ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.267.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 267

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
10 octombrie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 945/2009 al Comisiei din 9 octombrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 946/2009 al Comisiei din 8 octombrie 2009 de interzicere a pescuitului de cod negru în zonele IIIa și IV, precum și în apele CE din zonele IIa, IIIb, IIIc și IIId de către navele care arborează pavilionul Suediei

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 947/2009 al Comisiei din 9 octombrie 2009 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/2010

5

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE ( 1 )

7

 

*

Directiva 2009/129/CE a Comisiei din 9 octombrie 2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării la progresul tehnic a anexei III la directiva menționată ( 1 )

18

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/746/CE

 

*

Decizia Comisiei din 9 octombrie 2009 privind contribuția financiară a Comunității la programele de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului ale statelor membre pentru anul 2009 [notificată cu numărul C(2009) 7592]

20

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

10.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 945/2009 AL COMISIEI

din 9 octombrie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 octombrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

30,9

TR

71,2

ZZ

51,1

0707 00 05

TR

122,8

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

82,7

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

99,8

CL

83,5

TR

76,5

UY

55,5

ZA

97,8

ZZ

82,6

0806 10 10

BR

188,8

TR

103,3

US

186,7

ZZ

159,6

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

77,5

US

80,3

ZA

69,1

ZZ

75,4

0808 20 50

CN

41,0

TR

88,0

ZA

79,5

ZZ

69,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


10.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 946/2009 AL COMISIEI

din 8 octombrie 2009

de interzicere a pescuitului de cod negru în zonele IIIa și IV, precum și în apele CE din zonele IIa, IIIb, IIIc și IIId de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2009.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2009.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării peștelui din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2009, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data menționată în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizat de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau înmatriculate în respectivul stat membru se interzice începând cu data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22, 26.1.2009, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

23/T&Q

Stat membru

Suedia

Stoc

POK/2A34.

Specie

Cod negru (Pollachius virens)

Zonă

IIIa și IV; apele CE din zonele IIa, IIIb, IIIc și IIId

Dată

28.9.2009


10.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 947/2009 AL COMISIEI

din 9 octombrie 2009

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/2010

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2009/2010 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 941/2009 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/2010, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 octombrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 265, 9.10.2009, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 10 octombrie 2009

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

35,41

0,66

1701 11 90 (1)

35,41

4,28

1701 12 10 (1)

35,41

0,53

1701 12 90 (1)

35,41

3,98

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DIRECTIVE

10.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/7


DIRECTIVA 2009/110/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009

privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) prima și a treia teză și articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2000/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor de bani electronici (4) a fost adoptată ca răspuns la apariția unor noi produse de tip plăți electronice preplătite și a fost menită să creeze un cadru juridic clar care să întărească piața internă, asigurând în același timp un nivel adecvat al supravegherii prudențiale.

(2)

Comisia a prezentat un raport care sublinia necesitatea revizuirii Directivei 2000/46/CE, întrucât se consideră că unele dintre dispozițiile acesteia au constituit un obstacol în calea apariției unei veritabile piețe unice pentru serviciile de plată cu monedă electronică și a dezvoltării unor astfel de servicii ușor de utilizat.

(3)

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (5) a instituit un cadru juridic modern și coerent pentru serviciile de plată, inclusiv coordonarea dispozițiilor naționale privind cerințele prudențiale pentru o nouă categorie de furnizori de servicii de plată, și anume instituțiile de plată.

(4)

În vederea eliminării obstacolelor din calea intrării pe piață și a facilitării accesului la activitate și a desfășurării activității de emitere de monedă electronică, cerințele aplicabile instituțiilor emitente de monedă electronică trebuie revizuite pentru a se asigura condiții nediscriminatorii pentru toți furnizorii de servicii de plată.

(5)

Aplicarea prezentei directive ar trebui să se limiteze la furnizorii de servicii de plată care emit monedă electronică. Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice valorii monetare stocate în anumite instrumente preplătite, concepute să răspundă unor nevoi predeterminate și putând fi utilizate numai într-un mod limitat, fie deoarece acestea permit deținătorului de monedă electronică să achiziționeze bunuri sau servicii numai în locațiile emitentului de monedă electronică sau în cadrul unei rețele limitate de furnizori de servicii care au un acord comercial direct cu un emitent profesionist, fie deoarece acestea pot fi utilizate numai pentru achiziționarea unei game limitate de bunuri sau servicii. Un instrument ar trebui să fie considerat ca fiind utilizat într-o „rețea limitată” dacă acesta poate fi utilizat pentru achiziționarea de bunuri și servicii într-un anumit magazin sau lanț de magazine ori pentru achiziționarea unei game limitate de bunuri sau servicii, indiferent de localizarea geografică a punctului de vânzare. Astfel de instrumente ar putea include cardurile de magazin, cardurile de combustibil, cardurile de membru, cardurile pentru transportul public, bonurile de masă sau bonurile pentru servicii (precum bonurile pentru îngrijirea copiilor sau bonurile sociale sau sisteme de bonuri pentru servicii care subvenționează angajarea de personal pentru sarcini domestice, cum ar fi curățenie, călcat sau îngrijirea grădinii), care sunt uneori impozitate și reglementate printr-un cadru legislativ special din dreptul muncii sau dreptul fiscal, conceput să promoveze utilizarea unor astfel de instrumente pentru a realiza obiectivele din legislația socială. Atunci când astfel de instrumente cu scop predeterminat se transformă în instrumente cu scop general, nu ar trebui să se mai aplice exceptarea de la domeniul de aplicare a prezentei directive. Instrumentele care pot fi utilizate pentru achiziții în magazinele comercianților listați nu ar trebui să fie exceptate de la domeniul de aplicare al prezentei directive, deoarece aceste instrumente sunt concepute în principiu pentru o rețea de furnizori de servicii în continuă creștere.

(6)

Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice valorii monetare care este folosită pentru achiziționarea de produse sau servicii digitale, atunci când, prin natura produsului sau a serviciului, operatorul îi adaugă o valoare intrinsecă, de exemplu sub formă de facilități de acces, de căutare sau distribuție, cu condiția ca produsul sau serviciul în cauză să poată fi utilizat numai prin intermediul unui dispozitiv digital, cum ar fi un telefon mobil sau un calculator și cu condiția ca operatorul sistemului de telecomunicații, digital sau informatic, să nu acționeze numai ca un intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor. O astfel de situație apare atunci când un abonat la telefonia mobilă sau la altă rețea digitală plătește direct operatorului de rețea și nu există nici un raport de plată directă, nici un raport direct de tip debitor-creditor între persoana abonată la rețea și orice altă terță parte care furnizează bunuri sau servicii ca parte a tranzacției.

(7)

Este necesară introducerea unei definiții clare a noțiunii de monedă electronică, astfel încât aceasta să fie neutră din punct de vedere tehnic. Respectiva definiție ar trebui să acopere toate situațiile în care furnizorul de servicii de plată emite o valoare monetară stocată preplătită în schimbul primirii de fonduri, care poate fi folosită pentru plăți deoarece este acceptată ca plată de către terți.

(8)

Definiția monedei electronice ar trebui să acopere moneda electronică, fie că este stocată pe un dispozitiv de plată aflat în posesia deținătorului de monedă electronică, fie că este stocată la distanță, pe un server și gestionată de deținătorul de monedă electronică printr-un cont special pentru monedă electronică. Respectiva definiție ar trebui să fie suficient de cuprinzătoare încât să evite împiedicarea inovării tehnologice și să acopere nu numai toate produsele de monedă electronică disponibile în prezent pe piață, ci și produsele care ar putea fi create în viitor.

(9)

Regimul de supraveghere prudențială pentru instituțiile emitente de monedă electronică ar trebui revizuit și adaptat la riscurile cu care se confruntă respectivele instituții. De asemenea, respectivul regim ar trebui să fie coerent cu regimul de supraveghere prudențială care se aplică instituțiilor de plată în temeiul Directivei 2007/64/CE. În acest sens, instituțiilor emitente de monedă electronică ar trebui să li se aplice mutatis mutandis dispozițiile relevante ale Directivei 2007/64/CE, fără a aduce atingere prevederilor prezentei directive. Prin urmare, trimiterea la „instituție de plată” în cuprinsul Directivei 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la „instituție emitentă de monedă electronică”; trimiterea la „servicii de plată” se interpretează ca trimitere la activitatea de servicii de plată și de emitere de monedă electronică; trimiterea la „utilizatori de servicii de plată” se interpretează ca trimitere la „utilizator al serviciilor de plată și deținător de monedă electronică”; trimiterea la „prezenta directivă” se interpretează ca trimitere atât la Directiva 2007/64/CE, cât și la prezenta directivă; trimiterea la titlul II din Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la titlul II din Directiva 2007/64/CE și la titlul II din prezenta directivă; trimiterea la articolul 6 din Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la articolul 4 din prezenta directivă; trimiterea la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la articolul 5 alineatul (1) din prezenta directivă; trimiterea la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la articolul 5 alineatul (6) din prezenta directivă; trimiterea la articolul 8 din Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la articolul 5 alineatele (2)-(5) din prezenta directivă; trimiterea la articolul 9 din Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la articolul 7 din prezenta directivă; trimiterea la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la articolul 6 alineatul (1) literele (c)-(e) din prezenta directivă; iar trimiterea la articolul 26 din Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la articolul 9 din prezenta directivă.

