ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.258.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 258

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
1 octombrie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 913/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 de încheiere a reexaminării privind un nou exportator din Regulamentul (CE) nr. 1174/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză, de reinstituire a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această țară și de încetare a înregistrării acestor importuri

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 914/2009 al Comisiei din 30 septembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

4

 

 

Regulamentul (CE) nr. 915/2009 al Comisiei din 30 septembrie 2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 octombrie 2009

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 916/2009 al Comisiei din 29 septembrie 2009 de interzicere a pescuitului de cod în zonele I și IIb de către navele care arborează pavilionul Germaniei

9

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților ( 1 )

11

 

*

Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic ( 1 )

20

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/725/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 30 septembrie 2009 de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităților Europene

26

 

 

Comisie

 

 

2009/726/CE

 

*

Decizia Comisiei din 24 septembrie 2009 privind măsurile de protecție interimare adoptate de Franța referitoare la introducerea pe teritoriul său a laptelui și produselor lactate provenind de la o exploatație unde s-a confirmat existența unui caz de scrapie clasică [notificată cu numărul C(2009) 3580]

27

 

 

2009/727/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 septembrie 2009 privind măsurile de urgență aplicabile crustaceelor importate din India și destinate consumului uman sau hranei pentru animale [notificată cu numărul C(2009) 7388]  ( 1 )

31

 

 

2009/728/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 septembrie 2009 privind prelungirea nelimitată a recunoașterii comunitare acordate Registrului Naval Polonez ( 1 )

34

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 913/2009 AL CONSILIULUI

din 24 septembrie 2009

de încheiere a reexaminării privind un „nou exportator” din Regulamentul (CE) nr. 1174/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză, de reinstituire a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această țară și de încetare a înregistrării acestor importuri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei, prezentată după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

1.   MĂSURI ÎN VIGOARE

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1174/2005 (2), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă și a perceput definitiv taxa provizorie instituită la importurile de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză. În ceea ce privește cele patru societăți în cazul cărora s-au instituit taxe individuale, taxele în vigoare variază între 7,6 % și 39,9 %. Taxa aplicabilă „tuturor celorlalte societăți” este de 46,7 %. Regulamentul (CE) nr. 684/2008 (3) a precizat obiectul măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1174/2005.

2.   ANCHETA ÎN CURS

2.1.   Cererea de reexaminare

(2)

Comisia a primit o cerere de reexaminare, în ceea ce privește un „nou exportator”, a Regulamentului (CE) nr. 1174/2005, în temeiul articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de bază, formulată de un producător-exportator de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză.

(3)

Cererea a fost înaintată de Crown Equipment (Suzhou) Company Limited („Crown Suzhou” sau „solicitantul”).

(4)

Solicitantul a susținut că a funcționat în condițiile unei economii de piață și că nu a exportat produsul în cauză către Comunitatea Europeană în cursul perioadei de anchetă pe care s-au bazat măsurile antidumping, și anume între 1 aprilie 2003 și 31 martie 2004 (denumită în continuare „perioada inițială de anchetă”), și că nu este afiliat niciunuia dintre producătorii-exportatori ai produsului în cauză care fac obiectul măsurilor antidumping în vigoare. În plus, solicitantul a declarat că începuse să exporte transpalete manuale și componente de bază ale acestora către Comunitate după încheierea perioadei inițiale de anchetă.

2.2.   Inițierea reexaminării privind un „nou exportator”

(5)

În urma consultării Comitetului consultativ și după ce a constatat că există suficiente elemente de probă care să justifice inițierea unei reexaminări în ceea ce privește noul exportator, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază, și după ce s-a acordat industriei comunitare posibilitatea de a formula observații, Comisia a inițiat, prin Regulamentul (CE) nr. 52/2009 (4), o reexaminare a Regulamentului (CE) nr. 1174/2005, în ceea ce privește solicitantul (denumită în continuare „reexaminarea”).

(6)

În temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 52/2009, a fost abrogată taxa antidumping de 46,7 % instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1174/2005 la importurile de transpalete manuale și de componente de bază produse de solicitant. Simultan, în temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, autoritățile vamale au fost invitate să ia măsurile necesare pentru înregistrarea unor astfel de importuri.

2.3.   Produsul în cauză

(7)

„Produsul în cauză” este același ca cel prezentat în Regulamentul (CE) nr. 1174/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 684/2008, și anume transpalete manuale și componente de bază ale acestora, precum șasiuri și sisteme hidraulice, originare din Republica Populară Chineză și încadrate la codurile NC ex 8427 90 00 și ex 8431 20 00. Transpaletele manuale sunt definite ca fiind cărucioare cu roți pe care sunt instalate brațe de furcă mobile pentru manipularea paletelor, proiectate pentru a fi împinse, trase și ghidate manual, pe suprafețe netede, plane, dure, de către un operator pedestru care acționează un braț articulat. Transpaletele manuale sunt proiectate exclusiv pentru ridicarea unei sarcini, prin acționarea brațului ca o pompă, până la o înălțime suficientă pentru a permite transportarea, și nu au nicio altă funcție sau utilizare suplimentară, cum ar fi, de exemplu: (i) deplasarea și ridicarea sarcinilor pentru depunerea lor la o înălțime mai mare sau facilitarea stocării sarcinilor (transpalete); (ii) stivuirea paletelor una peste alta (stivuitoare); (iii) ridicarea sarcinilor la nivelul de lucru (platforme de ridicare); sau (iv) ridicarea și cântărirea sarcinilor (paletizoare cu sistem de cântărire).

2.4.   Părțile interesate

(8)

Comisia a informat în mod oficial solicitantul, reprezentanții industriei comunitare și reprezentanții țării exportatoare cu privire la inițierea reexaminării. Părților interesate li s-a dat ocazia să își facă cunoscute opiniile în scris și să solicite o audiere în termenul stabilit în Regulamentul (CE) nr. 52/2009.

(9)

Serviciile Comisiei au trimis, de asemenea, solicitantului un formular pentru cererea de acordare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață și un chestionar și au primit răspunsurile în termenul stabilit în acest scop.

2.5.   Perioada anchetei de reexaminare

(10)

Ancheta privind practicile de dumping s-a referit la perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008.

3.   RETRAGEREA CERERII DE REEXAMINARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UN NOU EXPORTATOR

(11)

Printr-o scrisoare din 22 mai 2009 adresată Comisiei, societatea Crown Suzhou și-a retras în mod oficial cererea de reexaminare în ceea ce privește un „nou exportator”, în temeiul articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(12)

S-a analizat dacă ar fi justificată continuarea anchetei ex officio. Comisia a considerat că încheierea anchetei nu ar afecta măsurile antidumping în vigoare, că nivelul taxei aplicabile „tuturor celorlalte societăți” ar fi reinstituit retroactiv societății Crown Suzhou și că această încheiere nu ar fi împotriva interesului comunitar. Având în vedere cele expuse anterior, ancheta ar trebui încheiată.

(13)

Părțile interesate au fost informate cu privire la intenția de încheiere a anchetei și de reinstituire a taxei antidumping definitive la importurile de produsul în cauză, fabricat și comercializat la export către Comunitate de către societatea Crown Suzhou, și li s-a oferit posibilitatea de a formula observații. Cu toate acestea, nu s-au primit niciun fel de observații care ar fi putut modifica prezenta decizie.

(14)

Prin urmare, s-a concluzionat că importurile în Comunitate de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora, precum șasiuri și sisteme hidraulice, originare din Republica Populară Chineză și încadrate în prezent la codurile NC ex 8427 90 00 și ex 8431 20 00, produse și comercializate la export către Comunitate de către societatea Crown Suzhou, ar trebui să facă obiectul taxei la nivel național aplicabilă „tuturor celorlalte societăți” (46,7 %), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1174/2005, și că, prin urmare, ar trebui reinstituit nivelul acestei taxe.

4.   PERCEPEREA RETROACTIVĂ A TAXEI ANTIDUMPING

(15)

Având în vedere constatările de mai sus, taxa antidumping aplicabilă societății Crown Suzhou ar trebui percepută retroactiv, de la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 52/2009, la importurile produsului în cauză înregistrate în conformitate cu articolul 3 din regulamentul menționat anterior.

5.   DURATA MĂSURILOR

(16)

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, reexaminarea nu afectează data de expirare a măsurilor instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1174/2005,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Reexaminarea privind un nou exportator inițiată prin Regulamentul (CE) nr. 52/2009 se încheie, iar taxa antidumping aplicabilă în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1174/2005 „tuturor celorlalte societăți” (cod suplimentar TARIC A999) din Republica Populară Chineză se instituie la importurile menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 52/2009.

