w din 1998. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.”

(16)

Mențiunea „Eastern Turkistan Islamic Movement [alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).”, de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Eastern Turkistan Islamic Movement [alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.9.2002.”

(17)

Mențiunea „Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad” [alias (a) JTJ; (b) red al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) the Monotheism and Jihad Group; (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; (g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)’ de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Al-Qaida in Iraq [alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.”

(18)

Mențiunea „Lajnat Al Daawa Al Islamiya” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Lajnat Al Daawa Al Islamiya (alias LDI). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.2.2003.”

(19)

Mențiunea „Lashkar e-Tayyiba [alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET)” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Lashkar e-Tayyiba [alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama’at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama’at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama’at-ud-Da’awah, (y) Jama’at-ud-Da’awa, (z) Jamaati-ud-Dawa]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.5.2005.”

(20)

Mențiunea „Libyan Islamic Fighting Group” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Libyan Islamic Fighting Group (alias LIFG). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

(21)

Mențiunea „Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Makhtab Al-Khidamat [alias (a) MAK, (b) Al Kifah]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

(22)

Mențiunea „NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (fostă c/o Asat Trust reg.).” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Nada International Anstalt. Adresă: Vaduz, Liechtenstein (fostă c/o Asat Trust reg.). Alte informații: lichidată și eliminată din Registrul Comercial. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

(23)

Mențiunea „Tunisian Combatant Group [alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Tunisian Combatant Group [alias (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.”

(24)

Mențiunea „Taibah International — Bosnia Offices [alias (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association]. Adrese: (a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) Tabhanska Street, Visoko, Bosnia și Herțegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia și Herțegovina; (d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Taibah International — Bosnia Offices [alias (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association]. Adresă: (a) Avde Smajlovic Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia și Herțegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) în perioada 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices a utilizat sediile Culture Home din Hadzici, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) organizația a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina ca o filială a Taibah International Aid Association cu numărul de înregistrare 7; (c) Taibah International – Bosnia offices și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-70/03). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.”

Modificări la rubrica „Persoane fizice”

(25)

Mențiunea „Moustafa Abbes. Adresă: Via Padova, 82, Milano, Italia(domiciliu). Data nașterii: 5.2.1962. Locul nașterii: Osniers, Algeria. Alte informații: Condamnat la trei ani și șase luni de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 30.1.2006 pe baza unui ordin de suspendare a pedepsei.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adresă: Via Padova, 82, Milano, Italia (adresa anterioară în martie 2004). Data nașterii: 5.2.1962. Locul nașterii: Osniers, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) eliberat din închisoare în Italia la 30.1.2006. (c) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.”

(26)

Mențiunea „Abdulbasit Abdulrahim [alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud]. Adresă: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 2.7.1968. Locul nașterii: Gdabia, Libia. Număr de pașaport: 800220972 (pașaport britanic). Cetățenie: britanică. Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare PX053496A; (b) implicat în activități de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); (c) a deținut funcții de conducere în cadrul LIFG în Regatul Unit; (d) asociat cu directorii organizației umanitare SANABEL - Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf și Abdulbaqi Mohammed Khaled - și cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Ismail Kamoka, un membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost condamnat în Regatul Unit pe baza acuzațiilor de finanțare a terorismului.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Abdulbasit Abdulrahim [alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, (f) Abdul Bohlega, (g) Abdulbasit Mahmoud, (h) Abdul Mahmoud, (i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, (j) Abdul Basit Mahmoud, (k) Abdulbasit Mahmood, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adresă: (a) Londra, Regatul Unit; (b) Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Locul nașterii: (a) Gdabia, Libia; (b) Amman, Iordania. Cetățenie: (a) britanică, (b) iordaniană. Număr de pașaport: 800220972 (pașaport britanic). Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare PX053496A; (b) număr național britanic de asigurare SJ855878C. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.10.2008.”

(27)

Mențiunea „Ata Abdoulaziz Rashid [alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Data nașterii: 1.12.1973. Locul nașterii: Sulaimaniya, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0020375. Alte informații: aflat în detenție la Stuttgart, Germania”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Ata Abdoulaziz Rashid [alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Data nașterii: 1.12.1973. Locul nașterii: Sulaimaniya, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0020375. Alte informații: aflat în închisoare în Germania din decembrie 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”

(28)

Mențiunea „Mohamed Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, născut la 1 februarie 1966 la Hasmija; (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, născut la 1 februarie 1966 la Hasmija; (c) Mohamed Abu Dhess, născut la 1 februarie 1966 la Hasmija, Irak]. Data nașterii: 22 februarie 1964. Locul nașterii: Irbid, Iordania. Cetățenie: iordaniană. Număr de pașaport: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8 aprilie 2004. Alte informații: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) semne distinctive: rigiditate/deformare a arătătorului de la mâna stângă; (d) în prezent, în detenție, în așteptarea procesului” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mohamed Abu Dhess [alias (a) Yaser Hassan, născut la 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, născut la 1.2.1966 în Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, născut la 1.2.1966 în Hashmija, Irak]. Data nașterii: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Locul nașterii: Irbid, Iordania. Cetățenie: iordaniană. Număr de pașaport: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informații: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) aflat în închisoare în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”

(29)

Mențiunea „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresă: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Număr de pașaport: (a) G737411 (pașaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997), (b) 0801888 (Bosnia și Herțegovina). Alte informații: (a) se presupune că a fost arestat în Istanbul, Turcia și extrădat în Italia, (b) condamnat la 3 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003, (c) la 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresă: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: (a) G737411 (pașaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997); (b) pașaport bosniac nr. 0801888, eliberat la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, emis la 14.9.1998, expirat la 14.9.2003). Alte informații: (a) cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006; (b) adresa menționată este ultima adresă oficială în Bosnia și Herțegovina; (c) se presupune că a fost arestat la Istanbul, Turcia și extrădat în Italia; (d) nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(30)

Mențiunea „Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data nașterii: 29.4.1949. Locul nașterii: Unaizah, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Număr de pașaport: (a) C 1415363 [emis la 21.5.2000 (16/2/1421H)], (b) E 839024 (emis la 3.1.2004, expiră la 8.11.2008).” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Data nașterii: 29.4.1949. Locul nașterii: Uneizah, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Număr de pașaport: (a) C 1415363 [emis la 21.5.2000 (16/2/1421H)], (b) E 839024 (emis la 3.1.2004, expiră la 8.11.2008). Alte informații: stabilit în Arabia Saudită (din aprilie 2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.”