(10)

Este recunoscut faptul că instituțiile emitente de monedă electronică distribuie monedă electronică (inclusiv prin vânzarea sau revânzarea către public a produselor care au la bază monedă electronică, prin oferirea unui mijloc de distribuire a monedei electronice către clienți, sau prin răscumpărarea monedei electronice la cererea clienților sau prin încărcarea produselor clienților care au la bază monedă electronică) prin intermediul persoanelor fizice sau juridice, care acționează pe seama lor, în conformitate cu cerințele modelelor lor de afaceri. Deși instituțiilor emitente de monedă electronică nu ar trebui să li se permită să emită monedă electronică prin intermediul agenților, ar trebui totuși să li se permită să furnizeze prin agenți serviciile de plată specificate în anexa la Directiva 2007/64/CE, dacă se respectă condițiile prevăzute la articolul 17 din directiva respectivă.

(11)

Este necesar să se instituie un regim combinat de capital inițial și capital curent pentru a se asigura un nivel corespunzător de protecție a consumatorilor și funcționarea sănătoasă și prudentă a instituțiilor emitente de monedă electronică. Dat fiind specificul monedei electronice, ar trebui să fie oferită o metodă suplimentară pentru calcularea capitalului curent. Ar trebui păstrată puterea discreționară totală în materie de supraveghere pentru a se asigura un tratament identic pentru riscuri identice pentru toți furnizorii de servicii de plată, precum și pentru a se asigura faptul că metoda de calcul are în vedere situația comercială specifică a fiecărei instituții emitente de monedă electronică. În plus, ar trebui să se impună instituțiilor emitente de monedă electronică să păstreze fondurile deținătorilor de monedă electronică separat de fondurile instituției emitente de monedă electronică destinate altor activități comerciale. Instituțiile emitente de monedă electronică ar trebui de asemenea să fie supuse unor reguli eficiente de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

(12)

Operarea sistemelor de plată constituie o activitate care nu este rezervată unor categorii specifice de instituții. Cu toate acestea, este importantă recunoașterea faptului că, la fel ca și în cazul instituțiilor de plată, operarea sistemelor de plată poate fi desfășurată și de instituțiile emitente de monedă electronică.

(13)

Emiterea de monedă electronică nu constituie o activitate de acceptare de depozite în sensul Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit (6), în considerarea caracterului specific de substitut electronic pentru monede și bancnote care urmează a fi utilizat pentru efectuarea de plăți, de obicei cu o valoare limitată, și nu ca mijloc de economisire. Nu ar trebui să fie permis instituțiilor emitente de monedă electronică să acorde credite din fondurile primite sau deținute în scopul emiterii de monedă electronică. În plus, nu ar trebui permis emitenților de monedă electronică să acorde dobândă sau orice alt beneficiu cu excepția beneficiilor care nu sunt corelate cu perioada în care deținătorul de monedă electronică deține moneda electronică. Condițiile pentru acordarea și menținerea autorizației ca instituție emitentă de monedă electronică ar trebui să includă cerințe prudențiale proporționale cu riscurile operaționale și financiare cu care se confruntă aceste entități pe parcursul activităților legate de emiterea de monedă electronică, independent de orice alte activități comerciale desfășurate de instituția emitentă de monedă electronică.

(14)

Cu toate acestea, este necesar să se asigure condiții nediscriminatorii între instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de credit în ceea ce privește emiterea de monedă electronică pentru a se asigura o concurență echitabilă pentru același tip de serviciu între mai multe tipuri de instituții spre avantajul deținătorilor de monedă electronică. Acest lucru se realizează prin echilibrarea caracteristicilor mai puțin complexe ale regimului de supraveghere prudențială care se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică cu dispozițiile mai severe decât cele care se aplică instituțiilor de credit, în special în ceea ce privește protejarea fondurilor deținătorilor de monedă electronică. Având în vedere importanța crucială a protejării fondurilor, autoritățile competente trebuie să fie informate în prealabil cu privire la orice schimbare semnificativă, cum ar fi o schimbare a metodei de protejare a fondurilor, o schimbare a instituției de credit unde sunt depozitate fondurile protejate sau o schimbare a societății de asigurări sau a instituției de credit care a asigurat sau a garantat fondurile protejate.

(15)

Regulile privind activitatea sucursalelor instituțiilor emitente de monedă electronică cu sediul central în afara Comunității ar trebui să fie similare în toate statele membre. Este important să se prevadă că aceste reguli nu sunt mai favorabile decât cele referitoare la sucursalele unei instituții emitente de monedă electronică care are sediul central într-un alt stat membru. Comunitatea ar trebui să poată încheia acorduri cu țări terțe, care să prevadă aplicarea unor reguli care să acorde sucursalelor instituțiilor emitente de monedă electronică cu sediul central în afara Comunității același tratament în întreaga Comunitate. Sucursalele instituțiilor emitente de monedă electronică care au sediile centrale în afara Comunității nu ar trebui să beneficieze nici de libertatea de stabilire, în temeiul articolului 43 din tratat, în alte state membre decât cele în care sunt stabilite și nici de libertatea de a presta servicii, în temeiul articolului 49 al doilea paragraf din tratat.

(16)

Ar trebui să se permită statelor membre să excepteze de la aplicarea anumitor dispoziții ale prezentei directive instituțiile care emit un volum limitat de monedă electronică. Instituțiile care beneficiază de o astfel de exceptare nu ar trebui să aibă dreptul, în temeiul prezentei directive, de a-și exercita libertatea de stabilire sau libertatea de a furniza servicii și nu ar trebui să-și exercite aceste drepturi nici indirect, ca membri ai unui sistem de plată. Cu toate acestea, este oportun să se înregistreze elementele de identificare ale tuturor entităților care furnizează servicii de emitere de monedă electronică, inclusiv ale instituțiilor care beneficiază de exceptare. În acest scop, statele membre ar trebui să înscrie asemenea entități într-un registru al instituțiilor emitente de monedă electronică.

(17)

Din motive prudențiale, statele membre ar trebui să se asigure că numai instituțiile emitente de monedă electronică autorizate în mod corespunzător sau care beneficiază de o exceptare în conformitate cu prezenta directivă, instituțiile de credit autorizate în conformitate cu Directiva 2006/48/CE, furnizorii de servicii poștale giro care sunt îndreptățite, în conformitate cu legislația națională, să emită monedă electronică, instituțiile menționate la articolul 2 din Directiva 2006/48/CE, Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale atunci când nu acționează în calitate de autoritate monetară sau alte autorități publice și state membre sau autoritățile lor regionale și locale atunci când acționează în calitate de autorități publice pot emite monedă electronică.

(18)

Moneda electronică trebuie să poată fi răscumpărată pentru a asigura încrederea deținătorului de monedă electronică. Obligația de răscumpărare nu presupune, prin natura ei, faptul că fondurile primite în schimbul monedei electronice ar trebui considerate ca depozite sau alte fonduri rambursabile în sensul Directivei 2006/48/CE. Răscumpărarea ar trebui să fie posibilă întotdeauna în orice moment, la valoarea nominală fără nicio posibilitate de a agrea un prag minim pentru răscumpărare. Răscumpărarea ar trebui să fie, în general, gratuită. Totuși, în anumite cazuri specificate în mod corespunzător în prezenta directivă, ar trebui să fie posibilă solicitarea plății unei taxe proporționale și determinate în funcție de costuri. Aceasta nu aduce atingere legislației naționale în domeniul fiscal sau social sau oricăror obligații pe care le are emitentul în temeiul altor dispoziții comunitare sau de drept intern relevante, cum ar fi dispozițiile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, orice acțiune care urmărește înghețarea fondurilor sau orice măsuri specifice legate de prevenirea și investigarea infracțiunilor.