(2)   Taxa antidumping aplicabilă, în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1174/2005, „tuturor celorlalte societăți” din Republica Populară Chineză se percepe începând cu data de 23 ianuarie 2009 la importurile de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora care au fost înregistrate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 52/2009.

(3)   Autoritățile vamale sunt invitate să înceteze înregistrarea importurilor efectuate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 52/2009.

(4)   Cu excepția unor dispoziții contrare, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 189, 21.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 192, 19.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 17, 22.1.2009, p. 19.


1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 914/2009 AL COMISIEI

din 30 septembrie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 octombrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

27,4

ZZ

27,4

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

56,9

CL

103,4

TR

64,9

UY

88,0

ZA

75,8

ZZ

77,8

0806 10 10

EG

109,7

TR

98,0

US

190,3

ZZ

132,7

0808 10 80

BR

83,8

CL

85,7

NZ

75,7

US

83,8

ZA

73,5

ZZ

80,5

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,7

TR

101,8

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

92,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 915/2009 AL COMISIEI

din 30 septembrie 2009

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 octombrie 2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilirea a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la data importării, majorat cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei la import menționate la alineatul (1) din articolul de mai sus, se stabilesc periodic, pentru produsele în cauză, prețuri CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 1 octombrie 2009, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 1 octombrie 2009, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 octombrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 1 octombrie 2009

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

7,27

de calitate medie

17,27

de calitate inferioară

37,27

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

74,12

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

32,00

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

32,00

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

74,12


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

16.9.2009-29.9.2009

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

137,25

88,56

Prețul FOB USA

125,82

115,82

95,82

58,97

Primă pentru Golf

18,38

Primă pentru Marile Lacuri

10,11

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

18,08 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

23,94 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 916/2009 AL COMISIEI

din 29 septembrie 2009

de interzicere a pescuitului de cod în zonele I și IIb de către navele care arborează pavilionul Germaniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2009.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2009.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării peștelui din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2009 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizat de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzice începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22, 26.1.2009, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

20/T&Q

Stat membru

Germania

Stoc

COD 1/2B.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

I și IIb

Dată

3.9.2009


DIRECTIVE

1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/11


DIRECTIVA 2009/101/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009

de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (2) litera (g),

având în vedere Programul general de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire (1), în special titlul VI,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Prima directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (4) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (5). Este necesar, din motive de claritate și de eficiență, să se codifice directiva menționată.

(2)

Coordonarea dispozițiilor de drept intern privind publicitatea, valabilitatea angajamentelor societăților pe acțiuni și a societăților cu răspundere limitată și nulitatea acestora prezintă o importanță deosebită, în special pentru protejarea intereselor terților.

(3)

Publicitatea ar trebui să permită terților cunoașterea actelor esențiale ale societății comerciale și alte informații privind societatea, în special identitatea persoanelor care au competența să angajeze societatea.

(4)

Fără a aduce atingere condițiilor și formalităților esențiale stabilite de dreptul intern al statelor membre, societățile ar trebui să poată alege să depună actele și informațiile solicitate pe suport de hârtie sau pe cale electronică.

(5)

Părțile interesate ar trebui să poată obține de la registru o copie a acestor acte și informații pe suport de hârtie sau pe cale electronică.

(6)

Statele membre ar trebui să fie libere să mențină buletinul național desemnat pentru publicarea acestor acte și informații pe suport de hârtie sau în format electronic sau să asigure publicitatea lor prin măsuri cu efect echivalent.

(7)

Este necesară facilitarea accesului transfrontalier la informații privind societățile, permițându-se, pe lângă publicitatea obligatorie efectuată în una dintre limbile autorizate în statele membre ale societăților respective, înregistrarea voluntară, în alte limbi, a actelor și informațiilor solicitate. Terții care acționează de bună credință ar trebui să se poată prevala de aceste traduceri.

(8)

Este necesar să se precizeze că menționarea informațiilor obligatorii enumerate în prezenta directivă trebuie să figureze pe toate scrisorile și notele de comandă ale societăților, fie pe suport de hârtie, fie pe orice alt suport. Având în vedere evoluția tehnologiei, este, de asemenea, necesar să se prevadă ca aceleași mențiuni să figureze pe site-urile internet ale societăților.

(9)

Protecția terților ar trebui asigurată prin dispoziții care să limiteze, pe cât posibil, cauzele de nevaliditate a angajamentelor asumate în numele societății.

(10)

Pentru a asigura certitudinea juridică în raporturile dintre societate și terți, precum și în raporturile dintre asociați, este necesar să se limiteze cazurile de nulitate și efectul retroactiv al declarației de nulitate și să se stabilească un termen scurt în care terții pot ridica obiecții privind o astfel de declarație.

(11)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL 1

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Măsurile de coordonare prevăzute de prezenta directivă se aplică actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre cu privire la următoarele forme de societăți comerciale:

în Belgia:

naamloze vennootschap,

société anonyme,

commanditaire vennootschap op aandelen,

société en commandite par actions,

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

société de personnes à responsabilité limitée;

în Bulgaria:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

în Republica Cehă:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

în Danemarca:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;

în Germania:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

în Estonia:

aktsiaselts, osaühing;

în Irlanda:

companies incorporated with limited liability;

în Grecia:

ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

în Spania:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

în Franța:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée;

în Italia:

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

în Cipru:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

în Letonia:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība;

în Lituania:

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

în Luxemburg:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée;

în Ungaria:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

în Malta:

kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company;

în Țările de Jos:

naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

în Austria:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrănkter Haftung;

în Polonia:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna;

în Portugalia:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acçoes, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

în România:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;

în Slovenia:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

în Slovacia:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

în Finlanda:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

în Suedia:

aktiebolag;

în Regatul Unit:

companies incorporated with limited liability.

CAPITOLUL 2

PUBLICITATEA

Articolul 2

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru ca publicitatea obligatorie privind societățile menționate la articolul 1 să vizeze cel puțin următoarele acte și informații:

(a)

actul constitutiv, precum și statutul, dacă face obiectul unui act separat;

(b)

orice modificări ale documentelor menționate la litera (a), inclusiv extinderea duratei societății;

(c)

după orice modificare a actului constitutiv sau a statutului, textul integral actualizat al actului modificat;

(d)

numirea, încetarea funcției, precum și identitatea persoanelor care, în calitate de organ constituit în temeiul legii sau ca membri ai unui astfel de organ:

(i)

au competența de a angaja societatea față de terți și de a o reprezenta în justiție; măsurile de publicitate trebuie să precizeze dacă persoanele care au competența de a angaja societatea pot face acest lucru individual sau trebuie să acționeze împreună;

(ii)

participă la administrarea, supravegherea sau controlul societății;

(e)

cel puțin o dată pe an, valoarea capitalului subscris, dacă actul constitutiv sau statutul menționează un capital autorizat, cu excepția cazului în care orice majorare a capitalului subscris impune modificarea statutului;

(f)

documentele contabile ale fiecărui exercițiu, a căror publicare este obligatorie în temeiul Directivelor 78/660/CEE (6), 83/349/CEE (7), 86/635/CEE (8) și 91/674/CEE (9) ale Consiliului;

(g)

orice mutare a sediului social al societății;

(h)

dizolvarea societății;

(i)

hotărârea judecătorească prin care se pronunță nulitatea societății;

(j)

numirea și identitatea lichidatorilor, precum și competențele acestora, cu excepția cazului în care competențele în cauză rezultă expres și exclusiv din lege și din statutul societății;

(k)

finalizarea procedurii de lichidare și radierea din registru în statele membre în care radierea generează efecte juridice.

Articolul 3

(1)   În fiecare stat membru, fie la registrul central, fie la registrul comercial sau registrul societăților, se deschide un dosar pentru fiecare dintre societățile înregistrate în registrul în cauză.

(2)   În sensul prezentului articol, se înțelege prin „pe cale electronică” că informația este trimisă la origine și primită la destinație prin intermediul echipamentelor electronice de prelucrare (inclusiv compresia numerică) și de stocare a datelor și integral transmisă, direcționată și recepționată prin fir, prin radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice în conformitate cu modalitățile definite de statele membre.

(3)   Toate actele și informațiile care trebuie publicate în temeiul articolului 2 trebuie păstrate în dosar sau înregistrate în registru; obiectul transcrierilor în registru trebuie să apară în orice caz în dosar.