(31)

Mențiunea „Chineb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresă: Via di Saliceto 51/9, Bologna, ItaliaData nașterii: 19.12.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L246084 (pașaport tunisian emis la 10.6.1996, expirat la 9.6.2001). Alte informații: În ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 2 ani și o lună de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Chineb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresă: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 19.12.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L246084 (pașaport tunisian emis la 10.6.1996, expirat la 9.6.2001). Alte informații: extrădat în Tunisia la data de 13.3.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(32)

Mențiunea „Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresă: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 18.3.1967. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K602878 (pașaport tunisian emis la 5.11.1993, expirat la 9.6.2001). Alte informații: În ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 2 ani și 6 luni de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresă: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 18.3.1967. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K602878 (pașaport tunisian emis la 5.11.1993, expirat la 9.6.2001). Alte informații: extrădat în Franța la data de 4.9.2003. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(33)

Mențiunea „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias (a) Tarek Sharaabi (b) Haroun, (c) Frank]. Adresă: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data nașterii: 31.3.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L579603 (pașaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997, expirat la 18.11.2002). Număr de identificare națională: 007-99090. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei: Charaabi Hedia, (c) Eliberat din închisoare în Italia la 28.5.2004. Autoritățile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 18.5.2005. Evadat din octombrie 2007” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank]. Adresă: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data nașterii: 31.3.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L579603 (pașaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997, expirat la 18.11.2002). Număr de identificare națională: 007-99090. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei: Charaabi Hedia, (c) eliberat din închisoare în Italia la 28.5.2004; (d) se sustrage urmăririi penale din octombrie 2007; (e) locuiește în Elveția din 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

(34)

Mențiunea „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman]. Adresă: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nașterii: 25.1.1970. Locul nașterii: Menzel Temime,Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001, expirat la 7.9.2006). Alte informații: Condamnat de Curtea de primă instanță din Milano la patru ani și șase luni de închisoare la 9.5.2005 și la șase ani de închisoare la 5.10.2006. În detenție în Italia din septembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman]. Adresă: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nașterii: 25.1.1970. Locul nașterii: Menzel Temime,Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001, expirat la 7.9.2006). Alte informații: în detenție în Italia din februarie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”

(35)

Mențiunea „Aschraf Al-Dagma [alias a) Aschraf Al-Dagma, născut la 28 aprilie 1969 la Kannyouiz, Teritoriile palestiniene; (b) Aschraf Al Dagma, născut la 28 aprilie 1969 în Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene; (c) Aschraf Al Dagma, născut la 28 aprilie 1969 în Teritoriile palestiniene; (d) Aschraf Al Dagma, născut la 28 aprilie 1969 la Abasan, Fâșia Gaza]. Data nașterii: 28 aprilie 1969. Locul nașterii: Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene. Cetățenie: Nedeterminată/de origine palestiniană; Număr de pașaport: document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, la 30 aprilie 2000. Alte informații: în prezent, în detenție, în așteptarea procesului” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Data nașterii: 28.4.1969. Locul nașterii: (a) Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetățenie: Nedeterminată/de origine palestiniană; Număr de pașaport: document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, la 30 aprilie 2000. Alte informații: aflat în închisoare în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”

(36)

Mențiunea „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Titlu: Doctor. Adresă: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Locul nașterii: Zubair, Irak. Cetățenie: saudită.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titlu: Doctor. Adresă: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Locul nașterii: Al-Zubair, Irak. Cetățenie: saudită. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.12.2004.”

(37)

Mențiunea „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresă: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgia. Data nașterii: 23.11.1965. Locul nașterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) belgiană (din 8.11.1993). Număr de pașaport: E590976 (pașaport tunisian emis la 19.06.1987 și expirat la 18.06.1992). Alte informații: arestat în Belgia la 18.12.2001 și condamnat la 6 ani de închisoare în septembrie 2003. Pedeapsa i-a fost majorată la șapte ani în urma recursului (hotărâre din 9.6.2004).” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresă: Adresă: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, BelgiaData nașterii: 23.11.1965. Locul nașterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) belgiană (din 8.11.1993). Număr de pașaport: E590976 (pașaport tunisian emis la 19.06.1987 și expirat la 18.6.1992). Alte informații: (a) arestat în Belgia la 18.12.2001 (b) eliberat de la începutul anului 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

(38)

Mențiunea „Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresă: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data nașterii: 1.7.1977. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L886177 (pașaport tunisian eliberat la 14.12.1998 și expirat la 13.12.2003)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani [alias (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani]. Adresă: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia (adresa anterioară de la jumătatea anului 2002). Data nașterii: 1.7.1977. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L886177 (pașaport tunisian eliberat la data de 14.12.1998 și expirat la 13.12.2003). Alte informații: locația și statutul necunoscute de la jumătatea anului 2002. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”

(39)

Mențiunea „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresă: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data nașterii: 20.5.1969, Locul nașterii: Menzel Temime,Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: G827238 (pașaport tunisian eliberat la 1.6.1996 și expirat la 31.5.2001)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresă: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data nașterii: 20.5.1969, Locul nașterii: Menzel Temime,Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: G827238 (pașaport tunisian eliberat la data de 1.6.1996 și expirat la 31.5.2001). Alte informații: extrădat în Tunisia la data de 13.12.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”

(40)

Mențiunea „Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresă: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia, Data nașterii: 12.4.1960. Locul nașterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K815205 (pașaport tunisian emis la 17.9.1994, expirat la 16.9.1999). Alte informații: în ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 6 luni de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresă: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia, Data nașterii: 12.4.1960. Locul nașterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K815205 (pașaport tunisian emis la 17.9.1994, expirat la 16.9.1999). Alte informații: asociat al fundației Al-Haramain Islamic Foundation. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(41)

Mențiunea „Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui [alias (a) Zarga, (b) Nadra]. Adresă: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data nașterii: 15.1.1973, Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M174950 (pașaport tunisian eliberat la 27.4.1999 și expirat la 26.4.2004)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui [alias (a) Zarga, (b) Nadra]. Adresă: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia, Data nașterii: 15.1.1973, Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M174950 (pașaport tunisian emis la 27.4.1999, expirat la 26.4.2004). Alte informații: în detenție în Italia din 11.4.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”

(42)

Mențiunea „Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data nașterii: 1.3.1965. Cetățenie: pakistaneză. Număr de pașaport: A-374184 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data nașterii: 1.3.1965. Cetățenie: pakistaneză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008. Alte informații: numele tatălui: Noor Muhammad.”

(43)

Mențiunea „Sayed Allamuddin Athear. Funcție: Secretar II, «consulatul general» al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 15.2.1955. Locul nașterii: Badakshan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 000994 (pașaport afgan)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear). Funcție: Secretar II, «consulatul general» al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 15.2.1955. Locul nașterii: Badakhshan, Afghanistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 000994 (pașaport afgan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(44)

Mențiunea „L’Hadi Bendebka [alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi]. Adresă: Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (domiciliu). Data nașterii: 17.11.1963. Locul nașterii: Alger, Algeria. Alte informații: (a) adresa indicată la (a) a fost utilizată de la 17.12.2001, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Curtea de apel din Napoli la 16.3.2004. În detenție în Italia din septembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Abdelhadi Ben Debka [alias (a) L'Hadi Bendebka, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi]. Adresă: Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (adresa anterioară de la 17.12.2001). (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (adresa anterioară din martie 2004). Data nașterii: 17.11.1963. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) în detenție în Italia din septembrie 2007, (b) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.”