(19)

Deținătorii de monedă electronică ar trebui să aibă la dispoziție posibilitatea de a recurge la proceduri extrajudiciare pentru soluționarea litigiilor. Prin urmare, capitolul 5 din titlul IV din Directiva 2007/64/CE ar trebui să se aplice mutatis mutandis în sensul prezentei directive, fără să aducă atingere dispozițiilor prezentei directive. Prin urmare, trimiterea la „furnizor de servicii de plată” în Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la „emitent de monedă electronică”; trimiterea la „utilizator al serviciului de plată” se interpretează ca trimitere la „deținător de monedă electronică”, iar trimiterea la titlurile III și IV din Directiva 2007/64/CE se interpretează ca trimitere la titlul III din prezenta directivă.

(20)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (7).

(21)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte norme de punere în aplicare pentru a ține seama de inflație sau de evoluția tehnologică și a pieței și pentru a asigura o aplicare convergentă a exceptărilor în temeiul prezentei directive. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(22)

Va fi necesar să fie evaluată eficiența funcționării prezentei directive. Prin urmare, ar trebui să se prevadă obligația Comisiei de a prezenta un raport la trei ani de la termenul pentru transpunerea prezentei directive. Statele membre ar trebui să ofere Comisiei informații referitoare la aplicarea unora dintre dispozițiile prezentei directive.

(23)

În scopul asigurării certitudinii juridice, este necesar să se adopte anumite dispoziții tranzitorii, pentru a se garanta că instituțiile emitente de monedă electronică care și-au demarat activitățile în conformitate cu dispozițiile de drept intern de transpunere a Directivei 2000/46/CE pot continua aceste activități pe teritoriul statului membru în cauză pentru o perioadă determinată. Acea perioadă ar trebui să fie mai lungă pentru instituțiile emitente de monedă electronică care au beneficiat de exceptarea prevăzută la articolul 8 din Directiva 2000/46/CE.

(24)

Prezenta directivă introduce o nouă definiție a monedei electronice, a cărei emitere poate beneficia de derogările prevăzute la articolele 34 și 53 din Directiva 2007/64/CE. În consecință, ar trebui modificat în mod corespunzător regimul măsurilor simplificate de cunoaștere a clientelei pentru instituțiile emitente de monedă electronică din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (8).

(25)

În conformitate cu Directiva 2006/48/CE, instituțiile emitente de monedă electronică sunt considerate instituții de credit, deși acestea nu pot nici să primească depozite de la public, nici să acorde credite din fondurile primite de la public. Dat fiind regimul introdus de prezenta directivă, este necesar să se modifice definiția instituțiilor de credit prevăzută de Directiva 2006/48/CE pentru a se asigura că instituțiile emitente de monedă electronică nu sunt considerate instituții de credit. Cu toate acestea, instituțiilor de credit ar trebui să li se permită în continuare emiterea de monedă electronică și desfășurarea acestei activități în întreaga Comunitate, în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce și a aplicării în cazul acestor instituții a regimului cuprinzător de supraveghere prudențială, în conformitate cu legislația comunitară în domeniul bancar. Cu toate acestea, pentru a menține condiții de concurență echitabile, instituțiile de credit ar trebui să aibă dreptul de a desfășura respectiva activitate, la alegere, prin intermediul unei filiale în temeiul regimului de supraveghere prudențială prevăzut în prezenta directivă, în loc de cel prevăzut în Directiva 2006/48/CE.

(26)

Dispozițiile prezentei directive înlocuiesc toate dispozițiile corespunzătoare din Directiva 2000/46/CE. În consecință, Directiva 2000/46/CE ar trebui să fie abrogată.

(27)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de statele membre, deoarece necesită armonizarea mai multor norme diferite existente în prezent în sistemele juridice ale diferitor state membre, și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității enunțat la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(28)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare (9), statele membre sunt încurajate să întocmească, pentru uz propriu și în interesul Comunității, propriile tabele care să ilustreze, în măsura posibilului, concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

TITLUL I

DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă stabilește regulile pentru desfășurarea activității de emitere de monedă electronică în conformitate cu care statele membre recunosc următoarele categorii de emitenți de monedă electronică:

(a)

instituțiile de credit, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/48/CE, inclusiv, în conformitate cu legislația națională, sucursale ale acestora, în înțelesul articolului 4 punctul 3 din respectiva directivă, atunci când astfel de sucursale sunt situate în Comunitate și au sediul central în afara Comunității, în conformitate cu articolul 38 din respectiva directivă;

(b)

instituțiile emitente de monedă electronică, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din prezenta directivă, inclusiv, în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă și dreptul național, sucursalele acestora stabilite în Comunitate, atunci când astfel de sucursale sunt stabilite în Comunitate și au sediul central în afara Comunității;

(c)

furnizori de servicii poștale giro care sunt îndreptățiti, în conformitate cu legislația națională, să emită monedă electronică;

(d)

Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale, atunci când nu acționează în calitatea lor de autoritate monetară sau în calitate de alte autorități publice;

(e)

statele membre sau autoritățile lor regionale sau locale, atunci când acționează în calitatea lor de autorități publice.

(2)   Titlul II al prezentei directive stabilește, de asemenea, regulile pentru accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică.

(3)   Statele membre pot acorda derogare de la aplicarea tuturor sau a unora dintre dispozițiile titlului II din prezenta directivă instituțiilor menționate la articolul 2 din Directiva 2006/48/CE, cu excepția celor menționate la prima și la a doua liniuță din respectivul articol.

(4)   Prezenta directivă nu se aplică valorii monetare stocate în instrumente exceptate în conformitate cu articolul 3 litera (k) din Directiva 2007/64/CE.

(5)   Prezenta directivă nu se aplică valorii monetare utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor de plată exceptate în conformitate cu articolul 3 litera (l) din Directiva 2007/64/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„instituție emitentă de monedă electronică” înseamnă o persoană juridică care a fost autorizată în temeiul titlului II din prezenta directivă să emită monedă electronică;

2.

„monedă electronică” înseamnă orice valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor, în scopul efectuării unor tranzacții de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 5 din Directiva 2007/64/CE, și care este acceptată de o persoană fizică sau juridică, alta decât emitentul de monedă electronică;

3.

„emitent de monedă electronică” înseamnă entitățile menționate la articolul 1 alineatul (1), instituțiile care beneficiază de derogări în temeiul articolului 1 alineatul (3) și persoanele juridice care beneficiază de exceptări în temeiul articolului 9;

4.

„volumul mediu de monedă electronică în circulație” înseamnă volumul mediu al valorii totale a obligațiilor financiare legate de moneda electronică în circulație la sfârșitul fiecărei zile calendaristice pe parcursul ultimelor șase luni calendaristice, calculat în prima zi calendaristică a fiecărei luni calendaristice și aplicat pentru respectiva lună calendaristică.

TITUL II

CERINȚE PENTRU ACCESUL LA ACTIVITATE, DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ȘI SUPRAVEGHEREA PRUDENȚIALĂ A INSTITUȚIILOR EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ

Articolul 3

Reguli prudențiale generale

(1)   Fără a aduce atingere prezentei directive, articolele 5, 10-15, articolul 17 alineatul (7) și articolele 18-25 din Directiva 2007/64/CE se aplică mutatis mutandis instituțiilor emitente de monedă electronică.

(2)   Instituțiile emitente de monedă electronică informează în prealabil autoritățile competente în legătură cu orice schimbare semnificativă a măsurilor adoptate în vederea protejării fondurilor primite în schimbul monedei electronice emise.

(3)   Orice persoană fizică sau juridică care a luat hotărârea de a achiziționa sau de a înstrăina, în mod direct sau indirect, o participație calificată, în înțelesul articolului 4 punctul 11 din Directiva 2006/48/CE, într-o instituție emitentă de monedă electronică, sau de a-și mări sau reduce, în mod direct sau indirect, o asemenea participație calificată ce ar avea ca rezultat faptul că drepturile de vot sau capitalul deținut ar atinge, depăși sau scădea sub pragurile de 20 %, 30 % sau 50 %, sau faptul că instituția emitentă de monedă electronică ar deveni sau ar înceta să mai fie filiala sa, informează în prealabil autoritățile competente în legătură cu intenția sa de achiziționare, înstrăinare, mărire sau reducere a participației.

Achizitorul potențial comunică autorității competente informații referitoare la dimensiunea participației, precum și informațiile relevante specificate în articolul 19a alineatul (4) din Directiva 2006/48/CE.

În cazul în care este probabil ca influența exercitată de persoanele menționate la paragraful precedent să fie în detrimentul unei gestionări sănătoase și prudente a instituției, autoritățile competente se opun sau adoptă măsuri corespunzătoare pentru încetarea situației respective. Asemenea măsuri pot include interdicții, pot consta în măsuri și sancțiuni aplicate persoanelor care asigură conducerea sau în suspendarea exercitării dreptului de vot aferent acțiunilor deținute de acționarii sau membrii în cauză.