Statele membre se asigură că va fi posibilă depunerea pe cale electronică, de către societăți, precum și de alte persoane și organisme care trebuie să notifice sau să participe la notificare, a tuturor actelor și informațiilor care trebuie publicate în temeiul articolului 2. În plus, statele membre pot obliga toate societățile sau anumite categorii de societăți să depună toate actele și informațiile respective sau o parte dintre acestea pe cale electronică.

Toate actele și informațiile prevăzute la articolul 2, care sunt depuse, indiferent dacă sunt pe suport de hârtie sau pe cale electronică, se păstrează în dosar sau se transcriu în registru, în format electronic. În acest scop, statele membre se asigură că toate actele și informațiile respective care sunt depuse pe suport de hârtie sunt transformate de registru în format electronic.

Actele și informațiile prevăzute la articolul 2, care sunt depuse pe suport de hârtie până la 31 decembrie 2006, nu trebuie transformate din oficiu în format electronic de registru. Statele membre se asigură, cu toate acestea, că sunt transformate în format electronic de registru la primirea unei cereri de publicare pe cale electronică, depusă în conformitate cu măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a alineatului (4).

(4)   Trebuie să fie posibilă obținerea unei copii integrale sau parțiale a tuturor actelor și informațiilor prevăzute la articolul 2, la cerere. Cererile se pot depune la registru, pe suport de hârtie sau pe cale electronică, la alegerea solicitantului.

Copiile prevăzute la primul paragraf trebuie să poată fi obținute din registru pe suport de hârtie sau pe cale electronică, la alegerea solicitantului. Aceasta se aplică tuturor actelor și informațiilor deja depuse. Statele membre pot, cu toate acestea, să decidă că actele și informațiile depuse pe suport de hârtie până la 31 decembrie 2006, sau anumite categorii ale acestora, nu se pot obține din registru pe cale electronică, în cazul în care a trecut un interval determinat între data depunerii și cea a depunerii cererii la registru. Acest interval nu poate fi mai scurt de zece ani.

Costul obținerii unei copii integrale sau parțiale a actelor și informațiilor prevăzute la articolul 2, fie că sunt pe suport de hârtie sau pe cale electronică, nu poate depăși costul administrativ.

Copiile transmise pe suport de hârtie sunt certificate pentru conformitate, cu excepția cazului în care solicitantul renunță la această certificare. Copiile transmise în format electronic nu sunt certificate pentru conformitate, cu excepția cererii exprese a solicitantului.

Statele membre iau măsurile necesare pentru ca certificarea copiilor electronice să garanteze atât autenticitatea originii, cât și integritatea conținutului lor, prin intermediul a cel puțin o semnătură electronică avansată în sensul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 1999/93/CE (10).

(5)   Publicitatea actelor și a informațiilor prevăzute la alineatul (3) se asigură prin publicarea, integrală, parțială sau sub forma unei mențiuni care semnalează depunerea documentului la dosar sau transcrierea lui în registru, în buletinul național desemnat de statul membru în acest sens. Buletinul național desemnat de statul membru în acest sens poate fi în format electronic.

Statele membre pot să decidă înlocuirea acestei publicări în buletinul național printr-o măsură cu efect echivalent, care implică cel puțin folosirea unui sistem în care informațiile publicate să poată fi consultate, în ordine cronologică, prin intermediul unei platforme electronice centrale.

(6)   Actele și informațiile sunt opozabile terților de către societate numai după publicitatea prevăzută la alineatul (5), cu excepția cazului în care societatea poate dovedi că terții aveau cunoștință de acestea.

Cu toate acestea, în ceea ce privește tranzacțiile încheiate înainte de a șaisprezecea zi de la publicare, aceste acte și informații nu sunt opozabile terților care dovedesc că se aflau în imposibilitatea de a le cunoaște.

(7)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a evita apariția unor neconcordanțe între cele publicate în aplicarea alineatului (5) și conținutul dosarului sau al registrului.

Cu toate acestea, în cazul unei neconcordanțe, textul care a făcut obiectul unei publicări în conformitate cu alineatul (5) nu poate fi opus terților; terții se pot totuși prevala de textul în cauză, cu excepția cazului în care societatea dovedește că ei au avut cunoștință de textul depus la dosar sau transcris în registru.

Terții pot, de asemenea, să se prevaleze de orice act sau informație pentru care nu au fost încă îndeplinite formalitățile de publicitate, cu excepția cazului în care nepublicarea le privează de efect.

Articolul 4

(1)   Actele și informațiile care trebuie publicate în conformitate cu articolul 2 sunt întocmite și depuse în una dintre limbile autorizate de normele lingvistice aplicabile în acest domeniu în statul membru în care se deschide dosarul prevăzut la articolul 3 alineatul (1).

(2)   În afara publicității obligatorii prevăzute la articolul 3, statele membre autorizează publicitatea voluntară a actelor și a informațiilor prevăzute la articolul 2, în conformitate cu dispozițiile articolului 3, în orice limbă oficială a Comunității.

Statele membre pot impune ca traducerea acestor acte și informații să fie certificată.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a facilita accesul terților la traducerile care au făcut obiectul unei publicități voluntare.

(3)   În afara publicității obligatorii prevăzute la articolul 3 și a publicității voluntare prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol, statele membre pot permite ca publicitatea actelor și a informațiilor în cauză să se asigure, în conformitate cu dispozițiile articolului 3, în orice altă limbă.

Statele membre pot impune ca traducerea acestor acte și informații să fie certificată.

(4)   În caz de neconcordanță între actele și informațiile publicate în limbile oficiale ale registrului și traducerea publicată voluntar, aceasta din urmă nu este opozabilă terților; cu toate acestea, terții se pot prevala de traducerile publicate voluntar, cu excepția cazului în care societatea dovedește că ei au avut cunoștință de versiunea care făcea obiectul publicității obligatorii.

Articolul 5

Statele membre dispun ca scrisorile și notele de comandă, întocmite pe suport de hârtie sau în orice alt format, să conțină următoarele informații:

(a)

informațiile necesare pentru determinarea registrului la care este păstrat dosarul menționat la articolul 3, împreună cu numărul de înmatriculare al societății în registrul în cauză;

(b)

forma societății, adresa sediului social și, după caz, faptul că societatea este în lichidare.

În cazul în care în aceste documente se menționează capitalul societății, se precizează capitalul subscris și vărsat.

Statele membre impun ca orice site internet al unei societăți să furnizeze cel puțin informațiile menționate la primul paragraf, precum și, după caz, informațiile privind capitalul subscris și vărsat.

Articolul 6

Fiecare stat membru stabilește persoanele responsabile pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

Articolul 7

Statele membre prevăd sancțiuni adecvate cel puțin pentru:

(a)

lipsa de publicitate a documentelor contabile, astfel cum este prevăzută la articolul 2 litera (f);

(b)

absența, din documentele comerciale sau de pe orice site internet al societății, a informațiilor obligatorii prevăzute la articolul 5.

CAPITOLUL 3

VALABILITATEA OBLIGAȚIILOR ASUMATE DE O SOCIETATE COMERCIALĂ

Articolul 8

Dacă sunt îndeplinite anumite acte în numele unei societăți în curs de înființare, înainte ca aceasta să fi dobândit personalitate juridică și dacă societatea nu își asumă obligațiile ce rezultă din actele în cauză, persoanele care le-au îndeplinit sunt responsabile solidar și nelimitat pentru acțiunile în cauză, în absența unei clauze contractuale contrare.

Articolul 9

Îndeplinirea obligațiilor de publicitate cu privire la persoanele care, în calitate de organ, au competența de a angaja societatea face inopozabilă terților orice neregulă cu privire la numirea acestora, cu excepția cazului în care societatea poate dovedi că terții în cauză aveau cunoștință despre acest lucru.

Articolul 10

(1)   Actele îndeplinite de organele societății angajează societatea, chiar dacă nu se încadrează în obiectul de activitate al societății, cu excepția cazului în care astfel de acte depășesc limitele competențelor pe care legea le atribuie sau permite a fi atribuite organelor în cauză.

Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă că societatea nu este angajată în cazul în care acțiunile respective nu se încadrează în obiectul de activitate al societății, dacă societatea dovedește că terții cunoșteau sau, având în vedere circumstanțele, nu puteau să nu cunoască faptul că actul nu se încadrează în obiectul de activitate; publicarea statutului nu constituie, în sine, o dovadă suficientă în acest sens.

(2)   Limitele competențelor conferite organelor societății conform statutului sau prin decizie a organelor competente nu sunt opozabile terților, chiar dacă au fost publicate.