(45)

Mențiunea „Huda bin Abdul Haq [alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan]. Data nașterii: (a) 9.2.1960 (b) 2.2.1960. Locul nașterii: subdistrictul Solokuro, districtul Lamongan, provincia Java de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Huda bin Abdul Haq [alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan]. Data nașterii: (a) 9.2.1960, (b) 2.2.1960. Locul nașterii: subdistrictul Solokuro, districtul Lamongan, provincia Java de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Alte informații: presupus a fi decedat în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(46)

Mențiunea „Zulkepli Bin Marzuki”, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Data nașterii: 3 iulie 1968. Locul nașterii: Selangor, Malaiezia, Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 5983063. Număr de identificare națională: 680703-10-5821.’ de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Zulkepli Bin Marzuki. Adresă: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data nașterii: 3.7.1968. Locul nașterii: Selangor, Malaiezia, Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 5983063. Număr de identificare națională: 680703-10-5821. Alte informații: (a) arestat de autoritățile malaeziene la 3 februarie 2007 și aflat în custodie din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(47)

Mențiunea „Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Data nașterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Adresă: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Locul nașterii: (a) Tunisia, b) Maroc (Gamel Mohamed). Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L723315 (pașaport tunisian eliberat la 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Adresă: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Locul nașterii: (a) Tunisia, b) Maroc (Gamel Mohamed). Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L723315 (pașaport tunisian eliberat la data de 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003). Alte informații: în detenție în Italia din iulie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”

(48)

Mențiunea „Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moschee), Milano, Italia. Locul nașterii: Somalia. Data nașterii: 8 octombrie 1974” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Maxamed Cabdullaah Ciise, [alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresă: (a) Londra, Regatul Unit (din noiembrie 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italia (adresa anterioară). Data nașterii: 8.10.1974. Locul nașterii: Kismaayo, Somalia. Cetățenie: somaleză. număr național de identificare: PX910063D (număr de identificare din Regatul Unit). Alte informații: se află în Regatul Unit. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”

(49)

Mențiunea „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresă: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data nașterii: 22.7.1967. Locul nașterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L029899 (pașaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S, (c) la 3.12.2004, a fost condamnat de Tribunalul de Primă Iinstanță din Milano la 5 ani și 10 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani și 7 luni. A fost închis sau supus unor măsuri alternative între 24.6.2003 și 17.11.2006. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresă: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data nașterii: 22.7.1967. Locul nașterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L029899 (pașaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Număr de identificare națională: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (numărul de identificare fiscală italian), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (numărul de identificare fiscală italian). Alte informații: (a) în închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 și 17.11.2006; (b) face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.”

(50)

Mențiunea „Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Data nașterii: (a) 1976, (b) în jurul anului1974. Locul nașterii: în afara Damascului, Siria. Cetățenie: siriană. Număr de pașaport: (a) 3936712, (b) 11012. ” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Data nașterii: (a) 1976, (b) în jurul anului1974. Locul nașterii: în afara Damascului, Siria. Cetățenie: siriană. Număr de pașaport: (a) 3936712 (pașaport sirian), (b) 11012 (pașaport sirian). Alte informații: se presupune că a fost ucis în 2005 în Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2005.”

(51)

Mențiunea „Pio Abogne De Vera [alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo]. Adresă: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipine. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autoritățile filipineze la data de 15.12.2005. în detenție în Filipine din iunie 2008.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Pio Abogne De Vera [alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo]. Adresă: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipine. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) arestat de autoritățile filipineze la data de 15.12.2005; (b) aflat în custodie în Filipine din iunie 2008; (c) numele tatălui: Honorio Devera; (d) numele mamei: Fausta Abogne. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.”

(52)

Mențiunea „Redendo Cain Dellosa [alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy]. Adresă: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine; (b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipine (adresă anterioară); (c) Anda, Pangasinan, Filipine (adresă anterioară); (d) Jolo, Sulu, Filipine (adresă anterioară); Pollok, Cotabato, Filipine (adresă anterioară). Data nașterii: 15.5.1972. Locul nașterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) localizarea actuală (din 10.12.2007): Manila, Filipine. localizarea anterioară: Masbate, Filipine; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (c) arestat de autoritățile filipineze la data de 30.3.2004. Din iunie 2008 este judecat de tribunalul regional secția 261 din Pasig City, Filipine.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Redendo Cain Dellosa [alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy]. Adresă: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine; (b) Manila, Filipine (localizare din aprilie 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipine (adresă anterioară); (d) Anda, Pangasinan, Filipine (adresă anterioară); (e) Jolo, Sulu, Filipine (adresă anterioară); (f) Pollok, Cotabato, Filipine (adresă anterioară); (g) Masbate, Filipine (adresă anterioară). Data nașterii: 15.5.1972. Locul nașterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) arestat de autoritățile filipineze la data de 30.3.2004; (b) din iunie 2008, se află în anchetă judiciară; (c) numele tatălui: Fernando Rafael Dellosa; (d) numele mamei: Editha Parado Cain. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.”

(53)

Mențiunea „Feliciano Semborio Delos Reyes jr [alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah]. Titlu: Ustadz. Adresă: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară), (b) Siasi, Sulu, Filipine (adresă anterioară), (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară). Data nașterii: 4.11.1963. Locul nașterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) localizarea anterioară: Arco, Lamitan, Filipine; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (c) arestat de autoritățile filipineze în noiembrie 2006. în detenție în Filipine din iunie 2008.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Feliciano Semborio Delos Reyes jr [alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah]. Titlu: Ustadz. Adresă: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară); (b) Siasi, Sulu, Filipine (adresă anterioară); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară); (d) Arco, Lamitan, Filipine (localizare anterioară); Data nașterii: 4.11.1963. Locul nașterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) arestat de autoritățile filipineze în noiembrie 2006; (b) aflat în custodie în Filipine din iunie 2008; (c) numele tatălui: Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) numele mamei: Aurea Semborio. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.”

(54)

Mențiunea „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresă: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (domiciliu din octombrie 2002). Data nașterii: 7.6.1954. Locul nașterii: Tighennif, Algeria. Alte informații: (a) număr de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. În detenție în Italia din septembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresă: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (adresă anterioară din martie 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (adresă anterioară din octombrie 2002). Data nașterii: 7.6.1954. Locul nașterii: Tighennif, Algeria. Cetățenie: algeriană. Număr de identificare națională: număr italian de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T. Alte informații: (a) eliberat din închisoare în Italia la 30.7.2008; (c) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.”

(55)

Mențiunea „Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresă: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Alte informații: (a) mandat internațional de arestare emis pe numele său de Interpol. Arestat în Germania la 13.12.2003, extrădat în Franța la 18.5.2004. Din octombrie 2004 se află în detenție, (b) în ianuarie 2003, condamnat la 5 ani de închisoare în Italia. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a dispus începerea unui nou proces separat, deoarece în mai 2004 acesta era deja în detenție în Franța.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresă: Ultima adresă oficială în Bosnia și Herțegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Locul nașterii: (a) Roubaix, Franța. Cetățenie: franceză. Număr de pașaport: (a) 674460 (pașaport italian sub numele de Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (pașaport francez sub numele de Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (pașaport tunisian sub numele de Arfani Imad Ben Yousset). Alte informații: (a) din octombrie 2004 se află în detenție în Franța. (b) căsătorit cu un cetățean bosniac. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(56)

Mențiunea „Safet Durguti. Data nașterii: 10 mai 1967. Locul nașterii: Orahovac, Kosovo (Serbia și Muntenegru)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Safet Ekrem Durguti. Adresă: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: 10.5.1967. Locul nașterii: Orahovac, Kosovo. Cetățenie: bosniacă. Număr de pașaport: 4725900 (pașaport bosniac eliberat la Travnik la data de 20.10.2005 și valabil până la 20.10.2009). număr național de identificare: (a) JMB 1005967953038 (număr național de identificare bosniac), (b) 04DFC71259 (carte de identitate bosniacă), (c) 04DFA8802 permis de conducere bosniac eliberat de Ministerul de interne al cantonului Bosnia centrală, Travnik, Bosnia și Herțegovina). Alte informații: (a) numele tatălui: Ekrem; (b) fondatorul și directorul fundației Al-Haramain Islamic Foundation din 1998 până în 2002; (c) se presupune că se află în Bosnia și Herțegovina din decembrie 2008 și călătorește des în zona Kosovo; (d) lucrează ca profesor la Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosnia și Herțegovina. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.12.2003.”