Măsuri similare se aplică persoanelor fizice sau juridice care nu își îndeplinesc obligația de a furniza informații prealabile, în conformitate cu prezentul alineat.

În cazul în care se dobândește o participație în pofida opoziției autorităților competente, acestea, indiferent de sancțiunile ce urmează a fi adoptate, dispun fie suspendarea exercitării drepturilor de vot ale achizitorului, fie nulitatea voturilor exprimate, fie posibilitatea anulării acestor voturi.

Statele membre pot acorda derogare sau pot permite ca autoritățile competente să acorde derogare de la aplicarea tuturor sau a unora dintre obligațiile prevăzute la prezentul alineat instituțiilor emitente de monedă electronică care desfășoară una sau mai multe activități menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (e).

(4)   Statele membre permit instituțiilor emitente de monedă electronică să distribuie și să răscumpere moneda electronică prin intermediul unor persoane fizice sau juridice care acționează pe seama acestora. Atunci când instituția emitentă de monedă electronică dorește să distribuie monedă electronică în alt stat membru angajând o astfel de persoană fizică sau juridică, instituția respectivă urmează procedurile prevăzute la articolul 25 din Directiva 2007/64/CE.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (4), instituțiilor emitente de monedă electronică nu le este permis să emită monedă electronică prin agenți. Instituțiilor emitente de monedă electronică li se permite să furnizeze servicii de plată, menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a), prin intermediul agenților numai dacă sunt îndeplinite condițiile stipulate în articolul 17 din Directiva 2007/64/CE.

Articolul 4

Capitalul inițial

Statele membre impun instituțiilor emitente de monedă electronică obligația de a deține, la data autorizării, un capital inițial, compus din elementele menționate la articolul 57 literele (a) și (b) din Directiva 2006/48/CE, de minimum 350 000 EUR.

Articolul 5

Fonduri proprii

(1)   Fondurile proprii ale instituțiilor emitente de monedă electronică, prevăzute la articolele 57-61, 63, 64 și 66 din Directiva 2006/48/CE, nu pot scădea sub nivelul sumei prevăzute la alineatele (2)-(5) din prezentul articol sau la articolul 4 din prezenta directivă, oricare dintre acestea este mai mare.

(2)   Pentru activitățile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) care nu au legătură cu emiterea de monedă electronică, cerința de fonduri proprii ale instituției emitente de monedă electronică se calculează în conformitate cu una dintre cele trei metode (A, B sau C) prevăzute la articolul 8 alineatele (1) și (2) din Directiva 2007/64/CE. Metoda corespunzătoare se stabilește de către autoritățile competente în conformitate cu legislația națională.

În ceea ce privește activitatea de emitere de monedă electronică, cerința de fonduri proprii ale unei instituții emitente de monedă electronică se calculează în conformitate cu metoda D prevăzută la alineatul (3).

Instituțiile emitente de monedă electronică dispun în orice moment de fonduri proprii care sunt cel puțin egale cu suma cerințelor precizate la primul și al doilea paragraf.

(3)   Metoda D: fondurile proprii ale unei instituții emitente de monedă electronică pentru activitatea de emitere de monedă electronică reprezintă cel puțin 2 % din volumul mediu de monedă electronică aflată în circulație.

(4)   În cazul în care instituțiile emitente de monedă electronică desfășoară oricare dintre activitățile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) și care nu au legătură cu emiterea de monedă electronică sau desfășoară oricare dintre activitățile menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(e) și nu se cunoaște dinainte volumul monedei electronice aflate în circulație, autoritățile competente permit instituțiilor emitente de monedă electronică să calculeze cerințele de fonduri proprii pe baza unei sume reprezentative care se apreciază că va fi utilizată pentru emiterea de monedă electronică, cu condiția ca această sumă reprezentativă să poată fi estimată rezonabil, pe baza datelor istorice și într-o manieră satisfăcătoare pentru autoritățile competente. În cazul în care instituția emitentă de monedă electronică nu are o activitate suficient de îndelungată, cerințele de fonduri proprii se calculează pe baza volumului de monedă electronică în circulație preconizat în planul de afaceri, prin luarea în considerare a oricărei ajustări a planului respectiv solicitate de autoritățile competente.

(5)   Pe baza unei evaluări a proceselor de administrare a riscurilor, a bazelor de date privind riscul de pierdere și a mecanismelor de control intern ale instituției emitente de monedă electronică, autoritățile competente pot impune instituției emitente de monedă electronică obligația de a deține fonduri proprii la un nivel mai mare cu până la 20 % decât nivelul care ar rezulta prin aplicarea metodei relevante în conformitate cu alineatul (2) sau pot permite instituției emitente de monedă electronică să dețină fonduri proprii la un nivel mai mic cu până la 20 % decât nivelul care ar rezulta prin aplicarea metodei relevante în conformitate cu alineatul (2).

(6)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea multiplă a elementelor eligibile pentru calculul fondurilor proprii în cazul în care:

(a)

instituția emitentă de monedă electronică face parte din același grup cu o altă instituție emitentă de monedă electronică, o instituție de credit, o instituție de plată, o societate de investiții, o societate de administrare a activelor sau o întreprindere de asigurări sau o întreprindere de reasigurări;

(b)

instituția emitentă de monedă electronică desfășoară alte activități decât cea de emitere de monedă electronică.

(7)   În cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 69 din Directiva 2006/48/CE, statele membre sau autoritățile lor competente pot alege să nu aplice alineatele (2) și (3) din prezentul articol instituțiilor emitente de monedă electronică care sunt incluse în supravegherea consolidată a instituțiilor de credit mamă în conformitate cu Directiva 2006/48/CE.

Articolul 6

Activități

(1)   În afară de emiterea de monedă electronică, instituțiile emitente de monedă electronică au dreptul de a desfășura oricare dintre următoarele activități:

(a)

furnizarea serviciilor de plată enumerate în anexa la Directiva 2007/64/CE;

(b)

acordarea de credite în legătură cu serviciile de plată menționate la punctele 4, 5 sau 7 din anexa la Directiva 2007/64/CE, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 16 alineatele (3) și (5) din directiva respectivă;

(c)

furnizarea de servicii operaționale și servicii auxiliare în strânsă legătură cu emiterea de monedă electronică sau cu furnizarea serviciilor de plată menționate la litera (a);

(d)

operarea de sisteme de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 6 din Directiva 2007/64/CE și fără a aduce atingere articolului 28 din respectiva directivă;

(e)

alte activități comerciale decât emiterea de monedă electronică, cu respectarea legislației naționale și comunitare aplicabile.

Creditul menționat la primul paragraf litera (b) nu se acordă din fondurile primite în schimbul monedei electronice și deținute în conformitate cu articolul 7 alineatul (1).

(2)   Instituțiilor emitente de monedă electronică nu li se permite să accepte de la public depozite sau alte fonduri rambursabile în înțelesul articolului 5 din Directiva 2006/48/CE.

(3)   Orice fonduri primite de instituțiile emitente de monedă electronică de la deținătorul de monedă electronică trebuie schimbate fără întârziere în monedă electronică. Asemenea fonduri nu constituie depozite sau alte fonduri rambursabile primite de la public în înțelesul articolului 5 din Directiva 2006/48/CE.

(4)   Articolul 16 alineatul (2) și (4) din Directiva 2007/64/CE se aplică fondurilor primite pentru activitatea prevăzută la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol care nu are legătură cu activitatea de emitere de monedă electronică.

Articolul 7

Cerințe în materie de protejare a fondurilor

(1)   Statele membre prevăd obligația instituțiilor emitente de monedă electronică de a proteja toate fondurile primite în schimbul monedei electronice emise, în conformitate cu dispozițiile articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2007/64/CE. Nu este necesară protejarea fondurilor primite sub formă de plată printr-un instrument de plată până în momentul în care este creditat contul de plăți al instituțiilor emitente de monedă electronică sau fondurile sunt făcute disponibile în alt mod instituției emitente de monedă electronică în conformitate cu cerințele privind termenele de executare prevăzute în Directiva 2007/64/CE, unde este cazul. În orice caz, asemenea fonduri trebuie supuse protejării într-un termen care nu va depăși cinci zile lucrătoare, așa cum acestea sunt definite la articolul 4 punctul 27 din respectiva directivă, de la data emiterii monedei electronice.