(3)   Dacă legislația internă prevede că competența de a reprezenta societatea poate fi conferită prin statut, prin derogare de la normele juridice în materie, unei singure persoane sau mai multor persoane care acționează împreună, legislația în cauză poate prevedea, de asemenea, că o astfel de dispoziție din statut este opozabilă terților, cu condiția să vizeze competența generală de reprezentare; opozabilitatea față de terți a unei astfel de dispoziții din statut este reglementată de articolul 3.

CAPITOLUL 4

NULITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 11

În toate statele membre a căror legislație nu prevede un control preventiv, administrativ sau judiciar, în momentul constituirii societății, actul constitutiv, statutul societății și orice modificări ale acestor acte se întocmesc în formă autentică.

Articolul 12

Legislațiile statelor membre pot să prevadă nulitatea societăților doar în următoarele condiții:

(a)

nulitatea trebuie pronunțată prin hotărâre judecătorească;

(b)

nulitatea poate fi pronunțată exclusiv în cazurile menționate la punctele (i)-(vi):

(i)

absența actului constitutiv sau nerespectarea formalităților de control preventiv sau a formei autentice;

(ii)

obiectul de activitate al societății este ilicit sau contrar ordinii publice;

(iii)

actul constitutiv sau statutul nu menționează denumirea societății, aporturile, capitalul total subscris sau obiectul de activitate al societății;

(iv)

nerespectarea dispozițiilor din legislația internă privind cuantumul minim al capitalului vărsat;

(v)

incapacitatea tuturor asociaților fondatori;

(vi)

numărul asociaților fondatori este mai mic de doi, contrar legislației interne care reglementează societatea comercială.

Societatea comercială nu face obiectul vreunei cauze de inexistență, nulitate absolută, nulitate relativă sau anulabilitate, altele decât cauzele de nulitate menționate anterior.

Articolul 13

(1)   Opozabilitatea față de terți a unei hotărâri judecătorești prin care se pronunță nulitatea este reglementată de articolul 3. Opoziția terților, dacă este prevăzută de legislația internă, nu poate fi primită decât în termen de șase luni de la publicarea hotărârii judecătorești.

(2)   Nulitatea determină lichidarea societății, la fel ca și dizolvarea.

(3)   Nulitatea în sine nu aduce atingere valabilității angajamentelor asumate de sau față de societate, fără ca acest fapt să influențeze consecințele lichidării societății.

(4)   Legislația fiecărui stat membru poate reglementa efectele nulității între asociați.

(5)   Deținătorii de părți sociale sau de acțiuni rămân cu obligația de a vărsa capitalul nevărsat până la concurența capitalului subscris, în măsura impusă de angajamentele încheiate cu creditorii.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 14

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 15

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 1 ianuarie 2012, un raport însoțit, după caz, de o propunere de modificare a dispozițiilor articolului 2 litera (f) și ale articolelor 3, 4, 5 și 7 pe baza experienței dobândite din aplicarea dispozițiilor respective, a obiectivelor sale și a evoluției tehnologice observate la momentul respectiv.

Articolul 16

Directiva 68/151/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa I partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa I partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 17

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 18

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 16 septembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  JO 2, 15.1.1962, p. 36/62.

(2)  JO C 204, 9.8.2008, p. 25.

(3)  Avizul Parlamentului European din 17 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 iulie 2009.

(4)  JO L 65, 14.3.1968, p. 8.

(5)  A se vedea anexa I partea A.

(6)  A Patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale (JO L 222, 14.8.1978, p. 11).

(7)  A Șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate (JO L 193, 18.7.1983, p. 1).

(8)  Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

(9)  Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare (JO L 374, 31.12.1991, p. 7).

(10)  Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (JO L 13, 19.1.2000, p. 12).


ANEXA I

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 16)

Directiva 68/151/CEE a Consiliului

(JO L 65, 14.3.1968, p. 8)

 

Actul de aderare din 1972 anexa I punctul III.H

(JO L 73, 27.3.1972, p. 89)

 

Actul de aderare din 1979 anexa I punctul III.C

(JO L 291, 19.11.1979, p. 89)

 

Actul de aderare din 1985 anexa I punctul II.D

(JO L 302, 15.11.1985, p. 157)

 

Actul de aderare din 1994 anexa I punctul XI.A

(JO C 241, 29.8.1994, p. 194)

 

Directiva 2003/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 221, 4.9.2003, p. 13)

 

Actul de aderare din 2003 anexa II punctul 1.4.A

(JO L 236, 23.9.2003, p. 338)

 

Directiva 2006/99/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 137)

numai punctul A.1 din anexă

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 16)

Directiva

Termen de transpunere

68/151/CEE

11 septembrie 1969

2003/58/CE

30 decembrie 2006

2006/99/CE

1 ianuarie 2007


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 68/151/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (6) primul și al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (7) primul și al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (7) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (8)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3a

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11 teza introductivă

Articolul 12 teza introductivă

Articolul 11 punctul 1

Articolul 12 litera (a)

Articolul 11 punctul 2 teza introductivă

Articolul 12 litera (b) teza introductivă

Articolul 11 punctul 2 literele (a)-(f)

Articolul 12 litera (b) punctele (i)-(vi)

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13 primul, al doilea și al treilea paragraf

Articolul 13 al patrulea paragraf

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 18

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Anexa I

Anexa II


1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/20


DIRECTIVA 2009/102/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009

în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

A douăsprezecea Directivă în materie de drept al societăților comerciale 89/667/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

Este necesară coordonarea, în vederea echivalării în întreaga Comunitate, a anumitor garanții impuse în statele membre societăților în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților și terților.

(3)

În acest domeniu, prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (5), a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale (6) și a șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate (7), privind publicitatea, valabilitatea angajamentelor, nulitatea, conturile anuale și conturile consolidate, se aplică tuturor societăților de capitaluri. Cu toate acestea, a doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora (8), a treia Directivă 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (9) și a șasea Directivă 82/891/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăților comerciale pe acțiuni (10) privind constituirea și capitalul, fuziunile și divizările se aplică numai societăților comerciale pe acțiuni.

(4)

Este necesar un instrument juridic care să permită limitarea răspunderii întreprinzătorului particular în Comunitate, fără a aduce atingere legislațiilor statelor membre care, în cazuri excepționale, impun răspunderea întreprinzătorului cu privire la obligațiile întreprinderii sale.

(5)

O societate cu răspundere limitată poate avea un asociat unic în momentul constituirii sau poate deveni o astfel de societate atunci când părțile sale sociale sunt dobândite de o singură persoană. Până la coordonarea dispozițiilor interne în materie de drept al grupurilor, statele membre pot să prevadă anumite dispoziții speciale sau sancțiuni pentru cazurile în care o persoană fizică este asociatul unic al mai multor societăți sau în care o societate cu asociat unic sau orice altă persoană juridică este asociat unic al unei societăți. Singurul scop al existenței acestei posibilități este de a ține cont de particularitățile anumitor legislații interne. În acest scop, statele membre pot să adopte, în cazuri specifice, restricții privind accesul la societățile cu asociat unic sau să elimine limitele pentru răspunderea asociaților unici. Statele membre sunt libere să adopte norme pentru acoperirea riscurilor pe care le-ar putea prezenta societățile cu asociat unic ca o consecință a faptului că au un singur asociat, în special pentru a asigura vărsarea capitalului subscris.

(6)

Faptul că toate părțile sociale sunt deținute de la un moment dat de către o singură persoană, precum și identitatea asociatului unic ar trebui făcute publice prin menționarea lor într-un registru accesibil publicului.

(7)

Deciziile luate de către asociatul unic, în exercitarea atribuțiilor adunării generale, ar trebui înregistrate în scris.

(8)

Contractele încheiate între un asociat unic și societatea sa reprezentată de către acesta ar trebui, de asemenea, să fie înregistrate în scris, în măsura în care contractele respective nu privesc operațiunile curente desfășurate în condiții normale.

(9)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Măsurile de coordonare prevăzute în prezenta directivă se aplică actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre cu privire la formele de societăți menționate în anexa I.

Articolul 2

(1)   O societate poate avea un asociat unic la data constituirii și, de asemenea, atunci când toate părțile sale sociale sunt dobândite de o singură persoană (societate cu asociat unic).

(2)   Până la coordonarea dispozițiilor interne în materie de drept al grupurilor, statele membre pot să prevadă anumite dispoziții speciale sau sancțiuni pentru cazurile în care:

(a)

o persoană fizică este asociatul unic al mai multor societăți; sau

(b)

o societate cu asociat unic sau o altă persoană juridică este asociatul unic al unei societăți.