(57)

Mențiunea „Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna [alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir]. Data nașterii: 17.1.1958. Locul nașterii: El Behira, Egipt. Cetățenie: considerat a fi cetățean egiptean. Alte informații: locotenent principal al lui Osama ben Laden”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna [alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir]. Data nașterii: 17.1.1958. Locul nașterii: El Behira, Egipt. Cetățenie: considerat a fi cetățean egiptean. Alte informații: presupus a fi decedat în Afghanistan în noiembrie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(58)

Mențiunea „Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresă: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969; Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: germană. Număr de pașaport: 1005552350 (eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Carte de identitate nr.: 1007850441 (carte de identitate federală germană, eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26 martie 2011). Alte informații: în prezent aflat în detenție în Lübeck, Germania” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresă: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Număr de pașaport: 1005552350 (pașaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Carte de identitate nr.: 1007850441 (carte de identitate federală germană, eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Alte informații: în prezent aflat în detenție în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2008.”

(59)

Mențiunea „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresă: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K929139 (pașaport tunisian emis la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr de identificare națională: 00319547 (emis la 8.12.1994). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei: Beya Al-Saidani, (c) condamnat la cinci ani de închisoare, pedeapsă redusă la un an și opt luni de Curtea de apel din Milano la 14.12.2006. Autoritățile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 2.6.2007. În detenție în Italia din octombrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresă: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K929139 (pașaport tunisian emis la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr de identificare națională: 00319547 (emis la 8.12.1994). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei: Beya Al-Saidani, (c) în detenție în Italia din octombrie 2007; (d) extrădat în Tunisia la data de 3 iunie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

(60)

Mențiunea „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresă: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L335915 (pașaport tunisian emis la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: în ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 2 ani de închisoare.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresă: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L335915 (pașaport tunisian emis la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: locuiește în Sudan din 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(61)

Mențiunea „Rachid Fettar [alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar]. Adresă: Via degli Apuli 5, Milano, Italia. Data nașterii: 16.4.1969. Locul nașterii: Boulogin, Algeria. Alte informații: în ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 2 ani și 6 luni de închisoare.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Rachid Fettar [alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar]. Adresă: Via degli Apuli 5, Milano, Italia (ultima adresă cunoscută). Data nașterii: 16.4.1969. Locul nașterii: Boulogin, Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(62)

Mențiunea „Salim Ahmad Salim Hamdan [alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi]. Adresă: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: Al-Mukalla, Yemen. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 00385937 (pașaport yemenit). Alte informații: (a) adresa este cea anterioară, (b) șofer și gardă de corp privată a lui Osama ben Laden între anii 1996-2001.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Salim Ahmad Salim Hamdan [alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi]. Adresă: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 00385937 (pașaport yemenit). Alte informații: (a) adresa este cea anterioară, (b) transferat către Yemen din custodia Statelor Unite în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(63)

Mențiunea „Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titlu: Maulavi. Funcție: ministru al Afacerilor Frontaliere în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) este lider activ al talibanilor, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (d) deși s-a presupus că a decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viață” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani, (c) Jallalouddine Haqani]. Titlu: Maulavi. Funcție: ministru al Afacerilor Frontaliere în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan; (c) deși s-a presupus că a decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viață. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.”

(64)

Mențiunea „Moslim Haqqani. Titlu: Maulavi. Funcție: (a) ministru adjunct al Hajului și cultelor în regimul taliban, (b) ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Baghlan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) face parte din etnia Pashtun din provincia Baghlan, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Titlu: Maulavi. Funcție: (a) ministru adjunct al Hajului și cultelor în regimul taliban, (b) ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Baghlan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(65)

Mențiunea „Azahari Husin” Taman Sri Pulai, Johor, Malaezia; titlul: doctor; data nașterii: 14 septembrie 1957; locul nașterii: Negeri Sembilan, Malaezia; naționalitate: malaeziană; pașaport nr. A 11512285; număr de identificare națională: 570914-05-5411.’ de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Azahari Husin. Titlu: doctor; Adresă: Taman Sri Pulai, Johor, Malaezia. Data nașterii: 14.9.1957. Locul nașterii: Negeri Sembilan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 11512285. Număr de identificare națională: 570914-05-5411. Alte informații: presupus a fi decedat în 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(66)

Mențiunea „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data nașterii: 12.3.1971. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: palestiniană. Număr de pașaport: 484824 (pașaport egiptean eliberat la 18.01.1984 de Ambasada Egiptului la Riad). Alte informații: (a) colaborator apropiat al lui Osama ben Laden și intermediar în deplasările de teroriști, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data nașterii: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: palestiniană. Număr de pașaport: 484824 (pașaport egiptean eliberat la 18.01.1984 de Ambasada Egiptului la Riad). Alte informații: aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(67)

Mențiunea „Khadafi Abubakar Janjalani [alias (a) Khadafy Janjalani (b) Khaddafy Abubakar Janjalani (c) Abu Muktar]. Data nașterii: 3.3.1975. Locul nașterii: Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Khadafi Abubakar Janjalani [alias (a) Khadafy Janjalani (b) Khaddafy Abubakar Janjalani (c) Abu Muktar]. Data nașterii: 3.3.1975. Locul nașterii: Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: presupus a fi decedat în 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.12.2004.”

(68)

Mențiunea „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr]. Adresă: Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Număr de pașaport: K989895 (pașaport tunisian emis la 26.7.1995, expirat la 25.7.2000). Data nașterii: 8.2.1969. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Alte informații: (a) a fost identificat, de asemenea, drept Abdel Aziz Ben Narvan, născut în Sereka (fosta Iugoslavie), la 15.8.1970, (b) condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 este condamnat în Italia de către Curtea de Apel la 4 ani și 6 luni de închisoare” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr]. Data nașterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Adresă: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; (c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina. Locul nașterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: (a) K989895 (pașaport tunisian emis la 26.7.1995 în Genova, Italia, expirat la 25.7.2000), (b) 0899199 (pașaport bosniac eliberat în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, emis la 16.4.1999, expirat la 16.4.2004), (c) 3816349 (pașaport bosniac eliberat în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, la 18.7.2001, expirat la 18.7.2006), (d) 4949636 pașaport bosniac emis la 27.12.2005 de către Oficiul consular al Bosniei și Herțegovinei din Milano, care expiră la 27.12.2010 (acest pașaport a fost invalidat la 10.12.2007). Alte informații: (a) data nașterii: 15.8.1970, locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz și Abdel Aziz Ben Narvan; (b) i s-a retras cetățenia bosniacă; (c) nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(69)