(2)   În sensul alineatului (1), activele sigure și cu risc scăzut sunt numai acele elemente de activ cuprinse în una dintre categoriile din tabelul 1 de la punctul 14 din anexa I la Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit (10) pentru care cerința de capital pentru risc specific nu depășește 1,6 %, dar excluzând alte elemente eligibile definite la punctul 15 din anexa respectivă.

În sensul alineatului (1), reprezintă, de asemenea, active sigure și cu risc scăzut participațiile într-un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) care investește numai în activele precizate la primul paragraf.

În cazuri excepționale și cu o justificare corespunzătoare, autoritățile competente pot hotărî, în baza unei evaluări a siguranței, maturității, valorii sau a altei caracteristici de risc a activelor definite în conformitate cu primul și al doilea paragraf, care dintre aceste active nu constituie active sigure și cu risc scăzut, în sensul alineatului (1).

(3)   Articolul 9 din Directiva 2007/64/CE se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică pentru activitățile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din prezenta directivă care nu sunt legate de activitatea de emitere de monedă electronică.

(4)   În sensul alineatelor (1) și (3), statele membre sau autoritățile lor competente pot hotărî, în conformitate cu legislația națională, metoda care va fi folosită de către instituțiile emitente de monedă electronică pentru a proteja fondurile.

Articolul 8

Relații cu țările terțe

(1)   Statele membre nu aplică sucursalelor instituțiilor emitente de monedă electronică cu sediul central în afara Comunității, în ceea ce privește accesul la activitate sau desfășurarea activității acestora, dispoziții care au drept rezultat un tratament mai favorabil decât cel aplicat instituțiilor emitente de monedă electronică cu sediul central în Comunitate.

(2)   Autoritățile competente notifică Comisiei toate autorizațiile acordate sucursalelor instituțiilor emitente de monedă electronică cu sediul central în afara Comunității.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), Comunitatea poate conveni, prin acorduri încheiate cu una sau mai multe țări terțe, aplicarea unor dispoziții care acordă sucursalelor unei instituții emitente de monedă electronică cu sediul central în afara Comunității un tratament identic în întreaga Comunitate.

Articolul 9

Exceptări facultative

(1)   Statele membre pot acorda exceptări sau pot permite autorităților lor competente să acorde exceptări de la aplicarea, în întregime sau parțială, a procedurilor și condițiilor stabilite la articolele 3, 4, 5 și 7 din prezenta directivă, cu excepția articolelor 20, 22, 23 și 24 din Directiva 2007/64/CE, și pot permite înscrierea persoanelor juridice în registrul instituțiilor emitente de monedă electronică în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiții:

(a)

întreaga activitate comercială generează un volum mediu de monedă electronică în circulație care nu depășește o limită impusă de statul membru, dar care în niciun caz să nu fie mai mare de 5 000 000 EUR; și

(b)

niciuna dintre persoanele fizice responsabile de administrarea sau desfășurarea activității nu a fost condamnată pentru infracțiuni legate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului sau pentru orice alte infracțiuni financiare.

În cazul în care instituțiile emitente de monedă electronică desfășoară oricare dintre activitățile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) și care nu au legătură cu emiterea de monedă electronică sau desfășoară oricare dintre activitățile menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(e) și nu se cunoaște dinainte volumul monedei electronice aflate în circulație, autoritățile competente trebuie să permită acestor instituții emitente de monedă electronică să aplice litera (a) de la primul paragraf pe baza unei sume reprezentative care se apreciază că va fi utilizată pentru emiterea de monedă electronică, cu condiția ca această sumă reprezentativă să poată fi estimată rezonabil, pe baza datelor istorice și într-o manieră satisfăcătoare pentru autoritățile competente. În cazul în care un solicitant nu are o activitate suficient de îndelungată, această cerință se aplică pe baza volumului de monedă electronică în circulație preconizat în planul de afaceri, cu luarea în considerare a oricărei ajustări a planului respectiv solicitate de autoritățile competente.

Statele membre pot să condiționeze acordarea de exceptări facultative în temeiul acestui articol de îndeplinirea unei cerințe suplimentare ce impune o limită maximă de stocare pe instrumentul de plată sau în contul de plată al consumatorului în care este stocată monedă electronică.

Orice persoană juridică înregistrată conform prezentului alineat poate furniza servicii de plată care nu au legătură cu moneda electronică emisă în conformitate cu prezentul articol numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 26 din Directiva 2007/64/CE.

(2)   Orice persoană juridică înregistrată în conformitate cu alineatul (1) are obligația de a avea sediul central în statul membru în care își desfășoară efectiv activitatea.

(3)   Orice persoană juridică înregistrată în conformitate cu alineatul (1) este considerată ca fiind instituție emitentă de monedă electronică. Cu toate acestea, articolul 10 alineatul (9) și articolul 25 din Directiva 2007/64/CE nu se aplică acesteia.

(4)   Statele membre pot să prevadă că orice persoană juridică înregistrată în conformitate cu alineatul (1) se poate angaja numai în anumite activități dintre cele enumerate la articolul 6 alineatul (1).

(5)   Orice persoană juridică menționată la alineatul (1):

(a)

notifică autorităților competente orice schimbare a situației sale, dacă este relevantă din punct de vedere al condițiilor prevăzute la alineatul (1); și

(b)

raportează, cel puțin o dată pe an, la data prevăzută de către autoritățile competente, volumul mediu al monedei electronice în circulație.

(6)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care condițiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (4) nu mai sunt îndeplinite, persoanele juridice în cauză solicită acordarea unei autorizații în termen de 30 de zile calendaristice în conformitate cu articolul 3. Persoanelor care nu au solicitat acordarea unei autorizații în acest termen li se interzice, în conformitate cu articolul 10, să emită monedă electronică.

(7)   Statele membre asigură că autoritățile competente dispun de competențe suficiente pentru a verifica respectarea permanentă a cerințelor prevăzute în prezentul articol.

(8)   Prezentul articol nu se aplică în ceea ce privește dispozițiile Directivei 2005/60/CE sau dispozițiile legislației naționale privind combaterea spălării banilor.

(9)   În cazul în care un stat membru aplică exceptarea prevăzută la alineatul (1), acesta notifică Comisia în legătură cu aceasta până la 30 aprilie 2011. Statul membru notifică de îndată Comisia în legătură cu orice schimbare ulterioară. În plus, statul membru informează Comisia cu privire la numărul persoanelor juridice în cauză și, anual, cu privire la volumul total anual al monedei electronice în circulație emise până la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic, astfel cum este menționat la alineatul (1).

TITLUL III

EMITEREA ȘI RĂSCUMPĂRAREA MONEDEI ELECTRONICE

Articolul 10

Interzicerea emiterii de monedă electronică

Fără a aduce atingere articolului 18, statele membre interzic emiterea de monedă electronică de către persoanele fizice sau juridice care nu sunt emitenți de monedă electronică.

Articolul 11

Emiterea și răscumpărarea

(1)   Statele membre asigură că emitenții de monedă electronică emit monedă electronică la valoarea nominală, la primirea fondurilor.

(2)   Statele membre asigură că, la cererea deținătorului de monedă electronică, emitenții de monedă electronică răscumpără, în orice moment și la valoarea nominală, valoarea monetară a monedei electronice pe care o dețin.

(3)   Contractul dintre emitentul de monedă electronică și deținătorul de monedă electronică prevede în mod clar și detaliat condițiile de răscumpărare, inclusiv orice taxă aferentă, iar deținătorul de monedă electronică să fie informat în legătură cu aceste condiții înainte ca acesta să încheie contractul sau să accepte oferta.

(4)   Este posibil ca la răscumpărare să se perceapă o taxă numai dacă acest lucru este precizat în contract în conformitate cu alineatul (3) și numai în unul dintre următoarele cazuri:

(a)

când se solicită răscumpărarea înainte de încetarea contractului;

(b)

când contractul prevede o dată de încetare și deținătorul de monedă electronică a încetat contractul înaintea acestei date; sau

(c)

când se solicită răscumpărarea la mai mult de un an de la data încetării contractului.

Orice astfel de taxă trebuie să fie proporțională și stabilită în raport cu costurile reale suportate de emitentul de monedă electronică.

(5)   Când se solicită răscumpărarea înainte de încetarea contractului, deținătorul de monedă electronică poate cere răscumpărarea monedei electronice integral sau parțial.

(6)   Când se solicită răscumpărarea de către deținătorul de monedă electronică la data încetării contractului sau în termen de până la un an după încetarea contractului:

(a)

se răscumpără întreaga valoare monetară a monedei electronice deținute; sau

(b)

dacă o instituție emitentă de monedă electronică desfășoară una sau mai multe dintre activitățile enumerate la articolul 6 alineatul (1) litera (e) și nu se cunoaște dinainte ce sumă din fonduri urmează să fie folosită ca monedă electronică, aceasta răscumpără toate fondurile solicitate de deținătorul de monedă electronică.