Articolul 3

Dacă o societate devine societate cu asociat unic, deoarece toate părțile sale sociale sunt dobândite de o singură persoană, indicarea acestui fapt, precum și identitatea asociatului unic trebuie să fie înregistrate în dosarul sau transcrise în registrul menționate la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 68/151/CEE sau să fie înregistrate într-un registru păstrat de societate și accesibil publicului.

Articolul 4

(1)   Asociatul unic exercită atribuțiile adunării generale a asociaților.

(2)   Deciziile adoptate de către asociatul unic în domeniul menționat la alineatul (1) sunt înscrise într-un proces-verbal sau redactate în scris.

Articolul 5

(1)   Contractele încheiate între asociatul unic și societatea sa reprezentată de el sunt înscrise într-un proces-verbal sau redactate în scris.

(2)   Statele membre pot să nu aplice alineatul (1) pentru operațiunile curente efectuate în condiții normale.

Articolul 6

Dacă un stat membru permite societățile cu asociat unic în înțelesul articolului 2 alineatul (1) și în cazul societăților comerciale pe acțiuni, se aplică prezenta directivă.

Articolul 7

Un stat membru poate să nu permită constituirea de societăți cu asociat unic dacă legislația sa prevede că un întreprinzător particular poate constitui o întreprindere a cărei răspundere este limitată la un patrimoniu destinat unei activități determinate, cu condiția să se prevadă pentru astfel de întreprinderi garanții echivalente cu cele impuse de prezenta directivă și de alte dispoziții comunitare aplicabile societăților menționate la articolul 1.

Articolul 8

Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Directiva 89/667/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa II partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 10

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 16 septembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 77, 31.3.2009, p. 42.

(2)  Avizul Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 iulie 2009.

(3)  JO L 395, 30.12.1989, p. 40.

(4)  A se vedea anexa II partea A.

(5)  JO L 65, 14.3.1968, p. 8.

(6)  JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

(7)  JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

(8)  JO L 26, 31.1.1977, p. 1.

(9)  JO L 295, 20.10.1978, p. 36.

(10)  JO L 378, 31.12.1982, p. 47.


ANEXA I

Forme de societăți menționate la articolul 1

pentru Belgia:

„société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;

pentru Bulgaria:

„дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество”;

pentru Republica Cehă:

„společnost s ručením omezeným”;

pentru Danemarca:

„anpartsselskaber”;

pentru Germania:

„Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;

pentru Estonia:

„aktsiaselts, osaühing”;

pentru Irlanda:

„private company limited by shares or by guarantee”;

pentru Grecia:

„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης”;

pentru Spania:

„sociedad de responsabilidad limitada”;

pentru Franța:

„société à responsabilité limitée”;

pentru Italia:

„società a responsabilità limitata”;

pentru Cipru:

„ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση”;

pentru Letonia:

„sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

pentru Lituania:

„uždaroji akcinė bendrovė”;

pentru Luxemburg:

„société à responsabilité limitée”;

pentru Ungaria:

„korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság”;

pentru Malta:

„kumpannija privata/private limited liability company”;

pentru Țările de Jos:

„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;

pentru Austria:

„Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;

pentru Polonia:

„spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

pentru Portugalia:

„sociedade por quotas”;

pentru România:

„societate cu răspundere limitată”;

pentru Slovenia:

„družba z omejeno odgovornostjo”;

pentru Slovacia:

„spoločnosť s ručením obmedzeným’”;

pentru Finlanda:

„osakeyhtiö/aktiebolag”;

pentru Suedia:

„aktiebolag”;

pentru Regatul Unit:

„private company limited by shares or by guarantee”.


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 9)

Directiva 89/667/CEE a Consiliului

(JO L 395, 30.12.1989, p. 40)

 

Actul de aderare din 1994, anexa I punctul XI.A

(JO C 241, 29.8.1994, p. 194)

 

Actul de aderare din 2003, anexa II punctul 4.A

(JO L 236, 23.9.2003, p. 338)

 

Directiva 2006/99/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 137)

numai punctul A.4 al anexei

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern și de aplicare

(menționate la articolul 9)

Directiva

Termen de transpunere

Data de aplicare

89/667/CEE

31 decembrie 1991

Statele membre pot să prevadă că, în cazul societăților existente la 1 ianuarie 1992, prezenta directivă nu se aplică până la 1 ianuarie 1993.

2006/99/CE

1 ianuarie 2007

 


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 89/667/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 fraza introductivă

Articolul 1

Articolul 1 prima până la a douăzeci și șaptea liniuță

Anexa I

Articolele 2-7

Articolele 2-7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11

Anexa I

Anexa II

Anexa III


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/26


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 septembrie 2009

de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităților Europene

(2009/725/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 215 al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 128 al doilea paragraf,

întrucât, printr-o scrisoare din 21 septembrie 2009, domnul Ján FIGEĽ a demisionat din funcția de membru al Comisiei, cu efect de la 1 octombrie 2009. Se impune ca acesta să fie înlocuit pentru perioada rămasă a mandatului său,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, domnul Maroš ŠEFČOVIČ este numit membru al Comisiei pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2009 și 31 octombrie 2009.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la 1 octombrie 2009.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 septembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


Comisie

1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/27


DECIZIA COMISIEI

din 24 septembrie 2009

privind măsurile de protecție interimare adoptate de Franța referitoare la introducerea pe teritoriul său a laptelui și produselor lactate provenind de la o exploatație unde s-a confirmat existența unui caz de scrapie clasică

[notificată cu numărul C(2009) 3580]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2009/726/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 54 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (2) se aplică producției și introducerii pe piață a animalelor vii și a produselor de origine animală.

(2)

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește măsurile care trebuie adoptate în cazul în care se suspectează sau se confirmă existența unei forme de encefalopatie spongiformă transmisibilă (EST) la ovinele sau caprinele din spațiul comunitar. Normele privind introducerea pe piața comunitară și importul în Comunitate al acestor animale și al produselor care provin de la acestea sunt prevăzute în anexele VIII și IX la respectivul regulament.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabilește norme care reglementează la nivel comunitar și național alimentele și hrana pentru animale în general și siguranța alimentelor și a hranei pentru animale în special. Articolul 53 din regulamentul respectiv prevede că, în cazurile în care este evident că produsele alimentare sau hrana pentru animale provenind din Comunitate sau importate dintr-o țară terță ar putea reprezenta un risc major pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau mediul înconjurător, iar acest risc nu poate fi combătut în mod satisfăcător prin măsurile luate de statul membru sau de statele membre în cauză, Comisia adoptă de îndată anumite măsuri care pot include suspendarea introducerii pe piață sau a importului produselor alimentare de origine animală respective.

(4)

În plus, articolul 54 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede că, în cazul în care un stat membru informează oficial Comisia cu privire la necesitatea de a se lua măsuri de urgență, iar Comisia nu acționează în conformitate cu articolul 53 din regulamentul menționat anterior, statul membru poate adopta măsuri de protecție interimare, fiind obligat să informeze imediat celelalte state membre și Comisia în acest sens. În acest caz, în termen de 10 zile lucrătoare, Comisia trebuie să prezinte problema Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală (SCOFCAH), în vederea prelungirii, a modificării sau a abrogării măsurilor de protecție luate provizoriu la nivel național. Până la adoptarea măsurilor comunitare, statul membru poate menține măsurile de protecție luate provizoriu la nivel național.

(5)

La 8 martie 2007, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz al Grupului științific pentru riscurile biologice privind anumite aspecte legate de riscul de EST la ovine și caprine, în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene (3). În avizul respectiv, EFSA a conchis: „Nu există nicio dovadă a unei legături epidemiologice sau moleculare între scrapia clasică și/sau atipică și cazurile de EST la om. Agentul ESB (encefalopatie spongiformă bovină) este singurul agent EST identificat ca zoonotic. Cu toate acestea, având în vedere diversitatea lor, nu este posibil la ora actuală să se excludă transmisibilitatea la oameni a altor agenți EST prezenți la animale” (4).

(6)

În urma avizului respectiv, s-a adoptat Regulamentul (CE) nr. 727/2007 al Comisiei din 26 iunie 2007 de modificare a anexelor I, III, VII și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (5). Regulamentul (CE) nr. 727/2007 prevede suspendarea obligației de a sacrifica întregul efectiv, oferind anumite măsuri alternative sacrificării în cazul în care se confirmă existența unui focar de EST într-o exploatație de ovine sau caprine unde s-a exclus prezența encefalopatiei spongiforme bovine (ESB). În urma unei acțiuni în anulare și de solicitare de măsuri interimare pe care Franța a intentat-o împotriva anumitor dispoziții ale regulamentului menționat anterior, prin ordonanța din 28 septembrie 2007 a judecătorului care a audiat solicitarea de măsuri intermediare (6), Curtea a suspendat aplicarea dispozițiilor contestate până la intervenția hotărârii care pune capăt acțiunii principale.