Mențiunea „Ali Ahmed Nur Jim'ale [alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresă: P.O. Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 1954. Cetățenie: somaleză. Alte informații: (a) profesiune: contabil, Mogadishu, Somalia; (b) legături cu Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Ali Ahmed Nur Jim’ale [alias (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale]. Titlu: Sheikh. Adresă: (a) P.O. Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite, (b) P.O. Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite (adresa anterioară); (c) Djibouti, Republica Djibouti. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Eilbur, Somalia. Cetățenie: (a) somaleză, (b) rezident djiboutian. Număr de pașaport: A0181988 (pașaport somalez emis la 1.10.2001 în Dubai, Emiratele Arabe Unite, și reînnoit la 24.1.2008 în Djibouti, expiră la 22.1.2011). Alte informații: (a) în prezent, stabilit de asemenea în Mogadiscio, Somalia; (b) profesiune: contabil și om de afaceri; (c) numele tatălui: Ali Jumale, numele mamei: Enab Raghe; (d) s-a semnalat că deține sau controlează Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia și Barako Trading Company, LLC. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

(70)

Mențiunea „Salim Y Salamuddin Julkipli [alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim]; data nașterii: 20 iunie 1967; locul nașterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Salim Y Salamuddin Julkipli [alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim]. Data nașterii: 20.6.1967. Locul nașterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine. Cetățenie: filipineză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(71)

Mențiunea „Khairullah Mohammad Khairkhwah. Titlu: Maulavi. Funcție: guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Khairullah Khairkhwah (alias Khairullah Mohammad Khairkhwah) Titlu: Maulavi. Funcție: guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(72)

Mențiunea „Shamsalah Kmalzada”. Titlu: Dl. Funcție: Secretar II, „ambasada” talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Shamsullah Kmalzada (alias Shamsalah Kmalzada). Sex: masculin. Funcție: Secretar II, «ambasada» talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(73)

Mențiunea „Ruben Pestano Lavilla, JR [alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun]. Titlu: Șeic. Adresă: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine (anterioară). Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Număr de pașaport: (a) pașaport filipinez cu numărul MM611523 (2004); (b) pașaport filipinez cu numărul EE947317 (2000-2001); (c) pașaport filipinez cu numărul P421967 (1995-1997). Alte informații: (a) lider spiritual al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement). Asociat lui Khadafi Abubakar Janjalani și filialelor International Islamic Relief Organisation, Filipine; (b) implicat activ în activități de finanțare și recrutare pentru Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (c) fost student în inginerie chimică (Universitatea Visayas, Filipine) și fost muncitor filipinez în Arabia Saudită; (d) evadat din iunie 2008. Se presupune că se ascunde în afara Filipinelor” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Ruben Pestano Lavilla, Jr. [alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun]. Titlu: Șeic. Adresă: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine (anterioară). Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Număr de pașaport: (a) MM611523 (pașaport filipinez, 2004); (b) EE947317 (pașaport filipinez, 2000-2001); (c) P421967 (pașaport filipinez, 1995-1997). Alte informații: (a) asociat filialelor International Islamic Relief Organisation, Filipine; (b) aflat în custodia Filipine de la 30.8.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.”

(74)

Mențiunea „Jamel Lounici. Data nașterii: 1.2.1962. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și al Johrei Birouh, (b) în detenție în Italia din noiembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Data nașterii: 1.2.1962. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și al Johrei Birouh. (b) eliberat din închisoare în Italia la 23.5.2008; (c) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004.”

(75)

Mențiunea „Habibullah Fauzi Mohammad Mangal” (alias Habibullah Faizi). Titlu: Qazi. Funcție: (a) Secretar II, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan, (b) Secretar I, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan, (c) „ambasador” itinerant, (d) directorul departamentului Națiunile Unite din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban. Adresă: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: satul Atal, districtul Ander, Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: (a) D 010678 (pașaport afgan eliberat la 19.12.1993), (b) OR 733375 (pașaport afgan eliberat la 28.6. 2005, valabil până în 2010). de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Habibullah Fawzi [alias (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi]. Titlu: Qazi. Funcție: (a) Secretar II, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan, (b) Secretar I, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan, (c) „ambasador” itinerant, (d) directorul departamentului Națiunile Unite din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban. Adresă: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: satul Atal, districtul Ander, Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 010678 (pașaport afgan eliberat la 19.12.1993), (b) OR 733375 (pașaport afgan eliberat la 28.6.2005, valabil până în 2010). Alte informații: numele tatălui: Mohammad Mangal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(76)

Mențiunea „Mohammad Husayn Mastasaeed [alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed]. Titlu: Mullah. Funcție: directorul Academiei de Științe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mohammad Husayn Mustas’id [alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed]. Titlu: Mullah. Funcție: directorul Academiei de Științe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.”

(77)

Mențiunea „Fazel Mohammad Mazloom. Titlu: mollah. Funcție: comandant adjunct al personalului armatei al regimului taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: Uruzgan, Afghanistan. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Fazl Mohammad Mazloom [alias (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom]. Titlu: Mullah. Funcție: comandant adjunct al Statului Major la armatei în regimului taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: Uruzgan, Afghanistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.”

(78)

Mențiunea „Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data nașterii: 27.8.1974. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0092301. Alte informații: aflat în detenție la Mannheim, Germania”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data nașterii: 27.8.1974. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0092301. Alte informații: aflat în închisoare în Germania din decembrie 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”

(79)

Mențiunea „Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titlu: Maulavi. Funcție: „emisar” al talibanilor pe lângă Organizația Națiunilor Unite în regimul taliban. Adresă: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1956. Locul nașterii: satul Khajakhel, districtul Sharan, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de identificare națională: 106266.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang [alias (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang]. Titlu: Maulavi. Funcție: „emisar” al talibanilor pe lângă Organizația Națiunilor Unite în regimul taliban. Adresă: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1956. Locul nașterii: satul Khajakhel, districtul Sharan, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de identificare națională: 106266. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(80)

Mențiunea „Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia; data nașterii: 11 august 1969; locul nașterii: Johor, Malaezia; cetățenie: malaeziană; Număr de pașaport: A 9775183; număr de identificare națională: 690811-10-5873.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresă: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia. Data nașterii: 11.8.1969. Locul nașterii: Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 9775183. Număr de identificare națională: 690811-10-5873. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(81)

Mențiunea „Mohamed Moumou” [alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman]. Adresă: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suedia, (b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Suedia, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suedia, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suedia. Data nașterii: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Locul nașterii: Fez, Maroc. Cetățenie: (a) marocană (b) suedeză. Număr de pașaport: 9817619 (pașaport suedez, expiră la 14.12.2009). de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mohamed Moumou [alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara]. Adresă: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suedia, (b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Suedia; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suedia; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suedia. Data nașterii: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Locul nașterii: Fez, Maroc. Cetățenie: (a) marocană (b) suedeză. Număr de pașaport: 9817619 (pașaport sudez, expiră la 14.12.2009). Alte informații: presupus a fi decedat în nordul Irakului în octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.12.2006.”

(82)

Mențiunea „Fahid Mohammed Ally Msalam [alias (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M]. Adresă: Mombasa, Kenya. Data nașterii: 19.2.1976. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: (a) A260592 (pașaport kenyan), (b) A056086 (pașaport kenyan), (c) A435712 (pașaport kenyan), (d) A324812 (pașaport kenyan), (e) 356095 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 12771069 (carte de identitate kenyană)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Fahid Mohammed Ally Msalam [alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M]. Adresă: Mombasa, Kenya. Data nașterii: 19.2.1976. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: (a) A260592 (pașaport kenyan), (b) A056086 (pașaport kenyan), (c) A435712 (pașaport kenyan), (d) A324812 (pașaport kenyan), (e) 356095 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 12771069 (carte de identitate kenyană); Alte informații: presupus a fi decedat în Pakistan în ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

(83)

Mențiunea „Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titlu: Mullah. Funcție: ministru de finanțe în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Abdul Wasay Mu’tasim Agha [alias (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. Titlu: mollah. Funcție: ministru de finanțe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.”