(7)   Fără a aduce atingere alineatelor (4), (5) și (6), drepturile de răscumpărare ale persoanelor, altele decât consumatorii, care acceptă monedă electronică, sunt stabilite în acordul contractual între emitenții de monedă electronică și persoanele respective.

Articolul 12

Interzicerea dobânzii

Statele membre interzic acordarea de dobândă sau de orice alt beneficiu legat de perioada în care deținătorul de monedă electronică deține moneda electronică.

Articolul 13

Proceduri extrajudiciare de reclamații și de reparație în vederea soluționării litigiilor

Fără a aduce atingere prezentei directive, titlul IV capitolul 5 din Directiva 2007/64/CE se aplică mutatis mutandis emitenților de monedă electronică în ceea ce privește obligațiile acestora care decurg din prezentul titlu.

TITLUL IV

DISPOZIȚII FINALE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 14

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia poate adopta măsurile care sunt necesare pentru actualizarea dispozițiilor prezentei directive pentru a ține seama de inflație sau de evoluțiile tehnologice și ale pieței. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).

(2)   Comisia adoptă măsuri care să asigure aplicarea convergentă a exceptărilor menționate la articolul 1 alineatele (4) și (5). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 15

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul de plăți instituit în conformitate cu articolul 85 din Directiva 2007/64/CE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 16

Armonizarea deplină

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 1 alineatul (3), articolul 3 alineatul (3) al șaselea paragraf, articolul 5 alineatul (7), articolul 7 alineatul (4), articolul 9 și articolul 18 alineatul (2), în măsura în care prezenta directivă conține prevederi de armonizare, statele membre nu mențin și nu introduc alte dispoziții decât cele stabilite în prezenta directivă.

(2)   Statele membre se asigură că emitenții de monedă electronică nu derogă, în detrimentul deținătorului de monedă electronică, de la dispozițiile legislației naționale care pun în aplicare sau care corespund dispozițiilor prezentei directive, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este prevăzută în mod expres în respectiva legislație.

Articolul 17

Revizuire

Până la data de 1 noiembrie 2012, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Băncii Centrale Europene un raport privind implementarea și impactul prezentei directive, în special în ceea ce privește aplicarea cerințelor prudențiale pentru instituțiile emitente de monedă electronică, însoțit, dacă este cazul, de o propunere de revizuire a acesteia.

Articolul 18

Dispoziții tranzitorii

(1)   Statele membre permit instituțiilor emitente de monedă electronică care au demarat activitatea înainte de 30 aprilie 2011, în conformitate cu legislația națională pentru transpunerea Directivei 2000/46/CE în statul membru în care acestea își au sediul central, să își desfășoare în continuare activitatea în statul membru respectiv sau în alt stat membru, în conformitate cu acordurile de recunoaștere reciprocă prevăzute de Directiva 2000/46/CE, fără a fi necesară solicitarea autorizației în conformitate cu articolul 3 din prezenta directivă și fără ca acestea să fie obligate să îndeplinească celelalte cerințe prevăzute sau menționate în titlul II din prezenta directivă.

Statele membre impun acestor instituții emitente de monedă electronică să prezinte autorităților competente toate informațiile relevante pentru a le permite acestora să evalueze, până la 30 octombrie 2011, dacă instituțiile îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta directivă și, în caz contrar, măsurile care trebuie adoptate pentru a asigura respectarea acestor cerințe sau dacă se impune retragerea autorizației.

Instituțiilor emitente de monedă electronică care respectă cerințele li se acordă autorizația, sunt înscrise în registru și li se impune să respecte cerințele prevăzute la titlul II. Se interzice emiterea de monedă electronică de către instituțiile emitente de monedă electronică care nu îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta directivă până la 30 octombrie 2011.

(2)   Statele membre pot să prevadă posibilitatea ca o instituție emitentă de monedă electronică să fie autorizată automat și înscrisă în registrul prevăzut la articolul 3 în cazul în care autoritățile competente au deja dovada că respectiva instituție emitentă de monedă electronică îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 3, 4 și 5. Autoritățile competente informează instituțiile emitente de monedă electronică în cauză înainte de acordarea autorizației.

(3)   Statele membre permit instituțiilor emitente de monedă electronică care au demarat activitatea, în temeiul dispozițiilor de drept intern de transpunere a articolului 8 din Directiva 2000/46/CE, înainte de 30 aprilie 2011, să desfășoare în continuare această activitate pe teritoriul statului membru în cauză în conformitate cu Directiva 2000/46/CE până la 30 aprilie 2012, fără a fi necesară solicitarea unei autorizații în conformitate cu articolul 3 din prezenta directivă și fără ca acestea să fie obligate să îndeplinească celelalte cerințe prevăzute sau menționate în titlul II din prezenta directivă. Instituțiilor emitente de monedă electronică care, în perioada menționată, nu au fost nici autorizate, nici exceptate în înțelesul articolului 9 din prezenta directivă, li se interzice să emită monedă electronică.

Articolul 19

Modificări ale Directivei 2005/60/CE

Directiva 2005/60/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

o întreprindere alta decât o instituție de credit, care exercită una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la punctele 2-12 și 14-15 din anexa I la Directiva 2006/48/CE, inclusiv activități ale caselor de schimb valutar (birourilor de schimb);”.

2.

La articolul 11 alineatul (5), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

moneda electronică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică (11), atunci când, dacă dispozitivul nu poate fi reîncărcat, suma maximă care poate fi stocată electronic nu depășește 250 EUR sau, dacă dispozitivul poate fi reîncărcat, se impune o limită de 2 500 EUR pentru suma totală tranzacționată într-un an calendaristic, cu excepția cazului în care în același an calendaristic deținătorului de monedă electronică i se răscumpără, la cererea deținătorului, o sumă de minimum 1 000 EUR, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2009/110/CE; în ceea ce privește operațiunile de plată naționale, statele membre sau autoritățile lor competente pot crește suma de 250 EUR la care se referă acest punct până la un plafon de 500 EUR.

Articolul 20

Modificări ale Directivei 2006/48/CE

Directiva 2006/48/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

«instituție de credit» înseamnă o întreprindere a cărei activitate constă în a primi de la public depozite sau alte fonduri rambursabile și a acorda credite în cont propriu;”;

(b)

punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

«instituție financiară» înseamnă o întreprindere, alta decât o instituție de credit, a cărei activitate principală constă în dobândirea de participații sau în desfășurarea uneia sau a mai multor activități menționate la punctele 2-12 și 15 din anexa I.”

2.

La anexa I se adaugă următorul punct cu următorul text:

„15.

Emiterea de monedă electronică.”

Articolul 21

Abrogare

Directiva 2000/46/CE se abrogă de la 30 aprilie 2011, fără a aduce atingere articolului 18 alineatele (1) și (3) din prezenta directivă.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 22

Transpunerea

(1)   Până la 30 aprilie 2011, statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare în vederea respectării prezentei directive. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele respectivelor măsuri.

Acestea aplică măsurile respective de la 30 aprilie 2011.

Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 23

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 24

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 16 septembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  Avizul din 26 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 30, 6.2.2009, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 24 aprilie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iulie 2009.

(4)  JO L 275, 27.10.2000, p. 39.

(5)  JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(9)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 177, 30.6.2006, p. 201.

(11)  JO L 267, 10.10.2009, p. 7”.


10.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/18


DIRECTIVA 2009/129/CE A COMISIEI

din 9 octombrie 2009

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării la progresul tehnic a anexei III la directiva menționată

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru produse destinate consumatorilor,

întrucât:

(1)

Compușii care conțin fluor sunt în prezent reglementați la numerele de referință 26-43, 47 și 56 din partea 1 a anexei III la Directiva 76/768/CEE. Pentru acești compuși, concentrația maximă autorizată în pastele de dinți se referă la conținutul în fluor elemental (0,15 % calculată ca F, adică 1 500 ppm).

(2)

Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor, înlocuit cu Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (denumit în continuare „SCCS”) (2), a stabilit, pe baza dovezilor științifice actuale, în avizul său SCCP/0882/08 că concentrația maximă admisă de fluor, de 0,15 % (1 500 ppm) nu reprezintă un motiv de îngrijorare în cazul copiilor cu vârste sub șase ani. Datele utilizate au provenit din studii efectuate în principal asupra fluorurii de sodiu.