(7)

La 24 ianuarie 2008, în urma unei solicitări a Comisiei, EFSA a adoptat o clarificare științifică și tehnică în ceea ce privește interpretarea unor aspecte ale concluziilor din avizul său din 8 martie 2007 privind anumite probleme referitoare la riscul de EST la ovine și caprine (7), care au fost luate în considerare la momentul adoptării Regulamentului (CE) nr. 727/2007.

(8)

În urma examinării detaliate a clarificării în cauză și a analizării opțiunilor posibile pe care le are la dispoziție în calitate de gestionar de risc, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 746/2008 din 17 iunie 2008 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (8). În esență, Regulamentul (CE) nr. 746/2008 menține dispozițiile prevăzute anterior în Regulamentul (CE) nr. 727/2007. În urma unor noi acțiuni intentate de Franța, prin Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 30 octombrie 2008 (9), Curtea a suspendat aplicarea dispozițiilor relevante până la pronunțarea unei hotărâri definitive prin care să se evalueze complet legalitatea măsurilor de gestionare a riscurilor adoptate de Comisie prin Regulamentul (CE) nr. 746/2008.

(9)

La 6 noiembrie 2008, EFSA a publicat la cererea Comisiei Europene un aviz al Grupului științific pentru riscuri biologice privind riscul de expunere a oamenilor și a animalelor la encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) prin intermediul laptelui și al produselor lactate provenind de la rumegătoarele mici (10). În avizul său, EFSA a concluzionat că scrapia clasică se poate transmite de la oaie la miel prin lapte sau colostru. EFSA a precizat, de asemenea, că utilizarea laptelui și a produselor lactate provenind de la efective de animale infectate cu scrapie clasică poate prezenta un risc de expunere la EST pentru oameni și pentru animale. EFSA a concluzionat, de asemenea, că se așteaptă ca programele de creștere în vederea asigurării rezistenței ovinelor la scrapie să reducă expunerea oamenilor și a animalelor prin intermediul produselor lactate provenind de la rumegătoare mici. În ceea ce privește scrapia atipică, EFSA a concluzionat că răspândirea aparent restrânsă a agentului în organismele afectate ar putea limita transmisibilitatea prin lapte. În ceea ce privește ESB, EFSA a constatat că nu sunt disponibile informații referitoare la prezența infectivității sau a PrPSc în colostru sau în laptele provenind de la rumegătoarele mici infectate cu ESB. Cu toate acestea, având în vedere răspândirea periferică timpurie și progresivă a agentului ESB la ovinele susceptibile infectate în scop experimental, EFSA a concluzionat că apariția infectivității în colostru și în laptele rumegătoarelor mici susceptibile, infectate cu ESB, este probabilă.

(10)

La 6 noiembrie 2008, Agenția Franceză pentru Siguranța Alimentelor (AFSSA) a publicat un aviz cu privire la riscul de transmitere a scrapiei clasice prin laptele provenind de la rumegătoarele mici (11), în care a ajuns la aceleași concluzii cu avizul EFSA în ceea ce privește transmisibilitatea scrapiei clasice de la oaie la miel prin lapte sau colostru. În ceea ce privește expunerea oamenilor la EST, în opinia AFSSA, consumul de lapte sau produse lactate provenind de la efective de rumegătoare mici infectate sau de la cele suspectate ca fiind infectate are ca rezultat un nivel ridicat de expunere a consumatorului, fiind recomandată „interzicerea introducerii pe piață a laptelui și a produselor lactate provenind de la efectivul respectiv de animale cu scopul includerii lor în alimentația umană”, având în vedere incidența potențial ridicată a bolii în cazul efectivelor de animale afectate de scrapie clasică.

(11)

La 7 noiembrie 2008, în baza avizelor EFSA și AFSSA, Franța a adoptat măsuri limitate la piața națională de interzicere a utilizării, în Franța, în scopul obținerii produselor alimentare și a hranei pentru animale, a laptelui și produselor lactate provenind de la efectivele de animale infectate cu scrapie (12).

(12)

La 11 și 26 noiembrie 2008, consecințele acestor elemente științifice noi au fost examinate de SCOFCAH.

(13)

În cadrul ședinței SCOFCAH din 11 noiembrie 2008, luându-se în considerare noile dovezi științifice și în special transmisibilitatea dovedită a scrapiei clasice de la oaie la miel prin intermediul laptelui, s-a prezentat un proiect de propunere de regulament al Comisiei de modificare a anexelor VII și IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 cu scopul de a interzice utilizarea laptelui și a produselor lactate care provin de la efective de animale infectate cu scrapie ca hrană pentru animale, de a accelera procedura de eradicare în cadrul efectivelor de animale producătoare de lapte infectate cu scrapie clasică și de a limita utilizarea laptelui și a produselor lactate în vederea obținerii de produse alimentare la piața națională. Cu toate acestea, întrucât ultimul punct nu a fost susținut de majoritatea statelor membre, propunerea nu a fost supusă la vot.

(14)

La 26 noiembrie 2008, o propunere modificată de regulament al Comisiei de modificare a anexelor VII și IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 cu scopul de a interzice utilizarea laptelui și a produselor lactate provenind din exploatațiile care prezintă un caz de scrapie clasică pentru obținerea de hrană pentru animale a fost prezentată și susținută de o majoritate calificată în cadrul SCOFCAH. În cadrul unei declarații oficiale, delegația franceză a salutat adoptarea propunerii în cauză și a invitat Comisia să prezinte o altă propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, prin care să introducă măsuri asemănătoare pentru produsele alimentare. Drept răspuns la această solicitare, Comisia a confirmat că se va dezbate în continuare această problemă în ceea ce privește produsele alimentare.

(15)

Ulterior, s-a adoptat Regulamentul (CE) nr. 103/2009 al Comisiei din 3 februarie 2009 de modificare a anexelor VII și IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (13). Regulamentul (CE) nr. 103/2009 prevede un număr de modificări care trebuie să fie aplicate anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, incluzând dispoziția conform căreia, în cazul în care o EST confirmată este scrapie clasică, laptele și produsele lactate provenind de la animalele care trebuie distruse în cadrul exploatației nu pot fi utilizate ca hrană pentru rumegătoare decât în cadrul exploatației respective. În plus, introducerea pe piață a produselor respective ca hrană pentru nerumegătoare este limitată la teritoriul statului membru respectiv. În cele din urmă, Regulamentul (CE) nr. 103/2009 prevede accelerarea procedurii de eradicare în cadrul efectivelor de animale producătoare de lapte infectate cu scrapie clasică pentru a reduce riscul de expunere a oamenilor la EST.

(16)

La 18 decembrie 2008, Franța a solicitat Comisiei să adopte măsuri de urgență în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu privire la expunerea oamenilor la agenții responsabili de scrapia clasică. În plus, în cadrul ședinței SCOFCAH din 14 ianuarie 2009, Franța a informat delegațiile celorlalte state membre cu privire la solicitarea în cauză.

(17)

La 20 ianuarie 2009, în urma discuțiilor care s-au desfășurat după prezentarea în fața SCOFCAH din 26 noiembrie 2008 a propunerii de regulament al Comisiei de modificare a anexelor VII și IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, Comisia a continuat discuția la nivelul grupului de lucru privind utilizarea în scopul obținerii produselor alimentare a laptelui și a produselor lactate provenind de la exploatațiile care prezintă un caz de scrapie clasică. Concluzia discuției în cauză a fost că marea majoritate a statelor membre nu au susținut poziția adoptată de Franța cu privire la necesitatea de a adopta măsuri suplimentare de gestionare a riscurilor prin care să se limiteze utilizarea laptelui și a produselor lactate în cauză în scopul obținerii produselor alimentare.

(18)

Prin scrisoarea din 11 martie 2009 adresată Franței, Comisia a confirmat că nu intenționează să adopte măsuri de urgență privind utilizarea laptelui și a produselor lactate în scopul obținerii de produse alimentare.

(19)

La 25 februarie 2009, Franța a adoptat o măsură cu privire la interzicerea importului de lapte și produse lactate destinate consumului uman provenind de la ovine și caprine pe teritoriul francez (14). La 9 martie 2009, Franța a notificat Comisiei respectivele măsuri ca măsuri de protecție interimare în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Aceste măsuri prevăd că laptele și produsele lactate pot fi importate dintr-un alt stat membru pe teritoriul francez dacă și numai dacă acestea provin de pe o exploatație care nu a fost pusă sub restricție oficială privind circulația la momentul producției și dacă și numai dacă acestea nu provin de la animale care urmau să fie distruse sau ucise în urma confirmării unui caz de scrapie clasică.