(84)

Mențiunea „Al-Hamati, Muhammad (aka Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; aka Al-Makki, Abu Asim),Yemen.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal [alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki]. Data nașterii: 19.11.1971. Adresă: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Locul nașterii: Medina, Arabia Saudită. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 541939 (pașaport yemenit eliberat la Al-Hudaydah, Yemen, la data de 31.7.2000 sub numele Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Număr de identificare națională: 216040 (carte de identitate yemenită). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

(85)

Mențiunea „Tahir Nasuf [alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida]. Adresă: Manchester, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Locul nașterii: Tripoli, Libia.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Tahir Nasuf [alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida, (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf]. Adresă: Manchester, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenie: libiană. Număr de pașaport: RP0178772 (număr de pașaport libian). Număr de identificare națională: PW548083D (număr național britanic de asigurare). Alte informații: locuiește în Regatul Unit din ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.2.2006.”

(86)

Mențiunea „Dinno Amor Rosalejos Pareja [alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresă: (a) Atimonan, provincia Quezon, Filipine, (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipine (adresa anterioară). Data nașterii: 19.7.1981. Locul nașterii: Cebu City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) localizare (din 10.12.2007): Cebu City, Filipine. Localizări anterioare: Anahawan, Leyte, Filipine; Sariaya, Quezon, Filipine; Dasmarinas, Cavite, Filipine; (b) expert în explozivi; (c) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (d) autoritățile judiciare filipineze au emis un mandat de arestare pe numele său la data de 5.6.2006. Se află în libertate din iunie 2008” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Dinno Amor Rosalejos Pareja [alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresă: (a) Atimonana, Quezon Province, Filipine (din aprilie 2009); (c) Plaridel Street, Mandaue City, Filipine (adresă anterioară); (b) Cebu City, Filipine (localizare din aprilie 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filipine (localizare anterioară); (e) Sariaya, Quezon, Filipine (adresă anterioară); (d) Dasmarinas, Cavite, Filipine (localizare anterioară); Data nașterii: 19.7.1981. Locul nașterii: Cebu City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) autoritățile judiciare filipineze au emis un mandat de arestare pe numele său la data de 5.6.2006; (b) se află în libertate din iunie 2008; (c) numele tatălui: Amorsolo Jarabata Pareja; (d) numele mamei: Leonila Cambaya Rosalejos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.”

(87)

Mențiunea „Abdelhalim Remadna. Adresă: Algeria Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: deportat în Algeria la 13 august 2006” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna [alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Adresă: Algeria Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) în detenție în Italia până la momentul deportării în Algeria la data de 13.8.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

(88)

Mențiunea „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresă: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domiciliu). Data nașterii: 20.11.1975. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: P182583 (pașaport tunisian emis la 13.9.2003, expirat la 12.9.2007). Alte informații: condamnat la doi ani și șase luni de închisoare de Tribunalul de Primă Instanță din Milano, la 9.5.2005. Apel pe rol la Curtea de Apel din Milano din septembrie 2007. Eliberat în septembrie 2007” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresă: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domiciliu). Data nașterii: 20.11.1975. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: P182583 (pașaport tunisian emis la 13.9.2003, expirat la 12.9.2007). Alte informații: locație necunoscută din iulie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003..”

(89)

Mențiunea „Muhammad Saeed [alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji]. Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Data nașterii: 5.6.1950. Locul nașterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr de identificare națională: 3520025509842-7 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Hafiz Muhammad Saeed [alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed]. Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Data nașterii: 5.6.1950. Locul nașterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr de identificare națională: 3520025509842-7 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.”

(90)

Mențiunea „Nedal Mahmoud Saleh [alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem]. Adresă: (a) Via Milano nr. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nașterii: Taiz, Yemen. Cetățenie: yemenită. Alte informații: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a confirmat sentința (in absentia).” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Nedal Mahmoud Saleh [alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem (d) Hasim]. Adresă: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia; (c) 8 Dzamijska Street (denumire anterioară Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia și Herțegovina; (d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nașterii: Taiz, Yemen. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 3545686 (pașaport bosniac eliberat la Travnik, Bosnia și Herțegovina, la data de 26.7.2001, expirat la 26.7.2006). Alte informații: cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006 și nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(91)

Mențiunea „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis]. Adresă: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu). Data nașterii: 30.11.1974. Locul nașterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M788331 (pașaport tunisian emis la 28.9.2001, expirat la 27.9.2006). Alte informații: condamnat la patru ani și șase luni de închisoare și la deportare de Tribunalul de Primă Instanță din Milano, la 9.5.2005. Eliberat la 6.8.2006. Apel înaintat de către Procurorul din Milano, pe rol din septembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis]. Adresă: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu, ultima adresă cunoscută). Data nașterii: 30.11.1974. Locul nașterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M788331 (pașaport tunisian emis la 28.9.2001, expirat la 27.9.2006). Alte informații: (a) în detenție în Italia din aprilie 2009; (b) numele tatălui: Mohamed Sharif; (c) numele mamei: Fatima. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”

(92)

Mențiunea „Abdulhai Salek. Titlu: Maulavi. Funcție: guvernator al provinciei Uruzgan (Afganistan) în regimul taliban. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mențiunea „Jainal Antel Sali (jr.) [alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data nașterii: 1.6.1965. Locul nașterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:”

(93)

Mențiunea „Jainal Antel Sali (jr.) [alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data nașterii: 1.6.1965. Locul nașterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Jainal Antel Sali (jr.) [alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data nașterii: 1.6.1965. Locul nașterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: presupus a fi decedat în 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”

(94)

Mențiunea „Imam Samudra [alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar; data nașterii: 14 ianuarie 1970; locul nașterii: Serang, Banten, Indonezia” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Imam Samudra [alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar]. Data nașterii: 14.1.1970. Locul nașterii: Serang, Banten, Indonezia. Alte informații: presupus a fi decedat în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(95)

Mențiunea „Ahmed Salim Swedan Sheikh [alias (a) Ally, Ahmed, (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad]. Titlu: Sheikh. Data nașterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: A163012 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informații: se crede că a fost implicat în atacurile de la ambasadele Statelor Unite din Nairobi și Dar es Salaam din august 1998.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan [alias (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, , (m) Sheikh Bahamadi, , (n) Sheikh Bahamad]. Titlu: șeic. Data nașterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: A163012 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informații: presupus a fi decedat în Pakistan în ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

(96)

Mențiunea „Jalaluddine Shinwari. Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al justiției în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Shinwar, provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Jalaluddin Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al justiției în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Shinwar, provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.”