(3)

Pe baza concluziilor științifice ale SCCS, Directiva 2007/53/CE a Comisiei din 29 august 2007 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III la progresul tehnic (3) a introdus, pentru compușii reglementați conținând fluor, o cerință de avertizare care trebuie introdusă în prospectul pastelor de dinți conținând fluor. Această cerință se referă la conținutul în fluorură, și nu la conținutul în fluor elemental. Prin urmare, nu toți compușii conținând fluor enumerați în lista din partea 1 a anexei III la Directiva 76/768/CEE au fost vizați de cerința nou introdusă de modificare a prospectului.

(4)

Ca urmare a cererii Comisiei, SCCS a explicat că în avizele SCCNFP/0653/03 și SCCP/0882/05 s-a evidențiat că extrapolarea la alți compuși conținând fluor enumerați în lista din partea 1 a anexei III la Directiva 76/768/CEE s-ar putea face doar în ce privește fluoroza. Totuși, în scopul efectuării de trimiteri la compuși conținând fluor din partea 1 a anexei III la Directiva 76/768/CEE, introduși de Directiva 2007/53/CE, SCCS a considerat termenii „fluor” și „fluorură” ca fiind echivalenți și interschimbabili.

(5)

Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesar să se clarifice faptul că cerința de modificare a prospectului se referă la toți cei douăzeci de compuși care conțin fluor enumerați în lista din partea 1 a anexei III la Directiva 76/768/CEE, și nu doar la cei care conțin fluorură.

(6)

Astfel, condiția de etichetare care trebuie introdusă în prospectul pastelor de dinți conținând compuși de fluor enumerați în lista din partea 1 a anexei III la Directiva 76/768/CEE ar trebui să se refere la conținutul în fluor, și nu la cel în fluorură. Prin urmare, Directiva 76/768/CEE ar trebui modificată în consecință.

(7)

În vederea asigurării unei perioade de tranziție line, statele membre nu ar trebui să interzică introducerea pe piață a produselor care se conformează prezentei directive înainte de data aplicării ei.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 15 aprilie 2010, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Statele membre aplică actele respective începând cu 15 octombrie 2010.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Statele membre nu interzic introducerea pe piață a pastelor de dinți etichetate în conformitate cu dispozițiile de transpunere a prezentei directive, înainte de data menționată în articolul 2 alineatul (1) paragraful al doilea.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.

(2)  Numele comitetului a fost modificat prin Decizia 2008/721/CE a Comisiei (JO L 241, 10.9.2008, p. 21).

(3)  JO L 226, 30.8.2007, p. 19.


ANEXĂ

În coloana „f” corespunzător numerelor de referință 26-43, 47 și 56 din partea 1 a anexei III la Directiva 76/768/CEE, textul de după prima propoziție se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru orice pastă de dinți conținând compuși de fluor în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie:

«Copii cu vârstă de 6 ani sau mai mică: sub supravegherea unui adult, pentru spălatul dinților se utilizează o cantitate corespunzătoare volumului unui bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

10.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/20


DECIZIA COMISIEI

din 9 octombrie 2009

privind contribuția financiară a Comunității la programele de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului ale statelor membre pentru anul 2009

[notificată cu numărul C(2009) 7592]

(Numai textele în limbile bulgară, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, lituaniană, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2009/746/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării (1), în special articolul 21,

întrucât:

(1)

Statele membre au transmis Comisiei programele lor de control în domeniul pescuitului pentru 2009, împreună cu cererile pentru o contribuție financiară a Comunității la cheltuielile legate de desfășurarea proiectelor incluse în aceste programe.

(2)

Cererile privind acțiunile enumerate la articolul 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006 pot beneficia de finanțare comunitară.

(3)

Cererile de finanțare comunitară trebuie să respecte normele prezentate în Regulamentul (CE) nr. 391/2007 al Comisiei (2).

(4)

Este necesar să se stabilească sumele maxime și rata contribuției financiare a Comunității în limitele prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 861/2006 și să se stabilească în ce condiții poate fi acordată această contribuție.

(5)

Pentru a încuraja investițiile în acțiunile prioritare definite de Comisie și având în vedere totodată efectele negative ale crizei financiare asupra bugetelor statelor membre, investițiile aferente sistemelor electronice de înregistrare și raportare (ERS) și sistemelor de monitorizare a navelor (VMS), precum și prevenirii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (IUU), ar trebui să beneficieze de o rată mare de cofinanțare în limitele prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 861/2006.

(6)

Pentru a putea beneficia de această contribuție, dispozitivele de localizare automată trebuie să respecte cerințele impuse prin Regulamentul (CE) nr. 2244/2003 al Comisiei din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispozițiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit (3).

(7)

Pentru a putea beneficia de această contribuție, dispozitivele electronice de înregistrare și raportare de la bordul navelor de pescuit trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1566/2007 (4).

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie prevede, pentru anul 2009, o contribuție financiară a Comunității la cheltuielile suportate de către statele membre în 2009 pentru implementarea sistemelor de monitorizare și control aplicabile politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) menționate la articolul 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006. Decizia stabilește cuantumul contribuției financiare a Comunității pentru fiecare stat membru, rata contribuției financiare a Comunității și condițiile în care poate fi acordată o astfel de contribuție.

Articolul 2

Încheierea angajamentelor în curs

Toate plățile pentru care se solicită rambursarea sunt efectuate de statul membru în cauză până la 30 iunie 2013. Plățile efectuate de statul membru după acest termen nu sunt eligibile pentru rambursare. Alocările bugetare neutilizate vizate de prezenta decizie sunt dezangajate până la 31 decembrie 2014 cel târziu.

Articolul 3

Noi tehnologii și rețele informatice

(1)   Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea, instalarea și asistența tehnică în domeniul tehnologiei informației, precum și pentru instalarea rețelelor informatice, pentru a permite un schimb de date sigur și eficient în ceea ce privește monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit, pot beneficia, în limitele prevăzute în anexa I, de o contribuție financiară reprezentând 50 % din cheltuielile eligibile.

(2)   În cazul cheltuielilor menționate în anexa I legate de sistemul de monitorizare a navelor (VMS), de sistemele electronice de înregistrare și raportare (ERS) sau de pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, rata de cofinanțare menționată la alineatul (1) se stabilește la 95 %.

Articolul 4

Dispozitive de localizare automată

(1)   Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea și instalarea la bordul navelor de pescuit a dispozitivelor de localizare automată care permit monitorizarea de la distanță a navelor de către un centru de monitorizare a pescuitului printr-un sistem de monitorizare a navelor (VMS) vor putea beneficia de o contribuție financiară de 95 % din cheltuielile eligibile, în limitele stabilite în anexa II.

(2)   Contribuția financiară menționată la alineatul (1) se limitează la 1 500 EUR pentru fiecare navă.

(3)   Pentru a putea beneficia de contribuția financiară menționată la alineatul (1), dispozitivele de localizare automată trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2244/2003.

Articolul 5

Sisteme electronice de înregistrare și raportare

Cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea, achiziționarea, instalarea și asistența tehnică necesară componentelor ERS, astfel încât să poată avea loc un schimb de date sigur și eficient în ceea ce privește monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit, vor putea beneficia, în limitele prevăzute în anexa III, de o contribuție financiară reprezentând 95 % din cheltuielile eligibile.

Articolul 6

Dispozitive electronice de înregistrare și raportare

(1)   Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea și montarea la bordul navelor de pescuit a dispozitivelor ERS cu scopul de a permite navelor să înregistreze și să transmită pe cale electronică Centrului de monitorizare a pescuitului informații privind activitățile de pescuit pot beneficia de o contribuție financiară de 95 % din cheltuielile eligibile, în limitele stabilite în anexa IV.

(2)   Contribuția financiară menționată la alineatul (1) se limitează la 4 500 EUR pentru fiecare navă, fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (4).

(3)   Pentru a putea beneficia de o contribuție financiară, dispozitivele ERS trebuie să respecte cerințele prevăzute prin Regulamentul (CE) nr. 1077/2008.

(4)   În cazul dispozitivelor care combină funcții ERS și VMS și care îndeplinesc cerințele prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 2244/2003 și (CE) nr. 1077/2008, contribuția financiară menționată la alineatul (1) din prezentul articol se limitează la 6 000 EUR.

Articolul 7

Proiecte-pilot

Cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor pilot privind noile tehnologii de control pot beneficia de o contribuție financiară de 95 % din cheltuielile eligibile, în limitele stabilite în anexa V.

Articolul 8

Formare profesională și programe de schimb de experiență

Cheltuielile efectuate pentru programele de formare profesională și schimb de experiență a funcționarilor publici responsabili de monitorizare, control și supraveghere în domeniul pescuitului pot beneficia de o contribuție financiară de 50 % din cheltuielile eligibile, în limitele prevăzute în anexa VI.