(20)

În consecință, Comisia a prezentat SCOFCAH această problemă la ședința din 23 martie 2009, în vederea prelungirii, modificării sau abrogării măsurilor interimare de protecție de drept intern în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(21)

Astfel cum se menționează în detaliu în preambulul la Regulamentul (CE) nr. 746/2008, în special la considerentul 12, EFSA recunoaște că nu există nicio dovadă științifică a unei legături directe între EST la ovine și caprine, cu excepția ESB, și EST la oameni, deși biodiversitatea agenților patogeni pentru ovine și caprine reprezintă un element important care nu permite excluderea transmisibilității la oameni.

(22)

Punctul de vedere al EFSA, potrivit căruia transmisibilitatea agenților EST de la ovine sau caprine la oameni nu poate fi exclusă, se bazează pe studii experimentale efectuate pe modele ale barierei speciei umane și pe modele animale (primate și șoareci). Totuși, aceste modele nu iau în considerare caracteristicile genetice ale oamenilor, care au o influență majoră asupra susceptibilității relative la boli prionice. Modelele prezintă limite și în ceea ce privește extrapolarea rezultatelor la condițiile naturale, în special în ceea ce privește fidelitatea cu care reprezintă bariera speciei umane și incertitudinea cu privire la fidelitatea cu care calea experimentală de inoculare reprezintă expunerea în condiții naturale. Pe această bază, se poate considera că, deși riscul transmisibilității agenților EST de la ovine și caprine la oameni nu poate fi exclus, acest risc ar fi extrem de scăzut, ținând cont de faptul că dovezile transmisibilității se bazează pe modele experimentale care nu reprezintă condițiile naturale legate de bariera reală a speciei umane și de căile reale de infecție.

(23)

În aplicarea politicilor comunitare se asigură un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane. Măsurile comunitare care reglementează alimentele și hrana animalelor trebuie să se bazeze pe evaluarea corespunzătoare a riscurilor posibile pentru sănătatea umană și animală și trebuie, ținând seama de dovezile științifice disponibile, să mențină sau, dacă se justifică din punct de vedere științific, să mărească nivelul de protecție pentru sănătatea umană și animală. Cu toate acestea, este imposibil să se ia în considerare eliminarea completă a riscurilor ca obiectiv realist pentru orice decizie de gestionare a riscurilor în materie de siguranță alimentară, unde costurile și beneficiile măsurilor de reducere a riscurilor trebuie să fie analizate atent pentru a se asigura proporționalitatea acestora. Gestionarul de risc are rolul și responsabilitatea de a decide nivelul acceptabil de risc, luând în considerare toate elementele prezente într-o evaluare de risc științifică.

(24)

Comisia, în calitate de gestionar de risc la nivel comunitar, în strânsă colaborare cu statele membre, este responsabilă pentru stabilirea nivelului acceptabil de risc și pentru adoptarea celor mai potrivite măsuri pentru menținerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice. Comisia a analizat și a evaluat cele mai recente informații științifice cu privire la transmisibilitatea EST la oameni. Fiecare risc prezent a fost evaluat ca fiind, la momentul actual, foarte scăzut și acceptabil. În plus față de normele referitoare la hrana animalelor și fără a adopta măsuri disproporționate, Comisia a stabilit accelerarea procedurii de eradicare în cadrul efectivelor de animale producătoare de lapte infectate cu scrapie clasică prin Regulamentul (CE) nr. 103/2009, ceea ce determină o reducere suplimentară a expunerii oamenilor la EST.

(25)

Prin urmare, în baza dovezilor științifice la care s-a făcut referire în avizele științifice disponibile, precum și a consultării cu SCOFCAH, în așteptarea pronunțării hotărârii Tribunalului de Primă Instanță cu privire la legalitatea dispozițiilor contestate din Regulamentul (CE) nr. 746/2008, care se aplică de asemenea problemei principale din notificarea înaintată de Franța, Comisia, în urma consultării SCOFCAH, consideră că măsurile interimare de protecție adoptate de Franța depășesc măsurile necesare evitării apariției unui risc grav pentru sănătatea umană, chiar dacă se ia în considerare principiul precauției.

(26)

Prin urmare, Comisia consideră că măsurile adoptate de Franța la 25 februarie 2009 și notificate Comisiei la 9 martie 2009 trebuie să fie suspendate în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 până la pronunțarea unei hotărâri în cauza T-257/07, Franța/Comisia.

(27)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Franța suspendă aplicarea măsurilor de interzicere a introducerii pe teritoriul său în scopuri alimentare a laptelui și a produselor lactate provenind de la exploatațiile unde s-a confirmat existența unui caz de scrapie clasică, până când Tribunalul de Primă Instanță va pronunța o hotărâre definitivă în cauza T-257/07, Franța/Comisia.

Articolul 2

Franța adoptă măsurile necesare pentru a respecta prezenta decizie până la 16 octombrie 2009 cel târziu.

Franța informează Comisia cu privire la măsurile adoptate.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.

(3)  The EFSA Journal (2007), 466, 1-10.

(4)  A se vedea secțiunea 4 a avizului.

(5)  JO L 165, 27.6.2007, p. 8.

(6)  Cauza T-257/07 R, Franța/Comisia, Rep., 2007, p. II-4153.

(7)  Raportul științific al Grupului pentru riscuri biologice, întocmit la solicitarea Comisiei Europene, „Clarificare științifică și tehnică în ceea ce privește interpretarea și aprecierea anumitor aspecte referitoare la riscul de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) la ovine și caprine”. The EFSA Journal (2008), 626, 1-11.

(8)  JO L 202, 31.7.2008, p. 11.

(9)  Cauza T-257/07 R II, Franța/Comisia (JO C 327, 20.12.2008, p. 26).

(10)  The EFSA Journal (2008) 849, 1-37.

(11)  Avizul AFSSA din 8 octombrie 2008 cu privire la consecințele asupra sănătății animalelor și sănătății publice ale noilor constatări științifice privind transmiterea agentului scrapiei clasice prin lapte în cadrul speciei (http://www.afssa.fr/Documents/ESST2008sa0115EN.pdf).

(12)  Arrêté du 7 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine [JORF (Jurnalul Oficial al Republicii Franceze), 8 noiembrie 2008, p. 17160].

(13)  JO L 34, 4.2.2009, p. 11.

(14)  Arrêté du 25 février 2009 relatif à l’interdiction d’importation de laits, de produits laitiers et de produits contenant du lait d’origine ovine et caprine à risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles destinés à l’alimentation humaine [JORF (Jurnalul Oficial al Republicii Franceze), 5 martie 2009, p. 4094].


1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/31


DECIZIA COMISIEI

din 30 septembrie 2009

privind măsurile de urgență aplicabile crustaceelor importate din India și destinate consumului uman sau hranei pentru animale

[notificată cu numărul C(2009) 7388]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/727/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabilește principiile generale care reglementează produsele alimentare și hrana pentru animale, în general, și siguranța acestora, în special, la nivel comunitar și național. El prevede măsuri de urgență în cazul în care este evident că produsele alimentare sau hrana pentru animale importată dintr-o țară terță ar putea constitui un risc grav pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau pentru mediu, iar riscul respectiv nu poate fi combătut în mod satisfăcător prin măsuri luate de statul membru sau de statele membre în cauză.

(2)

Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea (2) prevede că procesul de producție a animalelor și a produselor primare de origine animală trebuie monitorizat în vederea detectării unor reziduuri și substanțe în animalele vii, în excrementele lor și în lichidele biologice, precum și în țesuturile și produsele animale, în hrana pentru animale și în apa de băut. Articolul 29 din Directiva 96/23/CE stipulează că garanțiile oferite de țările terțe trebuie să aibă un efect cel puțin echivalent cu efectele prevăzute în prezenta directivă.

(3)

Rezultatele celei mai recente vizite de inspecție a Comunității în India au indicat deficiențe grave în ceea ce privește sistemul de control al reziduurilor din animalele vii și din produsele animale.

(4)

În pofida garanțiilor oferite de India, rapoartele către Comisie ale statelor membre indică o creștere a cazurilor de nitrofurani și de metaboliți ai lor în crustaceele importate din India și destinate consumului uman sau hranei pentru animale. Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului (3) interzice prezența acestor substanțe în alimente, întrucât ele prezintă un risc grav pentru sănătatea umană.