(97)

Mențiunea „Yazid Sufaat [alias (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresă: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data nașterii: 20.1.1964. Locul nașterii: Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 10472263. Număr de identificare națională: 640120-01-5529. Alte informații: în iunie 2007, se afla în custodie din decembrie 2001.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Yazid Sufaat [alias (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresă: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data nașterii: 20.1.1964. Locul nașterii: Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 10472263. Număr de identificare națională: 640120-01-5529. Alte informații: arestat de autoritățile malaeziene în decembrie 2001 și eliberat la data de 24.11.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(98)

Mențiunea „Mansour Thaer. Data nașterii: 21.3.1974. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Alte informații: extrădat din Germania în Iordania, în februarie 2005” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Isam Ali Mohamed Alouche (alias Mansour Thaer). Data nașterii: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: iordaniană. Alte informații: deportat din Germania în Iordania, în februarie 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

(99)

Mențiunea „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: presupus a fi decedat în Pakistan.”

(100)

Mențiunea „Nazirullah Aanafi Waliullah”. Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Funcție: atașat comercial, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1962. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.06.1998). Alte informații: repatriat în Afganistan în octombrie 2006. de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Nazirullah Ahanafi Waliullah ( alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Funcție: atașat comercial, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1962. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.6.1998). Alte informații: repatriat în Afganistan în octombrie 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(101)

Mențiunea „Abdul-Haq Wasseq. Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: provincia Central Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: provincia Central Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.”

(102)

Mențiunea „Mukhlis Yunos [alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos]; Data nașterii: (a) 7.7.1966, (b) aproximativ 7.7.1966. Locul nașterii: se presupune a fi Lanao del Sur, Filipine,” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Yunos Umpara Moklis [alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos]. Data nașterii: 7.7.1966. Locul nașterii: Lanao del Sur, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: în detenție în Filipine din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(103)

Mențiunea „Zaini Zakaria (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaezia; data nașterii: 16 mai 1967; locul nașterii: Kelantan, Malaezia; cetățenie: malaeziană; Număr de pașaport: A 11457974; număr de identificare națională: 670516-03-5283.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Zaini Zakaria (alias Ahmad). Adresă: Kota Bharu, Kelantan, Malaezia. Data nașterii: 16.5.1967. Locul nașterii: Kelantan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A11457974. Număr de identificare națională: 670516-03-5283. Alte informații: arestat de autoritățile malaeziene la 18 decembrie 2002 și aflat în detenție până la 12 februarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(104)

Mențiunea „Merai Zoghbai [alias (a) F’raji di Singapore, (b) F’raji il Libico, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdelfattah Zgbye, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag Faraj, (g) Larzg Ben Ila (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed El Besir]; Data nașterii: (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (e) 13.11.1960 (Fredj). Locul nașterii: (a) Bengazi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye). Adresă: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia, (b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Alte informații: face obiectul unei hotărâri privind arestarea preventivă pronunțată de Tribunale di Milano la 17 mai 2005, 36601/2001 R.G.N.R – 7464/2001 R.G.GIP. Evadat.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Merai Zoghbai [alias (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah Zgbye, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F’raji di Singapore, (g) F’raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj]. Adresă: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia (ultima adresă cunoscută), (b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Data nașterii: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (f) 13.11.1960 (Fredj), (g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Locul nașterii: (a) Bengazi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Maroc (Mohamed Lebachir). Alte informații: se sustrage urmăririi penale din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.”


18.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/60


REGULAMENTUL (CE) NR. 1103/2009 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2009

de interzicere a pescuitului de hering în apele comunitare și internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2009.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2009.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării peștelui din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2009 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizat de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzice începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22, 26.1.2009, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

28/T&Q

Stat membru

Regatul Unit/GBR

Stoc

HER/5B6ANB

Specie

Hering (Clupea harengus)

Zonă

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

Dată

15 octombrie 2009


18.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/62


REGULAMENTUL (CE) NR. 1104/2009 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2009

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2009/10 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1084/2009 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 noiembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 295, 12.11.2009, p. 9.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 18 noiembrie 2009

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

35,69

0,58

1701 11 90 (1)

35,69

4,20

1701 12 10 (1)

35,69

0,44

1701 12 90 (1)

35,96

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

18.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/64


DECIZIA 2009/840/PESC A CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2009

de punere în aplicare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Poziția comună 2007/140/PESC a Consiliului (1), în special articolul 7 alineatul (2), coroborat cu articolul 23 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1)

La 27 februarie 2007, Consiliul a adoptat Poziția comună 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului.

(2)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Poziția comună 2007/140/PESC, Consiliul a realizat o reexaminare integrală a listei persoanelor și entităților, care figurează în anexa II, cărora li se aplică articolul 4 alineatul (1) litera (b) și articolul 5 alineatul (1) litera (b) din respectiva poziție comună.

(3)

Consiliul a ajuns la concluzia că persoanele și entitățile enumerate în anexa II la Poziția comună 2007/140/PESC ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în respectiva poziție comună.

(4)

Lista persoanelor și entităților ar trebui modificată pentru a ține seama de schimbările intervenite în structura guvernului și administrației Iranului, precum și de situația în care se află persoanele și entitățile vizate.

(5)

Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Poziția comună 2007/140/PESC ar trebui actualizată în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa II la Poziția comună 2007/140/PESC se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 61, 28.2.2007, p. 49.


ANEXĂ

„ANEXA II

Lista persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și a persoanelor și entităților menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b)

A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Reza AGHAZADEH

Data nașterii: 15.3.1949 Numărul pașaportului: S4409483, valabil 26.4.2000 – 27.4.2010. Emis la: Teheran, pașaport diplomatic numărul: D9001950, emis la 22.1.2008, valabil până la 21.1.2013, locul nașterii: Khoy

Fost președinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (Iranian Revolutionary Guard Corps - IRGC)

 

Adjunct responsabil cu inspecțiile în cadrul Ministerului Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL). Responsabil cu toate echipamentele și instalațiile MODAFL.

24.6.2008

3.

Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Director general al Organizației Industriilor de Apărare (Defence Industries Organisation - DIO), citată în RCSONU 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran

Vicepreședinte și director general al Companiei de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și a Consiliului de Securitate al ONU.

24.4.2007

5.

Mojtaba HAERI, inginer

 

Adjunct al MODAFL, însărcinat cu industria. Rol de supraveghere a Organizației Industriilor Aerospațiale (Aerospace Industries Organisation - AIO) și a DIO.

24.6.2008

6.

Ali HOSEYNITASH, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Președintele Departamentului general al Consiliului Suprem de Securitate Națională; participă la elaborarea politicii privind chestiunea nucleară

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Ocupă o poziție de comandă în cadrul IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Data nașterii: 21.4.1946, pașaport numărul: T12838903

Vicepreședinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (cunoscut și sub numele de LANGROUDI)

Data nașterii: 24.11.1945, locul nașterii: Langroud

Vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412

Președintele Centrului de Cercetări Nucleare de la Teheran (Tehran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări cu privire la experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv cu privire la prezența particulelor de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Director general al Iran Electronic Industries

24.6.2008

12.

Beik MOHAMMADLU, general de brigadă

 

Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica în cadrul MODAFL

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrator al Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; societatea sa a încercat să achiziționeze bunuri sensibile, în beneficiul entităților citate în RCSONU 1737 (2006)

24.6.2008

14.

Mohammad NADERI, general de brigadă

 

Președinte al Organizației Industriilor Aerospațiale (AIO). AIO a participat la programe iraniene sensibile.

24.6.2008

15.

Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Ministru al internelor și fost ministru al MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice.

24.6.2008

16.