Articolul 9

Programe-pilot de inspecție și observare

Cheltuielile efectuate în cadrul programelor pilot de inspecție și observare pot beneficia de o contribuție financiară de 50 % din cheltuielile eligibile, în limitele stabilite în anexa VII.

Articolul 10

Evaluarea cheltuielilor

Cheltuielile efectuate pentru implementarea unui sistem de evaluare a cheltuielilor efectuate pentru controlul politicii comune în domeniul pescuitului pot beneficia de o contribuție financiară de 50 % din cheltuielile eligibile, în limitele stabilite în anexa VIII.

Articolul 11

Inițiative de informare cu privire la normele PCP

Cheltuielile efectuate pentru inițiative care includ seminare și instrumente media menite să mărească gradul de informare al pescarilor și al altor factori implicați, cum ar fi inspectorii, procurorii și judecătorii, precum și publicul larg, în legătură cu necesitatea de a combate pescuitul iresponsabil și ilegal și de a implementa normele politicii comune în domeniul pescuitului, pot beneficia de o contribuție financiară de 75 % din cheltuielile eligibile, în limitele stabilite în anexa IX.

Articolul 12

Nave și aeronave de patrulare pentru supravegherea activităților de pescuit

(1)   Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea și modernizarea navelor și aeronavelor utilizate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru inspectarea și supravegherea activităților de pescuit pot beneficia de o contribuție financiară de 50 % din cheltuielile eligibile suportate de statele membre, în limitele stabilite în anexa X.

(2)   Contribuția financiară specificată pentru fiecare stat membru în anexa X se calculează în funcție de utilizarea vaselor și aeronavelor respective pentru inspecție și supraveghere, ca procent din activitatea anuală totală declarată de statele membre.

Articolul 13

Contribuția maximă a Comunității per stat membru

Cheltuielile totale prevăzute per stat membru, procentajul eligibil pentru finanțare și contribuția maximă totală a Comunității per stat membru pentru acțiunile menționate la articolele 3-12 sunt după cum urmează:

(în EUR)

Statul membru

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Belgia

805 000

805 000

764 750

Bulgaria

352 000

362 000

282 250

Danemarca

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Germania

222 000

278 000

220 000

Estonia

706 000

706 000

645 500

Irlanda

120 000

90 000

45 000

Grecia

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Spania

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Franța

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Italia

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Lituania

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Țările de Jos

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Polonia

497 713

468 713

416 479

Portugalia

783 500

759 250

629 038

România

80 000

80 000

62 500

Finlanda

920 000

820 000

659 750

Suedia

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Regatul Unit

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Total

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Articolul 14

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Lituania, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 9 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 97, 12.4.2007, p. 30.

(3)  JO L 333, 20.12.2003, p. 17.

(4)  JO L 295, 4.11.2008, p. 3.


ANEXA I

NOI TEHNOLOGII ȘI REȚELE INFORMATICE

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Bulgaria:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Subtotal

140 000

150 000

117 750

Danemarca:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Subtotal

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Germania:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Subtotal

106 000

162 000

121 500

Estonia:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Subtotal

650 000

650 000

595 000

Irlanda:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Subtotal

90 000

60 000

30 000

Grecia:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Subtotal

1 710 000

368 000

64 400

Spania:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Subtotal

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Franța:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Subtotal

803 500

660 000

330 000

Italia:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Subtotal

220 000

55 000

27 500

Lituania:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Subtotal

27 000

27 000

25 650

Țările de Jos:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Subtotal

625 000

595 000

565 250

Polonia:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Subtotal

133 000

104 000

70 000

Portugalia:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Subtotal

478 000

453 750

338 813

România:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Subtotal

15 000

15 000

7 500

Finlanda:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Subtotal

235 000

235 000

117 500

Suedia:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Subtotal

525 000

525 000

453 750

Regatul Unit:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Subtotal

335 348

306 991

211 499

Total

10 472 451

8 648 885

6 252 408


ANEXA II

DISPOZITIVE DE LOCALIZARE AUTOMATĂ

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Spania:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Subtotal

179 656

179 656

130 174

Franța:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Subtotal

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Subtotal

22 000

22 000

7 500

Total

1 524 656

1 524 656

578 674


ANEXA III

SISTEME ELECTRONICE DE ÎNREGISTRARE ȘI RAPORTARE

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Belgia:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Subtotal

580 000

580 000

551 000

Bulgaria:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Subtotal

105 000

105 000

99 750

Danemarca:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Subtotal

268 352

268 352

254 935

Spania:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Subtotal

356 059

348 628

331 199

Lituania:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Subtotal

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Subtotal

199 975

199 975

189 977

Țările de Jos:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Subtotal

240 000

240 000

228 000

Polonia:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Subtotal

169 713

169 713

161 229

Portugalia:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Subtotal

305 500

305 500

290 225

Finlanda:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Subtotal

550 000

550 000

522 500

Suedia:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Subtotal

300 000

300 000

285 000

Total

3 427 599

3 420 168

3 249 165


ANEXA IV

DISPOZITIVE ELECTRONICE DE ÎNREGISTRARE ȘI RAPORTARE

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Belgia:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Subtotal

225 000

225 000

213 750

Danemarca:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Subtotal

134 176

134 176

127 468

Germania:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Subtotal

90 000

90 000

85 500

Estonia:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Subtotal

50 000

50 000

47 500

Grecia:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Subtotal

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Spania:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Subtotal

2 000 000

0

0

Franța:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Subtotal

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Subtotal

763 200

763 200

715 500

Țările de Jos:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Subtotal

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Polonia:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Subtotal

195 000

195 000

185 250

România:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Subtotal

50 000

50 000

47 500

Suedia:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Subtotal

500 000

500 000

475 000

Regatul Unit:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Subtotal

418 896

418 896

397 952

Total

13 961 272

11 961 272

8 365 170


ANEXA V

PROIECTE-PILOT

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Bulgaria:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Subtotal

25 000

25 000

23 750

Spania:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Subtotal

96 887

96 887

92 043

Suedia:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Subtotal

240 000

240 000

228 000

Total

361 887

361 887

343 793


ANEXA VI

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Bulgaria:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Subtotal

70 000

70 000

35 000

Germania:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Subtotal

26 000

26 000

13 000

Estonia:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Subtotal

6 000

6 000

3 000

Irlanda:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Subtotal

30 000

30 000

15 000

Spania:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Subtotal

118 610

118 610

59 305

Franța:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Subtotal

115 000

115 000

57 500

Italia:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Subtotal

8 149 925

936 340

468 170

Lituania:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Subtotal

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Subtotal

18 300

18 300

9 150

Țările de Jos:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Subtotal

115 000

115 000

57 500

Finlanda:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Subtotal

30 000

30 000

15 000

Suedia:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Subtotal

50 000

50 000

25 000

Regatul Unit:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Subtotal

290 498

183 575

91 793

Total

9 033 833

1 713 325

856 668


ANEXA VII

PROGRAME-PILOT DE INSPECȚIE ȘI OBSERVARE

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Regatul Unit:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Subtotal

66 023

11 384

5 692

Total

66 023

11 384

5 692


ANEXA VIII

ANALIZA ȘI EVALUAREA CHELTUIELILOR

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Bulgaria:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Subtotal

12 000

12 000

6 000

Total

12 000

12 000

6 000


ANEXA IX

INIȚIATIVE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA NORMELE PCP

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Spania:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Subtotal

165 518

165 518

124 139

Franța:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Subtotal

15 000

10 000

7 500

Italia:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Subtotal

570 000

370 000

277 500

Lituania:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Subtotal

13 400

13 400

10 050

Finlanda:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Subtotal

5 000

5 000

4 750

Suedia:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Subtotal

100 000

100 000

75 000

Regatul Unit:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Subtotal

89 134

34 150

25 614

Total

958 052

698 068

524 553


ANEXA X

NAVE ȘI AERONAVE DE PATRULARE

(în EUR)

Statul membru și codul proiectului

Cheltuieli prevăzute în programul național de control al pescuitului

Cheltuieli eligibile conform prezentei decizii

Contribuția comunitară

Grecia:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Subtotal

7 647 000

1 050 000

525 000

Spania:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Subtotal

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Franța:

FR/09/09

150 000

0

0

Subtotal

150 000

0

0

Italia:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Subtotal

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Țările de Jos:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Subtotal

365 000

0

0

România:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Subtotal

15 000

15 000

7 500

Finlanda:

FI/09/07

100 000

0

0

Subtotal

100 000

0

0

Regatul Unit:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Subtotal

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Total

33 501 693

19 835 263

9 917 877