(5)

Aceste produse de origine animală sunt, de asemenea, folosite la producerea de hrană pentru animalele de acvacultură. În temeiul dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (4), nitrofuranii sau metaboliții lor nu sunt autorizați ca aditiv alimentar. În plus, produsele de origine animală de acest tip care conțin nitrofurani, folosite ca substanțe antibacteriene, sunt excluse din hrana animalelor de fermă, întrucât ele sunt subproduse de origine animală de categoria 2, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(6)

Prin urmare, este necesar să se adopte, la nivel comunitar, anumite măsuri de urgență aplicabile importurilor de crustacee de acvacultură din India pentru a asigura protecția eficientă și uniformă a sănătății oamenilor în toate statele membre.

(7)

În consecință, statele membre ar trebui să autorizeze importurile de crustacee de acvacultură din India, numai dacă se poate dovedi că acestea au făcut obiectul, la locul de origine, al unui test analitic, pentru a verifica că nivelul concentrației de nitrofurani sau de metaboliți ai lor nu depășește limita de decizie a metodei analitice de confirmare utilizate, în conformitate cu Decizia 2002/657/CE a Comisiei (6).

(8)

Cu toate acestea, este necesară autorizarea importului loturilor care nu sunt însoțite de rezultatele testelor analitice, la locul de origine, cu condiția ca statele membre importatoare să garanteze că loturile respective sunt testate la sosirea la frontiera comunitară și sunt reținute sub control oficial până când rezultatele devin disponibile.

(9)

Prezenta decizie ar trebui reexaminată având în vedere garanțiile oferite de India și pe baza rezultatelor testelor analitice efectuate de statele membre.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică loturilor de crustacee de acvacultură importate din India și destinate consumului uman sau hranei pentru animale (denumite în continuare „loturi de crustacee”).

Articolul 2

(1)   Statele membre autorizează importul în Comunitate al loturilor de crustacee, cu condiția ca acestea să fie însoțite de rezultatele unui test analitic efectuat la locul de origine pentru a garanta că loturile respective nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea oamenilor.

(2)   Testul analitic trebuie realizat, cu precădere, în vederea detectării nitrofuranilor sau metaboliților lor, în conformitate cu Decizia 2002/657/CE.

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, statele membre autorizează importul de loturi de crustacee care nu sunt însoțite de rezultatele unui test analitic, cu condiția ca statul membru importator să garanteze că fiecare lot este supus tuturor controalelor adecvate, la sosirea la frontiera comunitară, pentru a se asigura că loturile nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea oamenilor.

(2)   Loturile menționate la alineatul (1) sunt reținute la frontiera comunitară până în momentul în care testele de laborator arată că metaboliții de nitrofurani nu sunt prezenți în concentrații care depășesc limita comunitară minimă de performanță cerută (MRPL - Community Minimum Required Performance Limit) de 1 μg/kg, stabilită prin Decizia 2002/657/CE.

Articolul 4

(1)   Statele membre informează imediat Comisia dacă testul analitic menționat la articolul 3 alineatul (2) indică prezența metaboliților de nitrofurani în concentrații care depășesc limita de decizie (CC-alpha) a metodei analitice de confirmare utilizate, în conformitate cu articolul 6 din Decizia 2002/657/CE.

(2)   În cazul în care testul analitic indică prezența nitrofuranilor sau a metaboliților lor în concentrații care depășesc MRPL comunitară, loturile nu pot fi introduse pe piață.

(3)   Statele membre folosesc, pentru prezentarea informațiilor menționate la alineatul (2), sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(4)   Statele membre prezintă Comisiei, o dată la trei luni, un raport care include toate rezultatele testelor analitice. Se utilizează formatul comun de raportare din anexa la prezenta decizie.

(5)   Raportul se transmite în cursul lunii următoare fiecărui trimestru (aprilie, iulie, octombrie și ianuarie).

Articolul 5

Toate cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei decizii intră în sarcina expeditorului, a destinatarului sau a agentului lor.

Articolul 6

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la măsurile pe care le iau pentru a se conforma prezentei decizii.

Articolul 7

Prezenta decizie este reexaminată pe baza garanțiilor oferite de India și a rezultatelor testelor analitice efectuate de statele membre.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(3)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(4)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(5)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

(6)  JO L 221, 17.8.2002, p. 8.


ANEXĂ

FORMAT COMUN DE RAPORTARE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4)

Rezultatele controalelor asupra loturilor de crustacee provenind din India cu privire la nitrofurani și la metaboliții lor

Tipul de crustacee

Codul eșantionului

Data analizei

(zz/ll/aaaa)

Rezultat

(μg/kg)

CCα al metodei de confirmare

> MRPL (1 μg/kg)

Da/Nu

Decizie (Respins/Retrimis/Distrus/Introdus pe piață)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/34


DECIZIA COMISIEI

din 30 septembrie 2009

privind prelungirea nelimitată a recunoașterii comunitare acordate Registrului Naval Polonez

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/728/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2006/660/CE (2), Comisia a acordat Registrului Naval Polonez o recunoaștere limitată pentru o perioadă de trei ani. Această recunoaștere se acordă unor organizații cunoscute ca societăți de clasificare, care îndeplinesc toate criteriile, altele decât cele prevăzute la punctele 2 și 3 din secțiunea A „Criterii minime generale” din anexa la Directiva 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele și standardele comune pentru organismele cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (3). Efectele acestei recunoașteri sunt limitate la Republica Cehă, Cipru, Lituania, Malta, Polonia și Republica Slovacă.

(2)

Comisia a evaluat Registrul Naval Polonez în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 94/57/CE. Evaluarea a avut la bază rezultatele a patru misiuni de anchetă desfășurate în 2007 de experți ai Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă în conformitate cu articolul 2 litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Administrațiile cehă, cipriotă, lituaniană, malteză, poloneză și slovacă au fost invitate să ia parte la evaluare. De asemenea, Comisia a luat în considerare concluziile altor două inspecții desfășurate în aprilie și mai 2009 de către Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă având drept scop examinarea activităților Registrului Naval Polonez în ceea ce privește supervizarea unor noi construcții navale și verificarea măsurilor corective implementate de Registrul Naval Polonez ca răspuns la evaluarea Comisiei.

(3)

Atunci când au fost identificate deficiențe, Registrul Naval Polonez a implementat cu promptitudine, în majoritatea cazurilor, măsuri corective corespunzătoare și suficiente. Deficiențele reperate vizează, în principal, implementarea normelor și procedurilor organizației în cauză, în special în ceea ce privește controlul calității șantierelor navale și verificarea noilor construcții, formarea și calificarea inspectorilor și transferurile de clasă. Prin urmare, Registrului Naval Polonez i-a fost adresată invitația de a implementa măsuri corective suplimentare în acest sens. În pofida gravității lor, aceste deficiențe nu justifică în prezent punerea în discuție a calității globale a principalelor sisteme și mecanisme de control ale organizației.

(4)

Între timp, Regulamentul (CE) nr. 391/2009 a intrat în vigoare. Acest regulament prevede că organizațiile care, la data intrării sale în vigoare, beneficiau deja de recunoaștere în conformitate cu Directiva 94/57/CE, își vor păstra recunoașterea. Aceste recunoașteri trebuie examinate de Comisie până la data de 17 iunie 2010, cu scopul de a decide dacă limitările urmează să fie înlocuite sau eliminate.

(5)

Informațiile puse la dispoziția Comisiei pe baza evaluării și a inspecțiilor efectuate demonstrează că Registrul Naval Polonez respectă în general cerințele și obligațiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 391/2009 pentru toate tipurile de schimburi comerciale și pentru toate tipurile de nave.

(6)

Pe baza ultimelor informații publicate în Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului de port, care vizează inspecțiile desfășurate de părțile semnatare până în 2008, rata de reținere a navelor din motive legate de certificatele care le-au fost furnizate de Registrul Naval Polonez în perioada 2006-2008 a rămas la 0,77 % din numărul total de inspecții, în timp ce rata medie pentru organizațiile recunoscute a fost de 0,34 %.

(7)

Prelungirea recunoașterii comunitare a Registrului Naval Polonez trebuie să intre în vigoare la 29 septembrie 2009 pentru a asigura continuitatea recunoașterii.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) instituit prin articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009,

DECIDE:

Articolul 1

Recunoașterea comunitară a Registrului Naval Polonez se prelungește nelimitat începând cu 29 septembrie 2009.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 131, 28.5.2009, p. 11.

(2)  JO L 272, 3.10.2006, p. 17.

(3)  JO L 319, 12.12.1994, p. 20.

(4)  JO L 208, 5.8.2002, p. 1.