Dr. Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Data nașterii: 21.4.1954, data nașterii conform vechiului calendar iranian: 1.5.1954, locul nașterii: Mashad

Președinte al Grupului de fizică neutronică din cadrul AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Președintele Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI, contraamiral

 

Adjunct al MODAFL însărcinat cu coordonarea

24.6.2008

19.

Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Adjunct al MODAFL însărcinat cu contrainformațiile, responsabil de securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Director general al uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materialul primar (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru rolul său

24.4.2007

21.

Ahmad VAHIDI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Ministru al MODAFL și fost vicepreședinte al MODAFL

24.6.2008

B.   Persoane juridice și entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Organizația Industriilor Aerospațiale, țiale (Aerospace Industries Organisation - AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO supervizează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, care au fost toate citate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, citați în RCSONU 1737 (2006)

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

O filială a DIO (Organizația Industriilor de Apărare

24.4.2007

3.

Organizația Geografică a Forțelor Armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Identificată ca furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul nuclear și programul de rachete ale Iranului sau achiziționează bunuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul nuclear și programul de rachete ale Iranului. A furnizat o serie de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor din Iran, inclusiv deschiderea de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior au fost citate în rezoluțiile 1737 (2006) și 1747 (2007) ale Consiliului de Securitate al ONU.

Bank Melli continuă să îndeplinească acest rol, angajându-se într-un model de comportament care susține și facilitează activitățile sensibile ale Iranului. Utilizând relațiile sale bancare, aceasta continuă să furnizeze sprijin și servicii financiare entităților care figurează pe listele ONU și UE în legătură cu aceste activități. De asemenea, aceasta acționează în numele acestor entități și sub conducerea acestor entități, incluzând Bank Sepah, care operează adesea prin intermediul filialelor și al asociaților proprii.

24.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit

(b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia

5.

Centrul de Cercetare privind Tehnologiile și Științele Apărării (Defence Technology and Science Research Centre - DTSRC) – cunoscut și ca Institutul de Cercetare Educațională (Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati -ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Responsabil cu activitatea de cercetare și dezvoltare. Filială a DIO. DTSRC efectuează o mare parte a achizițiilor în numele DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.

24.6.2008

7.

Forțele Aeriene ale IRGC (IRGC Air Force)

 

Administrează stocurile iraniene de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Numele comandantului Forțelor Aeriene ale IRGC figurează în RCSONU 1737 (2006)

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Grup de companii deținut de IRGC. Utilizează resursele în materie de inginerie ale IRGC pentru construcții, acționând drept contractant principal în proiecte majore, incluzând construcția de tuneluri; considerat susținător al programului de rachete balistice și al programului nuclear ale Iranului.

24.6.2008

9.

Universitatea Malek Ashtar

 

Asociată Ministerului Apărării, aceasta a creat în 2003 un curs de formare în domeniul rachetelor, în colaborare strânsă cu AIO

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Filială a DIO

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

A participat la producția de componente pentru programul balistic

24.6.2008

12.

Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Responsabil cu cercetarea în domeniul apărării, cu programele de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv susținerea programului de rachete și a celui nuclear

24.6.2008

13.

Ministerul de Export al Logisticii de Apărare (Ministry of Defence Logistics Export - MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

Reprezintă departamentul însărcinat cu exporturile din cadrul MODAFL, precum și agenția folosită pentru exportul de arme finite în cadrul tranzacțiilor interstatale. Conform RCSONU 1747 (2007), MODLEX nu ar trebui să desfășoare activități de comercializare.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Firmă paravan a AIO care participă la achiziții în domeniul balistic.

24.6.2008

15.

Compania de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran

Divizia de producție a combustibilului nuclear (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând prospectarea, exploatarea minieră, măcinarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, filiala AEOI care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

A desfășurat activități privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Filială a DIO.

24.4.2007

18.

Organizația de Achiziții de Stat (State Purchasing Organisation - SPO)

 

SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Se pare că este o filială a MODAFL.

24.6.2008”


18.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/70


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/841/PESC A CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2009

de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2008/112/PESC privind misiunea Uniunii Europene în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica Guineea-Bissau (EU SSR GUINEEA-BISSAU)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 12 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/112/PESC privind misiunea Uniunii Europene în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica Guineea-Bissau (EU RSS GUINEEA-BISSAU) (1). Respectiva acțiune comună urma să se aplice până la 31 mai 2009.

(2)

La 18 mai 2009, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2009/405/PESC (2) de modificare a Acțiunii comune 2008/112/PESC. Respectiva acțiune comună se aplică până la 30 noiembrie 2009.

(3)

Printr-o scrisoare datată 9 octombrie 2009, Guineea-Bissau a invitat Uniunea Europeană să prelungească misiunea cu șase luni, până la 31 mai 2010.

(4)

Acțiunea comună 2008/112/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Acțiunea comună 2008/112/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Uniunea Europeană (UE) instituie prin prezenta acțiune comună o misiune UE în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica Guineea-Bissau (denumită în continuare «EU SSR GUINEA-BISSAU» sau «misiunea»), care cuprinde o etapă pregătitoare care începe la 26 februarie 2008 și o etapă de punere în aplicare care începe cel târziu la 1 mai 2008. Durata misiunii va fi de cel mult 24 luni de la declararea capacității operaționale inițiale.”;

2.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii pentru perioada 26 februarie 2008-30 noiembrie 2009 este de 5 650 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii pentru perioada 1 decembrie 2009-31 mai 2010 este de 1 530 000 EUR.”;

3.

La articolul 17, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 31 mai 2010.”

Articolul 2

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 40, 14.2.2008, p. 11.

(2)  JO L 128, 27.5.2009, p. 60.


18.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/71


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/842/PESC A CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2009

de modificare a Acțiunii comune 2007/369/PESC privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 30 mai 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/369/PESC (1) pentru o perioadă de trei ani. Etapa operațională a EUPOL AFGANISTAN a început la 15 iunie 2007.

(2)

Decizia 2008/884/PESC din 21 noiembrie 2008 a Consiliului de punere în aplicare a Acțiunii comune 2007/369/PESC privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN) (2) prevedea o sumă de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii pentru perioada cuprinsă între 1 decembrie 2008 și 30 noiembrie 2009. Respectiva sumă de referință financiară ar trebui majorată pentru a acoperi cheltuielile aferente EUPOL AFGANISTAN până la 30 mai 2010.

(3)

EUPOL AFGANISTAN ar trebui să dispună de o celulă de proiecte care să identifice și să pună în aplicare proiecte și, prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții privind înființarea unei astfel de celule de proiecte,

(4)

Joint Action 2007/369/CFSP should be amended accordingly,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Acțiunea comună 2007/369/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 alineatul (3) se înlocuiește cu textul următor:

„(3)   EUPOL AFGANISTAN dispune de o celulă de proiecte care să identifice și să pună în aplicare proiecte. EUPOL AFGANISTAN, după caz, coordonează, facilitează și furnizează consultanță pentru proiectele puse în aplicare de state membre și state terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de misiune și în sprijinul obiectivelor acesteia.”

2.

Articolul 13 alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

„(2)   Suma de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUPOL AFGANISTAN pentru perioada 1 decembrie 2008-30 mai 2010 este de 81 400 000 EUR.”

Articolul 2

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 139, 31.5.2007, p. 33.

(2)  JO L 316, 26.11.2008, p. 21.